You are on page 1of 9

FILIPINO 5

Pagsasanay Para sa Ikalawang Katlong Taong Pagsusulit
URI NG PANGHALIP: Isulat sa patlang kung ang mga panghalip na may salungguhit ay
panao, pananong, pamatlig, patulad, o panaklaw.
Tandaan:
Panao

Ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao.

Pananong

Ginagamit ito sa pagtatanong.

Pamatlig

Ginagamit sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, lugar, o
pangyayari.

Panaklaw

Sumasaklaw o nagsasaad ng kalahatan, kaisahan, o dami ng
tao, hayop, bagay, at pangyayari.

Patulad

Kumakatawan sa bagay o pangyayaring pinagtutularan.

________________ 1. Lahat ng kaklase ko ay pupunta sa aking kaarawan.
________________ 2. Maganda ang bulaklak na ito.
________________ 3. Sinamahan namin siya sa bahay n gaming guro.
________________ 4. Sinu-sino ang mga kasali sa palabas?
________________ 5. Bawat-isa sa kanila ay magdadala ng kontribusyong
pagkain.
________________ 6. Ganito ang ginagawa ni Nanay kapag ako ay may sakit.
________________ 7. Alin diyan ang gusto mong bilhin?
________________ 8. Tayo ay kakain na.
________________ 9. Inabutan niya sila ng pagkain.
________________ 10. Ang ganyan tatak ng relo ay de-kalidad.
KAILANAN AT PANAUHAN NG PANGHALIP: Isulat sa loob ng tamang kahon ang bawat
panghalip panao. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa mga pangungusap.
ako
kata

PANAUHAN

amin
kita

ISAHAN

inyo
sila

ka
kanya

DALAWAHAN

MARAMIHAN

Taong
nagsasalita
Taong
kausap
Taong
pinaguusapan

Filipino 5
LSM 2011-2012

1

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

20. ______________________________________________________________________________
21. ______________________________________________________________________________
22. ______________________________________________________________________________
23. ______________________________________________________________________________
24. ______________________________________________________________________________
25. ______________________________________________________________________________
26. ______________________________________________________________________________
27. ______________________________________________________________________________
URI NG PANDIWA: Tukuyin ang pandiwang may salungguhit kung PL (palipat) o KT
(katawanin).
Tandaan:
Palipat

Ito ay may simuno at tuwirang layon.

Katawanin

Ito ay may simuno ngunit walang layong tumatanggap ng
aksyon.

______ 28. Nag-aaral si Sally upang maraming matutunan.
______ 29. Nais niyang makakuha ng mataas na marka.
______ 30. Nagdarasal siyang magtagumpay sa pag-aaral.
______ 31. Nagbabasa siya ng mahuhusay na aklat upang lalong madagdagan
ang kanyang kaalaman.
______ 32. Nagtatanong siya kapag mlabo pa sa kanya ang leksyon.
______ 33. Ang mga guro ay nagpapaliwanag ng leksyon.
______ 34. Nagbibigay siya ng maraming halimbawa.
______ 35. Nakikinig ang lahat dahil kailangang matutuo.
______ 36. Tumunog ang batingaw, hudyat na natapos ang klase.
______ 37. Naglabasan ang masasayang mag-aaral.
ASPEKTO NG PANDIWA: Banghayin ang sumusunod na mga pandiwa. Ipakita ang
pagbabagong anyo batay sa aspekto at panlaping gamit. Sundin ang naunang
halimbawa.

Pawatas

Perpektibong
Katatapos

Perpektibo

Imperpektibo

Kontemplatibo

mag-aral

kaaaral

nag-aral

nag-aaral

mag-aaral

uminom

38.

sulatan

39.

maghanda

40.

mag-walis

41.

itago

42.

Filipino 5
LSM 2011-2012

2

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

POKUS NG PANDIWA: Bilugan ang pokus ng pandiwang naka-salungguhit sa bawat
pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin ang uri nito at isulat ito sa patlang.
Tandaan:
Aktor

Ang paksa ang tagaganap ng kilos sa pangungusap;
sumasagot sa tanong na “sino?”

Gol

Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot
sa tanong na “ano?” Sa Ingles, ito ang direct object.

Lokatib

Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa
pangungusap; sumasagot sa tanong na “saan?”

