'U1{)frJ\ \2-; ?

_'h
lime It,SP
10:00a
10:00"
10:30"
--:;
11 :110"
11 :30"
11:30a
.-;;;n".
12:000
12:30D
12:30D
1:30D
1:300
! # In lOut I .. v; f IfO.-- '1 ;'DO ~
In iOut Rate Travel cashl ~ .
. 1"1Out I Cash I Credit
In leJUt ICaSiiI ,;,
In jOut Ca;h"I,..
In"""J"o.rt I Cash I
In lOut Ic8si1'II
In/Out ~
lin lOut rCaSh ICredit
In iOut I co".h I
In I-Out ~
, III I Out . Cash fCn;dit
In TOUt I Cash I ~
In I Out Cash icr:edit
~ ..
Inl ut "7 ~
In Tout rc.;;;;J
In IIJut CUh I
In Tout ICashl'
Iin/Out I C" .. h I
lcuhT
f I{()..... I
Time ASP ,# In lOut
' onnth
Rate 'IiIIve,
I Cash I t"_,"t
X
6:00p tn/Out I Cash I
6:00p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut Cash I Credit
-
7:00p In lOut Cash I'
7:00p
In I Out .
Cash I'
7:30p In I Out
, Cash I ,,_,flt
7:30p .In I Out I Cash I
8:00p In I Out I Cash I
8:00p

In I Out

"
8:30p iU\I\ I.,.....A-"'"
I"'-r
';J£U
/'

8:30p l<"uSoo ","v- >"-1'/.. ('
'rash Credit
I ';';("1'--
9:00p Iii/Out
9:00p hllOut .I
C" .. b I Credit
n .
9:30p
R ',( 0 /'
-c3'tc#"/ (In ))Out
W\r
' Credit
9:30"
\ . U
In I Out
10:00p In I Out Cash I Credit
10:00p In/Out Cash I
10:30p In/Out Cash I,
.10:30p In lOut 'Cash I
In lOut i Cash I

In lOut i Cash I
11"\ YMf'I
'fflyout \1\(

( [uasn) .IV
11:30p lin lOut
12:00a
I
In I Out
In I Out Cash I Credit
In lOut . Cash I Credit

In I Out Cash/'
1:00a In lOut ,Cash I " .... t
1:00a In lOut I Cash I
1:30
11
_
J'" _1,,-1
I Cash I
1 :30a rL'6'-."
/ '\I,,!,,!L\ J"o-. J
-It
--
LCashl
"-7'J'J- '-...../
........."
-
f""
,# , In , Out ' .. " .... h Rate "ilV'" I Cash' x
In , Out Cash'
lin' Out Cash'
lin' Out Cash' f". '''It
10:30a
11 :OOa
11:00a

11:30a
11:30a
12,nnn
12:00p
In' Out
. In'Out
• In' Out
lin' Out
In' Out
In' Out
1 :OOp In I Out
1 :OOp In , Out
1:30p In lOut
1 :30p In , Out
2:00p In , Out
2:00p In , Out
2:30p In , Out
2:30p , In rOut
3:00p In I Out
3:00p In I Out
3:30p .!rI' Out
'\\M In't...OUt \ '1\1( .C'W'fj \"'W
4:00p \ In'dbt'
3:30p In ,,.Gut
4:30p , In , Out
4:30p I In lOut
5:00p lin' Out
5:00p lin' Out
5:30p In I Out
5:30pln' Out
I Cash' Credit
I Cash'
I Cash I
I Cash'
I Cash l
Cash'
Cash'
Cash'
Cash' Credit
Cash' Credit
Cash' Credit
, Cash'
leash"
ICash"
I Cash I ... • "It
I Cash'
_Cashl
a'
, Cash I Credit
: Cash I Credit
iCash"
i Cash/'
I Cash'
I Cash'


W
11:00a
11:00a
11:30a
...
r\, .A 1"2-/30 f\Cl/" hO-
ASP U , # In lOut Rate I Cash 1
In lOut I Cash 1 ,....;.
In lOut I Cash 1
_'nJ Ollt I Cash 1
In 1 Out Cash 1
lIn lOut Cash I'" .....
InlOut Cash 1 Credit
lnlOut Cash 1 Credit
1 :30p_ In lOut cash 1
1 :30p In lOut Cash 1
:
2:00p In 1 Out Credlt
V'v D\QtJo 1.\\1{<" VW
2:30p In rout . Cash 1 Credit
3:00pln lOut , cash 1
3:00p i Cash I'
3_:3_0p_ In lOut I Cash I·
3:30p In lOut I Cash 1
4:00p '11I1_()ut I Cash 1
4:00p In lOut Cash 1
4:30p In lOut Cash 1
4:30p In lOut Cash 1 Credit
5:00p . In 1 Out • Cash 1 Credit
5:00p I In 1 Out ; Cash I'
5:30p ! In lOut i Cash 1
5:30p lIn 1 Out I Cash 1
x
TIme
6:00p
6:00p
6:30p
6:30p
7:00p_
7:00p
,.,{ 7:30p
7:30p
8:00p
ASP , ,; ,# ' Ir 'OUt -, .. nnth Rate I ravel I Cash / x
In / Out I Cash / ...... u.
In LQut ,Casll [
,
In / Out Cash /
In / Out Cash / Credit
In / Out Cash /
In / Out Cash / Credit
")071 In@jilt !)\\I\v' R'J.c/j ;Cashl V.JI64 yr\.
In / Out ....... ,," /,
In / (lilt i
In / Out I Cash /
In / Out I Cash /
In / Out I Cash /
In / Out I Cash / Credit
,ltUJ
In-' Out =/
'7rU:lrl.,jOut 1 hI"" f l-
In / Out Cash / Credit
In / Out Cash / Credit
______ "0\<.<'1' ....
• n· .. nn 1)1'1 oJ. ,;( ,/lei'lO> (t: ;". ,.l b ..-&
'-...: ::,.:7' 1n( 11
I I;UUP \-.J In / Out I Cash /
11 :30p In / Out I Cash / 1'_""
11 :30p -'nlOut I Cash /
12·nn"
12:30a
12:30a
1:00a
1:00a
1:30a
1:308
, In / Out Cash / Credit
In / Out Cash / ..... ".. ,
, In / Out Cash / Credit
In / Out , Cash /
In/Out 'Cash/·
In/Out ICash/'
In tOut i Cash /
In / Out I Cash /
j\!\ C\
Time -ASP . j
10:00a
10:00a
In lOut rravel ! Cash I C ..... !
In /Out Cash I
InjOut:
..,/ 11:00a ,: In lOut
Il:uua ."'1'lL.c, 1rl)""Out /.!-l-: ;;, iCBShI' .
I :: ,c;o.,;en;;;; =- . ,;
1. Z,OOo In I C lut Cash I
1:!,OOo hI/OUt Caih, c ... tfit
x
4:300 hi/OUt I,
5:000 In I Out rc;;;;;-,
5:000 In , Out Caih
5:30p ·Inl Out leaSh'
5:30p In , Out Caih,
'CaSh, Credit
Time ASP Customer Phone # In lOut Length Rate Travel Cash I Credit Reference X
6:00p In/Out Cash I Credit
6:00p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut Cash I Credit
7:00p In lOut Cash I Credit
7:00p In lOut Cash I Credit
7:30p In lOut Cash I Credit
7:30p In lOut Cash I Credit
8:00p In I Out Cash I Credit
8:00p In lOut Cash I Credit
8:30p In lOut Cash I Credit
-
8:301> In I Out Cash I Credit
9:00p In I Out Cash I Credit
9:00p In lOut Cash I Credit
9:30p In lOut Cash I Credit
9:30p In lOut Cash I Credit
10:00p In lOut Cash I Credit
10:00p In lOut Cash I Credit
10:3f!p In I Out Cash I Credit
10:30p InlOut Cash I Credit
11:00p In I Out Cash I Credit
11:00p
.
In lOut Cash I Credit
11:30p In I Out Cash I Credit
11:3()p. In I Out Cash I Credit
12:0Oa
- I
In I Out Cash I Credit
12:00a In lOut Cash I Credit
12:30a In/Out Cash I Credit
12:30a In lOut Cash I Credit
1:00a In lOut Cash I Credit
1:00a In I Out Cash I Credit
1:30a In lOut Cash I Credit
1:30a In I Out Cash I Credit
--:;n.M. .Inlout Cash I Credit
H :uua In lOut i Cash Icred
11:008- In i Out Ca"h tc;;;ii .
10:00a In lout Cash!
1 U:3Da In lOut I Cash I
3:000
ToDD
3:300
3:300
4:000
4;Onn
-4:300
·4:30D
5:000
I
.
-;::-, . . Cash If. -
Out Credit
ffiOUt
-ln/Out ash-/-;;;:
In lOut ' Cash Ir.
'IIiIOUt Cash II
hl/Out
lin lOut caStl/l
In I.n... I Cash I
In lOut . Cash II
iiO/OUt
hl/Out caStll
lint Out "'uk I ,,-
i cash I
! In I Out
hlTOut ! Cash I Credit
In lOut caStlir:
In I Out I Cash I
Inl Out
. In lOut I \lasn I
In iOut ,,- I I ,....:.
In lOut Cash I Credit
"c:>\./\;
I

