P. 1
Arthur Golden - Memoari Jedne Gejse

Arthur Golden - Memoari Jedne Gejse

|Views: 19|Likes:
Published by Mali_Cvijet

More info:

Published by: Mali_Cvijet on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

Hit Èetrdeset osmo kolo svezak 284.

Naslov izvornika Arthur Golden MEMOIRSOFAGEISHA © 1997 by Arthur Golden Arthur Golden Sjeæanja jedne gejše S engleskoga prevela Maja Zaninoviæ

Nakladnik Znanje d.d. Ul. kralja Zvonimira 17, Zagreb Za nakladnika Branko Jazbec Lektorica NadaJakir Design omota Imago graphics Tehnièki urednik Nikica Ostarèevlæ Korektorica Marija Molnar Tisak Tiskara Znanje d.d., Zagrebaèka 1, Zagreb -1998. znanje Jn Bilješka prevoditelja i Posveæeno mojoj ženi Trudy i mojoj djeci, Haysu i Tess

Jedne veèeri u proljeæe 1936., kad sam bio djeèak od èetrnaest godina, otac me odveo na neku plesnu predstavu u Kvotu. Sjeæam se samo dviju stvari. Prva je da smo otac i ja bili jedini zapadnjaci u publici; tek smo nekoliko tjedana prije toga bili doselili iz Nizozemske, tako da se još nisam bio privikao na kulturnu izolaciju i još uvijek sam je jako osjeæao. Druga je da mi je bilo drago što sam, nakon mjeseci intenzivnog uèenja japanskog jezika, otkrio kako mogu razumjeti odlomke razgovora što su mi dopirali do ušiju. Što se pak tièe mladih Japanki koje su plesale na pozornici ispred mene, ne sjeæam se nièeg osim neodreðene slike šarenili kimona. U svakom sluèaju, nisam mogao ni slutiti da æe u jednom tako dalekom vremenu i mjestu kao što je New York pedeset godina kasnije, jedna od njih postati mojom dobrom prijateljicom i diktirati mi svoja neobièna sjeæanja. Kao povjesnièar uvijek sam na memoare gledao kao na izvor podataka. Memoari ne pružaju toliko podataka o piscu, koliko o njegovom svijetu. Oni se moraju razlikovati od životopisa po tome što pisac memoara nikad ne može postiæi perspektivu koju pisac životopisa posjeduje kao nešto samo po sebi razumljivo. Što se pak tièe autobiografije, ako tako nešto doista postoji, to je kao da pitamo zeca kako je to skakati kroz travu na livadi. Kako bi on to mogao znati? No, s druge strane, ako želimo èuti nešto o livadi, nitko nije u boljoj poziciji da nam to kaže - ukoliko pritom stalno držimo na umu kako nam nedostaju sve one stvari koje zec nije bio u stanju uoèiti. Govorim to sa sigurnošæu sveuèilišnog profesora koji na takvim razluèivanjima temelji svoju karijeru. A opet, moram priznati da su me sjeæanja moje drage prijateljice Nitta Savuri na-

gnala da iznova razmislim o svojim gledištima. Istina je, ona nam osvjetljava taj vrlo tajnoviti svijet u kojem je živjela, pruža nam zeèji pogled na livadu, ako hoæete. Lako je moguæe da ne postoje bolji zapisi o neobiènom životu gejša od ovih koje nam pruža Sayuri. Ali ona nam ostavlja i zapis o sebi, daleko potpuniji, toèniji i fascinantniji od poduljeg poglavlja o njezinu životu u knjizi Blistavi dragulji Japana i od razlièitih èlanaka u revijama, objavljivanih tijekom godina. Èini se kako, barem u ovom neobiènom sluèaju, nitko nije poznavao autoricu memoara bolje od nje same. To što se Savuri uzdigla do istaknutog položaja bio je velikim dijelom puki sluèaj. Bilo je drugih žena koje su imale sliène živote. Ugledna Kato Yuki, gejša koja je zarobila srce Georgeu Morganu, neæaku J. Pierponta, i postala njegovom mladenkom u izbjeglištvu tijekom prvog desetljeæa ovog stoljeæa, možda je u neku ruku imala još neobièniji život od Savuri. Meðutim, samo je Savuri iznijela tako potpuno svjedoèenje o svom životu. Dugo sam vremena mislio kako je njezina odluka da to uèini jednostavno sretna sluèajnost. Da je ostala u Japanu, njezin bi život bio odveæ ispunjen i ne bi imala vremena razmišljati o prikupljanju svojih sjeæanja. Meðutim, životne okolnosti navele su Savuri da 1956. godine iseli u Sjedinjene Države. Preostalih èetrdeset godina svog života Savuri je živjela u jednom od nebodera Waldorf Towers u središtu New Yorka, gdje je na trideset i drugom katu uredila za sebe elegantan apartman u japanskom stilu. Pa èak i tada njezin se život nastavio odvijati istim groznièavim tempom. Kroz njezin je stan prošao velik broj japanskih umjetnika, intelektualaca i uglednih poslovnih ljudi - dapaèe i ministara, a naišao je i po koji gangster. Ja sam je upoznao tek 1985. preko jednog zajednièkog znanca. Kako sam se bavio prouèavanjem japanske povijesti i kulture, susreo sam se veæ ranije s njezinim imenom, iako nisam gotovo ništa znao o njoj. Naše se prijateljstvo razvijalo i ona mi se sve više i više povjeravala. Jednog sam je dana upitao bi li ikad dopustila da se njezina prièa objavi. “Pa, Jakob-san, možda i bih, ako je ti zapišeš”, odgovorila mi je. I tako smo zapoèeli s radom. Savuri mi je jasno rekla kako bi više voljela diktirati svoja sjeæanja, umjesto da ih sama zapisuje, jer, kako mi je objasnila, toliko je bila navikla prièati licem u lice da bi jedva znala misliti kad bi bila sama u sobi. Složio sam se i ona mi je diktirala ovaj rukopis tijekom narednih osamnaest mjeseci. Nikad nisam bio svjesniji Savurinog kvotovskog narjeèja, u kojem se gejše nazivaju geiko, a za kimono se katkad kaže obebe, nego u trenutku kad sam se poèeo pitati kako bih te nijanse prenio u prijevodu. Meðutim, od samog poèetka osjeæao sam se uronjenim u njezin svijet. Osim u nekoliko prigoda, uvijek smo se nalazili uveèer: zbog dugogodišnje navike, to je bilo vrijeme kad je Savurin um bio najživahniji. Obièno je voljela raditi u svom stanu, ali smo se povremeno nalazili i u zasebnoj prostoriji jednog japanskog restorana na Park aveniji, u kojem je Savuri bila poznata i ugledna gošæa. Naši su razgovori trajali obièno dva do tri sata. Iako smo sve snimali na magnetofon, njezina je tajnica takoðer bila nazoèna kako bi kasnije mogla njezin iskaz prenijeti na papir, što je i èinila s velikom toènošæu. Ali Savuri nikad nije govorila magnetofonu ili svojoj tajnici, uvijek se obraæala meni. Kad bi bila nesigurna gdje je zadnji put stala, ja sam bio taj koji bi je uputio. Smatrao sam sebe temeljem na kojem je poèivao èitav pothvat i osjeæao sam da njezina prièa nikad ne bi bila isprièana da ja nisam uspio steæi njezino povjerenje. Sad, meðutim, uviðam kako bi prava istina mogla ipak biti nešto drugo. Savuri je mene odabrala za svog pisara, to je istina, ali možda je èitavo vrijeme samo èekala da se ukaže pravi kandidat. Što nas dovodi do kljuènog pitanja: zašto je Savuri željela isprièati svoj život? Gejše, doduše, ne polažu nekakvu formalnu zakletvu šutnje, ali se postojanje njihove profesije zasniva na tipièno japanskom uvjerenju kako ono što se tijekom prijepodneva odvija u uredu i ono što se uveèer zbiva iza zatvorenih vrata nema nikakve veze jedno s drugim i mora zauvijek ostati odijeljeno i razdvojeno. Gejše jednostavno ne govore javno o svojim doživljajima. Poput

prostitutki, svojih sestara niže klase, gejše su èesto u neobiènoj poziciji da znaju navlaèi li doista ova ili ona javna liènost hlaèe prvo na jednu, pa na drugu nogu, kao i svi drugi ljudi. Vjerojatno tim leptiricama noæi služi na èast što smatraju kako je njihova uloga da u neku ruku predstavljaju osobe javnog povjerenja, ali u svakom sluèaju, gejša koja iznevjeri to povjerenje, dovodi se u neodrživ položaj. Savuri je svoju prièu isprièala pod neuobièajenim okolnostima utoliko što nitko u Japanu više nad njom nije imao bilo kakve vlasti. Njezine su veze s domovinom veæ bile prekinute. To nam, barem djelomièno, može objasniti zašto se više nije smatrala obveznom šutjeti, ali nam ne objašnjava zašto je odluèila govoriti. Bojao sam se postaviti joj to pitanje, jer što ako nakon preispitivanja vlastitih skrupula u vezi s time, promijeni mišljenje? Èak i kad je rukopis veæ bio potpun, još uvijek sam oklijevao. Tek kad je primila pre-

Prvo poglavlje!

dujam od nakladnika, smatrao sam kako je slobodno mogu upitati: zašto je željela zapisati svoj život? “Što mi je drugo preostalo èime bih mogla ispuniti vrijeme ovih dana?” odgovorila mi je. Ostavljam èitatelju neka presudi jesu li njezini motivi doista bili tako jednostavni ili nisu. Iako je željela da njezin životopis bude zabilježen, Sayuri je ustrajala na nekoliko uvjeta. Htjela je da se rukopis objavi tek nakon njezine smrti i nakon smrti nekoliko muškaraca koji su zauzimali istaknuto mjesto u njezinu životu. Sluèaj je htio da su svi oni umrli prije nje. Savuri je bilo veoma stalo do toga da njezina otkriæa nikoga ne dovedu u neugodnu situaciju. Kad god je to bilo moguæe, nisam mijenjao imena, premda je Savuri sakrila èak i preda mnom identitet odreðenih muškaraca poslu-živši se obièajem, prilièno raširenim medu gejšama, prema kojem se klijente spominje samo nadimkom. Kad se èitatelj, na primjer, susretne s likom koji se zove gospodin Meæava, taj je nadimak dobio zbog peruti i ako pritom pomisli kako Savuri samo pokušava biti duhovita, pogrešno æe protumaèiti njezinu pravu namjeru. Kad sam zamolio Savuri da mi dopusti služiti se magnetofonom, samo sam se htio osigurati od moguæih pogrešaka njezine tajnice prilikom prepisivanja teksta. Meðutim, prošle godine, nakon njezine smrti, poèeo sam se pitati nisam li možda imao još jedan motiv; naime, saèuvati njezin glas koji je posjedovao takvu izražajnost kakvu sam rijetko kad èuo. Obièno je govorila tihim glasom, kao što bi èovjek oèekivao od žene kojoj je profesija zabavljati muškarce. Ali kad bi mi željela živo opisati neki prizor, njezin bi me glas naveo da pomislim kako je u sobi šest ili osam razlièitih osoba. Još uvijek pokatkad puštam uveèer njezine vrpce u svojoj radnoj sobi i teško mi je povjerovati kako više nije živa. JAKOB HAARHUIS Profesor japanske povijesti na Arnold Rusoff Collegeu Sveuèilište New York ?l^^^^ Pretpostavimo da ti i ja sjedimo u nekoj tihoj sobi koja gleda na vrt, èavrljajuæi i pijuckajuæi iz šalica zeleni èaj, razgovarajuæi o neèem što se zbilo prije mnogo godina i ja ti kažem: “To poslijepodne kad sam srela tog i tog... bilo je najbolje poslijepodne u mom životu, ali istodobno i najgore.” Pretpostavljam da bi ti odložio šalicu i rekao: “No, dakle, koje od toga? Najbolje ili najgore? Jer nikako nije moglo biti oboje!” U normalnim okolnostima

ja bih se na to sama sebi nasmijala i složila se s tobom. Ali prava je istina kako je to popodne kad sam srela gospodina Tana-ku Ichiru doista bilo najbolje i najgore u mom životu. On mi se èinio tako oèaravajuæim, èak je i zadah ribe na njegovim rukama bio neka vrsta parfema. Da ga nisam u-poznala, sigurna sam da nikad ne bih postala gejšom. Ja nisam bila roðena ni odgajana za gejšu u Kyotu. Rodila sam se kao kæi siromašnog ribara iz malog gradiæa Yoroida na obali Japanskog mora. U èitavom svom životu samo sam nekolicini ljudi isprièala nešto malo o Yoroidu, o kuæi u kojoj sam rasla, o svojoj majci i ocu ili o svojoj starijoj sestri - a sigurno nikad nikome nisam prièala o tome kako sam postala gejša ili kako je to biti gejša. Veæina bi ljudi radije i dalje vjerovala kako su moja majka i baka bile gejše i kako sam ja zapoèela s obukom iz plesa èim sam prestala sisati i tako dalje. U stvari, jednog dana prije mnogo godina, ulijevala sam šake u šalicu nekog èovjeka koji je sluèajno spomenuo kako je proteklog tjedna bio u Yoroidu. Dakle, osjeæala sam se onako kako se mora L osjeæati ptica kad preleti ocean i naiðe na nekog tko poznaje njezino gnijezdo. Bila sam duboko potresena i nisam se mogla suzdržati da ne kažem: “Yoroido! Zaboga, to je mjesto u kojem sam odrasla!” Taj jadan èovjek! Na licu mu se odigrao èitav niz promjena. Pokušao se nasmiješiti, ali to nije baš dobro ispalo, jer nije mogao izbrisati s lica izraz šoka. “Yoroido?” rekao je. “Sigurno to ne misliš ozbiljno.” Ja sam odavno uvježbala osmijeh koji zovem svojim “No osmijehom”, zato što slièi na No masku sleðena izraza. Prednost je tog osmijeha što ga muškarci mogu tumaèiti kako god hoæe, pa možeš lako zamisliti koliko sam se èesto oslanjala na taj osmijeh. I tada sam odluèila kako je bolje da se poslužim tim osmijehom i, dakako, uspjelo je. Èovjek je duboko odahnuo, ispio nadušak šake koji sam mu natoèila, a onda prasnuo u grohotan smijeh koji je, sigurna sam, bio više izraz olakšanja nego bilo èega drugoga. “Kakva pomisao!” rekao je i ponovo se grohotom nasmijao. “Ti da si odrasla u onakvoj rupi kao što je Yo-roido. To bi bilo kao da èaj pripravljaš u kanti!” I nakon što se ponovo nasmijao, rekao je: “Eto, zašto si ti, Savuri--san, tako zabavna. Katkad me zamalo natjeraš da povjerujem u te tvoje male šale.” Ne sviða mi se baš misliti o sebi kao o šalici èaja pripravljenog u kanti, ali pretpostavljam da je to u neku ruku istina. Napokon, uistinu sam odrasla u Yoroidu, a nitko ne može reæi da je to nekakvo èarobno mjesto. Gotovo nitko ne odlazi tamo. A što se pak tièe ljudi koji ondje žive, oni nikad nemaju prilike otiæi iz njega. Vjerojatno se pitaš kako se onda dogodilo da ja ipak odem iz Yoroida. Tu poèinje moja prièa. U našem malom ribarskom mjestu Yoroidu živjela sam u “pijanoj kuæi”. Tako sam je ja nazvala. Stajala je blizu strme obale gdje je uvijek puhao vjetar s oceana. Meni se, kao djetetu, to èinilo kao da se ocean strašno prehladio, 10 jer je stalno hripao i povremeno bi poèeo silovito kihati; to jest, naglo bi se podigao vjetar i zrak bi bio pun vodenih kapljica. Zakljuèila sam kako se naša kuæica sigurno uvrijedila zbog toga što joj ocean povremeno kiše u lice, pa se poèela naginjati unatrag, jer se željela odmaknuti. Vjerojatno bi se bila srušila da moj otac nije otpilio daske s nekog razbijenog ribarskog broda i njima podupro krovne grede, zbog èega je kuæa izgledala kao kakav pijani starac koji se oslanja na štaku. U toj pijanoj kuæi ja sam živjela pomalo iskošenim životom. Zato što sam od najranijih godina bila jako slièna majci, a gotovo uopæe nisam slièila ocu ili starijoj sestri. Moja je majka govorila kako je to zato jer smo ona i ja stvorene sasvim iste. I doista smo obje imale èudne oèi kakve se gotovo nikad ne vide u Japanu. Umjesto da budu tamnosmeðe kao u svih drugih, oèi moje majke bile su prozirno sive, a moje su bile iste takve. Kad sam bila jako mala, rekla sam

majci kako mislim da je netko probušio rupu u mojim oèima, pa je iz njih istekla sva tinta, što je njoj bilo jako smiješno. Gatari su rekli kako su njezine oèi tako blijede zato što je u njezinoj liènosti previše vode, toliko da su ostala èetiri elementa jedva prisutna. I to je razlog, objasnili su, zašto su joj crte lica tako neskladne. Ljudi u selu èesto su govorili kako je ona trebala biti izrazito dražesna, jer su joj oba roditelja bila privlaèna izgleda. No, breskva ima divan okus, a isto tako i gljiva, ali to dvoje ne ide. zajedno; to je bila strašna podvala koju je priroda izvela u njezinom sluèaju. Imala je majèina napuæena usta, ali oèevu uglastu bradu, što je stvaralo dojam profinjene slike u preteškom okviru. A njezine su divne sive oèi bile okružene gustim trepavicama koje su možda izgledale krasno na njezinom ocu, ali su njoj samo davale zaprepašteni izraz. Moja je majka uvijek govorila kako se udala za mog oca zato što je ona u svojoj liènosti imala previše vode, a on u svojoj previše drva. Ljudi koji su poznavali moga oca odmah bi shvatili o èemu ona govori. Voda brzo teèe s jednog mjesta na drugo i uvijek pronalazi neku pukotinu 11

kroz koju æe se izliti. Drvo se, s druge strane, èvrsto drži zemlje. U sluèaju mog oca, to je bilo dobro, jer je on bio ribar, a èovjek s drvom u svojoj liènosti osjeæa se lagodno na moru. U stvari, moj se otac ugodnije osjeæao na moru nego bilo gdje drugdje i nikad se nije previše udaljavao od njega. Mirisao je na more èak i nakon što bi se okupao. Kad nije lovio ribu, sjedio bi na podu u našoj mraènoj prednjoj sobi i krpao mrežu. I da je mreža kojim sluèajem bila nekakav usnuli stvor, on ga ne bi probudio tempom kojim je radio. On je, naime, sve radio tako sporo. Èak i kad bi dozvao izraz usredotoèenosti, mogao si, za to vrijeme koliko bi mu trebalo da preuredi crte lica, otrèati vani i ispustiti vodu od kupanja. Lice mu je bilo jako naborano i on je u svaku boru tutnuo po neku brigu, tako da to, zapravo, nije više bilo njegovo lice, nego više nešto kao stablo s gnijezdima ptica na svakoj grani. Morao se stalno boriti da s time nekako iziðe na kraj i uvijek je izgledao iscrpljen od napora. Kad mi je bilo šest ili sedam godina, saznala sam nešto o svom ocu što dotad nisam znala.. Jednog sam ga dana upitala: “Tatice, zašto si ti tako star?” On je na to uzdigao obrve, tako da su izgledale kao mali, obješeni kišobrani nad njegovim oèima. Potom je ispustio dugaèki uzdah, zatresao glavom i rekao: “Ne znam.” Kad sam se okrenula majci, ona mi je uputila pogled koji je znaèio da æe mi ona odgovoriti na to pitanje drugom prigodom. Sljedeæeg dana povela me bez rijeèi nizbrdo prema selu i skrenula na puteljak koji je vodio do groblja u šumi. Odvela me je do tri groba u kutu, s tri grobne oznake koje su bile mnogo više od mene. Na njima su, od vrha do dna, bili ispisani strogi, crni znakovi, ali ja tada još nisam dovoljno dugo odlazila u školu u našem malom mjestu da bih znala gdje jedan znak završava, a drugi poèinje. Moja je majka pokazala na njih i rekla: “Natsu, žena Sakamota Minorua.” Sakamoto Minoru bilo je ime mog oca. “Umrla u starosti od dvadeset èetiri godine, devetnaeste godine Meijija.” Zatim je pokazala na sljedeæu oznaku: “Jinichiro, sin Sakamota Minorua, umro u starosti od šest godina, devetnaeste godine Meijija”, i na sljedeæu, koja je nosila 12 identièan natpis, osim imena: Masao i starosti: tri godine. Trebalo mi je nešto vremena da shvatim kako je moj otac bio ranije oženjen, prije mnogo godina i kako mu je èitava obitelj pomrla. Nedugo potom vratila sam se ponovo do tih grobova i dok sam ondje stajala, otkrila sam kako je tuga nešto vrlo teško. Moje je tijelo bilo dva puta teže nego samo trenutak ranije, kao da su me ti grobovi vukli dolje k sebi. Uz toliku vodu i toliko drvo, njih je dvoje trebalo tvoriti dobru ravnotežu i dobiti djecu s ispravnom raspodjelom elemenata. Sigurna sam da su se iznenadili kad su na kraju dobili po jedno od oba vlastita elementa. Jer nisam samo ja

toliko slièila majci da sam èak naslijedila njezine neobiène oèi; moja sestra Satsu bila je toliko slièna ocu, koliko je to uopæe bilo moguæe. Satsu je bila šest godina starija od mene i dakako, buduæi da je bila starija, mogla je raditi poslove koje ja još nisam mogla. Ali Satsu je imala neobièno svojstvo: sve je radila na takav naèin da je to izgledalo kao èista sluèajnost. Na primjer, ako ste je zamolili da ulije juhu iz lonca na peæi u zdjelu, ona bi to obavila, ali na takav naèin da bi se èinilo kao da je pukom sreæom pljusnula juhu u zdjelu. Jednom se èak porezala ribom i pritom ne mislim da je to uèinila nožem kojim je èistila ribu. Nosila je iz sela ribu umotanu u papir i dok se uspinjala uzbrdo, riba je skliznula iz omota i pala joj niz nogu na takav naèin da joj je zarežala nogu jednom perajom. Naši su roditelji mogli imati još djece osim Satsu i mene, pogotovo zato što se otac nadao sinu koji bi s njim išao u ribolov. Ali kad je meni bilo sedam godina, moja se majka strašno razboljela od neèeg što je vjerojatno bio rak kostiju, premda u to vrijeme ja nisam imala pojma što joj je. Mogla je izbjeæi bolove jedino kad bi spavala i poèela je to èiniti onako kako to rade maèke, to jest, manje više stalno. Kako su prolazili mjeseci, ona je najveæi dio vremena spavala i brzo bi poèela jeèati svaki put kad bi se pro13

budila. Ja sam znala da se nešto u njoj brzo mijenja, ali zbog toliko mnogo vode u njezinoj liènosti, to me nije zabrinjavalo. Katkad bi u samo nekoliko mjeseci jako smršavila, ali bi jednako brzo ponovo ojaèala. No, kad je meni bilo devet godina, poèele su joj se isticati kosti lica i nikad se više nije udebljala. Nisam shvatila da voda istjeèe iz nje, zbog bolesti. Jer vidiš, baš kao što je morska trava prirodno natopljena vodom, ali postaje krhka kad se osuši, tako je moja majka gubila sve više od svog elementa. A onda sam jednog popodneva sjedila na neravnom podu naše mraène prednje sobe, pjevajuæi zrikavcu kojeg sam tog jutra našla, kad je pred vratima zazvao jedan glas. “Oi! Otvorite! Došao je dr. Miura!” Dr. Miura je u naše ribarsko selo dolazio jedanput tjedno i otkako se majka razboljela, nikad ne bi propustio popeti se uz brdo i pogledati kako je ona. Otac je tog dana bio kod kuæe jer se spremala strašna oluja. Sjedio je na svom uobièajenom mjestu na podu s obje velike šake zapetljane poput paukova u ribarsku mrežu. No zastao je na trenutak, pogledao me i podigao jedan prst. To je znaèilo kako želi da ja poðem otvoriti vrata. Dr. Miura je bio vrlo važan èovjek, odnosno tako smo mi mislili u našem malom mjestu. Studirao je u Tokvju i navodno je znao više kineskih znakova od bilo koga drugoga. On je bio odveæ ponosan da bi primijetio stvora poput mene. Kad sam mu otvorila vrata, sazuo je cipele i prošao ravno pokraj mene u kuæu. “Dakle, Sakamoto-san”, rekao je mome ocu, “volio bih živjeti tako kao ti, po èitave dane biti na moru i loviti ribu. Kakva divota! A onda, kad je vrijeme loše, ti lijepo uzmeš dan odmora. Vidim da ti žena još spava”, nastavio je. “Baš šteta. Mislio sam kako bih je mogao pregledati.” “Oh?” reèe otac. “Znaš, neæe me biti iduæeg tjedna. Možda bije mogao probuditi?” Ocu je trebalo dosta vremena da ispetlja ruke iz mreže, ali napokon je ustao. “Chiyo-chan”, rekao mi je, “donesi doktoru šalicu èaja.” U to je vrijeme moje ime bilo Chiyo. Tek mnogo godina kasnije ljudi æe me poznavati pod imenom Savuri, koje sam dobila kad sam postala gejša.

Otac je s doktorom otišao u drugu sobu gdje je ležala i spavala moja majka. Pokušala sam prisluškivati na vratima, ali èula sam samo majku kako jeèi i ništa od onog što su njih dvojica govorili. Zaposlila sam se oko pripravljanja èaja i uskoro je doktor izišao iz majèine sobe, trljao je ruke i izgledao jako strogo. Otac je došao za njim i obojica su sjeli za stol u sredini sobe. “Došlo je vrijeme da ti nešto kažem, Sakamoto-san”, zapoèeo je dr. Miura. “Trebao bi razgovarati s nekom od žena u selu. Možda s gospoðom Sugi. Zamoli je neka sašije lijepu, novu haljinu za tvoju ženu.” “Ja nemam novaca, doktore”, rekao je otac. “Svi smo osiromašili u zadnje vrijeme. Shvaæam o èemu govoriš. Ali duguješ to svojoj ženi. Ne bi smjela u-mrijeti u toj poderanoj haljini koju ima na sebi.” “Znaèi, ona æe uskoro umrijeti?” “Još nekoliko tjedana, možda. Ima strašne bolove. Smrt æe za nju biti osloboðenje.” Nakon toga nisam više mogla èuti njihove glasove jer mi je uši ispunio šum poput ptièjih krila koja lepeæu u paniènom strahu. Možda je to bilo moje srce, ne znam. Ali ako si ikad vidio pticu koja je uletjela u veliku dvoranu hrama i pokušava naæi izlaz, pa, vidiš, tako je reagirao moj mozak. Nikad mi nije palo na pamet da moja majka neæe jednostavno nastaviti biti bolesna. Neæu reæi da se nikad nisam pitala što bi se moglo dogoditi ako ona umre; razmišljala sam o tome, na isti naèin na koji sam razmišljala što bi bilo da našu kuæu proguta zemlja u nekom potresu. Èinilo mi se jedva moguæim da bi nakon takvog dogaðaja još mogao postojati život. “Mislio sam da æu ja prvi umrijeti”, govorio je moj otac. “Ti si star, Sakamoto--san. Ali dobrog zdravlja. Mogao bi poživjeti još èetiri ili pet godina. Ostavit æu ti još nešto onih pilula za tvoju ženu. Možeš joj dati i dvije odjednom, ako bude potrebno.” Razgovarali su još malo o pilulama, a onda je dr. Miura otišao. Otac je još dugo ostao šutke sjediti, leðima okrenut prema meni. Nije na sebi imao košulju, samo svoju mlohavu kožu i što sam ga više gledala, sve mi se više èinio naprosto èudnom zbirkom oblika i tkiva. Kralježnica

14 15 t

mu je bila staza od kvrga. Glava, s blijedim mrljama, mogla je biti kakva natuèena voæka. Ruke su mu bile štapovi omotani starom kožom, obješeni o dvije izboèine. Ako majka umre, kako bih mogla nastaviti živjeti s njime u ovoj kuæi? Nisam željela otiæi od njega, ali kad majka ode, kuæa æe biti jednako prazna bio on tu ili ne bio. Napokon otac prošapæe moje ime. Otišla sam i kle-knula pokraj njega. “Nešto jako važno”, rekao je. Lice mu je bilo toliko sumornije nego obièno, s oèima koje su kolutale gotovo kao da je izgubio kontrolu nad njima. Pomislila sam da se bori kako da mi kaže da æe majka uskoro umrijeti, ali je samo rekao: “Poði u selo. Donesi nekoliko mirisnih štapiæa za oltar.” Naš siæušan budistièki oltar stajao je na jednoj staroj drvenoj gajbi pokraj ulaza u kuhinju; to je bila jedina vrijedna stvar u našoj pijanoj kuæici. Ispred grubo izrezbarenog lika Amide, Bude Zapadnog raja, stajale su male mrtvaèke ploèice s ispisanim budistièkim imenima naših mrtvih predaka. “Ali oèe... nisi htio ništa drugo?” Nadala sam se da æe mi odgovoriti, ali on mi je samo pokretom ruke dao znak da poðem. Staza je od naše kuæe prvo išla uz rub strme obale prije nego što bi skrenula prema selu. Nije bilo lako hodati po njoj u takve dane, ali sjeæam se kako mi je

bilo drago što mi žestoki vjetar skreæe misli s onoga što me je muèilo. More je bjesnilo, valovi su bili poput kamenih oštrica, dovoljno oštrih da zarezu poput sjeèiva. Èinilo mi se da se cijeli svijet osjeæa upravo onako kako sam se ja osjeæala. Zar život nije ništa drugo do oluja koja stalno odnosi ono što je još samo trenutak ranije bilo tu i ostavlja za sobom tek nešto ogoljelo i neprepoznatljivo? Nikad mi ranije nije pala na pamet takva misao. Bježeæi od nje, trèala sam niz stazu sve dok ispod sebe nisam ugledala mjesto. Yoroido je maleni gradiæ, smješten uz obalu, u jednoj maloj uvali. More je obièno bilo posuto ribarskim brodicama, ali danas 16 sam ih vidjela samo nekoliko što su se vraæale kao i uvijek, izgledajuæi mi poput vodenih kukaca koji, odižuæi duge noge, hodaju po površini. Oluja se sad ozbiljno približila; èula sam njezin urlik. Ribari u uvali poèeli su mi se gubiti iz vida iza zastora od kiše, a zatim su potpuno nestali. Mogla sam vidjeti kišu kako se uspinje uz padinu prema meni. Prve su me kapi udarile poput prepelièjih jaja i nakon nekoliko sekundi bila sam mokra kao da sam pala u more. Yoroido ima samo jednu cestu, koja vodi ravno do ulaznih vrata Japanske obalne kompanije za preradu ribe; uz cestu su bile nanizane kuæe u kojima su prednje sobe služile kao prodavaonice. Potrèala sam preko ceste prema kuæi Okada, gdje se prodavala tekstilna roba, ali mi se tada nešto dogodilo; jedna od onih beznaèajnih stvari s ogromnim posljedicama, kao kad se spotakneš i padneš pod vlak. Blatna je cesta bila skliska od kiše i ja sam se poskliznula. Pala sam naprijed, na jednu stranu lica. Pretpostavljam da sam od udarca bila ošamuæena, jer se samo sjeæam osjeæaja utrnulosti i neèeg u ustima što sam željela ispljunuti. Èula sam glasove i osjetila kako su me okrenuli na leða; zatim su me podigli i ponijeli. Znala sam da me nose u Japansku obalnu kompaniju za preradu ribe, jer sam osjetila kako me okružuje miris ribe. Èula sam plje-skavi zvuk kad su hrpu riba odgurnuli s jednog drvenog stola na pod i položili me na njegovu sluzavu ploèu. Znala sam da sam mokra od kiše i krvava, da sam bosonoga i blatnjava i odjevena u seljaèku nošnju. Ali nešto nisam znala: da je to trenutak koji æe sve promijeniti. Jer u tom sam se stanju zatekla kako gledam gore u lice gospodina Tanake Ichira. Veæ sam mnogo puta ranije vidjela gospodina Tanaku u mjestu. On je živio u jednom obližnjem, mnogo veæem gradu, ali je svakog dana dolazio u Yoroido jer je njegova obitelj bila vlasnik Japanske obalne kompanije za preradu ribe. On nije nosio seljaèku odjeæu kao ribari, nego muški kimono, s kimono hlaèama što su mu u mojim oèima davale izgled samuraja s onih slika koje si možda vidio. Ko17

ža mu je bila glatka i napeta kao bubanj, jagodice su mu bile sjajni brežuljci, poput hruskave kože ribe pržene na žaru. Uvijek me je oèaravao. Kad sam se na ulici s drugom djecom loptala vreæicom ispunjenom grahom i kad bi gospodin Tanaka sluèajno izašao iz kompanije za preradu ribe, uvijek bih prekinula igru i gledala ga. Ležala sam na tom sluzavom stolu dok mi je gospodin Tanaka opipavao usnicu, povlaèeæi je nadolje prstima i o-kreæuæi mi glavu amo-tamo. Odjednom je ugledao moje sive oèi, koje su oèarano zurile u njega; nisam se mogla pretvarati da ga ne gledam. Nije se podrugljivo nasmiješio, kako bi mi pokazao da se drsko ponašam, i nije skrenuo pogled kao da mu je svejedno u što gledam i što mislim. Zurili smo jedno u drugo jedan dugi trenutak -toliko dug da su me od toga prošli srsi èak i ondje, u zagušljivom zraku kompanije za preradu ribe. “Ja tebe znam”, rekao je napokon. “Ti si kæi starog Sakamota.” Premda sam bila dijete, znala sam da gospodin Tanaka vidi svijet oko sebe onakvim kakav stvarno jest, na njegovu licu nikad nisam vidjela zbunjeni izraz moga oca. Meni se èinilo da on vidi sok koji se cijedi iz debla borova i krug svjetlosti na nebu gdje su oblaci prigušili sunce. On je živio u vidljivom svijetu, èak i ako mu nije uvijek bilo drago biti u njemu. Znala sam da je

zapažao stabla i blato i djecu na cesti, ali nisam imala nikakvog razloga misliti da je ikad zapazio mene. Možda su me zbog toga u oèima zapekle suze kad mi se obratio. Gospodin Tanaka me uspravio u sjedeæi položaj. Mislila sam da æe mi reæi neka odem, ali umjesto toga kazao mi je: “Nemoj gutati tu krv, djevojèice. Ukoliko ne želiš da ti se u želucu pretvori u kamen. Ja bih je na tvom mjestu ispljunuo na pod.” “Djevojaèka krv, gospodine Tanaka?” rekao je jedan od ribara. “Ovdje, gdje donosimo ribu?” Ribari su jako praznovjerni, znaš. Posebno ne vole da žene imaju ikakve veze s njihovim ribarenjem Jedan je èovjek iz našeg sela, gospodin Yamamura, jednog jutra našao svoju kæer kako se igra u njegovom brodu. Išibao ju je i zatim je oprao brod sakeom i lužinom, toliko jakom da su se na daskama vidjele pruge gdje je lužina izbijelila boju. Èak ni to nije bilo dovoljno, nego je doveo šintoi-stièkog sveæenika da blagoslovi brodicu. Sve to samo zato što se njegova kæi igrala tamo gdje on stavlja ulovljenu ribu. A sad gospodin Tanaka predlaže da ja ispljunem krv na pod prostorije u kojoj èiste ribu. “Ako se bojite da æe njezina pljuvaèka sprati nešto od ovih ribljih crijeva”, rekao je gospodin Tanaka, “odnesite si ih doma. Ja toga imam napretek.” “Ne radi se o ribljem drobu, gospodine.” “Ja bih rekao da æe njezina krv biti nešto najèistije što je palo na ovaj pod otkako smo ti i ja roðeni. Hajde”, rekao je, obraæajuæi se ovog puta meni. “Samo ti pljuni.” Sjedila sam ondje na onom sluzavom stolu i nisam znala što æu. Mislila sam kako bi bilo strašno ne poslušati gospodina Tanaku, ali nisam sigurna da bih doista bila smogla hrabrosti i pljunula da se u tom trenutku jedan od ribara nije nagnuo ustranu i pritisnuvši prstom jednu nosnicu, ispuhao nos na pod. Nakon što sam to vidjela, nisam više mogla podnijeti da ma i trenutak duže bilo što zadržim u ustima i ispljunula sam krv, baš kao što mi je gospodin Tanaka rekao da uèinim. Svi su se ribari s gaðenjem udaljili osim pomoænika gospodina Tanake, koji se zvao Sugi. Njemu je gospodin Tanaka rekao neka ode po doktora Miuru. “Ne znam gdje bih ga našao”, odgovorio je Sugi, a zapravo je htio reæi, barem ja tako mislim, kako ga ne zanima da mi pomogne. Rekla sam gospodinu Tanaki da je doktor bio kod nas prije nekoliko minuta. “Gdje je tvoja kuæa?” pitao me je gospodin Tanaka. “To je ona mala pijana kuæa gore na grebenu.” “Kako to misliš...”pijana kuæa”?” “To je ona kuæa što je nagnuta na jednu stranu kao da je previše popila.” Èinilo se da je gospodin Tanaka zbunjen mojim objašnjenjem. “Pa, Sugi, poði prema Sakamotovoj pijanoj kuæi i potraži doktora Miuru. Lako æeš ga naæi. Samo idi za krikovima što ih njegovi pacijenti ispuštaju kad ih bode onim svojim prstima.”

18 19 I I Mislila sam da æe se gospodin Tanaka vratiti svome poslu nakon što je Sugi otišao, ali on je još dugo stajao uz stol i gledao me. Osjetila sam kako mi lice gori. Napokon je rekao nešto što se meni uèinilo jako domišljatim. “Imaš patlidžan na licu, Sakamotova kæerkice.” Otišao je do jedne ladice i donio mi malo zrcalo da se pogledam. Usnica mi je bila oteèena i modra, baš kao što je rekao. “Ali ono što bih stvarno želio znati”, nastavio je, “to je, odakle ti takve neobiène oèi i zašto nisi sliènija svome ocu?” “Oèi su moje majke”, odgovorila sam mu. “Ali što se tièe mog oca, on je tako naboran da uopæe ne znam kako zapravo izgleda.” “I ti æeš jednog dana biti naborana.” “Ali neke su od njegovih bora tamo otkako postoji”, rekla sam. “Njegova je glava straga jednako stara kao i sprijeda, a tamo je glatka kao

jaje.” “Trebala bi s više poštovanja govoriti o svom ocu”, rekao mije gospodin Tanaka. “Ali pretpostavljam daje to istina.” Zatim je rekao nešto, zbog èega mi je lice tako pocr-venjelo da sam sigurna kako su mi usnice naspram tog lica izgledale blijede. “Pa kako je onda jedan naborani, jajoglavi starac dobio tako lijepu kæer kao što si ti?” Otada su mi tijekom godina mnogo puta govorili da sam lijepa, èešæe nego se mogu i sjetiti. Premda, dakako, gejšama uvijek kažu da su lijepe, èak i onima koje to nisu. Ali kad mi je to rekao gospodin Tanaka, prije nego što sam ikada i èula da postoje gejše, gotovo sam mogla povjerovati da je to istina. Nakon što mi je dr. Miura oèistio usnicu i nakon što sam kupila ocu mirisne štapiæe po koje me je poslao, uputila sam se kuæi krajnje uzbuðena. Mislim da u meni ne bi vladalo veæe komešanje ni da sam bila mravinjak. Bilo bi mi lakše da su me sve emocije vukle u istom smjeru, ali nije bilo tako jednostavno. Nosile su me poput komadiæa papira na vjetru. Negdje izmeðu raznih misli o majci -negdje iza bola u usnici - ugnijezdila se nekakva ugodna misao koju sam uvijek iznova pokušavala izoštriti. Ticala se gospodina Tanake. Zastala sam na grebenu i zagledala se prema moru, na kojem su valovi i nakon oluje još uvijek izgledali kao kamene oštrice, a nebo je poprimilo smeðu boju blata. Provjerila sam gleda li me netko i onda sam, stišæuæi mirisne štapiæe na grudi, izgovarala ime gospodina Tanake u vjetar, ponovo i ponovo, sve dok mi se nije uèinilo da èujem glazbu u svakom slogu. Znam da to zvuèi budalasto - i doista je bilo budalasto. Ali ja sam bila samo jedna mala, zbunjena djevojèica. Kad smo završili s veèerom i kad je otac sišao u selo gledati druge ribare kako igraju japanski šah, Satsu i ja smo u tišini pospremile kuhinju. Pokušavala sam se sjetiti osjeæaja koje je gospodin Tanaka izazvao u meni, ali u hladnoj tišini kuæe taj se osjeæaj izgubio. Umjesto toga, osjeæala sam trajan, ledeni strah pri pomisli na majèinu bolest. Zatekla sam se kako se pitam koliko je vremena ostalo do trenutka kad æe biti zakopana ondje na seoskom groblju, uz ostale èlanove obitelji moga oca. Što æe nakon toga biti sa mnom? Kad majka umre, Satsu æe preuzeti ulogu majke, pretpostavljala sam. Gledala sam sestru kako riba željezni lonac u kojem se kuhala juha, ali iako je lonac bio pred njom, iako su joj oèi bile uperene u njega, bilo mi je jasno da ga ne vidi. Nastavila ga je ribati dugo nakon što je veæ bio èist. Napokon sam joj rekla: “Satsu--san, nije mi dobro.” “Izaði pred kuæu i zagrij vodu za kupanje”, rekla mi je Satsu i mokrom rukom odmaknula neposlušnu kosu s oèiju. “Ne želim se kupati”, odgovorila sam. “Satsu, mamica æe umrijeti.” “Ovaj je lonac napuknut. Gledaj!” “Nije”, rekla sam. “Taje crta oduvijek bila tu.” “A kako je onda voda istekla iz njega?” “Ti si je izlila. Gledala sam te.” Na trenutak je Satsu obuzeo nekakav snažan osjeæaj; znala sam to jer se osjeæaj ukazao na njezinu licu kao izraz krajnje zaèuðenosti; slièno se dogaðalo s mnogim njezinim osjeæajima. Ali ništa mi više nije rekla. Samo je uzela lonac sa štednjaka i pošla prema vratima da ga baci.

20 21 i Drugo poglavlje Sljedeæeg jutra, kako bih se rastresla od crnih misli, otišla sam se kupati u malom jezercu meðu skupinom borova nedaleko naše kuæe. Seoska su djeca dolazila na to jezerce gotovo svakog jutra kad bi bilo lijepo vrijeme. Satsu bi takoðer ponekad došla, odjevena u grubu haljinu za kupanje koju je sama sašila od oèeve stare ribarske odjeæe. Haljina nije baš bila dobro sašivena, jer bi joj se objesila na grudima svaki put kad bi se Satsu sagnula i onda bi netko od djeèaka povikao: “Gledajte! Vidi se planina Fuji!” Ali ona se unatoè svemu i dalje kupala u njoj.

Oko podneva sam odluèila otiæi kuæi kako bih nešto pojela. Satsu je otišla mnogo ranije s mladim Sugijem, sinom pomoænika gospodina Tanake. Ona se uz njega ponašala poput psiæa. Kad bi mladi Sugi pošao nekamo, pogledao bi preko ramena dajuæi joj znak da krene za njim i ona bi uvijek poslušala. Nisam oèekivala da æu je ponovo vidjeti prije veèere, ali kad sam se približila kuæi, ugledala sam je na stazi ispred sebe kako stoji oslonjena leðima o jedno stablo. Da si ti vidio što se tamo dogaðalo, vjerojatno bi odmah sve shvatio, ali ja sam bila samo mala djevojèica. Satsuina gruba haljina za kupanje bila joj je podignuta do ramena, a mladi se Sugi igrao s njezinim “planinama Fuji”, kako su to zvali djeèaci. Otkako je majka poèela pobolijevati, moja je sestra postala pomalo dežmekasta. Grudi su joj bile isto tako nepokorne kao i njezina kosa. Što me je najviše zapanjilo, èinilo se da je upravo ta njihova nepokornost najviše oèaravala mladog Sugija. Drmao ih je rukom i gurao ustra-nu, zatim ih gledao kako padaju natrag i smiruju se na njezinim prsima. Znala sam da ih ne bih smjela špijunirati, ali nisam znala što bih sa sobom dok èekam da se staza ispred mene oslobodi. A onda sam odjednom zaèula iza sebe jedan muški glas kako mi govori: “Chiyo-chan, zašto èuèiš tu iza tog stabla?” S obzirom da sam imala devet godina, da sam se vraæala s kupanja u jezercu i da još nisam imala nikakvih oblika i oblina na svom tijelu koje bih od bilo koga trebala skrivati... no, lako je pogoditi što sam imala na sebi. Kad sam se okrenula, još uvijek èuèeæi na stazi i pokrivajuæi rukama svoju golotinju koliko sam mogla, preda mnom je stajao gospodin Tanaka. Mislila sam u zemlju propasti od srama. “Ono tamo je sigurno tvoja pijana kuæa”, rekao je. “A ono tamo, to mi izgleda kao mladi Sugi. Bogme, izgleda jako zaposlen! Tko je ona djevojka s njime?” “Pa, gospodine Tanaka, to bi mogla biti moja sestra. Ja èekam da oni odu.” Gospodin Tanaka okruži rukama usta i vikne, a ja na to zaèujem mladog Sugija kako bježi niza stazu. Moja je sestra, izgleda, takoðer pobjegla, jer mi je gospodin Tanaka rekao kako sad mogu slobodno otiæi kuæi i odjenuti se. “Kad vidiš tu svoju sestru”, rekao mi je, “hoæu da joj ovo daš.” Dao mi je paketiæ omotan rižinim papirom, otprilike velièine riblje glave. “To su neke kineske trave”, rekao mi je. “Nemoj slušati doktora Miuru ako ti kaže da su te trave bezvrijedne. Neka tvoja sestra skuha od njih èaj i neka ga da vašoj majci, to æe joj olakšati bol. To su vrlo dragocjene trave. Pripazite na svaku mrvicu.” “Ako je tako, gospodine, bolje da ja to radim. Moja sestra nije baš jako spretna u kuhanju èaja.” “Dr. Miura mi je rekao da ti je majka bolesna”, reèe gospodin Tanaka. “Sad mi ti kažeš da tvoja sestra ne zna èak ni pripraviti èaj! Uz onako starog oca, što æe biti s tobom, Chiyo-chan? Tko se i sad brine o tebi?” “Pa, zapravo se ovih dana sama brinem o sebi.” “Poznajem jednog èovjeka. On je sad stariji, ali kad

22 23 je bio djeèak, otprilike tvojih godina, umro mu je otac. Veæ sljedeæe godine umrla mu je i majka, a onda je njegov stariji brat pobjegao u Osaku i ostavio ga samog. Podsjeæa malo na tebe, ne èini ti se?” Gospodin Tanaka me pogledao kao da mi kaže neka mu se ne usudim proturjeèiti. “Pa, ime tog èovjeka je Tanaka Ichiro”, nastavio je. “Da, to sam ja... iako sam se tada zvao Morikashi Ichiro. Kad sam imao dvanaest godina uzela me k sebi obitelj Tanaka. A kad sam malo porastao, vjenèali su me sa svojom kæeri i posvojili. Sad pomažem voditi obiteljsku kompaniju za preradu ribe. I tako je, vidiš, sa mnom na kraju sve dobro završilo. Možda se nešto slièno dogodi i tebi.”

Zagledala sam se na trenutak u sijedu kosu gospodina Tanake i u bore na njegovom èelu što su slièile na pukotine u kori stabla. Uèinio mi se najmudrijim i najuèenijim èovjekom na svijetu. Vjerovala sam da on zna stvari koje ja nikad neæu znati, da je otmjeniji nego što æu ja ikad biti i da je njegov modri kimono elegantniji od svega što æu ja ikad imati prilike nositi. Èuèala sam pred njim gola u prašini, rašèupane kose i prljava lica, s mirisom barske vode na koži. “Mislim da mene nitko nikad ne bi htio posvojiti”, rekla sam. “Misliš? Ti si pametna djevojèica, zar ne? Nazvala si svoju kuæu “pijana kuæa”. Rekla si da glava tvog oca izgleda kao jaje!” “Ali doista izgleda kao jaje.” “Bilo bi glupo reæi da ne izgleda. A sad, trèi kuæi, Chiyo--chan”, rekao je. “Sigurno si gladna, zar ne? Možda tvoja sestra jede juhu, pa ti možeš leæi na pod i srkati ono što ona prolije.” Od tog trenutka poèela sam maštati o tome kako æe me gospodin Tanaka posvojiti. Ponekad zaboravljam koliko sam patila u tom razdoblju. Pretpostavljam da bih se bila uhvatila bilo èega što bi mi pružilo utjehu. Kad bih bila žalosna, èesto bih se zatekla kako mi se u sjeæanje vraæa uvijek ista slika moje majke, iz vremena davno prije nego što je ujutro poèela jeèati od bolova. Ja sam tada imala èetiri godine i bilo je vrijeme proslavljanja oboni blagdana, vrijeme u godini kad se u nas pozdravljaju duhovi u-mrlih. Nakon što su se nekoliko veèeri za redom obavljali obredi na groblju i palile vatre pred ulazima u kuæe, kako bi pokazale put mrtvima, okupili smo se na završnu veèernju sveèanost u našem šintoistièkom hramu na litici iznad zaljeva. Odmah iza ulaznih vrata u hram bila je èistina, te veèeri ukrašena šarenim papirnatim lampionima obješenim o uzice razapete izmeðu stabala. Neko smo vrijeme majka i ja plesale s ostalim mještanima uz glazbenu pratnju jednog bubnja i jedne svirale, ali sam se ja na kraju umorila, pa me je odvela do ruba èistine i uzela me u krilo. Odjednom se s obale podigao vjetar i jedan se lampion zapalio. Gledale smo kako plamen liže uz uzicu; lampion je lebdeæi poèeo padati prema zemlji, sve dok ga vjetar ponovo nije dohvatio i on se zakotrljao kroz zrak ravno prema nama, ostavljajuæi za sobom trag zlaæane prašine koja se dizala prema nebu. Èinilo se da se vatrena lopta smirila na tlu, ali onda smo je majka i ja vidjele kako se ponovo podiže na struji zraka i plovi ravno prema nama. Osjetila sam kako me majka ispušta, a onda se odjednom bacila rukama na vatru kako bi je raspršila. Na trenutak smo obje bile u oblaku iskri i plamenèiæa, ali su potom komadiæi vatre odlebdjeli meðu stabla i ondje se utrnuli i nitko nije stradao - èak ni moja majka. Otprilike tjedan dana kasnije, kad su veæ moja maštanja o usvojenju imala više nego dovoljno vremena da se razbu-jaju, došla sam jedno popodne kuæi i zatekla gospodina Tanaku kako sjedi suèelice mom ocu za malim stolom u našoj kuæi. Znala sam da razgovaraju o neèem ozbiljnom, jer me uopæe nisu primijetili kad sam stupila u ulazni prostor. Ukoèila sam se na mjestu kako bih èula što govore. “Onda, Sakamoto, što misliš o mom prijedlogu?” “Ne znam, gospodine”, odgovorio je moj otac. “Ne mogu zamisliti da djevojèice igdje drugdje žive.” “Ja te razumijem,

24 25 ali njima æe biti mnogo bolje, a i tebi. Samo se postaraj da sutra popodne doðu u selo.” Na to je gospodin Tanaka ustao, pripremajuæi se za odlazak. Ja sam se pretvarala kao da sam upravo stigla, kako bismo se sreli na vratima. “Razgovarao sam s tvojim ocem, Chiyo-chan”, rekao mi je. “Ja živim s onu stranu grebena, u gradiæu Senzuru. Senzuru je veæi od Yoroida. Mislim da bi ti se svidio. Zašto ne biste ti i Satsu-san došle sutra tamo? Vidjet æete moju kuæu i upoznati moju

kæerkicu. Možda ostanete preko noæi? Samo na jednu noæ, znaš, a onda æu vas ja opet vratiti kuæi. Što misliš o tome?” Rekla sam kako bi to bilo vrlo lijepo. I pretvarala sam se koliko god sam bolje umjela kako taj prijedlog nije ništa neobièno. Meðutim, u mojoj glavi kao da se dogodila eksplozija. Misli su mi bile isprekidane i jedva sam ih uspijevala povezati. Svakako je bila istina da se dio mene oèajnièki nadao da æe me gospodin Tanaka posvojiti nakon majèine smrti, ali je drugi dio mene bio jako uplašen. Strašno me je bilo sram što sam ikad zamišljala kako bih mogla živjeti bilo gdje osim u našoj pijanoj kuæi. Nakon što je gospodin Tanaka otišao, pokušala sam se zaokupiti poslovima u kuhinji, ali osjeæala sam se pomalo kao Satsu, jer sam jedva nazirala stvari pred sobom. Ne znam koliko je vremena prošlo. Nakon dužeg vremena èula sam oca kako šmrèe i protumaèila to kao znak da on plaèe, zbog èega mi se lice zažarilo od srama. Kad sam se napokon primorala pogledati prema njemu, vidjela sam da su mu ruke veæ zapletene u jednu od njegovih mreža, ali da stoji u vratima što su vodila u stražnju sobu gdje je majka ležala obasjana suncem pod ponjavom koja se zalijepila za nju poput druge kože. Iduæeg dana, pripremajuæi se za sastanak s gospodinom Tanakom dolje u mjestu, oribala sam svoje prljave gležnjeve i natapala se neko vrijeme u našoj kadi, koja je nekoæ bila spremnik vruæe vode jednog parnog motora što ga je netko ostavio u našem selu: gornji je dio bio otpiljen i unutrašnjost obložena drvetom. Dugo sam sjedila u toj kadi i gledala prema moru, osjeæajuæi se vrlo samostalnom, jer æu danas prvi put vidjeti nešto od svijeta izvan našeg malog sela. Kad smo Satsu i ja stigle do Japanske obalne kompanije za preradu ribe, gledale smo ribare kako istovaruju svoj ulov na molu. Meðu njima je bio i naš otac, grabeæi ribu svojim košèatim rukama i bacajuæi je u košare. U jednom je trenutku pogledao prema nama i zatim je obrisao lice rukavom košulje. Meni su nekako crte njegova lica izgledale još turobnije nego obièno. Ribari su nosili košare pune ribe do zaprege gospodina Tanake i slagali ih u kola. Ja sam se popela na kotaè kako bih gledala što rade. Ribe su veæinom zurile staklastim oèima, ali s vremena na vrijeme neka bi od njih otvorila usta, što je meni izgledalo poput tihog krika. Pokušala sam ih umiriti: “Vi sad idete u grad Senzuru, ribice! Sve æe biti u redu.” Nisam vidjela kakva bi korist bila od toga da im se kaže istina. Napokon je gospodin Tanaka izašao na cestu i rekao Satsu i meni neka se popnemo na kolsku klupicu i sjednemo do njega. Ja sam sjedila u sredini, dovoljno blizu da osjeæam tkaninu njegova kimona uz svoju ruku. Nisam mogla sprijeèiti da mi zbog toga krv navali u lice. Satsu je gledala ravno u mene, ali na licu joj je bio uobièajeni zbunjeni izraz i èinilo se da ništa ne primjeæuje. Tijekom putovanja dobar sam dio vremena provela gledajuæi otraga na ribe kako ih drmanje kola baca s jedne strane košare na drugu. Dok smo se uspinjali uz greben na izlasku iz Yoroida, kotaè je prešao preko kamena i kola su se naglo nagnula na jednu stranu. Jedan je lubin ispao i udario o zemlju tako jako da ga je to vratilo u život. Gledati ga tako, kako se bacaka i hvata zrak, bilo je ipak više nego što sam mogla podnijeti. Okrenula sam se sa suzama u oèima, i premda sam ih pokušala sakriti od gospodina Tanake, on ih je primijetio. Nakon što je

26 27 pokupio ribu s puta i nakon što su kola ponovo krenula, upitao me je zbog èega plaèem. “Ta jadna riba!” rekla sam. “Ti si kao moja žena. Ribe su veæinom mrtve

kad ih ona vidi, ali ako mora skuhati raka ili bilo što drugo što je još živo, oèi joj zasuze i poène im pjevati.” Nauèio me jednu pjesmicu - zapravo, gotovo molitvu - za koju sam pomislila kako ju je vjerojatno izmislila njegova žena. Ona ju je pjevala rakovima, ali smo mi izmijenili rijeèi i pjevali je ribama: Suzuki yo suzuki! Jobutsu shite kure! Lubinèiæu, o lubinèiæu! Požuri se doseæi stanje Bude! Potom me je nauèio još jednu pjesmu, uspavanku, koju nikad dotad nisam èula. Pjevali smo je jednom iverku koji je otraga u kolima ležao sam u jednoj plitkoj košari, pomièuæi naokolo svoja dva, pucetima slièna oka na plosnatoj glavi. Nemure yo, u karei yo! Niwa ya makiba ni Tori mo hitsuji mo Minna nemureba Hoshi wa modo kara Gin no hikari o Sosogu, kono yoru! Zaspi, dobri iverku! Kad veæ svi spavaju Èak i ptice i ovce U vrtovima i poljima Zvijezde æe ove noæi Prosipati svoju zlatnu svjetlost S prozora. Nekoliko trenutaka kasnije uspeli smo se na vrh grebena i ispod nas se ukazao gradiæ Senzuru. Dan je bio sumoran, sve je bilo u nijansama sivog. To je bio moj prvi pogled na svijet izvan Yoroida i pomislila sam kako nisam mnogo propustila. Vidjela sam krovove pokrivene slamom uz obalu zaljeva, meðu sumornim brežuljcima, a iza njih more boje metala, posuto krhotinama bjeline. Na kopnenoj strani, krajolik je mogao biti privlaèan da nije bilo željeznièkih traènica što su se usijecale kroz njega poput ožiljka. Senzuru je uglavnom bio prljav, smrdljiv gradiæ. Èak se i iz mora dizao grozan zadah, kao da su sve ribe u njemu uginule i trule. Oko potpornih stupova mola plutali su komadi povræa poput meduza u našem malom zaljevu. Brodice su bile oguljene, nekima su rebra bila napuknuta i doimale su se kao da su izašle iz bitke. Satsu i ja smo dugo sjedile na molu, sve dok nas gospodin Tanaka nije napokon pozvao u glavno sjedište Japanske obalne kompanije za preradu ribe i poveo nas niz jedan dugaèki hodnik. Hodnik nije mogao jaèe smrdjeti po ribljoj utrobi ni da smo se doista nalazili unutar neke ribe. Ali u dnu hodnika, na moje iznenaðenje, ukazao se jedan ured koji je u mojim oèima devetogodišnje djevojèice izgledao krajnje otmjeno. Na ulazu u ured Satsu i ja smo stajale bose na skliskom i mokrom kamenom podu. Ispred nas jedna je stuba vodila na uzdignutu platformu prekrivenu tatami strunjaèama. Možda je to bilo ono što me se dojmilo: uzdignuti je pod davao svemu otmjeniju notu. U svakom sluèaju, smatrala sam to najljepšom sobom koju sam ikad vidjela - premda me sad navodi na smijeh i sama pomisao da je ured veletrgovca ribom u malenom gradiæu na Japanskom moru mogao na ikoga ostaviti takav dojam. Na uzdignutom je podu sjedila na jastuku neka stara žena koja je ustala kad nas je vidjela i došla do ruba platforme, te se tamo spustila na koljena. Bila je stara i na licu je imala zlovoljan izraz, a mislim da nikad nisi vidio nekoga tko bi se više vrpoljio od nje. Kad nije poravnavala kimono, brisala je nešto iz kutka oka ili se èeškala po nosu, uzdišuæi èitavo vrijeme kao da silno žali što ima toliko toga što mora obaviti.

28 29 t

Gospodin Tanaka joj je rekao: “Ovo je Chiyo-chan i njezina starija sestra, Satsu-san.” Ja sam se malo naklonila, a gospoða Mrdalo mi je na to odgovorila kimanjem glave. Potom je uzdahnula najdublje do sada i poèela jednom rukom cupkati krastavi komadiæ kože na vratu. Ja bih bila rado skrenula pogled ustranu, ali su njezine oèi zurile ravno u moje. “No dakle! Ti si, znaèi, Satsu-san?” rekla je. Ali još uvijek je gledala u mene. “Ja sam Satsu”, rekla je moja sestra. “Kad si roðena?” Èinilo se da Satsu još uvijek nije naèisto kojoj od nas ona govori, zato sam ja odgovorila umjesto nje. “Ona je roðena u godini krave”, rekla sam. Starica ispruži ruku i potapše me prstima po licu. Meðutim, uèinila je to na vrlo èudan naèin, tako da me je nekoliko puta bocnula prstima u bradu. Ali znala sam da me je mislila potapšati, jer joj je lice imalo ljubazan izraz. “Ova je prilièno dražesna, zar ne? Tako neobiène oèi! I vidi se da je pametna. Pogledaj joj samo èelo.” Na to se opet okrenula mojoj sestri i rekla: “No, dakle. Godina krave, petnaest godina, planet Venera, šest, bijelo. Hmm... Priði malo bliže.” Satsu posluša. Gospoða Mrdalo joj poène ispitivati lice, ne samo oèima, nego i vršcima prstiju. Potrošila je mnogo vremena provjeravajuæi Satsuin nos iz raznih kutova, kao i uši. Na kraju joj je štipnula uske više puta i zagunðala, dajuæi time na znanje kako je s njom završila, te se potom okrenula meni. “Ti si godina majmuna. To mi je jasno èim te pogledam. Koliko ti imaš vode! Osam, bijelo, planet Saturn. I vrlo si ljupka djevojèica. Priði bliže.” Sad je sa mnom poèela raditi iste stvari, štipkala me za uši i tako dalje. Ja sam stalno mislila na to kako je tim istim prstima grebala po krasti na vratu. Ubrzo je ustala i sišla dolje na kameni pod gdje smo mi stajale. Trebalo joj je nešto vremena da svoja iskrivljena stopala ugura u zori, ali se napokon okrenula gospodinu Tanaki i uputila mu pogled koji je on, èini se, odmah shvatio, jer je izišao iz sobe i za sobom zatvorio vrata. Gospoða Mrdalo na to razveže Satsuinu seljaèku košulju i svuèe je. Pomicala je malo amo-tamo Satsuine dojke, zavirila joj pod pazuha, zatim ju je okrenula i razgledavala joj leða. Ja sam bila u takvom šoku da sam se jedva uspijevala primorati da to gledam. Nije mi, dakako, bilo prvi put što vidim Satsu golu, ali naèin na koji je gospoða Mrdalo opipavala njezino tijelo èinio mi se još nepristojnijim nego kad je Satsu podigla haljinu za kupanje za mladog Sugija. A onda, kao da ni to nije bilo dovoljno, gospoða Mrdalo povuèe nadolje Satsuine gaæe, premjeri je od glave do pete, potom je opet okrene licem prema sebi. “Iskoraèi iz gaæa”, reèe joj. Dugo nisam vidjela Satsuino lice toliko zbunjeno, ali iskoraèila je iz gaæa i ostavila ih na sluzavom kamenom podu. Gospoða Mrdalo ju je uhvatila za ramena i posjela na platformu. Satsu je bila potpuno gola; sigurna sam da nije imala pojma zašto mora tamo sjediti, baš kao ni ja. Ali nije imala kad misliti o tome jer joj je gospoða Mrdalo u hipu stavila ruke na koljena i raširila joj noge. I ne oklijevajuæi ni trenutka, posegnula joj rukom meðu noge. Nakon toga nisam više imala hrabrosti gledati. Mislim da se Satsu vjerojatno morala opirati jer je gospoða Mrdalo viknula na nju i istodobno sam èula glasan pljesak dlana po goloj koži - to je gospoða Mrdalo udarila Satsu po nozi, kako sam kasnije zakljuèila po crvenoj mrlji na Satsuinom bedru. Gospoða Mrdalo je brzo bila gotova i rekla je Satsu neka se ponovo odjene. Dok se oblaèila, Satsu je glasno šmrcala. Možda je plakala, ne znam, nisam se usuðivala pogledati u nju. Zatim se gospoða Mrdalo ustremila na mene i u sekundi su i meni gaæe bile oko koljena i ostala sam bez košulje, baš kao što se to malo prije dogodilo mojoj sestri. Ja nisam imala grudi koje bi starica mogla pomicati amo--tamo, ali mi je pogledala pod pazuha baš kao i njoj i o-kretala me, prije nego što me je posjela na platformu i strgnula mi gaæe s nogu. Užasno me je bilo strah što æe mi uèiniti i kad mi je pokušala raširiti koljena, morala me pljesnuti po nozi, baš kao što je pljesnula Satsu, nakon

30 31 èega me je grlo poèelo peæi od suzdržanih suza. Gurnula mi je prst meðu noge i napravila nešto što sam ja osjetila kao uštip, tako bolan da sam kriknula. Kad mi je naredila da se ponovo obuèem, osjeæala sam se kao što se vjerojatno osjeæa nasip dok zadržava èitavu jednu rijeku. Ali bojala sam se da æemo se osramotiti pred gospodinom Ta-nakom ako Satsu ili ja poènemo plakati kao mala djeca. “Djevojke su zdrave”, rekla je starica gospodinu Tanaki kad je ponovo ušao u sobu, “i posve odgovaraju. Obje su netaknute. Starija ima previše drveta, ali mlaða ima puno vode. Uz to je i ljepušna, što vam se èini? Njezina starija sestra izgleda kraj nje kao seljanèica!” “Siguran sam da su obje privlaène djevojke, svaka na svoj naèin”, odgovorio je gospodin Tanaka. “Zašto ne bismo o tome porazgovarali dok vas budem pratio? Djevojke æe me ovdje prièekati.” Kad je gospodin Tanaka zatvorio vrata za njima, o-krenula sam se i vidjela Satsu kako sjedi na rubu platforme i zuri gore prema stropu. Zbog oblika njezina lica suze su joj se skupile oko vrha nosnica i èim sam vidjela da ona plaèe, briznula sam u plaè. Osjeæala sam se krivom za ono što se dogodilo i obrisala sam joj lice krajem svoje seljaèke košulje. “Tko je bila ta grozna žena?” upitala me je. “Sigurno nekakva gatara. Vjerojatno gospodin Tanaka želi saznati o nama što je više moguæe...” “Ali zašto nas je razgledavala na takav užasan naèin!” “Satsu-san, zar ne shvaæaš?” rekla sam. “Gospodin Tanaka nas namjerava posvojiti.” Kad je to èula, Satsu je poèela žmirkati kao da joj se mušica zavukla u oko. “O èemu to govoriš?” rekla je. “Gospodin Tanaka nas ne može posvojiti.” “Otac je tako star... i sad, kad nam se majka razboljela, mislim da se gospodin Tanaka brine što æe biti s nama. Neæe biti nikoga tko bi se o nama starao.” Satsu ustane, toliko ju je uznemirilo to što je èula. Ubrzo je poèela škiljiti i vidjela sam kako se trudi samu sebe uvjeriti kako nas ništa neæe odvesti iz naše pijane kuæe. Istiskivala je iz glave rijeèi koje sam joj rekla kao što bi netko istiskivao vodu iz spužve. Polako joj se lice poèelo opuštati i ponovo je sjela na rub platforme. Trenutak kasnije gledala je oko sebe po sobi kao da uopæe nismo razgovarale. Kuæa gospodina Tanake nalazila se na kraju jednog pu-teljka malo izvan grada. Šumarak borova oko nje ispunjavao je zrak isto tako jakim mirisom kao more na strmoj obali gdje je stajala naša kuæa i kad sam pomislila na more i kako æu jedan miris zamijeniti drugim, osjetila sam u sebi nekakvu strašnu prazninu i potrebu da se odmak-nem od nje, baš kao što se povlaèiš s ruba neke litice nakon što si povirio u dubinu. Kuæa je bila otmjenija od bilo koje u Yoroidu, s golemim strehama kao na našem mjesnom hramu. A kad je gospodin Tanaka stupio u svoj ulaz, ostavio je cipele tamo gdje je iz njih iskoraèio, jer je jedna sluškinja došla i odložila ih na policu umjesto njega. Satsu i ja nismo imale cipele koje bismo odložile, ali baš kad sam se spremala uæi u kuæu, osjetila sam kako me je nešto blago udarilo u leða i jedna je borova šišarka pala na drveni pod meðu moje noge. Okrenula sam se i vidjela neku djevojèicu otprilike mojih godina i vrlo kratke kose kako se trèeæi sakriva iza jednog stabla. Provirila je i nasmiješila mi se, otkrivajuæi trokut praznog prostora meðu prednjim zubima, a onda je otrèala dalje, osvræuæi se preko ramena, pozivajuæi me da potrèim za njom. Možda æe èudno zvuèati, ali ja nikad dotad nisam doživjela iskustvo stvarnog upoznavanja s nekom djevojèicom. Naravno, poznavala sam djevojèice iz mog mjesta, ali mi smo zajedno rasle i nikad nije bilo potrebe za neèim što bi se moglo nazvati “upoznavanje”. Meðutim, od trenutka kad sam prvi put ugledala Kuniko - tako se zvala kæerkica gospodina Tanake - ona se tako prijateljski ponašala prema meni da sam pomislila kako mi ne bi bilo teško prijeæi iz jednog svijeta u drugi.

Njezina je odjeæa bila mnogo otmjenija od moje i na nogama je imala zori, ali ja sam, kao prava djevojèica sa sela, bosonoga potrèala za njom u šumicu i dostigla je kod

32 33 neke vrste kuæice za igru, napravljene od otpiljenih grana nekog sasušenog stabla. Ona je u njoj poslagala kamenje i šišarke kako bi napravila sobe. U jednoj od tih soba pretvarala se da mi poslužuje èaj u napukloj šalici; u drugoj smo se smjenjivale hraneæi njezinu lutku, malog djeèaèiæa po imenu Taro, koji je zapravo bio samo platnena vreæica ispunjena zemljom. Taro voli nepoznate osobe, rekla je Kuniko, ali se užasno boji glista, a èudnom igrom sluèaja, njih se bojala i Kuniko. Kad smo naišle na jednu, Kuniko me natjerala da je uhvatim i iznesem van prije nego što se jadni Taro rasplaèe od straha. Bila sam oduševljena moguænošæu da mi Kuniko bude sestra. U stvari, velièanstvena stabla i miris borova - pa èak i gospodin Tanaka - sve mi se to poèelo èiniti gotovo beznaèajnim u usporedbi s time. Razlika izmeðu života ovdje, u kuæi obitelji Tanaka i života u Yoroidu bila je tako velika kao razlika izmeðu mirisa neèeg što se kuha i usta punih slasne hrane. Kad se smraèilo, oprale smo ruke i noge na bunaru i ušle, te zauzele svoja mjesta na podu oko jednog èetverou-glastog stola. Bila sam zadivljena kad sam vidjela kako se para iz jela koje æemo jesti diže prema gredama stropa visoko iznad mene, dok nam iznad glave vise elektrièna svjetla. Zapanjila me je jarko rasvijetljena soba. Nikad dotad nisam tako nešto vidjela. Ubrzo je posluga donijela veèeru - usoljenog lubina na žaru, ukiseljeno povræe, juhu i kuhanu rižu - ali istog trenutka kad smo poèeli jesti, svjetla su se ugasila. Gospodin Tanaka se nasmijao; to se, navodno, èesto dogaðalo. Sluge su na to zapalile lampione što su svuda naokolo visjeli na drvenim tronožnim stalci-ma. Dok smo jeli, nitko nije mnogo govorio. Ja sam oèekivala da æe gospoða Tanaka biti blistavo lijepa, ali ona je izgledala kao starija verzija Satsu, osim što se èesto smiješila. Nakon veèere ona i Satsu su poèele igrati igru go, a gospodin Tanaka je ustao i pozvao sluškinju neka mu donese kratki kimono kaput. Onda je gospodin Tanaka otišao, a malo zatim Kuniko me pokretom ruke pozvala da poðem za njom. Na vratima je navukla slamnate zori, te je i meni posudila jedan par. Pitala sam je kamo idemo. “Tiho!” rekla je. “Slijedit æemo tatu. Ja to radim svaki put kad izaðe. To je tajna.” Pošle smo uz puteljak i skrenule na glavnu ulicu prema gradu Senzuru, hodajuæi na stanovitoj udaljenosti iza gospodina Tanake. Veæ za nekoliko minuta, hodale smo meðu kuæama grada, a onda me Kuniko uhvatila za ruku i povukla me niz jednu sporednu ulièicu. Na kraju jednog kamenom poploèanog prolaza izmeðu dvije kuæe došle smo do nekog prozora pokrivenog zaslonima od papira, osvijetljenog svjetlom koje je unutra gorjelo. Kuniko je prislonila oko na jednu rupu u papiru, probušenu upravo na visini njezina oka. Dok je ona virila u sobu, èula sam iznutra smijeh i razgovor, te kako netko pjeva uz pratnju shamisena. Napokon se Kuniko odmaknula, tako da sam ja mogla proviriti kroz rupicu. Polovica sobe bila mi je skrivena složivim paravanom, ali sam mogla vidjeti gospodina Tanaku kako sjedi na strunjaèama s još tri ili èetiri muškarca. Neki starac koji je sjedio do njega prièao je kako je pridržavao ljestve nekoj mladoj ženi i virio joj pod haljinu - svi su se smijali, osim gospodina Tanake, koji je gledao ravno preda se, prema onom dijelu sobe koji nisam mogla vidjeti. Jedna starija žena u kimonu donijela mu je èašu, koju je on držao u ruci dok mu je ona toèila pivo. Gospodin Tanaka me se dojmio poput kakva otoka u moru, jer iako su svi ostali uživali u starèevoj prièi - èak i ta starija žena što je toèila pivo - gospodin Tanaka je i dalje samo zurio prema drugom kraju stola. Maknula sam oko s rupe i

upitala Kuniko kakva je to kuæa. “To je èajana”, odgovorila mi je, “u kojoj gejše zabavljaju muškarce. Moj tata dolazi ovamo gotovo svake veèeri. Ne znam zašto mu se to toliko sviða. Žene toèe piæe, a muškarci prièaju prièice - osim kad pjevaju. Na kraju su svi pijani.” Ponovo sam prislonila oko na rupicu, na vrijeme da zapazim jednu sjenu kako prelazi preko zida, a onda mi se u vidokrugu pojavila neka žena. Kosa joj je bila ukrašena viseæim zelenim cvijetom vrbe i na sebi je imala ki-

34 35 Treæe poglavlje i mono nježno ružièaste boje s bijelim cvjetovima posutim po njemu poput kolaža. Široki obi koji joj je bio svezan oko struka bio je naranèaste i žute boje. Nikad dotad nisam vidjela tako elegantnu odjeæu. Nijedna žena u Yoroi-du nije posjedovala nešto otmjenije od obiène pamuène ili možda lanene haljine, s jednostavnim tamnomodrim u-zorkom. Meðutim, za razliku od njezine odjeæe, sama žena nije bila nimalo ljupka. Zubi su joj toliko stršali da ih usnice nisu potpuno pokrivale, a glava joj je bila toliko uska da sam se pitala nisu li joj možda glavu držali stisnutu izmeðu dvije daske dok je bila dojenèe. Možda misliš da sam okrutna što ju opisujem tako nemilosrdnim rijeèima, ali èinilo mi se èudnim što se gospodin Tanaka zakvaèio oèima za nju kao krpa za kuku, premda nitko ne bi za nju mogao reæi da je ljepotica. On ju je nastavio gledati dok su se svi ostali smijali, a kad se ona spustila na koljena pokraj njega kako bi mu natoèila još nekoliko kapi piva u èašu, pogled koji mu je uputila odavao je kako se njih dvoje vrlo dobro poznaju. Kuniko je još jednom provirila kroz rupicu, a onda smo se vratile njenoj kuæi i sjedile zajedno u kupki na rubu borove šumice. Nebo je bilo prepuno zvijezda, osim što su grane iznad mene zakrivale pola neba. Mogla sam ostati sjediti u kupki još mnogo duže, pokušavajuæi shvatiti sve što sam vidjela tog dana i promjene koje su me èekale... ali Kuniko je u vruæoj vodi uhvatila takva pospanost da su sluškinje ubrzo došle da nas izvuku iz kupke. Satsu je veæ hrkala kad smo Kuniko i ja legle na futo-ne pokraj nje, stisnute jedna uz drugu i zagrljene. U meni je rastao topli osjeæaj zadovoljstva i šapnula sam Kuniko na uho: “Znaš da æu doæi živjeti ovdje s tobom?” Mislila sam da æe ju ta vijest natjerati da otvori oèi ili da se èak uspravi u sjedeæi položaj. Ali nije ju trgnula iz drijemeža. Uzdahnula je i trenutak kasnije dah joj je bio topao i vlažan, ispunjen blagim šumovima sna. Kad smo se vratile kuæi, èinilo se kao da se majèina bolest pogoršala u taj jedan dan koliko nas nije bilo. Ili se samo radilo o tome da sam nakratko uspjela zaboraviti koliko je ona stvarno bolesna. Kuæa gospodina Tanake mirisala je na dim i borove, a naša je mirisala na njezinu bolest, na naèin koji uopæe nemam snage opisivati. Satsu je popodne radila u selu, tako da mi je gospoða Sugi došla pomoæi okupati majku. Kad smo je iznijele iz kuæe, prsni joj je koš bio širi od ramena i èak su joj i bjelooènice bile mutne. Jedino što mi je pomagalo da izdržim gledati je takvu, bilo je sjeæanje na to kako sam se osjeæala izlazeæi s njom iz kupke, dok je još bila snažna i zdrava, kad se para dizala s naše bijele kože kao da smo dvije kuhane rotkvice. Teško mi je bilo zamisliti da bi ta žena, èija sam leða toliko puta ribala kamenom i èije mi se tijelo uvijek èinilo èvršæe i glatkije od Satsuinog, mogla umrijeti prije nego što ljetu doðe kraj. Te noæi, dok sam ležala na svom futonu, pokušavala sam zamisliti èitavu tu zbunjujuæu situaciju iz svakog kuta, ne bih li uvjerila samu sebe kako æe sve,

nekako, biti u redu. Kao prvo, pitala sam se kako možemo nastaviti živjeti bez majke? Èak i ako preživimo i gospodin Tanaka nas posvoji, zar æe moja vlastita obitelj prestati postojati? Na kraju sam zakljuèila kako gospodin Tanaka ne bi posvojio samo moju sestru i mene, nego i našeg oca. Napokon, nije mogao oèekivati od oca da živi sam. Obièno nisam mogla zaspati dok ne bih samu sebe uvjerila kako je

36 37 to istina, a posljedica je toga bila da tih tjedana nisam mnogo spavala i jutra su mi bila nejasna od umora. Jednog takvog jutra na vrhuncu ljeta vraæala sam se s paketiæem èaja iz sela kad sam iza sebe èula škripu šljunka. Pokazalo se da je to gospodin Sugi, pomoænik gospodina Tanake, koji je trèao za mnom uz strmu stazu. Kad je stigao do mene, dugo mu je trebalo da povrati dah, dahtao je i držao se za slabine kao da je trèao èitavim putem od Senzura. Lice mu je bilo crveno poput raka i sjajno od znoja, iako dan još nije bio vruæ. Napokon je rekao: “Gospodin Tanaka želi da ti i tvoja sestra... doðete dolje u selo... èim prije možete.” Èudila sam se kako to da otac jutros nije otišao u ribolov. Sad mi je postalo jasno: danas je taj dan. “A moj otac?” upitala sam. “Je li gospodin Tanaka rekao nešto za njega?” “Samo ti poði kuæi, Chiyo-chan”, rekao mi je gospodin Sugi. “Idi po sestru.” Nije mi se to sviðalo, ali sam otrèala kuæi i zatekla oca kako sjedi za stolom i iz jedne pukotine u drvetu noktom kopa skorjelu prljavštinu. Satsu je stavljala tanke komadiæe ugljena u peæ. Èinilo se kao da je njih dvoje èekalo da se dogodi nešto strašno. Rekla sam: “Oèe, gospodin Tanaka hoæe da Satsu-san i ja doðemo u selo.” Satsu bez rijeèi odveže pregaèu i objesi je o klin pa iziðe kroz vrata. Otac ništa nije rekao, samo je nekoliko puta žmirnuo, zureæi u mjesto na kojem je malo prije stajala Satsu. Onda je sporo spustio pogled na pod i kimnuo glavom. Èula sam majku kako u snu jauèe u stražnjoj sobi. Satsu je veæ bila gotovo stigla do mjesta kad sam je sustigla. Veæ sam tjednima zamišljala ovaj dan, ali ni u jednom trenutku nisam oèekivala da æu se ovako bojati. Èinilo se da Satsu ne shvaæa kako bi ovaj silazak u mjesto mogao biti drugaèiji od onog dan ranije. Èak se nije potrudila obrisati ugljenu prašinu s ruku i dok je odmicala pramen kose, ostao joj je na licu crni trag. Nisam htjela da je gospodin Tanaka takvu vidi, pa sam ispružila ruku da joj oèistim lice kao što bi to uèinila naša majka. Ona mi je odgurnula ruku. Ispred Japanske obalne kompanije za preradu ribe poklonila sam se i zaželjela dobro jutro gospodinu Tanaki, oèekujuæi da æe on biti veseo što nas vidi. Meðutim, njegovo je držanje bilo neobièno hladno. Pretpostavljam da mi je to trebao biti prvi znak kako se stvari neæe baš odvijati onako kako sam ja to zamišljala. Kad nas je poveo do svoje zaprege, zakljuèila sam kako nas želi odvesti svojoj kuæi, tako da njegova žena i kæi budu prisutne kad nam kaže da æe nas posvojiti. “Gospodin Sugi æe sjediti sa mnom sprijeda”, rekao je, “pa se prema tome ti i Shizu--san smjestite otraga.” Upravo je tako rekao: “Shizu-san.” Pomislila sam kako je vrlo nepristojno od njega što ne zna ime moje sestre, ali ona, èinilo se, nije to primijetila. Popela se u stražnji dio kola i sjela meðu prazne košare za ribu, oslonivši se jednim dlanom o sluzave daske. A onda je tom istom rukom otjerala muhu s lica, ostavljajuæi sjajni trag na obrazu. Ja nisam bila tako ravnodušna na sluz i krljušti kao Satsu. Ni o èemu drugom nisam mogla misliti nego o smradu i kako æu biti sretna kad stignemo do kuæe gospodina Tanake i kad budem mogla oprati ruke, a možda èak i odjeæu.

Dok smo se vozili, Satsu i ja nismo izgovorile ni rijeèi, sve dok nismo došli na vrh brda iznad Senzura kad je ona odjednom rekla: “Vlak.” Pogledala sam i vidjela u daljini vlak koji je išao prema gradu. Dim se valjao iza njega na naèin koji me je podsjetio na zmiju koja svlaèi svoju kožu. Ta mi se misao uèinila zgodnom i pokušala sam je objasniti sestri, ali ona nije za to marila. Gospodinu Tanaki æe se to svidjeti, pomislila sam, a i Kuniko. Odluèila sam im to isprièati kad stignemo do kuæe. A onda sam shvatila da se uopæe ne vozimo u smjeru kuæe gospodina Tanake. Malo kasnije kola su se zaustavila na prašnom komadu zemlje uz željeznièke traènice, izvan grada. Tu je, meðu nagomilanim vreæama i sanducima, stajala gomila

38 39

ljudi. A tamo, malo po strani, stajala je gospoða Mrdalo s nekim muškarcem neobièno uske graðe u krutom kimonu. Imao je meku crnu kosu, poput maèjeg krzna, i u jednoj je ruci držao uzicu s koje je visjela nekakva platnena torba. Èinilo mi se da ne spada u Senzuru, pogotovo ne tamo, uz one seljake i ribare s onim njihovim sanducima te neku pogrbljenu staricu koja je nosila naprtnjaèu sa slatkim krumpirima. Gospoða Mrdalo mu je nešto rekla i kad se on na to okrenuo i zapiljio u nas, odmah sam zakljuèila kako ga se bojim. Gospodin Tanaka nas je predstavio tom èovjeku, koji se zvao Bekku. Gospodin Bekku uopæe ništa nije rekao, samo se ispitljivo zagledao u mene i nekako zbunjeno pogledao Satsu. Gospodin Tanaka mu je rekao: “Doveo sam sa sobom iz Yoroida Sugija. Želite li da on poðe s vama? On poznaje djevojke, a ja æu se snaæi bez njega dan ili dva.” “Ne, ne”, rekao je gospodin Bekku, odmahujuæi rukom. Ja sasvim sigurno nisam ovako nešto oèekivala. Pitala sam kamo idemo, ali èinilo se da me nitko nije èuo, pa sam sama smislila odgovor. Zakljuèila sam kako gospodin Tanaka vjerojatno nije bio zadovoljan onim što mu je gospoða Mrdalo rekla o nama i kako æe nas ovaj èudno uzak èovjek, gospodin Bekku, sada odvesti nekamo gdje æe nam potpunije proreci sudbinu. Nakon toga æe nas opet vratiti gospodinu Tanaki. Dok sam se nastojala umiriti tim mislima, gospoða Mrdalo je s ljubaznim osmijehom na licu povela Satsu i mene niz zemljani peron. Kad smo otišle dovoljno daleko da nas drugi ne mogu èuti, osmijeh je nestao i ona nam reèe: “A sad me slušajte. Vi ste obje zloèeste djevojèice!” Osvrnula se naokolo kako bi provjerila da nas nitko ne gleda i potom nas je udarila rukom po tjemenu. Nije me zaboljelo, ali sam kriknula od iznenaðenja. “Ako me neèim osramotite”, nastavila je, “platit æete mi za to! Gospodin Bekku je strog, morate obratiti pozornost na ono što vam kaže! Ako vam kaže da se zavuèete ispod sjedala u vlaku, to æete i uèiniti. Jasno?” Vidjela sam po izrazu na njezinu licu da joj moram odgovoriti ili æe mi nanijeti bol. Ali bila sam toliko zaprepaštena da uopæe nisam mogla govoriti. I baš kao što sam se i bojala, ona ispruži ruku i poène me tako jako štipati za vrat da više nisam znala koji me dio tijela boli. Èinilo mi se kao da sam upala u baèvu punu nekakvih stvorova koji me posvuda grizu i èula sam samu sebe kako jecam. Odjednom sam shvatila da je kraj nas gospodin Tanaka. “Sto se ovdje dogaða?” upitao je. “Ako imate još nešto reæi ovim djevojèicama, recite im to dok sam ja ovdje. Nemate nikakvog razloga tako postupati s njima.” “Sasvim sigurno ima još mnogo toga o èemu bismo morale razgovarati. Ali dolazi vlak”, odgovorila mu je gospoða Mrdalo. I to je bilo toèno: vidjela sam kako vlak zakreæe oko jednog zavoja na nevelikoj udaljenosti.

Gospodin Tanaka nas povede natrag do perona gdje su seljaci i starice poèeli skupljati svoje stvari. Ubrzo se vlak zaustavio pred nama. Gospodin Bekku se u svom krutom kimonu ugurao izmeðu Satsu i mene i, držeæi nas za laktove, poveo nas u vagon. Èula sam kako je gospodin Tanaka nešto rekao, ali bila sam odveæ zbunjena i uzrujana da bih ga razumjela. Nisam bila sigurna što je rekao. Možda je rekao: Matayo! “Doviðenja!” Ili: Matte yo! “Èekajte!” Ili možda èak: Ma... deyo!” Hajde, krenite!” Kad sam povirila kroz prozor, vidjela sam gospodina Tanaku kako se vraæa do svojih kola i gospoðu Mrdalo kako tare ruke o svoj kimono. Trenutak kasnije moja sestra reèe: “Chiyo-chan!” Zarila sam lice u dlanove i, iskreno reèeno, najradije bih bila od muke propala kroz pod vagona, da sam samo mogla. Jer dovoljno je bilo ono kako je Satsu izrekla moje ime, nije trebala ništa više reæi. “Znaš li kamo idemo?” upitala me je.

40 41 Mislim da je ona samo htjela èuti da ili ne. Vjerojatno joj nije bilo važno kamo nas vode - samo dok netko zna što se dogaða. Ali, naravno, ja to nisam znala. Pitala sam uskog gospodina Bekkua, ali on nije obraæao pozornost na mene. Još je uvijek zurio u Satsu kao da nikad dotad nije vidio nešto slièno njoj. Napokon je zgrèio lice od gaðenja i rekao: “Ribe! Kakav smrad, zaudarate ijedna i druga!” Izvukao je èešalj iz svoje platnene torbe i poèeo ga grubo gurati kroz njezinu kosu. Sigurna sam da ju je boljelo, ali vidjela sam da ju još više boli gledati kako krajolik promièe iza prozora vlaka. Ubrzo su joj se kutovi usnica objesili prema dolje kao u malog djeteta i Satsu je poèela plakati. Da me je udarila i vikala na mene, to me ne bi toliko boljelo, koliko me je boljelo gledati kako joj cijelo lice drhti. Ja sam kriva za sve. Neka stara seljanka, zubi-ju iskeženih kao u psa, došla je do nas i dala Satsu jednu mrkvu, a onda ju je upitala kamo ide. “Kvoto”, odgovorio je gospodin Bekku. Toliko sam se zabrinula kad sam to èula da više nisam imala snage pogledati svojoj sestri u oèi. Èak je i gradiæ Senzuru izgledao kao daleko, udaljeno mjesto. Što se pak tièe Kvota, to mi je ime zvuèalo isto toliko strano kao Hong Kong, ili èak New York, o kojem je jednom prièao doktor Miura. Koliko sam ja znala o Kvotu, tamo možda melju djecu za hranu psima. Proveli smo mnogo sati u tom vlaku bez ikakve hrane. Kad je gospodin Bekku izvukao iz svoje torbe smotani list lopoèa i razmotao ga, otkrivajuæi grudu riže posutu sezamom, to je svakako izazvalo moju pozornost. Meðutim, kad je uzeo rižu meðu košèate prste i gurnuo je u svoja zlobna mala usta, a da me pritom nije èak ni pogledao, èinilo mi se da ni trenutka više neæu moæi izdržati to muèenje. Napokon smo sišli s vlaka u nekom velikom gradu, za koji sam ja pretpostavljala da je Kvoto, ali nakon nekog vremena u stanicu je ušao drugi vlak i mi smo ušli u njega. Taj nas je vlak odvezao u Kvoto. U njemu je bila mnogo veæa gužva nego u onom prvom, tako da smo morali stajati. Kad smo napokon stigli, a veæ se bližila veèer, èitavo me je tijelo boljelo i osjeæala sam se kao što se vjerojatno osjeæa kamen po kojemu je èitav dan udarao vodopad. Dok se vlak približavao kolodvoru, mogla sam vidjeti nešto od grada. Na svoje zaprepaštenje, vidjela sam kako se krovovi pružaju sve do podnožja brda u

daljini. Nisam mogla zamisliti da grad može biti tako golem. Sve do danas pogled na ulice i kuæe iz vlaka èesto me podsjeti na strašan osjeæaj praznine i straha koji me je obuzeo tog èudnog dana kad sam otišla iz svog doma. Tada je, oko 1930. godine, u Kvotu još bio u prometu prilièan broj rikša. U stvari, toliko ih je stajalo poredano ispred kolodvora da mi se èinilo kako u tom velikom gradu nitko nikamo ne ide pješice, samo u rikši - što, dakako, uopæe nije odgovaralo istini. Možda ih je petnaest ili dvadeset stajalo oslonjeno na drške, dok su njihovi vozaèi èuèali u blizini, pušeæi ili jeduæi, a neki su èak ležali skvrèeni na prljavom ploèniku i spavali. Gospodin Bekku nas je opet poveo držeæi nas za lak-tove, kao da smo vjedra s vodom koje nosi s bunara. Vjerojatno je mislio da bih ja pobjegla kad bi me pustio, ali ne bih. Ma kuda da nas je vodio, meni je to bilo draže nego naæi se sama, baèena u taj golemi prostor ulica i kuæa, koji mi je bio isto toliko stran kao i dno mora. Ukrcali smo se u jednu rikšu i stisnuli se na klupici s gospodinom Bekkuom izmeðu nas dvije. On je bio još koš-èatiji ispod tog svog kimona nego što sam pretpostavljala. Zavalili smo se na naslon kad je vozaè podigao ruèke, a gospodin Bekku je rekao: “Tominaga-cho, u Gionu.” Vozaè ništa nije odgovorio, samo je povukao rikšu kako bi je pokrenuo s mjesta i zatim je poèeo trèati ujednaèenim korakom. Nakon što smo prošli jedno ili dva raskrižja, skupila sam hrabrosti i upitala gospodina Bekkua: “Hoæete li nam, molim vas, reæi kamo idemo?” Nije izgledalo kao da æe mi odgovoriti, ali trenutak kasnije ipak je rekao: “U vaš novi dom.” Moje su se oèi na to ispunile suzama. Èula sam kako Satsu plaèe s druge strane gospodina Bekkua i upravo

42 43

sam se i sama spremala glasno zajecati kad ju je gospodin Bekku iznenada udario i ona se glasno zagrcnula. Ugrizla sam se za usnicu i tako se brzo suspregnula od plakanja da mislim kako su se vjerojatno zaustavile i one suze koje su mi veæ klizile niz obraze. Ubrzo smo skrenuli na neku aveniju koja mi se uèinila tako širokom kao èitavo naše mjesto Yoroido. Jedva sam vidjela drugu stranu od mnoštva ljudi, bicikla, automobila i teretnjaka. Nikad dotad nisam vidjela automobil. Vidjela sam fotografije, ali sjeæam se kako sam bila iznenaðena njihovim... pa, okrutnim izgledom, tako su me se dojmili u mom strahu i strepnji, kao da su više smišljeni zato da ozlijede ljude, nego da im pomognu. Sva su moja osjetila bila napadnuta. Teretnjaci su tutnjali tako blizu nas da sam osjeæala miris izgorene gume na njihovim kotaèima. Èula sam nekakvu užasnu škripu: bio je to tramvaj koji je vozio po traènicama postavljenim u sredini avenije. Umirala sam od straha dok se oko nas polako spuštao mrak, ali ništa me u životu nije toliko zapanjilo kao moj prvi pogled na gradska svjetla. Ja dotad èak nikad nisam vidjela elektriènu rasvjetu, osim prije poèetka one veèere u kuæi gospodina Tanake. Ovdje su svi prozori na zgradama bili osvijetljeni, gore i dolje, a ljudi na ploènicima stajali su u krugovima žutog svjetla. Vidjela sam toèkice svjetla kako se protežu u daljinu, do kraja avenije. Skrenuli smo u jednu drugu ulicu i tada sam, na drugom kraju mosta ispred nas, prvi put vidjela kazalište Minamiza. Imalo je tako otmjen krov od keramièkih ploèica da sam pomislila kako je to nekakva palaèa. Napokon je rikša skrenula niz jednu usku ulicu s drvenim kuæama. Kuæe su bile tako nabijene jedna do druge da se èinilo kao da dijele zajednièko proèelje, što

je u meni ponovo izazvalo osjeæaj izgubljenosti. Gledala sam žene u kimonima kako užurbano hodaju naokolo po toj maloj ulici. Izgledale su mi jako elegantne, premda su to, kako sam kasnije otkrila, veæinom bile sluškinje. Kad smo stali ispred jednog ulaza, gospodin Bekku mi je rekao neka siðem. On je sišao za mnom i onda se, 44 kao da taj dan veæ nije bio dovoljno težak, dogodilo ono najgore od svega. Jer kad je Satsu takoðer pokušala izaæi iz rikše, gospodin Bekku se okrenuo i gurnuo je natrag svojom dugaèkom rukom. “Ostani tu”, rekao joj je. “Ti ideš nekamo drugamo.” Pogledala sam Satsu, Satsu je pogledala mene. Možda smo tada obje po prvi put u potpunosti shvatile što osjeæamo jedna za drugu. Meðutim, to je potrajalo samo jedan trenutak, jer su mi se veæ sljedeæeg trenutka oèi tako ispunile suzama da sam jedva nešto vidjela. Osjetila sam kako me gospodin Bekku vuèe natrag, èula sam ženske glasove i priliènu strku. Upravo sam se mislila baciti na ploènik kad su se Satsuina usta odjednom u èudu otvorila zbog neèeg što je ugledala u vratima iza mene. Nalazila sam se u uskom ulaznom prostoru, gdje je na jednoj strani bio starinski bunar, a na drugoj raslo nekoliko biljaka. Gospodin Bekku me je dovukao unutra i sad me osovio na noge. A tamo je, na stepenici iznad ulaznog prostora, upravo uvlaèeæi noge u lakirane zori, stajala neka izvanredno lijepa žena u kimonu koji je bio ljepši od bilo èega što sam ikad zamišljala u svojim maštanjima. Bila sam zadivljena kimonom one mlade, zubate gejše u gradiæu Senzuru, ali ovaj je bio plav kao voda, s krivuda-vim linijama boje bjelokosti koje su oponašale rijeènu struju. Svjetlucava, srebrnasta pastrva poskakivala je u struji, a površina je vode bila prošarana zlatnim krugovima gdje god ju je doticalo meko, zeleno lišæe jednog stabla na obali. Uopæe nisam sumnjala u to da je kimono satkan od èiste svile, baš kao i obi, ukrašen vezom u nijansama blijedozelene i žute boje. No, ta odjeæa nije bila jedino što je na njoj bilo izvanredno; lice joj je bilo premazano nekakvom toplom bijelom bojom i slièilo je na oblak osvijetljen suncem. Njezina kosa, oèešljana u uzdignute režnjeve, sjala je poput laka i bila je prièvršæena ukrasima od izrezbarenog jantara i jednom ravnom kopèom, s koje su visjele uske srebrne rese što su se ljeskale i treperile svaki put kad bi pomaknula glavu. To je bio moj prvi susret s Hatsumomo. U to je vrijeme ona bila jedna od najslavnijih gejša u èetvrti Gion, 45 premda, naravno, ja tada ništa nisam znala o tome. Bila je sitna, vrh njezine frizure jedva je dopirao do ramena gospodina Bekkua. Toliko sam bila zapanjena njezinom pojavom da sam zaboravila na pravila pristojnog ponašanja, iako ih tada još nisam ni znala, i zurila sam joj ravno u lice. Ona mi se smiješila, ali to nije bio ljubazan osmijeh. A onda je rekla: “Gospodine Bekku, možete li kasnije iznijeti smeæe? Meni se žuri.” U ulazu nije bilo nikakvog smeæa; ona je to govorila o meni. Gospodin Bekku je rekao kako misli da ima dovoljno mjesta i da æe moæi proæi. “Možda vama ne smeta njezina blizina”, odgovorila je Hatsumomo. “Ali kad ja vidim smeæe na ulici, prijeðem na drugu stranu.” Odjednom se u ulazu iza Hatsumomo pojavila jedna starija žena, visoka i kvrgava poput bambusova štapa. “Ne znam kako tebe itko može podnositi, Hatsumomo--san”, rekla je. Ali je pokretom ruke pokazala gospodinu Bekkuu neka me ponovo izvuèe na ulicu, što je on i uèinio. Nakon toga je nezgrapno sišla u ulazni prostor - jedan joj je kuk stršao uvis i otežavao joj je hodanje - te je otišla do jednog malenog ormariæa na zidu. Izvadila je iz njega nešto što je meni izgledalo kao komadiæ kremena, zajedno s jednim kamenom pravokutna oblika poput onih na kojima ribari oštre noževe i postavila se iza Hatsumomo, udarajuæi kremenom o kamen, tako da se malo jato iskrica prosulo po Hatsumominim leðima. Meni je to bilo potpuno nerazumljivo, ali, vidiš, gejše su još praznovjerni-je

od ribara. Ni jedna gejša neæe uveèer krenuti od kuæe dok joj netko ne kresne kremenom iza leða, za sreæu. Hatsumomo je nakon toga otišla, hodajuæi tako siæušnim koracima i tako neznatno remeteæi donji rub kimona da se èinilo kao da klizi. Ja tada nisam znala da je ona gejša, jer je Hatsumomo uvelike nadmašivala ono stvorenje koje sam nekoliko tjedana ranije vidjela u Senzuru. Zakljuèila sam kako je vjerojatno neka vrsta glumice. Svi smo je gledali kako lebdi niz ulicu, a onda me je gospodin Bekku predao onoj starijoj ženi u ulaznom prostoru. On se ponovo popeo u rikšu do moje sestre i vozaè je podigao ruèke. Meðutim, nisam vidjela kako odlaze, jer sam se srušila na pod u ulazu, lica oblivenog suzama. Ona se starija žena vjerojatno sažalila na mene, jer sam dugo ondje ležala i bolno jecala, a da me nitko nije dirao. Èak sam je èula kako utišava sluškinju koja je izišla iz kuæe da joj nešto kaže. Napokon mi je prišla, pomogla mi da se uspravim na noge i obrisala mi lice rupèiæem koji je izvukla iz rukava svog jednostavnog, sivog kimona. “Hajde, hajde, djevojèice. Ne moraš se toliko brinuti. Nitko te neæe skuhati.” Govorila je istim èudnim naglaskom kao gospodin Bekku i Hatsumomo. To je toliko drugaèije zvuèalo od japanskog kakvim se govorilo u mom mjestu da sam ju jedva razumjela što mi govori. No, u svakom sluèaju, to što mi je rekla bile su najljubaznije rijeèi koje sam tog dana èula, zato sam odluèila poslušati njezine savjete. Rekla mi je neka je zovem teticom. A onda me je pogledala ravno u lice i rekla grlenim glasom: “Zaboga! Kakve neobiène oèi! Ti si doista ljupka djevojèica. Majka æe biti oduševljena.” Ja sam odmah pomislila kako majka ove žene, ma tko ona bila, mora biti jako stara, jer je Tetièina kosa, èvrsto stegnuta u èvor na zatiljku, bila uglavnom sijeda, s tek po kojim zaostalim crnim pramenom. Tetiæa me je uvela kroz vrata i našla sam se na zemljanoj stazi izmeðu dvije nablizu postavljene zgrade u stražnjem dvorištu. Jedna je od njih bila mala kuæica slièna mojoj kuæi u Yoroidu - dvije sobe s podom od nabijene zemlje; pokazalo se kako je to nastamba za sluškinje. Druga je zgrada bila mala, elegantna kuæa podignuta na potporne kamene blokove, tako da se maèka mogla zavuæi ispod nje. Staza koja je služila kao prolaz izmeðu te dvije zgrade nije bila natkrivena i kad sam podigla glavu, vidjela sam tamno nebo, što mi je davalo osjeæaj da sam u nekom malenom selu, a ne u kuæi; pogotovo jer sam dolje, u dnu dvorišta vidjela još nekoliko drvenih kuæica. Tada to nisam znala, ali to je bila vrlo tipièna nastamba za taj dio Kvota. Kuæice u dvorištu, iako su izgledale kao još jedna skupina malih kuæa za stanovanje, bile su zapravo

46 47 samo jedna mala koliba koja je služila za zahode i skladište na dvije razine s ljestvama izvana. Èitava je nastamba bila smještena na prostoru manjem od kuæe gospodina Tanake i u njoj je živjelo samo osam stanara. Odnosno, devet, sada kad sam ja stigla. Nakon što sam uoèila èudan raspored svih tih malih kuæica, zapazila sam elegantan izgled glavne kuæe. U Yo-roidu su drvene kuæe bile više sive nego smeðe i nagrizene solju zbog blizine mora. Ovdje su se drveni podovi i grede sjali pod žutim svjetlom elektriènih svjetiljaka. Iz predsoblja je vodilo nekoliko kliznih vrata od papira napetog na drvene okvire, te jedno stubište koje kao da se u-spinjalo ravno uvis. Jedna od tih vrata stajala su otvorena, tako da sam mogla vidjeti drveni ormariæ s budistièkim oltarom. Pokazalo se kako su te elegantne sobe namijenjene obitelji, ukljuèujuæi Hatsumomo, iako, kako æu kasnije saznati, ona zapravo uopæe nije bila èlan obitelji. Kad su èlanovi obitelji željeli izaæi u dvorište, nisu se služili zemljanim prolazom koji je

bio za poslugu, nego vlastitom galerijom od ulaštenog drveta koja se protezala uz postrani zid kuæe. Èak su i zahodi bili odvojeni: jedan povišeni za obitelj i jedan niži za poslugu. Veæinu toga tek sam trebala otkriti, iako æu za dan, dva sve nauèiti. Ali te sam veèeri dugo stajala na zemljanoj stazi, ispunjena strahom, pitajuæi se kakvo je ovo mjesto kamo su me doveli. Tetiæa je otišla u kuhinju i tamo je nekome nešto govorila promuklim glasom. Nakon dosta vremena, netko je izišao. Pokazalo se da je to djevojèica otprilike mojih godina koja je nosila vjedro vode toliko teško da joj se gotovo pola vode izlilo na zemljani pod. Tijelo joj je bilo mršavo, ali je imala debeljuškasto i gotovo savršeno okruglo lice, tako da mi je izgledala kao lubenica na štapu. Muèila se s teškim vjedrom i jezik joj je virio iz usta baš kao što peteljka viri iz vrha buæe. Kako sam ubrzo saznala, to joj je bila navada. Isplazila bi jezik dok bi miješala miso juhu ili dok bi grabila rižu u zdjelu, èak i dok bi vezivala pojas na haljini. A lice joj je uistinu bilo tako debeljuškasto i blago, s tim jezikom svijenim poput peteljke na buci, da sam joj veæ za nekoliko dana nadjenula nadimak “Buèa” i svi su je tako poèeli zvati, èak i njezine mušterije, mnogo godina kasnije, kad je veæ bila gejša u Gionu. Kad je blizu mene spustila vjedro s vodom, Buèa je uvukla jezik u usta, a onda je odmaknula pramen kose s lica i zatakla ga za uho dok me je mjerila pogledom od glave do pete. Mislila sam da æe možda nešto reæi, ali me je samo nastavila gledati kao da razmišlja jesam li jestiva ili nisam. Doista je izgledala gladna, ali se onda, napokon, nagnula prema meni i prošaptala: “Odakle si, zaboga, ti došla?” Nisam mislila da æe nešto pomoæi ako joj kažem da sam došla iz Yoroida, jer sam, buduæi da je govorila isto tako èudnim naglaskom kao i svi ostali, bila sigurna da joj ime moga sela neæe ništa znaèiti. Zato sam samo rekla da sam upravo stigla ovamo. “Mislila sam da nikad neæu vidjeti nekoga mojih godina”, rekla mi je. “Ali što je to s tvojim oèima?” Upravo je tada Tetiæa izašla iz kuhinje i nakon što je potjerala Buèu, pokupila je vjedro i jednu krpu, te me povela u dvorište. Obraslo mahovinom i sa stazom od kamenja koja je vodila do spremišta u stražnjem dijelu, dvorište je lijepo izgledalo, ali je užasno zaudaralo zbog zahoda u maloj šupi uz postrani zid. Tetiæa mi je rekla da se svuèem. Bojala sam se da æe mi napraviti nešto slièno onom što mi je napravila gospoða Mrdalo, ali umjesto toga ona me je polila vodom po ramenima i istrljala me krpom. Zatim mi je dala jednu haljinu, koja je bila od grubo tkanog pamuka s vrlo jednostavnim tamnomodrim uzorkom, ali je sasvim sigurno bila elegantnija od svega što sam ikad dotad imala na sebi. Jedna starica, za koju sam kasnije saznala da je kuharica, izašla je u prolaz s nekoliko postarijih sluškinja i sve su se zapiljile u mene. Tetiæa im je rekla kako æe imati dovoljno vremena za buljenje i poslala ih je natrag odakle su došle. “A sad me slušaj, djevojèice”, rekla mi je Tetka kad smo ostale same. “Zasad još ne želim znati èak ni kako ti je ime. Zadnja

48 49 djevojèica koja je ovamo došla prije tebe nije se svidjela Majci i Bakici, tako da je ostala samo mjesec dana. Previše sam stara da bih uèila nova imena dok one ne odluèe hoæe li te zadržati.” “Sto æe se dogoditi ako me ne budu htjele?” pitala sam. “Bolje je za tebe da te zadrže.” “Mogu li vas pitati, gospoðo... kakva je ovo kuæa?” “Ovo je oki-ya”, odgovorila mi je. “To je kuæa u kojoj žive gejše. Ako se budeš jako trudila, jednog æeš dana i sama postati gejša. Ali neæeš ostati ovdje ni do iduæeg tjedna ako me ne budeš pozorno slušala, jer æe Majka i Bakica ubrzo siæi da te pogledaju. A bolje æe biti da im se svidi ono

što budu vidjele. Moraš im se pokloniti koliko god dublje možeš i ne smiješ ih gledati u oèi. Starijoj od njih dvije, onoj koju zovemo Bakica, još se nikad nitko nije svidio, zato neka te ne brine ono što æe ti ona reæi. Ako te nešto upita, nemoj joj, zaboga, ništa odgovoriti! Ja æu joj odgovoriti umjesto tebe. Važno je da ostaviš dobar dojam na Majku. Ona nije tako loša, ali joj je samo jedno na pameti.” Nisam imala prilike saznati što je to, jer sam èula škripu iz smjera prednjeg predvorja i ubrzo su na galeriju dolebdjele dvije žene. Nisam se usuðivala pogledati u njih. Ali ono malo što sam mogla nazrijeti kutkom oka podsjetilo me na dva ljupka smotuljka svile koje nosi rijeka. Na trenutak su zastale na galeriji ispred mene, a onda su se spustile na koljena i poravnale kimona. “Umeko-san!” po-vikala je Tetiæa. Tako se zvala kuharica. “Donesi Bakici èaj.” “Neæu èaja”, èula sam kako kaže jedan ljutiti glas. “Hajde, Bakice”, rekao je jedan promukliji glas, za koji sam zakljuèila da pripada Majci. “Ne moraš ga piti. Tetiæa samo želi da ti bude ugodno.” “Meni nikad ne može biti ugodno, s ovim mojim kostima”, zagunðala je starica. Èula sam kako je udahnula zrak kako bi još nešto rekla, ali se na to umiješala Tetiæa. “Ovo je nova djevojèica, Majko”, rekla je i blago me gurnula, što sam ja shvatila kao znak da se sada trebam pokloniti. Spustila sam se na koljena i poklonila tako duboko da me je zapahnuo miris ustajalog zraka koji je dopirao iz prostora ispod kuæe. A onda sam ponovo zaèula Majèin glas. “Ustani i priði bliže da te vidim.” Bila sam uvjerena da æe mi još nešto reæi kad sam joj prišla, ali ona je samo zavukla ruku u svoj obi i izvukla lulu s metalnom glavom i dugaèkim drškom od bambusa. Položila ju je na pod galerije pokraj sebe, zatim je iz džepa u rukavu izvukla svilenu vreæicu i iz nje izvadila povelik prstovet duhana. Ugurala je duhan u lulu malim prstom tamnonaranèaste boje poput peèenog slatkog krumpira, onda gurnula lulu u usta i pripalila je žigicom iz male metalne kutijice. Tek me je tada pažljivije pogledala, puckajuæi dim iz one svoje lule, dok je starica pokraj nje uzdisala. Nisam se usuðivala gledati izravno u Majku, ali sam imala dojam da joj dim izlazi iz lica poput pare iz pukotina u zemlji. Toliko sam bila radoznala da nisam mogla sprijeèiti da mi oèi nakratko pogledavaju prema njoj. Sto sam više vidjela, to sam više bila oèarana. Njezin je kimono bio žut, oslikan nježnim granèicama s ljupkim zelenim i naranèastim listiæima; bio je od fine tanke svile, toliko nježne da je slièila na pauèinu. Jednako me je zapanjio i njezin obi. On je takoðer bio od tanke svile, ali nešto gušæe, hrðastih i smeðih boja i protkan zlatnim nitima. Sto sam više gledala njezinu odjeæu, sve sam manje bila svjesna toga da stojim na zemljanoj stazi i svih onih muènih misli o tome što je s mojom sestrom, i s majkom i ocem, i o tome što æe biti sa mnom. Svaki je detalj kimona te žene bio dovoljan da me svojom ljepotom navede da zaboravim na sebe. A onda sam doživjela grubi šok: jer je lice iznad ovratnika tog elegantnog kimona bilo toliko u neskladu s tom odjeæom da mi se èinilo kao da sam gladila tijelo neke maèke i onda otkrila kako ima glavu buldoga. Žena je bila užasno ružna, premda mnogo mlaða od Tetiæe. Pokazalo se da je Majka zapravo Tetièina mlaða sestra, iako su one jedna drugu zvale “Majko” i “Tetiæe”, baš kao što su im se obraæali svi ostali u okiyi. Zapravo, one nisu bile prave sestre kao što smo bile Satsu i ja. Nisu se rodile u istoj obitelji, ali ih je Bakica obje posvojila. Toliko, sam bila omamljena dok sam ondje stajala, toliko mi je svakojakih misli prolazilo kroz glavu, da sam na

50 51

I

kraju napravila upravo ono što mi je Tetiæa rekla da nikako ne smijem raditi. Zagledala sam se Majci ravno u oèi. Kad sam to uèinila, ona je izvadila lulu iz usta i brada joj se objesila poput zaklopca. I premda sam znala kako po svaku cijenu moram oboriti pogled, njezine su me èudne oèi tako zaprepastile svojom ružnoæom da nisam mogla prestati zuriti u njih. Umjesto da budu bijele i èiste, njezine su bjelooènice imale odvratnu žutu boju i podsjetile su me na zahod u koji se netko upravo pomokrio. Bile su uokvirene crvenim rubovima oènih kapaka, uz donji je kapak bila nakupljena mutna tekuæina, a posvud oko oèiju visjela je mlohava koža. Spustila sam pogled do njezinih usta koja su još uvijek bila otvorena. Sve su boje na njezinom licu bile zbrkane: rubovi oènih kapaka bili su crveni poput sirovog mesa, a desni i jezik bili su sivi. I da sve bude još strasnije, èinilo se da je svaki od njezinih donjih zuba usidren u lokvici krvi. To je bila posljedica nekog manjka u prehrani tijekom proteklih godina, kako sam kasnije saznala, ali tada se nisam mogla oteti dojmu da je ona poput stabla koje je poèelo gubiti lišæe. Toliko me je zaprepastio cjelokupan dojam da sam, mislim, ustuknula korak natrag ili tiho uzviknula, ili na neki drugi naèin dala naslutiti što osjeæam, jer me je ona odjednom upitala tim svojim hrapavim glasom: “U što si se to zagledala!” “Jako mije žao, gospoðo. Gledala sam vaš kimono”, odgovorila sam. “Mislim da nikad još nisam vidjela nešto slièno.” Izgleda da sam pogodila pravi odgovor, ako je uopæe postojao pravi odgovor, jer se ona na to kao malo nasmijala, premda je to više zvuèalo kao kašalj. “Znaèi, sviða ti se, je li?” rekla je i nastavila je kašljati, ili smijati se; nisam mogla odrediti što je to zapravo. “A imaš li ti ikakvog pojma o tome koliko me je taj kimono stajao?” “Ne, gospoðo.” “Više od tebe, u svakom sluèaju.” U tom se trenutku pojavila sluškinja s èajem. Dok im je ona toèila èaj u šalice, ja sam iskoristila priliku da kri-šom pogledam Bakicu. Dok je Majka bila pomalo gojazna, s kratkim prstima i debelim vratom, Bakica je bila stara i 52 sasušena. Bila je barem toliko stara kao moj otac, ali je izgledala kao da se godinama kiselila dok nije dosegla stanje koncentrirane zloæe. Njezina me je sijeda kosa podsjetila na zamršene niti svile, jer sam joj kroz nju mogla vidjeti tjeme. A èak je i to tjeme djelovalo odbojno, jer je koža bila posuta crvenim i smeðim mrljama od starosti. Nije baš bila namrštena, ali su joj usta prirodno imala takav oblik koji je èitavom licu davao mrgodan izraz. Duboko je udahnula zraka, pripremajuæi se da nešto kaže, ali kad ga je ponovo ispustila, samo je promumljala: “Zar nisam rekla da ne želim èaj?” Zatim je uzdahnula, zatresla glavom i upitala: “Koliko imaš godina, djevojèice?” “Ona je godina majmuna”, odgovorila je Tetiæa umjesto mene. “Ona šašava kuharica je majmun”, rekla je Bakica. “Devet godina”, rekla je Majka. “Sto ti misliš o njoj, Tetiæe?” Tetiæa je stala pred mene i gurnula mi glavu unazad da mi pogleda lice. “Ima mnogo vode.” “Divne oèi”, rekla je Majka. “Jesi li ih vidjela, Bakice?” “Meni ona izgleda šašava”, rekla je Bakica. “Uostalom, ne treba nam još jedan majmun.” “Oh, sigurna sam da imaš pravo”, rekla je Tetiæa. “Vjerojatno je baš takva kao što si rekla. Ali meni izgleda pametna i prilagodljiva, to se vidi po obliku ušiju.” “S toliko vode u svojoj liènosti”, reèe Majka, “vjerojatno može namirisati vatru prije nego što uopæe poène gorjeti. Zar to ne bi bilo zgodno, Bakice? Ne bi se više morala brinuti da nam se ne zapali spremište sa svim našim kimonima.” Bakica se, kasnije sam doznala, više bojala vatre nego što se pivo boji žednog starca. “Uostalom, prilièno je ljupka, ne èini ti se?” dodala je Majka. “U Gionu ima i previše ljupkih djevojaka”, rekla je Bakica. “Nama treba pametna, a ne ljupka djevojka. Ona Hatsumomo je Ijupkija od sviju, a pogledaj kakva je glupaèa!”

Na to je Bakica, uz Tetièinu pomoæ, ustala i otputila se natrag prema sobama. Iako moram reæi, gledajuæi Te-tièin nezgrapan hod, zbog onih iskrivljenih kukova, teško bi se moglo reæi koja je od njih lakše hodala. Ubrzo po53 Èetvrto poglavlje i tom, èula sam kako vrata u prednjem predsoblju klize us-tranu i ponovo se zatvaraju, a onda se Tetiæa vratila k nama. “Jesi li ušljiva, djevojèice?” pitala me je Majka. “Nisam”, odgovorila sam. “Morat æeš nauèiti uljudnije govoriti. Tetke, budi tako dobra i odreži joj kosu, za svaki sluèaj.” Tetiæa pozove sluškinju i zatraži škare. “No, djevojèice”, reèe Majka, “sad si u Kvotu. Nauèit æeš slušati ili æeš dobiti batine. A ovdje je Bakica zadužena za batine, prema tome, zažalit æeš. Moj ti je savjet: marljivo radi i nikad nemoj izaæi iz okiye bez dopuštenja. Budi poslušna, nemoj nam praviti previše problema i možda æeš za dva ili tri mjeseca poèeti uèiti umijeæa koja mora znati svaka gejša. Nisam te dovela ovamo da budeš sluškinja. Ako do toga doðe, izbacit æu te odavde.” Puckala je svoju lulu i zurila u mene. Nisam se usuðivala ni pomaknuti dok mi ona to ne kaže. Zatekla sam se kako mislim stoji li sad moja sestra ovako pred nekom drugom okrutnom ženom, u nekoj drugoj kuæi u ovom užasnom gradu. I odjednom mi se u glavi pojavila slika moje jadne, bolesne majke kako se, oslonjena na lakat na svom futonu, osvræe naokolo i pita se kamo smo nas dvije otišle. Nisam htjela da me Majka vidi kako plaèem, ali su mi se oèi napunile suzama prije nego što sam mogla smisliti kako da ih zaustavim. Pred mojim zamuæenim pogledom Majèin je žuti kimono postajao sve nejasniji, dok se na kraju nije pretvorio u svjetlucave iskrice. A onda je Majka otpuhnula oblaèiæ dima iz svoje lule i kimono je sasvim nestao. Mislim da se tijekom tih prvih nekoliko dana koje sam provela na tom èudnom mjestu ne bih gore osjeæala ni da sam ostala bez ruku i nogu, a ne samo bez obitelji i doma. Nisam nimalo sumnjala u to da mi se život zauvijek promijenio. Ni o èemu drugom nisam mogla misliti nego o tome kako se smeteno i jadno osjeæam i iz dana u dan sam se pitala kad æu ponovo vidjeti Satsu. Ostala sam bez oca, bez majke, èak i bez odjeæe koju sam oduvijek nosila. Pa ipak me je, nakon tjedan ili dva, nekako najviše iznenadilo što sam, u stvari, sve to preživjela. Sjeæam se jednog trenutka, dok sam u kuhinji brisala zdjele za rižu kad sam se odjednom osjetila tako izgubljenom da sam prekinula s poslom koji sam radila i dugo samo zurila u svoje ruke: jedva sam mogla shvatiti da sam ta osoba koja briše zdjele stvarno ja. Majka mi je rekla da æu kroz nekoliko mjeseci moæi poèeti s obukom, ako se pokažem marljivom i poslušnom. Kako sam saznala od Buèe, zapoèeti s obukom znaèilo je odlaziti u školu u jednom drugom dijelu Giona, gdje æe me uèiti takvim stvarima kao što su glazba, ples i ceremonija pripravljanja èaja. Sve djevojke koje su se spremale za gejše poduèavane su u toj istoj školi. Bila sam sigurna da æu, kad mi napokon dopuste poæi u školu, ondje naæi Satsu i zato sam negdje pri kraju prvog tjedna mog boravka u okiyi odluèila biti poslušna kao krava na užetu, u nadi da æe me Majka onda odmah poslati u školu.

54 55

Veæinom sam radila jednostavne poslove. Ujutro sam morala smotati futone i spremiti ih u sanduke, oèistiti sobe, pomesti zemljani prolaz i tako dalje. Katkad bi me poslali ljekarniku po mast za kuharièin svrab ili do avenije Shijo

po rižine kolaèiæe koje je Tetiæa osobito voljela. Sreæom, najgori poslovi, kao na primjer, èišæenje zahoda, pripadali su u dužnosti jedne od starijih sluškinja. Meðutim, koliko god sam se trudila, nikako nisam uspijevala ostaviti onako dobar dojam kako sam se nadala, jer su mi svakog dana davali više posla nego što sam mogla obaviti, a taj je problem dobrim dijelom pogoršavala Bakica. Briga o Bakici nije zapravo pripadala mojim dužnostima, barem prema onome kako mi ih je opisala Tetiæa. Ali kad bi me Bakica pozvala k sebi, nisam se mogla ne odazvati, jer je na hijerarhijskoj ljestvici u okiyi, ona ipak bila na najvišem mjestu. Na primjer, jednog sam se dana u-pravo spremala odnijeti Majci èaj gore u njezinu sobu, kad sam èula Bakicu kako vièe: “Gdje je ta djevojka! Pošaljite je ovamo!” Morala sam spustiti pladanj za Majku i požuriti u sobu gdje je Bakica ruèala. “Zar ne vidiš da je ovdje previše vruæe?” rekla mi je kad sam kleknula pred njom i poklonila se. “Trebala si doæi ovamo i otvoriti prozor.” “Oprostite, Bakice. Nisam znala da vam je vruæe.” “Zar ne izgledam kao da mi je vruæe?” Jela je rižu i nekoliko zrna ostalo joj je zalijepljeno za donju usnicu. Pomislila sam kako više izgleda zloèesto, nego kao da joj je vruæe, ali sam odmah otišla do prozora i otvorila ga. Èim sam to uèinila, u sobu je uletjela muha i poèela zujati oko hrane. “Što je to s tobom?” rekla je Bakica, mašuæi štapiæima za jelo prema muhi. “Druge sluškinje ne puštaju muhe u sobu kad otvore prozor!” Isprièala sam joj se i rekla da idem po mahalicu za ubijanje muha. “Pa æeš mi je pljesnuti u hranu? A ne, neæeš! Stajat æeš ovdje dok sve ne pojedem i tjerati je od mene.” I tako sam morala stajati kraj nje dok je jela i slušati je kako mi prièa o velikom kabuki glumcu Ichimuri Uzaemonu XIV, koji ju je uhvatio za ruku za vrijeme zabave gledanja mjeseca kad joj je bilo samo èetrnaest godina. Kad sam napokon smjela otiæi, Majèin se èaj veæ sasvim ohladio, tako da joj ga nisam mogla odnijeti. I onda su se zbog toga na mene srdile i Majka i kuharica. Zapravo, Bakica nije voljela biti sama. Cak i kad bi morala iæi na zahod, natjerala bi Tetiæu da stoji pred vratima i drži je za ruku kako ne bi izgubila ravnotežu dok èuèi. Smrad je bio toliko strašan da je jadna Tetiæa zamalo slomila vrat, pokušavajuæi odmaknuti glavu što dalje od otvorenih vrata. Ja nisam morala raditi tako gadne poslove, ali me je Bakica èesto pozivala da je masiram dok bi ona siæušnom srebrnom lopaticom èistila uši i ta je dužnost bila mnogo gora nego što ti se možda èini. Zamalo mi je došlo na povraæanje kad je prvi put razvezala haljinu i svukla je s ramena, jer joj je koža na vratu bila puna kvrga i žuta kao koža nekuhane kokoši. Kako sam kasnije èula, to joj se dogodilo zato što je u vrijeme dok je još bila gejša upotrebljavala jednu vrstu bjelila koje mi zovemo “kineska glina” i koje u sebi ima olova. Pokazalo se da je “kineska glina” uz to i otrovna, što je vjerojatno dijelom bilo uzrokom Bakièine stalne zlovolje. No, povrh toga je Bakica, dok je bila mlaða, èesto odlazila u toplice sjeverno od Kvota. To bi samo po sebi bilo u redu, ali olovno se bjelilo jako teško skidalo, a ostaci tog bjelila, pomiješani s nekom tvari u vodi toplih izvora, proizveli su spoj koji joj je uništio kožu. Bakica nije bila jedina kojoj se to dogodilo. Još tijekom prvih godina Drugog svjetskog rata mogle su se na ulicama Giona vidjeti neke starije žene s takvim kvrgavim, žutim vratovima. Jednog dana, nakon što sam veæ živjela u okiyi otprilike tri tjedna, otišla sam mnogo kasnije nego obièno na gornji kat pospremiti Hatsumominu sobu. Užasno sam se bojala Hatsumomo, iako sam je rijetko viðala, zbog toga što je ona bila vrlo zaposlena. Bojala sam se što bi se moglo dogoditi ako se s njom naðem nasamo i uvijek sam nasto57

jala oèistiti njezinu sobu èim bi otišla iz okiye na satove plesa. Na nesreæu, tog me je jutra Bakica zadržala svojim prohtjevima gotovo do podneva. Hatsumomina je soba bila najveæa u okiyi, po površini veæa od èitave moje kuæe u Yoroidu. Nije mi bilo jasno zašto bi njezina soba trebala biti toliko veæa od svih drugih, dok mi jedna od starijih sluškinja nije rekla kako su, iako je Hatsumomo sad bila jedina gejša u našoj okiyi, u prošlosti tu živjele èak tri ili èetiri gejše i sve su spavale zajedno u toj jednoj sobi. Hatsumomo je, doduše, živjela sama, ali je pravila dovoljno nereda za èetvero ljudi. Kad sam tog dana ušla u njezinu sobu, uz uobièajene razbacane ilustrirane revije i kistove rasute po prostirkama oko stoliæa za šminkanje, našla sam ogrizak od jabuke i praznu bocu od whiskeyja ispod stola. Prozor je bio otvoren i vjetar je vjerojatno oborio drveni okvir na koji je objesila kimono od protekle veèeri, ili ga je možda srušila kad je pijana odlazila na poèinak i nije se potrudila da ga podigne. Obièno bi Tetiæa dotad veæ došla po kimono, jer se ona brinula za svu odjeæu u okiyi, ali zbog nekog razloga, to još nije bila uèinila. Baš kad sam uspravila stalak za kimono, odjednom sam èula kako iza mene netko povlaèi vrata ustranu i okrenuvši se, ugledala sam Hatsumomo. “Oh, to si ti”, rekla je. “Mislila sam da sam èula nekakvog mišiæa ili tako nešto. Vidim da si pospremala moju sobu! Znaèi, to mi ti uvijek ispremiješaš posudice sa šminkom? Zašto to radiš?” “Jako mi je žao, gospoðo”, odgovorila sam. “Samo ih pomaknem kako bih ispod njih obrisala prašinu.” “Ali ako ih budeš dirala”, reèe ona, “poèet æe smrdjeti na tebe. I onda æe mi muškarci govoriti: “Hatsu-momo-san, zašto smrdiš kao kakva neuka djevojka iz malog ribarskog sela?” Sigurna sam da si shvatila što sam ti rekla, zar ne? No ipak, hajde mi ponovi, za svaki sluèaj. Zašto ne želim da diraš moju šminku?” Jedva sam se prisilila da to izgovorim. Ali sam na kraju rekla: “Zato što æe poèeti smrdjeti na mene.” “Odlièno! I što æe muškarci reæi?” “Reæi æe: “Oh, Hatsumomo--san, smrdiš baš kao kakva cura iz ribarskog sela.”“ “Hmmm... ne sviða mi se nešto u naèinu na koji si to rekla. Ali dobro, neka ti bude. Ne shvaæam zašto vi, djevojke iz ribarskih sela, tako smrdite. Ona tvoja ružna sestra došla te je neki dan tražiti i smrdjela je gotovo isto tako grozno kao ti.” Do tog sam trenutka stajala pristojno oborene glave i gledala u pod, ali kad sam to èula, pogledala sam Hatsumomo ravno u lice, kako bih vidjela govori li istinu ili laže. “Izgledaš tako iznenaðeno!” rekla je. “Zar ti nisam spomenula da je tvoja sestra bila ovdje? Htjela je da ti prenesem poruku o tome gdje ona stanuje. Vjerojatno hoæe da doðeš po nju, pa da zajedno pobjegnete.” “Hatsumomo-san...” “Htjela bi da ti kažem gdje je ona? Pa, morat æeš to zaraditi. Kad smislim kako, reæi æu ti. A sad idi.” Nisam se usudila ne poslušati, ali prije nego što sam izišla iz sobe, zastala sam, misleæi, valjda, da æu je ipak moæi nagovoriti. “Hatsumomo-san, ja znam da me ti ne voliš”, rekla sam. “Kad bi bila toliko dobra da mi kažeš to što želim znati, obeæavam da ti nikad više neæu dosaðivati.” Hatsumomo je izgledala jako zadovoljna kad je to èula i dok mi je prilazila, lice joj je blistalo od sreæe. Moram priznati da još nikad nisam vidjela tako zapanjujuæe lijepu ženu. Katkad bi se muškarci na ulici zaustavili, izvadili cigaretu iz ustiju i jednostavno zurili u nju. Mislila sam da mi prilazi kako bi mi šapnula na uho poruku moje sestre, ali nakon što je trenutak nasmiješeno stajala nada mnom, Hatsumomo je zamahnula rukom i pljusnula me. “Jesam li ti rekla da iziðeš iz moje sobe?” rekla je. Previše sam bila zaprepaštena da bih znala što radim. Ali valjda sam se spotaknula dok sam izlazila iz sobe, jer sam se odjednom našla na podu u predvorju, s rukom na obrazu. U sljedeæem trenutku vrata Majèine sobe kliznula su ustranu. “Hatsumomo!” viknula je Majka i pomogla mi da ustanem. “Što si to napravila maloj Chiyo?” “Opet je govorila kako æe pobjeæi, Majko. Zakljuèila sam kako æe biti najbolje da je pljusnem u tvoje ime. Mislila sam kako ti vjerojatno imaš previše posla da bi se time bavila.”

58 59 Majka je pozvala sluškinju i zatražila neka joj donese nekoliko kriški svježeg džumbira, zatim me je uvela u svoju sobu i posjela me za stol, dok ona dovrši telefonski razgovor. Jedini telefon u okiyi s kojega se moglo zvati izvan Giona bio je na zidu njezine sobe i nitko se osim nje nije smio njime služiti. Bila je odložila slušalicu na policu pokraj aparata i kad ju je ponovo uzela u ruku, tako ju je stisnula svojim kratkim prstima da sam mislila kako æe je zgnjeèiti kao kakvu voæku, tako da æe sok poèeti kapati po prostiraèima. “Oprosti”, rekla je onim svojim promuklim glasom u slušalicu. “Hatsumomo opet pljuska sluškinje.” Tijekom tih prvih tjedana koje sam provela u okiyi, osjeæala sam nekakvu nerazumnu ljubav prema Majci, nešto poput onog što možda riba osjeæa prema ribaru koji joj izvlaèi udicu iz usta. Vjerojatno je to bilo zato što sam je viðala samo nekoliko minuta na dan, koliko mi je bilo potrebno da poèistim njezinu sobu. Nju se uvijek moglo naæi ondje, posjednutu za stolom, obièno s nekom od knjiga troškova i prihoda otvorenom pred sobom i s prstima na kuglicama od slonovaèe njezinog raèunala. Možda je uredno vodila te svoje knjige, ali je u svemu drugome bila još neurednija od Hatsumomo. Svaki put kad bi odložila svoju lulu, iz nje bi se otrusile mrvice pepela i duhana, a ona se ne bi potrudila da ih oèisti. Nije trpjela da joj itko takne njezin futon, èak nije dopuštala ni da joj netko drugi mijenja plahte, tako da je cijela soba smrdjela po prljavim plahtama. A papirnata okna na prozorima bila su odvratno smeða zbog njezinog pušenja, tako da je èitava soba djelovala sumorno. Dok je Majka još uvijek razgovarala telefonom, došla je jedna od starijih sluškinja i donijela mi nekoliko kriški svježe narezanog džumbira da ih stavim na obraz po kojem me je Hatsumomo pljusnula. Šum otvaranja i zatvaranja vrata probudio je Majèinog malog psa, Takua, na-prasitog malog stvora spljoštene gubice. Njega su, èini se, zabavljale samo tri stvari u životu: lajati, hrkati i gristi ljude koji bi ga pokušali pogladiti. Kad je sluškinja ponovo otišla, Taku je došao i legao meni iza leða. To je bio jedan od njegovih trikova, volio se postaviti tako da ga sluèajno nagazim kako bi me onda, èim se to dogodi, mogao ugristi. Veæ sam se poèela osjeæati kao miš uhvaæen u vratima, našavši se tako izmeðu Majke i Takua, kad je napokon Majka spustila slušalicu i sjela za stol. Zurila je u mene onim svojim žutim oèima i na kraju mi rekla: “A sad me slušaj, djevojèice. Možda si èula Hatsumomo kako laže. Meðutim, ako se ona može izvuæi lažima, to još ne znaèi daje isto to dopušteno i tebi. Dakle, da èujem... zašto te je pljusnula?” “Htjela je da odem iz njezine sobe, Majko”, odgovorila sam joj. “Strašno mije žao.” Majka me je natjerala da to ponovim na naèin kako se govori u Kvotu, što je meni bilo jako teško. Kad je napokon zakljuèila da sam to dovoljno dobro izgovorila, nastavila je: “Mislim da tebi nije sasvim jasno što je tvoj posao ovdje u okiyi. Svi mi ovdje mislimo samo na jedno: kako æemo pomoæi Hatsumomo da postigne što veæi u-spjeh kao gejša. Èak i Bakica. Možda ona tebi izgleda kao èangrizava starica, ali i ona zapravo provodi dane smišljajuæi na koji bismo naèin mogli pomoæi Hatsumomo.” Nisam imala pojma o èemu to ona govori. Da budem iskrena, mislim da joj èak ni neku staru, prljavu krpu ne bi uspjelo uvjeriti kako se Bakica trudi nekome pomoæi, na bilo koji naèin. “Pa ako se netko tako važan kao što je Bakica po èitav dan trudi kako bi našoj Hatsumomo olakšala posao, onda ti je valjda jasno koliko se tek ti moraš truditi.” “Da, Majko, nastavit æu se truditi koliko god mogu.” “Ne želim nikad više èuti da si uzrujala Hatsumomo. Vidiš kako joj se ona druga djevojèica uspijeva uklanjati s puta, tako možeš i ti.” “Da, Majko... ali mogu li nešto pitati prije nego što odem? Pitala sam se zna li netko možda gdje je moja sestra. Nadala sam se da bih joj mogla poslati pisamce.”

