Saya lngln menyenLuh LenLang lmbuhan aplLan yang menlmbulkan kekellruan leblhŴleblh lagl

kepada murld sayaŦ Masalah lnl bukan saha[a dlhadapl oleh murld sayaţ malahan [lka klLa amaLlţ banyak
plhak Lldak mengeLahul bahawa mereka Lelah melakukan kesalahan penggunaan kaLa LeruLamanya
medla ceLak aLau medlum penylaranŦ Sebagal guruţ klLa paLuLlah pekaŦ lmbuhan aplLan LerbenLuk
apablla sesuaLu penambahan dlpadukan dl hadapan dan dl belakang sesuaLu perkaLaanŦ ul dalam blog
lnl [ugaţ saya cuba memberlkan beberapa rumus tatabahasa yang boleh dl[adlkan panduan agar dapaL
mengurangkan kekellruanŦ
Þeng|mbuhan
Þenglmbuhan lalah benLuk LerlkaL yang dlcanLumkan pada kaLa dasar dalam proses pembenLukan kaLa
LerblLanŦ Þenglmbuhan Lerbahagl kepada empaL subgolongan lalLuť
Þenglmbuhan

lmbuhan Awalan lmbuhan Akhlran lmbuhan AplLan lmbuhan Slslpan

___________________________________________________________________________________

kumus pasangan ap|tan meNŴŧŴkan ] meNŴŧŴ|
meNŴŧŴkan ƹ (ob[ek bergerak) meNŴŧŴ| ƹ (ob[ek t|dak bergerak)

AplLan meNŴŧŴkan dan meNŴŧŴ| yang berpasangan dalam ayaL mempunyal saLu ob[ek dan dua ob[ek
kebanyakannya dllkuLl oleh ob[ek bergerak dan ob[ek Lldak bergerakŦ ualam slLuasl lnlţ
aplLan meNŴŧŴkan d||kut| o|eh ob[ek bergerak dan aplLan meNŴŧŴ| d||kut| o|eh ob[ek yang t|dak
bergerakŦ ConLohnyať
1) ula menghadlahkan kompuLer rlba kepada bapaŦ (kompuLer rlba bergerak)Ŧ
2) ula menghadlah| bapa kompuLer rlbaŦ (bapa t|dak bergerak)
kesa|ahan ayaL

Þembetu|an ayaL
lbu membekalkan Sabrlna plsang gorengŦ

lbu membeka|| Sabrlna plsang gorengŦ
ÞusLakawan lLu memasukl buku lLu ke dalam
almarlŦ

ÞusLakawan lLu memasukkan buku lLu ke dalam
almarlŦ

at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ SeLlap malamţ ayah membacakan buku unLuk adlkŦ ____________________
2Ŧ SeLlap malamţ ayah membacakan adlk sebuah bukuŦ ____________________
3Ŧ Sebelum pulang ke rumahţ kakak akan membellkan adlk gulaŴgulaŦ
____________________
4Ŧ Sebelum pulang ke rumahţ kakak akan membellkan gulaŴgula unLuk adlkŦ
____________________
3Ŧ Þemuda lLu menyanylkan lagu unLuk ayahŦ ____________________
6Ŧ Þemuda lLu menyanylkan ayah sebuah laguŦ ____________________
_____________________________________________________________________________________

kumus pasangan ap|tan meNŴŧkan dan awa|an meNŴŧ
meNŴŧŴkan ƹ ob[ek bernyawa meNŴŧ ƹ ob[ek t|dak bernyawa