Time ASP
'#
In I Out I .. nnth
Rate I ravel I Cash I X
6:00p
In I Qut I Cash I
6:00p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut Cash I
6:30p In lOut Cash I
.
7:00p

gash I.
7:00p r;
/J

,/
7:30p Cash/'
7:30p In lOut ,Cash I'
8:00p In lOut i Cash I
8:00p In lOut i Cash I
8:30p In lOut I Cash I
-
8:30p In I Out I Cash I
9:00p In lOut I Cash I
9:00p In I Out I Cash I
9:30p irllOut lcashl
9:30p

10:00p
"Yt1 t:kiiJ:.P) () fJUT' /j,

",c;

cash/'

!Ill Out cash I Credit
11:00p In lOut !_Cas/l/'
11:00p In lOut I Cash I
11:30p In/Out I Cash I
11 ,:IOn Inl ()ut I Cash I
1')·nn"
.
I
In I Out Cash I
12:00a In/Out cash/'
12:30a In/Out Cash I Credit
In/Out cash I Credit
1:00a In lOut , Cash I
1:00a In I Out I Cash I
1:308 In I Out ! Cash I
1:30a Jnj91!t I Cash I 1"' •• " ..
Time ASP
-II '-'-, .1) 'f IlL
10:30a
10:30a
11 :0011
11:00a
I Cash I
-= f In I Out IcaStl/credit
i In lOut ; Cash I Credit
In lOut I Cash I Credit
iln/OUt
In lOUt ICash 1\
lin lOut Cash I
,ln/Out
In j Out Cashl
, .- • ---, . Cash I
, '" I UUI i Cash I Cred, -
1; , In lOut I Cashl
12:300 IlnJOut
"'--+'((h?;b=::i.:i IOirtl\i\r
-., t .xv-w. A t - '- , In lout Cash iCredit
T In I out I Cash I Credit
3:300 In lOut ! cash I
3:300 -::', Jrl/out ..
4:000 leashl
"4:00p lin I Jut i
4:300 . I out I Cash I
4:30p lin lOut , Cash I
5:000 . In I Out I Cash-'
5:00p 111'1 lOUt Icredit
5:30p' • In lOut
5:300
(ltr--i <. [}"-y- ( VV\
1nJo.rt

....
Y 6:000 I i\ \ 1111\ l!u/rA' Min' J}out I \ IA 17
He.
X
s:OoP -.;7 In / Out

k' t hAl/I'-
In / Out I Cash!
6 :30D In / Out I Cashl
.
7:000 In / Out I Cash /
7:OoD . III lOut ! Cash / Cl'lI!dit
7:3oD
7:300 In lOut
Cash Icredit
8:000 In/Out
Cash / Credit
lin/Out rCasM Cl'lI!dlt
8:000 In/Out I Cashl
In/Out I Cash /
-8:300 In / Out I Cash /
9:000 111 ,-Out
i-cashl
In/Out I cash
9:30D
9:300 In / Out
I Cash /
- In lOut
l-casl1!-=-
In / Out I Cash! \ireaR
In / Out
Cash-/credit
. "'-;-.,n.
In lOut
.. h • .....
10:300 lin I Out I cash I Credit
11:000 In I Out leash I Credit
11:000 In I Out
In I Out
I
--11!3IiD
In I Out I cash I
12:00a
I
• In lOut
In/Out I Cash-' el'll!ail
, In I Out i cash I Credit
In lOut ! Cash I Credit
1:00a In lOut

1:00a In lOut
Cash 1"-.. ··
1:,
30a In lOut I Cash I
1:: 30a In lOut Icasl1!-=-
...

4:000 -, In lOut I Cash I
4:30D InlOut I
4:30D lin j"(),rt CaSh I In lOut 1'_ ....
_ 5:000 lin-;- Cash I Credit
Tirne
1'--:ru;:
11:000
11:300
CoaJ 11:311
n
12:308
12'30"
1:00a
-1:00a
1:30a
1:30a
.

olk'6 -::S-0fYl '.1)
M.-. A
M 1 ",A T" 4N j 01::$.
.A
Time ASP !# .n I.Out ' ,"nth Rate , rav", :Cashj, X
10:00a
'11' Out
i Cashl
10:00a 'n/Out I Cash I
.n lOut I Cash I

::;nl;'.(; ':..RP..

'.

;.>..<11


\..
.
Cash I
11:30a • n I Out Cash I
11:30a
'.11' Qut
Cash I Credit
12,000 .n I Out . Cash I Credit
12:00p .n lOut ! Cash I
12:30p 'n/Out ! Cash I
-


!I


kf A' "'" <"


, .nl leashl
1:30p
.
•• n lOut I Cash I
1:30p 'n/Out I Cash I
2:00p .n lOut I Cash I
2:00p 'n lOut Cash I
2:30p . .n lOut Cash lCreditrt:
;J:OOp
3:30p !'n/Out I Cash I
3:30p I!nlOut I Cash I
4:00p
I
'n lOut Cash I
4:00p 'n lOut Cash·
4:30p .n lOut
4:30p
!n1°ut
Cash I Credit
5:00p .n lOut . Cash I Credit
5:00p .n lOut , Cash I,
5:30p : 'n/Out I Cash I
5:30p 'n/Out I cash I

Time ASP , # In / Out , .. nnth _Rate '.iiVt: •. I Cash / x
6:00p In / Out I Cash /
6:00p In / Out I Cash /
6:30p In / Out I Cash / Credit
6:30p III lOut Cash / Credit ..
7:00p In / Out Cash / Cnidit
7:00p In / Out Cash / Credit
7:30p In / Out Cash / Credit
7:30p In / Out . c:allh / crwm
,j 8:00p ''If-'I:: -'-=-:>,. ... ,.--.• caS::!.;h,:""; ,-,1,--1--1
J 8:00p <:,,,, A 't- .. 'Out \ I I .- • i Cash r V'
8:30p , / Out I Cash /

J9:30p IGAAd,.Ll.. '\, I"'!lr. j J..1....a l1W1.00 F1bg if'
9:30p In / Out Cash /

I 11:00p 1\Im
ii·nnn
12:00a
..
1:00a
_1:00a
1:30a
1:30a
In / Out Cash / Credit
In / Out Cash / CredIt
In / Out I Credit
In / Out I Cash /
III Lalit I Credit
, . In / Out Cash / Credit
. In / Out Cash / Credit
In / Out Cash / Credit
In / Out Cash /'
In / Out • Cash /,. .....
In/Out ,Cash/'
In / Out i Cash /
In/Out I Cash / f'... ..
Time ASP
10:00a
10:00a
.10:30a
.. n·!lO ..
·nn ..