Majka je imala èudna usta, prevelika za svoje lice i gotovo stalno otvorena, ali sad je uèinila nešto što dotad nikad nisam vidjela: stisnula je zube kao da je željela da ih dobro pogledam. Ona se na taj naèin smiješila, ali ja to nisam shvatila, sve dok nije poèela ispuštati onaj zvuk sli-

60 61 èan kašlju, što je kod nje, kako sam sad veæ znala, znaèilo da se smije.. “A zbog èega bih ti ja, zaboga, tako nešto rekla?” upitala je. Nakon toga se još nekoliko puta nasmijala tim svojim èudnim smijehom i potom je mahnula rukom prema meni, pokazujuæi mi da odem. Kad sam izišla iz sobe, Tetiæa me je veæ èekala u gornjem predsoblju s novim zadatkom. Dala mi je vjedro i poslala me da se popnem ljestvama i kroz zaklopna vrata izaðem na krov. Tamo je na drvenim nogarima stajao spremnik za kišnicu. Kišnica iz tog spremnika služila je za ispiranje malog zahoda na katu blizu Majèine sobe, jer tada još nije bilo vodovoda, èak ni u kuhinji. Kako u zadnje vrijeme nije bilo kiše, zahod je poèeo zaudarati. Moj je zadatak bio isprazniti vjedro u spremnik kako bi Tetiæa mogla dolje u zahodu nekoliko puta pustiti vodu. Pod podnevnim suncem, cijepovi na krovu bili su vruæi kao tave i dok sam praznila vjedro, nisam iz glave mogla odagnati pomisao na hladnu vodu u jezercu iza naše kuæe u Yoroidu, kamo smo se odlazili kupati. Još sam prije nekoliko tjedana plivala u tom jezercu, ali sada, dok sam stajala na krovu okiye, sve mi je to izgledalo tako daleko. Tetiæa mi je doviknula da poèupam korov izmeðu cijepova kad sam veæ gore. Pogledala sam na titravi vreli zrak nad gradom ispod mene i na brda koja su nas okruživala poput zidova zatvora. Negdje tamo, pod jednim od tih krovova, moja je sestra vjerojatno obavljala iste poslove kao i ja. Pomislila sam na nju kad sam nogom sluèajno udarila vjedro, pa je voda iz njega pljusnula i potekla dolje na ulicu. Otprilike mjesec dana nakon mog dolaska u okiyu Majka mi je rekla kako je vrijeme da zapoènem s uèenjem. Sljedeæeg sam jutra trebala poæi u školu zajedno s Buèom kako bi me ona predstavila uèiteljima. A poslije æe me Hatsumomo odvesti na nekakvo mjesto za koje nikad ni62 sam èula, a koje se zvalo “ured za registraciju” i onda æu, predveèer, smjeti gledati Hatsumomo kako se šminka i oblaèi kimono. To je bila tradicija u okijama, da mlade djevojke na prvi dan svog školovanja promatraju starije gejše kako se ureðuju za izlazak. Kad je Buèa èula da me sutra treba voditi u školu, postala je jako nervozna. “Moraš se spremiti èim se probudiš”, rekla mi je. “Ako zakasnimo, možemo se odmah utopiti u kanalu...” Veæ sam primijetila kako Buèa svako jutro trèi iz o-kiye s oèima još ljepljivim od sna i kako pritom èesto izgleda kao da je na rubu suza. U stvari, dok bi prolazila pokraj kuhinjskog prozora klepetajuæi svojim drvenim natikaèama, katkad bi mi se uèinilo da je èujem kako plaèe. Nije joj se baš sviðalo iæi u školu; zapravo, uopæe joj se nije sviðalo. Ona je došla u okiyu gotovo šest mjeseci prije mene, ali je u školu poèela iæi samo tjedan dana prije mog dolaska ili tako nekako. Kad bi se vratila iz škole oko podneva, najèešæe bi se odmah sakrila u sobu za sluškinje, kako je nitko ne bi vidio da plaèe. Sljedeæeg sam se jutra probudila još ranije nego inaèe i prvi put sam obukla bijelu i modru haljinu uèenice. To je bila obièna haljina od nepodstavljenog pamuka, krojena poput ogrtaèa za kupanje i ukrašena djeèjim kvadratièa-stim uzorkom. Uvjerena sam da nisam izgledala nimalo elegantnije od nekog gosta u

svratištu na putu do kupaonice, ali nikad prije nisam na sebi imala nešto ni približno tako lijepo. Buèa me je zabrinuto èekala u ulaznom predvorju. U-pravo sam se spremala uvuæi noge u natikaèe kad me je Bakica pozvala k sebi u sobu. “Ne!” šapnula je Buèa i lice joj se objesilo poput otopljenog voska. “Opet æu zakasniti. Daj da jednostavno odemo, pravit æemo se da je nismo èuli!” Ja bih bila rado pristala na to, ali Bakica je veæ stajala na vratima svoje sobe i srdito zurila u mene preko predvorja za goste. Na kraju me ipak nije zadržala duže od kojih deset ili petnaest minuta, ali do tada su Buèine oèi 63 veæ bile pune suza. Kad smo napokon krenule, Buèa je odmah poèela tako brzo hodati da sam je jedva sustizala. “Ta je starica tako okrutna!” rekla je. “Nemoj zaboraviti uroniti ruke u zdjelu soli svaki put nakon što te natjera da joj masiraš vrat.” “Zašto bih to radila?” “Moja je majka znala reæi: “Zlo se širi svijetom putem dodira.” A ja dobro znam da je to istina jer se moja majka jednog jutra na cesti sluèajno oèešala o jednog demona i zbog toga umrla. Ako ne oèistiš ruke, pretvorit æeš se u smežurani stari krastavac i izgledat æeš isto kao Bakica.” Kako smo Buèa i ja bile istih godina i obje smo se nalazile u istoj situaciji, sigurna sam da bismo èesto razgovarale samo da smo za to imale prilike. Meðutim, naše su nam dužnosti oduzimale toliko vremena da smo jedva imale vremena za jelo, a Buèa je ionako jela prije mene, jer je njezin položaj u okiyi bio za jedan stupanj viši od moga. Znala sam da je došla u okiyu samo šest mjeseci prije mene, kao što sam veæ spomenula. Ali inaèe nisam gotovo ništa znala o njoj. Zato sam je upitala: “Jesi li ti iz Kvota? Govoriš kao da si odavde.” “Rodila sam se u Sap-poru. Ali mi je majka umrla kad sam imala samo pet godina i otac me je poslao amo jednom stricu. Prošle je godine stric bankrotirao i sad sam ovdje.” “Zašto ne pobjegneš kuæi u Sapporo?” “Na mog je oca baèeno prokletstvo i prošle je godine umro. Ne mogu pobjeæi. Nemam kamo otiæi.” “Kad naðem sestru”, rekla sam joj, “možeš poæi s nama. Zajedno æemo pobjeæi.” S obzirom na to koliko je muke imala sa školom, mislila sam da æe je moja ponuda razveseliti. Ali mi ništa nije odgovorila. Sad smo veæ stigle do avenije Shijo.To je bila ona ista avenija koja je bila tako prometna onog dana kad je gospodin Bekku dovezao Satsu i mene s kolodvora. Meðutim, ovako rano ujutro, vidjela sam samo jedan jedini tramvaj u daljini i tu i tamo ponekog biciklista. Kad smo prešle na drugu stranu, ušle smo u jednu usku ulicu i Buèa se zaustavila, prvi put otkako smo izašle iz okiye. “Moj je stric bio vrlo dobar èovjek”, rekla je. “Evo što sam zadnje èula od njega, prije nego što me je poslao u okiyu. 64 “Neke su djevojke pametne, a neke su glupe”, rekao mi je. “Ti si draga djevojka, ali spadaš u one glupe. Sama nikad neæeš uspjeti u životu. Zato te šaljem na jedno mjesto gdje æe ti drugi govoriti što trebaš raditi. Slušaj i radi što ti kažu i uvijek æeš imati nekoga tko æe se starati o tebi.” Zato, Chiyo-chan, ako ti želiš sama krenuti u svijet, idi. Što se mene tièe, ja sam našla mjesto gdje æu provesti svoj život. Radit æu sve što budu tražili od mene, samo da me ne otjeraju. Radije bih se bacila s neke litice, nego da proigram moguænost da jednog dana postanem gejša kao Hatsumomo.” Ovdje se Buèa prekinula. Zagledala se u nešto na zemlji, iza mojih leða. “Oh, zaboga, Chiyo-chan”, rekla je, “zar ti ovo ne budi apetit?” Okrenula sam se i vidjela da stojimo pred ulazom u neku drugu okiyu. Na polici iza vrata stajao je minijaturni shinto oltar s jednim slatkim kolaèiæem od riže kao žrtvenim darom. Pitala sam se je li Buèa u to gledala, ali onda sam vidjela da joj je pogled uperen na zemlju. Nekoliko paprati i malo mahovine uokvirivalo je stazu od kamenja koja je vodila do unutrašnjih vrata, ali ondje nisam vidjela ništa drugo. A onda mi je pogled pao na nešto drugo. Izvan ulaznih

vrata, uza zid, ležao je drveni ražnjiæ s jednim jedinim preostalim komadiæem peèene lignje. Te su štapiæe s komadiæima liganja podveèer pekli na žaru i prodavali ulièni prodavaèi. Miris slatkog umaka kojim su podmazivali lignje bio je za mene pravo muèenje, jer su sluškinje poput nas dobivale samo rižu i ukiseljeno povræe za svaki obrok, te uz to jedanput na dan juhu i dva puta mjeseèno mali komadiæ sušene ribe. Unatoè tome, ništa na tom komadiæu lignje na zemlji nije u meni budilo apetit. Dvije su muhe dokono kružile po njemu kao da šetaju po parku. Buèa je izgledala kao djevojèica koja bi se brzo udebljala kad bi za to imala prilike. Katkad bih èula kako joj u trbuhu krulji od gladi, što je zvuèalo kao da se otvaraju neka teška vrata. Ipak, nisam mislila da stvarno namjerava pojesti taj komadiæ lignje, sve dok nisam vidjela kako 65 se osvræe i gleda dolazi li netko. “Buèo”, rekla sam, “ako si gladna, uzmi radije ovaj rižin kolaèiæ. Muhe su veæ prisvojile taj komadiæ lignje za sebe.” “Ja sam veæa od njih”, odgovorila mi je. “Osim toga, bilo bi svetogrðe pojesti kolaèiæ. To je žrtveni dar.” I nakon toga se prignula i podigla ražnjiæ. Istina je da sam ja odrasla na selu gdje su djeca kušala jesti sve što se micalo. I priznajem da sam jednom, kad mi je bilo èetiri ili pet godina, pojela cvrèka, ali samo zato što me je netko na prevaru naveo da ga pojedem. Meðutim, gledati Buèu kako stoji ondje s tim komadiæem lignje na štapiæu za koji se zalijepila prašina s ulice i po kojem hodaju muhe... Puhnula je da otjera muhe, ali one su se samo èvršæe uhvatile nožicama, kako bi održale ravnotežu. “Buèo, ne možeš to jesti”, rekla sam. “To bi bilo isto kao da poèneš lizati ploènik.” “Što fali ploèniku?” odgovorila mi je. I na to se - ne bih to vjerovala da ju nisam vidjela svojim oèima - spustila na koljena, isplazila jezik i dugaèkim, sporim pokretom polizala ploènik. Zinula sam od zaprepaštenja. Kad se ponovo uspravila na noge, izgledala je kao da ni sama ne može povjerovati što je to uèinila. Meðutim, obrisala je jezik dlanom, otpljunula nekoliko puta i potom uhvatila onaj komadiæ lignje zubima i skinula ga sa štapiæa. Izgleda da je lignja bila prilièno žilava. Buèa ju je žva-kala èitavim putem uz blagu uzbrdicu do drvenih ulaznih vrata škole. Osjetila sam nekakav èvor u želucu kad smo ušle, jer mi je.vrt izgledao strašno otmjen. Zimzeleno grmlje i kvrgavi borovi okruživali su ukrasni ribnjak pun šarana. Preko najužeg dijela ribnjaka prelazio je kameni mostiæ. Dvije starice u kimonima stajale su na njemu, štiteæi se od jutarnjeg sunca lakiranim suncobranima. Sto se pak tièe zgrada, tada to još nisam znala, ali sada znam da je ono što sam vidjela bio tek mali dio velikog školskog kompleksa. Masivna zgrada u pozadini bila je, zapravo, kazalište Kaburenjo, gdje su gejše Giona svakog proljeæa izvodile Plesove stare prijestolnice. Buèa se požurila do ulaza u jednu dugaèku drvenu zgradu, za koju sam ja mislila da je nastamba za sluškinje, ali se pokazalo da je to škola. Èim sam ušla u ulazni prostor, zapahnuo me jaki miris prženih listiæa èaja, od kojeg mi se još i danas zna stisnuti želudac, kao da sam opet u školi. Izula sam natikaèe i htjela sam ih odložiti u najbliži pregradak, ali me je Buèa zaustavila; postojalo je nepisano pravilo u vezi s odlaganjem cipela. Buèa je pripadala djevojkama na najnižoj ljestvici uèenièke hijerarhije i zato se morala penjati, služeæi se ostalim pregradcima kao ljestvama, kako bi svoje natikaèe stavila u jedan od gornjih pregradaka. Kako je ovo bio moj prvi dan u školi, moj je položaj bio još niži od njezinog i ja sam svoje cipele morala odložiti u pregradak iznad njezinog. “Pazi da ne staneš na neke od cipela dok se penješ”, rekla mi je Buèa, premda je u pregradcima bilo samo nekoliko pari. “Ako ti se to dogodi i neka od djevojaka vidi što si uèinila, izgrdit æe te tako da æe ti uši otpasti.” Unutrašnjost školske zgrade èinila mi se tako stara i prašna kao kakva napuštena kuæa. Na kraju dugaèkog hodnika stajala je skupina od šest ili osam

djevojaka. Srce mi je poskoèilo kad sam ih vidjela, jer sam pomislila kako bi jedna od njih mogla biti Satsu, ali kad su se okrenule da nas pogledaju, osjetila sam razoèaranje. Sve su imale iste frizure mladih gejša poèetnica - ta se frizura zove ivareshinobu - i izgledale su kao da o Gionu znaju više nego što æemo Buèa i ja ikad znati. Negdje na polovici hodnika ušle smo u prostranu uèionicu, ureðenu u tradicionalnom japanskom stilu. Na jednom je zidu visjela velika ploèa s klinovima, o koje su bile obješene brojne male drvene dašèice, a na svakoj je dašèici crnim tušem bilo ispisano jedno ime. Ja tada još uvijek nisam znala dobro èitati i pisati. U Yoroidu sam ujutro odlazila u školu, a otkako sam došla u Kyoto, svako sam popodne jedan sat uèila s Teticom, ali unatoè tome, mogla sam proèitati tek nekoliko imena. Buèa je otišla do ploèe, izvadila iz plitke kutije na podu dašèicu sa svojim imenom i objesila je na prvi slobodni klin. Ta je ploèa, naime, služila kao neka vrsta prijavnog popisa. Nakon toga smo otišle u nekoliko drugih razreda, gdje se Buèa na isti naèin prijavila za druge satove. Tog je

66 67 jutra imala èetiri sata - shamisen, ples, ceremoniju èaja i naèin pjevanja koji mi zovemo nagauta. Buèa je bila tako nesretna što je u svim razredima bila posljednja koja se prijavila da je poèela nervozno gužvati rub svoje haljine kad smo krenule iz škole na doruèak u okiyu. Ali upravo kad smo navlaèile natikaèe, ugledale smo jednu djevojèicu naših godina kako hita kroz vrt, rašèupana i uzrujana. Buèa se malo smirila nakon što je nju vidjela. Pojele smo zdjelicu juhe i vratile se u školu što smo brže mogle, kako bi Buèa mogla kleknuti u stražnji dio razreda i sastaviti svoj shamisen. Ako nikad nisi vidio shamisen, taj æe ti instrument možda izgledati èudno. Neki ga zovu japanskom gitarom, ali shamisen je, zapravo, mnogo manji od gitare i ima tanki drveni vrat s tri velika kljuèa za ugaðanje žica na vrhu. Tijelo mu je mala drvena kutija prekrivena napetom maèjom kožom, poput bubnja. Èitav se instrument može rastaviti i složiti u kutiju ili torbu, pa se onda tako rastavljen prenosi s mjesta na mjesto. U svakom sluèaju, Buèa je sastavila svoj shamisen i isplazivši jezik poèela ga ugaðati, ali, na žalost, moram reæi da nije imala sluha i tonovi su joj plesali gore dolje poput èamca na valovima, nikako ne nalazeæi mjesto na kojem bi zapravo trebali biti. Ubrzo se razred napunio djevojkama sa shamisenima, koje su kleèale na podu, uredno rasporeðene poput èokoladnih bombona u kutiji. Ja sam stalno gledala u vrata, nadajuæi se da æe jedna od djevojaka koje su ulazile biti Satsu, ali uzalud sam se nadala. Trenutak kasnije ušla je uèiteljica. To je bila jedna sitna starica kriještavog glasa. Ime joj je bilo Uèiteljica Mizumi i tako smo joj se obraæali. Ali njezino prezime Mi-zumi zvuèi vrlo slièno rijeèi nezumi koja znaèi “miš”, pa smo je iza njezinih leða zvali Uèiteljica Nezumi - Uèiteljica Miš. Uèiteljica Miš kleknula je na jastuèiæ licem okrenuta razredu i ni najmanje se nije trudila izgledati ljubazno. Kad su joj se uèenice zajednièki naklonile i jednoglasno joj zaželjele dobro jutro, ona se samo srdito zagledala u njih, ne prozborivši ni rijeèi. Napokon je pogledala na ploèu na zidu i prozvala prvu uèenicu. Ta je prva uèenica, èini se, imala o sebi vrlo visoko mišljenje. Graciozno je otklizala do prednjeg dijela uèionice, poklonila se uèiteljici i poèela svirati. Nakon što ju je slušala minutu ili dvije, Uèiteljica Miš ju je prekinula i izrekla svakojake neugodne primjedbe na njezino sviranje, a onda je oštrim pokretom zatvorila lepezu i mahnula djevojci neka ode. Djevojka joj se

zahvalila, ponovo se naklonila i vratila se na svoje mjesto, a Uèiteljica Miš je potom prozvala sljedeæu uèenicu. To se tako nastavilo više od jednog sata, a onda je uèiteljica napokon prozvala Buèu. Vidjela sam da je Buèa nervozna, i doista, èim je poèela svirati, sve je krenulo naopako. Prvo ju je Uèiteljica Miš prekinula i uzela joj shamisen kako bi ga sama ugodila. Zatim je Buèa opet pokušala svirati, ali su se uèenice poèele meðusobno pogledavati, jer nitko nije mogao prepoznati što to ona pokušava odsvirati. Uèiteljica je glasno udarila dlanom o stol i naredila im da gledaju ravno preda se, a zatim je složenom lepezom udarala ritam kako bi ga se Buèa mogla držati. Kako ni to nije pomoglo, uèiteljica je poèela uèiti Buèu kako æe pravilno držati trzalicu. Gotovo joj je išèašila sve prste, barem se meni tako èinilo, pokušavajuæi je natjerati da na propisan naèin uhvati trzalicu. Na kraju je i od toga odustala i s gaðenjem pustila da trzalica padne na prostiraè. Buèa ju je podigla i vratila se na svoje mjesto sa suzama u oèima. Nakon toga sam saznala zašto se Buèa toliko brinula da ne bude posljednja na prijavnoj ploèi. Jer sad je ona rašèupana djevojèica koja se žurila u školu kad smo mi odlazile na doruèak izišla pred razred i naklonila se. “Nemoj uzalud tratiti vrijeme pokušavajuæi biti uljudna!” za-krièala je na nju Uèiteljica Miš. “Da si jutros malo ranije ustala, stigla bi na vrijeme da nešto nauèiš.” Djevojèica se isprièala i poèela svirati, ali uèiteljica uopæe nije obraæala pozornost na nju. Samo je rekla: “Ti

68 69 voliš dokasna spavati. Kako oèekuješ od mene da te nešto nauèim kad se nisi u stanju potruditi da na vrijeme stigneš u školu i propisno se prijaviš kao sve druge djevojke? Vrati se na svoje mjesto. Ne želim se s tobom gnjaviti.” Poduka je završila i Buèa me je povela naprijed, te smo se obje poklonile pred uèiteljicom. “Uèiteljice, dopustite mi da vam predstavim Chiyo”, rekla je Buèa, “i da vas zamolim da s njom budete strpljivi, jer ona ima vrlo malo dara za glazbu.” Buèa me nije pokušavala uvrijediti: jednostavno, tada su ljudi tako govorili kad su htjeli biti uljudni. Moja bi me vlastita majka predstavila uèiteljici istim rijeèima. Uèiteljica Miš dugo nije ništa rekla, samo me je mjerila pogledom, a onda rekla: “Ti si pametna djevojka. Dovoljno mi je da te pogledam pa da to vidim. Možda možeš svojoj starijoj sestri pomoæi u uèenju.” Naravno, ona je mislila na Buèu. “Stavi svakog jutra svoje ime na ploèu što ranije možeš”, rekla mi je. “Ne brbljaj u razredu. Ne podnosim brbljanje! I stalno gledaj preda se. Ako se toga budeš držala, trudit æu se da te poduèim kako najbolje umijem.” I nakon toga nas je otpustila. U stankama izmeðu satova, dok smo èekale u hodnicima, stalno sam pogledom tražila Satsu, ali je nisam našla. Poèela sam se brinuti kako je možda nikad više neæu vidjeti i toliko sam se rastužila da je jedna uèiteljica pred poèetak sata utišala ostale djevojke i upitala me: “Ti tamo! Što je s tobom?” “Oh, ništa, gospoðo. Samo sam se sluèajno ugrizla za usnicu”, odgovorila sam. I kako bih potvrdila da ne lažem - zbog djevojaka koje su zurile u mene - èvrsto sam zagrizla usnicu i okusila krv. Na moje veliko olakšanje, ostali Buèini satovi nisu bili tako muèni kao onaj prvi. Na satu plesa, na primjer, sve su uèenice istodobno vježbale iste pokrete, tako da se nitko nije posebno isticao. Buèa nikako nije bila najgora plesaèica i u njezinim je pokretima bilo èak neke nezgrapne ljupkosti. Sat pjevanja bio je nešto teži, zato što nije imala

sluha, ali i tu su djevojke vježbale u zboru, pa je Buèa mogla prikriti svoje greške tako što je široko otvarala usta, pretvarajuæi se kao da pjeva punim glasom, a zapravo je samo tiho pjevušila. Nakon svakog svog sata predstavila bi me uèiteljici. Jedna me je od njih upitala: “Ti živiš u istoj okiyi kao i Buèa, zar ne?” “Da, gospoðo”, rekla sam, “u okiyi Nitta”, jer je Ba-kièino, Majèino i Tetièino prezime bilo Nitta. “To znaèi da živiš s Hatsumomo-san.” “Da, gospoðo. Hatsumomo je zasad jedina gejša u našoj okiyi.” “Potrudit æu se da te nauèim pjevati”, rekla mi je, “ako uspiješ ostati živa!” I na to se nasmijala kao da je to što je rekla nekakva sjajna šala i poslala nas kuæi.

70 71 i Peto poglavlje Tog me je popodneva Hatsumomo odvela u Ured za registraciju èetvrti Gion. Oèekivala sam nešto velièanstveno, ali pokazalo se da je to samo nekoliko tatamijima prekrivenih polumraènih soba na prvom katu jedne školske zgrade, ispunjenih stolovima i velikim službenim knjigama te groznim smradom od cigareta. Jedan nas je pisar pogledao kroz maglicu dima i pokretom glave poslao nas u stražnju sobu. Tamo je za stolom prepunim papira sjedio najdeblji muškarac kojeg sam ikad vidjela u svom životu. Tada to nisam znala, ali on je nekoæ bio sumo hrvaè i doista, da je izašao van i udario svom težinom u zgradu, vjerojatno bi se svi ti stolovi srušili s povišenih tatami platforma i pali na pod. Iako nije bio dovoljno dobar hrvaè da bi, kao neki, zadržao hrvaèko ime nakon što se prestao boriti, ipak je volio da ga zovu tim imenom, a ono je glasilo Awajiumi. Neke su gejše nestašno skraæivale to ime u Awaji, što mu je postalo nekom vrstom nadimka. Èim smo ušle u sobu, Hatsumomo ga je poèela zavoditi. Prvi put sam je vidjela da to radi. Rekla mu je: “Awa-ji-san!” Ali kako je to izgovorila, ne bi me iznenadilo da joj je usred rijeèi ponestalo daha, jer zvuèalo je otprilike ovako:”Awaaa-jii-saaaannnnnnn!” Zvuèalo je kao da ga prekorava. Kad je èuo njezin glas, Awajiumi je odložio pero i debeli su mu se obrazi pomakli prema ušima, što je znaèilo da se smiješi. “Mmm... Hatsu-momo-san”, rekao je, “ako postaneš još ljepša, ne znam što æu uèiniti!” Glas mu je zvuèao poput glasnog šapta, jer sumo hrvaèi èesto imaju uništene glasnice zbog toga što jedan drugog udaraju glavom u grlo. Iako je bio golem poput vodenog konja, Awajiumi se vrlo elegantno odijevao. Na sebi je imao kimono kaput s tankim prugicama i kimono hlaèe. Njegov je posao bio da pazi na to da sav novac koji protjeèe kroz Gion odlazi kamo treba, a jedan je rukavac te rijeke novca tekao ravno u njegov džep. Time ne mislim reæi da je krao, to je jednostavno bio naèin na koji je sustav funkcionirao. Buduæi da je Avvajiumi bio na tako važnom položaju, svaka je gejša imala koristi od toga da udovoljava njegovim željama, zbog èega se za njega govorilo kako isto toliko vremena provodi izvan svoje elegantne odjeæe, koliko i u njoj. Njih dvoje je dugo èavrljalo i napokon mu je Hatsumomo rekla kako me je došla upisati u školu. Do tada me Avvajiumi nije pravo ni pogledao, ali je na to okrenuo svoju golemu glavu. Trenutak kasnije ustao je i gurnuo ustranu jedan od papirnatih zaslona na prozoru, kako bi u sobu ušlo više svjetla. “Ha, mislio sam da me oèi varaju”, rekao je. “Trebala si mi ranije reæi kakvu si ljupku djevojèicu dovela sa sobom. Te njezine oèi... imaju boju zrcala!” “Zrcala?” rekla je Hatsumomo. “Zrcalo nema boje, Awaji-san.” “Naravno da ima. To je iskrièavo siva. Kad ti gledaš zrcalo, vidiš samo sebe, ali ja umijem zapaziti

lijepu boju kad naiðem na nju.” “Zbilja? Pa, meni ta boja nije tako lijepa. Jednom sam vidjela mrtvaca kojega su izvukli iz rijeke i njegov je jezik bio upravo takve boje kao njezine oèi.” “Možda si ti naprosto previše lijepa da bi mogla uoèiti ljepotu negdje drugdje”, rekao je Avvajiumi, otvarajuæi veliku knjigu i uzimajuæi pero u ruku. “U svakom sluèaju, hajde da je upišemo. Dakle... Chiyo, je li tako? Reci mi svoje puno ime, Chiyo, i mjesto roðenja.” Onog trenutka kad mi je to rekao, meni se u glavi pojavila slika Satsu kako zuri gore u Awajiumija, zbunjena i ustrašena. Satsu je sigurno bila ovdje; ako sam se ja morala zapisati, sigurno je to morala i ona. “Moje je prezime Sakamoto”, rekla sam. “Roðena sam u gradiæu koji se

72 73 zove Yoroido. Možda ste èuli za njega, gospodine, kad ste upisivali moju stariju sestru Satsu?” Mislila sam da æe Hatsumomo biti bijesna, ali zaèudo, èinilo mi se da joj je gotovo drago što sam postavila to pitanje. “Ako je starija od tebe, onda se veæ trebala registrirati”, rekao je Avrajiumi. “Ali nije bila kod mene. Mislim da ona uopæe nije u Gionu.” Sad sam shvatila zašto se Hatsumomo smiješila, ona je unaprijed znala što æe mi Awajiumi odgovoriti. Ako sam iole sumnjala u to je li stvarno razgovarala s mojom sestrom kako je tvrdila, sad je svaka sumnja nestala. U Kvotu su postojale još i neke druge èetvrti gejša, iako sam ja o njima vrlo malo znala. Satsu je bila u nekoj od njih i ja sam èvrsto odluèila da je pronaðem. Kad sam se vratila u okiyu, Tetiæa me je èekala da me odvede u javno kupalište, nekoliko kuæa dalje. Odlazila sam veæ tamo, ali samo sa starijim sluškinjama koje bi mi obièno dale ruènik i komadiæ sapuna i zatim bi èuènule na poploèani pod i poèele se prati, ostavljajuæi me da se sama operem. Tetiæa je bila mnogo ljubaznija, kleknula je iza mene i oribala mi leða. Iznenadila sam se što ne pokazuje nikakvog srama: puštala je da joj se njezine cjevaste dojke slobodno njišu kao da su nekakve boce. Èak me je nekoliko puta sluèajno udarila u rame jednom od njih. Nakon kupanja odvela me natrag u okiyu i obukla me u prvi svileni kimono u mom životu, izrazito modre boje sa zelenom travom oko donjeg ruba i jarkožutim cvjetovima preko rukava i prsiju. Potom me je povela uza stube do Hatsumomine sobe. Prije nego što smo ušle u sobu, strogo me je upozorila kako ne smijem smetati Hatsumomo, niti uèiniti išta što bi je moglo naljutiti. Tada to nisam shvatila, ali sada vrlo dobro znam zbog èega je bila tako zabrinuta. Jer, vidiš, kad se gejša ujutro probudi, ona je kao i svaka druga žena. Lice joj je masno od sna i ima neugodan dah. Istina je da joj je kosa savršeno oèešljana èak i dok s mukom otvara oèi, ali u svakom drugom pogledu, ona je žena kao i svaka druga i ni po èemu nije gejša. Tek kad sjedne pred zrcalo kako bi se brižljivo našminkala, pretvara se u gejšu. Time ne mislim samo na èinjenicu da tada poèinje izgledati kao gejša. U tom trenutku ona poèinje i misliti kao gejša. Unutra, u sobi, Tetiæa me uputila da sjednem malo podalje, od Hatsumomo, iza njenih leda, tako da joj mogu vidjeti lice u malom zrcalu na stoliæu za šminkanje. Ona je kleèala na jastuku, odjevena u pamuèni ogrtaè, èvrsto zategnut preko ramena, i držala u ruci oko šest razlièitih kistova za šminkanje. Neki su od njih bili široki poput lepeze, dok su drugi izgledali kao štapiæi za jelo s kratkim repiæem od mekih dlaèica na jednom kraju. Napokon se okrenula prema meni i pokazala mi kistove. “Ovo su moji kistovi”, rekla je. “A sjeæaš se ovoga?” Izvadila je iz ladice u stoliæu za šminkanje staklenu posudicu s bjelilom i za-

mahala njome po zraku. “Ovo je bjelilo za koje sam ti rekla da ga ne smiješ dirati.” “Nisam ga dirala”, odgovorim. Hatsumomo je na to onjušila nekoliko puta zatvorenu posudicu i rekla: “Da, mislim da nisi.” Zatim je odložila posudicu s bjelilom i uzela tri štapiæa pigmenta, te mi ih pokazala, držeæi ih na dlanu. “Ovo su sjenila. Smiješ ih pogledati.” Uzela sam jedan štapiæ. Bio je otprilike velièine malog prsta novoroðenog djeteta, ali tvrd i gladak, tako da nije ostavio nikakav trag na mojoj koži. Jedan mu je kraj bio umotan u tanku srebrnu foliju koja je mjestimice otpala od pritiska prstiju pri uporabi. Hatsumomo vrati natrag štapiæe boje i pokaže mi na dlanu nešto što je meni izgledalo kao granèica drveta iz-gorena na jednom kraju. “Ovo je lijep komadiæ suhog drveta paulovnije”, rekla je, “za iscrtavanje obrva. A ovo je vosak.” Izvadila je iz papira dva napola potrošena komada voska i pružila ih prema meni da ih pogledam. “A sad, što misliš zašto sam ti sve ovo pokazala?” “Kako bih razumjela kako se stavlja šminka”, odgovorila sam. “Ne-

74 75 besa, ne! Pokazala sam ti to da shvatiš kako u tome nema nikakve èarolije. Kakva šteta! Jer to znaèi da sama šminka neæe biti dovoljna da jadnu Chiyo pretvori u nešto lijepo.” Hatsumomo se okrene zrcalu i tiho pjevušeæi otvori posudicu s blijedožutom kremom. Možda mi neæeš vjerovati kad ti kažem da je ta krema bila napravljena od sla-vujeva izmeta, ali to je istina. U to je vrijeme ta krema za lice bila vrlo popularna meðu gejšama, jer se smatralo da je jako dobra za kožu, ali bila je strašno skupa, tako da je Hatsumomo stavila samo nekoliko toèkica oko oèiju i usta. Zatim je otkinula komadiæ voska, smekšala ga meðu prstima i utrljala ga u kožu lica, a nakon toga i u kožu vrata i prsiju. Zatim je dugo i brižljivo otirala ruke o krpu, a onda je zamoèila jedan od plosnatih kistova u zdjelicu s vodom i trljala njime po bjelilu dok nije dobila gustu, bijelu pastu poput razmoèene krede. Njome je namazala lice i vrat, ostavljajuæi oèi i dio oko usta i nosa nenamaza-nima. Ako si kad vidio dijete u maski od papira s izrezanim rupama, onda možeš toèno zamisliti kako je Hatsumomo izgledala dok nije smoèila neke manje kistove i u-potrijebila ih da njima popuni rupe. Nakon toga je izgledala kao da je pala licem u sanduk s rižinim brašnom, jer joj je èitavo lice bilo sablasno bijelo. Izgledala je kao demon kakav je i bila, ali sam ja ipak umirala od ljubomore i srama. Jer znala sam da æe kroz jedan ili dva sata, muškarci s divljenjem zuriti u to lice, a ja æu “još uvijek biti ovdje u okiyi, znojna i neugledna izgleda. Sad je navlažila štapiæe boje i utrljala sjenku rumenila u obraze. Veæ tijekom prvih mjesec dana mog boravka u okiyi mnogo sam puta imala prilike vidjeti Hatsumomo potpuno našminkanu i svaki put bih pogledavala prema njoj koliko god sam mogla, a da pritom ne ispadnem nepristojna. Primijetila sam da na lice stavlja raznovrsne nijanse rumenila, ovisno o boji kimona koji ima na sebi. U tome nije bilo nièeg neobiènog, ali tek sam mnogo godina kasnije shvatila da je Hatsumomo uvijek odabirala mnogo jaèu nijansu rumenila od drugih gejši. Ne znam zašto je to radila, osim ako nije htjela navesti ljude da pomisle na krv. Meðutim, Hatsumomo nije bila glupa, toèno je znala kako æe istaknuti svoju ljepotu. Kad je završila s nanošenjem rumenila, još uvijek nije imala obrve i usnice. Ali na trenutak je ostavila lice takvo, poput kakve bizarne bijele maske, i zamolila je Tetiæu da joj namaze bjelilom stražnji dio vrata. Moram ti reæi nešto o vratovima u Japanu, ako to ne znaš. Naime, japanski su muškarci, u

pravilu, vrlo osjetljivi na ženski vrat i grlo, baš kao što su zapadnjaèki muškarci osjetljivi na ženske noge. To je razlog zbog kojeg gejše zabacuju ovratnike svojih kimona tako nisko da se pogledu otkriva gornji dio kralježnice; pretpostavljam da neka žena u Parizu zbog istog razloga oblaèi kratku suknju. Tetiæa je na stražnji dio Hatsumomina vrata naslikala kistom crtež koji se zove sanbon-ashi - “tri noge”. Time se postiže vrlo dramatièan uèinak, jer imaš osjeæaj kao da golu kožu gejšina vrata gledaš kroz šiljaste vrške bijele ograde. Dugo mi je trebalo dok sam shvatila erotiènost tog crteža za muškarce, ali na neki naèin, to je kao kad žena viri kroz prste. U stvari, gejše ostavljaju uski pojas gole kože neposredno uz liniju kose, èime se još više naglašava izvještaèenost našminkana lica pa ono podsjeæa na masku kakvu glumci nose u No drami. Kad muškarac sjedi pokraj gejše i gleda njezino našminkano lice, postaje još svjesniji gole kože, skrivene ispod te maske. Dok je Hatsumomo ispirala kistove, pogledala je nekoliko puta moj odraz u zrcalu. Napokon je rekla: “Znam što misliš. Misliš kako ti nikad neæeš biti tako lijepa. Pa, vidiš, to je apsolutno toèno.” “Mogu te obavijestiti”, rekla je Tetiæa, “kako neki ljudi smatraju Chiyo-san vrlo dražesnom.” “Neki ljudi vole smrad trule ribe”, odgovorila joj je Hatsumomo. I zatim nam je naredila da izaðemo iz sobe kako bi se mogla presvuæi u pothaljinu. Izašla sam s Teticom u hodnik, gdje je gospodin Bek-ku èekao kraj jednog visokog zrcala. Izgledao je sasvim isto kao onog dana kad je Satsu i mene doveo u Kvoto. Veæ sam prvih dana svog boravka u okiyi saznala kako

76 77 odvoðenje djevojaka iz roditeljske kuæe uopæe nije njegovo pravo zanimanje: on je bio garderobijer, a to znaèi da je svaki dan dolazio u okiyu i pomagao Hatsumomo u složenom procesu odijevanja rakošnog kimona. Haljina koju æe Hatsumomo nositi te veèeri visjela je na stalku pokraj visokog zrcala. Tetiæa ju je gladila i namještala, sve dok Hatsumomo nije izašla iz sobe u pot-haljini divne hrðaste boje s uzorkom tamnožutog lišæa. Ono što se potom zbivalo tada mi je izgledalo prilièno zbrkano, ali kimono je komplicirani kostim i može zbuniti svakog tko nije na njega navikao. Meðutim, naèin na koji se nosi vrlo je logièan, ako se pravilno protumaèi. Kao prvo, moraš znati kako postoji velika razlika izmeðu kimona neke kuæanice i kimona gejše. Kad neka kuæanica oblaèi kimono, ona upotrebljava svakojake jastuèiæe kako bi sprijeèila da joj se haljina neprivlaèno nabire u struku i zbog toga joj tijelo na kraju dobiva savršeno cilindrièan oblik poput drvenog stupa u hramu. Meðutim, gejša tako èesto oblaèi kimono da joj jastuèiæi gotovo uopæe nisu potrebni i nabiranje za nju ne predstavlja nikakav problem. Obje zapoèinju oblaèenje tako da sa sebe svuku ogrtaè za šminkanje i oko golih bokova omotaju komad svile - mi to zovemo koshimaki, “ogrtaè za bokove”. Nakon toga slijedi potkošulja kratkih rukava, koja se vezuje trakicama u struku i zatim mali, oblikovani jastuèiæi za bokove, s trakama pomoæu kojih se uèvršæuju na željenom mjestu. U sluèaju Hatsumomo, s njezinim tijelom tradicionalne ljepote, uskih bokova i vitke linije, i njezinim iskustvom u nošenju kimona, nisu bili potrebni nikakvi jastuèiæi. Sve je ovo skriveno pogledu kad je žena potpuno odjevena. Meðutim, sljedeæi komad odjeæe, pothaljina, nije zapravo uopæe donja odjeæa. Kad gejša izvodi ples, katkad èak i dok hoda ulicom, može podignuti rub kimona lijevom rukom kako joj ne bi smetao. Time otkriva potha-ljinu sve do koljena i tako, znaš, materijal i uzorJs pot-haljine mora biti u skladu s kimonom. U stvari, vidi se i ovratnik pothaljine, baš kao što se muškarcu u zapadnjaè-

kom odijelu vidi ovratnik košulje. Jedna od Tetièinih dužnosti u okiyi bilo je prišivanje èistog svilenog ovratnika na pothaljinu koju Hatsumomo namjerava tog dana nositi i skidanje ovratnika sljedeæeg jutra radi pranja. Gejše poèetnice nose crveni ovratnik, ali Hatsumomo, naravno, nije bila poèetnica, njezin je ovratnik bio od bijele svile. Kad je Hatsumomo izašla iz svoje sobe, imala je na sebi sve te komade odjeæe koje sam ti opisala, iako smo mi vidjeli samo pothaljinu, vezanu vrpcom oko pasa. Uz to je na nogama imala bijele èarapice koje mi zovemo tabi i koje se kopèaju sa strane sitnim pucetima kako bi bile pripijene uz nogu. U tom je trenutku bila spremna za gospodina Bekkua koji æe dovršiti njezino odijevanje. Kad bi ga vidio kako radi, odmah bi ti bilo jasno zbog èega je, zapravo, bila potrebna njegova pomoæ. Kimono je uvijek iste dužine, bez obzira tko ga nosi, tako da se uvijek, osim ako neka žena nije izuzetno visoka, suvišak tkanine mora složiti ispod pojasa. Kad bi gospodin Bekku podvio tkaninu kimona na struku i prièvrstio je vrpcom, nigdje ne bi bilo ni najmanjeg nabora. Ako bi se ipak negdje pojavio kakav nabor, on bi povukao tkaninu ovdje ili ondje i na-bor bi nestao. Kad bi završio svoj posao, kimono bi uvijek savršeno pratio linije tijela. No, glavni je zadatak garderobijera bilo vezivanje obija, što uopæe nije tako jednostavno kako možda zvuèi. Obi poput ovog koji je nosila Hatsumomo dužinom odgovara dvostrukoj visini odraslog muškarca, a širok je kao ženska pleæa. Kad je omotan oko struka, pokriva dio tijela od prsne kosti do ispod pupka. Veæina onih koji ništa ne znaju o kimonu misle kako se obi jednostavno vezuje na leðima kao kakva uzica, ali ništa ne može biti dalje od istine. Potrebno je pola tuceta vrpèica i kopèi da bi obi stajao kako treba, a za pravilno oblikovanje èvora nužno je upotrijebiti i nekoliko jastuèiæa. Potrajalo je nekoliko minuta dok je gospodin Bekku vezao Hatsumomin obi. Kad je završio, na debeloj i teškoj tkanini obija nije se mogao primijetiti ni najmanji nabor. Ja nisam mnogo razumjela od svega toga što sam tog dana vidjela na hodniku ispred Hatsumomine sobe: èinilo

78 79 mi se kao da gospodin Bekku groznièavom brzinom vezuje vrpce i podvija tkaninu dok Hatsumomo samo stoji raširenih ruku i gleda se u zrcalu. Umirala sam od zavisti dok sam je gledala. Njezin je kimono bio od brokata u nijansama smeðe i zlatne boje. Ispod struka dvije su srne u smeðim bojama jeseni njuškale jedna drugu, a iza njih su zlatne i hrðaste mrlje tvorile uzorak otpalog lišæa na šumskom tlu. Obi je bio boje šljive s utkanim srebrnim nitima. Tada to nisam znala, ali taj je kimono vjerojatno stajao više nego što je neki policajac ili sitni trgovac mogao zaraditi u godinu dana. A ipak, da si vidio Hatsumomo dok je ondje stajala i ogledavala se u zrcalu, pomislio bi kako sav novac na svijetu ne bi bio dostatan da bilo koju drugu ženu uèini tako blistavo lijepom. Sad joj je još jedino preostalo da do kraja dovrši šminkanje i stavi ukrase u kosu. Pošla sam s Teticom za Hatsumomo natrag u njezinu sobu, gdje je ona kleknula ispred stoliæa za šminkanje i izvadila malenu lakiranu kutijicu s rumenilom za usnice. Za taj je dio šminkanja Hatsumomo upotrijebila jedan mali kist. U to je vrijeme bila moda ostaviti gornju usnicu nenašminkanu, zbog èega se donja usnica doimala punijom. Bjelilo izaziva svakovrsne neobiène privide: kad bi gejša premazala rumenilom èitavu površinu usnica, usta bi joj izgledala kao dvije velike kriške tunjevine. Stoga je veæina gejši sklonija obliku napuæenih usnica, donekle sliènom cvijetu ljubice. Ukoliko gejša veæ nema usnice takva oblika, a to je prilièna rijetkost, gotovo æe uvijek rumenilom ocrtati okruglija usta nego što ih stvarno ima. Ali, kao što rekoh, tada je bilo u modi namazati samo donju usnicu i Hatsumomo je upravo to uèinila.

Potom je uzela onu granèicu paulovnije koju mi je ranije pokazala i zapalila je žigicom. Nakon što je drvo nekoliko sekundi gorjelo, ugasila je plamen, ohladila izgore-ni vršak meðu prstima i ponovo se okrenula zrcalu da njime iscrta obrve. Pougljenjelo je drvo ostavljalo trag divno meke sive boje. Nakon toga je otišla do ormara i odabrala nekoliko ukrasa za kosu, ukljuèujuæi jedan od kornjaèevine i jedan neobièan grozd bisera na dugaèkoj igli. Kad ih je namjestila u kosu, nanijela je malo parfema na zatiljak i zataknula plosnatu drvenu boèicu s parfemom u obi, za sluèaj da joj kasnije ponovo zatreba. Potom je još u obi stavila lepezu, a u desni rukav rupèiæ. I nakon svega toga, okrenula se i pogledala dolje u mene. Na licu je ponovo imala onaj jedva primjetan osmijeh koji je imala ranije dok se gledala u zrcalu, te je èak i Tetiæa morala uzdahnuti od divljenja, toliko je Hatsumomo prekrasno izgledala u tom trenutku.

80 81

i Šesto poglavlje Bez obzira što je bilo tko od nas mislio o Hatsumomo, ona je u našoj okiyi bila nešto poput carice, jer je zaraðivala novac od kojeg smo svi živjeli. A svaka bi se carica jako rasrdila kad bi, vraæajuæi se kasno noæu kuæi, zatekla svoju palaèu u mraku i sve sluge kako spavaju. Drugim rijeèima, kad bi se Hatsumomo vratila kuæi previše pijana da raskopèa svoje èarapice, netko je morao biti tu da to uèini umjesto nje, a ako bi bila gladna, na pamet joj ne bi palo da odšeta do kuhinje i sama nešto pripravi: na primjer, umeboshi ochazuke, svoju omiljenu poslasticu od riže preostale od ruèka, zaèinjene mariniranim kiselim šljivama i natopljene vrelim èajem. Zapravo, u tome naša okiya nije bila nikakav izuzetak. Dužnost da doèeka gejšu kad se vrati kuæi, da se pokloni pred njom i zaželi joj dobrodošlicu, dopala bi uvijek najmlaðu od “kukuljica”, kako su èesto zvali pripravnice za gejše. A od trenutka kad sam poèela odlaziti u školu za gejše, najmlaða kukuljica u našoj okiyi bila sam ja. Davno prije ponoæi, Buèa i dvije starije sluškinje duboko bi spavale na svojim futonima prostrtim po drvenom podu samo metar ili dva daleko od ulaznog predvorja, ali ja sam morala ostati kleèati u predvorju, boreæi se sa snom, katkad èak i do dva sata ujutro. Bakièina je soba bila blizu, a ona je spavala kraj upaljenog svjetla i odškrinutih vrata. Pruga svjetla koja je padala preko mog praznog futona potaknula je u meni sjeæanje na onaj dan kad su Satsu i mene, ne tako davno, odvodili iz našeg sela i kad sam povirila u stražnju sobu u našoj kuæici kako bih pogledala majku koja je tamo spavala. Otac je objesio ribarsku mrežu preko prozora s papirnatim oknima kako bi zamraèio sobu, ali to je sobu èinilo tako sumornom da sam odluèila otvoriti jedan prozor, a kad sam to uèinila, pruga blještavog sunèevog svjetla pala je preko majèina futona i obasjala njezinu blijedu i tako mršavu ruku. Gledajuæi žuækasto svjetlo iz Bakièine sobe na svom futonu... pitala sam se je li moja majka još živa. Nas dvije smo bile toliko sliène i bila sam sigurna da bih nekako osjetila da je umrla, ali naravno, nisam osjetila ništa što bih mogla protumaèiti kao znak, bilo da je živa ili mrtva. Jedne noæi, kad su veæ poèele jesenske hladnoæe, u-pravo sam zadrijemala oslonjena o jedan stup kad sam èula kako netko gura ustranu vanjska vrata. Hatsumomo bi bila strašno ljuta kad bi me našla kako spavam, zato sam se brzo

trgnula i pokušala, što sam bolje mogla, sakriti pospanost. Meðutim, kad su se otvorila unutrašnja vrata, iznenadila sam se ugledavši nekog muškarca koji je na sebi imao tradicionalni, široki radnièki kaputiæ, zavezan na boku i seljaèke hlaèe, iako uopæe nije izgledao kao radnik ili seljak. Kosa mu je bila nauljena i zalizana po najnovijoj modi, a kratko ošišana brada davala mu je izgled intelektualca. Muškarac se prignuo i obuhvatio mi glavu rukama kako bi me bolje pogledao. “Hej, ti si ljupka djevojèica”, rekao mi je tihim glasom. “Kako se zoveš?” Bila sam uvjerena da je on nekakav zanatlija, premda mi nije bilo jasno zbog èega bi došao tako kasno. Bojala sam ga se, ali sam uspjela izgovoriti svoje ime, a on je na to ovlažio jezikom vršak prsta i taknuo me njime po obrazu, kako bi mi skinuo otpalu trepavicu, pokazalo se. “Je li Yoko još uvijek ovdje?” upitao je. Yoko je bila jedna mlada žena koja je svakog dana, od sredine poslijepodneva do kasno u noæ, sjedila u našoj služinskoj sobi. U to su vrijeme sve okiye i èajane u Gionu bile povezane privatnim telefonskim sustavom i moglo bi se reæi da je Yoko imala više posla od bilo koga u našoj okiyi, javljajuæi se nar telefon i upisujuæi Hatsumomine angažmane za bankete i za-

82 83 bave, katkad i po šest mjeseci ili godinu dana unaprijed. Obièno Hatsumomina veèer ne bi prethodnog jutra bila do kraja popunjena obvezama, pa bi cijelu veèer i dalje stizali pozivi vlasnica èajana, èiji su gosti željeli da Hatsumomo navrati ako ima vremena. Meðutim, veèeras telefon nije èesto zvonio i pomislila sam kako je Yoko vjerojatno zadrijemala, baš kao i ja. Onaj muškarac nije prièekao da mu odgovorim, nego mi je pokretom ruke pokazao da šutim i otišao zemljanim prolazom do služinske sobe. Èula sam Yoko kako se isprièava, jer je doista bila zaspala, a potom je dugo razgovarala s nekim na centrali. Povezali su je s nekoliko èajana dok napokon nije pronašla Hatsumomo i ostavila joj poruku da je kabuki glumac Onoe Shikan stigao u grad. Ja to tada nisam znala, ali Onoe Shikan nije bio stvarna osoba, to je ime samo služilo kao šifra. Nakon toga Yoko se pokupila i otišla kuæi. Nije izgledala zabrinuta zbog toga što je onaj muškarac ostao èekati u služinskoj sobi i stoga sam odluèila da ne kažem nikome ništa. To je, pokazalo se, bila pametna odluka, jer kad se Hatsumomo pojavila dvadesetak minuta kasnije, zastala je u ulaznom predvorju i rekla: “Još ti nisam pokušala otežati život. Ali ako ikad spomeneš da je ovamo došao nekakav muškarac ili èak da sam se ja prije svršetka veèeri vratila kuæi, to æe se promijeniti.” Stajala je nada mnom dok je to govorila i kad je posegnula u rukav za neèim, vidjela sam èak i u onom polumraku u predvorju kako su joj podlaktice rumene kao da joj je vruæe. Otišla je u služinsku sobu i zatvorila vrata za sobom. Èula sam kratak, prigušen razgovor i zatim je u okiyi zavladala tišina. Povremeno mi se èinilo da èujem tiho jecanje ili uzdisanje, ali ti su zvukovi bili tako tihi da nisam mogla biti sigurna. Neæu reæi da sam znala što oni tamo rade, ali sjetila sam se svoje sestre kako je podigla haljinu za kupanje za mladog Sugija. I osjetila sam takvu mješavinu gaðenja i znatiželje da èak i da sam smjela otiæi iz predvorja, mislim da za to ne bih imala snage. Hatsumomo i njezin ljubavnik - pokazalo se da je on kuhar u obližnjem restoranu, specijaliziranom za jela s tjesteninom - dolazili su u okiyu otprilike jedanput tjedno i zatvarali se u služinsku sobu. Uz to su se još u neko drugo vrijeme sastajali na drugim mjestima. Yoko je èesto morala prenositi poruke i ja bih to ponekad èula. Sve su sluškinje znale što Hatsumomo radi i èinjenica da nitko nije o tome rekao ni rijeèi Majki, Tetiæi ili Bakici, pokazuje koliku je vlast

ona imala nad svima nama. Hatsumomo bi zasigurno imala velikih neprilika, više zbog toga što uopæe ima ljubavnika, nego zbog toga što ga dovodi u o-kiyu. Naime, vrijeme koje je provodila s njime nije donosilo nikakav prihod, štoviše sprjeèavalo ju je da kroz to vrijeme zaraðuje novac na zabavama u èajanama. Osim toga, svaki bi imuæan muškarac, koji bi eventualno pokazao zanimanje za skupu, dugotrajniju vezu s njome, sigurno promijenio svoje mišljenje o njoj, pa èak i odustao od takve veze, kad bi saznao da se ona sastaje s nekakvim kuharom. Jedne veèeri, baš kad sam se vraæala iz dvorišta, kamo sam otišla kako bih se napila vode iz bunara, èula sam kako netko silovito gura vanjska vrata ustranu tako da su s glasnim treskom udarila o dovratak. “Dakle, Hat-sumomo-san”, èula sam jedan duboki glas, “sve æeš ih probuditi...” Nikad nisam stvarno razumjela zašto se Hatsumomo izlaže takvom riziku i dovodi ljubavnika u okiyu, iako je nju vjerojatno upravo to uzbuðivalo. Meðutim, nikad dosad nije bila toliko nemarna i stvarala toliku buku. Požurila sam se do svog mjesta u predvorju i klekla sekundu prije nego što se Hatsumomo pojavila u unutrašnjem predvorju s dva paketa umotana u laneni papir. Ubrzo je za njom došla neka druga gejša, toliko visoka da se morala prignuti dok je prolazila kroz niska vrata. Kad se uspravila i pogledala dolje u mene, usta su joj izgledala neprirodno velika i teška za njezino dugaèko lice. Nitko ne bi za nju mogao reæi da je lijepa. “Ovo je naša glupa niža

84 85 sluškinja”, rekla je Hatsumomo. “Mislim da ima ime, ali možeš je slobodno zvati “Mala gospoðica Glupaèa”.” “No, Mala gospoðice Glupaèo”, rekla je visoka gejša. “Zašto ne odeš i ne doneseš svojoj velikoj sestri i meni nešto za piæe?” Duboki glas koji sam malo prije èula bio je njezin, a ne Hatsumomina ljubavnika, kako sam u prvi tren pomislila. Hatsumomo je obièno voljela piti jednu posebnu vrstu sakea koji se zove amakuchi, jer je vrlo lagan i sladak. Ali amakuchi se peèe samo zimi i mi smo, izgleda, potrošili sve zalihe. Stoga sam u dvije èaše natoèila pivo i donijela ih u predsoblje. Hatsumomo je s prijateljicom veæ bila otišla u dvorište i sad su stajale na zemljanom prolazu u drvenim natikaèama. Vidjela sam da su obje pijane, a Hatsumomina je prijateljica imala prevelika stopala za naše male drvene natikaèe, tako da je svaki njezin nezgrapan korak kod obje izazivao salve smijeha. Možda se sjeæaš da je uz vanjski zid kuæe vodila povišena drvena galerija. Hatsumomo je upravo odložila one pakete na tu drvenu galeriju i spremala se razmotati jedan od njih, kad sam im ja donijela pivo. “Nisam raspoložena za pivo”, rekla je i, prignuvši se, izlila obje èaše u prostor ispod kuæe. “Ja jesam”, rekla je njezina prijateljica, ali veæ je bilo kasno. “Zašto si prolila i moje pivo?” “Oh, šuti, Korin!” rekla je Hatsumomo. “Ionako si dosta popila. Radije gledaj ovo, umrijet æeš od sreæe kad to vidiš!” I Hatsumomo razveže uzice kojima je bio zatvoren omot od lanena papira jednog od ona dva paketa i raširi preko drvenog poda galerije jedan prekrasan kimono u nekoliko nijansi prašno-zelene boje s motivom vinove loze crvenih listova. Tkanina je bila uistinu predivna koprenasto tanka svila, premda se takva tkanina nosi ljeti i sigurno nije prikladna za jesensko vrijeme. Hatsumomina se prijateljica Korin toliko zadivila tom kimonu da je naglo udahnula zrak i za-grcnula se vlastitom slinom, što je kod obje ponovo izazvalo prasak smijeha. Zakljuèila sam kako je sad pravi trenutak da se isprièam i povuèem. Ali Hatsumomo me zaustavi: “Nemoj još otiæi, Mala gospoðice Glupaèo.” Potom se ponovo okrenula svojoj prijateljici i rekla: “Vrijeme je da se malo zabavimo, Korin-san. Pogodi, èiji je ovo kimono!”

Korin je još uvijek kašljala i gušila se, a kad je napokon mogla govoriti, reèe: “Kad bi bar bio moj!” “Ali nije. Ovaj kimono pripada ni više, ni manje nego onoj gejši koju ti i ja mrzimo više od bilo koga drugoga na svijetu.” “Oh, Hatsumomo... ti si genije. Ali kako si uspjela doæi do Satokina kimona?” “Kakva Satoka! Nije ona ta o kojoj govorim. Ja govorim o... gospoðici Savršenstvu!” “O kome?” “O gospoðici “Ja-sam-toliko-bolja-od-tebe”... eto o kome!” Nastala je duga stanka, a onda je Korin uzviknula: “Mameha! Oh, zaboga, to je Mamehin kimono. Nije mi jasno kako ga odmah nisam prepoznala! Kako si samo uspjela doæi do rvjega?” “Prije nekoliko dana ostavila sam nešto u kazalištu Kaburenjo nakon probe”, objašnjavala je Hatsumomo. “I kad sam se vratila po to, èula sam kako odozdo, iz podruma, dopire nekakav zvuk poput jecanja. Pomislila sam: “Nije valjda! Kako je to zabavno!” I kad sam se odšuljala dolje i upalila svjetlo, što misliš koga sam vidjela tamo na podu, slijepljene kao dva zrna riže?” “Ne mogu vjerovati! Mamehu?” “Ne budi blesava. Ona je previše ukoèena za tako nešto. Tamo je bila njezina sluškinja s èuvarom kazališta. Znala sam da æe sve uèiniti samo da je ne tužim i kasnije sam otišla do nje i rekla joj da želim ovaj Mamehin kimono. Poèela je plakati kad je shvatila koji joj kimono opisujem.” “A stoje s ovim drugim?” upita Korin, pokazujuæi na drugi paket na galeriji, još uvijek nerazmotan. “Natjerala sam je da taj kimono kupi za svoje vlastite novce i sad je moj.” “Za njezine vlastite novce?” zaèudi se Korin. “Koja to sluškinja ima dovoljno novaca da može kupiti kimono?” “Pa, ako ga nije kupila za svoje novce, kao što je rekla, ne želim znati odakle ga je nabavila. U svakom sluèaju, sad æe ga Mala gospoðica Glupaèa odnijeti u spremište.” “Hatsumomo-san, ja ne smijem ulaziti u spremište”, odmah sam rekla. “Ako želiš saznati gdje je tvoja starija sestra, nemoj me tjerati da veèeras bilo što dvaput govorim. Smislila sam nešto za tebe. Na-

86 87

kon toga mi možeš postaviti jedno pitanje i ja æu ti odgovoriti.” Neæu reæi da sam joj vjerovala, ali Hatsumomo je imala moæ da mi oteža život na koji god joj se naèin prohtije. Nisam imala drugog izbora nego da je poslušam. Položila mi je na ruke kimono umotan u laneni papir i povela me do spremišta u dvorištu. Onda je otvorila vrata i uz glasni škljocaj okrenula prekidaè na zidu. Ugledala sam police pune plahti i jastuka, kao i više zakljuèanih škrinja i nekoliko složenih futona. Hatsumomo me zgrabila za ruku i pokazala na ljestve prièvršæene uz vanjski zid. “Kimona su tamo gore”, rekla je. Popela sam se uz ljestve i odgurnula ustranu drvena vrata na vrhu. U potkrovlju spremišta nije bilo polica kao u donjem dijelu. Zidovi su bili prekriveni crvenim, lakiranim drvenim kutijama, naslaganim gotovo do stropa. Izmeðu ta dva zida od kutija vodio je uski prolaz s po jednim otvorom pokrivenim zaslonom od papira na oba kraja, zbog zraèenja. I ovaj je prostor bio jarko rasvijetljen kao i onaj dolje, samo što je svjetlo ovdje bilo još mnogo jaèe, tako da sam, kad sam ušla unutra, mogla proèitati crne znakove, urezane u prednje stijenke kutija. Proèitala sam rijeèi kao što su Kata-Komon, Ro “Crteži izvedeni šablonom, rijetko tkana tanka svila” i Kuromontsuki, A-wase “Sveèane haljine s crnim ukrasima, podstavljene”. Iskreno govoreæi, tada još nisam razumjela sve znakove, ali sam uspjela pronaæi kutiju na kojoj je bilo Hatsumomi-no ime; bila je u najgornjem redu. Namuèila sam se dok sam je skinula, ali sam napokon položila novi kimono preko nekoliko drugih, takoðer umotanih u laneni papir i vratila kutiju tamo gdje sam je našla. Iz èiste znatiželje, otvorila sam na brzinu još jednu kutiju i vidjela da je do vrha ispunjena s možda èak petnaest kimona, a kad sam podignula poklopce još nekoliko drugih

kutija, vidjela sam da su i one pune. Sad mi je bilo jasno zašto se Bakica toliko bojala požara. Zbirka kimona u ovom spremištu vrijedila je vjerojatno dva puta više nego èitav Yoroido i Sen-zuru zajedno. A kako sam kasnije saznala, najvrjedniji su primjerci bili na èuvanju negdje drugdje. Njih su nosile samo gejše poèetnice, pa kako ih Hatsumomo više nije mogla nositi, stajali su spremljeni u jednom iznajmljenom trezoru dok ponovo ne zatrebaju. Kad sam se spustila u dvorište, vidjela sam da je Hatsumomo u meðuvremenu donijela iz svoje sobe kamen za pravljenje tuša, štapiæ tuša i kaligrafski kist. Pomislila sam da želi napisati nekakvo pisamce i gurnuti ga meðu nabo-re kimona kad ga ponovo složi. Kapnula je na bunaru malo vode na kamen za pravljenje tuša i sad je sjedila na galeriji i trljala štapiæem tuša o kamen. Kad je smjesa bila dovoljno gusta i crna, umoèila je kist i zagladila vršak na kamenu, kako bi sav tuš ostao u kistu i ništa ne bi kapalo. Onda mi ga je stavila u ruku, privukla mi ruku iznad onog divnog kimona i rekla: “Vježbaj kaligrafiju, mala Chiyo.” Taj kimono koji je pripadao gejši koja se zvala Mame-ha - za koju ja do tada nikad nisam èula - bio je pravo umjetnièko djelo. Vijugajuæi od donjeg ruba do struka dizala se prekrasna loza napravljena od više debelo lakiranih niti konca, skupljenih zajedno i prišivenih za tkaninu. Bila je dio tkanine, ali meni je do te mjere izgledala kao prava loza koja tamo raste da sam imala osjeæaj kao da je mogu, ako želim, uhvatiti prstima i otkinuti je poput vri-ježe iznikle iz zemlje. Lišæe što je raslo iz nje izgledalo je kao da blijedi i polako se suši na jesenskom vjetru, te èak veæ pomalo žuti. “Ne mogu to uèiniti, Hatsumomosan!” povikala sam. “Kakva šteta, malo moje zlato”, rekla mi je njezina prijateljica. “Jer ako ti Hatsumomo mora to još jednom reæi, izgubit æeš moguænost da pronaðeš svoju sestru.” “Oh, šuti, Korin. Chiyo zna da mora napraviti to što sam joj rekla. Napiši nešto, gospoðice Glupaèo. Meni je svejedno što æeš napisati.” Kad je kist prvi put dotaknuo tkaninu, Korin je od uzbuðenja zacvilila i probudila jednu od starijih sluškinja, te je ova provirila u hodnik u spavaæici koja joj je neuredno visjela i glave omotane maramom. Hatsumomo je srdito udarila nogom i zgrbila se kao maèka spremna na

88 89 skok, što je bilo dovoljno da se sluškinja žurno vrati na svoj futon. Korin nije bila zadovoljna s onih nekoliko nesigurnih poteza koje sam ja povukla preko prašnozelene svile, pa me je Hatsumomo uputila gdje æu potegnuti kistom i kakav æu znak napraviti. Ti znakovi nisu imali nikakvog smisla, Hatsumomo je na svoj naèin pokušavala biti u-mjetnicom. Nakon toga je ponovo složila kimono u laneni papir i zavezala uzice. Zatim su se ona i Korin vratile u prednje predvorje i navukle svoje lakirane zorije. Kad su otvorile ulièna vrata, Hatsumomo mi je naložila da ih slijedim. “Hatsumomo-san, ako odem iz okiye bez dopuštenja, Majka æe se jako srditi i...” “Ja ti dajem dopuštenje”, prekinula me je Hatsumomo. “Moramo vratiti kimono, zar ne? Nadam se da me ne namjeravaš pustiti da te èekam.” I tako mi ništa drugo nije preostalo nego da navuèem natikaèe i poðem za njima niz prolaz do ulice koja je vodila uz obalu uske rjeèice Shirakawe. U to su vrijeme ulice i ulièice u Gionu još uvijek bile poploèene kamenjem. Hodale smo tako po mjeseèini neko vrijeme, pokraj žalosnih trešanja s granama obješenim nad tamnom vodom i napokon prešle preko jednog drvenog mosta u dio Giona, u kojem još nikad nisam bila. Obala rjeèice bila je od kamena, veæinom obraslog mahovinom. Uzduž ozidane obale nizale su se stražnje strane èajana i okiya, tvoreæi neku vrstu zida. Zasloni od trske kojima su bili zaklonjeni prozori

rezali su svjetlo u uske trake koje su me podsjetile na tanke rezance ukiseljene rotkvice, koje je kuharica tog dana narezala za ruèak. Èula sam smijeh muškaraca i gejši. U jednoj se èajani, èini se, zbivalo nešto jako smiješno, jer je svaki novi val smijeha bio glasniji od prethodnog, sve dok se zvuk smijeha napokon nije izgubio i èulo se samo zveckanje shamisena s neke druge zabave. Na trenutak sam lako mogla zamisliti kako je Gion za neke ljude veselo mjesto. Stalno sam se pitala nije li možda Satsu na nekoj od tih zabava, iako mi je Awajiumi u prijavnom uredu rekao kako ona uopæe nije u Gionu. Hatsumomo i Korin su se ubrzo potom zaustavile pred jednim drvenim vratima. “Odnijet æeš ovaj kimono gore na kat i predat æeš ga ondje sluškinji”, rekla mi je Hatsumomo. “Ili ako gospoðica Savršenstvo sama otvori vrata, možeš ga predati njoj. Nemoj ništa reæi, samo ga predaj. Mi æemo biti ovdje dolje i gledat æemo te.” I na to mi je stavila omot s kimonom u ruke, a Korin je otvorila vrata. Ulaštene stube vodile su gore u mrak. Toliko sam drhtala od straha da sam se jedva uspela do polovice stuba i dalje nisam mogla. Onda sam èula Korin kako mi odozdo dovikuje glasnim šaptom: “Produži, mala! Nitko te neæe pojesti, osim ako se ne vratiš dolje s tim kimonom. U tom sluèaju bismo nas dvije to mogle uèiniti. Je li tako, Hatsumomo-san?” Hatsumomo je na to glasno uzdahnula, ali ništa nije rekla. Korin je piljila gore u mrak, pokušavajuæi nazrijeti gdje sam, ali Hatsumomo, koja je jedva dopirala Korin do ramena, uopæe nije obraæala pozornost na nju, samo je stajala s jednim prstom u ustima i grizla nokat. Pa èak i tada, unatoè mom silnom strahu, nisam mogla a da ne zapazim koliko je Hatsumomo izuzetno lijepa. Bila je o-krutna poput pauka, ali izgledala je ljupkije, stojeæi ondje i grizuæi nokat, nego što veæina gejša izgleda dok poziraju za fotografiju. A kontrast izmeðu nje i njezine prijateljice Korin bio je tako velik kao da staviš dragulj uz kakav kamen s ceste. Korin se doimala kao da joj je neudobno pod kompliciranom frizurom s lijepim ukrasima i èinilo se kao da se stalno spotièe o svoj kimono. Hatsumomo je, naprotiv, nosila kimono kao da joj je to druga koža. Kad sam stigla do odmorišta na vrhu stuba, kleknula sam u mraku i zazvala: “Oprostite, molim!” Prièekala sam, ali ništa se nije dogodilo. “Glasnije!” naredila mi je Korin. “One te ne oèekuju.” Ponovo sam zazvala: “Oprostite!” “Samo malo!” èula sam iznutra neki prigušeni glas i ubrzo vrata kliznu u stranu. Djevojka koja je kleèala s druge strane nije bila starija od Satsu, ali mršava i nervozna poput ptice. Pružila sam joj kimono u omotu od lanenog papira. Ona se jako iznenadila i zgrabila je omot gotovo oèajnièkim pokretom. “Tko je to, Asami-san?” èula sam odnekud iz sta-

90 91 na jedan glas. S mjesta na kojem sam kleèala vidjela sam jedan jedini upaljeni papirnati lampion na starinskom stalku pokraj futona pripremljenog za spavanje. Futon je bio za gejšu Mamehu, vidjela sam to po izglaèanim plahtama i elegantnom svilenom pokrivaèu, kao i po jastuku takamakura - “visokom jastuku”, istom onakvom kakav je imala Hatsumomo. To zapravo uopæe nije bio jastuk, nego drveni stalak s tapeciranom udubinom za vrat. Jedino su tako gejše mogle spavati, a da ne pokvare komplicirane frizure. Sluškinja nije odgovorila, ali je rastvorila omot oko kimona što je tiše mogla i naginjala ga ovamo i onamo kako bi uhvatila odraz svjetla. Kad je ugledala šare tuša koje su ga nagrdile, oštro je udahnula zrak i rukom pokrila usta. Suze su joj gotovo trenutno oblile lice, a onaj glas je ponovo zazvao: “Asami-san! Tko je to?” “Oh, nitko, gospoðice!” viknula je sluškinja. Bilo mi ju

je užasno žao dok sam je gledala kako brzo suši suze rukavom. Kad je ispružila ruku da zatvori vrata, na trenutak sam ugledala njezinu gospodaricu. Odmah sam vidjela zašto je Hatsumomo zvala Mamehu “gospoðica Savršenstvo”. Lice joj je bilo savršeno ovalno, kao u lutke, glatko i nježno kao od porculana, èak i bez šminke. Išla je prema vratima, pokušavajuæi nazrijeti štogod u mraku na stubištu, ali je sluškinja brzo povukla vrata i više je nisam vidjela. Kad sam se sljedeæeg jutra nakon škole vratila u okiyu, otkrila sam da su se Majka, Bakica i Tetiæa zatvorile u sveèanu primaæu sobu u prizemlju. Bila sam sigurna da govore o kimonu i doista, èim je Hatsumomo ušla u okiyu, jedna je sluškinja otišla obavijestiti Majku, koja je na to izišla u predvorje i zaustavila Hatsumomo na stubama. “Jutros su ovdje bile Mameha i njezina sluškinja”, rekla je. “Oh, Majko, znam što æeš reæi. Užasno mi je žao zbog tog kimona. Pokušala sam zaustaviti Chiyo da ga ne poša-ra tušem, ali veæ je bilo kasno. Sigurno je mislila da je to moj kimono! Ne znam zbog èega me je ona toliko zamrzila od trenutka kad je stigla ovamo... Kad samo pomislim da je uništila tako prekrasan kimono samo da mene povrijedi!” U meðuvremenu je i Tetiæa došepala do predvorja. Po-vikala je: “Matte mashita!” Ja sam razumjela rijeèi, one znaèe: “Èekali smo te!” Ali nisam imala pojma što je Tetiæa time mislila. U stvari, to je s njezine strane bilo vrlo domišljato, jer te rijeèi publika ponekad dovikuje velikim zvijezdama kad se pojave na sceni u nekoj kabuki predstavi. “Tetiæe, zar možda hoæeš reæi kako sam ja imala nekakve veze s uništavanjem tog kimona?” upitala je Hatsumomo. “Zašto bih to napravila?” “Svi znaju koliko ti mrziš Mamehu”, rekla je Tetiæa. “Ti mrziš svakog tko je u-spješniji od tebe.” “Hoæeš reæi kako tebe izuzetno volim, Tetiæe, buduæi da si ti tako neuspješna?” “Ne dopuštam da se tako razgovara”, reèe Majka. “Slušaj me, Hatsumomo. Ne misliš valjda da je itko toliko glup da bi povjerovao u tvoju prièu. Ne dopuštam takvo ponašanje u ovoj okiyi, èak ni tebi. Ja poštujem Mamehu. Ne želim nikad više èuti da se dogodilo nešto slièno. A što se tièe kimona, netko æe ga morati platiti. Ja ne znam što se noæas dogodilo, ali nema dvojbe o tome u èijoj je ruci bio kist. Sluškinja je vidjela djevojèicu kako to radi. Djevojèica æe platiti”, zakljuèila je Majka i ponovo stavila lulu u usta. Sad je Bakica izašla iz sobe i pozvala sluškinju da joj donese bambusov štap. “Chiyo ima dovoljno dugova”, rekla je Tetiæa. “Ne vidim zašto bi još morala plaæati i Hatsu-momine dugove.” “Dovoljno smo prièali o tome”, rekla je Bakica. “Djevojèica æe dobiti batine i morat æe platiti cijenu uništenog kimona i to je sve. Gdje je taj štap?” “Ja æu je istuæi”, rekla je Tetiæa. “Neæu da se tebi opet upale zglobovi, Bakice. Doði sa mnom, Chiyo.” Prièekala je da sluškinja donese bambusov štap i zatim me povela u dno dvorišta. Toliko je bila srdita da su joj nosnice bile još šire nego obièno, a oèi su joj se nadule poput stisnutih pesnica. Otkako sam došla u okiyu, stalno sam pazila da izbjegnem bilo što što bi moglo dovesti do batina. Odjednom me je obuzela vruæina i jedva sam vi-

92 93 t djela stazu od kamenja pod nogama. Meðutim, umjesto da me poène tuæi, Tetiæa je oslonila štap o zid spremišta, do-šepala do mene i tiho mi rekla: “Sto si to napravila Hat-sumomo? Ona je èvrsto odluèila da te uništi. Mora postojati nekakav razlog i ja hoæu znati što je to.” “Kunem ti se, Tetiæe, ona je takva prema meni od prvog dana. Ne znam što sam joj napravila.” “Bakica može govoriti za Hatsumomo da je glupaèa, ali vjeruj mi, ona nije nikakva glupaèa. Ako ti želi upropastiti karijeru, onda æe to i uèiniti. Što god to bilo, èime si je

naljutila, moraš s time prestati.” “Ali ništa joj nisam napravila, Tetiæe, kunem ti se.” “Nikad joj ne smiješ vjerovati, èak ni kad ti pokušava pomoæi. Veæ ti je natovarila takav dug da ga možda nikad neæeš uspjeti otplatiti.” “Ne razumijem...” rekla sam, “kakav dugi” “Hatsumomina mala šala s tim kimonom stajat æe te više novca nego što uopæe možeš zamisliti. Eto, to je taj dug.” “Ali... kako æu ja to platiti?” “Kad poèneš raditi kao gejša, vraæat æeš okiyi dug za taj kimono i za sve ostalo što duguješ - hranu koju jedeš, školu, doktora ako se razboliš. Sve to sama plaæaš. Što misliš zašto Majka po èitave dane sjedi u svojoj sobi i upisuje brojke u one svoje knjižice? Duguješ okiyi èak i novac koji je Majka platila za tebe kad te je uzela.” Tijekom svih ovih mjeseci u Gionu razmišljala sam o tome kako je nekakav novac sigurno prešao iz ruke u ruku prije nego što smo moja sestra i ja odvedene od kuæe. Èesto sam mislila na onaj razgovor izmeðu gospodina Ta-nake i mog oca, koji sam prisluškivala i na to kako je gospoða Mrdalo rekla za Satsu i mene da “odgovaramo”. S užasom sam se pitala je li gospodin Tanaka zaradio na tome što nas je pomogao prodati i koliko smo stajale. Ali nikad nisam ni pomislila da æu ja morati nadoknaditi taj novac. “Dugo æeš otplaæivati te svoje dugove”, nastavila je Tetiæa. “A nikad ih neæeš otplatiti ako završiš poput mene, kao propala gejša. Zar želiš takvu buduænost?” Meni je u tom trenutku bilo prilièno svejedno kakva æe biti moja buduænost. “Ako želiš upropastiti svoj život i izglede u Gionu, postoji više naèina kako to možeš postiæi”, rekla mi je Tetiæa. “Možeš pokušati pobjeæi. Nakon toga Majka æe te poèeti smatrati lošom investicijom i prestat æe ulagati novac u nekoga tko bi u bilo kojem trenutku mogao nestati. To æe znaèiti kraj podukama, a bez školovanja ne možeš postati gejša. Ili možeš pokušati omrznuti uèiteljicama, pa ti one neæe htjeti pomoæi kad ti bude potrebno. Ili možeš izrasti u ružnu ženu poput mene. Ja nisam bila ružna djevojèica kad me je Bakica kupila od mojih roditelja, ali nisam dobro ispala i Bakica me je zbog toga zamrzila. Jednom me je tako istukla zbog neèeg što sam uèinila da mi je slomila kuk. Nakon toga više nisam mogla biti gejša. Zato æu te radije sama istuæi nego da dopustim da te Bakica uzme u svoje ruke.” Odvela me je do galerije i natjerala me da legnem na trbuh. Bilo mi je svejedno hoæe li me istuæi ili neæe; èinilo mi se da ništa ne može još više pogoršati moju situaciju. Svaki put kad bi mi se tijelo trznulo pod štapom, zajauka-la sam toliko glasno koliko sam se usuðivala i zamišljala sam Hatsumomino lijepo lice kako mi se smiješi. Kad je završila s batinama, Tetiæa me je ostavila ležati na galeriji. Gušila sam se u suzama. Ubrzo sam osjetila kako drveni pod galerije podrhtava pod neèijim koracima, uspravila sam se u sjedeæi položaj i vidjela iznad sebe Hatsumomo. “Chiyo, bila bih ti jako zahvalna da mi se makneš s puta.” “Obeæala si da æeš mi reæi gdje mogu naæi svoju sestru, Hatsumomo”, rekla sam joj. “Toèno!” Prignula se tako da joj je lice bilo uz moje. Pomislila sam da æe mi reæi kako još nisam dovoljno uèinila i kako moram prièekati da smisli što bih još trebala uèiniti. Ali nije bilo tako. “Tvoja je sestra u jednoj jorou-ya koja se zove Tatsuvo”, rekla mi je, “u èetvrti Miyagawa-cho, južno od Giona.” Kad mi je to rekla, gurnula me je malo nogom i ja sam sišla s galerije kako bih joj se maknula s puta.

94 95 i Sedmo poglavlje Nikad dotad nisam èula rijeè jorou-ya; zato sam odmah sljedeæe veèeri iskoristila priliku kad je Tetiæa odložila pladanj s priborom za šivanje na pod

predvorja i pozvala me da joj pomognem pospremiti konce i krpice, te je upitala: “Tetke, stoje to jorou-ya?” Tetiæa mi nije odgovorila, šutke je nastavila namatati konac. “Tetiæe?” ponovila sam. “To je mjesto na kojem æe Hatsumomo završiti jednog dana, ako ikad dobije ono što zaslužuje”, rekla je. Nije mi se èinilo da je pripravna reæi nešto više i tako mi nije drugo preostalo nego da prekinem s ispitivanjem. Premda mi nije odgovorila na moje pitanje, nekako sam dobila dojam da Satsu možda pati još više od mene. I tako sam poèela misliti o tome kako æu se iskrasti do tog mjesta Tatsuvo èim mi se za to ukaže prilika. Na nesreæu, dio moje kazne zbog Mamehina kimona bila je i zabrana izlaska iz okiye u sljedeæih pedeset dana. Smjela sam iæi u školu, ako je Buèa išla sa mnom, ali nije mi više bilo dopušteno obavljati nabavu. Mogla sam, pretpostavljam, u bilo kojem trenutku istrèati kroz vrata, da sam htjela, ali nisam bila toliko luda da napravim takvu glupost. Kao prvo, nisam bila sigurna da li bih znala pronaæi put do tamo. A što je još gore, èim bi otkrili da me nema, poslali bi gospodina Bekkua ili nekog drugog da me potraži. Jedna mlada sluškinja pobjegla je nekoliko mjeseci prije iz susjedne okiye i veæ su je sljedeæeg jutra doveli natrag. Tako su je tukli sljedeæih nekoliko dana da je bilo strašno slušati njezino zapomaganje. Ponekad sam gurala prste u uši jer to više nisam mogla slušati. Zakljuèila sam kako nemam izbora: moram prièekati da proðe tih pedeset dana pritvora. U meðuvremenu sam se usredotoèila na to da smišljam kako æu se osvetiti Hatsumomo i Bakici za njihovu okrutnost. Hatsumomo sam se osvetila tako što sam skupljala izmet golubova kad bi mi naložili da ga oèistim s kamene staze u dvorištu i stavljala ga u njezinu kremu za lice. Ta je krema veæ sadržavala izmet slavuja, kako sam ranije spomenula, stoga joj možda time nisam ništa naškodila, ali barem sam imala osjeæaj nekakve moralne naknade. Bakici sam se osvetila tako da sam krpom za pranje zahoda protrljala unutrašnju stranu ovratnika njezine haljine za spavanje i jako me je veselilo kad sam ju vidjela kako s èuðenjem njuška po sebi, iako joj nije palo na pamet da se presvuèe. Ubrzo sam otkrila kako me je kuharica odluèila dodatno kazniti zbog dogaðaja s kimonom, iako to nitko od nje nije tražio: ukinula mi je, naime, porcije sušene ribe koje smo dobivali dvaput mjeseèno. Nisam se mogla dosjetiti kako da joj se zbog toga osvetim, sve dok je jednog dana nisam vidjela kako s batiæem za meso u ruci ganja po hodniku jednog miša. Doznala sam da mrzi miševe više od kakve maèke. Stoga sam skupljala mišji izmet ispod kuæe i rasipala ga tu i tamo po kuhinji. Èak sam jednog dana uzela štapiæ za jelo i probušila rupu u dnu jedne vreæe s rižom, tako da je u potrazi za miševima morala povaditi sve stvari iz kuhinjskih ormariæa. Dok sam jedne veèeri èekala Hatsumomo, èula sam kako je zazvonio telefon i Yoko je malo kasnije izišla iz sobe i otišla na kat. Kad se vratila dolje, nosila je u rukama Hat-sumomin shamisen, rastavljen i spakiran u lakirani kov-èežiæ. “Morat æeš ovo odnijeti u èajanu Mizuki”, rekla mi je. “Hatsumomo je izgubila okladu i mora odsvirati jednu pjesmu na shamisenu. Ne znam koji je vrag ušao u nju,

96 97 ali neæe svirati na shamisenu koji imaju u èajani. Ja mislim da se jednostavno izvlaèi jer veæ godinama nije ni taknula shamisen.” Yoko oèito nije znala da ja imam zabranu izlaska iz okiye, što zapravo nije bilo nikakvo èudo. Njoj je rijetko kad bilo dopušteno izaæi iz služinske sobe kako ne bi sluèajno propustila neki važan poziv, a ni inaèe nije ni na koji

naèin sudjelovala u životu okiye. Uzela sam od nje shamisen, a ona je obukla gornji kimono, spremajuæi se za odlazak kuæi. Nakon što mi je objasnila kako æu doæi do èajane Mizuki, navukla sam cipele u ulaznom predvorju, napeta od straha da æe me netko zaustaviti. Sluškinje i Buèa, èak i tri starije žene, duboko su spavale, a Yoko æe za nekoliko minuta otiæi kuæi. Èinilo mi se kako napokon imam priliku otkriti što se dogodilo s mojom sestrom. Èula sam grmljavinu iznad glave i zrak je mirisao na kišu. Zato sam hitala ulicama mimo skupina muškaraca i gejši. Neki su mi od njih dobacivali èudne poglede, jer je u to vrijeme još bilo muškaraca i žena u Gionu koji su zaraðivali za život kao nosaèi shamisena. No, to su obièno bili starci i starice, nikad djeca. Ne bi me èudilo da je netko od ljudi kraj kojih sam prošla pomislio kako sam negdje ukrala shamisen i kako sad pokušavam pobjeæi. Kad sam stigla do èajane Mizuki, poèela je padati kiša, ali je ulaz u èajanu bio tako otmjen da se nisam usuðivala uæi. U tamno drvo zidova iza malih zastora što su visjeli preko vrata bila je utrljana topla naranèasta boja. Staza od uglaèanog kamena vodila je do jedne goleme vaze u kojoj su bile aranžirane iskrivljene grane javora s jarkocrvenim jesenskim lišæem. Napokon sam skupila hrabrosti i prošla kroz zastore. Nedaleko od one vaze otvarao se na jednoj strani široki ulaz, poploèan grubo poliranim ploèama od granita. Sjeæam se kako sam bila zaprepaštena što sva ta ljepota koju sam vidjela nije bila èak ni ulaz u èajanu, nego tek put do ulaza. Svaki je detalj odavao profinjenu eleganciju, kao što je i trebalo biti, jer, iako to tada nisam znala, prvi put sam vidjela jednu od najekslu-zivnijih èajana u èitavom Japanu. A èajana u Japanu nije mjesto gdje se pije èaj, to je mjesto kamo muškarci odlaze kako bi ih zabavljale gejše. Èim sam stupila nogom na ulazni put, preda mnom su se otvorila vrata. Jedna mlada sluškinja kleèala je na povišenom podu iza vrata i gledala dolje u mene; zacijelo je èula kloparanje mojih drvenih natikaèa po kamenim ploèama. Bila je odjevena u lijepi modri kimono s jednostavnim sivim uzorkom. Još prije godinu dana pomislila bih za nju da je mlada gazdarica te otmjene palaèe, ali nakon ovih mjeseci koje sam provela u Gionu, odmah sam vidjela da je njezin kimono, premda ljepši od bilo kojeg u Yo-roidu, odveæ jednostavan za jednu gejšu ili gazdaricu èajane. I dakako, njezina je frizura takoðer bila obièna. Ipak, bila je mnogo elegantnija od mene i gledala je dolje u mene pogledom punim prijezira. “Na stražnji ulaz”, rekla je. “Hatsumomo je molila da...” “Na stražnji ulaz!” ponovila je sluškinja i zatvorila vrata, ne èekajuæi odgovor. Kiša je sad još jaèe padala i ja sam se, više trèeæi nego hodajuæi, uputila niz uski prolaz uz boèni zid èajane. Kad sam stigla do stražnjeg ulaza, vrata su se otvorila i ista je sluškinja kleèala s unutrašnje strane. Nije rekla ni rijeèi, samo je uzela shamisen iz mojih ruku. “Gospoðice”, rekla sam, “mogu li vas nešto pitati?... Možete li mi reæi gdje je èetvrt Miyagawa-cho?” “Zašto hoæeš iæi tamo?” “Moram odande nešto donijeti.” Ona me je èudno pogledala, ali mi je ipak rekla da idem uz rijeku dok ne proðem kazalište Minamiza i naæi æu se u èetvrti Miyagawa-cho. Odluèila sam ostati pod zabatima èajane dok ne prestane padati kiša. Dok sam tako stajala i osvrtala se oko sebe, otkrila sam da se kroz proreze u ogradi pokraj mene vidi jedno krilo zgrade. Primakla sam glavu jednom prorezu i preko lijepog vrta ugledala stakleni prozor. Kroz prozor se vidjela elegantna prostorija s podom prekrivenim tatami strunjaèama, okupana u naranèastom svjetlu, u kojoj je skupina muškaraca i gejša sjedila oko stola punog šalica sakea i èaša piva. Meðu njima je bila i Hatsumomo, kao i neki starac mutnih oèiju koji je, èini se, u-

98 99

pravo prièao nekakvu prièicu. Hatsumomo se zbog neèeg smješkala, iako je bilo oèigledno da se ne smješka starèevoj prièici. Stalno je pogledavala prema gejši koja je bila leðima okrenuta prema meni. Odjednom sam se sjetila one veèeri kad sam prvi put virila u èajanu s malom Ku-niko, kæeri gospodina Tanake, i poèeo me obuzimati onaj isti osjeæaj težine koji sam tako davno osjetila pred grobovima prve obitelji moga oca, kao da me zemlja vuèe k sebi. Jedna mi je misao bubrila u glavi, zauzimajuæi sve više prostora, sve dok je više nisam mogla zanemarivati. Željela sam pobjeæi od nje, ali nisam mogla sprijeèiti da mi ta misao ovlada umom, baš kao što vjetar ne može sam sebe sprijeèiti da puše. Odmaknula sam se od ograde, èu-ènula na kamenu stubu ulaza oslonivši se leðima o vrata i poèela plakati. Nisam mogla prestati misliti na gospodina Tanaku. On me je odveo od majke i oca, prodao me u ropstvo, prodao moju sestru u nešto još gore. Ja sam za njega mislila da je ljubazan, smatrala sam ga tako profinjenim, svjetskim èovjekom. Kako sam bila glupa i djetinjasta! Nikad se više neæu vratiti u Yoroido, odluèila sam. Ili ako se jednom ipak vratim, otiæi æu samo zato da bih gospodinu Tanaki rekla koliko ga mrzim. Kad sam na posljetku ustala i obrisala suze mokrim rukavom, kiša se pretvorila u sitnu kišicu, poput maglice. Kamene ploèe ulièice zlatno su se presijavale, odražavajuæi svjetlost uliènih svjetiljaka. Krenula sam natrag kroz èetvrt Tominaga-cho prema kazalištu Minamiza s njegovim golemim krovom od glaziranih ploèica, zbog kojeg sam onog dana kad sam se na putu od kolodvora do okiye provezla tuda u rikši s gospodinom Bekkuom i Satsu, pomislila kako je to sigurno nekakva palaèa. Sluškinja u èajani Mizuki rekla je da idem uz rijeku dok ne proðem kazalište Minamiza, ali ulica je završavala pred kazalištem. Zato sam krenula ulicom iza kazališta. Nakon što sam prošla raskrižja s nekoliko popreènih ulica, našla sam se u podruèju bez uliènih svjetiljaka i gotovo bez ljudi. Tada to nisam znala, ali ulice su bile puste zato što je to bilo u vrijeme velike ekonomske krize. U bilo koje drugo vrijeme èetvrt Miyagawa-cho bila bi još življa od Giona. No, te mi se veèeri èinila jako tužnim mjestom - što je, mislim, zapravo uvijek i bila. Drvena su proèelja slièila Gionu, ali ovdje nije bilo stabala, nije bilo ljupke rjeèice Shirakawa, nije bilo otmjenih ulaza. Jedino je svjetlo dolazilo od žarulja u otvorenim vratima, gdje su stare žene sjedile na niskim stolièicama, a uz njih su, vani, na ulici, èesto stajale skupine od po dvije, tri žene za koje sam ja mislila da su gejše. Bile su odjevene u slièna kimona kao gejše i imale su sliène ukrase u kosi, ali im je obi bio svezan sprijeda, umjesto na leðima. Ja to nikad dotad nisam vidjela i nisam shvaæala što to znaèi, ali to je bila oznaka prostitutki. Žena koja mnogo puta tijekom noæi mora skidati i ponovo vezivati pojas, ne može se gnjaviti vezivanjem uzica na leðima. Uz pomoæ jedne od tih žena pronašla sam Tatsuvo u jednoj slijepoj ulièici, u kojoj su se nalazile još samo tri druge kuæe. Sve su bile oznaèene ploèama s natpisima blizu ulaza i uopæe ti ne mogu opisati kako sam se osjeæala kad sam vidjela natpis “Tatsuvo”, samo mogu reæi da me je obuzela takva vruæina da mi se èinilo da æu eksplodirati. U vratima Tatsuva sjedila je na stolièici neka starica i razgovarala s jednom mnogo mlaðom ženom na stolièici u kuæi preko puta, premda je, zapravo, èitavo vrijeme govorila samo starija žena. Sjedila je oslonjena o dovratak u sivoj haljini što joj se objesila i djelimièno rastvorila na grudima, a na nogama je imala zori. Njezine su zori bile od grubo pletene slame, onakve kakve se nose u Yoroidu, nimalo sliène lijepim lakiranim zorijima kakve je nosila Hatsumomo. Uz to su starièine noge bile bose, umjesto da budu dolièno odjevene u uske, svilene tabi. A ipak je te svoje noge s neravnim noktima ispružila pred sobom kao da se ponosi njihovim izgledom i svakako želi da ih svatko primijeti. “Još tri tjedna, znaš, i više se ne vraæam”, gjovo-rila je. “Gospodarica misli da æu se vratiti, ali neæu. Žena moga sina lijepo æe se brinuti o meni. Ona nije baš jako pametna, ali je marljiva. Jesi li je kada upoznala?” “Ako jesam, onda se ne sjeæam”, odgovorila je mlaða žena s druge strane ulice. “Neka djevojèica hoæe razgovarati s tobom. Zar je ne vidiš?”

100 101 Na to me je starica prvi put pogledala. Ništa nije rekla, samo je kimnula glavom kao znak da me sluša. “Molim vas, gospoðo”, rekla sam, “imate li ovdje jednu djevojku po imenu Satsu?” “Nemamo nikakvu Satsu”, odgovorila mi je. Mene je to toliko potreslo da nisam znala što bih dalje rekla, a uz to je starica odjednom živnula, jer je neki muškarac prošao kraj mene i uputio se prema ulazu. Nadigla se malo sa stolièice i nekoliko se puta naklonila s rukama na koljenima, govoreæi: “Dobro došli!” Kad je muškarac ušao, ponovo se namjestila na stolièicu i ispružila noge. “Zašto si još uvijek ovdje?” upitala me je. “Rekla sam ti da nemamo nikakvu Satsu.” “Kako ne, imate”, rekla je mlaða žena s druge strane ulice. “Vašu Yukiyo. Njezino je ime prije bilo Satsu, zar se ne sjeæaš?” “Možda”, odgovorila je starica. “Ali za ovu djevojèicu kod nas nema nikakve Satsu. Neæu valjda badava sebi stvarati nevolje.” Nisam znala što je time htjela reæi, sve dok ona mlaða žena nije promrmljala kako joj izgledam kao da kod sebe nemam ni sena. I to je bilo toèno. Jedan sen stoti dio jena - u to je vrijeme još bio u uporabi, premda se za jedan sen nije mogla kupiti ni prazna šalica. Otkako sam došla u Kvoto, nikad u rukama nisam imala nikakav novac. Kad sam obavljala kupovine, uvijek sam tražila da kupljenu robu zapisu na raèun okiye Nitta. “Ako želite novaca”, rekla sam, “Satsu æe vam platiti.” “Zašto bi ona platila da razgovara s djevojèicom kao što si ti?” “Ja sam njezina mlaða sestra.” Ona mi mahne rukom da priðem bliže, a kad sam došla do nje, uhvatila me za ramena i zavrtjela. “Pogledaj ovu malu”, rekla je onoj ženi preko puta. “Zar ona tebi izgleda kao mlaða sestra naše Yukiyo? Kad bi naša Yu-kiyo bila tako ljupka, mi bismo bili najposjeæenija kuæa u gradu! Ti si lažljivica, eto što si ti.” I s tim rijeèima lagano me odgurne prema ulici. Priznajem da me je bilo strah. Ali odluka da naðem Satsu bila je jaèa od straha; sad kad sam veæ bila ovdje nisam htjela otiæi samo zato jer mi ta žena ne vjeruje. Stoga sam se okrenula, poklonila se pred njom i rekla: “Isprièavam se ako vam izgledam kao lažljivica, gospoðo. Ali nisam. Yukiyo je moja sestra. Kad biste bili toliko ljubazni i rekli joj da je Chiyo ovdje, ona æe vam platiti koliko tražite.” Èini se da sam pogodila što je trebalo reæi, jer se starica okrenula onoj mlaðoj ženi preko puta. “Poði ti gore umjesto mene. Ionako veèeras nemaš posla. Osim toga, opet me boli vrat. Ja æu ostati ovdje i paziti na ovu djevojèicu.” Mlaða je žena ustala sa stolièice, prešla preko ulice i ušla u Tatsuyo. Èula sam je kako se penje uz stepenice. Napokon je ponovo izašla i rekla: “Yukiyo ima mušteriju. Kad bude gotova, netko æe joj reæi da siðe dolje.” Starica me nakon toga poslala da èuènem u dno ulaza, u sjenu, tamo gdje me nitko neæe vidjeti. Ne znam koliko je vremena prošlo, ali sve sam se više brinula da æe netko u okiyi primijetiti da me nema. Imala sam opravdanje zbog èega sam izišla iz okiye, iako æe se Majka svejedno srditi na mene, ali nisam imala nikakvu ispriku zbog èega sam se tako dugo zadržala. Napokon je iz kuæe izašao neki muškarac, èaèkajuæi zube èaèkalicom. Starica je ustala da mu se nakloni i zahvali mu na posjetu. A onda sam zaèula najljepši od svih zvukova koje sam èula otkako sam došla u Kyoto. “Zvali ste me, gospoðo?” Bio je to bio Satsuin glas. Skoèila sam na noge i potrèala do vrata na kojima je stajala. Koža joj je izgledala blijeda, gotovo siva, iako je to možda bilo zbog krièavo žutih i crvenih boja na njezinom kimonu. A usta su joj bila premazana jarkocrvenim ružem kakav je upotrebljavala Majka. Upravo je vezivala pojas, sprijeda, kao i one žene koje sam vidjela na putu ovamo. Osjetila sam takvo olakšanje i takvu radost

što je vidim da sam se jedva suzdržala da joj ne poletim u zagrljaj, a i ona je kriknula i pokrila usta rukom. “Gospodarica æe se ljutiti na mene”, rekla je starica. “Odmah æu se vratiti”, rekla joj je Satsu i ponovo ušla u Tatsuyo. Brzo se vratila i spustila nekoliko novèiæa starici na dlan, a ona joj

102 103

je na to rekla da me odvede u praznu sobu u prizemlju. “Ako èuješ da kašljem”, dodala je, “to znaèi da dolazi gospodarica. Ajde, požuri se.” Ušla sam za Satsu u polumraèno ulazno predvorje Tatsuva. Svjetlo je bilo više smeðe nego žuto i zrak je smrdio po znoju. Ispod stubišta su bila jedna klizna vrata koja su iskoèila iz okvira. Satsu ih silom odmakne ustra-nu i s mukom ih ponovo zatvori za nama. Stajale smo u malenoj tatami sobici sa samo jednim prozorom zastrtim papirnatim zaslonom. Izvana je prodiralo toliko svjetlosti da sam vidjela Satsuin obris, ali joj nisam mogla razaznati crte lica. “Oh, Chiyo”, rekla je i podigla ruku da se poèeše po licu. Odnosno, uèinilo mi se u onom mraku da se èeše po licu. Trebalo mi je trenutak ili dva da shvatim kako ona plaèe. A kad sam to shvatila, nisam više mogla zadržati vlastite suze. “Tako mi je žao, Satsu!” rekla sam joj. “Za sve sam ja kriva.” Nekako smo prišle jedna drugoj, spotièuæi se u mraku, i napokon smo se zagrlile. Ni o èemu drugom nisam mogla misliti nego kako je moja sestra postala mršava. Ona me je gladila po kosi i to me je sjetilo na majku, pa su mi suze oblile obraze kao da sam gurnula glavu pod vodu. “Tiho, Chiyo-chan”, šapnula mi je Satsu. Sad kad joj je lice bilo blizu mojega, osjetila sam joj u dahu nekakav oštar miris. “Dobit æu batine ako te gospodarica ovdje naðe. Zašto si tek sada došla?” “Oh, Satsu, oprosti! Znam da si bila u mojoj okiyi...” “Prije nekoliko mjeseci.” “Žena s kojom si razgovarala pravo je èudovište. Nije mi htjela prenijeti tvoju poruku sve do nedavno.” “Ja moram pobjeæi, Chiyo. Ne mogu više ovdje ostati.” “Ja æu iæi s tobom!” “Imam gore željeznièki red vožnje skriven pod tata-mijem. Krala sam pomalo novac kad god sam mogla. Skupila sam dovoljno da isplatim gospoðu Kishino. Ona dobije batine svaki put kad neka djevojka pobjegne. Ako joj prvo ne platim, neæe me pustiti.” “Tko je ta... gospoða Kishino?” “Ona starica na vratima. Ona takoðer odlazi odavde. Ne znam tko æe doæi mjesto nje. Ne mogu više èekati! Ovo je užasno mjesto. Nemoj dopustiti da ikad završiš na ovakvom mjestu, Chiyo! A sad, bolje idi. Gospodarica bi se mogla pojaviti svakog trenutka.” “Ali, èekaj. Kad æemo bježati?” “Prièekaj tu u kutu i šuti. Ja moram otiæi gore.” Poslušala sam je. Dok sam je èekala, èula sam kako starica na ulazu pozdravlja nekog muškarca i zatim njegove teške korake uza stube iznad moje glave. Ubrzo je netko užurbano sišao niza stube i vrata sobice su se otvorila. Na trenutak me je uhvatila panika, ali sam onda vidjela da je to Satsu, blijeda poput krede. “Utorak. Pobjeæi æemo u utorak kasno naveèer, za pet dana. Moram iæi gore, Chiyo. Traži me jedan muškarac.” “Ali, èekaj, Satsu. Gdje æemo se naæi? U koje vrijeme?” “Ne znam... ujedan sat ujutro. Ali ne znam gdje.” Predložila sam da se naðemo u blizini kazališta Mina-miza, ali je Satsu mislila da bi nas tamo lako mogli naæi. Složile smo se da se naðemo na drugoj strani rijeke, toèno nasuprot kazališta. “Moram sada iæi”, rekla je. “Ali, Satsu... što ako ne budem mogla izaæi iz okiye? Ili ako se ne naðemo?” “Samo budi tamo, Chiyo! Ja æu imati samo tu jednu priliku. Èekala sam najduže što sam

mogla. Moraš sad otiæi, prije nego što se gospodarica vrati. Ako te naðe ovdje, možda više nikad neæu moæi pobjeæi.” Toliko sam joj toga htjela reæi, ali me ona izvela u predvorje i s naporom ponovo zatvorila vrata. Ja bih ostala ondje i gledala je kako se uspinje stubama, ali je u to došla ona starica s ulaza, zgrabila me za mišicu i izvukla me kroz vrata na mraènu ulicu. Trèala sam èitavim putem natrag i uzdahnula sam s olakšanjem kad sam vidjela da je okiya isto onako tiha kao kad sam izašla. Ušuljala sam se unutra i kleknula u polu-mraènom ulaznom predvorju, sušeæi znoj s èela i vrata rukavom haljine i pokušavajuæi vratiti dah. Upravo sam se malo smirila, uvjerena kako sam se uspjela vratiti prije nego što je itko otkrio da me nema. Ali onda sam pogleda-

104 105

la na vrata služinske sobe i vidjela da nisu do kraja zatvorena: otvor je bio upravo toliko širok da se kroz njega mogla provuæi ruka. Sledila sam se. Nitko nikad nije tako ostavljao ta vrata. Vrata su se obièno do kraja zatvarala, osim kad bi bilo jako vruæe. Dok sam gledala u ta vrata, bila sam sigurna da sam iznutra èula nekakvo šuškanje. Nadala sam se da je to štakor, jer ako nije bio štakor, onda su to opet Hatsumomo i njezin ljubavnik. Poželjela sam da nisam otišla u Miyagawa-cho. Tako sam to jako željela da mislim kako bi se vrijeme, kad bi to bilo moguæe, poèelo vrtjeti unatrag, tjerano snagom moje želje. Ustala sam i odšuljala se na zemljani prolaz dok mi se u glavi vrtjelo od straha, a grlo mi je bilo suho kao komad prašnjave zemlje. Kad sam došla do vrata služinske sobe, približila sam glavu otvoru i zapiljila se unutra. Nisam mnogo mogla razaznati. Yoko je ranije te veèeri, zbog vlažnog vremena, zapalila ugljen u metalnoj grijalici u podu. Sad je unutra ostalo još samo nekoliko poluugašenih žeravica i u tom slabom svjetlu vidjela sam nešto blijedo i sitno kako se trza. Zamalo sam kriknula kad sam to vidjela, jer sam bila sigurna kako je to štakor koji mièe glavom gore-dolje dok nešto gricka. Na moj užas, èak sam èula vlažne, mljackave zvukove njegovih usta. Èinilo se kao da stoji na neèemu, nisam mogla razaznati na èemu. Prema meni su bila ispružena dva smotka neèega što mi se èinilo kao namotana tkanina, tako da sam pomislila kako se štakor progurao izmeðu njih, razmièuæi ih dok je išao za onim što je grizao. Jeo je nešto što je vjerojatno Yoko ostavila u sobi. Upravo sam htjela zatvoriti vrata, jer sam se bojala da bi mogao izaæi u prolaz na kojem sam stajala, kad sam zaèula ženski glas kako glasno uzdiše. A onda, odjednom, iza onog mjesta gdje je štakor grickao, podigla se jedna glava i ravno u mene je gledala Hatsumomo. Odskoèila sam od vrata. Ono što mi se èinilo kao dva smotka tkanine bile su njezine noge. A štakor uopæe nije bio štakor. To je bila blijeda ruka njezinog ljubavnika koja je provirivala iz rukava njegova kaputiæa. “Što je to?” èula sam glas njezina ljubavnika. “Je li netko pred vratima?” “Nije ništa”, šapnula je Hatsumomo. “Netko je tamo.” “Ne, nema nikoga”, uvjeravala ga je Hatsumomo. “Pomislila sam da sam nešto èula, ali nema nikoga.” Uopæe nisam sumnjala u to da me je Hatsumomo vidjela. Ali oèigledno, iz nekog razloga, nije to željela reæi svome ljubavniku. Požurila sam se natrag u predvorje i kleknula na svoje mjesto, osjeæajuæi se smrvljenom kao da je preko mene prešao tramvaj. Još sam neko vrijeme èula uzdahe i šumove iz služinske sobe, a onda su zvukovi prestali. Kad su Hatsumomo i njezin ljubavnik napokon izašli u hodnik, on se zagledao ravno u mene. “Ova je djevojèica u predvorju”, rekao je. “Nije bila tu kad sam došao.” “Oh, ne obraæaj pozornost na nju. Ona je noæas bila zloèesta i izašla je iz okiye premda to nije smjela. Kasnije æu se s

njom obraèunati.” “Znaèi, ipak nas je netko špijunirao. Zašto si mi lagala?” “Koichi-san”, rekla je Hatsumomo, “noæas si tako loše raspoložen.” “Ti se uopæe nisi iznenadila kad si je vidjela. Èitavo si vrijeme znala da je ona tu.” Hatsumomin je ljubavnik srditim koracima došao u prednje predvorje i bijesno se zagledao u mene prije nego što je sišao u ulazni prostor. Ja sam gledala u pod, ali sam osjetila kako mi se lice jarko zacrvenjelo. Hatsumomo je žurno prošla pokraj mene kako bi mu pomogla navuæi cipele. Èula sam je kako mu govori na naèin kako je još nikad nisam èula govoriti, moleæivim, gotovo plaènim glasom. “Koichi-san, molim te”, rekla je, “smiri se. Ne znam što ti je veèeras! Doði sutra opet...” “Ne želim te sutra vidjeti.” “Mrzim kad me toliko puštaš èekati. Naæi æu se s tobom gdje god ti kažeš, makar i na dnu rijeke.” “Ja se nemam gdje s tobom sastati. Moja žena ionako motri na svaki moj korak.” “Onda doði opet ovamo. Imamo služin-sku sobu...” “Aha, ako voliš da se šuljaju oko tebe i da te špijuniraju! Pusti me veæ jednom da odem, Hatsumomo. Hoæu iæi kuæi.” “Molim te, nemoj se ljutiti na mene, Koichi-san. Ne znam zašto si takav! Reci mi da æeš opet doæi, pa makar to i ne bude sutra.” “Jednog se dana neæu više vratiti”, odgovorio joj je on. “Od poèetka sam ti to govorio.”

106 107 Èula sam klizanje vanjskih vrata kad su se otvorila i zatim ponovo zatvorila, a onda se malo kasnije Hatsumo-mo vratila u prednje predvorje i okrenuta prema hodniku neko je vrijeme zurila u prazno. Napokon se okrenula prema meni i obrisala vlažne oèi. “Pa, mala Chiyo”, rekla je. “Otišla si posjetiti onu svoju ružnu sestru, zar ne?” “Molim te, Hatsumomo-san”, rekla sam. “I onda si se vratila ovamo kako bi mene špijunirala!” Hatsumomo je to izgovorila tako glasno da se jedna od starijih sluškinja probudila, pridigla se na jedan lakat i pogledala u nas. Hatsumomo je viknula na nju: “Lezi i spavaj, glupaèo stara!”, na što je sluškinja zatresla glavom i ponovo legla. “Hatsumomosan, uèinit æu što god zatražiš od mene”, rekla sam. “Ne bih htjela imati neprilika s Majkom.” “Jasno da æeš napraviti što god zatražim. To uopæe nije predmet razgovora! A veæ si se uvalila u neprilike.” “Morala sam izaæi da tebi odnesem shamisen.” “To je bilo prije više od jednog sata. Otišla si potražiti svoju sestru i dogovorila si se s njom da zajedno pobjegnete. Zar misliš da sam glupa? I onda si se vratila ovamo da mene špijuniraš!” “Molim te, oprosti mi”, rekla sam. “Nisam znala da si ti unutra! Mislila sam daje...” Htjela sam reæi kako sam mislila da sam vidjela štakora, ali sam onda pomislila kako se njoj to neæe svidjeti. Zurila je neko vrijeme u mene, a onda otišla gore u svoju sobu. Kad je ponovo sišla, držala je nešto u šaci. “Htjela bi pobjeæi sa svojom sestrom, je li tako?” rekla je. “Pa, ja mislim da je to odlièna ideja. Sto prije odeš iz okiye, to bolje za mene. Neki ljudi misle da nemam srca, ali to nije toèno. Dirljivo je kad pomislim kako se ti i ona debela krava spremate pobjeæi i pokušati negdje zapoèeti novi život, same samcate na svijetu! Sto se brže pokupiš odavde, to bolje za mene. Ustani.” Ustala sam, premda sam se bojala što æe mi napraviti. Hatsumomo mi je pokušala tutnuti pod pojas ono što je držala u ruci, ali kad je koraknula prema meni, ja sam ustuknula. “Gledaj”, rekla je i otvorila šaku. U ruci je imala nekoliko presavijenih novèanica; i premda ne znam koliko je tu toèno bilo novaca, to je u svakom sluèaju bilo više nego što sam ikad u životu vidjela. “Donijela sam ovo iz svoje sobe za tebe. Ne trebaš mi se zahvaljivati. Samo uzmi. Odužit æeš mi se time što æeš otiæi iz Kvota i što te nikad više neæu vidjeti.”

Tetiæa mi je rekla kako ne smijem vjerovati Hatsumomo èak ni kad mi nudi pomoæ. Ali kad sam se prisjetila koliko me Hatsumomo mrzi, shvatila sam kako ona zapravo ne pomaže meni, nego sebi, jer me se željela riješiti. Ostala sam mirno stajati kad je ispružila ruku i gurnula mi novac pod pojas. Osjetila sam kako mi njezini staklasti nokti dotièu kožu. Zatim me je okrenula i èvršæe svezala pojas kako novac ne bi skliznuo, a onda je uèinila nešto vrlo èudno. Ponovo me okrenula prema sebi i poèela me milovati po glavi, gledajuæi me gotovo majèinskim pogledom. Veæ je sama pomisao da bi Hatsumomo mogla biti ljubazna prema meni bila tako èudna da sam se osjeæala kao da se nekakva otrovna zmija umiljava oko mene poput maèke. A onda mi je odjednom, prije nego što sam uopæe naslutila što æe uèiniti, zavukla ruke u kosu i, bijesno stisnuvši zube, zahvatila jedan veliki pramen i povukla ga tako snažno da sam kriknula i srušila se na koljena. Nisam shvaæala što se dogaða, ali me je Hatsumomo brzo opet povukla na noge i povela me uz stepenice, potežuæi me svako malo za kosu. Srdito je vikala na mene, a ja sam vriskala tako glasno da me ne bi zaèudilo da smo probudili cijelu ulicu. Kad smo došle gore, Hatsumomo je poèela lupati po Majèinim vratima i zvati je da izaðe. Majka se vrlo brzo pojavila na vratima, vezujuæi pojas i srdito zureæi u nas. “Što je to s vas dvije!” rekla je. “Moj nakit!” rekla je Hatsumomo. “Ova glupa, glupa djevojèica!” I poèela me tuæi. Nisam mogla ništa drugo do sklupèati se na podu i vikati na nju da prestane dok je napokon Majka nije uspjela nekako obuzdati. U meðuvremenu je i Tetiæa izašla iz sobe i prikljuèila nam se na hodniku. “Oh, Majko”, rekla je Hatsumomo, “kad sam se veèeras vraæala u okiyu, uèinilo mi se da vidim malu Chiyo u dnu prolaza kako razgovara s

108 109 nekim muškarcem. Nisam dalje o tome mislila, jer sam znala da to ne može biti ona, buduæi da si joj zabranila izlaziti iz okiye. Ali kad sam došla u svoju sobu, zatekla sam svoju kutiju za nakit u neredu i požurila sam se natrag dolje. Vidjela sam kako Chiyo predaje nešto onom muškarcu. Pokušala je pobjeæi, ali sam je uhvatila!” Majka dugo ništa nije rekla, samo me je gledala. “Onaj muškarac je pobjegao”, nastavila je Hatsumomo, “ali mislim da mu je Chiyo prodala nešto mog nakita kako bi došla do novaca. Ona se sprema pobjeæi iz okiye, Majko, eto, što ja mislim... i to nakon što smo bili tako dobri prema njoj!” “U redu, Hatsumomo”, rekla je Majka. “Dovoljno si rekla. Poði s Teticom u svoju sobu i pogledaj što ti nedostaje.” Kad sam ostala sama s Majkom, pogledala sam gore u nju s poda na kojem sam kleèala i prošaptala: “Majko, to nije istina... Hatsumomo je bila u služinskoj sobi sa svojim ljubavnikom. Srdita je zbog neèega i sad se iskaljuje na meni. Ja joj ništa nisam ukrala!” Majka ništa nije rekla. Nisam èak bila sigurna je li me uopæe èula. Hatsumomo je ubrzo izašla iz sobe i rekla kako nema broša koji je obièavala nositi na obiju. “Moj smaragdni broš, Majko!” ponavljala je i pritom plakala kao prava glumica. “Prodala je moj smaragdni broš onom užasnom èovjeku! To je bio moj brošl Kako se samo usudila ukrasti tako nešto od mene!” “Pretraži djevojèicu”, rekla je Majka. Kad sam bila mala, moglo mi je biti oko šest godina, gledala sam jednom kako pauk plete mrežu u jednom kutu naše kuæe. Još nije bio do kraja ispleo svoju mrežu, a veæ se u nju zapleo jedan komarac. Pauk isprva uopæe nije obraæao pozornost na njega; mirno je nastavio dovršavati mrežu i tek kad ju je dovršio, prišuljao se jadnom komarcu na svojim dugim nogama i ubrizgao mu otrov. Dok sam sjedila ondje na drvenom podu i gledala Hatsumomo kako mi prilazi i pruža prema meni svoje tanke prste, postalo mi je jasno da sam se ulovila u mrežu koju je ona isplela za mene. Nisam mogla objasniti Majci otkuda mi

110 novac koji sam nosila u pojasu. Kad je Hatsumomo izvukla novac, Majka joj ga je uzela i prebrojila novèanice. “Glupa si što si prodala smaragdni broš za tako malo novaca”, rekla mi je. “Pogotovo zato što æe te stajati mnogo više da kupiš novi.” Tutnula je novac u pojas na svojoj spavaæici i zatim rekla Hatsumomo: “Dovela si noæas u okiyu ljubavnika.” Hatsumomo se trgnula kad je to èula, ali je bez oklijevanja uzviknula: “Otkuda ti takva pomisao, Majko?” Nastala je duga stanka, a onda je Majka rekla Tetiæi: “Drži joj ruke.” Tetiæa je prišla Hatsumomo s leða i uhvatila je za mišice, a Majka je rastvorila Hatsumomin kimono na bedrima. Mislila sam da æe se Hatsumomo opirati, ali nije. Gledala je u mene ledenim pogledom dok je Majka zadigla njezin kashimaki i rastavila joj koljena. Zatim joj je gurnula ruku meðu noge i kad ju je ponovo izvukla, prsti su joj bili mokri. Neko je vrijeme trljala palcem vrhove prsli-ju i potom prinijela ruku nosu. Nakon toga je povukla ruku unatrag i ošamarila Hatsumomo preko lica, ostavljajuæi joj na koži vlažan trag. 111

i Osmo poglavlje Hatsumomo nije bila jedina koja se srdila na mene iduæeg jutra, jer Majka je naložila da se sljedeæih šest tjedana svim sluškinjama ukine sušena riba za kaznu što su dopustile da Hatsumomo dovodi ljubavnika u okiyu. Mislim da se sluškinje ne bi mogle jaèe srditi na mene èak ni da sam im vlastitim rukama ukrala hranu ispred nosa, a Buèa se gorko rasplakala kad je èula za Majèin nalog. Ali, da budem iskrena, nije mi bilo tako strašno, kako možda misliš, što su me svi poprijeko gledali i što je Majka mojim dugovima dodala cijenu jednog broša za obi koji nikad nisam vidjela, ni dotaknula. Što mi je život u okiyi bio teži, to je èvršæa bila moja odluka da pobjegnem odatle. Ne vjerujem da je Majka stvarno povjerovala da sam ukrala broš, premda je spremno kupila novi broš na moj raèun kako bi zadovoljila Hatsumomo. Meðutim, nije nimalo dvojila o tome da sam izašla iz okiye premda nisam smjela, jer joj je Yoko to potvrdila. Mislila sam da æu u-mrijeti kad sam saznala kako je Majka naredila da se vanjska vrata odsad moraju zakljuèavati, kako ne bih mogla ponovo izaæi. Kako æu sad pobjeæi iz okiye? Samo je Tetiæa imala kljuè, a ona ga je nosila obješena oko vrata èak i kad bi spavala. Uz to mi je, kao dodatna mjera opreza, oduzeta dužnost noænog dežuranja u predvorju i sad je to radila Buèa, koja je morala buditi Tetiæu da otkljuèa vrata kad bi se Hatsumomo vratila kuæi. Svaku sam noæ ležala budna na svom futonu, pokušavajuæi nešto smisliti, ali došao je i ponedjeljak, dan uoèi onog dana koji smo Satsu i ja odredile za bijeg, a ja još uvijek nisam znala kako æu se izvuæi iz okiye. Tako sam klonula duhom da sam jedva imala snage obavljati poslove po kuæi, i sluškinje su me stalno korile što samo vuèem krpu po podu kad bi me poslale da ga ulaštim i što potežem metlu za sobom kad bi me poslale da poèistim zemljani prolaz. U ponedjeljak popodne dugo sam se zadržala u dvorištu pretvarajuæi se kao da èupam korov, a zapravo sam samo èuèala na kamenim ploèama i zamišljeno zurila pred sebe. Jedna me je sluškinja poslala da operem pod u služinskoj sobi gdje je Yoko sjedila kraj telefona i tada se dogodilo nešto neobièno. Iscijedila sam na pod krpu punu vode, ali umjesto da voda krene prema vratima kako sam oèekivala, potekla je prema jednom kutu u dnu sobe. “Vidi, Yoko”, rekla sam. “Voda teèe uzbrdo.” Naravno, voda nije stvarno tekla uzbrdo, meni se to samo tako èinilo. Toliko me je to iznenadilo da sam naci-jedila još malo vode i gledala je kako teèe u kut. A onda... zapravo, ne mogu toèno reæi kako se to dogodilo, ali zamislila

sam sebe kako teèem uza stube na gornji kat i odatle uz ljestve i kroz zaklopna vrata na krov, pokraj cisterne. Krov! Toliko sam bila zapanjena kad sam se toga sjetila da sam potpuno zaboravila na sve oko sebe i kad je zazvonio telefon, toliko sam se prestrašila da umalo nisam kriknula. Nisam bila sigurna što æu napraviti kad stignem na krov, ali ako uspijem pronaæi nekakav naèin da se odatle spustim na zemlju, možda æu se ipak uspjeti naæi sa sestrom. Uveèer sljedeæeg dana izvela sam veliku predstavu sa zije-vanjem kad sam pošla na spavanje i bacila sam se na fu-ton kao vreæa riže. Svatko tko me je gledao pomislio bi da sam u sekundi zaspala, no zapravo sam bila i te kako budna. Dugo sam mirno ležala, misleæi o našoj kuæici u Yoroidu i pitajuæi se kakav æe se izraz pojaviti na oèevu

112 113 licu kad podigne pogled sa stola i ugleda me na vratima. Vjerojatno æe mu se one vreæice ispod oèiju objesiti i poèet æe plakati ili æe mu se usta razvuæi u onaj èudni oblik koji je kod njega znaèio da se smješka. Nisam se usuðivala tako jasno zamisliti majku; veæ je sama pomisao da æu je ponovo vidjeti dostajala da mi se oèi ispune suzama. Napokon su se sluškinje smjestile na svoje futone pokraj moga i Buèa je zauzela svoj položaj u predvorju. Slušala sam Bakicu kako recitira sutre, što je ona èinila svake veèeri prije spavanja. Zatim sam je promatrala kroz poluotvorena vrata dok se presvlaèila u spavaæicu. Uža-snula sam se kad je pustila da joj haljina sklizne s ramena jer ju još nikad nisam vidjela potpuno golu. To sad više nije bila samo pureæa koža na vratu i ramenima, èitavo me je njezino tijelo podsjetilo na hrpu zgužvane odjeæe. Izgledala mi je nekako neobièno jadno dok je nespretno petljala rukama rastvarajuæi složenu spavaæicu koju je u-zela sa stola. Sve je na njoj visjelo, èak i izdužene bradavice na dojkama koje su slièile na obješene vrhove prstiju. Što sam je duže gledala, sve sam više osjeæala kako se i njoj, u tom njezinom zamagljenom, staraèkom duhu, ponekad javljaju misli o njezinim roditeljima, koji su je vjerojatno prodali kao malu djevojèicu, baš kao što mene opsjedaju misli o mom ocu i majci. Možda je i ona izgubila sestru. Nikad dotad nisam o Bakici razmišljala na taj naèin. Zatekla sam se kako razmišljam je li ona u djetinjstvu bila slièna meni. Nije važno što je ona sad zloèesta starica, a ja samo nesretna djevojèica. Zar loš naèin života ne bi svakog uèinio zloèestim? Dobro se sjeæam kako me je jednog dana u Yoroidu jedan djeèak gurnuo u grm prepun trnja pokraj jezerca. Dok sam se borila da se iskoprcam iz trnja uhvatio me je takav bijes da bih bila u stanju gristi. Ako me je nekoliko minuta bola moglo dovesti do takvog bijesa, što bi tek uèinile godine patnje? Èak se i kamen može udubiti ako ga dovoljno dugo udaraju kapi kiše. Da se veæ nisam bila odluèila na bijeg, sigurna sam da bi me uhvatio smrtni strah pri pomisli na patnje koje me vjerojatno oèekuju u Gionu. Sigurno bi me na kraju pretvorile u staricu sliènu Bakici. Ali tješila sam se mišlju kako æu veæ sutra moæi poèeti zaboravljati èak i uspomene na Gion. Veæ sam znala kako æu doæi do krova, ali kako æu siæi s njega na ulicu... to mi je bilo sasvim nejasno. Neæe mi preostati drugo nego da okušam sreæu u mraku. Pa èak i ako uspijem siæi, a da se pritom ne ozlijedim, èak i ako uspijem doæi do ulice, to æe biti tek poèetak. Koliko god da je život u Gionu bio težak, život nakon bijega sigurno æe biti još teži. Svijet je naprosto previše okrutan; kako æu u njemu uspjeti opstati? Ležala sam na svom fu-tonu obuzeta tjeskobom i pitala se hoæu li doista imati snage za sve to... ali Satsu æe me èekati. Ona æe znati što trebamo napraviti.

Prošlo je prilièno vremena dok se Bakica napokon nije smirila u svojoj sobi. Do tada su sluškinje veæ glasno hrkale. Pretvarala sam se kao da se u snu okreæem na svom futonu i krišom sam pokušavala vidjeti što radi Buèa, koja je nedaleko od vrata kleèala na podu. Nisam joj mogla dobro razaznati lice, ali imala sam dojam da ju hvata drijemež. Prvotno sam zamislila da prièekam da ona zaspi, ali sam u meðuvremenu izgubila pojam o vremenu, a osim toga, Hatsumomo se svakog trenutka mogla vratiti. Sjela sam na futon što sam tiše mogla, misleæi kako æu, ako me netko primijeti, jednostavno otiæi u zahod i ponovo se vratiti u sobu. Ali nitko me nije gledao. Haljina koju sam trebala ujutro obuæi ležala je složena na podu pokraj futona. Uzela sam je i krenula ravno uza stube. Zastala sam pred vratima Majèine sobe i neko vrijeme osluškivala. Ona obièno nije hrkala, tako da ništa nisam mogla zakljuèiti po tišini koja je vladala u sobi, osim da nije razgovarala telefonom, niti ispuštala bilo kakvu drugu vrstu šumova. U stvari, u sobi ipak nije vladala potpuna tišina, jer je njezin mali psiæ Taku hripao u snu. Što sam duže slušala, njegovo mi je hripljivo disanje sve više zvuèalo kao da netko izgovara moje ime: “CHI-yo! CHI--yo!” Nisam se bila spremna pokušati iskrasti iz okiye sve dok ne budem sigurna da Majka spava, zato sam odluèila malo odgurnuti vrata i proviriti unutra. Ako je budna,

114 115 jednostavno æu reæi kako mi se uèinilo da me zove. Poput Bakice, Majka je takoðer spavala s upaljenom svjetiljkom na stolu, pa sam tako, kad sam provirila kroz odškrinuta vrata, jasno vidjela njezine ispucane tabane kako vire ispod plahti. Taku joj je ležao izmeðu stopala i njegove su se male grudi dizale i spuštale, ispuštajuæi onaj hripavi zvuk koji mi je zvuèao kao moje ime. Ponovo sam zatvorila vrata i preobukla se u hodniku na katu. Jedino što mi je još nedostajalo bile su cipele; a uopæe mi nije padalo na pamet da bježim bosa, po èemu možeš zakljuèiti koliko sam se promijenila od ljeta. Da Buèa nije kleèala u prednjem predsoblju, uzela bih par drvenih cipela kojima smo se služile za hodanje po zemljanom prolazu. Ovako sam uzela cipele koje su služile za odlazak u zahod na katu. Te cipele nisu bile èvrste, imale su samo jedan popreèni kožni remenèiæ koji ih je držao na nozi. Sto je još gore, bile su mi prevelike, ali nisam imala drugog izbora. Nakon što sam tiho zatvorila za sobom zaklopna vrata, ugurala sam spavaæicu pod cisternu, a zatim sam se uspjela nekako uspentrati do sljemena krova i objašiti ga. Neæu se pretvarati da me nije bilo strah; glasovi ljudi na ulici ispod mene èinili su mi se nekako jako udaljeni. Ali nisam mogla tratiti vrijeme na strah, jer mi se èinilo kako bi svakog trenutka neka od sluškinja, ili èak Tetiæa ili Majka, mogle izviriti kroz zaklopna vrata u potrazi za mnom. Navukla sam cipele na ruke kako ih ne bih ispustila i poèela se pomicati naprijed po sljemenu krova, što se pokazalo mnogo težim no što sam mislila. Crjepovi su bili tako debeli da su na mjestu gdje su se preklapali gotovo tvorili malu stepenicu i pri svakom bi mom bržem pokretu zaštropotali, pomièuæi se pod mojom težinom. Svaki je zvuk bio pojaèan jekom s okolnih krovova. Trebalo mi je nekoliko minuta samo da doðem do kraja krova naše okiye. Krov susjedne zgrade bio je malo niži od našeg. Spustila sam se na njega i na trenutak zastala, tražeæi put kojim bih se mogla spustiti na ulicu, ali usprkos mjeseèini, ispod sebe sam vidjela samo neprozirni mrak. Krov je bio odveæ visok i strm da bih pokušala naslijepo skliznuti s njega. Nisam uopæe bila sigurna da æe sljedeæi krov biti bolji i poèela me pomalo hvatati panika. Ali nastavila sam puzati preko krovova dok se, veæ blizu križanja s popreènom ulicom, nisam našla iznad jednog širokog dvorišta. Ako se uspijem dovuæi do oluka, mogla bih se niz njega spustiti na nižu zgradu, za koju

sam mislila kako je vjerojatno kupaonica. Odatle sam se lako mogla spustiti u dvorište. Nije mi se sviðalo spustiti se usred neke nepoznate kuæe. Bila sam sigurna kako je to takoðer okiya, sve su kuæe u našoj ulici bile okiye. Vrlo je vjerojatno i tu netko èekao kraj ulaznih vrata na povratak gejše i sigurno æe me zgrabiti kad pokušam istrèati na ulicu. A što ako su vrata zakljuèana kao kod nas? Ne bih uopæe ni razmišljala o tome da krenem tim putem da sam imala nekakvu drugu moguænost. Meðutim, silazak s krova èinio mi se ovdje sigurnijim od svega što sam dosad vidjela. Dugo sam sjedila na sljemenu, osluškujuæi i pokušavajuæi razabrati ima li koga dolje u dvorištu. Jedino što sam èula bio je smijeh i razgovori s ulice. Nisam imala pojma na što æu naiæi u dvorištu kad se spustim, ali sam zakljuèila kako je bolje da okušam sreæu prije nego što netko u mojoj okiyi otkrije da me nema. Da sam mogla naslutiti koliko æe ono što sam se spremala uèiniti naštetiti mojoj buduænosti, okrenula bih se na tom sljemenu koliko god bih brže mogla i pohitala natrag odakle sam došla. Ali nisam imala pojma što stavljam na kocku. Bila sam samo dijete koje je mislilo da je na pragu velike pustolovine. Prebacila sam nogu preko sljemena, tako da sam na trenutak visjela na kosini krova, jedva se uspijevajuæi pridržavati za sljeme. S osjeæajem panike shvatila sam da je krov strmiji nego što sam pretpostavljala. Pokušala sam se uspentrati natrag, ali to više nije bilo moguæe. Kako sam na rukama imala cipele, nisam se mogla uhvatiti za sljeme, nego samo zakvaèiti zglobovima. Znala sam da sad više nemam izbora, jer se nikad više neæu uspjeti popeti

116 117 natrag, ali èinilo mi se da æu, èim se pustim, skliznuti niz krov i neæu se više moæi zaustaviti. Takve su mi misli jurile kroz glavu, ali prije nego što sam mogla odluèiti kako æu se prestati držati sljemena, sljeme je prestalo držati mene. Isprva sam klizila nadolje sporije nego što sam oèekivala, što je u meni probudilo nadu da æu se moæi zaustaviti na mjestu gdje se krov izravnava u strehu. Ali sam onda nogom istrgnula jedan crijep koji je uz užasan štropot skliznuo dolje i razbio se u dvorištu. Zatim mi je ispala jedna cipela i skliznula pokraj mene. Èula sam tihi prasak kad je pala u dvorište, a zatim sam zaèula nešto mnogo gore - zvuk koraka s drvene galerije koji se kretao prema dvorištu. Mnogo sam puta vidjela muhe kako stoje na zidu ili stropu kao da stoje na podu. Ne znam jesu li im to omoguæavale ljepljive noge ili mala težina, ali kad sam èula kako netko dolje hoda, odluèila sam da nekako moram naæi naèina da se zalijepim za krov poput muhe, i to odmah. Inaèe æu za nekoliko sekundi ležati dolje u dvorištu. Pokušala sam se zabiti u krov, prvo nožnim prstima, zatim koljenima i laktovima. Na kraju sam, u oèajnièkom pokušaju da se nekako zadržim na krovu, napravila najveæu glupost - maknula sam cipelu i s druge ruke i pokušala se dlanovima zalijepiti za cijepove. Vjerojatno su mi dlanovi bili mokri od znoja, jer umjesto da usporim klizanje, ono se poèelo ubrzavati èim sam dlanovima dotaknula krov. Èula sam samu sebe kako uz šištavi zvuk skližem niz kosinu, a onda, odjednom, poda mnom više nije bilo krova. Na trenutak, ništa nisam èula, samo zastrašujuæu, praznu tišinu. Dok sam padala, imala sam vremena uoblièiti u glavi jednu misao: zamislila sam ženu kako izlazi u dvorište i gleda dolje u razbijeni crijep, a onda podiže glavu i vidi mene kako joj padam s neba ravno na glavu, ali dakako, to se nije dogodilo. Ja sam se u padu okrenula i boèno pala na zemlju. Bila sam toliko prisebna da podignem ruku i zaštitim glavu, ali je udarac o zemlju bio ipak toliko jak da me je omamio. Ne znam gdje je žena

stajala i je li uopæe bila u dvorištu kad sam pala s neba. Ali morala me je vidjeti kako padam, jer dok sam polu-svjesna ležala na zemlji, èula sam je kako govori: “Nebesa! Kiša djevojèica!” Dakle, ja bih bila najradije skoèila na noge i pobjegla, ali nisam mogla. Èitava mi je jedna strana tijela bila uronjena u bol. Polako sam postala svjesna toga kako uza me kleèe dvije žene. Jedna je stalno nešto ponavljala, ali nisam mogla razabrati što govori. Nešto su govorile, a onda su me podigle s mahovine i posjele me na drvenu galeriju. Sjeæam se samo jednog djeliæa njihova razgovora. “Kažem vam, gospoðo, pala je s krova.” “Zašto je, zaboga, nosila sa sobom cipele za zahod? Jesi li se popela gore da bi išla na zahod? Èuješ li me? Kakvoj si se samo opasnosti izložila! Imaš sreæe da se sva nisi polomila kad si pala!” “Ona vas ne èuje, gospoðo. Pogledajte joj oèi.” “Naravno da me èuje. Reci nešto, djevojèice!” Ali ja ništa nisam mogla reæi. Samo sam mislila na to kako æe me Satsu èekati na obali rijeke nasuprot kazališta Minamiza, a ja se neæu pojaviti. Poslali su sluškinju da kuca na vrata svih kuæa u ulici dok ne otkrije odakle sam došla, dok sam ja ležala skvrèena u stanju šoka. Plakala sam bez suza i pridržavala ruku koja me užasno boljela, kad sam osjetila kako me netko poteže na noge i šamara po licu. “Glupa, glupa djevojèice!” rekao je neki glas. Tetiæa je stajala preda mnom, drhteæi od bijesa, a onda me uhvatila za ruku i izvukla me iz te okiye i nastavila me vuæi za sobom niz ulicu. Kad smo došle do naše okiye, prislonila me uz drvena vrata i ponovo me pljusnula. “Jesi li svjesna što si napravila?” rekla mije, ali joj ja nisam mogla odgovoriti. “Gdje ti je bila pamet! No, sad si sve pokvarila... nisi mogla napraviti veæu glupost! Glupa, glupa djevojèice!” Nisam mogla zamisliti da se Tetiæa može toliko rasr-diti. Uvukla me u dvorište i bacila na trbuh na pod galeri-

118 119

je. Ja sam se tada ozbiljno rasplakala jer sam znala što mi se sprema. Samo, umjesto da me udara s pola snage kao što je to ranije uèinila, Tetiæa mi je ovog puta izlila kantu vode preko haljine kako bi udarci više pekli i zatim me istukla štapom tako jako da nisam mogla disati. Kad me je prestala tuæi, bacila je štap na zemlju i okrenula me na leða. “Sad više nikad neæeš biti gejša”, vikala je. “Upozorila sam te da ne èiniš takvu pogrješku! A sad ti više ni ja, ni bilo tko drugi ne može pomoæi!” Nisam više èula ništa od onog što mi je još govorila jer su njezin glas zaglušili strašni krikovi. Malo dalje od nas, Bakica je tukla Buèu što nije bolje pazila na mene. Kako se pokazalo, pri padu u ono dvorište, slomila sam ruku. Ujutro je došao lijeènik i odveo me u obližnju kliniku. Bilo je veæ kasno poslijepodne kad su me doveli natrag u okiyu s rukom u gipsu. Još uvijek me je strašno boljela, ali me je Majka odmah pozvala u svoju sobu. Dugo je samo sjedila i zurila u mene, gladeæi Takua jednom rukom, a drugom pridržavajuæi lulu u ustima. “Znaš li koliko sam za tebe platila?” upitala me je na posljetku. “Ne znam, gospoðo”, odgovorila sam. “Ali reæi æete mi kako ste platili više nego što vrijedim.” Neæu reæi da je bilo pristojno tako odgovoriti. U stvari, mislila sam da æe me Majka zbog toga pljusnuti, ali bilo mi je svejedno. Èinilo mi se da ništa u mom životu neæe više biti kako valja. Majka je stisnula zube i nekoliko se puta kratko nasmijala onim svojim èudnim smijehom što je slièio na kašalj. “Što se toga tièe, potpuno si u pravu!” rekla je. “I pola jena bilo bi više nego što vrijediš. No, oduvijek sam mislila da si ti pametna djevojèica. Ali nisi dovoljno pametna da znaš što je dobro za tebe.”

Ponovo je neko vrijeme šutke puckala lulu, a onda je rekla: “Platila sam za tebe sedamdeset pet jena, eto koliko. Onda si upropastila onaj kimono, pa si ukrala broš i sad si slomila ruku, tako da æu tvojim dugovima dodati još i troškove lijeèenja. Tu su još troškovi prehrane i školovanja, a jutros sam èula od gospodarice Tatsuva u èetvrti Miyagawa-cho da je pobjegla tvoja starija sestra. Ona se bila zadužila kod mene i još mi nije vratila dug. A sad kaže kako mi ga uopæe neæe vratiti! Pridodat æu i taj dug tvojim dugovanjima, ali kakve koristi od toga? Ti mi veæ duguješ više nego što æeš mi ikad moæi vratiti.” Znaèi, Satsu je pobjegla. Èitav sam se dan pitala je li uspjela pobjeæi i sad sam dobila odgovor. Željela sam se veseliti zbog nje, ali nisam mogla. “Pretpostavljam da bi mi kao gejša mogla otplatiti dug za kakvih deset ili petnaest godina”, nastavila je Majka, “dakako, ukoliko bi imala uspjeha. Ali tko bi više uložio makar i jedan sen u djevojèicu koja bježi od kuæe?” Nisam znala kako bih joj na bilo što od toga odgovorila, stoga sam joj samo rekla kako mi je žao. Do tada je bila prilièno ljubazna sa mnom, ali kad sam to rekla, odložila je lulu i toliko isturila bradu - od srdžbe, pretpostavljam - da mi je izgledala poput kakve životinje koja se sprema napasti. “Žao ti je, je li? Bila sam glupa što sam uopæe u tebe ulagala novac. Ti si vjerojatno najskuplja sluškinja u cijelom Gionu! Da mogu prodati tvoje kosti i tako naplatiti dug, sad bih ti ih išèupala iz tijela!” Nakon toga me je poslala van iz sobe i ponovo gurnula lulu u usta. Usnice su mi drhtale kad sam izišla iz sobe, ali sam se suzdržala od plaèa, jer je vani, na odmorištu stajala Hatsumomo. Gospodin Bekku je èekao da joj do kraja sveže obi, dok je Tetiæa, s rupèiæem u ruci, stajala ispred nje i piljila joj u oèi. “Dakle, sve se razmazalo”, govorila je Tetiæa. “Ništa više ne mogu uèiniti. Morat æeš prestati s tim tvojim plakanjem i iznova se našminkati.” Znala sam zašto Hatsumomo plaèe. Njezin je ljubavnik prekinuo s njom jer ga više nije mogla dovoditi u o-kiyu. Saznala sam to prethodnog jutra i bila sam sigurna da æe Hatsumomo mene okriviti zbog toga. Pokušala sam siæi niz stube prije nego što me spazi, ali veæ je bilo kasno. Zgrabila je rupèiæ iz Tetièine ruke i mahnula mi da pri-

120 121 ðem. Morala sam je poslušati, premda to nisam željela. “Pusti Chiyo na miru”, rekla joj je Tetiæa. “Vrati se lijepo u svoju sobu i završi sa šminkanjem.” Hatsumomo joj nije odgovorila, nego me povukla za sobom u svoju sobu i zatvorila vrata. “Provela sam dane i dane pokušavajuæi odluèiti na koji æu ti naèin upropastiti život”, rekla mi je. “Ali sad, kad si pokušala pobjeæi, prištedjela si mi trud i sama si to uèinila! Ne znam je li bih zbog toga trebala biti zadovoljna. Više bi me veselilo da sam te ja uništila.” Iako je to bilo krajnje nepristojno s moje strane, samo sam se naklonila pred njom i bez rijeèi izašla iz sobe. Mogla me je udariti zbog toga, ali je samo izašla za mnom na hodnik i rekla: “Ako te zanima kako to izgleda provesti èitav život kao sluškinja, porazgovaraj malo s Teticom! Vas dvije ste veæ kao dva kraja iste uzice. Ona ima slomljeni kuk, a ti imaš slomljenu ruku. Možda æeš jednog dana, baš kao i ona, i ti poèeti izgledati kao muškarac!” “Samo naprijed, Hatsumomo”, rekla joj je Tetiæa. “Pokaži nam svoj poznati neodoljivi šarm.” Èitavu sam tu užasno hladnu zimu provela pitajuæi se što je sa Satsu, s mojom majkom, s ocem. Dok bih noæu ležala na svom futonu, ispunjena strepnjom, osjeæala bih u sebi neku strašnu prazninu kao da se èitav svijet pretvorio u nekakvu golemu dvoranu bez ljudi. Kako bih se utješila, sklapala sam oèi i zamišljala kako hodam stazom uz obalu u Yoroidu. Tako sam je dobro poznavala da

sam se mogla zamisliti na njoj tako živo kao da sam doista pobjegla sa Satsu i vratila se kuæi. U mislima sam hitala prema našoj pijanoj kuæici držeæi Satsu za ruku, iako je nikad ranije nisam držala za ruku, znajuæi da æu za koji trenutak ponovo biti s ocem i majkom. U tim svojim maštanjima nikad nisam stigla do kuæe; možda sam se previše bojala onog što bih tamo mogla zateæi i, uostalom, veæ je samo hodanje stazom bilo dovoljno da me utješi. A onda bih, u jednom trenu, zaèula neku od sluškinja kako kašlje ili bih èula Bakicu kako uz glasni uzdah pušta vjetar i u sekundi bi nestalo mirisa mora, grumenje zemlje na stazi pod mojim nogama ponovo bi se pretvorilo u plahte na mom futonu i našla bih se opet na poèetku, bez ièega na svijetu osim svoje osamljenosti.

Kad sam imala pet ili šest godina i kad još nisam ni èula za Kvoto, poznavala sam jednog djeèaka koji se zvao No-boru. Sigurna sam da je to bio dobar djeèak, ali imao je neugodan zadah i valjda su ga zato svi izbjegavali. Kad god bi Noboru nešto rekao, druga su djeca na to obraæala otprilike isto toliko pozornosti kao da je zacvrkutala nekakva ptièica ili zakreketala kakva žaba i jadni bi Noboru èesto na to sjeo na zemlju i zaplakao. U razdoblju nakon mog propalog pokušaja bijega, shvatila sam kako se Noboru morao osjeæati, jer nitko nije govorio sa mnom osim da mi izda kakav nalog. Majka se oduvijek prema meni odnosila kao da sam za nju tek puki oblaèiæ dima, jer je ona zaokupljena važnijim stvarima. Ali sad su se sve sluškinje, kao i kuharica i Bakica, poèele na isti naèin odnositi prema meni. • Kad je došlo proljeæe, u parku Maruvama procvale su trešnje i èitav je Kvoto prièao samo o tome. Hatsumomo je imala tijekom dana više posla nego inaèe, zbog brojnih vrtnih zabava u èast trešnjeva cvijeta. Zavidjela sam joj na takvom životu, gledajuæi je kako se priprema za izlazak svako poslijepodne. Ja sam se veæ prestala nadati da æe Satsu krišom doæi jedne noæi i odvesti me odavde ili da æu na neki drugi naèin dobiti nekakve vijesti o svojoj obitelji u Yoroidu. A onda, jednog jutra, dok su se Majka i Tetiæa spremale povesti Bakicu na piknik ispod rascvalih trešanja, sišla sam s kata u prizemlje i na podu prednjeg predvorja vidjela jedan paket. Bila je to kutija, otprilike dugaèka kao moja ruka, uvezana iskrzanom špagom. Znala sam da me se to ne tièe, ali kako nikog nije bilo u blizini, otišla sam do kutije proèitati ime i adresu, ispisane debelim potezima kista na poklopcu. Proèitala sam:

122 123 Sakamoto Chiyo kod Nitta Kayoko Gion Tominaga-cho grad Kvoto, okrug Kvoto Dugo sam zapanjeno stajala s rukom na ustima i sigurna sam da su mi oèi bile okrugle i velike poput šalica. Ispod poštanskih maraka bila je ispisana adresa gospodina Tanake kao adresa pošiljatelja. Nisam imala pojma što je unutra, ali kad sam vidjela ime gospodina Tanake... možda æe ti se to èiniti smiješno, ali iskreno sam se ponadala da je on uvidio kako je pogriješio što me je poslao na ovo užasno mjesto i da mi šalje nešto što æe me osloboditi. Ne mogu zamisliti kako bi ikakav paket mogao neku malu djevojèicu osloboditi ropstva i to mi je èak i tada bilo teško zamisliti. Ali iskreno sam vjerovala kako æe se nekako moj život stubokom izmijeniti kad otvorim taj paket. Prije nego što sam mogla smisliti što æu napraviti, na stubama se pojavila Tetiæa i rekla mi da se maknem od paketa, premda je na njemu pisalo moje ime. Željela sam sama otvoriti paket, ali je ona zatražila da joj donesu nož kojim æe prerezati uzicu, a zatim je polako, ne žureæi se, razmotala grubi papir. Ispod njega je bila platnena vreæa zašivena debelim ribarskim koncem. Jedna omotnica s

mojim imenom na njoj bila je uglovima prišivena za platno. Tetiæa je prvo nožem razrezala konce i skinula pismo, a onda je rasparala vreæu i izvukla jednu kutiju od tamnog drveta. Uzbuðeno sam èekala da vidim što je unutra, ali kad je Tetiæa skinula poklopac, odjednom sam osjetila kako mi je tijelo otežalo kao da je od olova. Jer unutra su, meðu naborima bijelog platna, ležale male mrtvaèke ploèice koje su nekoæ stajale na oltaru u našoj pijanoj kuæici. Dvije od njih, koje nikad dotad nisam vidjela, izgledale su novije od ostalih i na njima su bila nepoznata budistièka imena ispisana znakovima koje nisam znala proèitati. Bojala sam se èak i samoj sebi postaviti pitanje zašto mi je gospodin Tanaka poslao te ploèice. Tetiæa je ostavila kutiju s uredno poslaganim ploèicama na podu i izvukla pismo iz omotnice. Stajala sam ondje, ispunjena strahom, ne usuðujuæi se èak ni misliti i èinilo mi se kao da Tetiæa beskrajno dugo èita ono pismo. Napokon je duboko uzdahnula, primila me za mišicu i odvela u primaæu sobu. Ruke su mi se tresle u krilu dok sam kleèala kraj stola, vjerojatno od napora da potisnem strašne misli koje su mi navirale. Ali možda je to što mi je gospodin Tanaka poslao mrtvaèke ploèice zapravo dobar znak. Možda je to znaèilo da æe se moja obitelj doseliti u Kvoto, da æemo zajedno kupiti novi oltar i postaviti ploèice ispred njega? Ili je možda Satsu tražila da ih pošalju meni, jer se ona namjeravala vratiti u Kvoto? A onda me je Tetiæa prekinula u tim razmišljanjima. “Chiyo, proèitat æu ti nešto što ti piše neki èovjek po imenu Tanaka Ichi-ro”, rekla je glasom koji je zvuèao nekako neobièno duboko i sporo. Mislim da sam potpuno prestala disati dok je ona polako raširila papir na stolu. Draga Chiyo! Prošla su dva godišnja doba otkako si otišla iz Yoroida i stabla æe se ubrzo osuti novim cvjetovima. Cvijeæe što nièe na mjestima gdje je prošlogodišnje svenulo podsjeæa nas na smrt koja nas sve èeka jednog dana. Kao netko tko je i sam nekoæ bio siroèe, ova ponizna osoba žali što te mora obavijestiti o strašnom teretu koji moraš nositi. Šest tjedana nakon što si otišla otpoèeti novi život u Kyotu, završile su patnje tvoje štovane majke, a samo nekoliko tjedana nakon nje, i tvoj štovani otac otišao je s ovog svijeta. Ova ponizna osoba duboko žali zbog tvog gubitka i nada se da æe te utješiti to što možeš biti sigurna da su tijela oba tvoja štovana roditelja ukopana na seoskom groblju. Pogrebni su obredi održani za njih u Hoko-ji hramu u Sen-zuru, a žene u Yoroidu govorile su za njih sutre. Ova ponizna osoba vjeruje da su oba tvoja štovana roditelja našla svoje mjesto u raju. Školovanje pripravnice za gejšu teško je i naporno. Meðutim, ova ponizna osoba ispunjena je divljenjem prema onima koje uspiju prerasti patnje i postati ve-

124 125 like umjetnice. Prije nekoliko godina posjetio sam Gi-on i imao sam èast gledati proljetne plesove, te poslije prisustvovati jednoj zabavi u èajani i to je iskustvo ostavilo na mene dubok dojam. Donekle mi pruža o-sjeæaj zadovoljstva spoznaja da je za tebe, Chiyo, pronaðeno utoèište na ovome svijetu i da neæeš biti primorana trpjeti godine nesigurnosti. Ova ponizna osoba dovoljno je dugo živjela da vidi kako odrastaju dvije generacije djece i zna kako se rijetko u gnijezdu neke obiène ptice pojavi labud. Labud koji bi ostao živjeti na roditeljskom stablu, uginuo bi, zato oni koji su lijepi i nadareni moraju nositi teret traženja vlastitog puta. Tvoja sestra Satsu prošla je kroz Yoroido krajem protekle jeseni, ali je odmah ponovo pobjegla sa sinom gospodina Sugija. Gospodin Sugi se od sveg srca nada da

æe ponovo vidjeti sina za svog života i zato te moli da ga odmah obavijestiš ako ti se sestra javi. Najsrdaènije te pozdravlja, Tanaka Ichiro Mnogo prije nego što je Tetiæa završila s èitanjem ovog pisma, meni su suze poèele teæi kao voda kad prekipi iz lonca. Jer bilo bi dovoljno strašno saznati da mi je umrla majka ili da mi je umro otac. Ali saznati u jednom jedinom trenutku da su oboje umrli i ostavili me, te da je i sestra za mene zauvijek izgubljena... osjeæala sam se kao da mi je mozak razbijena vaza koja se više ne može sastaviti. Iako je oko mene bila soba, osjeæala sam se izgubljenom u potpunoj praznini. Sigurno misliš kako sam bila krajnje naivna kad sam se uporno nadala da bi moja majka mogla poživjeti toliko mjeseci. Ali ja sam, zapravo, imala tako malo toga èemu sam se mogla nadati i stoga sam, pretpostavljam, bila spremna uhvatiti se za bilo što. Tetiæa je bila vrlo dobra prema meni dok sam se pokušavala pribrati. Stalno mi je ponavljala: “Izdrži, Chiyo, izdrži. To je jedino što bilo tko od nas može uèiniti na ovome svijetu.” Kad sam napokon opet mogla govoriti, zamolila sam Tetiæu da postavi ploèice negdje gdje ih ja neæu moæi vidjeti i da moli u moje ime, jer bi to za mene bilo odveæ bolno. Ali ona je to odbila i rekla mi je kako bih se trebala sramiti što sam uopæe pomislila na to da okrenem leða vlastitim precima. Pomogla mi je postaviti ploèice na jednu policu uz dno stubišta, gdje æu svako jutro moæi moliti pred njima. “Nemoj ih nikad zaboraviti, Chiyo-chan”, rekla mi je. “Oni su sve što ti je ostalo od djetinjstva.”