Benepaktib Ang paksa ang tumatanggap ng kilos ng pandiwa sa
pangungusap; sumasagot sa tanong na “para kanino?” Sa
Ingles, ito ang indirect object.
___Aktor___ Nagpatulong si Bb. Santos kay Analee.
____________ 43. Ibinili ni Chona ng bagong damit ang inaanak.
____________ 44. Naglunsad ng proyekto ang lokal na pamahalaan.
____________ 45. Pinagdausan ng handaan sa kasalan ang parke sa may simbahan.
____________ 46. Nasira mo ang sasakyan ni Mang Narding!
____________ 47. Kami ay ipinasyal sa bagong tayong gusali.
____________ 48. Umiiyak na naman ang sanggol.
____________ 49. Ginamot ng beterenaryo ang asong may sakit.
____________ 50. Ang bakanteng lote ay tinaniman ni Jun ng gulay.
____________ 51. Ang magandang larawang iyon ay iginuhit ni Lea.
____________ 52. Tinahi ni Lola ang butas ng maong.
URI NG PANG-URI: Bilugan ang pang-uri sa pangungusap. Isulat ang PL kung
panlarawan, PM kung pamilang, at PT kung pantangi.
______

53. Tahimik ang aking kalooban kapag nagdarasal at nagpupuri ako sa
Diyos.

______

54. Ang aking pakiramdam ay magaan pagkatapos ng awitan.

______

55. Tigalawang awit an gaming inihahandog sa Kanya araw-araw.

______

56. Ang mananampalatayang Kristyano ay marunong magtiwala sa Diyos.

______

57. Si Inay na lahing Kastila ang nagturo sa aking manampalataya sa
Maykapal.

______

58. Magkakaraoon ka raw ng tunay na kapayapaan sa puso kung
maniwala ka.

______

59. Magandang awitin ang mga awiting Pilipino.

______

60. Naghanda pa siya ng hopyang Intsik.

Filipino 5
LSM 2011-2012

3

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

______

61. Pagkatapos ng kainan ng pansit Malabon ay nag-uwian na kami.

______

62. Dalawahan ang pag-alis nila sa lugar ng pagtitipon.

KAYARIAN NG PANG-URI: Kahunan ang pang-uri sa bawat pangungusap at tukuyin
ang kayarian nito. Isulat ang payak, maylapi, inuulit, o tambalan sa patlang.
________________

63. Maka-Diyos ang mga taong marunong magmahal sa kapwa.

________________

64. Ang mundo ay bilog.

________________

65. Sira-sira na ang payong ko!

________________

66. Balikbayan pala ang pinsan ni Joana.

________________

67. Mahusay ang pagkakagawa nitong mesa.

________________

68. Mapupula ng mga bulaklak sa hardin!

________________

69. Pandak si Kapitan.

________________

70. Kayganda ng umagang ito.

________________

71. Gulagulanit ang libro matapos paglaruan ng mga bata.

________________

72. Hilaw pa ang mangga.

KAANTASAN NG PANG-URI: Punan ng wastong pang-uri ang patlang ayos sa
kaantasang hinihingi sa pangungusap. Gamiting gabay ang salitang nasa loob ng
panaklong.
Lantay
Pahambing

73. _______________ (sikip) ang pantalong suot ni Kuya.
74. Hindi ko alam kung alin ang _______________ (laki) sa dalawang
ito.

Pasukdol
Pahambing

75. _______________ (bilis) sa lahat ng hayop ang cheetah.
76. Ngayong taon, naging _______________ (aktibo) si Jules sa
pagsali sa mga kompetisyon.

Lantay
Pasukdol

77. _______________ (lakas) ang bagyong dumating sa aming bayan.
78. _______________ (mahal) ang regalong binili ni Tatay para kay
Nanay.

Pasukdol
Lantay
Pahambing

79. _______________ (kapal) ang balahibo ng asong ito!
80. _______________ (tangkad) ang aking ama.
81. _______________ (palad) ang mga pamilyang kumpleto ngayong
Pasko.

Pahambing

82. Gusto ko, _______________ (linis) ang kwarto ko kaysa sa kwarto ni
Ate.

PAREHONG BAYBAY, MAGKAIBA ANG KAHULUGAN: Ano ang kahulugan ng mga
salitang may salungguhit? Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
__________ 83. Masarap ang tinapay na may linga.
__________ 84. Naipit ang ugat sa kanyang leeg sa kanyang pag-linga.
Filipino 5
LSM 2011-2012

4

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

a. butong maliit
b. pagtingin sa likuran
_____________________________________________________________________________________
__________ 85. Sumama ang bata sa kanyang ina sa palengke.
__________ 86. Sumama ang pakiramdam ni Nene dahil sa init ng araw.
c. masama
d. kasama
_____________________________________________________________________________________
__________ 87. Ang bahay ng langgam ay tila tirahan ng nuno sa punso.
__________ 88. Ang kanyang mga nuno ay nagmula pa sa Bacolod.
e. maliit na engkanto
f. mga matatandang kamag-anak o lolo at lola
_____________________________________________________________________________________
__________ 89. Toto, lapian mo nga ng lunas ang sugat na iyan.
__________ 90. Si Joey ay umanib sa lapian ng mga manunulat.
g. lagyan
h. samahan
_____________________________________________________________________________________
__________ 91. Nagpang-abot ang magkaibigan sa istasyon ng bus.
__________ 92. Mayroon siyang inabot na pagkain bago sila umalis.
i.
j.

ibinigay
nagkita

KLINO: Ayusin ang mga sumusunod na listahan ng mga salita ayon sa antas o tindi ng
kahulugang ipinapahayag nito. Isulat ang mga bilang 1-3 sa ibabaw ng bawat salita
(1 – pinaka-mahina)
93.