12:000
--'-

..
..
'1:30p
1:30p
2:00p


2:30p
3:00p
__

3:30p
4:00p
4:01lP
4:30D
4:30D
5:00p
-, /l i?
C' fI.A,J,A- . -.:Jr\ L
,¥'l . Rate ' Cash /
Lenath I r-, edit
LIII' Out I Cash / ,1+
LIrI.' Out I Cash / r:redit .'
, ...
LIrI./..2.!!!. ","sn I
In / Out I Cash / r:reqit
i 'In / Oll! I
I In£. Out I CaSh / Credit
I In / Out I Cash,l Credit
. In lOut Cash / Credit _
i In / Out i Cashl
In / Out I Cash.1
In / Out I Cash.1 _"i.
In / Out I Cash /
I In / Out I Cash..1
lin / Out I Cash
lin / Out I Cash
lirl/ Out _"It
/ "i
fn1t.o..l.I! I "' __ .. I Cred
In t.Q!!! I ......... I

In} Out """',
• <I<;" z.e, UnI Out .ti\L-ve. J:t.--.v,", --= I Cash .It
. i In/Out I ..... 'h
Iln.1 Out I r. .. ;h
!l.n..i Out 1 cash /
In / Out i Cash /
= :

llv:
,
Time
10:30"
.1J:OOa
..1!:OOa
11:30a
11:30a


j
j
'..J
.1 :OOp
i:OOp
1:30p
1:30p
2:01 lp
2:01
2:30p
2:31 Dp
3:0 Op
3:0 Op

Op
3:3 lOp
4:00p
4:00p
4:30p
_ 4:31lp

S:OOp
S:30p
S:30p
. "
-'\,("/'T'-I'
citl il
ASP


,-I', \/\
'<J u.-u
-.
JAJ411?,

.. '"
-
JAJ-Alt (ri) t. '5) 'l> H f I'oiA
,.., "-'<-:ILl.
-'<-
.. # • In I Out ' "nnth Rate I Cash I
i In lOut I Cash I
lin I_O.!'! "N.""
L!r1LQ.!!! I Cash I
, In lOut I Credit
tn i Cash I Credit
irlLQ.!!! I Cash I Credit
In lOut I Cash I
I In LO_u!


,ln/Out I Cash I -
I In I Ou! I Cash I
I Cash I
In lOut I Cash I
, 001';.) if,UOut I i
::<0., ,;j( &>Ii' . /I,r _ 'f
I Cm.h I
2.t) <I /)q

f/:-k,.....a.

,
In lOut . Cash I
In I Out 1 Cash I Credit
I Cash I Credit
Un/_QI!! I Cash I Credit

.'Cashl
l..lrll Out I Cash III J.J..A 3mi,;;:
.J }".
,jOut
I In lOut
lin I Out I Cash I Credit
---

,,,..,
-'?r_. iii

11 Out
In...!. Out I Cash I
..IrI..L Out I Cash I
l/i \
Time ASP !# In rOut I "nnth Rate I ravel I Cash / Credit _x
6:001) In I Out Cash / Credit
6:001) In / Out' Cash/
6:301) In / Out Cash /'
6:30p

In / Out Cd", ,
-I
7:00p
"""'>\,, (j,,l!\. C
In/Out
J
Casl
1) <" rll.
\LL.rvw'¥'-
7:00p_ l\
_In / O_ut
\'
, C8!I1 ,/
.
7:301) In / Out ! Cash /
7:30p In / Out I Cash /
8:00p In lOut I Cashl
8:00p In lOut I Cash I
8:301) In lOut
I Cash I 1". • ....
.
8:30p In/Out I Cash II"_rl ..
9:00p In/Qut ,Cashl
9:00p In lOut Cash / Credit
9:30p In I Out
Cash I <" .rI ••
9:30p
J-"LO-'!t
Cash I
10:001) In lOut Cash I
In lOut ! Cash / 1", ,rI"
In lOut I Cash II"_rl ..
In I Out I Cash I
11:00p In I Out I Cash II"_rl ..
11:00p

jI)' Out Cam I
11:30p
.c.:; . . -,

L'vLl{ t!ash ICradit

--In" Out
,
casn I 1", ....
12,OOa
I
In/Out Cash I
12:00a In I Out I Cash I
12:3Oa In I Out ! Cash / <" rI ..
12:_311a In lOut I Cash I
1:00a In I Out I Cash I
1:00a In lOut I Cash I
,
_1=!O.ll In I Out I Cash I
1:30a In I Out I Cash !I.
';-"A:--;
rime ASP
-i
......
I.'H. -"[)
1.

-;:;;;;i; ,
rc;;-;.:;- J(
rt;;;;h ,-,;,

lCaSiIl
I C..-.. h (C .... II
I""CaSh '"

.. f 1">--
n!!!j\7 "
rc;;;jll C .... lli'

__ .1.._-'
-I-
l-
I-
-
-
,
\7T.J(\CYfC
-I r::;;;;,

10-111

'2;t-h-

Time ASP ,#
III COut
I an"th
Rate I IiIV'" I Cash I X
6:00p In/Om I Cash I
6:00p In/Om I Cash I
6:30p In/Om Cash I 1"_ ....
6:30p In/Om Cash I Credit

7:00p In lOut Cash I Credit
7:00p In lOut Cash I Credit
In IOlit Cash I
7:30p In lOut
'
8:00p

In/Om 'Cash/'
8:00p In/Om I Cash I
.
8:30p
!1l
/0ut I Cash I
-
8:30p In lOut I Cash I
9:00p In/Om I Cash I
9:00p In lOut I Cash I
9-=30p !nLO!!!
9:30p


I Callh I
I"
10:00p
. In bOut
IAA r l'i::::f-1"l A rr/"-
10:00p TnIOm r-c "aso I Credit

10:30p InlOm Cash I Credit
InlOm Cash I,
InlOm Cash I,
In/Om I Cash I
.. · .. n,
InlOm I Cash I
11:30p InlOm I Cash I
,
InlOm I Cash I
InlOm Cash I Credit
...... n.
111 LOll! Cash I Credit
• .,.'>n.
In lOut Cash I'
.
1:00a In lOut Cash I Credit
'l:Oll
a
-'nLOllt
Cash I
1:30a InlOm Cash I,
1:30a In/Om , Cash I
••
11:008

11:308

1:000
1:iiiiD
1:300
1:300
4:3IiD

5:00n
1
! In lOut
1111 Out
. In lout I C .... h I
.In/o "t
. In lOut leaSh icredH
Iln""i"ilut I Cas,.. , C .... dlt
... ;i ..
... rtit
.. "11' '
Ic: ....... ',.
ic .... h-
I CaAh I;;;'
I tJ I • ..ki • \,11/'..
"
Time \ . -.J
./ s;oo;;- vi. :::;;-, A. I. 'it \i! "'" ,'- "'>i\, l<:JHe,R£ • " -
6:oiiD . I lJ:" ,.'
6:30D I Out 'il J?7iiZ A_ A
6:30D In /OUt
.,.,,_ '"'Om 'Ie;;;;;; ,
In lOut
t:O>UD In lOut i Casl
j 8:iiiiD j\, ...... -h O..!!l Casl II
-
-
".: - ,,,...,
!jlg,W -
9:000
",On """, '''.d .- .",
9:30n i10ut I!(tJ I h..- iff:z.K rCa;h, -
,""" V,J, v"-
in lOut Ic8siI t'C-radit
1 O:OOD
iil
lout rc;;;;h,
In lOut -;;;: ,.. •
In lOut CSshI CradH
• n;;;;
-:t .... nn
11:00P
11:3OD
11:300
1:00a
1:30 ..
1:3iia
liIiOut I Cash I Cradit
Tri lout cash I
In lOut ZaShT
In I Out
In/Out
In lOut I Cash I
In/Out -;;;: ,
In I Out CSshI .... rii
In lOut I Cash I
In I Out CSshl c-;:;;;t;t
In I Out Cash iC .... dit
In '-Out Cash I ,..
lin I Out CaSh! ,.. =
I Cash I
Time ASP
S\, ... v\Jl4, A.
At24r
O ('fQ:l.,,",,1""":'
, # In I Qu! I .. nnth • /ia!f! I Cash I