126 127 i Deveto poglavlje Pred moj šezdeset i peti roðendan jedna mi je prijateljica poslala èlanak koji je nasla u nekim novinama i koji je nosio naslov “Dvadeset velikih gejši u prošlosti Giona”. Ili je možda bilo trideset velikih gejši, ne sjeæam se više. No, tu je bilo moje ime, na popisu, uz malu noticu o mom životu, ukljuèujuæi podatak da sam se rodila u Kvotu, što, dakako, nije bilo toèno. Uvjeravam te da nije toèno ni to da sam bila jedna od dvadeset velikih gejši; neki ljudi teško razluèuju ono što je stvarno veliko od onog o èemu su jednostavno èuli govoriti. U svakom sluèaju, ja bih bila s veseljem pristala na to da završim makar i kao loša i nesretna gejša, kao tolike druge sirote djevojke, samo da mi gospodin Tanaka nikad nije napisao ono pismo u kojem mi javlja kako su mi roditelji umrli i kako vjerojatno nikad više neæu vidjeti svoju sestru. Sigurno se sjeæaš kako sam ti rekla da je ono poslijepodne kad sam upoznala gospodina Tanaku bilo najbolje i najgore poslijepodne u mom životu. Vjerojatno ti ne trebam objašnjavati zašto je bilo najgore, ali možda se pitaš kako sam mogla zamišljati da bi ikad od toga moglo doæi ikakvo dobro. Istina je da mi dotad gospodin Tanaka nije donio ništa osim patnje, ali on je istodobno zauvijek izmijenio moje obzore. Mi živimo svoj život kao voda koja teèe nizbrdo, kreæuæi se manje ili više u istom pravcu dok ne pljusnemo u nešto što nas prisili promijeniti smjer. Da nikad nisam upoznala gospodina Tanaku, moj bi život bio jednostavni potoèiæ koji teèe od naše pijane kuæice do oceana. Gospodin Tanaka je sve to izmijenio kad me je poslao u veliki svijet. Ali odlazak u svijet ne mora nužno znaèiti da si zauvijek napustio dom. Bila sam u Gionu veæ više od šest mjeseci kad sam primila pismo gospodina Ta-nake, a ipak, kroz èitavo to vrijeme, ni u jednom trenutku nisam prestala vjerovati kako æu jednog dana pronaæi negdje bolji život s barem jednim dijelom moje obitelji. Samo je polovica mene živjela u Gionu, druga je polovica živjela u snovima o

povratku kuæi. Zato snovi mogu biti tako opasni: oni tinjaju poput prigušene vatre, a ponekad se vatra rasplamsa i potpuno nas proguta. Ostatak proljeæa i èitavo ljeto nakon tog pisma osjeæala sam se izgubljenom poput djeteta na jezeru u magli. Dani su se osipali jedan za drugim, zbrkani i nejasni. Sjeæam se samo nekih isjeèaka i stalnog osjeæaja nesreæe i straha. Jedne sam hladne veèeri, kad je veæ stigla i zima, dugo sjedila u služinskoj sobi i promatrala snijeg kako tiho pada u malo dvorište okiye. Zamišljala sam oca kako kašlje za praznim stolom u pustoj kuæi i majku, toliko mršavu da joj tijelo jedva pritišæe futon. Oteturala sam u dvorište, pokušavajuæi pobjeæi od dubokog osjeæaja tuge, ali naravno, nikad ne možemo pobjeæi od tuge koju nosimo u sebi. A onda, u rano proljeæe, punih godinu dana nakon tih strašnih vijesti o mojoj obitelji, nešto se dogodilo. Opet je bio travanj i trešnje su ponovo bile u punom cvatu; možda je bilo upravo u dan godinu dana nakon pisma gospodina Tanake. Imala sam tada veæ blizu dvanaest godina i poèela sam pomalo izgledati kao žena, premda je Buèa još uvijek izgledala kao djevojèica. Izrasla sam gotovo do svoje pune visine. Tijelo æe mi još godinu ili dvije ostati mršavo i kvrgavo poput granèice, ali mi je lice veæ poèelo gubiti djetinjastu mekoæu, izoštrilo se oko brade i jagodiènih kostiju, te se proširilo u gornjem dijelu, dajuæi mojim oèima njihov pravi bademasti oblik. Muškarci na ulici, koji su me do tada primjeæivali otprilike koliko i nekakvog goluba, odjednom su me poèeli gledati dok bih prolazila. Bilo mi je èudno što sam odjednom postala predmetom pozornosti, nakon što me tako dugo nitko nije primjeæivao.

128 129 U svakom sluèaju, jednog jutra u travnju, probudila sam se negdje pred zoru iz jednog vrlo èudnog sna o bradatom muškarcu. Brada mu je bila tako velika i gusta da su mu crte lica bile potpuno nejasne, kao da ih je netko izbrisao s filma. Stajao je preda mnom i govorio nešto èega se nisam sjeæala, a onda je odjednom uz glasni tresak odgurnuo ustranu papirnati zaslon s prozora pokraj njega. Probudila sam se misleæi da sam èula nekakvu buku u sobi. Ali sluškinje su uzdisale u snu. Buèa je tiho ležala, a široko joj se lice tromo objesilo na jastuku u dubokom snu. Sve je izgledalo kao i obièno, ali sam se ja osjeæala nekako èudno promijenjena. Imala sam osjeæaj kao da gledam svijet koji je nekako drugaèiji od onog što sam ga gledala juèer uveèer, gotovo kao da kroz onaj prozor što se otvorio u mom snu, virim odnekud u taj izmijenjeni svijet. Nikako nisam mogla sebi objasniti što to znaèi. Ali sam nastavila misliti o tome dok sam tog jutra mela kamenu stazu u dvorištu, sve dok mi u glavi nije poèelo zujati, što se obièno dogaða kad ti jedna ista misao kruži u glavi i nema kamo otiæi, baš kao pèela uhvaæena u staklenku. Ubrzo sam odložila metlu i sjela na zemljani prolaz, gdje mi je hladni zrak što je strujao ispod kuæe ugodno hladio leða. A onda mi je iznenada palo na pamet nešto što se zbilo prvih dana mog boravka u Kvotu i što sam otada bila potpuno zaboravila. Samo jedan ili dva dana nakon što su me odvojili od moje sestre, poslali su me jedno popodne da operem neke krpe u dvorištu, kad je odjednom dolepršao nekakav noæni leptir i sjeo mi na ruku. Maknula sam ga s ruke oèekujuæi da æe odletjeti, ali je on poletio poput kamenèiæa preko dvorišta i pao na zemlju. Nisam znala je li veæ mrtav pao s neba ili sam ga ja ubila, ali me je ta mala smrt duboko dirnula. Divila sam se šarama na njegovim krilima, a onda sam ga zamotala u jednu od krpa koje sam prala i sakrila ga ispod kuæe. Potpuno sam na to bila zaboravila, ali èim sam se sjetila te zgode, zavukla sam se ispod kuæe i tražila dok ga nisam našla. Toliko se toga promijenilo u mom životu,

èak i moj izgled, ali kad sam razmotala leptirov mrtvaèki pokrov, on je bio isto onako iznenaðujuæe lijep kao onog dana kad sam ga pokopala. Èinilo se kao da je odjeven u haljinu prigušenih sivih i smeðih tonova, poput onog kimona koji je Majka nosila kad bi uveèer odlazila igrati mah-jong. Sve je na njemu izgledalo savršeno lijepo i tako apsolutno nepromijenjeno. Ako je samo ta jedna stvar ostala ista kao onih prvih dana u Kvotu... Kad sam to pomislila, u glavi mi je zahuèalo kao da je zapuhao orkan. Pomislila sam kako smo, taj leptir i ja, dvije suprotne krajnosti. Moj je život bio nesiguran poput rijeke koja stalno mijenja tok, dok je leptir bio poput kamena, ostajuæi uvijek isti. Dok sam to mislila, pružila sam ruku kako bih prstom dotaknula njegova baršunasta krila, ali kad sam ga dotakla vrhom prsta, odjednom se pretvorio u hrpicu prašine, bez ikakvog zvuka i najednom, ne ostavljajuæi mi trenutak u kojem bih vidjela kako se osipa. Toliko me je to zapanjilo da sam kriknula. Ono huèanje u mojoj glavi odjednom je prestalo, imala sam osjeæaj kao da sam ušla u središte orkana. Pustila sam da leptirov mrtvaèki pokrov i hrpica pepela padnu na zemlju i tek sam tada shvatila ono što me je muèilo èitavo jutro. Ustajali zrak je izvjetrio. Prošlost je ostala iza mene. Moji su roditelji mrtvi i ja to nisam mogla promijeniti. Ali pretpostavljam da sam tih godinu dana i ja bila mrtva. A moja sestra... da, ona je takoðer otišla, ali ja sam još uvijek tu. Možda to tebi zvuèi zbrkano, ali imala sam osjeæaj kao da sam se okrenula u suprotni smjer, tako da više nisam okrenuta natrag, prema prošlosti, nego naprijed, prema buduænosti. I sad sam se suoèila s pitanjem: kakva æe biti moja buduænost? Èim se to pitanje uoblièilo u mojoj glavi, bila sam apsolutno sigurna, kao nikad u životu, da æe mi se tog dana ukazati nekakav znak. Zato je onaj bradati muškarac u mome snu otvorio prozor. On mi je govorio: “Pripazi na ono što æe ti se ukazati. Jer kad to otkriješ, to æe biti tvoja buduænost.” Nisam imala vremena razmišljati dalje o tome, jer me je upravo tada zazvala Tetiæa: “Chiyo, doði ovamo!”

130 131

Dakle, hodala sam tim zemljanim prolazom kao u transu. Ne bi me iznenadilo da je Tetiæa rekla: “Hoæeš znati što te èeka? U redu, slušaj...” No, ona mije samo pružila dva ukrasa za kosu na komadu bijele svile. “Uzmi ovo”, rekla je. “Samo nebo zna što je Hatsumomo noæas izvodila, vratila se u okiyu s tuðim ukrasima za kosu. Sigurno je popila više sakea nego obièno. Poði je potražiti u školi, pitaj je èije je ovo i vrati to pravoj vlasnici.” Kad sam uzela ukrase, Tetiæa mi je dala još i komad papira s popisom drugih stvari koje sam trebala obaviti i rekla mi je da se vratim èim sve to obavim. Možda tebi ne zvuèi tako èudno da se netko može vratiti kuæi s tuðim ukrasima za kosu, ali za gejšu je to, zapravo, isto kao da se vratila kuæi u tuðem donjem rublju. Jer, vidiš, zbog svoje komplicirane frizure, gejša ne pere kosu svakog dana. Prema tome, ukras za kosu smatra se vrlo intimnim predmetom. Tetiæa ih èak nije htjela dodirnuti, zato ih je držala na komadu svile. Umotala ih je u svilu prije nego što mi ih je predala, tako da su izgledali isto kao onaj zamotuljak s mrtvim leptirom što sam ga držala u rukama prije nekoliko minuta. Dakako, znak ne znaèi ništa ako ga ne znaš protumaèiti. Stajala sam tamo i zurila u zamotuljak svile u Tetièinim rukama, sve dok mi ona nije rekla: “Nebesa, uzmi to veæ jednom!” Kasnije, dok sam išla prema školi, razmotala sam svilu kako bih bolje pogledala ukrase. Jedan je bio èešalj od crnog laka u obliku zalazeæeg sunca, s cvjetiæima naslikanim zlatnom bojom oko vanjskog ruba, a drugi štapiæ od svijetlog drveta s kuglicom jantara na vrhu, prièvršæenom izmeðu dva bisera. Èekala sam ispred školske zgrade dok nisam èula u-darac zvona koji je oznaèio svršetak sata. Ubrzo su kroz vrata nagrnule djevojke u svojim bijelim i modrim

haljinama. Hatsumomo je prije spazila mene nego ja nju i prišla mi je s jednom drugom gejšom. Možda se pitaš zašto je ona uopæe bila u školi, buduæi da je veæ bila vrsna plešaèica i sigurno je znala sve što jedna gejša treba znati. Meðutim, èak su i najpoznatije gejše nastavljale polaziti naprednu poduku iz plesa tijekom èitave svoje karijere, neke od njih èak i nakon što bi prešle pedeset ili šezdeset godina. “Gle, gle”, rekla je Hatsumomo svojoj prijateljici. “Mislim da je ovo korov. Vidi, kako je visok!” To je bio njezin naèin da mi se naruga što sam toliko narasla, jer sam sad bila za prst viša od nje. “Poslala me je Tetiæa, gospoðo”, rekla sam, “da saznam èije ste ukrase za kosu noæas ukrali.” Smiješak na Hatsumominom licu naglo se ugasi. Istr-gnula mi je zamotak iz ruke i razmotala svilu. “Pa, ovo nije moje...” rekla je. “Odakle ti to?” “Oh, Hatsumomo--san!” rekla je druga gejša. “Zar se ne sjeæaš? Ti i Kanako povadile ste ukrase iz kose dok ste igrale onu glupu igru sa sucem Uwazumijem. Kanako je vjerojatno otišla kuæi s tvojim ukrasima, a ti s njezinima.” “Fuj, odvratno”, rekla je Hatsumomo. “Što misliš, kad je Kanako zadnji put oprala kosu? U svakom sluèaju, njezina je okiya odmah do tvoje. Odnesi joj te ukrase, hoæeš? Reci da æu poslije doæi po svoje i neka ih ne pokušava zadržati.” Druga gejša uzme zamotak s ukrasima i ode. “Oh, nemoj još otiæi, mala Chiyo”, zadržala me je Hatsumomo. “Hoæu ti nešto pokazati. Vidiš onu mladu djevojku tamo, onu što upravo izlazi kroz vrata. Zove se Ichikimi.” Pogledala sam Ichikimi, ali Hatsumomo nije ništa više rekla o njoj. “Ne poznajem je”, rekla sam. “Ne, jasno da je ne poznaješ. Ona nije ništa posebno. Malo je priglupa i nezgrapna kao da je bogalj. No, mislila sam da æe te možda zanimati kako æe ona ipak biti gejša, a ti neæeš.” Mislim da mi Hatsumomo nije mogla reæi ništa okrutnije od toga. Veæ sam godinu i pol bila osuðena na muèan život sluškinje. Èinilo mi se da je preda mnom život što slièi dugaèkoj stazi koja nikud ne vodi. Neæu reæi da sam željela postati gejša, ali sasvim sigurno nisam željela ostati sluškinja. Dugo sam ostala stajati u vrtu škole, gledajuæi djevojke mojih godina kako živahno èavrljajuæi prolaze pokraj mene. One su samo išle kuæi na ruèak, ali u

132 133 mojim su oèima išle s jednog važnog zadatka na drugi, njihov je život imao svrhu, dok su mene èekali tako trièavi zadaci kao što je ribanje kamenih ploèa u dvorištu. Kad se vrt ispraznio, odjednom sam se zabrinula da nije to možda znak koji sam èekala: ostale æe mlade djevojke u Gionu otiæi dalje i napredovati u životu, a ja æu ostati tu gdje sam. Ta me je pomisao toliko prestrašila da nisam više mogla ostati tamo u vrtu, onako sama. Pošla sam niz aveniju Shijo i skrenula prema rijeci Kamo. Golemi transparenti na kazalištu Minamiza najavljivali su za to popodne izvedbu kabuki drame Shibaraku, a to je jedna od naših najslavnijih drama, premda ja tada ništa nisam znala o kabukiju. Mnoštvo se ljudi uspinjalo stepenicama prema ulazu u kazalište. Meðu muškarcima u zapadnjaèkim odijelima ili kimonima, nekoliko se gejša isticalo jarkim bojama svojih kimona poput jesenskog lišæa na tamnoj vodi rijeke. Ovdje sam ponovo vidjela kako život, buèan i pun uzbuðenja, prolazi mimo mene. Pobjegla sam s avenije u jednu sporednu ulicu koja je vodila do rjeèice Shirakavve, ali i tu su muškarci i gejše žurili mimo mene i svaèiji mi se život èinio ispunjen nekom svrhom i ciljem. Kako bih odagnala te bolne misli, okrenula sam se rjeèici, ali - kako okrutno! - èak je i Shirakawa tekla s ciljem, prema rijeci Kamo i odatle u zaljev Osaka i Unutrašnje more. Èinilo se da me posvud èeka ista poruka. Srušila sam se na niski kameni zid uz obalu rjeèice i gorko zaplakala. Osjeæala sam se kao kakav napušteni otok usred oceana, otok bez prošlosti, ali i bez

buduænosti. Mislila sam da sam tako duboko utonula u svoju tugu da do mene više ne može stiæi ljudski glas dok nisam zaèula jedan muški glas kako govori: “Zaboga, dan je previše lijep za toliku tugu.” Obièno neki muškarac na ulicama Giona ne bi zapazio djevojèicu poput mene, pogotovo ako bi cmizdrila i pravila budalu od sebe. Ukoliko bi me ipak primijetio, sigurno mi se ne bi obratio, osim da mi naredi neka mu se maknem s puta ili nešto slièno. Meðutim, ovaj se muškarac nije samo potrudio da mi nešto kaže, nego mi je uz to rekao nešto ljubazno. Obratio mi se onako kako bi se obratio nekoj mladoj ženi iz ugledne obitelji, možda kæeri nekog svog dobrog prijatelja. Na trenutak mi se u duhu ukazao svijet posve drugaèiji od onog koji sam oduvijek poznavala, svijet u kojem su prema meni postupali pravedno, èak ljubazno, svijet u kojem oèevi nisu prodavali svoje kæeri. Buka i komešanje onog mnoštva ljudi oko mene s ciljem i svrhom u životu kao da je odjednom prestala, odnosno barem sam je ja prestala biti svjesna. A kad sam se podigla da pogledam muškarca koji mi se obratio, imala sam osjeæaj kao da sam svu svoju tugu i nesreæu ostavila iza sebe na onom zidu. Rado æu ti ga pokušati opisati, ali ne mogu se sjetiti drugog naèina nego da ti isprièam o jednom stablu na rubu strme obale u Yoroidu. To je stablo, zbog vjetra, bilo glatko poput onih komada drveta što ih more izbaci na obalu, a kad mi je bilo èetiri ili pet godina, jednog sam dana otkrila na njemu lice muškarca. To jest, otkrila sam na deblu jedan glatki komad poput tanjura, s dvije oštre izboèine na krajevima što su slièile na jagodiène kosti. Te su izboèine bacale sjene koje su podsjeæale na oène duplje, a ispod njih je jedna blaža izboèina podsjeæala na nos. Èitavo je to lice bilo malo ukošeno na jednu stranu i ispitlji-vo me gledalo, izgledalo mi je kao lice èovjeka koji s isto toliko sigurnosti zna svoje mjesto na ovome svijetu kao što to zna neko stablo. Bilo je neèeg duboko zamišljenog u tom licu i ja sam zamišljala da sam pronašla lice Bude. Muškarac koji mi se obratio tamo na ulici imao je isto takvo široko, spokojno lice. Štoviše, crte lica bile su mu tako glatke i vedre, imala sam osjeæaj kao da æe mirno tamo stajati sve dok ja ne prestanem biti tužna. Mogao je imati oko èetrdeset pet godina, a sijeda mu je kosa bila glatko zaèešljana prema natrag. Ali nisam mogla dugo gledati u njega. Èinio mi se tako otmjenim da sam pocrvenjela i skrenula pogled. Dva mlaða muškarca stajala su uz njega s jedne strane, dok mu je s druge strane stajala jedna gejša. Èula sam kako mu gejša tiho kaže: “Zaboga, ona je samo sluškinja! Valjda je udarila nožnim palcem o nešto dok je trèala kui ;.

134 135 ili

piti neku stvar po koju su je poslali. Sigurna sam da æe ubrzo naiæi netko tko æe joj pomoæi.” “Kad bih barem i ja imao takvu vjeru u ljude kao ti, Izuko-san”, odgovorio joj je muškarac. “Predstava bi trebala poèeti za koji trenutak. Doista, predsjednièe, mislim da ne biste više trebali tratiti vrijeme...” Hodajuæi ulicama Giona i obavljajuæi razne zadatke na koje bi me poslali, èesto sam èula kako muškarce oslovljavaju takvim titulama kao što je “šef odjela” ili povremeno “potpredsjednik”. Ali rijetko kad sam èula da se nekome obraæaju s “predsjednièe”. Obièno su muškarci koje su tako oslovljavali bili æelavi i namršteni, te bi bahato koraèali ulicom praæeni jatom nižih službenika

koji su žurili za njima. Ovaj je muškarac preda mnom bio toliko drugaèiji od uobièajenog predsjednika da je èak i tako neiskusnoj djevojèici kakva sam bila ja odmah bilo jasno kako njegova kompanija ne može biti neka strašno važna kompanija. Predsjednik neke važne kompanije nikad se ne bi zaustavio da porazgovara sa mnom. “Hoæeš reæi kako je ostati ovdje i pomoæi ovoj djevojèici puko traæenje vremena”, rekao je predsjednik. “O, ne”, rekla je gejša. “Radi se više o tome da nemamo vremena. Možda smo veæ zakasnili na prvi prizor.” “Dakle, Izuko-san, sigurno si i sama nekoæ bila u ovakvom stanju u kakvom je sad ova djevojèica. Ne možeš tvrditi da je život gejše uvijek lak. Mislio bih da bi ti prva...” “Ja sam bila kao ona? Predsjednièe, ne mislite valjda... da sam se ovako sramotila na javnom mjestu?” Predsjednik se na to okrene onoj dvojici mladih muškaraca i zamoli ih neka odvedu Izuko u kazalište. Oni se naklone i odu, a predsjednik ostane sa mnom. Dugo me je gledao, ali mu se ja nisam usudila uzvratiti pogled. Napokon sam rekla: “Molim vas, gospodine, istina je ono što ona kaže. Ja sam samo glupa djevojèica... molim vas, nemojte zbog mene kasniti u kazalište.” “Ustani na trenutak”, rekao mi je. Nisam se usuðivala ne poslušati ga, iako nisam imala pojma što hoæe. Kako se pokazalo, on je samo izvukao rupèiæ iz džepa i obrisao mi s lica zrnce pijeska koje mi se tu zalijepilo kad sam plakala na zidu. Dok sam mu bila tako blizu, osjetila sam miris talka na njegovoj glatkoj koži i to me je sjetilo onog dana kad je neæak Cara Taisha došao u naše selo. On je samo izišao iz automobila i prošetao se do zaljeva i natrag, kimajuæi glavom ljudima koji su kleèali pred njim, odjeven u prvo zapadnjaèko odijelo koje sam ikad vidjela, jer ja sam ga krišom pogledala, iako je to bilo zabranjeno. Sjeæam se i toga da su mu brkovi bili uredno podrezani, za razliku od dlaka na licima muškaraca u našem selu, koje su rasle kako su htjele, poput korova uz cestu. Nikad dotad nije u naše selo došla bilo kakva važna liènost. Mislim da smo se svi osjeæali dotaknuti njegovom velièinom i dostojanstvom. U životu se ponekad susreæemo sa stvarima koje nismo u stanju razumjeti, jer nikad nismo vidjeli ništa slièno. Carev je neæak ostavio na mene takav dojam - i sada predsjednik. Kad mi je obrisao s lica pijesak i suze, uhvatio me za bradu i podigao mi glavu. “Eto... ti si lijepa djevojka i nemaš se èega sramiti”, rekao je. “A ipak me se bojiš pogledati. Netko je bio okrutan prema tebi... ili je možda život bio okrutan.” “Ne znam, gospodine”, rekla sam, premda sam, dakako, vrlo dobro znala. “Nitko od nas ne nalazi u ovom svijetu onoliko ljubaznosti koliko bi nam trebalo”, rekao mi je i na trenutak prižmirio kao da mi želi reæi neka ozbiljno razmislim o tome što mi je rekao. Ja sam više od svega željela još jednom vidjeti glatku kožu njegova lica, njegovo široko èelo i oène kapke poput listiæa mramora iznad blagih oèiju, ali izmeðu nas je postojao takav jaz, s obzirom na njegov i moj društveni položaj. Ipak sam na posljetku dopustila da mi oèi na trenutak polete gore, ali sam odmah pocrvenjela i tako brzo skrenula pogled da on možda nije ni primijetio da sam susrela njegov pogled. Ali kako bih opisala ono što sam u tom kratkom trenutku vidjela? Gledao me je kao što neki glazbenik gleda svoj instrument trenutak prije nego što æe na njemu zasvirati, s razumijevanjem i potpunim pozna-

136 137 vanjem. Osjeæala sam kako mi može zaviriti u dušu, kao da sam dio njega. Kako bih voljela biti instrument na kojem æe on svirati! Trenutak kasnije zavukao je ruku u džep i nešto izvadio. “Voliš li više slatku šljivu ili višnju?” upitao me je. “Molim, gospodine? Mislite... jesti?”

“Malo prije sam prošao pokraj prodavaèa struganog leda prelivenog sirupom. Ja sam to prvi put kušao kad sam veæ bio odrastao, ali bih sigurno uživao u tome dok sam bio dijete. Uzmi ovaj novèiæ i kupi sebi tu poslasticu. Uzmi i moj rupèiæ, tako da poslije možeš obrisati lice”, rekao je. I zatim je stavio novèiæ posred rupèiæa, napravio od rupèiæa smotuljak i pružio mi ga. Od trenutka kad sam prvi put èula predsjednikov glas, zaboravila sam na to da tražim znak koji æe mi reæi kakva æe biti moja buduænost. Meðutim, kad sam vidjela taj smotuljak u njegovoj ruci, toliko slièan onom smotuljku s mrtvim leptirom, shvatila sam da sam napokon našla znak koji sam tražila. Uzela sam smotani rupèiæ i zahvalila mu dubokim naklonom, a pokušala sam mu i reæi koliko sam mu zahvalna, iako sam sigurna da moje rijeèi nisu izrazile svu puninu mojih osjeæaja. Nisam mu se zahvaljivala za novèiæ, èak ni za to što se zaustavio da mi pomogne. Zahvaljivala sam mu se za... pa, za nešto, što ni sad nisam sigurna mogu li objasniti. Sto mi je pokazao kako na svijetu postoji još nešto osim okrutnosti, pretpostavljam. S bolom u srcu gledala sam ga kako odlazi; ali to je bio nekakav ugodan bol, ako tako nešto postoji. Hoæu reæi, tužan si kad vidiš da se završava najuzbudljivija veèer u tvom životu, ali i zahvalan što si to doživio. U tom kratkom susretu s predsjednikom, ja sam se od izgubljene djevojèice suoèene sa životom u kojem je ne oèekuje ništa osim praznine, promijenila u djevojku èiji život ima svrhu. Možda se èini èudnim da jedan sluèajan susret na ulici može dovesti do takve promjene. Ali ponekad je život takav, zar ne? A ja stvarno mislim, da si bio tamo sa mnom i vidio ono što sam ja vidjela, osjetio ono što sam ja osjetila, isto bi se dogodilo i s tobom. Kad mi se predsjednik izgubio iz vida, požurila sam se natrag uz ulicu, tražeæi prodavaèa slatkog leda. Dan nije bio osobito topao i nije mi se jeo strugani led, ali kupovanjem slastice još æu malo produžiti susret s predsjednikom. I tako sam kupila papirnati tuljac s nastruganim ledom prelivenim sirupom od višanja i otišla ponovo sjesti na onaj isti zidiæ. Okus sirupa èinio mi se nekako iznenaðujuæe bogat, ali mislim da je to bilo samo zato što su mi svi osjeti bili izoštreni. Da sam gejša kao ona Izuko, pomislila sam, neki bi takav muškarac možda provodio vrijeme u mom društvu. Nikad nisam mislila da bih mogla zavidjeti gejšama. Naravno, doveli su me u Kvoto kako bih to postala, ali sve do sada mislila sam samo na to kako bih pobjegla. Sad sam shvatila nešto što sam bila previdjela: smisao nije u tome da postanem gejša, nego da budem gejša. Postati gejša... pa, to baš i nije nekakav životni cilj. Ali biti gejša... sad sam na to gledala kao na stepenicu koja me vodi do neèeg drugog. Ako je moja procjena bila toèna, predsjednik vjerojatno nije imao više od èetrdeset pet godina. Mnoge su gejše postigle golemi u-spjeh do svoje dvadesete godine. Ona gejša Izuko vjerojatno nema više od dvadeset i pet godina. Ja sam još uvijek dijete, tek sam trebala navršiti dvanaest godina... ali za dvanaest godina imat æu dvadeset i èetiri. A predsjednik? On tada neæe imati više godina nego što ih gospodin Tanaka ima veæ sada. Novèiæ koji sam dobila od predsjednika vrijedio je mnogo više nego što mi je bilo potrebno za obièan tuljac struganog leda. U ruci sam stiskala sitniš koji mi je prodavaè vratio - tri novèiæa razlièitih velièina. Prvo sam pomislila kako æu ih zauvijek saèuvati, ali sam onda shvatila kako ih mogu upotrijebiti za nešto mnogo važnije. Pohitala sam do avenije Shijo i trèala sve do njezina kraja na istoènom rubu Giona, gdje se nalazio gionski hram. Uspela sam se stubama, ali se nisam usudila proæi ispod golemih dvokatnih ulaznih vrata natkrivenih krovom sa širokom strehom, nego sam ih zaobišla. Prešla sam dvorište posuto šljunkom, uspela se uz još jedan niz

138 139

Deseto poglavlje i stuba i ušla kroz torii vrata u samo svetište. Tu sam ubacila one novèiæe u kutiju za milodare, premda bi mi ti novèiæi dostajali za bijeg iz Giona, i potom sam, pljesnuvši tri puta rukama i naklonivši se, objavila svoju prisutnost bogovima. Èvrsto sam stisnula oèi i sklopila ruke, moleæi bogove neka mi dopuste da nekako postanem gejša. Otr-pjet æu napore školovanja, otrpjet æu sve muke, samo neka mi se pruži prilika privuæi pozornost nekog muškarca kao što je predsjednik. Kad sam otvorila oèi, još uvijek sam èula buku prometa s avenije Higashi-Oji. Krošnje stabala šumjele su pod naletom vjetra kao i trenutak ranije. Ništa se nije promijenilo. A jesu li bogovi èuli moju molitvu, ja to nisam mogla znati. Mogla sam samo spremiti predsjednikov rupèiæ u rukav svog kimona i ponijeti ga sa sobom u o-kiyu. Jednog jutra nekoliko mjeseci kasnije, dok sam odlagala ro pothaljine - one od lagane svile za ljeto - i iznosila hitoe potkošulje - one bez podstave, koje se nose u rujnu, doèekao me u ulaznom predsoblju takav užasan smrad da sam ispustila naramak odjeæe koju sam nosila. Smrad je dolazio iz Bakièine sobe. Otrèala sam na kat po Tetku jer sam odmah znala da se moralo dogoditi nešto strašno. Tetiæa je šepajuæi sišla dolje što je brže mogla i kad je ušla u sobu, našla je Bakicu mrtvu na podu, a umrla je na jako èudan naèin. Bakica je u svojoj sobi imala jedinu elektriènu grijalicu u okiyi. Palila ju je svake noæi, osim u doba ljetnih vruæina. Sad, kad je došao rujan i kad smo se spremali ljetne pothaljine zamijeniti jesenskima, Bakica ju je ponovo poèela upotrebljavati. To ne znaèi da je zahladilo: mi mijenjamo odjeæu prema kalendaru, a ne prema stvarnoj temperaturi, a Bakica je na isti naèin upotrebljavala grijalicu. Bila je upravo nerazumno vezana za tu grijalicu, valjda zato što je tolike noæi u svom životu provela smrzavajuæi se od hladnoæe. Ujutro bi obièno omotala žicu oko grijalice i gurnula je uza zid. Tijekom vremena vruæi je metal otopio izolaciju, tako da je gola žica došla u dodir s grijalicom i èitava je grijalica bila pod naponom. Policija nam je rekla da je Bakica, èim ju je dotaknula tog jutra, odmah izgubila svijest, a možda ju je struja odmah i ubila. Kad se srušila na pod, pala je licem na vreli metal grijalice. Odatle onaj strašan

140 141 smrad. Sreæom, ja ju nisam vidjela, samo sam joj kroz vrata vidjela noge, koje su izgledale poput tankih grana omotanih zgužvanom svilom. Sljedeæih tjedan ili dva, kao što možeš zamisliti, imali smo strašno puno posla, ne samo oko temeljitog èišæenja kuæe, jer u šintoizmu ništa nije toliko neèisto kao smrt, nego i oko pripremanja kuæe: postavljanja svijeæa, plitica s hranom kao žrtvenom ponudom, vješanja lampiona na ulazu, postavljanja stoliæa za èaj, pladnjeva za novac koji su donosili posjetitelji, i tako dalje. Toliko smo imali posla da se kuharica jedne veèeri razboljela i morali smo pozvati lijeènika, ali se pokazalo da joj je pozlilo samo zbog toga što prethodne noæi nije spavala više od dva sata, što èitav dan nije sjela i što je pojela samo jednu zdjelicu prazne juhe. Iznenadila sam se kad sam vidjela kako Majka gotovo rastrošno troši novac, naruèujuæi èitanje sutri za Bakicu u hramu Chion-in, naruèujuæi od pogrebnika lotosove aranžmane; sve to usred najveæe ekonomske krize. Isprva sam mislila kako takvo njezino ponašanje svjedoèi o njezinim dubokim osjeæajima

prema Bakici, ali sam kasnije shvatila o èemu se, zapravo, radi: naime, praktièki æe cijeli Gion proæi kroz našu okiyu, svi æe doæi iskazati Bakici posljednji put svoje poštovanje, a zatim æe, krajem tjedna, prisustvovati pogrebu. Majka se nije smjela pred njima osramotiti. Kroz nekoliko je dana doista èitav Gion prošao kroz našu okiyu, odnosno barem se tako èinilo, a svakom je posjetitelju trebalo ponuditi èaj i slatkiše. Majka je zajedno s Teticom, primala vlasnice èajana i gospodarice okiya, kao i niz sluškinja koje su poznavale Bakicu, zatim trgovce, vlasuljare i frizere, veæinom muškarce, te dakako, brojne gejše. Starije su gejše poznavale Bakicu iz vremena kad je i ona radila kao gejša, dok mlaðe nikad nisu ni èule za nju; one su dolazile iz poštovanja prema Majci ili u nekim sluèajevima zato što su na neki naèin bile povezane s Hatsumomo. Moj je posao u toj sveopæoj gužvi bio otpratiti posjetitelje do primaæe sobe, gdje su ih èekale Majka i Tetiæa. Radilo se o samo nekoliko koraka, ali ne bi bilo dolièno pustiti posjetitelje da sami odlaze do sobe, a osim toga morala sam pamtiti kojem licu pripada koji par obuæe, jer je moja dužnost bila odnijeti cipele u služinsku sobu kako ne bi zakrèile ulazni prostor i potom ih ponovo iznijeti u pravom trenutku. Isprva sam imala teškoæa. Nisam mogla piljiti gostima u oèi, jer bi to bilo nepristojno, a kratak pogled na njihova lica nije mi bio dostatan. No, ubrzo sam se dosjetila kako samo trebam dobro pogledati kakav tko ima kimono. Drugog ili možda treæeg popodneva, vrata su kliznula ustranu i ušao je jedan kimono, koji mi se odmah uèinio ljepšim od svih koje sam vidjela na našim gošæama. Bio je dolièno taman: jednostavna crna haljina s ukrasnim simbolom, ali su zelene i zlatne trave uz donji rub izgledale tako bogato da sam pomislila kako bi ribarske žene i kænri u Yoroidu bile zadivljene kad bi ovako nešto vidjele. Gošæa je došla u pratnji sluškinje, što me je navelo na pomisao kako je to neka vlasnica èajane ili gospodarica okiye, jer vrlo je malo gejša moglo sebi priuštiti takav trošak. Dok je ona gledala u mali shinto oltar u našem ulazu, krišom sam joj pogledala lice. Savršeni oval njenog lica odmah me je podsjetio na jedan crtež tušem u Tetièinoj sobi koji je prikazivao kurtizanu iz razdoblja Heian od prije tisuæu godina. Nije bila tako blistavo lijepa kao Hatsumomo, ali su joj crte lica bile tako savršeno oblikovane da sam se osjetila još beznaèajnijom nego inaèe. I odjednom sam shvatila tko je ta žena. Gejša Mameha, vlasnica onog kimona koji sam uništila jer me je Hatsumomo na to natjerala. Premda ja, zapravo, nisam bila kriva za to što se dogodilo s tim kimonom, dala bih haljinu koju sam imala na sebi samo da se ne moram s njom susresti. Spustila sam glavu kako bih sakrila lice dok sam nju i njezinu sluškinju vodila do primaæe sobe. Nisam mislila da æe me prepoznati, jer sam bila sigurna da mi nije vidjela lice kad sam

142 143 I došla vratiti kimono, a èak i da me je vidjela, otada su prošle dvije godine. A sluškinja koja je sada bila s njom nije bila ona ista mlada žena koja je preuzela od mene kimono i kojoj su se oèi ispunile suzama. Ipak, odahnula sam kad sam se napokon mogla nakloniti i ostaviti ih u primaæoj sobi. Kad su se dvadeset minuta kasnije Mameha i njezina sluškinja spremale za odlazak, donijela sam im cipele i stavila ih na stepenicu u ulaznom prostoru, još uvijek pognute glave i još uvijek jednako nervozna kao i ranije. Kad je sluškinja odgurnula vrata, ponadala sam se da je kraj mojim mukama. Meðutim, umjesto da izaðe, Mameha je ostala stajati u ulazu. To me je zabrinulo i bojim se da mi mozak nije baš najbolje saobraæao s oèima, jer iako sam znala kako to

ne bih smjela raditi, podigla sam glavu i pogledala je. Užasnula sam se kad sam vidjela da Mameha gleda u mene. “Kako se zoveš, djevojèice?” upitala me je glasom koji se meni uèinio vrlo strogim. Rekla sam joj da se zovem Chiyo. “Ustani, Chiyo. Htjela bih te pogledati.” Poslušala sam je, ali da sam mogla natjerati svoje lice da se stisne u kuglicu i nestane, kao kad progutaš valju-šak, sigurno bih to uèinila. “Hajde, pusti da te pogledam!” rekla je Mameha. “Držiš se kao da brojiš prste na nogama.” Podigla sam glavu, ali ne i oèi, na što je Mameha nestrpljivo uzdahnula i naložila mi da je pogledam. “Kakve neobiène oèi!” rekla je. “Mislila sam da mi se prièinilo. Što bi ti rekla, Tatsumi, kakva je to boja?” Njezina se sluškinja vrati u ulazni prostor i pogleda me. “Sivo-plava, gospoðo”, odgovorila je. “Toèno bih to i ja rekla. Dakle, što misliš, koliko djevojaka u Gionu ima ovakve oèi?” Nisam znala pita li Mameha to mene ili Tatsumi, ali ni ona ni ja nismo odgovorile. Mameha me je gledala s nekakvim èudnim izrazom na licu, kao da se usredotoèila na nešto, tako mi se èinilo. A onda se, na moje veliko olakšanje, isprièala i otišla. Bakièin je pogreb bio tjedan dana kasnije; dan i sat pogreba odredio je gatar. Nakon pogreba smo ponovo uredili okiyu, ali uz neke promjene. Tetiæa se preselila dolje, u Bakièinu sobu, dok je Buèa, koja je uskoro trebala zapoèeti svoj pripravnièki staž kao gejša, dobila bivšu Tetièinu sobu. Uz to su tijekom sljedeæeg tjedna stigle dvije nove sluškinje, obje srednjih godina i vrlo energiène. Možda se èini èudno što je Majka uzela nove sluškinje sada kad nas je zapravo bilo manje u okiyi, ali u stvari, okiya je uvijek imala manje posluge nego što je trebalo, jer Bakica nije podnosila da se po kuæi mota puno ljudi. I još jedna, posljednja promjena: Buèa je osloboðena svih kuænih poslova. Umjesto toga morala je sve svoje vrijeme provoditi u vježbanju raznih vještina o kojima ovisi uspjeh gejše. Obièno se djevojkama nije davalo mnogo prilike za vježbanje, ali sirota je Buèa sporo uèila i ako je ikad itko trebao dodatno vrijeme za vježbu, onda je to bila ona. Bilo mi ju je teško gledati kako svaki dan kleèi na galeriji i satima vježba shamisen dok bi joj jezik izvirivao iz kuta usana kao da pokušava polizati obraz. Nasmiješila bi mi se svaki put kad bi nam se susreli pogledi i uopæe je, moram reæi, bila mila i dobroæudna djevojka. Ali ja sam veæ teško nosila breme strpljenja, èekajuæi da se u mom životu otvore neka vratašca koja se možda nikad neæe otvoriti, a koja bi sigurno predstavljala jedinu priliku koja æe mi se ikad pružiti. A sad sam morala gledati kako se nekome drugome širom otvaraju vrata u buduænost. Katkad bih noæu izvadila rupèiæ koji mi je dao predsjednik i ležala bih na futonu udišuæi miris talka. Oèistila bih um od svega ostalog i usredotoèila bih se na njegovu pojavu i osjeæaj toplog sunca na mom licu i tvrdog kamenog zidiæa na kojem sam sjedjela onog dana kad sam ga upoznala. On je bio moj bodhisatva s tisuæu ruku koji æe mi pomoæi. Nisam znala kako æe njegova pomoæ doæi do mene, ali sam se molila da doðe. Pred kraj prvih mjesec dana nakon Bakièine smrti, jedna od novih sluškinja došla je k meni jednog popodnes i

144 145 va i rekla mi kako imam posjet. Vrijeme je bilo neuobièajeno toplo za listopad i èitavo mi je tijelo bilo vlažno od znoja nakon što sam starim, ruènim usisivaèem èistila ta-tamije u novoj Buèinoj sobi koja je još donedavno bila Te-tièina. Buèa je imala naviku krijumèariti u sobu kolaèiæe od riže, tako da je sobu èesto

trebalo temeljito èistiti. O-brisala sam se mokrim ruènikom što sam brže mogla i požurila dolje, gdje me je na ulazu èekala neka mlada žena u kimonu sluškinje. Kleknula sam i poklonila joj se. Tek kad sam je drugi put pogledala, vidjela sam da je to sluškinja koja je prije nekoliko tjedana pratila Mamehu kad je Mameha došla u našu okiyu izraziti suæut. Ražalostila sam se kad sam je prepoznala. Bila sam sigurna da me èekaju nekakve neprilike. Meðutim, kad mi je mahnu-la da siðem u ulazni prostor, navukla sam cipele i pošla za njom na ulicu. “Šalju li te ponekad u grad nešto obaviti, Chiyo?” upitala me je. Toliko je vremena prošlo od mog pokušaja bijega da me više nisu držali zatoèenu u okiyi. Nisam imala pojma zašto me to pita, ali sam joj potvrdno odgovorila. “Odlièno”, rekla je. “Pobrini se da te pošalju u grad sutra popodne u tri sata, a ja æu te èekati kod malog mosta na Shirakavvi” “Dobro, gospoðo”, rekla sam, “ali smijem li pitati zašto?” “Sutra æeš saznati”, odgovorila mi je i malo nabrala nos te sam pomislila kako me zadirkuje. Nije mi bilo nimalo drago što Mamehina sluškinja hoæe da nekamo idem s njom, vjerojatno k Mamehi, mislila sam, koja æe me grditi zbog onog kimona. No, ipak sam sutradan nagovorila Buèu da me pošalje obaviti nešto što zapravo nije bilo potrebno obaviti. Buèa se bojala da bi zbog toga mogla imati neprilika, ali je pristala kad sam joj obeæala da æu joj se nekako odužiti. I tako me je u tri popodne zazvala iz dvorišta: “Chiyo-san, hoæeš li, molim te, otiæi u grad i kupiti mi nove žice za shamisen i nekoliko kabuki revija?” Rekli su joj da èita kabuki revije zbog obrazovanja. Zatim je, još glasnije, dodala: “Je li to u re146 du, Tetiæe?” Tetiæa nije odgovorila, jer je otišla gore na kat malo prileæi. Izašla sam iz okiye i pošla uz Shirakawu do mostiæa koji je u strmom luku prelazio rjeèicu i vodio u dio Giona koji se zove Motoyoshi-cho. Kako je vrijeme bilo lijepo i toplo, prilièno je mnogo muškaraca i gejša šetalo uz obalu, diveæi se tužnim trešnjama kojih su grane visjele nad površinom vode. Dok sam èekala Mamehinu sluškinju kraj mostiæa, promatrala sam jednu skupinu stranih turista koji su došli vidjeti slavnu èetvrt Gion. To nisu bili prvi stranci koje sam vidjela u Kvotu, ali su mi ovi izgledali èudno: žene su imale velike noseve i jarko obojenu kosu, a muškarci su bili tako visoki i samopouzdano su koraèali, udarajuæi petama o ploènik. Jedan je od muškaraca pokazao rukom na mene i rekao nešto na nekom stranom jeziku, na što su se svi okrenuli i pogledali me. Meni je bilo toliko neugodno da sam se pretvarala kako sam našla nešto na ploèniku, jer sam tako mogla èuènuti i sakriti se od njihovih pogleda. Napokon je stigla Mamehina sluškinja i baš kao što sam se bojala, povela me preko mosta i uz obalu do onih istih vrata gdje su mi Hatsumomo i Korin predale kimono i poslale me s njime uza stube. Èinilo mi se strašno nepravedno što æu ponovo imati neprilika zbog tog kimona -i to nakon toliko vremena. No, kad je sluškinja odgurnula vrata, popela sam se gore kroz sivi polumrak stubišta. Kad smo stigle na vrh stuba, ostavile smo obuæu pred vratima i ušle u stan. “Chiyo je ovdje, gospoðo!” povikala je sluškinja. Èula sam Mamehu kako dovikuje iz stražnje sobe: “U redu, hvala, Tatsumi!” Sluškinja me povela do jednog stola pokraj otvorenog prozora i ja sam tu kleknula, pokušavajuæi prikriti nervozu. Ubrzo je došla jedna druga sluškinja i donijela mi èaj, jer, kako se pokazalo, Mameha nije imala jednu, nego dvije sluškinje. Ja sasvim sigurno nisam oèekivala da æe mi poslužiti èaj i zapravo, tako nešto nisam doživjela još od one veèere u kuæi gospodina Tanake prije nekoliko go147 dina. Naklonila sam se da joj zahvalim i srknula nekoliko gutljaja, kako ne bih ispala nepristojna. Nakon toga sam još dugo tamo sjedila i èekala, osluškujuæi šum vode izvana, jer je tu Shirakawa prelazila preko umjetno sagraðenih stepenica u njezinu koritu. Mamehin stan nije bio velik, ali je zato bio izvanredno elegantan, zastrt tatami strunjaèama koje su oèigledno bile nove, jer su imale žuækastozeleni sjaj

i mirisale na slamu. Ako si ikad pozornije pogledao tatami strunjaèu, vjerojatno si primijetio da je opšivena tkaninom, obièno je to samo tamna pamuèna ili lanena traka, ali ove su bile opšivene svilom sa zlatnim i zelenim uzorkom. U jednoj udubini u zidu nedaleko od stola visio je svitak ispisan prekrasnim znakovima. Kasnije sam saznala da je taj svitak Mamehi poklonio slavni kaligraf Matsudaira Koichi. Ispod njega, na niskom drvenom postolju, aranžman ras-cvalih grana svibe uzdizao se iz plitke posude nepravilna oblika i raspucale glazure duboko crne boje. Meni se ta posuda uèinila èudnom, ali zapravo ju je Mamehi poklonio nitko drugi nego Yoshida Sakuhei, veliki majstor setoguro stila u keramici, koji je proglašen Živuæim nacionalnim blagom u godinama nakon Drugog svjetskog rata. Napokon je Mameha izišla iz stražnje sobe, odjevena u prekrasan žuækasti kimono s uzorkom vode oko donjeg ruba. Okrenula sam se na tatamiju prema njoj i poklonila joj se do zemlje dok je ona dolebdjela preko sobe do stola, spustila se na koljena suèelice meni, srknula èaj koji joj je sluškinja poslužila i zatim rekla: “Onda... Chiyo, zar ne? Zašto mi ne isprièaš kako si uspjela izaæi iz okiye? Sigurna sam da gospoða Nitta ne voli kad joj sluškinje obavljaju privatne poslove usred dana?” Uopæe nisam oèekivala ovakvo pitanje. U stvari, nisam se mogla sjetiti što bih rekla, premda sam znala da je nepristojno ne odgovoriti na pitanje. Mameha je samo sr-kala èaj i gledala u mene s dobroæudnim izrazom na svom savršeno ovalnom licu. “Ti misliš da æu te grditi. Ali mene samo zanima jesi li se dolaskom ovamo izložila neprilikama.” Osjetila sam veliko olakšanje kad sam to èula. “Ne, gospoðo”, odgovorila sam. “Poslali su me po žice za sha-misen i kabuki revije.” “Oh, fino, ja toga imam koliko hoæeš”, rekla je Mameha i pozvala sluškinju, te joj naložila da donese žice i revije i stavi ih na stol ispred mene. “Po-nesi to sa sobom kad budeš odlazila pa te nitko neæe pitati gdje si bila. A sad mi nešto reci. Kad sam došla u vašu okiyu izraziti suæut, vidjela sam još jednu djevojku tvojih godina.” “To je sigurno bila Buèa. Je li imala jako okruglo lice?” Mameha me upita zašto tu djevojku zovem Buèa i kad sam joj odgovorila, nasmijala se. “Ta djevojka, Buèa”, nastavila je, “kako se ona slaže s Hatsumomo?” “Pa, gospoðo”, odgovorila sam, “rekla bih da Hatsumomo njoj poklanja isto toliko pozornosti koliko i nekom listu koji je dolepršao u dvorište.” “Kakva pjesnièka usporedba... list koji je dolepršao u dvorište. Odnosi li se Hatsumomo i prema tebi tako?” Otvorila sam usta da joj odgovorim, ali zapravo, nisam znala što bih rekla. Gotovo ništa nisam znala o Mamehi, a ne bi bilo pristojno govoriti loše o Hatsumomo pred bilo kime izvan naše okiye. Mameha je izgleda naslutila što mislim jer je rekla: “Ne moraš mi odgovoriti. Vrlo dobro znam kako se Hatsumomo odnosi prema tebi: otprilike kao zmija prema svom sljedeæem obroku.” “Ako smijem pitati, gospoðo, tko vam je to rekao?” “Nitko mi nije rekao”, odgovorila je. “Hatsumomo i ja poznajemo se otkako je meni bilo šest, a njoj devet godina. Kad tako dugo promatraš nevaljale postupke nekog stvora, nije teško pogoditi što æe napraviti.” “Ne znam što sam uèinila da me ona toliko mrzi”, rekla sam. “Hatsumomo nije teško razumjeti, ona je kao maèka. Maèka je sretna dok leži na suncu i dok naokolo nema drugih maèaka. Ali ako pomisli da se netko šulja oko njezine zdjelice s hranom... Je li ti netko prièao o tome kako je Hatsumomo otjerala mladu Hatsuoki iz Giona?” Rekla sam da mi nitko to nije isprièao. “Kako je samo Hatsuoki bila lijepa djevojka”, poèela je prièati Mameha.

148 149

“I moja draga prijateljica. Njih su dvije bile sestre. To znaèi da ih je obje poduèavala ista gejša - velika Tomi-hatsu, koja je tada veæ bila stara žena. Tvoja Hatsumomo nikad nije voljela mladu Hatsuoki, a kad su obje postale gejše pripravnice, nije mogla podnijeti da joj je ona suparnica. I tako je poèela po Gionu širiti prièu kako su Hatsuoki zatekli jedne noæi u nekoj ulièici u vrlo nedoliènoj situaciji s jednim mladim policajcem. U tome, dakako, nije bilo ni mrvice istine. Da je Hatsumomo jednostavno išla naokolo i prièala tu prièu, nitko joj ne bi vjerovao. Svi su znali koliko je ljubomorna na Hatsuoki. Zato je to izvela ovako: kad bi god naišla na nekoga tko je puno popio, neku gejšu, ili neku sluškinju, ili èak nekog muškarca u posjetu Gionu, svejedno koga, šapæuæi bi isprièala tu prièu o Hatsuoki na takav naèin da se ta osoba sljedeæeg jutra uopæe ne bi sjeæala da je to èula od Hatsumomo. Ubrzo je time tako naškodila ugledu jadne Hatsuoki, da ju je, uz pomoæ još nekoliko sitnih podvala, lako otjerala iz Giona.” Na neki èudan naèin, bilo mi je lakše kad sam èula da je Hatsumomo još prema nekome bila tako èudovišno zla kao prema meni. “Ona ne može podnijeti suparnice”, nastavila je Mameha. “Zato se tako ponaša prema tebi.” “Hatsumomo sasvim sigurno ne vidi u meni suparnicu, gospoðo”, rekla sam. “Ja njoj mogu biti suparnica koliko nekakva mlaka vode može biti suparnicom oceanu.” “Možda je tako u èajanama. Ali unutar okiye... Ne èini ti se èudno što gospoða Nitta još uvijek nije posvojila Hatsumomo? Okiya Nitta vjerojatno je najbogatija okiya u Gionu, a nema nasljednika. Kad bi usvojila Hatsumomo, gospoða Nitta ne bi samo riješila problem nasljedstva, nego bi i sva Hatsumomina zarada u potpunosti pripala okiyi i gospoða Nitta joj ne bi od toga morala dati ni jedan sen. A Hatsumomo je vrlo uspješna gejša! Èovjek bi pomislio da æe ju gospoða Nitta, koja toliko voli novac, odavno posvojiti. Ako to ipak nije uèinila, vjerojatno za to ima dobar razlog, ne èini ti se?” Ja nikad dosad nisam o tome razmišljala, ali slušajuæi Mamehu bila sam sigurna da toèno znam koji je to razlog. “Posvojiti Hatsumomo”, rekla sam, “znaèilo bi pustiti tigra iz kaveza.” “Upravo tako. Sigurna sam da gospoða Nitta vrlo dobro zna kakvom bi se posvojenom kæeri Hatsumomo pokazala - takvom koja bi našla naèina da nju istjera iz okiye. Uostalom, Hatsumomo je poput djeteta, nema nimalo strpljenja. Ja mislim da ona ne bi uspjela održati na životu èak ni cvrèka u kavezu. Za godinu, dvije, vjerojatno bi rasprodala zbirku kimona i prestala raditi. Eto, mala Chiyo, to je razlog zašto te Hatsumomo toliko mrzi. Što se tièe te druge djevojke, Buèe, pretpostavljam da se Hatsumomo ne brine previše da bi gospoða Nitta mogla nju posvojiti.” “Mameha-san”, rekla sam, “sigurno se sjeæate onog vašeg upropaštenog kimona...” “Hoæeš mi reæi kako si ti bila ta koja ga je umrljala tušem.” “Ovaj... da, gospoðo. I premda sam sigurna da vi znate kako je sve to smislila Hatsumomo, iskreno se nadam da æu vam jednog dana moæi pokazati koliko mi je žao zbog toga.” Mameha je dugo zamišljeno gledala u mene. Nisam imala pojma što misli, sve dok nije rekla: “Ako želiš, smiješ mi se isprièati.” Odmaknula sam se od stola i poklonila se do poda, ali prije nego što sam imala prilike nešto reæi, Mameha me prekine. “To bi bio ljupki naklon kad bi ti bila seljanka koja je prvi put došla u Kvoto”, rekla je. “Ali buduæi da želiš izgledati kultivirano, moraš to napraviti ovako. Pogledaj mene; odmakni se još dalje od stola. U redu, na koljenima si, a sad ispruži ruke i vršcima prstiju dodirni strunjaèu ispred sebe. Samo vršcima prstiju, ne cijelom šakom. Prsti ne smiju biti rašireni, još uvijek vidim razmak meðu njima. Vrlo dobro, stavi ih na strunjaèu... ruke drži jednu uz drugu... tako! Sad to izgleda ljupko. Nakloni se što niže možeš, ali vrat mora ostati savršeno ravan, nemoj pustiti da ti glava tako pada. I nemoj se, zaboga, oslanjati na ruke, izgledat æeš kao muškarac! Tako je dobro. Sad to smiješ ponoviti.” I tako sam se još jednom poklonila pred njom i rekla joj kako mi je jako žao što sam sudjelovala u uništavanju njezinog lijepog kimona. “To je doista bio lijepi kimono,

150 151 zar ne?” rekla je. “No, sad æemo sve to zaboraviti. Hoæu znati zašto više ne ideš u školu za gejše. Tvoje su mi uèiteljice rekle da si lijepo napredovala, a onda si odjednom prestala dolaziti na satove. Ti bi trebala ostvariti uspješnu karijeru u Gionu. Zašto bi gospoða Nitta prekinula tvoje školovanje?” Isprièala sam joj o svojim dugovima, ukljuèujuæi njezin kimono i onaj broš za koji me je Hatsumomo optužila da sam ga ukrala. No, kad sam zašutjela, Mameha se zagledala u mene hladnim pogledom. Napokon je rekla: “Tu ima još nešto što si mi prešutjela. S obzirom na dugove, gospoði Nitti bi bilo samo još više stalo do toga da posta-neš uspješna gejša. Sigurno joj nikad neæeš vratiti dugove ako ostaneš sluškinja.” Ja sam na to vjerojatno posramljeno oborila pogled, jer kad je Mameha ponovo progovorila, èinilo se kao da mi èita misli. “Pokušala si pobjeæi, je li tako?” “Da, gospoðo”, priznala sam. “Imala sam jednu sestru. Razdvojili su nas, ali smo uspjele pronaæi jedna drugu. Trebale smo se sastati jedne noæi kako bismo zajedno pobjegle... ali sam onda ja pala s krova i slomila ruku.” “S krova! Šališ se. Zar si se popela gore kako bi bacila zadnji pogled na Kvoto?” Objasnila sam joj zašto sam se popela na krov. “Znam da je glupo to što sam napravila”, rekla sam nakon toga. “Sad Majka više ne želi uložiti ni jedan sen u moje školovanje, jer se boji da bih opet mogla pokušati pobjeæi.” “Ne radi se samo o tome. Kad neka djevojka pobjegne, to je sramota za gospodaricu njezine okiye. Tako se na to gleda ovdje u Gionu. “Zaboga, ona nije u stanju sprijeèiti èak ni vlastite sluškinje da ne pobjegnu od nje.” Otprilike tako nekako. Nego, što ti sada kaniš uèiniti, Chiyo? Ne izgledaš mi kao djevojka koja želi provesti èitav život kao sluškinja.” “Oh, gospoðo... dala bih ne znam što kad bih mogla popraviti svoje pogrješke”, rekla sam. “Otada je prošlo više od dvije godine. Tako sam strpljivo èekala i stalno sam se nadala da æe mi se ukazati nekakva prilika.” “Strpljivo èekanje ne odgovara tvojoj prirodi. Vidim da u tvojoj liènosti ima mnogo vode. Voda nikad ne èeka. Ona mijenja oblik i zaobilazi stvari, pronalazi tajne puteve kojih se nitko drugi ne bi sjetio; kakvu siæušnu rupicu u krovu ili u dnu kutije. Voda je nedvojbeno najpromjenljivi-ji od pet elemenata. Ona može otplaviti zemlju, ugasiti vatru, može èak izlokati i odnijeti komad metala. Pa èak ni drvo, koje je prirodni komplement vode, ne može preživjeti ako ga voda ne hrani. A ti se u svom životu ipak nisi oslonila na tu skrivenu snagu, je li tako?” “Pa, gospoðo, zapravo mi je voda koja teèe dala ideju za bijeg preko krova.” “Sigurna sam da si ti pametna djevojèica, Chiyo, ali ne mislim da je to bio najpametniji trenutak u tvom životu. Mi koji u svojim liènostima imamo vodu ne odabiremo kamo æemo teæi. Možemo samo teæi tamo kamo nas nosi krajolik našeg života.” “Pretpostavljam da sam ja kao rijeka koja je došla do brane, a ta je brana Hatsumomo.” “Da, to je vjerojatno toèno”, rekla je Mameha mirno me gledajuæi. “Samo, rijeka katkad može podlokati branu.” Otkako sam došla u njezin stan, stalno sam se pitala zašto me je Mameha pozvala. Veæ sam zakljuèila kako to ne može imati nekakve veze s onim kimonom, ali tek su mi se sad oèi otvorile i vidjela sam ono što mi je cijelo vrijeme bilo ravno pod nosom. Mameha se sigurno pomoæu mene kanila osvetiti Hatsumomo. Meni je bilo jasno da su njih dvije suparnice, zašto bi joj inaèe Hatsumomo uništila kimono? Nema sumnje, Mameha je samo èekala pravi trenutak i sad je, èinilo se, smatrala kako je došao taj trenutak. Meni je odredila ulogu korova koji guši druge biljke u vrtu. Ako ne griješim, ona se nije htjela samo osvetiti, ona se htjela zauvijek riješiti Hatsumomo. “U svakom sluèaju”, nastavila je Mameha, “ništa se neæe promijeniti dok ti gospoða Nitta ne dopusti nastaviti sa školom.” “Nemam mnogo nade”, rekla sam, “da bih je ikad mogla

nagovoriti na to.” “Nemoj se zasad brinuti o tome kako æeš je nagovoriti. Brini se o tome kako æeš pronaæi pravi trenutak za to.” Ja sam svakako dosad nauèila mnoge lekcije od života, ali ništa nisam nauèila o strpljenju, èak ni toliko da

152 153 II bih shvatila što je Mameha mislila time da moram pronaæi pravi trenutak. Rekla sam joj kako sam spremna veæ sutra razgovarati s Majkom, ako me ona može poduèiti što bih joj trebala reæi. “Slušaj me, Chiyo, posrtanjem kroz život neæeš daleko stiæi. Moraš nauèiti kako æeš pronaæi pravo vrijeme i pravo mjesto za svaku stvar. Miš koji želi prevariti maèku neæe jednostavno istrèati iz rupe svaki put kad mu se to prohtije. Zar ti ne znaš kako æeš provjeriti svoj almanah?” Ne znam jesi li ti ikad vidio neki almanah. Ako ga otvoriš i jednostavno listaš, uèinit æe ti se prepun složenih tabela i nejasnih znakova. Gejše su vrlo praznovjerne, kao što sam veæ rekla. Tetiæa i Majka, èak i kuharica i sluškinje, rijetko su kad donosile odluku o makar i tako jednostavnoj stvari kao što je kupovanje novih cipela, a da prije toga ne bi pogledale u almanah. Meðutim, ja to još nikad u životu nisam uèinila. “Nije onda nikakvo èudo što su te zadesile tolike nesreæe”, rekla je Mameha. “Hoæeš reæi da si pokušala pobjeæi, a nisi prije toga provjerila je li to tvoj sretan dan?” Rekla sam joj da je moja sestra odluèila kad æemo bježati. Mameha me pitala sjeæam li se datuma i uspjela sam se sjetiti nakon što sam zajedno s njom pogledala u kalendar: to je bio zadnji utorak u listopadu 1929. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što su moju sestru i mene odveli od kuæe. Mameha je naložila sluškinji da joj donese almanah za tu godinu i zatim je, nakon što me je upitala koji sam znak - godina majmuna - provela izvjesno vrijeme provjeravajuæi i usporeðujuæi razlièite tabele, kao i stranicu na kojoj su opæenito bili prikazani moji izgledi za taj mjesec. Napokon mi je proèitala sljedeæe: ““Razdoblje vrlo loših izgleda. Po svaku cijenu treba izbjegavati nepotrebnu, neobiènu hranu i putovanja.”“ Tu je zastala i pogledala me. “Èuješ? Putovanja. Nakon toga kaže da još moraš izbjegavati sljedeæe stvari... da vidimo... “kupanje tijekom sata pijetlova”, “nabavu nove odjeæe”, “zapoèinjanje novih pothvata” i slušaj ovo: “promjenu boravišta”“. Tu je Mameha zaklopila knjigu i zapiljila se u mene. “Jesi li pripazila na bilo koju od tih stvari?” Mnogi ljudi sumnjaju u takvu vrstu gatanja, ali da si vidio što se zatim dogodilo, to bi ti sigurno raspršilo svaku sumnju. Mameha me je zapitala za Satsuin znak i pogledala što u almanahu piše za nju. “Dakle”, rekla je nakon što je neko vrijeme listala po knjizi, “ovdje piše: “Sretan dan za male promjene.” Možda to nije bio najbolji dan za tako ambiciozan pothvat kao što je bijeg, ali je sigurno bio bolji od ostalih dana tog i iduæeg tjedna.” A onda je došlo nešto iznenaðujuæe: “Dalje kaže: “Dobar dan za putovanje u smjeru Ovna”“, proèitala je Mameha. I kad je izvukla kartu i pronašla na njoj Yoroido, naše je rodno selo doista ležalo sjeveroistoèno od Kvota, što je smjer koji odgovara zodijaèkom znaku Ovna. Satsu je provjerila almanah. Vjerojatno je to uèinila kad me je na nekoliko minuta ostavila èekati u onoj sobici pod stubištem u kuæi Tatsuvo. I svakako je imala pravo što je to uèinila, jer ona je uspjela pobjeæi, a ja nisam. U tom sam trenutku poèela shvaæati koliko sam bila nesvjesna ne samo u planiranju bijega, nego u svemu. Nikad nisam shvaæala kako je sve meðusobno usko povezano. Ne mislim samo na zodijak. Mi, ljudska biæa, samo smo dio neèeg mnogo

veæeg. Hodajuæi putem možda æemo zgaziti nekog kukca ili jednostavno izazvati gibanje zraka zbog èega æe neka muha završiti tamo kamo inaèe nikad ne bi otišla. Pa ako uzmemo taj isti primjer i zamislimo sebe u ulozi insekta, a širi kozmos u našoj prethodnoj ulozi, postat æe nam jasno kako svaki dan na nas utjeèu sile nad kojima nemamo nikakva nadzora, baš kao što nekakav jadni kukac nema nadzor nad divovskim stopalom koje se spušta na njega. I što nam preostaje? Moramo na sve moguæe naèine pokušati razumjeti kretanje kozmosa oko nas i u skladu s time podesiti vrijeme svoga djelovanja, tako da se ne borimo protiv struje, nego se kreæemo zajedno s njom. Mameha je ponovo uzela almanah i ovog mi je puta proèitala povoljne dane u nekoliko sljedeæih tjedana koji

154 155 Jedanaesto poglavlje i æe biti pogodni za znaèajne promjene. Upitala sam je li bih trebala pokušati razgovarati s Majkom jednog od tih dana i što bih toèno trebala reæi. “Ne kanim pustiti tebe da s njom razgovaraš”, rekla mi je. “Ona æe te odmah odbiti. Da sam ja na njenom mjestu, ja bih te takoðer odbila! Koliko ona može procijeniti, u Gionu nema gejše koja bi bila voljna postati tvojom starijom sestrom.” Rastužila sam se kad sam to èula. “Ako je to tako, Mameha-san, što bih onda trebala uèiniti?” “Vrati se u okiyu, Chiyo”, rekla mi je, “i nikome ne spominji da si sa mnom razgovarala.” Nakon toga mi je uputila pogled koji je znaèio kako se sad trebam nakloniti, isprièati i otiæi, što sam i uèinila. Toliko sam bila zbunjena da sam zaboravila uzeti kabuki revije i žice za shamisen koje mi je Mameha spremila. Njezina je sluškinja morala trèati s time za mnom sve do kraja ulice. Trebala bih ti objasniti što je Mameha mislila pod “starijom sestrom”, premda sam u to vrijeme i sama jedva nešto o tome znala. Kad je neka djevojka napokon spremna zapoèeti karijeru kao pripravnica, potrebno joj je da uza se ima neku iskusniju gejšu koja æe je voditi. Mameha je spomenula Hatsumominu stariju sestru, veliku Tomihat-su, koja je veæ bila u poodmaklim godinama kad je poduèavala Hatsumomo, ali starije sestre ne moraju uvijek biti toliko starije. Svaka gejša može biti starija sestra mlaðoj djevojci; dovoljno je da je barem jedan dan ranije postala gejša. Kad se dvije djevojke odluèe povezati kao sestre, izvodi se obred slièan vjenèanju. Nakon toga, one se smatraju gotovo rodbinski vezanima, èak zovu jedna drugu “starija sestro” i “mlaða sestro”, baš kao prave sestre. Ima sluèajeva da neka gejša ne shvaæa svoju ulogu onako ozbiljno kako bi trebala, ali starija sestra koja savjesno obavlja svoju dužnost postaje najvažnija osoba u životu mlade gejše. Dužnost starije sestre ne ogranièava se samo na to da poduèi mlaðu kako æe na pravi naèin smijehom prikriti zbunjenost kad joj neki muškarac isprièa neku škakljivu šalu ili kako æe odabrati kvalitetan vosak za podlogu ispod šminke. Starija se sestra mora takoðer pobrinuti da njezina mlaða sestra privuèe pozornost onih ljudi koji æe joj biti od koristi. Stoga æe je voditi sa sobom i predstaviti je vlasnicama svih uglednijih èajana u Gionu, èovjeku koji

156 157

I izraðuje vlasulje za priredbe u kazalištu, kuharima u svim važnijim restoranima i tako dalje. Veæ je to, svakako, dosta posla. Meðutim, ti posjeti i predstavljanja raznim ljudima u Gionu tijekom dana samo su polovica onog što starija sestra mora napraviti. Jer Gion je poput blijede zvijezde koja zablista punom ljepotom tek nakon zalaska sunca. Uveèer starija sestra mora na zabave voditi sa sobom mlaðu sestru, kako bi je predstavila svojim mušterijama i zaštitnicima koje je upoznala tijekom godina. Reæi æe im: “Oh, jeste li se upoznali s mojom mlaðom sestrom Tom-i-tom? Molim vas, potrudite se zapamtiti njezino ime, jer ona æe postati velika zvijezda! I dopustite joj da navrati do vas kad sljedeæi put posjetite Gion.” Naravno, malo je muškaraca spremno platiti prilièno veliku svotu novaca kako bi veèer proveli èavrljajuæi s nekom èetrnaestogodišnjom djevojèicom, tako da taj èovjek vjerojatno neæe pozvati gejšinu mlaðu sestru prilikom sljedeæeg posjeta. Ali starija sestra i vlasnica èajane nasta-vljat æe mu je nuditi, sve dok ju ne pozove. Ako se pokaže kako mu se ona zbog neèeg ne sviða... no, to je onda druga prièa, ali inaèe, vjerojatno æe s vremenom postati njezinim zaštitnikom i bit æe mu vrlo draga, baš kao što mu je bila draga njezina starija sestra. Preuzimanje dužnosti starije sestre èesto slièi nošenju vreæe riže s jednog kraja grada na drugi. Jer osim što je mlaða sestra ovisna o starijoj, kao što je putnik ovisan o vlaku koji ga vozi, uz to još starija sestra mora snositi odgovornost za njezino ponašanje. Jedini je razlog zbog kojeg se neka uspješna gejša izlaže tolikom trudu u tome što uspjeh mlade pripravnice svima u Gionu donosi koristi. Naravno, kao prvo, sama pripravnica ima od toga koristi jer joj uspjeh omoguæuje s vremenom otplatiti vlastite dugove, a ako ima sreæe, završit æe kao ljubavnica nekog imuænog muškarca. Starija sestra ima koristi jer dobiva dio zarade mlaðe sestre, kao i vlasnice èajana u kojima djevojka zabavlja mušterije. Pa èak i vlasuljar, duæan koji prodaje ukrase za kosu, duæan sa slasticama gdje æe pripravnica kupovati poklone za svoje zaštitnike... Oni možda neæe izravno dobivati dio njezine zarade, ali æe svakako imati koristi od toga što se pojavila još jedna uspješna gejša koja privlaèi ljude da doðu u Gion i ondje troše novac. Može se slobodno reæi kako za mladu pripravnicu u Gionu sve ovisi o njezinoj starijoj sestri. No, malo koja od njih može na bilo koji naèin utjecati na to tko æe biti njezina starija sestra. Neka poznata gejša sigurno neæe ugroziti svoj ugled prihvaæanjem djevojke koja joj se èini nezanimljivom i za koju misli da se neæe svidjeti njezinim mušterijama. S druge strane, gospodarica neke okiye, koja je uložila mnogo novaca u školovanje odreðene pripravnice, neæe sjediti skrštenih ruku i samo èekati da se pojavi neka nezanimljiva gejša i ponudi se da pripravnicu uzme za mlaðu sestru. Stoga svaka uspješna gejša dobiva mnogo više molbi nego što može prihvatiti. Neke može odbiti, ali neke ne može... što je vjerojatno razlog zašto je Majka mislila, kao što je Mameha rekla, kako ni jedna gejša u Gionu ne bi pristala preuzeti ulogu moje starije sestre. U prvo vrijeme, kad sam tek došla u okiyu, Majka je vjerojatno raèunala na to da æe Hatsumomo postati mojom starijom sestrom. Premda je Hatsumomo bila žena koja bi svojim ugrizom otrovala pauka, svaka bi pripravnica bila sretna kad bi je ona izabrala za mlaðu sestru. Hatsumomo je veæ bila starija sestra najmanje dviju poznatih mladih gejša. I nije ih muèila kao mene, nego se lijepo ponašala. Ona ih je sama odabrala, zbog novaca koje æe joj donijeti. Meðutim, u mom sluèaju, raèunati na to da æe mi Hatsumomo pomoæi i zatim se zadovoljiti s onih nekoliko jena koliko bi joj to moglo donijeti, bilo je kao raèunati na nekog psa da æe otpratiti maèku niz ulicu i pritom je ne ugristi u prvom mraènom prolazu. Dakako, Majka je mogla prisiliti Hatsumomo da se prihvati dužnosti moje starije sestre, ne samo zato što je Hatsumomo živjela u okiyi, nego i zato što je Hatsumomo imala samo nekoliko vlastitih kimona i ovisila je o kolekciji okiye. Ali mislim da nikakva sila na svijetu ne bi natjerala Hatsumomo da me pravilno poduèi. Sigurna sam da bi me onog

158 159

dana kad bi od nje zatražili da me odvede u èajanu Mizu-ki i predstavi vlasnici, umjesto u èajanu, odvela na obalu rijeke i rekla: “Rijeka Kamo, jesi li upoznala moju mlaðu sestru?” A zatim bi me gurnula u vodu. Što se pak tièe toga da me prihvati neka druga gejša... pa, to bi znaèilo zamjeriti se Hatsumomo. Malo je gejša u Gionu imalo dovoljno hrabrosti za to. Kasno jednog prijepodneva, nekoliko tjedana nakon mog razgovora s Mamehom, upravo sam služila èaj Majci i jednoj gošæi u primaæoj sobi kad je Tetiæa odgurnula vrata. “Oprosti što te prekidam”, rekla je, “ali možeš li se na trenutak isprièati, Kayoko-san.” Majka se, zapravo, zvala Kavoko, ali smo rijetko kad èuli da joj se netko u okiyi obraæa imenom. “Imamo na vratima jednu gošæu.” Majka se nasmijala onim svojim kašljucavim smijehom. “Izgleda da ti je danas dosadno, Tetiæe”, rekla je, “kad si mi osobno došla najaviti gošæu. Sluškinje ionako ljenèare, a sad si još i ti poèela raditi njihov posao.” “Mislila sam da æe ti biti draže ako ti ja kažem da nam je u posjet došla Mameha”, rekla je Tetiæa. Ja sam se veæ bila poèela brinuti da od onog što mi je Mameha govorila na kraju neæe biti ništa. Ali kad sam èula da se ona odjednom pojavila na vratima naše okiye... dakle, krv mi je tako navalila u lice da sam se osjeæala kao žarulja koju je netko upravo upalio. Jedan dugi trenutak u sobi je vladala tišina, a onda ju je prekinula Majèina gošæa: “Pa, Mameha-san! Ja æu se sad oprostiti, ali samo ako mi obeæaš da æeš mi sutra isprièati o èemu se, zapravo, radi.” Iskoristila sam priliku i kliznula iz sobe kad je Majka pošla ispratiti gošæu. Potom sam u predvorju za goste èula Majku kako Tetiæi kaže nešto što nikad nisam mislila da bi ona mogla reæi. Istresla je lulu u pepeljaru koju je donijela sa sobom iz primaæe sobe i kad mi ju je dodala da je ispraznim, rekla je: “Tetiæe, molim te, doði ovamo i popravi mi frizuru.” Nikad dotad nisam primijetila da se ona iole brine o svom izgledu. Istina je, elegantno se odijevala. Ali baš kao što joj je soba bila puna lijepih predmeta, a ipak, usprkos tome, beznadno sumorna, tako se i ona odijevala u dragocjene tkanine, ali su joj oèi bile uljaste kao komadi stare, usmrdjele ribe... a što se tièe kose, poklanjala joj je toliko pozornosti koliko kakva lokomotiva dimnjaku: to je jednostavno bilo nešto što joj se sluèajno nalazi na glavi. Dok je Majka primala gošæu na ulazu, ja sam u slu-žinskoj sobi èistila pepeljaru. I pritom sam se toliko upi-njala ne bih li èula što Mameha i Majka govore da me ne bi zaèudilo da sam nategnula sve mišiæe u ušima. Prvo je Majka rekla: “Oprosti što sam te pustila èekati, Mameha-san. Ukazala si nam veliku èast svojim posjetom!” Onda je Mameha rekla: “Nadam se da æete mi oprostiti što sam došla ovako iznenada, gospoðo Nitta.” Ili neku sliènu dosadnu uljudnost. Potom su neko vrijeme nastavile izmjenjivati uljudne fraze. Sav moj trud oko os-luškivanja isplatio mi se otprilike kao nekom èovjeku koji s mukom vuèe neku škrinju uzbrdo, a onda otkrije kako je puna kamenja. Na posljetku su se kroz predvorje za goste zaputile prema primaæoj sobi. Ja sam toliko oèajnièki željela saznati o èemu æe razgovarati da sam zgrabila jednu krpu i poèela laštiti pod predvorja. Tetiæa mi inaèe ne bi dopustila da to radim dok je u primaæoj sobi neka gošæa, ali ovog je puta ona bila isto toliko zaokupljena osluškivanjem kao i ja. Kad je sluškinja donijela èaj, Tetiæa se odmaknula ustranu kako je ne bi vidjeli iz sobe i pobrinula se da vrata ostanu

mrvicu odškrinuta, kako bi bolje èula. Ja sam tako pozorno osluškivala èavrljanje u sobi da sam potpuno zaboravila na sve oko sebe i odjednom sam pred sobom ugledala okruglo Buèino lice kako zuri ravno u mene. Ona je takoðer laštila pod, premda sam to veæ ja radila i premda ona više nije morala raditi kuæne poslove. “Tko je Mameha?” šapæuæi me je upitala.

160 161 Oèito je èula sluškinje kako prièaju meðu sobom, vidjela sam ih kako su se okupile na zemljanom prolazu uz galeriju. “Ona je Hatsumomina suparnica”, odgovorila sam šapæuæi. “Ono je bio njezin kimono, onaj za koji me je Hatsumomo natjerala da ga pošaram tušem.” Izgledalo je kao da æe me Buèa još nešto pitati, ali smo tada èule kako Mameha kaže: “Gospoðo Nitta, nadam se da æete mi oprostiti što vas smetam u poslu, ali željela bih s vama nakratko porazgovarati o vašoj sluškinji Chiyo.” “Oh, ne”, reèe Buèa i pogleda me u oèi kako bi mi pokazala koliko joj je žao što æu opet imati neprilika. “Naša Chiyo zna ponekad biti malo dosadna”, rekla je Majka. “Nadam se da te nije gnjavila.” “Ne, ne, ni govora”, rekla je Mameha. “Nego, primijetila sam da posljednjih nekoliko tjedana ne dolazi u školu. Tako sam se navikla naletjeti na nju s vremena na vrijeme u hodniku... Baš juèer sam odjednom pomislila kako je sigurno teško bolesna! Nedavno sam upoznala jednog izvrsnog lijeènika, hoæete li da ga zamolim neka navrati do vas?” “To je jako ljubazno od tebe”, rekla je Majka, “ali ti sigurno misliš na neku drugu djevojku. Nisi se mogla sretati s Chiyo u školskom hodniku. Ona veæ dvije godine nije bila u školi.” “Mislimo li na istu djevojku? Prilièno ljepuškasta, s iznenaðujuæim sivoplavim oèima?” “Ona doista ima neobiène oèi. Ali valjda u Gionu postoje dvije takve djevojke... Tko bi to rekao!” “Pitam se je li moguæe da su prošle dvije godine otkako sam je posljednji put tamo vidjela”, reèe Mameha. “Možda je ostavila na mene tako snažan dojam da mi se èini kao da je to bilo nedavno. Ako smijem pitati, gospoðo Nitta... je li ona zdrava?” “O, da. Zdrava je poput mladog stabla i jednako tako neposlušna, moram reæi.” “A ipak ne ide više u školu? Kako èudno!” “Sigurna sam da se jednoj mladoj, popularnoj gejši kao što si ti èini kako je Gion mjesto u kojem se lako zaraðuje novac. Ali nije tako, znaš, ovo su teška vremena. Ne mogu si priuštiti ulagati novac u bilo koga. Èim sam shvatila koliko je Chiyo neprikladna...” “Uvjerena sam da mislimo na dvije razlièite djevojke”, reèe Mameha. “Ne mogu zamisliti da bi jedna oštroumna poslovna žena kao što ste vi, gospoðo Nitta, mogla za Chi-yo reæi daje “neprikladna”...” “Jesi li sigurna da se ta djevojka zove Chiyo?” upita Majka. Ni jedna od nas tri u predsoblju nije to znala, ali dok je to govorila, Majka je ustala od stola i pošla prema vratima sobe. Kad je trenutak kasnije odgurnula vrata, našla se pred Tetièinim uhom. Tetiæa se mirno odmaknula kao da se ništa nije dogodilo, a Majci je, pretpostavljam, odgovaralo da se i ona pravi kao da je to u redu, jer je samo pogledala prema meni i rekla: “Chiyo-chan, doði malo unutra.” Dok sam zatvorila vrata iza sebe i kleknula na tatami kako bih se poklonila, Majka se veæ ponovo namjestila iza stola.

“Ovo je naša Chiyo”, rekla je. “To je upravo ona na koju sam mislila!” rekla je Mameha. “Kako si, Chiyochan? Drago mi je što izgledaš tako zdrava! Baš sam rekla gospoði Nitti kako sam se veæ zabrinula zbog tebe. Ali izgleda da si dobro.” “O, da, gospoðo, vrlo dobro”, rekla sam. “Hvala, Chiyo”, rekla je Majka. Ponovo sam se poklonila, namjeravajuæi se isprièati i povuæi, ali još se nisam do kraja uspravila na noge kad Mameha reèe: “Ona je doista vrlo ljupka djevojka, gospoðo Nitta. Moram reæi, neko sam vrijeme pomišljala na to da vas zamolim za dopuštenje da je uzmem za svoju mlaðu sestru. Ali sada, kad je prekinula školovanje...” Majka se, izgleda, zaprepastila kad je to èula jer je baš prinosila ustima šalicu s èajem i ruka joj je zastala na

162 163 pola puta. Ostala je tako ukoèena, s podignutom šalicom, èitavo vrijeme dok sam ja izlazila iz sobe. Veæ sam gotovo stigla do mjesta u predsoblju na kojem sam ostavila krpu, kad je napokon progovorila. “Tako popularna gejša kao što si ti, Mameha-san... ti bi mogla dobiti bilo koju pripravnicu u Gionu za svoju mlaðu sestru.” “To je toèno, èesto mi nude razne djevojke. Ali ja veæ više od jjodinu dana nisam prihvatila neku novu mladu sestru. Èovjek bi mislio da æe se mušterije prorijediti zbog ove strašne krize, ali zapravo, ja još nikad nisam imala toliko posla. Pretpostavljam da bogati ostaju bogati, èak i u ovakvim vremenima.” “A zabava im je potrebnija nego ikada”, složi se Majka. “Ali, govorila si...” “Da, što sam ono govorila? No dobro, nije važno. Ne smijem vas više zadržavati. Drago mi je da je Chiyo, na kraju krajeva, sasvim zdrava.” “Vrlo zdrava, da. Ali ostani još koji trenutak, Mameha-san, ako nemaš ništa protiv. Govorila si o tome kako si gotovo pomišljala na to da Chiyo uzmeš za mlaðu sestru?” “No da, ali ona sad veæ tako dugo ne pohaða satove...” odgovori Mameha. “Uostalom, sigurna sam da ste vi imali dobrih razloga za takvu odluku, gospoðo Nitta. Ne bih se usudila sumnjati u ispravnost vaše procjene.” “Tužno je na kakve nas teške odluke primorava ovo vrijeme krize. Jednostavno, nisam više bila u stanju plaæati njezino školovanje! Meðutim, ako ti misliš da ona obeæava, Mameha-san, sigurna sam da bi ti se obilato vratio svaki novèiæ koji bi eventualno odluèila uložiti u njezinu buduænost.” Majka je pokušavala iskoristiti situaciju. Ni jedna gejša nikad nije plaæala satove poduke za svoju mlaðu sestru. “Kad bi bar to bilo moguæe”, rekla je Mameha, “ali uz ovu strašnu krizu...” “Možda bih ipak mogla pronaæi naèina da joj platim školovanje”, rekla je Majka. “Iako je Chiyo pomalo tvrdoglava i toliko mi je dužna da èesto mislim kako bi me zapanjilo ako bi mi ikad to uspjela vratiti.” “Tako dražesna djevojka? Mene bi zapanjilo kad vam ne bi uspjela vratiti dugove.” “Uostalom, nije sve u novcu, zar ne?” reèe Majka. “Èovjek bi jednoj takvoj djevojci kao što je Chiyo želio pomoæi koliko može. Možda bi se našlo naèina kako da još malo uložim u nju... samo za školovanje, jasno. Ali što bi se time dobilo?” “Sigurna sam da su njezini dugovi veliki”, reèe Mameha. “Ali unatoè tome, vjerujem da æe ona sve to otplatiti do svoje dvadesete godine.” “Do dvadesete godine!” usklikne Majka. “Mislim da to nije uspjelo ni jednoj djevojci u Gionu. A s obzirom na ovu krizu...”

“Da, istina je, kriza je.” “Meni se, u svakom sluèaju, naša Buèa èini sigurnijom investicijom”, reèe Majka. “Napokon, u sluèaju Chiyo, s tobom kao starijom sestrom, njezini æe se dugovi najprije još više poveæati prije nego što se poènu smanjivati.” Majka nije time mislila samo na školarinu, nego i novac koji æe morati davati Mamehi. Gejša takvog ugleda obièno uzima veæi dio zarade mlaðe sestre, nego što bi uzela neka manje uspješna gejša. “Mameha-san, ako imaš još malo vremena”, nastavila je Majka, “možda bi htjela razmisliti o jednom prijedlogu. Ako velika Mameha kaže da æe Chiyo otplatiti svoje dugove do dvadesete godine, kako onda ja mogu u to sumnjati? Naravno, djevojka kao Chiyo ne može uspjeti ako se o njoj ne stara neka starija sestra kao što si ti, a s druge strane, sredstva kojima raspolaže naša mala okiya veæ su i sad rastegnuta do krajnjih granica. Ja ti nikako ne mogu ponuditi takav udio u zaradi na koji si ti navikla. Najbolje što ti mogu ponuditi bila bi polovica tvog uobièajenog dijela.” “Ja upravo razmatram nekoliko vrlo velikodušnih ponuda”, odgovorila je Mameha. “Ako veæ odluèim uzeti

164 165 I mlaðu sestru, ne mogu si priuštiti da to radim za manje novaca nego obièno.” “Nisam još završila, Mameha-san”, reèe Majka. “Evo mog prijedloga. Istina je da ti ne mogu ponuditi više od polovice uobièajenog udjela. Ali ako Chiyo doista otplati svoje dugove do dvadesete godine, kao što predviðaš, isplatit æu ti sav novac za koji si dotad ostala prikraæena plus dodatnih trideset posto. Tako æeš, na kraju, zaraditi više novaca.” “A ako Chiyo navrši dvadeset godina, a nije otplatila sve dugove?” upita Mameha. “Zao mi je što to moram reæi, ali u tom sluèaju, ulaganje se neæe isplatiti ni tebi, ni meni. Okiya ti neæe moæi platiti novac koji ti duguje.” Nastala je tišina, a onda je Mameha uzdahnula. “Ja se slabo razumijem u brojke, gospoðo Nitta. Ali ako sam dobro razumjela, vi od mene tražite da se prihvatim neèeg što vi smatrate nemoguæim, za manji postotak od uobièajenog. Mnogo je djevojaka u Gionu koje imaju izgleda postati uspješne gejše i koje mogu prihvatiti za mlaðe sestre bez ikakvog rizika. Žao mi je, ali moram odbiti vašu ponudu.” “Imaš pravo”, reèe Majka. “Trideset posto je malo. Nudim ti dvostruko, ako uspiješ.” “Ili ništa, ako ne uspijem.” “Molim te, nemoj tako na to gledati. Svakako æeš dobivati dio onoga što Chiyo zaradi. Samo što ti okiya neæe moæi isplatiti razliku.” Bila sam sigurna da æe Mameha odbiti. Umjesto toga, rekla je: “Htjela bih prvo saznati koliko Chiyo doista duguje okiyi.” “Idem po knjige”, rekla je Majka. Ne znam kako je dalje tekao razgovor, jer je u tom trenutku Tetiæi bilo dosta moga prisluškivanja i poslala me u 166 grad s popisom stvari koje sam morala obaviti. Èitavog tog poslijepodneva bila sam tako nemirna kao kakva hrpa kamenja tijekom zemljotresa, jer naravno, nisam imala pojma kako æe to završiti. Ako se Majka i Mameha ne budu mogle dogovoriti, èitavog æu života ostati sluškinja, baš kao što kornjaèa uvijek ostaje kornjaèa. Kad sam se vratila u okiyu, Buèa je kleèala na galeriji i proizvodila grozne zvukove na svom shamisenu. Izgledala je jako vesela kad me je ugledala, i pozvala me k sebi.

“Smisli neku izliku da odeš Majci u sobu”, rekla mi je. “Cijelo popodne sjedi unutra i prebire po svom raèunalu. Sigurno æe ti nešto reæi. A onda se odmah moraš vratiti i moraš mi sve isprièati!” Pomislila sam kako je to dobra ideja. Jedna od stvari koje sam morala kupiti bila je krema za kuharièin svrab, ali su mi u ljekarni rekli kako im je trenutaèno ponestalo te kreme. I tako sam odluèila otiæi gore i isprièati se Majci što sam se bez toga vratila u okiyu. Njoj æe to, naravno, biti svejedno, ona vjerojatno nije ni znala da su me po to poslali. Ali to æe mi poslužiti kao izlika da uðem u njezinu sobu. Pokazalo se da je Majka slušala jednu humoristiènu emisiju na radiju. Kad bih inaèe zbog neèega došla k njoj u takvim trenucima, obièno bi mi samo mahnula da uðem i nastavila bi slušati radio listajuæi svoje poslovne knjige i puckajuæi lulu. Danas je, na moje iznenaðenje, ugasila radio i zaklopila knjigu raèuna èim me je vidjela. Poklonila sam joj se i kleknula ispred stola. “Primijetila sam da si laštila pod u predvorju dok je Mameha bila ovdje”, rekla mi je. “Da nisi možda pokušavala prisluškivati o èemu govorimo?” “Ne, gospoðo. Primijetila sam jednu ogrebotinu na podu. Buèa i ja smo se trudile da je uèinimo manje primjetnom.” “Nadam se da æeš biti bolja gejša nego što si lažljivi-ca”, rekla je i poèela se smijati, ali nije izvadila lulu iz usta, tako da je nehotice puhnula kroz držak i mrvice pe167 pela i duhana izletjele su iz metalne glave. Neke su mrvice duhana još gorjele kad su joj pale na kimono. Odložila je lulu na stol i poèela dlanom udarati po sebi dok nije bila sigurna da ih je sve ugasila. “Dakle, Chiyo, ovdje si u okiyi više od godinu dana”, rekla je. “Više .od dvije godine, gospoðo.” “Cijelo to vrijeme jedva sam te primjeæivala. I onda danas doðe takva gejša kao što je Mameha i kaže mi da hoæe biti tvoja starija sestra! Kako bih to, zaboga, trebala shvatiti?” Kako se meni èinilo, Mamehu je više zanimala moguænost da naškodi Hatsumomo, nego da meni pomogne. Ali to, dakako, nisam mogla reæi Majci. Upravo sam se spremala reæi kako nemam pojma zašto se Mameha zanima za mene, ali prije nego što sam dospjela zaustiti, vrata sobe su se otvorila i èula sam Hatsumomin glas: “Oprosti, Majko, nisam znala da koriš sluškinju!” “Ona neæe još dugo biti sluškinja”, reèe joj Majka. “Danas smo imali posjet koji bi te mogao zanimati.” “Da, èujem daje došla Mameha i izvukla našeg malog klena iz akvarija”, odvrati Hatsumomo. Ušla je u sobu i kleknula ispred stola na takav naèin da sam se brzo morala maknuti kako bih joj napravila mjesta. “Zbog nekog razloga”, reèe Majka, “Mameha misli da æe Chiyo otplatiti sve svoje dugove do dvadesete godine.” Hatsumomo se okrene prema meni. Da si je vidio kako se smiješi, rekao bi da je to majka koja s obožavanjem gleda svoje dijete. Ali ona je tim osmijehom popratila ove rijeèi: “Pa, Majko, možda, ako je prodaš nekoj javnoj kuæi...” “Dosta, Hatsumomo. Nisam te pozvala da bih slušala takve stvari. Hoæu znati èime si u zadnje vrijeme izazvala Mamehinu srdžbu.” “Možda sam toj ukoèenoj gospoðici pokvarila dan kad sam prošetala kraj nje ulicom, ali osim toga, ništa joj drugo nisam napravila.” “Ona ima nešto na umu. Voljela bih znati što je to.” “Nema u tome nikakve tajne, Majko. Ona misli da mi se može osvetiti preko ove male glupaèe.” Majka nije ništa odgovorila; èinilo se da razmišlja o onom što je Hatsumomo rekla. Na posljetku reèe: “Možda ona stvarno misli da æe Chiyo biti uspješnija gejša od naše Buèe i želi na njoj zaraditi. Tko joj to može zamjeriti?” “Oh, Majko... Mameha ne treba Chiyo da bi zaradila. Zar misliš da je sluèajno odluèila potratiti vrijeme na djevojku koja eto, pukim sluèajem živi sa mnom u

istoj okiyi? Mameha bi vjerojatno pristala na vezu s tvojim psom kad bi mislila da æe joj to pomoæi da mene otjera iz Giona.” “Daj, Hatsumomo. Zašto bi te ona htjela otjerati iz Giona?” “Zato što sam ljepša od nje. Zar joj treba bolji razlog? Želi me poniziti time što æe svima govoriti: “Oh, molim, upoznajte moju novu mlaðu sestru. Ona živi u istoj okiyi s Hatsumomo, ali djevojka je takav dragulj da su je povjerili meni, a ne njoj.”“ “Ne mogu zamisliti Mamehu da se tako ponaša”, reèe Majka, gotovo šapæuæi. “Ako misli da æe od Chiyo stvoriti uspješniju gejšu od Buèe”, nastavila je Hatsumomo, “jako æe se iznenaditi. Ali drago mi je da æe Chiyo odjenuti u kimono i pokazivati je naokolo. To je savršena prilika za Buèu. Zar nikad nisi gledala maèe kako napada klupko vune? Buèa æe biti mnogo bolja gejša nakon što naoštri zube na ovoj ovdje.” Majci se, izgleda, to svidjelo, jer su joj se kutovi usnica uzdignuli u neku vrstu osmijeha. “Nisam ni slutila kako æe ovo biti divan dan”, rekla je. “Kad sam se jutros probudila, imala sam u okiyi dvije beskorisne djevojke. Sad æe se one boriti da dokažu koja je bolja... a u tome æe ih voditi dvije najpoznatije gejše u Gionu!” I i

168 169 i Dvanaesto poglavlje Veæ sljedeæeg popodneva Mameha me pozvala k sebi. Ovog je puta sjedila za stolom i èekala na mene kad je sluškinja odgurnula vrata. Pripazila sam na to da se propisno poklonim prije ulaska u sobu, te da potom odem do stola i ondje se ponovo poklonim. “Mameha-san, ne znam što vas je navelo na ovu o-dluku...” rekla sam joj, “ali ne mogu vam reæi koliko sam vam zahvalna...” “Nemoj mi veæ sada zahvaljivati”, prekinula me je. “Ništa se još nije dogodilo. Radije mi isprièaj što ti je gospoða Nitta rekla nakon mog juèerašnjeg posjeta.” “Pa”, odgovorila sam, “mislim da je Majka pomalo zbunjena, nije joj jasno zašto ste baš mene odabrali... a moram priznati da to ni meni nije jasno.” Nadala sam se da æe mi možda nešto reæi, ali nije. “Što se tièe Hatsumomo...* “Nemoj tratiti vrijeme misleæi na ono što ona kaže. Unaprijed znaš da æe biti presretna ako ne uspiješ, baš kao i gospoða Nitta.” “Ne razumijem zašto bi Majka željela da ne uspijem”, rekla sam, “s obzirom da æe zaraditi više novaca ako uspijem.” “Ali æe meni dugovati gomilu novaca ako ti otplatiš dugove do svoje dvadesete godine. Vidiš, juèer sam s njom sklopila neku vrstu oklade”, objašnjavala mi je Mameha dok nam je sluškinja posluživala èaj. “Ja se nikad ne kladim ako nisam sigurna da æu dobiti okladu. No, ako hoæeš da ti budem starija sestra, moraš znati da ja imam vrlo stroga pravila.” Oèekivala sam da æe mi reæi koja su to pravila, ali ona se namršteno zagledala u mene i rekla: “Chiyo, zbilja moraš prestati tako puhati u èaj. Izgledaš kao kakva seljanèica! Ostavi ga na stolu dok se ne ohladi toliko da ga možeš piti.” “Oprostite”, rekla sam. “Nisam bila svjesna što radim.” “Vrijeme je da postaneš svjesna svega što radiš, gejša mora paziti na to kakav dojam ostavlja. Dakle, kao što sam rekla, moja su pravila vrlo stroga. Kao prvo, oèekujem da èiniš ono što ti kažem bez ikakva pogovora ili sumnji. Znam da

nisi uvijek slušala Hatsumomo i gospoðu Nittu. Možda ti to smatraš opravdanim, ali ako mene pitaš, trebala si biti poslušnija i možda bi izbjegla sve ove neprilike.” Bila je u pravu. Svijet se otada umnogome promijenio, ali kad sam ja bila dijete, djevojku koja nije slušala starije brzo bi nauèili gdje joj je mjesto. “Prije nekoliko godina”, nastavila je Mameha, “prihvatila sam dvije nove mlaðe sestre. Jedna se doista trudila, ali druga je popustila. Dovela sam je ovamo u ovaj stan i rekla sam joj kako neæu više podnositi da od mene pravi budalu, ali ništa nije pomoglo. Sljedeæeg sam joj mjeseca rekla neka sebi naðe neku drugu stariju sestru.” “Mameha-san, obeæavam da se tako nešto nikad neæe dogoditi”, rekla sam. “Zahvaljujuæi vama, osjeæam se kao brod koji se napokon otisnuo na more. Nikad sebi ne bih oprostila da vas razoèaram.” “No, da, sve je to lijepo, ali ne radi se samo o tome da marljivo uèiš. Morat æeš paziti na to da ti Hatsumomo nešto ne podvali. I nemoj, zaboga, uèiniti ništa što bi još više poveæalo tvoje dugove. Nemoj èak ni razbiti neku šalicu!” Obeæala sam da neæu, ali kad sam pomislila na moguænost da mi Hatsumomo opet nekako podvali, moram

170 171 priznati... pa, nisam znala kako bih se mogla obraniti ako pokuša. “Još nešto”, nastavi Mameha. “Sve o èemu ti i ja razgovaramo mora ostati meðu nama. Nikad ne smiješ bilo što od toga reæi Hatsumomo. Èak i ako smo samo razgovarale o vremenu, shvaæaš? Ako te bude pitala, moraš joj odgovoriti: “Oh, Hatsumomo-san, Mameha-san nikad ne kaže nešto zanimljivo! Èim mi nešto kaže, ja to odmah zaboravim. Ona je tako užasno dosadna!”“ Rekla sam Mamehi da sam shvatila. “Hatsumomo je pametna”, upozoravala me je Mameha. “Ako joj samo nešto natukneš, iznenadit æeš se koliko æe ona iz toga uspjeti pogoditi.” Odjednom se nagnula prema meni i srdito me upitala: “0 èemu ste vas dvije juèer razgovarale kad sam vas vidjela zajedno na ulici?” “Ništa, gospoðo!” I premda je nastavila ljutito zuriti u mene, toliko me je prepala da nisam mogla ništa više reæi. “Kako to misliš, ništa? Bolje ti je da mi odgovoriš, glupaèo, inaèe æu ti noæas kad zaspiš uliti tuš u uho!” Trebalo mi je trenutak ili dva da shvatim kako Mameha pokušava oponašati Hatsumomo. Nije ju baš dobro oponašala, ali sad, kad sam shvatila što radi, odgovorila sam: “Ozbiljno, Hatsumomo-san, Mameha-san uvijek govori nekakve užasno dosadne stvari! Nikad ništa od toga ne mogu zapamtiti. Jednostavno, sve se odmah istopi kao pahuljice snijega. Jesi li sigurna da si nas vidjela kako razgovaramo? Jer ako smo uopæe razgovarale, ja se toga jedva mogu sjetiti...” Mameha je još neko vrijeme nastavila sa svojim lošim oponašanjem Hatsumomo i na kraju mi je rekla da sam se dobro držala. Za razliku od nje, ja nisam u to bila uvjerena. Izdržati ispitivanje Mamehe, èak i kad se pokušava ponašati kao Hatsumomo, ipak je nešto sasvim drugo nego pretvarati se licem u lice s Hatsumomo. U one dvije godine otkako je Majka prekinula moje, školovanje, zaboravila sam gotovo sve što sam nauèila. A nisam puno ni nauèila, jer su mi misli bile zaokupljene drugim stvarima. Stoga, kad sam se vratila u školu nakon što je Mameha pristala preuzeti ulogu moje starije sestre, osjeæala sam se kao da tek poèinjem uèiti. Imala sam tada veæ dvanaest godina i bila sam visoka gotovo kao Mameha. Možda ti se èini da sam u neku ruku bila u prednosti zato što sam bila starija, ali

uvjeravam te da nije bilo tako. Veæina djevojaka poèele su s podukom mnogo ranije, neke od njih u tradicionalnoj dobi od tri godine i tri dana. Tih nekoliko djevojaka koje su poèele tako rano, bile su veæinom kæeri gejša i bile su odgajane tako da su ceremonija èaja i ples za njih predstavljali dio svakodnevnog života, kao što je to za mene bilo plivanje u jezercu iza naše kuæe. Znam da sam ti veæ opisala kako je izgledao sat podu-ke iz shamisena kod uèiteljice Mišice. Ali gejša mora nauèiti mnogo raznih vještina, osim shamisena. U stvari, “gei” u rijeèi “gei-sha” znaèi vještine, umijeæa, tako da gejša zapravo znaèi “ona koja zna umijeæa” ili “umjetnica”. Prvi je sat ujutro bila poduka iz malog bubnja koji mi zovemo tsutsumi. Možda se pitaš zašto bi se gejša trebala gnjaviti s uèenjem sviranja na bubnjevima, ali odgovor je vrlo jednostavan. Na nekom banketu ili bilo kakvom neslužbenom skupu u Gionu, gejša obièno pleše samo uz pratnju shamisena i možda jedne pjevaèice. Ali za scenske izvedbe, kao što je priredba Plesovi stare prijestolnice koja se izvodi svakog proljeæa, šest ili više sviraèica shamisena okuplja se u ansambl, a prate ih razlièite vrste bubnjeva i japanska svirala koju mi zovemo fue. I tako, vidiš, gejša se mora isprobati na svim tim instrumentima, iako æe joj uèiteljice s vremenom savjetovati jedan ili dva na kojima æe posebno raditi. Kao što rekoh, prvi je sat bila poduka iz tsutsumija koji se svira kleèeæi, kao uostalom i svi ostali instrumenti koje smo uèili. Tsutsumi se razlikuje od ostalih bubnjeva po tome što se drži na ramenu i udara rukom, dok se

172 173 veæi, okama, drži na bedrima, a najveæi od svih, taiko, stoji poboèke na postolju i po njemu se udara debelim palicama. Možda se nekome èini da je bubanj instrument koji može svirati svako dijete, ali, zapravo, za svaki od njih postoji poseban naèin udaranja, kao na primjer, za veliki taiko ruka se postavlja dijagonalno preko grudi i palica se zamahuje prema natrag, preko nadlanice, što zovemo u-chikomi ili udarimo jednom rukom, te istodobno podižemo drugu, što se zove sarashi. Postoje još i drugi naèini i svaki od njih proizvodi drugaèiji zvuk, ali je za to potrebno mnogo vježbanja. Osim toga, orkestar je postavljen tako da ga svi vide, zato svaki pokret mora biti graciozan, lijep i izveden istodobno s pokretima drugih sviraèa. Nauèiti proizvesti pravi zvuk samo je polovica posla, druga je polovica nauèiti to raditi na pravi naèin. Nakon bubnjeva slijedio je sat iz japanske svirale, a nakon toga iz shamisena. Metoda poduèavanja uglavnom je uvijek bila ista. Prvo bi uèiteljica nešto odsvirala, zatim bi uèenice to pokušale ponoviti. Ponekad je to zvuèalo kao orkestar životinja iz zoološkog vrta, ali to se ipak rijetko dogaðalo, jer su uèiteljice pazile na to da poènu s najjednostavnijim stvarima. Tako je, na primjer, na mom prvom satu iz svirale, uèiteljica odsvirala samo jednu notu i zatim smo mi, jedna za drugom, pokušale to ponoviti. No, makar se radilo samo o jednoj noti, uèiteljica je još uvijek za svaku od nas imala mnogo prigovora. “Ti tamo, spusti taj mali prst, nemoj ga držati u zraku. A što je s tobom, zar tvoja svirala smrdi? No, molim, zašto onda tako mrštiš nos!” Uèiteljica svirale, kao i veæina drugih uèiteljica, bila je vrlo stroga i mi smo se, prirodno, bojale napraviti neku pogrješku. Za nju nije bilo ništa neobièno da nekoj jadnoj djevojci otrgne sviralu iz ruke i udari je njome po ramenu. Nakon bubnjeva, svirale i shamisena, obièno je slijedio sat pjevanja. U Japanu gejše èesto pjevaju na zabavama, a zabave su, naravno, ono zbog èega muškarci dolaze u Gion. Ali èak i ako neka djevojka nema sluha i nikad je neæe pozvati da pjeva pred drugim ljudima, ona ipak mora 174

uèiti pjevanje, kako bi bolje razumjela ples. Jer plesovi se najèešæe izvode na pjesme koje pjeva neka pjevaèica, prateæi samu sebe na shamisenu. Postoji mnogo razlièitih vrsta pjesama, mnogo više nego što bih ti mogla nabrojiti, ali mi smo na našim satovima uèili pet vrsta. Neke su bile popularne balade, neke opet dugaèke arije iz kabuki predstava koje su prièale neku prièu, dok su treæe opet bile kao nekakve kratke glazbene poeme. Ne bi imalo smisla da ti pokušam opisivati te pjesme. Mogu ti samo reæi ovo: dok su meni mnoge od njih zvuèale upravo èarobno, strancima je, èini se, to više slièilo na krièanje maèaka u dvorištu hrama, nego na glazbu. Istina je da tradicionalni japanski naèin pjevanja uk- ? ljuèuje mnogo treperenja glasom i zvuk se èesto proizvodi tako duboko u grlu da izlazi kroz nos, umjesto kroz usta. Ali stvar je samo u tome na kakav si zvuk navikao. Na svim tim satovima glazba i ples bili su samo dio onog što smo uèile. Jer djevojka koja je svladala sve vještine još uvijek neæe ostaviti dobar dojam na zabavama ako se ne zna lijepo držati i ponašati. Zbog toga su uèiteljice uvijek ustrajale na pristojnom ponašanju i lijepom držanju uèenica, èak i kad su se samo žurile do zahoda. Na satu shamisena, na primjer, uèiteljica bi nas ispravljala ako se ne bismo služile krajnje uljudnim izrazima ili ako bismo govorile nekim provincijskim narjeèjem, a ne onako kako se govori u Kvotu, a isto tako bi nas ukorila ako smo sjedile opuštenih ramena ili hodale velikim, teškim koracima. U stvari, prijekori koje smo dobivale ako bismo loše svirale ili ne bismo nauèile rijeèi neke pjesme, nisu bili ni upola tako oštri kao grdnje kojima bi bila izložena ona djevojka koja bi u školu došla prljavih noktiju ili bi neu-ljudno odgovorila ili nešto slièno. Ponekad, kad smo sa strancima razgovarale o svom školovanju, znali su me pitati: “Dobro, a kad su vas uèili aranžirati cvijeæe?” Odgovor je: nikad. Gejša koja bi sjela pred muškarca i pokušala ga zabavljati aranžiranjem cvijeæa, vjerojatno bi uskoro otkrila kako je on položio glavu na stol i zaspao. Moraš zapamtiti da je gejša u prvom 175 redu zabavljaèica i izvoðaèica. Mi æemo, doduše, naliti èaj muškarcu kojeg zabavljamo, ali nikad neæemo otiæi po još jednu porciju ukiseljenog povræa. U stvari, naše nas sluškinje tako dobro služe i maze da se mi gotovo i ne znamo brinuti same za sebe ili držati svoje sobe u redu, a pogotovo ne znamo ukrasiti cvijeæem sobu u èajani. Zadnji je sat prijepodnevne obuke bio posveæen ceremoniji èaja. O tome je napisano mnogo knjiga, zato neæu o tome podrobnije govoriti. Ali, u osnovi, ceremoniju èaja izvode jedna ili dvije osobe koje sjede ispred gostiju i pripravljaju èaj na tradicionalan naèin, služeæi se prekrasnim šalicama, metlicama od bambusa i tako dalje. Gosti takoðer sudjeluju u ceremoniji, jer moraju na odreðeni naèin držati šalicu i piti iz nje po strogo odreðenom pravilu. Ako misliš da ceremonija èaja jednostavno znaèi sjesti i popiti šalicu èaja... pa, prije bih to mogla usporediti s plesom koji se izvodi u kleèeæem položaju ili èak s meditacijom. Èaj se pravi od èajnih listiæa smrvljenih u prah, na koji se, uz miješanje bambusovim metlicama, dolijeva vrela voda, sve dok se ne dobije pjenušava zelena mješavina koju mi zovemo macha i koja je vrlo nepopularna meðu strancima. Priznajem da izgleda kao zelena sapunica i da ima gorak okus na koji se treba naviknuti. To je vrlo važan dio školovanja gejše. Nije nimalo neobièno da zabava koju netko prireðuje u privatnoj kuæi zapoène kratkom ceremonijom èaja. A gostima koji dolaze u Gion gledati sezonske plesove prvo æe poslužiti èaj koji su pripravile gejše. Moja je uèiteljica ceremonije èaja bila mlada žena od otprilike dvadeset i pet godina koja se, kako sam kasnije doznala, nije baš proslavila kao gejša, ali je toliko bila opsjednuta ceremonijom èaja da ju je poduèavala kao da je svaki pokret apsolutna svetinja. Ubrzo sam poèela cijeniti taj sat poduke zbog njezina entuzijazma, a moram reæi kako je to ujedno bio najljepši moguæi završetak dugog

i napornog prijepodneva. U razredu je uvijek vladala tako smirena i vedra atmosfera. Ceremonija èaja još uvijek za mene predstavlja ugodu i osvježava me poput dobro prospavane noæi. 176 Ono što školovanje jedne gejše èini tako napornim nisu samo vještine koje mora nauèiti, nego i èinjenica da nema ni trenutka slobodnog vremena. Nakon što èitavo prijepodne provede u školi, od nje se oèekuje da tijekom popodneva i veèeri obavlja sve one kuæne poslove koje je obavljala i ranije. A unatoè tome, noæu ne spava više od tri do pet sati. Tijekom tih godina školovanja, da sam se mogla podijeliti u dvije osobe, obje bi imale posla preko glave. Kako bih bila zahvalna Majci da me je, kao Buèu, oslobodila kuænih poslova, ali s obzirom na njezinu okladu s Mamehom, vjerujem da nikad nije ozbiljno razmišljala o moguænosti da mi pruži više slobodnog vremena za vježbanje. Neke od mojih dužnosti preuzele su sluškinje, ali najèešæe me je još uvijek èekalo više posla nego što sam mogla obaviti, a uz to se od mene oèekivalo da svako popodne najmanje jedan sat vježbam shamisen. Zimi su Buèu i mene tjerali da oèvrsnemo ruke uranjanjem u ledenu vodu sve dok ne bismo vriskale od bolova, a zatim bi nas poslali da vježbamo vani, na dvorištu. Znam da to zvuèi strašno okrutno, ali tako se to tada radilo. U stvari, to mi je doista pomoglo da bolje sviram. Jer, vidiš, trema pred nastup na pozornici oduzme ti svu osjetljivost iz prstiju, a kad si veæ naviknut svirati s rukama ukoèenim i bolnim od hladnoæe, trema više ne predstavlja toliki problem. U poèetku smo Buèa i ja zajedno vježbale shamisen svakog popodneva, odmah nakon što bismo sat vremena provele s Teticom koja nas je poduèavala èitanju i pisanju. Tetiæa nas je obje uèila japanski od prvog dana kad sam stigla u okiyu i uporno je zahtijevala da se lijepo ponašamo. Ali dok smo zajedno vježbale shamisen, sjajno smo se zabavljale. Ako bismo se glasno smijale, Tetiæa ili jedna od sluškinja izišle bi van da nas ukore, ali ako nismo galamile i nismo prekidale sviranje dok smo razgovarale, mogle smo nesmetano provesti jedan sat u prijateljskom druženju. A onda, jednog popodneva, dok mi je Buèa pomagala svladati tehniku legata, pred nama se pojavila Hatsumo-mo. Uopæe nismo èule kad je ušla u okiyu. 177 “Gle, pa to je Mamehina buduæa mala sestrica!” rekla mi je. Dodala je ono “buduæa” jer Mameha i ja neæemo službeno postati sestre sve dok ja ne dobijem status gejše pripravnice. “Mogla sam te nazvati malom glupaèom”, nastavila je, “ali nakon ovog što sam upravo vidjela, mislim da æu to radije saèuvati za Buèu.” Sirota Buèa spustila je na to shamisen u krilo baš kao što pas spusti rep meðu noge. “Jesam li nešto pogriješila?” upitala je. Nisam trebala gledati u Hatsumomo, jasno sam si mogla predoèiti kako joj je lice buknulo od srdžbe. Užasno me je bilo strah što æe se sad dogoditi. “Baš ništa!” rekla je Hatsumomo. “Samo nisam znala da si toliko ljubazna.” “Žao mi je, Hatsumomo”, reèe Buèa. “Pokušavala sam pomoæi Chiyo...”. “Chiyo ne želi tvoju pomoæ. Kad bude trebala pomoæ, otiæi æe svojoj uèiteljici. Zar je ta tvoja glava uistinu samo jedna velika, prazna tikva?” I Hatsumomo uštipne Buèu za usnicu tako jako da joj je shamisen skliznuo s krila na drveni pod galerije, gdje smo sjedile, i odatle na zemljani prolaz. “Ti i ja moramo malo porazgovarati”, rekla joj je Hatsumomo. “Pospremi shamisen, a ja æu stajati ovdje da ne napraviš još koju glupost.” Kad ju je Hatsumomo pustila, sirota se Buèa spustila dolje, pokupila shamisen i poèela ga rastavljati. Tužno me je pogledala, a ja sam pomislila da æe se možda smiriti. Meðutim, usnice su joj poèele drhtati, a onda joj se i cijelo lice poèelo tresti kao zemlja prije potresa i odjednom je ispustila dijelove shamisena na pod galerije i stavila ruku na usnicu, koja je veæ poèela otjecati, dok su joj se suze kotrljale niz obraze. Hatsumomino se lice razblažilo kao kad

se srdito nebo odjednom razvedri. Okrenula se prema meni sa zadovoljnim osmijehom. “Morat æeš sebi naæi drugu prijateljicu”, rekla je. “Nakon što porazgovaram s Buèom, neæe joj više pasti na pa178 met da s tobom progovori makar i jednu rijeè. Je li tako, Buèo?” Buèa potvrdno kimne glavom, jer nije imala drugog izbora, ali ja sam vidjela koliko joj je zbog toga žao. Nikad više nismo zajedno vježbale shamisen. Isprièala sam Mamehi tu zgodu kad sam je sljedeæi put posjetila u njezinu stanu. “Nadam se da si ozbiljno shvatila Hatsumomine rijeèi”, upozorila me Mameha. “Ako Buèa ne smije razgovarati s tobom, ne smiješ ni ti razgovarati s njom. Samo æeš joj prouzroèiti neprilike, a osim toga, ona æe morati isprièati Hatsumomo sve što joj kažeš. Dosad si joj mogla vjerovati, ali sad više ne smiješ.” Tako sam se rastužila kad sam to èula da dugo nisam mogla ništa reæi. Napokon sam kazala: “Pokušavati preživjeti u istoj okiyi s Hatsumomo izgleda mi kao kad svinja pokušava preživjeti u klaonici.” Ja sam mislila na Buèu kad sam to rekla, ali Mameha je, èini se, zakljuèila kako mislim na sebe. “Potpuno si u pravu”, rekla je. “Možeš se obraniti jedino tako da posta-neš uspješnija od nje i daje izguraš.” “Ali svi kažu da je ona jedna od najpopularnijih gejša. Ne mogu zamisliti da bih ikad mogla biti popularnija od nje.” “Ja nisam rekla popularnija”, odgovorila mi je Mameha. “Rekla sam uspješnija. Nije sve u tome da ideš sa zabave na zabavu. Ja živim u prostranom stanu i imam dvije sluškinje, dok Hatsumomo, koja vjerojatno odlazi na isto toliko zabava kao i ja, i dalje živi u okiyi Nitta. Kad kažem uspješna, onda mislim na gejšu koja je stekla neovisnost. Sve dok gejša ne prikupi vlastitu zbirku kimona, ili ne postane usvojena kæi neke okiye, što je otprilike isto, uvijek æe biti u neèijoj vlasti. Ti si vidjela neke od mojih kimona, zar ne? Što misliš, kako sam došla do njih?” “Mislila sam da si možda bila usvojena kæi neke okiye prije nego što si preselila u ovaj stan.” 179 “Ja sam doista živjela u jednoj okiyi do prije pet godina. Ali gospodarica te okiye ima roðenu kæerku i nikad ne bi posvojila još jednu.” “Onda, ako smijem pitati... jesi li sve to sama kupila?” “Sto ti misliš, Chiyo, koliko zaraðuje jedna gejša! Kompletna zbirka kimona ne znaèi dvije ili tri haljine za svako godišnje doba. Nekim su muškarcima posjeti Gionu dio svakodnevnog života. Dosadilo bi im kad bi te iz veèeri u veèer gledali u istom kimonu.” Vjerojatno mi se na licu vidjelo koliko sam zbunjena, jer se Mameha nasmijala. “Razvedri se, Chiyo-chan, postoji odgovor za tu zagonetku. Moj je danna darežljiv i on je kupio najveæi dio moje zbirke. Eto, zašto sam ja uspješnija od Hatsumomo. Ja imam jednog imuænog muškarca koji je moj danna. Ona veæ godinama nema nikoga.” Dovoljno sam dugo živjela u Gionu da ponešto znam o tome što znaèi rijeè danna. To je izraz koji žena upotrebljava za svog muža, odnosno tako je bilo u moje vrijeme. Ali kad gejša kaže “moj danna”, ona ne govori o mužu. Gejše se nikad ne udaju. Ili, ako se udaju, prestaju biti gejše. Vidiš, ponekad nakon zabave s gejšom, nekim muškarcima nije dovoljno koketiranje i poènu željeti nešto više od toga. Neki se zadovolje posjetom takvim mjestima kao što je èetvrt Miyagawa-cho, gdje æe dodati miris vlastitog znoja neugodnom zadahu onih kuæa koje sam vidjela one veèeri kad sam pronašla Satsu. Drugi æe skupiti hrabrosti da zamagljenih oèiju šapnu gejši na uho pitanje koliko bi iznosio njezin “honorar”. Gejša niže klase rado æe pristati na takav aranžman, nju vjerojatno veseli svaki prihod do kojeg može doæi. Takva se žena može predstavljati kao gejša i može biti kao takva registrirana u pri-

javnom uredu, ali mislim da bi prvo trebao pogledati kako pleše, koliko dobro svira shamisen i koliko zna o ceremo180 niji èaja, prije nego što zakljuèiš je li ili nije prava gejša. Prava gejša nikad ne bi okaljala svoj ugled pristajanjem na jednonoæne aranžmane. Neæu reæi da gejša nikad ne popusti nekom privlaènom muškarcu. Ali to je njezina privatna stvar. Gejše su podložne strasti kao i svi ljudi i prave iste pogrješke. Ona koja se izloži takvom riziku može se samo nadati da to nitko neæe otkriti. Jer time ne stavlja samo na kocku svoj ugled, nego, što je još važnije, svoj položaj u vezi sa svojim dannom ako ga ima. Osim toga, izlaže se srdžbi žene koja upravlja njezinom okiyom. Gejša koja odluèi prepustiti se svojoj strasti može se izložiti takvom riziku, ali to sigurno neæe uèiniti za novac koji lako može zaraditi na dopušteni nacm. I tako, vidiš, gejše prvog ili drugog ranga u Gionu ne mogu se kupiti za jednu noæ, ni u kojem sluèaju. Ali ako je neki odgovarajuæi muškarac zainteresiran za nešto više - ne samo za jednu noæ, nego za mnogo duže vrijeme i ako je voljan ponuditi za to odgovarajuæe uvjete, no, u tom æe sluèaju gejša rado prihvatiti takav aranžman. Zabave i slièno, sve je to lijepo, ali pravi se novac u Gionu stjeèe ako imaš nekog tko je tvoj danna, a gejša koja ga nema kao što je to bilo s Hatsumomo - slièi na uliènu maèku lutalicu bez gospodara koji æe je hraniti. Èovjek bi oèekivao da æe u sluèaju tako lijepe žene kao što je Hatsumomo veliki broj muškaraca biti voljan ponuditi se da joj budu danna i uvjerena sam da je mnogo njih to i uèinilo. U stvari, ona je èak neko vrijeme imala svoga dannu. Meðutim, kasnije je nekako naljutila vlasnicu svoje glavne èajane Mizuki i ona je svima koji su se o njoj raspitivali govorila kako Hatsumomo nije slobodna, po èemu su oni vjerojatno zakljuèivali kako ona veæ ima nekog dannu, iako ga, zapravo, više nije imala. Time što je pokvarila svoj odnos s vlasnicom èajane, Hatsumomo je najviše naškodila samoj sebi. Kako je bila vrlo popularna, zaraðivala je dovoljno novaca da Majka s njom bude zadovoljna, ali kao gejša bez svog danne nije mogla zaraditi dovoljno da postane neovisna i zauvijek se iseli iz okiye. A 181 I nije se mogla jednostavno registrirati u nekoj drugoj èajani gdje bi joj vlasnica bila sklonija pomoæi naæi novog dan-nu, jer ni jedna od vlasnica drugih èajana nije željela pokvariti svoje odnose s Mizuki. Dakako, neka prosjeèna gejša neæe se naæi u takvoj stupici. Ona æe se svim silama truditi šarmirati muškarce u nadi da æe jedan od njih s vremenom otiæi vlasnici èajane da se raspita o njoj. Prilièno èesto ta raspitivanja ne dovedu ni do èega, jer kad vlasnica poène ispitivati moguæeg kandidata, otkrije se kako on nema dovoljno novaca ili se može dogoditi da se on sam povuèe kad mu vlasnica natukne kako bi trebao gejši darovati kakav skupocjeni kimono kao izraz dobre volje. No, ako se pregovori - koji mogu potrajati tjednima - uspješno privedu kraju, dotièna gejša i njezin novi danna obavljaju ceremoniju kojom potvrðuju svoj odnos, baš kao što to rade dvije gejše kad postaju sestre. U veæini sluèajeva ta æe veza potrajati kakvih šest mjeseci ili nešto duže, jer, dakako, muškarcima tako brzo dosadi biti uvijek s istom gejšom i zažele se promjene. Uvjeti dogovora vjerojatno æe ukljuèivati i obvezu jrema kojoj danna mora otplatiti dio gejšinih dugova i podmiriti svakog mjeseca veæi dio njezinih životnih troškova, recimo, troškove kupovanja šminke i možda dio troškova za satove poduke, te eventualno troškove lijeèenja. Takve stvari. Povrh svih tih golemih troškova, on æe joj još uvijek plaæati njezinu uobièajenu naknadu po satu za vrijeme koje provodi s njime, baš kao svaka druga mušterija. Samo što æe on imati prava na odreðene “povlastice”.

To bi bili uvjeti dogovora za jednu prosjeènu gejšu. Meðutim, neka vrhunska gejša, kakvih je u Gionu bilo možda tridesetak ili èetrdesetak, oèekivat æe mnogo više od toga. Kao prvo, njoj uopæe ne bi padalo na pamet da ugrozi svoju reputaciju nizom danna. Takva gejša ima samo jednog ili dva danne u cijelom svom životu. Osim toga, njezin joj danna mora, uz to što plaæa sve njezine životne troškove, ukljuèujuæi troškove registracije, poduke, prehrane, davati obilan džeparac, mora financirati njezine plesne nastupe i kupovati joj kimona i nakit. A kad je s njom, neæe joj plaæati uobièajenu naknadu po satu, nego više od toga, kao izraz dobre volje. Mameha je svakako bila jedna od vrhunskih gejši, u stvari, kako sam s vremenom saznala, ona je vjerojatno bila jedna od dvije ili tri najpoznatije gejše u èitavom Japanu. Možda si èuo za slavnu gejšu Mametsuki koja je imala ljubavnu vezu s japanskim premijerom uoèi Prvog svjetskog rata, što je dovelo do pravog malog skandala. Ona je bila Mamehina starija sestra, zbog èega obje imaju ono “Mame” u imenu. Obièaj je da mlaða sestra izvede svoje ime iz imena starije sestre. Veæ je i to što joj je starija sestra bila Mametsuki bilo dovoljno da Mamehi osigura uspješnu karijeru. Meðutim, poèetkom dvadesetih godina, japanska je Putnièka agencija otpoèela svoju prvu meðunarodnu reklamnu kampanju. Na reklamnim plakatima bila je prekrasna fotografija pa-gode hrama Toji u jugoistoènom dijelu Kvota, s rascvalim trešnjevim stablom na jednoj strani i ljupkom mladom gejšom pripravnicom na drugoj. Mlada je gejša izgledala stidljivo, graciozno i oèaravajuæe profinjeno. To je bila Mameha. Premalo je reæi da je Mameha postala slavna. Taj je plakat bio izložen u svim velikim gradovima širom svijeta i nosio je natpis “Posjetite Zemlju izlazeæeg sunca”; na raznim jezicima, ne samo engleskom, nego i njemaèkom, francuskom, ruskom i... oh, na još mnogim drugim jezicima za koje ja nikad nisam ni èula. Mamehi je tada bilo samo šesnaest godina, ali se odjednom našla zasuta pozivima da se upozna sa svakim državnim poglavarom koji je došao u Japan i svakim aristokratom iz Engleske i Njemaèke i svakim milijunašem iz Sjedinjenih Država. Ona je toèila šake velikom njemaèkom književniku Thomasu Mannu, koji joj je kasnije preko tumaèa isprièao nekakvu dugaèku, dosadnu prièu koja je potrajala gotovo èitav sat, kao i Charlieju Chaplinu i Sun Yat-senu, te kasnije Erne-stu Hemingwayju, koji se napio i rekao joj kako ga njezine lijepe crvene usnice na bijelom licu podsjeæaju na krv na i I

182 183 M. snijegu. Otada je Mameha postala još slavnija po svojim naveliko reklamiranim plesnim nastupima u kazalištu Kabukiza u Tokvju, kojima je obièno prisustvovao premijer i veliki broj drugih uglednika. Kad je Mameha objavila svoju namjeru da me uzme za svoju mlaðu sestru, ja o svemu tome gotovo ništa nisam znala i dobro je da nisam znala. Vjerojatno bi me to ispunilo takvim strahopoštovanjem da bih se u njezinoj prisutnosti ukoèila i samo preplašeno drhtala. Mameha je bila toliko ljubazna da me tog dana posjedne pred sebe i isprièa mi najveæi dio ovoga što sam ti upravo rekla. Kad je bila sigurna da sam sve razumjela, rekla je: “Nakon što te prvi put predstave kao gejšu na nekoj zabavi, bit æeš gejša pripravnica do svoje osamnaeste godine. Nakon toga æe ti trebati neki danna ako

želiš otplatiti dugove. Neki vrlo imuæan muškarac. Moj æe posao biti pobrinuti se da do tada svi u Gionu saznaju za tebe, ali ti se moraš potruditi da postaneš što bolja plesaèica. Ako do svoje šesnaeste godine ne uspiješ postati barem plesaèica petog reda, ništa od onog što ja mogu uèiniti za tebe neæe ti pomoæi i gospoða Nitta æe dobiti okladu.” “Ali Mameha-san”, rekla sam, “ne shvaæam kakve veze ples ima s time.” “Ples je vrlo važan”, odgovorila mi je. “Ako pogledaš malo tko su najuspješnije gejše u Gionu, vidjet æeš da je svaka od njih plesaèica.” Ples je najcjenjenija od svih vještina koje mora savladati jedna gejša. Samo se najljepše i najperspektivnije gejše potièe da postanu plesaèice i jedino se možda ceremonija èaja može po bogatstvu tradicije usporediti s plesom. Škola plesa Inoue, koje se drže gejše u Gionu, proizišla je iz kazališta no. Kako je no drevna umjetnost koja je oduvijek uživala zaštitu carskog dvora, plesaèice Giona smatraju svoj stil plesanja profinjenijim od škole plesa koju poduèavaju u èetvrti Pontocho na drugoj obali rijeke, a koja svoje korijene vuèe iz habukija. Ja sam osobno veliki ljubitelj kabukija i imala sam sreæu da su neki od najslavnijih kabuki glumaca ovog stoljeæa bili moji prijatelji. Ali kabuki je relativno mlada umjetnost, nastala je tek u osamnaestom stoljeæu. I uvijek se smatrala popularnom umjetnošæu, kazalištem za obiène ljude, a ne za carski dvor. Pontocho ples se jednostavno ne može usporediti s gionskom školom plesa Inoue. Sve gejše pripravnice moraju uèiti plesati, ali kako rekoh, uèitelji æe samo one najljepše i one koje najviše obeæavaju poticati da se usavrše u plesu i postanu prave plesaèice, a ne samo sviraèice shamisena ili pjevaèice. Zato je Buèa, s onim svojim mekim, okruglim licem, toliko vremena provodila u vježbanju shamisena, jer ona, na žalost, nije bila izabrana za plesaèicu. Sto se mene tièe, ja nisam bila tako izuzetno lijepa kao Hatsumomo da mi ne bi ostavili drugog izbora nego da plešem. Kako mi se èinilo, ja sam mogla postati plesaèica samo ako dokažem svojim uèiteljima da sam se spremna truditi koliko god to bude potrebno. Meðutim, zahvaljujuæi Hatsumomo, moja je poduka iz plesa loše poèela. Moja je uèiteljica bila jedna žena od otprilike pedeset godina koju su svi zvali Trtica, jer joj se mlohava koža na vratu skupljala na sredini ispod brade tako da je slièila na kokošju stražnjicu. Trtica je mrzila Hatsumomo kao i veæina ljudi u Gionu. Hatsumomo je to vrlo dobro znala i što misliš, stoje uèinila? Otišla je do nje - što ja znam jer mi je uèiteljica Trtica sama to isprièala nekoliko godina kasnije - i rekla: “Uèiteljice, smijem li vas zamoliti za jednu uslugu? Imam na oku jednu djevojku iz vašeg razreda, za koju mislim da je vrlo nadarena. Bila bih vam vrlo zahvalna kad biste mi rekli što vi mislite o njoj. Njezino je ime Chiyo i doista mi je jako, jako draga. Zauvijek æu biti vaš dužnik ako se posebno potrudite oko nje.”

184 185 i hiNakon toga, Hatsumomo nije ništa više trebala reæi, jer se uèiteljica Trtica uistinu “posebno potrudila” kako se Hatsumomo i nadala. Ja, zapravo, nisam loše plesala, ali me je Trtica odmah poèela isticati kao primjer kako se nešto ne smije raditi. Na primjer, sjeæam se kako nam je jednog jutra pokazivala pokret u kojem se jedna ruka ovako prinosi prsima i pritom se udari nogom o pod. Mi smo sve zajedno trebale ponoviti taj pokret, ali kako smo bile poèetnice, to je zvuèalo kao da si po podu prosuo vreæu graha jer ni jedna noga nije udarila o pod u istom trenutku kad i neka druga. Uvjeravam te da ja to nisam nimalo lošije izvela od drugih, ali je Trtica došla do mene i dok joj je ta kokošja stražnjica

ispod brade podrhtavala od srdžbe, prvo je nekoliko puta lupila skupljenom lepezom o svoje bedro, a onda je zamahnula i udarila me njome po glavi. “Ne udaramo nogom u bilo kojem trenutku”, rekla je. “I ne trzamo bradom.” Škola plesa Inoue zahtijeva savršeno bezizražajno lice, poput no maske. Ali ukoriti me da sam trznula bradom dok se njezina vlastita brada trese od srdžbe... dakle, ja sam bila na rubu suza jer me je udarila, ali sve su druge uèenice prasnule u smijeh. Trtica je, dakako, mene okrivila zbog toga i naredila mi da za kaznu izaðem iz razreda. Ne znam što bi bilo sa mnom da Mameha nije na posljetku otišla do nje i pomogla joj shvatiti što se zapravo dogodilo. Koliko god da je Trtica mrzila Hatsumomo prije toga, sigurna sam da ju je zamrzila još više kad je saznala kako ju je Hatsumomo nasamarila. Drago mi je što mogu reæi da joj je toliko bilo žao zbog dotadašnjeg postupka prema meni da sam joj ubrzo postala jedna od najdražih uèenica. Neæu reæi da sam imala priroðenog dara za ples ili za bilo što drugo, ali sam zasigurno bila spremna uporno raditi dok ne postignem cilj. Od onog proljetnog dana kad sam susrela predsjednika na ulici, svim srcem sam èeznula za prilikom da postanem gejša i pronaðem za sebe mjesto u svijetu. Sad kad mi je Mameha pružila tu priliku, èvrsto sam je odluèila iskoristiti. Ali u prvih šest mjeseci mog školovanja osjeæala sam se toliko pritisnuta teretom svih tih poduka i dužnosti u okiyi, kao i svojih velikih oèekivanja, da sam mislila kako nikad neæu uspjeti. A onda sam poèela otkrivati male trikove koji su mi pomagali da lakše svladavam svoje zadaæe. Na primjer, dosjetila sam se kako æu vježbati shamisen dok odlazim u nabavu. Hodajuæi ulicom vježbala bih u glavi pjesmu i pritom zamišljala pomake lijeve ruke na vratu shamisena i udarce trzalicom po žicama. Zahvaljujuæi tome, kad bih napokon položila instrument u krilo, mogla sam ponekad sasvim dobro odsvirati neku pjesmu koju sam prije toga samo jednom pokušala svirati. Neki su ljudi mislili da sam uèila pjesme bez vježbanja, ali sam ja, zapravo, marljivo vježbala hodajuæi ulicama i ulièicama Giona. Služila sam se jednim drugim trikom kako bih zapamtila balade i druge pjesme koje smo uèili u školi. Još od djetinjstva bila sam u stanju èuti neku pjesmu samo jednom i sjetiti je se prilièno dobro sljedeæeg dana. Ne znam zašto, valjda jednostavno imam takav nekakav èudan mozak. I tako sam poèela uveèer prije spavanja zapisivati rijeèi na komad papira. Kad bih se ujutro probudila, dok mi je mozak još bio svjež i prijemljiv, proèitala bih to još prije nego što bih se pomakla s futona. Obièno bi to bilo dovoljno, ali s melodijom je bilo teže. Zato sam poèela zamišljati slike koje su me podsjeæale na glazbu. Na primjer, grana koja pada sa stabla podsjeæala bi me na zvuk bubnja, a potoèiæ koji preskaèe preko kamena podsjetio bi me na pritiskanje žice na shamisenu kako bi se dobila viša nota. Tako sam u glavi zamišljala pjesmu kao šetnju krajolikom. Ali, naravno, najveæi je i najvažniji izazov bio ples. Mjesecima sam iskušavala razne trikove, ali mi oni nisu mnogo pomogli. A onda se Tetiæa jednog dana razbjesnje-

186 187 la na mene jer sam prosula èaj na èasopis koji je èitala. Najèudnije je bilo to da sam upravo u trenutku kad me je napala razmišljala o njoj s velikim simpatijama. Zbog toga su me njezine grdnje strašno rastužile i poèela sam misliti na svoju sestru, koja bez mene živi negdje u Japanu, na majku, za koju sam se nadala da je našla svoj mir u raju i na oca koji je tako spremno pristao na to da nas proda i završi svoj život u samoæi. Dok su mi te misli prolazile kroz glavu, osjetila sam kako mi je èitavo tijelo postalo nekako èudno teško.

Uspela sam se na kat do sobe u kojoj smo Buèa i ja spavale - Majka me je tamo preselila odmah nakon Mamehina posjeta. Umjesto da legnem na ta-tami i prepustim se plaèu, podigla sam ruku i širokim je pokretom prinijela grudima. Ne znam zašto sam to uèinila, to je bio pokret iz jednog plesa koji smo to jutro uèili u školi i koji mi se èinio vrlo tužnim. U isto vrijeme pomislila sam na predsjednika i koliko bi mi život bio lakši kad bih se mogla osloniti na nekog muškarca poput njega. Dok sam promatrala svoju ruku kako klizi kroz zrak, uèinilo mi se kako mekoæa tog pokreta izražava moje osjeæaje tuge i èežnje. Pokret moje ruke bio je pun dostojanstva; nije slièio treperenju lista koji pada sa stabla, nego nekakvom velikom brodu koji klizi po moru. Pretpostavljam da sam pod “dostojanstvom” mislila na nekakvo samopouzdanje ili sigurnost, koje ne može poljuljati neki zapuh vjetra ili nalet vala. Zapravo sam tog popodneva otkrila kako se u trenucima kad osjeæam tu nekakvu èudnu težinu u tijelu mogu kretati s mnogo dostojanstva. A ako bih zamislila da me odnekud promatra predsjednik, moji bi pokreti postali tako puni dubokih osjeæaja da se katkad èinilo kao da svaki pokret predstavlja nekakvu kratku komunikaciju s njime. Tako je okret tijela s glavom malo nagnutom na jednu stranu mogao znaèiti pitanje: “Gdje æemo danas zajedno provesti dan, predsjednièe?” Kad bih ispružila ruku i otvorila lepezu, govorila bih mu kako sam zahvalna što me je poèastio svojom prisutnošæu. A kad bih malo kasnije, u plesu, ponovo zatvorila lepezu, time bih mu rekla kako mi u životu ništa nije važnije od želje da njemu ugodim. Trinaesto poglavlje i U proljeæe 1934., više od dvije godine nakon što sam ponovo zapoèela školovanje, Hatsumomo i Majka odluèile su kako je došlo vrijeme da Buèa bude prvi put predstavljena kao gejša pripravnica. Naravno, meni o tome nitko ništa nije rekao, jer je Buci bilo zabranjeno govoriti sa mnom, a Majka i Hatsumomo bi vjerojatno i samu pomisao na tako nešto smatrale nepotrebnim traæenjem vremena. Otkrila sam to tek kad je Buèa jednog dana rano popodne otišla iz okiye i vratila se predveèer s frizurom mlade gejše, takozvanom momoivare, što znaèi “raspolovljena breskva”. Kad sam je ugledala kako ulazi u predvorje, osjetila sam muèninu od razoèaranja i ljubomore. Kad bi nam se sreli pogledi, ona bi jedva izdržala djeliæ sekunde: vjerojatno je znala kakav uèinak ima na mene njezino promicanje u status gejše. S kosom tako lijepo zaèešljanom u visokom luku iznad èela, umjesto da joj, kao dotad, bude jednostavno svezana na zatiljku, izgledala je kao odrasla mlada žena, usprkos svom, još uvijek djeèjem licu. Godinama smo ona i ja zavidjele starijim djevojkama na tako elegantnoj frizuri. Sad æe Buèa zapoèeti karijeru kao gejša, dok æu ja i dalje iæi u školu i èak je neæu moæi ispitivati o njezinom novom životu. A onda je došao dan kad je Buèa, prvi put u odjeæi gejše pripravnice, otišla s Hatsumomo u èajanu Mizuki na ceremoniju koja æe ih povezati kao sestre. S njima su otišle Majka i Tetiæa, ali ja nisam bila ukljuèena. Ipak sam zajedno s njima stajala u predvorju za goste kad je Buèa,

188 189 uz pomoæ sluškinja, sišla niz stepenice. Na sebi je imala velièanstveni crni kimono sa znakom okiye Nitta i obi boje šljive, protkan zlatnim nitima. Lice joj je po prvi put bilo premazano bjelilom. Èovjek bi oèekivao da æe s ukrasima u kosi i žarko crvenih usnica izgledati ljupko i ponosno, ali meni se èinila prije svega zastrašenom. Jedva je hodala, odjeæa gejše pripravnice doista je nezgrapna. Majka je stavila Tetiæi u ruke fotografski aparat i naredila joj da iziðe na ulicu i slika Buèu dok joj po prvi put u životu krešu kremenom iza leða za sreæu. Mi smo se ostale sti-snule u ulaznom prostoru kako nas se ne bi

vidjelo na slici. Sluškinje su pridržavale Buèu za ruke dok je uvlaèila stopala u visoke drvene natikaèe koje mi zovemo okobo i koje predstavljaju dio odore gejše pripravnice. Zatim je Majka stala iza Buèe i zauzela pozu kao da kreše kremenom, iako je to uvijek radila Tetiæa ili jedna od sluškinja. Kad je fotografija napokon bila snimljena, Buèa je zatetu-rala nekoliko koraka i osvrnula se prema okiyi. Ostali su veæ krenuli za njom da je isprate, ali ona je gledala u mene s izrazom koji kao da je govorio kako joj je žao što je ovako ispalo. Kad se uveèer vratila u okiyu, Buèa je službeno imala novo ime, od sada æe se zvati gejša Hatsumivo. “Hatsu” u njezinu imenu dolazilo je od Hatsumomo i premda joj je trebalo pomoæi što je nosila ime izvedeno iz imena tako popularne gejše kao što je Hatsumomo, na kraju to ipak nije tako ispalo. Tijekom èitave njezine karijere, vrlo je malo ljudi znalo njezino službeno ime, svi su je, vidiš, i dalje jednostavno zvali Buèa, kako smo je oduvijek zvali. Jedva sam èekala da isprièam Mamehi o Buèinom ulasku u status gejše pripravnice. Meðutim, ona je bila još više zauzeta nego inaèe, putujuæi èesto u Tokyo po zahtjevu svoga danne, tako da se nismo vidjele blizu šest mjeseci. Još je nekoliko tjedana prošlo dok je napokon našla vremena da me pozove u svoj stan. Kad sam ušla unutra, sluškinja je iznenaðeno uzdahnula, a kad je trenutak kasnije Mameha došla iz stražnje sobe, ona je takoðer slièno reagirala. Nisam shvaæala o èemu se radi. A kad sam se spustila na koljena kako bih se poklonila Mamehi i rekla joj kako sam poèašæena što je opet vidim, ona uopæe nije obraæala pozornost na mene. “Zaboga, Tatsumi, zar je prošlo toliko vremena?” upitala je sluškinju. “Jedva je prepoznajem.” “Drago mi je da ste to rekli, gospoðo”, odgovorila je Tatsumi. “Ja sam mislila da nešto nije u redu s mojim oèima.” Slušala sam ih i èudila se o èemu one to govore. Ali oèito sam se u tih šest mjeseci otkako se nismo vidjele promijenila više nego što sam toga bila svjesna. Mameha mi je rekla neka okrenem glavu na jednu, pa na drugu stranu i stalno je ponavljala: “Zaboga, postala je prava mlada žena!” U jednom mi je trenutku Tatsumi èak rekla neka ustanem i podignem ruke kako bi mi svojim rukama izmjerila struk i bokove i potom je rekla: “Pa, nema sumnje, kimono æe ti pristajati poput èarape.” Sigurna sam da mi je htjela napraviti kompliment, jer je na licu imala ljubazan izraz dok je to govorila. Na posljetku je Mameha zamolila Tatsumi da me odvede u stražnju sobu i odjene u pravi kimono. Ja sam došla u plavo-bijelom pamuènom kimonu u kojem sam tog jutra bila u školi, ali me je Tatsumi preobukla u kimono od modre svile s uzorkom u obliku siæušnih kotaèa crvene i jarkožute boje. To nije bio najljepši kimono na svijetu, ali kad sam se pogledala u visokom zrcalu dok mi je Tatsumi vezivala oko pasa intenzivno zeleni obi, zakljuèila sam kako, uz izuzetak jednostavne frizure, lako mogu proæi kao kakva gejša pripravnica koja se sprema za odlazak na zabavu. Ponosno sam izišla iz sobe i mislila sam da æe Mameha opet iznenaðeno uzdahnuti ili nešto slièno. Meðutim, ona je samo ustala, zataknula rupèiæ u rukav kimona i pošla ravno k vratima, gdje je navukla par zelenih, lakiranih zori natikaèa i pogledala me preko ramena. “No?” rekla je. “Ideš ili ne ideš?”