AplLan menŴŧŴkan dan menŴŧ yang berpasangan dalam ayaL mempunyal dua ob[ek saha[a
kebanyakannya dllkuLl oleh ob[ek bernyawa dan ob[ek Lldak bernyawaŦ ualam slLuasl lnlţ
aplLan meNŴŧŴkan d||kut| o|eh ob[ek bernyawa manakala aplLan meNŴŧ d||kut| o|eh ob[ek t|dak
bernyawaŦ ConLohnyať
1) lbu men[ahlLkan kakak sehelal ba[u kurungŦ (kakak lalah ob[ek yang bernyawa)
2) lbu men[ahlL sehelal ba[u kurung unLuk kakakŦ (ba[u kurung lalah ob[ek Lldak bernyawa)
kesa|ahan ayaL

Þembetu|an ayaL
Wanl membuaLkan secawan alr kopl unLuk
ayahnyaŦ

Wanl membuaLkan ayahnya secawan koplŦ
uanl menullskan suraL unLuk rakannya yang
berada dl SabahŦ
uanl menulls sepucuk suraL unLuk rakannya yang
berada dl SabahŦ

at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ arlza akan membellkan anaknya pensel warnaŦ _________________________
2Ŧ Þelayan dl resLoran lLu membawakan saya nasl lemak yang
Lelah dlpesanŦ
_________________________
3Ŧ lbu menuangkan alr kopl unLuk ayahŦ _________________________
4Ŧ 8amll menyepak bola lLu ke plnLu golŦ _________________________
3Ŧ Syarlfah men[ahlLkan ba[u unLuk pelanggannyaŦ _________________________
6Ŧ SlLl memberlkan wang kepada pen[a[a lLuŦ _________________________
_____________________________________________________________________________________

kata Þemer|
aLa pemerl |a|ah dlgunakan dalam ayaL berpola IN + IN (frasa nama)ţ manakala kaLa pemerl ada|ah
dlgunakan dalam ayaL berpola IN + IS (frasa sendl) Ŧ aLa pemerl adalah Lldak boleh hadlr dl hadapan
kaLa ker[aŦ
kumus penggunaan kata Þemer|
lalah ƹ n + n adalah ƹ n + S

kesa|ahan ayaL

Þembetu|an ayaL
Curu 8esar sekolah yang baru melaporkan dlrl lLu
adalah Þuan Cheong Sh|u 1h|nŦ

Curu 8esar sekolah yang baru melaporkan dlrl lLu
lalah Þuan Cheong Shlu @hlnŦ
Langkah ber[lmaL cermaL yang dlambll oleh plhak
sekolah lalah wa[arŦ
Langkah ber[lmaL cermaL yang dlambll oleh plhak
sekolah adalah wa[arŦ


at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ uerma yang dlkuLlp lLu lalah unLuk mangsa ban[lrŦ _________________________
2Ŧ uanLan lalah lbu negerl ÞahangŦ _________________________
3Ŧ ulmaklumkan bahawa permohonannya Lldak ber[aya _________________________
4Ŧ Adalah dlmaklumkan bahawa permohonannya ber[ayaŦ _________________________
3Ŧ Lelakl lLu adalah abang sayaŦ _________________________
6Ŧ 8uaya yang LerLangkap lLu lalah buaya LembagaŦ _________________________
_____________________________________________________________________________________
Irasa Send| Nama 8erpasangan
rasa sendl nama berpasangan mempunyal saLu benLuk ulangan yang sama dan berpasanganŦ

kumus frasa send| nama berpasangan
8enLuk berulang Ŵ ŧmasa ŧmasa ŧsemasa ŧsemasa
8enLuk berpasang Ŵ ŧdarl ŧke ŧdarlpada ŧ kepada

at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ uarl harl ke seharl lbu kellhaLan muram memlklrkan keadaan abangŦ __________________
2Ŧ @lndakan akan dlambll darl masa ke masa unLuk memasLlkan keadaan
[alan raya Lldak dl[adlkan LempaL unLuk berlumbaŦ __________________
3Ŧ Þara warLawan dlmlnLa membuaL llpuLan darl semasa ke semasaŦ __________________
4Ŧ uarl masa ke semasaţ plhak rukun LeLangga akan memanLau
keadaan keselamaLan penduduk kampungŦ __________________
3Ŧ Þlhak polls ber[an[l akan memberlkan maklumaL Lerklnl darl
masa ke semasaŦ __________________
6Ŧ Se[ak harl lLuţ ayah Lelah beker[a darl pagl ke malamŦ __________________
_____________________________________________________________________________________Irasa Nama Iamak
ÞerkaLaan yang mendukung konsep [amak Lldak boleh dllkuLl oleh kaLa [amakţ seballknya hendaklah
dllkuLl oleh kaLa LunggalŦ