6:00p
.
In lOut Cash I
6:00p In lOut
Cash I'" _ ....
6:30p III lOut Cash I,
6:30p In lOut Cash I
.
7:00p In/Out
. Cash I
7:00p In lOut i Cash I
7:;J0fl.. In lOut ! Cash I
7:30p In lOut I Cash I
8:00p In lOut I Cash I
8:00p .1rIj _()1It Cash I Credit
8:30p In lOut Cash I Credit
8:30p In lOut Cash I Credit
9:00p In lOut c;ash I Credit
9:00p JIll J>.Iit.
Cash I Credit
9:30p In lOut Cash I Credit-

In loutIn I Out I Cash I
In lOut I Cash I
11:00p In lOut I Cash I
11:00p In/Out I Cash I
11:30p In I Out Cash I'
..
In lOut
.
• Cash I'" ....
12:00a
. ,
In I Out
! Cash I'" _ .. ,.
12:00a In/Out I Cash I
12:3(Ja In lOut I Cash I
12:30a In I Out I Cash I
1:00a In lOut I Cash I
1:00a In lOut I Cash I'" .....
1:30a In lOut Cash I Credit
1:30a In I Out Cash I'
\,,&<rlC .
( .2tF-
_A A M('!A ,. "·.I/.dlldi "'.
'Time # Inf O_ut
I .. nnth
Rate T'ravel cash I Credit X
10:00a In lOut
.
, Cash I Credit
10:00a In I Out !Cash/'
In lOut ICash/'
In/Out ICash/' -
In lOut I Cash I
11:00a ! In lOut I Cash I
11:30a In lOut
.
I Cash I
11:30a In lOut Cash I
12:00p In/Out Cash I
12:l1Qp

L/Out
g
:-{ ,--:

[Q....r
1:00p m.t.J,iC !i. lin"t \ 1']"'" -.- , Credit
\
1:00p In/Out I Cash I
1:30p InlOut ICash/,
1:30p . In lOut ICash/'
2:00p ,ln/Out I Cash I
, 2:00p I In I Out I Cash I
2:30p lin I Out I Cash I
2:30p InlOut CllshJ
3:00p Cash I
3:00p In lOut Cash I Credit
3:30p ,In lOut I Cash I r, .. ,.
3:30p I In lOut i Cash I
4:00p
I
[lnJ Cl..ut I Cash I
4:00p In/Out I Cash I
4:30p In lOut I Cash I ...... un
,4:30p In I Out I Cash I
5:00p
,
In I Out
Cash I r ......
5:00p In lOut Cash I Credit
5:30p In lOut Cash I Credit
5:30p ,In lOut
' Cash I 1"', .. ,.
ASP ! # In I.Out I ,nnth
Time In 1.Q!Ji
t"" Rate
6:00p
6:000 In lOut
6:300 In lOut
6:300 In LOll!
In lOut
.1.:30p
JnlOut
8:00p In lOut
8:00p InlOut
In LOut
,,1-.- )In(Oul f hr 1<l:I

9:30p
9:30p
InlOu
In-LOu
InlOu
In lOut
_<.!CW (in) Out 111\ r=-
InlOut
,lnlOut
InlOut
In 1 Out
Inl.Out

r' 7do m/CMq
-'- !C. AdYllY"'-l. IlnlOutlllAr
" ,'" InJOut
12:30a , In lOut
In I9J1!
1:00alnlOut
1 :OOa Jr!.i9ut
1:30a In I Out
1:30a
.
Travel Cash I Credit
I Cash I
I Cash-L
I Cash I
I Cash I Credit .
I Cashlt" .... rlit
I Cash I .... rlit
, Cash-L Credit
Cash I Credit
Cash I Credit
I Cash l. Credit

I Cash I
1 CMlh I
Ii .
k'u .r
=eiSh I Credit '
I Cash I Credit
1 Cash I
I Cash I"" ria


Cash 1
i Cash I Credit
Cash I"
! Cash 1
I Cash I
I Cash 1
Ll. '/1
) . ..u 7JJ,.1
Tim"
6:0nn
6:0nn

6:3[1n
7:000
7;OOn


g;nnn
s:onn
8:30 ..

9:iiiIo"
1O:pn;;-
11>';U;
..... ;;;
i1:on
n
11 :O(ln
11:30n
..
12:00;-
12:[ln ..
. .,;;;;
1:00a
-:t,iiii;
MOa'
1:30a
,
. A_
tiT ---.n;o.;t --:r..p (j 11 f) 1- :;01 l) I II n
In I ci;;-t Rate T
.In I Ollt I (' .... h ,,,
.
Ini();rt JCa;h I
In i"i);;t I (' .... 111 ,.,
In/out I enl1l
Ollt ;r;;:;:;rn
= '=i- .
In I n.;t r-.. ';h '-
In I out r;;;;;;;-
InfCj;rt
.;; rc;;,; I
,fQ,;f
InIOut
Tn'l Out I credt
IF\ ') rc.;;;h J '
n \ .....

In iCiut
lni"Out
Tn/Out
Iniout
Iiil/n.;t-
In/Ont
iii, Out

-II'IICM
Inl C;.t
In ;o.;t
lin l--o.rt
InlOut
In"/n. .. -
Int n.;t
-In' 'lnt
.'
. .
"
c'
I Casli I

;;;;;hI


enl1l r
rc;;,;
rc.;;j

Cash
r::;;:;;-i
-;;
-
-
Time ASP Customer Phone # In rOut Length Rate Travel Cash / Credit Reference X
6:00p In / Out Cash / Credit
6:00p In / Out Cash / Cradit
6:30p In / Out Cash / Credit
6:30p In / Out Cash / Credit -
7:00p In lOut Cash / Credit
7 : 0 0 ~ In / Out Cash / Credit
7:30p In tOut Cash / Credit
7:30p In / Out Cash / Credit
8:00p In/ Out Cash / Credit
8:0011 In / Out Cash / Credit
8:30p In / Out Cash / Credit
-
8:30p In/ Out Cash / Credit
9:00p In/ Out Cash / Credit
9:00p In / Out Cash / Credit
9:30p In tOut Cash / Credit
9:30p In tOut Cash / Credit
10:00p In / Out Cash / Credit
10:0'!fl In / Out Cash / Credit
10:30p In / Out Cash / Credit
10:30p In / Out Cash / Credit
11:00p In/Out Cash / Credit
11:00p In / Out Cash / Credit
11:30p In / Out Cash / Credit
11:30p In I Out Cash / Credit
12:00a
I
In / Out Cash / Credit
12:00a In lOut Cash / Credit
12:30a In / Out Cash / Credit
12:30a In / Out Cash / Credit
1:00a In lOut Cash / Credit
1:00a In / Out Cash I Credit
1:30a In / Out Cash / Credit
1:30a In / Out Cash / Credit
I '" <'<:'\ (.7<-'" I ol...c-
ASP ,#
• In 'Out . '-,,"ath Rate :
lin LOut I Cash 'Credit
.!1lL Out I Cash'
L!!!J Out . Cash' .
In '.QIJ! I Cash' ....
tt:OOa Un rOut
J.!:OOa If.; I Cash' Credit