190 191 Nisam imala pojma kamo idemo, ali sam bila oduševljena što æe me na ulici vidjeti s Mamehom. Sluškinja je stavila pred mene par lakiranih zori natikaèa svijetlosive boje. Nataknula sam ih i krenula za Mamehom niz mraèno stubište. Kad smo izišle na ulicu, neka je starija žena usporila korak kako bi se

naklonila Mamehi, a onda se, gotovo nastavljajuæi isti pokret, okrenula i naklonila meni. Nisam znala što bih mislila o tome, jer dosad me gotovo nikad nitko nije primjeæivao na ulici. Sunce mi je udaralo u oèi tako da nisam mogla razabrati poznajem li je možda. Ali uzvratila sam joj naklon i ona je otišla. Pomislila sam kako je to vjerojatno neka od mojih uèiteljica, ali trenutak kasnije dogodila se ista stvar, ovog puta bila je to jedna mlada gejša kojoj sam se èesto divila, ali koja me nikad dotad nije ni pogledala. Išle smo ulicom i gotovo je svatko tko je prošao kraj nas rekao nešto Mamehi ili joj se barem naklonio i nakon toga pozdravio i mene, kimanjem glavom ili takoðer naklonom. Ja sam nekoliko puta zastala da uzvratim naklon i zbog toga sam zaostala korak ili dva za Mamehom. Ona je vidjela da imam problema i odvela me u jednu mirnu ulièicu da mi pokaže kako treba hodati. Moj je problem u tome, objasnila mi je, što nisam nauèila pokretati gornji dio tijela neovisno o donjem. Kad se trebam nekome nakloniti, ja zaustavim noge. “Usporavanjem hoda iskazuje se poštovanje”, rekla je. “Što više usporiš, to veæe poštovanje izražavaš. Možeš se sasvim zaustaviti kad pozdravljaš neku od svojih uèiteljica, ali ni za koga drugoga ne usporavaj korak više nego što je nužno, jer nikad neæeš nikamo stiæi. Hodaj ujednaèenim korakom kad god to možeš, malim koracima, tako da ne odižeš rub kimona. Kad žena hoda, mora ostavljati dojam valova koji prelaze preko pješèanog spruda.” Hodala sam gore-dolje po ulièici, pokušavajuæi hodati tako kako mi je Mameha opisala, gledajuæi u noge kako bih vidjela rub kimona. Kad je Mameha bila zadovoljna mojim hodom, nastavile smo dalje. Veæina pozdrava, otkrila sam, mogla se svrstati u jedan od dva jednostavna obrasca. Kad smo susretale mlade 192 gejše, one bi obièno usporile korak ili se èak potpuno zaustavile i pozdravile bi Mamehu dubokim naklonom, na što bi Mameha odgovorila ponekom ljubaznom rijeèju i lakim naklonom glave, a onda bi mlada gejša pomalo zbunjeno pogledala mene i nesigurno mi se naklonila, na što bih ja odgovorila dubljim naklonom, jer ja sam po godinama i po položaju bila mlaða od svake žene koju smo susreli. Kad bi nam u susret došla neka starija žena ili žena srednjih godina, Mameha bi se gotovo uvijek prva naklonila, na što bi joj žena s poštovanjem uzvratila naklon, ali se ne bi tako duboko naklonila kao Mameha, a mene bi prvo odmjerila pogledom od glave do pete i tek onda bi lagano kimnula glavom. Ja sam na to kimanje glavom uvijek odgovarala najdubljim naklonom koji sam mogla izvesti bez zaustavljanja. Tog sam popodneva isprièala Mamehi novosti o Buci i nakon toga sam se mjesecima nadala da æe reæi kako je došlo vrijeme da i ja postanem gejša pripravnica. Meðutim, prošlo je proljeæe i ljeto, a da ona ništa slièno nije rekla. Za razliku od Buèe, koja je sad živjela uzbudljivim životom, ja sam i dalje imala samo školu i dužnosti u kuæi i nekoliko dana u tjednu, kakvih petnaestak ili dvadesetak minuta popodne s Mamehom. Katkad smo sjedile u njezinu stanu i ona bi me poduèavala neèemu što sam trebala znati, ali najèešæe bi me odjenula u neki od svojih kimona i vodila me sa sobom po Gionu dok bi obavljala nabavu ili odlazila do svog gatara ili vlasuljara. Èak i kad bi padala kiša i kad ona ne bi imala nikakvog posla u gradu, šetale smo pod lakiranim kišobranima i obilazile trgovine, raspitujuæi se je li stigla nova pošiljka parfema iz Italije ili je li gotov neki kimono koji je poslala na popravak, premda je trebao biti gotov tek za tjedan dana. Isprva sam mislila da me vodi sa sobom kako bi me nauèila takvim stvarima kao što je pravilno držanje, jer me je stalno udarala po leðima zatvorenom lepezom, govoreæi mi da se uspravim te ponašanju prema drugim ljudima. Èinilo se da Mameha svakoga poznaje i nikad ne bi propustila uputiti osmijeh i po koju ljubaznu rijeè èak i 193

najskromnijoj sluškinji, jer je vrlo dobro znala kako svoj uzvišeni položaj duguje ljudima koji o njoj imaju visoko mišljenje. Meðutim, jednog dana dok smo izlazile iz jedne knjižare, odjednom sam shvatila što to ona zapravo radi. Nije imala nikakvog posebnog razloga da ode u knjižaru, do vlasuljara ili u papirnicu. Ništa od onog što bi kupila nije bilo osobito važno, osim toga, mogla je po to poslati jednu od sluškinja. Sve je te sitne poslove obavljala sama kako bi nas ljudi u Gionu vidjeli zajedno. Odlagala je moj ulazak u status gejše pripravnice jer je svima željela dati dovoljno vremena da me zapaze. Jednog sunèanog listopadskog popodneva izašle smo iz Mamehina stana i zaputile se niz obalu Shirakawe, gledajuæi kako požutjelo lišæe otpada s trešnjevih stabala i pada na površinu rijeke. Mnogo je ljudi šetalo uz rijeku zbog istog razloga i, kao što se moglo oèekivati, svi su pozdravljali Mamehu. I gotovo uvijek, kad bi pozdravili Mame-hu, pozdravili bi i mene. “Postaješ prilièno poznata, ne èini ti se?” upitala me je. “Mislim da bi svi ovi ljudi pozdravljali i neku ovcu kad bi hodala uz Mamehusan.” “Pogotovo ovcu”, rekla je. “To bi bilo tako neobièno. Ali ozbiljno, èujem da se mnogi raspituju o djevojci s divnim sivim oèima. Nisu još zapamtili tvoje ime, ali to nije važno. Ionako se neæeš još dugo zvati Chiyo.” “ Hoæe li Mameha-san reæi...” “Hoæu reæi da sam razgovarala s Waza-sanom”, to je bio njezin gatar, “i on je predložio treæi dan u studenome kao pogodan dan za tvoj prvi pripravnièki nastup.” Zaustavila se da me pogleda, a ja sam stajala ukopana u mjestu poput kakvog stabla, s oèima velikim kao dva rižina keksa; nisam uzviknula, ni pljesnula rukama, ali bila sam toliko sretna da nisam mogla govoriti. Na posljetku sam se ipak pribrala, poklonila se i zahvalila Ma-mehi. 194 “Bit æeš sjajna gejša”, reèe ona, “ali bit æeš još bolja ako promisliš malo o tome što govoriš oèima.” “Nisam uopæe bila svjesna da bilo što govorim oèima”, odgovorila sam. “Oèi su najizražajniji dio ženskog tijela, poglavito u tvom sluèaju. Stani ovdje malo, pokazat æu ti što mislim.” Mameha ode iza ugla, ostavljajuæi me samu u pustoj ulièici. Trenutak kasnije ponovo se pojavi i proðe mimo mene, gledajuæi ustranu. Imala sam osjeæaj kao da se boji što bi se moglo dogoditi ako me pogleda. “Dakle, da si muškarac, što bi mislila?” upita me. “Mislila bih da ste se toliko usredotoèili na to da me ne pogledate da niste u stanju misliti ni o èemu drugome.” “A zar nije moguæe da sam se samo zagledala u tragove kišnih kapi na ploèniku uz kuæe?” “Èak i da je tako, opet bih mislila da me izbjegavate pogledati.” “To je upravo ono što sam mislila. Djevojka s divnim profilom nikad neæe sluèajno okrenuti profil muškarcu i poslati mu pogrješnu poruku. Ali muškarci æe zapažati tvoje oèi i zamišljati da im njima šalješ poruke, èak i kad to ne budeš èinila. Sad me opet dobro gledaj.” Mameha ponovo ode iza ugla i ovog se puta vrati s oèima uprtim u zemlju, koraèajuæi nekako odsutno, zaneseno. Kad mi se približila, podigla je pogled i na trenutak se susrela s mojim pogledom, a onda je brzo opet oborila oèi. Moram reæi, osjetila sam elektrièni udar; da sam bila muškarac, pomislila bih kako je na trenutak popustila snažnim osjeæajima koje se trudila prikriti. “Ako ja mogu reæi takve stvari ovako obiènim oèima kao što su moje”, rekla mi je, “pomisli koliko tek toga ti možeš reæi svojim oèima. Ne bi me iznenadilo kad bi ti natjerala nekog muškarca da se onesvijesti nasred ulice.” “Mameha-san!” uzviknula sam. “Kad bih imala moæ navesti nekog muškarca da se onesvijesti, sigurno bih to dosad primijetila.” 195

“Èudim se da nisi. No, dobro, hajdmo se onda dogovoriti da æeš biti spremna postati gejša pripravnica kad uspiješ jednim letimiènim pogledom natjerati nekog muškarca da stane u mjestu.” Toliko sam željela postati gejšom pripravnicom da bih sigurno pokušala èak i da me je izazvala neka pogledom pokušam srušiti neko stablo. Zamolila sam je neka bude ljubazna i hoda sa mnom dok ja izvodim pokuse na nekoliko muškaraca i ona je rado pristala na to. Prvo smo naišle na jednog tako starog muškarca da je uistinu izgledao kao kimono pun kostiju. On je sporo išao ulicom uz pomoæ štapa, a naoèale su mu bile tako prljave da me ne bi zaèudilo da je udario o ugao kuæe. On me uopæe nije primijetio, te smo nastavile hodati prema aveniji Shijo. Ubrzo sam ugledala dva poslovna èovjeka u zapadnjaèkim odijelima, ali ni s njima nisam bila bolje sreæe. Mislim da su prepoznali Mamehu ili su jednostavno mislili da je ona ljepša od mene, jer su u svakom sluèaju, gledali samo u nju. Veæ sam mislila odustati kad sam ugledala jednog mladog dostavljaèa od kojih dvadeset godina, s pladnjem punim kutija za dostavljanje ruèkova. U to su vrijeme mnogi restorani u Gionu dostavljali ruèkove i popodne bi slali dostavljaèe da pokupe prazne kutije. Obièno bi dostavljaèi te kutije slagali u sanduke koje bi nosili u rukama ili privezane za bicikl, ne znam zašto ih je taj mladiæ nosio na pladnju. U svakom sluèaju, bio je negdje na pola ulice i hodao je prema meni. Vidjela sam kako Mameha gleda ravno u njega, a onda mi je rekla: “Natjeraj ga da ispusti pladanj.” Još sam bila u nedoumici šali li se Mameha ili govori ozbiljno kad je odjednom skrenula u jednu pokrajnu ulicu i nestala. Ne vjerujem da jedna djevojèica od èetrnaest godina, ili uostalom, žena bilo koje dobi, može pogledati nekog mladiæa na odreðeni naèin i natjerati ga da ispusti ono što nosi; pretpostavljam da se takve stvari dogaðaju samo u knjigama i na filmu. Ne bih stoga ni pokušala da nisam 196 primijetila dvije stvari. Prvo, mladiæ me je veæ gledao kao što gladna maèka gleda miša, a drugo, veæina ulica u Gionu nema ploènika, ali ova ga je imala i mladiæ je hodao kolnikom blizu rubnika. Ako proðem tako blizu njega da mora zakoraèiti na ploènik i ako se pritom spotakne o rubnik, možda æe ispustiti pladanj. Poèela sam tako što sam hodala oèiju uprtih u kolnik ispred sebe, a onda sam pokušala ono isto što je Mameha prije nekoliko trenutaka izvela sa mnom. Podigla sam pogled i dopustila da mi se oèi na trenutak susretnu s oèima mladiæa, a onda brzo skrenula pogled. Ponovila sam to još jednom nakon nekoliko koraka. Ali on je ovog puta tako intenzivno zurio u mene da je vjerojatno potpuno zaboravio na pladanj koji je nosio i na rubnik kraj njegovih nogu. Kad smo se veæ sasvim približili jedno drugom, neprimjetno sam promijenila smjer tako da neæe moæi proæi pokraj mene ako ne stupi na ploènik i onda sam ga pogledala ravno u oèi. On mi se pokušao maknuti i, baš kao što sam se nadala, noge su mu se spetljale na rubniku i pao je na bok, a kutije su se razletjele po ploèniku. Dakle, nisam se mogla suzdržati, prasnula sam u smijeh! I drago mi je što mogu reæi da se i mladiæ poèeo smijati. Pomogla sam mu skupiti kutije i nasmiješila mu se, na što mi se on poklonio dublje nego što mi se neki muškarac ikad dotad poklonio i potom je otišao svojim putem. Trenutak kasnije susrela sam Mamehu koja je sve to vidjela. “Mislim da si veæ toliko spremna koliko ti je potrebno”, rekla je. I na to me je povela preko glavne avenije do stana Waza-sana, svog gatara, te zatražila od njega da pronaðe najpovoljnije dane za sve dogaðaje koji æe prethoditi mom prelasku u status pripravnice: odlazak u hram gdje æu bogovima objaviti svoje nakane, odlazak vlasuljaru koji æe mi po prvi put napraviti frizuru gejše pripravnice i obred kojim æemo Mameha i ja postati sestre. Te noæi nisam oka sklopila. Ono za èime sam tako dugo èeznula, napokon æe se dogoditi i oh, kako mi se želudac 197 Èetrnaesto poglavlje i

grèio od uzbuðenja! Dlanovi su mi se znojili veæ pri samoj pomisli na to kako æu se u divnoj odjeæi kojoj sam se toliko divila pojaviti u sobi punoj muškaraca. Svaki put kad bih pomislila na to, osjetila bih kako mi se nekakva slatka napetost uspinje od koljena prema grudima. Zamišljala sam se u èajani, kako guram ustranu vrata tatami sobe. Muškarci okreæu glave da me pogledaju i, dakako, meðu njima vidim predsjednika. Ponekad sam zamišljala kako je samo on u sobi i nije odjeven u zapadnjaèko odijelo, nego u japansku odjeæu koju muškarci oblaèe kad se uveèer opuštaju. U svojim prstima, glatkim poput naplavlje-nog drveta, drži šalicu za šake; više od bilo èega na svijetu željela sam mu natoèiti šake i osjetiti na sebi njegov pogled. Premda sam imala samo èetrnaest godina, èinilo mi se kao da sam veæ živjela dva života. Moj novi život još uvijek nije pravo zapoèeo, iako je moj stari život završio prije dosta vremena. Prošlo je veæ nekoliko godina otkako sam saznala tužne vijesti o svojoj obitelji i bila sam zapanjena koliko se promijenio krajolik moga duha. Svi znamo kako neki zimski prizor, premda jednog dana prekriven snijegom, sa stablima zaogrnutim bijelim šalovima, postaje neprepoznatljiv kad doðe proljeæe. Ali nikad nisam mislila da se to isto može dogoditi u nama. Kad sam èula što se dogodilo s mojom obitelji, kao da me je prekrio snježni pokrivaè. No, s vremenom se ledeni pokrov otopio i otkrio krajolik koji nikad dotad nisam vidjela, pa èak ni zamišljala. Ne znam, možda æe to tebi zvuèati besmisleno, ali uoèi mog prelaska u status gejše pripravnice ja sam slièila vrtu u kojem cvijeæe tek poèinje gurati svoje glavice iz zemlje, tako da se još ne može znati kako æe vrt izgledati. Svaka je žilica u meni nabujala od uzbuðenja, a u tom vrtu mog duha, toèno u središtu, stajao je kip. Bila je to slika gejše kakvom sam željela postati. Èula sam kako onaj tjedan tijekom kojeg se neka mlada djevojka priprema za ulazak u status gejše pripravnice u-sporeðuju s preobrazbom gusjenice u leptira. To je ljupka metafora, ali nikako mi nije jasno kako je netko došao na takvu ideju. Gusjenica se samo mora omotati u kukuljicu i neko vrijeme drijemati, dok je u mojem sluèaju to bio najzamorniji tjedan koji sam ikad proživjela. Najprije su me odveli da mi kosu oèešljaju u frizuru “raspolovljena breskva”, koju sam veæ spominjala, to jest, na naèin kako su poèešljane gejše pripravnice. Gion je u to vrijeme imao prilièan broj frizera, a Mamehin je radio u jednoj užasno pretrpanoj prostoriji iznad ribljeg restorana. Morala sam gotovo puna dva sata èekati na red, zajedno sa šest ili osam gejša koje su kleèale naokolo unutar sobe i vani na odmorištu ispred vrata. Unutra se, žao mi je što to moram reæi, gotovo nije moglo disati od smrada prljave kose. Komplicirane frizure tadašnjih gejša zahtijevale su toliko truda i novaca da ni jedna gejša nije odlazila frizeru èešæe od jedanput tjedno ili još rjeðe, a pri kraju tog razdoblja nije više pomagao nikakav parfem. Kad sam napokon došla na red, prvo me je frizer postavio iznad jednog velikog umivaonika u takav položaj kao da æe mi odrezati glavu. Zatim mi je izlio na glavu kantu vode i poèeo mi ribati glavu sapunom. Zapravo, “ribati” je previše blag izraz, jer su mi njegovi prsti obraðivali kožu glave kao što poljodjelac obraðuje zemlju motikom. Kad sada razmišljam o tome, jasno mi je zašto je

198 199

to èinio. Perut je veliki problem za gejše, jer malo što izgleda tako neprivlaèno i stvara dojam neèistoæe. Frizer je, dakle, imao najbolje namjere, ali nakon nekog vremena, glava mi je bila toliko izgrebana da sam se gotovo

rasplakala od bola. Na posljetku mi je rekao: “Slobodno plaèi ako ti se plaèe. Sto misliš, zašto sam te stavio iznad umivaonika?” Valjda je mislio kako je rekao nešto jako duhovito, jer se nakon toga glasno nasmijao. Kad mu je dojadilo grebati me noktima po glavi, po-sjeo me na strunjaèe i poèeo mi vuæi kroz kosu drveni èešalj, sve dok me svi vratni mišiæi nisu zaboljeli od natezanja glave u suprotnom smjeru. Napokon je zakljuèio da je kosa dobro rašèešljana i uèešljao mi u kosu kameliji-no ulje, što joj je dalo prekrasan sjaj. Veæ sam pomislila da je najgore prošlo, kad je uzeo komad voska. I moram ti reæi da usprkos kamelijinom ulju koje je trebalo olakšati postupak i vruæem grijaèu koji je omekšavao vosak, kosa i vosak nikako ne idu zajedno. Doista se može reæi kako se po tome vidi koliko su ljudska biæa civilizirana kad jedna djevojèica pristaje sjediti i pustiti nekog odraslog muškarca da joj uèešljava vosak u kosu, a da pritom ne urla i ne plaèe, nego tek s vremena na vrijeme ispusti poneki tihi jecaj. Kad bi to pokušao napraviti nekom psu, tako bi te izgrizao da bi mogao gledati kroz rupe na ruci. Kad mi je na posljetku kosa bila jednolièno navošte-na, frizer mi je prebacio natrag prednju polovicu kose i složio je navrh glave u veliki èvor nalik na jastuèiæ za pribadaèe. Kad bi se taj jastuèiæ za pribadaèe pogledao sa stražnje strane, u sredini se vidio prorez, kao da je raspolovljen, odatle je i potekao naziv frizure: “raspolovljena breskva”. Premda sam takvu frizuru nosila niz godina, nikad mi nije palo na pamet nešto što mi je tek kasnije objasnio jedan muškarac. Taj èvor, koji ja zovem “jastuèiæ za pribadaèe”, oblikuje se omatanjem kose oko komada tkanine. Straga, u prorezu, tkanina ostaje vidljiva i može biti bilo koje boje, tkanja ili uzorka, ali u sluèaju gejše pripravnice, barem nakon jednog odreðenog trenutka u njezinu životu, uvijek je crvena svila. I tako mi je taj muškarac rekao jedne veèeri: “Veæina tih nevinih djevojèica nema pojma koliko je stvarno izazovna ta frizura “raspolovljena breskva”! Zamisli da hodaš iza neke mlade gejše i po glavi ti se motaju svakakve zloèeste misli o tome što bi joj sve volio raditi, a onda ugledaš na njezinoj glavi taj oblik raspolovljene bre-skve kroz koji se vidi velika crvena mrlja... Što ti misliš o tome?” Dakle, ja o tome ništa nisam mislila i to sam mu rekla. “Gdje ti je mašta!” rekao mije. Trenutak kasnije sinulo mi je na što misli i tako sam se zacrvenjela da je on prasnuo u smijeh. Na povratku do okiye nije mi više bilo važno što mi je moja jadna koža na glavi izgrebana poput glinene posude nakon što je lonèar obradi oštrim nožem. Svaki put kad bih uhvatila svoj odraz u nekom izlogu, osjetila bih se kao netko koga se mora ozbiljno shvatiti; nisam više bila djevojèica, nego mlada žena. Kad sam stigla u okiyu, Tetiæa me natjerala da se okreæem pred njom i rekla mi je svakakve ljubazne rijeèi. Èak ni Buèa nije mogla odoljeti da ne obiðe jednom zadivljeno oko mene, iako bi se Hatsumomo ljutila da je za to znala. A što misliš, kako je reagirala Majka? Propela se na prste kako bi sve dobro pogledala -što joj nije mnogo pomoglo jer sam ja veæ tada bila viša od nje, i poèela prigovarati kako bi bilo bolje da sam otišla Hatsumominom frizeru. Svaka je mlada gejša isprva ponosna na svoju frizuru, ali je veæ za tri ili èetiri dana poèinje mrziti. Jer, vidiš, ako se djevojka vrati iscrpljena kuæi od frizera i prilegne da se malo odmori, stavljajuæi glavu na jastuk kao što je to uvijek dosad radila, frizura æe se spljoštiti i izgubiti oblik. I onda, èim se probudi, morat æe iznova otiæi frizeru. Zato

200 201

mlade gejše pripravnice moraju nauèiti spavati na novi naèin. Ne mogu više spavati na jastuku, nego na neèem što se zove takamakura, o èemu sam veæ ranije nešto rekla. To zapravo nije jastuk, nego više kao neko sedlo za oslanjanje vrata. Veæinom je obloženo tkaninom ispunjenom pljevom, ali unatoè tome imaš osjeæaj kao da si glavu oslonio na kamen. Ležiš tako na futonu, s glavom u zraku i misliš da je sve u redu, dok ne zaspiš, ali kad se probudiš, vidiš da si se nekako pomakla i da ti je glava pala na strunjaèu, tako da ti je frizura pokvarena baš kao da si spavala na jastuku. Tetiæa mi je pokušala pomoæi tako da je stavila pladanj s rižinim brašnom na strunjaèu ispod moje kose. No, svaki put kad bi mi glava u snu pala natrag, utonula bi u rižino brašno koje bi se zalijepilo na vosak i uništilo mi frizuru. Veæ sam gledala Buèu kako prolazi te muke. Sad je bio red na meni. Neko vrijeme, svakog sam se jutra budila s upropaštenom frizurom i potom morala èekati u redu kod frizera da me ponovo izmuèi. Svako poslijepodne tog iscrpljujuæeg tjedna Tetiæa me oblaèila od glave do pete u odjeæu gejše pripravnice i tjerala me da hodam gore-dolje po zemljanom prolazu kako bih stekla izdržljivost. U poèetku sam se jedva mogla micati i stalno sam se bojala da æu se izvrnuti na leða. Mlade se djevojke, naime, odijevaju mnogo kiæenije od starijih gejša, što znaèi življe boje i upadljivije tkanine, ali i duži obi. Zrela žena nosi obi vezan na leðima u uredan mali èvor u obliku kutije koji mi zovemo “bubanj”, što ne zahtijeva mnogo tkanine. Djevojke ispod dvadeset godina vežu obi na gizdaviji naèin. A u sluèaju gejše pripravnice èvor obija ima upravo dramatiène razmjere: to je takozvani darari-obi ili “viseæi obi”, svezan visoko, gotovo u visini lopatica, dok mu krajevi vise do malo iznad poda. I ma koliko da je kimono živih boja, obi je gotovo uvijek još upadljivije obojen. Kad neka gejša pripravnica hoda ulicom ispred tebe, neæe ti upasti u oèi njen kimono, nego dugaèki obi jarkih boja, a od kimona æeš vidjeti samo mali rub preko ramena i sa strane. Kako bi se postigao takav uèinak, obi mora biti tako dugaèak da razmotan dopire od jednog kraja sobe do drugog. Ali hodanje ne otežava dužina obija, nego njegova težina, jer je gotovo uvijek napravljen od teškog svilenog brokata. Zadihat æeš se veæ ako ga smotanog nosiš uz stepenice, onda možeš zamisliti kako je nositi ga na sebi: široka, debela traka steže te u pasu poput jedne od onih strašnih zmija, a težina èvora i obješeni krajevi vuku te prema natrag tako da imaš osjeæaj kao da ti je netko privezao na leða golemi kovèeg. Da stvar bude još gora, kimono je sam za sebe takoðer težak, s dugaèkim, obješenim rukavima. Ne mislim tu na uobièajeno širok rukav koji visi ispod ruke. Možda si primijetio kako kad neka žena u kimonu podigne ruke, tkanina ispod ruku tvori nešto kao obješeni džep. Taj je džep ili furi, kako mi to zovemo, na kimonu gejše pripravnice osobito dugaèak. Ako djevojka ne pazi, vuæi æe joj se po zemlji, a kad pleše, sigurno æe se spotaknuti o rukave ako ih ne namota oko podlaktica. Mnogo godina kasnije jedan se slavni znanstvenik sa sveuèilišta u Kvotu napio jedne noæi i rekao nešto o odjeæi gejše pripravnice što mi se duboko urezalo u sjeæanje. “Mandrila iz središnje Afrike mnogi smatraju najgizdavi-jim primatom”, rekao je. “Ali ja vjerujem da se ipak ni jedna vrsta primata ne može svojim bojama i gizdavošæu mjeriti s gejšama pripravnicama u Gionu.” Napokon je došao dan kad smo Mameha i ja trebale obaviti ceremoniju posestrimstva. Ustala sam rano i okupala se, a ostatak jutra provela sam u odijevanju. Tetiæa mi je pomogla oko završnih detalja šminkanja i ureðivanja kose. Zbog voska i bjelila na licu, imala sam èudan osjeæaj kao da su mi obrazi potpuno utrnuli; kad bih prstima dotaknula lice, osjeæala sam samo nejasni pritisak. Toliko sam puta to napravila da mi je Tetiæa na kraju morala

202

203

I li i,

popravljati šminku. Kad sam se poslije pogledala u zrcalo, dogodilo mi nešto jako èudno: znala sam da sam ja osoba koja kleèi pred toaletnim stoliæem, ali ja sam bila i ova potpuno nepoznata djevojka koja me je gledala iz zrcala. Èak sam ispružila ruku da je dodirnem. Bila je blistavo našminkana u stilu gejše. Usnice su joj bile poput crvenog cvijeta na licu bijelom kao kreda s tek neznatnom sjenkom rumenila na obrazima. Kosa joj je bila ukrašena svilenim cvjetovima i granèicama neoljuštene riže. Bila je o-djevena u sveèani crni kimono sa znakom Nitta okiye. Kad sam se napokon uspjela uspraviti na noge, izišla sam u predsoblje i zapanjeno zurila u svoj odraz u visokom zrcalu. Izvezeni zmaj ovijao se oko donjeg dijela mog kimona, od ruba haljine do sredine bedra. Griva mu je bila istkana od niti lakiranog crvenog konca. Pandže i zubi bili su od srebra, a oèi od zlata, pravog zlata. Nisam mogla zaustaviti suze koje su mi navirale u oèi i morala sam zuriti gore u strop, kako bih sprijeèila da mi ne poteku niz obraze. Prije nego što sam izašla iz okiye, uzela sam rupèiæ koji mi je dao predsjednik i zataknula ga u obi, za sreæu. Tetiæa me je otpratila do Mamehina stana, gdje sam izrazila Mamehi svoju zahvalnost i obeæala joj da æu je uvijek poštovati. Zatim smo sve tri otišle do gionskog hrama, gdje smo Mameha i ja pljesnule rukama i objavile bogovima kako æemo se uskoro vezati sestrinskom vezom. Ja sam ih molila neka budu blagonakloni prema meni u iduæim godinama, a zatim sam sklopila oèi i zahvalila im što su mi ispunili ono za što sam ih molila prije tri i pol godine: da mi se ispuni želja da postanem gejša. Ceremonija posestrimstva trebala se održati u èajani Ichiriki, nedvojbeno najpoznatijoj èajani u èitavom Japanu. Uz nju je vezan dio povijesti Japana, dijelom i zbog toga što se jedan slavni samuraj skrivao u njoj poèetkom 18. stoljeæa. Ako si ikad èuo prièu o èetrdeset sedam roni-na, koji su osvetili smrt svog gospodara i nakon toga izvršili obredni èin samoubojstva - seppuku, pa, vidiš, njihov se voða skrivao u èajani Ichiriki dok je smišljao plan osvete. Najuglednije èajane u Gionu veæinom se ne mogu vidjeti s ulice, vidljivi su samo jednostavni ulazi, ali Ichiriki je uoèljiva poput jabuke na stablu. Nalazi se na jednom istaknutom uglu avenije Shijo, okružena glatkim zidom boje marelice, natkrivenim vlastitim krovom od glaziranih ploèica. Meni je izgledala poput palaèe. Ovdje su nam se pridružile dvije od ostalih Mamehi-nih mlaðih sestara i Majka. Kad smo se svi okupili u vanjskom vrtu, jedna nas je sluškinja povela kroz ulazno predvorje i niz jedan lijepi, krivudavi hodnik do male tatami sobe u stražnjem dijelu. Ja još nikad nisam bila u tako elegantnim prostorima. Svaki je komad drveta bio uglaèan do sjaja, svaki je ožbukani zid bio savršeno gladak. Osjetila sam slatkasti, prašnjavi miris kuroyakija, “uglje-nocrnog”, jedne vrste parfema koji se pravi od pougljenje-log drveta smrvljenog u fini, sivi prah. To je vrlo staromodan parfem. Èak je i Mameha, a nisi mogao naæi tradicionalniju gejšu od nje, davala prednost nekim više zapadnjaèkim mirisima. Ali sav onaj kuroyaki kojim su se mirisale tolike generacije gejša, uvukao se u zidove stare èajane i još uvijek se osjeæao u zraku. Ja i sad èuvam jednu drvenu tubicu tog mirisa i svaki put kad ga omi-rišem, vidim se ponovo u èajani Ichiriki. Sama ceremonija, kojoj je prisustvovala i vlasnica èajane, nije trajala duže od deset minuta. Jedna je sluškinja donijela pladanj s nekoliko šalica sakea i Mameha i ja smo zajedno pile. Prvo sam ja srknula tri gutljaja iz jedne šalice i potom predala šalicu Mamehi, koja je takoðer srknula tri gutljaja. To smo uèinile s tri razlièite šalice i time je ceremonija bila završena. Više nisam bila Chiyo, odsad sam bila gejša poèetnica Savuri. Tijekom prvih mjesec dana pripravnièkog staža mladu gejšu nazivaju “poèetnicom” i ne smije plesati, ni zabavljati goste ako uz nju nije njezina starija sestra, te zapravo uglavnom promatra i uèi. Sto se pak tièe imena Savuri, Mameha se dugo savjetovala sa

svojim gatarom prije nego što ga je odabrala. Jer, vidiš, nije sve u zvuènosti imena; jako je važno i znaèenje znakova, kao i broj poteza kistom kojima se ime

204 205 ispisuje, jer postoji sretan i nesretan broj poteza. Moje novo ime sastavljeno je od “sa”, što znaèi “zajedno”, “yu” za zodijaèki znak Kokoši, što je protuteža ostalim elementima u mojoj liènosti i “ri”, što znaèi “razumijevanje”. Na žalost, sve kombinacije koje su ukljuèivale neki dio Ma-mehina imena, gatar je proglasio za nepovoljne. Smatrala sam da je Sayuri divno ime, ali ipak mi je bilo èudno što više nisam Chiyo. Nakon ceremonije otišle smo u drugu sobu na ruèak. Jele smo “crvenu rižu”, odnosno rižu pomiješanu s crvenim grahom. Jedva sam se prisiljavala nešto pojesti, osjeæala sam se nekako èudno uznemirena i nimalo slavljenièki. Vlasnica èajane me je nešto upitala i kad sam èula kako me zove “Sayuri”, o-djednom sam shvatila što me muèi. Èinilo se kao da je djevojèica Chiyo, ona mala djevojèica koja je bosonoga trèala od jezerca do svoje pijane kuæice, prestala postojati. Osjeæala sam da ju je uništila ova nova djevojka, Savuri, sjajnog bijelog lica i crvenih usnica. Mameha je zamislila da æe me tijekom ranih popodnevnih sati provesti kroz Gion i predstaviti raznim vlasni-cama èajana i gospodaricama okiya s kojima je ona imala poslovne ili prijateljske odnose. Ali nismo krenule odmah nakon ruèka. Prvo me je odvela u jednu od soba u èajani i zamolila me da sjednem. Naravno, gejša u kimonu nikad ne “sjedi”; ono što mi zovemo sjedenjem, drugi bi ljudi vjerojatno nazvali kleèanjem. U svakom sluèaju, nakon što sam se spustila u sjedeæi položaj, Mameha je iskrivila lice u grimasu i naložila mi da to ponovo napravim. Odjeæa na meni bila je tako nezgrapna da sam tek nakon više pokušaja uspjela pravilno sjesti. Mameha mi je dala jedan ukrasni privjesak u obliku tikvice i pokazala mi kako æu ga nositi na obiju. Kako je tikvica prazna i lagana, smatralo se da umanjuje težinu tijela i mnoge su se nespretne mlade poèetnice oslanjale na to da æe ih njezino djelovanje saèuvati od pada. Mameha je neko vrijeme razgovarala sa mnom, a onda, upravo kad smo se spremale otiæi, zamolila me da joj natoèim èaja. Èajnik je bio prazan, ali mi je ona rekla neka se pretvaram kao da ga nataèem. Htjela je vidjeti kako æu pridržavati rukav da mi ne smeta dok to radim. Mislila sam da toèno znam što ona hoæe i trudila sam se kako bih to dobro izvela, ali Mameha nije bila zadovoljna. “Kao prvo”, rekla je, “kome to toèiš?” “Vama!” odgovorila sam. “Zaboga, ne moraš se truditi da na mene ostaviš dojam. Zamisli da sam netko drugi. Dakle, jesam li muškarac ili žena?” “Muškarac”, rekla sam. “Pa dobro, onda. Sad mi ponovo natoèi èaj.” Poslušala sam je i Mameha je gotovo slomila vrat pokušavajuæi viriti u rukav dok sam držala ispruženu ruku. “Kako ti se to sviða?” upitala me je. “Jer upravo æe se to dogoditi ako držiš ruku tako visoko.” Pokušala sam iznova uliti èaj u šalicu držeæi ruku malo niže. Ovog je puta Mameha odglumila zijevanje, a onda se okrenula od mene i zapoèela razgovor s nekom zamišljenom gejšom koja joj je tobože sjedila s druge strane. “Mislim da mi želite reæi kako sam vam dosadna”, rekla sam joj. “Kako mogu biti dosadna dok toèim èaj?” “Možda ne želiš da ti zavirujem u rukav, ali to ne znaèi da se moraš držati ukoèeno! Muškarca zanima samo jedno. Vjeruj mi na rijeè, shvatit æeš i previše

brzo o èemu govorim. U meðuvremenu, usreæi ga tako što æeš ga navesti da pomisli kako mu dopuštaš vidjeti dio svog tijela koji nitko drugi ne može vidjeti. Ako se neka pripravnica drži tako kao što si se ti malo prije držala, ta da mu toèi èaj kao što bi to uèinila sluškinja, jadnik æe odmah izgubiti svaku nadu. Pokušaj iznova, ali mi prvo pokaži ruku.” Povukla sam rukav kimona iznad lakta i pokazala joj ruku. Mameha mi je uzela ruku s obje svoje i pogledala je sa svih strana. “Imaš divnu ruku i lijepu kožu. Moraš se pobrinuti da je svaki muškarac koji sjedi uz tebe barem jedanput vidi.”

206 207 t I tako sam nastavila s pokušajima sve dok Mameha nije zakljuèila kako uspijevam dovoljno odmaknuti rukav kako bih pokazala ruku, a da to što radim ne izgleda previše oèito. Izgledala bih smiješno kad bih zadigla rukav do lakta: trik je bio u tome da se pravim kao da ga samo odmièem kako mi ne bi smetao, ali ga pritom povuèem dva ili tri prsta iznad ruènog zgloba, dopuštajuæi onome kome toèim èaj da mi vidi podlakticu. Mameha mi je rekla kako je donja strana najljepši dio ruke i zato uvijek moram paziti da èaj nataèem tako da mi muškarac vidi donju, a ne gornju stranu podlaktice. Zatim mi je rekla da još jednom natoèim èaj, ali da se ovog puta pravim kao da ga toèim vlasnici èajane Ichiriki. Napravila sam isto što i prije i Mameha je ponovo razvukla lice u grimasu. “Zaboga, ja sam žena”, rekla je. “Zašto mi pokazuješ ruku na taj naèin? Valjda me hoæeš rasrditi.” “Rasrditi?” “A što bih drugo mogla pomisliti? Pokazuješ mi kako si ti lijepa i mlada, dok sam ja veæ stara i izborana. Osim ako namjerno ne želiš biti vulgarna...” “Zašto bi to bilo vulgarno?” “Zašto bi se inaèe toliko trudila da mi pokažeš donju stranu podlaktice? Mogla si mi isto tako pokazati taban ili unutrašnju stranu bedra. Ako ti letimièno ugledam neki dio ruke, to je u redu. Ali ne možeš mi je namjerno gurati pod nos!” Natoèila sam joj èaja još nekoliko puta dok nisam nauèila kako æu to izvesti na èedniji i primjereniji naèin. Nakon toga je Mameha objavila kako smo sad spremne poæi zajedno u šetnju Gionom. Do tada sam veæ nekoliko sati nosila na sebi tešku odoru gejše pripravnice. Sad sam još morala pokušati hodati ulicama Giona u cipelama koje mi zovemo okobo. To su prilièno visoke natikaèe, napravljene od drva, s lijepim, lakiranim jezicima koji ih pridržavaju za nogu. Mnogi ih ljudi smatraju osobito elegantnima zato što se sužavaju prema dnu, tako da je donji dio za polovicu uži od gornjeg. Meðutim, bilo mi je u njima jako teško hodati gracioznim koracima. Èinilo mi se kao da su mi za noge privezali cijepove. Svratile smo u možda dvadesetak razlièitih okiya i èajana, iako smo u veæini njih provele samo nekoliko minuta. Obièno bi nam sluškinja otvorila vrata i Mameha bi je uljudno zamolila da pozove gospodaricu, a zatim, kad bi došla gospodarica, Mameha bi joj rekla: “Željela bih vam predstaviti svoju novu mlaðu sestru Savuri”, nakon èega bi se duboko naklonila i dodala: “Molim za vašu naklonost, gospodarice.” Potom bi gospodarica i Mameha malo proèavrljale i mi bismo se oprostile. Na nekoliko su nas mjesta pozvali unutra i poslužili nam èaj, ali se nismo zadržavale duže od otprilike pet minuta. Ja sam izbjegavala piti èaj i samo bih navlažila usnice. Najteže je od svega nauèiti iæi na zahod u

jednom od ovih sveèanih kimona, a ja uopæe nisam bila sigurna da sam dovoljno svladala to umijeæe. Bilo kako bilo, u roku od jednog sata toliko sam se umorila da sam se jedva suzdržavala da glasno ne jauèem dok smo hodale ulicom. No, mi smo nastavile obilazak. Pretpostavljam da je tada u Gionu bilo možda trideset ili èetrdeset prvorazrednih èajana i oko stotinu ili nešto više onih nešto niže klase. Dakako, nismo ih sve mogle posjetiti. Otišle smo u petnaest ili šesnaest onih u kojima je Mameha obièno zabavljala goste. Sto se pak tièe okiya, njih je sigurno bilo na stotine, ali mi smo obišle samo nekoliko onih s kojima je Mameha održavala prijateljske ili poslovne odnose. Nešto iza tri sata popodne završile smo s obilaskom. Ja bih se najradije bila vratila u okiyu i spavala do sutra ujutro. Ali Mameha je imala planove veæ za tu istu veèer. Trebala sam se po prvi put pojaviti kao gejša poèetnica na jednoj zabavi. “Idi i okupaj se”, rekla mi je. “Mnogo si se znojila i šminka ti se razmazala.”

208 209 -Jtt

Bio je, naime, topao jesenski dan, a uz to sam bila izložena velikim naporima. Kad sam se vratila u okiyu, Tetiæa mi je pomogla da se svuèem i zatim se sažalila na mene i pustila me da odspavam pola sata. Ponovo sam bila u njezinoj milosti, sad kad su moje glupe pogrješke bile iza mene i kad se èinilo da me èeka još sjajnija buduænost od Buèine. Probudila me nakon tog kratkog odmora i ja sam, što sam brže mogla, otišla do obližnjeg kupatila. Oko pet sati veæ sam bila potpuno odjevena i našminkana. Bila sam strašno uzbuðena, kao što možeš i zamisliti, jer godinama sam promatrala Hatsumomo, a odnedavna i Buèu, kako lijepe i dotjerane odlaze iz okiye kasno popodne ili uveèer i sad je napokon došao red na mene. Prigoda kojoj sam te veèeri prvi put trebala prisustvovati bio je banket u hotelu Kansai International. Banketi su ukoèene, službene veèere na kojima gosti sjede rame uz rame uza zidove velike tatami sobe, poredani otprilike u obliku slova U, a ispred njih, na malim stoliæima, postavljeni su pladnjevi s jelima. Gejše, koje su tu da ih zabavljaju, kreæu se kroz sredinu sobe, unutar tog slova U što ga tvore gosti i stoliæi s jelom, i provode samo po nekoliko minuta kleèeæi ispred svakog gosta kako bi mu natoèile šake i malo proèavrljale. To se ne bi baš moglo nazvati uzbudljivim dogaðajem, a moja je uloga, kao poèetnice, bila još manje uzbudljiva od Mamehine. Èitavo sam je vrijeme pratila kao sjena. Svaki put kad bi se ona predstavila nekom gostu, ja bih to takoðer uèinila, naklonivši se vrlo duboko i govoreæi: “Moje je ime Savuri, ja sam poèetnica i molim vas da mi nešto ne zamjerite.” Nakon toga ništa više nisam govorila i nitko meni ništa nije rekao. Pred kraj banketa sluškinje su otvorile vrata na jednom kraju sobe i Mameha je, zajedno s jednom drugom gejšom, izvela ples Chi-yo no Tomo, “Vjeèno prijateljstvo”. To je ljupka prièa o dvije odane prijateljice koje se nakon dugo vremena ponovo susreæu. Veæina je muškaraca sjedila i èaèkala zube tijekom plesa, svi su oni bili direktori nekakve velike kompanije koja je proizvodila gumene ventile, ili nešto slièno, koji su se jednom godišnje okupljali u Kvotu na sveèanoj veèeri. Mislim da ni jedan od njih nije razlikovao ples od tumaranja nekog mjeseèara. Ali ja sam bila oèarana. Gejše u Gionu uvijek se služe lepezom kao plesnim rekvizitom, a Mameha je

posebno vješto izvodila pokrete lepezom. Prvo je zatvorila lepezu i okreæuæi se u krugu, graciozno je njome izvodila lelujave pokrete iz zgloba, predoèujuæi rijeku koja protjeèe. Zatim ju je otvorila i lepeza se pretvorila u šalicu u koju joj je njezina partnerica ulila šake. Kao što sam rekla, ples je bio divan, baš kao i melodija koja ga je pratila, a koju je jedna strašno mršava gejša sa sitnim, vodenastim oèima svirala na sha-misenu. Službeni banket u pravilu nikad ne traje duže od dva sata, pa smo tako u osam veæ bile ponovo na ulici. Upravo sam se okretala prema Mamehi da joj zahvalim i zaželim laku noæ, kadli ona reèe: “No, mislila sam te poslati u krevet, ali sad mi se èiniš tako puna energije. Ja idem u èajanu Komoriva. Doði sa mnom da po prvi put okusiš ozraèje ležerne zabave. Ionako bi bilo dobro da te što prije poènemo pokazivati naokolo.” Nisam joj mogla reæi da sam previše umorna i da mi se ne ide, pa sam tako progutala ono što sam doista osjeæala i krenula za njom niz ulicu. Usput mi je objasnila kako tu zabavu prireðuje èovjek koji vodi Nacionalno kazalište u Tokvju. On poznaje sve važne gejše u gotovo svim èetvrtima gejša u Japanu i premda æe vjerojatno biti vrlo srdaèan prema meni kad me Mameha predstavi, ne smijem oèekivati da æe mi pokloniti mnogo pozornosti. Ja moram samo paziti na to da uvijek izgledam ljupko i zainteresirano. “Pripazi samo da se ne dogodi ništa što bi te na neki naèin osramotilo”, upozorila me je. Ušle smo u èajanu i sluškinja nas je odvela do jedne sobe na katu. Jedva sam se usudila pogledati unutra kad je Mameha kleknula i odgurnula vrata, ali sam uspjela

210 211 zapaziti sedam ili osam muškaraca koji su, zajedno s možda èetiri gejše, sjedili na jastucima oko jednog stola. Poklonile smo se i ušle u sobu, te potom kleknule na strunjaèe da za sobom zatvorimo vrata - naime, to je naèin na koji gejša ulazi u sobu. Prvo smo pozdravile ostale gejše, kako me je Mameha unaprijed poduèila, zatim domaæina i nakon toga ostale goste. “Mameha-san!” rekla je jedna gejša. “Stigla si u pravi èas da nam isprièaš prièu o vlasuljaru Konda-sanu.” “Oh, zaboga, uopæe se ne sjeæam te prièe”, odgovorila je Mameha i na to su se svi poèeli smijati. Nisam shvaæala što je u tome smiješno. Mameha me je povela oko stola i kleknula pokraj domaæina. Ja sam kleknula uz nju. “Gospodine direktore, dopustite mi da vam predstavim svoju novu mlaðu sestru”, rekla je. To su bile rijeèi nakon kojih sam se ja trebala nakloniti, reæi svoje ime, zamoliti direktora da mi nešto ne zamjeri i tako dalje. On je bio nervozan èovjek, izbuljenih oèiju i krhka tijela kao da ima pileæe kosti. Nije me ni pogledao, samo je stresao pepeo s cigarete u gotovo prepunu pepeljaru pokraj sebe i rekao: “Kakva je to prièa o vlasuljaru Konda-sanu? Djevojke to spominju èitavu veèer, a nijedna neæe isprièati prièu.” “Èasna rijeè, ne znam!” odgovori Mameha. “To znaèi”, dobaci jedna gejša, “da ju je sram to isprièati. Pa, ako ona neæe, pretpostavljam da æu morati ja.” Muškarcima se, izgleda, svidio taj prijedlog, ali je Mameha samo uzdahnula. “Ja æu u meðuvremenu dati Mamehi šalicu sakea da smiri živce”, rekao je direktor, isprao svoju vlastitu šalicu u zdjeli vode na sredini stola, ta je zdjela bila tu upravo zbog toga, i pružio je Mamehi. “Dakle”, zapoèela je prièu ona druga gejša, “taj je momak, Konda-san, najbolji vlasuljar u Gionu, odnosno barem svi tako kažu. I Mameha-san godinama

odlazi k njemu. Ona uvijek mora imati sve najbolje, znate. Samo je pogledajte i vidjet æete daje tako.” 212 Mameha napravi grimasu kao da se, tobože, srdi. “Svakako se najljepše srdi”, reèe jedan muškarac. “Tijekom svake predstave”, nastavi gejša, “vlasuljar je iza pozornice kako bi pomogao kod promjene kostima. Cesto se dogodi da, dok gejša svlaèi jedan kimono i oblaèi drugi, nešto sklizne tu i tamo i odjednom... obnažena dojka! Ili... negdje izviri malo dlaka! Dogodi se, znate. No, bilo kako bilo...” “A ja sam sve ove godine radio u banci”, reèe jedan muškarac. “Hoæu biti vlasuljar!” “Ima on dosta posla, nemojte misliti da samo zuri u gole ženske. Bilo kako bilo, Mameha-san uvijek izigrava nekakvu èednost i presvlaèi se iza paravana...” “Pusti da ja to isprièam”, prekine je Mameha. “Ti to tako prièaš da æe ljudi svašta misliti o meni. Nisam izigravala nikakvu èednost. Konda-san je uvijek zurio u mene kao da ne može doèekati sljedeæu promjenu kostima i zato sam tražila da donesu paravan. Èudim se da Konda-san nije oèima izbušio rupe u paravanu, koliko se naprezao da nešto vidi.” “Zašto mu nisi dopustila da tu i tamo nešto spazi”, prekine je direktor. “Sto bi te koštala takva mala ljubaznost?” “Nikad nisam tako o tome mislila”, reèe Mameha. “Potpuno ste u pravu, gospodine direktore. Kakve može biti štete od jednog letimiènog pogleda? Možda biste nam ga vi sada htjeli priuštiti?” Svi su u sobi prasnuli u smijeh. Upravo kad se smijeh poèeo stišavati, direktor ustane i poène razvezivati pojas na svom kimonu, što je izazvalo novi val smijeha. “Uèinit æu to”, rekao je direktor Mamehi, “samo ako mi ti uzvratiš na isti naèin...” “Ja to nisam ponudila”, odgovori Mameha. “Nisi nimalo velikodušna.” “Velikodušne osobe ne postaju gejše”, reèe Mameha. “One postaju zaštitnici gejša.” 213 “Onda ništa”, reèe direktor i ponovo sjedne. Moram reæi da mi je laknulo što je odustao, jer, premda se èinilo da se svi ostali silno zabavljaju, meni je bilo neugodno. “Gdje sam ono stala?” reèe Mameha. “No da, zatražila sam jednog dana da donesu paravan i mislila sam da æe to biti dovoljno da me zaštiti od Konda-sana. Meðutim, kad sam se u jednom trenutku žurila natrag sa zahoda, nigdje ga nisam mogla naæi. Uhvatila me panika, jer mi je trebala perika za sljedeæu toèku, ali sam ga na kraju ipak našla kako sjedi na jednoj škrinji uza zid; izgledao je nekako slab i sav je bio mokar od znoja. Pomislila sam da možda nema nekih tegoba sa srcem! Imao je moju periku kraj sebe i kad me je ugledao, isprièao se i pomogao mi da je stavim. Kasnije, tog istog popodneva, uruèio mi je jedno pisamce...” Mamehin glas utihne. Na posljetku, jedan od muškaraca upita: “Onda? Što ti je napisao?” Mameha pokrije oèi rukom. Bilo joj je previše neugodno nastaviti prièu i to je kod svih ostalih ponovo i-zazvalo smijeh. “No, dobro, ja æu vam reæi što je napisao”, javi se ona gejša koja je zapoèela prièu. “Poèinjalo je otprilike ovako: “Najdraža Mameha. Ti si najljupkija gejša u èitavom Gio-nu” i tako dalje. “Nakon što skineš neku periku, ja je uvijek milujem i držim je u radionici kako bih tijekom dana mogao povremeno zariti lice u nju i osjetiti tvoj miris. Meðutim, kad si danas otrèala na zahod, pružila si mi najljepše trenutke mog života. Dok si bila unutra, ja sam se sakrio kraj vrata i na zvuk tog divnog žubora, ljepšeg od vodopada...”“ Muškarci su se toliko smijali da je gejša morala prièekati da se smire.

“ "... i na zvuk tog divnog žubora, ljepšeg od vodopada, sav sam se ukrutio i ukoèio tamo gdje ja žuborim...”“ “Nije tako rekao”, prekine je Mameha. “Napisao je: “na zvuk tog divnog žubora, ljepšeg od vodopada, nabujao sam i nabrekao, znajuæi da je tvoje tijelo u tom trenutku obnaženo...”“ 214 “I onda joj je rekao”, preuzme prièu ona gejša, “kako poslije nije mogao stajati na nogama od uzbuðenja. I kako se nada da æe jednog dana opet iskusiti takav trenutak sreæe.” Dakako, svi su se smijali. Ja sam se takoðer pretvarala da mi je to smiješno. U stvari, teško mi je bilo vjerovati da su ti muškarci, koji su platili prilièno mnogo novaca kako bi došli ovamo i sjedili okruženi ženama u prekrasnim, skupim kimonima, doista željeli slušati prièe kakve su djeca u Yoroidu prièala na obali jezerca. Ja sam zamišljala kako æu zadivljeno slušati razgovore o književnosti, kabukiju ili neèem sliènom. Naravno, u Gionu je bilo i takvih zabava. No, sluèajno se dogodilo da moja prva zabava bude od ove druge, djetinjastije vrste. Èitavo to vrijeme muškarac pokraj mene trljao je rukama zajapureno lice i uopæe nije pratio prièu. Sad se zagledao u mene i napokon upitao: “Sto je to s tvojim oèima? Ili sam ja jednostavno previše popio?” On je svakako previše popio, premda sam mislila kako ne bi bilo pristojno da mu to kažem. Ali prije nego što sam dospjela išta odgovoriti, njegove su se obrve poèele trzati i on se poèeo tako žestoko èešati po glavi da mu se po ramenima prosuo mali oblak snijega. Pokazalo se da su njega u Gionu zbog užasne peruti zvali “Gospodin Meæava”. Èinilo se da je zaboravio svoje pitanje, ili možda nije ni oèekivao odgovor, jer me je sad upitao koliko imam godina. Rekla sam mu da imam èetrnaest godina. “Ti si najstarija èetrnaestogodišnjakinja koju sam ikad vidio. Evo, uzmi”, rekao mi je i pružio mi svoju praz nu šalicu. , “Oh, ne, hvala, gospodine”, rekla sam, “ja sam samo poèetnica...” Tako me je Mameha poduèila da moram reæi, ali me gospodin Meæava nije slušao. Nastavio je držati šalicu u zraku, sve dok je nisam uzela, a onda je dohvatio bocu sa sakeom da mi natoèi. Ja nisam smjela piti šake, jer se gejša pripravnica, pogotovo dok je poèetnica, mora doimati djetinjasto. Meðutim, nisam ga mogla ne poslušati. Pružila sam šalicu pre215 I

ma njemu, ali se on još jednom poèešao po glavi prije nego što je natoèio šake i ja sam s užasom primijetila kako je nekoliko krpica peruti uletjelo u moju šalicu. Gospodin Meæava je natoèio šalicu do vrha i rekao: “Sad to lijepo popij. Hajde. To ti je prva od mnogih.” Nasmiješila sam mu se i polako poèela podizati šalicu prema ustima, jer nisam znala što bih drugo mogla uèiniti, kad mi je Mameha, hvala nebesima, pritekla u pomoæ. “Ovo je tvoja prva zabava, Sayuri. Ne bi bilo dobro da se napiješ”, rekla je, premda je to zapravo govorila gospodinu Meæavi. “Samo smoèi usnice i to æe ti biti dosta.” Poslušala sam je i smoèila sam usne sakeom. Kažem da sam smoèila usnice, a zapravo sam ih tako èvrsto stisnula da sam se gotovo ozlijedila i onda sam nagnula šalicu dok nisam osjetila da mi je tekuæina doprla do kože. Potom sam brzo spustila šalicu na stol i rekla: “Mmm! Fino!” dok sam istodobno rukom posegnula u obi i izvadila rupèiæ. Laknulo mi je kad sam posušila rupèiæem naušnice, a gospodin Meæava, na sreæu, ništa nije primijetio jer je previše bio zaokupljen zurenjem u šalicu koju sam ostavila na stolu. Trenutak kasnije,

dohvatio ju je s dva prsta i izlio u sebe, a zatim je ustao i isprièao se da mora otiæi na zahod. Od gejše pripravnice se oèekuje da muškarca prati do zahoda i natrag, ali to nitko ne oèekuje od poèetnice. Ako u sobi nema ni jedne pripravnice, muškarac æe obièno sam otiæi do zahoda ili æe ga ponekad otpratiti neka gejša. Meðutim, gospodin Meæava je stajao tamo i zurio dolje u mene, sve dok nisam shvatila kako èeka na mene. Ja se nisam snalazila u èajani Komoriva, ali gospodin Meæava je sam znao put do zahoda. Išla sam za njim niz hodnik i onda smo skrenuli iza ugla. On je stao ustranu, èekajuæi da mu ja otvorim vrata. Nakon što sam ponovo zatvorila vrata za njim, èekala sam ga u hodniku i èula sam kako se netko uspinje uza stube, ali nisam na to o-braæala pozornost. Gospodin Meæava je ubrzo izišao i vratili smo se natrag u sobu. Kad sam ušla, vidjela sam da nam se u meðuvremenu pridružila još jedna gejša i jedna pripravnica. Bile su leðima okrenute vratima, tako da im nisam vidjela lica dok sam išla za gospodinom Meæavom oko stola i ponovo zauzela svoje mjesto. Možeš misliti kako sam se zaprepastila kad sam ih vidjela, jer tamo, s druge strane stola, sjedila je jedina žena koju sam po svaku cijenu željela izbjeæi. Bila je to Hatsumomo - smiješila mi se - a kraj nje je sjedila Buèa.

216 217 i Petnaesto poglavlje Hatsumomo se smiješila kad je bila sretna, kao i svi ljudi, a ona je bila najsretnija kad bi se spremala nekome nanijeti patnju. Zato je na licu imala tako divan osmijeh kad je rekla: “Oh, zaboga! Kakva neobièna sluèajnost. S nama je jedna poèetnica! Zbilja ne bih smjela isprièati ostatak te prièe, jer bi sirotici moglo biti neugodno.” Nadala sam se da æe se Mameha isprièati i odvesti me sa sobom. Ali ona mi je samo uputila zabrinuti pogled. Vjerojatno je mislila kako bi ostaviti Hatsumomo samu s ovim muškarcima bilo isto kao da pobjegneš od kuæe koja gori; pametnije je ostati i pokušati nadzirati štetu. “Ozbiljno, ja mislim da ništa nije teže nego biti poèetnica”, govorila je Hatsumomo. “Slažeš se, Buèo?” Buèa je sad bila gejša pripravnica; ona je svoj poèetnièki staž prošla prije šest mjeseci. Pogledala sam je u nadi da æe mi pokazati kako suosjeæa sa mnom, ali ona je samo zurila u stol s rukama u krilu. Buduæi da sam je tako dobro poznavala, znala sam da mala bora iznad korijena nosa znaèi da je uzrujana. “Da, gospoðo”, rekla je. “To je tako teško razdoblje u životu”, nastavila je Hatsumomo. “Još se sjeæam kako je meni bilo teško... Kako se zoveš, mala poèetnice?” Sreæom, nisam morala odgovoriti, jer se umiješala Mameha. “Svakako si toèno rekla da je to razdoblje bilo teško za tebe, Hatsumomo-san. Doduše, ti si bila nespretnija od drugih.” “Ja hoæu èuti ostatak prièe”, javio se jedan muškarac. “I zbuniti jadnu poèetnicu koja nam se upravo pridružila?” reèe Hatsumomo. “Isprièat æu vam to samo ako mi obeæate da neæete misliti na ovu jadnu djevojku dok me budete slušali. Nastojte zamisliti neku drugu djevojku.” Hatsumomo je bila genijalna u svojoj zloæi. Možda muškarci nisu do tada zamišljali kako se ta prièa dogodila meni, ali sad æe zacijelo to misliti. “Da vidimo, gdje sam stala?” zapoène Hatsumomo. “Ah, da. Dakle, ta poèetnica koju sam spomenula... ne mogu se sjetiti njezina imena, ali bih je morala nekako

nazvati kako je ne biste zamijenili s ovom siroticom. Reci mi, mala poèetnice... kako ti je ime?” “Savuri, gospoðo”, odgovorila sam. A lice mi je bilo tako zajapureno od straha da me uopæe ne bi zaèudilo da mi se sva šminka otopila i poèela mi kapati u krilo. “Savuri. Kako dražesno! Nekako mi ne pristaje uz tebe. No dobro, nazvat æemo poèetnicu iz ove prièe “Mayu-ri”. Dakle, jednog sam dana hodala s Mavuri avenijom Shijo, na putu do okiye njezine starije sestre. Puhao je užasan vjetar, onakav od kojeg se tresu prozori, a jadna Mavuri nije imala mnogo iskustva s kimonom. Ona sama nije bila teža od lista, a ti veliki rukavi, znate, mogu biti kao jedra. Upravo smo se spremale prijeæi preko ulice kad je Mavuri nestala i samo sam negdje iza sebe èula slabašni glasiæ, nešto kao “Ah... ah”, ali sasvim slabašno...” Tu se Hatsumomo okrenula prema meni. “Moj glas nije dovoljno visok”, reèe. “Da èujem kako bi ti to rekla. “Ah...ah...”“ Što sam mogla uèiniti? Pokušala sam koliko sam bolje mogla proizvesti taj zvuk koji je ona tražila. “Ne, ne, mnogo više.... oh, nije važno!” Hatsumomo se okrene muškarcu do sebe i reèe mu ispod glasa: “Mala

218 219 nije jako bistra, zar ne?” Zašutjela je na trenutak i zatre-sla glavom pa zatim nastavila: “Bilo kako bilo, kad sam se okrenula, vidjela sam da vjetar nosi jadnu Mavuri niz ulicu gotovo do raskrižja, dok ona bespomoæno maše rukama i nogama, tako da je slièila na kukca kojeg je netko okrenuo na leða. Zamalo mi je puknuo obi od smijeha, ali onda je ona odjednom zateturala s ploènika ravno na prometno raskrižje, baš kad je prolazio jedan automobil. Na svu sreæu, udarac ju je odbacio na poklopac motora! Noge su joj poletjele u zrak... i onda, ako to možete zamisliti, vjetar joj je podigao kimono i... no da, ne trebam vam reæi što se dogodilo.” “Dapaèe, moraš!” reèe jedan od muškaraca. “Zar nemate nimalo mašte?” odgovorila mu je. “Vjetar joj je podigao kimono do preko bokova. Ona nije htjela da je ljudi vide golu i zato se, u želji da saèuva èednost, pokušala preokrenuti i na kraju se našla raskreèenih nogu i s intimnim dijelom tijela pritisnutim o vozaèko staklo, ravno ispred nosa vozaèu...” Naravno, muškarci su se histerièno previjali od smijeha, ukljuèujuæi direktora, koji je udarao šalicom sakea po stolu tako daje zvuèalo poput mitraljeza i na kraju rekao: “Zašto se meni nikad ne dogaða nešto slièno?” “Dakle, gospodine direktore”, reèe mu Hatsumomo. “Djevojka je bila samo poèetnica! Taj vozaè nije mogao bogzna što vidjeti. Hoæu reæi, možete li zamisliti kako gledate u intimni dio tijela ove djevojke na drugoj strani stola?” Mislila je na mene, naravno. “Ona se vjerojatno ne razlikuje od bebe u pelenama.” “Djevojèicama katkad poènu rasti dlake veæ u jedanaestoj godini”, dobaci jedan muškarac. “Koliko ti imaš godina, mala Sayuri-san?” upita me Hatsumomo. “Èetrnaest, gospoðo”, odgovorila sam, trudeæi se da mi glas zvuèi krajnje uljudno. “Ali ja sam prilièno odrasla èetrnaestogodišnjakinja.” Muškarcima se to svidjelo i Hatsumomin je osmijeh postao pomalo ukoèen. “Èetrnaest?” rekla je. “Savršeno! I naravno, nemaš nikakvih dlaka...” “O da, imam. I to puno!” Podigla sam ruku i potapšala se po kosi.

Po svemu sudeæi, to je bio pametan potez, premda se meni nije èinio osobito pametnim. Muškarci su se smijali još više nego što su se smijali Hatsumominoj prièi. I Hatsumomo se takoðer smijala, jer, pretpostavljam, nije željela da izgleda kao da se njoj smiju. Kad se smijeh stišao, Mameha i ja smo se oprostile. Nismo još ni zatvorile vrata iza sebe kad smo èule kako se Hatsumomo takoðer isprièava što ona i Buèa moraju otiæi. Stigle su nas na stepenicama. “Hej, Mameha-san”, rekla je Hatsumomo, “ovo je zbilja bilo zabavno! Ne znam zašto nismo èešæe zajedno na zabavama!” “Da, bilo je zabavno”, odgovori Mameha. “Uživam pri pomisli što nas još èeka u buduænosti!” I nakon toga me zadovoljno pogleda. Ona je uživala pri pomisli da æe vidjeti Hatsumominu propast. Te noæi, nakon što sam skinula šminku i okupala se, stajala sam u predvorju za goste odgovarajuæi Tetiæi na njezina pitanja o proteklom danu, kad je Hatsumomo ušla s ulice i postavila se ispred mene. Obièno se nije tako rano vraæala, ali èim sam joj vidjela lice, shvatila sam kako se vratila samo zato da se suoèi sa mnom. Èak nije imala na licu onaj svoj uobièajeni okrutni osmijeh, nego su joj usnice bile tako èvrsto stisnute da je izgledala gotovo ružna. Samo je jedan trenutak stajala tako preda mnom, a onda je zamahnula rukom i pljusnula me. Zadnje što sam vidjela prije nego što me je udarila bili su njezini stisnuti zubi poput dvije niske bisera. Toliko sam bila zgranuta da se ne sjeæam što se dogodilo neposredno poslije te æuške. Ali izgleda da se Tetiæa s

220 221 njom porjeèkala, jer sljedeæe što sam razabrala bile su Hat-sumomine rijeèi: “Ako me ta djevojka ponovo javno osramoti, s užitkom æu joj opaliti æušku i s druge strane!” “Kako sam ja vas osramotila?” upitala sam je. “Vrlo dobro si znala što sam mislila kad sam rekla kako vjerojatno nemaš dlaka, ali si od mene napravila budalu. Zapamtit æu ti to, mala Chiyo. Uskoro æu ti vratiti, obeæavam ti.” Nakon toga, èinilo se kao da se Hatsumomina srdžba naglo stišala i ona ponovo iziðe iz okiye na ulicu, gdje je Buèa èekala da joj se pokloni i poslušno poðe za njom. Isprièala sam to Mamehi sljedeæeg popodneva, ali ona je to prilièno ravnodušno saslušala. “U èemu je problem?” rekla je. “Nije ti ostavila modricu na licu, hvala nebesima, a nisi valjda oèekivala da æe biti oduševljena naèinom na koji si joj uzvratila?” “Samo me brine što bi se moglo dogoditi kad iduæi put naletimo na nju”, rekla sam. “Ja æu ti reæi što æe se dogoditi. Okrenut æemo se i otiæi. Domaæin æe se možda iznenaditi kad nas vidi kako odlazimo sa zabave na koju smo netom došle, ali bolje i to nego da pružimo Hatsumomo priliku da te ponovo ponizi. Uostalom, ako naletimo na nju, to bi na neki naèin mogla biti sreæa.” “Stvarno ne vidim kako bi to za nas mogla biti sreæa.” “Ako nas Hatsumomo primora da iziðemo iz nekoliko èajana, svratit æemo na više zabava i to je sve. Na taj æeš naèin u kraæem roku obiæi više mjesta u Gionu i brže postati poznata.” Umirilo me Mamehino samopouzdanje. U stvari, kad smo kasnije krenule u Gion, oèekivala sam da æu, kad te noæi skinem šminku, vidjeti kako mi lice šija od zadovoljstva nakon duge veèeri. Prvo smo svratile na zabavu pri-

reðenu u èast jednog mladog filmskog glumca koji je izgledao kao da nema više od osamnaest godina, ali na glavi nije imao ni jedne jedine dlaèice, èak nije imao ni trepavica, ni obrva. On je nekoliko godina kasnije postao vrlo slavan zbog naèina na koji je umro. Izvršio je samoubojstvo maèem, nakon što je ubio jednu mladu konobaricu u Tokvju. U svakom sluèaju, èinio mi se jako èudnim dok nisam primijetila kako me stalno pogledava. Tako sam dugo izolirano živjela u okiyi da moram priznati kako mi je godilo njegovo zanimanje. Ostale smo ondje više od sata i Hatsumomo se nije pojavila. Uèinilo mi se da bi se moji snovi o uspjehu možda doista mogli ostvariti. Zatim smo otišli na zabavu koju je priredio rektor sveuèilišta u Kvotu. Mameha je odmah poèela razgovarati s nekim znancem kojeg dugo nije vidjela i ostavila me da se sama snalazim. Jedino slobodno mjesto za stolom bilo. je pokraj nekog starca u umrljanoj bijeloj košulji koji je, izgleda, bio jako žedan, jer je stalno pio pivo iz visoke èaše i odmicao bi je s ustiju samo da bi se podrignuo. Kleknula sam kraj njega i upravo sam mu se htjela predstaviti kad sam èula kako se otvaraju vrata. Oèekivala sam da æu vidjeti sluškinju koja donosi novu rundu piæa, ali su ondje u predvorju kleèale Hatsumomo i Buèa. “Oh, zaboga!” èula sam kako Mameha kaže èovjeku s kojim je razgovarala. “Je li tvoj sat toèan?” “Vrlo toèan”, odgovorio joj je. “Podešavam ga svako poslijepodne prema satu na kolodvoru.” “Bojim se da Sayuri i ja nemamo drugog izbora nego biti nepristojne i otiæi. Trebale smo još prije pola sata biti najednom drugom mjestu!” I na to smo obje ustale i kliznule iz sobe upravo u trenutku kad su Hatsumomo i Buèa ulazile. Na izlasku iz èajane Mameha me uvukla u jednu praznu tatami sobu. U nejasnom polumraku nisam joj mogla razabrati crte, samo lijepi ovalni oblik lica i raskošnu krunu od kose. Ako ja nju ne mogu vidjeti, onda ni ona ne može vidjeti mene, pomislila sam i dopustila da mi se lice

222 223 objesi od oèaja i razoèaranja, jer mi se èinilo da nikad neæu uspjeti pobjeæi od Hatsumomo. “Što si danas rekla toj groznoj ženi?” pitala me Ma-meha. “Baš ništa, gospoðo!” “Kako nas je onda našla?” “Ni ja nisam znala da æemo doæi ovamo”, rekla sam. “Kako sam joj onda mogla bilo što reæi?” “Moja sluškinja zna sve moje dogovore, ali ne mogu zamisliti... No dobro, sad idemo na jednu zabavu za koju gotovo nitko ne zna. Naga Teruomi je prošlog tjedna postavljen za novog dirigenta Tokijske filharmonije. Došao je u grad danas popodne, kako bi svima pružio priliku da mu se dive. Nemam baš veliku želju otiæi tamo, ali... barem se neæemo sresti s Hatsumomo.” Prešle smo preko avenije Shijo i skrenule u jednu usku ulièicu ispunjenu mirisom sakea i prženih slatkih krumpira. Kroz jarko osvijetljene prozore na prvom katu dopirali su do nas odjeci veselog smijeha. Ušle smo u èajanu i jedna nas je sluškinja odvela do sobe na katu gdje smo zatekle dirigenta, nauljene i zalizane rijetke kose, kako ukoèeno sjedi i srdito gladi prstima šalicu sa sakeom. Ostali muškarci u sobi igrali su s dvije gejše igru u kojoj onaj koji izgubi mora popiti šalicu sakea, ali se dirigent nije želio ukljuèiti u igru. Razgovarao je neko vrijeme s Ma-mehom i onda je zamolio neka mu nešto otpleše. Ali mislim da ga ples zapravo nije zanimao, to je samo bio zgodan naèin da prekine igru s ispijanjem sakea i potakne goste da se opet poènu baviti njime.

Baš kad je sluškinja donijela shamisen jednoj od one dvije gejše, još i prije nego što je Mameha dospjela zauzeti pozu, vrata su se otvorila i... sigurna sam da znaš što æu reæi. Njih su dvije bile poput pasa kojih se nismo mogle osloboditi. Opet su se pojavile Hatsumomo i Buèa. Trebao si vidjeti kako su se Mameha i Hatsumomo nasmiješile jedna drugoj. Gotovo bi pomislio da su uživale u nekoj zajednièkoj, prisnoj šali, a zapravo je Hatsumomo, sigurna sam, uživala u tome što nam je uspjela uæi u trag, a Mameha... pa, mislim da je u njenom sluèaju osmijeh samo bio dobar naèin kako da prikrije srdžbu. Gledala sam je kako pleše i zapazila raširene nosnice i srdito isturenu bradu. Nije se èak ni vratila za stol nakon plesa, nego je odmah rekla dirigentu: “Hvala vam što ste nam dopustili da navratimo! Bojim se daje jako kasno... Savuri i ja moramo sada otiæi...” Ne mogu ti opisati kakvo sam zadovoljstvo vidjela na Hatsumominom licu dok smo za sobom zatvarale vrata. Krenula sam za Mamehom niza stube. Ona se zaustavila na posljednjoj stepenici i èekala. Napokon je jedna mlada sluškinja, ista ona koja nas je ranije odvela do sobe na katu, dotrèala u predvorje za goste da nas isprati. “Kako je težak život sluškinje!” rekla joj je Mameha. “Vjerojatno ima toliko stvari koje želiš, a plaæa je tako mala. Ali reci, kako æeš potrošiti novac koji si upravo zaradila?” “Nisam zaradila nikakav novac, gospoðo”, odgovorila je sluškinja. Ali po tome kako je nervozno gutala slinu vidjelo se da laže. “Koliko ti je novaca obeæala Hatsumomo?” Sluškinja odmah obori pogled. Tek sam tada shvatila što Mameha misli. Kako smo kasnije saznale, Hatsumomo je doista podmitila barem jednu sluškinju u svakoj u-glednijoj èajani u Gionu. One su trebale nazvati Yoko, djevojku koja se u našoj okiyi javljala na telefon, svaki put kad bismo se u èajani pojavile Mameha i ja. Naravno, mi tada još nismo znale da je u to upletena Yoko, ali je Mameha toèno pretpostavila da je sluškinja u ovoj èajani na neki naèin poslala poruku Hatsumomo. Ta mlada sluškinja nije od srama mogla pogledati Mamehu. Svaki put kad bi joj Mameha podigla bradu, njezine su oèi i dalje bile okrenute prema dolje kao da su od olova. Kad smo izišle iz èajane, èule smo Hatsumomin glas koji je dopirao do nas kroz prozor iznad naših glava, jer to je bila tako uska ulièica da je u njoj odzvanjao svaki zvuk.

224 225 “Da, a kako joj je bilo ime?” govorila je Hatsumomo. “Savuko”, rekao je neki muški glas. “Ne, nije Savuko. Savuri”, ispravio ga je drugi muški glas. “Mislim da je to ta”, rekla je Hatsumomo. “Ali zbilja, to je tako neugodno... ne smijem vam to reæi! Izgleda mi draga djevojka...” “Nisam uspio steæi nekakav dojam”, rekao je neki muškarac. “Ali vrlo je ljupka.” “Tako neobiène oèi!” rekla je jedna gejša. “Znaš što mi je jedan muškarac rekao neki dan o njezinim oèima?” rekla je Hatsumomo. “Rekao mi je kako njezine oèi imaju boju zgaženih crva.” “Zgaženih crva... dakle, još nikad nisam èula da netko tako opisuje neku boju.” “Pa, reæi æu vam što sam htjela reæi o njoj”, nastavila je Hatsumomo, “ali mi morate obeæati da to neæete nikome drugom isprièati. Ona ima nekakvu bolest,

tako da su joj grudi kao u kakve starice, obješene i naborane, ozbiljno, nešto strašno! Vidjela sam je jednom u kupalištu...” Mi smo bile zastale dolje da èujemo što Hatsumomo govori, ali kad smo to èule, Mameha me lagano gurnula i otišle smo zajedno niz ulièicu. Kad smo izašle na aveniju, Mameha je dugo stajala i gledala gore-dolje po ulici te napokon rekla: “Pokušavam smisliti kamo bismo sad mogle otiæi, ali... ne mogu se nièega sjetiti. Ako nas je ta žena našla ovdje, onda nas može naæi bilo gdje u Gionu. Najbolje je da se vratiš u okiyu, Savuri, dok ne smislimo nekakav novi plan.” Jednog popodneva tijekom Drugog svjetskog rata, nekoliko godina nakon ovih dogaðaja o kojima ti sada prièam, na jednoj zabavi ispod grana javora, neki je èasnik izvadio pištolj iz navlake i položio ga na slamnatu prostirku kako bi se preda mnom napravio važan. Sjeæam se kako me se dojmila ljepota tog pištolja. Metal je imao nekakav mutan sivi sjaj, zaobljeni su dijelovi bili glatki i savršeni. Ulašteno drvo drška pištolja imalo je lijepe šare. Ali kad sam pomislila na pravu svrhu tog predmeta dok sam slušala èasnikove prièe, uopæe mi se više nije èinio lijep, nego se pretvorio u nešto monstruozno. Isto se to u mojim oèima dogodilo s Hatsumomo, nakon što je veæ na samom poèetku zakoèila moju karijeru gejše. Naime, nikad je dosad nisam smatrala èudovištem. Ali sam joj oduvijek zavidjela na njezinoj ljepoti, a sad je to prestalo. Umjesto da svake veèeri prisustvujem sveèanim veèerama ili odlazim na deset do petnaest zabava, što bi bilo normalno, bila sam prisiljena sjediti u okiyi i vježbati plesanje ili shamisen kao da se u zadnjih godinu dana ništa nije promijenilo u mom životu. Kad bi Hatsumomo, ureðena za izlazak, prolazila hodnikom pokraj mene s licem namazanim bjelilom što se sjalo iznad tamnog kimona poput mjeseca na noænom nebu, uvjerena sam da bi i sljepac bio zadivljen njezinom ljepotom. Meðutim, ja sam osjeæala samo mržnju i èula vlastitu krv kako mi šumi u ušima. U sljedeæih nekoliko dana Mameha me je nekoliko puta pozvala k sebi. Svaki put sam se nadala da æe mi reæi kako je smislila na koji æemo naèin nadmudriti Hatsumomo, ali me je ona samo slala da za nju obavim poslove koje nije mogla povjeriti sluškinjama. Upitala sam je jednog popodneva ima li ikakvog pojma što æe biti sa mnom. “Na žalost, Savuri, ti si trenutaèno prognanica”, odgovorila mi je. “Nadam se da si odluènija nego ikad u želji da uništiš tu opaku ženu! Meðutim, dok ne smislim nekakav plan, nema nikakvog smisla da te vuèem naokolo sa sobom po Gionu.” Dakako, bila sam razoèarana kad sam to èula, ali Mameha je bila potpuno u pravu. Hatsumomo mi je svojim porugama mogla nanijeti veliku štetu u oèima muškaraca, pa èak i žena, stoga mi je bilo pametnije sjediti kod kuæe.

226 227 Sreæom, Mameha je s vremena na vrijeme ipak uspijevala pronaæi za mene zabave kojima sam mogla prisustvovati bez straha od Hatsumominih podvala. Hatsumomo mi je, doduše, zatvorila vrata Giona, ali mi nije mogla preprijeèiti put u svijet izvan Giona. Kad bi Mameha imala kakav angažman izvan Giona, èesto bi me pozvala da je pratim. Tako smo jednom otputovale vlakom na jedan dan u Kobe, gdje je Mameha prerezala vrpcu na otvorenju jedne nove tvornice. Drugom me je prigodom povela sa sobom kad ju je bivši predsjednik kompanije “Nippon telefon i telegraf” pozvao na obilazak Kvota u limuzini. Taj me se izlet duboko dojmio, jer sam prvi put imala prilike vidjeti golemi grad izvan granica naše male èetvrti Gion, a uz to sam se prvi put vozila u automobilu. Uopæe nisam znala u kakvim su oèajnim uvjetima neki ljudi živjeli tih godina dok se nismo provezli

obalom rijeke južno od grada i vidjeli prljave žene kako doje djecu ispod stabala uz željeznièke traènice i muškarce u otrcanim slamnatim sandalama kako èuèe meðu korovom. Ne mogu reæi da sirotinja nikad nije dolazila u Gion, ali malokad smo mogli vidjeti takve bijednike kao što su bili ovi izgladnjeli seljaci koji si nisu mogli priuštiti èak ni pranje u javnom kupalištu. Nikad nisam mislila da ja, robinja koju terorizira zla Hatsumomo, uživam u relativnom obilju tijekom tih godina velike ekonomske krize. Tog dana sam to shvatila. Jednog sam se dana negdje pred podne vratila kuæi iz škole i našla pisamce u kojem je pisalo neka pokupim svoju šminku i požurim u Mamehin stan. Kad sam stigla tamo, zatekla sam gospodina Ichodu, koji je bio garderobi-jer poput gospodina Bekkua, kako u stražnjoj sobi pomaže Mamehi vezati obi pred visokim zrcalom. “Brzo se našminkaj”, rekla mije Mameha. “Pripremila sam ti u drugoj sobi kimono koji æeš obuæi. “ Mamehin je stan bio golem za gionske standarde. Uz glavnu sobu, velièine šest tatamija, imala je još dvije manje sobe, garderobu, koja je ujedno služila i kao soba za sluškinje, te sobu u kojoj je ona spavala. Ondje, u njezinoj spavaæoj sobi, na futonu presvuèenom svježim plahtama, ležao je kimono s pripadajuæim komadima odjeæe koje je poslagala njezina sluškinja. Zaèudio me je futon. Mameha oèigledno nije prošle noæi spavala na tim plahtama jer su bile bez ijednog nabora i bijele poput snijega. Pitala sam se što bi to trebalo znaèiti dok sam se presvlaèila u pamuèni kimono za šminkanje koji sam donijela sa sobom. Kad sam zapoèela sa šminkanjem, Mameha mi je objasnila zašto me pozvala. “Barun je došao u grad”, rekla je. “Dolazi ovamo na ruèak. Hoæu da te upozna.” Nisam još imala prilike spomenuti baruna, ali èovjek o kojem je govorila Mameha bio je barun Matsunaga Tsu-nevoshi, njezin danna. U Japanu danas više nemamo barune i grofove, ali smo ih imali u razdoblju prije Drugog svjetskog rata, a barun Matsunaga svakako je pripadao meðu najbogatije. Njegova je obitelj upravljala velikom bankom, jednom od najveæih u Japanu, i bila vrlo utjecajna u financijskom svijetu. Zapravo je njegov stariji brat naslijedio naslov baruna, ali on je ubijen u atentatu koji je izvršen na njega dok je bio ministar financija u vladi premijera Inukaija. Nakon bratove smrti, Mamehin je danna, koji je tada veæ imao više od trideset godina, naslijedio ne samo naslov baruna, nego i svu bratovu imovinu, ukljuèujuæi veliko imanje u Kvotu, nedaleko Giona. Najveæi je dio vremena boravio u Tokvju, zbog poslova, ali i zbog jednog drugog razloga; naime, mnogo godina kasnije saznala sam da je imao još jednu ljubavnicu u èetvrti Aka-saka, tokijskoj èetvrti gejša. Nije bilo mnogo muškaraca koji su bili dovoljno bogati da si mogu priuštiti i jednu gejšu kao ljubavnicu, ali je barun Matsunaga Tsunevoshi imao èak dvije. Sad, kad sam znala da æe Mameha provesti popodne s barunom, postalo mi je jasnije zašto su na futonu u njezinoj spavaæoj sobi bile svježe plahte. Brzo sam se presvukla u odjeæu koju je Mameha priredila za mene, svijetlozeleni potkimono i žuto-hrðavo-

228 229 I smeði kimono s uzorkom borovih stabala oko donjeg ruba. Upravo kad sam izašla iz sobe, jedna od sluškinja vratila se iz obližnjeg restorana s velikom lakiranom kutijom u kojoj je bio ruèak za baruna. Hrana je bila složena u zdjelice i na tanjure isto onako kako bi je poslužili u restoranu. Najveæa je posuda bila plitica od lakiranog drveta s dvije soljene ribe ayu, peèene na žaru i osovljene na trbuhe, kao da zajedno plivaju u rijeci. Uz njih su ležala dva, na pari

kuhana raèiæa, od one vrste koji se jedu cijeli. Stazica od soli krivudala je uz rub plitice, naznaèavajuæi pijesak preko kojeg su raèiæi prešli. Nekoliko trenutaka kasnije stigao je barun. Provirila sam kroz otvor uz okvir kliznih vrata i vidjela ga kako stoji u ulaznom prostoru odmah iza vrata dok mu Mame-ha odvezuje cipele. Prvi me je dojam naveo da pomislim na badem ili neku drugu vrstu orašastog ploda, jer je bio nizak i vrlo okrugao i nekako su mu držanje i izraz oko oèiju odražavali stanovitu težinu. U to su vrijeme brade bile u modi i barun je na licu imao nekoliko dugaèkih, mekih pramenova koji su valjda trebali predstavljati bradu, ali su meni više slièili na tanke rezance morskih algi koje ponekad stavljaju na zdjele s rižom kao zaèin. “Oh, Mameha... totalno sam iscrpljen”, èula sam ga kako kaže. “Mrzim duga putovanja vlakom!” Napokon je izvukao noge iz cipela i sitnim, hitrim koracima prešao preko sobe. Ranije tog jutra, Mamehin je garderobijer prenio iz spremišta na drugom kraju hodnika jedan debelo tapecirani naslonjaè i perzijski tepih, te ih postavio uz prozor. Barun je otišao tamo i sjeo, ali što se dogaðalo poslije ne mogu reæi, jer je Mamehina sluškinja došla do mene, naklonila mi se u znak isprike i tiho povukla vrata dok se nisu sasvim zatvorila. Ostala sam u Mamehinoj maloj garderobi èitav sat ili više dok je sluškinja ulazila i izlazila poslužujuæi ruèak. Povremeno sam èula mrmorenje Mamehina glasa, ali je uglavnom govorio barun. U jednom sam trenutku pomi slila da se naljutio na Mamehu, ali slušajuæi dalje, shvatila sam da se samo tuži na nekog èovjeka koji ga je razljutio 230 jer ga je ispitivao o osobnim stvarima. Napokon je objed završio, sluškinja je iznijela šalice od èaja i Mameha me je pozvala u sobu. Otišla sam do baruna i kleknula pred njim; bila sam jako nervozna jer nikad dotad nisam u-poznala nekog plemiæa. Poklonila sam mu se i zamolila ga da mi nešto ne zamjeri. Mislila sam da æe mi nešto reæi. Meðutim, on se osvrtao naokolo po sobi i èinilo se da me je jedva primijetio. “Mameha”, rekao je, “što se dogodilo s onim pergamentom koji je nekoæ visio u ovom alkovu? Na njemu je bio nekakav crtež tušom, mnogo bolji od ovoga što je sada tamo.” “Na ovom pergamentu koji sada tamo visi, barune, nalazi se pjesma Matsudaire Koichija, ispisana njegovom rukom. Ta je pjesma tu veæ blizu èetiri godine.” “Èetiri godine? Zar nije tu visio onaj crtež tušom kad sam prošli mjesec bio ovdje?” “Nije... ali u svakom sluèaju, barun me gotovo tri mjeseca nije poèastio svojim posjetom.” “Nije onda èudo što sam toliko iscrpljen. Uvijek kažem kako bih trebao više vremena provoditi u Kvotu, ali... no da, uvijek jedna stvar vuèe drugu i vrijeme proleti. Daj da pogledam taj crtež o kojem sam govorio. Ne mogu vjerovati da sam ga zadnji put vidio prije èetiri godine.” Mameha pozove sluškinju i zamoli je neka iz ormara donese pergamentni svitak. Ja sam dobila zadatak da ga razmotam. Ruke su mi toliko drhtale da mi je ispao kad sam ga podigla kako bih ga pokazala barunu. “Pazi, djevojko!” rekao mije. Toliko mi je bilo neugodno da sam i nakon što sam mu se naklonila i isprièala, nastavila pogledavati prema njemu kako bih vidjela srdi li se na mene. Dok sam držala svitak, on je više gledao u mene nego u crtež. Ali pogled mu nije bio prijekoran. Kad sam nakon nekog vremena shvatila kako je u pitanju radoznalost, osjetila sam još jaèu nelagodu. 231

“Ovaj je crtež mnogo ljepši od tog pergamenta koji sad držiš u alkovu, Mameha”, rekao je. Ali èinilo se da još uvijek zuri u mene i nije ni pokušao skrenuti pogled kad sam ga na trenutak pogledala. “Kaligrafija je danas tako

zastarjela i staromodna”, nastavio je. “Trebala bi to maknuti i ponovo objesiti ovaj krajobraz.” Mameha nije imala izbora, morala je poslušati baruna i èak se pritom uspjela držati kao da misli kako je to odlièna ideja. Kad smo sluškinja i ja skinule i smotale pergament s pjesmom i objesile crtež, Mameha me je pozvala k stolu da natoèim barunu èaj. Kad bi nas netko gledao odnekud odozgor, vidio bi kako nas troje, Mameha, barun i ja, tvorimo mali trokut. Ali dakako, razgovarali su samo barun i Mameha, a ja nisam ništa drugo radila nego kleèala ondje, osjeæajuæi se poput goluba u gnijezdu sokolova. Kako sam ikad mogla zamišljati sebe dovoljno vrijednom da zabavljam takvu vrstu muškaraca kakve je Mameha zabavljala; ne samo ovako uzvišene aristokrate kao što je barun, nego i muškarce poput predsjednika. Èak i onaj direktor kazališta od prije neku veèer... jedva me je i pogledao. Neæu reæi da sam ranije mislila kako sam vrijedna praviti društvo barunu, ali sad sam još jednom shvatila kako sam samo jedna priprosta, neuka djevojèica iz ribarskog sela. Ako Hatsumomo uspije u svom naumu, onemo-guæit æe me da ikad išta postignem i svi æe muški posjetitelji Giona zauvijek ostati izvan mog dohvata. Sudeæi prema situaciji u kojoj sam se nalazila, moglo se dogoditi da možda nikad više ne sretnem baruna, a ni predsjednika. Zar nije bilo moguæe da me Mameha, shvativši koliko je beznadan moj položaj, ostavi da venem zaboravljena u o-kiyi poput kakvog odbaèenog kimona koji je tako privlaèno izgledao u duæanu, prije kupnje? Barun se nagne, poèela sam primjeæivati kako je on prilièno nervozan èovjek, i zagrebe prstom neku mrlju na Mamehinom stolu. Podsjetio me je na mog oca onog dana kad sam ga zadnji put vidjela, kad je noktima vadio prljavštinu iz pukotina na stolu. Pitala sam se što bi on mislio da me vidi kako kleèim ovdje u Mamehinu stanu, odjevena u skupocjenu odjecu kakvu on nikad u životu nije ni vidio, u društvu s jednim barunom i najslavnijom gejšom u Japanu. Nisam bila vrijedna nalaziti se u takvom okruženju. A onda sam postala svjesna velièanstvenog svilenog kimona na svom tijelu i imala sam osjeæaj da æu se ugušiti u ljepoti. U tom mi se trenutku ljepota uèinila neèim bolno melankoliènim.

232 233 i Šesnaesto poglavlje Jednog popodneva, kad smo Mameha i ja prelazile preko mosta na aveniji Shijo kako bismo u èetvrti Pontocho kupile nove ukrase za kosu, jer se Mamehi nisu sviðali duæani s ukrasima za kosu u Gionu, ona se odjednom zaustavila. Neka stara teglenica prolazila je u tom trenutku ispod mosta i ja sam pomislila kako je Mameha zastala zbog oblaka crnog dima, ali se taj tren okrenula prema meni s izrazom na licu koji mi nije bio sasvim jasan. “Što je, Mameha-san?” upitala sam je. “Pa, mogu ti baš i reæi, jer æeš to ionako èuti od nekog drugog”, rekla je. “Tvoja mala prijateljica Buèa osvojila je pripravnièku nagradu i oèekuje se da æe je osvojiti i drugi put.” Mameha je govorila o nagradi za gejše pripravnice koje su tijekom proteklog mjeseca najviše zaradile. Možda ti izgleda èudno što je postojala takva nagrada, ali za nju je bilo i te kako valjanog razloga. Poticanje pripravnica u nastojanju da postignu što je moguæe veæu zaradu pomaže im da se razviju u takve gejše koje æe u Gionu najviše cijeniti, to jest u gejše koje æe ostvarivati veliku zaradu ne samo za sebe, nego i za sve oko sebe. Mameha je više puta dosad rekla kako predviða da æe se Buèa s mukom probijati nekoliko godina i na kraju postati jedna od onih gejša koje imaju nekolicinu vjernih mušterija, od kojih ni jedna nije imuæna, i tek poneki rijetki angažman mimo toga. To je bila tužna slika i meni je bilo drago èuti da

Buci ide bolje nego što je Mameha predviðala. Istodobno sam osjetila kako mi se želudac steže od strepnje. Buèa je sad izgleda postala jedna od najpopularnijih pripravnica u Gionu, dok za mene gotovo nitko ne zna. Kad sam poèela razmišljati kakve bi to moglo imati posljedice za moju buduænost, iskreno ti kažem, zacrnilo mi se pred oèima. Najèudnije je u vezi s Buèinim uspjehom to, razmišljala sam stojeæi ondje na mostu, što je uspjela nadmašiti jednu prekrasnu mladu djevojku koja se zvala Raiha i koja je nekoliko mjeseci zaredom osvajala nagrade. Njezina je majka bila poznata gejša, a otac joj je pripadao jednoj od najuglednijih japanskih obitelji koja je raspolagala s gotovo neogranièenim bogatstvom. Kad god bi Raiha prošla pokraj mene, osjeæala bih se kao što se jednostavna girica mora osjeæati kad kraj nje prolebdi srebrnasti losos. Kako je Buci uspjelo nju nadmašiti? Hatsumomo ju je svakako gurala od prvog dana i tjerala je da što više radi, toliko da je Buèa u zadnje vrijeme poèela mršaviti i jedva je još slièila onoj nekadašnjoj bucmastoj djevojèici. Ali bez obzira koliko se Buèa zalagala i trudila, zar je stvarno mogla postati popularnija od Raihe? “Oh, hajde, molim te”, rekla je Mameha, “nemoj biti tako tužna. Trebala bi se veseliti!” “Istina je, sebièno se ponašam”, rekla sam. “Nisam to mislila. One æe obje skupo platiti tu nagradu. Za pet godina nitko se više neæe sjeæati tko je Buèa.” “Meni se èini”, rekla sam, “da æe je se svi sjeæati kao djevojke koja je nadmašila Raihu.” “Nitko nije nadmašio Raihu. Buèa je možda zaradila najviše novaca prošli mjesec, ali Raiha je još uvijek najpopularnija pripravnica u Gionu. Doði, objasnit æu ti.” Odvela me je u jednu èajanu u èetvrti Pontocho i posjela me kraj sebe. U Gionu, objašnjavala mi je Mameha, neka popularna gejša uvijek može mlaðoj sestri osigurati bolju zaradu od bilo

234 235 koga drugoga ako je voljna riskirati vlastitu reputaciju. To je povezano s naèinom na koji se zaraèunava ohana, odnosno “naknada za cvijeæe”. U stara vremena, prije stotinu ili više godina, svaki put kad bi neka gejša došla na neku zabavu, vlasnica èajane zapalila bi mirisni štapiæ koji gori jedan sat i koji se zove ohana, što znaèi “cvijet”. Gejšina je naknada ovisila o tome koliko je mirisnih štapiæa izgorjelo do trenutka kad je otišla iz èajane. U Gionu je cijenu jednog ohana oduvijek odreðivao ured za registraciju. U vrijeme kad sam ja bila pripravnica cijena je bila tri jena, što je otprilike bila cijena dvije boce sakea. To se možda èini mnogo, ali neka nepopularna gejša koja zaraðuje jedan ohana po satu živi prilièno bijedno. Vjerojatno veæinu veèeri provodi sjedeæi uz grijalicu sa žeravicom, èekajuæi da je netko angažira, a èak i kad ima posla, ne može zaraditi više od deset jena na noæ, što joj nije dosta ni da otplati dugove. S obzirom na golemo bogatstvo koje se slijeva u Gion, ona slièi insektu koji traži ostatke mesa na oglodanim kostima, za razliku od Hat-sumomo ili Mamehe koje su poput lavica što se goste lovinom, ne samo zato što svake noæi imaju ispunjenu satnicu, nego i zato što one mnogo više zaraèunavaju za svoje usluge. Hatsumomo, na primjer, nije zaraèunavala po jedan ohana na sat, nego po jedan ohana svakih petnaest minuta. A Mameha... no da, njoj nije bilo ravne”u Gionu: ona je naplaæivala po jedan ohana svakih pet minuta. Naravno, ni jedna gejša ne zadržava sve što zaradi, èak ni Mameha. Èajana uzima svoj dio, zatim jedan mnogo manji dio odlazi udruženju gejša. Jedan dio

dobiva gej-šin garderobijer i tako to ide redom dalje, ukljuèujuæi naknadu nekoj okiyi koja joj vodi knjige i zapisuje angažmane. Na kraju joj vjerojatno ostaje tek malo više od polovice onog što je zaradila. No, to je još uvijek golema svota u usporedbi sa zaradom neke nepopularne gejše, koja iz dana u dan tone u sve dublju bijedu. Evo kako neka gejša kao Hatsumomo može omoguæiti svojoj mlaðoj sestri da izgleda kao da ima više uspjeha nego što ga doista ima. Kao prvo, neka popularna gejša uvijek je dobrodošla na gotovo svakoj zabavi i na mnoge od njih svratit æe samo na pet minuta. Ljudi koji prireðuju zabavu rado æe joj platiti njezinu naknadu, èak i ako ih samo doðe pozdraviti, jer znaju da æe im se ona, prigodom njihova sljedeæeg posjeta Gionu, vjerojatno pridružiti za stolom i dopustiti im da neko vrijeme uživaju u njezinu društvu. S druge strane, jedna obièna pripravnica nikako se ne može tako ponašati. Njezina je zadaæa, razvijati poznanstva i odnose s mušterijama. Dok ne navrši osamnaest godina i ne postane punopravna gejša, ne može ni pomišljati na to da leti sa zabave na zabavu. Mora se zadržati najmanje jedan sat ili više i tek onda smije nazvati okiyu kako bi saznala gdje se nalazi njezina starija sestra kako bi joj se mogla pridružiti i biti predstavljena drugoj skupini gostiju. Dok njezina popularna starija sestra može tijekom veèeri obiæi èak i do dvadeset zabava, pripravnica vjerojatno neæe stiæi na više od pet. Ali Hatsumomo se nije toga držala. Vodila je Buèu sa sobom kamo god je išla. Sve dok ne navrši šesnaest godina, pripravnica može zaraèunati pola ohana na sat. Ako Buèa ostane na zabavi samo pet minuta, domaæin zabave plaæa isto kao da je ostala puni sat. S druge strane, nitko ne oèekuje da æe Buèa ostati samo pet minuta. Gosti vjerojatno nisu zamjerili Hatsumomo što je jednu veèer, ili èak i dvije, dovela svoju mlaðu sestru samo u kratki posjet. Ali nakon nekog vremena sigurno su se poèeli èuditi zašto se ona uvijek nekud žuri i zašto njezina mlaða sestra ne ostaje s njima kako se to oèekuje od jedne pripravnice. I tako, vidiš, Bu-èina je zarada mogla biti velika, možda èak tri ili èetiri ohana na sat. Ali æe ona to sigurno platiti gubitkom ugleda, baš kao i Hatsumomo. “Hatsumomino ponašanje samo pokazuje koliko joj je oèajnièki stalo do toga da nas pobijedi”, zakljuèila je Mameha. “Uèinit æe bilo što samo da Buèa ispadne uspješna. Jasno ti je zašto to radi, zar ne?”

236 237 “Nisam baš sigurna, Mameha-san.” “Ona hoæe da Buèa izgleda uspješna kako bi ju gospoða Nitta posvojila. Ako Buèa postane kæi okiye, buduænost joj je osigurana, a time i Hatsumomi. Na posljetku, Hatsumomo je Buèina sestra, gospoða Nitta je sigurno ne bi izbacila na ulicu. Razumiješ što ti govorim? Ako gospoða Nitta posvoji Buèu, nikad se neæeš osloboditi Hatsumomo... osim ako tebe ne izbace iz okiye.” Osjetila sam se onako kako se valjda osjeæaju morski valovi kad im oblaci oduzmu toplinu sunca. “Nadala sam se da æu vidjeti kako se za kratko vrijeme pretvaraš u popularnu mladu pripravnicu”, nastavila je Mameha, “ali se Hatsumomo uplela i sve nam je pokvarila.” “Istina je!” “Pa, barem uèiš na ispravan naèin zabavljati muškarce. Imala si sreæe što si upoznala baruna. Doduše, nisam još pronašla naèin kako æemo onemoguæiti Hatsumomo, ali da budem iskrena...” Naglo se prekinula. “Da, gospoðo?” upitala sam. “Oh, nije važno, Savuri. Bila bih luda da ti otkrijem što smišljam.”

Uvrijedila sam se kad sam to èula. Mameha je to, izgleda, odmah osjetila, jer je brzo dodala: “Ti s njom živiš pod istim krovom, je li tako? Ako nešto izlaneš, ona æe to sigurno doznati.” “Žao mi je, Mameha-san, za sve èime sam zavrijedila vaše loše mišljenje o meni”, rekla sam joj. “Zar uistinu mislite da bih otrèala u okiyu i sve izbrbljala Hatsumomo?” “Mene ne brine što bi ti mogla uèiniti. Miševi ne završe u maèkinu želucu zato što trèe tamo gdje maèka spava i tresu je da se probudi. Ti vrlo dobro znaš koliko je Hatsumomo lukava. Jednostavno æeš morati imati povjerenja u mene, Savuri.” “Da, gospoðo”, odgovorila sam, jer što sam zapravo drugo mogla reæi. “Nešto æu ti ipak reæi”, rekla je Mameha i nagnula se malo naprijed, kako se meni uèinilo, napeta od uzbuðenja. “Nas dvije æemo u sljedeæa dva tjedna otiæi na zabavu na jedno mjesto gdje nas Hatsumomo nikad neæe naæi.” “Smijem li pitati kamo?” “Naravno da ne smiješ! Neæu ti reæi ni kada. Samo, budi spremna. Saznat æeš sve što trebaš znati kad za to doðe vrijeme.” Kad sam se tog poslijepodneva vratila u okiyu, sakrila sam se gore na katu kako bih prelistala almanah. U sljedeæa dva tjedna nekoliko se dana isticalo povoljnim izgledima. Jedan je bio iduæa srijeda, naznaèena kao povoljan dan za putovanje prema zapadu; pomislila sam kako me Mameha možda kani povesti nekamo izvan grada. Drugi je bio ponedjeljak iza toga, koji je sluèajno bio i tai-an, najpovoljniji dan budistièkog šestodnevnog tjedna. Napokon, sljedeæa nedjelja nosila je vrlo èudno predviðanje: “Ravnoteža dobrog i lošeg može otvoriti vrata sudbini.” Ovo mi je zvuèalo najzanimljivije od svega. U srijedu nisam dobila nikakvu poruku od Mamehe. Nekoliko dana kasnije pozvala me je da popodne doðem k njoj u stan, u dan koji je moj almanah naznaèavao kao nepovoljan - ali je samo htjela porazgovarati sa mnom o promjeni satnice u školi. Nakon toga je prošao èitav tjedan, a da mi se nije javila. I onda, u nedjelju, oko podneva, èula sam kako se otvaraju vrata okiye i brzo sam odložila shamisen na pod galerije, gdje sam proteklih sat vremena, ili tako nekako, sjedila i vježbala, te sam požurila do ulaza. Oèekivala sam da æu vidjeti jednu od Mamehi-nih sluškinja, ali to je bio samo pomoænik ljekarnika koji je donio ljekovite kineske trave za Tetièin artritis. Jedna od naših starih sluškinja preuzela je paket i ja sam se veæ mislila vratiti svom shamisenu kad sam primijetila kako dostavljaè pokušava privuæi moju pozornost. Držao je u jednoj ruci komadiæ papira tako da sam to samo ja mogla

238 239 vidjeti. Naša je sluškinja veæ poèela zatvarati vrata kad se on obratio meni: “Isprièavam se što vas gnjavim, gospoðice, ali možete li ovo baciti u smeæe?” Sluškinji se to uèinilo èudno, ali ja sam uzela papir i tobože sam ga bacila u smeæe u služinskoj sobi. Na papiru je bila nepotpisana poruka, napisana Mamehinim rukopisom. “Traži od Tetiæe dozvolu da izaðeš. Reci joj da imam nekakvog posla za tebe u svom stanu i nastoj svakako doæi prije jedan sat popodne. Pazi da nitko drugi ne sazna kamo ideš.” Sigurna sam da su Mamehine mjere opreza bile pametne i potrebne, ali Majka je ruèala kod prijateljice, a Hatsumomo i Buèa veæ su otišle na neku popodnevnu zabavu. U okiyi su ostale samo Tetiæa i sluškinje. Otišla sam ravno u njezinu sobu i zatekla je kako prostire debeli pamuèni pokrivaè preko svog futona, pripremajuæi se za popodnevni odmor. Stajala je drhteæi od zime u svom ogrtaèu za spavanje dok sam joj govorila kako bih morala izaæi. Èim je èula da me Mameha

zove, nije ju uopæe zanimao razlog. Samo je mahnula rukom i zavukla se pod pokrivaè. Kad sam stigla u Mamehin stan, ona se još nije bila vratila s neke prijepodnevne zabave, ali me je sluškinja uvela u garderobu da mi pomogne sa šminkanjem i kasnije je donijela kimono što ga je Mameha pripremila za mene. Navikla sam se nositi Mamehina kimona, premda je to, zapravo, bilo neuobièajeno; jedna gejša nikad ne posuðuje kimona iz svoje kolekcije nekoj pripravnici. Dvije prijateljice mogu zamijeniti kimona za jednu ili dvije veèeri, ali malokad æe neka starija gejša pokazati toliku ljubaznost prema nekoj mladoj djevojci. U stvari, za Mamehu je to znaèilo priliènu gnjavažu, jer kako ona nije više nosila ta kimona s dugaèkim rukavima, morala je svaki put slati sluškinju u skladište. Cesto sam se pitala ne oèekuje li ona možda da joj za to nekako platim. Kimono koji mi je pripremila za taj dan bio je najljepši od svih koje mi je dotad posudila: od naranèaste svile, sa srebrnim slapom koji se od koljena nadolje slijevao u sivoplavo more. Kroz slap su provirivale smeðe stijene, a u podnožju su ležale naplavljene kvrgave grane, izvezene lakiranim koncem. Ja to nisam znala, ali taj je kimono bio èuven u Gionu i ljudi su ga, èim bi ga vidjeli, odmah povezivali s Mamehom. Dopustivši mi da ga nosim, Mameha je dopustila da se na mene prenese nešto od njezine aure. Nakon što mi je gospodin Ichido svezao obi - hrðastih i smeðih tonova, protkan zlatnim nitima - dovršila sam šminkanje i umetnula ukrase u kosu. Zataknula sam u obi predsjednikov rupèiæ - koji sam donijela sa sobom iz okiye kako sam to èesto èinila i zatim stala pred visoko zrcalo, zadivljeno zureæi u svoj odraz. Veæ sam bila zapanjena ljepotom kimona koji je Mameha odabrala za mene, ali još sam se više zaèudila kad se ona, po povratku u stan, presvukla u jedan prilièno jednostavan kimono u boji planinskog krumpira, posut svijetlosivim, kosim crticama. Preko njega je vezala obi s jednostavnim uzorkom crnih dijamanata na modroj pozadini. I u tako jednostavnoj odjeæi zadržala je neupadljiv sjaj i eleganciju bisera, ali dok smo zajedno hodale ulicom, žene koje su pozdravljale Mamehu, gledale su u mene. Kod gionskog hrama ušle smo u rikšu i vozile se otprilike pola sata do neke èetvrti u Kvotu koju nikad dotad nisam vidjela. Usput mi je Mameha objasnila kako æemo prisustvovati egzibicijama sumo hrvaèa kao gošæe Iwamu-ra Kena, osnivaèa elektriène kompanije Iwamura iz Osa-ke. Igrom sluèaja, ta je kompanija proizvela onu grijalicu koja je usmrtila Bakicu. Iwamurina desna ruka i direktor kompanije, Nobu Toshikazu, takoðer æe biti tamo. Nobu je bio ljubitelj sumo borbi i pomogao je organizirati današnju priredbu. “Moram te upozoriti”, rekla mi je Mameha, “da Nobu... pomalo èudno izgleda. Ostavit æeš sjajan dojam ako se budeš lijepo ponašala kad ga upoznaš.” I na to me je

240 241 pogledala kao da mi hoæe reæi kako æe biti strašno razoèarana ako to ne bude tako. Što se pak tièe Hatsumomo, nismo se trebale brinuti zbog nje. Sve su ulaznice veæ tjednima bile rasprodane. Napokon smo izašle iz rikše pred sveuèilištem. Mameha me je povela niz jednu zemljanu stazu obrubljenu niskim borovima. Oko nas su se na obje strane nizale zgrade zapadnjaèkog stila s prozorima razdijeljenim u mala, èetverouglasta staklena okna, spojena uskim drvenim okvirima. Nisam bila svjesna toga koliko je Gion za mene postao novi dom, sve dok nisam primijetila kako se ovdje, na sveuèilištu, osjeæam poput uljeza. Svud oko nas bili su glatko izbrijani mladiæi, kose oèešljane na razdjeljak a neki su nosili naramenice kojima su

pridržavali hlaèe. Èinilo se da smo im nas dvije izgledale vrlo egzotièno, jer bi zastali i promatrali nas dok smo prolazile, te su èak zbijali šale na naš raèun. Ubrzo smo prošle kroz nekakva željezna vrata, zajedno s gomilom ostalih posjetitelja, uglavnom starijih muškaraca, premda je meðu njima bilo i dosta žena, ukljuèujuæi i nekoliko gejša. U Kvotu postoji nekoliko mjesta gdje se sumo egzibicije mogu održavati u zatvorenom prostoru, a jedno od tih mjesta bila je i stara dvorana na sveuèilištu. Ta zgrada danas više ne postoji, ali i tada je pristajala uz ostale zgrade zapadnjaèkog stila oko nje kao što neki sasušeni starac u kimonu pristaje u skupinu zapadnjaèki odjevenih poslovnih ljudi. Slièila je na veliku kutiju, s krovom koji je nekako izgledao prilièno nesiguran, tako da me je sve zajedno podsjeæalo na lonac pokriven neodgovarajuæim poklopcem. Golema vrata na jednoj strani bila su tako izvijena da se drvo nadulo iznad željeznih sipki kojima su daske bile prièvršæene. Sve me je to toliko podsjetilo na moju pijanu kuæicu da sam se na trenutak rastužila. Dok sam se uspinjala stubama, primijetila sam dvije gejše koje su dolazile preko dvorišta pokrivenog šljunkom i naklonila sam im se. One su mi uzvratile kratkim naklonom glave i nešto su meðusobno komentirale. To mi se uèinilo èudno, sve dok ih nisam bolje pogledala. Srce mi 242 se spustilo u pete: jedna je od tih žena bila Hatsumomina prijateljica Korin. Ponovo sam joj se naklonila, sad kad sam je prepoznala i skupila sam svu snagu da joj se nasmiješim. Èim su me prestale gledati, prišapnula sam Ma-mehi: “Mameha-san! Upravo sam vidjela jednu Hatsumomi-nu prijateljicu!” “Nisam znala da Hatsumomo uopæe ima prijateljicu.” “Ova se zove Korin. Tamo je... odnosno, bila je tamo malo prije, s jednom drugom gejšom.” “Poznajem Korin. Zašto se toliko brineš zbog nje? Što ona može uèiniti?” Nisam joj na to znala odgovoriti. Ali ako Mamehu to nije zabrinulo, onda nema razloga da se ja dalje zbog toga brinem. Moj je prvi dojam o dvorani bio slika golemog, praznog prostora što se diže sve do krova, osvijetljenog zrakama sunca što su dopirale kroz prozore visoko iznad naših glava i ispunjenog žamorom i dimom s priruènih peæi ispred dvorane, na kojima su pržili slatke rižine kolaèiæe s misto premazom od povræa. U središtu je stajala platforma na kojoj æe se hrvaèi boriti, natkrivena krovom u stilu šintoistièkog hrama. Jedan je sveæenik hodao oko platforme, pjevajuæi blagoslove i tresuæi svoj posveæeni štap ukrašen presavijenim trakama papira. Mameha me je povela do povišenih loža u prvom redu, gdje smo izule natikaèe i ispred njih nastavile hodati po uskom drvenom prolazu u našim èarapama s odvojenim palcem. Naši su domaæini bili u tom redu, ali ja nisam imala pojma tko su oni, sve dok nisam ugledala nekog muškarca kako maše rukom Mamehi, odmah sam znala da je to Nobu. Bilo mi je jasno zašto me je Mameha unaprijed upozorila na njegov izgled. Veæ s ove daljine koža njegova lica podsjeæala je na rastopljenu svijeæu. U nekom trenutku u svom životu on je oèito pretrpio strašne opekline, èitava je njegova pojava djelovala tako tragièno da nisam mogla ni zamisliti užasne patnje koje je morao 243 podnijeti. Veæ sam se èudno osjeæala zbog susreta s Korin, a sad sam se poèela brinuti neæu li pri susretu s Nobuom možda nehotice napraviti neku glupost, a da uopæe neæu biti svjesna što sam napravila. Dok sam hodala iza Mame-he, nisam gledala Nobua, nego sam se radije usredotoèila na nekog elegantnog muškarca koji je sjedio kraj njega na istom tatamiju i na sebi je imao muški kimono s tankim prugicama. Od prvog trenutka kad sam ugledala tog èovjeka, osjetila sam kako me obuzima nekakav èudan mir. On je razgovarao s nekim u drugoj loži, tako da sam mu mogla vidjeti samo zatiljak. Ali tako mi se èinio poznatim da sam na trenutak bila potpuno zbunjena. Znala sam samo to da taj èovjek nekako ne pripada u ovu dvoranu. Odjednom, prije nego što sam mogla naslutiti nekakvu vezu, u glavi mi

se pojavila slika tog èovjeka kako se okreæe prema meni na ulici u mom rodnom selu... I onda sam shvatila da je to gospodin Tanaka! Promijenio se na neki naèin koji ne bih bila mogla opisati. Gledala sam ga kako podiže ruku da zagladi svoju sijedu kosu i uoèila sam graciozni pokret prstiju. Zašto me je tako èudno umirivao pogled na njega? Možda sam bila tako zbunjena što ga vidim da uopæe nisam znala što zapravo osjeæam. Napokon, ako sam ikoga mrzila na ovom svijetu, onda je to bio gospodin Tanaka, podsjetila sam samu sebe. Neæu kleknuti kraj njega i reæi: “Ah, gospodine Tanaka, kako sam poèašæena što vas vidim! Što vas je dovelo u Kvoto?” Umjesto toga, naæi æu naèina da mu pokažem svoje stvarne osjeæaje, premda se to sigurno ne uklapa u obrazac pristojnog ponašanja jedne gejše pripra-vnice. Zapravo, zadnjih nekoliko godina nisam više gotovo uopæe mislila na gospodina Tanaku. Ali još uvijek sam dugovala samoj sebi pokazati se na neki naèin neljubaznom: proliti mu, na primjer, šake po hlaèama umjesto da mu ga ulijem u šalicu. Nasmiješit æu mu se, jer sam se bila obvezna smiješiti, ali to æe biti onakav smiješak kakav sam tako èesto vidjela na Hatsumominu licu i zatim æu reæi: “Oh, gospodine Tanaka, taj jaki vonj po ribama... veæ me to što sjedim ovdje kraj vas ispunjava nostalgijom!” Kako æe ga to pogoditi! Ili možda ovo: “Zaboga, gospodine Tanaka, izgledate... gotovo otmjeno!” Iako je, zapravo, kad sam ga sad gledala, a u meðuvremenu smo se veæ sasvim približile loži, doista izgledao otmjeno, otmjenije nego što bih ikad mogla pretpostaviti. Mameha je u-pravo ulazila u ložu i spuštala se na koljena kako bi se naklonila. U tom trenutku on je okrenuo glavu i po prvi put sam ugledala široko lice i istaknute jagodiène kosti... te iznad svega, oène kapke, tako zategnute u kutovima oèiju, tako plosnate i glatke. I odjednom se sve oko mene utišalo, kao da je on bio vjetar koji je zapuhao, a ja oblak koji je taj vjetar nosio. Bio mi je poznat, naravno, poznatiji na neki naèin nego moj vlastiti odraz u zrcalu. Ali to uopæe nije bio gospodin Tanaka. To je bio predsjednik.

244 245 i Sedamnaesto poglavlje Ja sam predsjednika vidjela samo tijekom jednog kratkog trenutka u svom životu, ali otada sam mnoge trenutke provela zamišljajuæi u mašti njegovu pojavu. On je bio nešto poput pjesme od koje sam jednom èula samo neke dijelove, ali koja mi se otada stalno vrti u glavi. Iako su se, naravno, tijekom vremena note malo izmijenile, na primjer, zamišljala sam da ima više èelo i nisam zapamtila da mu je kosa tako gusta. Kad sam ga ugledala, na trenutak nisam bila sigurna je li to doista predsjednik, ali obuzeo me je takav blaženi osjeæaj da sam bez imalo dvojbe shvatila kako sam ga ponovo našla. Dok je Mameha pozdravljala dvojicu muškaraca, ja sam stajala iza nje, èekajuæi da na mene doðe red da im se naklonim. Što æu ako mi, kad progovorim, glas zacvili kao mokra krpa po ulaštenom podu? Nobu je, s onim svojim tragièno unakaženim licem, gledao u mene, ali nisam bila sigurna je li me predsjednik uopæe primijetio. Previše sam se sramila da bih ga se usudila pogledati. Kad je Mameha zauzela svoje mjesto i zagladila kimono preko koljena, vidjela sam da me predsjednik promatra pogledom koji sam ja protumaèila kao znatiželju. Osjetila sam kako su mi noge ledene, jer mi je sva krv navalila u lice. “Predsjednièe Iwamura... direktore Nobu”, rekla je Mameha, “ovo je moja nova mlaða sestra Savuri.” Sigurna sam da si èuo za slavnog Iwamuru Kena, osnivaèa elektriène kompanije Ivvamura. A vjerojatno si èuo

i za Nobua Toshikazua. Sasvim sigurno u Japanu nikad nisu postojali slavniji poslovni partneri od njih dvojice. Bili su kao stablo i korijenje, kao hram i ulazna vrata ispred njega. Èak sam i ja, djevojèica od èetrnaest godina, èula za njih. Ali nikad ni u snu nisam pomislila da bi onaj muškarac kojeg sam srela na obali Shirakawe mogao biti I-wamura Ken. No, spustila sam se na koljena i naklonila se obojici, izgovarajuæi uobièajene rijeèi: kako ih molim da mi nešto ne zamjere i tako dalje. Kad sam to obavila, ustala sam i otišla kleknuti na prazno mjesto izmeðu njih dvojice. Nobu se upustio u razgovor s nekim muškarcem pokraj sebe, dok je predsjednik sjedio s rukom oko prazne šalice za èaj na plitici koju je držao na koljenima. Mameha mu je poèela nešto govoriti, a ja sam dohvatila mali èajnik i odmaknula rukav da mi ne smeta. Na moje zaprepaštenje, predsjednikove su oèi odlutale do moje podlaktice. Dakako, jako me je zanimalo da sama pogledam što je vidio. Možda zbog nedovoljnog svjetla u dvorani, koža na donjoj strani moje podlaktice sjala se mutnim sjajem bisera i imala je boju slonovaèe. Nikad mi se dotad ni jedan dio mog tijela nije uèinio tako lijepim. Bila sam vrlo svjesna èinjenice da se predsjednikove oèi ne mièu, a sve dok mi bude gledao ruku, ja je sigurno neæu odmaknuti. A onda je Mameha odjednom zašutjela. Pomislila sam da je prestala govoriti zato što je predsjednik promatrao moju ruku umjesto da nju sluša. Ali sam onda shvatila o èemu se radi. Èajnik je bio prazan. Štoviše, bio je prazan veæ kad sam ga dohvatila. Trenutak ranije osjeæala sam se kao kakva slavna gejša, ali sad sam brzo spustila èajnik i promrmljala ispriku. Mameha se nasmijala. “Vidite, predsjednièe, kakva je to odluèna djevojka”, rekla je. “Da je u tom èajniku ostala makar ijedna kapljica èaja, Savuri bije iscijedila.” “To je svakako prekrasan kimono koji tvoja mlaða sestra ima na sebi, Mameha”, rekao je predsjednik. “Sjeæam li se toèno da sam ga viðao na tebi u vrijeme kad si ti bila pripravnica?”

246 247 II Da je u meni postojala i mrvica sumnje o tome je li ovaj èovjek doista predsjednik koji mi je poklonio svoj rupèiæ, potpuno bi je nestalo nakon što sam èula taj poznati ljubazan ton njegova glasa. “To je moguæe”, rekla je Mameha. “Ali predsjednik me je tijekom svih ovih godina vidio u toliko razlièitih kimona, ne mogu vjerovati da bi ih se svih mogao sjeæati.” “Pa, ja nisam drugaèiji od ostalih muškaraca. Ljepota uvijek ostavlja dubok dojam. Što se pak tièe sumo hrvaèa, oni mi svi izgledaju isti.” Mameha se nagne ispred predsjednika i došapne mi: “Predsjednik zapravo hoæe reæi kako on nije osobiti ljubitelj sumo borbi.” “Slušaj, Mameha”, reèe predsjednik, “ne pokušavaš me valjda ocrniti pred Nobuom...” “Ali predsjednièe, Nobu-san veæ godinama zna što vi mislite o sumo hrvaèima!” “Svejedno. Savuri, je li ovo tvoj prvi susret sa sumom?” Ja sam samo èekala na bilo kakvu izliku da poènem s njim razgovarati, ali jedva da sam dospjela udahnuti zrak kad smo se svi trgnuli jer se zgrada zatresla od strahovitog treska. Sve su se glave okrenule i u dvorani je zavladala tišina, ali to su se samo zatvorila jedna od divovskih vrata. Trenutak kasnije èuli smo škripu ovjesa i vidjela sam kako se zatvaraju i druga vrata, koja su gurala dva hrvaèa. Nobuova je glava bila okrenuta od mene u profil i nisam mogla odoljeti a da malo bolje ne pogledam te strašne ožiljke na njegovu obrazu i vratu, kao i unaka-ženo uho. Onda sam primijetila da je rukav njegova kaputa prazan. Toliko sam bila zaokupljena da do tada uopæe nisam primijetila

kako mu je rukav presavijen napola i prièvršæen za rame dugaèkom, srebrnom iglom. Mogu ti odmah isprièati, ako to veæ nisi znao, da je Nobu kao mladi poruènik Japanske mornarice bio teško ranjen u bombardiranju u okolici Seoula 1910. godine, u vrijeme kad je Japan anektirao Koreju. Ja nisam ništa znala o njegovom herojstvu kad sam ga upoznala, iako je tu prièu znao èitav Japan. Da se nije udružio s predsjednikom i s vremenom postao direktor kompanije Iwamura, vjerojatno bi bio zaboravljen kao toliki ratni heroji. No, ovako su njegove teške rane uèinile prièu o njegovu uspjehu još zanimljivijom, tako da se to dvoje èesto spominjalo zajedno. Ja ne znam mnogo o povijesti, jer su nas u našoj maloj školi poduèavali samo vještinama, ali mislim da je Japan dobio protektorat nad Korejom nakon ruskojapan-skog rata, te ju je nekoliko godina kasnije odluèio pripojiti svom rastuæem carstvu. Sigurna sam da se to Korejanci-ma nije svidjelo. Nobu je otišao tamo u sklopu manjih vojnih snaga kako bi stvari držao pod nadzorom. Kasno jednog poslijepodneva pratio je svog zapovjednika prilikom posjeta nekom selu u blizini Seoula. Upravo su se vraæali do mjesta gdje su ostavili privezane svoje konje, kad je na njihovu patrolu izvršen napad. Kad su èuli zvižduk granate, zapovjednik se pokušao spustiti u jarak, ali on je bio star èovjek i kretao se brzinom kakvom se lupar pomièe niz stijenu. Trenutak prije udara granate još je tražio oslonac za nogu. Nobu se bacio preko njega da ga zaštiti, ali je starac to pogrješno shvatio i pokušao ponovo ispuzati iz jarka. S mukom je podigao glavu; Nobu mu je pokušao gurnuti glavu k zemlji, no u to je udarila granata i ubila zapovjednika, a Nobua teško ranila. Kasnije te godine morali su mu amputirati lijevu ruku iznad lakta. Kad sam prvi put vidjela prazan rukav, nehotice sam preplašeno odvratila pogled. Nikad dotad nisam vidjela nekog osakaæenog èovjeka, premda, kad sam bila mala jedan je pomoænik gospodina Tanake izgubio vrh prsta dok je èistio ribu. U Nobuovom sluèaju, mnogi su smatrali kako je èinjenica da nema ruke najmanji od njegovih problema, zato što mu je lice izgledalo kao velika otvorena rana. Teško je opisati kako je izgledao i vjerojatno bi s moje strane bilo okrutno kad bih uopæe tako nešto pokušala. Samo æu ti ponoviti što je jednom jedna gejša rekla o njemu: “Svaki put kad pogledam to lice, pomislim na raspucanu koru slatkog krumpira peèenog na žaru.”

248 249 Kad su oba golema ulaza bila zatvorena, ponovo sam se okrenula predsjedniku kako bih mu odgovorila na njegovo pitanje. Kao pripravnica, mogla sam šutke sjediti i glumiti cvjetni aranžman ako sam to htjela, ali ja nikako nisam htjela propustiti priliku koja mi se ukazala. Ako uspijem ostaviti u njegovu sjeæanju makar i najslabiji trag, ne jaèi od traga što bi ga djeèja nožica ostavila na praš-nom podu, to æe ipak biti nekakav poèetak. “Predsjednik je pitao je li ovo moj prvi susret sa sumom”, rekla sam. “Doista prvi put prisustvujem ovakvoj priredbi i bila bih zahvalna za svako objašnjenje koje bi mi predsjednik ljubazno htio dati.” “Ako želiš znati što se dogaða”, dobaci Nobu, “bolje razgovaraj sa mnom. Kako se zoveš, pripravnice? Nisam te dobro èuo zbog galame.” Tako mi se teško bilo okrenuti od predsjednika, kao što bi se nekom gladnom djetetu bilo teško okrenuti od tanjura s hranom. “Zovem se Savuri, gospodine”, odgovorila sam. “Ti si Mamehina mlaða sestra, zašto se onda ne zoveš Mame i još nekako?” nastavio je Nobu. “Zar to nije jedna od vaših šašavih tradicija?”

“Da, gospodine. Ali kako je otkrio gatar, sva su se imena koja poèinju s “Mame” pokazala nepovoljnima za mene.” “Gatar”, prijezirno reèe Nobu. “On ti je odabrao ime?” “Ja sam ga odabrala”, umiješala se Mameha. “Gatar ne bira imena, on nam samo kaže jesu li prihvatljiva.” “Ah, Mameha”, odgovori joj Nobu, “valjda æeš jednog dana odrasti i prestati slušati te budale.” “Dakle, Nobu-san”, reèe predsjednik, “kad bi te netko èuo kako govoriš, rekao bi da nema suvremenijeg èovjeka u Japanu. A ja ne poznajem nikoga tko bi više vjerovao u sudbinu od tebe.” “Svatko ima svoju sudbinu. Ali kome je potrebno odlaziti gataru kako bi to saznao? Zar odlazim kuharu kako bih saznao da sam gladan?” odgovorio mu je Nobu. “U svakom sluèaju, Savuri je dražesno ime, premda dražesna imena i dražesne djevojke ne idu uvijek zajedno.” Veæ sam pomislila kako æe sad reæi nešto kao: “Kakvu si samo ružnu mlaðu sestru uzela, Mameha!” ili nešto slièno. Meðutim, na moje veliko olakšanje on je rekao: “Ovo je sluèaj kad ime odgovara djevojci. Èini mi se da bi ona èak mogla postati ljepša od tebe, Mameha!” “Nobu-san! Ni jednoj ženi nije drago èuti da ona nije najljepše stvorenje na svijetu.” “A tebi pogotovo, je li tako? No, bolje ti je da se pri-vikneš na to. Ona ima posebno lijepe oèi. Okreni se prema meni, Savuri, da ih još jednom pogledam.” Nisam mogla gledati u strunjaèu, jer mi je Nobu htio vidjeti oèi. Ali nisam mogla ni zuriti u njega, jer bi to izgledalo previše drsko. Zato sam klizila pogledom naokolo kao po ledu, dok na posljetku nisam zaustavila pogled negdje otprilike u visini njegove brade. Da sam mogla sprijeèiti svoje oèi da bilo što vide, sigurno bih to uèinila, jer je Nobuovo lice izgledalo kao neuspjela glinena skulptura. Moraš imati na umu kako ja tada ništa nisam znala o tragiènim dogaðajima koje je preživio. Pitala sam se što mu se to moglo dogoditi i osjetila sam kako me prožima onaj strašan osjeæaj težine. “Tvoje se oèi doista ljeskaju na nekakav neobièan i iznenaðujuæi naèin”, rekao je. U tom su se trenutku otvorila jedna mala vrata i kroz njih je ušao neki muškarac u izuzetno sveèanom kimonu i s visokom crnom kapom na glavi. Izgledao je kao da je sišao s neke slike na kojoj je naslikan prizor s carskog dvora. Krenuo je niz središnji prolaz, predvodeæi procesiju golemih hrvaèa, tako visokih da su se morali prignuti kako bi prošli kroz vrata. “Sto znaš o sumo hrvanju, djevojèice?” upitao me je Nobu. “Samo to da su hrvaèi golemi poput kitova, gospodine”, odgovorila sam. “Ima u Gionu jedan èovjek koji je nekoæ bio sumo hrvaè.”

250 251 I “Sigurno misliš na Awajiumija. On sjedi tamo gore, vidiš.” I onom svojom jedinom rukom, Nobu pokaže na drugi red loža, gdje je sjedio Awajiumi i smijao se neèemu, a kraj njega je kleèala Korin. Vjerojatno me je spazila, jer mi se kratko nasmiješila, a zatim se nagnula i nešto rekla Awajiumiju, koji je na to pogledao prema nama. “On nikad nije bio osobit hrvaè”, nastavio je Nobu. “Volio je udarati protivnike ramenom. Nikad time nije ništa postigao, budala, ali je zato mnogo puta slomio kljuènu kost.” Dosad su veæ svi hrvaèi ušli u dvoranu i stajali su poredani oko platforme. Najavljivaè je izvikivao redom njihova imena i oni su se, jedan po jedan,

uspinjali na platformu i postavili u krug, licima okrenuti prema publici. A onda, dok su ponovo izlazili iz dvorane kako bi se gledateljima mogli predstaviti hrvaèi iz protivnièke skupine, Nobu mi je rekao: “Ovaj krug naznaèen uzetom predstavlja borilište. Prvi kojega gurnu preko užeta ili koji dodirne platformu bilo èime osim stopalima, gubi borbu. To možda zvuèi lako, ali kako bi se osjeæala da moraš pokušati gurnuti jednog od tih divova preko užeta?” “Pa, mogla bih mu doæi iza leða s drvenim èegrtaljka-ma”, odgovorila sam, “i nadati se da æu ga dovoljno prestrašiti da iskoèi iz kruga.” “Uozbilji se”, rekao mi je Nobu. Neæu tvrditi da je to što sam rekla bilo jako pametno, ali to je bio moj prvi pokušaj da se našalim s nekim muškarcem. Toliko me je posramio da nisam znala što bih rekla. Na to se predsjednik nagnuo prema meni. “Nobu-san se nikad ne šali kad je u pitanju sumo”, tiho mi je rekao. “Ja se nikad ne šalim s tri najvažnije stvari u životu”, reèe Nobu. “To su: sumo, poslovi i rat.” “Nebesa, mislim da je to neka vrsta šale”, reèe Ma-meha. “Bi li to trebalo znaèiti kako sami sebi proturjeèite?” “Kad bi promatrala neku bitku”, obrati se Nobu meni, “ili kad bi, recimo, sjedila usred nekog poslovnog sastanka, bi li razumjela što se dogaða?” Nisam bila sigurna što on time hoæe reæi, ali sam po tonu njegova glasa osjetila kako od mene oèekuje odreèan odgovor. “Oh, ne, ništa ne bih razumjela”, odgovorila sam. “Upravo tako. Prema tome, ne možeš oèekivati da razumiješ sumo. I zato, možeš se smijati Mamehinim malim šalama ili pak slušati mene i nauèiti što sve ovo znaèi.” “On veæ godinama pokušava mene nešto nauèiti”, tiho mi dobaci predsjednik, “ali ja sam jako loš uèenik.” “Predsjednik je èovjek brilijantna uma”, objasni Nobu. “Loš je uèenik suma zato što ga ne voli. Ni danas ne bi bio ovdje da nije velikodušno prihvatio moj prijedlog da kompanija Iwamura bude pokrovitelj ove priredbe.” Dosad su obje skupine završile ceremoniju ulaska u borilište. Uslijedile su još dvije ceremonije, po jedna za svakog od dvojice jokozuna. Yokozuna je najviši sumo rang, “slièno kao Mamehina pozicija u Gionu”, objasnio mi je Nobu. Nisam imala razloga sumnjati u njegove rijeèi, ali kad bi Mamehi za ulazak na neku zabavu trebalo makar i polovicu vremena koliko je ovim jokozunama trebalo da uðu u borilište, sigurno je nitko nikad više ne bi pozvao. Drugi je od ove dvojice bio nizak i imao je vrlo dojmljivo lice, nimalo mlohavo, nego kao isklesano od kamena, s vilicama koje su me podsjetile na èetverouglasti pramac^fibarske brodice. Publika mu je tako buèno klica-la da sam morala pokriti uši. Njegovo je ime bilo Miya-givama i ako išta znaš o sumo hrvanju, bit æe ti jasno zašto su mu toliko klicali. “On je najveæi hrvaè kojega sam ikad vidio”, rekao mi je Nobu. Neposredno pred poèetak borbi, najavljivaè je proèitao popis nagrada. Jedna je od nagrada bila znatna svota novca koju je davao Nobu Toshikazu, direktor kompanije I-wamura. Nobu se rasrdio kad je to èuo i rekao: “Budala!

252 253

Novac ne dajem ja, nego kompanija Iwamura. Isprièavam se, predsjednièe. Pozvat æu nekoga da kaže najavljivaèu neka ispravi pogrješku.” “Nema nikakve pogrješke, Nobu. S obzirom na to koliko ti dugujem, to je najmanje što mogu uèiniti.”

“Predsjednik je odveæ velikodušan”, reèe Nobu. “Vrlo sam zahvalan.” I govoreæi to, pruži predsjedniku šalicu, zatim ulije šake u njegovu i u svoju šalicu, te ih zajedno ispiju. Kad su prvi hrvaèi ušli u borilište, oèekivala sam da æe borba odmah poèeti. Meðutim, oni su najprije pet minuta ili tako nekako bacali sol po borilištu i u poluèuènju naginjali tijelo na jednu stranu i podizali jednu nogu visoko u zrak te je potom s treskom spuštali na tlo. S vremena na vrijeme, prijeteæi bi se postavili jedan prema drugome, zureæi si srdito u oèi, ali baš kad bih pomislila da æe krenuti u napad, jedan bi se od njih uspravio i odšetao da zagrabi još jednu šaku soli. Napokon, kad to uopæe nisam oèekivala, došlo je do sraza. Tresnuli su svom snagom jedan o drugoga i pograbili se za tkaninu omotanu oko slabina, ali gotovo u trenu, jedan je gurnuo drugoga tako da je ovaj izgubio ravnotežu i borba je završila. Publika je pljeskala i vikala, ali je Nobu samo zatresao glavom i rekao: “Bijedna tehnika.” Tijekom borbi koje su slijedile meni se èinilo da mi je jedno uho povezano s mozgom, a drugo sa srcem, jer sam s jedne strane slušala što mi Nobu govori, a dosta je toga uistinu bilo zanimljivo. Ali mi je s druge strane glas predsjednika, koji je razgovarao s Mamehom, stalno odvlaèio pozornost. Prošlo je otprilike jedan sat ili nešto više, a onda mi je pogled privuklo micanje neke jake boje u Awajiumijevoj loži. To je bio cvijet od naranèaste svile u kosi žene koja se namještala u kleèeæi položaj. Prvo sam pomislila da je to Korin i da se presvukla u drugi kimono. Ali sam onda vidjela da to uopæe nije Korin, to je bila Hatsumomo. Vidjeti je tu gdje je nisam oèekivala... stresla sam se kao da me je udarila elektrièna struja. Bila sam sigurna kako je samo pitanje vremena kad æe pronaæi neki naèin da me ponizi, èak i ovdje, u ovoj golemoj dvorani i meðu stotinama ljudi. Nije mi bilo važno što æe napraviti budalu od mene pred tolikim ljudima, ako doista do toga doðe, ali nisam mogla podnijeti pomisao da æu ispasti glupo pred predsjednikom. Osjetila sam takvu vruæinu u grlu da sam se jedva uspijevala pretvarati kako slušam Nobua koji mi je poèeo govoriti nešto o dvojici hrvaèa koji su upravo ulazili u borilište. Kad sam pogledala Mamehu, ona je trznu-la oèima prema Hatsumomo i zatim rekla: “Predsjednièe, oprostite, moram se naèas isprièati. A sve mi se èini kako bi i Savuri to željela uèiniti.” Prièekala je dok Nobu nije završio sa svojom prièom i onda je krenula, a ja sam pošla za njom. “Oh, Mameha-san... ona je pravi demon”, rekla sam. “Korin je otišla prije više od sata. Sigurno je potražila Hatsumomo i poslala je ovamo. Trebala bi se, zapravo, osjeæati polaskanom što Hatsumomo ulaže toliko napora samo da bi tebe muèila.” “Ne mogu podnijeti da ovdje napravi budalu od mene pred... pa, pred tolikim ljudima.” “Ali ako ti napraviš nešto što æe ona smatrati smiješnim, ostavit æe te na miru, ne èini ti se?” “Molim vas, Mameha-san... nemojte me tjerati da se sramotim.” Prešle smo preko dvorišta i kad smo se trebale uspeti stubama u zgradu gdje su bili zahodi, Mameha me povela dalje niz jedan natkriveni prolaz. Kad smo se dovoljno u-daljile da nas nitko ne može èuti, tiho mi je poèela govoriti. “Nobu-san i predsjednik godinama su moje sjajne mušterije i zaštitnici. Nobu doista može biti grub prema onima koje ne voli, ali je zato prijateljima vjeran poput vazala feudalnom gospodaru i nikad neæeš upoznati nekoga kome možeš tako vjerovati kao njemu. Misliš da Hatsumomo umije cijeniti takve odlike? Ona u Nobuu vidi samo... “gospodina Guštera”. Tako ga ona zove. “Mameha-

254 255

?**%. ? t -san, vidjela sam te sinoæ s gospodinom Gušterom! Oh, zaboga, izgledaš nekako sva pjegava. Mislim da se njegov izgled prenosi na tebe.” Takve mi stvari zna govoriti. Dakle, èuj, ne tièe me se što ti možda sada misliš o Nobu--sanu. S vremenom æeš uvidjeti koliko je to dobar èovjek. Meðutim, lako je moguæe da æe te Hatsumomo pustiti na miru ako misli da se on tebi jako sviða.” Nisam znala što bih na to odgovorila. Nisam èak još bila ni sigurna što to Mameha traži od mene. “Nobu-san je veæi dio popodneva razgovarao s tobom i objašnjavao ti sumo hrvanje”, nastavila je. “Svakome tko vas je gledao, moglo se uèiniti kako ga ti obožavaš. Sad još malo odglumi za Hatsumomo. Navedi je neka pomisli kako te je on oèarao više od bilo koga u tvom životu. Njoj æe se to èiniti užasno smiješno. Vjerojatno æe htjeti da što duže ostaneš u Gionu kako bi ona to dalje mogla pratiti.” “Ali, Mameha-san, kako æu navesti Hatsumomo da povjeruje kako sam njime oèarana?” “Ako to ne znaš izvesti, onda te ja nièemu nisam nauèila”, odgovorila mi je. Kad smo se vratile u našu ložu, Nobu je opet razgovarao s jednim muškarcem u susjednoj loži. Nisam ga mogla prekidati, zato sam se pretvarala kako pozorno promatram hrvaèe u borilištu koji su se pripremali za borbu. Publika se poèela dosaðivati, Nobu nije bio jedini koji je razgovarao. Èeznula sam za tim da se okrenem predsjedniku i upitam ga sjeæa li se jednog dana prije nekoliko godina kad je ljubazno tješio jednu zaplakanu djevojèicu... ali naravno, nikad se to ne bih usudila. Osim toga, kad bi Hatsumomo vidjela da me on zanima, to bi za mene moglo imati katastrofalne posljedice. Uskoro se Nobu okrene meni i reèe: “Ove su borbe dosadne. Kad u borilište izaðe Miyagiyama, onda æemo vidjeti pravo hrvanje.” Pomislila sam kako mi se sad ukazuje prilika da poènem glumiti zaljubljenost. “Ali ovo što smo dosad vidjeli bilo je tako dojmljivo!” rekla sam. “A sve što mi je direktor Nobu ljubazno tumaèio bilo je tako zanimljivo da mi je teško zamisliti kako još nismo vidjeli ono najbolje.” “Ne budi smiješna”, rekao je Nobu. “Nitko od ovih hrvaèa ne zaslužuje biti u istom borilištu s Miyagiya-mom.” Preko njegova ramena mogla sam vidjeti Hatsumomo u udaljenoj loži. Ona je èavrljala s Awajiumijem i èinilo se da uopæe ne gleda prema meni. “Znam da se može èiniti smiješnim takvo pitanje”, rekla sam, “ali kako jedan tako mali hrvaè kao što je Miya-giyama može biti najveæi?” I da si mi vidio lice, mislio bi da me ništa na svijetu ne zanima više od toga. Osjeæala sam se glupo, pretvarajuæi se da me toliko zaokuplja nešto tako trivijalno, ali svatko tko nas je gledao sa strane mislio bi da mi jedno drugom otkrivamo najdublje tajne svojih duša. Sa zadovoljstvom sam primijetila kako je Hatsumomo upravo u tom trenutku okrenula glavu prema meni. “Miyagiyama samo izgleda mali, zato što su ostali puno deblji od njega”, tumaèio mi je Nobu. “Ali on je vrlo osjetljiv kad je u pitanju njegova visina i težina. Prije nekoliko godina novine su objavile toène podatke o tome, ali se on toliko uvrijedio da je natjerao jednog prijatelja da ga daskom udari po glavi, a nakon toga se prežderao slatkih krumpira i nalio vode, te otišao u redakciju da im dokaže kako nisu u pravu.” Ja bih se vjerojatno, zbog Hatsumomo, nasmijala bilo èemu što bi mi Nobu rekao. Meðutim, doista mi je bilo smiješno zamisliti Miyagiyamu kako stišæe oèi i èeka da ga daska tresne po glavi. Zadržala sam tu sliku u glavi i smijala se toliko nesputano koliko sam se usudila i ubrzo se Nobu takoðer poèeo smijati. Mora da smo u Hatsumo-minim oèima izgledali kao najbolji prijatelji, jer sam vidje-,, la kako je pljesnula rukama od užitka.

