JCS

1. Overview a. Java Caching System:
-

JCS là một hệ thông phân bố bộ nhớ đệp được việt bằng java. Nó được dùng để tăng tốc độ ứng dụng bằng cách cung cấp phương thức để quản lý việc lưu trữ liệu tài nguyên cơ bản.Giống bất kỳ hệ thông lưu trữ nào, JCS .

- JCS tiến xa hơn là lưu trữ các đối tượng trong bộ nhớ. Nó cung cấp nhiều tính năng bổ sung o Memory management (quản lý bộ nhớ) o Disk overflow (and defragmentation) o Thread pool controls o Element grouping o Minimal dependencies o Quick nested categorical removal
o

Data expiration (idle time and max life)

o Extensible framework o Fully configuzation runtime parameters o Regoin data separation and configuration o Fine grained element configuration options o Remote store recovery o Non-blocking “zombie” (balking façade) pattern o Lateral distribution of elements via HTTP, TCP, or UDP

o UDP Discovery of other caches o Element event handling o Remote server chaining (or clustering) and failover o Custom event logging hooks o Custom event queue injection
o

Custom object serializer injection

o Key pattern matching retrieval o Network efficient multi-key retrival b. 2.