11 ,,,. ""' 0", ii:¥: ",-,,"" '. i
1''-1 +f'v-t21'
__ . ((iJ.()/n _) \r.vc, Cash' r. .... tlit iu-
12:30p J In , Out . _Cl!csh ,
1:00p ; In , Out I Cash'
1 :OOp In , Out I r. ... tlit
1: 30p In , Out ICllsh..L
1 :30p lin' Out Cash' Credit
Time
.
2:30p lin lOut I Cashl...,
2:301> lin' Out I Cash L
.. 3.:.00jl I Cash...L
lin' Out ICiIlIh..L .....
5:30p , In IO_ut I Cllshl ..... .tit
5:30p
';;,t-r-J
Time ASP


I ''"nth Rate • rave. I Cash I X
6:00p i ,..;
.-!t'\a
1c'.1 ':h..c.n'\
6:00p
111 IOu! Cash I
.. c.
6:30p
111 lOut Cash ICredit
6:30p In lOut Cash I Credit
.
7:00p In I Out Cash I
7:00p In lOut 'Cashl'
7:30p
IQJQu.t I Cash I
7:30p In lOut I Cash I
8:00p In/Out I Cash I
.8:00p fQlIt
1
Cash I
8:30p '""'\ vfA
{ hOut }hl-
IL:>/lr ' Credit I A::L -+, ,,--/1
8:30p J 'Out Cash I Credit
9:00p In IOu!
-'
Cash I Credit
9:00p In lOut
Cash I I'N Ai.
9:30p In/Out Cash I
9:30p In lOut Cash I
In lOut

In/Out
l-e' (-, ('A111\ 1In
\\t\r
I /'S...,
') V ,.-11 A.-\rr-
10:30p
,J
In/Out I Cash I
11:00p In I Out I Cash I
11:00p I In/Out
11:30p In I Out Cash I Credit
In I Out Cash I f'N ....
12:00a
I
In I Out , Cash I
1:!:0Ila Inl0ut I Cash I
In I Out I Cash I
In lOut I_Calihl
1:00a In lOut I Cash I
1:00a In lOut Cash I
1:30a -'nLOut Cash I

In I Out Cash I Credit
_Ti/Tle

,#
Jn/.Out
I .. nnth
Rate -' ... ,,.,, I Cash 1 X
6:00p In lOut I CashL
6:00p In/Out Cash 1
6:30p In lOut Cash 1 Credit
6:30p In lOut Cash 1
7:00p In lOut Cash 1 Credit
7:00p In lOut Cash 1 Credit
7:30p In lOut cash 1
In lOut ! Cash I
8:00p In lOut I Cash I
8:00p In/Out I Cash I
8:30p In lOut I Cashl
-
8:30p In lOut I Cash I
In lOut I cash I
9:00p In lOut Cash I
9:30p
.
In/Ollt Cash I Credit
9:30p In I Out Cash I "rea It
10:00p
oZ2S
I dii) Out
YLJ,
K ...... '"
10:00p In lOut Cash I Credit
10:30p In I Out Cash I Credit
In I Out Cash/'
In lOut I Cash I
11:00p In I Out iCash/ ........
a
11:30p In lOut I Cash I
11:30p JnJOut I cash I
..
I
In lOut Cash I Credit
In' Out Cash' Credit
• ')-..
In' Out Cash/'
1')-.,n ..
In' Out Cash I
1:00a In' Out
. Cash I ... " ••
1:00a In' Out I Cash'
1:30a InlOut I Cash I
1:30a In' Out I Cash'


I
,"
A 1l......

'1 1-"1 1'-''4- JJt,
0'1, 22

Time ASP 1# In I ,Out ' ""nth Rate ,rdV'" Cashl X
' ,
10:00a ,lnlOut • Cash I Credit
In I Out , Cash I Credit
10:30a In lOut ! Cash I
In lOut ICash/'
'In/Out I Cash I
11:00a
-
n/Out

,; 11;41.D it/Out (,,- tb.-..
"{ 2-5'u. "'"
Q.F;. /ixO,r-l
11:30a n/Out 'Eirshl
12:00p In lOut Cash I Credit
1,2:0_0p
=


V
IfYlBI ,fL
I) Out II 1-1. ."

...J
12:30p
U3' I/Out

j
1:00p r:;f\'.-l£-IA.. k..H. "
I",?c;<r, , ,-.... Iit

1:0013 'In/Out
, I l" _lit
1:30p iln/Out I Cash I
1:30p ! 1n.1Out ICashl
2:00p In lOut I Cash I
2:00p In lOut I Cash I
2:30p In lOut Cash I
2:30p In I Out . Cash I C,rellit
3:00p In lOut Cash I Credit
3:00p In lOut , Cash I Credit
3:30p In I Out ,Cash I t'
3:30p I In I Out I Cash I'
4:00p
I
In lOut I Cash'
4:00p In I Out I Cash'
4:30p In lOut Cash I ",,,,UIl
4:30p 1111 Qut_
.""sll}
5:00p In I Out Cash I Credit
5:00p In/Out . Cash I Credit
5:30p ,In lOut ! Cash I
5:30p
i '111 Clut.
i Cash I

,,:uup

9:0!!2..
9:0!lJ!
.
1"7 I"Q:.G "'"
1 30a
1:00a
...!!!!!!!. -


lC
.
1
11:30a
12:30D
1:00p
.1:00p
1:30p
1:30p
2:00p
2:00p
2:30D
2:30p
3:00p
3:00p
3:30p

4:00p

"
4:30p


5:30p
..
.
I -'-
Out ; Cash I Credit
In Out Cash I Credit
J!!..LO!rt I
Cash}
II'lL Out I CashL :radit
, Cash I
I Cash I -
l..!!!.L.Q!!!. I Cash
lin lOut I Cash 1", "fit
JI!/OJIt
L!!!-' Out I Cash I ,,j;t
JI! lOut CashL
In lOut I Cash..!. Credit
! In I Out Credit
Jl!/Out ....

In LQ!I!. I Cash_I
lin I Out I Cash I
, 1nJ. Out Cash I
J!!..!..2!:!! Ca"h I .....
I 11"-, Out I Cash} Credit
Out I \ U!. Cash I
lin} Out I Cash I r.radit
ll!!i Out I Casl!l
JI1..!.. Out I Cash I
Out I Casl!-'
l'!.i°ut
r
./
>
,
/
y
vvGoS
'f-.J\ tv Y i. ,,,,-=",
ASP ! # In I.Out I Dn,..th Rate Travel i Cash I X
6:00p . In I Out I Cash I
6:00p In I Out Cash I
6:30p In I Out Cash I
6:30p l!!-' Out C!iIl!II
7:00p !::'J; (I...
7:00p
1;'.);.--
. .--
7:30p
1n.z.:J;;:; Out. il?_ ,-4--, ".' Credit ,,;;::;," \ B
'S&Q 'Out 1'/ ,,,J. ,ADt1.?X:G'!I il, I\IlP
I lOut I I
.7-=30jJ In I Out ! Cash I
8:00p In ! Out i Cash I
8:00p In I Out I Cash I
8:30p In I Out Cash I
1:30p


.('
1..ca&b..ICl'IIlIit
17
9:30p
9:30p
11:00p
11:00p
11:30p
11:30p
• .,·nn ..
12:00a
12,30 ..
12:30a
1:00a
1:00a
'1:3()a
1:30a
In ! Out I Credit
In lOut Cash I Credit
In I Out Cash I Credit
In lOut Cash I
Inl Out . ! Cash I .
In/Out i Cash!
In I Out I Cash I
. In I Out Cash I
In I Out Cash I Credit
In lOut Cash I '
'In/Out ,Cash/'
In I Out I Cash I
In I Out I Cash I I'_"w
In I Out I Cash I
In I Out I Cash I
In I Out I Cash I
. IIll Qut
In I Out Cash! Credit


. I A ,=. _
\ .
L'!.-.,.,
-l!!!!!- ASP
.nOa
11:00a
1 D:30a
J
Lon... .Me · ''''''''-L
O
.... 6J4,
...I
ln
jOut Ii
I'!l. Out , "lit
IJIlf I
I In' I Ciasn1.
11:00a
11:00a
!1:3!!!