Ubrzo sam se dosjetila kako bih se mogla pretvarati da je Nobu zapravo predsjednik: zanemarila bih njegovu grubost kad bi mi se obraæao i pokušavala bih umjesto toga zamisliti predsjednikov blagi glas. Postupno sam po-

256 257 stigla da mogu gledati u njegove usnice i umjesto ružnog crvenila i ožiljaka, zamišljati kako gledam predsjednikove usne i kako u svakoj nijansi njegova glasa èujem odraz njegovih osjeæaja prema meni. U jednom sam se trenutku toliko uživjela u to da se ne nalazim u buènoj dvorani, nego da kleèim kraj predsjednika u nekoj tihoj sobi, da sam se osjetila tako blaženom kao još nikad u životu. Poput lopte baèene u zrak, koja kao da na trenutak nepomièno visi u zraku prije nego što padne na zemlju, osjeæala sam se uzdignutom u stanje bezvremene tišine. Kad bih se osvrnula po dvorani, vidjela sam samo ljepotu golemih greda i osjeæala miris rižinih kolaèiæa. Mislila sam kako æe to stanje zauvijek potrajati, ali sam onda u nekom trenutku rekla nešto èega se uopæe ne sjeæam i Nobu me je grubo ukorio: “O èemu to govoriš? Samo budala može smisliti nešto tako glupo!” Smiješak mi je nestao s lica prije nego što sam to mogla sprijeèiti, kao da su mi usnice držale rastegnute nekakve uzice i onda ih je netko naglo prerezao. Nobu me je gledao ravno u oèi. Hatsumomo je, doduše, bila daleko, ali bila sam sigurna da nas promatra. A onda mi je palo na pamet kako æe gotovo svatko kad vidi neku mladu gejšu pripravnicu da oèima punim suza gleda u muškarca do sebe, protumaèiti to kao znak zaljubljenosti. Mogla sam na Nobuov grubi prijekor odgovoriti isprikom, ali sam u-mjesto toga zamislila da me je to predsjednik tako oštro prekorio i usnice su mi gotovo odmah poèele drhtati. Oborila sam glavu i odglumila naglašeno djetinjastu reakciju. Na moje iznenaðenje, Nobu je rekao: “Povrijedio sam te, zar ne?” Nije mi bilo teško izvesti teatralno šmrcanje. Nobu je dugo ostao zagledan u mene i onda je rekao: “Ti si dražesna djevojka.” Sigurna sam da je kanio još nešto reæi, ali u tom je trenutku Miyagiyama ušao u dvoranu i dvorana se prolomila od urlika gomile. Miyagiyama i drugi hrvaè, koji se zvao Saiho, dugo su se koèoperili pred publikom, grabeæi sol i rasipajuæi je po borilištu ili udarajuæi nogama kako to rade sumo hrvaèi. Svaki put kad bi se u poluèuènju postavili suèelice jedan drugomu, podsjetili bi me na dvije nagnute stijene koje æe se svakog trenutka prevaliti. Uvijek se èinilo da se Miya-givama malo više naginje naprijed od Saiha, koji je bio viši od njega i mnogo teži. Pomislila sam: kad se napokon sudare, jadni æe Miyagiyama sigurno odletjeti natrag, jer nisam mogla zamisliti da bi itko mogao odvuæi Saiha preko granica borilišta. Veæ su osam ili devet puta zauzimali pozicije, a da nijedan od njih nije krenuo u napad, a onda mi je Nobu šapnuo: “Hataki komi! Upotrijebit æe hataki komi. Samo mu prati oèi.” Poslušala sam ga i primijetila kako Miyagiyama uopæe ne gleda u Saiha. Mislim da se Saihu nije sviðalo što ga on tako ignorira, jer je bijesno zurio u svog protivnika poput kakve divlje životinje. Imao je tako goleme vilice da mu je glava oblikom podsjeæala na planinu, a lice mu se poèelo crvenjeti od srdžbe. “Sad neæe više dugo trajati”, šapnuo mi je Nobu. I doista, kad su sljedeæi put èuènuli u poziciju, Saiho je napao. Po tome kako se Miyagiyama nagnuo naprijed, èovjek bi oèekivao da æe se svom težinom baciti na Saiha. Umjesto toga, on je iskoristio žestinu Saihova napada da se ponovo uspravi na noge. U djeliæu sekunde okrenuo se oko osi poput okretnih vrata i udario rukom Saiha po šiji. Saiha je njegova težina toliko povukla naprijed da je slièio na èovjeka koji pada niza stube. Miyagiyama ga je

svom snagom gurnuo i Saiho je preletio preko užeta koje mu je bilo pred nogama. Na moje zaprepaštenje, to brdo od èovjeka proletjelo je ravno preko ruba platforme i tresnulo u prvi red loža. Gledatelji su nastojali pobjeæi, ali kad je sve bilo gotovo jedan se muškarac pridigao držeæi se za grudi i hvatajuæi zrak, jer ga je Saiho ramenom pribio o zemlju. Borba nije trajala duže od sekunde. Saiho se vjerojatno osjeæao ponižen porazom, jer se od svih hrvaèa koji

258 259 Osamnaesto poglavlje i su tog dana izgubili najkraæe naklonio publici i izišao je iz dvorane dok je gomila još uvijek uzbuðeno vikala. “Taj se zahvat”, objasnio mi je Nobu, “zove hataki komi.” “Zar to nije prekrasno”, rekla je Mameha tiho, gotovo kao u zanosu. Nije èak ni dovršila reèenicu. “Što je prekrasno?” upitao ju je predsjednik. “Ovo što je Miyagiyama upravo napravio. Nikad nisam vidjela nešto slièno.” “Jesi, sigurno si vidjela. Hrvaèi stalno upotrebljavaju takve manevre.” “No, ovo me je, u svakom sluèaju, potaklo na razmišljanje...” reèe Mameha. Kasnije, kad smo se vraæale u Gion, Mameha se u rikši uzbuðeno okrenula prema meni. “Onaj mi je sumo hrvaè dao sjajnu ideju”, rekla je. “Hatsumomo još uopæe nije toga svjesna, ali upravo smo je izbacili iz ravnoteže. I neæe to èak ni shvatiti, sve dok ne bude prekasno.” “Imate nekakav plan? Oh, Mameha-san, molim vas, recite mi što ste smislili!” “Zar si i na trenutak pomislila da æu ti reæi?” odgovorila mi je. “Neæu ništa reæi èak ni svojoj sluškinji. Ti se samo pobrini da se Nobu-san nastavi zanimati za tebe. Sad sve ovisi o njemu i o još jednom èovjeku.” “Kojem?” “Jednom kojega još nisi upoznala. A sad neæemo više razgovarati o tome. Ionako sam ti, vjerojatno, veæ previše rekla. Velika je stvar što si danas upoznala Nobu-sana. On bi mogao postati tvoj spasitelj.” Moram priznati da mi se smuèilo kad sam to èula. Ako æe veæ netko biti moj spasitelj, onda sam htjela da to bude predsjednik i nitko drugi. Sad kad sam znala tko je predsjednik, poèela sam još iste veèeri èitati sve stare novine u nadi da æu proèitati nešto o njemu. U tjedan dana skupila sam u svojoj sobi takvu hrpu novina da me je Tetiæa pogledala kao da mi nisu sve daske na broju. Doista sam našla njegovo ime u nizu èlanaka, ali samo usput spomenuto i ništa mi od toga nije govorilo ono što sam stvarno željela saznati o njemu. Ipak, nastavila sam skupljati svaku reviju koju bih našla kako strši iz košare za smeæe, sve dok jednog dana nisam iza jedne èajane sluèajno naišla na èitavu hrpu starih novina, svezanih uzicom. Meðu njima je bio i jedan ilustrirani èasopis od prije dvije godine, u kojem je bio veliki èlanak o kompaniji Iwamura. Èini se daje kompanija u travnju 1931. godine slavila dvadesetu godišnjicu osnutka. Èak me i sad zapanjuje kad mislim o tome, jer to je, naime, bilo istog mjeseca kad sam ja srela predsjednika na obali Shirakawe; da sam samo tada zavirila u revije, svugdje bih vidjela njegovo lice. Sad kad sam znala koji datum trebam tražiti, uspjela sam s vremenom prikupiti još mnogo èlanaka o toj obljetnici. Veæinu sam pronašla u hrpi starih stvari, pobacanih nakon smrti jedne stare bake koja je živjela u okiyi na drugoj strani naše ulièice. Predsjednik se rodio 1890. godine, otkrila sam, što je znaèilo da je, kad sam ga prvi put vidjela, usprkos sijedoj kosi, imao tek nešto više od èetrdeset godina. Ja sam tog dana stekla dojam kako on mora biti predsjednik neke

260 261 beznaèajne kompanije, ali pogriješila sam. Elektrika Iwa-mura nije bila tako velika kao Elektrika Osaka, njezina glavna suparnica u zapadnom Japanu, kako se navodilo u svim èlancima. Ali su zato predsjednik i Nobu, zbog svog proslavljenog partnerstva, bili mnogo poznatiji u javnosti od šefova nekih mnogo veæih kompanija. U svakom sluèaju, kompanija Iwamura smatrala se suvremenijom i uživala je veæi ugled. Sa sedamnaest godina predsjednik se zaposlio u jednoj maloj elektriènoj kompaniji u Osaki. Ubrzo je postao nadzornik ekipe radnika koji su postavljali pogonske instalacije u tvornicama na tom podruèju. U to je vrijeme rasla potražnja za uvoðenjem elektriène rasvjete u kuæanstva i urede, te je predsjednik, koji se u svoje slobodno vrijeme bavio inovacijama, izmislio dodatak koji je omoguæavao stavljanje dviju žarulja u grlo predviðeno za samo jednu žarulju. Direktor kompanije, meðutim, nije želio proizvoditi taj dodatak i tako je predsjednik 1912., u svojoj dvadeset drugoj godini i ubrzo nakon što se oženio, otišao odatle i osnovao vlastitu kompaniju. Godinu, dvije, novoosnovana je kompanija jedva preživljavala, ali je onda 1914. godine dobila ugovor za postavljanje elektriènih instalacija u novosagraðenoj zgradi u vojnoj bazi u Osaki. Nobu je tada još bio u vojsci, buduæi da je kao ratni vojni invalid teško mogao naæi zaposlenje izvan vojske. On je dobio zadatak da od strane vojske nadzire radove koje obavlja nova i još nepoznata kompanija Iwamura. Ubrzo su on i predsjednik postali dobri prijatelji i kad mu je presjednik iduæe godine ponudio zaposlenje u svojoj kompaniji, Nobu je prihvatio. Što sam više èitala o njihovoj suradnji, sve sam jasnije shvaæala koliko su njih dvojica stvarno dobro pristajali jedan drugome. Uz gotovo sve èlanke bila je objavljena ista fotografija, na kojoj predsjednik, u modernom odijelu od debele vunene tkanine s prslukom, drži u ruci keramièko grlo za dvije žarulje, koje je bilo prvi proizvod kompanije Iwamura. Izgleda kao da mu je to netko upravo stavio u ruku i on ne zna pravo što bi s time. Usta su mu malo otvorena, tako da mu se vide zubi i zuri u fotografski aparat gotovo prijeteæim pogledom, kao da se sprema gaðati fotografa tim svojim izumom. Nobu, za glavu niži od predsjednika, stoji uz njega u stavu mirno, s onom jednom rukom ispruženom uz nogu i stisnute šake. On na sebi ima sivi kaput i crne hlaèe s tankim prugicama. Lice unakaženo ožiljcima potpuno je bezizražajno, a oèi djeluju nekako pospano. Predsjednik, možda zbog razlike u visini i prerano osijedjele kose, gotovo izgleda kao Nobuov otac, premda je zapravo samo dvije godine stariji od njega. U èlancima se navodilo kako je predsjednik bio odgovoran za planiranje i razvoj, dok je Nobu upravljao kompanijom. On je bio manje izložen javnosti i djelovao je u pozadini, ali je svoj posao obavljao tako dobro da je predsjednik mnogo puta javno izjavio kako bez njegova sposobna upravljanja kompanija nikad ne bi prevladala nekoliko kriza kroz koje je prošla. Poèetkom dvadesetih godina Nobu je uspio privuæi skupinu ulagaèa i spasiti kompaniju od propasti. “Nikad mu neæu moæi uzvratiti za sve ono što je uèinio za kompaniju”, više je nego jednom rekao predsjednik Iwamura, kako su navodili autori èlanaka. Nekoliko je tjedana prošlo, a onda je stigla poruka da me Mameha sutradan popodne oèekuje u svom stanu. Dotad sam se veæ navikla na dragocjena kimona koja bi Mame-hina sluškinja obièno priredila za mene, ali kad sam došla i poèela se presvlaèiti u jedan kimono od teže, jesenske svile u grimiznoj i žutoj boji, s uzorkom otpalog lišæa rasutog po polju zlatnožute trave, neugodno sam se iznenadila kad sam na stražnjoj strani suknje otkrila rupu dovoljno veliku da se

kroz nju provuku dva prsta. Mameha se još nije bila vratila kuæi, zato sam uzela kimono i otišla s njime njezinoj sluškinji. “Tatsumi-san”, rekla sam, “otkrila sam nešto vrlo neugodno... ovaj je kimono upropašten.” “Nije upropašten, gospoðice. Treba ga pokrpati, to je sve. Gospoða ga je jutros posudila iz jedne okiye u našoj ulici.”

262 263 “Sigurno nije znala da je poderan”, rekla sam. “A s obzirom na to da sam joj veæ uništila jedan kimono, sigurno æe pomisliti...” “Oh, ona zna da je poderan”, prekinula me Tatsumi. “U stvari, potkimono je takoðer poderan, na istom mjestu.” Veæ sam bila obukla svijetložuti potkimono i kad sam posegnula rukom otraga, napipala sam rupu u predjelu bedara i uvjerila se da Tatsumi ima pravo. “Jedna je pripravnica prošle godine sluèajno zapela za èavao”, nastavila je Tatsumi. “Ali gospoða mi je jasno rekla kako želi da odjenete baš taj kimono.” Ništa mi nije bilo jasno, ali sam poslušala Tatsumi. Kad je Mameha napokon užurbano uletjela u stan, otišla sam k njoj da je upitam o tome dok je ona popravljala šminku. “Rekla sam ti da æe prema mom planu dva muškarca biti važna za tvoju buduænost”, rekla mi je. “Nobua si upoznala prije nekoliko tjedana. Drugi je muškarac dosad bio izvan grada, ali æeš ga, uz pomoæ tog poderanog kimona, uskoro upoznati. Onaj sumo hrvaè dao mi je sjajnu ideju! Jedva èekam da vidim kako æe Hatsumomo reagirati kad se ti vratiš iz mrtvih. Znaš što mi je neki dan rekla? Nije mi se mogla dovoljno zahvaliti što sam te odvela na sumo borbe. Rekla je kako joj se isplatio sav trud koji je uložila kako bi došla tamo kad te je vidjela kako s obožavanjem zuriš u “gospodina Guštera”. Sigurna sam da æe te pustiti na miru kad budeš s njime, jedino æe možda navratiti kako bi vas malo gledala. U stvari, što više budeš govorila o Nobuu pred njom, to bolje, ali ne smiješ spomenuti ni rijeèi o ovome muškarcu kojega æeš upoznati danas popodne.” Osjetila sam kako me hvata muènina kad sam to èula, iako sam pokušala izgledati kao da se veselim, jer vidiš, muškarac se nikad neæe upustiti u intimni odnos s gejšom koja je bila ljubavnica nekog njegovog bliskog suradnika. Prije nekoliko mjeseci slušala sam jednog popod-neva u kupalištu neku mladu ženu kako pokušava utješiti jednu drugu gejšu koja je upravo saznala da æe njezin novi danna postati poslovni partner muškarca o kojem je sanjala. Dok sam je gledala kako plaèe, nisam ni pomislila da æu se i ja jednog dana naæi u tom položaju. “Gospoðo”, rekla sam, “smijem li nešto pitati? Ukljuèuje li vaš plan moguænost da Nobu-san jednog dana postane moj danna?” Mameha je spustila kist kojim je nanosila šminku i pogledala me pogledom koji bi, na èasnu rijeè, zaustavio vlak. “Nobu-san je divan èovjek. Hoæeš li mi ti to reæi kako bi se sramila kad bi ti on bio danna?” upitala me je. “Ne, gospoðo, nisam to mislila. Samo sam se pitala...” “Odlièno. Onda ti imam reæi samo dvije stvari. Prvo, ti si jedna apsolutno nepoznata djevojèica od èetrnaest godina. Imat æeš mnogo sreæe ako kao gejša ikad stekneš dovoljan status da bi takav èovjek kao što je Nobu uopæe pomislio na to da se ponudi biti tvoj danna. Drugo, Nobu--san nikad još nije našao neku gejšu koja bi mu se dovoljno svidjela da je uzme za ljubavnicu. Ako ti budeš prva, oèekujem od tebe da se osjeæaš vrlo polaskanom.” Krv mi je navalila u lice i osjetila sam takvu vruæinu u obrazima da sam pomislila kako æu se zapaliti. Mameha je potpuno u pravu: što god da se dogodi sa mnom u godinama koje dolaze, morat æu se smatrati izuzetno sretnom ako

uspijem privuæi pozornost takvog muškarca kao što je Nobu. Ali ako je Nobu izvan mog dohvata, onda mi je predsjednik gotovo apsolutno nedohvatljiv. Otkako sam ga ponovo susrela na sumo egzibicijama, poèela sam misliti o raznim moguænostima koje bi mi se mogle pružiti u životu. Ali sad, nakon ovih Mamehinih rijeèi, èinilo mi se kao da se utapam u oceanu tuge. Na brzinu sam dovršila s odijevanjem i Mameha me povela niz ulicu do okiye gdje je živjela do prije šest godina kad se napokon osamostalila. Na vratima nas je pozdravila jedna vremešna sluškinja, mljackajuæi ustima i tresuæi glavom.

264 265

“Nazvale smo bolnicu prije nešto vremena”, rekla je. “Doktor danas ide kuæi u èetiri sata. A sad je veæ blizu pola èetiri.” “Nazvat æemo ga prije nego što krenemo, Kazuko-san”, odgovorila joj je Mameha. “Sigurna sam da æe me prièekati.” “Nadam se. Bilo bi grozno ostaviti jadnu djevojku da krvari.” “Tko krvari?” prestrašeno sam upitala, ali me je sluškinja samo pogledala i uzdahnula, te nas je povela uz stepenice do tijesnog malog predvorja na katu. U prostoru koji je otprilike bio velièine dvije tatami strunjaèe, stajale su okupljene, osim Mamehe, mene i sluškinje koja nas je dovela, još tri mlade žene i jedna visoka, mršava kuharica u uškrobljenoj pregaèi. One su me tri žene zabrinuto gledale, ali je kuharica prebacila jedan ruènik preko ramena i poèela oštriti nož kakvim se ribama režu glave. Osjetila sam se kao tuna koju su upravo isporuèili trgovcu, jer mi je postalo jasno da æu ja biti djevojka koja krvari. “Mameha-san...” rekla sam. “Èekaj, Savuri, znam što æeš reæi”, prekinula me je Mameha, što je bilo zanimljivo, jer ja ni sama nisam znala što æu reæi. “Prije nego što sam postala tvojom starijom sestrom, zar mi nisi obeæala da æeš me u svemu slušati?” “Da sam znala kako se to odnosi i na to da mi izrežu jetru...” “Nitko ti neæe izrezati jetru”, prekinula me je kuharica tonom koji me je, valjda, trebao umiriti, ali nije. “Savuri, samo æemo ti malo zarezati kožu”, rekla je Mameha. “Samo malo, tako da možeš otiæi u bolnicu i upoznati stanovitog doktora. Sjeæaš se èovjeka kojeg sam ti spominjala? On je doktor.” “Zar se ne bih mogla jednostavno pretvarati da me boli trbuh?” Ja sam bila krajnje ozbiljna kad sam to rekla, ali su ostali, izgleda, smatrali da se šalim, jer su se svi poèeli smijati, èak i Mameha. “Savuri, mi ti svi želimo dobro”, rekla je Mameha. “Moramo te samo malo porezati, tek toliko da te doktor pristane pogledati.” U to je kuharica završila s oštrenjem noža i prišla mi je tako mirno kao da æe mi pomoæi sa šminkanjem, osim što je u ruci držala nož. Kazuko, ona stara sluškinja koja nas je doèekala, uhvati ovratnik mog kimona s obje ruke i odmakne mi ga s vrata. Poèela me hvatati panika, ali se na sreæu uplela Mameha. “Zarezat æemo joj nogu”, rekla je. “Ne nogu”, usprotivila se Kazuko. “Vrat je mnogo erotièniji.” “Molim te, Savuri, okreni se i pokaži Kazuko gdje ti je poderan kimono”, uputila me je Mameha. Uèinila sam kako mi je rekla, a ona nastavi: “Dakle, Kazuko-san, kako æemo objasniti ovu rupu u kimonu ako je rana na vratu, a ne na nozi?” “Kakve to ima veze jedno s drugim?” odgovorila joj je Kazuko. “Djevojka ima poderan kimono i posjekotinu na vratu.” “Ne znam o èemu to Kazuko toliko brblja”, uplela se kuharica. “Mameha-san, ti mi samo reci gdje hoæeš da ju zarezem i ja æu tako napraviti.”

Uvjerena sam kako mi je trebalo laknuti kad sam to èula, ali nekako nije. Mameha pošalje jednu od mladih sluškinja po štapiæ crvenog pigmenta koji se upotrebljava za ocrtavanje usnica i kroz rupu u kimonu hitro utrlja štapiæem oznaku visoko na stražnjoj strani bedra. “Moraš je toèno tu zarezati”, reèe kuharici. Otvorila sam usta, ali prije nego što sam mogla išta reæi, Mameha me ušutka: “Ti samo lezi i budi mirna, Savuri. Ako nas još budeš zadržavala, jako æu se naljutiti.” Lagala bih kad bih rekla da sam je drage volje poslušala, ali, naravno, nisam imala izbora. I tako sam legla na plahtu prostrtu po drvenom podu i stisnula oèi, dok mi je Mameha povukla kimono gotovo do bokova.

266 267 “Zapamti, ako rana treba biti dublja, možeš još jednom zarezati”, rekla je kuharici. “Zato poèni s najpliæim rezom koji možeš napraviti.” Ugrizla sam se za usnicu kad sam na koži osjetila vrh noža. Bojim se da sam èak i malo zacviljela, premda nisam sasvim sigurna. U svakom sluèaju, osjetila sam mali pritisak, a onda sam èula kako Mameha kaže: “Ne toliko plitko. Jedva si prorezala gornji sloj kože.” “To sad slièi na usnice”, rekla je Kazuko kuharici. “Urezala si crtu kroz sredinu crvene oznake i sve skupa slièi na usnice. Doktor æe se smijati.” Mameha se složila s Kazuko i obrisala je oznaku, nakon što ju je kuharica uvjerila kako æe i bez toga znati naæi pravo mjesto. Sekundu kasnije ponovo sam osjetila pritisak noža. Ja nikad nisam mogla gledati krv. Sjeæaš se kako sam se onesvijestila kad sam razrezala usnicu onog dana kad sam upoznala gospodina Tanaku. Prema tome, možeš zamisliti kako sam se osjeæala kad sam okrenula glavu i vidjela kako mi niz nogu vijuga potoèiæ krvi na ruènik koji mi je Mameha držala uz bedro. Potpuno sam se izgubila i ne sjeæam se nièeg što se poslije toga dogodilo: ni kako su me smjestili u rikšu, ni vožnje kroz grad. Došla sam k sebi tek kad smo se približili bolnici i kad me je Mameha uhvatila za bradu i poèela mi okretati glavu lijevo-desno kako bi me natjerala da se priberem. “Slušaj me, Sayuri! Sigurna sam da su ti bezbroj puta rekli kako je za pripravnicu najvažnije ostaviti povoljan dojam na druge gejše, jer su one te koje æe joj pomoæi u karijeri i kako se ne treba brinuti o tome što o njoj misle muškarci. Sad to sve zaboravi! Ništa od toga ne vrijedi u tvom sluèaju. Tvoja buduænost ovisi o dvojici muškaraca, kao što sam ti rekla, a sad æeš se sresti s jednim od njih. Moraš na njega ostaviti dobar dojam. Slušaš me?” “Da, gospoðo, svaku rijeè”, promrmljala sam. “Kad te upita kako si porezala nogu, odgovorit æeš da si u kimonu pokušala iæi na zahod i onda si pala na nešto oštro. Uopæe ne znaš što je to bilo jer si se onesvijestila. Izmisli kakve god hoæeš pojedinosti, samo pripazi na to da to zvuèi jako djetinjasto. I kad uðemo unutra, ponašaj se bespomoæno. Da vidim kako æeš to izvesti.” Zabacila sam glavu unazad i okrenula oèi prema gore. Pretpostavljam da sam se, zapravo, stvarno tako osjeæala, ali Mameha nije bila nimalo zadovoljna. “Nisam rekla da glumiš mrtvaca. Rekla sam da se držiš bespomoæno. Ovako.” Mameha namjesti lice u pomalo smuæeni izraz, kao da nije sigurna kamo bi pogledala i prinese ruku obrazu kao da osjeæa laku nesvjesticu. Natjerala me je da ju oponašam sve dok napokon nije bila zadovoljna. Poèela sam glumiti kad mi je vozaè rikše pomogao doæi do ulaza u bolnicu. Mameha je hodala uza me, potežuæi i namještajuæi moj kimono kako bih izgledala što privlaènije.

Ušle smo kroz okretna drvena vrata i zatražile direktora bolnice; Mameha je rekla da nas on oèekuje. Na posljetku nas je jedna bolnièarka odvela niz nekakav dugaèki hodnik do jedne prasne sobe s drvenim stolom i jednostavnim, složivim paravanom koji je zakrivao prozor. Dok smo èekale, Mameha je skinula ruènik koji mi je zamotala oko noge i bacila ga u koš za otpatke. “Zapamti, Sayuri”, gotovo je prosiktala, “hoæemo da se doktoru prikažeš kao nevina i bespomoæna djevojèica. Zavali se i pokušaj izgledati slabašno.” To mi nije bilo teško. Trenutak kasnije vrata su se otvorila i u sobu je ušao doktor Rak. Naravno, on se nije doista tako zvao, ali da si ga vidio, sigurna sam da bi i tebi palo na pamet isto ime, jer su mu ramena bila uzdignuta i laktovi su mu toliko stršili ustranu da ne bi bolje oponašao raka èak ni da je to posebno vježbao. Štoviše, u hodu je gurao jedno rame prema naprijed, doimljuæi se baš kao rak kad se kreæe postrance. Imao je brkove i bilo mu je jako drago što vidi Mamehu, premda je to pokazao više izrazom iznenaðenja u oèima, nego osmijehom. Doktor Rak je oèito bio uredan i metodièan èovjek. Kad je zatvarao vrata, prvo je okrenuo kvaku kako brava

268 269 II ne bi škljocnula i potom je još jednom gurnuo vrata da provjeri jesu li zatvorena. Zatim je iz džepa na kaputu izvadio jednu kutiju i otvorio je oprezno kao da bi se nešto iz nje moglo prosuti, ali su u kutiji bile samo druge naoèale. Kad je promijenio naoèale, ponovo je vratio kutiju u džep i zagladio kaput rukama. Na posljetku se zapiljio u mene i kratko kimnuo glavom, na što mu je Mame-ha rekla: “Tako mi je žao što vas gnjavim, doktore. Ali pred Sayuri je tako lijepa buduænost, a sad je na nesreæu po-rezala nogu! S obzirom na ožiljak koji bi joj mogao ostati i na moguænost infekcije, mislila sam kako ste vi jedina osoba u koju mogu imati povjerenja.” “Pametno”, reèe doktor Rak. “A sad bih možda mogao, pogledati ozljedu?” “Bojim se, doktore, da Savuri uhvati slabost èim vidi krv. Možda bi bilo najbolje kad bi se ona okrenula i pustila vas da sami pogledate ranu. Porezala se na stražnjoj strani bedra.” “Shvaæam. Možda biste je zamolili da legne potrbuške na stol za preglede?” Nije mi bilo jasno zašto to meni nije rekao, ali kako bih izgledala poslušna, prièekala sam da mi Mameha prenese što doktor traži od mene. Potom mi je doktor zadi-gnuo kimono gotovo do bokova i uzeo nekakvu krpu i nekakvu smrdljivu tekuæinu, te mi njome istrljao bedro, a onda mi je rekao: “Sayuri-san, hoæete li biti tako ljubazni da mi isprièate kako ste se ozlijedili?” Duboko sam uzdahnula, pomalo pretjerano, glumeæi slabost što sam bolje umjela. “Ovaj, jako mi je neugodno”, poèela sam, “ali istina je da sam danas... pila puno èaja...” “Savuri je nedavno postala pripravnicom”, umiješala se Mameha. “Vodila sam je naokolo po Gionu i predstavljala je ljudima. Prirodno, svi su nas pozivali da uðemo i popijemo èaj.” “Da, mogu zamisliti”, reèe doktor. “U svakom sluèaju”, nastavila sam, “odjednom sam osjetila da moram... ovaj, znate...” “Ispijanje velikih kolièina èaja može dovesti do jake potrebe za pražnjenjem mjehura”, reèe doktor.

“Oh, hvala. U stvari... to je bilo više od “jake potrebe”, jer sam se bojala da æe mi, ako još malo èekam, sve oko mene poèeti izgledati žuto, ako shvaæate što hoæu reæi...” “Samo isprièaj doktoru što se dogodilo”, prekine me Mameha. “Isprièavam se”, rekla sam. “Samo sam htjela reæi kako sam uistinu nužno morala na zahod... toliko nužno da kad sam napokon stigla do njega... ovaj, muèila sam se s kimonom i valjda sam izgubila ravnotežu. Kad sam pala, udarila sam nogom o nešto oštro. Ne znam što je to bilo. Mislim da sam se onesvijestila.” “Èudno je kako niste ispraznili mjehur dok ste ležali u nesvijesti”, reèe doktor. Ja sam èitavo to vrijeme ležala na trbuhu podignute glave da ne pokvarim šminku i govorila sam pred sebe dok je doktor gledao u moj zatiljak. Ali kad je doktor izrekao ovu primjedbu, osvrnula sam se preko ramena koliko sam mogla i pogledala Mamehu. Sreæom, ona je brže od mene mislila, jer je rekla: “Savuri je htjela reæi kako je izgubila ravnotežu dok je ustajala iz èuèeæeg položaja.” “Shvaæam”, reèe doktor. “Porezali ste se na nešto vrlo oštro. Možda ste pali na komad stakla ili metala.” “O da, osjetila sam daje nešto jako oštro”, rekla sam. “Oštro kao nož!” Doktor Rak nije više ništa rekao, ali je tako èistio ranu kao da želi ispitati koliko mi bola može nanijeti, a zatim je uzeo još one smrdljive tekuæine i oprao mi cijelu nogu od tragova sasušene krvi. Na posljetku mi je rekao kako na posjekotinu treba samo stavljati ljekovitu mast i zavoj, te me poduèio kako æu to raditi iduæih nekoliko dana. Potom mi je navukao kimono preko nogu i opet pažljivo spremio naoèale kao da misli kako æe se slomiti ako ne postupa s njima krajnje oprezno. “Žao mi je da ste poderali tako lijep kimono”, rekao je. “Ali mi je u svakom sluèaju drago što sam vas imao

270 271 t prilike upoznati. Mene uvijek zanimaju nova lica i Mame-ha-san to dobro zna.” “Oh, ne, doktore, meni je drago što sam vas imala prilike upoznati”, odgovorila sam. “Možda æu vas uskoro jedne veèeri vidjeti u èajani I-chiriki.” “Iskreno govoreæi, doktore”, rekla je na to Mameha, “Savuri je... nešto kao artikl od posebne vrijednosti, kao što, sigurna sam, možete i sami zamisliti. Veæ ima previše obožavatelja da bi se u tome znala snaæi, zato je nastojim držati podalje od èajane Ichiriki. Možda bismo vas mogle posjetiti u èajani Shirae?” “Da, to bi i meni bilo draže”, rekao je doktor Rak. Potom je opet izveo èitav ritual sa zamjenom naoèala kako bi mogao pogledati u neku knjižicu koju je izvukao iz džepa. “Ja æu tamo biti... èekajte da vidim... prekosutra uveèer. Nadam se da æemo se vidjeti.” Mameha mu je obeæala da æemo sigurno navratiti i nakon toga smo otišle. U rikši na povratku u Gion, Mameha mi je rekla da sam to dobro izvela. “Ali, Mameha-san, ja nisam ništa napravila!” “Oh? A kako onda objašnjavaš ono što smo vidjele doktoru na èelu?” “Ja nisam vidjela ništa osim drvenog stola koji mi je bio pod nosom.” “Recimo samo da je doktoru dok ti je èistio nogu, èelo bilo orošeno znojem kao da smo usred ljeta. A soba èak nije bila ni zagrijana, je li tako?” “Mislim da nije.” “No, onda!”

Nisam bila sigurna o èemu ona govori, niti zašto me je zapravo odvela tom doktoru. Meðutim, nisam je mogla pitati, jer mi je veæ jasno stavila na znanje da mi neæe reæi što je smislila. A onda, kad smo veæ bili na aveniji Shijo i ponovo ulazili u Gion, Mameha se odjednom prekinula usred neèega o èemu je prièala. “Znaš, ovaj kimono doista nekako posebno istièe tvoje oèi, Savuri. Te boje, grimizna i žuta... uz njih tvoje oèi izgledaju kao da su od srebra! Oh, nebesa, ne mogu vjerovati da se toga nisam ranije sjetila. Vozaèu!” povikala je. “Predaleko smo otišle. Zaustavite ovdje, molim vas.” “Rekli ste mi: Gion, Tominaga-cho, gospoðo. Ne mogu stati ovdje nasred mosta.” “Možete nas ovdje pustiti da siðemo ili nas možete odvesti do kraja mosta i onda nas ponovo vratiti na drugu stranu. Zbilja mi se ne èini da bi to imalo nekog smisla.” Vozaè na to spusti drške rikše i nas dvije siðemo. Biciklisti su nam srdito zvonili dok su prolazili kraj nas, ali Mamehu to nije ni najmanje uzbuðivalo. Pretpostavljam da je toliko bila sigurna u svoj položaj u svijetu da nije mogla ni zamisliti kako bi nekoga moglo smetati što smo zakrèili promet. Mirno i ne žureæi se, vadila je novèiæ po novèiæ iz svoje svilene torbice dok nije vozaèu odbrojila toèan iznos, a onda me je povela natrag preko mosta u smjeru odakle smo došle. “Idemo u atelijer Uchide Kosabura”, objavila je. “On je sjajan slikar i sigurna sam da æe mu se svidjeti tvoje oèi. On je ponekad malo... rastresen, moglo bi se reæi. I u njegovom je atelijeru uvijek nered. Možda æe potrajati neko vrijeme dok primijeti tvoje oèi, ali ti samo nastoj gledati tako da ih mora zapaziti.” Išla sam za Mamehom kroz pokrajne ulice sve dok nismo došle do neke male ulièice. Na kraju te ulièice stajala su crvena šintoistièka ulazna vrata, umanjene velièine, stisnuta izmeðu dvije kuæe. Ušle smo kroz njih i prošle pokraj nekoliko malih paviljona do nekih kamenih stuba meðu drveæem obojenim blistavim jesenskim bojama. Zrak je u tom malom, vlažnom tunelu ispod krošnji bio hladan poput vode, tako da mi se èinilo kao da tim stubama ulazimo u neki sasvim drugi svijet. Èula sam nekakav šum koji me je podsjetio na šum morskih valova koji za-

272 273 tpljuskuju obalu, ali kako se pokazalo, to je samo bio neki èovjek koji je metlom boje èokolade uklanjao vodu s naj-gornje stube. “Zaboga, Uchida-san!” rekla je Mameha. “Zar nemaš sluškinju koja bi ti to radila?” Muškarac na vrhu stuba stajao je u suncu i kad se okrenuo da pogleda dolje prema nama, sumnjam da je mogao razabrati nešto više od nejasnih oblika pod granama stabala. Ja sam ga, meðutim, dobro vidjela i mogla sam uoèiti njegov prilièno èudan izgled.U jednom kutu usta imao je golem madež kao da mu je tu ostao priljepljen komadiæ hrane, a obrve su mu bile tako guste i èupave da se èinilo kao da su to dvije gusjenice koje su ispuzale iz njegove kose i tu zaspale. Sve je na njemu bilo neuredno, ne samo njegova sijeda kosa, nego i kimono, koji je izgledao kao da je u njemu prospavao noæ. “Tko je to?” upitao je. “Uchida-san! Nakon toliko godina još uvijek mi ne prepoznaješ glas?” “Tko ste da ste, ako me želite rasrditi, dobro ste poèele. Nisam raspoložen i ne želim da me itko smeta! Bacit æu ovu metlu na vas ako ne kažete tko ste.” Kako je srdito izgledao, ne bih se iznenadila da je odgrizao onaj madež i ispljunuo ga na nas. Ali Mameha se mirno nastavila uspinjati stubama, a ja sam

je slijedila, premda sam se držala toèno iza nje, kako bi metla pogodila nju, a ne mene. “Zar tako pozdravljaš goste, Uchida-san?” upitala je kad je izašla na svjetlo. Uchida se žmirkajuæi zagledao u nju. “A, to si ti. Ne možeš jednostavno reæi tko si, kao sav pošteni svijet? Drži, uzmi ovu metlu i poèisti stube. Nitko neæe uæi u moju kuæu dok ne zapalim mirisni štapiæ. Još je jedan od mojih miševa krepao i unutra smrdi kao u lijesu.” Mameha se na sve to samo smiješila i prièekala je da se on udalji, a onda je metlu prislonila uz deblo. “Jesi li kada imala èir?” upitala me je šapæuæi. “Kad Uchida nije zadovoljan neèim što je naslikao, postane ovako grozno èangrizav. Moraš ga natjerati da prasne, baš kao što moraš prorezati èir i nakon toga je sve opet u redu. Ako mu ne pružiš neki razlog da se može izvikati, poèet æe piti i postat æe još gori.” “Zar on drži miševe kao kuæne ljubimce?” upitala sam je, takoðer šapæuæi. “Rekao je da je još jedan od njegovih miševa uginuo.” “Nebesa, ne. Samo ostavlja naokolo štapiæe tuša, pa ih miševi grickaju i uginu od otrovanja. Dala sam mu kutiju da u njoj drži štapiæe, ali ih on i dalje ostavlja razbacane po sobi.” Upravo su se tada Uchidina vrata djelomice otvorila, jer ih je bio zatvorio za sobom kad je ušao unutra. Izule smo natikaèe i ušle. Atelijer je bio jedna jedina velika prostorija, ureðena kao seljaèka kuæa. Vidjela sam štapiæe kako gore u jednom kutu, ali to zasad još ništa nije pomagalo, jer me je smrad po uginulim miševima udario u lice takvom snagom kao da mi je netko prilijepio komad vlažne gline na nos. Prostorija je bila neurednija od Hatsumo-mine sobe u najgorem izdanju. Posvuda su ležali dugaèki kistovi, neki od njih slomljeni ili izgriženi, kao i velike drvene ploèe s nedovršenim, crno-bijelim crtežima. Usred svega toga nalazio se neraspremljen futon s plahtama u-mrljanim tušom. Pomislila sam kako je Uchida vjerojatno sav zamrljan od tuša i kad sam se okrenula da to provjerim, on me upita: “Što gledaš?” “Uchida-san”, reèe Mameha, “dopusti da ti predstavim moju mlaðu sestru Savuri. Došla je sa mnom èak iz Giona kako bi imala èast da te upozna.” U stvari, to “èak iz Giona” nije uopæe bilo daleko, ali u svakom sluèaju, ja sam kleknula na strunjaèe i obavila uobièajeni ritual dubokog naklona i molbe da mi Uchida nešto ne zamjeri, premda nisam bila sigurna je li on èuo i jednu rijeè od onog što mu je Mameha rekla. “Sve je bilo dobro do ruèka”, rekao je Uchida, “a onda, pogledaj što se dogodilo!” Prešao je preko sobe i podi-

274 275 gao jednu dasku. Za nju je èavliæima bio prièvršæen crtež neke žene s leða, glave okrenute ustranu i s kišobranom u ruci - osim što je oèigledno neka maèka zakoraèila u tuš i zatim prešla preko crteža, ostavljajuæi savršene otiske šapa. Krivac je u tom trenutku, smotan u kuglicu, spavao na hrpi prljave odjeæe. “Donio sam ga ovamo zbog miševa, a sad vidi ovo!” nastavio je Uchida. “Najradije bih ga izbacio van.” “Oh, ali otisci šapa su tako lijepi”, rekla je Mameha. “Ja mislim da je s njima slika još bolja. Što ti misliš Sayu-ri?” Ja nisam bila sklona reæi bilo što, jer mi se èinilo kako je Uchidu silno uzrujala Mamehina primjedba. Ali sam onda shvatila kako ona pokušava “prerezati

èir”, kako se izrazila. I tako sam pokušala da mi glas zvuèi oduševljeno i rekla: “Iznenaðena sam kako ti otisci lijepo izgledaju! Ja mislim da taj maèak ima umjetnièkog dara.” “Znam zašto ga ti ne voliš”, dodala je Mameha. “Ljubomoran si na njega zato stoje tako talentiran.” “Ljubomoran, ha?” reèe Uchida. “Taj maèak nije nikakav umjetnik. On je jedan opaki demon, eto što je!” “Oprosti, Uchida-san”, reèe Mameha. “Tako je kako ti kažeš. Ali reci, kaniš li možda baciti tu sliku? Jer ako æeš je baciti, ja bih je rado uzela. Baš bi dražesno izgledala u mom stanu, zar ne, Savuri?” Kad je Uchida to èuo, strgnuo je sliku s daske i rekao: “Sviða ti se, ha? Baš dobro, dobit æeš od mene dva dara!” Onda je poderao sliku u dva komada i gurnuo ih Mamehi u ruke: “Ovo ti je jedan! I ovo ti je drugi! A sad van iz moje kuæe!” “Voljela bih da to nisi napravio”, reèe Mameha. “Po mom mišljenju, to je bilo najljepše što si ikad napravio.” “Van!” “Oh, Uchida-san, ne mogu sad otiæi. Kakva bih to bila prijateljica kad ti ne bih ovdje malo pospremila prije nego što odem.” Na to Uchida izjuri iz kuæe, ostavljajuæi za sobom ši-i rom otvorena vrata. Gledale smo kako je bijesno udario nogom metlu koju je Mameha ostavila oslonjenu o stablo i ,????"? kako se poskliznuo i umalo pao kad je poèeo silaziti niz mokre stube. Nas dvije smo sljedeæih pola sata èistile i ? “;”?” • pospremale atelijer, a onda se Uchida vratio mnogo bolje i raspoložen, baš kao stoje Mameha prorekla. Doduše, ja to ] još uvijek ne bih nazvala vedrim raspoloženjem, a k tome a je imao naviku stalno grickati onaj madež u kutu usana, !(, što mu je davalo zabrinut izraz. Mislim da mu je bilo neugodno zbog onog prijašnjeg ponašanja, jer nas se nije usuðivao pogledati. Ubrzo je postalo jasno da ovako uopæe neæe zapaziti moje oèi i stoga mu je Mameha rekla: “Ne èini ti se da je Savuri uistinu ljupka? Jesi li se uopæe potrudio da je pogledaš?” Pomislila sam kako je to s Mamehine strane veæ bio oèajnièki potez, ali je Uchido samo preletio pogledom preko mene kao kad rukom pometeš mrvicu sa stola. Mameha je izgledala duboko razoèarana. Popodnevno je svjetlo veæ poèelo slabiti i obje smo ustale da se oprostimo. Ona mu se naglašeno kratko naklonila dok se pozdravljala s njime. Kad smo izašle, nisam mogla odoljeti da ne zastanem i malo uživam u zalasku sunca koji je nebo iza u-daljenih brda obojio èarobnim nijansama hrðaste i ružièaste boje kao najljepši kimono; još èudesnije od toga, jer ti ni u najvelièanstvenijem kimonu ruke neæe žariti naranèastim odsjajem. A u odbljesku ovog zalaza sunca moje su ruke izgledale kao da su umoèene u neko tekuæe svjetlo što se prelijeva u svim duginim bojama. Podigla sam ruke i zagledala se u njih. “Mameha-san, pogledaj”, rekla sam joj, ali ona je mislila da govorim o zalazu sunca i nezainteresirano se o-krenula prema njemu. Uchida je nepomièno stajao u vratima i s izrazom duboke usredotoèenosti na licu provlaèio rukom kroz sijedu kosu. Ali nije gledao zalaz sunca. Gledao je mene. Ako si ikad vidio slavnu sliku Uchide Kosabura na kojoj je mlada žena u kimonu, obuzeta zanosom i blista-

276 277 vih oèiju... pa, Uchida je od samog poèetka tvrdio kako je ideju za tu sliku dobio tog popodneva, gledajuæi mene. Ja mu to nikad nisam vjerovala. Ne mogu

zamisliti da bi tako divna slika mogla doista proizaæi iz prizora jedne obiène djevojèice, djetinjasto zagledane u vlastite ruke o-basjane zalazeæim suncem. Devetnaesto poglavlje i Taj mjesec zaèudnih dogaðaja, u kojem sam prvo ponovo srela predsjednika i potom upoznala Nobua, doktora Raka i Uchidu Kosabura, doveo me je do toga da se osjeæam poput kuænog zrikavca koji je napokon uspio pobjeæi iz svog kaveza od pletene slame. Po prvi put, nakon bogzna koliko vremena, mogla sam uveèer leæi u krevet vjerujuæi kako ipak neæu zauvijek ostati neprimijeæena poput kapljice èaja na strunjaèi. Još uvijek mi ništa nije bilo jasno: ni Mamehin plan, ni kako æe me on dovesti do toga da postanem uspješnom gejšom, ni hoæe li me uspješna karijera gejše ikad dovesti do predsjednika. Ali svake sam noæi ležala na svom futonu i pritiskala na lice njegov rupèiæ, proživljavajuæi uvijek iznova svaki pojedini trenutak svog susreta s njime. Bila sam poput zvona u hramu koje dugo odzvanja nakon udarca bata. Prošlo je nekoliko tjedana a da ništa nismo èule od bilo kojeg od tih muškaraca i veæ smo se poèele zabrinjavati. No, jednog je jutra napokon neki tajnik iz kompanije Iwamura nazvao èajanu Ichiriki i zatražio moje društvo za tu veèer. Mamehu je ta vijest oduševila, jer se nadala da poziv dolazi od Nobua. Ja sam takoðer bila oduševljena, samo što sam se ja nadala da poziv dolazi od predsjednika. Kasnije tog dana rekla sam Tetiæi, u Hatsumo-minoj nazoènosti, kako æu zabavljati Nobua i kako je molim da mi pomogne odabrati kimono. Zapanjila sam se kad nam se Hatsumomo pridružila da nam i ona pomogne. Da nas je odnekud sa strane promatrao neki stranac, 278 279

sigurna sam da bi za nas pomislio kako smo blisko povezana i sretna obitelj. Hatsumomo se ni jednom nije narugala niti dobacivala sarkastiène primjedbe i doista nam je pomagala. Mislim da je Tetiæa bila isto toliko zaèuðena kao i ja. Na kraju smo se sve tri složile oko jednog prašno-zelenog kimona s uzorkom lišæa u srebrnoj i cinober boji, uz koji smo odabrale sivi obi protkan zlatnim nitima. Hatsumomo je obeæala da æe navratiti kako bi me vidjela s Nobuom. Te sam veèeri kleknula u hodniku èajane Ichiriki, osjeæajuæi kako me je èitav moj dotadašnji život vodio do ovog trenutka. Osluškivala sam zvuk prigušenog smijeha, pitajuæi se je li neki od tih glasova predsjednikov, a kad sam otvorila vrata i ugledala njega na èelu stola i Nobua leðima okrenutog prema meni... toliko me oèarao predsjednikov smiješak, iako se, zapravo, radilo samo o zaostatku malopreðašnjeg smijeha, morala sam napregnuti svu snagu kako bih se suzdržala da mu ne uzvratim osmijehom. Prvo sam pozdravila Mamehu, potom nekoliko drugih gejša u sobi i na posljetku šestoricu ili sedmoricu muškaraca. Kad sam ustala iz kleèeæeg položaja, otišla sam ravno do Nobua, jer sam znala da to Mameha oèekuje od mene. Meðutim, vjerojatno sam kleknula bliže nego što sam toga bila svjesna, jer je on odmah srdito tresnuo svoju šalicu sa sakeom na stol i malo se odmaknuo. Isprièala sam mu se, ali se on nije ni osvrnuo na mene, a Mameha se samo namrštila. Ostatak veèeri provela sam osjeæajuæi se prilièno nesretno. Kasnije, kad smo zajedno odlazile sa zabave, Mameha mi je rekla: “Nobu-san se lako rasrdi. U buduæe moraš više paziti na to da ga ne razdražiš.” “Žao mi je, gospoðo. Oèigledno, nisam mu tako draga kao što ste mislili...” “Oh, draga si mu, ne brini. Da mu se ne sviða tvoje društvo, ti bi danas otišla kuæi u suzama. Njegov je temperament ponekad slièan vreæi punoj šljunka, ali on je na svoj naèin dobar èovjek, vidjet æeš.” Istog tjedna, kompanija Iwamura ponovo me pozvala u èajanu Ichiriki, i još mnogo puta tijekom iduæih tjedana, a poziv nije uvijek ukljuèivao Mamehu. Ona me upozorila da ne ostajem predugo, kako ne bih ostavila dojam da nemam nikakvih

drugih poziva i tako bih se uvijek nakon otprilike jednog sata isprièala i otišla, kao da idem na neku drugu zabavu. Dok bih se oblaèila za te veèeri, Hatsumomo bi èesto natuknula kako æe svratiti, ali nikad se nije pojavila. A onda me je jednog popodneva, sasvim neoèekivano, obavijestila kako ima nešto slobodnog vremena te veèeri i kako æe sasvim sigurno doæi. Bila sam pomalo nervozna zbog toga, kao što možeš zamisliti, ali situacija mi se uèinila još gorom kad sam došla u Ichiriki i otkrila da je Nobu odsutan. Ta je zabava imala najmanji broj uzvanika od svih kojima sam dotad prisustvovala: osim mene, tu su bile još samo dvije gejše i èetvorica muškaraca. Sto ako Hatsumomo doðe i zatekne me kako zabavljam predsjednika bez Nobua? Nisam još dospjela smisliti što æu uèiniti kad su vrata kliznula u stranu i meni se želudac zgrèio od strepnje, jer je pred vratima, u hodniku, kleèala Hatsumomo. Zakljuèila sam kako mi je jedini izlaz da se pretvaram kako mi je dosadno, kao da me ne zanima nièije društvo osim Nobuova. Možda bi to bilo dovoljno da me spasi te veèeri, ali sreæom, nekoliko minuta kasnije stigao je Nobu. Hatsumomin se ljupki osmijeh pojaèao istog trenutka kad je Nobu ušao u sobu, sve dok joj usnice nisu postale još izrazitije crvene i nabubrjele poput kapljica krvi nanizanih uz rubove rane. Nobu se smjestio za stolom, a Hatsumomo me odmah, majèinskim tonom, ponukala da odem do njega i natoèim mu šake. Otišla sam i namjestila se pokraj njega, pokušavajuæi pokazivati sve znakove oèara-nosti. Svaki put kad bi se nasmijao, na primjer, podigla bih na kratko pogled prema njemu kao da ne mogu odoljeti želji da ga pogledam. Hatsumomo je bila oduševljena i tako nas je otvoreno promatrala da èak nije izgledala svjesna èinjenice da su oèi svih muškaraca uperene u nju, ili je, što je vjerojatnije, jednostavno bila naviknuta na to.

280 281 Te je veèeri bila èarobno lijepa, kao što je to, uostalom, uvijek bila; jedan mladiæ na drugom kraju stola gotovo ništa drugo nije radio nego palio cigaretu za cigaretom i gledao u nju. Èak je i predsjednik, koji je sjedio držeæi otmjeno meðu prstima šalicu sa sakeom, povremeno kri-šom pogledavao prema njoj. Pitala sam se jesu li muškarci doista toliko zaslijepljeni ljepotom da bi se osjeæali povlaštenima proživjeti život s nekim stvarnim demonom ako bi to bio lijepi demon. Odjednom mi se u mašti ukazala slika predsjednika kako kasno uveèer ulazi u predvorje za goste u našoj okiyi kako bi se tamo sastao s Hatsumomo, te se, držeæi šešir u ruci, smiješi dolje na mene, dok drugom rukom otkopèava kaput. Nisam vjerovala da bi on ikad mogao biti toliko oèaran njezinom ljepotom da ne bi primijetio tragove okrutnosti koji su povremeno izlazili na vidjelo. Meðutim, u jedno sam bila sasvim sigurna: kad bi Hatsumomo ikad naslutila moje osjeæaje prema njemu, vjerojatno bi ga pokušala zavesti, ako ni zbog èega drugoga, onda samo zato da meni nanese bol. Odjednom mi se uèinilo nužnim navesti Hatsumomo da ode sa zabave. Znala sam da je došla kako bi gledala “ljubav što se raða”, kako je ona to nazvala, pa sam odluèila pokazati joj to što je došla vidjeti. Poèela sam time što sam vršcima prstiju stalno dodirivala vrat ili kosu, kao da sam tobože zabrinuta za svoj izgled. Kad sam pritom sluèajno okrznula jedan od ukrasa u kosi, pala mi je na pamet jedna ideja. Prièekala sam da netko isprièa kakvu šalu, a onda sam se, smijuæi se i popravljajuæi prstima frizuru, nagnula prema Nobuu. Zapravo je, priznajem, moralo izgledati èudno što toliko petljam oko frizure, jer je kosa bila uèvršæena voskom i malo je bilo vjerojatno da bi se nešto moglo pomaknuti. No, ja sam kanila olabaviti jedan od ukrasa, vodopad žutih i naranèastih cvjetova šafrana od svile, i pustiti ga da padne Nobuu u krilo. Meðutim, drvena igla koja je držala ukras u kosi bila je zabodena dublje nego što sam oèekivala, a kad sam je napokon u-spjela izvuæi toliko da ukras sklizne iz kose, odbio se

od Nobuovih grudi i pao na tatami meðu njegove prekrižene noge. Gotovo su svi primijetili što se dogodilo, ali èinilo se da nitko ne zna što bi trebalo uèiniti. Bila sam zamislila kako æu posegnuti rukom u njegovo krilo i uzeti ukras glumeæi djevojaèki stid, ali nisam imala hrabrosti staviti ruku meðu njegove noge. Nobu ga je sam pokupio i držeæi za iglu, polako ga vrtio meðu prstima. “Potraži mladu sluškinju koja me doèekala na vratima”, rekao mi je. “Reci joj da želim onaj paketiæ koji sam donio.” Poslušala sam i kad sam se vratila u sobu, svi su èekali da vide što æe se dogoditi. Nobu je još uvijek držao meðu prstima iglu mog ukrasa za kosu tako da su se cvjetovi njihali iznad stola i nije se ni pomakao da uzme paketiæ kad sam mu ga pružila. “Htio sam ti to dati kasnije, kad budeš odlazila. Ali izgleda da je sudbina odredila da ti to dam sada”, rekao je i pokretom glave prema paketiæu dao mi znak da ga otvorim. Bilo mi je strašno neugodno jer su me svi gledali, ali sam razmotala papir i otvorila malu drvenu kutiju koja je bila unutra. U kutiji je, na jastuèiæu od satena ležao jedan prekrasno izraðen ukrasni èešalj u obliku polukruga, blistavo crvene boje i ukrašen šarenim cvjetiæima. “Našao sam ga prije nekoliko dana u trgovini antikvitetima”, rekao je. Predsjednik se sjetno zagledao u kutiju s ukrasnim èešljem na stolu i pokrenuo je usnice, ali iz njih u prvi èas nije izišao nikakav zvuk, sve dok se nije nakašljao i proèistio grlo, a onda je nekako èudno tužnim glasom rekao: “Doista, Nobu-san, nisam imao pojma da si ti tako sentimentalan.” Hatsumomo se digla od stola i ja sam veæ pomislila kako sam je se uspjela riješiti, ali na moje iznenaðenje, ona je došla i kleknula uz mene. Nisam znala što bi to imalo znaèiti sve dok nije izvadila èešalj iz kutije i brižljivo mi ga zatakla u kosu, iznad velike punðe. Pružila je ruku i Nobu joj je dao moj ukras od svilenih cvjetova, te mi je i njega brižljivo ponovo vratila u kosu, kao majka djetetu. Zahvalila sam joj se malim naklonom.

282 283 I “Pogledajte, zar ovo nije najljupkije stvorenje koje ste ikad vidjeli?” znaèajno je upitala Nobua. Zatim je teatralno uzdahnula, kao da su ovi trenuci bili nešto najromantiènije što je ikad doživjela a onda se isprièala i otišla, kao što sam se i nadala. Samo se po sebi razumije da se muškarci mogu meðusobno razlikovati kao ukrasno grmlje koje cvate u razlièito doba godine. Jer iako su Nobu i predsjednik, èinilo se, pokazali zanimanje za mene veæ nekoliko tjedana nakon natjecanja u sumo hrvanju, prošlo je više mjeseci i još uvijek nismo dobile nikakvu poruku bilo od doktora Raka, bilo od Uchide. Mameha je odluèno tvrdila kako trebamo èekati da se oni sami jave, radije nego da pronaðemo nekakav izgovor i ponovo odemo do njih, ali na kraju više nije mogla izdržati i otišla je jednog popodneva vidjeti što je s Uchidom. Otkrila je kako je ubrzo nakon našeg posjeta Uchidi-nog maèka ugrizao jazavac i maèak je u roku od nekoliko dana uginuo od infekcije. Uchida je nakon toga zapao u jedno od svojih dugotrajnih razdoblja opijanja. Mameha ga je nekoliko dana posjeæivala kako bi ga razvedrila. Kad joj se uèinilo da se njegovo raspoloženje napokon poèelo mijenjati, obukla me je u kimono ledenoplave boje s rubom izvezenim raznobojnim vrpcama, našminkala me na zapadnjaèki naèin, “samo da naglasi kutove”, kako je rekla, i poslala me k njemu s jednim bisernobijelim maèiæem koji ju je morao stajati tko zna koliko novaca. Mislila sam da je maèiæ prekrasan, ali Uchida ga je jedva pogledao, samo je sjedio i piljio u mene, okreæuæi glavu amo-tamo. Nekoliko dana kasnije pozvao me je da mu poziram u

atelijeru. Mameha me upozorila da šutim i ne pokušavam s njim razgovarati, te je sa mnom, kao pratnju, poslala sluškinju Tatsumi, koja je èitavo popodne provela drijemajuæi u jednom kutu dok je Uchida groznièavo miješao boje i stalno me premještao s jednog mjesta na drugo, povlaèeæi svaki put nekoliko poteza po rižinu papiru prije nego što bi me ponovo premjestio. Kad bi putovao naokolo po Japanu i gledao slike koje je Uchida naslikao tijekom te zime, kao i tijekom nekoliko iduæih godina dok sam mu ja služila kao model kao na primjer sliku koja visi u sobi za konferencije Sumitomo banke u Osaki, jedno od njegovih malobrojnih saèuvanih ulja, možda bi ti se èinilo kako je to za mene bilo zanimljivo iskustvo. U stvari, ništa nije moglo biti dosadnije od toga. Veæinom se sve svodilo na to da sam otprilike jedan sat ili nešto više provela sjedeæi u neudobnom položaju. Najviše mi je ostalo u sjeæanju kako sam stalno bila žedna, jer mi Uchida nikad nije ponudio da nešto popijem. Èak i kad bih donijela sa sobom èaj, on bi posudu s èajem odnio u drugi kraj sobe kako mu ne bi odvlaèila pozornost. Slijedeæi Mamehine upute, nikad nisam progovorila ni rijeèi, èak ni jednog užasno hladnog poslijepodneva usred veljaèe kad sam vjerojatno trebala nešto reæi, ali nisam. Uchida je sjeo preda me i zurio mi u oèi, žvaèuæi onaj madež u kutu usta. Imao je pregršt štapiæa boje i nešto vode koja se stalno ledila, ali ma koliko je puta mrvio i miješao boje u razlièite kombinacije plave i sive, ni jednom nije bio potpuno zadovoljan i svaki put bi izišao pred vrata i prolio smiješanu boju u snijeg. Što je više buljio u mene, postajao je sve srditiji i na posljetku me poslao kuæi. Nije mi se javio više od dva tjedna i kasnije sam saznala da se kroz to vrijeme ponovo opijao. Mameha se ljutila na mene što sam dopustila da do toga doðe. Što se pak tièe doktora Raka, on nam je onog puta kad sam ga prvi put vidjela gotovo obeæao da æemo se naæi u èajani Shirae, ali otada je prošlo veæ šest tjedana, a od njega nije stigla nikakva poruka. Kako su dani prolazili, Mameha je postajala sve zabrinutija. Ja još uvijek ništa nisam znala o tome na koji naèin ona kani Hatsumomo izbaciti iz ravnoteže, osim da èitav njezin plan visi poput vrata na dva ovjesa, od kojih je jedan Nobu, a drugi doktor Rak. Nisam mogla dokuèiti kakvu zamisao ima s U-chidom, ali mi se èinilo da je to nekakva zasebna ideja; u svakom sluèaju, nešto što nije od središnje važnosti.

284 285 Napokon, krajem veljaèe, Mameha je sluèajno srela doktora Raka u èajani Ichiriki i saznala kako je on sve ovo vrijeme bio zauzet otvaranjem jedne nove bolnice u Osaki. Sad, kad je glavni dio posla bio iza njega, nadao se obnoviti poznanstvo sa mnom u èajani Shirae iduæeg tjedna. Sjeæaš se kako mu je Mameha rekla da æu biti preplavljena pozivima ako se pojavim u èajani Ichiriki, zato nas je doktor Rak pozvao da mu se pridružimo u èajani Shirae. Dakako, Mameha je na taj naèin, zapravo, htjela izbjeæi Hatsumomo, ali unatoè tome, dok sam se pripremala za ponovni susret s doktorom, nisam se nekako mogla osloboditi nelagodnog osjeæaja da bi nas Hatsumomo ipak mogla pronaæi. Meðutim, kad sam ugledala èajanu Shirae, umalo nisam prasnula u smijeh, jer to je nedvojbeno bilo mjesto koje bi Hatsumomo po svaku cijenu nastojala zaobiæi. Podsjetila me je na mali uveli cvijetak na stablu punom raskošnih cvjetova. Gion je nastavio uspješno poslovati i tijekom tih posljednjih godina ekonomske krize, ali èajana Shirae, koja nikad nije bila osobito uspješna, samo je još dublje potonula. Jedini razlog zbog kojeg je tako imuæan èovjek kao što je bio doktor Rak još uvijek dolazio u tu èajanu bio je taj što on nije oduvijek bio bogat. U njegovim mlaðim godinama, Shirae je vjerojatno bila najbolja èajana koju je on sebi mogao priuštiti. Zato kad je napokon postao dobrodošao gost u èajani Ichiriki, to još

nije znaèilo da može potpuno prekinuti svaku vezu s èajanom Shirae. Kad muškarac naðe ljubavnicu, neæe odmah trèati da se razvede od žene. Te veèeri u èajani Shirae ja sam toèila šake dok je Mameha prièala neku prièu, a doktor Rak èitavo to vrijeme sjedio s isturenim laktovima, tako da je ponekad èak gurnuo laktom Mamehu ili mene, na što bi se okrenuo i kimnuo glavom u znak isprike. On je bio šutljiv èovjek, otkrila sam. Najveæi je dio vremena zurio u stol kroz svoje okrugle naoèale i s vremena na vrijeme, gurnuo bi pod brkove komadiæ sirove ribe, mi to zovemo sashimi, pokretom koji bi me podsjetio na kakvog djeèaka koji sakriva nešto pod strunjaèu. Kad smo te veèeri napokon izašle iz èajane, mislila sam da nismo bile uspješne i da ga neæemo èesto viðati, jer bilo bi normalno oèekivati da muškarac koji je tako malo uživao tijekom neke veèeri neæe željeti ponovo doæi u Gion. Meðutim, novi je poziv doktora Raka stigao veæ sljedeæeg tjedna i zatim gotovo svakog tjedna tijekom narednih mjesec dana. Sve se glatko odvijalo s doktorom dok ja jednog popodne-va sredinom ožujka nisam napravila jednu glupost i zamalo upropastila sav Mamehin trud i brižljivo planiranje. Sigurna sam da su mnoge mlade djevojke upropastile svoje životne šanse time što su odbile uèiniti nešto što se od njih oèekivalo ili što su bile nepristojne prema nekom važnom muškarcu ili kakvim sliènim nepromišljenim postupkom, meðutim, moja je pogrješka bila toliko beznaèajna da uopæe nisam ni bila svjesna toga da sam išta napravila. To se zbilo u okiyi u vremenu od otprilike jedne minute, malo poslije ruèka jednog hladnog dana dok sam kleèala na drvenoj galeriji i vježbala shamisen. Hatsumomo je prolazila pokraj mene na putu do zahoda. Da sam na nogama imala cipele, spustila bih se dolje na zemljani prolaz i maknula joj se s puta. Ovako sam se samo mogla s mukom uspraviti na noge iz kleèeæeg položaja, jer su mi ruke i noge bile potpuno ukoèene od hladnoæe. Da sam bila brža, Hatsumomo vjerojatno ne bi došla na ideju da mi nešto kaže. Meðutim, dok me je gledala kako se podižem na noge, rekla je: “Njemaèki veleposlanik dolazi u grad, ali Buèa je zauzeta i ne može ga zabavljati. Zašto ne zamoliš Mamehu neka sredi da ti uskoèiš na Buèino mjesto?” Nakon toga se nasmijala kao da je veæ sama pomisao da bih ja mogla zabavljati tako važnu liènost isto toliko apsurdna kao i pomisao da bi netko japanskom caru ponudio zdjelicu žira. Posjet njemaèkog veleposlanika izazvao je prilièno uzbuðenje u Gionu. U tom su razdoblju, 1935. godine, u Njemaèkoj došli na vlast novi ljudi i premda se ja nisam

286 287

i “ ? razumjela u politiku, znala sam da se Japan u zadnje vrijeme udaljava od Sjedinjenih Država i da želi ostaviti povoljan dojam na novog njemaèkog veleposlanika. U Gionu su se svi pitali kome æe pripasti èast da ga zabavlja tijekom njegova najavljena posjeta. Kad mi se Hatsumomo obratila, trebala sam posramljeno pognuti glavu i izvesti èitavu predstavu oko toga kako je moj život jadan u usporedbi s Buèinim. No, ja sam sluèajno prije toga baš razmišljala o tome koliko su se moji izgledi popravili i kako Mameha i ja uspješno skrivamo njezin plan pred Hatsumomo, kakav god on bio. Moj je prvi poriv bio da se nasmiješim, ali sam uspjela zadržati ukoèeno lice poput maske i jako sam bila zadovoljna što se nisam odala. Hatsumomo me je èudno pogledala; trebala sam odmah shvatiti kako joj se nešto

mota po glavi. Brzo sam stupila ustranu i ona je prošla. I time je ta mala zgoda bila završena, barem sam ja tako mislila. A onda smo za nekoliko dana Mameha i ja ponovo otišle u èajanu Shirae, gdje nas je èekao doktor Rak. Ali kad smo odgurnule ulazna vrata, vidjele smo Buèu kako navlaèi natikaèe i upravo se sprema otiæi. Zgranula sam se kad sam ju vidjela, pitala sam se kako je, zaboga, dospjela ovamo. A onda se u ulaznom predvorju pojavila Hatsumomo i sve mi je postalo jasno: Hatsumomo nas je nekako nadmudrila. “Dobra veèer, Mameha-san”, rekla je Hatsumomo. “I, gle, tko je to s tobom! Mala pripravnica koja je neko vrijeme bila tako draga doktoru.” Sigurna sam da je Mameha bila isto toliko iznenaðena kao i ja, ali nije to pokazala. “Zaboga, Hatsumomo--san”, rekla je, “jedva sam te prepoznala... ali moram reæi, stvarno dobro podnosiš godine!” Hatsumomo nije doista bila stara, imala je samo dvadeset osam ili dvadeset devet godina. Mislim da je Mameha samo pokušala na brzinu smisliti nešto zlobno, èime bi je bocnula. 288 “Pretpostavljam da ste došle vidjeti doktora”, nastavila je Hatsumomo. “Kakav zanimljiv èovjek! Samo, nadam se da æe mu još uvijek biti drago što vas vidi. Pa, zbogom.” Hatsumomo je izgledala dobro raspoložena dok je odlazila, ali sam u odsjaju uliène svjetiljke na Buèinu licu razabrala izraz tuge. Mameha i ja smo bez rijeèi izule natikaèe; ni ona, ni ja nismo znale što bismo rekle. Turobno ozraèje èajane Shirae èinilo se te noæi gustim poput vode u ribnjaku. Zrak je vonjao na staru šminku, a u kutovima soba boja je otpadala s vlažnih zidova. Bila bih dala ne znam što, samo da se mogu okrenuti i otiæi. Kad smo otvorile vrata iz hodnika, vidjele smo vlasnicu èajane kako pravi društvo doktoru Raku. Ona bi se obièno zadržala još nekoliko minuta nakon našeg dolaska, vjerojatno kako bi doktoru mogla naplatiti vrijeme koje je provela s njime. Meðutim, veèeras se isprièala èim smo mi ušle i nije nas ni pogledala dok je prolazila kraj nas. Doktor Rak je sjedio leðima okrenut prema nama, pa smo preskoèile formalni pozdrav i odmah mu se pridružile za stolom. “Izgledate umorni, doktore”, rekla mu je Mameha. “Kako se osjeæate veèeras?” Doktor Rak nije odmah odgovorio. Samo je vrtio èašu s pivom na stolu ispred sebe da nekako utroši vrijeme, premda je on bio krajnje djelotvoran èovjek i nikad ne bi uzalud tratio ni sekunde, ako se to ikako dalo izbjeæi. “Da, umoran sam”, na posljetku je rekao. “Nisam baš raspoložen za razgovor.” I na to je iskapio ostatak piva i ustao, spremajuæi se za odlazak. Mameha i ja smo se pogledale. Kad je došao do vrata, okrenuo se prema nama i rekao: “Ne sviða mi so kad se pokaže da su me varali ljudi u koje sam imao |M>vjerenja.” I nakon toga je izašao, ne zatvorivši vrata za sobom. Mameha i ja smo ostale kleèati, bile smo odveæ zaprepaštene da bismo mogle bilo što reæi. Napokon je Mameha ustala i zatvorila vrata. Kad se vratila za stol, prvo je klcknula i zagladila kimono, a onda je srdito stisnula oèi i 289 upitala me: “U redu, Savuri. Da èujem što si zapravo rekla Hatsumomo?” “Mameha-san, zar nakon tolikog truda? Obeæala sam vam da neæu uèiniti ništa èime bih ugrozila svoje šanse.” “Doktor te je oèito odbacio kao praznu vreæu. Sigurna sam da za to postoji nekakav razlog... ali neæemo ga otkriti dok ne saznamo što mu je Hatsumomo veèeras rekla.” “Kako bismo to mogle saznati?” “Buèa je bila ovdje. Moraš s njom razgovarati.” Uopæe nisam bila sigurna da æe Buèa htjeti sa mnom razgovarati, ali rekla sam da æu pokušati i Mameha se, izgleda, time zadovoljila. Ustala je i pripremila se za odlazak, ali ja se nisam pomakla s mjesta, sve dok se ona nije okrenula da vidi što je sa mnom.

“Mameha-san”, rekla sam, “smijem nešto pitati? Sad Hatsumomo zna da sam ja provodila vrijeme s doktorom i vjerojatno shvaæa razlog. Doktor Rak sigurno zna razlog. Vi ga znate. Možda ga èak zna i Buèa! Samo ja ništa ne znam. Biste li bili toliko ljubazni da mi objasnite svoj plan?” Mameha me pogledala kao da joj je doista žao što sam je to upitala. Jedan dugi trenutak gledala je svud naokolo, samo ne u mene, ali je na posljetku duboko uzdahnula i ponovo kleknula kraj stola kako bi mi rekla ono što sam htjela znati. “Ti vrlo dobro znaš”, poèela je, “da te Uchida-san gleda oèima umjetnika. Ali doktora zanima nešto drugo, a isto tako i Nobua. Znaš li što znaèi izraz “jegulja beskuænica”?” Nisam imala pojma o èemu govori i to sam joj rekla. “Pa, muškarci na sebi imaju... neku vrstu “jegulje”“, rekla je. “Žene to nemaju. Ali muškarci imaju. To se nalazi...” “Mislim da znam o èemu govorite”, prekinula sam je, “ali nisam znala da se to zove jegulja.” “Zapravo, to nije jegulja”, nastavila je Mameha. “Ali ako se pravimo da je to jegulja, puno æeš lakše shvatiti ovo što æu ti reæi. Prema tome, misli o tome na taj naèin. Evo o èemu se radi: ta jegulja èitav život traži sebi dom, a što misliš, što žene imaju u sebi? Spilje, u kojima jegulje vole boraviti. Ta špilja, to je mjesto iz kojega jednom mjeseèno dolazi krv, kad “oblaci prekriju mjesec”, kako mi ponekad znamo govoriti.” Bila sam dovoljno odrasla da shvatim što Mameha time misli, jer sam veæ nekoliko godina proživljavala taj prolazak oblaka preko mjeseca. Kad mi se to prvi put dogodilo, uhvatio me užasan strah; ne bih se bila više prestrašila ni da sam kihnula i odjednom u rupèiæu ugledala komadiæe mozga. Mislila sam da umirem, sve dok me Tetiæa nije našla kako perem krvavu krpu i objasnila mi kako je krvarenje jednostavno dio onog što znaèi biti žena. “Možda ne znaš ovo o jeguljama”, nastavila je Mameha, “one ljubomorno èuvaju svoj teritorij. Kad naðu špilju koja im se sviða, neko se vrijeme vrpolje u njoj kako bi se uvjerile... ovaj, kako bi se uvjerile da je to zgodna špilja, pretpostavljam. A kad zakljuèe da je špilja udobna, oznaèe je kao svoj teritorij... pljuvanjem. Jesi razumjela?” Da mi je Mameha jednostavno rekla to što mi je pokušavala predoèiti, sigurna sam da bih bila šokirana, ali barem bi mi bilo lakše shvatiti o èemu se radi. Tek mnogo godina kasnije, otkrila sam da mi je Mameha doslovce ponovila objašnjenje koje je ona èula od svoje starije sestre. “Sad dolazi nešto što æe ti se možda èiniti jako èudno”, rekla je, kao da ovo što je dosad rekla nije bilo èudno. “Muškarcima se to zapravo sviða raditi. U stvari, jako im se sviða. Ima muškaraca koji gotovo i ne rade ništa drugo nego èitavog života tragaju za raznim špiljama u koje æe pustiti svoje jegulje. Posebno im se sviða ona ženska špilja u kojoj nikad dotad nije bila nijedna druga jegulja. Razumiješ? Mi to zovemo “mizuage.”“ “Sto zovemo “mizuage”?” “Kad muška jegulja prvi put istražuje žensku špilju. To zovemo mizuage.”

290 291

Dakle, mizu znaèi “voda”, age znaèi “podiæi” ili “položiti”, prema tome, izraz mizuage zvuèi kao da ima nekakve veze s podizanjem vode ili polaganjem neèega na vodu. Ako staviš tri gejše u jednu sobu, svaka æe ti od njih iznijeti drugaèije objašnjenje odakle dolazi taj izraz. Nakon što je Mameha završila s

objašnjavanjem, ja sam samo bila još više zbunjena, ali sam se pravila kao da u tome vidim nekakav smisao. “Pretpostavljam da možeš pogoditi zašto doktor voli dolaziti u Gion”, nastavila je Mameha. “On zaraðuje mnogo novaca od svoje bolnice. Osim novca koji mu je potreban za uzdržavanje obitelji, sve ostalo troši na mizuage. Možda æe te zanimati podatak da si ti baš onakva mlada djevojka kakve on najviše voli. Ja to dobro znam, jer sam ja bila jedna od njih.” Kako sam kasnije saznala, otprilike godinu ili dvije prije mog dolaska u Gion, doktor Rak je platio rekordnu cijenu za Mamehin mizuage, možda sedam ili osam tisuæa jena. To danas možda ne zvuèi mnogo, ali u ono vrijeme to je bila svota koju je èak i netko kao Majka, koja je jedino mislila o novcu i kako da ga se domogne, mogao vidjeti samo jednom ili dvaput u životu. Mamehin je mizuage dijelom bio tako skup zbog toga što je ona veæ bila slavna, ali postojao je još jedan razlog, kako mi je objasnila tog popodneva. Dva vrlo imuæna muškarca nadmetala su se meðusobno tko æe ponuditi višu cijenu za njezin mizuage. Jedan je bio doktor Rak. Drugi, neki poslovni èovjek koji se zvao Fujikado. Obièno se muškarci ne natjeèu na takav naèin: oni se svi meðusobno poznaju i radije æe se dogovoriti oko takvih stvari. Meðutim, Fujikado je živio na drugom kraju Japana i tek je povremeno dolazio u Gion. Zato mu je bilo svejedno hoæe li uvrijediti doktora Raka. S druge je pak strane doktor Rak, koji je tvrdio kako u sebi ima plemiæke krvi, mrzio ljude koji su se uzdigli vlastitim radom, kao stoje to bio Fujikado, premda je i sam, najveæim dijelom, stekao bogatstvo i ugled vlastitim rukama. Kad je Mameha na sumo natjecanju primijetila No-buovo zanimanje za mene, odmah je pomislila kako je Nobu slièan Fujikadu; postigao je uspjeh zahvaljujuæi vlastitim sposobnostima i bio odbojan ljudima kao što je doktor Rak. S obzirom na èinjenicu da me je Hatsumomo ganjala naokolo kao što neka domaæica ganja žohara, ja se svakako nisam mogla nadati da æu postati slavna kao što je bila Mameha te tako postiæi visoku cijenu za svoj mizuage. Meðutim, ako se dovoljno svidim toj dvojici muškaraca, oni bi se mogli poèeti meðusobno nadmetati, što bi me dovelo u jednako povoljan položaj da novcem od mizuagea otplatim dugove kao da sam bila uspješna i popularna pri-pravnica. Na to je Mameha mislila kad je govorila o “izbacivanju iz ravnoteže” Hatsumomo. Hatsumomo je zlobno uživala u Nobuovom zanimanju za mene, a pritom nije shvaæala kako æe njegova naklonost vrlo vjerojatno podiæi cijenu mog mizuagea. Oèevidno, morali smo ponovo privuæi doktora Raka. Ako on ne bude u igri, Nobu može ponuditi za moj mizuage koliko ga bude volja, to jest, ako uopæe pokaže zanimanje za to. Ja nisam u to bila previše sigurna, ali me je Mameha uvjeravala kako ni jedan muškarac neæe gajiti prijateljski odnos s petnaestogodišnjom pripravnicom ako mu nije na pameti njezin mizuage. “Možeš se kladiti da ono što ga privlaèi nisu razgovori s tobom”, rekla je. Pokušala sam se pretvarati kao da me to nije uvrijedilo.

292 293 i Dvadeseto poglavlje Kad sad pogledam unatrag, vidim da je taj razgovor s Ma-mehom promijenio moj pogled na svijet. Prije toga, ništa nisam znala o mizuageu, bila sam još uvijek naivna djevojèica koja nije mnogo znala o životu. Ali nakon tog razgovora, poèela sam shvaæati zbog èega muškarci poput doktora Raka troše toliko novaca i vremena u Gionu. Kad to jednom shvatiš, ne možeš to ponovo zaboraviti. Više nisam mogla misliti o doktoru Raku na isti naèin kao ranije.

Kasnije te veèeri èekala sam u svojoj sobi u okiyi da zaèujem zvuk Hatsumominih i Buèinih koraka na stubama. Veæ je bio jedan sat ujutro, ili još kasnije, kad su se napokon vratile kuæi. Èula sam kako je Buèa umorna po naèinu kako su joj dlanovi pljeskali po stubama, jer ona se ponekad uspinjala strmim stepenicama na sve èetiri, poput psiæa. Prije nego što je zatvorila vrata njihove sobe, Hatsumomo je pozvala jednu od sluškinja i zatražila da joj donese pivo. “Ne, èekaj”, dodala je. “Donesi dvije boce. Hoæu da Buèa pije sa mnom.” “Molim vas, Hatsumomo-san”, èula sam kako se Buèa buni. “Radije bih popila pljuvaèku.” “Èitat æeš mi na glas dok ja pijem, pa prema tome možeš usput malo popiti. Osim toga, mrzim kad su ljudi previše trijezni. To je odvratno.” Nakon toga sluškinja siðe. Kad se ponovo vraæala uza stube, èula sam kako èaše zveckaju na pladnju što ga je nosila. Dugo sam sjedila oslonjena uhom o vrata svoje sobe, slušajuæi Buèu kako èita èlanak o nekom novom kabuki glumcu. Napokon je Hatsumomo posræuæi izišla u hodnik i otvorila vrata gornjeg zahoda. “Buèo!” èula sam je kako dovikuje. “Zar ti se ne jedu rezanci?” “Ne, gospoðo.” “Izaði na ulicu i pokušaj pronaæi prodavaèa. Kupi i sebi jednu zdjelicu, neæu jesti sama.” Buèa uzdahne i siðe niz stepenice, ali ja sam prvo morala prièekati da se Hatsumomo vrati u sobu i tek sam se onda odšuljala dolje. Ne bih možda uspjela dostiæi Buèu, ali ona je bila toliko umorna da se vukla ulicom otprilike takvom brzinom kakvom se mulj cijedi niz kosinu i s otprilike isto toliko svrhe. Kad sam je napokon dostigla, preplašeno me je pogledala i pitala me što se dogodilo. “Ništa se nije dogodilo”, odgovorila sam, “samo... oèajnièki mi je potrebna tvoja pomoæ.” “Oh, Chiyo-chan”, odgovorila mi je, mislim da me je još samo ona tako zvala, “nemam vremena! Pokušavam naæi rezance za Hatsumomo, a ona æe me natjerati da ih i ja jedem. Bojim se da æu se pobljuvati po njoj.” “Buèo, jadnice”, rekla sam. “Izgledaš kao led kad se poène topiti.” Lice joj se objesilo od umora i èinilo se kao da ju težina odjeæe vuèe prema zemlji. Rekla sam joj neka sjedne negdje, a ja æu potražiti prodavaèa i donijeti joj rezance. Bila je tako umorna da se uopæe nije bunila, samo mi je pružila novac i sjela na jednu klupu na obali Shira-kawe. Trebalo mi je dosta vremena da pronaðem prodavaèa, ali sam ga napokon našla i vratila se s dvije zdjelice vruæih rezanaca. Buèa je duboko spavala, zabaèene glave i otvorenih usta kao da lovi kišne kapi. Bilo je oko dva sata ujutro i na ulici je još uvijek bilo ljudi. Jedna skupina

294 295 muškaraca hihotala se gledajuæi usnulu Buèu kao da je to nešto najmješnije što su vidjeli u zadnjih nekoliko tjedana, a moram priznati, doista je bilo neobièno vidjeti gejšu pri-pravnicu u sveèanoj odjeæi kako hrèe na klupi. Kad sam odložila zdjelice s rezancima, probudila sam je što sam nježnije mogla i rekla: “Buèo, silno te želim zamoliti za jednu uslugu, ali... bojim se da neæeš biti sretna kad èuješ što tražim od tebe.” “Nije važno”, odgovorila mi je. “Ionako nema više nièeg zbog èega bih bila sretna.” “Ti si veèeras bila prisutna kad je Hatsumomo razgovarala s doktorom. Bojim se da bi taj razgovor mogao ugroziti èitavu moju buduænost. Hatsumomo mu je sigurno rekla nekakvu laž o meni, jer me doktor više ne želi vidjeti.”

Koliko god sam mrzila Hatsumomo i željela saznati što je uèinila, odmah sam požalila što sam pokrenula razgovor o tome. Buèa je bila toliko nesretna da je èak i taj mali dodatni pritisak s moje strane za nju bio previše. Istog su joj se èasa niz široke obraze poèele kotrljati suze, kao da ih je godinama skupljala u sebi. “Nisam znala, Chiyo-chan!” rekla je, petljajuæi prstima ispod obija u potrazi za rupèiæem. “Nisam imala pojma!” “Misliš, nisi znala što æe Hatsumomo reæi? Ali kako je to itko mogao znati?” “Nije to. Nisam znala da itko može biti tako zao! Ja to ne razumijem... Ona to radi bez ikakvog razloga, samo da nekome nanese zlo. A najgore je od svega to što misli da joj se ja divim i da želim biti ista takva. A ja je mrzim! Nikad nikoga nisam toliko mrzila.” Žuti je rupèiæ jadne Buèe ubrzo postao sav umrljan od razmazane šminke. Ako je ranije slièila kocki leda koja se poèinje topiti, sad je slièila na mlaku vode. “Buèo, molim te, poslušaj me”, rekla sam. “Ne bih to tražila od tebe kad bi postojala bilo kakva druga moguænost da to saznam. Ali ne želim se ponovo naæi u situaciji da život provodim kao sluškinja, a to æe se dogoditi ako Hatsumomo uspije u onom što je naumila. Neæe se smiriti dok se ne naðem poput žohara pod njezinom nogom. Hoæu reæi, zgnjeèit æe me ako mi ti ne pomogneš da joj uma-knem!” Buci je to bilo smiješno i obje smo se poèele smijati. I tako, dok jadna Buèa nije znala bi li plakala ili se smijala, ja sam joj uzela rupèiæ iz ruke i pokušala malo popraviti razmazanu šminku. Bila sam toliko dirnuta što ponovo vidim onu staru Buèu koja mi je nekoæ bila prijateljica da su se i meni oèi ispunile suzama i bacile smo se jedna drugoj u zagrljaj. “Oh, Buèo, potpuno ti se razmazala šminka”, rekla sam joj kad smo se isplakale. “Nije važno”, rekla je. “Reæi æu Hatsumomo da mi je na ulici prišao nekakav pijanac i protrljao mi lice svojim rupèiæem, a ja nisam mogla ništa jer sam u rukama nosila zdjelice s rezancima.” Nisam mislila da æe išta više reæi, ali je ona, nakon stanke, duboko uzdahnula. “Ja ti želim pomoæi, Chiyo-san”, rekla je, “ali predugo sam se zadržala. Hatsumomo æe me doæi tražiti ako ne požurim natrag. A ako nas naðe zajedno...” “Moram ti samo postaviti nekoliko pitanja. Reci mi, kako je Hatsumomo saznala da ja zabavljam doktora u èajani Shirae?” “Ah, to”, rekla je Buèa. “Ona te je pokušala zadirkivati prije nekoliko dana u vezi s njemaèkim veleposlanikom, ali tebe kao da uopæe nije diralo to što ti je govorila. Kad te je vidjela tako smirenu, odmah je pomislila kako ste ti i Mameha sigurno smislile nekakav plan. Otišla je Awajiumiju u ured za registracije i pitala ga u kojim si èajanama zaraèunavala svoje vrijeme. Kad je èula da je Shirae jedna od njih, lice joj je dobilo onaj zlobni izraz i iste smo veèeri poèele odlaziti tamo tražiti doktora. Dvaput smo otišle uzalud, a onda smo ga napokon našle.” Vrlo je malo imuænih muškaraca zalazilo u èajanu Shirae. Zato je Hatsumomo odmah pomislila na doktora

296 297 Raka. Postupno sam poèela shvaæati kako je on u Gionu na glasu kao “specijalist za mizuage”. Èim joj je on došao na pamet, Hatsumomo je vjerojatno odmah pogodila što to Mameha smjera.

“Sto mu je rekla veèeras? Kad smo ušle u sobu nakon što ste vi otišle, doktor uopæe nije htio govoriti s nama.” “Pa”, rekla je Buèa, “neko su vrijeme èavrljali o svemu i svaèemu, a onda je Hatsumomo odglumila kako ju je tobože nešto podsjetilo na jednu prièu. I poèela je: “U mojoj okiyi ima jedna mlada pripravnica koja se zove Sayu-ri...” Kad je doktor èuo tvoje ime... kažem ti, trgnuo se kao da ga je ubola pèela. I rekao: “Ti je poznaješ?” Na što mu je Hatsumomo odgovorila: “Naravno da je poznajem, doktore. Pa živi sa mnom u istoj okiyi\” Nakon toga je rekla još nešto, èega se ne sjeæam, i onda: “Ne bih smjela govoriti o Sayuri jer... pa, ja joj zapravo pomažem prikriti jednu važnu tajnu.”“ Sledila sam se kad sam to èula. Bila sam sigurna da je Hatsumomo smislila nekakvu groznu laž. “Buèo, kakvu je to tajnu izmislila?” “Pa, nisam sigurna jesam li dobro shvatila. Nije mi se uopæe èinilo nešto jako važno. Rekla mu je kako postoji neki mladiæ koji živi u blizini naše okiye, ali da nam Majka strogo zabranjuje da imamo deèke. Rekla je kako se ti i taj deèko jako volite i kako joj nije teško lagati za tebe kad je to potrebno, jer smatra da je Majka u tome previše stroga. Rekla je kako vas èak pušta da provedete neko vrijeme zajedno u njezinoj sobi kad Majke nema u okiyi. A onda je rekla nešto kao: “Oh, ali... zbilja vam to nisam smjela reæi, doktore! Sto æu ako to nekako doðe Majci do ušiju, nakon što sam se toliko namuèila pomažuæi Savuri da nitko ne sazna tu tajnu!” Meðutim, doktor je rekao kako joj je zahvalan što mu je to isprièala i kako æe to što je èuo sigurno zadržati za sebe.” Mogla sam zamisliti koliko je Hatsumomo uživala u svojoj maloj spletki. Upitala sam Buèu je li bilo još neèega, ali ona je rekla da nije. Zahvalila sam joj se nekoliko puta što mi je pomogla i rekla joj kako mi je žao što je ovih zadnjih nekoliko godina živjela kao Hatsumomina robinja. “Mislim da je to urodilo i nekim dobrom”, odgovorila je Buèa. “Majka je baš prije nekoliko dana odluèila da me posvoji. I tako bi se možda ipak na kraju mogao ostvariti moj san o domu u kojem æu mirno moæi proživjeti svoj život.” Osjetila sam grè u želucu kad sam to èula, premda sam joj rekla kako se veselim zbog nje. I doista, bilo mi je drago zbog nje, ali sam isto tako dobro znala kako je moguænost da Majka posvoji mene, a ne nju, važan dio Ma-mehina plana. Sutradan, u njezinom stanu, isprièala sam Mamehi što sam saznala. Èim je èula ono o mom navodnom deèku, poèela je s gaðenjem tresti glavom. Ja sam veæ i sama naslutila što je Hatsumomo time htjela postiæi, ali mi je ona sad objasnila kako je Hatsumomo na lukav naèin navela doktora Raka na pomisao da je neka “jegulja” veæ istraživala moju “špilju”, da se tako izrazim. Još ju je više uzrujala vijest o Buèinom usvojenju. “Pretpostavljam”, rekla je, “da imamo još nekoliko mjeseci vremena prije nego što se to dogodi. A to znaèi da je došlo vrijeme za tvoj mizuage, Savuri, bez obzira jesi li za to spremna ili nisi.” Još istog tjedna Mameha je otišla u duæan sa slatkišima i naruèila za mene kolaèiæe od riže koje mi zovemo ekubo, što na japanskom znaèi “jamica”. Tako ih zovemo jer na vrhu imaju jamicu s malenim crvenim krugom u sredini, što neki ljudi smatraju prilièno dvosmislenim. Mene su uvijek podsjeæali na male jastuèiæe, blago udubljene kao da je na njima spavala neka žena i zamazala ih rumenilom za usne, jer je možda bila previše umorna da prije

298 299

spavanja oèisti šminku. Bilo kako bilo, kad neka gejša pri-pravnica postane dostupna za mizuage, ona kutije s tim ekubo kolaèiæima poklanja muškarcima koji je èesto pozivaju na svoje zabave. Veæina pripravnica poklanja najmanje po tucet takvih kutija, možda i mnogo više, ali ja æu ih moæi pokloniti samo Nobuu i doktoru, ako budemo imale sreæe. Ja sam, dakako, bila tužna što neæu te kolaèiæe pokloniti predsjedniku, ali s druge strane, èitava mi se stvar èinila tako neukusnom da mi nije bilo previše žao što on neæe u to biti ukljuèen. S Nobuom je sve išlo lako. Vlasnica èajane Ichiriki zamolila ga je da jedne veèeri doðe malo ranije, pa smo se Mameha i ja našle s njime u jednoj maloj sobi koja je gledala na ulazno dvorište. Ja sam mu se zahvalila na pažnjama koje mi je ukazivao, jer on je u zadnjih šest mjeseci bio izvanredno ljubazan prema meni: povrh toga što me je èesto pozivao da ga zabavljam èak i kad predsjednik nije bio s njime, donosio mi je raznovrsne darove, osim onog ukrasnog èešlja koji mi je poklonio one veèeri kad je došla Hatsumomo. Nakon što sam mu se zahvalila, uzela sam kutiju s ekubo kolaèiæima, umotanu u neizbi-jeljeni papir i uvezanu grubom uzicom, naklonila se i gurnula kutiju preko stola prema njemu. On ju je primio, a Mameha i ja smo mu se još nekoliko puta zahvalile na ljubaznosti, neprestano se klanjajuæi, tako da mi se veæ vrtjelo u glavi. Ta mala ceremonija nije dugo trajala i No-bu je izišao iz sobe, noseæi kutiju u onoj svojoj jednoj ruci. Kasnije, kad sam ga zabavljala na njegovoj zabavi, nije to ni jednom spomenuo. Zapravo, èinilo mi se kako mu je zbog svega toga pomalo neugodno. Doktor Rak je, dakako, bio nešto sasvim drugo. Za poèetak Mameha je morala obiæi sve glavne èajane u Gio-nu i moliti njihove gazdarice da ju obavijeste ako se doktor pojavi kod njih. Èekale smo nekoliko noæi, a onda je stigla poruka da se pojavio u èajani Yashino kao gost jednog drugog èovjeka. Požurila sam do Mamehina stana da se presvuèem i potom krenula u Yashino s kutijom ekubo kolaèiæa zamotanom u komad svile. Yashino je bila jedna nova èajana, sagraðena potpuno u zapadnjaèkom stilu. Sobe su bile na svoj naèin elegantne, s tamnim gredama i tako dalje, ali soba u koju su mene uveli te veèeri imala je umjesto tatami strunjaèa i stolova okruženih jastuèiæima, tvrdi drveni pod pokriven perzijskim tepihom, stoliæ za kavu i nekoliko debelo tapeciranih stolaca. Moram priznati, uopæe mi nije palo na pamet sjesti na jedan od tih stolaca, nego sam èekala Ma-mehu kleèeæi na tepihu, iako mi je tvrdi pod užasno žuljao koljena. Još sam bila u tom položaju kad je pola sata kasnije ona ušla u sobu. “što to radiš?” rekla mi je. “Ovo nije japanska soba. Sjedni na jedan od ovih stolaca i pokušaj izgledati kao da ti je udobno.” Uèinila sam kako mi je rekla. Ali kad je ona sjela na drugi stolac nasuprot meni, vidjela sam da se osjeæa isto toliko nelagodno kao i ja. Zabava kojoj je prisustvovao doktor, održavala se u susjednoj sobi. Mameha ga je veæ neko vrijeme zabavljala. “Stalno mu nataèem pivo, kako bi bio prisiljen otiæi na zahod”, rekla mi je. “Kad doðe do toga, ja æu ga saèekati u hodniku i zamoliti ga neka svrati ovamo. Moraš mu odmah dati ekubo. Ne znam kako æe on na to uzvratiti, ali to nam je jedina šansa da popravimo štetu koju nam je nanijela Hatsumomo.” Mameha je nakon toga otišla, a ja sam još dugo èekala u onom stolcu. Bilo mi je vruæe i bojala sam se da æe mi znoj od vruæine i nervoze otopiti bjelilo i pretvoriti mi lice u nešto slièno zgužvanoj plahti na futonu nakon prospavane noæi. Pokušavala sam se neèim zabaviti kako bih smanjila nervozu, ali jedino sam mogla s vremena na vrijeme ustati i na brzinu provjeriti šminku u zrcalu koje je visjelo na zidu. Napokon sam zaèula glasove, zatim kucanje na vratima i nakon toga Mameha širom otvori vrata. “Izvolite, doktore, uðite, samo na trenutak”, rekla je.

Vidjela sam doktora Raka kako stoji u polumraku hodnika, izgledao je strogo kao oni stari portreti koje možeš

300 301 vidjeti u predvorjima banaka. Piljio je u mene kroz svoje okrugle naoèale. Nisam bila sigurna što bih trebala napraviti; da sam kleèala na strunjaèama, sad bih mu se naklonila, stoga sam kleknula na tepih i pozdravila ga na isti naèin, premda sam bila sigurna da Mameha neæe biti zadovoljna što sam tako postupila. Mislim da me doktor nije ni pogledao. “Radije bih se vratio na zabavu”, rekao je. “Isprièavam se.” “Savuri vam je nešto donijela, doktore”, zaustavila ga je Mameha. “Uðite, molim vas, samo na trenutak.” Pokretom ruke pozvala ga je da uðe u sobu i odvela ga do jednog od tapeciranih stolaca. Potom je, valjda, zaboravila što mi je ranije govorila, jer smo sad obje kleèale na tepihu, svaka s jedne strane doktorovih koljena. Uvjerena sam da je doktoru godilo gledati dvije tako raskošno odjevene žene kako mu kleèe pod nogama. “Žao mi je što vas nisam vidjela nekoliko dana”, rekla sam mu. “Ali kao da je veæ zatoplilo. èini mi se kao da je prošlo èitavo jedno godišnje doba!” Doktor mi ništa nije odgovorio, samo je nastavio piljiti u mene. “Molim vas, primite ove ekubo, doktore”, rekla sam i naklonivši se, postavila kutiju na stol, blizu njegove ruke. On je stavio obje ruke u krilo, kao da hoæe reæi kako mu ne pada na pamet dotaknuti kutiju. “Zašto mi to daješ?” Mameha se umiješa. “Oprostite, doktore. Ja sam navela Savuri da povjeruje kako bi vam bilo drago primiti od nje ekubo. Nadam se da nisam pogriješila?” “Pogriješila si. Možda ti ne poznaješ ovu djevojku tako dobro kao što misliš. Ja tebe uistinu cijenim, Mameha--san, ali ne služi ti na èast što mi je preporuèaš.” “Oprostite, doktore”, rekla je Mameha. “Nisam imala pojma da vi tako mislite. Imala sam dojam da vam je Savuri vrlo draga.” “U redu. Sad kad smo sve razjasnili, idem natrag na zabavu.” 302 “Ali smijem vas nešto pitati? Je li vas Savuri nekako uvrijedila? Èini mi se da ste se tako neoèekivano promijenili.” “Sasvim sigurno me je uvrijedila. Rekao sam ti da me vrijeða kad me ljudi varaju.” “Sayuri-san, srami se što si prevarila doktora!” ukorila me je Mameha. “Sigurno si mu rekla nešto što si znala da nije istina. Što si mu to rekla?” “Ne znam!” odgovorila sam koliko god sam bezazleni-je mogla. “Ukoliko se ne radi o onom prije nekoliko tjedana, kad sam mu rekla kako je zatoplilo, a zapravo nije...” Mameha me je kratko pogledala; mislim da joj se to nije svidjelo. “To vi rašèistite meðu sobom”, rekao je doktor. “Mene se to ne tièe. A sad me, molim vas, isprièajte.” “Ali, doktore, prije nego što odete”, zadržavala ga je Mameha, “recite, ne radi li se možda o nekakvom nesporazumu? Savuri je poštena djevojka i nikad ne bi nekog svjesno prevarila. Pogotovo nekog tko je bio tako ljubazan prema njoj.” “Predlažem ti da je upitaš o deèku iz susjedstva”, odgovori joj doktor. Laknulo mi je što je napokon spomenuo pravi razlog. Doktor je bio tako rezerviran èovjek, da me ne bi iznenadilo da je odbio govoriti o tome. “Znaèi, u tome je problem!” uzviknula je Mameha. “Sigurno ste razgovarali s Hatsumomo.”

“Ne vidim zašto bi to bilo važno”, odgovori doktor. “Ona tu prièu širi po Gionu. U tome nema ni trunke istine! Otkako je Savuri dobila važnu ulogu u Plesovima stare prijestolnice, Hatsumomo se svim silama trudi da je osramoti.” Priredba Plesovi stare prijestolnice predstavljala je Hvake godine najvažniji dogaðaj u Gionu. Premijera je trebala biti za samo šest tjedana, poèetkom travnja. Sve su plesne uloge podijeljene još prije nekoliko mjeseci i ja bih 303

bila poèašæena da su neku od njih dodijelili meni. Moja je uèiteljica èak natuknula takvu moguænost, ali koliko sam znala, zasad sam jedino trebala svirati u orkestru i uopæe se nisam trebala pojaviti na pozornici. Mameha je to izrièito tražila, kako nastupom na pozornici ne bih još više izazvala Hatsumomo. Kad me je doktor pogledao, nastojala sam izgledati kao netko tko æe plesati neku znaèajnu ulogu i tko je veæ dosta dugo upoznat s tom èinjenicom. “Žao mi je što to moram reæi, doktore, ali Hatsumomo je poznata lažljivica”, nastavila je Mameha. “Nije preporuèljivo vjerovati onome što ona kaže.” “Prvi put to èujem.” “Nikome nije ni na kraj pameti da vam to kaže”, odgovori mu Mameha tihim glasom kao da se doista boji da je netko ne èuje. “Meðu gejšama ima toliko onih koje ne govore istinu! Zato ni jedna ne želi biti prva koja æe neku drugu optužiti da laže. Ali, ili vam ja sada lažem, ili je Hatsumomo lagala kad vam je isprièala tu prièu. Vi morate odluèiti koju od nas bolje poznajete i kojoj više vjerujete.” “Ne shvaæam zašto bi Hatsumomo izmišljala takve prièe samo zato što je Sayuri dobila ulogu u predstavi.” “Sigurno ste upoznali Hatsumominu mlaðu sestru Buèu. Hatsumomo se nadala da æe Buci pripasti uloga koju je dobila Savuri. A ja sam dobila ulogu koju je Hatsumomo željela za sebe! Ali sve to sad nije važno, doktore. Ako sumnjate u Savurino poštenje, potpuno vas shvaæam što se neækate prihvatiti od nje ekubo.” Doktor je dugo šutke sjedio i gledao u mene. Na posljetku je rekao: “Zamolit æu jednog od lijeènika u bolnici daje pregleda.” “Ja bih vam željela izaæi u susret koliko god više mogu”, rekla je Mameha, “ali teško bih je mogla nagovoriti na to, buduæi da još niste pristali ponuditi se kao zaštitnik za njezin mizuage. Ako sumnjate u njezino poštenje... pa, Savuri æe pokloniti ekubo mnogim muškarcima. Sigurna sam da æe veæina njih biti sumnjièava prema prièicama koje èuju od Hatsumomo.” Èinilo se da je to napokon postiglo uèinak koji je Mameha željela postiæi. Doktor Rak je neko vrijeme šutke sjedio. Na posljetku je rekao: “Zbilja ne znam što bi bilo ispravno uèiniti. Prvi put se nalazim u tako neobiènom položaju.” “Molim vas, prihvatite ekubo, doktore i zaboravimo Hatsumomine ludosti.” “Èesto sam slušao o nepoštenim djevojkama koje namjeste mizuage u ono doba u mjesecu kad je muškarca lako prevariti. Samo, ja sam lijeènik, znaš, mene ne možete lako prevariti.” “Ali nitko vas ne pokušava prevariti!” Doktor je još trenutak ostao sjediti, a onda je ustao i, uzdignutih ramena i isturenih laktova, izišao iz sobe. Ja sam bila toliko zaokupljena klanjanjem da nisam stigla gledati je li uzeo ekubo kolaèiæe ili nije, ali na sreæu, kad sam pogledala na stol nakon što su on i Mameha otišli, vidjela sam da ih više ondje nema. Kad je Mameha govorila o mojoj ulozi u predstavi, mislila sam da je ona to izmislila kao objašnjenje zašto Hatsumomo širi laži o meni. Stoga možeš zamisliti kako sam se iduæeg dana iznenadila kad sam saznala da je zapravo govorila istinu. Odnosno, ako još i nije sasvim bilo istina, Mameha je tvrdila kako æe zasigurno biti istina do kraja tjedna. U to vrijeme, sredinom tridesetih godina, u Gionu je radilo vjerojatno èak sedam ili osam stotina gejši, a kako je u proljetnoj priredbi Plesova stare

prijestolnice moglo sudjelovati samo njih šezdeset, borba za uloge razorila bi svake godine mnoga prijateljstva. Mameha nije govorila istinu kad je doktoru rekla kako je preotela ulogu od Hatsumomo: ona je, naime, bila jedna od malog broja gejši kojima je svake godine bila zajamèena solo uloga. Meðu-

304 305

Dvadeset prvo poglavlje i tim, doista je bila istina da je Hatsumomo oèajnièki željela vidjeti Buèu na pozornici. Ne znam odakle joj pomisao da je to ostvarivo, jer premda je Buèa dobila pripravnièku nagradu i još neke poèasti, nikad se nije isticala u plesu. Bilo kako bilo, nekoliko dana prije nego što sam predala doktoru kutiju s ekubo kolaèiæima, jedna je sedamnaestogodišnja pripravnica koja je dobila solo ulogu u predstavi, pala niza stube i povrijedila nogu. Sirota je djevojka bila oèajna, ali su sve ostale pripravnice bile spremne iskoristiti njezinu nesreæu i uskoèiti na njezino mjesto. Ta je uloga na kraju pripala meni. Ja sam tada imala samo petnaest godina i nikad još nisam plesala na pozornici, što ne znaèi da nisam bila spremna. Buduæi da sam tolike veèeri ostajala u okiyi, umjesto da trèim sa zabave na zabavu poput svih ostalih pripravnica, Tetiæa mi je èesto svirala shami-sen kako bih mogla vježbati plesanje. To je bio razlog zbog èega su me, sa samo petnaest godina, veæ bili promaknuli u jedanaesti rang, iako vjerojatno nisam imala više dara za ples od drugih djevojaka. Štoviše, da me Mameha nije toliko skrivala od javnosti zbog Hatsumomo, mogla sam veæ prethodne godine dobiti ulogu u predstavi. Obavijestili su me da sam dobila ulogu sredinom ožujka, tako da mi je za probe ostalo samo oko mjesec dana. Na sreæu, moja mi je uèiteljica plesa željela pomoæi i èesto je radila sa mnom popodne, izvan uobièajenih proba. Majka nije odmah saznala što se dogodilo, Hatsumomo joj to, naravno, nije htjela reæi, nego tek nekoliko dana kasnije, iz govorkanja svojih prijateljica s kojima je igrala mah--jong. Kad se vratila u okiyu, upitala me je li istina da sam dobila ulogu. Potvrdila sam, na što je ona otišla u svoju sobu s takvim izrazom zaprepaštenja na licu kao da je upravo vidjela svog psiæa Takua kako zbraja nizove brojki u njezinim knjigama. Naravno, Hatsumomo je pucala od bijesa, ali Mame-hu to nije zabrinjavalo. Kako je rekla, došao je trenutak da izbacimo Hatsumomo iz borilišta. 306 Jednog kasnog popodneva, otprilike tjedan dana nakon toga, Mameha mi je prišla u pauzi proba i vidjela sam da je zbog neèeg vrlo uzbuðena. Izgleda da joj je barun prethodnog dana onako, kao uzgred, spomenuo kako za kraj iduæeg tjedna priprema zabavu za izvjesnog kreatora kimona Arashina. Barun je posjedovao jednu od najpoznatijih zbirki kimona u Japanu. Najveæim se dijelom zbirka sastojala od antiknih komada, ali je s vremena na vrijeme barun kupovao još i poneke osobito lijepe primjerke rada živuæih umjetnika. Odluka da otkupi jedan Arashinov kimono navela ga je na zamisao da priredi zabavu. “Kad mi je barun to spomenuo, pomislila sam kako mi to ime, Arashino, zvuèi nekako poznato”, rekla mi je Mameha, “ali se u prvi èas nisam mogla sjetiti otkuda ga znam. On je jedan od Nobuovih najboljih prijatelja! Shvaæaš kakve nam to pruža moguænosti? Nisam se toga sjetila sve do danas, ali nagovorit æu baruna da na tu svoju zabavu pozove Nobua i doktora. Uvjerena sam da se njih dvojica neæe svidjeti jedan drugome. Kad doðe do nadmetanja za tvoj mizuage, možeš biti

sigurna da ni jedan od njih dvojice neæe ostati po strani, znajuæi kakav plijen može dopasti onome drugome.” Bila sam užasno umorna, ali kako nisam željela razo-i èarati Mamehu, oduševljeno sam zapljeskala rukama i re-! kla kako sam joj vrlo zahvalna što je smislila tako lukav plan. I doista mislim kako je to lukavo smislila, ali naj307

veæim mi se dokazom lukavosti èinila njezina uvjerenost kako æe bez teškoæa nagovoriti baruna da tu dvojicu muškaraca pozove na zabavu. Oèevidno, oni æe obojica rado prihvatiti poziv, Nobu zato što je barun bio jedan od investitora u kompaniju Iwamura, iako ja to tada nisam znala, a u doktorovu sluèaju... pa, doktor je sebe smatrao pomalo aristokratom, premda je vjerojatno imao tek jednog opskurnog pretka s nešto plemiæke krvi, stoga æe se on smatrati obveznim prisustvovati bilo kakvom dogaðaju na koji ga poziva barun. Meðutim, nije mi bilo jasno zbog èega bi barun pristao pozvati bilo jednog, bilo drugog. Nobu mu se nije sviðao; vrlo je malo bilo onih koji Nobua nisu smatrali odbojnim. A što se tièe doktora Raka, barun ga uopæe nije poznavao i mogao je isto tako pozvati nekog prolaznika s ulice. No, Mameha je, u to sam se veæ uvjerila, bila vrlo vješta kad je nekoga trebalo na nešto nagovoriti. Pozivi su dogovoreni i èak je uspjela nagovoriti moju nastavnicu plesa da me iduæe subote oslobodi proba kako bih i ja mogla otiæi na zabavu. Zabava je trebala poèeti rano popodne i završiti veèerom, iako smo Mameha i ja trebale stiæi kad zabava veæ bude u tijeku. Tako je veæ bilo oko tri sata popodne kad smo se napokon ukrcale u rikšu i krenule prema barunovom imanju, koje se nalazilo u podnožju brda u sjeveroistoènom dijelu grada. To je bio moj prvi posjet jednom tako luksuznom posjedu i bila sam prilièno zapanjena onim što sam vidjela, jer ako zamisliš pozornost koja se poklanja podrobnostima pri izradi kimona, dakle, ista je takva pozornost bila primjetna u ureðenju i brizi za imanje na kojem je barun živio. Glavnu je kuæu sagradio još njegov djed, ali je vrtove, koji su me se dojmili poput goleme prostirke od tkanine ukrašene raskošnim šarama, zamislio i odnjegovao njegov otac. Navodno su kuæa i vrtovi uvijek bili u odreðenom neskladu, sve dok barunov stariji brat nije godinu dana prije nego što je poginuo u atentatu, premjestio ribnjak i napravio vrt mahovine, kroz koji je staza od kamenih ploèa vodila od paviljona za promatranje mjeseca do jednog krila kuæe. Crni labudovi klizili su po površini ribnjaka, tako ponosna dr!”.? žanja da si se osjeæao posramljenim što si samo obièno, nezgrapno ljudsko biæe. Trebale smo zapoèeti s pripremanjem ceremonije èaja kojoj æe se muškarci prikljuèiti kada budu spremni, stoga sam se zaèudila kad smo prošle kroz glavni ulaz i nismo se uputile prema uobièajenom èajnom paviljonu, nego ravno do obale ribnjaka, gdje smo se ukrcale u jedan brodiæ. Brodiæ je bio velièine uske sobe. Najveæi je dio bio otvoren i imao je drvene klupe postavljene uz rub, ali se na jednom kraju uzdizao mali, natkriveni paviljon s platformom prekrivenom tatami strunjaèama. Èak je imao i zidove od papirnatih paravana koji su bili odmaknuti ustranu radi zraka, a u samom je središtu bio èetverouglasti drveni otvor ispunjen pijeskom, koji je služio kao ognjište na kojem je Mameha zapalila ugljene brikete kako bi zagrijala vodu u elegantnom željeznom èajniku. Dok je ona bila zabavljena vatrom, ja sam pokušala biti od koristi slažuæi sve što nam je potrebno za ceremoniju. Veæ sam bila prilièno nervozna, a onda se Mameha, nakon što je stavila èajnik na vatru, okrenula prema meni i rekla: “Ti si pametna djevojka, Savuri. Ne trebam ti govoriti što æe biti s tobom ako doktor Rak ili Nobu izgube zanimanje za tebe. Ne smiješ dopustiti da ijedan od njih pomisli kako ukazuješ preveliku pozornost onomu drugomu. Ali, naravno, malo ljubomore neæe ništa škoditi. Sigurna sam da æeš to znati izvesti.” Ja nisam bila toliko sigurna, ali znala sam da æu, u svakom sluèaju, morati pokušati.

Prošlo je pola sata dok barun i njegovih deset gostiju nisu izišli iz kuæe i polako se uputili prema brodiæu, zastajkujuæi svako malo kako bi se iz razlièitih kutova divili pogledu na brda. Kad su se ukrcali u brodiæ, barun nas je, odgurujuæi brod motkom, dovezao nasred ribnjaka. Mameha je pripravila èaj, a ja sam dijelila gostima šalice s i”-ajem. Nakon toga smo pošle u šetnju kroz vrtove zajedno s muškarcima i ubrzo smo došli do jedne drvene platforme i/.nad vode, gdje je nekoliko sluškinja rasporeðivalo jastu-

308 309 I t ke na kojima æe muškarci sjediti i stavljalo pladnjeve s bocama toplog sakea. Namjerno sam klekla pokraj doktora Raka i upravo sam pokušavala smisliti što bih mu rekla kad mi se, na moje iznenaðenje, on prvi obratio. “Je li ona posjekotina na bedru lijepo zarasla?” upitao me. Moraš znati da je sad veæ bio ožujak, a ja sam po-sjekla nogu još u studenom. U meðuvremenu sam doktora Raka vidjela više puta nego što mogu nabrojiti, prema tome, doista ne znam zašto je toliko èekao da me to upita i zašto mi je to pitanje postavio upravo tada, pred toliko ljudi. Na sreæu, mislim da ga nitko nije èuo, zato sam spustila glas dok sam mu odgovarala. “Hvala lijepa, doktore. Uz vašu pomoæ, potpuno je zarasla.” “Nadam se da nije ostao veliki ožiljak”, rekao je. “O ne, samo siæušna neravnina, zbilja.” Mogla sam tu prekinuti razgovor o tome i možda mu natoèiti šake ili promijeniti temu, ali sam sluèajno primijetila kako prstom jedne ruke gladi palac druge. Znala sam da je doktor èovjek koji ništa ne radi bez razloga. Ako, dakle, gladi palac na taj naèin i pritom misli na moju nogu... no da, odluèila sam kako bi bilo glupo promijeniti temu. “Nije to nekakav pravi ožiljak”, nastavila sam. “Katkad, dok se kupam, prijeðem preko njega prstima i... zapravo, to je kao nekakva malena uzvisina. Otprilike ovakva.” Prešla sam kažiprstom preko zgloba na prstu druge ruke i potom sam pružila doktoru prst da i on to uèini. Podigao je ruku, ali je onda oklijevajuæi zastao. Nakratko me je pogledao u oèi. Zatim je povukao ruku i pogladio zglob vlastitog prsta. “Takva je posjekotina trebala zacijeliti bez ikakvog traga”, rekao je. “Pa, možda nije toliko velika kao što sam rekla. Na-pokon, moja je noga, vidite, jako... ovaj, osjetljiva. Dovolj-no je da mi na nogu padne kapljica kiše, sva se stresem!” Neæu se praviti kao da je išta od toga imalo nekakvog smisla. Ožiljak neæe izgledati veæi samo zato jer je noga osjetljiva i uostalom, kad sam to zadnji put osjetila kapljice kiše na goloj nozi? Ali sad kad sam shvaæala stvarni razlog doktorova zanimanja za mene, pretpostavljam da sam, napola s gaðenjem, a napola oèarana, pokušavala pogoditi što mu je na umu. Bilo kako bilo, doktor je proèistio grlo i nagnuo se prema meni: “A... jesi li vježbala?” “Vježbala?” “Posjekla si se kad si izgubila ravnotežu dok si... no da, znaš što mislim. Svakako ne želiš da se to opet dogodi. Prema tome, pretpostavljam da si vježbala. Samo, kako se vježbaju takve stvari?” Nakon što je to rekao, zavalio se unazad i sklopio oèi. Bilo mi je jasno da od mene oèekuje duži odgovor, a ne samo rijeè ili dvije.

“Pa, možda æete misliti da sam šašava, ali svake veèeri...”, zapoèela sam, a onda sam morala nešto smisliti. Stanka se oduljila, ali doktor ni na trenutak nije otvorio oèi. Slièio mi je na ptiæa u gnijezdu koji èeka majèin kljun. “Svake veèeri”, nastavila sam, “prije nego što uðem u kupku, vježbam održavanje ravnoteže u razlièitim pozicijama. Katkad drhtim od struje hladnog zraka na goloj koži, ali tako provedem pet ili možda deset minuta.” Doktor proèisti grlo, što sam ja shvatila kao dobar znak. “Prvo održavam ravnotežu na jednoj, a onda na drugoj nozi. Ali nezgoda je u tome...” Do tog je trenutka barun, koji nam je sjedio suèelice, razgovarao s drugim gostima, ali sad je završio s time što je govorio i nastala je tišina. Moje su sljedeæe rijeèi odzvonile tako jasno kao da sam ih izgovorila s govornice. “... kad na sebi nemam ni krpice...” Hitro sam pokrila usta rukama, ali prije nego što sam mogla smisliti što da uèinim, barun je uskliknuo. “Nebesa!” rekao je. “Ne znam o èemu vas dvoje razgovarate, ali

310 311 sasvim sigurno zvuèi mnogo zanimljivije od ovog o èemu mi prièamo!” Svi su se muškarci na to nasmijali. Nakon toga je doktor bio toliko ljubazan i objasnio im je umjesto mene o èemu se radi. “Sayuri-san je prošle godine došla k meni s ranom na nozi”, rekao je. “Ranila se kad je pala. Zato sam joj preporuèio neka vježba održavanje ravnoteže.” “Doista je marljivo vježbala”, dodala je Mameha. “Ova je odjeæa mnogo nezgrapnija nego što izgleda.” “Neka je onda skine!” uzviknuo je jedan od muškaraca, iako se, dakako, samo šalio i svi su se nasmijali. “Slažem se!” rekao je barun. “Ionako mi nikad nije bilo jasno zašto se žene uopæe gnjave s kimonom. Ništa nije ljepše od žene koja na sebi nema nikakvu odjeæu.” “To nije istina kad se radi o kimonu koji je kreirao moj dobri prijatelj Arashino”, reèe Nobu. “Èak ni njegova kimona nisu tako lijepa kao ono što skrivaju”, reèe barun i pokuša odložiti šalicu sa sakeom na platformu, ali je pritom dosta toga prolio. Nije baš bio pijan, premda je oèigledno zavirio u šalicu dublje nego što sam ja to od njega oèekivala. “Nemojte me pogrješno shvatiti”, nastavio je. “Ja mislim da je ono što Arashino radi prekrasno. Da tako ne mislim, on ne bi sad sjedio ovdje do mene, je li tako? Ali ako me pitate što mi je draže gledati, neki kimono ili golu ženu... no, da!” “Nitko to ne pita”, reèe Nobu. “Ja bih osobno volio èuti na èemu Arashino u zadnje vrijeme radi.” Meðutim, Arashino nije imao prilike odgovoriti, jer se barun, koji je upravo srkao šake, gotovo zagrcnuo od žurbe da ga prekine. “Mmm... samo malo”, rekao je. “Zar nije toèno da svaki muškarac na svijetu voli gledati golu ženu? Odnosno, želiš li ti, Nobu, reæi kako te ne zanima golo žensko tijelo?” “Ja to nisam rekao”, odgovori Nobu. “Rekao sam da mislim kako je vrijeme poslušati na kojim je stvarima Arashino u zadnje vrijeme radio.” 312 “O da, to i mene zanima, naravno”, reèe barun. “Ali, znaš, mene zbilja fascinira to što smo mi muškarci, ma koliko bili naizgled razlièiti, ispod kože svi potpuno isti. Ne možeš se pretvarati, Nobu-san, da si ti iznad toga. Mi znamo da to nije istina, zar ne? Trenutaèno ovdje nema ni jednog muškarca koji ne bi

platio prilièno mnogo novaca samo da može gledati Sayuri kako se kupa. Ha? Priznajem, to je nešto o èemu ja maštam. Ali daj, molim te! Nemoj se praviti da u tome nisi isti kao ja.” “Sayuri je tek pripravnica”, umiješala se Mameha. “Možda bismo je, siroticu, trebali poštedjeti ovakvog razgovora.” “Ni govora!” usprotivio se barun. “Sto prije vidi svijet onakvim kakav stvarno jest, to bolje za nju. Mnogi se muškarci prenavljaju kako ne ganjaju ženske zbog toga da bi im zašli pod suknje, ali slušaj me, Sayuri, postoji samo jedna vrsta muškaraca! I kad smo veæ kod te teme, evo još nešto što trebaš imati na umu: svaki je od ovih muškaraca koji ovdje sjede danas u nekom trenutku pomislio koliko bi uživao u tome da te vidi golu. Što ti misliš o tome?” Ja sam sjedila s rukama u krilu, zurila u drveni pod platforme i pokušavala izgledati èedno. Morala sam nekako uzvratiti na ovo što je barun rekao, poglavito zato što su svi zamuknuli, ali prije nego što sam uspjela smisliti što æu reæi, Nobu mi je ljubazno priskoèio upomoæ. Odložio je šalicu sa sakeom i ustao. “Isprièavam se, barune, ali ne znam doæi do zahoda”, rekao je. Naravno, time je, prema ustaljenom obièaju, pozvao mene da ga otpratim. Ni ja nisam znala put do zahoda, ali sam jedva doèekala priliku da se udaljim. Kad sam ustala, jedna se sluškinja ponudila da mi pokaže put i povela me oko ribnjaka |dok je Nobu išao za nama. Kad smo ušli u kuæu, uputila me da odem do kraja inog dugaèkog hodnika oploèenog svijetlim drvetom, s prozorima na jednoj strani. Na drugoj strani, obasjani suncem, stajali su stakleni ormariæi u kojima su bili iz313 loženi razni vrijedni predmeti. Htjela sam povesti Nobua do kraja hodnika, ali je on zastao kod jednog ormariæa u kojem je bila izložena zbirka starih maèeva. Nobu se pravio da gleda izloške, ali je uglavnom bubnjao prstima po staklu i povremeno bi silovito puhnuo kroz nos, jer je još uvijek bio vrlo ljut. Ja sam, takoðer, bila uznemirena onim što se dogodilo. Ali sam mu ujedno bila zahvalna što me je izbavio iz neugodne situacije i nisam znala kako bih mu to rekla. Kod sljedeæeg ormariæa, u kojem su bile izložene male netsuke izrezbarene figurice od slonovaèe, upitala sam ga sviðaju li mu se antikviteti. “Misliš, takvi kao što je barun? Ni najmanje.” Barun nije bio osobito star. Zapravo, bio je puno mlaði od Nobua. Ali znala sam što misli: mislio je kako je barun zaostatak iz feudalnog doba. “Isprièavam se”, rekla sam, “ja sam mislila na antikvitete koji su ovdje izloženi.” “Kad gledam one maèeve tamo, mislim na baruna. Kad gledam ove netsuke ovdje, onda opet mislim na njega. On podupire našu kompaniju i ja mu mnogo dugujem. Ali ne volim tratiti vrijeme misleæi na njega kad to nije nužno potrebno. Jesam li odgovorio na tvoje pitanje?” Naklonila sam mu se kao odgovor na to, a on se potom hitrim korakom zaputio niz hodnik, tako da sam jedva uspjela stiæi prva do zahoda kako bih mu otvorila vrata. Kasnije, kad smo se vratili do obale ribnjaka, sa zadovoljstvom sam zapazila da se društvo poèelo razilaziti. Samo æe nekoliko muškaraca ostati na veèeri. Ispratila sam, zajedno s Mamehom, ostale goste do glavnog ulaza gdje su ih èekali njihovi vozaèi. Kad smo naklonom pozdravile posljednjeg od onih koji su odlazili, okrenule smo se i u-gledale jednog od barunovih slugu kako èeka da bi nas odveo u kuæu. Iduæih smo sat vremena Mameha i ja provele u služin-skim odajama, gdje su nam poslužili divnu veèeru, izme314 ðu ostalog i tai no usugiri - poput papira tanke kriške morske ribe deverike, lepezasto poslagane na keramièki tanjur u obliku lista, uz koje se služi umak ponzu. Ja bih svakako uživala u tim finim jelima da Mameha nije bila tako

neraspoložena. Pojela je tek nekoliko zalogaja ribe i potom je samo sjedila, zureæi kroz prozor u sumrak. Nešto u izrazu njezina lica navelo me je na pomisao kako bi ona najradije otišla natrag do ribnjaka i tamo bi, možda, sjedila i grizla usnice, zureæi srdito u sve tamnije nebo. Pridružili smo se barunu i preostalim gostima u sobi koju je barun zvao “mala soba za bankete” kad su oni veæ bili na pola veèere. Zapravo bi u tu malu sobu za bankete lako stalo dvadesetak ili èak dvadeset i pet gostiju, a kako je veæina gostiju otišla, ostali su samo gospodin Arashino, Nobu i doktor Rak. Kad smo ušle, njih èetvorica jeli su u potpunoj tišini. Barun je bio toliko pijan da mi se èinilo kao da mu oèi u dupljama pljuskaju naokolo. Upravo kad je Mameha pokušavala zapoèeti razgovor, doktor Rak dva puta prevuèe ubrusom preko brade i isprièa se, ustajuæi da ode na zahod. Otpratila sam ga do istog hodnika kroz koji smo Nobu i ja ranije prošli. Sad, kad se vani smraèilo, jedva sam nazirala predmete u staklenim ormariæima jer su se svjetla u stropu odbijala o staklo. Meðutim, doktor je zastao kod ormariæa s maèevima i pomicao je glavu amo-tamo dok nije pronašao kut iz kojeg ih je mogao vidjeti. “Ti se svakako izvrsno snalaziš u barunovoj kuæi”, rekao je. “Oh, ne, gospodine, osjeæam se prilièno izgubljenom u ovako velikoj palaèi. Znala sam vas dovesti ovamo samo zato jer sam kroz ovaj hodnik prošla ranije s Nobu-sa-nom.” “Siguran sam da je on samo projurio kroz njega”, reèe doktor. “Takav èovjek kao što je Nobu nije dovoljno senzibilan da bi mogao cijeniti predmete izložene u ovim ormariæima.” Nisam znala što bih na to rekla, a doktor me znaèajno pogleda i nastavi: 315 t “Ti još ne poznaješ svijet, ali s vremenom æeš nauèiti kako se moraš èuvati ljudi koji su toliko arogantni da prihvate poziv takvog èovjeka kao što je barun i zatim razgovaraju s njim na onako nepristojan naèin kao što je to Nobu uèinio danas popodne.” Ja sam mu na to odgovorila naklonom i kad je postalo jasno kako doktor ne kani ništa više reæi, povela sam ga niz hodnik prema zahodu. Kad smo se vratili u malu sobu za bankete, našli smo muškarce zauzete razgovorom, zahvaljujuæi nenametljivoj vještini Matnehe koja se sad povukla u pozadinu i toèila im šake. Ona mi je èesto govorila kako se uloga gejše katkad svodi na to da samo promiješa juhu. Ako si ikad primijetio kako se miso zaèini slegnu poput oblaka na dno zdjelice, ali se brzo podignu nakon samo nekoliko kružnih pokreta štapiæima, shvatit æeš o èemu je govorila. Ubrzo je razgovor skrenuo na temu kimona i potom smo svi krenuli niz stube do barunova podzemnog muzeja. Uza zidove su stajali golemi ugraðeni ormari u kojima je visjela barunova zbirka kimona. Barun je sjeo na stolac u sredini sobe, s laktovima na koljenima, još uvijek mutnih oèiju, i nije rekao ni rijeèi dok nam je Mameha pokazivala zbirku. Svi smo se složili kako je najvelièan-stveniji kimono u zbirci onaj zamišljen da oponaša krajobraz grada Kobea, koji leži na strmoj padini brda što se spušta u more. Krajolik je zapoèinjao na ramenima s oblacima i modrim nebom; koljena su predstavljala obronke, a ispod njih suknja se produžavala u dugaèku povlaku prikazujuæi plavozelenu površinu mora, prošaranu prekrasnim zlaæanim valovima i siæušnim brodicama. “Mameha”, oglasio se barun, “mislim da bi trebala obuæi taj kimono za moju zabavu gledanja procvalih trešanja iduæeg tjedna u Hakoneu. To bi bio pravi dogaðaj, ne misliš?” “Ja bih to jako voljela”, odgovori Mameha. “Ali kao što sam veæ neki dan napomenula, neæu moæi ove godine prisustvovati zabavi.” 316 Vidjela sam da je to ozlovoljilo baruna, jer su mu se obrve spustile kao kad se zatvore prozori. “Kako to misliš? Tko te je to angažirao da mu ne možeš otkazati?”

“Ništa mi ne bi bilo draže nego doæi na vašu zabavu, barune. Ali na žalost, samo ove godine, to neæe biti moguæe. Imam zakazan posjet lijeèniku koji se poklapa sa zabavom.” “Posjet lijeèniku? Što to, zaboga, znaèi? Doktori uvijek mogu promijeniti termin. Sutra to promijeni i budi na mojoj zabavi kao svake godine.” “Isprièavam se”, odgovori Mameha, “ali ja sam, uz barunov pristanak, dogovorila taj posjet još prije nekoliko tjedana i ne mogu sad mijenjati termin.” “Ne sjeæam se da sam ti dao bilo kakav pristanak! Uostalom, ne radi se o tome da ti je potreban pobaèaj ili tako nešto...” Nastao je dugi muk, ispunjen nelagodom. Mameha je samo namještala rukave svog kimona, dok smo mi ostali bili tako tihi da se jedino èulo hripavo disanje gospodina Arashina. Primijetila sam kako se Nobu, koji se dotad držao po strani, okrenuo da vidi barunovu reakciju. “No, dobro”, napokon reèe barun. “Valjda sam zaboravio, sad kad si to spomenula... Svakako ne možemo dopustiti da nam naokolo trèe mali baruni, je li tako? Ali zbilja, Mameha, ne vidim zašto me nisi mogla podsjetiti na to negdje nasamo...” “Isprièavam se, barune.” “Uostalom, ako ne možeš doæi u Hakone, što se može! A što je s vama ostalima? To æe biti prekrasna zabava, na mom posjedu u Hakoneu, iduæeg tjedna. Morate svi doæi! Svake godine prireðujem tu zabavu kad su trešnje u punom cvatu.” Doktor i Arashino nisu mogli prihvatiti poziv zbog drugih obveza. Nobu ništa nije rekao, ali kad je barun i dalje ustrajao, odgovorio mu je: “Barune, ne mislite valjda ozbiljno da bih prešao èitav put do Hakonea kako bih gledao u procvale trešnje.” 317

“Ah, trešnje su samo izlika za zabavu”, odvrati barun. “Uostalom, nije važno. S nama æe biti vaš predsjednik. On dolazi svake godine.” Nije me iznenadilo što sam se zbunila kad je spomenuo predsjednika, jer sam cijelo to popodne povremeno mislila na njega. Osjetila sam se na trenutak kao da je barun otkrio moju tajnu. “Nije mi drago što nitko od vas neæe doæi”, nastavi barun. “Tako smo se lijepo zabavljali dok Mameha nije poèela govoriti o stvarima koje nije smjela spominjati u javnosti. No dobro, Mameha, bit æeš propisno kažnjena. Nisi više pozvana na moju zabavu ove godine. Štoviše, hoæu da mi u zamjenu pošalješ Savuri.” Mislila sam da se barun šali, ali priznajem, odmah sam pomislila kako bi bilo divno šetati s predsjednikom kroz vrtove prekrasnog imanja i znati kako u blizini nema ni Nobua, ni doktora Raka, pa èak ni Mamehe. “To je odlièna ideja, barune”, rekla je Mameha, “ali na žalost, Savuri je zauzeta probama.” “Gluposti”, reèe barun. “Oèekujem da je vidim na zabavi. Zašto mi se moraš suprotstaviti svaki put kad nešto tražim od tebe?” Nije izgledao uistinu srdit, a na žalost, zato što je bio toliko pijan, prilièno je slinio. Pokušao je slinu obrisati nadlanicom, ali ju je samo razmazao po dugoj crnoj bradi. “Zar ne možeš prihvatiti barem nešto što te molim?” nastavio je. “Hoæu da Savuri doðe u Hakone. Mogla bi lijepo odgovoriti: “Da, barune,” pa da završimo s time.” “Da, barune.” “Odlièno”, reèe barun. Ponovo se zavalio u svom stolcu i izvukao iz džepa rupèiæ da obriše bradu.

Bilo mi je žao Mamehe. Ali bilo bi premalo reæi da sam bila uzbuðena zbog toga što æu prisustvovati baruno-voj zabavi. Svaki put kad bih na to pomislila dok smo se u rikši vozile natrag u Gion, osjetila bih kako mi uši gore. Užasno me je bilo strah da æe Mameha to primijetiti, ali ona je samo zurila van i nije progovorila ni rijeèi sve dok veæ gotovo nismo stigle pred kuæu, a onda se okrenula prema meni i rekla: “Savuri, u Hakoneu moraš biti jako oprezna.” “Da, gospoðo, bit æu oprezna”, odgovorila sam. “Stalno moraš imati na umu kako je pripravnica kojoj neposredno predstoji mizuage, poput jela na stolu. Ni jedan ga muškarac neæe htjeti uzeti ako naèuje da ga je neki drugi muškarac možda veæ zagrizao prije njega.” Nisam je imala hrabrosti pogledati nakon što je to rekla. Bilo mi je jasno kako pritom misli na baruna.

318 319 i Dvadeset drugo poglavlje 1 Ja u to vrijeme uopæe nisam znala gdje je Hakone, iako sam uskoro saznala da je u istoènom Japanu, prilièno u-daljen od Kvota. Ali me je èitav taj tjedan pratio vrlo ugodan osjeæaj važnosti, svaki put kad bih se sjetila kako me > jedan tako ugledan èovjek kao što je barun pozvao da do-putujem iz Kvota na njegovu zabavu. U stvari, jedva sam uspijevala prikriti uzbuðenje kad sam napokon sjela na svoje mjesto u lijepom vagonu drugog razreda, dok je gospodin Ichoda, Mamehin garderobijer, sjeo na mjesto do prolaza, kako se nitko ne bi usudio pokušati razgovarati sa mnom. Ja sam se pretvarala kao da ubijam vrijeme èitajuæi nekakav žurnal, ali sam zapravo samo okretala stranice, jer sam èitavo vrijeme kutkom oka gledala kako ljudi, prolazeæi mimo nas, usporavaju korak kako bi me promotrili. Otkrila sam kako uživam u pozornosti koju sam izazivala, ali kad smo malo iza podneva stigli u Shi-zuoku i dok smo stajali na peronu, èekajuæi vlak za Hakone, odjednom sam osjetila kako se u meni podiže val nelagode. Èitav sam dan spreèavala da mi to dopre do svijesti, ali sad mi se u glavi jasno ukazala vlastita slika kako tijekom jednog drugog putovanja vlakom stojim na jednom drugom peronu, tada s gospodinom Bekkuom, onog dana kad su me, zajedno sa sestrom, odveli od kuæe. Sram me je priznati koliko sam se tijekom proteklih godina trudila odagnati iz glave svaku misao na Satsu, oca, majku i našu pijanu kuæicu na klisuri iznad mora. Bila sam poput djeteta koje skriva glavu u vreæu. Dan za danom, jedino što 320 sam oko sebe vidjela bio je Gion, tako da sam s vremenom poèela misliti kako je Gion sve i kako ništa drugo na svijetu nije važno osim Giona. Ali sad, kad sam se našla izvan Kvota, vidjela sam kako život veæine ljudi nema nikakve veze s Gionom i nisam mogla prestati misliti o onom drugom životu kojim sam nekoæ živjela. Tuga je vrlo neobièan osjeæaj, tako smo bespomoæni kad se s njome suoèimo. To je nešto poput prozora koji se otvara po vlastitoj volji. Soba se hladi, a mi možemo samo bespomoæno drhtati. Meðutim, prozor se svaki put otvori malo manje, pa još manje i jednog se dana pitamo gdje je nestao. U kasno prijepodne sljedeæeg dana, u malo svratiste s pogledom na planinu Fuji, u kojem sam odsjela, došao je barunov vozaè i odvezao me jednim od barunovih automobila do ljetnikovca na jezeru, okruženog prekrasnim šumama. Kad se automobil zaustavio na kružnom prilazu i kad sam izašla iz njega u sjajnom kostimu gejše pri-pravnice iz Kvota, mnogi su se od barunovih gostiju okrenuli i

zurili u mene. Meðu njima sam zapazila i prilièan broj žena, neke u kimonima, a neke u haljinama zapadnjaèkog stila. Kasnije sam saznala da su to uglavnom bile gejše iz Tokvja, od Tokvja smo, naime, bili udaljeni samo nekoliko sati vožnje vlakom. A onda se pojavio i sam barun, približavajuæi se dugaèkim koracima stazom što je izlazila iz šume, u društvu nekolicine drugih muškaraca. “No, dakle, to je ono što smo svi èekali!” rekao je. “Ovo je ljupko biæe Savuri iz Giona, a jednog æe je dana vjerojatno zvati “velika Savuri iz Giona”. Takve oèi kao njene nikad više neæete vidjeti, uvjeravam vas. A prièekajte samo dok vidite kako se kreæe... Pozvao sam te ovamo, Savuri, kako bi te svi ovi muškarci imali prilike gledati, pred tobom je, dakle, važan posao. Moraš svud naokolo lunjati, unutar kuæe, dolje uz jezero, kroz šumu, posvuda! Hajde sad, kreni i poèni raditi!” Poèela sam lutati naokolo po imanju, baš kao što je barun tražio od mene, mimo trešnjevih stabala otežalih od cvjetova, klanjajuæi se tu i tamo gostima i nastojeæi da ne bude previše uoèljivo kako se stalno ogledavam za pred321 sjednikom. Nisam daleko stigla, jer bi me nakon svakih nekoliko koraka zaustavio ovaj ili onaj muškarac, uzvikujuæi: “Nebesa! Gejša pripravnica iz Kvota!” I zatim bi izvukao fotografski aparat i tražio od nekog u blizini da nas slika ili bi me pak odveo do malog paviljona za promatranje mjeseca na jezeru ili do nekog drugog mjesta kako bi me pokazao prijateljima - baš kao da im pokazuje nekakvo pretpovijesno stvorenje koje je uhvatio u mrežu. Mameha me je upozorila da æe svi biti oèarani mojim izgledom, jer doista, ne postoji ništa što bi se moglo mjeriti s pojavom gejše pripravnice iz Giona. Istina je da u boljim èetvrtima gejši u Tokvju, kao što su, na primjer, Shim-bashi i Akasaka, djevojka mora ovladati tradicionalnim vještinama ako želi postiæi status pripravnice. Meðutim, mnoge su od tokvjskih gejši u to vrijeme bile vrlo modernih shvaæanja, što se vidjelo i po tome kako su se baruno-vim imanjem šetale u zapadnjaèkoj odjeæi. Èinilo se kao da barunova zabava traje i traje. Sredinom popodneva veæ sam bila praktièki izgubila svaku nadu da æu naæi predsjednika. Otišla sam u kuæu potražiti neko mjesto gdje bih se mogla odmoriti, ali èim sam stupila u ulazno predvorje, protrnula sam. Preda mnom je bio on, upravo je izlazio iz jedne tatami sobe, razgovarajuæi s nekim drugim muškarcem. Pozdravili su se, a onda se predsjednik okrenuo prema meni. “Sayuri!” rekao je. “Kako te je barun samo uspio domamiti èak ovamo? Nisam znao da ti poznaješ baruna.” Znala sam da moram maknuti pogled s njega, ali to je bilo tako teško, kao da izvlaèim èavle iz zida. Kad sam napokon uspjela, naklonila sam se i rekla: “Mameha-san me je poslala da je zamijenim. Tako mi je drago što imam èast vidjeti predsjednika.” “Da, i meni je drago što tebe vidim; reæi æeš mi što misliš o neèemu. Doði, pogledaj što sam barunu donio na dar. U napasti sam da odem s time kuæi i da ga ostavim bez poklona.” Pošla sam za njim u tatami sobu, osjeæajuæi se poput papirnatog zmaja na uzici. Nalazila sam se tu, u Hakoneu, tako daleko od svega što sam poznavala, nasamo s muškarcem na kojega sam mislila više nego na bilo koga drugoga i veæ me je sama ta èinjenica ostavljala bez daha. Dok je išao ispred mene, morala sam se diviti kako se ležerno kreæe u svom zapadnjaèkom odijelu. Mogla sam ispod tkanine hlaèa uoèiti oblinu mišiæa potkoljenice, pa èak i udubinu u dnu leða poput usjekline na mjestu gdje se razdvaja korijenje stabla. Uzeo je nešto sa stola i ispružio ruku prema meni da to pogledam. U prvi mah pomislila sam da je to nekakav ukrašeni komad zlata, ali kako se pokazalo, bila je to, zapravo, jedna antikna kutija za kozmetiku što ju je predsjednik kupio za baruna. Kutija je, objasnio mi je predsjednik, bila djelo umjetnika Ara-te Gonrokua iz edo razdoblja. Oblikom je podsjeæala na jastuk i bila je lakirana zlatnim lakom, te oslikana mekim crnim siluetama

ždralova u letu i zeèeva u skoku. Kad mi ju je stavio u ruke, tako me je zabljesnula ljepotom da mi se presjekao dah. “Misliš da æe se kutija svidjeti barunu?” upitao me je. “Naišao sam na nju prošlog tjedna i odmah sam pomislio na baruna, ali...” “Predsjednièe, kako uopæe možete pomisliti da bi mu se mogla ne svidjeti?” “Oh, taj èovjek ima tolike vrijedne zbirke. Vjerojatno æe mu se ovo uèiniti treæerazrednim.” Uvjeravala sam predsjednika kako nitko ne bi mogao tako misliti o ovoj kutiji i kad sam mu je vratila, on ju je ponovo zamotao u komad svile i kimnuo glavom prema vratima, pokazujuæi mi neka poðem za njim. U ulazu sam mu pomogla navuæi cipele. Dok sam mu vrstima prstiju usmjeravala stopalo, uhvatila sam se kako zamišljam da .smo zajedno proveli popodne i da je još pred nama duga veèer. Ta me je pomisao toliko zanijela da uopæe ne znam koliko je vremena prošlo dok se nisam ponovo osvijestila. Predsjednik nije pokazivao nikakve znakove nestrpljivosti, ali meni je bilo strašno neugodno i tako sam se spetljala kad sam pokušala brzo navuæi svoje okobo natikaèe da mi je na kraju trebalo dvostruko više vremena nego obièno.