kumus Irasa Nama Iamak
ŧŦ[amak ŧŧ [amak ƹ salah
ŧŦŦ [amak ŧŧ Lunggal ƹ beLul
ŧ Lunggal ŧŧ [amak ƹ beLul

1Ŧ ConLoh ŧ[amak ŧ[amak ƹ salah ( ŧbanyak pepohon kelapa )
2Ŧ ConLoh ŧŦ[amak ŧŦŦLunggal ƹ beLul ( ŧbanyak pohon kelapa )
3Ŧ ConLoh ŧŦ @unggal ŧŦ !amak ƹ beLul ( ŧpepohon kelapa )
at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ Mereka Ŷ mereka yang mengambll bahaglan dalam perLandlngan
nyanylan lLu mesLllah Lelah bersedlaŦ __________________
2Ŧ oleksl luklsanŴluklsan arLls lLu mendapaL sambuLan hangaL __________________
3Ŧ Semua kulhŴmulh lLu Lelah dlbayar oleh Curu 8esarŦ __________________
4Ŧ Semua calonŴcalon uÞS8 menerlma banyak manfaaL darlpada
kem moLlvasl lLuŦ __________________
3Ŧ Segala bukLlŴbukLl lLu akan dlkemukakan dalam perblcaraan nanLlŦ __________________
6Ŧ Semua murld dlmlnLa berkumpul dl dewanŦ __________________
_____________________________________________________________________________________

kata Naf|
aLa nafl seperLl 'Lldak' dan 'bukan' serlng mengundang kekellruanŦ aLa nafl 'Lldak' hendaklah dllkuLl
oleh frasa ker[a / frasa ad[ekLlfŦ aLa nafl 'bukan' pula henda[lah dllkuLl oleh frasa nama / frasa sendl
namaŦ ConLohnyať
1) !anganlah blmbangţ kamu Lldak me|anggar peraLuran sekolahŦ (melanggar ƹ frasa ker[a)
2) Makanan lnl bukan untuk kamuŦ (unLuk ƹ frasa sendl nama)


kata Naf|
'Lldak' ŧŦ ( frasa ker[a / frasa ad[ekLlf)
'bukan' ŧŦ (frasa nama /frasa sendl nama)

at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ

1Ŧ Þakalan yang kamu pakal lLu Lldak unLuk kamuŦ __________________
2Ŧ Murld kelas lnl bukan hendak bela[arţ LeLapl hendak bermaln saha[aŦ __________________
3Ŧ 8oLl yang lbu sedlakan lLu Lldak unLuk kamuŦ __________________
4Ŧ 8amll Lldak pandal membuaL laLlhan MaLemaLlk lLuŦ __________________
3Ŧ ula menangls bukan kerana dle[ek oleh rakannyaŦ __________________
6Ŧ Walaupun dla kayaţ dla bukan pemurahŦ __________________
_____________________________________________________________________________________

Þen[odoh 8||angan (Sebuah)
aLa absLrak Lldak memerlukan pen[odoh bllanganŦ Þen[odoh bllangan sebuah hanya dlgunakan unLuk
kaLa nama konkrlLŦ ConLohnya ŧŦsebuah rumah ŧŦ ţ ŧŦsebuah [enLera ŧŦ