nalulugod

nababaliw

nahuhumaling

94.

maliit

makitid

makipot

95.

galit

poot

suklam

96.

mabanas

mainit

maalinsangan

97.

maganda

kaakit-akit

nakabibighani

98.

umiiyak

lumuluha

humahagulhol

99.

pagkakaunawa

pagkakaalam

paningin

100.

masaya

nagagalak

natutuwa

Filipino 5
LSM 2011-2012

5

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

OPINYON/KATOTOHANAN: Isulat sa patlang kung OPINYON o KATOTOHANAN ang
bawat pangungusap sa ibaba.
_______________ 101. Naniniwala sa iisang Diyos ang iba’t-ibang relihiyon sa Pilipinas.
_______________ 102. Dahil sa mga nanakop sa ating bansa kaya nagkaroon tayo ng
maraming relihiyon.
_______________ 103. Sabi ng mananakop, ang relihiyon lang daw nila ang
makapagliligtas sa tao.
_______________ 104. Ang pag-ibig ni Jesus ay para sa lahat ng tao.
_______________ 105. Iisang relihiyon ang pinili ng Diyos na magbibigay-daan papunta
sa Kanya.
_______________ 106. Ang adobo ay isa sa mga tradisyunal na lutuing Filipino.
_______________ 107. Ang Lola ko ang pinakamagaling magluto ng adobo sa buong
mundo para sa akin!
_______________ 108. Si Armando Malite, isang Filipino, ang naka-imbento ng Armalite.
_______________ 109. Kung iisipin ay malaki ang maaaring maitulong ng imbentor na
Pinoy sa ikauunlad ng bansa.
_______________ 110. Ang DOST ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na
tumutulong sa paglinang ng kakayahan ng imbentor na Pinoy.
ANALOHIYA: Isulat ang salitang makakabuo sa bawat pares ng analohiya.
111. dolyar – Amerika

__________ - Pilipinas

112.

__________ - tula

kabanata – nobela

113. buhok – tao

__________ - aso

114. Agapito Flores – imbentor __________ - bayani
115. Pansit – Intsik

__________ - Italyano

DENOTASYON/KONOTASYON: Ibigay ang denostasyon at konotasyon ng bawat salita.
Maaaring gumamit ng diksyunaryo.
Tandaan:
Denotasyon Literal na kahulugan ng salita.
Konotasyon Malalim na kahulugan ng salita; maaring positibo o negatibo
ang ihinahatid na mensahe.
116. rosas
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________

Filipino 5
LSM 2011-2012

6

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

117. krus
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
118. kalapati
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
119. pula
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
120. tatay
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
IDYOMA: Piliin ang wastong idyoma sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang katabi ng
kahulugan nito. Pagkatapos, gamitin ang idyoma sa iyong sariling pangungusap.
balitang kutsero

itim na tupa

matalas ang ulo

bantay-salakay
121. Sabi-sabi lamang

mabigat ang dugo
____________________

__________________________________________________________________________
122. Masamang anak

____________________

__________________________________________________________________________
123. Matalino

____________________

__________________________________________________________________________
124. Nagbabait-baitan

____________________

__________________________________________________________________________
125. Hindi kinagigiliwan

____________________

__________________________________________________________________________
PIKSYON/DI-PIKSYON: Tukuyin kung ang mga sumusunod na akda ay piksyon o dipiksyon.
________________

126. Ang Talambuhay ni Jose Rizal

________________

127. Mga Natatanging Pabula

________________

128. “Alamat ng Pinya”

________________

129. Kasaysayan ng Asya

________________

130. “Bidasari” (isang epiko)

Filipino 5
LSM 2011-2012

7

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

PANGUNAHING DIWA: Basahin ang bawat talata. Pagkatapos ay sumulat ng isang
pangungusap na magsasaad ng pangunahing diwa ng iyong binasa.
131.

_____________________________________________________________________________
132.

_____________________________________________________________________________
133.

_____________________________________________________________________________
BIBLIOGRAPIYA: Ibigay ang mga detalye ng bawat akda ayon sa nakatalang
bibliograpiya sa ibaba.
134.
May-akda: __________________________________________________
Pamagat: __________________________________________________
Lugar ng Palimbagan: _______________________________________
Pangalan ng Palimbagan: ___________________________________
Petsa ng Publikasyon: ________________________________________
135.
May-akda: __________________________________________________
Pamagat ng artikulo: ________________________________________
Ngalan ng magasin/pahayagan: ____________________________
Petsa ng Publikasyon: ________________________________________
Pahina ng artikulo: __________________________________________
Filipino 5
LSM 2011-2012

8

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©

PAGBABALANGKAS (Outlining): Basahin ang sulatin sa ibaba. Pagkatapos ay gumawa
ng balangkas ng mga ideya na galing dito. (5 puntos, #136 – 140)

Filipino 5
LSM 2011-2012

9

Inihanda ni: Mauie Flores
www.the24hourmommy.com ©