322 323

Poveo me je niz stazu do jezera, gdje smo našli baruna kako sjedi na prostirci ispod trešnjeva stabla s tri to-kvjske gejše. Svi su ustali na noge, premda je barun imao malo poteškoæa. Lice mu se osulo crvenim mrljama od pi-æa tako da je izgledao kao da ga je netko štapom udarao po licu. “Predsjednièe!” uzviknuo je barun. “Tako mije drago što ste došli na moju zabavu, uvijek me veseli kad me posjetite, jeste li to znali? Ta vaša korporacija upravo nezaustavljivo raste, zar ne? Je li vam Savuri rekla da je Nobu došao na moju zabavu u Kvotu prošlog tjedna?” “Èuo sam sve o toj zabavi od Nobua, koji se, uvjeren sam, držao kao i uvijek.” “Doista”, reèe barun. “Pravi mali èudak, zar ne?” Ne znam što je barun time mislio, jer je on bio manji od Nobua. Èinilo se da se predsjedniku nije svidjela ta primjedba, jer su mu se oèi stisnule gotovo do proreza. “Hoæu reæi”, nastavio je barun, ali ga je predsjednik prekinuo. “Došao sam se zahvaliti i oprostiti, ali prije toga, imam nešto za vas.” I na to mu je predao kutiju. Barun je bio previše pijan da bi bio sposoban odmotati svilu i pružio je kutiju jednoj od gejša koja je to uèinila mjesto njega. “Kakva prekrasna stvarèica!” reèe barun. “Svi tako mislite, zar ne? Èak bi se moglo reæi da je ljepša od tog prelijepog stvorenja koje stoji uz vas, predsjednièe. Poznajete li Savuri? Ako ne, dopustite mi da vas upoznam.” “Oh, mi se dobro poznajemo, Savuri i ja”, odgovori mu predsjednik. “Koliko dobro, predsjednièe? Dovoljno da bih vam morao zavidjeti?” Barun se nasmijao vlastitoj šali, ali mu se nitko nije u tome pridružio. “Uostalom, ovaj me je velikodušni dar sjetio kako i ja imam nešto za tebe, Savuri. Ali ne mogu ti to dati dok ove druge gejše ne odu, jer æe me onda tražiti da to dam i njima. Zato æeš morati ostati sve dok svi ostali ne odu kuæi.” “Barun je odveæ ljubazan”, rekla sam. “Ali ja zbilja ne želim dosaðivati.” 324 “Vidim da te je Mameha veæ nauèila sve odbijati. Samo me saèekaj u ulaznom predvorju nakon što gosti odu. Vi je nagovorite umjesto mene, predsjednièe, dok vas bude pratila do automobila.”

Da barun nije bio toliko pijan, sigurna sam da bi se sjetio kako treba sam ispratiti predsjednika. Ali pozdravili su se i ja sam pošla za predsjednikom natrag prema kuæi. Kad mu je vozaè otvorio vrata automobila, naklonila sam se i zahvalila mu na njegovoj ljubaznosti. Spremao se uæi u kola, a onda se zaustavio. “Savuri”, zapoèeo je, a onda kao da nije bio siguran kako bi nastavio. “Što ti je Mameha rekla o barunu?” “Ne baš mnogo, gospodine. Ili barem... nisam sigurna na što predsjednik misli.” “Je li Mameha dobra starija sestra? Govori li ti ono što trebaš znati?” “O da, predsjednièe. Mameha mi je pomogla više nego što to mogu reæi.” “No, da”, rekao je, “ja bih, na tvom mjestu, bio na oprezu kad bi mi takav èovjek kao što je barun odluèio nešto dati.” Nisam se mogla sjetiti što bih mu na to odgovorila, pa sam samo rekla nešto kao: barun je ljubazan što me se uopæe sjetio. “Aha, jako ljubazan, sigurno. Ti se samo èuvaj”, rekao je i na trenutak se pozorno zagledao u mene, a onda je ušao u kola. Sljedeæih sat vremena provela sam šeæuæi i obilazeæi ono malo preostalih gostiju, prisjeæajuæi se uvijek iznova svega što mi je predsjednik rekao. Umjesto da se brinem zbog njegova upozorenja, bila sam zanesena èinjenicom da je tako dugo sa mnom razgovarao. U stvari, uopæe nisam razmišljala o sastanku s barunom, sve dok se napokon nisam našla potpuno sama u ulaznom predvorju dok se vani spuštao sumrak. Uzela sam si slobodu da odem u jednu od susjednih tatami soba, gdje sam kleknula i èekala, gledajuæi u vrt kroz veliki stakleni prozor. 325 Prošlo je deset ili petnaest minuta, a onda je barun žustrim korakom ušao u ulazno predvorje. Zabrinula sam se èim sam ga vidjela, jer na sebi nije imao ništa osim pamuènog kuænog ogrtaèa. U jednoj je ruci držao ruènik i njime je trljao one dugaèke crne dlake na svom licu koje su trebale predstavljati bradu. Oèigledno je upravo izišao iz kupke. Ustala sam i naklonila mu se. “Sayuri, zamisli kakva sam ja budala!” rekao mi je. “Previše sam popio.” To je svakako bilo istina. “Zaboravio sam da me ti èekaš! Nadam se da æeš mi oprostiti kad vidiš što sam spremio za tebe.” Krenuo je niz hodnik prema unutrašnjosti kuæe, oèekujuæi da æu ga ja slijediti. Ali ja se nisam makla s mjesta, misleæi na Mamehine rijeèi kako je gejša pripravnica neposredno pred mizuage poput jela serviranog na stolu. Barun se zaustavi. “Doði!” rekao je. “Oh, barune. Ne smijem, zbilja. Dopustite mi da vas ovdje èekam.” “Imam nešto što bih ti želio dati. Doði sa mnom u moje odaje i tamo lijepo sjedni, nemoj se ponašati kao glupa djevojèica.” “Ali, barune”, rekla sam, “ne mogu se ponašati drugaèije nego kao glupa djevojèica kad to jesam!” “Sutra æeš opet biti pod Mamehinim nadzorom, u redu? Ali ovdje te nitko ne nadzire.” Da sam imala barem mrvicu zdravog razuma, u tom bih se trenutku zahvalila barunu što me je pozvao na svoju prekrasnu zabavu i rekla bih mu kako mi je jako žao što zbog mene mora svog vozaèa i kola slati do svratišta. Ali èitava je situacija nekako slièila na san... pretpostavljam da sam bila u šoku. Jedino èega sam bila potpuno svjesna bio je užasan strah. “Doði, pravit æeš mi društvo dok se oblaèim”, rekao je. “Jesi li popila puno sakea danas popodne?” Jedan dugi trenutak ništa nisam rekla. Osjeæala sam kako mi je lice potpuno bez izraza, kako mi jednostavno visi s glave. 326 “Ne, gospodine”, uspjela sam na kraju propentati. “Tako sam i mislio. Ja æu ti dati da piješ koliko god budeš htjela. Doði.” “Barune”, rekla sam, “molim vas, sigurna sam da me oèekuju u svratištu.”

“Da? Tko te oèekuje?” Nisam mu na to odgovorila. “Pitao sam, tko te oèekuje? Ne shvaæam zašto se tako ponašaš. Hoæu ti nešto pokloniti. Bi li radije da odem i donesem to ovamo?” “Zbilja se isprièavam”, rekla sam. Barun je samo zurio u mene. “Èekaj ovdje”, na posljetku je rekao i otišao u stražnji dio kuæe. Ubrzo se ponovo pojavio s nekakvim plosnatim zamotuljkom u lanenom papiru. Veæ sam iz daljine vidjela da je to kimono. “No, evo”, rekao mi je, “kad veæ ustraješ na tome da se ponašaš kao glupa djevojèica, otišao sam i donio sam ti dar. Jesi li sad zadovoljna?” Još jednom sam se isprièala. “Vidio sam koliko si se neki dan divila ovoj haljini. Želim ti je pokloniti”, rekao je. Barun spusti zamotak na stol i razveže uzice. Mislila sam da æe unutra biti onaj kimono s panoramom Kobea i, da budem iskrena, to me je u isti mah veselilo i zabrinjavalo, jer nisam imala pojma što æu s tako dragocjenom haljinom, ni kako æu Mamehi objasniti da mi ju je barun poklonio. Meðutim, kad je barun otvorio zamotak, vidjela sam umjesto tog kimona nekakvu prekrasnu tamnu tkaninu s lakiranim nitima i srebrnim vezom. On je izvadio kimono i podigao ga, držeæi ga za ramena. Tom je kimonu bilo mjesto u muzeju, napravljen je u šezdesetim godinama prošlog stoljeæa, kako mi je rekao barun, za neæakinju posljednjeg shoguna, Tokugawu Yoshinobua. Na njemu su srebrne ptice letjele preko noænog neba iznad tajanstvenog krajolika s tamnim drveæem i stijenama što su se uzdizale s donjeg ruba haljine. 327 “Moraš sada doæi sa mnom i probati ga”, rekao mi je barun. “Hajde, nemoj biti glupa djevojèica! Ja imam velikog iskustva u vezivanju obija. Presvuæi æeš se opet u svoj kimono i nitko ništa neæe primijetiti.” Ja bih bila rado dala ovaj kimono koji mi je barun nudio za nekakav izlaz iz ove situacije. Ali barun je bio èovjek kojemu se èak ni Mameha nije usuðivala odbiti poslušnost. Ako ona nije imala naèina usprotiviti se njegovim željama, kako sam to mogla ja? Osjeæala sam da gubi strpljenje, a samo nebo zna da je barun doista bio ljubazan prema meni otkako sam postala pripravnicom: dopuštao bi da ga poslužujem za vrijeme ruèka i dozvolio je Mamehi da me povede na onu zabavu na njegovom imanju u Kvotu. I sad mi je opet ukazao ljubaznost, nudeæi mi ovaj zapanjujuæe lijepi kimono. Pretpostavljam da sam na kraju zakljuèila kako nemam drugog izbora nego da ga poslušam i snosim posljedice, kakve god one bile. Zagledala sam se u pod od srama i s istim onim osjeæajem nestvarnosti koji me je pratio èitavog tog dana, pustila sam da me uhvati za ruku i povede kroz hodnike do svoga stana. Neki je sluga u jednom trenutku izišao u hodnik, ali se odmah naklonio i povukao, èim nas je ugledao. Barun èitavo vrijeme nije progovorio ni rijeèi i šutke me je uveo u jednu prostranu tatami sobu, u kojoj je èitav jedan zid bio obložen zrcalima. To je, oèevidno, bila njegova garderoba. Uza suprotni zid stajali su ormari sa zatvorenim vratima. Meni su se ruke tresle od straha, no ako je to barun i primijetio, nije ništa rekao. Postavio me je pred zrcala i podigao mi ruku do svojih usana. Mislila sam da æe mi poljubiti ruku, ali on ju je samo prislonio uz dlakavo lice i uèinio nešto vrlo èudno: odmaknuo mi je rukav iznad ruènog zgloba i ponjušio mi kožu. Njegova me je brada po-škakljala po podlaktici, ali nekako to nisam uistinu osjeæala. Èinilo mi se da uopæe ništa ne osjeæam, kao da sam zakopana ispod slojeva straha, zbunjenosti i užasa... A onda me je barun trgnuo iz šoka time što mi je stupio iza leða i posegnuo rukama oko mojih grudi kako bi mi razvezao obijime. To je uzica koja pridržava teški obi da ne spuzne naniže. Na trenutak me obuzela panika, jer sad sam znala da me barun namjerava razodjenuti. Pokušala sam nešto reæi, ali su mi se usta tako nezgrapno micala da ih nisam mogla kontrolirati, a barun je, osim toga, zašištao, ušu-tkavajuæi me kao malo dijete. Pokušala sam ga zaustaviti rukama, ali mi ih je on odgurnuo i

napokon je uspio raz-vezati obijime. Zatim je koraknuo unatrag i dugo se muèio s razvezivanjem èvora visoko na leðima, meðu lopaticama. Preklinjala sam ga neka mi ne skida obi, premda mi je grlo bilo tako suho da sam najprije nekoliko puta uzalud pokušavala protisnuti bilo kakav glas, ali me on nije slušao i ubrzo je poèeo odmotavati široki obi, obilazeæi rukama oko mog struka. Vidjela sam kako se predsjednikov rupèiæ odvaja od razmotane tkanine i leprša prema podu. Trenutak kasnije, barun je pustio obi da padne na pod oko mojih nogu i razvezao mi datejime, pojas oko struka ispod obija. S užasom sam osjetila kako mi se kimono rastvara na struku. Ovila sam ga oko sebe rukama, ali mi je barun silom rastavio ruke. Nisam više imala snage gledati u zrcalo. Posljednje što sam vidjela prije nego što sam zatvorila oèi bile su njegove ruke koje su mi uz šuškanje tkanine svlaèile s ramena teški kimono. Èinilo se da je barun izvršio svoju nakanu, odnosno neko me vrijeme nije dalje razodijevao. Osjetila sam njegove ruke na struku, kako miluju tkaninu moje pothalji-ne. Kad sam na posljetku ponovo otvorila oèi, on je stajao iza mene i mirisao mi kosu i vrat. Oèi su mu bile uprte u zrcalo, usredotoèene, èinilo mi se, na pojas kojim je bila prièvršæena pothaljina. Svaki put kad bi mu se prsti pomaknuli, pokušavala sam ih zaustaviti snagom volje, ali sam ubrzo osjetila kako mi poput pauka gmižu preko trbuha i u sljedeæem su trenutku poèeli petljati i natezati pojas pothaljine. Nekoliko sam ga puta pokušala zaustaviti, ali mi je barun svaki put odgurnuo ruke kao što je to uèinio i ranije. Napokon je razvezao pojas, te ga pustio da mu sklizne iz prstiju i padne na pod. Noge su mi drhtale i

328 329 zamaglilo mi se pred oèima kad je uhvatio rubove pot-haljine i poèeo ih rastvarati. Nisam se mogla suzdržati i još jednom sam ga zgrabila za ruke. “Nemoj se toliko brinuti, Sayuri!” šapnuo mi je barun. “Neæu ti uèiniti ništa što ne bih smio. Samo te hoæu gledati, shvaæaš? U tome nema nièeg lošeg. Svaki bi muškarac to uèinio.” Sjajne dlake na njegovu licu škakljale su me po uhu dok je to govorio, tako da sam morala okrenuti glavu u stranu. On je to, valjda, shvatio kao neku vrstu pristanka, jer su mu ruke postale nestrpljivije. Rastvorio mi je pot-haljinu. Osjetila sam njegove prste na rebrima, gotovo su me škakljali dok se muèio da mi razveže uzice potkošulje. Još trenutak i uspio je. Bilo mi je nepodnošljivo zamišljati što bi sad barun mogao vidjeti, zato sam, premda mi je lice bilo okrenuto ustranu, pokušavala kutkom oka uhvatiti sliku u zrcalu. Potkošulja mi je visjela rastvorena, izlažuæi pogledu dugaèku prugu gole kože po sredini prsiju. Sad su se barunove ruke spustile do mojih bokova i pokušavale su razvezati moj koshimaki. Vjerojatno sam, kad sam jutros nekoliko puta omotala koshimaki oko sebe, zategnula tkaninu u pojasu èvršæe nego što je bilo potrebno. Barun se muèio tražeæi kraj, ali nakon što je nekoliko puta snažno povukao tkaninu, uspio ju je olabaviti i izvuæi èitav taj dugaèki komad svile ispod moje potkošulje. Dok mi je svila klizila uz kožu, zaèula sam kako mi iz grla izlazi nekakav zvuk slièan jecaju. Posegnula sam rukama za koshimakijem, ali ga je barun povukao izvan mog dosega i bacio na pod. Zatim mi je polako, kao da poteže pokrivaè s usnulog djeteta, rastvorio potkošulju dugaèkim, sporim pokretom i suzdržana daha, kao da otkriva nekakav velièanstveni spomenik. Osjetila sam kako me grlo peèe, što je bio znak da sam na rubu plaèa, ali nisam mogla podnijeti pomisao da bi me barun mogao vidjeti ne samo golu, nego još i kako plaèem. Zadržala sam nekako suze na samom rubu vidnog polja i tako se usredotoèila na svoj odraz u zrcalu da mi se na trenutak uèinilo kao da je vrijeme stalo. Nikada dotada nisam sebe

vidjela tako potpuno golu. Doduše, još sam na nogama imala èarapice, ali sam se s tako široko rastvorenom pot-košuljom osjeæala izloženijom nego što sam se to osjeæala potpuno razodjevena u kupalištu. Promatrala sam barunove oèi kako klize preko mog odraza u zrcalu, zadržavajuæi se nešto duže na pojedinim mjestima. Prvo je još jaèe rastvorio potkošulju kako bi jasnije vidio obrise struka. Zatim je spustio pogled prema tamnoj sjenci koja se raz-bujala na meni otkako sam došla u Kvoto. Tu su mu se oèi dugo zadržale, ali su se napokon poèele polako uspinja-ti: prešle su mi preko trbuha, preko rebara, do dva kružiæa boje šljive, prvo su se zaustavile na jednoj strani, zatim na drugoj. Onda je barun odmaknuo jednu ruku, pa mi je potkošulja prekrila tu stranu tijela. Što je radio s rukom, ne mogu reæi, ali više je nisam vidjela.U jednom sam trenutku osjetila paniku, jer sam ugledala kako mu iz ogrtaèa proviruje golo rame. Ne znam što je radio, i premda bih sada mogla s prilièno toènosti nagaðati, draže mi je ne misliti o tome. Jedino znam da sam u jednom trenutku postala vrlo svjesna njegova vruæeg daha na mom vratu. Nakon toga nisam više ništa vidjela. Zrcalo se pretvorilo u srebrnastu maglicu, jer više nisam mogla zadržati suze. Nakon odreðenog vremena, barunovo se disanje ponovo usporilo. Meni je koža bila vruæa i znojna od straha, tako da sam, kad je napokon ispustio iz ruku moju potkošulju, osjetila zrak oko sebe gotovo kao povjetarac. Ubrzo sam shvatila kako sam sama u sobi; barun je izišao a da to uopæe nisam primijetila. Sad, kad je otišao, oèajnièki sam se žurila ponovo odjenuti i poèela sam kleèeæi skupljati odjeæu s poda takvom groznièavom užurbanošæu da mi se pred oèima ukazala slika izgladnjelog djeteta koje grabi otpatke hrane. Odjenula sam se što sam bolje mogla, petljajuæi drhtavim rukama. Meðutim, dok nije bilo nikog tko bi mi pomogao, mogla sam samo omotati koshimaki i stegnuti oko sebe potkošulju, te je uèvrstiti pojasom. Èekala sam pred zrcalom, zureæi pomalo zabrinuto u razmazanu šminku.

330 331

Bila sam spremna èekati i èitav sat ako bude potrebno. Meðutim, barun se pojavio veæ nakon nekoliko minuta, u ogrtaèu èvrsto stegnutom pojasom preko pozamašnog trbuha. Bez rijeèi mi je pomogao obuæi kimono i prièvrstio mi je datejime jednako vješto kao što bi to uèinio gospodin Ichoda. Dok je držao u rukama moj dugaèki obi, slažuæi ga u kolute preko ruke kako bi ga lakše omotao oko mene, osjetila sam kako me prožima strašan osjeæaj. U prvi mah nisam to umjela razjasniti, ali taj se osjeæaj nastavio polako širiti kroz mene kao što se mrlja širi preko tkanine i ubrzo sam shvatila što to znaèi. Osjeæala sam da sam napravila nešto strašno. Nisam htjela plakati pred barunom, ali nisam se mogla suzdržati, uostalom, on me ni jednom nije pogledao u oèi otkako se vratio u sobu. Pokušala sam zamisliti kako sam jednostavno kuæa na kiši dok su mi se suze slijevale niz lice. Meðutim, barun je ipak morao primijetiti da plaèem, jer je na trenutak izišao iz sobe i vratio se s rupèiæem na kojem je bio njegov monogram. Rekao mi je neka ga zadržim, ali sam ga ja, nakon što sam se njime poslužila, ostavila na stolu. Ubrzo me je odveo u prednji dio kuæe i ostavio me ondje bez rijeèi. Nakon nekog vremena došao je jedan sluga, noseæi u ruci antikni kimono ponovo zamotan u laneni papir. Pružio mi ga je uz naklon i potom me ispratio do barunova automobila. Tiho sam plakala na stražnjem sjedalu automobila èitavim putem do

svratišta, ali se vozaè pravio kao da to ne vidi. Nisam više plakala zbog onog što mi se dogodilo. Sad mi je na pameti bilo nešto što me je još više plašilo, naime, što æe se dogoditi kad gospodin Ichoda vidi moju umrljanu šminku i zatim, dok mi bude pomagao da se razodjenem, loše vezan obi, te na kraju, kad razmota onaj paket, skupocjeni dar koji sam donijela sa sobom. Obrisala sam lice predsjednikovim rupèiæem prije nego što sam izišla iz kola, ali to nije mnogo pomoglo. Gospodin Ichoda me je samo pogledao i poèeo se èe-šati po bradi kao da mu je potpuno jasno što se dogodilo. Dok mi je gore u sobi odvezivao obi, upitao me je: “Je li te barun razodjenuo?” “Isprièavam se”, odgovorila sam. “Razodjenuo te je i gledao te u zrcalu. Ali se nije zabavljao s tobom. Nije te dirao, ni legao na tebe, je li tako?” “Nije, gospodine.” “Onda je sve u redu”, rekao je gospodin Ichoda zureæi ravno pred sebe. Nakon toga nismo više o tome progovorili ni rijeèi.

332 333 i Dvadeset treæe poglavlje Neæu reæi da su mi se emocije staložile do sljedeæeg jutra kad se vlak zaustavio na peronu kolodvora u Kvotu. Napokon, kad baciš kamen u ribnjak, Voda još dugo treperi i nakon što je kamen potonuo na dno. Meðutim, kad sam sišla niz drvene stube što su vodile s perona, s gospodinom Ichodom na korak iza mene, doživjela sam takav šok da sam neko vrijeme sve drugo zaboravila. Ondje je, u staklenom ormariæu, bio izložen plakat za proljetnu priredbu Plesovi stare prijestolnice i ja sam se zaustavila da ga pogledam. Preostalo je još dva tjedna do poèetka održavanja priredbe. Plakat je postavljen prethodnog dana, vjerojatno dok sam ja šetala barunovim imanjem u nadi da æu naiæi na predsjednika. Svake je godine ples obraðivao odreðenu temu, kao na primjer, “Boje èetiriju godišnjih doba u Kvotu” ili “Slavni odlomci iz Bajke o Heike”. Ove je godine tema bila: “Svjetlost izlazeæeg sunca”. Slika na plakatu, koji je, dakako, napravio Uchida Kosaburo, autor gotovo svakog plakata za tu priredbu još od 1919. godine - prikazivala je jednu gejšu pripravnicu u divnom naranèastom i zelenom kimonu kako stoji na drvenom mostiæu izdignutom u luk iznad vode. Bila sam iscrpljena od dugog puta, jer sam u vlaku vrlo malo spavala, stoga sam neko vrijeme stajala kao omamljena pred plakatom, zureæi u divne zelene i zlatne boje pozadine i tek sam tada obratila pozornost na djevojku u kimonu. Ona je gledala ravno u blistavo svjetlo izlazeæeg sunca i imala je iznenaðujuæe sivoplave oèi. Morala sam se uhvatiti za ogradu da ne padnem. Ja sam bila ta djevojka koju je Uchida naslikao na tom mostu! Dok smo se vozili od kolodvora do okiye, gospodin I-choda je pokazivao rukom na svaki plakat kraj kojega smo prošli, èak je zatražio od vozaèa rikše da skrene s puta kako bismo vidjeli èitav zid od tih plakata na zgradi stare robne kuæe Daimaru. Vidjeti sebe tako izloženu na svakom koraku nije me toliko oduševilo koliko bih mislila da æe me oduševiti, jer stalno mi je pred oèima bila ta jadna djevojka s plakata kako stoji ispred zrcala dok joj postariji muškarac razvezuje obi. No, u svakom sluèaju, oèekivala sam da æe me u sljedeæih nekoliko dana zasuti èestitkama sa svih strana, ali ubrzo sam iskusila kako takva poèast uvijek ima svoju cijenu. Još otkako je Mameha sredila da dobijem ulogu u predstavi, naslušala sam se svakojakih neugodnih primjedbi na svoj raèun. Nakon ovog plakata sve je postalo još gore. Na primjer, sljedeæeg jutra

kad sam pozdravila jednu pripravnicu, koja se još prošlog tjedna vrlo prijateljski ponašala, ona je okrenula glavu. Što se pak tièe Mamehe, otišla sam je posjetiti u njezinu stanu, gdje se oporavljala i otkrila sam da je tako ponosna kao da je ona na plakatu. Nije joj, doduše, bilo drago što sam bila u Hakoneu, ali èinilo se da joj je još uvijek jednako stalo do mog uspjeha, zaèudo, možda još i više. Neko vrijeme sam se brinula hoæe li možda gledati na onaj moj grozan doživljaj s barunom kao na izdaju. Pretpostavljala sam da joj je gospodin Ichoda sigurno sve isprièao... ali ako i jest, ona to nikad nije spomenula. A nisam ni ja. Dva tjedna kasnije održana je premijera. Tog prvog dana, u garderobi kazališta Kaburenjo, mislila sam da æu se gotovo raspuknuti od uzbuðenja jer mi je Mameha rekla kako æe u publici biti predsjednik i Nobu. Dok sam se šminkala, stavila sam predsjednikov rupèiæ ispod ogrtaèa za šminkanje, na golu kožu. Kosa mi je bila èvrsto povezana

334 335 tsvilenom trakom zbog perika koje æu nositi i kad sam se vidjela u zrcalu bez tog uobièajenog okvira kose oko lica, otkrila sam u obrazima i oko oèiju kutove koje nikad dotad nisam vidjela. Možda æe ti se èiniti èudnim, ali kad sam shvatila da me može iznenaditi oblik vlastitog lica, odjednom sam spoznala kako ništa u životu nije tako jednostavno kako zamišljamo. Sat kasnije stajala sam s ostalim pripravnicama kraj pozornice, spremna za nastupni ples. Sve smo bile odjevene u identièna žutocrvena kimona s naranèastim i zlatnim obijima, tako da je svaka od nas izgledala kao treperava slika sunèane svjetlosti. Kad je glazba zapoèela s prvim udarcem bubnjeva i zveèanjem svih shamisena, pa kad smo izašle plešuæi usklaðeno poput niske bisera, ispruženih ruku, držeæi meðu prstima raširene lepeze, nikad se još nisam toliko osjeæala dijelom neke cjeline kao tada. Nakon nastupne toèke požurila sam gore da se pre-svuèem. Ples u kojem sam se trebala pojaviti kao solo plesaèica zvao se “Jutarnje sunce na valovima” i prièao je o djevojci koja jednog jutra pliva u moru i zaljubljuje se u zaèaranog dupina. Moj je kostim bio prekrasan ružièasti kimono s crtežom vode u sivoj boji, a u rukama sam držala vrpce plave svile koje su simbolizirale mreškanje vode iza mene. Zaèaranog princa-dupina plesala je jedna gejša koja se zvala Umiyo, dok su druge gejše imale uloge vjetra, sunèane svjetlosti i kapljica vode, a nekoliko je pri-pravnica u dnu pozornice, u crnim i modrim kimonima, predstavljalo dupine koji dozivaju natrag svoga princa. Promjena kostima obavljena je tako brzo da mi je još ostalo nekoliko minuta vremena za virenje u gledalište. Pošla sam za zvukom udaraca o bubnjeve i našla se u uskom, mraènom hodniku iza jedne od dviju loža s glazbenicima, postavljenih na obje strane pozornice. Nekolicina drugih gejša i pripravnica veæ su se navirivale kroz proreze u kliznim vratima. Pridružila sam im se i uspjela pronaæi predsjednika i Nobua koji su sjedili jedan do drugoga, premda mi se èinilo da je predsjednik Nobuu prepustio bolje mjesto. Nobu je napeto zurio prema pozornici, ali me je iznenadilo kad sam opazila kako je predsjednik gotovo zaspao. Tada se glazba promijenila i ja sam shvatila kako je to poèetak Mamehina nastupa, te sam otišla na drugi kraj hodnika odakle se kroz proreze mogla vidjeti pozornica. Gledala sam Mamehu samo nekoliko minuta, ali dojam koji je na mene ostavio njezin ples nikad nije izblije-dio. Veæina plesova Inoue škole prièa neku prièu, a ovaj se ples, nazvan “Dvorjanin se vraæa svojoj ženi”, temeljio na jednoj kineskoj pjesmi o nekom dvorjaninu koji veæ dugo održava ljubavnu vezu s jednom od dvorskih dama u carskoj palaèi. Jedne se noæi dvorjaninova žena sakrije u vrtovima palaèe kako bi otkrila gdje to njezin muž provodi svoje noæi. Napokon,

u zoru, promatra iz grmlja svoga muža kako se oprašta od ljubavnice, ali se, zbog noæi provedene na strašnoj hladnoæi, razboli i ubrzo potom umire. Za našu je proljetnu priredbu mjesto radnje preneseno u Japan, ali je prièa ostala ista. Mameha je plesala ženu koja umire od prehlade i slomljenog srca, dok je gejša Kanako igrala ulogu njezina muža, nevjernog dvorjanina. Promatrala sam ples od trenutka kad se dvorjanin oprašta od svoje ljubavnice. Veæ je sama scenografija, osvijetljena blagim svjetlom zore, ljepotom poticala nadahnuæe, dok je zvuènu pozadinu prizora tvorio spori ritam shamisena poput otkucaja srca. Dvorjanin je izveo ljupki ples zahvale ljubavnici za noæ koju su proveli zajedno, a onda je krenuo prema svjetlosti izlazeæeg sunca kako bi za nju ugrabio njegovu toplinu. To je bio trenutak kad je Mameha poèela plesati svoju tužaljku na jednoj strani pozornice, skrivena od pogleda svoga muža i njegove ljubavnice. Ne znam je li na mene djelovala ljepota Mamehina plesa ili same prièe, ali odjednom me je obuzela takva tuga kao da sam ja bila žrtvom te okrutne prijevare. Pri kraju plesa pozornica se ispunila jarkim svjetlom sunca. Mameha je otišla do jednog malog gaja otplesati jednostavni prizor smrti. Ne mogu ti reæi što je bilo poslije toga. Previše su me bili svladali osjeæaji i nisam više mogla gledati, a osim

336 337 toga, morala sam se vratiti iza pozornice kako bih se pripremila za svoju toèku. Dok sam èekala meðu kulisama, imala sam èudan o-sjeæaj kao da na meni leži težina èitave kazališne zgrade, jer ja sam, dakako, tugu oduvijek osjeæala kao nekakvu èudnu težinu. Dobra plesaèica èesto za nastup oblaèi èara-pice koje su joj za jedan broj premalene, tako da stopalima može osjetiti spojeve dasaka na pozornici. Meðutim, dok sam tamo stajala i pokušavala prikupiti snagu za nastup, osjeæala sam se pritisnuta tolikom težinom da nisam samo osjeæala spojeve dasaka, nego i svaku nit tkanja svojih èarapica. Napokon sam zaèula svoju glazbu i šuštanje kostima ostalih plesaèica koje su hitrim koracima prolazile pokraj mene i izlazile na pozornicu, ali se teško mogu sjetiti bilo èega nakon toga. Sigurna sam da sam podignula ruke sa sklopljenom lepezom i blago svinutim koljenima - jer to je bila pozicija u kojoj sam izlazila na scenu. Nitko mi kasnije nije prigovorio da sam napravila neku pogrješku, ali ja se jedino sjeæam kako sam gledala u svoje ruke, zadivljena sigurnošæu i ujednaèenošæu njihovih pokreta. Marljivo sam vježbala taj ples i pretpostavljam da je to bilo dovoljno. Jer, iako mi je mozak bio potpuno prazan, otplesala sam svoju ulogu bez ikakvih poteškoæa i bez treme. Na svakoj iduæoj predstavi do kraja tog mjeseca, uvijek sam se na isti naèin pripremala za nastup: usredotoèila bih se u mislima na ples “Dvorjanin se vraæa svojoj ženi” sve dok ne bih osjetila kako se na mene sliježe težina tuge. Ljudska biæa posjeduju zadivljujuæe svojstvo stjecanja navika: svaki put kad bih u duhu dozvala sliku Ma-mehe kako pleše svoju sporu tužaljku, skrivena od pogleda muža i njegove ljubavnice, nisam više mogla sprijeèiti da me prožme osjeæaj tuge, baš kao što ti ne bi mogao sprijeèiti da ti u nos uðe miris jabuke koju netko reže na stolu ispred tebe. 338 Jednog dana tijekom posljednjeg tjedna održavanja priredbi, Mameha i ja zadržale smo se u garderobi u razgovoru s drugim gejšama. Kad smo izašle iz kazališta oèekivale smo da vani neæe više biti nikoga, i doista, gomila se bila razišla. Ali kad smo se našle na ulici, iz jednog je automobila izašao vozaè u odori i otvorio stražnja vrata. Upravo kad smo prolazile mimo automobila, pred nas je stupio Nobu.

“Ah, Nobu-san”, rekla je Mameha, “veæ sam se poèela brinuti da vam više nije stalo do Savurina društva! Svakog smo se dana ovog proteklog mjeseca nadale da æete se javiti...” “Vi se tužite da sam vas pustio èekati? Ja vas èekam ovdje pred kazalištem veæ skoro jedan sat.” “Jeste li upravo izašli s predstave?” upita Mameha. “Savuri je prava zvijezda.” “Ni od kuda nisam upravo izašao”, odgovori Nobu. “Predstava je završila prije punih sat vremena. Imao sam dovoljno vremena obaviti jedan telefonski razgovor i poslati vozaèa u središte grada da nešto preuzme za mene.” Nobu udari šakom po prozoru automobila, preplašivši jadnog vozaèa tako da mu je pala kapa s glave. Vozaè spusti prozor i doda Nobuu malenu vreæicu zapadnjaèkog stila, napravljenu od nekakvog materijala koji je izgledao kao srebrna folija. Nobu se okrene prema meni, na što sam se ja duboko naklonila i rekla kako sam sretna što ga vidim. “Ti si vrlo nadarena plesaèica, Sayuri. Ja ne dajem darove bez razloga”, reèe Nobu, premda mislim da to uopæe nije bila istina. “Vjerojatno me zato Mameha i ostali u Gionu ne vole toliko kao druge muškarce.” “Nobu-san!” prekori ga Mameha. “Tko je ikad tako nešto rekao?” “Znam ja vrlo dobro kakve ste vi gejše. Sve dok vam muškarac donosi darove, voljne ste trpjeti svakakve gluposti.” Nobu ispruži prema meni ruku s vreæicom. 339 \ “Zaboga, Nobu-san”, rekla sam, “kakvu æete glupost sada vi tražiti od mene da otrpim?” Naravno, šalila sam se, ali Nobu to nije shvatio kao šalu. “Zar nisam upravo sada rekao kako ja nisam kao drugi muškarci?” zarežao je. “Zašto vi gejše nikad ne vjerujete ništa od onoga što vam kažem? Ako želiš ovaj paketiæ, bolje ga uzmi, prije nego što se predomislim.” Zahvalila sam mu se i primila vreæicu, a on je ponovo udario šakom o prozor automobila. Vozaè je iskoèio iz kola kako bi mu otvorio vrata. Klanjale smo se sve dok automobil nije zašao iza ugla, a onda me je Mameha odvela natrag u vrt kazališta, gdje smo sjele na kamenu klupu uz ribnjak sa šaranima i povirile u vreæicu koju mi je Nobu dao. Unutra je bila samo jedna malena kutijica, zamotana u zlatni papir i uvezana crvenom vrpcom. Otvorila sam je i našla jednostavni dragulj: rubin velik kao koštica breskve. Blistao je u suncu iznad ribnjaka kao golema kapljica krvi. Dok sam ga obrtala meðu prstima, odbljesak svjetla skakao je s jedne fa-sete na drugu. Osjeæala sam svaki od tih skokova u svojim grudima. “Vidim koliko si uzbuðena”, reèe Mameha, “i jako mi je drago zbog tebe. Ali nemoj previše uživati u tom poklonu. Bit æe još dragulja u tvom životu, Savuri, obilje dragulja, rekla bih. Ali nikad ti se više neæe pružiti ovakva prilika. Odnesi ovaj rubin u okiyu i daruj ga Majci.” Gledala sam taj lijepi dragulj i svjetlo što je prolazilo kroz njega bojeæi mi ruke u ružièasto i mislila na Majèine bolesno žute oèi s rubovima kapaka boje krvavog mesa... pa, èinilo mi se da je darovati njoj taj dragulj isto kao da jazavca obuèeš u svilu. Ali, dakako, morala sam poslušati Mamehu. “Kad joj ga budeš predavala”, nastavila je Mameha, “moraš biti posebno umiljata i reæi: “Majko, meni stvarno nije potreban takav dragulj i bila bih poèašæena kad biste ga pristali uzeti. Ja sam vam prouzroèila toliko nevolja tijekom godina.” Ali nemoj reæi ništa više od toga, jer æe pomisliti kako pokušavaš biti zajedljiva.” 340 Dok sam kasnije u svojoj sobi mrvila štapiæ tuša kako bih napisala pisamce zahvale Nobuu, postupno me je obuzimala sve jaèa zlovolja. Da je Mameha zatražila taj rubin za sebe, drage volje bih ga dala... ali darovati ga Majci! S

vremenom mi je Nobu postao drag i bilo mi je žao što æe njegov skupi poklon pripasti takvoj ženi. No, pritom sam vrlo dobro znala kako ga nikad ne bih mogla dati da sam ga kojim sluèajem dobila od predsjednika. Bilo kako bilo, završila sam pisamce i otišla do Majèine sobe. Ona je sjedila u polumraku, milujuæi psiæa i pušeæi. “Što hoæeš?” upitala me je. “Upravo sam se spremala zatražiti da mi donesu èaj.” “Isprièavam se što vam smetam, Majko. Danas popodne, kad smo Mameha i ja izlazile iz kazališta, vani me je èekao direktor Nobu Toshikazu...” “Èekao je Mamehu-san, hoæeš reæi.” “Ne znam, Majko. Ali donio je dar za mene. Prekrasan dar, ali ja ne znam što bih s time.” Htjela sam reæi kako bih bila poèašæena kad bi ga ona uzela, ali me Majka nije više slušala. Odložila je lulu na stol i uzela mi kutiju iz ruke prije nego što sam joj je dospjela ponuditi. Ponovo sam pokušala razjasniti stvar, ali je Majka samo okrenula kutiju i pustila da joj rubin padne meðu masne prste. “Što je ovo?” upitala je. “To je dar koji sam dobila od direktora Nobua. Mislim na Nobua Toshikazua, direktora kompanije Iwamura Elektrika.” “Misliš da ne znam tko je Nobu Toshikazu?” Ustala je i otišla do prozora, te odmaknula ustranu zaslon od papira i podigla rubin prema zraci kasnog popodnevnog sunca. Radila je ono isto što sam ja radila u kazališnom vrtu: okretala je dragulj meðu prstima i gledala kako iskra prelazi s jedne fasete na drugu. Napokon je opet navukla zaslon na prozor i vratila se do stola. “Sigurno nisi dobro razumjela. Je li te zamolio da ovo predaš Mamehi?” 341

“Pa, Mameha je bila sa mnom.” Vidjela sam da Majèin um u tom trenutku slièi na raskrižje na kojem vlada prometna gužva. Spustila je rubin na stol i poèela puckati onu svoju lulu. Èinilo mi se kao da je svaki oblaèiæ dima po jedna njezina zbrkana misao koju otpušta u zrak. Na posljetku mi je rekla: “Tako znaèi, Nobu Toshikazu pokazuje zanimanje za tebe, je li?” “On mi veæ neko vrijeme ukazuje èast pozornošæu koju mi poklanja.” Ona je na to spustila lulu na stol takvom gestom kao da kaže kako od tog trenutka razgovor postaje mnogo ozbiljniji. “Nisam te dovoljno pomno nadzirala kao što sam trebala”, rekla je. “Ako si imala nekakve deèke, sad je trenutak da mi to kažeš.” “Ja nikad nisam imala nikakvog deèka, Majko.” Ne znam je li mi vjerovala ili nije, ali mi je ipak rekla neka idem. Još uvijek joj nisam stigla ponuditi da zadrži rubin, onako kako me je Mameha poduèila. Pokušavala sam se sjetiti kako bih joj to rekla. Meðutim, kad sam pogledala prema stolu na kojem je ležao rubin, ona je sigurno mislila kako ga hoæu zatražiti natrag. Dohvatila ga je i stisnula u šaku prije nego što sam imala vremena bilo što reæi. Napokon se to dogodilo, jednog popodneva samo nekoliko dana kasnije. Mameha je došla u okiyu i odvela me u pri-maæu sobu kako bi mi rekla da je poèelo nadmetanje za moj mizuage. Ona je upravo tog jutra primila poruku vlasnice èajane Ichiriki. “Nikako mi ne odgovara što se to dogaða upravo sada”, rekla je, “jer danas popodne moram otputovati u To-kyo. Ali neæeš me trebati. Znat æeš kad u igru uðu velike svote, jer æe se tada poèeti dogaðati razne stvari.” “Ne razumijem”, rekla sam. “Kakve stvari?” 342 “Svakojake”, odgovorila je i otišla, a da èak nije ni popila èaj. Nije je bilo tri dana. Isprva mi je srce poèelo tuæi svaki put kad bih èula kako se približava neka sluškinja. No, dva su dana prošla bez ikakvih novosti. A

onda, treæeg dana, Tetiæa mi je prišla u hodniku i rekla mi kako Majka želi da doðem gore u njezinu sobu. Tek što sam stupila nogom na prvu stubu, èula sam klizanje nekih vrata i odjednom Buèa sleti niz stepenice. Sišla je poput vode izlivene iz vjedra, tako brzo da su joj noge jedva doticale stube i negdje na polovici zapela je prstom jedne ruke o ogradu. Moralo ju je jako boljeti jer je kriknula i na dnu stuba zastala, držeæi drugom rukom ruku s povrijeðenim prstom. “Gdje je Hatsumomo?” upitala je, oèevidno trpeæi bol. “Moram je naæi!” “Meni se èini da si se dovoljno gadno povrijedila”, rekla joj je Tetiæa. “Misliš da doista moraš naæi Hatsumomo kako bi te ona još gore povrijedila?” Buèa je izgledala strašno uzrujana i to ne samo zbog prsta, ali kad sam je pitala o èemu se radi, samo je pohitala do ulaza i izašla iz okiye. Majka je sjedila za stolom kad sam ušla u njezinu sobu. Poèela je puniti lulu, ali se onda predomislila i odložila je na stol. Na vrhu police u kojoj je držala svoje knjige raèuna stajao je jedan lijepi sat europskog stila, pokriven staklenim zvonom. Majka je stalno pogledavala prema njemu, ali prošlo je nekoliko dugih minuta, a ona mi još uvijek nije rekla ni rijeèi. Na posljetku sam ja prva progovorila: “Isprièavam se što vas smetam, Majko, ali rekli su mi da me želite vidjeti.” “Doktor kasni”, rekla je. “Prièekat æemo da on doðe.” Mislila sam da govori o doktoru Raku, da to on dolazi u okiyu kako bi razgovarao o pripremama za moj mizuage. Nisam tako nešto oèekivala i poèela sam osjeæati bockanje u trbuhu. Majka je kratila vrijeme tapšuæi Takua, kojemu je to brzo dojadilo i poèeo je tiho režati. 343 Napokon smo æule kako sluškinje pozdravljaju nekoga u ulaznom predvorju i Majka siðe. Kad se nakon nekoliko minuta vratila, nije sa sobom dovela doktora Raka, nego nekog mnogo mlaðeg muškarca zaglaðene sijede kose, koji je u ruci nosio kožnu torbu. “To je ta djevojka”, rekla mu je Majka. Naklonila sam se mladom doktoru, na što mi je on, isto tako, uzvratio naklonom. “Gospoðo”, obratio se Majci, “gdje æemo...” Majka mu reèe kako æe soba u kojoj se nalazimo sasvim dobro poslužiti. Po tome kako je zatvorila vrata znala sam da æe se dogoditi nešto neugodno. Poèela mi je odvezivati obi i slagati ga na stol. Zatim mi je svukla kimono s ramena i objesila ga na vješalicu u kutu. Stajala sam u svojoj žutoj pothaljini, trudeæi se ostati smirenom kako god sam znala, ali mi je Majka u sljedeæem trenutku poèela razvezivati pojas koji je pridržavao pothaljinu. Nisam mogla izdržati i zgrabila sam pojas rukama, ali mi je ona odgurnula ruke ustranu na isti naèin na koji je to uèinio barun, što je u meni izazvalo osjeæaj muènine. Nakon što mi je skinula pojas, posegnula je rukom ispod pot-haljine i povukla moj koshimaki, što me je opet podsjetilo na Hakone. Nimalo mi se to nije svidjelo, ali umjesto da mi rastvori pothaljinu kao što je to uèinio barun, Majka ju je ponovo omotala oko mene i rekla mi neka legnem na strunjaèe na podu. Doktor je kleknuo do mojih nogu i nakon što mi se isprièao, rastvorio mi je pothaljinu tako da su mi noge bile gole. Mameha mi je isprièala nešto malo o tome kako izgleda mizuage, ali sad æu, izgleda - tako mi se èinilo -nauèiti nešto više. Je li nadmetanje završeno i je li ovaj mladi doktor na kraju izašao iz njega kao pobjednik? Što je s doktorom Rakom i Nobuom? Èak mi je u jednom trenutku proletjelo kroz glavu kako Majka možda namjerno nastoji Mamehi pokvariti planove. Mladi mi je doktor namjestio noge i posegnuo meðu njih rukom koja je, primijetila sam, bila uska i glatka poput predsjednikove. O-sjetila sam se tako poniženom i izloženom da sam rukama 344 pokrila lice. Željela sam stisnuti noge, ali bojala sam se uèiniti bilo što što bi otežalo postupak i produljilo to muèno iskustvo. I tako sam ležala èvrsto

stisnutih oèiju, zadržavajuæi dah. Osjeæala sam se kao što se mali Taku morao osjeæati kad se gušio nakon što je progutao iglu, pa mu je Tetiæa držala otvorene èeljusti, a Majka gurala prste u grlo. U jednom mi se trenutku uèinilo da mi je doktor obje ruke gurnuo meðu noge, ali ih je onda napokon izvukao i pokrio me pothaljinom. Kad sam otvorila oèi, vidjela sam ga kako briše ruke u nekakvu krpu. “Djevojka je netaknuta”, rekao je. “No, to je dobra vijest!” odgovorila je Majka. “A hoæe li biti mnogo krvi?” “Ne bi uopæe smjelo biti krvi. Samo sam je vizualno pregledao.” “Ne, mislim za vrijeme mizuage.” “To ne mogu reæi. Uobièajena kolièina, rekao bih.” Kad se mladi sjedokosi doktor oprostio i otišao, Majka mi je pomogla da se odjenem i naložila mi neka sjednem za stol. Zatim me je, bez ikakvog upozorenja, uhvatila za usku i tako jako povukla da sam kriknula. Držala me je tako, potežuæi mi glavu uvis, dok je nije privukla blizu svoje i pritom je govorila: “Ti si vrlo skupocjena roba, djevojèice. Podcijenila sam te. Imam sreæe što se ništa nije dogodilo. Ali možeš biti sigurna u to da æu te ubuduæe pomnije nadzirati. Ono što neki muškarac želi od tebe, morat æe skupo platiti. Je li ti to jasno?” “Da, gospoðo!” Naravno, odgovorila bih joj potvrdno na bilo kakvo pitanje, s obzirom na to kako me je vukla za uho. “Ako nekome daš badava to za što bi morao platiti, time æeš prevariti okiyu. Dugovat æeš novaca i ja æu ih, budi sigurna, uzeti od tebe. I ne govorim samo o ovome!” Govoreæi to, Majka je proizvela odvratan zvuk - trljajuæi prstima o dlan. “Muškarci æe plaæati za to”, nastavila je. “Ali plaæat æe i za to da samo æaskaju s tobom. Ako te ikad uhvatim 345

kako se iskradaš na sastanak s nekim muškarcem, makar da bi s njim malo porazgovarala...” Završila je reèenicu tako da me je još jednom snažno povukla za uho i nakon toga me napokon pustila. S mukom sam hvatala zrak. Kad sam osjetila da mogu ponovo govoriti, rekla sam: “Majko... ništa nisam napravila èime bih vas mogla naljutiti!” “Zasad još nisi. Ako si pametna, nikad ni neæeš.” Pokušala sam se isprièati i povuæi, ali mi je Majka naložila da ostanem. Tuckala je lulom, iako je bila prazna, a kad ju je napunila i pripalila, rekla je: “Odluèila sam se. Tvoj æe se status ovdje u okiyi ubrzo promijeniti.” Njezine su me rijeèi uznemirile i pokušala sam nešto reæi, ali me Majka zaustavila. “Iduæeg æemo tjedna ti i ja obaviti jednu ceremoniju. Nakon toga ti æeš biti moja kæi, baš kao da sam te rodila. Odluèila sam te posvojiti. Jednog dana okiya æe pripasti tebi.” Nisam znala što bih rekla i ne sjeæam se mnogo od onog što se nakon toga dogaðalo. Majka je nastavila govoriti, rekla mi je kako æu se, kao kæi okiye, kroz neko vrijeme preseliti u veæu sobu, onu u kojoj su sada Buèa i Hat-sumomo, a one æe prijeæi u manju sobu, u kojoj sam ja bila do sada. Ja sam je tek napola slušala, sve dok mi polako nije doprla do svijesti spoznaja kako me sad, nakon što me Majka pokæeri, Hatsumomo neæe više moæi tiranizirati. Mameha je to od poèetka planirala, a ipak, nikad nisam stvarno vjerovala da bi se to moglo dogoditi. Majka je nastavila sa svojom govorancijom. Gledala sam njezinu obješenu usnu i požutjele oèi. Bila je, doduše, odvratna žena, ali æu kao kæi te odvratne žene biti zaštiæena i izvan Hatsumomina domašaja. Usred svega toga vrata su se odjednom odmaknula ustranu i pred njima je, u predvorju, stajala Hatsumomo. “Što hoæeš?” upita Majka. “Imam posla.” “Gubi se”, naredi mi Hatsumomo. “Hoæu razgovarati s Majkom.”

“Ako želiš sa mnom razgovarati”, reèe joj Majka, “možeš zamoliti Savuri neka bude tako ljubazna i izaðe iz sobe.” “Budi tako ljubazna, Sayuri, i izaði iz sobe”, sarkastièno je ponovila Hatsumomo. I tada, po prvi put u životu, odgovorila sam joj bez straha da æe me zbog toga kazniti. “Izaæi æu ako Majka tako želi”, rekla sam joj. “Majko, hoæeš li biti tako ljubazna i natjerati malu gospoðicu Glupaèu da ode i ostavi nas same?” reèe Hatsumomo. “Prestani toliko gnjaviti!” rekla joj je Majka. “Uði unutra i reci što želiš.” Hatsumomo se to nije svidjelo, ali je ipak ušla u sobu i sjela kraj stola. Bila je na pola puta izmeðu Majke i mene, ali još uvijek dovoljno blizu da me zapahne miris njezina parfema. “Sirota Buèa je malo prije dotrèala do mene sva izvan sebe”, poèela je. “Obeæala sam joj da æu razgovarati s tobom. Rekla mi je nešto vrlo èudno. Rekla je: “Oh, Hatsumomo! Majka se predomislila!” Ali ja sam joj rekla kako sumnjam da bi to moglo biti istina.” “Ne znam na što je mislila. Ja se u zadnje vrijeme sasvim sigurno nisam ni o èemu predomislila.” “Toèno sam joj to i ja rekla, rekla sam joj kako ti nikad ne bi pogazila rijeè. Ali, Majko, uvjerena sam da bi se ona mnogo bolje osjeæala kad bi joj ti to rekla.” “Kad bih joj što rekla?” “Kako se nisi predomislila i kako ju još uvijek kaniš posvojiti.” “Odakle joj ta ideja? Nisam se mogla predomisliti jer ja nju uopæe nisam ni kanila posvojiti.” Strašno me je zaboljelo kad sam to èula, jer nisam mogla da se u tom èasu ne sjetim kako je Buèa uzrujano sletjela niz stubište... a nije ni èudo, jer sad joj nitko više nije mogao reæi što æe biti s njom. Hatsumomo je na licu

346 347 imala onaj osmijeh koji ju je èinio sliènom kakvoj skupocjenoj porculanskoj figurici, ali Majèine su je rijeèi pogodile poput kamena. Pogledala me pogledom punim mržnje. “Znaèi, istina je! Namjeravaš nju posvojiti. Zar se ne sjeæaš, Majko, kako si rekla da æeš posvojiti Buèu? Još si me zamolila da joj to kažem!” “Ne tièe me se što si ti rekla Buci. Osim toga, nisi Buèino pripravništvo vodila onako dobro kako sam to od tebe oèekivala. Neko je vrijeme dobro zaraðivala, ali u zadnje vrijeme...” “Obeæala si, Majko”, reèe joj Hatsumomo tonom koji me je prestrašio. “Ne budi smiješna! Znaš da veæ godinama razmišljam o tome da posvojim Savuri. Zašto bih odjednom promijenila mišljenje i posvojila Buèu?” Vrlo dobro sam znala da Majka laže. Sad je otišla toliko daleko da se okrenula prema meni i rekla: “Sayuri-san, kad sam prvi put povela s tobom razgovor o tome da bih te mogla posvojiti? Možda prije godinu dana?” Ako si ikad vidio mamu maèku kako svoje mlade uèi loviti, naèin na koji grabi i trga bespomoænog miša, pa, osjeæala sam kao da mi Majka nudi priliku da nauèim kako æu postati ista kao ona. Trebala sam samo slagati i reæi: “Oh, da, Majko, mnogo puta ste mi to spomenuli!” Time bih napravila prvi korak prema tome da jednog dana i sama postanem takva žutooka starica, zatvorena u nekakvu sumornu sobu s knjigama raèuna. Meðutim, nisam mogla stati na stranu Majke, baš kao što nisam mogla stati na stranu Hatsumomo. Zurila sam u pod kako ih ne bih morala pogledati i samo sam rekla kako se ne sjeæam.

Na Hatsumominu su se licu pojavile crvene mrlje od srdžbe. Ustala je i otišla do vrata, ali ju je Majka zaustavila. “Za tjedan dana Savuri æe biti moja kæi”, rekla je. “Do tada moraš nauèiti odnositi se prema njoj s poštovanjem. Kad siðeš dolje, zamoli jednu od sluškinja da donese èaj za Savuri i mene.” Hatsumomo se lagano naklonila i izašla iz sobe. “Majko”, rekla sam, “jako mi je žao što sam prouzroèila tolike nevolje. Sigurna sam da Hatsumomo nije u pravu kad govori o vašim nakanama da posvojite Buèu, ali... smijem li vas nešto pitati? Je li moguæe da nas posvojite obje, Buèu i mene?” “Oh, ti sad odjednom znaš nešto o tome kako se vode poslovi, je li?” odgovorila mi je. “Hoæeš me uèiti kako æu upravljati okiyoml” Nekoliko minuta kasnije sluškinja je donijela pladanj na kojem je bio èajnik i šalica - ne dvije šalice, nego samo jedna. Majci je to, izgleda, bilo svejedno. Natoèila je èaj u šalicu i polako ga pijuckala, zureæi u mene onim svojim oèima obrubljenim crvenim kapcima.

348 349 i Dvadeset èetvrto poglavlje Kad se Mameha sutradan vratila s puta i saznala da me je Majka odluèila posvojiti, nije mi se èinila tako sretnom kao što sam oèekivala. Doduše, zadovoljno je kimnula glavom, ali nije se nasmiješila. Upitala sam je da li stvari možda ipak nisu ispale drugaèije nego što se ona nadala. “O ne, nadmetanje izmeðu doktora Raka i Nobua prošlo je toèno onako kako sam se nadala”, odgovorila mi je, “i konaèna je svota pozamašna. Èim sam to saznala, znala sam da æe te gospoða Nitta sigurno posvojiti. Bila sam presretna!” To je ono što mi je rekla. Ali, kako mi je postupno postalo jasno tijekom sljedeæih godina, istina je bila nešto sasvim drugo. Kao prvo, nadmetanje se uopæe nije odvijalo izmeðu doktora Raka i Nobua. Na kraju je ispalo da su se nadmetali doktor Rak i barun. Ne mogu ni zamisliti kako se Mameha zbog toga osjeæala, ali sigurna sam da je to bio razlog zbog kojeg je jedno kraæe vrijeme naglo postala tako hladna prema meni i zašto mi je prešutjela što se stvarno dogodilo. Time ne mislim reæi da Nobu uopæe nije bio ukljuèen. On se žestoko nadmetao prvih nekoliko dana, sve dok svota nije premašila 8000 jena. A i kad je na kraju odustao, vjerojatno to nije uèinio zbog toga što su iznosi postali previsoki. Mameha je od poèetka znala da Nobu može nadmašiti bilo èiju ponudu ako to želi. Problem koji nije predvidjela bio je u tome što Nobua nije previše zanimao moj mizuage. Samo je odreðeni tip muškaraca pripravan tratiti vrijeme i novac u utrci za mizuageom, a pokazalo se kako Nobu nije jedan od njih. Možda se sjeæaš kako mi je Mameha nekoliko mjeseci ranije govorila kako se ni jedan muškarac neæe truditi njegovati prijateljstvo s nekom petnaestogodišnjom pripravnicom ako ga ne zanima njezin mizuage. I kako mi je u tom istom razgovoru rekla: “Možeš se kladiti da ga ne privlaèi razgovor s tobom.” Možda je bila u pravu što se tièe mojih konverzacij-skih sposobnosti, ne znam, ali bez obzira što je to na meni privlaèilo Nobua, to nije bio moj mizuage. Što se pak tièe doktora Raka, on je bio èovjek koji bi vjerojatno prije izvršio tradicionalno samoubojstvo nego što bi dopustio da mu netko poput Nobua preotme mizuage. Dakako, nakon prvih nekoliko dana doktor se zapravo nije više nadmetao s Nobuom, ali on to nije znao, a vlasnica èajane Ichiriki odluèila je da mu to ne kaže. I tako, kad bi razgovarala s njime telefonom, rekla bi mu otprilike ovako: “Oh, doktore, upravo sam primila vijest iz Osake i ovaj, stigla

je jedna ponuda od pet tisuæa jena.” Vjerojatno je primila vijest iz Osake, iako možda od svoje sestre, jer vlasnica Ichirikija nikad nije voljela govoriti èiste laži. Ali kad je u istom dahu spomenula Osaku i novu ponudu, doktor Rak je prirodno zakljuèio kako je ponudu poslao Nobu, iako ju je, zapravo, poslao barun. Barun je, opet, vrlo dobro znao da mu je suparnik doktor, ali njemu je to bilo svejedno. Želio je taj mizuage za sebe i durio se poput djeèarca kad je poèeo slutiti kako bi mogao izgubiti. Kasnije mi je jedna gejša preprièala što joj je otprilike u to vrijeme govorio. “Jesi li èula što se dogaða?” upitao ju je barun. “Pokušavam dogovoriti jedan mizuage, ali mi se u to stalno petlja nekakav nesnosni doktor. Samo jedan muškarac može biti istraživaè neistraženih podruèja, a ja želim biti taj muškarac! Samo, što da radim? Taj ludi doktor izgleda ne shvaæa da su brojke kojima se razbacuje stvarni novac!” Kako su iznosi postajali sve viši i viši, barun je poèeo govoriti kako æe možda odustati. Meðutim, brojka se veæ

350 351 bila toliko približila novom rekordu da je vlasnica Ichiri-kija odluèila potaknuti nadmetanje tako što æe zavarati baruna kao što je veæ zavarala doktora. Obavijestila ga je telefonom kako je “drugi gospodin” dao vrlo visoku ponudu, a onda je dodala: “Meðutim, mnogi ljudi vjeruju kako se radi o èovjeku koji nije spreman iæi dalje od toga.” Sigurna sam da je bilo ljudi koji su to mislili za doktora, ali vlasnica Ichirikija nije bila jedna od njih. Ona je znala da æe, kad barun dade svoju zadnju ponudu, doktor sigurno ponuditi više. Na kraju je doktor Rak pristao platiti 11.500 jena. To je bila najveæa svota ikad dotad isplaæena za neki mizuage u Gionu, a možda i u bilo kojoj èetvrti gejša u Japanu. Moraš imati na umu da je u to doba jedan sat gejšinih usluga stajao oko 4 jena, te da je cijena nekakvog ekstravagantno skupog kimona iznosila 1500 jena. Prema tome, iako to možda ne izgleda mnogo, to je bilo više nego što je, recimo, jedan radnik mogao zaraditi u godinu dana. Ja, moram priznati, ne znam mnogo o novcu. Veæina se gejša ponosi time što uza se nikad nemaju novaca, one obièno kamo god idu, sve stavljaju na raèun. Ja èak i sada, ovdje u New Yorku, još uvijek tako živim. Kupujem u trgovinama gdje me poznaju i gdje prodavaèi ljubazno zapisu stvari koje želim. Kad krajem mjeseca stignu raèuni, moja draga sekretarica obavlja plaæanje umjesto mene. 1 tako, vidiš, ja ti nikako ne bih mogla reæi koliko novaca trošim, ni koliko je boèica parfema skuplja od kakve ilustrirane revije. Stoga sam ja možda posljednja osoba na svijetu koja bi umjela objasniti nešto u vezi s novcem. Meðutim, htjela bih ti prenijeti nešto što mi je jednom rekao jedan moj bliski prijatelj, a on je sigurno znao o èemu govori, jer je tijekom šezdesetih bio zamjenik ministra financija u Japanu. Cesto se dogaða, rekao je, da gotovina jedne godine vrijedi manje nego što je vrijedila prije godinu dana, te je zato Mamehin mizuage 1929. godine zapravo stajao više od mojeg 1935. godine, iako je za moj plaæeno 11.500 jena, dok je za njezin plaæeno sedam ili osam tisuæa jena. 352 Naravno, ništa od toga nije bilo važno tada kad je prodan moj mizuage. Za ljude u Gionu ja sam postavila novi rekord koji je ostao nepremašen sve do 1951. godine kad se pojavila Katsumivo, po mom mišljenju, jedna od najveæih gejši dvadesetog stoljeæa. No, prema mom prijatelju zamjeniku ministra financija, Mameha je držala stvarni rekord sve do šezdesetih. Meðutim, bez obzira je li pravi rekord pripadao meni ili Katsumivo ili Mamehi ili èak Mamemitsu, devedesetih godina prošlog stoljeæa, možeš zamisliti kako su Majku poèeli svrbjeti njezini debe-ljuškasti dlanovi kad je èula za rekordan iznos.

Nije ni potrebno posebno napominjati kako me je zbog toga posvojila. Naknada za moj mizuage bila je više nego dostatna da njome pokrije sve moje dugove. Da me nije posvojila, nešto bi od tog novca došlo u moje ruke, a možeš misliti koliko bi se grizla zbog toga. Kad sam postala kæi okiye, moji su dugovi prestali postojati, jer su prešli na okiyu. Meðutim, okiyi je išla i sva moja zarada, ne samo tada, u trenutku mog mizuagea, nego od tada pa zanavijek. Ceremonija je održana sljedeæeg tjedna. Ime su mi veæ promijenili u Sayuri, a sad sam dobila i novo prezime. Nekoæ, u našoj pijanoj kuæici na obali mora, zvala sam se Sakamoto Chiyo. Sad sam se zvala Nitta Savuri. Meðu svim znaèajnim trenucima u životu neke gejše, mizuage svakako zauzima visoko mjesto. Moj se mizuage zbio poèetkom srpnja 1935. kad mi je bilo petnaest godina. Sve je poèelo popodne, kad smo doktor Rak i ja ispili šake tijekom ceremonije koja nas je meðusobno povezala. Razlog za ovu ceremoniju bio je u tome što æe doktor Rak, unatoè tome što æe sam mizuage kratko trajati, ostati do kraja svog života moj mizuage zaštitnik - što mu, meðutim, nije davalo nikakve posebne povlastice, shvaæaš. Ceremonija je obavljena u èajani Ichiriki, u nazoènosti Majke, Tetiæe i Mamehe. Prisutni su bili još i vlasnica 353

èajane i gospodin Bekku, moj garderobijer - jer je garde-robijer uvijek ukljuèen u ceremonije takve vrste, kao osoba koja zastupa interese gejše. Ja sam bila odjevena u najsveèaniju odoru gejše pripravnice: crni kimono s pet kruna i crvenu pothaljinu, jer je crveno boja novih poèetaka. Mameha me poduèila da se moram držati vrlo ozbiljno, kao da nemam ni mrvice smisla za humor. S obzirom na to koliko sam bila nervozna i ustrašena, uopæe mi nije bilo teško izgledati ozbiljno dok sam hodala niz hodnik u èajani Ichiriki s dugom povlakom sveèanog kimona oko nogu. Nakon ceremonije svi smo otišli na veèeru u restoran Kitcho. Veèera je takoðer protekla u ozbiljnom raspoloženju, a ja sam malo govorila i još manje jela. Dok smo sjedili za veèerom, doktor Rak je vjerojatno veæ poèeo misliti o onome što æe doæi kasnije, a ipak, nikad još nisam vidjela muškarca kojemu se na licu èitala takva smrtna dosada. Ja sam, kako bih izgledala što nevinije, èitavo vrijeme držala oèi oborene, ali kad bih krišom bacila pogled na njega, svaki put bih ga vidjela kako zuri u stol kroz one svoje naoèale kao èovjek koji sjedi na nekakvom do-sadnom poslovnom sastanku. Kad je veèera završila, gospodin Bekku se odvezao sa mnom u rikši do jednog lijepog svratišta u vrtovima hrama Nanzen-ji. On je ranije tog dana veæ bio tamo kako bi u susjednoj sobi složio moju odjeæu. Pomogao mi je svuæi sveèani kimono i obuæi jedan jednostavniji, s obijem koji nije trebalo podstavljati jastuèiæima pri vezivanju èvora, jer bi to bilo nespretno za doktora. Kad sam bila potpuno odjevena, uhvatila me je takva nervoza da mi je gospodin Bekku morao pomoæi da se vratim u svoju sobu i namjestim blizu vrata, gdje æu èekati na doktora. Kad me je tamo ostavio, osjetila sam užasan strah kao da me èeka operacija u kojoj æe mi izvaditi bubrege ili jetra ili tako nešto. Ubrzo je stigao doktor Rak i zamolio me da mu naruèim šake dok se on okupa u kupaonici koja je bila smještena uz sobu. Mislim da je možda oèekivao kako æu mu 354 pomoæi da se razodjene, jer mi je dobacio èudan pogled. Meðutim, moje su ruke bile potpuno sleðene i ukoèene, mislim da ništa ne bih s njima mogla napraviti. Nakon nekoliko minuta, izašao je iz kupaonice u kimonu za spavanje i odgurnuo ustranu vrata prema vrtu, te smo sjeli na mali drveni balkon, pijuckajuæi šake i slušajuæi zvukove cvrèaka i potoèiæa ispod nas. Ja sam prolila šake po svom kimonu, ali doktor to nije primijetio. Zapravo, èinilo se kao da malo toga primjeæuje, osim što mi je pokazao rukom na ribe što su se praæakale u obližnjem ribnjaku kao da nikad još nisam tako nešto vidjela. Dok smo sjedili na balkonu, jedna je sluškinja došla u sobu i razmotala oba naša futona, složivši ih jedan uz drugi.

Napokon me je doktor ostavio na balkonu i ušao unutra. Pomakla sam se tako da sam kutkom oka mogla promatrati što radi. Izvadio je iz svog kovèega dva bijela ruènika i položio ih na stol, namještajuæi ih ovako i onako, sve dok napokon nisu ležali toèno kako je želio. Isto je napravio s jastucima na jednom futonu, a onda je došao do vrata balkona i tamo stajao, sve dok nisam ustala i pošla za njim u sobu. Dok sam još uvijek stajala, skinuo mi je obi i rekao mi neka se udobno smjestim na jednom od futona. Meni se sve èinilo toliko èudnim i zastrašujuæim da mi, što god napravila, nikako nije moglo biti udobno. Ali legla sam poleðuške i podmetnula ispod vrata jastuk punjen grahom. Doktor mi je rastvorio kimono i zatim je dugo razve-zivao i olabavljivao svaki komad donje odjeæe, napredujuæi korak po korak, trljajuæi mi noge rukama, što mi je, pretpostavljam, trebalo pomoæi da se opustim. To je prilièno dugo trajalo, ali je na posljetku dohvatio ona dva bijela ruènika koja je ranije pripremio. Rekao mi je neka uzdi-gnem bokove i razastro ih je ispod mene. “To æe upiti krv”, rekao mi je. Dakako, mizuage èesto prati odreðena kolièina krvi, ali meni nitko nije toèno objasnio zbog èega. Da sam bilo što znala o tome, sigurno bih šutjela ili èak zahvalila doktoru što je tako pažljivo položio ruènike, a ovako sam izla-nula: “Kakva krv?” Glas mi je malo zapištao kad sam to 355

rekla, jer mi je grlo bilo sasvim suho. Doktor Rak mi je na to poèeo tumaèiti kako “himen”, iako ja nisam imala pojma što bi to moglo biti, èesto krvari kad se razdere... te ovo, te ono... mislim da me je sve to toliko prestrašilo da sam se od straha malo podigla s futona, jer mi je doktor položio ruku na rame i nježno me gurnuo natrag. Sigurna sam da bi takav razgovor svakom muškarcu uništio apetit za ono što je trebalo slijediti, ali doktor nije bio taj tip muškarca. Kad je završio s tumaèenjem, rekao mi je: “Ovo je drugi put što æu imati prilike uzeti uzorak tvoje krvi. Mogu li ti pokazati?” ! Veæ sam zapazila da nije došao samo s malom kožnom putnom torbom, nego i s nekakvim malim drvenim san-duèiæem. Sad je otišao do ormara i iz hlaèa izvukao prsten s kljuèevima te otkljuèao sanduèiæ. Donio ga je do futona i rastvorio ga po sredini, tako da je izgledao kao kakav samostojeæi izlog. Na obje su strane bile male police s malim staklenim tubicama, koje su bile zatvorene èepovima i prièvršæene omèicama. Na najnižoj polici ležalo je nekoliko instrumenata, kao na primjer, škarice i pincete, ali je sav ostali prostor u sanduèiæu bio ispunjen tim staklenim tubicama, bilo ih je možda èak èetrdeset ili pedeset. Osim nekoliko praznih na gornjoj polici, u svim ostalima nalazilo se nešto, ali ja nisam imala pojma što je to. Tek kad je doktor donio svjetiljku sa stola, vidjela sam etikete na vrhu svake tubice, oznaèene imenima gejša. Vidjela sam meðu ostalima i Mamehino ime, kao i ime velike Mame-kichi. Vidjela sam još mnogo drugih poznatih imena, ukljuèujuæi ime Hatsumomine prijateljice Korin. “Ova”, reèe doktor izvukavši jednu od tubica, “pripada tebi.” Pogrješno mi je napisao ime, upotrijebio je drugaèiji znak za “ri” u Savuri. Meðutim, u tubici je bila neka sa-sušena stvar koja me je podsjetila na ukuhanu šljivu, iako je bila smeðasta, a ne ljubièasta. Doktor je izvukao èep i pincetom to izvukao iz tubice. “Ovo je komadiæ vate koji sam natopio tvojom krvlju”, rekao je, “onda kad si razrezala nogu, sjeæaš se. Obièno ne 356 èuvam krv svojih pacijenata, ali... ti si mi se jako svidjela. Nakon što sam spremio ovaj uzorak, odluèio sam da æu ja biti tvoj mizuage zaštitnik. Mislim da æeš se složiti sa mnom kako æe to biti neobièno zanimljivo, neæu samo imati

uzorak tvoje krvi uzet prigodom mizuagea, nego i uzorak uzet iz posjekotine na nozi mnogo mjeseci prije toga.” Prikrila sam gaðenje, a doktor mi je nastavio pokazivati sadržaj drugih tubica, ukljuèujuæi Mamehinu. U njezinoj nije bio komadiæ vate, nego mala krpica bijele tkanine umrljane neèim hrðastim što se prilièno stvrdnulo. Doktor Rak je izgledao oèaran tim svojim uzorcima, ali ja... pa, ja sam iz pristojnosti okrenula lice prema sanduèiæu, ali kad me doktor nije gledao, brzo sam skretala pogled na nešto drugo. Na posljetku je zatvorio taj svoj sanduèiæ i odložio ga ustranu, a onda je skinuo naoèale i stavio ih na stol. Uplašila sam se da to znaèi kako sad dolazi onaj trenutak i doista, doktor Rak mi rastavi noge i kleèeæi se namjesti izmeðu njih. Mislim da mi je srce kucalo tako brzo kao srce miša. Kad je doktor razvezao pojas svog kimona za spavanje, stisnula sam oèi i podignula ruku da pokrijem usta, ali sam u posljednji trenutak odustala kako ne bih ostavila loš dojam i spustila sam je blizu glave. Doktorove su ruke neko vrijeme kopale naokolo po meni, što je bilo vrlo neugodno i bolno, vrlo slièno onome što mi je prije nekoliko tjedana radio onaj mladi doktor sijede kose. Zatim se spustio tako da mu je tijelo bilo sasvim iznad mojega. Upotrijebila sam svu snagu volje kako bih stvorila neku vrstu mentalne barijere izmeðu sebe i doktora, ali to mi nije pomoglo da ne osjetim na unutrašnjoj strani bedra meki udarac doktorove “jegulje”, kako je to nazvala Mameha. Svjetiljka je još uvijek bila u-paljena i ja sam pogledom pretraživala sjene na zidu ne bih li pronašla nešto što bi mi odvratilo misli od onog što se dogaða, jer se doktor sad gurao u mene tako snažno da mi se glava pomakla na jastuku. Nisam znala što bih s rukama, pa sam zgrabila jastuk i još èvršæe stisnula oèi. 357 Ubrzo je iznad mene nastala nekakva velika aktivnost, a istodobno sam i u sebi osjeæala svakovrsne pokrete. Mora da je bilo dosta krvi, jer se u zraku osjeæao neugodan, metalni vonj. Stalno sam samu sebe podsjeæala na to koliko je doktor platio za ovu povlasticu i sjeæam se da sam u jednom trenutku pomislila kako se nadam da on u tome uživa više od mene. Ja sam osjeæala otprilike toliko užitka, koliko bih uživala da mi netko turpijom straže bedro do krvi. Napokon je, pretpostavljam, jegulja beskuænica oznaèila svoj teritorij i doktor se svalio na mene svom težinom, mokar od znoja. Nimalo mi se nije sviðalo što mi je tako blizu, pa sam se pravila kao da imam teškoæa s disanjem, nadajuæi se da æe se maknuti s mene. On se dugo nije micao, ali se onda odjednom uspravio na koljena i opet se poèeo vrlo poslovno ponašati. Nisam ga gledala, ali nisam mogla sprijeèiti da kutkom oka ne zapazim kako se obrisao jednim od onih ruènika ispod mene. Svezao je pojas svog kimona i nataknuo naoèale, ne primijetivši malu mrlju krvi na rubu jednog stakla, te me je poèeo brisati izmeðu nogu onim ruènicima, komadiæima vate i sliènim stvarima, baš kao da smo opet u nekoj od bolnièkih ordinacija. Do tada mi se veæ stišala najgora bol i moram priznati da sam ležeæi tamo, èak i s tako izdajnièki raširenim nogama, gotovo opèarano gledala kako otvara svoj drveni sanduèiæ i vadi iz njega škare. Odrezao je komadiæ krvavog ruènika i ugurao ga, zajedno s komadiæem vate kojom me je brisao, u staklenu tubicu s mojim pogrješno ispisanim imenom. Zatim se formalno naklonio i rekao: “Najljepša hvala.” Ja mu nisam mogla uzvratiti naklon jer sam ležala, ali to nije bilo ni važno, jer je doktor odmah ustao i ponovo otišao u kupaonicu. Uopæe nisam bila svjesna koliko sam se bila zadihala od nervoze. Sad, kad je sve prošlo i kad sam napokon opet mogla doæi do daha, vjerojatno sam izgledala kao kakav pacijent usred operacije, ali sam osjetila takvo olakšanje da sam se nasmiješila. Nešto mi se u èitavom tom doživljaju èinilo beskrajno smiješnim i što sam više mislila o tome, èinilo mi se sve smješnijim, tako da sam se na kraju poèela smijati. Morala sam paziti da se ne smijem glasno, jer je doktor bio u susjednoj

prostoriji. Ali kad pomislim da je to izmijenilo èitav tijek mog buduæeg života? Zamišljala sam vlasnicu èajane Ichiriki kako napeto telefonira Nobuu i barunu dok je još trajalo nadmetanje, sav taj novac potrošen na to, sav taj trud. Kako bi mi se tek sve ovo èinilo èudno da je umjesto doktora bio Nobu, buduæi da sam Nobua poèela smatrati svojim prijateljem. Nisam željela ni misliti kako bi to bilo s barunom. Dok je doktor još bio u kupaonici, pokucala sam na vrata sobe gospodina Bekkua. Jedna je sluškinja požurila promijeniti plahte, a gospodin Bekku mi je pomogao da se presvuèem u kimono za spavanje. Kasnije, kad je doktor zaspao, ponovo sam ustala i tiho se okupala. Mameha mi je rekla kako moram cijelu noæ ostati budna, za sluèaj da se doktor probudi i nešto zatraži. No, iako sam se trudila ostati budna, na kraju me svladao san. Ipak, ujutro sam se uspjela probuditi dovoljno rano, tako da sam se imala vremena urediti prije nego što me doktor vidi. Poslije doruèka, ispratila sam doktora do ulaznih vrata svratišta i pomogla mu navuæi cipele. Neposredno prije odlaska, doktor mi se zahvalio za proteklu noæ i dao mi nekakav mali zamotuljak. Nagaðala sam je li to dragulj, onakav kakav mi je dao Nobu, ili komadiæ krvavog ruènika od prošle noæi! Meðutim, kad sam napokon skupila hrabrosti i otvorila zamotak u svojoj sobi, unutra sam našla paketiæ kineskih trava. Nisam znala što bih s time dok mi gospodin Bekku nije rekao kako trebam svaki dan pripraviti èaj od tih trava, jer æu tako sprijeèiti trudnoæu. “Nemoj ih rasipati, te su trave vrlo skupe”, rekao mi je. “Ali nemoj ni previše škrtariti. Koliko god su skupe, još uvijek su jeftinije od pobaèaja.” Èudno je i teško mi je to objasniti, ali nakon mog mizua-gea èitav mi se svijet èinio nekako drugaèijim. Odjednom 359 358 mi se Buèa, koja to još nije prošla, èinila neiskusnom i djetinjastom, iako je bila starija od mene. Majka i Tetiæa su to, naravno, prošle, baš kao i Hatsumomo i Mameha, ali sam ja bila svjesna te nove, posebne veze meðu nama vjerojatno mnogo više od njih. Pripravnice koje su prošle kroz mizuage drugaèije èešljaju kosu, a ispod punðe, u-mjesto šarene, nose crvenu svilenu vrpcu. Neko sam vrijeme toliko bila usredotoèena na to koje pripravnice nose crvenu vrpcu, a koje šarenu, da gotovo ništa drugo nisam primjeæivala dok bih hodala ulicom ili dok bih s ostalim djevojkama stajala u hodnicima naše male škole. Poèela sam osjeæati poštovanje prema onima koje su prošle kroz mizuage, dok sam se prema onima drugima osjeæala kao iskusna žena. Sigurna sam da se sve pripravnice na slièan naèin o-sjeæaju izmijenjene iskustvom mizuagea. Ali kod mene se nije radilo samo o tome da sam poèela drugaèije gledati svijet oko sebe. Promijenio se, naime, i moj svakodnevni život, zato što je Majka poèela drugaèije gledati na mene. Dosad si veæ sigurno shvatio kako je ona bila osoba koja je primjeæivala samo ono na što je mogla prikvaèiti etiketu s cijenom. Dok bi hodala ulicom, mozak joj je, vjerojatno, radio poput raèunala: “Oh, evo male Yukiyo, èija je glupost njezinu jadnu stariju sestru stajala blizu sto jena prošle godine! Gle, dolazi Ichimitsu, sigurno je jako zadovoljna koliko njezin novi danna troši na nju.” Da je Majka šetala uz Shirakavvu nekog lijepog proljetnog dana, kad gotovo možeš vidjeti kako se ljepota cijedi s grana rascva-lih trešnjevih stabala, vjerojatno ništa od toga ne bi vidjela - ukoliko ne bi... što ja znam... smišljala kako bi mogla zaraditi prodajom tih stabala, ili tako nešto. Prije mog mizuagea, mislim da je Majci bilo sasvim svejedno što mi Hatsumomo stvara probleme u Gionu. Meðutim, sad kad sam na sebi nosila etiketu s visokom cijenom, nisam ju trebala ni zamoliti da nešto uèini, sama je prekinula Hatsumomino spletkarenje. Vjerojatno joj je samo rekla: “Hatsumomo, ako tvoje ponašanje bude stvaralo probleme Savuri i stajalo ovu okiyu novaca, ti æeš to 360

platiti!” Otkako se moja majka razboljela, život mi je doista bio težak, meðutim, sad mi se za neko vrijeme život upadljivo pojednostavio. Neæu reæi da se nisam više osjeæala umornom ili razoèaranom, u stvari, gotovo sam stalno bila umorna. Život u Gionu sigurno nije zabava i odmor za žene koje u njemu zaraðuju za život. Ali u svakom sluèaju, za mene je predstavljalo veliko olakšanje što se više nisam morala bojati Hatsumomo. I moj život unutar okiye takoðer je postao gotovo ugodan. Kao posvojena kæi jela sam kad sam htjela. Prva sam odabirala kimono, nisam više morala èekati da Buèa prvo odabere kimono za sebe, a èim bih ga odabrala, Tetiæa bi se odmah bacila na posao, preureðujuæi obrube do odgovarajuæe širine i pri-šivajuæi ovratnik na pothaljinu, prije nego što bi i dotakla Hatsumomin kimono. Zbog svega toga bilo mi je svejedno što me Hatsumomo gleda s ogorèenjem i mržnjom. Ali me je strašno boljelo kad bi Buèa prošla pokraj mene zabrinuta lica i kad bi odvraæala pogled ustranu èak i kad bismo se sluèajno našle licem u lice. Uvijek sam dosad imala osjeæaj da bi naše prijateljstvo nastavilo rasti da se izmeðu nas nisu isprijeèile okolnosti. Sad više nisam imala taj osjeæaj. Nakon što je obavljen moj mizuage, doktor Rak je gotovo potpuno nestao iz mog života. Kažem “gotovo”, jer premda Mameha i ja nismo više odlazile u èajanu Shirae kako bismo ga zabavljale, povremeno sam ga sretala na drugim zabavama u Gionu. Meðutim, baruna nikad više nisam srela. Tada još nisam znala za ulogu koju je barun odigrao u podizanju cijene za moj mizuage, ali kad sad razmišljam o tome, mogu shvatiti zašto Mameha nije željela da se ponovo sretnemo. Ja bih se vjerojatno u njegovoj prisutnosti osjeæala isto toliko neugodno koliko bi Mamehi bilo neugodno što sam ja tamo. U svakom sluèaju, ne mogu se pretvarati kako mi je bilo krivo što više ne viðam ijednog od njih dvojice. No, postojao je jedan muškarac kojega sam silno željela ponovo vidjeti i mislim da ti ne moram reæi kako govo361

rim o predsjedniku. On nije igrao nikakvu ulogu u Mame-hinom planu, stoga nisam oèekivala da æe se moj odnos s njim promijeniti ili prekinuti samo zato što je moj mizua-ge sada bio iza mene. Ipak, moram priznati da sam osjetila veliko olakšanje kad sam nekoliko tjedana kasnije saznala da su nazvali iz kompanije Ivramura i da ponovo traže moje društvo. Kad sam te veèeri stigla u èajanu, zatekla sam tamo obojicu, predsjednika i Nobua. Ranije bih sigurno odmah sjela uz Nobua, ali sad kad me je Majka posvojila, nisam više morala o njemu misliti kao o svom spasitelju. Sluèajno je upravo mjesto uz predsjednika bilo slobodno i ja sam, vrlo uzbuðena, otišla kleknuti pokraj njega. Predsjednik je bio vrlo srdaèan prema meni dok sam mu toèila šake i zahvalio mi se, podižuæi šalicu u zrak prije nego što je poèeo piti, ali me èitave veèeri nije ni pogledao. Meðutim, kad god bih pogledala prema No-buu, vidjela bih kako zuri u mene kao da sam ja jedina osoba u društvu èije je prisutnosti svjestan. Ja sam svakako znala što to znaèi èeznuti za nekim; zato sam se prije nego što je zabava završila, potrudila otiæi do njega i provesti neko vrijeme s njime. Nakon toga sam uvijek pazila na to da ga ne zanemarim. Prošlo je otprilike mjesec dana, i tijekom jedne zabave sluèajno sam spomenula Nobuu kako je Mameha dogovorila moj nastup na jednom festivalu u Hiroshimi. Nisam bila sigurna da me sluša dok sam mu to govorila, ali veæ sljedeæeg dana, kad sam se vratila u okiyu sa satova podu-ke, našla sam u svojoj sobi novi drveni putni kovèeg koji mi je on poslao na dar. Kovèeg je bio mnogo elegantniji od onog koji sam posudila od Tetiæe za odlazak na barunovu zabavu u Hakone. Užasno me je bilo sram što sam mislila da mogu jednostavno odbaciti Nobua sad kad više nije bio bitan za bilo kakav plan koji je Mameha možda smišljala za mene. Napisala sam mu pismo zahvale i rekla kako se unaprijed

veselim što æu mu se moæi i osobno zahvaliti iduæeg tjedna, na velikoj zabavi koju je kompanija Ivramura pripremala nekoliko mjeseci unaprijed. Ali dogodilo se nešto èudno. Nekoliko dana prije zabave primila sam poruku kako moja prisutnost neæe biti po362 trebna. Kako mi je rekla Yoko, telefonistica u našoj okiyi, ona je imala dojam da je zabava otkazana. Ja sam sluèajno ionako morala te veèeri otiæi u èajanu Ichiriki, zbog jedne druge zabave. Upravo kad sam kleknula u hodniku kako bih otvorila vrata, primijetila sam kako se otvaraju vrata velike sobe za bankete na kraju hodnika i iz sobe je izašla jedna mlada gejša koja se zvala Katsue. Prije nego što je za sobom zatvorila vrata, èula sam nekog muškarca kako se smije i bila sam sigurna da je to predsjednik. Zaèuðena time ustala sam i požurila za Katsue kako bih je dostigla prije nego što ode iz èajane. “Oprosti što ti smetam”, rekla sam, “ali jesi li ti upravo izašla sa zabave kompanije Iwamura?” “Da, zabava je u punom jeku. Unutra je najmanje dvadeset pet gejši i blizu pedeset muškaraca...” “A... jesu li tamo predsjednik Iwamura i Nobu-san?” upitala sam je. “Nobu nije. Navodno je jutros otišao kuæi jer mu nije bilo dobro. Bit æe mu žao što je propustio zabavu. Ali predsjednik je tu, zašto pitaš?” Promrmljala sam nešto, ne sjeæam se što, i ona je otišla. Sve do tog trenutka uvijek sam nekako zamišljala da predsjednik cijeni moje društvo isto toliko koliko i Nobu. Sad sam se morala pitati nije li to bila samo moja iluzija i nije li Nobu jedini kome je stalo do mene. 363 i Dvadeset peto poglavlje Mameha je, doduše, veæ dobila okladu s Majkom, ali je još uvijek imala veliki ulog u mojoj buduæoj karijeri. Stoga je tijekom sljedeæih nekoliko godina radila na tome da moje lice uèini poznatim svim svojim najboljim mušterijama, a takoðer i ostalim gejšama u Gionu. U to se vrijeme još uvijek nismo bili do kraja izvukli iz velike ekonomske krize i sveèani banketi nisu bili tako èesti kako bi to Mameha željela. No, vodila me je na mnoge neslužbene skupove, ne samo zabave u èajanama, nego i na izlete u kupališta, turistièke izlete, na kabuki predstave i tako dalje. Za vrijeme ljetnih vruæina kad su svi bili krajnje opušteni, ta su ležerna okupljanja èesto bila vrlo zabavna, èak i za nas koje smo na tim zabavama morale raditi kao zabavljaèice. Na primjer, skupina muškaraca odluèila bi ponekad poæi na plovidbu brodiæem niz rijeku Kamo, piti šake i moèiti noge u vodi. Ja sam bila previše mlada da bih se prikljuèila pijankama i èesto bi me dopao posao struganja leda za sladoled, ali to je ipak bila ugodna promjena. Nekih veèeri bogati poslovni ljudi ili plemiæi organizirali bi zabave s gejšama samo za sebe. Proveli bi veèer plešuæi i pjevajuæi, pijuæi s gejšama, èesto i do ranih jutarnjih sati. Sjeæam se kako je jednom takvom prigodom domaæinova supruga stajala na vratima i uruèivala nam na odlasku omotnice s darežljivom napojnicom. Mamehi je dala dvije omotnice i zamolila je da drugu preda gejši Tomizuru koja je “otišla ranije zbog glavobolje”, kako je rekla. Zapravo je vrlo dobro znala, kao i mi, da je Tomizu364 ru ljubavnica njezina muža i da je otišla s njim u drugo krilo kuæe kako bi zajedno proveli noæ. Mnogim su raskošnim zabavama u Gionu prisustvovali slavni umjetnici, pisci i kabuki glumci, tako da su te zabave katkada bile vrlo uzbudljivi dogaðaji. Meðutim, žao mi je što ti moram reæi da je prosjeèna zabava s gejšama nešto mnogo prozaiènije. Obièno je domaæin šef o-djela neke male kompanije, dok je poèasni gost najèešæe jedan od njegovih dobavljaèa ili možda neki službenik kojega je upravo unaprijedio ili neka slièna osoba. Svako malo, neka bi me dobronamjerna gejša upozorila kako je moja dužnost kao pripravnice, uz to što se moram truditi da ljupko izgledam, tiho sjediti i slušati razgovore u nadi da æu

jednog dana i sama znati voditi vješte i pametne razgovore. No, veæina razgovora koje sam slušala na tim zabavama nisu mi se uopæe èinili jako vještima, ni pametnima. Neki bi se muškarac, recimo, okrenuo gejši do sebe i rekao: “Doista je neobièno zatoplilo, ne èini ti se?” A gejša bi na to odgovorila nešto kao: “Oh, da, jako je toplo!” Onda bi poèela s njim igrati igru “tko gubi, pije” ili bi pokušala navesti sve muškarce da zapjevaju i ubrzo bi onaj muškarac koji je s njom razgovarao bio previše pijan da bi se sjetio kako se ne zabavlja onako dobro kako se nadao. Što se mene tièe, ja sam to uvijek smatrala žalosnim traæenjem novca i vremena. Ako je neki muškarac došao u Gion da se opusti i zabavi, a na kraju mu veèer proðe u nekakvoj djetinjstoj igri kao što je papirškare-ka-men... pa, po mom mišljenju, bolje bi mu bilo da je ostao kod kuæe i igrao se sa svojom djecom ili unucima, koji su, uostalom, sigurno pametniji od ove jadne, priglupe gejše uz koju je imao nesreæu sjediti. S vremena na vrijeme, meðutim, imala sam èast slušati neku gejšu koja je doista znala vješto voditi konverzaciju, a Mameha je svakako bila jedna od njih. Iz njezinih sam razgovora uistinu mnogo nauèila. Na primjer, ako bi njoj neki muškarac rekao: “Toplo je, ne èini ti se?” ona je imala spremno barem tucet raznih odgovora. Ako bi muškarac bio neki razvratni starac, odgovorila bi mu: “To365

pio? Možda vam se to samo èini zbog toliko lijepih žena oko vas!” Ili ako se radilo o nekom arogantnom mladom poslovnom èovjeku koji se doimao kao da ne zna svoje pravo mjesto, razoružala bi ga ovakvim odgovorom: “O-vdje ste s pola tuceta najboljih gejši u Gionu, a vi mislite o vremenu.” Jednom sam je promatrala kad je kleèala kraj nekog jako mladog muškarca koji nije mogao imati više od devetnaest ili dvadeset godina i koji vjerojatno ne bi ni bio na zabavi s gejšama da domaæin nije bio njegov otac. Naravno, mladiæ nije znao što bi rekao, ni kako bi se ponašao prema gejšama i sigurna sam da je bio jako nervozan, ali ipak se hrabro okrenuo Mamehi i rekao: “Toplo je, zar ne?” Ona je na to spustila glas i odgovorila mu otprilike ovako: “Zbilja, imate potpuno pravo. Trebali ste me vidjeti jutros kad sam izašla iz kupke! Obièno kad sam potpuno gola, osjeæam se svježe i opušteno. Meðutim, jutros mi je koža bila prekrivena sitnim kapljicama znoja, posvuda, na bedrima, na trbuhu i... ovaj, na raznim drugim mjestima.” Kad je taj jadni mladiæ spustio šalicu sa sakeom na stol, prsti su mu drhtali. Sigurna sam da tu zabavu s gejšama nije zaboravio do kraja života. Ako me pitaš zašto je veæina zabava tako dosadna, mislim da za to postoje dva razloga. Prvo, samo to što je neku djevojèicu prodala njezina obitelj pa su je od ranih godina odgajali da bude gejša, ne znaèi da æe ona ispasti pametna ili da æe imati što zanimljivo reæi. I drugo, isto to vrijedi i za muškarce. Ako je neki muškarac zaradio dovoljno novaca da doðe u Gion i potrati ga kako god mu se svidi, to još ne znaèi da je zabavno biti s njime u društvu. U stvari, mnogi su muškarci naviknuti da se svi prema njima odnose s mnogo poštovanja. Sjedit æe namršteni, s rukama na koljenima i to je otprilike sve što su spremni uèiniti u smislu zabavljanja. Jednom sam slušala Mame-hu kako je provela èitav sat prièajuæi svakojake prièice nekom muškarcu koji ju ni jednom nije èak ni pogledao, nego je samo gledao ostale u sobi dok je ona govorila. Zaèudo, upravo je to bilo ono što je želio i otada je uvijek tražio Mamehu kad bi došao u Gion. Nakon još dvije godine zabava i izleta, pritom sam èitavo to vrijeme i dalje odlazila na satove poduke i sudjelovala u plesnim priredbama kad god je to bilo moguæe, prešla sam iz statusa pripravnice u status gejše. To se dogodilo u ljeto 1938. kad sam navršila osamnaest godina. Mi tu promjenu statusa zovemo “preokretanjem ovratnika”, zato što pripravnica nosi crveni, a gejša bijeli ovratnik. Premda kad bi vidio neku pripravnim i gejšu jednu uz drugu, njihovi bi

ovratnici bili posljednje što bi na njima zapazio. Pripravnica bi te, odjevena u raskošni kimono s pretjerano širokim rukavima i s obješenim dugaèkim krajevima obija, vjerojatno podsjetila na kakvu japansku lutkicu, dok bi ti gejša, možda, izgledala jednostavnije odjevena, ali svakako ženstvenija. Dan kad sam ja preokrenula svoj ovratnik bio je jedan od najsretnijih dana u Majèinu životu, odnosno barem je izgledala zadovoljnija nego što sam je ikad vidjela. Tada to nisam shvaæala, ali sad mi je posve jasno što joj je bilo na pameti. Vidiš, za razliku od pripravnice, gejša je muškarcu na raspolaganju za nešto više od pukog toèenja èaja, dakako, pod odgovarajuæim uvjetima. Zbog moje veze s Mamehom i moje popularnosti u Gionu, moja je pozicija bila takva da je Majka imala više nego dovoljno razloga za oduševljenje, oduševljenje je, naime, u njezinu sluèaju bila tek druga rijeè za novac. Otkako živim u New Yorku nauèila sam što rijeè “gejša” stvarno znaèi za veæinu zapadnjaka. S vremena na vrijeme predstavili bi me na nekoj elegantnoj zabavi ovoj ili onoj mladoj ženi u skupocjenoj haljini i nakitu. Kad bi èula da sam ja nekoæ bila gejša u Kvotu, namjestila bi usta u neku vrstu osmijeha, iako joj se kutovi usnica ne bi posve uzdignuli, onako kako bi trebali. Naime, ne bi znala što bi rekla! Potom bi teret konverzacije pao na muškarca ili ženu koji su nas predstavili jednu drugoj - jer ja nikad

366 367 nisam nauèila dobro engleski, ni nakon svih ovih godina. Naravno, u takvim situacijama nije imalo mnogo smisla ni pokušavati, jer ta bi žena stalno mislila: “Za Boga miloga... ja razgovaram s prostitutkom...”. Trenutak kasnije, iz neugodne bi je situacije spasio njezin pratilac, imuæan muškarac dobrih trideset ili èetrdeset godina stariji od nje. Pa, vidiš, èesto sam se pitala zašto ona ne može osjetiti koliko smo nas dvije, zapravo, sliène. Jer nju izdržava muškarac, a u moje su vrijeme mene takoðer izdržavali muškarci. Sigurna sam da ima mnogo stvari koje ja ne znam o tim mladim ženama u skupim haljinama, ali èesto imam osjeæaj da bi se bez tih imuænih muževa ili ljubavnika mnoge od njih borile da nekako prežive i možda ne bi imale tako uzvišeno mišljenje o sebi. Dakako, isto to vrijedi za vrhunske gejše. Može neka gejša iæi sa zabave na zabavu i uživati popularnost kod velikog broja muškaraca, sve je to lijepo i krasno, ali da bi doista postala vrhunska gejša apsolutno joj je potreban danna. Èak i Mameha, koja se proslavila bez ièije pomoæi, zahvaljujuæi reklamnoj kampanji, ubrzo bi izgubila svoju poziciju i postala samo jedna od mnogih gejši da barun nije pokrivao troškove za unapreðivanje njezine karijere. Samo tri tjedna nakon što sam preokrenula ovratnik, Majka je došla k meni jednog dana dok sam na brzinu ruèala u primaæoj sobi i sjela s druge strane stola, puckajuæi lulu. Ja sam do tada èitala neku reviju, ali sam prestala iz pristojnosti - iako se isprva èinilo kao da mi Majka nema bogzna što reæi. Nakon nekog vremena odložila je lulu i rekla: “Ne bi smjela jesti to žuto ukiseljeno povræe. Od njega æe ti istrunuti zubi. Vidiš što se dogodilo s mojima.” Nikad mi nije palo na pamet da Majka vjeruje kako je ukiseljeno povræe krivo za loše stanje njezinih zubi. Na} kon što me je pustila da dobro razgledam unutrašnjost “ njezinih usta, ponovo je uzela lulu i otpuhnula oblaèiæ di> ma. “Tetiæa voli žuto ukiseljeno povræe, gospoðo”, rekla sam, “a njezini su zubi u redu.” I “Koga je briga za Tetièine zube? Ona ne zaraðuje novac time što ima lijepa mala usta. Reci kuharici da ti to više ne daje jesti. Uostalom, nisam došla ovamo razgovarati o ukiseljenom povræu. Došla sam ti reæi da æeš sljedeæeg mjeseca u ovo vrijeme imati svog dannu.”

“Dannu ? Ali, Majko, ja imam samo osamnaest godina...” “Hatsumomo nije imala dannu dok nije navršila dvadesetu. I naravno, to nije dugo potrajalo... Trebala bi biti sretna.” “Oh, jesam, sretna sam. Ali, zar to neæe zahtijevati mnogo vremena ako hoæu da danna bude zadovoljan sa mnom? Mameha misli kako bih prvo trebala uèvrstiti svoju reputaciju, samo još nekoliko godina.” “Mameha! Što ona zna o poslovima? Kad budem htjela znati kad se treba hihotati na zabavama, otiæi æu nju pitati.” Danas su mlade djevojke, èak i u Japanu, navikle skoèiti od stola i vikati na svoje majke, ali u moje doba, mi smo se naklonile, rekle: “Da, gospoðo”, i isprièale se što smo je uzrujale i ja sam toèno tako postupila. “Prepusti poslovne odluke meni”, nastavila je Majka. “Samo bi budala propustila takvu ponudu kakvu mi je uputio Nobu Toshikazu.” Srce mi je zamalo prestalo kucati kad sam to èula. Pretpostavljam kako je bilo oèigledno da æe se Nobu jednog dana ponuditi za mog dannu. Napokon, veæ je prije nekoliko godina dao svoju ponudu za moj mizuage, a otada je èešæe od bilo kojeg drugog muškarca tražio moje društvo. Ne mogu se pretvarati da nisam pomišljala na takvu moguænost, ali to još ne znaèi da sam ikad vjerovala kako æe moj život doista krenuti tim tijekom. Onog dana kad sam prvi put srela Nobua na sumo takmièenju, moj je almanah prorekao: “Ravnoteža dobrog i lošeg može otvoriti vrata sudbini.” Otada nije prošao ni jedan dan, a da na ovaj ili onaj naèin nisam na to pomislila. Dobro i loše... pa, to su bile Mameha i Hatsumomo, to što me je Majka 368

posvojila i mizuage koji je do toga doveo, te naravno, predsjednik i Nobu. Ne želim reæi da mi je Nobu bio mrzak. Sasvim suprotno. Ali postati njegovom ljubavnicom znaèilo bi zauvijek se oprostiti od nade da bi predsjednik jednom mogao uæi u moj život. Majka je morala primijetiti nešto od šoka koji su prouzroèile njezine rijeèi - u svakom sluèaju, bila je nezadovoljna mojom reakcijom. No, prije nego što je mogla nešto reæi, èule smo zvukove iz hodnika kao da netko pokušava prigušiti kašalj, a trenutak kasnije u vratima se pojavila Hatsumomo. Držala je u ruci zdjelicu riže, što je bilo vrlo nepristojno - nikako nije smjela otiæi s time od stola. Kad je progutala, prasnula je u smijeh. “Majko!” rekla je. “Zar hoæete da se udavim?” Oèito je prisluškivala naš razgovor dok je ruèala. “Tako, dakle, Nobu Toshikazu æe biti danna slavne Sayuri”, nastavila je. “Kako je to slatko!” “Ako si došla reæi nešto korisno, onda reci”, rekla joj je Majka. “Hoæu”, ozbiljno je odgovorila Hatsumomo, ušla u sobu i kleknula pokraj stola. “Sayuri-san, ti možda nisi toga svjesna, ali jedna od stvari koje se zbivaju izmeðu gejše i njenog danna može dovesti do toga da gejša ostane trudna, shvaæaš? A muškarci se jako uzrujaju ako im ljubavnica rodi dijete nekog drugog. Zato ti moraš biti jako oprezna, jer ako dijete sluèajno bude imalo dvije ruke poput nas ostalih, Nobu æe odmah znati kako to ne može biti njegovo dijete!” Hatsumomo je oèito mislila kako je njezina mala šala jako smiješna. “Možda bi ti trebala odrezati jednu ruku, Hatsumomo”, rekla joj je Majka, “ako bi te to uèinilo tako uspješnom kao što je Nobu Toshikazu.” “A vjerojatno bi pomoglo i kad bi mi lice izgledalo ovako!” smiješeæi je odgovorila Hatsumomo i nagnula svoju zdjelicu riže da nam pokaže što je unutra. Jela je rižu pomiješanu s crvenim grahom adzuki i na odreðen odvra370 tan naèin, ta je mješavina doista izgledala poput opeèene kože. Kako je popodne odmicalo, poèela sam osjeæati vrtoglavicu i nekakvo èudno zujanje u glavi, te sam ubrzo otišla do Mamehina stana kako bih s njom porazgovarala. Sjedila sam za njezinim stolom, pijuckajuæi rashlaðeni èaj od

jeèma - jer bilo je doba ljetnih vruæina - i pokušavajuæi sakriti od nje kako se osjeæam. Doæi do predsjednika bila je jedina nada koja me je držala tijekom èitavog razdoblja priprema za gejšu. Ako me u životu ne èeka ništa više od Nobua, plesnih priredbi i beskrajnog niza veèeri u Gionu, nije mi jasno zbog èega sam se toliko muèila. Mameha je veæ dovoljno dugo èekala da èuje zbog èega sam došla, ali kad sam spustila èašu s èajem na stol, bojala sam se da æe me glas izdati ako pokušam govoriti. Još sam se nekoliko trenutaka pokušavala pribrati, a onda sam napokon progutala slinu i uspjela izgovoriti: “Majka mi kaže kako æu za mjesec dana vjerojatno imati svog dannu.” “Da, znam. I to æe biti Nobu Toshikazu.” Ja sam se u meðuvremenu toliko usredotoèila na to da se suzdržim od plaèa da više uopæe nisam mogla govoriti. “Nobu-san je dobar èovjek”, rekla je Mameha, “i ti si mu jako draga.” “Da, ali Mameha-san... ne znam kako bih to rekla... to nije ono što sam ja zamišljala!” “Kako to misliš? Nobu-san je uvijek bio ljubazan prema tebi.” “Ali Mameha-san, ja ne želim ljubaznost!” “Ne? Mislila sam da svi to želimo. Možda hoæeš reæi kako želiš nešto više od ljubaznosti. Ali ti nisi u poziciji da tako nešto tražiš.” Naravno, Mameha je potpuno bila u pravu. Kad sam je èula kako to govori, suze su mi jednostavno probile 371 I krhki zid koji ih je zadržavao i sa strašnim osjeæajem srama, položila sam glavu na stol i pustila ih da se izliju iz mene. Mameha ništa nije govorila sve dok se nisam isplakala i ponovo pribrala. “A što si ti oèekivala, Savuri?” upitala me je. “Nešto više od toga!” “Shvaæam da ti je možda donekle teško gledati No-bua. Ali...” “Mameha-san, ne radi se o tome. Nobu-san je dobar èovjek, kao što ste rekli. Samo...” “Samo, ti bi željela da tvoja sudbina bude slièna sudbini Shizue. Jesam li pogodila?” Shizue nije bila neka osobito popularna gejša, ali su je svi u Gionu smatrali najsretnijom ženom na svijetu. Ona je veæ trideset godina bila ljubavnica jednog ljekarnika. Taj ljekarnik nije bio bogat, a ni ona nije bila neka ljepotica, ali mogao si pretražiti cijeli Kvoto i ne bi našao dvoje ljudi koji su toliko uživali biti jedno s drugim kao oni. Kao i obièno, Mameha je bila bliže istini, nego što sam ja to željela priznati. “Savuri, ti imaš osamnaest godina”, nastavila je.”Ni ti, ni ja ne možemo znati kakva æe biti tvoja sudbina. Možda to nikad neæeš znati! Sudbina nije uvijek nešto poput zabave na kraju veèeri. Ponekad nije ništa drugo do muèno probijanje kroz život, dan za danom.” “Ali, Mameha-san, to je tako okrutno!” “Da, okrutno je”, rekla je. “Ali nitko ne može pobjeæi od svoje sudbine.” “Molim vas, ne radi se o tome da ja želim pobjeæi od svoje sudbine, ni o bilo èemu sliènom. Nobu-san je dobar èovjek, baš kao što kažete. Znam da bih mu morala biti zahvalna što se zanima za mene, ali... ima toliko drugih stvari o kojima sam sanjala.” “I bojiš se da æe, kad te jednom Nobu takne, sve to postati neostvarivo? Zbilja, Savuri, što si ti mislila, kakav je život gejše? Nismo postale gejše kako bi nam život bio sretan. Postale smo gejše zato što nismo imale drugog izbora.”

“Oh, Mameha-san... molim vas... zar je to doista bilo toliko nerazumno što sam se stalno nadala da æu možda jednog dana...” “Mlade djevojke uvijek u srcu nose svakojake nerazumne nade. Nade su kao ukrasi za kosu. Djevojke žele nositi previše ukrasa. Kad ostare, izgledaju glupo ako nose èak i samo jedan.” Èvrsto sam odluèila kako neæu ponovo dopustiti da me osjeæaji nadvladaju. Uspjela sam zadržati suze, iako mi je nekoliko njih orosilo obraze poput kapljica soka na deblu. “Mameha-san”, rekla sam, “imate li vi... snažnih osjeæaja prema barunu?” “Barun je meni bio dobar danna.” “Da, naravno, to je toèno, ali osjeæate li vi nešto prema njemu kao muškarcu? Hoæu reæi, neke gejše imaju nekakvih dubljih osjeæaja prema svojim dannama, zar ne?” “Barunu pogoduje veza sa mnom, a meni je vrlo korisna veza s njime. Kad bi u našim odnosima bilo strasti... pa, strast može brzo prijeæi u ljubomoru ili èak mržnju. Ja sebi sasvim sigurno ne mogu priuštiti da se neki moæan muškarac ljuti na mene. Godinama sam se muèila izboriti se za mjesto u Gionu, ali ako me neki moæan muškarac odluèi uništiti, pa, on æe to uèiniti! Ako želiš biti uspješna, Savuri, moraš nastojati da osjeæaji muškaraca budu pod tvojim nadzorom. Baruna je ponekad teško podnositi, ali on ima mnogo novaca i ne boji se trošiti. I, hvala nebesima, on ne želi djecu. Nobu æe svakako predstavljati prilièan izazov za tebe. On je i previše siguran u ono što hoæe. Ne bi me iznenadilo da on od tebe oèekuje više nego što barun oèekuje od mene.” “Ali Mameha-san, što je s vašim osjeæajima? Mislim, zar nikad nije postojao neki muškarac...” Htjela sam je pitati je li ikad neki muškarac probudio u njoj osjeæaj strasti. Ali vidjela sam kako je njezina raz-draženost zbog mojih pitanja, koja je dotad bila samo pupoljak, odjednom buknula u punom cvatu. Uspravila se s rukama u krilu i mislim da me je upravo htjela ukoriti,

372 373 ali sam joj se odmah isprièala zbog tako nepristojnog pitanja i ona se na to ponovo smirila. “Ti i Nobu imate en, Savuri, i tome ne možeš pobjeæi”, rekla je. Ja sam èak i tada znala da je ona u pravu. En je karmièka veza koja traje èitav život. Danas, èini se, ljudi vjeruju kako je njihov život u potpunosti stvar izbora, ali u moje doba, mi smo se smatrali komadima gline u kojima su zauvijek ostali utisnuti otisci prstiju svakog tko ih je ikad dotaknuo. Nobuov je dodir ostavio dublji otisak na meni od veæine drugih. Nitko ne bi mogao reæi hoæe li on biti moja konaèna sudbina, ali ja sam oduvijek osjeæala taj en meðu nama. Nobu æe uvijek negdje biti prisutan u krajoliku mog života. Ali zar je doista moguæe da je sada preda mnom najteža od svih lekcija koje sam nauèila u životu? Zar æu doista morati uzeti sve svoje nade, jednu po jednu, i spremiti ih tamo gdje ih nitko nikad više neæe vidjeti, gdje ih èak ni ja neæu nikad više vidjeti? “Vrati se u okiyu, Savuri”, rekla mi je Mameha. “Pripravi se za veèer koja je pred tobom. Kad treba preboljeti razoèaranje, nema nièeg boljeg od rada.” Podigla sam pogled prema njoj u nakani da ju još jednom, posljednji put zamolim za pomoæ, ali kad sam vidjela izraz na njezinu licu, predomislila sam se. Ne znam o èemu je razmišljala, ali èinilo se kao da zuri u nekakav beskrajno prazan prostor, a na njezinom su se savršeno ovalnom licu ukazali nabori od naprezanja oko kutova oèiju i oko usta. Zatim je ispustila teški uzdah i pogledala u šalicu èaja pred sobom s izrazom gorèine u oèima, ili se barem tako meni èinilo.

ipak, kad sam se trudila pronaæi makar i jednu stvar koja æe mi nešto znaèiti nakon što Nobu postane moj danna, s tugom moram priznati kako nisam uspijevala. Jedne veèeri dok sam kleèala uz stol u èajani Ichiriki, pokušavajuæi ne misliti na to kako se jadno osjeæam, odjednom mi se u glavi pojavila slika djeteta izgubljenog u snježnoj šumi, a kad sam podigla glavu i pogledala sjedokose muškarce koje sam zabavljala, oni su mi toliko slièili na stabla pokrivena snijegom da sam se u jednom strašnom trenutku osjetila kao da sam jedino živo biæe na cijelom svijetu. Jedine zabave na kojima sam uspijevala samu sebe uvjeriti kako moj život možda još uvijek ima nekakvu svrhu, ma koliko neznatnu, bile su zabave za vojnike. Veæ tada, 1938. godine, svi smo se navikli na dnevna izvješæa o ratu u Mandžuriji i stvari poput takozvane Kutije s ruèkom Izlazeæeg sunca - to je bila kutija riže s mariniranom šljivom u sredini koja je izgledala toèno kao japanska zastava - što nas je svakodnevno podsjeæalo na naše vojnike na prekomorskom ratištu. Èasnici japanske vojske i mornarice generacijama su dolazili u Gion da se opuste. Meðutim, sad su nam poèeli govoriti, suznih oèiju, nakon sedme ili osme šalice sakea, kako im ništa toliko ne pomaže održati moral koliko ti posjeti Gionu. Vjerojatno vojnici uvijek tako govore ženama s kojima razgovaraju. Ali pomisao da ja, iako samo jedna obièna mlada djevojka iz ribarskog sela - doista mogu nešto važno uèiniti za domovinu... Neæu se pretvarati da su te zabave olakšale moje patnje, ali su mi doista pomogle, podsjeæajuæi me koliko su te moje patnje, zapravo, sebiène.

Žena koja živi u nekoj otmjenoj kuæi može se ponositi svim svojim lijepim stvarima, ali onog trenutka kad zaèuje praskanje vatre, vrlo æe brzo odluèiti što joj je od toga najvrjednije. U danima nakon razgovora s Mamehom, ja sam doista imala osjeæaj kako mi život nestaje u požaru, a Prošlo je nekoliko tjedana i onda, jedne veèeri, u hodniku èajane Ichiriki, Mameha natukne kako je došlo vrijeme da naplati svoju okladu s Majkom. Vjerojatno se sjeæaš da su se njih dvije kladile oko toga hoæe li moji dugovi biti vraæeni prije nego što navršim dvadeset godina. Dakako, kako su se stvari u meðuvremenu razvijale, svi su dugovi veæ bili namireni, iako sam tek imala osamnaest godina.

374 375

“Sad kad si preokrenula ovratnik”, rekla je Mameha, “ne vidim nikakvih razloga zašto bih duže èekala.” Tako je rekla, ali mislim da je istina bila složenija. Mameha je znala da Majka mrzi poravnavati dugove i da æe joj to biti još mrskije kad ulozi narastu. Moja æe zarada znatno porasti kad dobijem dannu. Majka æe sigurno s vremenom samo još ljubomornije èuvati svoje prihode. Stoga je Mameha smatrala kako je najbolje pokupiti èim prije ono što joj Majka duguje, a natezanja oko buduæe zarade ostaviti za kasnije. Nekoliko dana nakon toga pozvali su me dolje u pri-maæu sobu naše okiye i tamo sam našla Mamehu i Majku kako sjede suèelice za stolom i æaskaju o tome kakvo je vrijeme toga ljeta. Uz Mamehu je sjedila jedna sjedokosa žena koja se zvala gospoða Okada, koju sam veæ više puta srela. Ona je bila gospodarica okiye u kojoj je Mameha nekoæ živjela i još uvijek je vodila brigu o Mamehinim prihodima i rashodima, a Mameha joj je za tu uslugu davala dio svoje zarade.

Nikad je dosad nisam vidjela tako ozbiljnu - zurila je u stol i uopæe nije sudjelovala u razgovoru. “Tu si!” doèekala me Majka. “Tvoja nas je starija sestra ljubazno došla posjetiti, a dovela je sa sobom i gospoðu Okada. Svakako si im dužna uzvratiti ljubaznost i pridružiti nam se.” Uto se oglasi gospoða Okada, zadržavajuæi i dalje pogled na stolu. “Gospoðo Nitta, kao što vam je Mameha možda spomenula kad je s vama razgovarala telefonom, ovo je više poslovan, nego društveni posjet. Nema nikakve potrebe da nam se Sayuri pridružuje. Sigurna sam da ona ima drugog posla.” “Zahtijevam da se prema vama odnosi s doliènim poštovanjem”, odgovori Majka. “Pridružit æe nam se za stolom tih nekoliko minuta koliko æete se zadržati.” Tako sam se namjestila na podu pokraj Majke, a potom je sluškinja došla poslužiti èaj. Nakon toga Mameha reèe: “Sigurno ste ponosni na to kako vam je kæi uspješna, gospoðo Nitta. Njezina zarada prelazi sva oèekivanja! Slažete se sa mnom?” 376 “Pa sad, što ja znam o vašim oèekivanjima, Mameha--san?” rekla je Majka. Zatim je stisnula zube i nasmijala se onim svojim èudnim smijehom, pogledavajuæi u svaku od nas kako bi provjerila divimo li se njezinoj domišljatosti. Nitko se nije nasmijao, a gospoða Okada je samo namjestila naoèale i proèistila grlo. Na kraju je Majka dodala: “Što se pak tièe mojih oèekivanja, nikako ne bih rekla da ih je Savuri premašila.” “Kad smo prije niz godina razgovarale o njezinim izgledima”, reèe Mameha, “imala sam dojam da je vi ne cijenite mnogo. Èak ste mi s prilièno oklijevanja dopustili da preuzmem njezino školovanje.” “Oprostite, ali nisam bila sigurna je li pametno stavljati Savurinu buduænost u ruke nekoga izvan okiye”, odgovori Majka. “Napokon, znate, mi imamo našu Hatsu-momo.” “Ah, dajte, molim vas, gospoðo Nitta!” nasmijala se Mameha. “Hatsumomo bi prije zadavila ovu jadnu djevojku, nego što bi je pripremila za gejšu!” “Ja priznajem da Hatsumomo zna biti svojeglava. Ali kad zapazite djevojku koja se donekle razlikuje od drugih, kao što je to sluèaj sa Savuri, morate biti sigurni da ste u pravom trenutku donijeli pravilnu odluku, takvu kao što je bio naš dogovor, Mameha-san. Pretpostavljam da ste danas došli srediti raèune?” “Gospoða Okada je bila tako ljubazna i popisala je brojke”, odgovori Mameha. “Bila bih vam zahvalna kad biste ih pogledali.” Gospoða Okada popravi naoèale i izvuèe iz torbe pokraj svojih koljena knjigu raèuna. Mameha i ja smo šutke sjedile dok ju ona nije otvorila na stolu i poèela Majci objašnjavati nizove brojaka. “Èekajte, ove brojke koje pokazuju Savurinu zaradu prošle godine”, prekinula ju je Majka. “Nebesa, kad bismo barem imali toliko sreæe koliko vi mislite da je imamo! Te su brojke više od ukupne zarade naše okiye.” “Da, brojke su stvarno impresivne”, rekla je gospoða Okada, “ali ja uistinu vjerujem da su to toèni iznosi. Bri377 "ið žljivo sam sve provjerila prema knjigama gionskog Ureda za registraciju.” Majka je na to stisnula zube i nasmijala se, pretpostavljam zato što joj je bilo neugodno da je ulovljena u laži. “Možda nisam dovoljno brižljivo vodila knjige kao što sam trebala”, rekla je. Nakon deset ili petnaest minuta dvije su se žene napokon složile oko brojke koja je trebala predstavljati moju zaradu otkako sam postala gejša pripravnica. Gospoða Okada je iz svoje torbe izvukla malo raèunalo i neko je vrijeme hitro pomicala kuglice i raèunala, zapisujuæi brojke na praznoj stranici u svojoj

knjizi. Napokon je ispisala konaènu brojku i podcrtala je. “Evo, to je iznos na koji Mameha ima pravo.” “S obzirom na to koliko je Mameha-san pomogla našoj Savuri”, reèe Majka, “uvjerena sam kako zaslužuje još i više. Na žalost, prema našem dogovoru, Mameha je pristala uzimati samo polovicu onog što bi gejša njezina položaja obièno tražila, sve dok Savuri ne otplati svoje dugove. Sad kad su dugovi otplaæeni, Mameha naravno ima pravo dobiti i drugu polovicu, tako da æe na kraju ubrati puni iznos.” “Kako sam ja shvatila, Mameha je doista pristala na polovicu naknade”, reèe gospoða Okada, “ali s tim da æe joj na kraju biti isplaæen dvostruki iznos. Zbog toga je pristala preuzeti rizik. Da Savuri nije uspjela pokriti svoje dugove, Mameha ne bi primila ništa više od polovice uobièajene naknade. Ali Savuri je uspjela i Mameha ima pravo na dvostruki iznos.” “Zbilja, gospoðo Okada, možete li zamisliti da bih ja pristala na takve uvjete?” reèe Majka. “Svi u Gionu znaju kako brižljivo baratam novcima. Svakako je toèno da je Mameha pomogla našoj Savuri. Ja joj ni u kom sluèaju ne mogu platiti dvostruko, ali bih joj predložila dodatnih deset posto. To mi se èini velikodušnim, ako tako smijem reæi, s obzirom da naša okiya nikako nije u moguænosti nesmotreno se razbacivati novcem.” Rijeè žene Majèina položaja trebala je biti dovoljno jamstvo, i da je u pitanju bio bilo tko drugi, a ne Majka, to bi sigurno bilo tako. Ali, kako je ona oèigledno odluèila lagati... pa, jedan dugi trenutak u sobi je vladao opæi muk. Gospoða Okada je na posljetku rekla: “Gospoðo Nitta, dovodite me u težak položaj. Toèno se sjeæam što mi je Mameha rekla.” “Naravno da se sjeæate”, rekla je Majka. “Samo, Mameha je iz tog razgovora zapamtila jedno, a ja drugo. Nama sad treba treæa strana, a sreæom, ona je ovdje s nama. Savuri je, doduše, tada bila samo djevojèica, ali ona se prilièno dobro snalazi s brojkama.” “Sigurna sam da Savuri ima odliènu memoriju”, odvratila je gospoða Okada. “Meðutim, ne bi se moglo reæi kako ona u tome nema nikakvog osobnog interesa. Napokon, ona je kæi okiye.” “Da, to je toèno”, reèe Mameha i to je bilo prvo što je progovorila nakon dugo vremena. “Ali ona je poštena djevojka. Ja sam spremna prihvatiti ono što ona kaže, pod uvjetom da to prihvati i gospoða Nitta.” “Naravno da æu prihvatiti”, rekla je Majka i odložila lulu. “Onda, Savuri, tko je u pravu?” Da sam mogla birati što mi je draže: pasti s krova i slomiti ruku, onako kako mi se to dogodilo dok sam bila dijete, ili sjediti u toj sobi dok im ne odgovorim to što su me pitale, bez oklijevanja bih odmarširala uz stepenice i popela se na krov. Od svih žena u Gionu, Mameha i Majka imale su najviše utjecaja na moj život, a bilo mi je jasno da æu jednu od njih naljutiti. Toèno sam znala što je istina, ali s druge strane, morat æu nastaviti živjeti s Majkom u okiyi. Naravno, Mameha je za mene uèinila više od bilo koga drugoga u Gionu. Nisam mogla jednostavno stati na Majèinu stranu, protiv nje. “Onda?” upita me Majka. “Koliko se sjeæam, Mameha je doista prihvatila pola naknade. Ali ste vi, Majko, pristali da joj na kraju isplatite dvostruku zaradu. Žao mije, ali ja sam to tako zapamtila.” Nastala je stanka, a onda Majka reèe: “No da, nisam više mlada kao nekad. Ovo nije prvi put da me je sjeæanje prevarilo.”

378 379 ?JU

“Svi mi s vremena na vrijeme imamo takvih problema”, tješila ju je gospoða Okada. “Dakle, gospoðo Nitta, što ste ono rekli o dodatnih deset posto koje želite ponuditi Mamehi? Pretpostavljam da ste mislili deset posto na dogovoreni dvostruki iznos.” “Kad bih barem bila u moguænosti tako nešto uèiniti”, odgovori Majka. “Ali malo prije ste to ponudili. Sigurno se niste mogli tako brzo predomisliti?” Gospoða Okada nije više gledala u stol, sad je zurila ravno u Majku. Nakon dugog trenutka šutnje, nastavila je: “Pustimo to zasad. Ionako smo dovoljno napravile za jedan dan. Predlažem da se naðemo jednom drugom prigodom kako bismo izraèunale konaèni iznos, slažete li se?” Majka je na licu imala strogi izraz, ali se lagano naklonila u znak pristanka i zahvalila im što su došle. “Sigurno ste jako zadovoljni što æe Sayuri uskoro imati svoga dannu”, rekla je gospoða Okada, spremajuæi raèunalo i knjigu raèuna u torbu. “A tek joj je osamnaest godina! Tako mlada poduzima jedan tako ozbiljan korak.” “Mameha bi bila dobro uèinila da je i sama našla dannu u tim godinama”, odgovori Majka. “Osamnaest godina je malo rano za veæinu djevojaka”, reèe Mameha, “ali sigurna sam da je gospoða Nitta u Savurinom sluèaju donijela ispravnu odluku.” Majka je trenutak puckala svoju lulu i piljila u Mame-hu preko stola. “Mameha-san, moj ti je savjet da se držiš poduèavanja Savuri kako æe ljupko preokretati oèima. Kad su u pitanju poslovne odluke, to bi mogla prepustiti meni.” “Nikad se ne bih usudila raspravljati s vama o poslovima, gospoðo Nitta. Uvjerena sam da je ono što vi odluèite najbolje za Savuri... Ali, smijem li nešto pitati? Je li istina da je Nobu Toshikazu poslao najvelikodušniju ponudu?” “Njegova je ponuda jedina. Pretpostavljam da je samim tim i najvelikodušnija.” “Jedina? Kakva šteta... Kad se više muškaraca natjeèe može se postiæi mnogo bolji dogovor. Zar vi ne mislite tako?” “Kao što sam rekla, Mameha-san, možeš meni prepustiti poslovne odluke. Ja veæ imam jedan vrlo jednostavan plan kako æu s Nobuom Toshikazuom dogovoriti povoljne uvjete.” “Ako nemate ništa protiv”, rekla je Mameha, “vrlo rado bih èula što to imate na umu.” Majka odloži lulu na stol. Mislila sam da æe ukoriti Mamehu, ali je u stvari rekla: “Da, voljela bih ti izložiti svoj plan, sad kad si to spomenula. Mogla bi mi pomoæi. Mislila sam kako bi Nobu Toshikazu vjerojatno bio da-režljrviji kad bi saznao da je grijalica kompanije Iwamura ubila našu Bakicu. Slažeš se?” “Oh, ja se slabo razumijem u poslove, gospoðo Nitta.” “Možda biste ti ili Savuri trebale to onako usput spomenuti u razgovoru kad ga sljedeæi put vidite. Dati mu na znanje kakav je to strašan udarac bio za sve nas. Mislim da æe nam on željeti nadoknaditi taj gubitak.” “Da, sigurna sam daje to dobra ideja”, reèe Mameha. “Ali sam ipak razoèarana... imala sam dojam da je još netko pokazao zanimanje za Savuri.” “Sto jena je sto jena, bilo da dolazi od ovog ili onog muškarca.” “To bi svakako bilo toèno u veæini sluèajeva”, odvrati Mameha. “Ali muškarac na kojeg ja mislim bio bi general Tottori Junnosuke...” Ja sam na tom mjestu prestala slušati što su njih dvije govorile jer sam poèela shvaæati kako me Mameha pokušava spasiti od Nobua. Sasvim sigurno to nisam oèekivala. Ne znam što ju je navelo da se ipak odluèi na to da mi pomogne, je li mi možda na taj naèin htjela zahvaliti što sam se usprotivila Majci i stala na njezinu stranu... Naravno, postojala je moguænost da ona to uopæe ne radi zbog mene, nego zbog nekog svog vlastitog cilja. U glavi mi je zujalo od svih tih misli, a onda sam osjetila kako me Majka lupka drškom lule po ruci.