12:00p
JI!l..Q.!!! I Casl Ii lit
I In..LQ!!! , Cas!! ...U:radit
In , Out ! Cash I
I InJ Out Ish' • .tit
JI!..!. o.!!! ashl • .t
' In r Out I cash.i.
lin ,, __ '" I Cradi1
l.!!!.!.Q!!! "a .. ,:.:i 'it ...f;;-t;;,.,u.,,,,.J
) I 'Credit
- =
In lOut Cal>h' ,.ti'
l.!!!i0ut -t:=:;: $"
,j ",," '","'"
!..j, Wl [i, i CHh1. !n 9,"
- --r---' .. , 0", ••
r::: I j 4CE"-! ",,0. I
.J I''!!''''' •.
"" ",., r=='"
r
2
:
30p
!.!.... li+ ....;.
'Cu",
" ... """ I CU"-'o .....
.... -f"""""'" .'::::: , eo., ,
'"'' I , .. , "'" , CoM_'
- ",.. "". ""'" ,
lin r.allh ,
"'" , 0", ,
'Cradit
t am ''&'0 '-'='- Io,iM
L5:000
'J 5:;'up
5:300 }'1
1 0 \
, j \.!)
-- .--
1 J
\-lS

Time ASP
10:00a
• n·nn"
10:30a
10:30a
11 :OOa
11:00a
11:30a
11:30a
12:00p
12:30p
12:30p
1:00p
1:00p
1:30p
1:30p
2:00p
,

x .
lin lOut Cash I" ......
In lOut . __
In lOut ,,'''m
In I Out I Cash I ".
In I Out : ."
In , Out Cash' Credit
In' Out Cash'
In , Out I Cash' ....
. In' Out
lin' Out I Cash' ('. ,rlit
i Cash ..
In' Out I Cash'
In , Out I Cash'
In l<lt!t I Cash' Credit
In , Out I ('""h '-Credit
. Cash' Credit
C4'
2:30p ." In' Out !1 'v?J"
2:00p
.I 3:00p r\I\ fl11 . 0<: ( T.LJ.:y1 ) Out \ IJ.,.."" 1'< 7..=:1O.to I Cash--,-"'.
v 3:00p In' Out i Cash' Credit
3:30p i In./QlI!. I Cash' Credit
In , I Cash-,-
4:30p , 16::0
r Ie !.flo ,l!\n". I-J. on '" (' ... rlit 11";;; '-'-.,
..; 5:00p ltt'I' In , Out I Cash' Credit
5:00p I In' Out I Cash "Credit
5:30p lin IQlJt I Cash j Credit
5:30p
x
6:3OP In lOut . Cash
G:3OP Irl Cash I'"
7:OOP Cash I Cr
8:30p In lOut Ca.;h/Credit
t@
In lOut Cash I ",aM'.
Cash I
12:3()a In -TOllt Cash I Credit
12:30a In Credit
V 1\Jih In lOut Cash-'
1-:00a In) Out b 1-.:1",." I d( "II!C. e: (.;redit
1:30a InloUt c;:;;;;- 1/AiS- p..J
1 :30a Irlt Out cashf
In I Out
(" \
,--.
" ".,
.,,- .
( "
"
.-.
, ; , ; ~ ~ ~ ~
..; J-==-'f-l-.t::l>.='----r'
" '"
Time ASP Cl ,# In lOut Length Rate

I Cash I Credit
.""
6:00p In lOut Cash I Credit
6:00p In lOut Cash I Credit
6:30p In lOut I
6:30p In lOut I Cash I
7:00p In lOut I Cash I
7:00p In lOut Cash I
7:30p In lOut ; Cash I
7:30p In lOut I Cash I Credit
8:00p In lOut Cash I Credit
8:00p In lOut Cash I Credit
8:30p In lOut Cash I Credit
8:30p

In lOut Cash I
I fe.OOp
II"J..4!Lai In(J(OlIf \ k-I..


II I
9:00p In lOut
9:30p
"h;
Ic';;";T
9:30p In 19lIt

10i1,op
---
.:Jt.
In&Out; I (It 3S:o. '"

IA
10:00p In fOUt
,
ICash I Credit
In lOut
I ., Credit
1 n·"nn In I Out Cash I Credit
11 :(j()p_ In lOut Cash I Credit
11 :OOp In lOut Cash I r, "i+
11 :30p In/Out Cash I
11 :30p In I OJl.t I Cash
j 12:00a
I ,\ "

DI14
In .. ;
)>-1- 3Sn, rP 'Credit
12:00a In lOut relish! Credit
12:30a In lOut Cash I Credit
12:30a In lOut ' ; Cash I Credit
1:00a In lOut I-Cash!
1:00a In lOut
.; 1:30a \/ rtl. { 9,C(S:-4 I I \. 1..!- -"

V\.f'
1:30a

In lOut I Cash I Credit
\
, \.
.
,
,
Time
6:00p
6:00p
6:30p
6:30p
-
- 7:00p
7:00p
7:30p
7:30p
8:00p
8:00p
8:30p
8:30p
9:00p
9:00p
9:30p
!9:30p
"
10:00p
10:00p

10:30p
11 :OOp
11 :OOp
t1:30p
/11:30p
'"
12:00a
12:00a
12:30a
12:30a
1:00a
1:00a
1 :30a
1:30a
ASP
\JO>_ !IV\,lA..
i\
l.).p .,1/1 Al\a..
ell # In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
_'n_I ()IJ!
In lOut
In lOut
In lOut
In 1()1J!
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In/Oy
V,
Xf,.2.f
In 1(P1J
In I (Ju
In lOut
In lOut

In lOut
In lOut
!!bL Out
L..NV_ 'In' OOut
Tn lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
In lOut
,'h
Rate Travel . Cash I Credit lee X
! Cash I
i Cash I Credit
Cash I Credit
Cash I Credit
Cash I" ... "
Cashl
Cash I
Cash I ,-nml[
. Cash I Credit
! Cash I C:redi!
I Cash I Credit
Cash I r. ",;,
Cash I" ... ;.
Cash I
Cash I r ... H'
Cash I (',Arl"
5"'"7S'
po-
Cash

,
Cash I (' .... rtit
, Cash I Credit
i Cash I Credit
I Cash I Credit
I Cash I
.
Cash I
I 1/f5:....fl
, /1(' ,p rt it
DlIII
v_
I '-<ISl.1 Credit
I
i Cash I Credit
Cash I Credit
Cash I
Cash I
C::a§hl
Cash I Credit

=---


j 8:3i);;- ! -fW4--

9:000
9:OoP
9:300
9:30p

l' ':000

1:00a

1:30;
-GOa
x -_, -.In / Out
,:-;-"'-:::;: length
cl Cr;dit
, .2tf6l in){ out 1'). 1(t[4:::'-:: It'll.::'
n lOut b2>V..
Jr;" f Out
Jr;" lOut r."sh