Þen[odoh 8||angan (Sebuah)
ŧŦŦsebuahŧ kaLa nama konkrlL

at|han
@ullskan 'betu|' aLau 'sa|ah' berdasarkan ayaLŦ
1Ŧ Azman mempunyal sebuah lmplan unLuk men[adl [uLawanŦ __________________
2Ŧ CuruŴguru senLlasa menaruh sebuah harapan agar kamu ber[aya
dalam peperlksaan uÞS8Ŧ ___________________
3Ŧ Ayah aLln memlllkl llma buah kereLaŦ ___________________
4Ŧ ÞerlsLlwa semalam menlnggalkan sebuah kenangan yang sukar
unLuk dllupakanŦ ___________________
3Ŧ Sebuah kemalangan Lelah berlaku dl slmpang empaL lLuŦ ___________________
6Ŧ Ayah Lelah membell sebuah kompuLer rlba unLuk kakakŦ ___________________
_____________________________________________________________________________________

Irasa ker[a 1rans|t|f Gabungan (akh|ran ŧŦŴkan)
rasa ker[a LranslLlf gabungan lalLu akhlran ŧŴkan dalam kaLa ker[a LranslLlf yang perLama Lldak boleh
dlgugurkanŦ ConLohnyať
1) ŧ mema[u dan menlngkaLkan ƹ salah
2) ŧmema[ukan dan menlngkaLkan ƹ beLul

Irasa ker[a 1rans|t|f Gabungan (akh|ran ŧŴkan )
ŧkan dan ŧkan

at|han
1Ŧ Murld Lldak dlbenarkan menukar dan menambahkan lmbuhan pada
perkaLaan lLuŦ __________________
2Ŧ lLa hendaklah merencanakan dan menenLukan masa depan klLaŦ __________________
3Ŧ SyarlkaL penerblLan lLu banyak mengeluar dan menerblLkan
novel kanakŴkanakŦ __________________
4Ŧ Mereka sepaLuLnya menguLama dan meleLakkan kepenLlngan
negara apablla berLlndakŦ __________________
3Ŧ Semua murld sedang memberslhkan dan mencerlakan kelas
maslngŴmaslngŦ __________________
6Ŧ amu hendaklah memberl dan menyerahkan sellmuL lnl kepada
semua mangsa ban[lr lLuŦ __________________
_____________________________________________________________________________________Iawapan bag| at|han kumus 1atabahasa
1Ŧ Þasangan Ap|tan meNŴŧŴkan ] meNŧŴI
1Ŧ 8eLul
2Ŧ Salah
3Ŧ Salah
4Ŧ 8eLul
3Ŧ 8eLul
6Ŧ Salah
Ŧ Þasangan Ap|tan menŴŧŴkan dan
awa|an meNŴŧ
1Ŧ 8eLul
2Ŧ 8eLul
3Ŧ Salah
4Ŧ 8eLul
3Ŧ Salah
6Ŧ Salah
Ŧ kata Þemer|
1Ŧ Salah
2Ŧ 8eLul
3Ŧ 8eLul
4Ŧ Salah
3Ŧ Salah
6Ŧ 8eLul
Ŧ Irasa Send| Nama 8erpasangan
1Ŧ Salah
2Ŧ 8eLul
3Ŧ 8eLul
4Ŧ Salah
3Ŧ Salah
6Ŧ 8eLulŦ kata Naf|
1Ŧ Salah
2Ŧ 8eLul
3Ŧ Salah
4Ŧ 8eLul
3Ŧ 8eLul
6Ŧ Salah
Ŧ Þen[odoh 8||angan (Sebuah)
1Ŧ Salah
2Ŧ Salah
3Ŧ 8eLul
4Ŧ Salah
3Ŧ Salah
6Ŧ 8eLul
Ŧ Irasa ker[a 1rans|t|f Gabungan (akh|ranŧŴkan)
1Ŧ Salah
2Ŧ 8eLul
3Ŧ Salah
4Ŧ Salah
3Ŧ 8eLul
6Ŧ Salah