380 381 “Onda?” pitala je. “Molim, gospoðo?” “Pitala sam te poznaješ li generala?” “Srela sam ga nekoliko puta, Majko”, odgovorila sam. “On èesto dolazi u Gion.” Ne znam zašto sam tako odgovorila. Zapravo, srela sam generala više od nekoliko puta. On je svakog tjedna dolazio na zabave u Gion, iako uvijek kao gost nekoga drugoga. Bio je onižeg rasta, u stvari, niži od mene. Ali nije bio takva osoba koju si mogao previdjeti, kao što ne bi mogao previdjeti strojnicu. Kretao se odsjeènim koracima i vjeèno je pušio, jednu cigaretu za drugom, tako da su oko njega uvijek bili oblaèiæi dima. Jedne veèeri, kad se malo podnapio, jako je dugo sa mnom razgovarao o razlièitim èinovima u vojsci i bilo mu je silno smiješno što sam ih ja stalno brkala. Njegov je vlastiti èin bio sho-jo, što znaèi “mali general” - to je najniži generalski èin - a meni se, onako neukoj, èinilo kako to nije bogzna što. Možda se on iz skromnosti predstavljao manje važnim, a ja sam bila dovoljno glupa da mu povjerujem. Mameha je sad Majci govorila kako je general upravo dobio novo imenovanje. Postavili su ga na èelo neèeg što se zvalo “vojna opskrba” - iako se taj posao, prema onom kako ga je Mameha opisala, nije mnogo razlikovao od o-dlaska kuæanice na tržnicu. Ako su, na primjer, vojsci nedostajali jastuèiæi za štambilje, generalov je posao bio nabaviti toliko jastuèiæa koliko je potrebno i po što povoljnijoj cijeni. “Zahvaljujuæi svom novom položaju”, nastavila je Mameha, “general po prvi put može sebi priuštiti ljubavnicu. A prilièno sam sigurna da ga zanima Sayuri.” “Što to meni znaèi ako je pokazao zanimanje za nju?” odgovorila je Majka. “Vojnici nikad ne skrbe za gejšu onako kako to rade plemiæi ili poslovni ljudi.” “To je možda toèno, gospoðo Nitta. Ali ja mislim da bi se generalov novi položaj mogao pokazati vrlo korisnim za okiyu.” i 382 “Gluposti! Ja se mogu sama starati o okiyi, ne treba mi nièija pomoæ. Potrebni su mi samo stalni dobri prihodi, a to je baš ono što mi jedan vojnik ne može pružiti.” “Mi smo u Gionu dosad imali sreæu”, reèe Mameha. “Ali ako se rat nastavi, nestašice æe pogoditi i nas.” “Sigurna sam da hoæe ako se rat nastavi”, odgovori Majka. “Meðutim, ovaj æe se rat završiti za šest mjeseci.” “A kad završi, pozicija vojske bit æe èvršæa nego ikada. Gospoðo Nitta, nemojte zaboraviti da je general Tottori èovjek koji nadzire sveukupne vojne zalihe. Nitko u Japanu nije u boljem položaju od njega da vam pribavi sve što želite, bilo da se rat produži ili ne. On odobrava svaku pošiljku koja prolazi kroz japanske luke.” Kako sam kasnije saznala, to što je Mameha govorila o generalu nije bilo sasvim toèno. On je upravljao samo jednim od pet velikih administrativnih podruèja. Ali kako je po starješinstvu nadvisivao ljude koji su upravljali ostalim podruèjima, to se na kraju svodilo na isto. U svakom sluèaju, trebao si vidjeti Majèinu reakciju na ove Mamehi-ne rijeèi. Gotovo si mogao vidjeti kako joj mozak radi dok je razmišljala o koristi koju bi mogla imati od generala. Pogledala je na èajnik i lako sam mogla zamisliti kako razmišlja: “Pa, dosad još nisam imala problema s nabavljanjem èaja, još ne... premda, cijena mu je doista porasla...” A zatim je - premda vjerojatno uopæe nije bila svjesna što radi, uvukla ruku u obi i popipala vreæicu s duhanom, kao da provjerava koliko ga je još ostalo. Sljedeæih je tjedan dana Majka obilazila Gion i nazivala telefonom svakoga tko joj je nešto mogao reæi o generalu Tottoriju. Toliko je time bila zaokupljena da

bi se ponekad, kad bih joj se obratila, èinilo kao da me uopæe ne èuje. Mislim da joj je glava bila toliko ispunjena mislima da joj je mozak slièio na lokomotivu koja vuèe previše vagona. Tijekom tog razdoblja ja sam i dalje viðala Nobua kad god bi došao u Gion i nastojala sam se ponašati prema 383 Dvadeset šesto poglavlje i njemu kao da se ništa nije promijenilo. On je vjerojatno oèekivao da æu postati njegovom ljubavnicom sredinom srpnja. Svakako, i ja sam to oèekivala, ali došao je kraj srpnja, a njegovi pregovori nisu izgleda doveli ni do kakvog rezultata. Tijekom sljedeæih nekoliko tjedana više sam puta zapazila kako me zaèuðeno promatra. A onda je jedne veèeri pozdravio vlasnicu èajane Ichiriki na najosorniji naèin koji sam ikad kod njega vidjela: prošao je kraj nje, a da nije èak ni kimnuo glavom. Vlasnica Ichirikija oduvijek je cijenila Nobua kao gosta i dobacila mi je pogled u kojem sam u isti mah vidjela iznenaðenje i zabrinutost. Kad sam se pridružila zabavi koju je Nobu prireðivao, nisam mogla previdjeti znakove srdžbe, titranje mišiæa u èeljusti i grèevite pokrete kojima je ulijevao šake u usta. Nisam mu mogla zamjeriti što se ljuti. Mislila sam kako me vjerojatno smatra bezdušnom jer sam na sve njegove ljubaznosti uzvratila nehajem. Snuždila sam se razmišljajuæi o tome i tek me je zveket šalice za šake silovito spuštene na stol trgnuo iz tog raspoloženja. Kad sam podigla pogled, vidjela sam da me Nobu promatra. Oko njega su se gosti smijali i zabavljali, ali on je sjedio oèiju uprtih u mene, izgubljen u mislima baš kao što sam to i ja bila trenutak ranije. Bili smo poput dviju mokrih mrlja usred goruæe žeravke. 384 Tijekom rujna te godine, dok je meni još uvijek bilo osamnaest godina, obavila sam s generalom Tottorijem u èajani Ichiriki ceremoniju ispijanja sakea. To je bila ista ceremonija koju sam prvo obavila s Mamehom kad je ona postala mojom starijom sestrom i kasnije s doktorom Rakom, neposredno pred mizuage. Tjednima nakon toga svi su èestitali Majci na tako probitaènoj vezi. Prve veèeri nakon ceremonije otišla sam po generalovu naputku u malo svratiste Suruva sjeverozapadno od Kvota, koje je imalo samo tri sobe. Ja sam se do tada veæ toliko navikla na raskoš i luksuz da me je zaprepastila otrcana unutrašnjost svratišta Suruva. Soba je vonjala po plijesni, a tatami su bili tako naduveni i natopljeni vlagom da se èinilo kao da uzdišu dok sam hodala po njima. U jednom kutu žbuka se odronila sa zida blizu poda. Èula sam kako u susjednoj sobi neki starac glasno èita nekakav novinski èlanak. Što sam duže ondje kleèala, sve me je više obuzimala mrzovolja, tako da sam osjetila pravo olakšanje kad je napokon stigao general, iako on, nakon što sam ga pozdravila, nije uèinio ništa više nego upalio radio, sjeo i pio pivo. Nakon nekog vremena sišao je u prizemlje kako bi se okupao. Kad se vratio u sobu, odmah je svukao kimono i hodao je naokolo potpuno gol, sušeæi ruènikom kosu, s onim okruglim trbušèiæem što mu se ispupèio pod prsima i velikim busenom dlaka ispod njega. Ja nikad dotad nisam vidjela golog muškarca i generalova obješena straž385 njica izgledala mi je gotovo komièno. Ali kad se okrenuo licem prema meni, moram priznati da mi je pogled odmah otišao tamo gdje... pa, gdje je trebala biti njegova “jegulja”. Nešto se tamo mlohavo njihalo, ali tek kad je general legao na leða i naložio mi da se svuèem, to nešto se poèelo dizati iz dubina prema površini. On je bio tako èudna mala gruda od èovjeka, ali mi je bez ikakvog srama govorio što da radim. Bojala sam se da æu morati pronalaziti naèine kako da mu ugodim, ali na kraju se pokazalo kako sam samo trebala izvršavati njegove zapovijedi. U tri godine koliko je prošlo od mog mizuagea, zaboravila sam kakav

me je užasan strah spopao kad je doktor na posljetku legao na mene. Sad sam se sjetila toga, ali zaèudo, nisam toliko osjeæala strah, koliko nekakvo neodreðeno gaðenje. General je ostavio upaljen radio, a takoðer i svjetla, kao da je želio biti siguran da æu jasno vidjeti svaki detalj te sumorne sobe, sve do mrlje od vode na stropu. Kako su prolazili mjeseci gaðenja je nestalo i moji su se sastanci s generalom, dva puta tjedno, pretvorili u neugodnu rutinu. Katkad sam se pitala kako bi to izgledalo s predsjednikom i da ti pravo kažem, pomalo me je bilo strah da bi mi to i s njime moglo biti isto tako gadljivo kao s doktorom i generalom. A onda se dogodilo nešto što me je natjeralo da na sve to poènem drugaèije gledati. Nekako u to vrijeme, u Gion je poèeo redovito dolaziti Yasuda Akira, èija je slika bila u svim novinama, jer je konstruirao nekakvo novo svjetlo za bicikl. Još ga nisu primali u Ichiriki, a vjerojatno si on ne bi mogao ni priuštiti tako ekskluzivnu èajanu, ali svakog je tjedna provodio tri ili èetiri veèeri u maloj èajani Tatematsu, u èetvrti Tominaga-cho, nedaleko naše okiye. Prvi put sam se s njime susrela na jednom banketu u proljeæe 1939. kad mi je bilo devetnaest godina. Bio je mnogo mlaði od ostalih muškaraca oko sebe - vjerojatno nije imao više od trideset godina - tako da mi je upao u oèi èim sam ušla u sobu. Zapazila sam u njemu onu istu vrstu dostojanstva kojoj sam se divila kod predsjednika. Uèinio mi se vrlo privlaènim dok je sjedio ondje zavrnutih rukava košulje i bez sakoa, koji je nemarno bacio na pod iza sebe. Promatrala 386 sam trenutak nekog starca blizu njega koji je štapiæima prinosio ustima komadiæ pirjanog tofua, a veæ je unaprijed rastvorio usta koliko god je mogao, imala sam dojam da gledam nekakva široko otvorena vrata kroz koja polako prolazi kornjaèa. Nasuprot tome, gotovo me je obuzela slabost kad sam vidjela kako Yasuda-san svojom skladnom, mišiæavom rukom stavlja komadiæ pirjanog mesa meðu senzualno razdvojene usnice. Krenula sam na uobièajeni obilazak kruga gostiju, pozdravljajuæi svakog od prisutnih muškaraca i kad sam došla do njega i predstavila mu se, on mi je rekao: “Nadam se da æeš mi oprostiti.” “Oprostiti? Zašto, što ste uèinili?” upitala sam ga. “Bio sam jako nepristojan”, odgovorio je. “Nisam te mogao prestati gledati otkako si ušla.” Ne razmišljajuæi, posegnula sam u obi za kutijicom za posjetnice od brokata, diskretno izvukla jednu posjetnicu i dodala je njemu. Gejše uvijek nose sa sobom posjetnice, baš kao što to èine poslovni ljudi. Moje su posjetnice bile od debelog rižinog papira i vrlo male, upola manje od uobièajenih posjetnica, a na njima su kaligrafskim znakovima bile ispisane samo dvije rijeèi: “Gion” i “Savuri”. Kako je bilo proljeæe, nosila sam posjetnice ukrašene rascvalom granèicom šljive u pozadini. Yasuda joj se trenutak divio prije nego što ju je gurnuo u džepiæ na košulji. Imala sam osjeæaj da nikakve rijeèi ne bi mogle biti izražajnije od ove jednostavne male meðuigre, stoga sam mu se naklonila i otišla do sljedeæeg gosta. Od tog dana Yasuda-san me je poèeo svakog tjedna pozivati u èajanu Tatematsu da ga zabavljam. Nikad nisam imala toliko slobodnih termina da bih mogla udovoljiti svim njegovim pozivima. Meðutim, otprilike tri mjeseca nakon našeg prvog susreta, donio mi je jednog popodneva na dar jedan kimono. Osjetila sam se silno polaskanom, premda kimono, zapravo, nije bio osobito otmjen - bio je napravljen od svile loše kvalitete i pomalo krièavih boja, s otrcanim uzorkom cvijeæa i leptira. Htio je da ga uskoro jedne veèeri odjenem i ja sam mu to obeæala. 387 ; Meðutim, kad sam se te noæi vratila u okiyu, Majka je vidjela kako nosim nekakav zamotak i otela mi ga iz ruku kako bi ga pogledala. Podrugljivo se nasmijala kad

je vidjela kimono i rekla mi je kako ne može dopustiti da me netko vidi u tako ružnoj odjeæi. I veæ ga je iduæeg dana prodala. Kad sam saznala što je uèinila, rekla sam joj, onoliko smjelo koliko sam se usudila, kako je taj kimono bio darovan meni, a ne okiyi i kako ga ona nije smjela prodati. “Svakako, to je bila tvoja haljina”, odgovorila mi je. “Ali ti si kæi okiye. Sve što pripada okiyi, pripada i tebi, ali i obratno.” Toliko sam nakon toga bila srdita na Majku da se nisam mogla prisiliti èak ni da je pogledam. Sto se pak tièe Yasude-sana, koji me je želio vidjeti u tom kimonu, njemu sam rekla kako zbog motiva leptira i cvijeæa takav kimono mogu odjenuti samo u rano proljeæe, a kako je sad veæ bilo ljeto, morat æe prièekati gotovo godinu dana da ga vidi na meni. Njega to, èini se, nije mnogo pogodilo. “Sto je godina dana?” rekao je, gledajuæi me svojim prodornim pogledom. “Ja bih èekao i mnogo dulje, ovisno o tome što èekam.” Bili smo sami u sobi i Yasuda-san odloži èašu s pivom na stol na takav naèin da sam se zacrvenjela. Posegnuo je za mojom rukom i ja sam mu dopustila da je uzme, oèekujuæi da je samo želi zadržati trenutak meðu obje svoje i da æe je zatim pustiti. Ali, na moje iznenaðenje, on ju je brzo prinio ustima i poèeo mi strasno ljubiti unutrašnju stranu doruèja, tako da sam osjetila slabost sve do koljena. Ja o sebi mislim da sam poslušna žena i sve do tada uglavnom sam radila ono što bi mi naložile Majka ili Ma-meha, pa èak i Hatsumomo, kad nisam imala drugog izbora. Meðutim, osjetila sam takvu kombinaciju srdžbe na Majku i èežnje za Yasuda-sanom da sam bez oklijevanja odluèila uèiniti upravo ono što mi je Majka izrièito zabranila. Zamolila sam ga da se naðe sa mnom u ponoæ u toj istoj èajani i nakon toga sam ga ostavila. Malo prije ponoæi vratila sam se u èajanu i razgovarala s jednom mladom sluškinjom. Obeæala sam joj upravo 388 nepristojno mnogo novaca ako se pobrine za to da Yasu-da-san i ja nesmetano provedemo pola sata u jednoj od soba na katu. Ja sam veæ bila tamo, èekajuæi u mraku, kad je sluškinja odgurnula vrata i Yasuda-san ušao u sobu. Bacio je svoj fedora šešir na strunjaèe i podigao me na noge prije nego što je sluškinja dospjela zatvoriti vrata. Kad sam pritisnula svoje tijelo o njegovo, to mi je pružilo takav osjeæaj zadovoljstva kao što bi mi ga pružilo jelo nakon dugog gladovanja. Koliko god se on stiskao snažno uz mene, ja sam se još snažnije stiskala uz njega. Nekako me nimalo nije šokiralo kad sam zapazila kako mu ruke vješto pronalaze put kroz odjeæu do moje kože. Neæu tvrditi kako nisam iskusila ni jedan od onih nezgrapnih trenutaka kakve sam se veæ navikla doživljavati s generalom, ali ih sasvim sigurno nisam primjeæivala na isti naèin. Moji susreti s generalom podsjeæali su me na dane kad sam se kao dijete penjala na stablo kako bih s vrha ubrala odreðeni list. Sve se svodilo na pažljive pokrete i podnošenje neugodnosti dok napokon ne dosegnem cilj. Meðutim, s Yasuda-sanom osjeæala sam se poput djeteta koje neobuzdano trèi niz brijeg. Nešto kasnije, kad smo iscrpljeni ležali jedno uz drugo na strunjaèama, odmaknula sam krajeve njegove košulje i položila mu ruku na trbuh kako bih osjetila ritam disanja. Nikad dotad u svom životu nisam osjeæala takvu bliskost s nekim drugim ljudskim biæem, iako nismo progovorili ni rijeèi. Tek tada sam shvatila: jedno je ležati mirno na futo-nu za doktora ili generala. S predsjednikom bi bilo nešto sasvim drugo. Nekim se gejšama uvelike promijenio svakodnevni život nakon što su dobile dannu, ali ja sam jedva primjeæivala nekakvu promjenu. Još sam uvijek uveèer obilazila Gion kao što sam to radila proteklih nekoliko godina. Katkad sam popodne odlazila na izlete, ukljuèujuæi i neke vrlo neobiène, kao jednom kad sam pratila nekog muškarca koji je išao posjetiti brata u bolnicu. Ali što se tièe odreðenih 389 promjena koje sam oèekivala - prominentnih plesnih reci-tala koje bi financirao moj danna, darežljivih poklona koje bih od njega dobivala, možda èak dan ili dva

plaæenog odmora - pa, ništa se od toga nije ostvarilo. Bilo je toèno onako kako je Majka rekla. Vojnici nisu o svojim gejšama vodili brigu onako kako su to èinili poslovni ljudi ili aristokrati. No, premda je general unio malo promjena u moj život, svakako se pokazalo toènim da je za okiyu veza s njime bila od neprocjenjive vrijednosti, barem s Majèine toèke gledišta. On je plaæao velik dio mojih troškova, kao što to jedan danna obièno radi - ukljuèujuæi moje satove poduke, godišnju registraciju, troškove lijeèenja i... oh, uopæe ne znam što je još plaæao - valjda i raèune za nove èarapice. Ali važnije je bilo to što mu je njegov novi položaj upravitelja vojne opskrbe omoguæavao sve ono što je Mameha navela, tako da je bio u stanju èiniti nam takve usluge kakve nam ne bi mogao èiniti ni jedan drugi danna. Na primjer, Tetiæa se razboljela u ožujku 1939. Strašno smo se zabrinuli za nju, a ni lijeènici joj nisu mogli pomoæi, meðutim, nakon jednog telefonskog razgovora s generalom, u okiyu je došao jedan važan lijeènik iz vojne bolnice Kamigvo okruga i pribavio joj lijekove koji su je izlijeèili. I tako, premda me general nije slao u Tokyo na nastupe u plesnim recitalima, niti mi je poklanjao dragulje, nitko nije mogao reæi da naša okiya nije od njega imala velike koristi. Redovito nam je slao pakete èaja i šeæera, èak i èokolade, koja je veæ i u Gionu postala prava rijetkost. A naravno, Majka se i te kako prevarila kad je mislila da æe rat završiti za šest mjeseci. Nitko od nas to tada ne bi vjerovao, ali sve nestašice koje smo poèeli osjeæati bile su tek poèetak dugih, mraènih godina pred nama. Tijekom te jeseni kad je general postao moj danna, Nobu me je prestao pozivati na zabave, na kojima sam ga tako èesto zabavljala. Ubrzo sam shvatila da je potpuno prestao dolaziti u èajanu Ichiriki. Nije mi bilo jasno zbog èe390 ga, osim ako nije želio izbjeæi susret sa mnom. Zabrinuto uzdišuæi, vlasnica Ichirikija je priznala kako sam vjerojatno u pravu. Za Novu godinu poslala sam Nobuu èestitku, kao i ostalim svojim zaštitnicima, ali nije mi odgovorio. Sad mi je lako osvrnuti se na to vrijeme i mirno reæi kako su prošli mnogi mjeseci, ali tada sam zbog toga osjeæala veliku tjeskobu. Osjeæala sam da sam se ogriješila o èovjeka koji je bio ljubazan prema meni - i kojeg sam poèela smatrati svojim prijateljem. Povrh toga, kako me Nobu više nije pozivao, prestali su me pozivati i na zabave kompanije Iwamura, što je znaèilo da više gotovo uopæe nisam imala prilike vidjeti predsjednika. Naravno, predsjednik je nastavio redovito posjeæivati Ichiriki, iako Nobu više nije dolazio. Vidjela sam ga jedne veèeri kako tiho kori nekog mladog službenika u hodniku, mašuæi nalivperom kako bi podcrtao svoje rijeèi, ali nisam se usudila smetati i nisam otišla do njih kako bih ga pozdravila. Jedne druge veèeri, jedna ga je mlada pripravnica zabrinuta izgleda - zvala se Naotsu i imala je jako isturenu donju èeljust, tako da su joj donji zubi bili ispred gornjih - upravo pratila do zahoda, kad me je on ugledao. Ostavio je Naotsu i prišao mi. Razmijenili smo uobièajene uljudne fraze. Uèinilo mi se da u njegovom jedva primjetnom osmijehu nasluæujem onu vrstu prikrivenog ponosa kakav osjeæaju roditelji kad gledaju svoju djecu. Prije nego što je otišao, rekla sam mu: “Predsjednièe, ako se sluèajno neke veèeri pokaže kako bi dobro došla prisutnost još jedne ili dvije gejše...” To je s moje strane bilo jako drsko, ali na moje veliko olakšanje, vidjela sam da se predsjednik nije uvrijedio. “To je odlièna ideja, Savuri”, rekao je. “Tražit æu tebe.” Ali prolazili su tjedni, a on me nije pozvao. Jedne veèeri krajem ožujka svratila sam na jednu vrlo živahnu zabavu koju je naèelnik policijske uprave u Kvotu prireðivao u èajani Shunju. Predsjednik je takoðer bio ondje i upravo je gubio igru “tko gubi, pije”. Sjedio je u košulji, razvezane kravate i izgledao prilièno iscrpljeno. Za391

pravo, naèelnik je izgubio veæinu rundi, kako sam doznala, ali je bolje podnosio alkohol od predsjednika. “Tako mi je drago da si došla, Savuri”, rekao mi je predsjednik. “Moraš mi pomoæi. U velikoj sam nevolji.” Kad sam vidjela glatku kožu njegova lica osutu crvenim mrljama i gole ruke kako izviruju iz raskopèanih rukava košulje, odmah sam se se sjetila Yasuda-sana one noæi u èajani Tatematsu. Na sekundu mi se uèinilo kako su svi oko nas nestali, a ostalo samo nas dvoje te sam pomislila kako bih se sada, dok je u ovakvom pripitom stanju, mogla nagnuti prema njemu, sve dok me njegove ruke ne zagrle i dok se njegove usnice ne pritisnu o moje. Èak sam na trenutak osjetila stid što tako jasno pokazujem svoje misli da je predsjednik morao shvatiti o èemu mislim... ali ako je naslutio što sam mislila, nije to nièim pokazao. Mogla sam mu pomoæi samo tako da se s ostalim gejšama dogovorim da usporimo tempo igre. Èinilo se da mi je predsjednik zahvalan zbog toga i kad je igra napokon završila, dugo je sjedio i razgovarao sa mnom, ispijajuæi èašu za èašom vode kako bi se otrijeznio.Na posljetku je izvukao iz džepa rupèiæ, posve isti kao onaj koji sam ja nosila zataknut u svoj obi, te je obrisao znoj sa èela i zagladio svoju èvrstu kosu prije nego što me upitao: “Kad si posljednji put razgovarala sa svojim starim prijateljem Nobuom?” “Nisam ga veæ dugo vidjela, predsjednièe”, odgovorila sam. “Zapravo, imam dojam da se Nobu-san možda ljuti na mene.” Predsjednik je gledao dolje u svoj rupèiæ i pažljivo ga ponovo slagao. “Prijateljstvo je nešto vrlo dragocjeno, Savuri”, rekao je. “Ne smije ga se odbaciti.” Sljedeæih nekoliko tjedana èesto sam razmišljala o tim njegovim rijeèima. A onda, jednog dana krajem travnja, dok sam se šminkala za svoj nastup u priredbi Plesovi stare prijestolnice, prišla mi je jedna mlada pripravnica 392 koju sam jedva poznavala. Odložila sam kist, oèekujuæi da æe me zamoliti za neku uslugu - jer naša okiya još uvijek nije oskudijevala u mnogo èemu èega su se ostali u Gionu odavno morali odreæi. Meðutim, ona je rekla: “Isprièavam se što vam smetam, Sayuri-san, moje je ime Takazuru. Pitala sam se biste li mi možda htjeli pomoæi. Znam da ste nekoæ bili dobra prijateljica Nobu-sa-na...” Nakon što sam se mjesece i mjesece pitala što je s njim i osjeæala se strašno posramljenom zbog onog što sam napravila, veæ mi se samo to što sam èula njegovo ime kad se tome ni najmanje nisam nadala uèinilo kao da sam otvorila kapke na prozorima i osjetila struju svježeg zraka. “Moramo pomagati jedna drugoj kad god to možemo, Takazuru”, rekla sam. “A ako se radi o nekom problemu s Nobu-sanom, onda sam posebno zainteresirana. Nadam se da je on dobro.” “Da, dobro je, gospoðo, odnosno barem tako mislim. On zalazi u èajanu Awazumi u istoènom Gionu. Je li vam poznata ta èajana?” “O da, poznata mi je”, rekla sam. “Ali nisam znala da je Nobu posjeæuje.” “Da, gospoðo, prilièno èesto”, odgovorila mi je Takazuru. “Ali... mogu vas nešto pitati, Sayuri-san? Vi ga odavno poznajete i... ovaj, Nobu-san je dobar èovjek, zar ne?” “Takazuru-san, zašto to mene pitaš? Ako provodiš vrijeme u njegovom društvu, onda sigurno znaš je li dobar ili nije!” “Sigurna sam da vam to zvuèi glupo. Ali ja sam tako zbunjena! On me traži svaki put kad doðe u Gion i moja starija sestra kaže kako se svaka djevojka može samo nadati da joj takav èovjek postane stalna mušterija. A sad je ljuta na mene jer sam se više puta rasplakala pred njim. Znam da to ne bih smjela, ali ne mogu èak ni obeæati da se neæu ponovo rasplakati!” “Okrutan je prema tebi, zar ne?” 393

Umjesto odgovora jadna je Takazuru stisnula drhtave usnice i u sekundi su joj se poèele skupljati suze na rubovima oènih kapaka, toliko obilate da se èinilo kako njene male okrugle oèi gledaju u mene sa dna dviju mlaka. “Nobu-san ponekad nije svjestan koliko njegove rijeèi grubo zvuèe”, rekla sam joj. “Ali ti si mu sigurno draga, Takazuru-san. Zašto bi inaèe uvijek tražio tebe?” “Ja mislim da me on traži samo zato jer sam ja netko prema kome može biti zao”, odgovorila je. “Jednom mi je, doduše, rekao kako mi kosa èisto miriše, ali je onda odmah dodao kako je to ugodna promjena.” “Èudno je da ga ti tako èesto viðaš”, rekla sam. “Ja se veæ mjesecima nadam da æu ga negdje sresti.” “Oh, molim vas, nemojte, Sayuri-san! On veæ kaže kako se ja ni u èemu ne mogu mjeriti s vama. Ako vas ponovo vidi, još æe gore misliti o meni. Znam da vas ne bih trebala gnjaviti svojim problemima, gospodo, ali... mislila sam da vi možda znate što bih mogla napraviti da mu ugodim. On voli zanimljive razgovore, ali ja nikad ne znam što bih rekla. Svi mi kažu da nisam jako bistra.” U Kvotu su ljudi odgojeni da tako govore o sebi, ali uèinilo mi se da ova sirota djevojka možda govori istinu. Ne bi me iznenadilo da je Nobu na nju gledao kao što tigar gleda na drvo na kojem može oštriti svoje pandže. Nisam se mogla sjetiti nièeg što bi joj pomoglo i na kraju sam joj predložila neka proèita knjigu o nekom povijesnom dogaðaju koji Nobu smatra zanimljivim, pa mu je zatim preprièava dio po dio svaki put kad ga vidi. Ja sam se i sama time služila s vremena na vrijeme, jer ima muškaraca kojima je najdraže zavaliti se poluzatvorenih oèiju, mutnih od sakea i slušati zvuk ženskog glasa. Nisam bila sigurna hoæe li se to pokazati uspješnim kod Nobua, ali mi je Takazuru bila beskrajno zahvalna na savjetu. Sad kad sam znala gdje mogu naæi Nobua, èvrsto sam odluèila otiæi tamo i vidjeti ga. Jako mi je bilo žao što sam 394 ga naljutila, a osim toga, naravno, bez njega možda nikad više neæu vidjeti predsjednika. Sasvim sigurno nisam željela Nobuu nanijeti bol, ali mislila sam kako bih možda, kad se sretnemo, mogla naæi nekakvog naèina da obnovimo naše prijateljstvo. Problem je bio u tome što nisam ??”.”, mogla doæi u Awazumi nepozvana, jer s tom èajanom nisam imala nikakav formalni dogovor. I tako sam na kraju odluèila prošetati uveèer pokraj te èajane kad god mi to bude moguæe, u nadi da æu jednom naletjeti na Nobua kad bude ulazio u èajanu. Prilièno sam dobro poznavala njegove navike i mogla sam otprilike proraèunati vrijeme kad bi mogao stiæi. Držala sam se tog plana osam ili devet tjedana. A onda, napokon, spazila sam ga jedne veèeri kako izlazi iz limuzine u mraènom prolazu ispred mene. Znala sam da je to on, jer je prazan rukav prikopèan na ramenu davao njegovoj silueti karakteristièan oris. Kad sam se približila, vozaè mu je upravo pružao njegovu torbu za spise. Zastala sam ispod uliène svjetiljke u prolazu i glasno uzdahnula, nastojeæi da to zazvuèi kao izraz radosnog iznenaðenja. Nobu je pogledao prema meni, baš kao što sam se nadala. “Vidi, vidi”, rekao je. “Èovjek ponekad zaboravi kako ljupko može izgledati jedna gejša.” Izgovorio je to tako nemarnim tonom da nisam bila sigurna zna li uopæe da sam to ja. “Dakle, gospodine, po glasu bih rekla da je to moj stari prijatelj Nobu-san”, rekla sam. “Ali vi ne možete biti Nobu, jer imam dojam da je on potpuno nestao iz Giona!” Vozaè je zatvorio vrata i nas dvoje smo šutke stajali dok automobil nije otišao. “Tako sam sretna”, rekla sam, “što napokon opet vidim Nobu-sana! A doista imam sreæe što Nobu-san ne stoji na svjetlu, nego u sjenci.” “Ponekad zbilja nemam pojma o èemu govoriš, Sayu-ri. Sigurno si to nauèila od Mamehe. Ili je to nešto èemu poduèavaju sve gejše.” “Buduæi da Nobu-san stoji u sjenci, ne mogu vidjeti srditi izraz na njegovu licu.” 395

“Shvaæam”, reèe on. “Ti, dakle, misliš da se ljutim na tebe?” “A što drugo mogu misliti kad moj stari prijatelj nestane i mjesecima ga ne vidim? Pretpostavljam da æete mi reæi kako niste mogli dolaziti u Ichiriki jer ste imali previše posla.” “Zašto to kažeš na takav naèin kao da to nikako ne bi moglo biti istina?” “Zato što sluèajno znam da ste èesto dolazili u Gion. Ali nemojte me pitati odakle to znam. Neæu vam to reæi ako se ne pristanete prošetati sa mnom.” “U redu”, rekao je Nobu. “Buduæi da je veèer tako ugodna...” “Oh, Nobu-san, nemojte tako reæi. Bilo bi mi mnogo draže kad biste rekli: “Buduæi da sam sreo staru prijateljicu koju tako dugo nisam vidio, ništa me ne bi više veselilo, nego da se s njom prošetam.”“ “Prošetat æu se s tobom”, rekao je. “A ti možeš zamišljati kakve god hoæeš razloge zbog kojih to èinim.” Lagano sam se naklonila u znak pristanka i krenuli smo niz prolaz prema parku Maruvama. “Ako Nobu-san želi da povjerujem kako se ne ljuti na mene”, rekla sam, “trebao bi se ljubaznije ponašati, a ne kao leopard koji se mjesecima nije do sita najeo. Nije èudo da vas se jadna Takazuru tako boji...” “Znaèi, razgovarala je s tobom”, reèe Nobu. “No da, kad mi ne bi toliko išla na živce...” “Ako vam se ne sviða, zašto uvijek baš nju tražite kad doðete u Gion?” “Ja ju nikad nisam tražio, niti jednom! Nju mi stalno nagurava njezina starija sestra. Nije mi drago što si me uopæe podsjetila na nju. A sad æeš iskoristiti priliku što si me sluèajno srela i pokušat æeš me posramiti i natjerati daju poènem smatrati simpatiènom!” “Zapravo, Nobu-san, naš susret uopæe nije bio sluèajan. Ja veæ tjednima šetam tom ulièicom kako bih vas srela.” 396 To je, izgleda, natjeralo Nobua da se zamisli, jer smo neko vrijeme nastavili hodati u tišini. Na posljetku je rekao: “To me uopæe ne bi trebalo iznenaditi. Ti si oduvijek bila lukava spletkašica.” “Nobu-san! A što sam drugo mogla napraviti?” pobunila sam se. “Mislila sam da ste potpuno nestali. Nikad ne bih ni saznala gdje vas mogu naæi da mi Takazuru nije došla sva u suzama kako bi mi se potužila na vas.” “No da, bio sam prilièno grub prema njoj, pretpostavljam. Ali ona nije pametna kao ti, a ni tako lijepa, što se toga tièe. Ako misliš da se srdim na tebe, potpuno si u pravu.” “Smijem li pitati što sam to uèinila da tako razljutim svog starog prijatelja?” Na to je Nobu stao i okrenuo se prema meni s izrazom duboke tuge u oèima. Osjetila sam kako me zapljuskuje val nježnosti prema njemu, kakvu sam osjetila prema vrlo malom broju muškaraca u svom životu. Mislila sam na to koliko mi je nedostajao i kako sam se teško ogriješila prema njemu. Ali premda se sramim to priznati, nježnost koju sam osjeæala bila je pomiješana sa sažaljenjem. “Nakon znatnih napora”, rekao je, “uspio sam napokon otkriti identitet tvog danna.” “Nobu-san me je samo trebao pitati. Ja bih mu to drage volje rekla.” “Ne vjerujem ti. Vi ste gejše najšutljivija skupina ljudi koju znam. Raspitivao sam se po Gionu tko je tvoj danna i, jedna za drugom, sve su se pravile kao da ne znaju. Nikad ništa ne bih saznao da nisam pozvao Michizono da me zabavlja jedne veèeri, bili smo samo nas dvoje.” Michizono, koja je u to vrijeme imala oko pedeset godina, bila je neka vrsta legende u Gionu. Nije bila lijepa, ali ponekad je umjela raspoložiti èak i Nobua, veæ samim tim kako bi namrštila nosiæ dok bi ga pozdravljala. “Igrali smo igru “tko izgubi, pije” i ja sam stalno dobivao, sve dok se jadna Michizono nije prilièno napila. Mogao sam je pitati bilo što, sve bi mi rekla.” 397

“Koliko truda!” rekla sam. “Koješta. Bilo mi je vrlo ugodno u njezinom društvu. Uopæe nije bilo naporno. Ali hoæeš da ti nešto kažem? Izgubio sam svako poštovanje prema tebi, sad kad znam da je tvoj danna jedan èovjeèuljak u uniformi kojeg nitko ne cijeni.” “Nobu-san govori kao da sam ja mogla birati tko æe biti moj danna. Ja jedino mogu birati kimono koji æu obuæi. A èak i to...” “Znaš li zašto su tom èovjeku dali uredski posao? Zato što mu se nitko ne usuðuje povjeriti neku doista važnu dužnost. Ja dobro poznajem vojsku, Sayuri. Njega ne cijene èak ni oni koji su mu neposredno nadreðeni. Mogla si se isto tako vezati za nekog prosjaka! Doista, nekoæ si mi bila vrlo draga, ali...” “Nekoæ? Zar više nisam?” “Ja ne volim budale.” “Kako su to okrutne rijeèi! Ili me samo pokušavate rasplakati? Oh, Nobu-san! Zar sam ja budala zato što je moj danna netko koga vi ne cijenite?” “Ah, gejše! Èovjek s vama stvarno može izgubiti živce. Stalno zavirujete u one svoje almanahe i govorite: “Oh, danas ne smijem hodati u smjeru istoka, jer moj horoskop kaže da æe mi to donijeti nesreæu!” Ali kad se radi o neèem što æe imati posljedica na èitav vaš život, jednostavno o-krenete glavu.” “Prije bih rekla da zatvaramo oèi pred onim što ionako ne možemo sprijeèiti.” “Je li? Pa, vidiš, saznao sam dosta toga one veèeri kad sam napio Michizono. Ti si kæi okiye, Savuri. Nemoj se praviti kao da nemaš nikakvog utjecaja. Tvoja je dužnost upotrijebiti sav utjecaj koji imaš ako ne želiš jednostavno plutati kroz život kao krepana riba, trbuhom nagore niz rijeku.” “Kad bih bar mogla vjerovati kako je život doista nešto više od rijeke koja nas nosi trbuhom prema gore.” “No, dobro, ako je život rijeka, još uvijek možeš birati hoæeš li biti u ovom dijelu ili u onom, je li tako? Voda se 398 stalno dijeli i razlijeva. Ako se sudaraš, koprcaš i boriš, ako iskoristiš svaku prednost koja ti se pruži...” “Ah, to je svakako sjajan savjet, ako imate nekakve prednosti.” “Ako se potrudiš da ih potražiš, svagdje æeš ih naæi! U mom sluèaju, èak i kad nemam ništa drugo osim, što ja znam, nekakve izgrižene koštice od breskve ili tako nešto, neæu propustiti da je nekako ne iskoristim. Kad doðe trenutak da je bacim, pobrinut æu se da je bacim na nekoga tko mi se ne sviða!” “Nobu-san, je li vi to meni savjetujete da poènem bacati koštice od breskve?” “Nemoj se s time šaliti, ti vrlo dobro znaš o èemu govorim. Nas dvoje smo vrlo slièni, Savuri. Ja znam da mene zovu “gospodin Gušter” i slièno, dok si ti najljupkije stvorenje u Gionu. Ali kad sam te prvi put vidio prije toliko godina na onom sumo natjecanju - koliko si onda imala godina, èetrnaest? - odmah sam vidio da si sposobna djevojèica, èak i tada.” “Uvijek sam mislila da Nobu-san ima o meni bolje mišljenje nego što stvarno zaslužujem.” “Možda imaš pravo. Mislio sam da si pametnija, Savuri. A pokazalo se da ne shvaæaš èak ni to gdje leži tvoja sudbina. Kako si svoju sudbinu mogla vezati za takvog èovjeka kao što je general! Ja bih se pošteno starao za tebe, znaš. Pobjesnim pri samoj pomisli na to! Kad taj general ode iz tvog života, neæe ti ostaviti ništa po èemu æeš ga se moæi sjeæati. Zar tako namjeravaš potratiti mladost? Žena koja se ponaša kao budala nije drugo nego budala, ne èini ti se?” Ako uèestalo trljamo tkaninu, brzo æe se izlizati, a mene su Nobuove rijeèi tako oštro strugale da više nisam bila u stanju zadržati onu besprijekornu lakiranu površinu koja mi je, kako me je Mameha uvijek savjetovala, trebala služiti kao zaklon iza kojeg æu se skrivati. Sreæom, stajala sam u sjenci, jer bila sam sigurna da bi me Nobu još više prezirao kad bi vidio koliko su me zaboljele njego399

ve rijeèi. Meðutim, valjda me je izdala šutnja, jer me je onom svojom jednom rukom uhvatio za rame i malo me okrenuo, samo toliko da mi svjetlost padne na lice. A kad me je pogledao u oèi, duboko je uzdahnuo, što je meni u prvi mah zazvuèalo kao uzdah razoèaranja. “Zašto mi se èiniš toliko starijom nego što jesi, Sayu-ri?” rekao je nakon trenutka šutnje. “Ponekad zaboravim da si još uvijek tako mlada. Sad æeš mi reæi da sam bio previše grub.” “Ne mogu oèekivati da se Nobu-san ponaša ikako drugaèije nego kao Nobu-san”, rekla sam. “Ja vrlo loše reagiram na razoèaranje, Sayuri. Trebala bi to znati. Bez obzira jesi li me iznevjerila zato što si odveæ mlada ili zato što nisi žena kakvom sam te zamišljao... iznevjerila si me u svakom sluèaju, zar nisi?” “Molim vas, Nobu-san, plaši me kad mi govorite takve stvari. Ja ne znam da li bih ikad mogla živjeti prema tim mjerilima kojima se vi služite kad donosite sud o meni...” “A koja su to mjerila, zapravo? Oèekujem od tebe da kroz život ideš otvorenih oèiju! Ako uvijek imaš na umu svoju sudbinu, na svaki æeš trenutak u životu gledati kao na priliku da se malo više približiš svome cilju. Od neke glupe djevojèice kao što je Takazuru ne bih oèekivao takvu razinu svijesti, ali...” “Zar mi Nobu-san ne govori èitavu veèer kako sam glupa?” “Ti valjda znaš da me ne treba slušati kad sam ljutit.” “Znaèi, Nobu-san se više ne ljuti. Hoæe li onda doæi u Ichiriki da me vidi? Ili me pozvati da se vidimo negdje drugdje? U stvari, veèeras mi se nikamo ne žuri. Mogla bih i sad doæi unutra ako me Nobu-san pozove.” Dosad smo veæ napravili puni krug i ponovo smo stajali ispred ulaza u èajanu. “Neæu te pozvati”, odgovorio mi je i odgurnuo ulazna vrata. Nisam se mogla suzdržati, ispustila sam veliki uzdah kad sam to èula. Zovem to velikim uzdahom, jer je u njemu bilo sadržano mnogo manjih uzdaha, uzdah razoèaranja, uzdah frustracije, uzdah tuge... i ne znam èega još. “Oh, Nobu-san”, rekla sam, “ponekad vas je tako teško razumjeti.” “Mene je vrlo lako razumjeti, Sayuri”, odgovorio je. “Ne volim da mi pred oèi stavljaju ono što ne mogu imati.” Prije nego što sam dospjela bilo što reæi, ušao je u èajanu i povukao za sobom vrata.

400 401 i Dvadeset sedmo poglavlje Tijekom ljeta 1939. godine, toliko sam bila zaokupljena angažmanima na zabavama, povremenim susretima s generalom, plesnim nastupima i sliènim obvezama da sam se ujutro, kad bih se dizala sa svog futona, èesto osjeæala poput kante pune èavala. Obièno bih do sredine poslije-podneva uspjela zaboraviti na umor, ali sam se èesto pitala koliko zaraðujem svim tim naporima. Nisam, meðutim, stvarno oèekivala da æu to ikad saznati, stoga sam se zgranula kad me je Majka jedno popodne pozvala u svoju sobu i rekla mi kako sam u proteklih šest mjeseci više zaradila ja sama, nego Hatsumomo i Buèa zajedno. “Što znaèi da je vrijeme”, rekla je, “da zamijenite sobe.” Možda misliš kako mi je to bilo drago èuti, ali baš i nije. Ovih proteklih nekoliko godina Hatsumomo i ja uspijevale smo nekako živjeti pod istim krovom tako što smo se jedna drugoj uklanjale s puta. Meðutim, ja sam na nju i dalje gledala kao na uspavanog, ali ne i poraženog tigra. Hatsumomo na ovu Majèinu odluku sigurno neæe gledati kao na puku “zamjenu soba”, ona æe to shvatiti kao da sam joj ja oduzela njezinu sobu.

Kad sam te veèeri vidjela Mamehu, isprièala sam joj što mi je Majka rekla i spomenula kako se bojim da bi to moglo ponovo rasplamsati vatru mržnje u Hatsumomo. “Ah, što, to je u redu”, odgovorila je Mameha. “Ta žena neæe priznati konaèni poraz sve dok ne vidimo krv. A to još nismo vidjele. Pružimo joj priliku, da vidimo u kakvu æe se nevolju ovog puta uvaliti.” Iduæeg je dana Tetiæa veæ rano ujutro došla na kat kako bi odredila naèin na koji æemo se preseliti. Prvo je mene odvela u Hatsumominu sobu i objavila kako jedan odreðeni kut odsad pripada meni: mogla sam tu staviti što god sam htjela i nitko to nije smio ni dirnuti. Potom je odvela Hatsumomo i Buèu u moju manju sobu i odredila slièan prostor za njih dvije. Sad smo samo trebale prenijeti sve svoje stvari i preseljenje æe biti obavljeno. Ja sam se odmah tog popodneva dala na posao, prenoseæi svoje stvari preko hodnika. Voljela bih kad bih mogla reæi da sam prikupila zbirku lijepih predmeta kakvu je Mameha sigurno veæ imala u mojim godinama, ali raspoloženje nacije uvelike se promijenilo. Vojna je vlada nedavno zabranila kozmetièke preparate i trajne ondulacije kao nepotreban luksuz, premda smo mi gejše u Gionu, kao igraèke moænih muškaraca, još uvijek manje više radile što smo htjele. Ekstravagantni darovi, meðutim, gotovo su posve nestali, tako da sam tijekom godina skupila samo nekoliko pergamentnih svitaka, nešto kamenja za pravljenje tuša i zdjela, kao i zbirku stereoskopskih fotografija slavnih krajolika, koje sam, zajedno s prekrasnom srebrnom spravicom kroz koju su se te snimke promatrale, dobila na dar od kabuki glumca Onoea Yoegorea XVII. Bilo kako bilo, prenijela sam sve te stvari preko hodnika, zajedno sa šminkom, donjim rubljem, knjigama i ilustriranim revijama - i naslagala ih u kut. Ali prošla je i veèer sljedeæeg dana, a Hatsumomo i Buèa nisu još ni poèele preseljavati svoje stvari. Na povratku sa satova poduke treæeg dana odluèila sam da æu, ukoliko Hatsumomine boèice i kreme još uvijek budu na stoliæu za šminkanje, zamoliti Tetiæu da mi pomogne. Kad sam došla na vrh stuba, iznenadila sam se vidjevši vrata Hatsumomine i moje sobe otvorena. Boèica bjelila ležala je razbijena na podu hodnika. Nešto nije bilo u redu, a kad sam ušla u svoju sobu, vidjela sam i što. Hatsumomo je sjedila za mojim malim stolom, pijuckajuæi

402 403 iz omanje èaše nešto što je slièilo na vodu - i èitala jednu bilježnicu, moju bilježnicu! Od gejša se oèekuje da budu diskretne, zato æeš se možda zaèuditi kad èuješ da sam prije više godina, dok sam još bila pripravnica, otišla jedno popodne u papirnicu i kupila jednu prekrasnu knjigu s praznim stranicama kako bih u nju zapisivala dogaðaje iz svog života. Nisam bila toliko glupa da bih zapisivala stvari koje gejša nikako ne smije odati. Pisala sam samo o svojim mislima i osjeæajima. Kad sam htjela zapisati nešto o nekom odreðenom muškarcu, smislila bih za njega tajno ime. Tako sam, na primjer, Nobua zvala “gospodin Tsu”, jer je ponekad znao prezirno uzviknuti nešto stoje zvuèalo kao “Tsu!”. A predsjednika sam zvala “gospodin Haa”, jer je jednom prigodom duboko udahnuo i zatim polako ispustio zrak na takav naèin da je to zazvuèalo kao “haa”, a ja sam ga zamislila kako se budi pokraj mene i to kaže, tako da je to, naravno, ostavilo na mene snažan dojam. Ali ni u jednom trenutku nisam mislila da æe itko osim mene ikad vidjeti to što sam zapisala. “Gle, Sayuri, tako mi je drago što te vidim!” rekla je Hatsumomo. “Èekala sam te da ti kažem koliko sam uživala u tvom dnevniku. Neke od stvari koje si

zapisala zbilja su jako zanimljive... a i stil ti je, zapravo, dražestan! Nisam baš oduševljena kaligrafijom, ali...” “A jesi li sluèajno primijetila nešto zanimljivo što sam napisala na prvoj stranici?” “Mislim da nisam. Da vidimo... “Osobno”. No, eto, to je dobar primjer za ono što sam rekla o tvojoj kaligrafiji.” “Hatsumomo, molim te ostavi tu bilježnicu na stolu i izaði iz moje sobe.” “No, zbilja! Šokirana sam tvojim ponašanjem, Savuri. Ja ti samo hoæu pomoæi! Poslušaj malo i vidjet æeš. Na primjer, zašto si za Nobua Toshikazua odabrala ime “gospodin Tsu”? Uopæe mu ne pristaje. Trebala si ga zvati “gospodin Plik” ili možda “gospodin Jednoruki”. Slažeš se? Možeš to promijeniti ako želiš i uopæe ne moraš reæi kako je to moja ideja.” “Ne znam o èemu govoriš, Hatsumomo. Uopæe nisam pisala o Nobuu.” Hatsumomo je uzdahnula, kao da hoæe reæi kakva sam nespretna lažljivica i zatim je poèela listati dnevnik. “Ako se ovo što si napisala ne odnosi na Nobua, hoæu da mi odmah kažeš ime èovjeka na kojeg se to odnosi. Èekaj malo... ah, evo: “ponekad vidim kako se lice gospodina Tsua zažari od srdžbe kad primijeti da neka gejša zuri u njega. Ali ja ga mogu gledati koliko hoæu i njemu je to, èini se, drago. Mislim da njegova sklonost prema meni proizlazi iz osjeæaja da se meni izgled njegove kože i èinjenica da nema jednu ruku ne èini neèim tako èudnim i zastrašujuæim kao što se to èini tolikim drugim djevojkama.” Dakle, pretpostavljam da mi hoæeš reæi kako poznaješ još nekoga tko izgleda sasvim isto kao Nobu. Ja mislim da bi ih trebala meðusobno upoznati! Zamisli samo kako bi se njih dvojica lijepo slagali.” Dok je ona to govorila, mene je obuzela duboka utu-èenost, ne znam to bolje opisati. Jer jedno je saznati da su sve tvoje tajne odjednom razotkrivene, ali kad je do toga dovela tvoja vlastita nesmotrenost... pa, ako sam u tom trenutku željela nekoga prokleti, proklela bih samu sebe što sam uopæe došla na ideju da pišem dnevnik i što sam ga držala ondje gdje ga je Hatsumomo mogla naæi. Trgovac koji ostavlja otvorene prozore duæana, ne može se ljutiti na kišu koja mu je uništila robu. Otišla sam do stola kako bih uzela dnevnik, ali Hatsumomo ga je stisnula na grudi i ustala. Drugom je rukom dohvatila èašu u kojoj sam ja mislila da je voda. Meðutim, kako sam joj sad bila blizu, osjetila sam miris sa-kea. To uopæe nije bila voda. Hatsumomo je bila pijana. “Savuri, ti, naravno, želiš da ti vratim tvoj dnevnik i ja æu ti ga, naravno, vratiti”, rekla je. Ali dok je to govorila zaputila se prema vratima. “Problem je u tome što još nisam sve proèitala. Zato æu ga uzeti sa sobom u svoju sobu... osim ako ne želiš da ga odnesem Majci. Sigurna sam da æe joj biti drago vidjeti što si o njoj napisala.” Spomenula sam veæ razbijenu boèicu bjelila na podu hodnika. To je bilo tipièno za Hatsumomo: napravila bi

404 405 nered i ne bi se èak ni potrudila pozvati sluškinje. Ali sad, kad je izišla iz moje sobe, dobila je što je zaslužila. Vjerojatno je zaboravila na razbijenu boèicu zato što je bila pijana; u svakom sluèaju, stala je ravno na krhotine stakla i tiho kriknula. Vidjela sam kako je na trenutak pogledala stopalo i grèevito udahnula, ali je potom nastavila hodati. Osjetila sam kako me hvata panika kad je ušla u svoju sobu. Pomislila sam na to da joj silom pokušam istrgnuti dnevnik... a onda sam se sjetila onoga što je Mame-ha shvatila na turniru sumo hrvaèa. Potrèati za Hatsumomo bila bi oèekivana reakcija. Bolje je prièekati i pustiti je neka se opusti, misleæi kako je pobijedila, i onda, kad

to ne bude oèekivala, uzeti dnevnik. To mi se èinilo dobrom idejom.... dok se nisam sjetila kako bi ga ona mogla sakriti nekamo gdje ga nikad neæu naæi. Ona je dotle veæ zatvorila vrata. Otišla sam do njih i tiho zazvala: “Hatsumomo, žao mi je ako se èinilo da se ljutim. Smijem li uæi?” “Ne smiješ”, odgovorila je. Svejedno sam odgurnula vrata. Soba je bila u užasnom neredu, jer je Hatsumomo, pripremajuæi se za selidbu, stavljala stvari kamo god je stigla. Dnevnik je ležao na stolu, a Hatsumomo je držala ruènik na stopalu. Nisam imala pojma kako æu joj odvuæi pozornost, ali nisam imala namjere izaæi iz sobe bez dnevnika. Hatsumomo je, doduše, bila opaka poput vodenog štakora, ali nije bila glupa. Da je bila trijezna, ne bih je ni pokušavala nadmudriti. Ali s obzirom na njezino stanje u tom trenutku... pogledala sam naokolo po podu, po kojem su bile neuredno pobacane hrpe donjeg rublja, boèice parfema i razne druge stvari. Vrata ormara bila su širom otvorena, kao i mali sef u kojem je držala nakit: neki su komadi nakita ležali na podu ispred sefa, kao da je ranije jutros sjedila tamo i pila, isprobavajuæi nakit. Jedan mi je komad upao u oèi, tako jasno kao prva zvijezda na tamnom nebu. Bio je to smaragdni obi broš, onaj isti za koji me je Hatsumomo prije nekoliko godina optužila da sam joj ga 406 ukrala one noæi kad sam je zatekla s ljubavnikom u slu-žinskoj sobi. Nisam oèekivala da æu ga ikad više vidjeti. Otišla sam ravno do ormara i prignula se da ga uzmem s poda, gdje je ležao izmeðu drugih komada nakita. “Odlièna ideja!” rekla je Hatsumomo. “Ukradi neki komad mog nakita. Da ti pravo kažem, dobro æe mi doæi gotovina koju æeš mi za to morati platiti.” “Baš mi je drago da nemaš ništa protiv!” odgovorila sam. “Koliko æu ti gotovine morati platiti za ovo?” Govoreæi to otišla sam do stola i pokazala joj broš. Njezin je blistavi osmijeh naglo izblijedio, kao što tama u dolini izblijedi kad se sunce podigne iznad brda. U tom trenutku, dok je Hatsumomo ošamuæeno sjedila, jednostavno sam drugom rukom posegnula prema stolu i uzela svoj dnevnik. Nisam imala pojma kako æe Hatsumomo reagirati, ali izašla sam iz sobe i zatvorila vrata. Pomislila sam da odmah odem Majci i pokažem joj što sam našla, ali dakako, nisam mogla otiæi tamo s dnevnikom u ruci. Što sam brže mogla, otvorila sam vrata ormara s kimonima za tekuæu sezonu i ugurala dnevnik izmeðu dva kimona omotana svilenim papirom. Za to mi je trebalo samo nekoliko sekundi, ali sam èitavo vrijeme osjeæala u leðima trnce od napetosti i straha, bojala sam se da bi Hatsumomo mogla svakog èasa otvoriti vrata sobe i vidjeti što radim. Nakon što sam ponovo zatvorila vrata ormara, pohitala sam u svoju sobu i poèela otvarati i zatvarati ladice toaletnog stoliæa kako bi Hatsumomo stekla dojam kako sam tu sakrila dnevnik. Kad sam izašla u hodnik, ona je stajala na vratima svoje sobe i gledala me s jedva primjetnim osmijehom, kao daju èitava ta situacija zabavlja. Ja sam nastojala izgledati zabrinuto, što mi nije bilo teško, i otišla sam s brošem u Majèinu sobu, te ga bez rijeèi položila na stol. Majka je odložila ilustriranu reviju koju je èitala, uzela broš i podigla ga prema svjetlu, razgledavajuæi ga s divljenjem. “Prekrasan komad”, rekla je, “ali danas se ne može za njega puno dobiti na crnoj burzi. Nitko nije spreman dati mnogo novca za ovakvu stvarèicu.” 407 “Sigurna sam da æe vam Hatsumomo za njega i te kako dobro platiti”, rekla sam. “Sjeæate se onog broša koji sam joj ja navodno ukrala prije nekoliko godina, onog što ste ga nadodali mojim dugovanjima? To je taj broš. Upravo sam ga našla na podu ispred njezinog sefa s nakitom.”

“Znaš što, Majko”, reèe Hatsumomo, koja je u meðuvremenu ušla u sobu i sad je stajala iza mene, “mislim da Sayuri ima pravo. To je broš koji sam izgubila! Odnosno, barem tako izgleda. Mislila sam da ga nikad više neæu vidjeti!” “Da, nije lako nešto naæi ako si stalno pijan”, rekla sam. “Da si samo malo bolje pregledala sef.” Majka je spustila broš na stol i srdito se zagledala u Hatsumomo. “Našla sam ga u njezinoj sobi”, reèe Hatsumomo. “Sakrila gaje u toaletni stoliæ.” “Zašto si joj kopala po toaletnom stoliæu?” upita Majka. “Nisam ti to htjela reæi, Majko, ali Sayuri je ostavila nešto na svom stolu i ja sam joj htjela pomoæi, htjela sam to sakriti. Znam da sam to odmah morala donijeti tebi, ali... vidiš, ona piše dnevnik. Pokazala mi ga je prošle godine. Zapisala je neke vrlo ružne stvari o izvjesnim muškarcima i... moram ti reæi, Majko, ima nekih dijelova u kojima piše o tebi.” Pomislila sam da jednostavno izjavim kako to nije istina, ali sve to sad ionako nije bilo važno. Hatsumomo je bila u nevolji i što god rekla, ništa neæe promijeniti situaciju. Prije deset godina, kad je okiya živjela od njezine zarade, vjerojatno me je mogla optužiti za što god je htjela. Mogla je tvrditi kako sam pojela tatami strunjaèe u njezinoj sobi i Majka bi mojim dugovima dodala cijenu novih strunjaèa. Ali sad se napokon situacija izmijenila: Hatsumomina brilijantna karijera slièila je suhom listu na grani, dok je moja cvjetala. Ja sam bila kæi okiye i okiyina glavna gejša. Mislim da Majku uopæe nije ni zanimalo što je od svega toga istina. “Nema nikakvog dnevnika, Majko”, rekla sam. “Hatsumomo izmišlja.” “Izmišljam, je li?” odgovori Hatsumomo. “Sad æu otiæi po njega i dok ga Majka bude èitala, možeš joj ponovo reæi kako sam to izmislila.” Hatsumomo ode u moju sobu, a Majka poðe za njom. Hodnik je izgledao grozno. Hatsumomo nije samo razbila boèicu s bjelilom i zatim stala na nju, nakon toga je još ostavila tragove bjelila i krvi preko cijelog gornjeg predvorja, a što je još gore, ostavila ih je na tatami strunjaèama u svojoj sobi, u Majèinoj sobi, a sada i u mojoj sobi. Kad sam s vrata pogledala u svoju sobu, vidjela sam je kako kleèi uz moj toaletni stoliæ i kako, poražena izgleda, polako zatvara ladice. “O kakvom to dnevniku ona govori?” upitala me Majka. “Ako postoji nekakav dnevnik, sigurna sam da æe ga Hatsumomo naæi”, odgovorila sam. Na to Hatsumomo složi ruke u krilu i kratko se nasmije, kao da je sve to bila nekakva igra u kojoj sam je ja lukavo nadigrala. “Hatsumomo”, rekla joj je Majka, “platit æeš Savuri cijenu broša za koji si je optužila da ti ga je ukrala. Osim toga, ne želim u okiyi imati tatamije uprljane krvlju. Zamijenit æemo ih na tvoj trošak. Ovaj te je dan skupo stajao, a tek je prošlo podne. Da prièekam još malo sa zbrajanjem ukupne svote, za svaki sluèaj, ako možda kaniš još nešto izvesti?” Ne znam je li Hatsumomo èula što joj je Majka rekla. Odveæ je bila zaokupljena zurenjem u mene s izrazom kakav nisam bila navikla vidjeti na njezinu licu. Da si me upitao dok sam još bila mlada koji je dogaðaj znaèio prekretnicu u mojim odnosima s Hatsumomo, rekla bih ti da je to bio moj mizuage. Ali premda me je

408 409 mizuage doista, da se tako izrazim, podigao na visoku policu, gdje me Hatsumomo nije više mogla dohvatiti, mogle smo nastaviti živjeti jedna kraj druge sve do starosti, da se ništa drugo nije dogodilo meðu nama. Zato je prava prekretnica,

kako sam u meðuvremenu shvatila, bio onaj dan kad je Hatsumomo proèitala moj dnevnik i kad sam našla broš za koji me optužila da sam joj ga ukrala. Kako bih ti objasnila što mislim, dopusti da ti isprièam nešto što je tijekom jedne veèeri u èajani Ichiriki isprièao admiral Yamamoto Isoroku. Ne mogu se hvaliti da sam dobro poznavala admirala Yamamota - kojega obièno nazivaju ocem Japanske carske mornarice - ali imala sam èast prisustvovati nizu zabava na kojima je on bio jedan od gostiju. Admiral je bio sitan èovjek, ali nemoj zaboraviti da je štap dinamita takoðer malen. Zabave bi uvijek postale buènije nakon admiralova dolaska. Te je veèeri on s jednim drugim gostom upravo ispijao zadnju rundu u igri “tko gubi, pije”, a dogovor je bio da æe onaj koji izgubi igru otiæi u najbližu ljekarnu i kupiti prezervativ - samo zbog toga da bi otrpio neugodnost, shvaæaš, ni zbog èega drugoga. Naravno, admiral je pobijedio, na što su mu svi nazoèni poèeli klicati i pljeskati. “Sva sreæa da niste vi izgubili igru, admirale”, rekao mu je jedan od njegovih poboènika. “Zamislite jadnog ljekarnika kad bi podigao glavu i vidio admirala Yamamota ispred pulta!” Svima se to èinilo jako smiješno, ali je admiral odgovorio kako ni u jednom trenutku nije sumnjao u to da æe pobijediti. “Ah, dajte, molim vas, admirale!” rekla je jedna gejša. “Svatko ponekad gubi! Èak i vi!” “Pretpostavljam da je toèno kako svatko ponekad gubi”, rekao je admiral. “Ali meni se to nikad ne dogaða.” Možda su neki ljudi u sobi smatrali to arogantnom izjavom, ali ja nisam bila jedna od njih. Meni se admiral doista èinio kao èovjek navikao pobjeðivati. Napokon ga je netko upitao koja je tajna njegova uspjeha. “Ja nikad ne nastojim poraziti èovjeka s kojim se borim”, objasnio je admiral. “Nastojim razoriti njegovo samopouzdanje. Duh zamagljen sumnjom ne može se usredotoèiti na put do pobjede. Dva su protivnika ravnopravna, istinski ravnopravna, samo kad obojica posjeduju jednako samopouzdanje.” Iako mislim da to tada nisam do kraja shvatila, u Hat-sumomin se duh, nakon one naše svaðe oko dnevnika, poèela uvlaèiti sumnja. Shvatila je kako Majka više ni pod kakvim okolnostima neæe stati na njezinu stranu protiv mene i stoga je slièila na tkaninu izvaðenu iz topla ormara i izvješenu vani, na otvorenom, gdje æe je vjetar, kiša i hladnoæa postupno uništiti. Kad bi me Mameha èula da ovako tumaèim ono što se dogodilo, sigurno bi se pobunila i rekla kako se ona s tim nikako ne slaže. Njezino se mišljenje o Hatsumomo razlikovalo od mojega. Ona je vjerovala da je Hatsumomo žena sklona samouništavanju i da je mi samo trebamo malo gurnuti prema onom putu kojim æe ona u svakom sluèaju krenuti. Možda je Mameha imala pravo, ne znam. Istina je da se Hatsumomo u godinama nakon mog mi-zuagea postupno razboljela od nekakve bolesti karaktera, ako tako nešto postoji. Nije, na primjer, više mogla obuzdavati svoju sklonost piæu, kao ni napade okrutnosti. Sve dok joj se život nije poèeo osipati, Hatsumomo se uvijek služila okrutnošæu s nekom svrhom, baš kao što samuraj ne izvlaèi maè da bi njime nasumce mahao, nego da pogubi neprijatelja. Meðutim, u ovom razdoblju svog života, Hatsumomo je izgleda prestala razlikovati neprijatelja od prijatelja i katkad bi udarila èak i na Buèu. Na zabavama bi povremeno poèela vrijeðati muškarce koje je došla zabavljati. I još nešto: nije više bila tako lijepa kao nekoæ. Koža joj je bila poput voska i lice joj je postalo nekako podbuhlo. Ili sam je možda samo ja tako vidjela. Stablo može izgledati jednako lijepo kao i uvijek, ali kad jednom zapaziš na njemu nametnike i vrške grana smeðe od bolesti, èini ti se kao da je èak i deblo izgubilo nešto od svoje velièanstvene ljepote.

410 411

Svatko zna da je ranjeni tigar opasna zvijer i stoga je Ma-meha ustrajala na tome da u sljedeæih nekoliko tjedana slijedimo Hatsumomina veèernja kretanja Gionom. Ma-meha ju je dijelom na taj naèin željela držati na oku, jer ni jednu od nas ne bi iznenadilo da je Hatsumomo potražila Nobua kako bi mu preprièala sadržaj moga dnevnika i otkrila mu moje potajne osjeæaje prema “gospodinu Haa”, kojega bi Nobu vjerojatno odmah prepoznao kao predsjednika. No, što je još važnije, Mameha joj je željela uèiniti život nepodnošljivim. “Kad želiš slomiti dasku”, rekla je, “nije dovoljno da napukne po sredini, to je samo prvi korak. Uspjet æeš tek ako skaèeš po njoj svom težinom gore-dolje, dok ne pukne u dva komada.” I tako je svake veèeri, osim kad bi imala neki dogovor koji nije mogla propustiti, Mameha dolazila podveèer u našu okiyu i èekala da izaðe kroz vrata iza Hatsumomo. Mameha i ja nismo uvijek mogle ostati zajedno, ali obièno je barem jedna od nas uspijevala dio veèeri slijediti Hatsumomo kamo god je išla. Nakon što smo to prvi put napravile, Hatsumomo se pravila kao da ju to zabavlja. Ali pri kraju èetvrte veèeri zurila je u nas bijesno kroz polusti-snute oèi i teškom je mukom uspijevala zvuèati vedro dok bi èavrljala s muškarcima koje je bila dužna zabavljati. A onda se, poèetkom sljedeæeg tjedna, naglo okrenula u jednoj ulièici i došla nam u susret. “Da vidimo”, rekla je. “Psi slijede svoje vlasnike. A vas dvije hodate za mnom i njuškate li, njuškate. Prema tome, pretpostavljam kako želite da se prema vama odnosim kao prema psima! Hoæete da vam pokažem što radim sa psima koji mi se ne sviðaju?” I s tim rijeèima zamahnula je rukom da udari Mame-hu po glavi. Ja sam vrisnula i to je, izgleda, natjeralo Hatsumomo da zastane i razmisli što radi. Zurila je trenutak u mene oèima koje su plamtjele od srdžbe, a onda se vatra u njima ugasila i ona se udaljila. Svi su u ulièici primi412 jetili što se dogodilo i nekoliko nam je ljudi prišlo kako bi upitalo Mamehu je li sve u redu. Ona ih je umirila i rekla im kako se ništa nije dogodilo, a zatim je tužnim glasom dodala: “Jadna Hatsumomo! Ipak je istina ono što je doktor rekao. Ona stvarno gubi razum.” Naravno, doktor je bio izmišljen, ali su Mamehine rijeèi postigle uèinak kakav je željela. Ubrzo se Gionom proširio glas kako je lijeènik proglasio Hatsumomo duševno poremeæenom. Godinama je Hatsumomo bila vrlo bliska prijateljica slavnog kabuki glumca Banda Shojira VI. Shojiro je bio, kako mi kažemo, onna-gata, to jest uvijek je igrao ženske uloge. Jednom je u intervjuu za novine rekao kako je Hatsumomo najljepša žena koju je ikad vidio i kako na pozornici èesto oponaša njezine pokrete kako bi lik koji igra uèinio zavodljivijim. Prema tome, možeš zamisliti da ga je Hatsumomo odlazila posjetiti svaki put kad bi došao u Kvoto. Jednog poslijepodneva saznala sam da æe Shojiro kasnije te veèeri doæi na neku zabavu u èetvrti gejša Ponto-cho, na drugoj rijeènoj obali, nasuprot Gionu. Èula sam to dok sam pripremala ceremoniju èaja za jednu skupinu mornarièkih èasnika na dopustu. Èim je ceremonija èaja završila, požurila sam natrag u okiyu, ali se Hatsumomo veæ bila odjenula i iskrala. Sad je ona radila ono isto što sam ja nekoæ radila: odlazila je ranije kako je nitko ne bi slijedio. Svakako sam htjela isprièati Mamehi što sam èula i otišla sam ravno u njezin stan. Na nesreæu, kako mi je rekla njezina sluškinja, Mameha je izašla pola sata ranije “na molitvu”. Toèno sam znala o èemu se radi. Mameha je otišla u jedan mali hram na istoènom rubu Giona kako bi se pomolila pred tri malena jizo kipiæa koja je tamo dala postaviti. Jizo, vidiš, predstavlja izraz štovanja za dušu umrlog djeteta, a u Mamehinu sluèaju, radilo se o tri djeteta koje je pobacila na barunov zahtjev. Da se radilo o 413

bilo èemu drugome, bez oklijevanja bih je otišla potražiti, ali nisam joj mogla smetati u takvim trenucima i osim toga, možda joj ne bi bilo drago da uopæe znam kako je otišla tamo. Zato sam je ostala èekati u njezinu stanu i dopustila sam Tatsumi da mi kroz to vrijeme posluži èaj. Napokon se Mameha vratila, pomalo umorna izgleda. Nisam htjela odmah zapoèeti razgovor o onom što sam doznala, nego smo prvo neko vrijeme æaskale o predstojeæem Festivalu era, u kojem je Mameha trebala igrati Damu Murasaki Shikibu, autoricu Bajke o Genjiju. Na posljetku me je Mameha pogledala s osmijehom iznad šalice smeðeg èaja - Tatsumi je upravo pržila listiæe èaja kad sam ja došla - i tada sam joj rekla što sam tog popodneva otkrila. “Savršeno!” rekla je. “Hatsumomo æe se opustiti i misliti kako nas se oslobodila. Uz pažnju kojom æe je Shojiro sigurno obasuti tijekom zabave, osjeæat æe se kao preporoðena. A onda æemo uæi mi poput kakva groznog smrada iz ulièice i pokvariti joj veèer.” S obzirom na to kako me je Hatsumomo godinama okrutno muèila i koliko sam je mrzila, pretpostavljam da sam trebala biti oduševljena takvim planom. Ali, dogovaranje o tome kako æemo natjerati Hatsumomo da pati, nije mi, nekako, predstavljalo toliko zadovoljstvo koliko bih oèekivala. Odjednom mi se u glavi javilo sjeæanje na jedno jutro dok sam još bila mala, kad sam se kupala u jezercu blizu naše pijane kuæice i odjednom osjetila nekakvo bolno žarenje u ramenu. Jedna me osa ubola i borila se da izvuèe žalac iz moje kože. Ja sam bila previše zaokupljena vriskanjem, ali jedan od djeèaka izvukao je osu i držao je za krila na jednom kamenu oko kojeg smo se svi okupili kako bismo odluèili na koji æemo je naèin ubiti. Mene je rame užasno boljelo i sigurno nisam osjeæala ni- kakve simpatije prema osi. A ipak sam u grudima osjeæala neku èudnu slabost zbog spoznaje da to siæušno stvorenje koje se koprcalo u djeèakovim prstima ne može uèiniti ništa kako bi se spasilo smrti od koje ga dijeli tek nekoliko trenutaka. Istu sam vrstu sažaljenja osjeæala prema Hatsumomo. Onih veèeri dok smo je pratile u stopu kroz 414 Gion, sve dok se ne bi prije vremena vratila u okiyu samo da pobjegne od nas, osjeæala sam se gotovo kao da je muèimo. Bilo kako bilo, oko devet sati te veèeri, prešle smo rijeku i ušle u èetvrt Pontocho. Za razliku od Giona, koji obuhvaæa veliko podruèje s mnogo ulica, Pontocho je samo jedna jedina, duga i uska ulica koja se proteže uz obalu rijeke. Ljudi je zovu “jeguljin ležaj” zbog njezina oblika. Jesenska je veèer bila pomalo prohladna, ali se Shojirova zabava unatoè tome održavala na otvorenom, na drvenoj verandi koja se nadvijala iznad rijeke. Nitko nije na nas obratio mnogo pozornosti kad smo ušle kroz staklena vrata. Veranda je bila prekrasno rasvijetljena papirnatim lampionima, a rijeka se zlatno ljeskala, obasjana svjetlima nekog restorana na suprotnoj obali. Svi su slušali Shojira koji je svojim pjevuckavim glasom upravo prièao neku prièicu, ali si zato trebao vidjeti kako se Hatsumomino lice skiselilo kad nas je ugledala. Nehotice sam se sjetila na-gnjeèene kruške koju sam dan ranije držala u ruci, jer je meðu svim onim veselim licima, Hatsumomino lice izgledalo kao kakva grozna masnica. Mameha je kleknula na strunjaèu odmah pokraj Hatsumomo, što mi se uèinilo vrlo hrabrim postupkom. Ja sam kleknula na drugom kraju verande, uz nekog starca blagog lica, koji je, kako sam kasnije otkrila, bio Tachiba-na Zensaku, sviraè japanske citre koju mi zovemo koto i èije veæ izgrebane ploèe još uvijek èuvam. Te sam veèeri takoðer otkrila da je Tachibana slijep. Bez obzira na to s kakvim sam ciljem došla na tu zabavu, sa zadovoljstvom bih bila èitavu veèer provela èavrljajuæi s njime, tako je bio zanimljiv i mio èovjek. Ali jedva smo poèeli razgovarati kad su svi odjednom prasnuli u smijeh. Shojiro je bio izvanredan pantomimièar. Tanak poput vrbove šibe, s elegantnim prstima kojima je izvodio spore pokrete i dugaèkim licem koje je mogao pomicati u svim smjerovima - bio bi u stanju zavarati èopor majmuna i navesti ih da povjeruju kako je on jedan od njih. U tom je trenutku oponašao gejšu pokraj sebe, ženu pedesetih go415

dina. Svojim ženskastim pokretima, napuæenim ustima, prevrtanjem oèima - toliko ju je uspješno oponašao da nisam znala bih li se smijala ili samo zaprepašteno sjedila s rukama na ustima. Veæ sam ga gledala na pozornici, ali ovo je bilo još bolje. Tachibana se nagnuo prema meni i prošaptao: “Što radi?” “Oponaša jednu stariju gejšu pokraj sebe.” “Ah”, reèe Tachibana. “To je Ichiwari.” I potom me lagano lupnuo nadlanicom kako bi me natjerao da ga pogledam. “Direktor kazališta Minamiza”, rekao je i ispružio mali prst ispod stola, tako da nitko ne vidi. U Japanu, vidiš, mali prst podignut uvis znaèi “ljubavnik” ili “ljubavnica”. Tachibana mi je htio reæi kako je ona starija gejša, za koju je rekao da se zove Ichiwari, ljubavnica direktora kazališta Minamiza. U stvari, direktor je takoðer bio prisutan i smijao se glasnije od sviju. Malo kasnije, još uvijek usred svoje pantomime, Shoji ro je odjednom gurnuo prst u nos. Na to su se svi stali tako gromoglasno smijati da si mogao osjetiti kako po drhtava pod verande. Ja to tada nisam znala, ali kopanje nosa bila je dobro poznata navada gejše Ichiwari. Ona se zacrvenjela poput raka kad je to vidjela i pokrila je lice i rukavom kimona, a Shojiro je, prilièno podnapit, to od- i mah ponovio. Ovog puta su se svi suzdržano nasmijali, samo je Hatsumomo, èini se, smatrala kako je to uistinu I smiješno, jer u tom je trenutku Shojiro prešao granicu smiješnog i postao okrutan. Napokon je direktor kazališta rekao: “No, no, Shojiro-san, ostavi nešto energije za su trašnju predstavu! Uostalom, zar ne znaš da kraj tebe sje di jedna od najveæih plesaèica u Gionu? Predlažem da je zamolimo neka nam nešto otpleše.” \ Dakako, direktor je govorio o Mamehi. ; “Nebesa, ne. Ne želim sad gledati nikakvo plesanje”, odgovorio je Shojiro. Kad sam ga u kasnijim godinama bolje upoznala, shvatila sam kako je on èovjek koji uvijek želi biti u središtu pozornosti. “Osim toga, baš se dobro zabavljam.” 416 “Shojiro-san, ne smijemo propustiti priliku da gledamo slavnu Mamehu”, rekao je direktor, ovog puta bez trunke humora. Nekoliko se gejša složilo s njim i napokon je Shojiro pristao da je zamoli neka nešto otpleše, iako je to uèinio nadurena lica poput kakva djeèaka. Ja sam veæ vidjela kako se Hatsumomo ozlovoljila. Natoèila je šake u Shojirovu šalicu, a on u njezinu. Izmijenili su dugaèke poglede, kao da kažu kako su im sad pokvarili zabavu. Potrajalo je nekoliko minuta dok je jedna sluškinja otišla po shamisen i dok ga je jedna od gejša ugodila i pripremila se za sviranje. Onda je Mameha zauzela mjesto ispred stražnjeg zida verande i otplesala nekoliko vrlo kratkih plesova. Gotovo bi se svatko složio s tvrdnjom da je Mameha vrlo ljupka, ali vrlo bi malo ljudi reklo da je ljepša od Hatsumomo, prema tome ne znam toèno što je privuklo Shojirovu pozornost. Možda je to bilo zbog sakea koji je popio, a možda zbog Mamehina izvanrednog plesanja, jer Shojiro je i sam bio plesaè. Bilo kako bilo, kad se Mameha vratila stolu, Shojiro se doimao prilièno zanesen njome i pozvao ju je da sjedne uz njega. Kad je sjela, natoèio joj je šake i okrenuo leða Hatsumomo kao da je nekakva anonimna pripravnica, tek jedna od njegovih brojnih obožavateljica. Dakle, Hatsumomina su se usta stvrdnula i oèi su joj se suzile na otprilike polovinu svoje uobièajene velièine. Što se pak tièe Mamehe, još je nikad nisam vidjela da tako napadno oèijuka s nekim kao što je to sad radila sa Shojirom. Glas joj je postao visok i tih, a oèi su joj hitro lijetale s njegovih grudi do lica i ponovo natrag. S vremena na vrijeme prešla bi prstima preko grla kao da joj je neugodno zbog mrlja rumenila koje su joj se tamo pojavile. Zapravo, uopæe

nije pocrvenjela, ali je tako uvjerljivo glumila da si se trebao pozorno zagledati kako bi vidio da je sve to gluma. A onda je jedna od gejša upitala Shojira je li mu se javlja Bajiru-san. “Bajiru-san me je ostavio!” odgovorio je Shojiro krajnje dramatiènim tonom. Ja nisam imala pojma o kome to Shojiro govori, ali mi je stari sviraè kota, Tachibana, ljubazno prišapnuo kako je 417 “Bajiru-san” engleski glumac Basil Rathbone, premda meni tada ni to nije ništa znaèilo. Prije nekoliko godina Shojiro je otputovao u London i tamo je postavio na scenu jednu kabuki predstavu. Glumac Basil Rathbone toliko je bio zadivljen predstavom da se, uz pomoè tumaèa, izmeðu njih dvojice razvilo svojevrsno prijateljstvo. Premda je Shojiro obasipao pažnjom žene poput Hatsumomo ili Mamehe, to ništa ne mijenja na èinjenici da je bio homoseksualac, a nakon puta u Englesku stalno se šalio kako mu je okrutna sudbina odredila da pati slomljena srca, jer Ba-jiru-sana ne zanimaju muškarci. “Tako je tužno gledati kako umire ljubav”, tiho je rekla jedna gejša. Svi su se nasmijali, osim Hatsumomo, koja je nastavila bijesno zuriti u Shojira. “Razlika izmeðu mene i Bajiru-sana je u ovome. Pokazat æu vam”, reèe Shojiro, te ustane i zamoli Mamehu ; da doðe s njim. Odveo ju je na jednu stranu prostorije gdje su imali više mjesta. “Kad ja radim svoj posao, onda izgledam ovako”, rekao je. I zatim se ležernim koracima prošetao s jednog kraja sobe na drugi, mašuæi gipko iz doruèja lepezom i pomièuæi glavu lijevo-desno kao daje lopta na njihalki. “A Bajiru-san, kad radi, izgleda ovako.” Tu Shojiro-san zgrabi Mamehu i trebao si vidjeti zaprepašteni izraz njezina lica kad ju je nagnuo unatrag prema podu, glumeæi strastveni zagrljaj te joj osuo lice poljupcima. Svi su poèeli klicati i pljeskati. To jest, svi osim Hatsumomo. “Što radi?” tiho me je upitao Tachibana. Mislila sam da ga nitko nije èuo, ali prije nego što sam dospjela odgovoriti, Hatsumomo glasno povièe: “Pravi od sebe budalu! Eto, što radi.” “Ah, Hatsumomo-san”, reèe Shojiro, “pa ti si ljubomorna! “ “Jasno da je ljubomorna!” reèe Mameha. “Sad nam morate pokazati kako æete se pomiriti. Hajde, Shojiro-san. Nemoj se sramiti! Moraš joj dati isto toliko poljubaca koliko si meni dao! Inaèe ne bi bilo pošteno! I na isti naèin!” Shojiro se morao pomuèiti, ali ipak je na kraju uspio povuæi Hatsumomo na noge. A onda ju je, uz glasne uzvike ohrabrenja ostalih gostiju, dohvatio u zagrljaj i nagnuo je prema natrag. Sekundu kasnije naglo se uspravio s bolnim uzvikom i uhvatio se za usnicu. Hatsumomo ga je ugrizla, ne toliko jako da bi ga raskrvarila, ali dovoljno jako da se trgne od bola. Stajala je pred njim, oèiju stisnutih od srdžbe i iskeženih zubi, a onda je zamahnula rukom i pljusnula ga. Mislim da joj je šake koji je popila zamutio vid, jer ga je udarila po glavi, a ne po licu. “Što se dogodilo?” upitao me je Tachibana. Njegove su rijeèi jasno odjeknule u tišini sobe kao da je netko za-mahao zvoncem. Nisam mu odgovorila, ali kad je èuo Shojira kako tiho jeca i Hatsumomin soptavi dah, sigurna sam da mu je sve bilo jasno. “Hatsumomo-san, molim te”, rekla je Mameha, govoreæi mirnim glasom koji se u toj situaciji doimao krajnje neobièno, “uèini mi uslugu... pokušaj se smiriti.” Ne znam jesu li Mamehine rijeèi proizvele baš onakav uèinak kakvom se ona nadala ili je Hatsumomin um veæ bio poremeæen. U svakom sluèaju, bacila se na Shojira i poèela ga udarati gdje god je stigla. Mislim da je u tom trenutku na neki naèin bila luda. Nije izgledalo kao da je dobila slom živaca, èinilo se kao da joj je duh prekinuo svaku vezu s bilo èime. Direktor kazališta naglo je ustao od stola i požurio do njih kako bi Hatsumomo odvukao od Shojira. Nekako usred svega toga, Mameha se izvukla iz sobe i vratila se malo kasnije s vlasnicom èajane. Do tada je direktor kazališta veæ zgrabio Hatsumomo s leða i držao je.

Mislila sam da je kriza prošla, ali sad je Shojiro dreknuo na Hatsumomo, tako glasno da smo èuli jeku njegova glasa kad se odbio o proèelja zgrada u Gionu, na drugoj obali. “Èudovište!” vrisnuo je. “Ugrizla si me!” Ne znam što bi itko od nas napravio da vlasnica èajane nije bila tako pribrana. Tiho je umirivala Shojira i istodobno dala znak direktoru kazališta neka izvede Hatsumomo. Kako sam kasnije saznala, on je nije samo odveo u i i

418 419 unutrašnjost èajane, nego ju je odvukao dolje i izbacio na ulicu. Te se noæi Hatsumomo uopæe nije vratila u okiyu. Kad se sljedeæeg dana napokon pojavila, zaudarala je kao da je bljuvala i kosa joj je bila u neredu. Majka ju je odmah pozvala u svoju sobu i dugo ju je tamo zadržala. Nekoliko dana kasnije Hatsumomo je otišla iz okiye u jednostavnoj pamuènoj haljini koju joj je dala Majka i raspuštene kose, kako je nikad dotad nisam vidjela. Nosila je torbu sa svojim stvarima i nakitom i nije se ni od koga od nas oprostila, jednostavno je izašla na ulicu. Nije otišla dobrovoljno - Majka ju je izbacila. U stvari, Mameha je vjerovala kako se Majka veæ godinama pokušavala riješiti Hatsumomo. Bez obzira je li to stvarno bila istina ili nije, sigurna sam da je Majci bilo drago što ima jedna usta manje koja mora hraniti, buduæi da Hatsumomo nije više zaraðivala kao nekad, a do hrane se sve teže dolazilo. Da Hatsumomo nije bila toliko èuvena po svojoj zloæi, možda bi ju neka okiya rado prihvatila, èak i nakon onog što je napravila Shojiru. Ali ona je bila kao èajnik koji i u dobre dane opeèe ruku svakog tko mu se približi. Svi su u Gionu to znali. Ne znam toèno što se kasnije dogaðalo s Hatsumomo. Nekoliko godina nakon svršetka rata èula sam da zaraðuje za život kao prostitutka u èetvrti Miyagawacho. Sigurno nije ondje dugo ostala, jer te veèeri kad sam to èula o njoj, jedan se muškarac na toj istoj zabavi kleo kako æe je naæi i platiti za njezine usluge, ako je stvarno prostitutka. Doista ju je tražio, ali je nigdje nije mogao naæi. Vjerojatno je s vremenom dokrajèila život prekomjernim opijanjem. Ne bi bila prva gejša koja je tako završila. Baš kao što se netko privikne na to da ima kljastu nogu, tako smo se svi mi u okiyi bili navikli na Hatsumomo. Mislim da nitko od nas nije do kraja shvaæao na koje nas je sve naèine tlaèila njezina prisutnost, sve dok nije 420 otišla i dok se okiya nije poèela polako oporavljati. Èak i kad bi Hatsumomo samo spavala u svojoj sobi, sluškinje su bile svjesne da je ona tamo i da æe ih prije ili kasnije poèeti zlostavljati. Živjele su u onoj vrsti napetosti kao kad hodaš preko zaleðenog ribnjaka i znaš da bi led svakog èasa mogao puknuti. Što se pak tièe Buèe, mislim da je ona postala ovisnom o svojoj starijoj sestri, te se na neki naèin osjeæala izgubljenom bez nje. Ja sam veæ prije Hatsumomina odlaska postala najdragocjenijom imovinom okiye, ali i meni je trebalo vremena da se odviknem nekih navada koje sam stekla zbog Hatsumomo. Svaki put kad bi me neki muškarac èudno pogledao, uhvatila bih se kako razmišljam je li mu možda Hatsumomo isprièala nešto ružno o meni i nisam se toga mogla osloboditi još dugo nakon njezina odlaska. Kad bih se u okiyi uspinjala stubama na kat, još uvijek sam gledala u pod, od straha da æu na vrhu stuba naæi Hatsumomo kako samo èeka koga æe napasti. Ne mogu ti reæi koliko sam puta stala na zadnju stubu, podigla pogled i tek tada odjednom shvatila kako nje

više nema i nikad je više neæe biti. Znala sam da je otišla, ali mi se ipak èinilo kao da je prazno predvorje zadržalo nešto od njezine prisutnosti. Èak i sada, kad sam veæ žena u godinama, ponekad dok podižem brokatni zastorèiæ sa zrcala na mom toaletnom stoliæu, na sekundu pomislim hoæu li je možda ugledati u zrcalu kako mi se podrugljivo smješka. 421 i Dvadeset osmo poglavlje Mi u Japanu nazivamo godine od velike ekonomske krize do završetka Drugog svjetskog rata kurotani - dolina mraka, to razdoblje kad su toliki ljudi živjeli poput djece èije su glave potonule pod valovima. Kao što je to èesto sluèaj, mi u Gionu patili smo manje od ostalih. Dok je, na primjer, veæina Japanaca živjela u mraènoj dolini veæ od poèetka tridesetih godina, nas je u Gionu još uvijek grijalo nešto sunca. Sigurna sam da ti ne moram objašnjavati zašto: žene koje su imale golemu sreæu biti ljubavnicama kabinetskih ministara i mornarièkih zapovjednika prenosile su nešto od te svoje sreæe drugima. Moglo bi se reæi kako je Gion bio poput kakvog jezera visoko u planini koje se punilo vodom iz nepresušnih izvora. Na nekim je mjestima dotjecalo više vode nego na drugima, ali je svaka kap dizala ukupnu razinu jezera. Zahvaljujuæi generalu Tottoriju naša je okiya bila mjesto na kojem je voda obilato dotjecala u jezero. Tijekom nekoliko godina situacija oko nas postajala je sve gora i gora, ali još dugo nakon što je uvedeno smanjenje opskrbe, mi smo nastavili dobivati redovite isporuke hrane, èaja, platna, èak i takve luksuzne robe kao što su kozmetièki preparati i èokolada. Mogli smo sve te stvari zadržati za sebe i živjeti iza zatvorenih vrata, ali Gion nije takva sredina. Majka je dijelila veliki dio onoga što smo dobivali i smatrala je to pametno potrošenim sredstvima, ne zato što je bila velikodušna, naravno, nego zato što smo svi bili poput paukova zguranih na istoj mreži. Ponekad su nam 422

ljudi dolazili tražiti pomoæ i mi smo im je drage volje pružali, kad god smo mogli. Jednom je, na primjer, u jesen 1941., policija uhvatila jednu sluškinju s kutijom u kojoj je bilo deset puta više kupona za hranu nego što je njezina okiya trebala imati. Njezina ju je gospodarica poslala k nama da je sakrijemo, dok ona ne naðe naèina kako æe je poslati na selo - jer, naravno, svaka je okiya u Gionu stvarala zalihe kupona, a što je okiya bila bolja, to ih je obièno više imala. Poslala ju je k nama, a ne nekome drugome, zato što je general Tottori naredio vojnoj policiji da nas ne uznemiravaju. I tako, vidiš, premda je èitav Gion bio planinsko jezero puno vode, mi smo bile ribe koje su plivale u najtoplijoj struji. Kako je Japan nastavio sve dublje tonuti u mrak, na posljetku je došao trenutak kad se ugasila i posljednja zraka svjetla na kojoj smo se dotad uspijevali grijati.To se dogodilo u jednom trenutku, rano poslijepodne jednog dana u prosincu 1942. godine, nekoliko tjedana prije Nove godine. Upravo sam doruèkovala, odnosno jela svoj prvi obrok toga dana, jer sam èitavo jutro pomagala u èišæenju okiye i pripremama za Novu godinu, kad je s ulaza zazvao neki muški glas. Pomislila sam kako je to vjerojatno neki dostavljaè i nastavila sam jesti, ali me je trenutak kasnije prekinula sluškinja i obavijestila me kako jedan vojni policajac traži Majku. “Vojni policajac?” rekla sam. “Reci mu da je Majka izašla.” “Rekla sam, gospoðo. On je rekao da onda hoæe razgovarati s vama.” Kad sam ušla u predvorje, policajac je upravo svlaèio èizme u ulaznom prostoru. Vjerojatno bi veæini ljudi laknulo veæ kad bi vidjeli da mu je pištolj još uvijek u kožnoj navlaci, ali kao što rekoh, naša je okiya sve do tada živjela u drugaèijim okolnostima. Obièno bi se policajac ponašao još ljubaznije od veæine ostalih posjetilaca i is423

prièavao bi se što nas je možda uzrujao svojim dolaskom. Ali ovaj je svlaèio èizme... dakle, na taj je naèin htio pokazati kako kani uæi, bez obzira hoæemo li ga pozvati unutra ili neæemo. Naklonila sam se i pozdravila ga, ali on me je samo kratko pogledao kao da mi hoæe reæi kako æe se kasnije pozabaviti sa mnom. Napokon je nategnuo èarape i skinuo kapu, a onda je ušao u predvorje i rekao kako želi pogledati naš povrtnjak. Samo tako, bez i jedne rijeèi isprike što nas uznemirava. Vidiš, u to je vrijeme veæ gotovo svatko u Kvotu, a vjerojatno i posvuda u Japanu, pretvorio svoje ukrasne vrtove u povrtnjake - to jest, svatko osim nas. General Tottori nas je opskrbljivao dovoljnim kolièinama hrane, tako da nismo morale prekopati naš vrt i mogle smo i dalje uživati u mahovini, cvijeæu i patuljastom javoru u kutu dvorišta. Kako je bila zima, nadala sam se da æe policajac pogledati dijelove tla na kojima su biljke povenule i istrunule, pa æe pomisliti kako smo sadile tikvice i slatki krumpir izmeðu ukrasnih nasada. I tako sam ga povela u dvorište i ništa nisam rekla, samo sam ga gledala kako je kleknuo i prstima opipavao zemlju. Pretpostavljam da je htio provjeriti je li zemlja prekopavana zbog sadnje. Tako sam oèajnièki pokušavala smisliti što bih rekla da sam izlanula prvo što mi je palo na pamet. “Zar vas ova zemlja poprašena snijegom ne podsjeæa na more posuto pjenom?” On mi nije odgovorio, samo se ukoèeno u-spravio i upitao koje smo povræe sadili. “Gospodine”, odgovorila sam, “jako mi je žao, ali nismo imale prilike bilo što zasaditi. A sad, kad je zemlja tvrda i smrznuta...” “Dakle, vaša nas je mjesna zajednica toèno obavijestila!” rekao je, skidajuæi kapu. Zatim je iz džepa izvukao komad papira i poèeo mi èitati dugaèki popis prekršaja koje je poèinila naša okiya. Ne mogu se ni sjetiti što je sve tamo bilo navedeno, stvaranje zaliha pamuènih materijala, neizvršavanje naredbe o predaji metalnih i gumenih predmeta za potrebe ratne industrije, nepropisno koriš424 tenje kupona za opskrbu, sve takve stvari. Istina je da smo sve to radili, baš kao i svaka druga okiya u Gionu. No naš je zloèin, pretpostavljam, bio to što smo imali više sreæe od veæine drugih, te što smo uspjeli preživjeti duže i u boljem stanju od svih ostalih, osim nekih rijetkih iznimaka. Sreæom po mene, Majka se upravo tada vratila. Èinilo se kao da se uopæe nije iznenadila što vidi vojnog policajca, u stvari, ponašala se prema njemu uljudnije nego što se ikad ponašala prema bilo kome. Vrata su bila zatvorena, ali mogla sam ih èuti kako dugo razgovaraju. U jednom trenutku, kad je izašla iz sobe nešto uzeti, povukla me je ustranu i rekla mi: “General Tottori je jutros stavljen u pritvor. Bolje požuri i sakrij naše najvrednije stvari ili æemo sutra ostati bez njih.” Nekoæ u Yoroidu znala bih se okupati u jezercu u hladne proljetne dane i zatim bih ležala na stijenama pokraj jezera, upijajuæi toplinu sunca. Ako bi sunce nestalo iza oblaka, kao što se èesto dogaðalo, hladni bi se zrak ovio oko mene poput metalnog oklopa. Onog trenutku kad sam saznala za generalovu nesreæu, stojeæi tamo u ulaznom predvorju okiye, obuzeo me isti osjeæaj. Kao da je naglo nestalo sunca, možda zauvijek, a ja sam osuðena da mokra i gola stojim na ledenom zraku. U roku od tjedan dana nakon posjeta onog policajca, naša je okiya ostala bez svih onih stvari kojih su se druge obitelji odavno morale odreæi, kao na primjer, zaliha hrane, donjeg rublja i tako dalje. Dotad smo uvijek mi bili Mamehin glavni izvor paketiæa èaja, kojima je potom, pretpostavljam, kupovala druge usluge. Ali sad su njezine zalihe bile obilnije od naših, tako da je ona postala naš izvor za dobavljanje potrebnih namirnica. Pred kraj mjeseca mjesna je zajednica poèela konfiscirati velik dio naše keramike i pergament-nih svitaka, koje bi zatim prodavali na takozvanoj “sivoj burzi”, trgovini ispod ruke koja se razlikovala od “crne

425 burze”. Na crnoj burzi su se nabavljale takve stvari kao gorivo, namirnice, metalni predmeti i tako dalje, uglavnom sve ono što je bilo racionirano i èime je bilo zabranjeno trgovati. Siva je burza bila bezazlenija, na njoj su kuæanice prodavale svoje dragocjenosti kako bi došle do gotovine. U našem sluèaju, meðutim, nama su stvari oduzimane i prodavane ne samo zbog potrebe, nego i za kaznu, tako da je sav dobiveni novac odlazio drugima. Predsjednica mjesne zajednice, gospodarica susjedne okiye, uvijek je duboko žalila kad bi nam dolazila uzimati stvari. Meðutim, vojna je policija izdala takvu naredbu i nitko tu ništa nije mogao, morali su slušati. Ako su prve godine rata slièile na uzbudljivo putovanje morem, moglo bi se reæi da smo sredinom 1943. svi shvatili kako su valovi previsoki za naš brod. Mislili smo da æemo se svi utopiti, a mnogima se to doista dogodilo. Nismo samo iz dana u dan sve bjednije živjeli, nego smo se, mislim, iako se to nitko nije usuðivao priznati, svi poèeli brinuti kakav æe biti konaèni ishod rata. Nitko se više nije zabavljao, mnogi su ljudi, èini se, smatrali kako ne bi bilo domoljubno dopustiti si bilo kakvu šalu i veselje. Jedino što sam èula u tom razdoblju, a što je donekle slièilo na šalu, bila je reèenica koju je jedne veèeri izrekla gejša Raiha. Mjesecima smo slušale glasine kako vojna vlada namjerava zatvoriti sve èetvrti gejša u Japanu, a u zadnje smo vrijeme poèele shvaæati kako æe se to doista dogoditi. Sve smo se pitale što æe biti s nama, kad se odjednom javila gejša Raiha. “Ne možemo tratiti vrijeme na razmišljanje o takvim stvarima”, rekla je. “Ništa nije toliko crno kao buduænost, osim možda prošlosti.” Tebi to možda ne zvuèi smiješno, ali mi smo se te veèeri smijale sve dok nam suze nisu pošle na oèi. Uskoro æe se èetvrti gejša doista zatvoriti. Kad se to dogodi, nas æe sigurno poslati na rad u tvornice. Kako bi donekle mogao stvoriti sliku o tome što je znaèilo raditi u tvornici, dopusti mi da ti isprièam što se dogodilo s Hatsumomi-nom prijateljicom Korin. 426 Protekle se zime njoj dogodila katastrofa koje se svaka gejša u Gionu najviše bojala. Jedna je sluškinja, koja se u njezinoj okiyi brinula za kupaonicu, pokušala zapaliti stare novine kako bi ugrijala vodu i izgubila je nadzor nad vatrom. Èitava je okiva izgorjela u požaru, zajedno sa zbirkom kimona. Korin je završila kao radnica u jednoj tvornici u južnom dijelu grada, gdje je montirala leæe na ureðaje za izbacivanje bombi iz zrakoplova. Sljedeæih je mjeseci povremeno dolazila u Gion da nas posjeti i sve smo bile užasnute kad smo vidjele koliko se promijenila. Nije samo svaki put izgledala sve nesretnija: sve smo iskusile nesreæu ili smo barem bile na nju pripravljene. Ali uz to je kašljala, štoviše, kašalj je postao sastavni dio nje, kao što je pjesma sastavni dio ptice, a koža joj je potamnjela kao da ju je namakala u tušu - naime, ugljen koji se koristio u tvornicama bio je vrlo loše kakvoæe, tako da je sve unutar i oko tvornica bilo prekriveno èaðom. Jadna je Korin morala raditi dvostruku smjenu, a za hranu je dobivala jednom dnevno zdjelicu slabe juhe s nekoliko rezanaca ili vodenastu rižinu kašu, pomiješanu s korama krumpira. Možeš, prema tome, zamisliti koliko smo se bojale tvornice. Osjeæale smo zahvalnost svakog jutra kad bismo se probudile i otkrile kako Gion još nije zatvoren. A onda, jednog snježnog jutra u sijeènju, stajala sam u redu pred duæanom držeæi u ruci bonove za rižu, kad je trgovac iz susjednog duæana provirio kroz vrata i viknuo u hladni zrak: “Dogodilo se!” Svi smo se meðusobno pogledali. Ja sam bila ukoèena od hladnoæe i bilo mi je svejedno o èemu on to govori, jer sam na sebi imala samo svoju seljaèku odjeæu i preko nje prebaèen debeli šal - nitko više nije danju oblaèio kimono. Napokon gejša ispred mene oèisti rukom snijeg s obrva i upita ga o èemu to govori. “Nije valjda završio rat?” upitala je.

“Vlada je objavila zatvaranje èetvrti gejša”, odgovorio je trgovac. “Sve se morate sutra ujutro javiti u ured za registraciju.” 427 Jedan smo dugi trenutak nijemo slušale zvuk radija koji je dopirao iz njegova duæana. A onda su se vrata sa štropotom zatvorila i ponovo se nije èulo ništa osim tihog šuštanja snijega koji je padao. Pogledala sam oèajna lica drugih gejša oko mene i shvatila da sve mislimo isto. Koji , æe nas od muškaraca koje smo poznavale spasiti rada u tvornicama? Iako je general Tottori bio moj danna sve do prethodne godine, ja ni u kom sluèaju nisam bila jedina gejša koja ga je poznavala. Morala sam stiæi do njega prije drugih. Bila sam preslabo odjevena za tako hladan dan, ali gurnula sam bonove natrag u džep svojih seljaèkih hlaèa i odmah krenula prema sjeverozapadnom dijelu grada. Govorkalo se kako general živi u svratištu Suruva, onom istom u kojem sam se toliko godina sastajala s njim dva puta tjedno. Stigla sam tamo otprilike za jedan sat ili nešto više, lica i ruku opeèenih hladnoæom i prekrivena snijegom. No, kad sam pozdravila vlasnicu svratišta, ona se prvo zagledala u mene, zatim se naklonila u znak isprièavanja i rekla kako nema pojma tko sam ja. “To sam ja, gospodarice... Sayuri! Došla sam razgovarati s generalom.” “Sayuri-san... nebesa! Nikad nisam mislila da æu vas vidjeti tako odjevenu, izgledate kao žena kakvog seljaka.” Odmah me je uvela unutra, ali nije me htjela najaviti generalu dok me prvo nije odvela na kat i obukla mi je dan svoj kimono. Èak je potrošila nešto svoje šminke koju je uspjela saèuvati i malo me našminkala, kako bi me ge neral prepoznao kad me vidi. “, Kad sam ušla u sobu, general Tottori je sjedio za sto; lom i slušao nekakvu dramsku emisiju na radiju. Njegov s se pamuèni kimono rastvorio, otkrivajuæi pogledu košèata prsa i rijetke sijede dlake. Jasno sam mogla vidjeti da su : njegove teškoæe u ovih proteklih godinu dana bile daleko i gore od mojih. Napokon, bio je optužen za strašne zloèine - nemar, nesposobnost, zlouporabu položaja i tako dalje; neki su ljudi smatrali kako je imao veliku sreæu što je 428 izbjegao zatvor. Jedne su mu novine èak pripisale krivnju za poraze naše mornarice na Južnom Pacifiku, jer nije nadzirao pošiljke brodovima. Pa ipak, neki ljudi bolje podnose teškoæe od drugih, a ja sam veæ na prvi pogled vidjela kako je njega teško pritisnuo teret ove protekle godine: kosti su mu izgledale nekako staraèki krhke pa èak mu je i lice izgledalo pomalo izoblièeno. Ranije je uvijek vonjao na ukiseljeno povræe. Sad, kad sam mu prišla i duboko se naklonila, osjetila sam kako iz njega izbija kiseli vonj nekakve druge vrste. “Vrlo dobro izgledate, generale”, rekla sam, iako je to, naravno, bila laž. “Kako mi je drago što vas ponovo vidim!” General ugasi radio. “Ti nisi prva koja me je potražila”, reèe. “Ne mogu ti pomoæi, Savuri.” “Ali ja sam se tako žurila! Ne mogu zamisliti da je netko uspio stiæi ovamo prije mene!” “U posljednjih tjedan dana posjetila me je gotovo svaka gejša koju sam ikad upoznao, ali ja više nemam utjecajnih prijatelja. Uostalom, ne znam zašto bi gejša tvog položaja tražila pomoæ od mene. Ti uživaš simpatije tolikih utjecajnih ljudi.” “Uživati simpatije i imati prave prijatelje koji su voljni pomoæi, to su dvije vrlo razlièite stvari”, odgovorila sam. “Da, imaš pravo. Uostalom, kakvu si pomoæ došla tražiti od mene?” “Bilo kakvu, generale. Mi ovih dana ni o èemu drugome ne govorimo nego kako æe nam jadan biti život u tvornici.”

“Život æe biti jadan za one koje budu imale sreæe. Ostale neæe ni doživjeti kraj rata.” “Ne razumijem.” “Uskoro æe poèeti padati bombe”, odgovori general. “Možeš biti sigurna da æe ih najviše pasti na tvornice. Ako želiš živa doèekati kraj rata, bolje naði nekoga tko te može skloniti na nekakvo sigurno mjesto. Na žalost, ja nisam taj. Ja sam veæ iskoristio sav utjecaj koji sam imao.” 429 Nakon toga, general se raspitao za Majèino zdravlje, pa za Tetièino i ubrzo se potom oprostio sa mnom. Tek sam mnogo kasnije doznala što je mislio time da je iskoristio utjecaj koji je imao. Vlasnica Suruve imala je mladu kæer, general ju je preko svojih veza uspio poslati u jedan manji grad na sjeveru Japana. Na povratku do okiye shvatila sam kako je došlo vrijeme da nešto poduzmem, ali nisam znala što. Èinilo mi se kako veæ i jednostavna zadaæa obuzdavanja vlastite panike prelazi moje snage. Navratila sam u stan u kojem je Mameha sada živjela - naime, njezina je veza s barunom bila okonèana prije nekoliko mjeseci i ona se preselila u jedan mnogo manji stan. Mislila sam kako æe mi ona možda znati reæi što da poduzmem, ali nju je takoðer uhvatila panika, gotovo isto toliko koliko i mene. “Barun ne želi ni prstom maknuti da mi pomogne”, rekla mi je, blijeda od straha. “Nisam uspjela doæi do drugih muškaraca na koje sam raèunala. Bolje se sjeti nekoga, Savuri, i otiði što prije do njega.” Kako sam veæ više od èetiri godine izgubila svaku vezu s Nobuom, odmah mi je bilo jasno da ne mogu otiæi k njemu. A što se tièe predsjednika... pa, iako bih vrlo rado iskoristila bilo kakvu izliku da samo malo s njim porazgo-varam, nikad ga ne bih mogla moliti za uslugu. Koliko god me je srdaèno pozdravljao kad bismo se sluèajno susreli u hodniku neke èajane, nisam bila pozivana na njegove zabave, èak ni kad su pozivane mnogo beznaèajnije gejše. Osjeæala sam se povrijeðenom zbog toga, ali što sam mogla uèiniti? U svakom sluèaju, èak i kad bi mi predsjednik želio pomoæi, novine su u posljednje vrijeme bile pune èlanaka o njegovim svaðama s vojnom vladom. On je oèigledno i sam imao previše problema. I tako sam ostatak popodneva provela hodajuæi ulicama po užasnoj hladnoæi, obilazeæi èajane i raspitujuæi se o ljudima koje nisam vidjela tjednima, èak mjesecima. Ni jedna od vlasnica èajana nije mi znala reæi gdje bi ih mogla naæi. 430 Te veèeri èajana Ichiriki bila je vrlo zaposlena nizom oproštajnih zabava. Bilo je zanimljivo vidjeti kako su pojedine gejše reagirale na vijest o zatvaranju Giona. Neke su izgledale slomljena duha, druge su se doimale poput kipova Buddhe - smirene i lijepe, ali prekrivene koprenom tuge. Ne mogu reæi kako sam ja izgledala, ali mozak mi je radio poput raèunala. Toliko sam bila zaokupljena smišljanjem planova - kojem bih se muškarcu mogla obratiti i kako æu to izvesti - da sam jedva èula kako mi jedna sluškinja govori da me traže u jednoj drugoj sobi. Mislila sam da me poziva neka skupina muškaraca, ali me je ona povela na kat i niz jedan hodnik u stražnji dio èajane. Otvorila je vrata jedne male tatami sobe u kojoj nikad dotad nisam bila. A ondje, sam za stolom s èašom piva, sjedio je Nobu. Prije nego što sam mu se dospjela nakloniti ili bilo što progovoriti, rekao je: “Razoèarala si me, Savuri.” “Zaboga! Nisam imala èast biti u vašem društvu èetiri godine, Nobu-san, i veæ sam vas, u prvoj sekundi, razoèarala. Što sam to tako brzo uspjela pogriješiti?” “Kladio sam se sam sa sobom kako æeš zinuti kad me vidiš.” “Ako hoæete èuti istinu, toliko sam iznenaðena da se ne mogu maknuti!” “Uði unutra i pusti sluškinju neka zatvori vrata. Ali prvo joj reci da donese još jednu èašu i još piva. Nas dvoje moramo neèemu nazdraviti.” Uèinila sam kako mi je rekao i potom sjela na zaèelje stola, tako da je njegov ugao bio izmeðu nas. Osjeæala sam njegove oèi na sebi gotovo kao da me

njima dodiruje. Po-crvenjela sam kao da mi obraze žari toplina sunca, jer veæ sam bila zaboravila kakav je to laskavi osjeæaj kad ti se netko divi. “Vidim ti na licu odreðenu uglatost koju nikad ranije nisam vidio”, rekao mi je. “Nemoj mi reæi da gladuješ kao svi ostali. To nikad ne bih oèekivao kod tebe.” “Nobu-san i sam izgleda nešto mršaviji.” 431

“Ja imam dovoljno hrane, samo nemam vremena jesti.” “Drago mi je èuti da barem imate posla.” “To je najèudnije što sam ikad èuo. Kad vidiš nekoga tko je uspio ostati živ sklanjajuæi se od metaka, zar ti prvo padne na pamet kako ti je drago što je imao èime ispuniti vrijeme?” “Nadam se da Nobu-san time ne misli kako mu je život uistinu u opasnosti...” “Nitko me ne pokušava ubiti, ako to misliš. Ali ako je kompanija Iwamura moj život, onda da, doista sam u strahu za svoj život. A sad mi reci ovo: što se dogodilo s tvojim dannom?” “General je dobro i živi onako kako svi živimo, pretpostavljam. Kako je ljubazno od vas što pitate za njega.” “Oh, ja to uopæe ne pitam iz ljubaznosti.” “Njemu ovih dana vrlo malo ljudi želi dobro. Ali da promijenimo temu. Nobusan, trebam li zakljuèiti da ste vi iz noæi u noæ dolazili ovamo u Ichiriki i skrivali se od mene u ovoj neobiènoj sobi na katu?” “Ovo je zbilja neobièna soba, zar ne? Ja mislim da je jedina u èitavoj èajani koja ne gleda na vrt. Ako otvoriš ove papirnate zaslone, vidjet æeš da gleda na ulicu.”°. “Nobu-san izgleda dobro poznaje ovu sobu.” “Zapravo, ne. Prvi put sam ovdje.” Napravila sam grimasu kad je to rekao, kako bih pokazala da mu ne vjerujem. “Misli što hoæeš, Savuri, ali doista nikad nisam bio u ovoj sobi. Mislim da je to spavaæa soba za goste koji žele prespavati u èajani, ako se sluèajno pojavi neki takav gost. Vlasnica je bila tako ljubazna da mi dopusti uzeti ovu sobu kad sam joj objasnio zašto sam došao.” “Kako tajanstveno... Znaèi, došli ste s nekim ciljem. Hoæu li saznati o èemu se radi?” “Èujem sluškinju kako se vraæa s pivom”, reèe Nobu. “Saznat æeš kad ona ode.” 432 Vrata se otvore i sluškinja stavi na stol pladanj s pivom. Pivo je tih dana predstavljalo veliku rijetkost, stoga je bio pravi doživljaj gledati žutu tekuæinu kako se diže u èaši. Kad je sluškinja otišla, podigli smo èaše, a Nobu je rekao: “Došao sam nazdraviti tvom dannil” Kad sam to èula, spustila sam èašu. “Nobu-san, moram reæi, danas ima vrlo malo stvari kojima se bilo tko od nas može veseliti. Ali trebalo bi mi nekoliko tjedana da uopæe poènem nasluæivati zašto biste vi željeli poèastiti zdravicom moga dannu.” “Trebao sam se odreðenije izraziti. Nazdravljam gluposti tvoga dannel Prije èetiri godine rekao sam ti kako je on bezvrijedan èovjek i on je dokazao da sam bio u pravu. Ne misliš tako?” “Zapravo... on više nije moj danna.” “To je baš ono o èemu govorim! A èak i da jest, ne bi ništa mogao za tebe uèiniti, je li tako? Ja znam da æe se Gion zatvoriti i da vas je sve zbog toga uhvatila panika. Jutros me je u ured nazvala izvjesna gejša... neæu je imenovati... ali zamisli! Pitala me je mogu li joj naæi posla u kompaniji Iwamura.” “Ako smijem pitati, što ste joj odgovorili?” “Nema posla ni za koga, jedva ga ima i za mene. Èak bi i predsjednik ubrzo mogao ostati bez posla i završiti u zatvoru ako ne poène izvršavati naloge

vlade. Uvjerio ih je kako nemamo moguænosti proizvoditi bajunete i èahure za metke, ali sad traže od nas da pravimo nacrte za lovaèke avione! Daj, reci, lovaèke avione? Mi proizvodimo kuæanske aparate! Katkad mi zbilja nije jasno što ti ljudi misle.” “Nobu-san bi trebao tiše govoriti.” “Tko æe me èuti? Tvoj general?” “Kad veæ spominjete generala”, rekla sam, “doista sam danas otišla k njemu kako bih ga zamolila za pomoæ.” “Imaš sreæe da je još bio živ i da te je mogao primiti.” 433

“Zar je bio bolestan?” “Nije. Ali æe se jednog dana ubiti ako bude imao hrabrosti.” “Molim vas, Nobu-san, ne govorite tako.” “Nije ti pomogao, je li tako?” “Ne, rekao mi je kako je veæ iskoristio sav utjecaj koji je imao.” “Za to mu sigurno nije trebalo mnogo vremena. Zašto to malo utjecaja nije saèuvao za tebe?” “Nisam ga vidjela više od godinu dana...” “Mene nisi vidjela više od èetiri godine. A ja sam saèuvao za tebe najvažniji dio svog utjecaja. Zašto me nisi ranije potražila?” “Ali ja sam mislila da se vi èitavo ovo vrijeme ljutite na mene. Pa pogledajte se, Nobu-san! Kako sam mogla doæi k vama?” “Kako si mogla ne doæi? Ja te mogu spasiti od rada u tvornici. Imam za tebe savršeno sklonište. I vjeruj mi, doista je savršeno, kao gnijezdo za ptièicu. Ti si jedina kojoj æu ga dati, Sayuri. A neæu ti ga dati dok se ne nakloniš preda mnom do poda i ne priznaš mi koliko si pogriješila u vezi s onim što se dogodilo prije èetiri godine. I te kako si u pravu kad kažeš da se ljutim na tebe! Možda æemo oboje umrijeti prije nego što se ponovo vidimo. Ja sam izgubio možda jedinu šansu koju sam imao. I nije bilo dovoljno što si me odgurnula, potrošila si najljepše godine svog života na budalu, na èovjeka koji èak nije bio u stanju platiti svoj dug domovini, a kamo li tebi. A mirno živi dalje kao da ništa nije skrivio!” Možeš misliti kako sam se osjeæala, jer Nobu je bio èovjek koji je rijeèima gaðao kao kamenjem. Nije se radilo samo o rijeèima i njihovu znaèenju, nego o naèinu kako ih je govorio. Najprije sam èvrsto odluèila da neæu plakati, bez obzira što mi bude govorio, ali ubrzo mi je palo na pamet kako Nobu možda baš oèekuje od mene da se ra-splaèem. I to je bilo tako lako, kao pustiti komadiæ papira da mi isklizne iz prstiju. Suze su mi klizile niz obraze, a svaku sam od njih isplakala zbog drugog razloga. Bilo je toliko toga što sam trebala oplakati, èinilo mi se. Plakala sam zbog Nobua, zbog sebe, plakala sam jer nisam znala što æe biti sa svima nama. Plakala sam èak i zbog generala, i zbog Korin, koja je sva posijedjela i osušila se od života u tvornici. I zatim sam napravila ono što je Nobu tražio od mene. Odmaknula sam se od stola i poklonila mu se duboko, do poda. “Oprostite mi što sam bila tako nerazumna”, rekla sam. “Oh, uspravi se, molim te. Dovoljno mi je ako mi kažeš da neæeš opet napraviti istu pogrješku.” “Neæu.” “Svaka sekunda koju si provela s tim èovjekom bila je uzalud potraæena! A zar ti nisam rekao kako æe se upravo to dogoditi? Možda si sad dovoljno nauèila da u buduæe znaš kako moraš slijediti svoju sudbinu.” “Slijedit æu svoju sudbinu, Nobu-san. Ja ništa drugo i ne tražim od života.” “To mi je drago èuti. A kamo te vodi tvoja sudbina?” “Èovjeku koji upravlja kompanijom Iwamura”, odgovorila sam. Dakako, ja sam mislila na predsjednika. “Tako je”, rekao je Nobu. “A sad, doði da popijemo pivo.”

Navlažila sam usta - previše sam bila uzrujana i rastrojena da bih osjeæala žeð. Nakon toga mi je Nobu isprièao kakvo je to gnijezdo pripremio za mene. To je bio dom njegova dobra prijatelja Arashina Isamua, kreatora kimona. Ne znam sjeæaš li ga se, on je bio gost na onoj zabavi na barunovom imanju prije mnogo godina, onoj na kojoj su bili Nobu i doktor Rak. Kuæa gospodina Arashina, koja mu je služila i kao radionica, nalazila se na sprudovima rijeke Kamo, oko pet kilometara uzvodno od Giona. Donedavno, on je sa svojom ženom i kæeri izraðivao prekrasna kimona u Yuzen stilu, kojima se proslavio. U zadnje vrijeme, meðutim, svi su kreatori kimona morali šivati padobrane - jer oni su, na kraju krajeva, bili vièni raditi sa

434 435 svilom. To je bio posao koji sam brzo mogla nauèiti, rekao je Nobu, a obitelj Arashino æe me rado primiti. Nobu æe osobno srediti sve potrebne formalnosti s vlastima. Napisao je adresu gospodina Arashina na komadiæ papira i dao mi ga. Rekla sam Nobuu kako sam mu zahvalna i ponovila sam to više puta. On je svaki put izgledao sve zadovoljniji sobom. Baš kad sam mu htjela predložiti da se prošeta sa mnom po netom napadalom snijegu, on je pogledao na sat i ispio zadnji gutljaj piva. “Savuri”, rekao mi je, “ne znam kad æemo se opet vidjeti, ni kako æe izgledati svijet kad se ponovo sretnemo. Možda æemo oboje do tada vidjeti mnogo strahota i užasa. Ali svaki put kad osjetim potrebu da se podsjetim na to kako na svijetu postoji ljepota i dobrota, mislit æu na tebe.” “Nobu-san! Možda ste trebali otiæi u pjesnike!” “Ti vrlo dobro znaš da nema nièeg pjesnièkog u meni.” “Znaèe li vaše oèaravajuæe rijeèi da se spremate otiæi? Nadala sam se da æemo se zajedno prošetati po snijegu.” “Previše je hladno za šetnju. Ali možeš me ispratiti dolje, do izlaza., pa æemo se ondje oprostiti.” Pošla sam za njim niza stube i èuènula sam u ulaznom prostoru kako bih mu pomogla navuæi cipele. Zatim sam uvukla noge u visoke drvene geta natikaèe koje sam nosila zbog snijega i ispratila Nobua na ulicu. Ranijih bi godina Nobua èekao vozaè s automobilom, ali sad su samo vladini dužnosnici imali automobile, jer gotovo nitko više nije mogao doæi do benzina. Predložila sam mu da æu ga otpratiti do tramvaja. “Ne želim u ovom trenutku tvoje društvo”, odgovorio mi je. “Idem na sastanak s našim direktorom prodaje u Kvotu. Glava mi je i bez tebe puna briga.” “Nobu-san, moram reæi da mi se više sviða kako ste se oprostili sa mnom gore u sobi.” “Ako je tako, drugi put ostani gore.” Naklonila sam se i poželjela mu zbogom. Veæina muškaraca vjerojatno bi se u nekom trenutku osvrnula, ali Nobu je samo odgacao kroz snijeg do ugla, skrenuo na aveniju Shijo i nestao mi iz vida. U ruci sam držala cedulju koju mi je dao, s adresom gospodina Arashina. Shvatila sam da ju tako èvrsto stežem meðu prstima da bih je, kad bi to bilo moguæe, sigurno smrvila. Nije mi bilo jasno zbog èega sam toliko nervozna i uplašena. Ali nakon što sam trenutak zamišljeno zurila u pahuljice snijega koji je još uvijek padao, pogledala sam na duboke otiske No-buovih stopala u snijegu i imala sam osjeæaj da znam što je to zbog èega mi se srce steže. Kad æu opet vidjeti Nobua? Ili predsjednika? Ili uopæe Gion? Veæ su me jednom, dok sam bila dijete, otrgnuli od moga doma. Pretpostavljam da je uspomena na te strašne godine izazvala u meni tako duboki osjeæaj osamljenosti.

436 437 i Dvadeset deveto poglavlje Možda misliš da bi mi, zato što sam bila uspješna mlada gejša, vjerojatno netko drugi priskoèio u pomoæ, èak i da Nobu nije to uèinio. Ali gejša u nevolji nije baš dragulj koji leži na ploèniku i koji bi svatko rado pokupio. Svaka se od stotina gejša u Gionu borila da pronaðe nekakvo gnijezdo u koje æe se skloniti u tim posljednjim tjednima rata i samo je nekolicina imala sreæu da ga naðe. I tako, vidiš, svakog sam dana koji sam proživjela s obitelji Arashino sve jasnije osjeæala koliko dugujem Nobuu. Shvatila sam koliko stvarno imam sreæe u proljeæe sljedeæe godine kad sam saznala da je gejša Raiha poginula tijekom bombardiranja Tokvja fosfornim bombama. To je bila ona ista Raiha koja nas je sve nasmijala svojom dosjetkom kako ništa nije sumornije od buduænosti, osim prošlosti. Ona i njezina majka bile su ugledne gejše, a otac joj je bio iz jedne glasovite trgovaèke obitelji; mislili smo kako æe, od svih nas, Raiha najvjerojatnije živa doèekati kraj rata. U trenutku pogibije, navodno je èitala neku knjigu jednom od svojih malih neæaka na oèevu imanju u tokvjskoj èetvrti Denenchofu i sigurna sam da se osjeæala tako sigurnom kao nekoæ u Kvotu. Èudnom igrom sluèaja, u tom je istom zraènom napadu poginuo i veliki sumo hrvaè Miyagiyama. Oboje su živjeli relativno udobno. A s druge strane, Buèa, koja mi se èinila tako bespomoænom, uspjela je preživjeti rat, iako je tvornica leæa u predgraðu Osake, u kojoj je radila, bombardirana pet ili šest puta. Te sam godine nauèila kako ništa nije toliko ne438 predvidljivo kao to tko æe preživjeti u ratu, a tko neæe. Mameha je preživjela, radeæi u jednoj maloj bolnici u o-krugu Fukui kao pomoæna bolnièarka, ali je njezinu sluškinju Tatsumi ubila strašna bomba koja je pala na Naga-saki, a njezin je garderobijer, gospodin Ichoda, umro od srèanog napada tijekom jedne vježbe civilne zaštite. S druge strane, gospodin Bekku je radio u jednoj mornarièkoj bazi u Osaki, a ipak je nekako uspio ostati živ. Kao i general Tottori, koji je nastavio živjeti u svratištu Savuri sve do svoje smrti sredinom pedesetih godina, a isto je tako preživio i barun - premda je, na žalost, u prvim godinama saveznièke okupacije, izvršio samoubojstvo utaplja-njem u jednom od svojih prekrasnih ribnjaka, nakon što su mu oduzeli plemiæki naslov i najveæi dio imovine. Mislim da se nije mogao suoèiti sa svijetom u kojem više nije mogao udovoljiti svakom svom hiru. Što se pak tièe Majke, ni u jednom trenutku nisam sumnjala u to da æe ona preživjeti rat. Zahvaljujuæi svojoj visokorazvijenoj sposobnosti da izvuèe korist iz tuðe nevolje, ona se tako prirodno uklopila u sivo tržište kao da se èitavog života nièim drugim nije bavila i ne samo da nije osiromašila, nego se još više obogatila kupujuæi i prodajuæi obiteljske dragocjenosti drugih ljudi. Svaki put kad bi gospodin Arashino odluèio prodati neki kimono iz svoje zbirke kako bi došao do nešto gotovine, molio bi me da stupim u vezu s Majkom, kako bi mu ga ona prodala. Jer, vidiš, mnoga su kimona koja su se tih godina prodavala u Kvotu prošla kroz njezine ruke. Vjerojatno se gospodin Arashino nadao kako æe se Majka odreæi svoje zarade od prodaje i zadržati njegov kimono nekoliko godina dok ga on ne bude mogao otkupiti od nje - ali kad je došlo do toga, Majka ih nikad nije uspijevala pronaæi - odnosno barem je tako govorila. Arashinovi su bili vrlo ljubazni prema meni tijekom godina koje sam provela u njihovoj kuæi. Danju sam zajedno s njima šivala padobrane. Noæu sam, uz njihovu kæer i unu439

ka, spavala na futonima koje bismo uveèer razmotali po podu radionice. Imali smo jako malo ugljena, pa smo palili prešano lišæe - ili stare novine, èasopise, sve do èega smo mogli doæi - kako bismo se ugrijali. Dakako, hrane je bilo sve manje, ne možeš ni zamisliti što smo se sve navikli *”; jesti: mahune soje èime se obièno hranila stoka i nešto odvratno, što se zvalo nukapan, a radilo se od rižinih po-sija, prženih u tijestu od pšeniènog brašna i vode. Imalo je okus kao da žvaèeš staru, osušenu kožu, premda sam sigurna da bi koža vjerojatno bila ukusnija. Vrlo rijetko bismo uspjeli nabaviti malo krumpira ili slatkih krumpira, sušenu kitovinu, kobasice od tuljanova mesa i katkad, sardine, koje mi Japanci nikad nismo smatrali pogodnima za bilo kakvu drugu uporabu, osim kao gnojivo. Tih sam godina tako smršavila da me u Gionu nitko ne bi prepoznao. Bilo je dana kad bi Arashinov mali unuk Juntaro plakao od gladi; obièno bi u takve dane gospodin Arashino odluèio prodati još koji kimono iz svoje zbirke. Bio je to, kako ga mi Japanci zovemo, “život od luka” - guliš ga sloj po sloj i cijelo vrijeme plaèeš. Jedne noæi u proljeæe 1944., samo tri ili èetiri mjeseca nakon što sam došla u kuæu obitelji Arashino, doživjeli smo prvu zraènu uzbunu. Nebo je bilo vedro i puno zvijezda, tako da smo jasno vidjeli obrise bombardera koji su tutnjali iznad naših glava, kao i zvijezde koje su padale u obratnom smjeru - tako nam je to izgledalo - naime, doli-jetale su sa zemlje i rasprskavale se oko golemih zrakoplova. Bojali smo se da æemo èuti strašan zvižduk bombi i vidjeti Kvoto kako nestaje u plamenu, a da se to dogodilo, naši bi životi završili, bilo da smo poginuli ili ostali živi -jer Kvoto je tako delikatan kao krilo noænog leptira: jednom smrvljen, nikad se ne bi oporavio kao što su se oporavili Osaka, Tokyo i toliki drugi gradovi. Meðutim, bombarderi su samo preletjeli iznad nas, ne samo te, nego i svake druge noæi. Mnogih smo veèeri gledali kako se mjesec crveni od požara u Osaki i katkada smo vidjeli pepeo kako leti zrakom kao suho lišæe, èak i ovdje, u Kvotu, pedeset kilometara od Osake. Možeš zamisliti koliko sam strahovala za predsjednika i Nobua, jer je sjedište njihove 440 kompanije bilo u Osaki, a njih dvojica su imali kuæe u oba grada, Osaki i Kvotu. Pitala sam se, takoðer, što je s mojom sestrom Satsu, ma gdje da se nalazila. Mislim da nikad toga nisam bila potpuno svjesna, ali od onog tjedna kad je pobjegla, stalno sam negdje, šæuæurenu u nekom udaljenom zakutku svog duha, nosila u sebi vjeru da æe se naši životni putevi jednog dana ponovo sastati. Mislila sam da æe mi možda poslati pismo na okiyu Nitta ili da æe možda doæi u Kvoto i potražiti me. A onda mi je jednog popodneva dok sam s Juntarom šetala uz obalu rijeke, bacajuæi kamenje u vodu, odjednom palo na pamet kako se Satsu nikad neæe vratiti u Kvoto da me potraži. Sad, kad sam i sama siromašno živjela, shvaæala sam kako za nju takvo daleko putovanje do Kvota, zbog bilo kojeg razloga, jednostavno ne dolazi u obzir. Uostalom, èak i kad bi došla i kad bismo se srele negdje na ulici, vjerojatno se ne bismo prepoznale. A što se pak tièe mog maštanja o tome da æe mi napisati pismo... pa, opet sam se osjetila kao glupa mala djevojèica: zar mi je doista trebalo toliko godina da shvatim kako Satsu nema naèina saznati za ime okiye Nitta? Nije mi mogla pisati sve da je i htjela, osim ako ne bi prvo pisala gospodinu Tanaki, a ona to nikad ne bi uèinila. Dok je mali Juntaro nastavio veselo bacati kamenje u vodu, ja sam èuènula kraj njega, zagrabila vodu jednom rukom i pustila je da mi se cijedi po licu, smješkajuæi mu se i praveæi se da to radim kako bih se rashladila. Izgleda da mi je prevara uspjela, jer Juntaro uopæe nije primijetio kako sa mnom nešto nije u redu. Nesreæa je poput jakog vjetra. Time ne mislim samo na to da nas zadržava u mjestu i ne da nam da odemo kamo bismo inaèe možda otišli. Ona takoðer trga i odnosi od nas sve, osim onog što se ne može otrgnuti, tako da se nakon nje vidimo onakvima kakvi stvarno jesmo, a ne kakvi bismo možda željeli biti. Kæi gospodina Arashina, na primjer, izgubila je u ratu muža i nakon toga se sva predala brizi za sina i šivanju padobrana za vojnike. Èinilo se da je to dvoje jedino za što živi. I dok je postupno sve više mršavila, toèno si znao na što

odlazi svaki gram njezine težine. Kad je rat završio, uhvatila se za to dijete kao da 441 je on rub hridine, jedino što je drži da ne padne na stijene u provaliji ispod nje. Kako sam ja veæ jednom preživjela nedaæe, ono što sam u tom razdoblju nauèila o sebi èinilo mi se kao nešto što sam veæ jednom znala, ali sam gotovo posve zaboravila - naime, kako ispod elegantne odjeæe i duhovitih razgovora moj život uopæe nije složen, nego sasvim jednostavan kao kamen koji pada na zemlju. Za mene je sve što sam radila i što mi se dogaðalo u proteklih deset godina imalo samo jednu svrhu: postiæi da me predsjednik zavoli. Iz dana u dan gledala sam brzake rijeke Kamo kako pro-tjeèu preko sprudova ispod radionice i ponekad bih bacila u vodu laticu cvijeta ili slamku, znajuæi da æe ih voda odnijeti do Osake, prije nego što završe u moru. Zamišljala sam kako æe predsjednik, možda, sjedeæi za svojim pisaæim stolom, pogledati jedno popodne kroz prozor, ugledati tu laticu ili tu slamku i možda æe pomisliti na mene. Ali ubrzo mi je pala na pamet uznemirujuæa misao. Možda æe predsjednik to vidjeti, iako sam sumnjala da bi se to moglo dogoditi, ali èak i da vidi u rijeci moju laticu i zavali se u stolac, razmišljajuæi o sto stvari koje bi mu pogled na tu laticu mogao dozvati u pamet, možda ja neæu biti jedna od njih. On je èesto bio ljubazan prema meni, to je istina, ali on je jednostavno bio ljubazan èovjek. Ni jednom mi ni najmanjim znakom nije pokazao kako je u meni prepoznao djevojèicu koju je jednom utješio i nièim nije pokazivao kako primjeæuje da je meni stalo do njega ili da o njemu mislim. Jednog sam dana shvatila nešto što je na neki naèin bilo još bolnije od moje nagle spoznaje kako najvjerojatnije nikad više neæu vidjeti svoju sestru. Prethodnu sam noæ provela premeæuæi u glavi jednu uznemirujuæu misao: po prvi put sam se upitala što æe se dogoditi ako mi èitav život proðe, a da predsjednik ne pokaže posebno zanimanje za mene. Ujutro sam brižljivo prelistala svoj almanah, u nadi da æu naæi nekakav znak koji kaže kako neæu proživjeti život bez ikakve svrhe. Osjeæala sam se tako potištenom da je to èak primijetio i gospodin Arashino i poslao me po šivaæe igle u jedan duæan udaljen trideset minuta hoda. Na povratku, dok sam dokono šetala uz cestu u sumraku, zamalo me nije pregazio jedan vojni kamion. Nikad dotad nisam bila tako blizu smrti. Tek sam sljedeæeg jutra primijetila kako me je almanah opominjao neka ne putujem u smjeru Štakora, a to je upravo bio smjer kojim sam išla do duæana - ja sam tražila samo nekakav znak o predsjedniku i nisam primijetila upozorenje. To me je iskustvo poduèilo koliko je opasno usredotoèiti se samo na ono što nije tu. Što ako doðem do kraja života i shvatim kako sam iz dana u dan oèekivala èovjeka koji nikad nije došao? Kako æe biti nepodnošljivo tužno shvatiti da nikad nisam pravo okusila hranu koju sam jela, niti doista vidjela mjesta na kojima sam bila, jer sam stalno mislila samo na predsjednika, puštajuæi da mi život protjeèe u nepovrat. A opet, ako prestanem misliti na njega, što mi ostaje od života? Postat æu poput plesaèice koja se od djetinjstva priprema za predstavu u kojoj nikad neæe nastupiti. Rat je za nas završio u kolovozu 1945. Gotovo æe ti svatko tko je tada živio u Japanu reæi kako je to bio najcrnji trenutak u dugoj mraènoj noæi rata. Naša domovina nije bila samo poražena, bila je uništena - a time ne mislim samo na bombe, ma koliko da su bile strašne. Kad je tvoja zemlja izgubila rat i kad u nju nagrne okupacijska vojska, osjeæaš se kao da su te izveli na stratište vezanih ruku i natjerali te da klekneš, pa sad èekaš na udarac krvnikova maèa. Godinu dana ili nešto više, ni jednom nisam èula da se netko smije - osim malog Juntara, koji ionako ništa nije shvaæao. A kad bi se Juntaro nasmijao, njegov bi mu djed odmah mahnuo rukom neka ušuti. Èesto sam primijetila kako muškarci i žene koji su u to vrijeme bili djeca nose u sebi nekakvu duboku ozbiljnost - u njihovom je djetinjstvu bilo premalo smijeha.

Kad je stiglo proljeæe 1946. svima nam je postalo jasno da æemo preživjeti kušnje poraza. Èak je bilo i takvih

442 443 koji su vjerovali da æe se Japan jednog dana obnoviti. Sve prièe o amerièkim vojnicima koji æe silovati i ubijati pokazale su se netoènima, u stvari, postupno smo shvatili da su Amerikanci opæenito neobièno ljubazni. Jednog se dana kroz naše podruèje provezla skupina njihovih vojnika u teretnjacima. Stajala sam uz cestu i promatrala ih, zajedno s drugim ženama iz susjedstva. Tijekom godina koje sam proživjela u Gionu navikla sam sebe smatrati stanovnicom jednog zasebnog svijeta, koji me je odvajao od ostalih žena i, u stvari, toliko sam se svih tih godina osjeæala izdvojenom da sam se rijetko kad pitala kako žive druge žene - èak i žene onih muškaraca koje sam zabavljala. A sad sam tu stajala u poderanim radnim hlaèama i neuredne, opuštene kose. Nekoliko se dana nisam okupala, jer smo oskudijevali s gorivom i nismo mogli grijati vodu svaki dan. U oèima amerièkih vojnika koji su prolazili pokraj nas u teretnjacima nisam se razlikovala od ostalih žena oko mene, a kad razmislim o tome, po èemu bi se i moglo reæi da sam bila drugaèija? Ako više nemaš lišæe, koru i korijen, možeš li se i dalje nazivati stablom? “Ja sam seljanka”, govorila sam samoj sebi, “uopæe više nisam gejša.” Pogledala sam svoje ruke i vidjela koliko su ogrub-jele - bio je to zastrašujuæi osjeæaj. Kako bih odvratila misli od svojih strahova, ponovo sam se zagledala u teretnja-ke pune vojnika. Zar to nisu oni isti amerièki vojnici koji su nas uèili mrziti, oni isti koji su bombardirali naše gradove tako užasnim bombama? Sad su se vozili kroz naše susjedstvo, bacajuæi slatkiše djeci. U roku od godinu dana nakon predaje, gospodina Arashi-na su ponovo potaknuli da se poène baviti kreiranjem kimona. Kako ja nisam ništa znala o kimonima, osim kako ih treba nositi, moja je zadaæa bila provoditi dane u podrumu ispod radionice i ložiti vatru ispod kotlova u kojima se kuhala boja. To je bio grozan posao, dijelom zbog toga što nismo mogli kupovati ugljen ili drva, nego samo tadon, što je nekakva vrsta ugljene prašine povezane ka444 tranom - ne možeš ni zamisliti smrad koji se širio naokolo kad bi to gorjelo. S vremenom me je žena gospodina Arashina nauèila skupljati odreðeno lišæe, peteljke i koru stabala od kojih sam sama pravila boju, što ti možda zvuèi kao da sam na neki naèin bila promaknuta na bolji posao. U stvari, to je doista mogao biti bolji posao da neki od tih materijala - nikad nisam uspjela otkriti koji - nije imao èudno djelovanje na moju kožu. Moje nježne ruke plesaèice, koje sam nekoæ njegovala najfinijim kremama, sad su se poèele ljuštiti poput suhih vanjskih lupina luka i imale su takvu boju kao da su prekrivene modricama. Tijekom tog razdoblja - nagnana vjerojatno osjeæajem osam-ljenosti - upustila sam se u kratku ljubavnu vezu s jednim mladim majstorom koji je šivao tatami strunjaèe i zvao se Inoue. Èinio mi se prilièno naoèit: imao je meke obrve poput dvije mrlje tuša na nježnoj koži lica i savršeno glatke usnice. Tijekom nekoliko tjedana, po nekoliko puta svakog tjedna, iskrala bih se noæu u radionicu i pustila ga unutra. Uopæe nisam bila svjesna groznog izgleda svojih ruku sve dok jedne noæi vatra pod kotlovima s bojom nije bila toliko jaka da smo se mogli vidjeti. Kad je Inoue ugledao moje ruke, nije mi više dopuštao da ga dodirujem! Kako bi mi se koža na rukama malo oporavila, gospodin Arashino mi je tijekom ljeta dao zadatak da skupljam paukovu travu. Sok cvijeta ove trave upotrebljava se za slikanje na svili, nakon èega se crtež prekriva škrobom i svila uranja u boju. Ova trava obièno raste uz jezera i ribnjake tijekom kišnog razdoblja. Mislila sam kako æe to biti ugodan posao, te sam jednog jutra u srpnju krenula s

naprtnjaèom, oèekujuæi da æu uživati u svježem, suhom danu, ali sam ubrzo otkrila kako su to krajnje prepredeni cvjetovi. Koliko sam mogla ocijeniti, angažirali su za svoje saveznike svakog živog kukca u Japanu. Svaki put kad bih otkinula rukovet cvjetova, napale bi me èitave divizije komaraca i krpelja, a da stvar bude još gora, jednom sam stala na nekakvu odvratnu malu žabu. Nakon što sam se patila tjedan dana skupljajuæi te cvjetove, prešla sam na posao za koji sam mislila da æe biti lakši: gnjeèila sam ih u 445 preši kako bih iz njih istisnula sok. Meðutim, ako nikad nisi osjetio smrad tog soka... ukratko, bila sam sretna kad sam se krajem tjedna ponovo vratila kotlovima s bojom. Svih sam tih godina naporno radila. A svake noæi kad bih legla na poèinak, mislila sam na Gion. Sve su se èetvrti gejša u Japanu ponovo otvorile veæ nekoliko mjeseci nakon predaje, ali ja se nisam mogla vratiti prije nego što me Majka pozove. Ona je sasvim lijepo živjela od prodaje kimona, umjetnièkih predmeta i samurajskih maèeva amerièkim vojnicima. Tako su ona i Tetiæa zasad ostale živjeti na malom seljaèkom imanju zapadno od Kvota, gdje su otvorile duæan, dok sam ja nastavila živjeti i raditi u obitelji Arashino. Buduæi da je Gion bio udaljen samo nekoliko kilometara, možda misliš da sam èesto odlazila tamo u posjete. Meðutim, u tih pet godina koliko sam provela s Arashino-vima, otišla sam u Gion samo jednom. To je bilo jednog poslijepodneva u proljeæe, otprilike godinu dana nakon svršetka rata, kad sam se vraæala iz okružne bolnice Ka-migyo, gdje sam podigla lijek za malog Juntara. Prošetala sam niz aveniju Kavvaramachi do križanja s avenijom Shi-jo i tu prešla preko mosta u Gion. Zgranula sam se kad sam uz obalu rijeke vidjela èitave obitelji kako èuèe pod improviziranim nadstrešnicama, živeæi u krajnjoj bijedi. U Gionu sam prepoznala niz gejša, iako one mene, dakako, nisu prepoznale, a ja im se nisam obraæala, želeæi jednom vidjeti Gion oèima nekoga tko ne pripada èetvrti. Meðutim, jedva sam nešto vidjela od Giona dok sam polako šetala ulicama, jer su mi se pred oèima stalno ukazivale uspomene iz prošlosti. Kad sam hodala uz Shirakawu, mislila sam na brojna popodneva kad sam ovuda šetala s Mamehom. Malo dalje od mjesta na kojem sam stajala bila je klupa, na kojoj smo Buèa i ja sjedile sa zdjelicama rezanaca one noæi kad sam je molila da mi pomogne. Nedaleko odavde bila je ulièica u kojoj me je Nobu korio što sam uzela generala za svog dannu. Otišla sam pola ulice dalje do ugla avenije Shijo gdje sam onog mladog dostavljaèa natjerala da ispusti pladanj s kutijama. Na svim 446

tim mjestima osjeæala sam se kao da stojim na pozornici dugo nakon što je predstava završila, kad se tišina slegne na prazno kazalište poput snježnog pokrivaèa. Otišla sam do naše okiye i s èežnjom zurila u veliki željezni kraèun na vratima. Kad sam bila zatvorena unutra, željela sam izaæi van. Sad se moj život tako izmijenio i našavši se pred zakraèunatim vratima, željela sam ponovo biti unutra. A opet, bila sam odrasla žena i slobodno sam mogla, ako sam to željela, tog trenutka otiæi iz Giona i nikad se više ne vratiti. Jednog užasno hladnog popodneva u studenom, tri godine nakon svršetka rata, grijala sam ruke nad kotlovima s bojom u podrumu radionice, kad mi je gospoða Arashino došla reæi kako me netko želi vidjeti. Po izrazu njezina lica vidjela sam da se ne radi o nekoj ženi iz susjedstva. Ali možeš zamisliti kako sam se iznenadila kad sam došla do vrha stepenica i ugledala Nobua. Sjedio je u radionici s gospodinom Arashinom, držeæi u ruci praznu šalicu od èaja, kao da veæ duže vrijeme tako sjedi i æaska. Kad me je ugledao, gospodin Arashino je ustao. “Imam nekog posla u susjednoj sobi, Nobu-san”, rekao je. “Vas dvoje možete ovdje razgovarati. Uistinu mi je drago što ste nas došli vidjeti.” “Ne zavaravaj se, Arashino”, odgovori Nobu. “Došao sam vidjeti Savuri.”

Meni se to èinilo neljubazno i nimalo smiješno, ali se gospodin Arashino nasmijao kad je to èuo i zatvorio je vrata radionice za sobom. “Mislila sam da se èitav svijet promijenio”, rekla sam. “Ali oèito nije tako, jer Nobu-san je ostao isti kao što je uvijek bio.” “Ja se nikad ne mijenjam”, rekao je. “Ali nisam ovamo došao æaskati. Hoæu znati što je s tobom.” “Ništa, što bi bilo? Zar Nobu-san nije dobivao moja pisma?” 447

“Ti pišeš pisma kao da pišeš pjesme! Pišeš samo o “divnom žuboru vode” ili sliènim glupostima.” “Dakle, Nobu-san, više neæu potratiti na vas ni jedno pismo!” “Ni nemoj, ako je to ono što ti zoveš pismom. Zašto mi ne možeš jednostavno napisati ono što me zanima, kao na primjer, kad æeš se vratiti u Gion? Svaki mjesec nazivam Ichiriki i pitam za tebe, a vlasnica mi samo niže jednu izliku za drugom. Veæ sam mislio da æu te naæi kako boluješ od nekakve strašne bolesti. Mršavija si nego što si bila, rekao bih, ali izgledaš mi prilièno zdrava. Sto te je zadržalo?” “Ja svakako mislim na Gion svakog dana.” “Tvoja se prijateljica Mameha vratila još prije godinu dana. Èak se i Michizono, onako stara, pojavila istog dana kad se Gion otvorio. Ali mi nitko nije mogao reæi zašto se Savuri ne vraæa.” “Ako hoæete istinu, ja o tome ne odluèujem. Èekam da Majka ponovo otvori okiyu. Ja se isto toliko želim vratiti koliko me Nobu-san želi vidjeti ondje.” “Onda nazovi tu svoju majku i reci joj da je vrijeme. Strpljivo sam èekao ovih šest mjeseci. Zar nisi shvatila što sam ti govorio u svojim pismima?” “Kad ste napisali kako želite da se vratim u Gion, mislila sam da hoæete reæi kako se nadate da æete me tamo uskoro vidjeti.” “Ako kažem da te želim ponovo vidjeti u Gionu, onda hoæu reæi da spakiraš torbe i kreneš. Ne shvaæam, uostalom, zašto moraš èekati na tu svoju majku! Ako njoj nije doprlo do mozga kako je vrijeme da se vrati, onda je glupaèa!” “Malo bi ljudi našlo lijepih rijeèi za nju, ali uvjeravam vas, ona nije glupaèa. Nobu-san bi joj se možda èak i divio, kad bi je bolje upoznao. Ona vrlo lijepo živi od prodaje suvenira amerièkim vojnicima.” “Vojnici neæe uvijek biti ovdje. Ti joj reci kako tvoj dobar prijatelj Nobu želi da se vratiš u Gion.” I na to 448 dohvati onom svojom jednom rukom nekakav mali paketiæ i baci ga na strunjaèe blizu mene. Ni rijeèi nije rekao, samo je pijuckao svoj èaj i gledao me. “Sto to Nobu-san baca na mene?” upitala sam. “To je dar koji sam ti donio. Otvori.” “Ako Nobu-san meni daje dar, prvo moram donijeti svoj dar za njega.” Otišla sam do kuta prostorije, gdje sam držala kovèeg sa svojim stvarima i potražila sam lepezu koju sam odavno odluèila pokloniti Nobuu. To se možda èini malim poklonom za èovjeka koji me je spasio od života u tvornici. Ali za gejšu su lepeze kojima se služimo u plesu nešto poput svetih predmeta - a ovo nije bila obièna lepeza plesaèice, nego ona koju sam dobila od svoje uèiteljice kad sam dostigla stupanj shiso u školi plesa Inoue. Nikad još nisam èula da se neka gejša odvojila od takve lepeze - a to je upravo bio razlog zbog kojeg sam je odluèila dati njemu. Umotala sam lepezu u komad pamuène tkanine i vratila se do mjesta gdje sam kleèala kako bih mu je predala. Zaèudio se kad je razmotao tkaninu, baš kao što sam i znala. Pokušala sam mu objasniti kako sam najbolje u-mjela zašto mu želim pokloniti tu lepezu. “To je ljubazno od tebe”, rekao je, “ali ja nisam vrijedan takvog dara. Pokloni je nekome tko se više razumije u ples od mene.”

“Ne postoji nitko drugi kome bih je dala. Ona je dio mene i ja je dajem Nobusanu.” “U tom sluèaju, zahvalan sam ti na tom daru i èuvat æu ga kao dragocjenost. A sad otvori ono što sam ti donio.” Zamotan u papir i vezan uzicom, umotan u nekoliko slojeva novina, unutra je bio kamen velièine šake. Sigurna sam da sam u najmanju ruku izgledala jednako zaèuðena tim kamenom kao što je Nobu izgledao zaèuðen mojim darom. Kad sam malo bolje pogledala, vidjela sam da to nije kamen, nego komad betona. 449 “Držiš u ruci komad ruševina naše tvornice u Osaki”, rekao mi je Nobu. “Od naše èetiri tvornice, dvije su razorene. Postoji opasnost da èitava kompanija neæe preživjeti sljedeæih nekoliko godina. I tako, vidiš, ako si ti meni dala dio sebe u toj lepezi, pretpostavljam da se može reæi kako sam i ja tebi poklonio dio sebe.” “Ako je to dio Nobu-sana, onda æu to èuvati kao najveæu dragocjenost.” “Nije to nikakva dragocjenost. To je komad betona! Hoæu da mi pomogneš pretvoriti taj komad betona u prekrasan dragulj koji æe pripasti tebi.” “Ako Nobu-san zna kako se to radi, onda ga lijepo molim neka mi to kaže i svi æemo biti bogati!” “Imat æu za tebe u Gionu jedan zadatak. Ako stvar uspije onako kako se nadam, naša æe kompanija za godinu dana ili tako nekako opet stati na noge. Kad te zamolim da mi vratiš taj komad betona i kad ti u zamjenu za njega poklonim dragulj, napokon æe doæi trenutak kad æu ja postati tvoj danna.” Kad sam to èula, koža mi je naglo postala hladna poput stakla, ali nisam to pokazala. “Kako to tajnovito zvuèi, Nobu-san. Nešto što^”a mogu poduzeti kako bih pomogla kompaniji Iwamura?” “To je gadan zadatak. Neæu ti lagati. Tijekom posljednjih dviju godina prije zatvaranja Giona jedan je èovjek po imenu Sato bio èest gost na zabavama guvernera okruga. Hoæu da se vratiš kako bi ga zabavljala.” Morala sam se nasmijati kad sam to èula. “Zbog èega bi to bilo tako strašno? Ma koliko taj èovjek bio mrzak Nobu-sanu, sigurna sam da sam zabavljala još i gore ljude od njega.” “Kad bi ga se mogla sjetiti, bilo bi ti jasno zašto je to tako strašan zadatak. Taj je èovjek iritantan, ponaša se kao svinja. Kaže mi kako uvijek sjeda za stol tako da može zuriti u tebe. Ti si jedino o èemu govori - kad govori, jer uglavnom samo sjedi. Možda si vidjela kako ga spominju u novinama prošlog mjeseca - upravo je imenovan za zamjenika ministra financija.” 450 “Zaboga!” rekla sam. “Mora da je jako sposoban.” “Oh, postoji petnaestak ili više ljudi koji nose taj naslov. Znam da je sposoban nalijevati u sebe šake, to je jedino što sam vidio da radi. Tragièno je što buduænost jedne velike kompanije kao što je naša ovisi o takvom èovjeku! Živimo u strašnom vremenu, Savuri.” “Nobu-san! Ne smijete govoriti takve stvari.” “A zašto, molim te? Nitko me neæe èuti.” “Ne radi se o tome tko æe vas èuti. U pitanju je vaš stav! Ne biste smjeli tako misliti.” “Zašto ne bih smio? Kompanija nikad nije bila u goroj situaciji. Èitavo vrijeme rata predsjednik se opirao nalozima vlade. Kad je napokon pristao suraðivati, rat je veæ bio gotovo završio i ništa od onog što smo mi proizveli, ni jedna jedina stvar, nije stiglo do bojišta. Ali je li to sprijeèilo Amerikance da Iwamuru proglase za zaibatsu, baš kao i Mitsubishi. To je apsurdno. U usporedbi s Mitsu-bishijem, mi smo bili poput vrapca koji gleda lava. A prijeti nam nešto još gore od toga: ako ih ne uspijemo uvjeriti u našu nevinost, Iwamura æe biti konfiscirana i sva njezina imovina rasprodana kako bi se platila ratna odšteta! Pred dva tjedna rekao bih da nam se ne može dogoditi ništa gore od toga, ali sad su imenovali tog tipa Satoa da Amerikancima podnese svoje mišljenje o našem sluèaju. Amerikanci misle kako su mudro postupili time

što su imenovali Japanca za taj posao. Pa, meni bi bilo draže da su taj posao dali nekom psu, nego tom èovjeku!” Nobu je naglo prekinuo svoju tiradu. “Sto je to, zaboga, s tvojim rukama?” Otkako sam došla iz podruma, nastojala sam skrivati ruke koliko sam god mogla. Meðutim, Nobu ih je oèigledno nekako uspio vidjeti. “Gospodin Arashino me ljubazno zaposlio na pravljenju boja.” “Nadajmo se da on zna kako se te mrlje uklanjaju s kože”, reèe Nobu. “Ne možeš se takva vratiti u Gion.” “Nobu-san, moje su ruke najmanji problem. Ja uopæe nisam sigurna mogu li se vratiti u Gion. Uèinit æu sve što 451

mogu kako bih nagovorila Majku, ali doista, ja o tome ne odluèujem. Uostalom, sigurna sam da ima mnogo drugih gejša koje æe vam rado pomoæi...” “Nema nikakvih drugih gejša! Èuj me, odveo sam neki dan zamjenika ministra Satoa u èajanu s još nekoliko drugih ljudi. On èitav sat nije progovorio ni rijeèi, a onda je napokon proèistio grlo i rekao: “Ovo nije Ichiriki.” Ja sam mu na to rekao: “Ne, nije. To ste toèno pogodili.” On je zaroktao kao svinja i onda rekao: “Sayuri zabavlja u Ichirikiju.” A ja sam mu na to rekao: “Ne, gospodine ministre. Kad bi ona uopæe bila u Gionu, odmah bi došla ovamo i zabavljala nas. Ali rekao sam vam - ona nije u Gionu!” On je onda uzeo svoju šalicu za šake...” “Nadam se da niste prema njemu bili tako neuljudni kao što sad prièate”, rekla sam. “Možeš se kladiti da sam bio baš takav! Ne mogu podnijeti tog èovjeka duže od pola sata. Nakon toga ne odgovaram više za ono što kažem. Upravo zbog toga želim da ti budeš tamo! I nemoj mi sad opet reæi kako ti o tom ne odluèuješ. Duguješ mi toliko i ti to vrlo dobro znaš. Uostalom... volio bih i sam imati prilike provesti neko vrijeme s tobom...” “I ja bih voljela provoditi vrijeme u društvu s Nobu--sanom.” “Samo nemoj kada doðeš donijeti sa sobom bilo kakve iluzije.” “Nakon ovih zadnjih nekoliko godina, sigurna sam da mi ni jedna nije više ostala. Meðutim, ima li Nobu-san nešto posebno na umu?” “Nemoj oèekivati od mene da ti postanem danna za mjesec dana, to mislim. Dok se Iwamura ne oporavi, nisam u poziciji tako nešto ponuditi. Jako sam bio zabrinut za izglede kompanije. Ali iskreno æu ti reæi, Sayuri, buduænost me manje brine otkako sam opet tebe vidio.” “Nobu-san! Kako ste ljubazni!” “Ne budi smiješna. Ja ti ne pokušavam laskati. Naše su sudbine povezane. Ali nikad neæu postati tvojim dan-

nom ako se Iwamura ne oporavi. Možda je oporavak kompanije jednostavno sudbinski odreðen, baš kao naš prvi susret.” Tijekom posljednjih godina rata nauèila sam ne razmišljati više o tome što mi je suðeno, a što nije. Èesto sam ženama iz susjedstva govorila kako nisam sigurna hoæu li se ikad više vratiti u Gion - ali zapravo sam èitavo vrijeme znala da æu se vratiti. Ondje me je èekala moja sudbina - ili kako god to hoæeš nazvati. Ovih sam prošlih godina nauèila zaustaviti vodu u svojoj liènosti tako što sam je pretvorila u led, moglo bi se reæi. Samo sam tako, zaustavljajuæi prirodan tok svojih misli, mogla podnijeti èekanje. Sad kad sam èula Nobua kako govori o mojoj sudbini... dakle, osjetila sam kako je razbio led u meni i iznova mi probudio èežnju. “Nobu-san”, rekla sam, “ako je važno ostaviti dobar dojam na zamjenika ministra Satoa, možda biste trebali zamoliti predsjednika da i on bude nazoèan kad ga budete zabavljali.” “Predsjednik ima puno posla.” “Ali ako je ministar važan za buduænost kompanije...”

“Ti se samo brini o tome kako æeš se što prije vratiti. Ja æu se brinuti o tome što je najbolje za kompaniju. Bit æu jako razoèaran ako krajem mjeseca ne budeš u Gionu.” Nobu ustane, spremajuæi se za odlazak, jer se morao vratiti u Osaku prije noæi. Otpratila sam ga do ulaza kako bih mu pomogla obuæi kaput i cipele, te sam mu stavila na glavu šešir. Kad sam sve to obavila, on je dugo stajao i šutke me gledao. Mislila sam da æe mi reæi kako sam lijepa - jer je imao obièaj tako nešto reæi kad bi se ovako, bez razloga, zagledao u mene. “Zaboga, Savuri, zbilja izgledaš kao seljanka!” rekao je. Lice mu je bilo namršteno kad se okrenuo prema vratima i izašao.