In/Out
In/Jut_
, 111. >t>
Jilj Out 1"1'4lJ./
Out cash Irreart
In/Out
In/Out
In iOut ' Cash I cffidit
InlOut 1--;;'
-
In lOut • Cash I Ull
In lOut ' i Cash I real{
In lOut I r.""h I Credit
In / Out Cash I
Gash I Credit'
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Q jib.
,
~ ~ f i : ~ ~ ~ ;
.S1lI. 00/ r-A
Time A.§f CL , # In I Out Rate -' ravel
10:00a h1 / Out I Cash / Credit
10:00a J.r:1./ Out I Cash / Credit
10:30aL ' _..... _In/ Out Credit
J J 11 J" J, J Out I z... u. Gl
11:00a • In / Out i Cash /
11 :30a lin / Out I Cash / Credit
11:30a In / Out I <::ilSlll
1,·nnn In / Out I Cash /
1,·nnn J.r:1./0ut I <::<1. slli.
12:30p In / Out
12:30p In / Out 1 Cash / Credit
1 :OOp , In / Out I Cash / Credit
1 :OOp ! In / Out I (;<1.sl1 '-CI"e<lit
1 :30p lin / Out I Cash / Credit
1 :30p lin / Out I Cash / Credit
2:00p lin/ Out 1 Cash / ... '''Ull
2:00p lir! / Out I Cash /
2:30p J.r:1./ Out ,_C
lI
sll L
2:30p In / Out
3:00p In / Out I Cash /
3:00p In / Out Cash / Credit
3:30p In / Out Cash
3:30p In / Out Cash / ... r"un
4:00p In / Out I Cash / r, n;'
5:00p ...'n / Out . Cash / Credit
5:00p ...'n / Out '. Cash /
5:30p J.!!./ Out I Cash /
5:30p In / Out I Cash / Credit
Time ASP
7:300
-i:oop
9:OoP
-9:"ooP
9:30p
9:30p

10:000
J 11:00;;- ' ..
11 :oop
11:30';
11 :30p

12:00a
12:30a
12:30a
1:00a
1:00a
1:30a
1:30a
, t. 'if.!l. In')} Out H.."... IIlI Rate I ravel I Gash I Crl"rfit
In I Out nc;. 'I! ' cre-dit
In lOut I cash I "'" ..... I t1F ' d.
In I Out
In/Out
In lOut I Cash I Credit
Ill-lOut ! I Crprfit
In lOut I Cash I r
In/Out
In I Out i""Credit
Out I
In lOut 1--;::
In/O";t
-
-
In I 0.;1 CaSn. rcredit IV;;:::" I. I
In;o;rt cas;:, Il;re(jit
InlOut
In lOut I Credit
I,;tO";t I Cash / Credit
InlOut
In 10llt I Cash
In /Out Cash I
'n JQ;;t {Credit
rc;;;;t;" /Cred it
:J

J
I
II-'-'-'-'=....j..-lil-.!:l-k..----\-O
!
J
---.. -. -------
c:-p=-=-
. b cvpLf'o' >
"
-


10:00a


I Cash ,
i

'"-,Out C.J.El!Ii!

"".. -"!!."'" V
1?'OOn ;g-, \. rlit _'"::
' 12:00p ,,..>:l L!!!.' \JUI l;>--.Llli • Gasn , Credit
d, '..!2:30p [:I. &[l1... .z. lii7 Out \ lit
• -'''''" . U,'""' C""-",,,,!!
1 :OOp J!:!.IOut I Cash' lit
Out !

4:00p . , In I Cash} Credit
4:30p i Credit
4:30p Casl'!iCredil
5:00p lin' Out
5;30p. ! In lOut
_5:30p
r'Jl)J';,(kyw. ,J,"" , 'C,.h""
6:00p 'V' In I Out
Inl Out Cash I Credit
10:300

Jr:J lOut I
_1r:J I Out
11:30p !!I 1 Quj. Cash I ....

1r(tO'" I Cash I
viIL- In I Cash I
In lOut Cash I Credit
1 :OOa In lOut
../
./
I
',-
Time

10:00a
10:30a
10:30a
11 :OOa
l1:uua
11 :30a
11 :30a
12:00p
12:00p
12:30p
12:30p
1:00p
1:00p
1 :;Ig'p
1:30p
2:00P'
, 2:30p
2:30p

3:00p
3:Wp
3:30p
4:00p
4:00p

4:30p
5:00p
5:00p
5:30p'
5:30p
MlTN
Asp'
[iJkVU
f)VtyN
I ('V\""lM::-
l'"YI---o.I .J\5
2-} \
' I
" 'oJ
--'
tt6

_" ..... , '
_J{/J)
'( ?:J :TV -V'V', J , r-<I "1""'0 V ,
'r,
,'#' hi lOut I pnnth
Rate 'Travel Cash I X
In lOut ,Cash I
In lOut I Cash I crean
In lOut 'Cash I
In lOut Cash I Credit
In lOut Cash I Credit
• In lOut i Cash I
i In lOut
I Call
h
....
In lOut I Cash I
In lOut
"
I-Cash I
In/Out I Cash I Credit
In lOut I Cash I Credit
In lOut I Cash I "real[
In lOut Cash I Credit
In lOut

'''''io@lo",
1\ l.L ll:& ,,/
, In lOut GSllillI "rem{
:h iOut V;.-
I "asn
Tn lOut CaSh I
In lOut
I Cash I r • .<;,
In lOut I Cash I Credit
In lOut I G<ish I Credit

I !!11 Out I Cash I Lim.on
. [11lI Out

\t;(rm,h:: ICaSI\!
In/Out I Cash I..I!!Olt
!nlOut
I Cash I ,"" ... ;,
In lOut Cash I Credit
In lOut Cash . Credit
InlOut Cash I
In lOut Cash I


cas
ll

it)'
II Out


T
In lOut
cas h I "
· \
'.' I
'--./
''-..---
-- -
-
-
_--1- .. '
-
-j--
-I--
I--
-
-f-
-
-
-I-
-
-
/.- )
\
'" .-
ASP -'

In lOut L enQth Rat"- I Cash I ... ,.
I "," , 0", "'"
Credi
9:30p 'B>'" -".'0", i I CMOICrn"
iCashl('r< lit
<-I -"on, 0.,
., .
,-'"- = CMh' reO;

u; ! CashJ. r.redit
- .-. -".' 0",. •
______ .
J..:30a
1:30a

; ... i
\.J
.1
r"
vriAw
Time ASP "
6:00p Phone # In lOut' n Rate
6:00P , In/Out
6:30p In lOut
6:300 In lOut
7:00p In lOut
7:00p In JO;:;t
_ 7:30p In lOUt
\ fit 7:30p In lOut
8:00p In lOut
rli ui In I-Out
1'* ::: ,,",Om
'<I'7-> •. ;;V .• , c '0 Fo.. ' ,C/
-;-,-r InlOut \\/\.( 1.11:2:i\n
Pfu;
10:00p'" In lOut
In lOut
10:30p
11 :000
11 :OOp
31:30P
11-:300
. rl\ ,12:00a
J!I'''''V 12:00a

12:30a
1:00a
1:00a
1:30a

, JC);rt
In lOut
In /Ot.rt
-;;:;-lOUt

In lOut
IYJ/
I {n t''put T Jl' .J.. "[<\
IIiYOut'
In lOut
In lOut
-;;:;-1Q;rt
In/Out
in lOut
.

!cash I
Cash I
I Cash Icredit
I Cash I Credit

Caihl Credit


I Cash I
r l;asn 11>·,
easTil
I Cash I
Cash I r-,
I Cash I Credit

Cash I Credit
I Cash I
,Cash I
" ··i

'c
V, I'l" I /)-'Q1it J 'CYL --, I Irif'.. .1 .. )-'/
I Cash I Credit
Cash I Credit
I Cash I
• Cash I ree It
I Cash I
I Cash! "r ... dit
, , ;0
p
U'0(1)

8:00p
8:3oP
8:30p
9:00p
10:00p
.
.
In ,--aut
In '-Out
In' Out
InJOUt
in-lout
In' Out
In lOut

In lOut
iniOtrt
In /out
In lOut
In/oUi-
'In lout
. "'0",
Rate Iravel Cash I rr
n

. '" h ill- -:;;: I \Jl P J
Gash ,-;::
.:;,;