452 453 i Trideseto poglavlje Te iste noæi, dok su Arashinovi spavali, pisala sam Majci koristeæi se svjetlom što ga je bacao ražareni tadon ispod kotlova s bojom. Je li moje pismo postiglo pravi uèinak ili se Majka veæ bila spremala ponovo otvoriti okiyu, ne znam, ali tjedan dana kasnije pred vratima kuæe Arashi-novih zazvala je neka starica i kad sam otvorila vrata, ugledala sam Tetiæu. Obrazi su joj bili upali jer je izgubila zube, a bolesno siva boja kože podsjetila me na komad sirove ribe ostavljen na tanjuru preko noæi. Ali vidjela sam da je još uvijek snažna: donijela je u jednoj ruci torbu s ugljenom, a u drugoj torbu s hranom u znak zahvale Arashinovima što su bili tako dobri prema meni. Sljedeæeg sam se dana sva u suzama, oprostila i vratila u Gion, gdje sam se, zajedno s Majkom i Teticom, dala na posao oko sreðivanja kuæe. Kad sam pogledala naokolo po okiyi, kroz glavu mi je prošla misao kako nas kuæa kažnjava što smo je godinama ostavile pustu. Potrošile smo èetiri ili pet dana samo na najgore probleme: brisanje prašine koja se posvud slegla poput guste koprene; pecanje ostataka glodavaca iz bunara; èišæenje Majèine sobe na katu, u kojoj su ptice razderale tatami strunjaèe i povadile slamu da sagrade gnijezda u niši. Na moje iznenaðenje, Majka je radila isto toliko koliko i mi, dijelom zato što smo si mogle priuštiti samo kuharicu i jednu odraslu sluškinju, premda smo imale i jednu djevojèicu koja se zvala Etsuko. Ona je bila kæi èovjeka na èijem su imanju Majka 454 i Tetiæa zadnjih godina živjele. Kao da me je Etsuko trebala podsjetiti na to koliko je godina prošlo otkako su me kao devetogodišnju djevojèicu doveli u Kvoto; ona je takoðer imala devet godina. Èinilo mi se da me gleda s isto toliko straha kao što sam ja nekoæ gledala Hatsumomo, iako sam joj se smješkala kad god sam mogla. Bila je visoka i mršava kao metla i imala je dugu kosu koja se vijorila za njom dok bi trèala za poslom. A lice joj je bilo usko kao zrno riže, tako da se nisam mogla oteti pomisli kako æe i nju, baš kao nekoæ mene, baciti u lonac pa æe nabubriti i postati bijela i slasna, pogodna za konzumiranje. Kad smo okiyu pospremili toliko da se u njoj opet moglo živjeti, krenula sam u obilazak Giona kako bih se javila ljudima. Poèela sam s Mamehom, koja je sad živjela u jednosobnom stanu iznad jedne ljekarne u blizini gion-skog hrama. Otkako se prije godinu dana vratila, nije više imala dannu koji bi joj plaæao veæi stan. Zgranula se kad me je ugledala - zbog istaknutih liènih kosti, rekla je. Iskreno reèeno, ja sam se isto toliko zgranula kad sam nju vidjela. Prekrasni oval lica ostao je isti, ali joj je vrat izgledao nekako žilav i previše staraèki za njezine godine. Najèudnije je bilo što bi povremeno stezala usta kao kakva starica, jer su joj se zubi - premda nisam na njima vidjela nikakvu promjenu - u jednom razdoblju tijekom rata prilièno bili rasklimali i još uvijek su je boljeli.

Dugo smo razgovarale, a onda sam je upitala što misli, hoæe li se u proljeæe ponovo davati Plesovi stare prijestolnice. Naime, predstave se nisu održavale veæ èitav niz godina. “Oh, zašto ne?” rekla je. “Glavna bi tema mogla biti “Ples u rijeci”!” Ako si ikad posjetio neke toplice ili kakvo slièno mjesto i ako su te tamo zabavljale žene koje izigravaju gejše, a zapravo su prostitutke, onda æeš shvatiti Mamehinu šalu. Žena koja pleše “Ples u rijeci” zapravo izvodi neku vrstu striptiza. Pretvara se kao da ulazi u postupno sve dublju vodu i pritom stalno podiže kimono kako ne bi smoèila rub, sve dok muškarci napokon ne ugledaju ono 455 na što su èekali, te joj poènu dobacivati uzvike odobravanja i nazdravljati jedan drugom šalicama sakea. “Uz sve ove amerièke vojnike u Gionu”, nastavila je, “znanje engleskog æe ti više koristiti od plesa. Uostalom, kazalište Kaburenjo je pretvoreno u kyabarei.” Ja nikad dotad nisam èula tu rijeè, koja je izvedena iz rijeèi “kabare”, ali sam ubrzo saznala što znaèi. Još dok sam živjela u obitelji Arashino, èula sam prièe o amerièkim vojnicima i njihovim buènim zabavama. Ipak sam se zgrozila kad sam kasnije tog popodneva zakoraèila u ulazni prostor jedne èajane i vidjela umjesto uobièajenog niza muških cipela ispod stube u predvorju - neurednu gomilu vojnièkih èizama, od kojih mi je svaka izgledala veæa od Majèinog pokojnog psiæa Takua. U prednjem ulaznom predvorju prvo što sam vidjela bio je jedan Amerikanac u donjem rublju koji se zavlaèio ispod police u niši, dok su ga dvije gejše, hihoæuæi, pokušavale odatle izvuæi. Kad sam vidjela crne dlake na njegovim rukama i prsima, pa èak i na leðima, imala sam osjeæaj da nikad nisam vidjela nešto tako odvratno. Izgleda da je izgubio odjeæu u igri “tko gubi, pije” i sad se pokušavao sakriti, ali je uskoro pustio da ga žene izvuku za ruke i odvedu natrag niz hodnik i kroz jedna vrata. Kad su ušli, èula sam iznutra zvižduke i povike odobravanja. Otprilike tjedan dana nakon povratka, napokon sam bila spremna pojaviti se opet kao gejša. Provela sam dan žureæi se od frizera gataru, namaèuæi ruke kako bih uklonila posljednje ostatke boje i pretražujuæi èitav Gion u potrazi za šminkom. Sad kad sam se veæ bližila tridesetoj, od mene se više nije oèekivalo da mažem lice bjelilom, osim u posebnim prigodama. Ipak sam tog dana provela pola sata za toaletnim stoliæem, isprobavajuæi razlièite nijanse zapadnjaèkog pudera kako bih nekako prikrila koliko sam omršavila. Kad je došao gospodin Bekku i pomagao mi da se odjenem, mala je Etsuko stajala i gledala kao što sam ja nekoæ gledala Hatsumomo, a zapanjeni pogled u njezinim oèima uvjerio me je više od bilo èega što sam vidjela u zrcalu kako doista ponovo izgledam kao gejša. 456 Kad sam napokon te veèeri izašla, èitav je Gion bio prekriven divnim snijegom, toliko suhim da ga je i najla-ganiji vjetar odnosio s krovova. Na sebi sam imala kimono šal i nosila sam lakirani kišobran, tako da sam zasigurno bila jednako neprepoznatljiva kao i onog dana kad sam posjetila Gion odjevena kao seljanka. Prepoznala sam samo oko polovice gejša koje sam susrela. Lako je bilo pogoditi koje su od njih živjele u Gionu prije rata, jer bi se te gejše u prolazu uljudno kratko naklonile, èak i ako me ne bi prepoznale. Ostale se nisu toliko trudile, samo bi kim-nule glavom. Vidjevši kako na ulicama tu i tamo ima vojnika, bojala sam se što æu naæi kad doðem u Ichiriki. No, u ulaznom sam prostoru vidjela uredno poredane ulaštene crne cipele kakve nose èasnici, a èajana mi se, zaèudo, èinila tiša nego u ono vrijeme kad sam bila pripravnica. Nobu još nije bio stigao - odnosno, barem nisam od njega vidjela nikakvog traga - ali su mene odmah uveli u jednu od velikih soba u prizemlju rekavši da æe mi se on ubrzo pridružiti. Inaèe bih obièno èekala u dijelu za poslugu na kraju hodnika, gdje sam mogla ogrijati ruke

i pijuckati èaj, jer ni jedna gejša ne voli da je muškarac zatekne besposlenu. Ali nije me smetalo èekati Nobua - osim toga, godilo mi je što mogu provesti nekoliko minuta sama u takvoj sobi. Bila sam gladna ljepote ovih pet godina, a ta bi te soba zapanjila svojom profinjenom ljepotom. Zidovi su bili prekriveni svijetložutom svilom koja je svojom teksturom davala sobi svojevrstan karakter i u meni stvarala osjeæaj kao da me cijelu obuhvaæa, onako kao što ljuska jajeta obuhvaæa jaje. Oèekivala sam da æe Nobu doæi sam, ali kad sam ga napokon zaèula na hodniku, bilo mi je jasno da je sa sobom doveo zamjenika ministra Satoa. Kao što sam rekla, nije me smetalo da me Nobu naðe kako èekam, ali mislila sam kako bi bilo katastrofalno pružiti ministru razlog da pomisli kako sam nepopularna. Stoga sam hitro kliznula kroz druga vrata u susjednu, praznu sobu. Kako se pokazalo, to mi je dalo priliku da slušam Nobua kako pokušava biti ljubazan. 457 Ili “Zar ovo nije krasna soba, gospodine ministre?” rekao je. Èula sam kratki roktaj umjesto odgovora. “Tražio sam je posebno za vas. Ona slika u zen stilu doista je nešto sjajno, ne mislite?” Zatim je, nakon duge šutnje, dodao: “Da, tako je lijepa noæ. Oh, jesam li vas veæ pitao jeste li kušali posebnu vrstu sakea što ga èajana Ichiriki sama proizvodi?” To se i dalje tako nastavilo, dok se Nobu vjerojatno osjeæao poput slona koji pokušava izigravati leptira. Kad sam na posljetku izišla u hodnik i pojavila se na vratima, vidljivo mu je laknulo. Imala sam prilike prvi put pogledati ministra tek nakon što sam mu se predstavila i kleknula kraj stola. Uopæe mi nije izgledao poznat, iako je tvrdio kako je sate i sate proveo zureæi u mene. Ne znam kako sam ga uspjela zaboraviti, jer je doista upadao u oèi svojim izgledom: nikad nisam vidjela nekoga tko bi se više muèio tegleæi naokolo sa sobom svoje lice. Bradu je stalno držao pritisnutu o kljuènu kost kao da nije u stanju podignuti glavu, a donja mu je èeljust bila tako isturena da se èinilo kao da sam sebi puše u nos. Nakon što mi je kratko kimnuo glavom i rekao svoje ime, prošlo je dugo vremena dok sam ponovo od njega èula nekakav drugi zvuk osim roktanja, jer je on izgleda gotovo na sve odgovarao na taj naèin. Trudila sam se svim silama zametnuti razgovor, a onda nas je izbavila sluškinja koja je donijela pladanj sa sa-keom. Natoèila sam šake u ministrovu šalicu i zapanjeno gledala kako ga izlijeva izravno u donji dio usta na isti naèin kao da ga izlijeva u slivnik. Na trenutak je zatvorio usta, pa ih potom ponovo otvorio i šake je nestao, a da se pritom nije mogao vidjeti nikakav uobièajeni znak gutanja kao kod drugih ljudi. Zapravo, uopæe nisam bila sigurna je li progutao to što je ulio u usta, sve dok mi nije ponovo pružio praznu šalicu. To se tako nastavilo daljnjih petnaestak minuta ili nešto više, dok sam se ja trudila navesti ministra da se malo oslobodi prièajuæi mu prièice i šale i postavljajuæi mu nekoliko pitanja. Ubrzo sam pomislila kako tako nešto mož458 da uopæe nije moguæe. Ni jedan njegov odgovor nije bio duži od jedne rijeèi. Predložila sam mu igru “tko gubi, pije”, èak sam ga pitala voli li pjevati. Najduži razgovor što smo ga vodili u prvih pola sata poèeo je njegovim pitanjem znam li plesati. “O da, naravno. Želi li ministar da za njega otplešem jedan kratki ples?” “Ne”, odgovorio je. I to je bio kraj razgovora. Ministar nije volio gledati ljude u oèi, ali je svakako volio prouèavati hranu koju jede, kako sam otkrila kad je sluškinja donijela veèeru za njega i Nobua. Prije nego što bi bilo što stavio u usta, ministar bi prvo podigao zalogaj štapiæima do visine nosa i piljio u njega, okreæuæi ga na sve strane. Ako ne bi prepoznao to što je držao, upitao bi mene što je to. “To je komadiæ

slatkog krumpira prokuhanog u umaku od soje i šeæeru”, rekla sam mu kad mi je pokazao nešto naranèasto. Zapravo, nisam imala pojma je li to slatki krumpir, kriška kitove jetre ili što drugo, ali nisam mislila da bi ministar bio zadovoljan kad bih to rekla. Malo kasnije, kad .ni je pokazao komadiæ marinirane govedine, odluèila sam se našaliti. “Oh, to je komadiæ marinirane kože”, rekla sam mu. “To je specijalitet kuæe! Pravi se od kože slona. Prema tome, trebala sam reæi “komadiæ marinirane slonovske kože”.” “Slonovske kože?” “Hajde, gospodine ministre, valjda znate da se šalim! To je komadiæ govedine. Zašto tako brižljivo razgledate svaki zalogaj? Zar mislite da æe vam ovdje poslužiti pseæe meso ili tako nešto?” “Ja sam jeo pseæe meso, znate”, rekao mi je. “To je jako zanimljivo. Ali veèeras nemamo to na jelovniku. Prema tome, nemojte više gledati u štapiæe.” Ubrzo smo poèeli igrati igru “tko gubi, pije”. Nobu mrzi tu igru, ali se prestao buniti kad sam mu grimasom naredila da ušuti. Možda nismo trebali pustiti ministra da toliko puta izgubi, jer kad smo mu kasnije pokušavali 459

objasniti pravila jedne druge, sliène igre koju on nikad nije igrao, oèi su mu poèele plivati u oènim dupljama poput èepova na uzburkanom moru. Odjednom je ustao i zaputio se u jedan kut sobe. “Èekajte, gospodine ministre”, rekao mu je Nobu, “kamo zapravo želite iæi?” Ministar mu je odgovorio tako da se podrignuo, što se meni èinilo vrlo rjeèitim odgovorom, jer bilo je jasno kako æe se svakog èasa pobljuvati. Nobu i ja smo pritrèali da mu pomognemo, ali on je veæ pritisnuo ruku na usta. Da je bio vulkan, veæ bi se pušio, prema tome nismo imali drugog izbora, nego odgurnuti staklena vrata prema vrtu i pustiti ga da se pobljuje na snijeg. Možda se zgražaš pri pomisli da netko bljuje u jedan od tih rafinirano ureðenih vrtova, ali ministar sigurno nije bio prvi koji je to uèinio. Mi se gejše obièno trudimo odvesti takve ljude dolje do zahoda, ali katkad nam to ne uspije. Ako kažemo jednoj od sluškinja da je jedan gost upravo posjetio vrt, one toèno znaju što to znaèi i odmah to dolaze poèistiti. Nobu i ja smo nastojali koliko smo mogli zadržati ministra koji je kleèao u vratima s glavom obješenom iznad snijega. No, usprkos našim naporima, on se uskoro poèeo rušiti prema snijegu, glavom naprijed. Pokušala sam ga gurnuti ustranu, tako da barem padne u snijeg koji još nije pobljuvan. Ali ministar je bio krupan i težak kao goveða polovica. Uspjela sam ga jedino u padu okrenuti na bok. Meni i Nobuu nije preostalo drugo nego da se obeshrabreno pogledamo, dok je ministar potpuno nepokretan ležao pred nama u dubokom snijegu kao kakva otpala grana. “Dakle, Nobu-san”, rekla sam, “nisam znala da æe vaš gost biti tako zabavan.” “Mislim da smo ga ubili. I ako me pitaš, mislim da je to zaslužio. Kakav nepodnošljiv èovjek!” “Zar se vi tako ponašate prema svojim poštovanim gostima? Morate ga izvesti na ulicu i hodati s njim dok se ne razbudi. Hladnoæa æe mu koristiti.” 460 “Veæ leži u snijegu. Zar to nije dovoljno hladno?” “Nobu-san!” rekla sam prijekorno. I èini se da nisam više ništa trebala reæi, jer je Nobu uzdahnuo i sišao onako u èarapama dolje u vrt kako bi pokušao ministra vratiti svijesti. Dok se on time bavio, ja sam otišla naæi sluškinju koja bi mu mogla pomoæi, jer mi je bilo jasno kako Nobu s onom jednom rukom ne može sam odvuæi ministra natrag u èajanu. Nakon toga sam otišla po suhe èarape za obojicu muškaraca i upozorila sam jednu sluškinju da æe trebati poèistiti vrt kad mi odemo.

Kad sam se vratila u sobu, Nobu i ministar ponovo su sjedili za stolom. Možeš zamisliti kako je ministar izgledao - i zaudarao. Morala sam mu svojim rukama svuæi mokre èarape s nogu, ali sam se držala na udaljenosti dok sam to radila. Èim sam završila s time, ministar se izvalio na strunjaèe i trenutak kasnije, ponovo izgubio svijest. “Mislite da nas može èuti?” šapnula sam Nobuu. “Ja mislim da nas on ne èuje ni kad je pri svijesti”, reèe Nobu. “Jesi li ikad u životu srela veæeg kretena od njega?” “Nobu-san, tiho!” šapnula sam. “Mislite li da se on stvarno veèeras dobro zabavio? Hoæu reæi, jeste li ovako nešto imali na umu kad ste ga pozvali?” “Nije važno što sam ja imao na umu. Važno je što je on imao na umu.” “Nadam se da to ne znaèi da æemo sljedeæeg tjedna morati sve ovo ponoviti.” “Ako je ministar zadovoljan današnjom veèeri, onda sam i ja zadovoljan.” “Nobu-san, zbilja! Vi sasvim sigurno niste bili zadovoljni. Izgledali ste tako nesretni kako vas veæ dugo nisam vidjela. A s obzirom na stanje u kojem je ministar, možemo pretpostaviti da ovo ni njemu nije bila najljepša veèer u životu...” “Ne možeš ništa pretpostavljati kad je ministar u pitanju.” “Sigurna sam da bi njemu bilo ljepše ako bi ozraèje bilo... nekako sveèanije. Slažete se?” 461 “Dovedi drugi put još nekoliko gejša ako misliš da æe to pomoæi”, reèe Nobu. “Ponovo æemo doæi iduæe subote. Pozovi svoju stariju sestru.” “Mameha je svakako vješta, ali ministra je tako teško zabavljati. Trebala bi nam neka gejša koja bi, što ja znam, bila jako buèna! Koja bi svima skretala pozornost na sebe. Zapravo, sad kad razmišljam o tome... èini mi se da bismo trebali još jednog gosta, ne samo još jednu gejšu.” “Ja za to ne vidim nikakvog razloga.” “Ako ministar bude zaokupljen piæem i povremenim potajnim pogledima prema meni, a vi budete stalno mislili na to kako vam on beskrajno ide na živce, veèer nam neæe ispasti osobito sveèano”, rekla sam. “Iskreno reèeno, Nobu-san, mislim da biste možda sljedeæi put trebali sa sobom povesti predsjednika.” Možda se pitaš jesam li èitavo vrijeme planirala kako da veèer dovedem do tog trenutka. Svakako je toèno da sam se više od svega nadala kako æe mi povratak u Gion omoguæiti da nekako naðem naèina da budem s predsjednikom. Nije se radilo toliko o tome da sam èeznula sjediti s njim ponovo u istoj sobi, nagnuti se povremeno prema njemu i došapnuti mu neku primjedbu, osjetiti miris njegove kože. Ako bi takvi trenutni užici bili sve što mi život može pružiti, onda bi mi bilo bolje da jednom zauvijek ugasim taj izvor blistavog svjetla u svom životu i poènem se privikavati na tamu. Možda me je doista život, kako se barem sada èinilo, iznova vraæao Nobuu. Nisam bila toliko nerazumna da zamišljam kako mogu promijeniti tijek sudbine. Ali isto tako nisam mogla odustati od posljednjeg traèka nade. “Razmišljao sam o tome da dovedem predsjednika”, odgovori Nobu. “Ministar ima o njemu vrlo visoko mišljenje. Ali, ne znam, Savuri. Veæ sam ti rekao. On ima puno posla.” Ministar se trgnuo na strunjaèama kao da mu je netko zabio iglu u stražnjicu i malo-pomalo, uspio se uspraviti u sjedeæi položaj. Nobuu se toliko gadilo gledati njegovu uprljanu odjeæu da me je poslao neka dovedem neku 462 sluškinju s mokrim ruènikom. Nakon što je sluškinja oèistila ministrov kaput i ponovo nas ostavila same, Nobu reèe: “Dakle, gospodine ministre, ovo je stvarno bila divna veèer! Sljedeæeg æemo se puta još bolje zabaviti, jer neæete imati prilike pobljuvati samo mene, nego i predsjednika i još možda jednu ili dvije gejše povrh toga!” Jako sam se razveselila kad je Nobu spomenuo predsjednika, ali se nisam usudila reagirati.

“Meni se sviða ova gejša”, rekao je ministar.”Ne treba mi još jedna!” “Njezino je ime Savuri i bolje vam je da ju tako zovete, inaèe neæe više htjeti doæi. A sad, ustanite, gospodine ministre. Vrijeme je da nas dvojica krenemo kuæi.” Otpratila sam ih do ulaza, gdje sam im pomogla obuæi kapute i cipele i zatim sam ih gledala kako su se otputili kroz snijeg. Ministar je toliko teturao da bi se zabio ravno u okvir vanjskih vrata da ga Nobu na vrijeme nije uhvatio za lakat i izveo ga na ulicu. Kasnije te iste noæi svratila sam s Mamehom na jednu zabavu punu amerièkih vojnika. Kad smo mi stigle, njihov tumaè nije više bio ni od kakve koristi, jer su ga toliko tjerali da pije da je veæ bio mrtav pijan, ali svi su èasnici prepoznali Mamehu. Malo me je iznenadilo kad su svi poèeli pjevuckati i mahati rukama, pokazujuæi joj kako bi željeli da im nešto otpleše. Oèekivala sam da æemo svi tiho sjediti i gledati je, ali èim je poèela plesati, nekoliko je èasnika ustalo i poèelo skakutati oko nje, pokušavajuæi je pratiti. Da mi je netko unaprijed rekao kako æe se to dogoditi, vjerojatno ne bih baš bila sigurna da æe mi se to sviðati, ali kad sam ih vidjela... pa, prasnula sam u smijeh i moram priznati da se veæ dugo nisam tako zabavljala. Na kraju smo poèeli igrati jednu igru u kojoj smo se Mameha i ja smjenjivale na shamisenu, a amerièki su èasnici plesali oko stola. Kad bismo prestale svirati, svi su se mo463

rali požuriti na svoja mjesta, a onaj koji bi zadnji sjeo, morao je za kaznu popiti èašu sakea. Usred zabave rekla sam Mamehi kako je èudno što se svi tako dobro zabavljaju, a ne govore isti jezik, dok sam ranije te veèeri bila na zabavi s Nobuom i jednim drugim Japancem i bilo nam je sve prije nego zabavno. Ona me je na to malo ispitivala o toj zabavi. “Troje ljudi svakako može ponekad biti premalo za zabavu”, rekla je nakon što sam joj isprièala što se dogodilo, “pogotovo ako je Nobu loše raspoložen.” “Predložila sam mu da sljedeæi put dovede predsjednika. I trebala bi nam još jedna gejša, što misliš? Neka glasna i smiješna.” “Da”, reèe Mameha, “možda æu ja navratiti...” Zaèudilo me je u prvi mah kad sam to èula. Jer zbilja, nitko na svijetu ne bi Mamehu opisao kao “glasnu i smiješnu”. Upravo sam joj htjela iznova objasniti što mislim, kad je, èini se, i ona shvatila kako je došlo do nesporazuma i dodala: “Da, mene bi zanimalo malo navratiti... ali ako hoæeš nekoga tko je glasan i smiješan, pretpostavljam da bi trebala porazgovarati s tvojom starom prijateljicom Buèom.” Otkako sam se vratila u Gion, posvuda sam se susretala s uspomenama na Buèu. U stvari, èim sam ponovo prekoraèila prag okiye, sjetila sam se kako se tu u predvorju za goste ukoèeno oprostila sa mnom na dan kad je vlada zatvorila Gion, kratkim naklonom kakav je bio propisan za posvojenu kæi okiye. Stalno sam mislila na nju tog tjedna dok smo èistile kuæu. U jednom trenutku, dok sam pomagala sluškinji brisati prašinu s drvenine, sjetila sam se kako je tu, na galeriji, vježbala shamisen. Pogled na prazno mjesto gdje bi obièno sjedila ispunio me osjeæajem duboke tuge. Zar je doista prošlo toliko vremena otkako smo nas dvije bile djevojèice? Pretpostavljam da sam jednostavno mogla izbaciti takve misli iz glave, ali nikad se zapravo nisam pomirila s razoèaranjem koje sam osjeæala zbog toga što se naše prijateljstvo prekinulo. Vjerovala sam da je to skrivilo grozno suparništvo koje nam 464 je nametnula Hatsumomo. Naravno, moje posvojenje zadalo je konaèni udarac našem prijateljstvu, ali ja se ipak nisam mogla odhrvati osjeæaju kako je dijelom krivnja na meni. Buèa je uvijek bila dobra prema meni. Mogla sam naæi nekakvog naèina da joj se za to zahvalim. Zaèudo, nije mi palo na pamet potražiti Buèu, sve dok Mameha to nije predložila. Nisam uopæe dvojila o tome da æe naš prvi susret biti ispunjen

nelagodom, ali sam ostatak te noæi premetala tu misao u glavi i na kraju sam zakljuèila kako æe Buci možda ipak biti drago da je uve-dem u otmjenije krugove, jer æe to znaèiti promjenu od uobièajenih vojnièkih zabava. Sad, nakon što je prošlo toliko godina, možda bismo mogle poèeti krpati naše pokvareno prijateljstvo. Gotovo ništa nisam znala o tome gdje i kako Buèa živi, osim da se vratila u Gion. Zato sam otišla do Tetiæe kojoj je ona pisala prije nekoliko godina. Pokazalo se da je Buèa u tom pismu molila neka joj dopuste vratiti se kad okiya ponovno bude otvorena, jer inaèe neæe imati kamo otiæi. Tetiæa bi pristala na to, ali Majka je odbila, s obrazloženjem kako je Buèa loša investicija. “Sada živi u jednoj jadnoj maloj okiyi u èetvrti Hana-mi-cho”, rekla mi je Tetiæa. “Ali nemoj se sluèajno sažaliti na nju i dovesti je u posjet ovamo. Majka je neæe htjeti primiti. Uostalom, mislim da ti ne bi bilo pametno iæi s njom razgovarati.” “Moram priznati”, rekla sam, “uvijek sam se loše o-sjeæala zbog onog što se dogodilo izmeðu nje i mene...” “Ništa se nije dogodilo meðu vama. Buèa je zakazala, a ti si uspjela. U svakom sluèaju, njoj ovih dana uopæe ne ide loše. Èujem da je vrlo omiljena meðu Amerikancima. Ona je pomalo sirova, znaš, a njima baš to odgovara.” Još istog popodneva prešla sam preko avenije Shijo do èetvrti Hanami-cho i našla tu jadnu malu okiyu o kojoj mi je Tetiæa govorila. Ako se sjeæaš Hatsumomine prijateljice 465

i toga kako je njezina okiya izgorjela u požaru u najgorim danima rata... pa, taj je požar dijelom zahvatio i susjednu okiyu i to je bila kuæa u kojoj je Buèa sada živjela. Vanjski su zidovi na cijeloj jednoj strani bili nagorjeli, a dio krova koji je izgorio bio je provizorno pokriven drvenim daskama. Pretpostavljam da je u nekim dijelovima Tokvja ili Osake to mogla biti najbolje oèuvana kuæa u cijelom susjedstvu, ali ovdje, u središtu Kvota, doista je upadala u oèi. Jedna mlada sluškinja odvela me u primaæu sobu koja je vonjala na vlažni pepeo i vratila se nešto kasnije sa šalicom slabog èaja. Dugo sam èekala dok Buèa napokon nije sišla i odgurnula vrata. Jedva sam je nazirala u mraènom hodniku pred vratima, ali veæ me je sama spoznaja da je ona tu ispunila takvim osjeæajem topline da sam ustala od stola kako bih otišla do nje i zagrlila je. Meðutim, ona je ušla u sobu, odmah kleknula i tako mi se ukoèeno naklonila kao da sam Majka. To me je iznenadilo, ali sam se zaustavila. “Zaboga, Buèo... to sam samo ja!” rekla sam. Uopæe me nije htjela gledati; oèi su joj stalno bile uprte u strunjaèe kao da je kakva sluškinja koja èeka naredbe. Osjetila sam duboko razoèaranje i vratila se na svoje mjesto za stolom. Kad smo se zadnji put vidjele u posljednjim godinama rata, njezino je lice bilo još uvijek okruglo i bucmasto kao u danima djetinjstva, samo nešto tužnijeg izraza. Otada se mnogo promijenila. Ja to tada nisam znala, ali nakon zatvaranja tvornice leæa u kojoj je radila, Buèa je više od dvije godine živjela u Osaki kao prostitutka. Èinilo mi se kao da su joj se usta smanjila - možda zato što ih je držala èvrsto stisnuta, ne znam. I premda joj je lice još uvijek bilo široko, bucmasti su se obrazi istopili, što je njezinom izgledu dalo notu odreðene suhonjave elegancije koja me je zapanjila. Time ne mislim reæi da je Buèa postala ljepotica ravna Hatsumomo ili bilo što slièno tome, ali joj se na licu vidjela odreðena ženstvenost koje ranije nije bilo. “Sigurna sam da si proživjela teške godine, Buèo”, rekla sam, “ali divno izgledaš.” 466

Ništa mi nije odgovorila na to. Samo je neznatno naklonila glavu kako bi mi pokazala da me je èula. Èestitala sam joj na popularnosti i pokušala je pitati o tome kako živi otkako je rat završio, ali ona je i dalje zurila pred sebe tako bezizražajna lica da sam požalila što sam uopæe došla. Nakon jedne duže, nelagodne šutnje, napokon je progovorila. “Jesi li došla ovamo samo zbog æaskanja, Savuri? Jer ja ti nemam što reæi, ništa što bi tebe zanimalo.” “Zapravo”, rekla sam, “nedavno sam se vidjela s No-buom Toshikazuom i... u stvari, Buèo, on povremeno dovodi u Gion jednog èovjeka. Mislila sam da bi ti možda bila toliko ljubazna da nam pomogneš zabavljati tog èovjeka.” “Ali si, naravno, promijenila mišljenje sad kad si me vidjela.” “Ne, nisam”, rekla sam, “ne znam zašto to kažeš. No-bu Toshikazu i predsjednik - mislim, Iwamura Ken... predsjednik Iwamura - bili bi ti vrlo zahvalni kad bi nam se pridružila. Kako vidiš, radi se o neèem sasvim jednostavnom.” Buèa je trenutak ostala šutke kleèati, zagledana u strunjaèe ispred sebe. “Ja sam prestala vjerovati da je bilo što u životu “sasvim jednostavno”“, na posljetku je rekla. “Znam da ti misliš za mene da sam glupa...” “Buèo!” “...ali ja mislim kako ti vjerojatno imaš nekakav drugi razlog koji mi neæeš reæi.” Izrekavši to, lagano se naklonila, što se meni uèinilo vrlo zagonetnim. Nisam znala znaèi li taj naklon kako se isprièava zbog onog što je rekla ili se sprema otiæi. “Pa, pretpostavljam da imam jedan drugi razlog”, rekla sam. “Iskreno govoreæi, nadala sam se da bismo nakon svih ovih godina možda opet mogle biti prijateljice, kao što smo nekoæ bile. Toliko smo toga zajedno proživjele... ukljuèujuæi Hatsumomo! Èini mi se kako bi bilo prirodno da se ponovo poènemo družiti.” 467 Trideset prvo poglavlje i Buèa ništa nije odgovorila. “Predsjednik Iwamura i Nobu prireðuju ponovo veèeru za ministra ove subote u èajani Ichiriki”, rekla sam. “Ako nam se odluèiš pridružiti, bit æe nam drago da te ondje vidimo.” Donijela sam joj na dar jedan paketiæ èaja i sad sam razmotala svilenu tkaninu u kojoj sam ga donijela i stavila ga na stol. Dok sam ustajala, pokušala sam smisliti nešto lijepo što bih joj rekla na odlasku, ali ona je izgledala tako zaèuðeno da sam zakljuèila kako je najbolje da ne kažem više ništa. 468 U ovih pet ili nešto više godina otkako sam zadnji put vidjela predsjednika, èitala sam s vremena na vrijeme u novinama o teškoæama kroz koje je prolazio ne samo o njegovom neslaganju s vojnom vladom u posljednjim godinama rata, nego i o borbi koju je vodio s okupacijskim vlastima oko moguæe konfiskacije kompanije. Ne bi me iznenadilo da su ga sve te nevolje postarale. Na jednoj fotografiji koju sam našla u novinama Yomiuri, vidjela sam mu oko oèiju bore od stalnih briga, sliène onima kakve je imao jedan susjed gospodina Arashina-koji je stalno piljio u nebo u strahu od bombardera. U svakom sluèaju, kako se približavala subota, stalno sam samu sebe podsjeæala kako Nobu nije do kraja odluèio hoæe li dovesti predsjednika ili neæe. Mogla sam se samo nadati. U subotu sam se rano probudila i kad sam odmaknula papirnati zaslon s prozora, vidjela sam kako o okna udara hladna kiša. U ulièici ispod prozora jedna se mlada sluškinja upravo dizala s ploènika, a po njezinoj sam odjeæi vidjela kako se sad nije prvi put okliznula na zaleðenoj kaldrmi. Dan je bio tako tmuran i turoban da me je bilo strah pogledati što piše u mom almanahu. Oko

podneva temperatura se još više spustila, tako da sam mogla vidjeti svoj dah dok sam ruèala u primaæoj sobi, a kapljice ledene kiše i dalje su uporno kuckale o prozore. Mnoge su zabave te veèeri otkazane zbog poledice i Tetiæa je pod-veèer nazvala Ichiriki kako bi provjerila hoæe li se zabava kompanije Ivvamura ipak održati ili neæe. Vlasnica èajane 469 joj je rekla kako su telefonske linije s Osakom u prekidu i kako joj ništa ne može reæi. I tako sam se okupala i odjenula te krenula prema èajani Ichiriki, držeæi pod ruku gospodina Bekkua, koji je na nogama imao gumene galoše što ih je posudio od svog mlaðeg brata, garderobijera u èetvrti Pontocho. Kad smo stigli u èajanu, ondje smo zatekli pravi kaos. Popucale su vodovodne cijevi u služinskom dijelu i sve su sluškinje imale posla preko glave, tako da ni jednu od njih nisam uspjela dozvati. Stoga sam sama otišla niz hodnik do sobe u kojoj smo Nobu i ja zabavljali ministra prošlog tjedna. Nisam stvarno oèekivala da æu ikoga tamo naæi, s obzirom da su Nobu i predsjednik morali doputovati èak iz Osake - a i Mameha je bila na putu ovih dana i lako je bilo moguæe da se nije mogla vratiti u Kvoto. Prije nego što sam odgurnula vrata, kleèala sam trenutak zatvorenih oèiju, pritišèuæi rukom želudac kako bih smirila živce. O-djednom mi se uèinilo da je hodnik nekako previše tih. Iz sobe se nije èuo ni najmanji žamor. S teškim osjeæajem razoèaranja shvatila sam kako je soba zacijelo prazna. Veæ sam mislila ustati i otiæi, kad sam ipak odluèila poviriti unutra za svaki sluèaj i kad sam otvorila vrata, ondje, za stolom, držeæi s obje ruke nekakav èasopis, sjedio je predsjednik gledajuæi me preko gornjeg ruba naoèala. Toliko sam se iznenadila kad sam ga vidjela da nisam mogla govoriti. Napokon sam uspjela reæi: “Nebesa, predsjednièe! Tko vas je ostavio tako potpuno samog? Gospodarica æe biti jako ljuta.” “Ona je ta koja me je ostavila”, reèe predsjednik i zaklopi èasopis. “Veæ sam se pitao što se s njom dogodilo.” “Nisu vam èak dali ni piæe. Dopustite da vam donesem šake.” “Isto mi je to rekla i gospodarica. Ako sad odeš, neæeš se ni ti više vratiti i ja æu èitavu veèer morati èitati ovaj èasopis. Radije bih da mi ostaneš praviti društvo.” Govoreæi to, predsjednik je skinuo naoèale i dok ih je spremao u džep, zagledao se u mene kroz polustisnute oèi. 470 Kad sam se uspravila na noge i pošla prema predsjedniku, odjednom mi se ta prostrana soba s blijedožutim svilenim zidovima poèela èiniti malenom, jer mislim da ni jedna soba ne bi bila dovoljno velika da u nju stane sve ono što sam u tom trenutku osjeæala. To što sam ga nakon toliko vremena ponovo vidjela, probudilo je nešto oèajnièko u meni. Iznenadila sam se što osjeæam tugu, a ne veselje kakvo sam zamišljala da æu osjetiti. Pokatkad me je u zadnje vrijeme hvatao strah da je predsjednik možda tijekom rata naglo ostario, kao što se to dogodilo s Teti-com. Veæ sam s vrata primijetila da su mu bore oko oèiju oštrije nego što sam ih zapamtila. I koža oko usta malo mu se opustila, premda mi se èinilo da to daje stanovito dostojanstvo njegovoj energiènoj bradi. Pogledala sam ga ispod oka dok sam se namještala u kleèeæi položaj ispred stola i otkrila sam da me još uvijek gleda bez ikakvog izraza na licu. Spremala sam se zapoèeti razgovor, ali je predsjednik prvi progovorio. “Još si uvijek vrlo lijepa žena, Savuri.” “Zaboga, predsjednièe”, odgovorila sam, “više vam nikad neæu vjerovati ni rijeèi. Morala sam provesti pola sata uz toaletni stoliæ kako bih nekako sakrila upale obraze.” “Siguran sam da si ovih proteklih nekoliko godina pretrpjela gore stvari od gubitka nekoliko kilograma. Ja sigurno jesam.” “Predsjednièe, ako vam ne smeta da o tome govorim... èula sam od Nobu-sana ponešto o teškoæama s kojima se suèeljava vaša kompanija...”

“No da, nema potrebe da o tome govorimo. Ponekad uspijevamo prebroditi nevolje samo zato što stalno mislimo na to kakav bi svijet mogao biti kad bi nam se ikad ispunili naši snovi.” Uputio mi je tužan osmijeh koji se meni uèinio tako lijepim da sam se potpuno izgubila zureæi u savršeni polumjesec njegovih usnica. “Evo ti prilike da upotrijebiš svoj šarm i promijeniš temu”, rekao je. 471 Nisam stigla ni zaustiti kad su se otvorila vrata i u sobu je ušla Mameha te odmah za njom i Buèa. Iznenadila sam se kad sam vidjela Buèu; nisam oèekivala da æe doæi. Što se pak tièe Mamehe, ona se oèigledno upravo vratila iz Nagove i požurila ravno u Ichiriki, misleæi kako strašno kasni. Nakon što je pozdravila predsjednika i zahvalila mu se za nekakvu uslugu koju joj je uèinio prije tjedan dana, prvo što je upitala bilo je zašto još nema No-bua i ministra. Predsjednik je priznao kako se i on to pita. “Kakav je ovo bio neobièan dan”, rekla je Mameha, govoreæi gotovo za sebe, èinilo se. “Vlak je èitav sat stajao pred ulazom u kvotsku postaju, a mi nismo mogli siæi s njega. Dva su mladiæa na kraju iskoèila kroz prozor. Mislim da se jedan od njih ozlijedio. A onda, kad sam malo prije stigla u Ichiriki, èinilo se kao da nikoga nema. Sirota Buèa potpuno je izgubljeno lunjala hodnicima! Predsjednièe, vi poznajete Buèu, zar ne?” Ja sve do sada nisam pravo pogledala Buèu, ali sad sam vidjela da na sebi ima jedan izvanredan pepeljastosivi kimono, koji je ispod struka bio posut blistavim zlatnim toèkicama koje su zapravo bile izvezene krijesnice, dok su u pozadini bile naslikane planine i voda, obasjani mjeseèinom. Ni moj, ni Mamehin kimono nisu se mogli s njime usporediti. Izgleda da je i predsjednik bio zadivljen tim kimonom, koliko i ja, jer je zamolio Buèu da ustane i prošeta pred njim. Ona je to uèinila vrlo skromno i samo se jednom okrenula oko sebe. “Zakljuèila sam kako ne mogu doæi u takvo mjesto kao što je Ichiriki u takvom kimonu kakav obièno nosim”, rekla je. “Veæina onih koje ima moja okiya nisu osobito elegantni, premda to Amerikanci, èini se, ne primjeæuju.” “Da nisi prema nama bila tako iskrena, Buèo”, rekla joj je Mameha, “mogli smo misliti kako je taj kimono dio tvoje uobièajene garderobe.” “Šalite se? Nikad u životu nisam na sebi imala tako lijepu haljinu. Posudila sam je iz jedne okiye u našoj ulici. Ne možete ni zamisliti koliko oèekuju da im za to platim, ali ja jednostavno nemam toliko novaca, pa je, prema tome, to ionako svejedno, zar ne?” 472 Vidjela sam da predsjednika zabavlja ovaj razgovor -jer gejše nikad nisu pred muškarcima govorile o tako vulgarnim stvarima kao što je cijena nekog kimona. Mameha se okrenula prema njemu kako bi mu nešto rekla, ali ju je Buèa prekinula. “Mislila sam da æe veèeras ovdje biti nekakva velika zvjerka.” “Možda si mislila na predsjednika”, reèe Mameha. “Ne èini ti se da je on “velika zvjerka”?” “On najbolje zna je li velika zvjerka ili nije. Ne trebam mu ja to reæi.” Predsjednik pogleda Mamehu i tobože iznenaðeno uzdigne obrve. “Uostalom, Savuri mi je govorila o nekakvom drugom tipu”, nastavila je Buèa. “Treba doæi Sato Noritaka, Buèo”, reèe predsjednik. “On je novi zamjenik ministra financija.” “Ah, znam ja Satoa. Izgleda kao kakav veliki krmak.” Svi smo se nasmijali. “Zbilja, Buèo”, rekla joj je Mameha, “što ti svašta izlaneš!” Upravo su tada vrata sobe kliznula ustranu i u sobu su ušli Nobu i ministar, zacrvenjeni od hladnoæe. Iza njih je ušla sluškinja s pladnjem na kojem je bila boca sakea, šalice i razne delikatese za prismakanje uz piæe. Nobu je stajao, grleæi se onom svojom jednom rukom oko prsa i udarajuæi smrznutim nogama o pod, ali je ministar jednostavno protutnjao pokraj njega i sjeo za stol. Zagroktao je na Buèu i trznuo glavom ustranu, nareðujuæi joj da se makne kako bi se on mogao

ugurati do mene. Obavljena su upoznavanja, a onda je Buèa rekla: “Hej, ministre, kladim se da se vi mene ne sjeæate, ali ja o vama puno toga znam.” Ministar ulije u usta šalicu sakea koju sam mu upravo natoèila i dobaci Buci pogled koji se meni uèinio prilièno mrkim. “Tko bi rekao?” reèe Mameha. “Reci nam nešto od toga.” “Znam da ministar ima mlaðu sestru koja je udana za gradonaèelnika Tokvja”, reèe Buèa. “I znam da je nekoæ uèio karate i da je jednom slomio ruku.” 473 Ministar je izgledao iznenaðen, iz èega sam zakljuèila kako to mora biti toèno. “Vidite, ministre, ja poznajem djevojku koju ste vi nekoæ poznavali”, nastavila je Buèa. “Nao Itsuko. Radile smo zajedno u tvornici u predgraðu Osake. Znate što mi je rekla? Rekla mi je da ste vas dvoje nekoliko puta radili “one stvari”.” Uplašila sam se da æe se ministar naljutiti, ali njegov se izraz lica naprotiv smekšao i èinilo mi se da na njemu vidim traèak ponosa. “To je bila zgodna cura, ta Itsuko”, rekao je, gledajuæi Nobua s prikrivenim osmijehom. “Zaboga, gospodine ministre”, reèe Nobu. “Nikad ne bih rekao da ste vi takav ljubavnik.” Njegove su rijeèi zvuèale iskreno, ali vidjela sam kako jedva prikriva gaðenje. Predsjednikove se oèi na trenutak susretnu s mojima, njega je sve ovo, èini se, zabavljalo. Trenutak kasnije vrata se otvore i tri sluškinje unesu u sobu veèeru za muškarce. Ja sam bila malo gladna i morala sam skrenuti pogled sa žute kreme od jaja, pomiješane s ginko orasima i poslužene u prekrasnim zelenka-stožutim zdjelicama. Kasnije su se sluškinje vratile s tanjurima na kojima su bile tropske ribe pržene na žaru, složene na podlozi od borovih iglica. Nobu je sigurno primijetio koliko sam gladna, jer je uporno zahtijevao da okušam hranu. Nakon toga je predsjednik ponudio zalogaj Mamehi, a zatim i Buci, ali je Buèa odbila. “Ne bih tu ribu takla ni za što na svijetu”, rekla je. “Ne želim je èak ni gledati.” “Zašto, što ne valja na toj ribi?” upitala je Mameha. “Ako vam kažem, smija^ æete mi se.” “Reci, Buèo”, potaknuo ju je Nobu. “Zašto bih vam rekla? To je velika, dugaèka prièa, a ionako mi nitko neæe vjerovati.” “Velika lažljivica!” dobacila sam joj. Time, zapravo, nisam rekla Buci kako mislim da je lažljivica. Nekoæ, prije zatvaranja Giona, znali smo se igrati jednu igru koju smo zvali “veliki lažac” ili lažljivica, ovisno o tome tko je sudjelovao u igri. Igra se sastojala od toga da je svatko morao isprièati dvije prièe od kojih je samo jedna bila istinita. Nakon toga su ostali suigraèi morali pogoditi koja je prièa istinita, a koja lažna, i onaj tko ne bi pogodio, morao je za kaznu popiti èašu sakea. “Neæu se igrati”, odgovori mi Buèa. “Onda nam samo isprièaj tu prièu o ribi”, reèe Mameha. “Ne moraš isprièati još i drugu prièu.” Buèa nije izgledala previše sretna zbog toga, ali kad smo se Mameha i ja srdito zagledale u nju, ipak je poèela prièati. “Oh, pa dobro. Evo, o èemu se radi. Ja sam roðena u Sapporu i tamo je živio jedan stari ribar koji je jednog dana uhvatio nekakvu ribu èudna izgleda koja je mogla govoriti.” Mameha i ja smo se na to pogledale i prasnule u smijeh. “Samo se vi smijte”, rekla je Buèa, “ali to je živa istina.” “Samo ti nastavi, Buèo. Mi te slušamo”, rekao joj je predsjednik.

“Dakle, dogodilo se to da je ribar uzeo ribu da je oèisti, a ona se poèela glasati i to je zvuèalo baš kao da govori neki èovjek, samo što ribar nije mogao razumjeti što to ona govori. Pozvao je nekoliko drugih ribara pa su je i oni neko vrijeme slušali. Ubrzo je riba bila veæ gotovo na izdisaju zato što je tako dugo bila izvan vode i ribari su odluèili da više neæe odugovlaèiti, nego æe je ubiti. Meðutim, upravo se tada meðu njih progurao neki starac i rekao kako on može razumjeti svaku rijeè, jer riba govori ruski.” Svi smo prasnuli u smijeh, èak je i ministar malo za-roktao. Kad smo se utišali, Buèa je rekla: “Znala sam da mi neæete vjerovati, ali to je živa istina!” “Hoæu znati što je ta riba govorila”, reèe predsjednik. “Bila je veæ skoro mrtva, zato je nekako kao... šaptala. I kad se starac nagnuo nad nju i prislonio uho uz njezine usnice...”

474 475 “Ribe nemaju usnice!” umiješala sam se. “U redu, prislonio je uho uz... kako god to zovete”, nastavila je Buèa. “Uz rubove ribljih usta. A riba je rekla: “Reci im neka me slobodno oèiste. Nemam više zbog èega živjeti. Ona tamo riba koja je malo prije izdahnula bila je moja žena.”“ “Znaèi, ribe održavaju vjenèanja!” reèe Mameha. “Imaju žene i muževe!” “To je bilo prije rata”, dobacila sam. “Nakon rata si više ne mogu priuštiti vjenèanja i brakove. Samo plivaju naokolo i traže posao.” “Ovo se dogodilo mnogo godina prije rata”, rekla je Buèa. “Davno, davno prije. Èak i prije nego što se rodila moja majka.” “Kako onda znaš da je sve to istina?” upitao ju je Nobu. “Riba ti to sigurno nije rekla.” “Ta je riba odmah tada uginula! Kako mi je mogla bilo što reæi kad se ja još nisam bila rodila? Osim toga, ja ne znam ruski.” “U redu, Buèo”, rekla sam joj, “znaèi, ti vjeruješ daje i ova predsjednikova riba jedna od tih riba koje govore.” “Nisam to rekla. Ali izgleda toèno tako. Ne bih je jela da baš umirem od gladi.” “Ako se ti tada još nisi bila rodila”, reèe predsjednik, “i èak se ni tvoja majka još nije bila rodila, otkud znaš kako je ta riba izgledala?” “Vi znate kako izgleda predsjednik vlade, je li tako?” odgovori Buèa. “A jeste li se kad upoznali s njime? U stvari, vi vjerojatno jeste. Èekajte, sjetit æu se nekog boljeg primjera. Evo, znate kako izgleda car, iako nikad niste imali èast vidjeti ga izbliza!” “Predsjednik je imao èast, Buèo”, reèe joj Nobu. “Znate što hoæu reæi. Svi znaju kako car izgleda. To hoæu reæi.” “Postoje fotografije cara”, reèe Nobu. “Ti nisi mogla vidjeti fotografiju te ribe.” 476 “Ta je riba slavna u kraju u kojem sam ja odrasla. Majka mi je prièala o njoj i kažem vam, izgleda toèno kao ta stvar tamo na stolu!” “Hvala nebesima za ljude kao što si ti, Buèo”, reèe predsjednik. “U usporedbi s tobom, svi mi izgledamo beskrajno dosadni.” “Pa, to je moja prièa. Neæu isprièati još jednu. Ako se vi hoæete igrati “velikog lašca”, neka poène netko drugi.” “Ja æu poèeti”, reèe Mameha. “Evo moje prve prièe. Kad sam imala otprilike šest godina, otišla sam jednog jutra izvuæi vodu iz bunara u našoj okiyi kadli

èujem nekog muškarca kako proèišæava grlo i kašlje. Ti su zvukovi dolazili iznutra, iz bunara. Probudila sam gospodaricu o-kiye i ona je došla do bunara kako bi to poslušala. Kad smo svjetiljku nagnule nad bunar, ništa nismo mogle vidjeti, ali smo ga i dalje èule, sve dok nije izašlo sunce. Onda su zvukovi prestali i nikad ih više nismo èule.” “Druga je prièa istinita”, reèe Nobu, “premda je još uopæe nisam èuo.” “Morate èuti obje prièe”, nastavila je Mameha. “Evo druge. Jednom sam s nekoliko drugih gejša otišla na zabavu u kuæu Akite Masaichija.” To je bio jedan èuveni poslovni èovjek koji se silno obogatio prije rata. “Nakon što smo satima pjevali i pili, Akita-san je zaspao na strunjaèama, a jedna od gejša odvela nas je sve u susjednu sobu i pokazala nam veliku škrinju punu pornografskih slika svake vrste. Meðu njima je bilo i umjetnièkih slika, drvoreza, ukljuèujuæi neke koji su nosili potpis slavnog Hiroshigea...” “Hiroshige nikad nije radio pornografske slike”, prekinula ju je Buèa. “O da, Buèo, radio ih je”, reèe predsjednik. “Ja sam vidio neke od njih.” “A bilo je i raznih slika europskih muškaraca i žena”, nastavila je Mameha, “kao i nekoliko kolutova filma.” “Dobro sam poznavao Akitu Masaichija”, rekao je predsjednik. “On ne bi imao pornografsku zbirku. Ona prva prièa je istinita.” 477 “Dakle, stvarno, predsjednièe”, reèe Nobu. “Zar vjerujete u prièu o bunaru iz kojeg dopire glas muškarca?” “Ne moram ja to vjerovati. Važno je samo da Mameha misli kako je to istina.” Buèa i predsjednik dali su svoje glasove za prièu o bunaru. Ministar i Nobu glasovali su za pornografiju. Što se mene tièe, ja sam te prièe veæ ranije èula i znala sam da je istinita ona o muškarcu u bunaru. Ministar je spremno prihvatio kaznu i ispio èašu sakea, ali je Nobu stalno gunðao, zato smo ga natjerali da on bude sljedeæi pripovjedaè. “Neæu se igrati te glupe igre”, rekao je. “Igrat æete se ili æete za kaznu ispiti èašu sakea u svakom krugu”, rekla mu je Mameha. “No dobro, hoæete dvije prièe, isprièat æu vam dvije prièe”, rekao je. “Evo prve. Imam jednog malog bijelog psa koji se zove Kubo. Jedne noæi sam se vratio kuæi i njegova je dlaka bila potpuno plava.” “Ja to vjerujem”, rekla je Buèa. “Sigurno ga je oteo nekakav demon.” Nobu ju je pogledao kao da uopæe ne može zamisliti da Buèa to ozbiljno govori. “Sljedeæe se noæi to ponovilo”, oklijevajuæi je nastavio, “samo što mu je sad dlaka bila jarkocrvena.” “Sasvim sigurno su to bili demoni”, rekla je Buèa. “Oni vole crvenu boju. To je boja krvi.” Nobu je poèeo pokazivati jasne znakove srditosti kad je to èuo. “Evo moje druge prièe. Prošlog tjedna sam jednog jutra tako rano otišao u ured da sam došao prije svoje tajnice. U redu, koja je prièa istinita?” Naravno, svi smo odabrali tajnicu, osim Buèe, koja je za kaznu morala popiti èašu sakea. Pazi, ne šalicu, èašu. Ministar ju je natoèio za nju, dodavajuæi kap po kap, sve dok nije bila do vrha puna i èak se površina sakea malo ispupèila preko ruba. Buèa je morala prvo malo otpiti prije nego što ju je mogla uzeti u ruku. Zabrinula sam se gledajuæi je s tom èašom, jer njoj nije trebalo puno da se napije. 478 “Ne mogu vjerovati da ona prièa sa psom nije istinita”, rekla je nakon što je ispraznila èašu. Èinilo mi se da veæ èujem kako joj se poèinje plesti jezik. “Kako ste mogli tako nešto izmisliti?” “Kako sam to mogao izmisliti? Pravo je pitanje kako si ti to mogla povjerovati. Psi ne mogu odjednom postati plavi. Ili crveni. I ne postoje nikakvi demoni.”

Ja sam bila sljedeæa na redu. “Ovo je moja prva prièa. Jedne noæi, pred dosta godina, kabuki glumac Yoegoro se jako napio i rekao mi kako me je on oduvijek smatrao lijepom.” “Ta prièa nije istinita”, reèe Buèa. “Ja poznajem Yoe-gora.” “Sigurna sam da ga poznaješ. Ali bilo kako bilo, rekao mi je da me smatra lijepom i otada mi je povremeno pisao pisma. U jednom kutu svakog pisma zalijepio bi jednu malu, kovrèavu crnu dlaku.” Predsjednik se na to nasmijao, ali se Nobu naglo u-spravio i srdito rekao: “Ti glumci, zbilja. Kakav nepodnošljiv soj ljudi!” “Ne razumijem. Sto misliš s tim “kovrèava crna dlaka”?” upitala je Buèa, ali sam po izrazu njezina lica vidjela kako zna odgovor. Svi su zašutjeli, èekajuæi drugu prièu. Meni je ta prièa bila na umu otkako smo poèeli igrati tu igru, iako sam je se bojala isprièati i uopæe nisam bila sigurna je li s moje strane pametno što æu to isprièati ili nije. “Jednom dok sam još bila dijete”, zapoèela sam, “jako sam se rastužila jednog dana i otišla sam na obalu Shira-kawe i tamo se rasplakala...” Kad sam poèela prièati o tome, osjetila sam gotovo kao da pružam ruku preko stola kako bih dotaknula ruku predsjednika. Naime, èinilo mi se kako se nikome u sobi ta prièa neæe èiniti neobiènom, ali æe predsjednik znati koliko je ona intimna - odnosno, barem sam se tome nadala. Osjeæala sam se kao da razgovaram s njime, prisnije nego ikad dosad i dok sam govorila, osjeæala sam kako sva 479 I gorim od vruæine. Podigla sam na kratko pogled, oèekujuæi da æu zateæi predsjednika kako me upitno gleda. Meðutim, èinilo se da on uopæe ne obraæa pozornost na mene. Odjednom sam se osjetila taštom, poput djevojke koja afektirano hoda ulicom, misleæi kako je svi gledaju, a onda najednom otkrije kako na ulici nema nikoga. Sigurna sam da je ovog puta svima u sobi dojadilo èekati da napokon nastavim, jer mi je Mameha rekla: “No? Hajde, nastavi.” Buèa je takoðer nešto promrmljala, ali ju nisam razumjela. “Isprièat æu vam jednu drugu prièu”, rekla sam. “Sjeæate se gejše Okiachi? Ona je poginula u jednoj nezgodi tijekom rata. Mnogo godina prije toga razgovarale smo jednog dana i ona mi je rekla kako se oduvijek boji da æe joj na glavu pasti nekakva teška drvena kutija i usmrtiti je. I toèno se to dogodilo. Sanduk pun metalnog otpada pao je s police ravno na nju.” Toliko sam bila zaokupljena svojim osjeæajima da sam tek sada shvatila kako nijedna od mojih prièa nije istinita. Obje su bile samo djelomièno istinite, ali to me nije previše zabrinjavalo, jer veæina ljudi vara u ovoj igri. Stoga sam prièekala da predsjednik odabere jednu prièu - odabrao je onu o Yoegoru i kovrèavoj crnoj dlaki - i objavila sam da je on pogodio. Ovog su puta Buèa i ministar za kaznu popili šake. Nakon toga je došao red na predsjednika. “Meni ovakve igre baš ne leže”, rekao je. “Za razliku od vas gejši koje ste tako vješte u laganju.” “Predsjednièe!” ukorila ga je Mameha, ali, naravno, samo se šalila. “Zabrinut sam za Buèu, zato æu nastojati da moje prièe budu što jednostavnije. Jer ako æe morati popiti još jednu èašu sakea, nisam siguran da æe to moæi podnijeti.” Buèa je doista veæ poèela gledati ukriž. Èak mislim da nije ni slušala predsjednika, sve dok on nije izgovorio njezino ime. “Samo pozorno slušaj, Buèo. Evo moje prve prièe. Veèeras sam došao na jednu zabavu u èajanu Ichiriki. A evo 480 druge. Prije nekoliko dana u moj je ured ušla jedna riba -ne, zaboravi to. Ti bi èak mogla povjerovati da postoje ribe koje hodaju. Što kažeš na ovu. Prije nekoliko dana, otvorio sam ladicu svog stola i iz nje je iskoèio jedan

èovjeèuljak u uniformi i poèeo plesati i pjevati. U redu, koja je od ove dvije prièe istinita?” “Ne oèekujete valjda da æu povjerovati kako vam je nekakav èovjek iskoèio iz ladice”, odgovorila je Buèa. “Samo odaberi jednu prièu. Koja je istinita?” “Ona druga. Ne sjeæam se više što je to bilo.” “Trebali bismo, predsjednièe, sada vas natjerati da za kaznu popijete èašu sakea”, rekla je Mameha. Kad je Buèa èula rijeèi “za kaznu” i “èašu sakea”, vjerojatno je pomislila kako je opet pogriješila, jer prije nego što se itko od nas snašao, zgrabila je èašu i ispila je do polovice i moram reæi, prilièno je loše izgledala. Predsjednik je to prvi primijetio i uzeo joj èašu iz ruke. “Ti nisi kišni oluk, Buèo”, rekao joj je. Ona je tupo zurila u njega, stoga ju je upitao èuje li ga. “Možda vas èuje”, rekao je Nobu, “ali vas sigurno ne vidi.” “Doði, Buèo”, reèe predsjednik. “Odvest æu te kuæi. Ili æu te odvuæi ako drugaèije neæe iæi.” Mameha se ponudila da æe mu pomoæi i zatim su njih dvoje zajedno izveli Buèu, ostavljajuæi Nobua i ministra sa mnom. “Pa, gospodine ministre, kako vam se svidjela današnja veèer?” Mislila sam da je ministar isto toliko pijan kao Buèa, ali je na moje iznenaðenje promrmljao kako je veèer bila vrlo ugodna. “Uistinu ugodna”, dodao je, kimajuæi glavom nekoliko puta kako bi to potvrdio. Zatim je pružio prema meni svoju šalicu za šake, tražeæi da mu je napunim, ali se Nobu nagnuo i uzeo mu je iz ruke. 481

i Trideset drugo poglavlje Cijele te zime i iduæeg proljeæa Nobu je nastavio dovoditi ministra u Gion jednom ili èak dva puta tjedno. S obzirom na to koliko su vremena provodili zajedno tijekom tih mjeseci, èovjek bi mislio da æe ministar s vremenom shvatiti kako Nobu prema njemu osjeæa sklonost kakvu šiljak za led osjeæa prema komadu leda, ali ukoliko mu je to doprlo do mozga, nije to nièim pokazao. Iskreno reèeno, èinilo mi se kako ministar uopæe nije èovjek koji mnogo toga primjeæuje oko sebe, osim dvije stvari: kleèim li ja pokraj njega i je li mu šalica puna sakea. Njegova mi je odanost ponekad otežavala život: ako bih ministru posveæivala previše pozornosti, Nobu bi postao razdražljiv i ona strana njegova lica na kojoj je imao manje ožiljaka zacrvenjela bi se od srdžbe. Zbog toga je prisutnost predsjednika, Mamehe i Buèe bila za mene tako dragocjena. Oni su igrali ulogu slame u sanduku sa staklom. Naravno, meni je predsjednikova prisutnost bila dragocjena i zbog drugih razloga. Èešæe sam ga viðala tih mjeseci nego svih onih godina prije toga i s vremenom sam shvatila kako ona slika o njemu koju sam dozivala u pamet dok bi noæu ležala na svom futonu, ne odgovara njegovom stvarnom izgledu, barem ne u potpunosti. Na primjer, uvijek sam zamišljala da su mu oèni kapci glatki i gotovo bez trepavica, dok su, u stvari, bili obrubljeni gustim, mekim trepavicama što su slièile na male èetkice. Usta su mu, takoðer, bila mnogo izražajnija nego što sam to ikad ranije zapazila - zapravo, toliko izražajna da je 482 èesto slabo uspijevao prikriti osjeæaje. Kad mu je nešto bilo smiješno, a nije to želio pokazati, ja bih ipak primijetila kako mu podrhtavaju kutovi usnica. Ili kad bi se duboko zamislio - premeæuæi, možda, u glavi kakav problem koji je iskrsnuo tijekom dana - dohvatio bi katkad šalicu za šake i vrtio je meðu prstima, a usta bi mu otvrdnula tako da bi mu se s obje strane usjekle duboke bore sve do brade. Kad bi se tako zanio u misli, osjeæala sam se slobodnom otvoreno zuriti u njega. S vremenom mi se nešto u tim stisnutim ustima i dubokim borama poèelo èiniti neizrecivo privlaènim. Èinilo mi se da to pokazuje koliko

on temeljito razmišlja o stvarima i koliko ga drugi ljudi ozbiljno shvaæaju. Jedne veèeri dok je Mameha prièala nekakvu dugaèku prièu, potpuno sam se prepustila zurenju u predsjednika i tek kad sam se napokon osvijestila, shvatila sam kako bi svakome tko me je možda promatrao moralo izgledati èudno što to radim. Sreæom, ministrove su oèi veæ bile zamagljene od piæa, a Nobu je nešto žvakao i nabadao po tanjuru svojim štapiæima, ne obraæajuæi uopæe pozornost bilo na Mamehu, bilo na mene. Meðutim, Buèa me je, èinilo se, èitavo vrijeme promatrala. Kad sam je pogledala, vidjela sam joj na licu osmijeh za koji nisam bila sigurna kako bih ga protumaèila. Jedne veèeri potkraj veljaèe, Buèa nije mogla doæi u Ichiri-ki jer se razboljela od gripe. Predsjednik je takoðer kasnio i tako smo Mameha i ja provele oko sat vremena same s Nobuom i ministrom. Na kraju smo odluèile plesati, više zbog vlastite zabave, nego zbog njih. Nobu nije bio osobit ljubitelj plesa, a ministra ples uopæe nije zanimao. Moram reæi, ni mi nismo gorjele od želje za plesom, ali nismo se mogle sjetiti nièeg boljeg èime bismo prikratile vrijeme. Prvo je Mameha izvela nekoliko kratkih plesnih toèaka, dok sam je ja pratila na shamisenu. Nakon toga smo se zamijenile. Upravo kad sam zauzela poèetnu pozu za svoj prvi ples - gornji dio tijela je boèno izvijen, tako da lepeza gotovo dotièe pod, a druga je ruka ispružena ustra483 ti nu - vrata su se otvorila i ušao je predsjednik. Pozdravili smo ga i ja sam prièekala da se on smjesti za stolom. Bilo mi je jako drago što je došao, jer iako sam znala da me je gledao na pozornici, nikad me nije vidio da plešem u ovako intimnom okruženju. Isprva sam kanila izvesti jedan kratki ples koji se zove “Treperenje jesenskog lišæa”, ali sam se sad predomislila i zamolila Mamehu da umjesto toga svira “Okrutnu kišu”. Prièa sadržana u plesu “O-krutna kiša” govori o jednoj mladoj ženi koja je duboko dirnuta time što je njezin ljubavnik svukao sa sebe kapu-tiæ kimona kako bi je zaštitio od kiše, jer zna da je on, u stvari, zaèarani duh koji æe se rastopiti ako se smoèi. Moje su me uèiteljice èesto hvalile kako umijem lijepo izraziti osjeæaj tuge mlade žene, a u dijelu plesa kad sam se trebala sporo spustiti na koljena, gotovo mi se nikad nije dogaðalo da mi noge drhte kao što se znalo dogaðati veæini plesaèica. Vjerojatno sam to veæ spominjala, ali u plesovima Inoue škole izraz lica jednako je važan kao i pokreti nogu ili ruku. Zato, premda bih bila rado tijekom plesa koji put bacila pogled na predsjednika, morala sam držati oèi propisno usmjerene i ni jednom ga nisam uspjela pogledati. Umjesto toga, kako bih unijela u ples što više o-sjeæaja, usredotoèila sam se na najtužniju situaciju koje sam se mogla sjetiti, te sam zamislila kako moj danna nije sa mnom u sobi - pritom nisam zamislila predsjednika, nego Nobua. Èim sam do kraja uoblièila tu zamisao u glavi, odjednom je sve oko mene otežalo i objesilo se prema zemlji. Vani, u vrtu, kišne su kapi padale sa streha krova poput teških staklenih kuglica. Èak se èinilo kako i strunjaèe pritišæu pod sobe svojom težinom. Sjeæam se da sam mislila kako ne plešem zato da bih izrazila tugu mlade žene koja je izgubila svog natprirodnog ljubavnika, nego vlastitu bol koju bih osjetila kad bi iz mog života zauvijek nestalo nešto do èega mi je naroèito stalo. Zatekla sam se kako mislim i na svoju sestru Satsu te sam plesom pokušala izraziti gorèinu naše vjeène razdvojenosti. Pri kraju plesa osjeæala sam se gotovo svladana tugom, ali doista nisam bila pripremljena za ono što sam ugledala kad sam se okrenula i pogledala predsjednika. 484 On je sjedio na uglu stola bližem meni i tako ga, sluèajno, nitko osim mene nije mogao vidjeti. Prvo mi se uèinilo da je osupnut, jer su mu oèi bile široko rastvorene. Ali baš kao što bi mu ponekad zatitrali uglovi usana kad bi se trudio sakriti osmijeh, tako sam ih sad vidjela kako titraju, ali od napora da sakrije drugaèije osjeæaje. Nisam mogla biti sigurna, ali imala sam dojam da su

mu oèi teške od suza. Gledao je prema vratima i pravio se kao da èeška nos kako bi prstom mogao obrisati kutove oèiju, zatim je zagladio obrve kao da su one uzrok zbog kojeg mu suze oèi. Bila sam tako potresena njegovom tugom da sam se na trenutak osjetila gotovo potpuno izgubljenom. Vratila sam se za stol, a Mameha je poèela razgovarati s Nobuom. Malo kasnije predsjednik ih je prekinuo pitanjem: “Gdje je Buèa veèeras?” “On, bolesna je, predsjednièe”, odgovorila je Mameha. “Kako to misliš? Zar uopæe neæe doæi?” “Ne, neæe doæi”, reèe Mameha. “I dobro je da je ostala kod kuæe s obzirom daje dobila želuèanu gripu.” Mameha je nastavila razgovor s Nobuom. Vidjela sam kako je predsjednik pogledao na sat i zatim je, još uvijek pomalo nesigurnim glasom, rekao: “Mameha, morat æeš me isprièati. Ni ja se veèeras ne osjeæam najbolje.” Nobu je rekao nešto smiješno baš kad je predsjednik odgurnuo vrata i svi su se nasmijali. Ali meni se u glavi javila misao koja me je uplašila. Ja sam svojim plesom pokušala izraziti bol zbog neèije odsutnosti. Time sam svakako sebe rastužila, ali i predsjednika, a je li moguæe da je on pritom mislio na Buèu - koja je, na kraju krajeva, stvarno veèeras bila odsutna? Nisam mogla zamisliti da je bio na rubu plaèa zbog Buèine bolesti ili bilo èega sliènog, ali možda sam uzburkala u njemu neke skrivenije, složenije osjeæaje. Znala sam samo to da je nakon mog plesa predsjednik upitao gdje je Buèa, te da je otišao kad je èuo da je bolesna. Teško mi je bilo povjerovati u to. Da sam 485 kojim sluèajem otkrila kako predsjednik gaji osjeæaje prema Mamehi, ne bi me to iznenadilo. Ali Buèa? Kako bi predsjednik mogao èeznu ti za nekim tako... pa, tako ne-profinjenim? Možda misliš kako bi se svaka razumna žena nakon toga prestala uzalud nadati. Ja sam doista neko vrijeme svakodnevno odlazila gataru i brižljivije nego inaèe prouèavala svoj almanah, tražeæi nekakav znak koji bi mi rekao da li bih se trebala pokoriti svojoj, kako se èinilo, neizbježnoj sudbini. Dakako, mi Japanci živjeli smo tada u desetljeæu zgaženih nada. Ne bi me iznenadilo da su i moje nade umrle, baš kao što su umrle nade tolikih drugih ljudi. Ali s druge strane, bilo je mnogo onih koji su vjerovali da æe se naša zemlja jednog dana ponovo uzdignuti, a svi smo znali da se to nikad neæe dogoditi ako se pomirimo s time da zauvijek živimo u ruševinama. Svaki put kad bih u novinama proèitala reportažu o nekoj maloj radionici, koja je, recimo, prije rata proizvodila nekakve dijelove za bicikl i sad je opet u punom pogonu, kao da rata nije ni bilo, rekla bih samoj sebi: ako èitav naš narod ima snage izaæi iz mraène doline u kojoj se našao, onda svakako postoji nada da æu i ja uspjeti izaæi iz svoga mraka. Od ožujka pa nadalje, tijekom cijelog proljeæa, Mameha i ja bile smo zaokupljene pripremama za priredbu Plesovi stare prijestolnice, koja se te godine postavljala na scenu prvi put nakon zatvaranja Giona u posljednjim godinama rata. Sluèajno su predsjednik i Nobu takoðer bili vrlo zaposleni tih mjeseci i samo su dva puta doveli ministra u Gion. A onda, jednog dana u prvom tjednu lipnja, stigla je poruka da me kompanija Iwamura poziva neka doðem u èajanu Ichiriki u ranim veèernjim satima. Ja sam veæ imala jedan angažman dogovoren prije nekoliko tjedana koji nisam mogla propustiti i tako, kad sam napokon otvorila vrata kako bih se pridružila zabavi, kasnila sam pola sata. Na moje iznenaðenje, umjesto uobièajene skupine oko stola, u sobi sam našla samo Nobua i ministra. 486 Odmah sam vidjela da je Nobu ljutit. Ja sam, naravno, mislila da se ljuti što sam ga pustila da toliko vreme: na sam pravi društvo ministru - premda, istini za volju, njih dvojica su jedan drugom “pravili društvo” otprilike isto toliko koliko vjeverica pravi društvo kukcima koji žive s njom na istom stablu. Nobu je

kuckao prstima po stolu, s izrazom duboke zlovolje na licu, a ministar je stajao kraj prozora i gledao u vrt. “U redu, gospodine ministre!” reèe Nobu kad sam se smjestila kod stola. “Dosta ste gledali grmlje kako raste. Zar æemo èitavu veèer ovdje sjediti i èekati na vas?” Ministar se trgnuo i lagano se naklonio u znak isprike, prije nego što je zauzeo svoje mjesto na jastuku koji sam za njega pripremila. Obièno mi je bilo teško smisliti što bih mu rekla, ali veèeras mi je bilo lakše, buduæi da ga tako dugo nisam vidjela. “Gospodine ministre”, rekla sam, “zar vam se više ne sviðam?” “Ha?” rekao je ministar i èak je uspio namjestiti lice u izraz iznenaðenja. “Niste me došli vidjeti više od mjesec dana! Je li to zato što je Nobu-san bio neljubazan i nije vas dovodio u Gion toliko èesto koliko je trebao?” “Nobu-san nije neljubazan”, odgovorio je ministar. Potom je otpuhnuo nekoliko puta u nos i dodao: “Ionako sam veæ previše tražio od njega.” “Nije neljubazan, a nije vas doveo više od mjesec dana? To sasvim sigurno nije ljubazno od njega. Moramo toliko toga nadoknaditi.” “Aha”, umiješao se Nobu, “veæinom propuštene pijanke.” “Zaboga, kako je Nobu-san veèeras èangrizav. Je li takav bio èitavu veèer? A gdje su predsjednik, Mameha i Buèa? Zar nam se oni neæe pridružiti?” “Predsjednik veèeras nije mogao doæi”, odgovori Nobu. “Za ostale ne znam. One su tvoja briga, a ne moja.” Trenutak kasnije otvorila su se vrata i dvije su sluškinje unijele veèeru za muškarce. Trudila sam se da im 487 pravim društvo dok su jeli - to jest, prvo sam neko vrijeme pokušavala navesti Nobua na razgovor, ali on nije bio razgovorljiv; zatim sam pokušala navesti ministra da nešto kaže, ali naravno, lakše bih istisnula rijeè-dvije iz iver-ka na žaru koji mu je bio na tanjuru. I tako sam na kraju odustala i samo sam brbljala o svemu što bi mi palo na pamet, dok se nisam poèela osjeæati kao kakva starica koja prièa sa svojim psima. Èitavo sam vrijeme obojici obilato toèila šake. Nobu nije puno pio, ali mi je ministar svaki put zahvalno pružao svoju šalicu. Baš kad se u ministro-vim oèima pojavio onaj staklasti pogled, Nobu je, kao da se upravo probudio, odluèno spustio svoju šalicu na stol, obrisao usta ubrusom i rekao: “U redu, gospodine ministre, za veèeras je dosta. Vrijeme je da krenete kuæi.” “Nobu-san!” rekla sam. “Imam dojam da se vaš gost tek poèeo zabavljati.” “Dovoljno se zabavljao. Za promjenu ga šaljemo kuæi ranije, hvala budi nebesima. Hajdemo, gospodine ministre! Vaša žena æe vam biti zahvalna.” “Ja nisam oženjen”, rekao je ministar. Ali veæ je natezao èarape i pripremao se ustati. Povela sam Nobua i ministra kroz hodnik do ulaza i pomogla ministru navuæi cipele. Još je uvijek bilo vrlo malo taksija, jer se benzin nije slobodno prodavao, ali je sluškinja pozvala jednu rikšu i pomogla ministru da se popne. Veæ sam primijetila da se pomalo èudno ponaša, ali te je veèeri držao oèi uprte u koljena i nije se èak ni oprostio. Nobu je ostao u ulazu, srdito zureæi u noæ kao da promatra oblake kako se skupljaju, iako je veèer bila vedra. Kad je ministar otišao, rekla sam mu: “Nobu-san, što je to zaboga s vama dvojicom?” On* me je s gaðenjem pogledao i vratio se u èajanu. Našla sam ga u sobi kako kucka šalicom za šake po stolu. Pomislila sam da želi piti, ali mi nije odgovorio kad sam ga upitala, a boca je ionako bila prazna. Èekala sam neko vrijeme, misleæi da mi želi nešto reæi, ali sam na kraju ipak prva progovorila. 488 “Pogledajte se samo, Nobu-san. Imate izmeðu oèiju boru duboku kao jarak.” On je na to malo opustio mišiæe oko oèiju, tako da se bora razišla. “Nisam više tako mlad kao što sam bio, znaš”, rekao mi je.

“Što bi to trebalo znaèiti?” “To znaèi da su se neke bore ustalile i neæe nestati samo zato jer ti kažeš da bi trebale nestati.” “Postoje dobre i loše bore, Nobu-san. Nemojte to zaboraviti.” “Ni ti nisi više tako mlada kao što si nekoæ bila, znaš.” “Sad ste me još poèeli vrijeðati! Još ste u gorem raspoloženju nego što sam se bojala. Zašto ovdje nema nikakvog akohola? Oèito bi vam dobro došlo jedno piæe.” “Ne vrijeðam te. Samo iznosim èinjenice.” “Postoje dobre i loše bore i postoje dobre i loše èinjenice”, odgovorila sam mu. “Loše je èinjenice najbolje izbjegavati.” Potražila sam sluškinju i zatražila neka donese pladanj s whiskeyjem, vodom i malo sušene hobotnice, jer sam se sjetila kako Nobu nije gotovo ni taknuo svoju veèeru. Kad je pladanj stigao, natoèila sam scotch u èašu, dolila vode i stavila to pred njega. “Evo”, rekla sam, “pravite se daje to lijek i popijte.” Otpio je gutljaj, ali vrlo mali. “Do dna”, rekla sam. “Pit æu onako kako ja hoæu.” “Kad lijeènik naredi pacijentu da popije lijek, pacijent popije lijek. Hajde, popijte to!” Nobu iskapi èašu, ali me nije htio gledati dok je pio. Ja sam mu odmah ponovo natoèila i rekla mu neka i to popije. “Ti nisi lijeènik!” rekao mi je. “Pit æu tempom koji meni odgovara.” “Dajte, dajte, Nobu-san. Svaki put kad otvorite usta, uvalite se u goru nevolju. Što je pacijent bolesniji, to više lijekova mora popiti.” 489 “Neæu te poslušati. Mrzim piti sam.” “U redu, ja æu vam se pridružiti”, rekla sam. Stavila sam u èašu nekoliko kockica leda i pružila èašu Nobuu da mi natoèi. Na licu mu se ukazao mali osmijeh kad mi je uzeo èašu iz ruke - svakako prvi osmijeh koji sam te veèeri vidjela - i brižljivo mi je ulio dva puta više scotcha nego što sam ja njemu natoèila, te je na to samo pljusnuo malo vode. Ja sam onda uzela njegovu èašu, izlila je u zdjelu nasred stola i ponovo je napunila s isto toliko scotcha koliko je on ulio meni - uz mali dodatak, za kaznu. Dok smo pili nisam se mogla suzdržati da ne pravim grimase: za mene je piti whiskey otprilike isto takav užitak kao da srcem vodu iz jarka pokraj ceste. Pretpostavljam da su te grimase imale povoljan uèinak na Nobua, jer je nakon toga bio mnogo manje mrzovoljan. Kad sam došla do daha, rekla sam: “Ne znam što vam je veèeras. A i ministru, što se toga tièe.” “Ne spominji mi tog èovjeka! Veæ sam ga poèeo zaboravljati, a ti si me sad opet podsjetila na njega. Znaš što mi je rekao prije nego što si došla?” “Nobu-san”, rekla sam, “moja je dužnost da vas razveselim, željeli vi piti ili ne. Gledali ste iz veèeri u veèer ministra kako se opija. Sad je vrijeme da se vi napijete.” Nobu me je opet zlovoljno pogledao, ali je uzeo èašu, premda s izrazom èovjeka koji ide na stratište i dugo je gledao u nju prije nego što ju je iskapio. Potom ju je spustio na stol i protrljao oèi nadlanicom kao da pokušava razbistriti pogled. “Sayuri”, rekao je, “moram ti nešto reæi. Èut æeš za to prije ili kasnije. Prošlog smo tjedna ministar i ja razgovarali s vlasnicom èajane Ichiriki. Raspitivali smo se o moguænosti da ministar postane tvoj danna.” “Ministar?” rekla sam. “Nobu-san, ne shvaæam. Je li to vi želite?” “Jasno da ne želim. Ali ministar nam je neizmjerno pomogao i nisam imao izbora. Okupacijske su se vlasti spremale donijeti konaènu presudu protiv Iwamura Elek490 trike, znaš. Konfiscirali bi nam kompaniju. Pretpostavljam da bismo predsjednik i ja morali nauèiti miješati cement ili tako nešto, jer nam ne bi bilo dozvoljeno da se ikad više bavimo svojim poslom. Meðutim, ministar ih je

primorao da iznova razmotre naš sluèaj i uspio ih je uvjeriti kako je postupak prema nama bio previše oštar. A to je istina, znaš.” “A Nobu-san ipak naziva ministra svakakvim imenima”, rekla sam. “Meni se èini...” “On zaslužuje da ga nazovem bilo kojim imenom koje mi padne na pamet! Meni se on ne sviða, Sayuri. Još manje mi se sviða što znam da mu dugujem zahvalnost.” “Shvaæam”, rekla sam. “Znaèi, mene æete dati ministru zato...” “Nitko te ne pokušava dati ministru. On ionako nema dovoljno novaca da bi bio tvoj danna. Ja sam ga naveo da povjeruje kako bi kompanija Iwamura bila voljna plaæati - što, naravno, nije istina. Ja sam unaprijed znao odgovor, inaèe ne bih ni razgovarao s vlasnicom èajane. Ministar je bio strašno razoèaran, znaš. Na trenutak mi se gotovo sažalio.” Ništa od ovog što je Nobu govorio nije bilo smiješno. Ali ipak sam se morala nasmijati, jer mi se odjednom pred oèima ukazala slika ministra kao mog danne, kako se na-ginje sve niže i niže nad mene s onom svojom isturenom èeljusti, sve dok odjednom ne poène otpuhivati svoj dah u moj nos. “Ah, znaèi, tebi je to smiješno?” reèe Nobu. “Zbilja, Nobu-san... isprièavam se, ali kad zamislim ministra...” “Ja ga ne želim zamišljati! Dovoljno mi je to što sam morao sjediti kraj njega i razgovarati s vlasnicom Ichiriki-ja.” Natoèila sam Nobuu još jedno piæe, a on je natoèio meni. Nimalo mi se nije pilo, soba mi se veæ èinila ispunjena maglicom. Ali Nobu je podigao èašu i ja nisam imala drugog izbora nego piti zajedno s njim. Nakon što je iska491 Bi. pio èašu, obrisao je ubrusom usta i rekao: “Strašno je biti živ u ovom vremenu, Savuri.” “Nobu-san, mislila sam da pijemo kako bismo se razvedrili.” “Mi se svakako odavno poznajemo, Savuri. Možda... petnaest godina! Je li to toèno?” rekao je. “Ne, nemoj odgovoriti. Hoæu ti nešto reæi i ti æeš mirno sjediti i slušati. Odavna sam ti to htio reæi i sad je napokon došlo vrijeme za to. Nadam se da me slušaš, jer æu to reæi samo jednom. Evo: ja baš previše ne volim gejše, ti to veæ vjerojatno znaš. Ali oduvijek sam mislio kako ti, Savuri, nisi sasvim ista kao ostale.” Prièekala sam trenutak da Nobu nastavi, ali nije. “Je li to sve što mi je Nobu-san htio reæi?” upitala sam. “Pa, zar to ne ukazuje na to da sam trebao za tebe èiniti svakakve stvari? Na primjer... ha! Na primjer, trebao sam ti kupovati nakit.” “Kupovali ste mi nakit. U stvari, uvijek ste bili prema meni i odveæ ljubazni. Prema meni - jer sasvim sigurno niste ljubazni prema svakome.” “Pa, trebao sam ti kupiti više toga. Uostalom, to nije ono o èemu govorim. Nije mi lako objasniti što mislim. Pokušavam ti reæi kako sam napokon shvatio kakva sam budala. Smijala si se malo prije na pomisao da ti ministar bude danna. A pogledaj mene: jednoruki muškarac, s kožom poput - kako me ono zovu, gušter?” “Oh, Nobu-san, ne smijete tako govoriti o sebi...” “Napokon je došao taj trenutak. Godinama sam èekao. Morao sam èekati da proðe ta tvoja glupost s generalom. Svaki put kad bih te zamislio s njime... no da, ne želim uopæe misliti na to. I taj glupi ministar, kako mu je to samo palo na pamet! Jesam li ti isprièao što mi je veèeras rekao? To je najgore od svega. Nakon što je saznao da neæe postati tvoj danna, dugo je tu sjedio kao da je od zemlje i na posljetku mi je rekao: “Mislio sam da ste mi rekli kako mogu biti Savurin danna.” Nikad mu tako nešto nisam rekao! “Uèinili smo što smo mogli, gospodine 492 ministre i nije nam uspjelo”, odgovorio sam mu. Onda je on rekao: “A ne biste mogli dogovoriti samo jednom?” Rekao sam mu: “Što bih vam trebao dogovoriti samo

jednom? Da budete Savurin danna samo jednom? Mislite, jednu veèer?” A on je na to kimnuo glavom! Dakle, rekao sam mu: “Slušajte, gospodine ministre! Dovoljno je strašno iæi gazdarici èajane i predložiti èovjeka kao što ste vi za dannu takvoj ženi kao što je Savuri. Uèinio sam to samo zato jer sam znao da se to neæe ostvariti. Ali ako mislite...”“ “Niste mu to rekli!” “Nego što nego jesam. Rekao sam: “Ali ako mislite da bih dogovarao za vas da provedete s njom nasamo makar samo èetvrtinu sekunde... Zašto biste ju vi imali? Uostalom, ne mogu ja s njom raspolagati, je li tako? Kako vam pada na pamet da bih otišao k njoj i postavio joj takvo pitanje!”“ “Nobu-san, nadam se da se ministar nije previše uvrijedio s obzirom na sve što je uèinio za kompaniju Iwamura.” “Èekaj malo. Ne dozvoljavam da misliš kako sam nezahvalan. Ministar nam je pomogao zato što mu je bio posao da nam pomogne. Ponašao sam se prema njemu lijepo svih ovih mjeseci i neæu sada prestati. Ali to ne znaèi da moram odustati od onoga na što sam èekao više od deset godina i prepustiti to njemu! Sto bi bilo da sam došao k tebi kao što je tražio? Bi li rekla: “U redu, Nobu-san, uèinit æu to za vas”?” “Molim vas... Kako vam mogu odgovoriti na takvo pitanje?” “Lako. Samo mi reci kako nikad ne bi tako nešto napravila.” “Ali, Nobu-san, ja vama toliko dugujem... Ako biste me zamolili za uslugu, ne bih vas mogla lako odbiti.” “No, to je nešto novo! Jesi li se promijenila, Savuri, ili je uvijek postojao dio tebe o kojem ja ništa nisam znao?” “Ja sam èesto mislila kako Nobu-san ima pretjerano visoko mišljenje o meni...” 493 154-_ “Ja nikad krivo ne procijenim ljude. Ako ti nisi onakva žena kakva mislim da jesi, onda ni ovaj svijet nije ono što sam mislio da jest. Hoæeš reæi da bi razmišljala o tome da se podaš èovjeku kao što je ministar? Zar nisi svjesna toga da na ovom svijetu postoji ispravno i pogrešno, dobro i zlo? Ili si prevelik dio svog života provela u Gionu?” “Nebesa, Nobu-san... godinama vas nisam vidjela tako bijesnog...” Izgleda, nisam mogla ništa gore reæi, jer je Nobuovo lice odjednom buknulo od srdžbe. Zgrabio je èašu i tako njome tresnuo o stol da je puknula, a kockice leda su se razletjele po stolu. Nobu je okrenuo ruku da pogleda prugu krvi na dlanu. “Oh, Nobu-san!” “Odgovori mi!” “Ne mogu se u ovom èasu ni sjetiti što ste me pitali... molim vas, moram otiæi po nešto za vašu ruku...” “Bi li se podala ministru, bez obzira tko bi to tražio od tebe? Ako si takva žena koja bi tako nešto uèinila, hoæu da ovog èasa izaðeš iz sobe i da nikad više ne pokušaš sa mnom razgovarati!” Nisam mogla shvatiti kako se ova veèer razvila u tako opasnu situaciju, ali mi je bilo savršeno jasno kako mu mogu dati samo jedan odgovor. Oèajnièki sam željela otrèati po ruènik kako bih mu oprala i previla ruku - krv mu je veæ curila po stolu - ali je on gledao u mene s takvom žestinom da se nisam usudila ni maknuti. “Nikad tako nešto ne bih uèinila”, rekla sam. Mislila sam da æe ga to smiriti, ali on je nastavio bijesno zuriti u mene još jedan dugi, zastrašujuæi trenutak. Napokon je odahnuo i polako se opustio. “Iduæi put progovori prije nego što se moram porezati kako bih dobio odgovor.”

Požurila sam iz sobe kako bih našla vlasnicu èajane. Ona je došla s nekoliko sluškinja koje su sa sobom donijele zdjelu vode i ruènike. Nobu joj nije dopustio zvati lijeènika, a istini za volju, posjekotina nije bila tako strašna kako sam se bojala. Kad je gazdarica otišla sa sluškinja494 ma, Nobu je bio neobièno tih. Pokušala sam zapoèeti razgovor, ali on nije pokazivao nikakvo zanimanje za bilo što od onog što sam govorila. “Prvo vas ne mogu smiriti”, napokon sam mu rekla, “a sad vas ne mogu natjerati da progovorite. Ne znam je li bih vas tjerala da još pijete ili je problem u tome što ste se veæ napili.” “Dovoljno smo popili, Sayuri. Vrijeme je da odeš i do-neseš mi onaj kamen.” “Kakav kamen?” “Onaj koji sam ti dao prošle jeseni. Onaj komad betona od naše srušene tvornice. Idi i donesi ga.” Osjetila sam kako sam se sva ohladila kad sam to èula - jer vrlo sam dobro znala što mi govori. Došlo je vrijeme da se Nobu ponudi za mog dannu. “Oh, èasna rijeè, toliko sam popila, ne znam je li uopæe mogu hodati!” rekla sam. “Možda bi mi Nobu-san dopustio da to donesem sljedeæi put kad se vidimo?” “Donijet æeš ga noæas. Što misliš, zašto sam ostao nakon što je ministar otišao? Idi i donesi ga, ja æu te ovdje èekati.” Pomislila sam na to da pošaljem neku sluškinju, ali znala sam da joj ne bih mogla objasniti gdje æe ga naæi. I tako, s nešto teškoæa, oteturala sam niz hodnik, uvukla noge u cipele i otpljuskala - tako mi se èinilo, s obzirom na onoliku kolièinu alkohola u meni - kroz ulice Giona. Kad sam došla u okiyu, otišla sam u svoju sobu i našla taj komad betona, umotan u komad svile i zaguran u dno police u mom ormaru. Odmotala sam ga i ostavila svilu na podu, iako ne znam toèno zašto. Kad sam izašla iz sobe, Tetiæa me je presrela u predsoblju - vjerojatno me je èula kako se spotièem i došla je vidjeti što se to dogaða - te me upitala zašto nosim u ruci taj kamen. “Nosim ga Nobu-sanu, Tetiæe”, rekla sam. “Molim vas, sprijeèite me.” “Pijana si, Sayuri. Sto te je to spopalo veèeras?” “Moram mu ga vratiti. I.... oh, za mene više nema života ako to uèinim. Molim vas, ne dajte mi da odem...” 495 Trideset treæe poglavlje i “Pijana i plaèe. Gora si od Hatsumomo! Ne možeš takva iz kuæe.” “Onda, molim vas, nazovite Ichiriki. I recite im neka kažu Nobu-sanu da neæu doæi. Hoæete?” “Zašto Nobu-san èeka da mu doneseš kamen?” “Ne mogu to objasniti, ne mogu...” “Nije ni važno. Ako te on èeka, morat æeš otiæi”, rekla mi je i za ruku me odvela natrag u sobu, gdje mi je obrisala lice mokro od suza i popravila šminku. Ja sam potpuno omlitavila dok je ona to radila, tako da mi je morala poduprijeti bradu kako mi se glava ne bi klimala. Na kraju je izgubila strpljenje i zgrabila mi glavu u obje ruke te mi oštro zapovjedila neka budem mirna. “Nadam se da te nikad više neæu vidjeti ovakvu, Sa-vuri. Samo nebo zna što te je spopalo.” “Ja sam glupaèa, Tetiæe.” “Veèeras se u svakom sluèaju tako ponašaš”, odgovorila mi je. “Majka æe se jako ljutiti ako si uèinila nešto zbog èega si izgubila sklonost Nobu-sana.” “Još nisam”, rekla sam. “Ali ako se možete sjetiti bilo èega što bi...” “Tako se ne govori”, prekinula me je Tetiæa. I nije više progovorila ni rijeèi dok nije završila sa šminkanjem. Vratila sam se u Ichiriki, držeæi taj teški kamen s obje ruke. Ne znam je li doista bio tako težak ili su moje ruke otežale od piæa. Ali kad sam se ponovo pridružila Nobuu u sobi, osjeæala sam da sam iscrpjela svu snagu koju sam imala.

Da mi je poèeo govoriti o tome kako æu postati njegova ljubavnica, nisam sigurna je li bih bila u stanju obuzdati svoje osjeæaje. Stavila sam kamen na stol. Nobu ga je uzeo i držao ga u ruci ovijenoj ruènikom. “Nadam se da ti nisam obeæao ovako veliki dragulj”, rekao je. “Toliko novaca ipak nemam. Ali postale su moguæe neke stvari koje ranije nisu bile moguæe.” Naklonila sam se i pokušala sam pritom ne izgledati nesretno. Nobu mi nije trebao tumaèiti što to znaèi. 496 Te iste noæi ležala sam na svom futonu dok se soba okretala oko mene. Odluèila sam biti poput ribara koji satima strpljivo svojom mrežom vadi ribu iz mora. Svaki put kad mi u glavu naiðu misli o predsjedniku, izgrabit æu ih iz sebe i grabit æu ponovo i ponovo, sve dok ih sve ne istrijebim. To bi, sigurna sam, bio pravi naèin, da sam ga uspjela primijeniti. Ali kad bi mi se javila prva misao na njega, nikad je ne bih uspjela uhvatiti prije nego što bi dobila zamah i odnijela me upravo tamo, odakle sam prognala svoje misli. Mnogo bih puta zaustavila samu sebe i rekla: nemoj misliti na predsjednika, misli na Nobua. I onda bih, vrlo promišljeno, sastavljala u mašti sliku svog susreta s Nobuom negdje u Kvotu. Ali nešto bi uvijek krenulo krivo. Na primjer, zamislila bih da se s Nobuom susreæem na mjestu na kojem sam èesto zamišljala susret s predsjednikom... i u hipu bih se ponovo izgubila u mislima o predsjedniku. Tjednima sam se tako muèila pokušavajuæi se iz temelja promijeniti. Ponekad, kad bih se neko vrijeme oslobodila misli o predsjedniku, poèela bih se osjeæati kao da se poda mnom otvorio ponor bez dna. Izgubila sam apetit i nisam mogla jesti èak ni èistu juhu u zdjelici koju bi mi mala Etsuko donosila kasno noæu. Onih nekoliko puta kad sam jasno uspjela usredotoèiti misli na Nobua, obuzela bi me nekakva tupost, tako da uopæe ništa nisam osjeæala. Dok bih se šminkala, lice mi je visjelo poput kimona na vješalici. Tetiæa mi je rekla da izgledam kao duh. Odla497 žila sam na zabave i bankete kao i obièno, ali sam tamo samo šutke kleèala s rukama u krilu. Znala sam da se Nobu sprema ponuditi za mog dan-nu i svakog sam dana èekala da ta vijest stigne do mene. Meðutim, tjedni su se sporo vukli, a od Nobua nije bilo ni glasa. A onda, jednog vruæeg popodneva krajem lipnja, gotovo punih mjesec dana nakon što sam mu vratila onaj komad betona, Majka mi je donijela novine dok sam sjedila za ruèkom i otvorila ih da mi pokaže èlanak pod naslovom: “Iwamura Elektrika osigurala financijsku potporu Mitsubishi banke.” Oèekivala sam da æe se u èlanku spominjati Nobu i ministar, te svakako predsjednik, ali èlanak je uglavnom navodio obavijesti kojih se više ne mogu ni sjetiti. Koliko se sjeæam, pisalo je da su okupacijske vlasti promijenile klasifikaciju Iwamura Elektrike od... ne sjeæam se - od nekakve klase u nekakvu drugu klasu. Što je znaèilo, kako se dalje objašnjavalo u èlanku, da je kompaniji ukinuto ogranièenje prema kojem nije smjela sklapati ugovore, tražiti zajmove i tako dalje. Slijedilo je nekoliko odlomaka o kamatama i kreditima, te na kraju o velikom zajmu koji je kompaniji dan ranije odobrila Mitsubishi banka. S mukom sam doèitala èlanak do kraja jer je bio pun brojaka i poslovnih izraza. Kad sam završila, pogledala sam Majku, koja je kleèala s druge strane stola. “Situacija kompanije Iwamura u potpunosti se preokrenula”, rekla je. “Zašto mi to nisi rekla?” “Majko, ja jedva nešto razumijem od ovog što sam upravo proèitala.” “Ne èudi me što nam se Nobu Toshikazu nije zadnjih dana javljao. Sigurno znaš da se on ponudio za tvog dan-nu. Mislila sam ga odbiti. Tko bi htio muškarca èija je buduænost nesigurna? Sad vidim zašto si mi se èinila tako odsutnom ovih nekoliko tjedana! Pa, sad se možeš opustiti. Napokon æe se to dogoditi. Svi znamo kako ti je Nobu drag i koliko si bila vezana za njega svih ovih godina.”

Nastavila sam gledati u stol kao prava poslušna kæi. Ali sigurna sam da sam izgledala žalosno, jer je Majka nakon male stanke dodala: 498 “Ne smiješ biti tako bezvoljna kad te Nobu pozove u krevet. Možda nešto nije u redu s tvojim zdravljem. Poslat æu te lijeèniku èim se vratiš iz Amamija.” Jedino mjesto tog imena za koje sam èula bio je jedan mali otok nedaleko Okinawe; nisam mogla zamisliti da je Majka mislila na taj otok. Meðutim, kako mi je potom objasnila, vlasnicu Ichirikija nazvala je upravo tog jutra kompanija Iwamura u vezi s izletom na otok Amami krajem tjedna. Pozvali su mene, Mamehu i Buèu, te još jednu gejšu èijeg se imena Majka nije mogla sjetiti. Trebale smo krenuti u petak popodne. “Ali Majko... to nema nikakvog smisla”, rekla sam. “Izlet na dva dana u jedno tako udaljeno mjesto? Samo putovanje brodom traje jedan dan.” “Neæete se voziti brodom. Kompanija Iwamura je za sve vas sredila da letite zrakoplovom.” U sekundi sam zaboravila sve svoje brige zbog Nobua i naglo sam se uspravila kao da me je netko ubo iglom. “Majko!” rekla sam. “Ja nikako ne mogu letjeti zrakoplovom.” “Ako budeš sjedila u zrakoplovu i stvar se digne u zrak, neæe ti drugo preostati!” odgovorila mije. Vjerojatno je mislila kako je to što je rekla jako smiješno, jer su joj se ramena zatresla od onog njezinog kašljucavog smijeha. Kad je još uvijek takva nestašica benzina zrakoplovi sigurno ne mogu letjeti, zakljuèila sam i odluèila da se više ne brinem. - Meðutim, to me je umirilo samo do sljedeæeg dana kad sam razgovarala s vlasnicom Ichirikija. Izgleda da su neki amerièki èasnici na Okinawi letjeli nekoliko puta mjeseèno na dopust u Osaku. Obièno bi se zrakoplov vraæao prazan, a onda bi za nekoliko dana ponovo došao po njih. Kompanija Iwamura dogovorila je da nas prevezu u oba smjera na povratnim letovima kad zrakoplov leti prazan. Išli smo na Amami samo zato što se nudila ta moguænost, inaèe bismo vjerojatno otputovali u neke to499

pliæe i ne bismo se trebali bojati hoæemo li se živi vratiti kuæi. Posljednje što mi je rekla vlasnica Ichirikija bilo je: “Sretna sam što æeš ti morati u tome letjeti, a ne ja.” U petak ujutro krenuli smo u Osaku vlakom. Osim gospodina Bekkua, koji je išao s nama do aerodroma kako bi nam se našao pri ruci oko prtljage, skupina se sastojala od Mamehe, Buèe, mene i jedne postarije gejše koja se zvala Shizue. Shizue je bila iz èetvrti Pontocho, a ne iz Giona i imala je sijedu kosu i ružne naoèale, te je zbog toga izgledala još starija nego što je doista bila. Što je još gore, posred brade imala je duboki usjek, tako da joj je brada slièila na dvije dojke. Gledala nas je kao što visoki cedar gleda na korov koji raste u njegovom podnožju. Veæinom je zurila kroz prozor vagona, a svako malo bi otvorila kopèu na svojoj naranèastocrvenoj torbici kako bi iz nje izvadila bombon, te bi nas pritom pogledala kao da joj nije jasno zbog èega mora trpjeti našu prisutnost. Od kolodvora u Osaki do aerodroma vozili smo se u malom autobusu koji nije bio mnogo veæi od obiènog automobila, a vozio je na ugljen i bio jako prljav. Napokon, nakon nešto više od jednog sata, iskrcao nas je kraj jednog srebrnastog zrakoplova s dva velika propelera na krilima. Nimalo me nije utješio pogled na siæušni kotaè na kojem je ležao rep, a kad smo ušle unutra, pod je bio tako jako nagnut da sam bila sigurna kako je nešto na tom zrakoplovu polomljeno. Muškarci su se veæ bili ukrcali; sjedili su na sjedalima u dnu zrakoplova i vodili poslovne razgovore. Osim predsjednika i Nobua, tu je bio i ministar, te jedan stariji èovjek, za kojeg sam kasnije saznala da je direktor podružnice Mitsubishi banke. Kraj njega je sjedio neki muškarac od kojih tridesetak godina, s identiènom rascijepljenom bradom kakvu je imala Shizue i s isto tako debelim

naoèalama. Pokazalo se da je Shizue dugogodišnja ljubavnica direktora banke i da je to njihov sin. Sjele smo u prednji dio zrakoplova i ostavile muškarce njihovim dosadnim razgovorima. Ubrzo sam èula kaš-ljucanje motora i zrakoplov je zadrhtao... a kad sam po500 gledala kroz prozor, vidjela sam da se golemi propeler poèeo okretati. U nekoliko sekundi njegova su se sabljasta krila, uz strašno brujanje, poèela strelovito okretati tako reæi na nekoliko centimetara od moga lica. Bila sam uvjerena da æe se otkinuti, uletjeti kroz stijenku zrakoplova i prerezati me na pola. Mameha me je posjela uz prozor jer je mislila da æe me pogled kroz prozor umiriti kad se jednom dignemo u zrak, ali je sad, kad je vidjela propeler, odbila sa mnom zamijeniti mjesta. Buka motora još se više pojaèala i zrakoplov se poskakujuæi pokrenuo vozeæi po aerodromu, skreæuæi tu i tamo. Napokon je buka dosegla zastrašujuæi vrhunac i pod zrakoplova se nagnuo prema natrag. Nakon još nekoliko sekundi èuli smo udarac i poèeli se dizati u zrak. Tek kad je zemlja veæ bila daleko ispod nas, netko nam je napokon rekao kako udaljenost do odredišta iznosi sedam stotina kilometara i kako æe let trajati blizu èetiri sata. Kad sam to èula, oèi su mi se zacaklile od suza i svi su mi se poèeli smijati. Navukla sam na prozor zastore i pokušala se smiriti èitajuæi nekakav èasopis. Prošlo je dosta vremena i Mameha je, u sjedalu do mene, veæ spavala kad sam podigla glavu i ugledala Nobua kako stoji u prolazu. “Sayuri, jesi li dobro?” upitao me je, govoreæi tiho da ne probudi Mamehu. “Mislim da me Nobu-san još nikad nije tako nešto pitao”, rekla sam. “Mora daje posebno dobro raspoložen.” “Buduænost se još nikad nije èinila tako puna obeæanja!” Mameha se promeškoljila i Nobu nije više ništa rekao, nego je produžio dalje niz prolaz do zahoda. Prije nego što je otvorio vrata, osvrnuo se natrag prema onom dijelu zrakoplova gdje su sjedili muškarci. Na trenutak sam ga vidjela iz jednog kuta, iz kojeg sam ga rijetko kad vidjela i koji mu je davao izgled duboke koncentracije. Kad je bacio kratak pogled prema meni, pomislila sam kako je možda naslutio da mene moja buduænost isto toliko ispunjava brigom, koliko njega njegova ispunjava nadom. Kad sam mislila o tome, uèinilo mi se èudno koliko 501 me Nobu malo razumije. Naravno, gejša koja oèekuje ra; zumijevanje od svog danne slièi mišu koji oèekuje suosjeæanje od zmije. Uostalom, kako bi me Nobu uopæe mogao razumjeti kad me poznaje jedino kao gejšu koja brižljivo skriva svoju pravu liènost? Predsjednik je bio jedini muškarac kojeg sam zabavljala kao gejša Sayuri, a koji me je prije toga poznavao kao Chiyo - iako mi je bilo èudno razmišljati o tome na taj naèin, jer mi to nikad ranije nije palo na pamet. Sto bi Nobu uèinio da me je on onog dana našao na obali Shirakawe? Sigurno bi jednostavno prošao pokraj mene... i koliko bi mi život bio lakši da se tako dogodilo. Ne bih provodila noæi žudeæi za predsjednikom. Ne bih povremeno navraæala u parfimerije samo da osjetim miris talka u zraku i podsjetim se na miris njegove kože. Ne bih se muèila pokušavajuæi u mašti doèarati sliku sebe i njega na nekom nepoznatom mjestu. Ako me možda sad kaniš upitati zašto sam to èinila, odgovorit æu ti: zašto zrela kaki jabuka ima tako sladak okus? Zašto drvo koje gori ima takav miris? Ali eto, opet sam se upustila u te misli, poput djevojèice koja pokušava rukama uhvatiti miša. Zašto ne mogu prestati misliti o predsjedniku? Kad su se malo kasnije otvorila vrata zahoda i svjetlo se ugasilo, bila sam sigurna da mi se na licu jasno vidi patnja. Nisam mogla podnijeti da me Nobu takvu vidi, zato sam oslonila glavu na prozor i pravila se da spavam. Kad je prošao, otvorila sam oèi i otkrila da sam glavom razmaknula zastore, tako da sam sad gledala van, po prvi put otkako smo poletjeli s piste. Ispod nas se pružao

pogled na beskraj modrog oceana, prošaran mrljama zelene boje poput zada u ukrasima za kosu koje je Mameha ponekad nosila. Nikad nisam zamišljala ocean posut zelenim mrljama. Kad sam ga gledala sa strme obale u Yoroidu uvijek je imao boju škriljevca. Ovdje se pružao sve do crte nalik na napetu nit vune, gdje je poèinjalo nebo. Pogled koji mi se pružao nije bio nimalo zastrašujuæi, nego neopisivo divan. Èak je i nejasni krug propelera bio na svoj naèin lijep, a srebrno krilo zrakoplova doimalo se velièan502 stveno, ukrašeno onim simbolima što su ih nosili amerièki ratni zrakoplovi. Kako je bilo èudno gledati ih ovako, sjeæajuæi se vremena od prije samo pet godina. Vodili smo s njima nemilosrdan rat kao neprijatelji, a sada? Mi smo se odrekli svoje prošlosti; to je bilo nešto što sam ja vrlo dobro shvaæala, jer sam i sama to uèinila. Kad bih samo mogla naæi naèina da se odreknem svoje buduænosti... A onda mi se u duhu pojavila zastrašujuæa slika: vidjela sam sebe kako režem sudbinsku sponu koja me spajala s Nobuom i gledam ga kako pada u beskraj oceana ispod mene. Hoæu reæi, to nije bila samo neka pomisao ili neka vrsta sanjarenja. Hoæu reæi kako sam u tom trenutku o-djednom toèno shvatila kako to trebam izvesti. Naravno, nisam kanila Nobua stvarno baciti u ocean, ali sam jasno shvatila, tako jasno kao da mi se u mozgu otvorio nekakav prozor, što mogu uèiniti da zauvijek raskinem svoju vezu s njim. Nisam željela izgubiti njegovo prijateljstvo, ali u mojim naporima da doðem do predsjednika, Nobu je bio prepreka koju ni na koji naèin nisam uspijevala zaobiæi. Meðutim, mogla sam ga dovesti do toga da izgori u plamenu vlastite srdžbe - on mi je sam rekao kako to mogu postiæi one noæi u Ichirikiju prije nekoliko tjedana, samo trenutak nakon što je porezao ruku. Ako sam takva žena koja bi se podala ministru, rekao je, onda želi da izaðem iz sobe i nikad više neæe sa mnom razgovarati. Takav me je osjeæaj obuzeo kad sam o tome mislila... kao nakon krize u bolesti, kad poène padati temperatura. Cijelo mi je tijelo bilo vlažno od znoja. Bilo mi je drago što Mameha još uvijek spava, jer bi se ona sigurno zaèudila kad bi me vidjela kako dahæem i prstima brišem znoj sa èela. To èega sam se sjetila, hoæu li doista to moæi izvesti? Ne mislim na sam èin zavoðenja ministra, vrlo dobro sam znala da to mogu obaviti. To æe biti kao da idem lijeèniku na injekciju. Okrenut æu glavu i nakon nekog vremena sve æe biti gotovo. Ali hoæu li moæi tako nešto napraviti Nobuu? Na kakav æu mu se strašan naèin odužiti za svu njegovu ljubaznost. U usporedbi s veæinom muškaraca ko503 je gejše godinama moraju trpjeti, Nobu je vjerojatno vrlo poželjan danna. Ali hoæu li moæi podnijeti život u kojem su zauvijek ugašene sve moje nade? Tjednima sam se pokušavala uvjeriti kako mogu tako živjeti, no, da li bih to stvarno mogla? Pomislila sam kako možda sada shvaæam kako je Hatsumomo postala tako nemilosrdno okrutna i kako je Bakica postala tako zla. Pa èak i Buèa, koja je tek navršila trideset godina, veæ godinama u sebi nosi gorèinu razoèaranja. Jedino što je mene dosad od tog saèuvalo bila je nada, a hoæu li sada moæi uèiniti nešto tako gnusno samo da bih održala tu nadu? Ne govorim o zavoðenju ministra, govorim o iznevjeravanju Nobuova povjerenja. Nastavila sam se boriti s tim mislima sve do kraja leta. Nikad ne bih mogla zamisliti da sam sposobna smišljati takvu spletku, ali s vremenom sam poèela gledati na pojedine korake koje moram napraviti kao na poteze u igri šaha: odvuæi æu ministra u stranu u svratištu - ne, ne u svratištu, na nekom drugom mjestu - i prevarom nekako navesti Nobua da naleti na nas... ili bi možda bilo dovoljno da to èuje od nekoga drugoga? Možeš zamisliti kako sam bila iscrpljena pri kraju leta. Vjerojatno sam izgledala duboko zabrinuta dok smo izlazili iz zrakoplova, jer mi je Mameha stalno ponavljala kako je let prošao i kako sam sad napokon sigurna. Stigli smo u svratiste otprilike jedan sat prije zalaska sunca. Ostali su se divili sobi u kojoj æemo svi spavati, ali ja sam bila toliko uzrujana da sam se

samo mogla pretvarati kako joj se divim. Soba je bila vrlo prostrana, kao najveæa soba u èajani Ichiriki i vrlo lijepo namještena u japanskom stilu, s tatami strunjaèama i ulaštenim drve-tom. Jedan od dužih zidova sobe bio je sav od stakla - to su bila vrata prema vrtu punom èudesnih tropskih biljaka od kojih su neke imale lišæe zamalo veliko kao odrastao èovjek. Natkrivena staza vodila je kroz vrt do obale jedne rjeèice. Kad smo smjestili prtljag, svi smo bili spremni za o-dlazak na kupanje. Od uprave svratišta dobili smo složive paravane koje smo namjestili u sredini sobe kao neku vr504 stu kabine. Presvukli smo se u pamuèna kimona i otputili se natkrivenim stazama kroz raskošno zelenilo do izvora termalne vode na drugom kraju svratišta. Ulaz za muškarce bio je pregradom odvojen od ulaza za žene i postojali su odvojeni prostori za pranje poploèani keramièkim ploèicama. Ali nakon što smo uronili u tamnu vodu termalnog izvora i odmaknuli se od ruba pregrade, ponovo smo bili svi zajedno, muškarci i žene. Direktor banke stalno se šalio s Mamehom i sa mnom, govoreæi nam kako želi da mu jedna od nas donese odreðeni oblutak ili granèicu ili nešto slièno iz šume koja je dopirala do ruba izvora - smisao te šale, dakako, bio je u tome što nas je htio vidjeti gole. Njegov je sin èitavo to vrijeme bio udubljen u razgovor s Buèom i nije nam trebalo dugo da shvatimo zašto. Buèine su prilièno velike grudi stalno izranjale na površinu vode, dok je ona kao i uvijek veselo brbljala, potpuno nesvjesna toga što se dogaða. Možda ti se èini èudno što smo se svi zajedno kupali, muškarci i žene, i što smo kasnije svi kanili spavati u istoj sobi. Ali, zapravo, gejše se redovito tako ponašaju sa svojim najboljim mušterijama - ili je barem to bio obièaj u moje vrijeme. Dakako, ni jedna gejša koja drži do svog ugleda neæe nikad dopustiti da se naðe u sliènoj situaciji sama s nekim muškarcem koji nije njezin danna. Ali kupati se ovako bezazleno u skupini, dok tamne vode izvora prikrivaju naša gola tijela... to je nešto sasvim drugo. A što se tièe zajednièkog spavanja, u japanskom èak postoji poseban izraz za to - zakone, to jest “riblje spavanje”. Ako zamisliš skuše nabacane na gomilu u košari, pretpostavljam da æe ti biti jasno znaèenje tog izraza. Ovakvo kupanje u skupini bilo je bezazleno, kako rekoh. Ali to ne znaèi da se neka ruka ne bi ponekad pri-krala tamo gdje ne smije i ta je misao bila vrlo prisutna u mojoj glavi dok sam se namakala u toploj vodi izvora. Da je Nobu bio èovjek koji voli zadirkivati, mogao je doplivati do mene i onda me, nakon što bismo neko vrijeme æaskali, odjednom zgrabiti za bok ili... pa, bilo gdje, istini za volju. Uobièajeni bi sljedeæi korak bio da ja vrisnem, na 505 što bi se Nobu nasmijao i sve bi se završilo na tome. Ali Nobu nije bio takav tip muškarca. Neko je vrijeme bio u vodi, razgovarajuæi s predsjednikom, a sad je sjedio na jednom kamenu samo s nogama u vodi i jednim malim ruènikom oko bokova, te nije obraæao pozornost na nas ostale, nego je odsutno trljao batrljak svoje ruke i zamišljeno piljio u vodu. Sunce je sad veæ bilo zašlo i gotovo se bilo smraèilo, ali je Nobu sjedio u svjetlu jednog papirnatog lampiona. Nikad ga dotad nisam vidjela tako izloženog. Ožiljci, za koje sam mislila da su mu bili najgori na jednoj strani lica, bili su jednako tako strašni na onom ramenu ispod kojeg mu je bila amputirana ruka - iako mu je drugo rame bilo prekrasno glatko, kao jaje. I kad sam pomislila da razmišljam o tome da ga iznevjerim... On æe misliti kako sam to uèinila samo zbog jednog razloga, nikad neæe shvatiti pravu istinu. Nisam mogla podnijeti pomisao na to da bih ga mogla povrijediti ili uništiti njegovo poštovanje prema meni. Uopæe nisam bila sigurna hoæu li imati snage izvesti ono što sam naumila. Sutradan poslije doruèka, svi smo pošli u šetnju kroz tropsku šumu do obližnje kamenite obale oceana gdje se rjeèica što je tekla uz naše svratiste ulijevala u more preko slikovitog malog slapa. Dugo smo ondje stajali, diveæi se ljepoti krajolika, i kad smo se veæ svi spremali otiæi, predsjednik se jedva uspio

otrgnuti od tog èarobnog prizora. Na povratku sam hodala pokraj Nobua koji je još uvijek bio vedar i raspoložen kao rijetko kada. Kasnije smo obišli otok u vojnom kamionu koji je u stražnjem dijelu imao prièvršæene klupe, te smo vidjeli banane i ananas na stablu i prekrasne ptice. S vrha planine ocean je izgledao kao zgužvani pokrivaè tirkizne boje s tamnomodrim mrljama. Tog popodneva smo prošetali prašnim ulicama malog mjesta i ubrzo došli do jedne stare drvene zgrade s kosim krovom pokrivenim slamom koja nam je izgledala kao nekakvo skladište. Na kraju smo otišli straga gdje se Nobu 506 popeo uz kamene stube i kad je otvorio vrata na uglu zgrade, svjetlo sunca palo je na prasnu pozornicu od dasaka. Oèito je to nekoæ bilo skladište, ali je zatim pretvoreno u mjesno kazalište. Kad sam prvi put ušla unutra, nisam ništa naroèito mislila. Ali kad su se vrata zalupila, a mi ponovo izašli na ulicu, opet me je uhvatio onaj osjeæaj krize, jer mi se u glavi pojavila slika kako ležim ondje na dašèanom podu s ministrom, a vrata se djelomièno otvaraju i na nas pada mlaz sunèevog svjetla. Ne bismo se imali gdje sakriti, Nobu bi nas morao vidjeti. Umnogome je upravo to bilo mjesto kakvo sam tražila i samo se napola nadala da bih ga mogla naæi. Ali nisam tada sve ovo mislila, zapravo, nisam uopæe ništa mislila, više sam se borila da nekako sredim misli. Imala sam osjeæaj da mi misli cure kao riža iz poderane vreæe. Dok smo se uspinjali uzbrdo na povratku do svratišta, morala sam malo zaostati kako bih iz rukava izvukla rupèiæ. Svakako je bilo vruæe tamo na cesti, jer nam je popodnevno sunce sjalo ravno u lice. Ja nisam bila jedina koja se znojila. Meðutim, Nobu se vratio do mene i upitao me jesam li dobro. Kako mu nisam mogla odmah odgovoriti, nadala sam se da æe zakljuèiti kako se znojim zbog napornog uspona. “Èitavo ovo vrijeme ne izgledaš dobro, Sayuri. Možda si trebala ostati u Kvotu.” “Ali kad bih imala prilike vidjeti ovaj prekrasan otok?” “Siguran sam da nikad dosad nisi bila ovako daleko od kuæe. Odavde je do Kvota isto toliko koliko od Kvota do Hokaida.” Ostali su veæ nestali iza zavoja ispred nas. Preko No-buova ramena mogla sam vidjeti strehe svratišta kako proviruju iz gustog raslinja. Htjela sam mu nešto odgovoriti, ali su mi duh ponovo zaokupile one misli koje su me rastužile veæ u zrakoplovu, to jest kako me Nobu uopæe ne razumije. Kvoto nije moj dom, ne u onom smislu kako je to Nobu, èini se, mislio; to nije mjesto gdje sam odrasla i od kojeg se nikad nisam udaljavala. I u tom èasu, dok sam piljila u njega na vrelom suncu, odluèila sam da uèi507

nim to èega sam se bojala. Iznevjerit æu Nobua, premda i sad stoji tu i gleda me tako ljubaznim pogledom. Ugurala sam rupèiæ u rukav drhtavom rukom i potom smo se bez rijeèi nastavili uspinjati prema svratištu. Kad sam ušla u sobu, predsjednik i Mameha su veæ sjedili za stolom pripremajuæi se odigrati partiju igre go protiv direktora banke, uz kojega su Shizue i njihov sin sjedili kao kibici. Staklena su vrata bila otvorena i ministar je oslonjen na lakat zurio u vrt, guleæi prstima vanjski ovoj kratkog komada trske koji je donio sa sobom sa šetnje. Oèajnièki sam se bojala da Nobu ne poène razgovarati sa mnom, jer onda ne bih mogla pobjeæi, ali on je otišao ravno do stola i poèeo razgovarati s Mamehom. Još nisam smislila kako æu namamiti ministra da ode sa mnom do kazališta, a još manje sam znala kako æu izvesti da nas Nobu ondje zatekne. Možda bi Buèa povela Nobua u šetnju ako je zamolim? Nisam mislila da mogu Mamehu zamoliti za tako nešto, ali Buèa i ja smo zajedno provele dio djetinjstva i premda je ja ne bih nazvala sirovom kao što ju je nazvala Tetiæa, u njoj je doista postojala odreðena crta prostote, stoga se neæe toliko zgroziti nad onim što sam nakanila. Morat æu je izrièito uputiti da

Nobua dovede u kazalište, jer malo je vjerojatno da bi mogli nabasati na nas tamo pukim sluèajem. Neko sam vrijeme kleèala zamišljeno gledajuæi suncem obasjani vrt i priželjkujuæi da mogu opušteno uživati u ljepoti tropskog popodneva. Stalno sam se pitala jesam li pri zdravoj pameti kad se ovako nešto spremam uèiniti, ali premda su me muèile stanovite dvojbe, to nije bilo dovoljno da me sprijeèi u provoðenju moga plana. No, oèigledno se ništa neæe dogoditi dok ne uspijem odvuæi ministra ustranu, ali pritom nisam smjela na sebe privuæi nièiju pozornost. Ministar je nešto ranije zatražio od sluškinje da mu donese užinu i sad je sjedio, s pladnjem meðu nogama, ulijevajuæi u sebe pivo i ubacujuæi štapiæima u usta komadiæe usoljene utrobe liganja. Možda se tebi gadi èak i pomisliti na takvo jelo, ali uvjeravam te da æeš usoljene utrobe liganja naæi ne samo u barovima i restorani508 ma u Japanu, nego i ovdje u New Yorku. To je bila omiljena poslastica moga oca, ali meni se oduvijek pri pogledu na to dizao želudac. Èak mi je bilo teško gledati ministra kako to jede. “Gospodine ministre”, tiho sam mu rekla, “biste li željeli da vam pokušam naæi nekakvu ukusniju zakusku?” “Ne”, odgovorio mi je, “nisam gladan.” Moram priznati da sam se na to upitala zašto onda uopæe jede. Mameha i Nobu odšetali su kroz stražnja vrata zaokupljeni razgovorom, a ostali, ukljuèujuæi Buèu, stajali su okupljeni oko go ploèe na stolu. Izgleda da je predsjednik upravo napravio nekakvu glupu pogrješku i svi su se smijali. Èinilo mi se da mi se sad pruža prilika. “Ako jedete samo zato što vam je dosadno, gospodine ministre”, rekla sam, “zašto vi i ja ne bismo malo razgledali svratiste? Ja sam to èitavo vrijeme željela, ali dosad nismo imali vremena.” Nisam èekala da mi odgovori, nego sam ustala i izašla iz sobe. Odahnula sam kad je on trenutak kasnije došao u hodnik da mi se pridruži. Šutke smo išli hodnikom dok nismo došli do ugla gdje sam vidjela kako niotkuda nitko ne dolazi prema nama. “Oprostite, gospodine ministre”, rekla sam, “ali... kako bi bilo da se nas dvoje prošetamo dolje do mjesta?” Izgledao je silno zbunjen tim mojim prijedlogom. “Ostalo nam je još jedan sat ili nešto više do mraka”, nastavila sam, “a ja sam se sjetila neèeg što bih voljela još jednom pogledati.” Nakon duge stanke, ministar reèe: “Moram prvo na zahod.” “Dobro, to je u redu”, rekla sam mu. “Vi obavite to što trebate i kad budete gotovi, prièekajte me ovdje, na ovom mjestu, pa æemo se zajedno prošetati. Nemojte nikamo iæi dok ne doðem po vas.” Èinilo se da se ministar slaže s time. Nastavio je hodnikom prema zahodu, a ja sam krenula natrag prema sobi. Osjeæala sam se kao u nekoj maglici - sad kad sam 509 stvarno poèela izvršavati svoj naum - i kad sam prislonila ruku na vrata da ih odgurnem ustranu, prsti su mi bili tako utrnuli da sam jedva osjetila kako nešto dodirujem. Buèa više nije bila kod stola. Tražila je nešto u svom kovèegu. U prvi mah, kad sam pokušala govoriti, iz grla mi nije izašao nikakav zvuk. Morala sam se nakašljati i ponovo pokušati. “Oprosti, Buèo”, rekla sam. “Imaš trenutak vremena...” Nije izgledala kao da joj je drago što je prekidam, ali pustila je kovèeg onako u neredu i došla za mnom u hodnik. Povela sam je malo dalje od sobe, zatim sam se okrenula prema njoj i rekla: “Buèo, moram te zamoliti za jednu uslugu.” Prièekala sam malo, oèekujuæi da ona kaže kako æe biti sretna da mi pomogne, ali ona je samo stajala i gledala me. “Nadam se da se neæeš ljutiti što te to pitam...” “Pitaj”, rekla je.

“Ministar i ja kanimo poæi u šetnju. Odvest æu ga u ono staro kazalište i...” “Zašto?” “Kako bismo mogli biti sami.” “Ti i ministar?” upitala je Buèa s nevjericom. “Objasnit æu ti jednom drugom zgodom, ali evo što želim od tebe. Hoæu da tamo dovedeš Nobua i... Buèo, ovo æe ti se èiniti jako èudno. Hoæu da nas otkrijete.” “Kako to misliš, da vas “otkrijemo”?” “Hoæu da pronaðeš naèina kako æeš tamo odvesti Nobua i otvoriti ona stražnja vrata koja smo danas vidjeli, tako da...da nas on vidi.” Dok sam joj to govorila, Buèa je kroz zelenilo spazila ministra kako èeka na drugoj natkrivenoj stazi. Okrenula je glavu prema meni i pogledala me. “Sto si to naumila, Savuri?” “Nemam ti sad kad objašnjavati. Ali užasno je važno, Buèo. Uistinu, èitava je moja buduænost u tvojim rukama. 510

Samo, molim te, pazi da ne doðe nitko drugi, samo ti i Nobu - nikako predsjednik, tako ti svega, ni bilo tko drugi. Odužit æu ti se na koji god naèin budeš htjela.” Jedan dugi trenutak, zamišljeno me je gledala. “Znaèi, opet je došlo vrijeme da ti Buèa èini usluge, ha?” rekla je. Nisam bila sigurna što je time htjela reæi, ali ona se nije potrudila objasniti mi samo se okrenula i otišla. Nisam bila sigurna je li Buèa pristala da mi pomogne ili nije. Ali u tom sam trenutku jedino mogla otiæi lijeèniku na injekciju, da se tako izrazim, nadajuæi se da æe se ona ipak pojaviti s Nobuom. Pridružila sam se ministru i zajedno smo se uputili prema gradiæu. Kad smo zaobišli zavoj i ostavili svratiste iza nas, sjetila sam se onog dana kad su me porezali po nozi i Mame-ha me odvela doktoru Raku. Tog sam popodneva osjeæala kako mi prijeti nekakva opasnost koju nisam mogla do kraja razumjeti, a isto sam se tako osjeæala i sada. Lice mi se tako žarilo u popodnevnom suncu kao da sam sjedila uz žeravnik hibachi a kad sam pogledala ministra, vidjela sam kako mu se znoj cijedi sa sljepooèica i obraza do vrata. Ako sve bude išlo po planu, uskoro æe pritiskati taj vrat o mene... na tu pomisao izvukla sam iz obija lepezu i poèela hitro mahati sve dok mi se ruka nije umorila, pokušavajuæi rashladiti kako sebe, tako i njega. Èitavo vrijeme neumorno sam brbljala, nastojeæi održati razgovor, sve dok se nekoliko minuta kasnije nismo zaustavili pred starim kazalištem s krovom od slame. Ministar je izgledao kao da mu ništa nije jasno. Proèistio je grlo i pogledao u nebo. “Hoæete li na trenutak doæi sa mnom unutra, gospodine ministre?” rekla sam. Èinilo se da ne zna kako bi to protumaèio, ali kad sam krenula stazom oko zgrade, poslušno je pošao za mnom. Popela sam se uz kamene stube i otvorila mu vrata. Samo je trenutak oklijevao i zatim je ušao unutra. Da 511 je ministar posjeæivao Gion èitav svoj život, sigurno bi dosad shvatio što mi je na umu - jer gejša koja domami nekog muškarca na nekakvo samotno mjesto nedvojbeno stavlja na kocku svoj ugled, a jedna ugledna gejša, gejša prvog razreda, nikad to neæe uèiniti bez valjanog razloga. Meðutim, ministar je samo stajao tamo iza vrata, u trokutu sunca, kao èovjek koji èeka autobus. Meni su se ruke toliko tresle dok sam sklapala lepezu i vraæala je ponovo u obi da uopæe nisam bila sigurna hoæu li biti u stanju provesti do kraja to što sam zapoèela. Bila mi je potrebna sva snaga koju sam imala za jednostavni pokret zatvaranja vrata, a kad sam ih zatvorila, našli smo se u polumraku jer je jedina svjetlost dopirala kroz pukotine ispod krova. Ministar je još uvijek nepokretno stajao, zagledan u hrpu slamnatih prostirki u jednom kutu pozornice. “Gospodine ministre...”, rekla sam.

Glas mi je tako odjeknuo u praznoj maloj dvorani da sam odmah poèela govoriti tiše. “Koliko sam razumjela, vi ste razgovarali o meni s vlasnicom Ichirikija. Je li to toèno?” On je duboko udahnuo zrak, ali na kraju ništa nije rekao. “Gospodine ministre, ako mi dopuštate”, rekla sam, “htjela bih vam isprièati prièu o jednoj gejši koja se zove Kazuvo. Ona više nije u Gionu, ali ja sam je nekoæ dobro poznavala. Jedan vrlo važan èovjek - poput vas, gospodine ministre upoznao je jedne veèeri Kazuvo i toliko je uživao u njezinom društvu da je nakon toga svake veèeri dolazio u Gion kako bi je vidio. Nakon nekoliko mjeseci, zatražio je da postane njezin danna, ali mu je vlasnica èajane, uz isprike, odgovorila kako to nije moguæe. Taj je èovjek bio duboko razoèaran, ali ga je onda Kazuvo jednog popodneva odvela na jedno skrovito mjesto gdje su mogli biti sami. Takvo mjesto kao što je, recimo, ovo prazno kazalište. I objasnila mu kako... iako ne može biti njezin danna...” Èim sam izgovorila ove posljednje rijeèi, ministrovo se lice izmijenilo kao dolina kad se raziðu oblaci i ukaže se 512 sunce. Nezgrapno je koraknuo prema meni. Meni je o-djednom poèelo bubnjati u ušima. Nisam se mogla zaustaviti, okrenula sam glavu i zatvorila oèi. Kad sam ih ponovo otvorila, ministar mi je prišao tako blizu da smo se zamalo dodirivali, a onda sam osjetila njegovo znojno, go-jazno lice kako mi se prislanja uz obraz. Polako je približavao svoje tijelo mojemu, sve dok nismo bili stisnuti jedno uz drugo. Uzeo me je za ruke, vjerojatno da me povuèe dolje na daske, ali sam ga zaustavila. “Pozornica je previše prašnjava”, rekla sam. “Morate donijeti jednu prostirku s one hrpe.” “Idemo tamo”, rekao je ministar. Ako legnemo na prostirke tamo u kutu, Nobu nas neæe moæi vidjeti u svjetlosti sunca koja æe pasti na pozornicu kad se otvore vrata. “Ne, ne smijemo tamo”, rekla sam. “Molim vas, donesite prostirku ovamo.” Ministar je uèinio što sam tražila i potom stao obješenih ruku uz tijelo, gledajuæi me. Sve do tog trenutka nekako sam napola oèekivala da æe nas nešto sprijeèiti, ali sad sam vidjela da se to neæe dogoditi. Vrijeme kao da se usporilo. Kad sam iskoraèila iz svojih lakiranih zori natikaèa i stala na prostirku, èinilo mi se kao da to nisu moje noge, nego neke druge osobe. Gotovo u istom trenutku ministar je zbacio s nogu svoje cipele i pritisnuo se o mene, navlaèeæi s obje ruke èvor obija na mojim leðima. Nije mi jasno što je mislio, jer mi sigurno nije padalo na pamet da svuèem kimono. Zaustavila sam ga. Kad sam se tog jutra oblaèila, još uvijek sam se kolebala, ali kako bih za svaki sluèaj bila pripravna, namjerno sam obukla jednu sivu pothaljinu koju nisam voljela - misleæi kako æe do veèeri možda biti umrljana - i jedan sivoljubièasti i modri kimono od tanke svile, kao i neosjetljivi, srebrnasti obi. Što se pak tièe donjeg rublja, skratila sam koshimaki - “ovoj oko bokova” - tako što sam ga nekoliko puta podvila u struku, kako se ministar, ukoliko ga ipak odluèim zavesti, ne bi previše muèio da naðe put do cilja. Kad sam mu odmaknula ruke, zaèu513 ðeno me je pogledao. Valjda je mislio da ga zaustavljam i vidljivo je odahnuo kad sam se spustila na prostirku. To nije bio tatami, nego obièna prostirka od pletene slame, tako da sam osjeæala tvrdi pod ispod nje. Jednom sam rukom maknula ustranu kimono i pothaljinu, tako da su mi noge bile otkrivene do koljena. Ministar je još uvijek bio potpuno odjeven, ali je odmah legao na mene, pritisnuvši mi èvor obija tako bolno u leða, da sam morala podignuti malo jedan bok kako bi mi bilo udobnije ležati. Glava mi je takoðer bila okrenuta u stranu, jer mi je kosa bila oèešljana u frizuru poznatu kao tsubushi shimada, s golemom punðom na zatiljku koju bih pokvarila ako bih legla na nju. U svakom sluèaju, sve je skupa bilo prilièno neudobno, ali neudobnost položaja nije bila ništa u

usporedbi s nelagodom i strepnjom što sam osjeæala. Odjednom sam se poèela pitati gdje mi je bila pamet kad sam se odluèila dovesti u ovakvu situaciju. Ministar se pridigao na jednu ruku i poèeo je drugom rukom petljati ispod obruba mog kimona, grebuæi me pritom noktima po bedrima. Ne razmišljajuæi što èinim, stavila sam mu ruke na ramena u namjeri da ga odgurnem sa sebe... ali sam onda zamislila Nobua kao mog dannu i život bez nade koji bi me èekao, te sam odmah povukla ruke i spustila ih ponovo kraj sebe na prostirku. Ministrovi su se prsti koprcali uz moja bedra sve dalje i dalje; pokušala sam ih ne osjeæati, ali to je bilo nemoguæe. Kako bih nekako odvratila pozornost od tih prstiju, usredotoèila sam se na vrata. Možda æe se sada otvoriti, dok još ministar ne uspije ništa napraviti, ali upravo kad sam to pomislila, èula sam zveket kopèe njegova remena i zvuk povlaèenja patenta na hlaèama i trenutak kasnije, veæ se gurao u mene. Osjetila sam se nekako kao da sam ponovo petnaestogodišnja djevojèica, jer me je ono što sam osjeæala podsjetilo na doktora Raka. Èak sam èula samu sebe kako jecam. Ministar se držao na laktovima, a lice mu je bilo iznad mojega. Mogla sam ga vidjeti samo kutkom jednog oka. Ovako izbliza, s onom svojom donjom èeljusti isturenom prema meni, izgledao mi je više kao nekakva životinja, nego kao ljudsko biæe. A to èak i nije bilo ono najgore. Naime, zbog te istu514 rene èeljusti ministrova je donja usnica postala neka vrsta zdjelice u koju mu se slijevala slina. Ne znam je li to bilo zbog onih utroba liganja koje je pojeo, ali slina mu je bila nekako gusta i siva, tako da me je podsjetila na sluz što ostane na dasci nakon èišæenja ribe. Kad sam se tog jutra oblaèila, zataknula sam straga u obi nekoliko listova rižinog papira od one vrste koja dobro upija tekuæinu. Oèekivala sam da æu ih trebati tek nakon što sve bude gotovo, jer æe se ministar htjeti obrisati - to jest ako uopæe odluèim izvesti svoj naum. Sad se èinilo da æe mi taj papir trebati mnogo ranije, kako bih obrisala lice od njegove sline. Meðutim, njegova mi je težina previše pritiskala bokove da bih mogla zavuæi ruke u stražnji dio obija. Zadahtala sam nekoliko puta od napora dok sam pokušavala doprijeti do papira i bojim se da je ministar to shvatio kao izraz ushita - u svakom sluèaju, naglo je pojaèao tempo i sad se nakupljena slina u njegovoj donjoj usni poèela bibati u takvim silovitim valovima da gotovo nisam mogla vjerovati kako je još uvijek u usnici i nije se potokom izlila na mene. Meðutim, mogla sam jedino stisnuti oèi i èekati. Osjeæala sam muèninu kao da ležim u malom èamcu na uzburkanom moru dok mi glava neprekidno udara o dno èamca. A onda, odjednom, ministar zajeèi i ukoèi se, a u istom se trenutku slina izlije na moje lice. Ponovo sam pokušala doprijeti do papira, ali je ministar sad mlitavo ležao na meni, dahæuæi kao da je upravo završio trku. Baš kad sam ga mislila odgurnuti sa sebe zaèula sam izvana zvuk struganja nogu. U sebi sam tako glasno vriskala od gaðenja da je to gotovo ugušilo sve ostale zvukove oko mene. Ali sad, kad sam se ponovo sjetila Nobua, srce mi je iznova poèelo silovito lupati. Još jednom sam èula zvuk struganja nogu, zatim neèije korake na kamenim stepenicama. Ministar, èini se, nije imao pojma što æe mu se dogoditi. Podigao je glavu i okrenuo je prema vratima gotovo nezainteresirano kao da je oèekivao da æe tamo ugledati pticu. A onda su se vrata uz škripu otvorila i preplavilo nas je svjetlo sunca. Morala sam ški515 ljiti, ali sam uspjela nazrijeti dvije osobe na vratima. Jedna je bila Buèa; došla je u kazalište baš kao što sam se nadala da æe uèiniti. Ali muškarac koji je stajao uz nju i piljio dolje prema pozornici uopæe nije bio Nobu. Nisam imala pojma zašto je to napravila, ali Buèa je, umjesto Nobua, dovela predsjednika. Trideset èetvrto poglavlje i Jedva se mogu ièega sjetiti od onog što se zbivalo nakon što su se otvorila vrata - mislim da je sva krv istekla iz mene, tako sam se sledila i obamrla. Znam da se ministar maknuo s mene ili sam ga, možda, ja odgurnula. Sjeæam se,

meðutim, da sam plakala i pitala ga je li i on vidio isto što i ja, je li to zbilja na vratima bio predsjednik. Nisam uspjela vidjeti izraz na predsjednikovu licu, jer mu je sunce bilo iza leða, a ipak, kad su se vrata ponovo zatvorila, nisam se mogla otresti dojma da sam na njegovu licu vidjela nešto od šoka koji sam sama osjetila. Nisam znala je li mu se doista na licu odražavao šok - i zapravo sam sumnjala u to. Ali kad osjeæamo bol, èini nam se da vidimo patnju èak i u rascvjetalim stablima. Upravo sam tako i ja, kad sam vidjela predsjednika tamo na vratima ... pa, u tom bih trenutku vidjela odraz svoje patnje u svemu što bih pogledala. Uzmeš li u obzir da sam namamila ministra u to prazno kazalište upravo zato da sebe dovedem u opasnost -da bi se oštrica maèa mogla spustiti na panj, ako tako mogu reæi - sigurno æeš shvatiti ako ti kažem da sam usred osjeæaja zabrinutosti, straha i gaðenja koji su me gotovo paralizirali, osjeæala i odreðeni ushit. Trenutak prije nego što su se otvorila vrata, gotovo sam mogla osjetiti kako se moj život otvara preda mnom poput nabujale rijeke, jer nikad dotad nisam poduzela neki tako drastièan korak da bih izmijenila tijek vlastite buduænosti. Bila sam poput djeteta koje na vršcima prstiju hoda rubom strme 516 517 hridine što se nadvija nad morem. A ipak nekako nisam zamišljala da bi mogao naiæi golemi val, sruèiti se na mene i odnijeti sve u nepovrat. Kad su se moji kaotièni osjeæaji malo staložili, polako sam poèela dolaziti k svijesti. Mameha je kleèala uza me. Zaèudila sam se kad sam vidjela kako nisam više u starom kazalištu, nego ležim na tatami strunjaèi na podu neke male mraène sobe u svratištu. Nisam se mogla sjetiti da sam otišla iz kazališta, ali oèevidno sam nekako došla do svratišta. Mameha mi je kasnije rekla da sam otišla vlasniku i zamolila ga za neku tihu sobu u kojoj bih se mogla odmoriti; on je vidio da mi nije dobro i nakon što me je odveo u sobu, otišao je po Mamehu. Sreæom, Mameha je bila voljna povjerovati kako sam uistinu bolesna i ostavila me tamo. Kasnije, kad sam još uvijek omamljena i u užasnom strahu, krenula prema našoj sobi, vidjela sam ispred sebe Buèu koja je upravo dolazila s jedne od natkrivenih staza. Zaustavila se kad me ugledala, ali umjesto da požuri do mene i da mi se isprièa, kako sam ja napola oèekivala, zapiljila se u mene kao zmija u miša. “Buèo”, rekla sam, “molila sam te da dovedeš Nobua, a ne predsjednika. Ne razumijem...” “Da, Sayuri, tebi je sigurno teško razumjeti kad ti u životu nešto ne ispadne savršeno!” “Savršeno? Ništa se gore nije moglo dogoditi... jesi li me možda pogrješno razumjela?” “Ti stvarno misliš da sam glupa!” odgovorila mije. Bila sam zbunjena i šuteæi sam stajala pred njom jedan dugi trenutak. “Mislila sam da si moja prijateljica”, napokon sam rekla. “I ja sam nekoæ mislila da si ti moja prijateljica. Ali to je bilo davno.” “Govoriš kao da sam ti nanijela nekakvo zlo, Buèo, ali...” “O ne, ti nikad ne bi tako nešto napravila, zar ne? Savršena gospoðica Nitta Savuri! Pretpostavljam da se ne raèuna to što si zauzela moje mjesto kao kæi okiye! Sjeæaš se toga, Savuri? Nakon što sam se ja izložila opasnosti da ti pomognem s onim doktorom - kako li mu je veæ bilo ime. Nakon što sam riskirala da se Hatsumomo razbjesni na mene zato što sam ti pomogla! A ti si onda preokrenula situaciju i ukrala mi ono što je bilo moje. Sve sam se ove mjesece pitala zbog èega si me uvela na te zabave s ministrom. Pa, žao mi je što ti ovog puta nije uspjelo da me iskoristiš...” “Ali, Buèo”, prekinula sam je, “zar nisi mogla jednostavno odbiti? Zašto si morala dovesti predsjednika?”

Buèa se ukoèeno uspravila. “Znam ja jako dobro što ti osjeæaš prema njemu”, rekla je. “Kad god nitko ne gleda, oèi su ti prilijepljene za njega kao buhe za psa.” Bila je tako ljuta da se ugrizla za usnicu, vidjela s