Cash

Cash I reml
Cash i cfeclit

Cash /,;.-:.,
Cash I !Olt
I c"sh ,

1 lri'] alit \ \\ v ..
Infc);;t \
12:30a In lOut
1 :OOa In' Out
1:00a In lOut
1 :30a In-TOut
1:30a 1n'0Ut
x
\.J
10:30; r 1,;tOut I Cash I
11:00a Iin/C);rt I Cash
lin /Out I Ca"h I
I Ca"h
lin lOut Cash I Credit
1 :OOD linlOut I Cash I Credit
lin lOut I Cashl
1:30D i In lOut I Cash I
I I
3:300 In/Out '\
4:00p I In lOut I Cash I rea
lin !(:lui I Cash!
" In/Out
'" Iri)Outll V\1r' Idt'A{Y\
,,'" " ;0." f! c"it, I V ,-" ,( ,V

"- ,"
,,-, ""I\. S I
. Time d (' ...... "x'
ASP f'... \ ...
6:00p '" # In I Out ,,-
In/Ollt n Rate Travel

lAm In (Out I IA'" \:I\'l.c:t\
,,"'"
8:000 In I Out ,
In/Out! Cash I Credit
In lOut I-Cashl ,:;
Q:OOP In lOut \ Cash I
:OOp In lOut Cash I C,
InlOut I Cash I
9:30p In lOut I Cash freon
11:GoP In lOut C,,"h-I
11 :oopn lOut Cash I
11:30p In/Chrt I Cash I
11 :300 In lOut I Cash I Credit
12:00" In lOut IcashiCredit
12:30a In lOut Cash! Credit
12:30a > In lOut Gash
\
)
-
-

ASP

t
InJ Out Length Rate
, ".
Cash I (" "';t X
If-J4,p
j

'rr..l) Out L ,L
._'"
Credit Vlf'

6:00p In lOut
Cash l ('. ,.,,,
In lOut i Cash-'-
...§.:30p In lOut I Cash I
2:00p In lOut I Cash I

In • Cash'-
EQE..
In lOut
],3(jp In lOut I Cash
8:00p In lOut
B;OOp In lOut

. cr!.P,2f=. If!ij)/0ut I e-l._t!..
1"L.7:5 .tv
' r· ,,.,it
1/<::; .1<>
../
8_ i H M(J,tcJ1_
8::iOp In lOut cash I

In 10_UI

In lOut ! Cash I ... '"un
9:30p In lOut i Cash I r. ,,.,it
9:30p In lOut
Jjj
{L
JO:OOp In t.Q1J! I Cash-,-
In (" out»! i:kA [11' q,2::). a ' Credit
.)
10:00p
10:30p In lOut
10:30p
-'11 '-2t:!!.

11 :OOp In lOut Cash I Credit
11 :OOp In lOut Cash I ... ,"
11 :30p In lOut I Cash I ... ,
11:30p In lOut I Cash I
12:00a In !Qut I Cash!"
12:00a In lOut I Cash I Credit
12:30a In lOut Cash I Credit
12:30a In lOut Cash I Credit
1:00a In lOut • Cash I Credit
1:00a InlQIJ! , Cashl Credit
1:30a In -'-Qll!.
1:30a In lOut I Cash I
'.-..-- '
Cfh ILA
Time ASP ,#
In lOut length Rate 'rave, Cash I "re[JIt _X
6:00p In lOut Cash I
6:00p In lOut Cash I
6:30p In lOut . Cashl
6:30p ..\IV Out ' Cash I
7:00p 'r 'tJ!!I" t; I " InPOut


Credit
IVlt-' V
7:00p In lOut Cash I Credit
7:30£
.'-
.In lOut Cash I Credit
7:30p In lOut Cash I
B:OOp In lOut Cash I
8:00p


In lOut
F
8:30p r f.\.e". Itrn} Out
1 J...I., '" <t 2>\m. to
(1
f1..,.;;. ,()_ ,
B:30p Tn lOut
J
9:00p III lOut , Cash I Credit
ll:(jol'
In lOut ! Cash I Credit
9:30p
.
In lOut ! Cash I Credit
9:30p In lOut I Cash I Credit
10:00p In10ut Cash I Credit
j
10:00p


C<!l>h I Credit
10:30p \f'{lr:r In uf. I lima..
I'
<-re[JIt V/U,tJlA-
10:30p In lOUt :ash I
11 :OOp In lOu! Cash I"" .-I"
11 :OOp In lOut • Cash I
11 :30p In lOut ' Cash I
11 :30p In lOut I Cash I Credit
J2:00a In lOut C
lI
sh I Credit
12:00a In lOut Cash I Credit
12:30a In lOut Cash I <-re[JIt
.
12:30a In lOut Cash I
1:00a In lOut Cash I (' ... rUt
1:00a In lOut Cash I
1:30a In lOut 'Cash I
1:30a In/Out i Cash I Credit
Time
-.!:OOp
"""" ,,;0.;;
I Cash I ('

-
-----'
. ) ~ 6 . . . / 1
6:3Oc IJQ In/Out
6:3Oc In /Out I1!lFslI /
._ I Cash /
I Cash / Credit
7:30p In / Out r Cash
1O:OOj) I In f Out i I V\.X .,.;:.:,;.
10:30p IV , In lOut >' ...,
10:30p In / Out • I
-i2:Ocia In / Out
1?onn" -In / Out I Cash /l.;reOlt
12:30a In / Out I CaShl
12:30a In / Out ' Cashl
- In I Qut I Cash! real[
In /'Out I Cash/l. reo it
GQ;;-___ In lOut I Cash / Credit
Tn-/ Out Cash ICredit
In/ Out I Cash / Credit
I Cash /

\1Jo \:6vm,L. I. ._
" ,--/ (11): L !ll)( ll(\}( <--
/' t 1\ l.oJ\ (" \ -"l
Time 'XV A # In lOut Lengt'll Rate, fav I Cash 1 v Reference x'P
10:00a In lOut I Cash /Credit
10:00a I ; I ,.
10:30a In lOut , Cash 1 vf ".
10:30a . In lOut I Cash 1
-11 :OOa t ___ ', , .;"
In 1 Out I vasn I
11 :OOa In lOut ' Cash 1 vf' .. ,.
H , In, ;
1 :oOp . In lOut I Cash 1 r.r"rtit 1/
I In 1 Out
/, 1:00p t,nrli)o
ut
W
1
'7J1.. Cash : ... .') \0>"\-', A"- <I
V'/ 1 :30p Lc..:,. LJI f\U.. In-lOut I Ca!i!ll
SM-tMA-_]jjII( 'J.. J
v' 2:00p Tn lOut I Cash 1 Credit
2:30p In lOut Cash Icredit
3:00p , In lOut I Cash 1 r.r"rtit
, In 1 Out
3:00p I In lOut I Cash 1 vf
I n lOut I ;
4:00p In lOut I Cash 1 "'arfH
4:30pln lOut I Cash Ic;:;;dit
4:30p i In lOut Cash 1 Credit
5:00p , , Cash 1 Credit
5:00p .. 'In lOut I Cash 1
In lOut I Cash 1
,
,
I
>"". r'
-/
,
(
.. .
Time A:<ic ct:
::: # In ! Out I
In! Out Travel
-
(
J
,
(
"
(/
~ ~
( ) l ~
\
'_.-
, j ~ ~ ~ = ~ ~
.j !-==-f<-l.±:!O-L:.£_4!.
/ ~ ~ ~ ~ ~
,
,

is?
V

'--
atl}f( , _,0 q 'OIT S Ov-A
I . J. V) .!cJ'Y':. In /Qll!. lenQth
l: 'i \0d""", K ,. '-""
"-'"0 - r ,., Om
'.IOm
7:30p In / Out
8:00p .


In/Ou!
12:00a Jr!./Qu!

., ,,"" ,. I 0",
• 0- ,., ,. '-""'-
1:30a I
1:30a
\I I () -ca-sn I
I "" CL la
I Cashi.
Cash i.

Cash /

I Cash..i
Cash / Credit


: Cashi. ,nit
Cash /

Li1SI / Credi
I
I Cash..i

I Cash /"-:;'"dit
'nit
I Cash / .
I Cash /Credli
Credit
Cashi. Credit
"';,
-
-
(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful