Edmunds Apsalons, Filozofijas vēsture 1.1. Filozofijas propedeitika kā ceļš pie filozofijas.

Filozofijas propedeitika pati vēl nav filozofija, tā ir tikai ceļš uz to. Propedeitika nav arī filozofijas mācību grāmata, jo filozofijā nav mācības grāmatu pierastajā izpratnē, jo filozofijā nav vienas, pabeigtas un līdz ar to neapšaubāmas mācības ko atliktu tikai mācīt vai iemācīties. 1.2. Filozofēšanas psiholoģiskie iemesli. Visu cilvēku fundamentālākā vēlme ir izsakāma ar vienkāršu formulu: mēs visi meklējam atgriešanos situācijā, kas mūsdienu cilvēkam pārsvarā asociējas ar sestdienas vakaru. Jebkura cilvēka piepūle, kas nav tendēta uz materiālu labumu ieguvi, apliecina tāda sestdienas vakara meklējumus, kas nekad nebeigtos. Filozofija nav vienīgais iespējamais sestdienas vakars. Mūžīgos vīkendus cilvēkam šķietami sola arī citas garīgas un ne tik garīga sfēras, kā arī ar garīgumu nesaistītas sfēras reliģija, māksla, politika - jo ilgas pēc mūžīgā sestdienas vakara ir būtisks cilvēka raksturojums. Tās ir ilgas pēc zaudētās paradīzes. Es nezinu, kas ir paradīze, bet zinu sestdienas vakara izjūtas un zaudēju tās katrā svētdienas rītā. Psiholoģiski skatot šo jautājumu, šķiet, ka lielākoties filozofijai pievēršas tie cilvēki, kuriem: (1) Ir problēmas ar ticības fenomenu, resp. tie, kuri kaut kādu psiholoģisko īpatnību dēļ nespēj ticēt, un tāpēc nerod mierinājumu sfērās, kas pieprasa ticību, bet garantē garīgu varu, piemēram, reliģijā. (2) Ir problēmas ar radošajām spējām, kamdēļ tie nespēj izpausties sfērās, kas pieprasa radīt prasmi, bet garantē radītāja varu, piemēram, mākslās. (3) Ir problēmas ar publisko aktivitāti, ar spēju aktīvi, publiski darboties, kamdēļ tie nespēj iekļauties, piemēram, politiskajās cīņās par varu. (4) Ir problēma ar uzņēmību, kamdēļ tie iekļauties cīņā par naudu un varu, ko sniedz tā. (5) Ir problēmas ar prāta spējām, kamdēļ tie nespēj pievērsties nopietnām zinātnēm, un gūt baudu no varas, ko dod zināšana. Ar filozofiju bieži vien sāk nodarboties tie: (1) Kuriem ir problēmas, respektīvi, savu privāto problēmu nomākti cilvēki; (2) un no visiem problēmu nomāktajiem, maz spējīgajiem cilvēkiem tikai tie daži, kuri vēlas tās atrisināt ļoti īpatnējā veidā - nevis šīs problēmas risinot, bet gan tās apejot, jo tieši problēmu apiešana ir filozofiskais problēmu atrisināšanas paņēmiens. Problēmas tiek apietas atrodot nosacījumus, pie kādiem konkrētās problēmas neradīsies vai nevarētu rasties. Bieži vien filozofijā apsolīto vīkendu un bēgšanu no reālās dzīves problēmām meklē neticīgi, neaktīvi, neradoši, neuzņēmīgi un prātā ierobežoti cilvēki, kuri mēģina ar filozofijas palīdzību atrisināt savas tīri psiholoģiskās un personiskās problēmas. Tā ir absolūti negodīga attieksme pret filozofiju, jo šeit filozofija tiek izmantota kā līdzeklis citu, ārpus filozofijas stāvošu mērķu sasniegšanai. Filozofija šeit ir tikai instruments, nevis mērķis, filozofijai šeit tiek liegta pašvērtība, tās vērtīgums tiek padarīts atkarīgs no iespējām ar tās palīdzību sasniegt citus mērķus. Tā ir tipiska patērētāja attieksme pret filozofiju. Filozofijas uzdevums ir gluži pretējs - tās uzdevums ir vest pie reālās dzīves nevis prom no tās; filozofiju nevar atraut no realitātes, tai ir jābūt domāšanai savā laikā un par savu laiku. Filozofija nedrīkst būt iekšējā emigrācija, emigrācija prom no pasaules, tai ir jābūt repatriācijai. Filozofija nevar atrisināt nevienu no cilvēka dzīves problēmām. Filozofija uz to nav spējīga, jo tas nav tās uzdevums. Filozofija nevar aizstāt reālo dzīvi, filozofija nevar notušēt reāli pastāvošās cilvēku eksistenciālās problēmas. Filozofijas uzdevums ir pilnīgi pretējs - izgaismot šo reālo dzīvi, ļaut ieraudzīt to visā pilnībā. Turklāt tā liek ieraudzīt eksistenciālās problēmas daudz skaudrāk, jo atklāj šo problēmu būtību: nepieciešamību izvēlēties pašam un bez citu palīdzības. Izvēlēties pašam sevi pašu. Filozofijas uzdevums ir izstrādāt godīgu attieksmi pret dzīvi ar visām tās problēmām, un godīga ir tā attieksme pret dzīvi, kura nepieļauj aizmiršanos. Vai filozofijas apguve ir jāiesāk ar tās definēšanu? Es gribētu to apšaubīt tamdēļ, ka filozofēšana nav iemācāma. Iemācīt var labas manieres, respektīvi, tehnoloģiju, bet nevar iemācīt godīgu attieksmi pret pasauli un pašam pret sevi, tā katram ir jāizstrādā pašam. Tad, kad mēs kaut ko mācamies, mēs mācamies noteiktas normas un likumus, bet filozofiju neveido normas un likumi kā, piemēram, zinātni. Tā ir pirmā filozofijas atšķirība no zinātnes. Otra filozofijas atšķirība no zinātnes slēpjas tanī, ka pirms mēs apgūstam kādu zinātni, mēs no sākuma tai noticam, bet pēc tam to izzinām. Filozofijas apguve notiek pretējā virzienā: no sākuma tā tiek izzināta, lai pēc tam pieņemtu lēmumu - tai ticēt vai neticēt. 2.1. Filozofiskā tradīcija ir valodas lietojuma tradīcija. Katrai zinātnei ir savs jēdzieniskais aparāts, sava valoda. Un, lai gan filozofijas valoda ir maksimāli pietuvināta ikdienā lietotajai valodai, tomēr arī šeit ļoti bieži pavisam vienkāršiem, ikdienišķiem vārdiem tiek piešķirtas neikdienišķas nozīmes. Šīs nozīmes ir jāzina, lai varētu sarunāties vienā valodā un pēc vienotiem runāšanas noteikumiem. Tādējādi filozofiskā propedeitika lielā mērā ir semantiska nodarbe, iepazīšanās ar vārdu nozīmēm un lietojumu. Tieši jēdzieniskā aparāta apgūšana ir pirmais nosacījums, lai varētu iekļauties filozofiskajā tradīcijā, lai varētu sasniegt noteiktu profesionalitātes līmeni, jo profesionālis no diletanta atšķiras tieši ar to, ka viņš darbojas noteiktas tradīcijas ietvaros: profesionalitātes jautājums ir piederības jautājums. Jēdzienisko aparātu savukārt var apgūt tikai darbībā - lietojot to. Terminoloģija filozofijā neveidojas konvencionāli, bet gan funkcionāli. 2.2. Filozofijas identifikācijas problēma. Savās ikdienišķajā valodas lietojumā mēs sakām, ka divas lietas ir identas, domādami ar to, ka šīs lietas principā ir viens un tas pats. Reāli tomēr divas lietas nevar būt pilnīgi identiskas, jo pilnībā identiska lieta ir tikai pati sev. Tāpēc saka, ka identitāte norāda uz to, ka divu lietu būtiskās pazīmes jeb būtība ir identa (vienāda), lai arī to konkrētās izpausmes ir atšķirīgas, lai arī tās atšķiras niansēs. Identificēt filozofiju nozīmē pateikt - ar ko filozofijai ir kopēja būtība. Un tas savukārt nozīmē pateikt - kā eksemplārs, kā viena no izpausmēm ir filozofija. Tradicionālākie piedāvājumi - zinātne, māksla, reliģija - klasiskais Eiropas kultūras trīsstūris un atliek vienīgi iedzīt filozofiju vienā no stūriem. Pats populārākais variants ir filozofijas identifikācija ar zinātni. Zinātnes būtību veido zinātniskais pierādījums. Jebkuras zinātnes ideāls ir tāda zināšanu sistēma, kuru veido secīgi pierādījumi. Zinātnes būtību izsaka īpašs argumentācijas veids - zinātniskā argumentācija jeb zinātniskais pierādījums. Kā noris zinātniskais pierādījums? Pirmkārt jau šeit pastāv būtiskas atšķirības starp empīriskajām, teorētiskajām un sociālajām zinātnēm. Empīriskajās jeb t.s. 1

Edmunds Apsalons, Filozofijas vēsture 1 pieredzes zinātnēs pierādījums balstās uz apgalvojumu empīrisku pārbaudi (verifikāciju), kura realizējas gan aktīvi (ar eksperimentu palīdzību), gan pasīvi (ar novērojuma palīdzību). Teorētiskajās zinātnēs šo zinātņu izteikumi bieži vien principiāli nav praktiski, empīriski pārbaudāmi, tāpēc šeit tiek izmantots t.s. formālais pierādījums - pierādījums, kurš balstās uz dotās zinātnes aksiomām - uz pamatpieņēmumiem, kuri paši nav pierādāmi, taču vienlaicīgi, kuri tiek uzskatīti par principiāli neapšaubāmiem, neapstrīdamiem un absolūti (acīmredzami) patiesiem.Filozofiju nevar uzskatīt pat empīrisku zinātni, filozofija ir tīri teorētiska disciplīna, kuras apgalvojumi ne vienmēr ir pārbaudāmi praksē, jeb arī šāda pārbaude nav ieteicama. Tomēr arī teorētisko zinātņu formālais pierādījums filozofijā nefunkcionē, jo filozofijā nav tādu aksiomu, pamatdogmu, kuras akceptētu visi visu filozofijas virzienu pārstāvji. Katra virziena filozofijā pamatā ir atšķirīgas, bieži vien pat kardināli pretējas aksiomas. Jebkura aksioma ir dogma, tāpēc aksiomu ieviešana draud filozofijai kļūt dogmātiskai, bet dogmātisms ir filozofijas noliegums. 2.3. Filozofija un argumentācija. Argumentācija ir tas, kas vieno filozofiju (filozofijā tāpat kā zinātnē tiek argumentēts, filozofija nav domājama bez argumentācijas; tad tā pārvērstos par mākslu), bet no otras puses tieši argumentācija ir tas moments, kas šķir filozofiju no zinātnes, jo filozofijā tiek argumentēts savādāk nekā zinātnēs. Argumentācija ir argumentu minējums kādam savam apgalvojumam, respektīvi, argumentācija ir pamatojums. Viena no pamatojuma formām - zinātniskais pierādījums: (1) empīrisko zinātņu gadījumā pēc formulas: mēs drīkstam to apgalvot, jo pieredze liecina, ka tas tā ir (pieredze kā pietiekamais pamatojums kādam apgalvojumam, kā tā instance, uz kuru mēs atsaucamies, lai pamatotu kādu apgalvojumu). Verifikācija. (2) teorētisko zinātņu gadījumā: mēs drīkstam to apgalvot, jo tas izriet, saskan, nav pretrunā ar dotās zinātnes aksiomām (aksiomas kā tā instance, uz kuru mēs atsaucamies, lai pamatotu kādu apgalvojumu; aksiomas kā pietiekamais pamatojums kādam apgalvojumam). Koherence. Principā kā pamatojums funkcionē katra atbilde tāpēc uz jautājumu kāpēc, pamatojums kā norāde uz tiem pamatiem, kas man atļauj apgalvot to, ko es apgalvoju.Pamatojuma lielākā problēma: pamatojumam ir jābūt pietiekamam - man ir jāmin tādi argumenti par labu savam apgalvojumam, kurus kā pietiekamu pamatojumu akceptētu ne tikai es pats. Ideālā argumentācijas situācija ir tā, kad kā pamatojumu savam apgalvojumam es varu minēt tādu argumentu, kuru akceptēs visi cilvēki, kad es varu minēt tādus argumentus, kurus principiāli neviens nevar apstrīdēt. Šādu pamatojumu, kurš ir pat principiāli neapstrīdams, sauc par pēdējo pamatojumu. Ikdienas argumentācijā par pēdējo pamatojumu kalpo tā sauktie veselā saprāta argumenti. Veselais saprāts kā visiem cilvēkiem kopējais saprāts, veselā saprāta argumenti, kā argumenti, kurus akceptē visi. Filozofijā (un arī zinātnē) veselā saprāta argumenti ir nepietiekams arguments: veselais saprāts filozofijai nav pietiekami autoritatīva instance. Grieķu kultūras pretstats filozofija (gudrības mīlestība) un retorika (runas māksla) balstās tieši uz atšķirīgām argumentācijas stratēģijām. Retori argumentēja, izmantojot veselā saprāta argumentus, atsaucoties uz normām, kuras kā neapstrīdamas bija akceptējusi dotā sabiedrība. Turpretī filozofi argumentēja, atsaucoties uz savas filozofiskās koncepcijas pamatpostulātiem, atsaucoties nevis uz pastāvošajām sabiedrības normām, bet gan uz vēlamajām normām, uz ētiskajām normām, kuru realizācija ir sabiedrības vēl nepiepildītais uzdevums, jo ētiskās normas attiecas uz jābūtības sfēru: tās pasaka - kā vajadzētu būt, nevis kā ir. Filozofija radās kā neapmierinātība ar pastāvošajām sabiedrības normām, kā to kritika; tā izvirzīja savas normas, un līdz ar to novērtēja reāli pastāvošo sabiedrību nevis no reāli pastāvošo normu viedokļa, bet gan no vēlamo normu viedokļa. Tomēr tieši retorika atklāj to virzienu, kurā filozofijai ir jāmeklē pēdējā pamatojuma iespēju. Par šādu pēdējo pamatojumu var kalpot tikai tādas normas, kuras neviens nevar apstrīdēt, normas, kuras ir saistošas absolūti visiem sabiedrības locekļiem. Tas nenozīmē to, ka šīs normas nevarētu apstrīdēt un noliegt. Tas nozīmē tikai to, ka katrs, kurš mēģina tās apstrīdēt un noliegt, nonāk aktuālā pašpretrunā - runā pats sev pretī - noliedz to, ko viņš pats akceptē. 2.4. Filozofijas definēšanas problēma: Jēdzienu skaidrojums un definēšana. Definīcija ir valodisks izteikums, ar kuru īsi, bet pilnīgi tiek paskaidrots, kas ar kādu vārdu ir jāsaprot. Definīcijā viens, īsāks valodisks izteikums tiek aizvietota ar otru, garāku valodisko izteikumu. Ar definīciju tiek it kā pateikts, ka abas definīcijas puses ir sinonīmas un principā viens un tas pats, respektīvi, definīcijas pamatā ir analītisks spriedums, kurš neko jaunu nepasaka, bet tikai paskaidro vienu vārdu ar otru vārdu. F (x) ↔ G(x) ˄ M (x) Aristoteļa definīcijas definīcija: F - definējamais jēdziens; ↔ ekvivalences attiecību simbols; G - veida, sugas jēdziens; ˄ savienojuma ar junktoru un simbols; M - specifiska pazīme, kas atšķir jēdzienu F no citiem apakšjēdzieniem. Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Ja mēs vēlamies iegūt deskriptīvu filozofijas definīciju, tad viena no iespējām ir aprakstīt filozofijas priekšmetisko sfēru, nosaukt visus tos priekšmetus, par kuriem filozofija interesējas, un šādā veidā novilkt stingru robežu, norobežot filozofiju no visa cita. Definēšana kā robežas novilkšana. Sākotnēji filozofija ietvēra sevī visas zināšanas, tā bija zinātņu zinātne. Taču līdz ar speciālzinātņu emancipāciju no filozofijas, tā sāka zaudēt vienu realitātes sfēru pēc otras. No sākuma, līdz ar dabaszinātņu rašanos, tā zaudēja fizisko pasauli; tad līdz ar tādu sociālo zinātņu kā vēsture, socioloģija, politoloģija rašanos tā zaudēja sociālo realitāti; līdz beidzot tad, kad arī psiholoģija konstituējās par zinātni, filozofija zaudēja arī psihisko realitāti. Visas trīs šīs pasaules okupēja pieredzes zinātnes, kurām filozofija bija vairs tikai metafizika, turklāt diezgan nievājošā nozīmē, kā šo pieredzes zinātņu pirmszinātniskais posms. Filozofijai atlika tikai divas iespējas:

2

Edmunds Apsalons, Filozofijas vēsture (1) Pasludināt sevi atkal par zinātņu zinātni, tikai tagad jau jaunā, daudz augstākā pakāpē kā citu zinātņu meta-zinātni.(2) Turpināt meklēt tādas sfēras, kuras vēl nav okupējušas pieredzes zinātnes. Savulaik tas izpaudās kā filozofiskās uzmanības noreducēšana uz kultūras sfēru, konkrēti - uz kultūras vērtību sfēru. Filozofija sāka sevi traktēt kā kulturoloģiju un aksioloģiju - vērtību teoriju. Filozofijas intereses nevar ne ierobežot uz kaut ko vienu, ne atdalīt no citu kultūras sfēru (zinātnes, reliģijas, mākslas) interešu sfērām. Ja mēs paskatāmies uz filozofijas vēsturi, mēs varam viegli pārliecināties, ka vienu brīdi filozofija ir interesējusies par kaut ko vienu, citu brīdi par kaut ko citu, bet kopumā ņemot tā ir interesējusies par visu ko. Ontoloģiskā, mentālā un lingvistiskā paradigmas filozofijā: Paradigmas norāda tikai uz prizmu, caur kuru filozofija ir skatījusies, bet skatījusies tā vienmēr ir uz visu pasauli, tās interešu konkrēto priekšmetu ir bezgalīgi daudz. 3.1. Filozofiskā argumentācija. Dialektika kā disputācijas mācība (māksla). Tās uzdevums ir atrisināt disputācijas dialektiskās problēmas, turklāt dialektiskās problēmas ir jārisina dialektiski. Jēdzieniskais pāris: dialektisks - apodiktisks. Dialektiskas ir tās problēmas, kuras nav atrisināmas apodiktiski, lietojot apodiktisko - no stingriem un secīgiem pierādījumiem veidoto - zinātņu argumentācijas stratēģiju zinātnisko pierādījumu. Dialektiskas ir tās problēmas, kuras nevar atrisināt viennozīmīgi, uz kurām var tikt dotas atšķirīgas atbildes, jo tās balstās uz atšķirīgiem pamatpieņēmumiem. Tomēr arī par šādām dialektiskām problēmām cilvēkiem ir jānonāk pie kaut kāda kopēja, visiem akceptējama viedokļa. Lai pie tāda nonāktu, ir nepieciešama dialektika - māka argumentēt; prasme uzstādīt tēzes un pamatot tās. Visas filozofiskās problēmas ir dialektiskas, respektīvi, uz praktiski visiem filozofiskajiem jautājumiem var sniegt dažādas atbildes. Argumentācijas kā dialektikas atšķirība no retorikas ir argumentācijas mērķī. Retorikas uzdevums absolūti viennozīmīgi ir kāda viedokļa aizstāvēšana visiem iespējamajiem līdzekļiem (retorika kā oratoru māksla), turpretī jebkura argumentācijas teorija pretendē uz to, ka ar tās izstrādāto argumentēšanas stratēģiju tiks aizstāvēts nevis jebkāds viedoklis, bet patiess viedoklis - argumentācijas mērķis ir patiesība. Filozofiskas sarunas ideālais mērķis ir noskaidrot patiesību. 3.2. Filozofiskā refleksija. Visas atšķirīgās filozofēšanas metodes vieno specifiska domāšanas ievirze, ko sauc par refleksiju. Optikā reflektēt nozīmē atstarot, liekt atpakaļ gaismas staru: gaismas stars, iziedams no kāda gaismas avota, sastopas ar kādu priekšmetu - reflektējošo mēdiju - un atstarojas atpakaļ gaismas avotā. Ja mēs gaismas avota vietā liekam mūsu apziņu (vai mūsu valodu), gaismas stara vietā - apziņas uzmanības koncentrēšanu uz kaut ko (runāšanu par kaut ko), tad, satopoties ar šo kaut ko - ar domāšanas vai valodas priekšmetu - apziņas uzmanība pavēršas pret sevi pašu, apziņai rodas iespēja apzināties pašai sevi, kļūt par pašapziņu. Reflektēt filozofiski nozīmē apzināties pašam sevi, savu apziņu, savu domāšanu, savu valodu. Filozofiski domāt pasauli nenozīmē domāt pasauli kā tādu (tāda ir ikdienišķā domāšana un zinātniskā domāšana), filozofiski domāt pasauli nozīmē domāt pasauli kā mūsu apziņas, mūsu valodas sakārtotu, izveidoto un (galu galā) radīto pasauli. Filozofiska attieksme pret pasauli ir tā apzināšanās, ka pasaule mums parādās kā mūsu pasaule, kuru mēs paši esam sev izveidojuši, sakārtojuši, sashematizējuši (kopsavelkot racionalizējuši). Pasaule mums ir dota kā mūsu priekšstati par pasauli, kā mūsu uzskati par pasauli, kā mūsu pārliecības par pasauli, kā mūsu teorijas par pasauli. Filozofs skatās uz pasauli un ierauga tur cilvēku ar tā priekšstatiem par pasauli. Tāds ir filozofiskās refleksijas pats plašākais traktējums. 3.3. Filozofiskais metafiziskums. Uz metafizikas jēdzienu balstās pats tradicionālākais viedoklis par filozofiju, ka filozofija ir būtību meklēšana. Metafiziskums kā vēlme ieskatīties aiz redzamā. Arī zinātne ir metafiziska šādā nozīmē, jo tā meklē visu pasaules lietu cēloņus (jautājums par cēloni kā metafiziskais jautājums) - zinātne aiz redzamā ierauga dabas likumus. Arī reliģija ir metafiziska, un tā kā visa cēloni, visa būtību atrod Dievu. Taču ne zinātne, ne reliģija sava metafiziskuma dēļ nav filozofijas. Filozofija metafizisko jautājumu atrisina ar refleksijas palīdzību. Tā atrod, kā aiz pasaules stāvošu, pašu cilvēku, tā domāšanu, tā valodu, cilvēku ar tā priekšstatiem par dabas likumiem, cilvēku ar tā ideju par dievu. Aiz pasaules atrodas pats cilvēks, tāpēc filozofija ir atgriešanās pie cilvēka - aiz reālās pasaule atrodas nevis ideju pasaule, likumu, principu pasaule, bet gan pats cilvēks ar savām idejām par ideju pasauli. 3.4. Filozofija kā mīlestība. Vārda filozofija burtisks tulkojums nozīmē gudrības mīlestība. Bieži vien šo burtisko tulkojumu pasniedz kā poētisku filozofijas definīciju. Kā lai saprot gudrības mīlestību? Viens no traktējumiem - mīlēt var tikai neaizsniedzamo. Gudrība kā cilvēkam neaizsniedzamais mērķis, cilvēks kā laikā, telpā un prātā ierobežota būtne nekad nevar sasniegt pilnīgu izpratni par visu, cilvēks nekad nevar sasniegt pilnīgu gudrību, taču viņš var tiekties uz to, un šī tiekšanās uz neaizsniedzamo ir mīlestība. Šādu traktējumu var savienot ar mīlestības (erota) traktējumu Platona filozofijā. Platoniskā mīlestība - cilvēka nepilnības pārvarēšana, mīlot cilvēks atgūst savu zaudēto pilnību. 4. Filozofijas kompetence. Lai noskaidrotu to, kas ir filozofija, ir jāatbild jautājums - par ko tā ir kompetenta? Ko nozīmē kompetences jēdziens? Kompetencei acīmredzot ir kaut kas kopējs: (1) ar atbildību; (2) ar spējām; (3) ar gatavību. Atbildēt jautājumu par filozofijas kompetenci mums palīdz filozofijas vēsture, kura vēsture atklāj to, ka pastāv diezgan ievērojams progress virzienā uz filozofijas kompetences samazināšanos. Filozofijas vēsture ir filozofijas kompetences redukcijas vēsture. No sākuma filozofija bija kompetenta par visu, vēlāk tā bija kompetenta par kaut ko, bet galu gala filozofija izrādījās kompetenta vairs tikai par vienu: tā ir kompetenta atzīt savu nekompetenci. Savas dzīves laikā filozofija vismaz trīs reizes centās uzņemties 1

Taču attiecībā uz dzīves gudrību filozofijai ir liela konkurence no dzejnieku un rakstnieku puses.pie patiesības. pie pestīšanas. Tradicionāli tiek uzskatīts. Tāpat tas nepazīst ne cilvēku priekus. Jo kad es redzu bērnu. elements. lai filozofija vestu cilvēkus pie patiesām. gars. Filozofiju šajā sfērā izkonkurēja politiskā prakse. tapšana. tas visu savu pārējo dzīvi pavada čukstoties ar kādiem trim. ka filozofija ir kompetenta par dzīves gudrību. 2 . Jo kaut arī tas būtu visai apdāvināts. politiskā filozofija. līdz 6. natūrfilozofija. jo tas bēg no pilsētas vidus un no sapulcēm. Filozofijas vēsture 1 atbildību par visu pasauli. Bet kad es dzirdu. Filozofija pastāvēja kā dabas teorētisko principu mācība: kādi principi nosaka dabas norisi. Sicīlijā. lai tā vestu cilvēkus pie laimes. viņš nezin arī. teorija. skepticisms. Filozofijai ir jābūt spējīgai pajautāt . esošais. Galvenie filozofijas jēdzieni savu izcelsmi rod Antīkajā filozofijā: princips. cēlonis. D-Itālijā. hipotēze. bet. lai arī cik tas būtu apdāvināts.". kā to mums vēlas iepotēt ar ideoloģijas starpniecību. lai tā vestu cilvēkus pie taisnīgas dzīves. tad man.vai visi tie principi. Atiskā filozofija. gs. Gluži to pašu es izjūtu arī attiecībā pret filozofiem. sensuālisms. un ka filozofija kopumā nav nekas cits kā dzīves gudrība. sekas. Tomēr filozofiju šeit ātri vien izkonkurēja kristīgā ticība. Senā Grieķija Antīkās filozofijas laiks aizņem 12 gs. ja tas vēl pēc jaunības gadiem nododas filozofijai. jēga. ka filozofija ir vecuma gudrība tiem. jēdziens.. kurās vajag būt piedzīvojušam tam. tas top smieklīgs. un jaunam zēnam tas nedara nekādu kaunu. ideja. tomēr sacensību zaudēja eksaktajām zinātnēm. ar filozofijas palīdzību cilvēkiem ir jārod iespēju paskatīties savādāk. (1) Pirmssokrātiskā filozofija. nedz arī vispār tas kaut ko saprot viņu teikumos. lai pateiktu kaut ko brīvu. Tādēļ arī.. mērķis. kuras katrs var novērot pats savā pieredzē. Filozofs nepazīst likumus. dzīves pieredzes simulācija tiem. Tāpēc drīzāk filozofijas un dzīves gudrības saistība parādās tur. bet gan grieķu kolonijās: Mazāzijā (Jonija). Šī perioda filozofiju parasti raksturo kā natūrfilozofiju. kurš grib būt krietns un labs un slavens vīrs. (2) Klasiskā senās Grieķijas filozofija. lielisku. akcidence.m.. potence. (2) Tehnoloģiskais izaicinājums pieprasīja. Filozofiju ir derīgi zināt vispārējās izglītības labad. tad tas man šķiet smieklīgi un vīra necienīgi. gnozeoloģija.Edmunds Apsalons. tik tiešām ir tik ļoti nozīmīgi. par kuriem sabiedrība nav gatava strīdēties. kas šļupst un spēlējas.ē.Visas galvenās filozofiskās domāšanas ievirzes arī jau ir atrodas senās Grieķijas filozofiskajās skolās un mācībās: filozofiskais ideālisms un filozofiskais reālisms. m. ko sabiedrība kopumā jau ir akceptējusi kā neapšaubāmu. Filozofijas sociālā sūtība ir veicināt kritiskās domāšanas attīstību. Tikai pašā perioda noslēgumā filozofija pievēršas cilvēka tematizācija. normas un ideāli. Praktiski visas šī perioda filozofiskās skolas un filozofiskās mācības veidojās nevis patreizējās Grieķijas teritorijā. pie svētuma. Filozofija ir ideoloģijas un mitoloģijas noliegums. tiklīdz tas ķeras pie kādām praktiskām lietām. Sokrāt. ka kāds vecāks vīrs vēl nodarbojas ar filozofiju un neatmet to. ka filozofijai ir monopols uz dzīves gudrību. jo filozofisko interešu galvenais priekšmets bija daba. slēdziens. ka tam vīram vajaga pēriena. kas valda valstī. kuri vēl nav veci. kritiskāk uz visu to. zaudē savu vīrišķību. Filozofija pieņēma šo izaicinājumu.. spēcīgu. zinātne. Šāds cilvēks. tad es zinu. Filozofijas ziedu laiki sakrīt ar Atēnu īpašo vietu grieķu pasaulē – Perikla laiks kā Grieķu kultūras Zelta laikmets. Ja turpretī kāds filozofē būdams jau vecāks vīrs. ja ar to nodarbojas pārāk pār mēru. tad Sokrāt. no 6. kas saistāms ar sofistu vārdu. materiālisms. gs. ko attiecība pret šļupstošiem un bērnu spēlītes spēlējošiem pieaugušajiem. visus šos jēdzienus izveidoja senie grieķi un to patreizējā lietojumā mēs vienmēr atsaucamies uz šo jēdzienu antīko. tā vismaz trīs reizes pieņemu citu sfēru izaicinājumu sacensties par tiesībām būt atbildīgai par visiem cilvēkiem nozīmīgām lietām. ka tam tas vēl pieklājas. (1) Soterioloģiskais izaicinājums pieprasīja no filozofijas. Ka kāds jauns cilvēks filozofē. un man gribas dot tam pērienu. Taču visas trīs reizes tā šo sacensību zaudēja. ka kāds vīrs šļupst un spēlējas. un man šķiet. mentālā un lingvistiskā. (3) Politiskais izaicinājums pieprasīja no filozofijas. ja tas filozofē. Filozofiskās paradigmas: ontoloģiskā. Platona dialogā Gorgijs sofists Kallikls vēršas pret Sokrātu: "Filozofija jau tiešām.ē. . ka tam ir brīva cilvēka daba. Tradicionāli Antīko filozofiju iedala četros vēsturiskajos posmos. Visas galvenās filozofijas disciplīnas tika izstrādātas jau Antīkajā filozofijā: ontoloģija. Sokrāt. aksioma. ka tas izskatās labi un liecina. estētika. substance. un es attiecībā pret šādiem filozofiem izjūtu to pašu. šķiet. sākotnējo nozīmi. loģika. nekad nepaceldams balsi. p. četriem zēniem.. Platons un Aristotelis. šī lieta top smieklīga. kas jārunā satiekoties ar cilvēkiem. tad tā ir cilvēka posts. Turpretī. matērija. kuriem tās vēl nav. tās izmaiņas. kategorija. utt. tad tas katrā ziņā paliek bez piedzīvojumiem visās tās lietās. utt. Nolīdis kaut kur kaktā. metafizika. pie taisnīgām attiecībām starp cilvēkiem. ja kāds mēreni painteresējas par to jaunībā. nedz baudas. ētika. atoms. Galvenie šī perioda filozofi bija Sokrāts. spriedums. forma... ir jauka lieta. tad tas man patīk. drošām un derīgām zināšanām . Bet kad es redzu. racionālisms un iracionālisms.

Kronos (Saturns): laika dievs.Senās Grieķijas vēsture ir par 1000 gadiem senāka nekā sengrieķu filozofijas vēsture. Dievu panteons. Τάρταρος. Tartars: pazemes dievs. Kojos un Foibe. vēlāk ienāca Dorieši. Delfu Apollona templis. citu tempļu paraugs. kurā blakus cilvēkiem darbojas arī Dievi. kas tiek datēti ar 1592. Hadesa. (Gajas un Urāna bērni): Χρόνος. Amors): mīlas dievs. Mnemozīne: Mūzu māte (Gaja ar Zevu) Κύκλωψ. Filozofisko skolu laikmets: Platona Akadēmija. Νύξ. Senās Grieķijas vēsture vairāk ir mītisks stāstījums. Bērni: Zevs. pasaules radītāji: Χάος. gadu p. g. Tēseja varoņdarbi. (1) Olimpiskās spēles. Έρεβος. Giganti (Gajas bērni): . Pilsētu. Reja: Kronosa māsa un sieva.m. Filozofijas vēsture (3) Helēnisma filozofija. Hipolits. Pallas. kad imperators Justiniāns slēdza Platona Akadēmiju Atēnās. Eosa (rītausmas dieviete). Bērni: Helioss (saules dievs). Istmiskās spēles (Korinta). Porfirions. Erīnijas (Fūrijas). tumsas un ēnu dievs. Bērni: Prometejs. Tas ir laika periods. Lapetosa māsa un sieva. Plaisa klintī ar indīgiem izgarojumiem. Ēters: gaisa dievs. Hestija. Zemes naba (balts plakans akmens).ē. p.. (4) Vēlīnas Helēnims jeb Romas laikmeta filozofija. Hēra. Ζέφυρος. Zefīrs: R-vēja dievs. Nemejiskās spēles (Nemeja). Hijas un Samas salas (Vidus). gadu p. Haoss: dievs. vai ar Pasaules plūdiem. Dēmetra. Ίαπετός. Epikūra Dārzs. gs. Gaja: zemes dieviete. utt. Trojas karš. Γαία. Aristoteļa Līkejs jeb Peripateitiskā skola. (3) Reliģija. Αιθήρ.ē. tās sākums tiek datēts ar 1582. kuri pamazām pārņēma kontroli pār Peloponēsas pussalu un sāka iespiesties kontinentālajā Grieķijā. ἑκατόγχειρες. Mimos. Ουρανός.Argess. Gerajstos. kad valdnieks Kreops kļuva par Atēnu valdnieku. Selēne (mēness dieviete). Okeāna. (2) Delfi.m. Bērni: Okeanīdi (upju. pirmais templis. Zeva tēvs Ῥέα. Pītiskās spēles (Delfos). Niksa (Noksa): nakts dieviete. Itālija un Sicīlija.Edmunds Apsalons. Grieķi No sākuma uz dzīvi Grieķijā apmetās Ahaji. Līdz 6. Erebuss: zvaigžņu. Koloniju dibināšana ārpus Grieķijas: Mazāzija. Gajas vīrs. kura noslēgums tiek datēts m. Eross (Kupidons. Poseidons. Stoiķu Stoja. Olimpiskās spēles. Steropess un Polifēms (Poseidona dēls). Periods. pilsētu-māti. Harpess. g. līdz 30. kurā norisinājās sengrieķu eposos aprakstītie notikumi: Hērakla varoņdarbi. Atlants. Ἔρως. No Doriešu ciltīm priekšplānā izvirzījās Spartieši. Lapetos un Temīda (taisnības dieviete). Urāna. Aiolieši un Jonieši. kas bija dibinājusi koloniju.m. Bērni: Leto (Apollona māte) Okeāns un Tētija.Alkionejs. Hemēra: dienasgaismas un saules dieviete. Rodas sala (D). 529. Senie Titāni dievi. Reālie vēsturiskie notikumi šajā laika posmā bija Doriešu cilšu ienākšana Peloponēsā no ziemeļiem. gadā. Hekatonheiras (Gajas un Urāna bērni): Simtroči. p. Olimpa kalns Grieķijas ziemeļos un Olimpijas pilsēta Peloponēsas rietumos. Laika periods no 300. Titānu un Ciklopu māte.ē. Kiklopi . Brontess. iekaroja Peloponēsu. no kā viss ir radies. Ημέρα. Naida un atriebes dievības 12 olimpiskie dievi: 1 . Lesbas sala (Z). Ἐρινύες. sauca par metropoli.ē. jūras dievības) Hiperions un Teja.ē.m. Pareģe – pītija. Urāns: Debesu tēvs.

Hesiods. 24 dziedājumi par Odiseja mājupceļu no Trojas kara. Darbi un dienas. varoņu aizsargātāja. (4) Mitoloģija. Hērakla tēvs. Mirstīgie dievi: Pāris tūkstošu. 24 dziedājumu apkopojums (15 693 panti) par vienu Trojas kara epizodi. Paiāns. Areja. sudraba. . atbildīga par laulībām. Arejs (Mars): Kara dievs. zirgu dievs. bet gars. Zeva dēls (Māte – titāne Leto). Afrodītes mīļākais. zinātne). Mūzas: o Klio (vēsture). dzemdībām. Poseidona. Zeva un nimfas Maijas dēls. no visa jutekliskā. o Erato (mīlas dzeja). . Friedrich Nietzsche. . māšu aizbildne. Dievu paaudžu rašanās un nomaiņu apraksts.Grācijas (Χάριτες . Hestija (Vesta): Pavarda un mājas dieviete. pievilcības dievietes: Efrozīne. . vulkānu. Artemida (Diāna): Medību un mēness dieviete. bronzas. Zeva un Hēras dēls. liktens dievietes: 3. Odiseja.Ήφαιστος. Hēfaista izvarota – Erehtonija māte. kas katrā dienā ir jādara + mīts par Prometeju.+ Διόνυσος. viņpusējas pasaules. Kronosa un Rejas dēls. iesprostots ķermeņa apvalkā. Hēfaists (Vulkāns): Uguns.Ερμής. Mitoloģisko stāstījumu divas pamatformas: (1) Teogonijas – stāsti par dievu rašanos (dievu ģenealoģija). Jaunava. Mūzu pavēlnieks. Dievu dzimšana) Teogonija. o Kaliope (episkais dzejojums.Άρτεμις. Areja. o Melpomēne (traģēdija). Karitas). . Dēmētra (Cerēra): Zemes dieviete. Mūsagets. Hēra (Junona): Ģimenes dieviete. Dievs – ziņnesis.Horas. Talija.Érga kaì hêmérai. . Deimosa un Fobosa tēvs. Areja mīļākā.Vēju dievi. Filozofijas vēsture 1 . Kronosa un Rejas dēls. Foibs. kalēju un arhitektu dievs. Gars cenšas atbrīvoties no ķermeņa. Zeva māsa un mīļākā. Dafnes. zemestrīces. Tritona tēvs + bērni ar mirstīgām sievietēm. Ἰλιάς (gr.Ήρα. Dionīsa priesteris Orfejs. Praktisku padomu rokasgrāmata.Edmunds Apsalons. Zeva vecākā māsa.Αθηνά. Asklēpija tēvs.Δήμητρα. u. o Urānija (astronomija).Moiras. Pallāda. Pāna. Apollona. tirgotāju un zagļu dievs. kurš nāk no citas. Hermeja. Artemīdas. no tā kulta nosaukums Orfika. . arī – ķīlnieks).Hesperīdas. Zevs (Jupiters): pērkona. Hēras dēls. . Didaktiskā literatūra.Ποσειδῶν. Hēlijs. .Άρης. . (2) Kosmogonijas – stāsti par pasaules rašanos. Likejs.Ἑστία. Plutona un Persefones māte. pilsētu patrone. trojiešu. o Terpsihore (deja).Aφροδίτη. trakulību dievs. retorika. Jaunava. Nimfas: dabas parādību dievietes. dievu māte. Afrodīte (Venēra): Mīlas un skaistuma dieviete. . . trojiete) Iliāda. svētku. Hēras. Homērs. jo mīti pieradina nodarboties ar lietām. Hermofrodīta tēvs. Apollons: Gaismas un mākslu dievs. filozofija. Dionīsa. Ὀδύσσεια.Ζεύς. Ἔργα καὶ ἡμέραι . . Hermejs (Merkūrijs): Ceļotāju. Ἡσίοδος. neredzošais. Dionīsijs (Bakhs): vīna. . Dīonīss kā dzīvi apliecinošais dievs. Die Geburt der Tragödie aus dem 2 . Atēnas. stundu dievietes (katrai dienas daļai sava + 3 gadalaikiem). Zeva māsa un sieva. kas nav pieredzamas ikdienas dzīvē (metafiziskais skatījums uz pasauli). o Eiterpe (lirika). Gars par saviem grēkiem ir nonācis šai pasaulē. Citi nemirstīgie dievi: . mīts par Pandoras lādi. Aristotelis: mīts ir filozofijas priekštecis.Aπόλλων. Dēmetras brālis. Aglaja. Zeva brālis. Un vēl daži simti. Atēna (Minerva): Gudrības dieviete. Dionīsa kults. Artemidas dvīņubrālis. Afrodītes vīrs. o Polihimnija (koru māksla). zibens dievs. o Talija (komēdija). Afrodītes. piecu laikmetu (zelta. Hēfaista. Ὅμηρος (gr.c. Θεογονία (gr. Dvēsele ir nevis asinis. Neprecējusies. Debešķīgā Afrodīte (Urāna meita). Poseidons (Neptūns): jūras. varoņu un dzelzs) apraksts. Parastā Afrodīte (Zeva meita). Kopēji priekšstati par pasaules kārtību. . kuri spēkā tiek uzturēti ar mītu palīdzību. nimfas: 3-7 .

hoi hepta sophoi) – valsts likumi (nomos). Grieķu traģēdija nomira grieķu komēdijas un grieķu zinātnes optimismā. ζ Η. Filozofijas vēsture Geiste der Musik. ϡ Nī (νῦ) Ksī (ξῖ) Omikron (ὄ μικρόν) Pī (πῖ) Kōpa (ϟόππα) Ro (ῥῶ) Sigma (σίγμα) Tau (ταῦ) Ipsīlon (ὔ ψιλόν) Fī (φῖ) Hī (χῖ) Psī (ψῖ) Omega (ὦ μέγα) Sampī (σαμπῖ) N Ks O P R S T Ü F X Ps Ō - 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 (6) Septiņi gudrie (οἱ ἑπτά σοφοί. ω Ϡ. Teorija par grieķu traģēdijas rašanos un bojāeju. φ Χ. Apoloniskais (optimistiskais) un Dionīsiskais (pesimistiskais) elements sengrieķu kultūrā.Daudz klausīties un maz runāt! . ε Ϛ. Tēlotāja māksla un mūzika. 1872 (Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. κ Λ. ρ Σ. χ Ψ. semītu jūrasbraucēju tauta. δ Ε. β Γ. (5) Valoda un rakstība. Mūzika kā metafiziskās gribas dzīvot izpausme.Pilsoņiem ieteikt labāko! 1 .Veselai ir jābūt gan miesai. τ Υ. ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα. θ Ι. Tirāns. γ Δ. ψ Ω. ξ Ο. Uzraksti Delfos uz Apollona tempļa sienām: Izzini sevi pats! Visu ar mēru! Mērs ir svarīgāks par visu! Visam savs laiks! Svarīgākais dzīvē ir gals! Liels daudzums ir liels ļaunums! Galvo tikai par sevi! γνῶμαι (gnōmai) Gnomas: (1) Mērs ir svarīgāks par visu! (Galvenais visā ir mērs!) – Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος. ν Ξ. ϙ Ρ. 2005). υ Φ.Edmunds Apsalons. . hē hellēnikē glōssa – grieķu valoda. μ Alfa (ἄλφα) Bēta (βῆτα) Gamma (γάμμα) Delta (δέλτα) Epsilon (ἔψιλόν) Stigma (ϛίγμα) Dzēta (ζῆτα) Ēta (ἦτα) Thēta (θῆτα) Jota (ἰῶτα) Kapa (κάππα) Lambda (λάμβδα) Mī (μῦ) A B G D E Z H Th I K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 Ν. ο Π. Rīga. π Ϙ. gan dvēselei! .Ir jāciena savs tēvs! . Kleobuls no Lindas. Rakstība aizgūta no foiniķiešiem (φοίνιξ – phoinix – purpursarkanie). Tapals. λ Μ. σ Τ. η Θ. α Β. ι Κ. Α. ϛ Ζ.

Mācies paklausīt un tu iemācīsies valdīt! (6) Nelāgo vienmēr ir vairāk!( Liels daudzums ir liels ļaunums!) Βίας ὁ Πριηνεὺς.Nedarīt neko vardarbīgu! . nepazudīs ātri! . . Biants no Priēnes.Uzvari ar pārliecināšanu un nevis varu! .Kāpēc nav likuma. Filozofijas vēsture 1 . kuri tev ir.Uzticēto atdod atpakaļ! .Tas. Periandrs no Korintas.Būt noteicējam pār baudu! .Precēties ar līdzīgas kārtas pārstāvi! (2) Izzini sevi pats! – Χίλων ὁ Λακεδαιμόνιος.Draugus neiegūst ātri. kas aizliegtu nogalināt tēvu?-Lai tāds nebūtu vajadzīgs! . Hīlons no Spartas (Lakadaimonijas). Atēnu Arhonts.Ko liedz tuvākajam.Iedzērušam nesist vergus! . . pieraksti dieviem.Miers ir skaists! .To. var sūdzēties tiesā! . Efors (uzraugs). Tirāns.Nestrīdēties ar sievieti! . .Neiekāro neiespējamo! (3) Savaldi dusmas! (Visam savs laiks!) Περίανδρος. tev ir arī skaisti jārīkojas. pēcāk nožēlosi! . uz viņa nelaimi steidzies ātri! .Zini īsto brīdi! .Tautas pretinieku uzskatīt par ienaidnieku! . Visgudrākais no septiņiem.Nesēdi tiesā.Kurš savstarpējo ķildu laikā nenostājas nevienā pusē. ko tu labu izdari. 2 . Ja tu izskaties neglīts.Dzerot daudz nerunā. kurš redz pāridarījumu.Neizpaud noslēpumus! .Pārsteidzība ir bīstama! .Runā īstajā laikā! . ir man līdzi! (6) Galvo tikai par sevi! Θαλῆς ὁ Μιλήσιος.Paskaties spogulī! Ja tu izskaties skaisti. Pirmssokrātiskā filozofija. Talēs no Milētas.Dzīvei meklē slavu. Pilsoņa pienākumi un atbildība. kas ir mans. bet pie svaigas barības! (4) Visu ar mēru! (Pārlieku neko!) Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος. Solons no Atēnām.Neko par daudz! .Mīli prātu! .Edmunds Apsalons. jo tas ir neloģiski! (5) Svarīgākais dzīvē ir gals! (Dzīvei ir jārauga beigas!) Σόλων.Par dieviem saki: viņi ir! .Nerunā sliktu par draugu un labu par ienaidnieku.Nesmejies par nelaimīgo! . Nāvei –cenu! . nevis sev! .Uz drauga svētkiem dodies lēnām.Turies nevis pie veciem likumiem. tam tiek atņemtas pilsoņa tiesības! . tev ir dabas trūkums jāaizstāj ar krietnumu! . citādi kļūsi par notiesātā ienaidnieku! . Tie. .Viss.Baudas ir pārejošas. Pitaks no Mitilēnes. Tikums – nemirstīgs! .Tev nav vairāk tiesību kā taviem vecākiem! .Par mirušajiem runā tikai labu! . . to nedari pats! .

1. ūdens ir pasaules princips.3. fizikālas Kosmogonijas autors. Ἀναξιμένης. Ģeometrija. bet metafiziska gudrība (metafiziska hipotēze). 2. 1. Hilozoisms (hyle – viela. Versijas: (1) (2) (3) Talēss ar ūdeni domāja arhaisko dievu Okeānu. līdzsvaru. Apeirons ir nenoteikti bezgalīgais jeb bezgalīgi nenoteiktais. Filozofijas vēsture 1. bet esi skaists savās rīcībās. Kosmogonija.2. Esošā pamatprincips ir Apeirons (ἄπειρον.1. ko tu saviem vecākiem darīsi labu. 4. No Apeirona izdalās šīs pasaules pretstati: karstais un aukstais. visas lietas šādā nozīmē ir dzīvas. Tas. Arhē princips ir gaiss (aer). Gaisu raksturo sabiezinājums un izretinājums. 1. neierobežotais). Apeirons. Astronoms. Talēsa skolnieks. 1 . Perì phúseôs) Par dabu. bet materiāls. sagaida tevi vecumdienās no taviem bērniem. bezgalīgs laikā un telpā. pretstats haosam. 6. 174a). Apkārt zemei ir uguns lodes jeb sfēras. jo tas satur sevī visu. Visām lietām ir dvēsele. kuras savās attiecībās tiecās uz harmoniju. mēness sfēra (2x9). Sākotnējais princips ἀρχή (Arhē). Talesa likums: visi leņķi pie pusapļa malas ir taisni leņķi. Anaksimandrs (610-545). bezgalīgais. Bezgalīgi sadalāmais. pieklājība) jēdziens. 5. saglabājies viens fragments. Staru likums. Ūdens kā esošā radošais materiāls. No Apeirona ir radies viss esošais.Edmunds Apsalons. No Apeirona viss ir radies. no tā arī viss ir radies. Hilozoisms. Apeironu veido dažādas pretējas substances. ariston men hydōr). εἶδος eidos un ὕλη hylē) Zināšanas par pasaules pamatprincipu vairs nav praktiskas zināšanas. Ģeogrāfiskās kartes autors. Rotā nevis savu ārieni. Ūdens ir labākais (ἄριστον μὲν ὕδωρ. 983 b 20). Gnomas. saules sfēra (3x9). kārtība. Anaksimens (585-528) Anaksimandra skolnieks. Milētas skola. apkārt šim cilindram riņķo zvaigžņu sfēra (zemes radiuss x 9). Ūdens Talēsam ir metafiziska pirmsubstance. Ἀναξίμανδρος. 3. mūžīgs. debesu globusa autors. Neuzticies visiem. Izmaiņas ir radījušas stabilitāti: kosmisko kārtību. Pasaules sākums nav dievišķs. Zeme ir cilindrs. kura diametrs ir trīsreiz lielāks par tā augstumu. Kosmosa (κόσμος. Pirmā filozofiskā teksta autors (Περὶ φύσεως. Platons: Teaitēts (Theait. zoe – dzīve) ir pasaules skaidrojums antropomorfā veidā – pēc līdzības ar cilvēku. pasaules formālais princips un viela vienlaicīgi (gr. Nedarīšana ir mocības. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος. Talēss lietoja vārdu hydro. Talēss no Milētas (624-546) Filozofijas tēvs (Aristoteles. Met. Šīs bezgalīgi daudzās pasaules veido kosmosu. A. 1. Nezināšana ir slogs. Ūdens kā mītiska figūra. Ievēro mēru. mitrais un sausais. Pretstatu izdalīšanās ceļā rodas bezgalīgi daudz pasauļu un šīs pasaules veidojošās lietas. 3. Pasaule ir pretstatu harmonijas pasaule.

Pasaule principā ir matematizējama. pāra skaitlis kā dalāmais ir neierobežotais. Es vienmēr stāvēšu jūsu priekšā un jūs mācīšu. nekas nepaliek nemainīgs). Daudz zināt nenozīmē prast rīkoties ar prātu! Περὶ φύσεως (Perì phýseōs) – Par dabu. Mūžīgā riņķošana.2. jo matemātika runā par lietām. Ir jāļauj dvēselei atraisīties no ķermeņa. Pāris un nepāris raksturo pasaules pretstatus: ierobežotais un neierobežotais. labais un kreisais. Visi notikumi cikliski atkārtojas. Viņš ir tik dziļš. viens un daudzi. Harmonija. Tilts starp nepāra un pāra skaitļiem ir harmonija. taisnais un līkais. 2 . 3. negudrajam nav arī nekādas vajadzības to saprast. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (Herákleitos ho Ephésios). Caur skaitli nenoteiktais kļūst par noteikto. kas ir skaitļu attiecību kārtība. kvartu – 3:4.ē. Efesas Hērakleits (544-484) Tumšais (ὁ Σκοτεινός ho Skoteinós) Hērakleits. Nākamais visuma gads atkārto iepriekšējo. Pītagoriešu pamata pārliecība – dvēseļu pārceļošana. kas pastāv mūzikā starp skaņu toņiem ir matemātiska. gaisma un tumsa. Pasaules pamatā ir nevis viela. kvintu raksturo proporcijas 2:3. visa pasaules harmonija ir matemātiska. Herakleitos von Ephesos. Dvēseles nāk no citas pasaules. Miesa ir dvēseles kaps. kas ļauj garam valdīt pār ķermeni. tā ir kļuvusi grēcīga. Πυθαγόρας. ar kura palīdzību cilvēks apzinās savu garīgumu (matemātika mūs pielīdzina dieviem. Viss plūst viss mainās! Nevar divreiz iekāpt vienā un tai pašā upē! Divreiz vienā upē iekāpjam un neiekāpjam! Platona versija: Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει (Pánta chorei kaì oudèn ménei – Viss mainās. skola sadalās Akusmātiķos (Eksotēriķi) un Matemātiķos (Ezotēriķi). Pasaules norise ir cikliska. kuras nevar atcelt pat dievi (3) nodarbošanās ar mūziku – mūzikas harmoniskums un sakārtotība padara cilvēku harmonisku un sakārtotu. klusēšana). Pītagors – Dievs). vīrišķais un sievišķais. skaitlis sadala. Pītagoriskais dzīves veids. Πάντα ῥεῖ (panta rhei).m. 3. miers un kustība.1. viela ir nenoteiktā – Apeiron. Pasaules Arhē princips ir skaitlis. Mūzikā oktāvu raksturo proporcija 1:2 (oktāva ir harmonija). 5 gs. Skola Krotonā. bet forma. Pītagoriešu brālība. Pītagors (570-496) Nerušini uguni ar nazi! Nestaigā pa līganu baļķi! Kas nokritis. Četri pirmie pamatskaitļi raksturo primārās attiecības starp pāri un nepāri: pamatintervālus. lai kaut ko saprastu. Gudrais atradīs un sapratīs. Pītagoriskā draudzība: visi draudzība ar visiem. (4) ģimnastika. to nepacel! Nelauz maizi uz pusēm! Nekāp pāri svariem! Neēd sirdi! Tikšanās ar Zoroastru (Zaratustru). 2. 1901. pasaule ir izrēķināma. Pītagora teorēma. Filozofiski-zinātniska un reliģiozi-ētiska brālība. 137 domas: Hermann Diel. tamdēļ piesieta ķermenim. 2. Nepāra skaitlis simbolizē nedalāmību. Viens cikls ir viens pasaules periods.Edmunds Apsalons. Pītagoriešu metafizika: skaitlis. ka jābūt ūdenslīdējam. Skaitlis piešķir vielai formu.1. Filozofijas vēsture 1 2. (2) garīgais darbs (matemātika un filozofija). p. stingras attiecības starp skaitļiem. Lai attīrītu dvēseli ir nepieciešama: (1) askēze (diēta. jo pasaules kārtības pamatā ir tā kārtība. stingru norobežošanu. Viens periods ir viens visuma gads. Mathemata – iemācāmais (zinātniskais virziens). Akusmata – dzirdētais (reliģiski-filozofiskais virziens. Skaitlis ir noteiktais – Peras. lai dvēsele kļūtu par tīro garu.

uzzinot. Ksenofans no Kolofonas (570-475) – skolas dibinātājs. Tas.2. šī pasaules pamatprincipa. Patiesās zināšanas nozīmē. ir tas. ir tikai daļiņu sajaukšanās un arvien jaunas sajaukšanās. tapšanas un izmaiņu princips. 4. Izmaiņas nesagrauj konstantumu. Logos: Prāts. Par dievu mums ir jādomā savādāk: kā viens vienīgs dievs. kamdēļ nenonāk pie dziļām zināšanām. Uguns simbolizē mūžīgo nemieru. Logosa zināšana ir cita veida zināšanas.: Sākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva. Par patiesību. kas nenodarbojas ar filozofiju. princips. domājot par cilvēkiem. nav nekas cits kā četru elementu daļiņu kombināciju veidošanās un izjukšana. Pasaule ir kā mūžīgs uguns.Edmunds Apsalons.3. 4. kuras iegūst lielākā cilvēku daļa (οἱ πολλοί . Daudzie ir tie. Logosa princips ir rašanās un bojāejas. Kritiskā domāšana: dievi ir izdomāti pēc cilvēku līdzības – etiopieši apgalvo. Upe ir mūžīgais process un kā process tā ir nemainīga. visu lietu valdnieks. Logos. Filozofijas vēsture Arhē princips ir nevis ūdens. Empedokles (492-432) Elementi (στοιχεῖον. dievus mēs saprotam. Elementam pretējais jēdziens ir spēks. bet upe kā fakts nekad nav identiska (patīga). mūžīgo tapšanu. kurš nosaka rašanos un bojā eju. 4. No viņiem atdalās to daļiņas un sajaucoties ar citu elementu daļiņām. tā vienmēr ir jauns fakts. mācība. Parmenids no Elejas (540-470) Ceļš pie patiesības (ἀλήθεια. cilvēkiem – nāvi. un vārds bija Dievs. Bulta. teikums.2. kas ir slimība. (2) Viedoklis. pasaules kārtība. pýr) ir metafora Logosa apzīmēšanai (nevis Arhē princips). likumsakarība. šo likumu. ūdens. bet katrs no šiem elementiem ir substancionāls. Lai arī logos ir mūžīgs. cilvēki par to nav nekādas izpratnes. Elejas skola. Uguns ir mūžīgi dzīvais (ἀείζωον. Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος. Zināšanas. Tapšana vienmēr noris pretstatu cīņā. kas nav sadalāms tālākos elementos. izņemot pašu prāta likumu. 1. bet mūžīgas tapšanas princips. mūsu domāšanas princips. tie nav ne radušies. Pasaulē viss ir relatīvs. kas pasaulē ir mūžīgs un nemainīgs. mūžīgā rašanās un bojā eja. 3. jaunība un vecums. Ja milētieši piedāvāja kādu vienu no elementiem par pamatelementu. kas ir veselība. Viss ir viens (ἓν πάντα εἶναι. Mācību dzejolis Par esošo (150 rindas): Proēmijs. Arī pretstati ir relatīvi: zivīm jūras ūdens nozīmē dzīvību. ko cilvēki sauc par rašanos un izzušanu. Zēnons no Elejas (490-430) (1) Pierādījumu kustības neesamībai. Par viedokli. gaiss vai Apeirons. Viss notiek saskaņā ar logosu. Pirmssokrātiskā filozofija 2: Empedokls. 1. Vulgāta: In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum Sengrieķu: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος (en archē ēn ho Logos kai ho Logos ēn pros ton Theon kai Theos ēn ho Logos) 1. bet paliek ar virspusējām zināšanām. Upes patība ir tās mainīgums. ne miršanas. Anaksagors un sofisti. Pretstatu cīņa rada tapšanu. stoicheion) Arhē problēma. ka pasaule nemitīgi mainās. λόγος. ka zilacaini un rudi. Pasaule nav statiska. 4. domāšanas forma un vienlaicīgi logos ir arī pasaules princips. hén pánta eînai): dzīvība un nāve. Logos ir mūsu domāšanas veids. Elements kā pēdējā kvalitatīvā esošā sastāvdaļa.hoi polloí – daudzie) ir viņu pieredzētais. Parmenids. izmaiņas ir konstantuma pastāvēšanas nosacījums. tā ir process. Tikai caur pretstatiem mēs iepazīstam pasauli: mēs zinām.1. 1 . eleāti: Ksenofans. No šo četru elementu kombinācijas viss arī rodas.1. ne arī nav pārejoši. pasaules forma. Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης. Augstākais tikums ir zināšanas. aeízōon). Šie četri elementi ir mūžīgi. tad Empedokls piedāvā visas četras pamatsubstances: uguns.14: Un vārds bija miesa (Kristus) un dzīvoja ar mums. Gudrība ir teikt patiesību un dzīvot saskaņā ar patiesību. pēc kura viss noris. ļaunums ļauj mums iepazīt labo. aletheia) un ceļš pie viedokļa (δόξα. para dóxa – loģiskie paradoksi. tāds. skaidrojums (Platons). bet gan process. Viens pāriet otrā un otrs atgriežas pirmajā. kurš nelīdzinās nevienam mirstīgajam. trāķieši. doxa). Uguns (πύρ. Jāņa Evaņģēlijs. izmaiņas: Karš ir visu ietu tēvs. (3) παράδοξον. phrónimon). gaiss un zeme. viņiem tas nav saklausām. arguments. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης. likums. Pasaules vienotība ir dievs. Pasaule ir nevis nemainīga pasaules kārtība. Dēmokrits. Pretstatu cīņa ir pasaules prāta likums Logos. nomods un miegs.Ἐμπεδοκλῆς. Nav ne dzimšanas. pamatlikuma izzināšanu un savas dzīves vadīšana saskaņā ar šo principu. rada visu esošo. (2) Argumentācijas teorija: Dialektika. valoda. pasaules struktūra. ka tie ir melni. (1) Patiesība. saprātīgais (φρόνιμον. bads ļauj mums zināt pārticību. Zenons. definīcija (Aristotelis). Vienīgais. Cilvēki logosu nesadzird. augstāks par visiem. Ahilejs un bruņurupucis.

ka tikumiska rīcība rada cilvēkos augstāko baudu – prieku (eutīmija – dvēseles miers). atomi ir mūžīgi. ka ir tukša telpa. mūzikas ritmu un harmoniju. Nekas nenotiek neplānoti. kas laimi meklē ārpus zināšanām. Taču cēlonis un sekas ir tikai kategorijas. Δημόκριτος. kas ierosina elementu kustību. kas liecina mums par lietu kvalitātēm. dvēsele un garīgums ir materiāli procesi. tas. Par dzejas mākslu. (2) kustība noris spiediena vai sitiena rezultātā (mehānistiska) un (3) kustība ir pati sev cēlonis (viena kustība rada citu kustību). Rīkojoties tikumiski. ar kuru palīdzību mēs strukturējam. Filozofijas vēsture 1 Ir nepieciešams kāds spēks. atomi ir nesadalāmi. Par sajūtām. Dēmokrits 460-370. bet gan ārējs spēks. Atomi ir tie. Atkāpe 1: Cēlonības ideja. Esošais ir vienots. Šī mūžīgā atkārtošanās noris automātiski: pasaules automātiskais (patstāvīgais) likums. Similia similibus: līdzīgais caur līdzīgo. nav objektīvi. Pirmajā periodā valda tikai mīlestība un viss ir viens. Par krāsām. skaitļiem. nesagraujami. Atšķirība starp izzināšanu ar sajūtām un izzināšanu ar domāšanas palīdzību ir tikai graduāli atšķirīga: domāšana ir augstāka līmeņa izzināšana. sāk veidoties pasaules dažādība. Arī dvēsele sastāv no atomiem un arī domāšana nav nekas cits kā atomu kustības rezultāts. nepiepildīta telpa. Domāšana cēloņa un seku kategorijās ir fundamentāls cilvēka paradums. sakārtojam pasauli. Viss kustas pa apli. ūdens elementi – ūdeni. kurus mēs uztveram ar savām sajūtām. Causa materialis jeb materiālais cēlonis. atomi ir pilnais.Edmunds Apsalons. atomiem piemīt masa (smagums). Mācība par kustību. nav nekā atsevišķa un individuāla. Izziņas process nav nekas cits. Pasaules izzināšana: materiālisms. Daudz rakstītājs universālists: Par pasaules kārtību. Par domāšanas likumiem. Un pasaules periodi atkal sāks no sākuma. Par cilvēkiem. Sajūtas. kuru pamatā ir atomu kombināciju uztvere. elementi tiek nodalīti viens no otra. neikos). kas ir. bet gan tāpēc. Līdz ar to atomus var dažādi kombinēt. philia) un naids (νεῖκος. telpa un kustība ir kvantitatīvi izmērāmi lielumi. Ja reiz ir atomi. kurš runāja par četriem cēloņu (aitia. Divi pamata spēki ir mīlestība (φιλία. visam ir savs pamats un viss noris nepieciešamā veidā: antīkais kauzalitātes likums. ir subjektīvas. Par gudro dvēseles kārtību. kas ļauj pasaulei laikā un telpā atkārtoties. Līdz ar to visa pasaule ir izmērāma. Ar savu mīlestību mēs izzinām mīlestību. kur tiem atrasties. Ceturtajā periodā atkal parādās mīlestība un atšķirīgais pamazām kļūst par vienoto un harmonisko. bet vienots nevis tāpēc. Ķermeņi. atomi kustas tukšā telpā. Mūsu izziņa ir analoģiska: mēs izzinām līdzīgo caur līdzīgo: zemes elementi mūsos ļauj mums izzināt zemi. Pretējais jēdziens atomiem ir neesošais. kas piepilda telpu. Mūsu sajūtu orgāni tulko objektīvo dabu savā subjektīvajā valodā. (1) ir to forma un (2) to izmēri.Ppar dzīvību pēc nāves. 2. visi atomi ir vienādi. Par līnijām un apļiem. Ja nebūtu tukšās telpas. Viss savienojas mīlestībā un izšķiras naidā. Par planētām. Kustībai ir trīs raksturojumi: (1) kustība ir mūžīga. viss ir vienots. Atomiem nav kvalitāšu. kuras tālāk ir nedalāmas . kurš nosaka priekšmeta esamību. ar ko tie atšķirtos viens no otra. kas ir visas pasaules dažādības pamatā ir (1) kvantitatīvā atšķirība un 92) atrašanās vietas telpā atšķirība. Šis spēks nav elementiem imanents (iekšēji piemītošs). Par garu. ka realitātes notikumi ir savstarpēji saistīti cēloņa un seku attiecībās. bet saskaņā ar visaptverošu likumu. Atšķirības. Mācība par telpu. Visi mūsu priekšstati par pasauli un tajā pastāvošajām likumsakarībām. tad jābūt arī telpai. gr. Dēmokritos. Smejošais filozofs – smējās par tiem. ka viss sastāv no vienādām mazākajām esošā daļiņām. Svešas dvēseles mēs varam saprast tikai pēc to līdzības mūsu dvēselei. Trešajā periodā pastāv tikai atšķirības. nebūtu. Kustība ir iespējama tāpēc. bez daļu kvalitatīvām atšķirībām. bet subjektīvus datus par lietu kvalitāti (sekundārie lietu raksturojumi). katrs notikums ir sekas no kāda cita notikuma. Atomu skaits ir bezgalīgs. ar ko atomi atšķiras. Vienīgais. Atomi ir esošais.atoms (tālāk nedalāmais). kur izvietoties atomiem un nebūtu ķermeņu – pasaules lietu. Otrajā periodā iejaucas naids un vienotība tiek izjaukta. Lietu atšķirību pamatā ir tikai kvantitatīvās atomu atšķirības. Pasaule nav nekas cits kā liela cēloņsakarība. sphaira) regulāri iziet cauri četriem pasaules periodiem. Četrus kauzalitātes tipus mums piedāvā Aristotelis. balstās uz pārliecību par kauzālo saistību realitātē. Visas izmaiņas ir nevis nejaušas.) veidiem: A. Atomu virpuļošana dejā. tas kā mums lietas parādās. Sajūtas sniedz objektīvus datus par lietu kvantitāti (primārie lietu raksturojumi). kā ir īstenībā. 2 . Visa pasaule principā ir materiāla: arī domāšana. īpašību. cilvēki rīkojas tikumiski. Mācība par atomiem. paliek tukša telpa.Visi atomi kvalitatīvi ir vienādi. Kustība ir virpulis – apļveida. kā atomu uztveršana ar maņu orgāniem: lietas izstaro atomu attēlus. Kāpēc cilvēki spēj rīkoties tikumiski: tāpēc. ka viss ir viens. Par ārstniecību. vienotība ir pilnīgi izjaukta. nav tas. Atomi ir esošais un starp esošo ir neesamība: tukša. pastāv tikai naids. Rodas pasaule. Ja atomus no telpas izņem. Pasaulē valda stingra likumsakarība. Par glezniecību. viss ir kauzāli determinēts: katram notikumam ir savs cēlonis. Visu lietu atšķirības noslēpums slēpjas atomu kvantitātē. Visa pasaule (σφαίρα. Par dabu. tukšais. cilvēki kļūst priecīgi un lai varētu būt priecīgi. Viss noris pats no sevis. Par dažādajām atomu formām. taču tās mehānisms ir tāds pats kā izzināšanai ar sajūtu palīdzību. ar savu naidu mēs izzinām naidu.

baltoties uz priekšstatu asociācijām. Ar sajūtām uzveram tikai atsevišķās lietas. Filozofijas vēsture B. Visas homoiomērijas ir visā. Mērķis kā cēlonis. iedīgļiem. Ἀναξαγόρας. kuru mēs domājam. 3. Pieredze veidojas balstoties uz mūsu domāšanas ieradumiem. kuras mēs esam ieguvuši no savas pieredzes. kādas lietas rašanās cēlonis. nekas nevar kļūt par neko. konstruējam un kombinējam realitāti. Anaksagors (500-428). mēs iegūstam t. Balstoties uz līdzību asociācijām. ja piepildās sekojoši nosacījumi: (1) (2) (3) A laikā ir pirms B (causa preacedit effectum). tā vienmēr ir subjektīva kā mūsu priekšstati par realitāti. Šīs attiecības starp lietām mēs veidojam balstoties uz mūsu pieredzi. lai izskaidrotu visus cilvēciskās dzīves aspektus. Causa formalis jeb veidojošais cēlonis. producētais apziņas saturs. ka rīt viss notiks tāpat kā šodien. (3) norādīt uz universālu likumsakarību. ka viens notikums ir otra cēlonis. tāpēc mūsu apziņā esošie fakti vienmēr izsaka cēloņuseku attiecības. Katras attiecības starp lietām mēs esam tendēti uztvert kā cēloņa-seku attiecības. kuras izsaka attiecības starp mūsu priekšstatiem. Homoiomērijas: mācība par materiālo pasauli. (2) aprakstīt lietu B kā iespējamo lietas A cēloni. 1 . Lai uzzinātu prāta patiesības nav nepieciešama pieredze. secības (laika-telpas) asociāciju. idejas jeb cilvēku priekšstati. iekšējo un ārējo sajūtu sniegtie priekšstati. līdz ar to pasaule mums nekad nav objektīvi dota. Nūss (νοῦς): mācība par garīgo pasauli. Ir jābūt kādiem sākotnējiem asniem.homoiomērijas (vienādi salīdzināmā viela). izveidojas noturīga asociācija par lietu savstarpējo saistību laikā un telpā. (2) Pastarpinātais. to ir bezgalīgi daudz.s. Homoiomērijas ir kvalitatīvā forma. Nekas nevar rasties no nekā. kuras mēs izveidojam starp priekšstatiem un šīs asociācijas nav atkarīgas no pašām realitātes lietām. Bet kas tad ir mūsu pieredze? Nekas vairāk kā priekšstatu asociācijas balstoties uz lietu attiecībām laikā un telpā. mums abas lietas asociējas kopā. nepārejošas. Asociācijas likums ir psihiskais pamatlikums. Realitātē mēs novērojam notikumu secību un ja šī secība tiek novērota regulāri. respektīvi. impresijas. Blakus materiālajai cēlonībai ir arī garīgā cēlonība – mērķa cēlonība. prāta patiesības. nemainīgas. Kauzāli argumentēt par kādu lietu A nozīmē (1) aprakstīt lietu A. uzskatīt. Tās ir dažādo kvalitāšu formas. Par cik kauzalitātes asociācija balstās uz regulāri novērojamu divu ķermeņu secību laikā un telpā. nedalāmas. tāpēc prāta patiesības ir nepieciešamas patiesības. Tāpēc visas mūsu zināšanas ir tikai mūsu minējumi un mūsu cerības. mērķis kā cēlonis. jo katram faktam ir iespējams pretējais fakts. Ja bez A nav arī B (causa essante cessat effectus – ja nav cēloņa. Deivids Hjūms sistematizēja kauzālā skaidrojuma pamatprincipus un noteica. pazūd sekas). No tā. kurš nosaka priekšmeta esamības veidu jeb formu. Asociācijas likumam ir trīs izpausmes jeb trīs veidi kā mēs savienojam priekšstatus savā domāšanā: (1) Balstoties uz līdzību – līdzības asociācija (priekšstatu līdzība ar tās priekšmetiem) (2) Balstoties uz izvietojumu laikā un telpā – saskarsmes. ka viena lieta seko citai. Homoiomērijas ir kvalitatīvi atšķirīgas. kas ļauj mums uzskatīt lietu B par lietas A par cēloni. Mūsu apziņas saturs veido: (1) Nepastarpinātie sajūtu iespaidi. Ja B no A izriet vienmēr (causa posita ponitur causatum – cēlonis nosaka sekas). uz mūsu paradumu domāt. ir piesātināta ar mūsu priekšstatiem un idejām par vispārīgām lietām. Tapšanas un izzušanas vietā ir tikai jaunu kombināciju rašanās un veco sadalīšanās. Causa efficiens jeb iedarbīgais cēlonis. Šī konstruktīvā darbība balstās uz asociācijām. tad būtībā visi priekšstatu kompleksie modeļi balstās vienīgi uz līdzības asociāciju un saskarsmes. respektīvi. bet realitāte. Tās ir mūžīgas. Ir jābūt kādai pirmvielai. Ar materiālo pasauli skaidrojošo cēlonības principu nepietiek. No vienas kvalitātes pārsvara pār citu rodas individuālās atšķirīgās lietas. bet gan vienīgi un tikai no paša domājošā subjekta. Savos priekšstatos mēs reproducējam. tad mums veidojas paradums asociēt vienu notikumu ar otru. Tāpēc katra faktu patiesība ir tikai iespējami patiesa. D Causa finalis jeb mērķa cēlonis. secības asociācija (3) Balstoties uz cēloņa un seku attiecību izveidi – kauzalitātes asociācija. To ir bezgalīgi daudz. Tā arī ir kauzalitāte – domāšanas paradums. Visi mūsu priekšstati par dabas likumiem izsaka mūsu priekšstatus par induktīvām statistiskām likumsakarībām. no kuras viss ir radies. to īpašībām. Fakti nav nekas cits kā mūsu priekšstati par lietu attiecībām. balstoties uz kuru mēs konstruējam realitāti. to reālajām attiecībām. no kā viss rodas. Šie visa materiālā iedīgļi ir jutekliski neuztveramas vielas daļiņas . Mēs esam tā paraduši domāt un mūsu pieredze nav nekas cits kā mūsu domāšanas paraduma rezultāts.Edmunds Apsalons. taču katrā atsevišķajā lietā atšķirīgā daudzumā. Savukārt faktu patiesības nav nepieciešamas patiesības.. C. ka kāda parādība A ir uzskatāma par cēlonis parādībai B. jo ne visi šie aspekti ir materiāli.

4. oîda ouk eidōs) Divas pamatproblēmas: Kas ir zināšanas? un Kas ir vērtība (tikums)? 2 . Pārliecināt nozīmē pārrunāt. Noteikumi nav ne mūžīgi. tās balstās uz dabiskajām tiesībām: nerakstītie liekumi. Taču stiprais var sagraut šīs vājo normas un atjauno dabiskās tiesības: individuālismu un naturālismu. Ἱππίας Gorgijs.neuzticēšanās pirmajam viedoklim. Erotomātika (ερώτημα. Avoti: (1) Ksenofons (Apoloģija). kuru realizācija ir sabiedrības vēl nepiepildītais uzdevums. cilvēks to nevar izzināt. Katrs cilvēks var nonākt pie patiesām zināšanām. Patiesība ir subjektīvā pārliecība. Ir divi esošie: materiālais un garīgais. Cilvēks pats nosaka. ne vispārnozīmīgi. Pozitīvā patiesības noskaidrošanas metode – semantiskā analīze jeb ironija (εἰρωνεία. kas ir vērtīgs un kas nevērtīgs. sarunas strukturēšanas māksla. izlikšanās) . kas balstās uz veselā saprāta. Gars ir principiāli atšķirīgs no vielas (no materiālā). Gars. kuras kā neapstrīdamas bija akceptējusi dotā sabiedrība. ka viņa teiktais ved pie aporijām – antinomiskiem uzskatiem. erotema. izmantojot vai nu veselā saprāta argumentus. ka stiprajam ir jāvalda pār vājo. (3) Plikpauris. miesu un asinis. visiem kopējā saprāta argumentiem. kas ir norma un kas nav. kas visām šīm normām ir kopējs. kas ir patiess un kas nav patiess. Prodikss Πρόδικος. Vājie izgudro likumus un morāli. eironeia. sokrātiskie jautājumi): (1) Elenktika – šaubu radīšana sarunas partnerī. Ironija tiek realizēta ar jautājumu palīdzību (t. Θρασύμαχος Pārliecība un patiesība. (4) Smilšu kaudze. uz ētiskajām normām. Filozofisko pārrunu centrā cilvēks. gan loģisks. Pasaulē pastāv noteikumi (nomos) un daba (physis). nosaka mērķus. Nūss ir kustības cēlonis un Nūss ir pasaules kārtības princips. Saruna nevis objektīvas patiesības vārda. Sofistu gudrības atšķiras no joniešu filozofijas: (1) Pasaules vietā cilvēks. Un ja pat spētu to izzināt. Retorika. atsaucoties katrs uz savas filozofiskās koncepcijas pamatpostulātiem. atsaucoties nevis uz pastāvošajām sabiedrības normām. lai pasargātu sevi no stiprajiem. Jautāšanas māksla majeutika (μαιευτική) – vecmātes darbs bērna dzimšanā. ka tas eksistē un neesošajam. (3) Aristotelis. haosu un anarhiju kā dabisko stāvokli. Dabiskais likums pasaka. Tāpēc jebkura patiesība ir subjektīva un līdz ar to – relatīva. ka neko nezinu! (οἶδα οὐκ εἰδώς. Protagors no Abdērām. (2) Cita argumentācijas stratēģija. vienas patiesības visiem. Es zinu. palīdzība rasties pamatotam viedoklim. norādot. Ar izglītības un kultūras starpniecību mēs apgūstam šīs fiktīvās normas un ierobežojam ar tām stipros. Homo-Mensura: Cilvēks ir visu lietu mērs. atšķirībā no materiālā.Edmunds Apsalons. Sofisti un sofistika. ka tas neeksistē. bet pārliecības par vienu un to pašu lietu var būt dažādas.s. ir divi cēloņi: materiālais un garīgais. Nav objektīvas patiesības. Gars ir lielākais pasaulē (pasaules gars) un mazākais pasaulē (individuālais cilvēks). kas ienāk prātā. Gars rada kārtību. Hipijs. Πρωταγόρας (481-411). Retori argumentēja. Skepticisms un relatīvisms. kas ir kvalitatīvi atšķirīgs. kas ir likums un kas nav. (2) Krētietis. SOKRĀTS UN PLATONS 1. Καλλικλης Krītijs. Majeutika kā sarunas vadīšanas. Κριτίας Trasimahs. Σωκράτης. tāpēc noteikumi nav dabiski. ir absolūti vienots. jautājums) – jautājumu uzdošanas māksla. Sofismi: (1) Ragnesis. vai arī atsaucoties uz normām. viņš to nevar izstāstīt. Cilvēks ir individuālais subjekts. bet gan viņu koncepcijas izteiktajām vēlamajām normām. Filozofijas vēsture 1 Nūss kā pasaules garīgais princips ir gan dinamisks. pierunāt. Sokrāts (470 .399). Grieķu kultūras pretstats filozofija (gudrības mīlestība) un retorika (runas māksla) balstās tieši uz atšķirīgu argumentācijas stratēģiju izmantošanu sarunā. Γοργίας Kallikls. Strīdus māksla – Eristika. Tas. (2) Platons (Apoloģija un agrīnie dialogi). (2) Protreptika – ar mērķtiecīgu jautājumu uzdošanu virzīt sarunu pie patiesā viedokļa. viņam ir nepieciešams tikai palīdzēt. Noteikumu pamatā ir konvencijas. cilvēku vienošanās. Tieši tāpat cilvēks pats nosaka. Turpretī filozofi argumentēja. esošajam. Dabiskie noteikumi. Un ja arī kaut kas būtu. Gorgijs: Nekā nav. bet subjektīvo interešu vārdā.

Ētiskais hedonisms: mēs rīkojamies noteiktā veidā. tāpēc tos hronoloģiski iedala četrās grupās: (1) Agrīnie darbi: Lahēss (Λάχης). bez kurām var iztikt! Sinopes Diogens (391. 2. Ētiskais tehnoloģisms: Ētiskās zināšanas ir tehniskās zināšanas (tehnē): spējas saprast. Ētiskais intelektuālisms: Tas. Platons (427-347) Sokrāta skolnieks. 362. ieeja ir aizliegta). Zinātniskās runas pamatprincipi. bet gan manī. gads – trešā ierašanās Sirakūzās (Dions par tirānu). kurš rīkojas pēc brīvas gribas. tikums (ἀρετή). kurš saprot (zina). prasme apzināti kultivēt sevī tikumus. bet pēc būtības. kuru izsaka jēdziens (logos). mēs ar to palīdzību varam domāt par pasauli un mūsu dzīvi tajā. No sākuma man jākļūst pašam par savu kungu. kad mēs esam ieguvuši vispārējos jēdzienus (logos. Antistens (445-365). mērķtiecīgais. atbrīvojot tos no mazsvarīgām lietām. kas padara mūs spēcīgākus un ļauj valdīt pār citiem. suns). Vērtība. zinot to. Zināšanas. kuru Anikerids nepieņēma par viņa izpirkšanu). jo šī rīcība sniedz mums baudu. Sokrāta (Aristipa) skolnieks Anikerids izpērk viņu no verdzības. ka dara ļaunas lietas. Dialogi ir sarakstīti 50 gadu garumā. Lai noskaidrotu. ka nezina. astronomiju. jo sniedz mums augstāko baudu: spēju patstāvīgi tikt galā ar dažādajām dzīves situācijām. Trasimahs. Pasaules shematiskā tipoloģija kā domāšanas strukturēšana ar jēdzienu palīdzību. nonākam pie pašas lietu būtības. kas ir atsevišķajiem gadījumiem. Tikai šāds cilvēks ir atbildīgs pats par savām rīcībām. Līdz ar to ir jānoskaidro. patīkamas sajūtas. Pasaule nav tikai atsevišķas parādības. zooloģiju un botāniku. ka vēlas darīt ļaunas lietas. ka kaut ko kā labu mēs varam novērtēt tad. Platona darbi: Corpus Platonicum. tamdēļ. kas ir labais. kurš zina ir gudrais un gudrais ir labs. 1 . lai rīkotos tikumiski. gan publiskajā sfērā. Aristips (435-355). kas nezina ģeometriju. Παράσιτος – parasitos. Tiek pārdots vergu tirgū. matemātiku (Tiem. Utilitārisma un naturālisma pozīcijas uzskata. pasaule savā būtībā ir vispārēji principi. Kirēnas skola. Ētiskais apriorisms: Cilvēks kultivē sevī morālisko apziņu. tikumiskais.Edmunds Apsalons. spēj un prot tikumiski rīkoties. Tad. Harmids (Χαρμίδης) Eutifrons (Ευθύφρων. gadā Atēnās nodibina Akadēmiju (par naudu. kas ir tikumiska rīcība. Protagors (Πρωταγόρας) Ions (Ἴων). Tas. Kiniķu skola (Kinosargosa pie Atēnām un kinos. 2. Kas ir tikumiskas rīcības mērķis – kādas baudas sniedz mums tikumiska rīcība? Prasme pašam patstāvīgi vadīt savu dzīvi. Filozofija ir ceļš pie patiesības un ar to arī ceļš pie labas dzīves gan privātajā. 1. Tas. induktīvs vispārinājums) un (2) kā mēs domājam ar šo vispārējo jēdzienu palīdzību. kas ir labās baudas – kas ir labs un kas līdz ar to ir augstākais tikums. Aristotelis: Sokrāta lielākais nopelns zināšanu jautājumā ir (1) kā mēs nonākam pie vispārīgiem jēdzieniem (induktīvā runa. Filozofijas vēsture 1. nevis citu mērķu vadīts. no sākuma ir nepieciešams atbrīvoties no aplamiem priekšstatiem par vērtīgo. Platonis Opera. Zināšanas ir augstākais tikums (intelektuālisms). kas ir labs un kas ir ļauns.1. hēdonismós). (2) Hedonisms: vērtīgais kā mūsu vēlmēm atbilstošākais kā patīkamais. Ir labas un sliktas baudas. bet tikai. Suņu filozofi – kynikoi. Tikumiskas rīcības pamatojums nav ārpus manis. Mācīja filozofiju.2. lietojamais. lai varētu valdīt pār citiem. ja skatāmies – kādus mērķus ar to mēs varam sasniegt. kurus mēs varam izzināt tikai ar domāšanas palīdzību. manā morāliskajā apziņā. No atsevišķu tikumu jeb tikumiskas rīcības aplūkojuma mēs nonākam līdz tikuma jēdzienam (arete). Netikumiskas rīcības saknes ir nezināšana. eidos). Ētiskais relatīvisms (sofisti). kas to mums ļauj darīt ir tikumiskās rīcības būtība (forma. Hedonisms (ἡδονισμός. 367. Mēs iesākam pārdomas ar atsevišķiem pieredzes faktiem un piemēriem un tad. bet gan tāpēc. 387. kas ļauj mums šo rīcību nosaukt par tikumiski.323) – Antistena vienīgais skolnieks. Labāk ārprāts nekā baudas! Cik patīkami. kas izsaka eidos). varēt un prast. gadā mēģina otrreiz veidot ideālo valsti Sicīlijā (Dionīsijs Jaunākais un Dions). ka ir tik daudz lietu. (3) Naturālisms: labais ir tas. Neviens nedara ļaunas lietas. Morālā autonomija: Tikumiski rīkojas cilvēks. Vēlas iemācīt Sirakūzu valdniekam Dionīsijam Vecākajam pareizu valdīšanu. un saskatot līdzības. Πλάτων. (1) Vērtīgais kā utilitārais: derīgais.1. prasme tikumiski rīkoties nevis ārēju prasību rezultātā. jo katras tikumiskas rīcības pamatā ir kaut kas tāds.

Politikos (Politiķis). Elisas Faidons. Ētisks jautājums: ko nozīmē būt labam cilvēkam? Kas ir augstākās cilvēka vērtības. 5 apstrīdamie dialogi (Dubia): Alkibiads 1. Līsijs (Λυσίας). Likumi (Νόμοι. Epinomss. Kritijs (Κριτίας).Edmunds Apsalons. Kritons (Κρίτων). Teagēss. Faidrs (Φαίδρος). Hiparhs. homología). kā nonāk līdz zināšanām. Timaijs (Τίμαιος). Gorgijs (Γοργίας) Faidons (Φαίδων). 5. Mazais Hipijs. Meneksēns (Μενέξενоς).. neīstie dialogi (Spuria): Alkibiads 2. Labais un patiesais Platona filozofijā 1. Symposium) Politeia (Πολιτεία) (Valsts). agathón). Parmenīds (Παρμενίδης). Kratils (Κρατύλος). lasītājs var savus secinājumus izdarīt pats.. Megāras Eiklīds. (4) Ne vienmēr ir skaidra autora pozīcija. Dzīres (Συμπόσιον. (3) Demonstrē veidu. Dialogus rakstīja praktiski visi Sokrāta skolnieki (Σωκρατικοὶ λόγοι. (1) Tēlaina (literāra) forma – saruna.. (5) Viena runātāja argumentāciju kontrolē otrs runātājs ar saviem pretargumentiem un jautājumiem.1. un 8. Menons (Mενων).Hipijs 2 (Hippias Minor) Apoloģija (Άπολογία Σωκράτους). Filēbs (Φίληβος). Labais (Ἀγάθων. (2) Jautājumi netiek aplūkoti sistemātiski. 7. uzskata par autentiskām. Tie ir literāri stāsti. Lielais Hipijs. (7) Dialogi nav autentiski dialoga protokoli (par ko liek domāt to konkrētība laikā un telpā). Erastajs. (2) Pārejas darbi: (3) Pilnbrieda darbi: (4) Vecuma darbi: Apoloģija + 24 dialogi tiek uzskatīti par autentiskiem. (6) Viena runātāja pozīcijas dialoga laikā vairākas reizes var mainīties. No vēstulēm tikai 6. Labais un zināšanas (ἐπιστήμη. Minoss. (8) Dialoga mērķis: abu runātāju piekrišana kādā jautājumā (ὁμολογία. Kleitofons. Teaitēts (Θεαίτητος). Sokratikoì lógoi): Ksenofons (Ξενοφῶν) – Apoloģija (Sokrāts ar Hermogēnu). Sofists (Σοφιστής). līdz ar to pieprasa aktīvu līdz-domāšanu. Tieši Platons tiek uzskatīts par dialoģiskā teksta formas izstrādātāju. Filozofijas vēsture 1 . Eutidēms (Ευθύδημος). līdz ar to daudzi jautājumi netiek atbildēti. Nomoi). kas vērtīgs ir cilvēkā? 1. Jautājuma par labā būtību (vērtības jēdziens). episteme) 2 .

einai) Bet.6. Ja kādas rīcības. Pārejošais nevar būt vērtība. ka labais un skaistais ir vērtīgs. Patiesais (ἀλήθεια. Ontoloģiskā patiesība. φαινόμενο. Augstākais labums. Pārejošais ir nenoteikts. bet gan mēs mīlam to tāpēc. ideālā esamība. Par ļauno nav atbildīgs esošais. Uzskati par to. Sokrāts saka. eidos) jeb ideja par labo. Ideālā pasaule ir organizēta ar vērtībām (vērtību pasaule). pēc definīcijas ir labi un skaisti. jo: (1) (2) Vērtība jeb vērtīguma kritērijs nevar būt kaut kas subjektīvs. Filozofijas vēsture Zināšanas kā cilvēka augstākās vērtības. Izteikt kādas lietas esošu (lietai piemītošu) raksturojumu nozīmē – teikt patiesību. Dabiskā ļaunuma pamatā ir šīs realitātes ierobežotība.4. Ir ideālā pasaule (pamatvērtību pasaule. Ļaunais pasaulē norāda uz pasaules novirzīšanos pašai no sevis. Ētika kā metafizika un ētika kā fenomenoloģija (ētisko fenomenu pētījums). bez robežām un bez pamatojuma ārpus sevis. par ļauno ir atbildīgs cilvēks. ko mēs esam vēlējušies un ko mēs esam ieguvuši. Ja mūsu spriedumi atbilst situācijai realitātē. bet gan cilvēkiem un cilvēku dzīve ir tikumu un netikumu. neatkarīgi no visa cita. pateicoties kuram mēs varam pasauli saprast (pasaules racionalizācijas princips). bet gan tas sniedz mums baudu. ko var mīlēt. esošais ir labais. Tikumiskais ļaunums ir cilvēku netikumiskās (nedabiskās) rīcības rezultāts.2. Hēdonisms –Rigorisms. no sajūtām atkarīgs. bet izteikt neesošu kādas lietas raksturojumu nozīmē – teikt nepatiesību. kas mums ir vajadzīgs. telos) Aristotelis: zināšanas par sevi ir tikumiski indiferentas. jo pārejošais nevar būt viennozīmīgs. Labais ir tas. jo bauda ir subjektīva. Labais pats par sevi ir labā veidols (εἶδος. Ja nebūtu šādas augstākās vērtības. Zināt labo. Ļaunums pastāv realitātē. 1. Labais un skaistais ir vienmēr esošs.5.2. 1. Erotiskā mīlestība ir sevis mīlestība. ka tās zināšanas. no vēl kā cita. ja mums nebūtu idejas par labo). Patiesība ir mūsu domāšanas un mūsu valodas īpašība. vērtīgs ir tas. Ētika un metafizika. tikai pēc saviem pamatprincipiem. tad tie ir patiesi. kas ir labais? Kāds ir labā idejas saturs? Labajam mēs nevaram tuvoties tiešā veidā. tiekšanās pēc savas pilnības. kas ir šī esošā pamatā. galīgums. ēthikē) nav paredzēta dieviem. kas ir labs. Loģiskais aplis argumentācijā: labais ir zināšanas par labo. Kāpēc mēs labo nevaram ieraudzīt? Tāpēc. aletheia). uz pasaules neidentitāti pašai ar sevi. kas padara cilvēku labu. Esošais ir labs tikai savos pamatos. nevis tehniskās zināšanas. eros). kas ir labs un kas ir ļauns savukārt ir atkarīgi no mūsu rīcības mērķiem. tad tie ir aplami. Patiesība ir logosa īpašība. Kopīgs visām baudām ir tas. zināšanas kā cilvēka augstākais tikums. bez rašanās un bojāejas. 1. reāli esošo. Bauda ir nevis ētisks princips. hēdonē). ko mēs uzskatām par vērtību (arī baudas) savu patieso vērtīgumu iegūst tikai kontekstā ar labā ideju. kādu zināšanu vērtība (labums) ir atkarīga no kaut kā cita (no mērķiem). ka mēs papildus ņemam vērā arī mūsu uzskatus par labo un slikto. pasaules neatbilstību savai idejai. Mēs nevaram saprast labo kā tādu. kurā pasaules ideālais pamats tikai parādās. Mēs zināšanas nosaucam par labām vai sliktām tamdēļ. bez palielināšanās un samazināšanās. ir tas. nozīmē zināt labos mērķus. 2. Mēs mīlam to. Labais un skaistais (kalathos) ir vērtīgs ne tāpēc. labs ir tas. Labais un ļaunais. bet realitāte ir nepatiesais esošais. 2.1. kas ir vērtīgs pats par sevis. 1 . augstākajam labumam (ētiskais apriori). bet gan labā izpausmes. 2. tad visa vērtību ķēde būtu bezgalīga un līdz ar to bezjēdzīga. pilnīgākus. Labais ir subjektīvs un relatīvs. Ir jābūt kaut kam. ir tikumu zināšanas (episteme). Labais un mērķi (τέλος. kas ir mīlestības vērts. Ideja par labo ir austākais pasaules princips. pie vērtībām. Labais un bauda (ἡδονή. un kaut kā cita mērķis savukārt. Bauda ir viss iespējamais. Reālā pasaule ir nepilnīgs ideālās pasaules atspulgs. Labais parādās (fenomens. Platons jautā: kas ir labie mērķi? Kāpēc šie mērķi ir labi? 1. kad cilvēks nerīkojas saskaņā ar savu ideālo būtību. Labais kā bauda ir tas. baudu un sāpju sajaukums.Edmunds Apsalons. mērķis ir erotiskā mīlestība: eross. ka mēs to mīlam. kurš zina labo. Ētika (ἠθική. ko mēs faktiski mīlam. Vērtīgs ir nevis tas. ka bauda nozīmē savu vēlmju apmierināšanu. parādīšanās veids. Esošajā nav ļaunuma. vērtība. kas mums pietrūkst un to. Labais un Esošais (εἶναι. Tas. Ar mīlestību mēs nonākam pie labā un skaistā. uzplaiksnī un pazūd. momentāns. fänόmeno) un caur fenomenu izpēti mēs varam nonākt pie labā būtības (ousia). kas atrodas aiz esošā. kas sniedz mums baudu. ko mēs mīlam. patiesība ir loģiska. 1. Loģiskā patiesība. ja neatbilst. ka ieraudzīt mēs varam tikai reālas lietas. Labais un Eross (ἔρως. savu patību. mēs varam izzināt kā labo arī tā atsevišķās izpausmes (mēs nevarētu neko novērtēt kā labu. lai mēs kļūtu par pilnīgām būtnēm. Bauda nevar būt ētisks princips. (tehne).3. kas spēj mūs padarīt labākus. tad jābūt ir kādam augstākajam mērķim un līdz ar to – kādai augstākajai vērtībai. Labais un skaistais piemīt cilvēkiem kā to sākotnējā daba: cilvēki pēc dabas. Pateicoties idejai par labo. vērtība. Dabiskais ļaunums (malum physicum) un tikumiskais ļaunums (malum morale). Saprast labo mēs vienīgi varam piefiksējot dažādās labā izpausmes. mēs labo varam uzlūkot vienīgi tēlaini. pamatprincipu pasaule) un reālā pasaule. jo tas. Šādā nozīmē (kā reāli esošais) labais nav esošais. Esošais ir patiesā. Ne tas ir labs. ar savu Es.

taču šī struktūra ir neatkarīga no pasaules. vīrišķīgo. absolūti reālas – tām piemīt augstāka realitāte nekā fiziskajai realitātei un mūsu domāšanas subjektīvajai realitātei. pateikt to. Idejas mūsos reprezentē patiesi esošā ideālo formu. ir nepieciešamas pieredzēšanas formas – pamatidejas – esamības kategorijas. Cilvēki savā domāšanā var atrast visus patiesos jēdzienus: jēdzienus par vienādo. faktiskās domāšanas formulas. Idejas ir mūžīgas un ārpuslaicīgas. Mūsu domāšanas formas ir primārās analoģijas. epistḗmē). Domāšanā ir atrodamas visas patiesības. mazo. Izziņas analoģisms (αναλογία): mēs izzinām pasauli pēc analoģijām. bet gan mūsu domāšanas iespējas (lat. Šie jēdzieni ir idejas. tad ir jābūt arī kādiem nemainīgiem un nepārejošiem. dóxa). Ar šo formu palīdzību mēs spējam domāt abstrakti. occasio). Ar sajūtām mēs varam izzināt tikai lietu materiālo pusi. Patiesība kā patiesā esamība ir mūžīga. ar ko mēs formējam savu pieredzi. Pateicoties šīm objektīvajām kategorijām mēs varam iegūt objektīvu pieredzi. Kategorijas ir mūsu zināšanas par pasaules būtību. tās ir mūsu abstraktās domāšanas pamatā un tieši tāpēc mēs nevaram iegūt tās ar abstrakcijas palīdzību. psychḗ): ja dvēsele vēršas pie sevis. Kur mēs varam atrast patiesību? Sajūtas (emperia) nespēj mums sniegt neko patiesu. Tās ir mūsu domāšanas formas. Ideālā realitāte. Esošais. Mēs nespējam domāt pasauli bez objektīvām kategorijām: loģiskām un ētiskām. nevar būt no pieredzes cēlies. Ideālā realitāte ir patiesā realitāte. ar savu būtību. bet šī pietuvināšanās nekad nav pilnīga: neviena reālā lieta neattēlo ideju pilnībā. Patiesi esošais ir savai būtībai identisks esošais. tad cilvēkam ir nevis zināšanas (ἐπιστήμη. lielo. ir matemātisko un loģisko principu realitāte: tai nav ne sākuma. kas ir sasniedzama ar pamatojuma palīdzību. Patiesība ir idejas raksturojums. kuru tā strukturē. kuras mēs nevaram iegūt savā pieredzē. kaut kas universāls un objektīvs. labo. kā tas patiesībā ir. jo savu reālo pasauli mēs domājam pēc analoģijas ar patieso. bet tikai viedoklis (δόξα. Patiesības priekšmets: idejas. taisnīgo. saprotam pasauli. jo patiesības tur vienmēr ir. jo šīs formas (idejas) pieredzē nav sastopamas. jo fiziskā pasaule nespēj piegādāt mūsu domāšanai nemainīgus priekšmetus. Mūsu domāšanas jēdzieniem korespondē atbilstoši priekšmeti. taisns un līks. dvēselē (ψυχή. Uz objektīvajām idejām attiecas ontoloģiskā patiesība. 2. tad mēs iegūstam patiesu pasaules ainu. Ideju prototipus dvēsele ir redzējusi savā dievišķajā preeksistencē un tagad ar domāšanas palīdzību mēs šīs idejas atceramies (ἀνάμνησις. domāšana neizdomā patiesības. tās ir jau mūsos. Idejas vienmēr ir identiskas pašas ar sevi. nav patiesais esošais. Patiesības avoti: emperia un anamnesis. esamība. jo sajūtas ir mainīgas. Idejas veido pasaules pamatstruktūru. Methesis (μέθεξις méthexis) jeb paradeigma (παράδειγμα parádeigma). causa). reāli esošais ir tikai ideālās realitātes atspulgs. tā nonāk pie kaut kā tīra. Ja cilvēks savā atziņā nepaceļas pāri iespējām. Patiesība ir nemainīga. Tā ir mūsu iespēja nonākt pie objektīvas patiesības. Ja pasaules sakārtojumā mēs izmantojam patiesas idejas. Filozofijas vēsture 1 Patiesība kā esošā raksturojums. universāliem un objektīviem šīs domāšanas priekšmetiem. Šādi priekšmeti ir ideālie domāšanas priekšmeti: idejas. nemainīgas. nemainīga. Uz subjektīvajām idejām attiecas epistemoloģiskā patiesība. tā nav arī subjektīvā domāšanas realitāte (res cogitans). strukturējam pasauli – pasaules kategoriālā struktūra. Lai būtu iespējams kaut ko pieredzēt. vienība un pretstats. ar kuru palīdzību mēs domājam pasauli. Mūsu priekšstati par pasauli ir patiesās pasaules attēli. 2 . Sajūtas nav mūsu domāšanas cēlonis (lat. ne beigu. nevis lietu formas – lietu idejas (jēdzienus). ar kurām mēs izzinām. Formālās idejas.Edmunds Apsalons. Ir iespējama objektīva pasaules izzināšana. esošais. Objektīvās idejas ir reālas. Tas. par to. Vārdam ideja ir divas nozīmes: (1) Ideja ir mūsu domāšanas saturs (subjektīvā ideja). pēc analoģijas ar šo attēlu mēs arī izzinām realitāti. ko mēs izzinām. bet ar kuru palīdzību mūsu pieredze tiek formēta. Sajūtu pasaule ir izmaiņu pasaule. gan to – kā mēs to darām. anamnesis). Patiesības avots ir jāmeklē garā. pašai sev identiska. Šādas formālās idejas ir arī idejas par labo. taisnīgo. ar kurām mēs formējam (sistematizējam) savu pieredzi ir vienādība (identitāte) un dažādība. kurā mēs dzīvojam.3. kas ir kopīgas mums visiem. ideālo pasauli. jo bez tām abstrahēšanās nav iespējama. (2) Ideja ir mūsu domāšanas priekšmets (objektīvā ideja). Reālās lietas tikai pietuvinās idejām. tad esošais ir esamība. nemainīgas un mūžīgas. Arī tās ir aprioras idejas. Ideju realitāte nav telpiskā un laiciskā realitāte (res extensa). patiesās pasaules attēlu. Šie priekšmeti nav fiziskās pasaules lietas. kādam tam būtu jābūt. Lai mūsu domāšanā būtu kaut kas nemainīgs un nepārejošs. tās ir spēkā vienmēr un visur un neviens šīs idejas nevar atcelt vai ierobežot to derīgumu (lietojumu). bet ideja ir patiesi esošais. Idejas nav tikai jēdzieni kā mūsu domāšanas shēmas. Mēs idejas neradām. kas ir identiska patiesajai realitātei – esamībai. Ar ideju pasauli mēs tāpēc varam formēt reāli esošo pēc ideāli esošā parauga. domā sevi (refleksija). kā tas ir patiesībā. kuru izsaka logoss jeb mūsu domāšanas formas. Ja esošais ir tāds. patiesas kategorijas. kurā viss plūst un viss mainās. atklājot (atceroties) idejas būtību. Patiesības jēdziens pieprasa nemainīgumu un pilnīgu identitāti pašam sev. patiesas. Kategorijas veido mūsu logosu – ideālās. Platona filozofija 1. tā atrod patiesības pati sevī. Analoģijas ir mūsu domāšanas paradigmas un paradigmas nosaka gan to. Idejas ir ideālie jēdzieni jeb aprioras patiesības. vienmēr esoša. kas ir noskaidrojama. kādam tam ir jābūt. ko viņam sniedz sajūtas un nenonāk līdz domāšanas cēloņiem. skaisto. tad esošais ir patiess. idejas ir aprioras. jo patiesība ir identitāte pašam ar sevi. piemēram. nav esamība. viens un daudzi.

Visas pārējās zināšanas ir tikai viedokļi. atspulgs. Zinātniskās zināšanas ir sava veida ideju piramīda. kurā katra ideja balstās augstākā idejā un visas zināšanu ēkas noslēgums ir ideju ideja jeb pamatideja. absolūtā ideja. vai vispārējiem jēdzieniem jeb t. 2. savstarpējs izslēgums): Neviens teikums vienlaicīgi nevar būt gan patiess. Elementāra predikatīva teikuma jēga savukārt ir tas. subjektīvā gara pacelšanās līdz objektīvajam garam: noētiski-eidētiskai esamībai. Augstākā realitāte ir garīgā realitāte – viss pārējais – šīs realitātes attēls. vārds) pozīcija (Via Moderna): Vispārējie jēdzieni ir tikai vārdi. Ģenerālo terminu semantiskā funkcija ir nevis to referencē. lielākais. Pamatjautājums ir par to. (2) Idejām ir metafiziska nozīme – tās izsaka būtības. bet gan to intensionālajā nozīmē – to jēgā. lat. (5) Idejas ir lietu mērķis. attiecību prototips. nākamā ideja ir par sugu (jēdzienu kopējais apjoms) un modalitāti (jēdzienu atšķirīgais apjoms). Trešā izslēgtā likums (tertium non datur. atšķirīgais. pašpietiekamā ideja.s. Pasaule ir vienota – nav divu atrautu realitāšu – ideālā un fiziskā. (1) Idejām ir loģiska nozīme – idejas izsaka jēdzieni. vai aplams. lietas patieso esamību. kas attiecas uz kādu lietu klasi. Ģenerālā termina uzdevums ir izteikt vispārēju jēdzienu – tādu jēdzienu. kuru patiesuma vērtība principā ir noskaidrojama attiecas divi fundamentāli loģikas pamatlikumi: 1. pretējais). ideju identitāti. Elementāra predikatīva teikuma semantiskā funkcija (nozīme) ir būt patiesam vai aplamam.Edmunds Apsalons. piemēram. mūsu abstraktās domāšanas konstrukcijas. mēs veidojam jēdzieniskas konstrukcijas par pasauli. Jēdziens kā pamatforma. Tieši jautājumā par ģenerālo terminu nozīmi un/vai jēgu vēsturiski izveidojās dažādu semantisko teoriju pretstats. Zinātne abstrahējas no šķietamiem uzskatiem virzienā uz patiesiem uzskatiem par lietu. (3) Katra ideja ir arī noteikts ideāls – prototips. ja balstās uz augstāka līmeņa pieņēmumiem. lat. Balstoties uz abām šīm idejām. Idejas formē pasauli loģiskā veidā. balstās uz noteiktām konvencijām – kā lietot šos vārdus. taisnīgais) un (2) loģiski-ontoloģiskās idejas (lietu attiecību modi. sev identās) līdz zemākajai. 1 . kuri ir droši tikai tas. skaistais.1. gan aplams. pēdējais pamatojums ir ideja kā patiesība. mazākais. Divas klasiskās semantiskās pamatpozīcijas sauca par semantisko reālismu un semantisko konvencionālismu. Singulāru terminu (īpašvārdi un raksturojumi) semantiskā funkcija ir būt viennozīmīgiem – attiekties tikai uz vienu konkrētu lietu. semantiskais reālisms un naturālisms. šķietamajai realitātei. lietu kāda tā ir pati par sevi un pati sev identiska. Elementāra predikatīva teikuma nozīmi mēs varam noteikt. Nominālisma (nomen. jo idejas izsaka logosu. lietošanas jēga un šī lietošanas jēga ir konvencionāli noteikta.vai ar to izteiktās lietu attiecības atbilst reālajām lietu attiecībām (patiess teikums). Zinātne ir secīga hipotēžu ķēde. Uz teikumiem. (6) Idejas ir vērtības. Ideju pasaules saturu veido divas ideju pamatgrupas: (1) estētiski-ētiskās idejas (labais. kuru galīgais. kas neprasa tālāku sevis pamatojumu. Visa pasaule ir sadalīta pakāpēs no augstākās realitātes (patiesās. Universāliju problēma: reālisms un nominālisms. Platoniskā filozofēšanas paradigma – viena pamatprincipa meklēšana visam. lat. Pretrunas likums (lex contradictionis. Pamatideja ir identitātes ideja. kas ar teikumu tiek izteikts. apzīmēt vienu konkrētu lietu. propozīcijas: vienādais. universālijām ir pašiem savs ontoloģiskais statuss (vai tie ir reāli) vai arī tie ir tikai mūsu domāšanas konstrukcijas (vai tie ir tikai vārdi). trešais nav dots): Katrs teikums ir vai nu patiess. Ideja ir lietu galējais mērķis. Tiem nav nozīmes kā references. 2. bet tiem ir jēga. vai neatbilst reālajām lietu attiecībām (aplams teikums). Pasaules jēga ir tās mērķtiecībā – katrai lietai ir savs mērķis. doxa. Valodas attēlteorija. hipotētiski pieņēmumi. Filozofijas vēsture Ideju pasaule (Mundus inteligibilis) un redzamā pasaule (Mundus sensibilis). kurā viena hipotēze tiek pamatota ar augstāka līmeņa hipotēzi. (4) Idejas vienlaicīgi ir lietu cēlonis (kausa) un pamats (ratio). Šī pacelšanās ir gara pašizziņa. Dialektikas uzdevums ir noskaidrot jēdzienu savstarpējās attiecības: kādas ir atšķirības starp jēdzieniem un kas jēdzieniem ir kopīgs. Cilvēciskajam garam ir jāmācās pacelties no šķietamās realitātes uz patieso realitāti. 2. nosaukt vienu konkrētu lietu. pēc tā .

vērtības. kuras mēs attiecinām uz daudzām līdzīgām lietām. vārdiem ar nepastarpināto nozīmi tie ir veidoti. un arī lietojuma normas paliks nemainīgas. dažiem vārdiem ir nepastarpināta (dabiska) nozīme. patstāvīgi esoši. no kurienes valodiskajām izteiksmēm (vārdiem) ir to nozīmes? Vai šīs nozīmes ir dabiskas. kā to raksturo arī Platons Kratilā. Tas. kurā no galīga skaita valodisko pamatvienību (vārdu) var radīt bezgalīgi daudz teikumu. Semantiskais naturālisms balstās uz nozīmes un patiesības novienādošanu: patiess vārds ir vārds ar dabisko nozīmi. Reālisms savukārt postulē. noliedzot universāliju eksistenci. taču reālists. Vai tev neliekas. Platona dialogs Kratils. no dabas. (2) objektīvām attiecībām un (3) objektīvām atšķirībām. Pretējais uzskats semantiskajam naturālismam – semantiskais konvencionālisms neuzskata. ka kāda vārda konvencionālā nozīme būtu patvaļīgi noteikta nozīme. kas ļauj viņam izgatavot tieši šķīvi un ne kaut ko citu. Filozofijas vēsture 1 Reālisma pozīcija (Via antiqua): Vispārējiem jēdzieniem ir ontoloģisks statuss. viņam acīmredzot galvā ir kāda šķīvja ideja. kas apzīmē noteiktas entitātes. jo eksistence piemīt tikai individuālajām lietām. Nominālisms uzskata. ka katrai lietai ir vēl arī sava būtība?. ka universālijas ir nozīmīgas pašas par sevi. respektīvi.Edmunds Apsalons. 2 (2) . balstās uz patiesības argumentu. ka reāli pastāv tādas realitātes entitātes kā idejas. Valoda nav izolētu vārdu kopums. bet gan valoda ir sistēma. ka Platons paliek naturālistiskajā pozīcijā. Kratils 423 a-e. ja visi tās lietotāji lietos vārdus vienādā veidā (piešķirs tiem vienādu nozīmi). bet gan pārmantoti valodas lietojuma paradumi. Reālismā universālie termini ir reāli. Katram universālam terminam pamatā ir kāda ideja. tiem ir noteikti references objekti. Universālie termini rodas tikai mūsu prātā kā valodas zīmes. bet ir jēga. tad šāda valoda ir neadekvāta. pati par sevi. par kuru mēs runājam. par kuru tiek runāts). Valodiskās konvencijas nav atklātas vienošanās. ko tie apzīmē. Naturālisms. e: Vārdu došanas māksla laikam jau nav saistīta ar tādu atdarināšanu. Ja kāda valoda nevar šīs objektīvi dotās atšķirības izteikt. ir savādāka. Universālo terminu jēga ir atkarīga no to iespējām reprezentēt pasauli zīmēs priekš kāda. Viena šādas afinitātes iespēja ir tur. ka pastāv kāda tīri dabiska afinitāte (saistība) starp vārda skanējumu un tā nozīmi. var izdalīt divas semantiskās pozīcijas: semantisko naturālismu un semantisko konvencionālismu. Tā attēlošana. ka daži vārdi ir veidoti kā skaņu fonētiska imitācija (atdarinājums). 2. Šiem teikumiem ir (1) noteikta gramatiskā (sintaktiskā) struktūra. Universālo terminu jēgas jautājums. No šādiem vārdiem ar dabisko nozīmi tiek veidoti citi vārdi. kuru ir iespējams saprast no šo terminu lietojuma. Šķīvja ideja ir mūsu priekšstati par šķīvja būtību. un šādu vārdu nozīmju noteikšanu nevar katrs veikt pats pilnīgi patvaļīgi. kura eksistē reāli. Platona piemērs ar podnieku: kad podnieks no māla izgatavo šķīvi. Šādi ir veidojušies tā sauktie onomatopoētiskie vārdi. kurus tad arī vispārējie termini apzīmē (jeb izsaka). Ar ko atšķiras nominālisms un reālisms? (1) Nominālisms atšķirībā no Reālisma nevēlas atzīt vispārējo jēdzienu (universāliju) realitāti (ideālās realitātes jautājums). objektīvi nozīmīgas neatkarīgi no tā. noteikumi. Sintaktiskajai struktūrai ir jākorespondē ar (2) nozīmes (semantisko) struktūru. vai arī tās tiek noteikta ar konvencijas palīdzību? Pēc tā. ka universālo terminiem nav nozīmes kā references. Valodas uzdevums ir šīs objektīvās atšķirības atbilstoši izteikt. no mums neatkarīgi un šajā nozīmē – objektīvi. apgalvo tikai to. kuru dabisko nozīmi mēs varam uzzināt pateicoties etimoloģiskai analīzei. ko par atsevišķajām lietām domā kāda atsevišķa persona vai ierobežota personu kopība. Semantiskais naturālisms un semantiskais konvencionālisms. kā tiek atbildēts šis pamatjautājums. Vispārēji termini pastāv tāpēc. Pamatjautājums. nenoliedz universāliju realitāti. kad mēs atdarinām lietu īpašības. Līdz ar to valodas sintaktiski-semantiskajai struktūrai ir jāattēlo (3) pasaules ontoloģisko struktūru (to izteikto lietu attiecību pastāvošo. Ar to ir jānodarbojas mūzikai un tēlotāja mākslai. Valoda varēs pildīt savu centrālo komunikatīvo funkciju (saprašanās realizēšanu) tikai tad. Platonam vārdi norāda uz (1) objektīvām īpašībām. noskaidrojot no kādiem pirmvārdiem.2. Semantiskajam reālismam raksturīgā adekvātas valodas prasība: valodai ir adekvāti jāattēlo visas reālitātes entitātes. Balsoties uz šo afinitāti. Jebkurš reālists tieši tāpat kā nominālisti arī noliedz universāliju eksistenci.

Metafizika 14 grāmatās. ka mēs pilnīgi patvaļīgi ieviešam kaut kādas zīmes noteiktu realitātes entitāšu apzīmēšanai. Teoloģija. Ἀριστoτέλης (384-322). Sofistu atspēkojumi). vieta. De sophisticis elenchis. tāpat arī nevar ar jebkādiem valodiskiem izteikumiem aprakstīt. laiks.Otrā analītika (Αναλυτικων υστερων. Par rašanos un iznīkšanu (Περὶ γενεσεως και φθορας. matērija. Par dzīvnieku daļām (Περὶ ζωων μοριων. 1 . Dialektika.. bet gan tikai ar tādiem instrumentiem. bet 3. Platona Akadēmijas laiks (367-47). Platoniskie dialogi Eudēms. kuri der dotajam materiālam un apstrādes procesam. Dzīvnieku vēsture (Περὶ τα ζωα ιστοριαι. utt. p. kura 2. Šos darbus publiskoja tikai 60-50. peripatētiķi (περιπατητικός) 200 darbu darbus iedala eksotēriskajos darbos. figūra MxP MxS SxP 4. Par taisnīgumu.Pirmā analītika (Αναλυτικων πρότερων. Par debesīm (Μετεωρολογικων. kuriem ir jābūt tā veidotiem. Dabas filozofijas pamatjēdzieni: Telpa. De partibus animalium). cēlonis.Peri ton sophistikon elenchon (Περὶ σοφιστικων ελέγχων.ē. Τοπικων. Agrīnais Aristotelis. grāmatās.m. Esošā četri cēloņi. Peri ton kategorion. De interpretatione). Magna moralia (Ηθικων Μεγαλων). Licejas laika darbi ir „lekciju konspekti”. Par dzīvnieku rašanos (Περὶ ζωων γενεσεως. Par idejām. kurus ir publicējis pats Aristotelis un akromatiskajos darbos jeb nepublicētajos darbos. Zinātniskā apraksta principi. Zinātniskā skaidrojuma metode. . Lyceum – Licejs. lai ar tiem varētu valodiski apstrādāt lietas. Visām zīmēm ir jāveido sistēma. Akromātiskie darbi ir „lekciju konspekti”. un to izdevējs bija Andronīks no Rodas. Corpus Aristotelicum: (1) Darbi loģikā – Organons (Όργανον): . Protreptiks.: topos. grāmata ir veltīta Platona Ideju teorijas kritikai. Pārejas periods – uzturēšanās laiks Asosā. kas tiek saukti arī par ezotēriskajiem darbiem. Fizika). Analytika protera. Izteikumu loģika. Centrālais darbs – dialogs Par filozofiju. Historia animalium) – sistemātiskā zooloģija 10 grāmatās. Aristoteļa daiļradi iedala trijos posmos: Agrīnais Aristotelis.Par kategorijām (Κατηγοριαι. kurā zīmes kombinējot mēs varam attēlot pasaulē pastāvošas lietu attiecības Platons salīdzina valodu arī ar instrumentu krājumu. Aristotelis. Analytica posteriora). Peripatoi (kolonnāde). Natūrfilozija 8 grāmatās. . . Praedicamenta). Politikas. salīdzināt. Tieši tāpat.Topika (gr. Par labo. (3) Dabaszinātniskie raksti: Physica auscultatio (Φυσικης Ακροασεως. Topica). Lykeion. (4) Ētiskie un politiskie raksti: Nikomaha ētika (Ηθικων Νικομαχειων). figūra PxM SxM SxP 3. kustība. tēmu ieskicējumi pārsvarā no Liceja laikiem. figūra Pirmā premisa Otrā premisa Konklūzija MxP SxM SxP 2. De generatione et corruptione). . Predikātu loģika. g. definīcija. De generatione animalium). Sistemātisks ētikas izklāsts 10. kurš ir konstruēts atbilstoši tam materiālam (lietām). Instrumentiem ir jābūt konstruētiem lietu aprakstīšanai. Categoriae. kā nevar ar jebkuriem instrumentiem apstrādāt jebkurus materiālus. utt. Peri hermeneia. Eudēmiskā ētika (Ηθικων Ευδημιων). Analytika hystera. aplamas argumentācijas analīze.Par skaidrojumu (Περὶ Ἑρμηνείας. Universāli teikumi. Slēdzienu mācība (Syllogismus). (2) Metafiziskie darbi: Ta meta ta phfysika (τὰ μετὰ τὰ φυσικά). atšķiršanai. Velīnais Aristotelis. Par dabu. Metereoloģija). figūra PxM MxS SxP Λύκειον. mācību darbiem jeb Pragmatijām. salīdzināšanai. Analytica apriora). kurš ir jāapstrādā. Filozofijas vēsture Tamdēļ nevar izveidot valodu tādā veidā. Lesbā un Maķedonijas Filipa galmā. Matērija un forma.Edmunds Apsalons. Atsevišķais un vispārējais. argumentācijas teorija. . grāmatā Aristotelis ieskicē pats savu pasaules ainu – metafiziskos priekšstatus. bet gan tikai ar tādu valodisko instrumentāriju. Loģika 1. Sofists.

8 grāmatas ar Aristoteļa socioloģiskajām. summa. Filozofijas vēsture 1 Politika (Πολιτικα). Pret sofistiem. analītika. (1) Porfīrija ievads Aristoteļa filozofijā. sarunas partnera uzmanības vēršana uz konkrētu sarunas priekšmetu. Toledo tulkošanas skola. Topika. un 2. kurus apzīmē ar singulāriem vārdiem. Aristoteļa darbu komentāri. Tāpēc domāja. (2) Liber de causis . Nākamais apraksta paņēmiens ir sarunas priekšmeta raksturošana. vai norādot uz jēdziena pazīmēm (kādām pazīmēm ir jāatbilst lietai. kuru iztulkoja Boēcijs un papildināja ar saviem komentāriem. Darbību. respektīvi. 1. Loģika. būtisko. gs viduslaiku sholasti Aristoteli zināja tikai netiešā veidā. Katru jēdzienu raksturo divas īpašības: (1) katram jēdzienam ir noteikts saturs jeb jēdziena intence un (2) katram jēdzienam ir noteikts apjoms jeb jēdziena ekstence. Sarunas priekšmeta apraksta vienkāršākais paņēmiens ir tā nosaukšana vārdā (nominācija) jeb sarunas priekšmeta identifikācija. Metaphysica vetus. Loģika kā gara analīze (domāšanas analīze). Metafizika (fragmenti no A līdz G). derīgas. citiem vārdiem sakot mēs sarunas priekšmetu klasificējam.fragments no Prokla Elementatio theologica. Ar predikācijas palīdzību mēs (1) identificējam kādu sarunas priekšmetu un (2) piešķiram vai noliedzam tam kādas īpašības. 1. atziņas teorija – zinātniskā zināšanu ieguves metodoloģija. bet arī kā materiālā loģika. Predikatīva valodas lietojuma mērķis ir sarunas priekšmeta primārā identifikācija. Logica nova. Definēšana. Loģika ne tikai kā formālā loģika. ar ko šī lieta atšķiras no citām līdzīgām lietām. gs. Jēdziena saturu mēs noskaidrojam vai nu jautājot pēc jēdziena būtības (ko pēc būtības mēs ar šo vārdu saprotam). ka Aristotelis ir tikai loģiķis.1. Loģika kā domāšanas un sarunāšanās kārtība. Aristoteliskais zinātnes ideāls.3. Jēdziens vienmēr ir vispārējs. Loģika kā zinātne par zināšanām. Domāšana sastāv no pamatelementiem un pamatfunkcijām. mēs esam ieguvuši jēdziena saturu. Domāšanas analīze ir nepieciešama tīri praktisku apsvērumu pēc. kas arī varētu kļūt par sarunas priekšmetu). Predikatīva valodas lietojuma mērķis ir predikācija. ir jāizstrādā pareizas. kuras mēs veicam savā domāšanā). (senā) 12. Predikatīva valodas lietojuma elementārais mērķis ir aprakstīt kādu sarunas priekšmetu. ne soli atpakaļ. Ja mēs apkopojam visas pazīmes. Nominācijas uzdevums ir izdalīt sarunas priekšmetu kā atsevišķu lietu (atdalīt to no citām lietām. 1. Mums ir jāanalizē gan elementi. valsts filozofijas un tiesību filozofijas atziņām. kad mēs kādu jēdzienu attiecinām uz kādu lietu. un 6. kurus zināja līdz 12. Jēdziens. Kants: Loģika kopš Aristoteļa laikiem nav spējusi paspert ne soli uz priekšu. Predikācija balstās uz pašu elementārāko mūsu valodas darbību – identifikāciju. 2 . korektas domāšanas principi un metodes.. Predikācija. Sāka tulkot Aristoteļa darbus no grieķu valodas: 1. 1. resp. ar kuru palīdzību mēs varam pilnīgi un droši izzināt pasauli. Logica vetus. kuras satur jēdziens. Jēdzieni ir tās pamatdaļas. Domāšanas pamatelements ir jēdziens. (5) Filoloģiskie raksti: Retorika (Τέχνη ρητορικής). ar ko tā ir īpaša). piemēram. Domāšanai (garam) ir noteikta struktūra. Henricus Aristippus (1162): Fizika. kurās ir sadalāmi teikumi. Jēdziena apjomu savukārt veido visu atsevišķo lietu. sauc par predikāciju. (2) Boēcija darbi komentāri Kategorijām un Peri hermeneias – vienīgie divi Aristoteļa darbi.2. jo predikācija balstās uz elementāru nepieciešamību ar valodas palīdzību katrreiz identificēt savas sarunas priekšmetu.- Edmunds Apsalons. kādas sarunas priekšmeta īpašības. (2) Tiešais – Aristoteļa darbu tulkojumi no grieķu valodas. Aristoteļa darbu atklāšanas divi ceļi: (1) Netiešais – caur arābu un ebreju domātājiem. (2) spriedums un (3) slēdziens (loģiskais secinājums). Predikācijas mērķis ir izdalīt sarunas priekšmetu kā sevišķu lietu (norādīt. gan funkcijas. izsaka paliekošo un nepieciešamo. lai uz to varētu attiecināt doto vārdu). gs. 12-13 gs. Līdz 12. kuras domāšana pilda (darbības. Caur arābiem Viduslaiki iepazina Aristoteli (caur Platonu): (1) Fragmenti no Plotīna 4. klasifikācija jeb predikācija šī vārda šaurākajā nozīmē. Predikācijas gadījumā mēs raksturojam. eneādes Aristoteļa teoloģija. no kuriem domāšana sastāv. Predikāciju ir elementārākā zinātniskā valodas lietojuma veidu. Poētika (Περὶ ποιητικης). Domāšanas pamatelementi ir (1) jēdziens.

kvalitāte. Loģiskais spriedums. Zinātnes uzdevums ir nodarboties ar substancionālām lietām un to būtiskajiem raksturojumiem (Proprien). kurā ietilpst definējamais jēdziens F. A. kas ļauj to atšķirt no citām dotās lietu klases lietām. (5) Definīcijā ir jānorāda definējamā priekšmeta piederību nākamajai tuvākajai (pēc abstrahēšanās pakāpes) sugai. S izsaka subjekta jēdzienu jeb terminu. uz primārajām.Kopība: divu jēdzienu apjomiem var būt kopēji elementi. Pie sugas jēdziena mēs nonākam caur līdzību saskatīšanu atšķirīgajos priekšmetos. Aristoteļa definīcijas definīcija: Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Aristotelis izveidoja pirmo mācību par spriedumiem jeb kategoriskiem teikumiem. lai apzīmētu būtības izpausmes (akcidences): kvantitāte. laiks. gan uz definējamo jēdzienu F.Inklūzija: viens jēdziens var ietvert sevī otru jēdzienu.Edmunds Apsalons. (4) Definīcijā lietotajiem jēdzieniem G un M ir jābūt pietiekami skaidriem un precīziem. Divi jēdzieni teikumā tiek sasaistīti ar sprieduma formu S ir P. . P izsaka teikuma predikāta jēdzienu. Substance ir esošais. kurš dotajā teikumā tiek analizēts. Kategorijas nav tikai loģiskas kā mūsu domāšanas pamatelementi. Sprieduma kvantitāte ir atkarīga no kvantoru lietojuma spriedumā. Eidētiskās sugas kā jēgas vienības. . Jēdzienu klasifikācija: kategorijas. Definēšanas uzdevums ir gan nominēt (identificēt).Diference: divu jēdzienu apjomi var būt bez kopējiem elementiem. (1) Mēs lietojam jēdzienus. kuras izsaka kādu vienu izteikuma veidu. ka definējamais jēdziens (F) tiek definēts (↔) norādot (1) uz to. stāvoklis. darbība. Kategorijas ir arī ontoloģijas – galvenie esošā raksturojumi.Identitāte: divi jēdzieni var būt ekstensīvi (pēc apjoma) vienādi jeb identiski jēdzieni. Katrs spriedums ir izteikums par divu jēdzienu (subjekta un predikāta) apjomu attiecībām. Katrs spriedums var būt gan pozitīvs jeb apgalvojošs (afirmatīvs). kas eksistē pats par sevi un sevī. kurus mēs izmantojam teikumu veidošanā. kas ir patstāvīgs. (2) Definīcija nedrīkst būt cirkulāra (definiendum un definiens identitāte nav pieļaujama). Aristoteliskās definīcijas formālā shēma F (x) ↔ G(x) ˄ M (x) nosaka. Filozofijas vēsture Viens no tipiskajiem veidiem kā predicējošā valoda funkcionē zinātniskajā valodas lietojumā ir sarunas priekšmeta definēšana. Jēdzienus. Katra sprieduma jeb kategoriska teikuma universālā forma ir: Visi/vismaz viens/neviens/ne visi S ir/nav P. substances izpausmes veidi jeb modi. Akcidences ir substances primārie raksturojumi. 1. apzīmētu būtību (substanci). Specifisko pazīmi izsakošais jēdziens M vienādi ir attiecināms gan uz sugas jēdzienu G. (2) Mēs lietojam jēdzienus. 1. lai izteiktu. vieta. Tas norāda uz sprieduma kvalitāti. 10 pamatjēdzieni jeb kategorijas. nevis sekundārajām pazīmēm). 5: 102 a 31). 1. Suga izsaka kādu vispārēju jēdzienu un jēdzieni norāda uz kādu sugu. Ar šo līdzību nav domāta virspusējā līdzība. Klasificējošā zinātnes metode. gan uz specifiskajām īpašībām. gan raksturot (klasificēt) sarunas priekšmetu.6. Suga ietver sevī līdzīgos veidus (Top. Divi jēdzieni var būt sekojošās savstarpējās attiecībās: . kas ļauj to pieskaitīt noteiktai lietu klasei. Sugas jēdziens G ir vienmēr augstāka vispārinājuma (plašāka apjoma) jēdziens. norādot gan uz tā tipiskajām īpašībām. ciešana.5. kas atšķir šo jēdzienu no citiem sugas jēdziena apakšjēdzieniem.. attiecības. Suga (Genos) un veids (Eidos). gan negatīvs jeb noliedzošs. Būtības mēs izsakām ar vispārējiem jēdzieniem (eidos – forma. ka tas ietilpst kādā sugas vai veida jēdzienā (G ) un (˄ ) (2) definējamajam jēdzienam piemīt arī kāda specifiska pazīme (M). bet gan līdzība pēc būtiskajām pazīmēm. Ir/nav ir teikuma kopula. Izteikumus par visiem vai nevienu subjektu sauc par universāliem izteikumiem. . var iedalīt jēdzienu klasēs (tipiskās sugās). 1 . divu jēdzienu apjomi var būt pilnībā vai daļēji apvienoti. ar kuras palīdzību mēs teikuma subjektam piešķiram vai liedzam kādu predikātu. Aristotelis izvirzīja virkni prasību katrai korektai definīcijai: (1) Definīcijai ir jāattiecas uz definējamā jēdziena būtību (respektīvi. izturēšanās. (3) Definīcija nedrīkst būt negatīva (nedrīkst definēt caur noliegumu). viena jēdziena apjoms var būt otra jēdziena apakšapjoms vai virsapjoms.4. Esošais ir sakārtots ar šo kategoriju shēmas palīdzību. ideja). bet izteikumus par dažiem subjektiem sauc par partikulāriem izteikumiem.

Siloģisms (lat. antiphasis) jeb stingri pretrunīgiem teikumiem. taču tie nav pilnīga negācija. 1.5. tad var iegūt četras iespējamās spriedumu formas. (5) no trim kopulām jeb indikatoriem Siloģisms veidojas no trim pamata sastāvdaļām: 2 ¬ x (S(x) → P (x)) x (S(x) → P (x)) x (S(x) → P (x)) x (S(x) → P (x)) .6.Ne visi S ir P . Kontradiktoriski spriedumi. Subkontrāri spriedumi. un teikumiem O un E. Siloģistika ir Aristoteļa loģikas sistemātiskais kodols. kuru veido kategoriski. kas ir savstarpēji izslēdzoši teikumi: kad viens teikums ir patiess tad. Kontradiktoriskus teikumus mēdz saukt arī par antipātiskiem teikumiem (gr. Kontrāras divu teikumu attiecības pastāv arī starp teikumiem I (vismaz viens) un O (ne visi). syllogismus. Šie teikumi nav pretrunīgi tādā nozīmē. kā arī I (vismaz viens) un O (ne visi) savstarpējais pretrunīgums ir vājāks. un teikumiem E un O funkcionē arī apgrieztā veidā kā superalternatīvās attiecības starp teikumiem I un A. mēs iegūstam teikumu O (Ne visi ir).Edmunds Apsalons. Teikumu A (visi) un E (neviens).7. tāpēc tos sauc par kontrāriem teikumiem. ka abi šie izteikumi var būt vienlaicīgi aplami un patiess ir kāds trešais teikums. To pretrunīgums ir ieraugāms tikai abu teikumu nolieguma gadījumā . Subalternatīvas attiecības starp teikumiem nozīmē to. Kategorisko teikumu attiecību loģiskais kvadrāts.6. bet kontrāru teikumu gadījumā mums ir darīšana tikai ar daļēju noliegumu. Filozofijas vēsture 1 Savstarpēji kombinējot sprieduma iespējamo kvalitāti un sprieduma iespējamo kvantitāti.4. (3) no trim kvantoriem. tad iegūstam izteikumu I (Vismaz vien ir). Dažādās kategorisko teikumu savstarpējās attiecības loģikā vizualizē ar mums jau zināmā loģiskā kvadrāta palīdzību. Kontradiktorisku teikumu gadījumā mums ir darīšana ar pilnīgu noliegumu. 1.tie ir pretrunīgi tamdēļ. Kontrāri teikumi nevar būt vienlaicīgi patiesi. (4) no diviem junktoriem. 1.1. Subalternatīvās attiecības starp teikumiem A un I. (2) no trim jēdzieniem. ja otrs teikums ir nepieciešami aplams.6. jo tie demonstrē argumentācijas secību. respektīvi. Kontrāri ir teikumi. Ja mēs pilnībā noliedzam teikumu A (Visi ir) . 1. Subalternatīvi spriedumi un superalternatīvi spriedumi. jeb viens teikums ietilpst otrā teikumā.universāli negatīvais ¬ I .Neviens S ir P .6. bet ne savstarpēji izslēdzoši. Šādus teikumus sauc par subkontrāriem teikumiem.universāli pozitīvais E .6.3. bet gan tikai daļēja negācija un tas nozīmē. kā arī E un I ir kontradiktoriski teikumi.2. ka viens teikums izriet no otra.Visi S ir P .partikulāri pozitīvais O . Teikumi A (visi) un I (vismaz viens) un teikumi E (neviens) un O (ne visi) atrodas subalternatīvās attiecībās.partikulāri negatīvais 1. 1. Ja mēs pilnībā noliedzam izteikumu E (Neviens nav). Siloģistika. A un O. kvantificēti teikumi. ka tie nevar būt vienlaicīgi aplami. ka abi šie teikumi vienlaicīgi var būt patiesi. kuri ir pretēji. Kontrāri spriedumi.Vismaz viens S ir P . A . Loģiski korektos slēdzienus sauc par kategoriskiem siloģismiem. vismaz vienam no tiem ir jābūt patiesam. slēdziens) jeb loģiskais slēdziens sastāv: (1) no trim teikumiem.

kādā veidā pa abām premisām ir izvietoti siloģisma subjekts. 1. Vidējais termins ir siloģisma dvēsele. DARII. Katrs siloģisms tiek apzīmēts ar trim burtiem.7. (3) Katrs no trim teikumiem sastāv no diviem predikātiem: Jēdzienu. figūras siloģismu modiem PxM SxM _______ SxP Modus Baroco (AOO): P a M ˄ S o M → S o P Visi profesori ir nopietni. M. premisas kvantitāti (A. ar kādu kvantoru tiek kvantificēts katrs siloģismu veidojošais teikums. Konjunkcijas zīme ∧ norāda. FESAPO. Piemēri 1. cik liels apjoms tiek noteikts lietotajiem jēdzienu apjomiem. kurus sauc par siloģismu modiem. Gala secinājumu parasti sauc arī par konklūziju (conclusio). Jēdzienu. ar kuriem ir iespējams kvantificēt katru siloģisma teikumu. (2) No teikumu sasaistes ar junktoriem: Vienmēr ja … un … tad. 3. BAMALIP. CELARENT. FESTINO. CESARE. vidējais termins un predikāts apzīmē slēdzienā izmantotos predikātus jeb to izteikto jēdzienu apjomus. Trešais predikatīvais teikumsir siloģisma gala secinājums. BARBARI. predikāts un vidējais termins. Filozofijas vēsture (1) No predikatīviem teikumiem par trīs jēdzienu apjomu savstarpējām attiecībām. 2. O. trešais burts norāda uz gala secinājuma kvantitāti (A. X apzīmē kādu no četriem iespējamajiem kvantoriem. figūras siloģismi: CALEMES (Camenes). premisas kvantitāti (A. Visi Purvciema iedzīvotāji ir rīdzinieki. figūras siloģismi: BARBARA. Visi Purvciema iedzīvotāji ir rīdzinieki. Subjunkcijas zīme → norāda. kurš parādās abās premisās. Siloģismu pamatformas. figūras siloģismi: BAROCO. ka abas premisas atrodas subjunkcijas attiecībās ar gala secinājumu. E. E. FERIO. bet neparādās gala secinājumā sauc par siloģisma vidējo terminu (M terminus medius).1. S. Modus Celarent (EAE): M e P ˄ S a M → S e P Neviens jelgavnieks nav rīdzinieks. Siloģismu figūras veidojas no tā. O. ar kuru gala secinājumā tiek predicēts siloģisma subjekts. FRESISON. kurš tiek predicēts gala secinājumā sauc par siloģisma subjektu (S). Neviens Purvciema iedzīvotājs nav jelgavnieks. DATISI. premisu parasti sauc arī par mazo premisu (minor) vai apakšteikumu. CALEMOP. DARAPTI. Siloģismu formas veidojas no tā. figūras siloģismu modiem: MxP SxM _______ SxP Modus Barbara (AAA): M a P ˄ S a M → S a P Visi rīdzinieki ir Latvijas iedzīvotāji. I) 1. kuras vienmēr ja teikums sastāv no konjunkcijas: (A premisa1 ∧ B) premisa2 → C konklūzija Siloģismiem ir iespējamas 4 pamatformas. premisa. 1. I). figūras siloģismi: BOCARDO. DISAMIS. 4. P kā subjekts. 1 . Pirmais burts norāda uz 1. CAMESTRES. CELARONT. Piemēri 2. No junktoru loģikas viedokļa siloģisms ir tāda implikācija (subjunkcija). Otrais predikatīvais teikumsir siloģisma 2. Katrā siloģisma figūrā ir iespējami 64 siloģismu veidi. kuras sauc par siloģismu figūrām. O. sauc par siloģisma predikātu (P).uz 2. CESARO. I). FELAPTON. Jēdzienu. Visi Purvciema iedzīvotāji ir Latvijas iedzīvotāji. FERISON. Pirmais predikatīvais teikumsir siloģisma 1. respektīvi. CEMESTROP. 2. premisa. otrais burts . premisu parasti sauc arī par lielo premisu (maior) vai virsteikumu.Edmunds Apsalons. E. Slēdziena loģiskā pamatforma ir (M x P) ∧ (S x M) → (S x P). ka abas premisas atrodas konjunkcijas attiecībās. DIMATIS.

Edmunds Apsalons. (4) Ja abas premisas ir noliedzošas.3. Ne visi labi atalgotie ir čakli. Siloģismu likumi. figūras modiem: PxM MxS _______ SxP Modus Calemes (AEE): P a M ˄ M e S → S e P Visi studenti ir gados jauni.2. (2) Ja abas premisas ir apgalvojošas (pozitīvas). figūras modu pareizums balstās uz principu . Filozofijas vēsture 1 Ne visi pasniedzēji ir nopietni.dictum de omni et nullo – to. 1. (1) Vismaz vienai premisai ir jābūt apgalvojošai (pozitīvai). Modus Datisi (AII): M a P ˄ M i S → S i P Visi profesori ir labi atalgoti. Neviens gados jauns nav profesors. figūras modiem.2. Vismaz viens profesors ir čakls. Piemēri 3.7. Siloģisma kvalitātes likumi. 3. 2 . (1) Vismaz vienai no premisām ir jābūt vispārējai (universālam teikumam). 1. tad arī gala secinājums būs partikulārs teikums. Piemēri 4. ka tie principā ir izsecināmi no 1.7. tad gala secinājums var būt gan vispārējs. ko mēs varam pozitīvi vai negatīvi pateikt par kādu lietu klasi. Vismaz viens čaklais ir labi atalgots. (3) Ja viena no premisām ir partikulārs teikums. 2. gan partikulārs. tad arī gala secinājums ir apgalvojošs (pozitīvs) (3) Ja viena premisa ir noliedzoša (negatīva).7. Visi gados paveci ir pieredzējuši.2. Modus Dimatis (IAI): P i M ˄ M a S → S i P Vismaz viens students ir gados pavecs. Modus Cesare (EAE): P e M ˄ S a M → S e P Neviens trīsstūris nav apaļš. un 4. Visi apļi ir apaļi. Ne visi pasniedzēji ir profesori. Siloģisma kvantitātes likumi. (2) Ja abas premisas ir vispārējas. Conclusio sequitur peiorem partiem – gala secinājums izriet no vājākās premisas. Visi profesori ir labi atalgoti. 1. MxP MxS _______ SxP Modus Bocardo (OAO): M o P ˄ M a S → S o P Ne visi profesori ir čakli. Neviens aplis nav trīsstūris. figūras siloģismu modiem. Siloģismu distribūcijas likumi.2. figūru modu korektums balstās uz to.1.2. Neviens profesors nav students. tad siloģisms ir nokorekts per definitionem. 1. to mēs varam pozitīvi vai negatīvi pateikt arī par kādu konkrētu šīs lietu klases lietu. Vismaz viens pieredzējušais ir students 1.. jo vismaz vienai premisai ir jābūt apgalvojošai.7. tad arī gala secinājums ir noliedzošs (negatīvs): Conclusio sequitur peiorem partiem – gala secinājums izriet no vājākās premisas.

Zinātniskās hipotēzes mēs izsakām caur lietu būtību definīcijām. Zinātne nodarbojas ar lietu būtības analīzi un no teikumiem par lietas būtību kā nepieciešami patiesiem teikumiem ar deduktīvās secināšanas palīdzību zinātne nonāk pie visiem citiem teikumiem. ir nepieciešamas par patiesām uzskatāmas premisas. Darbīgais saprāts jeb prāts (Intellectus activus) savukārt nodarbojas ar ideālajām būtībām. Aristoteļa zināšanu un zinātnes teorija. Post. katras zinātnes pamatpieņēmumi. utilitārus jautājumus risina tehnoloģiskās zināšanas (techne). uz ko var balstīties visas zināšanas un kas pats nebalstās ne uz ko citu. pieredzam atsevišķās lietas. sākotnējiem. (1) Trešā izslēgtā likums (tertium non datur. (Anal. Post.Edmunds Apsalons. kuras ir stingri nepieciešamas. tāpēc jautājums par zināšanu (premisu) izcelsmi vienlaicīgi ir jautājums par zinātnisko zināšanu būtību un izcelsmi. Filozofijas vēsture (1) Vidējam jēdzienam ir jābūt abās premisās.kas tas ir? . kad mēs sākam spriest par šo informāciju. nepārejošā. bet nav jābūt gala secinājumā. nepastarpinātiem teikumiem. un ja tā atklāj lietu būtību. visas zinātnes absolūtais pamats. Ir nepieciešams kaut kas tāds. Pie ideālajām formām domāšana nonāk ar abstrakcijas palīdzību. darbojas nevis attēlojoši. kas pasaka to.6). Zinātniskie postulāti izsaka noteiktas zinātniskās hipotēzes. Tad mēs savu pieredzi par atsevišķajām lietām vispārinām – izsakām universālus apgalvojumus par lietu klasēm. lai nonāktu pie būtiskā. Siloģismu pamatā ir jābūt nepieciešami patiesām premisām un ar dedukcijas palīdzību mēs no nepieciešami patiesām premisām nonākam pie nepieciešami patiesa gala secinājuma. bet uz kurām mēs balstāmies veidojot secinājumus katrā zinātnē. bet radoši. empīriskās zināšanas (empeiria).. Arhimeda punkts. dedukcijas un intuīcijas palīdzību. Zinātnes būtība: (1) Zinātniska izzināšana balstās uz pamatiem (premisām). Zinātnes vienīgais mērķis ir producēt zināšanas: episteme. to. ideas) ir pirmais vispārējais. No kurienes mēs iegūstam šādas premisas . ir patiesa. mēs nonākam pie nākamā līmeņa universāliem spriedumiem. (2) Zinātnes teikumi izsaka lietu attiecības. iespējamā. trešais nav dots): Katrs teikums ir vai nu patiess. Šīs jutekliski uztveramās lietu formas (eidos. kuri līdz ar to arī ir nepieciešami patiesi. Apodiktiskais zinātnes ideāls. Zinātnes nepieciešamie pamati un zinātnisko teikumu nepieciešamais raksturs. Forma (eidos) ir jau jutekliskajā uztverē. Katra definīcija ir universāls izteikums. Zinātnes saturiskos principus izsaka zinātnes postulāti. abstrahējoties no nebūtiskā. lat. A. Zinātnei nav utilitāru mērķu. nepieciešamā. pirmās premisas. būtiskām attiecībām. Tieši veidojot spriedumus par jutekliski doto. savstarpējs izslēgums): Neviens teikums vienlaicīgi nevar būt gan patiess. kas norobežo vienu lietu no citas lietas. intellectus passivus). mums ir nepieciešami vispārēji jēdzieni.nozīmē zināt kāpēc tas ir?. Ar abstrakcijas palīdzību mēs izzinām 1 . Zinātnei ir nepieciešamas kādas sākotnējās. kuri ir katra slēdziena pamats. gan aplams. Zināt lietu. Ar sajūtām mēs uztveram lietu formas. lat. Ja apodiktiska zinātne balstās uz nepieciešamiem principiem . tas izsaka meklēto lietas būtību. Zinātnei ir jāiet dziļāk par faktu zināšanām (ka kaut kas ir) un jānoskaidro. tie ir loģiskie zinātnes principi. Šī noskaidrošana noris ar zinātniskā pierādījuma palīdzību (demonstratio propter quid). 1. Ar formālajiem principiem vēl ir nepietiekoši. tad zinātniskais secinājums rodas no nepieciešamām. vai aplams. ar ko nodarbojas mūsu domāšana. Informācija. Loģiskie slēdzieni veido zinātnes metodisko kodolu. Lai varētu izveidot siloģismu. Zinātne kā būtību analīze racionālā veidā: Eiropas racionālās zinātnes rašanās. nous. Lai izteiktu šī līmeņa vispārējos priekšstatus. Visus zinātniskos jautājumus var noreducēt uz diviem zinātniskajiem pamatjautājumiem: (1) Vai ir kāds vidējais termins un (2) kāds tas ir? Kādas lietas pamatu uzrāda siloģisma vidējais termins. Nodarbošanās ar zinātni ir cilvēka brīvības apliecinājums. ko mēs iegūstam ar maņu orgāniem. Kā mēs nonākam pie šādiem vispārinājumiem? Mēs no sākuma nonākam saskarsmē ar atsevišķajām lietām. Apodiktiskai zinātnei ir jābalstās uz patiesiem.jautājums par mūsu zināšanu izcelsmi. Katra atziņa iesākas ar sajūtu sniegto informāciju. Domāšanai analizējot lietu vispārējās formas. (Anal. kāpēc tas ir nepieciešami tāds un ne savādāks.. tīri formālie teikumi. Nepieciešamās lietu attiecības izsaka kādas lietas būtību.2: 71b20) Šie teikumi izsaka zinātnes principus. pārejošā. kuri ir saprotami paši par sevi un tamdēļ var kalpot par zinātniskajām aksiomām. (2) Pretrunas likums (lex contradictionis. Apodiktiskas (no secīgiem pierādījumiem veidotas) zinātnes ideāls. Maldu iespēja sākas tajā brīdī. Zinātne nodarbojas ar tīri teorētisku patiesības noskaidrošanu. Apodiktiskais zinātnes ideāls. mainīgā. ir vajadzīgi arī noteikti saturiski principi. Zināšanas par lietas būtību ir zināšanas par lietas pamatiem: zināt . vispārinājums par kādu lietu klasi. ideālajām formām un veido nejutekliskus jēdzienus. formas pastāv materiālajā pasaulē. (2) Gala secinājumā var būt tikai tie jēdzieni. kas balstās uz zinātnisko pierādījumu: deduktīvi korektu slēdzienu. nozīmē zināt tās pamatus un/vai cēloni. (1) (2) Apodiktiskas ir zināšanas. Abstrakcija kā pāreja no atšķirīgā pie tipiskā. kas ir nepieciešama. (3) Siloģisma terminu distribūcijas noteikumi: (1) Vidējam terminam vienā un tikai vienā premisā ir jābūt distributīvam. kuru patiesums nav noskaidrojums. kā tas nepieciešamā veidā ir un nevar būt savādāk. kas ir minēti premisās. Spekulatīvā. Zinātnes mērķis ir patiesības jeb lietu būtības noskaidrošana. kas ir nepieciešamas. (2) Gala secinājumu veidojošiem termini nedrīkst būt distributīvi tikai vienā vietā. taču arī šie abstraktie vispārējie priekšstati joprojām ir jutekliski uztvertās informācijas noformējums (saprāta kategorijas. skaidrojošā zinātne. ielūkoties būtiskajā ar analīzes. nemainīgā. mēs bieži vien izdarām maldīgus secinājumus. Apodiktiskas ir zināšanas. sophia. A. Definīcijas arī veido pirmās premisās zinātniskajam pierādījumam.

Aksiomātiskā metode sniedz mums 2 priekšrocības: (1) (2) Ir skaidri redzami pamatojuma kopsakarības starp dažādām atziņām. Aksiomātiskā jeb iespējami deduktīvā metode. Aristoteļa ieguldījums argumentācijas teorijā: Argumentācijas teorija kā dialektika. hipotēze: (1) (2) (3) ir nepretrunīga. tad jebkura aksiomātiska sistēma cenšas noreducēt aksiomu skaitu uz maksimālo minimumu. kura patiesums nav zināms. Matemātiskie pieņēmumi jeb matemātiskie principi. Bet otrajā gadījumā. no kurām tā loģiski izriet. Sistēmas ir maksimāli vienkāršas. Aristoteļa ieguldījums zinātnes teorijā: aksiomātiskā metode jeb nepieciešami deduktīvā metode un hipotētiskā metode jeb iespējami deduktīvā metode. Hipotēžu verifikācija un falsifikācija. Zinātniska teorija ir pieņēmumu kopums. Hipotētiski . un skaidra norāde uz pieņēmumu savstarpējo saistību. atklājot. Pie vispārējā mēs nonākam nevis ar salīdzinājumu. Mēs izzinām pasaules substancionālo dabu. ja fakts ir patiess. ka visas iespējamās siloģismu formas ir noreducējamas uz divām pamatformām: deduktīvi nepieciešamais slēdziens un deduktīvi iespējamais (hipotētiskais) slēdziens. tās patiesums principā var tikt noskaidrots (pamatots) (hipotēzēm ir jābūt empīriski pārbaudāmām) Hipotēzes vai nu skaidro empīriskus faktus vai kalpo par izejas premisām vispārēju empīrisku likumsakarību noformulēšanai. Aristotelis izstrādāja hipotētisko metodi un nostādīja šo metodi un līdz ar to loģiku – empīriskās dabaszinātnes centrā. Hipotētiskās zinātnes ideāls. kad arī hipotēze ir nepieciešami nepatiesa. Vai nu mūsu pārliecība tiek pamatota ar premisām. kas neizriet no citiem pieņēmumiem. 3. Dialektika jeb disputācijas māksla. Hipotēze – zinātnisks pieņēmums. tad hipotēze ir tikai iespējami patiesa. Abstrakcija kā būtību aplūkojums. iespējami patiesās zināšanas ir hipotētiskās zināšanas. Šī substancionalitāte ir esoša. izteikums. 2 . Pie aksiomātiskās metodes Aristotelis nonāca caur siloģismu mācību. atliek faktam būt nepatiesam. ontiska un tamdēļ izzināma nevis izdomājama. Aristotelis izstrādāja aksiomātisko metodi un nostādīja šo metodi un līdz ar to arī loģiku – teorētiskās zinātnes centrā. Zinātniska teorija. kuras no mūsu pārliecības loģiski izriet. bet ar būtības atklāšanu. vai arī mūsu pārliecība tiek pamatota caur konsekvencēm.2. Aristotelis ieskicēja argumentācijas teorijas pamatjautājumus. 4. Hipotēžu falsifikācija vienmēr ir loģiski nepieciešama. Loģiskā atšķirība starp abiem slēdzieniem ir tā. kas pasaka – kādus argumentus zinātne atzīst par akceptējamiem argumentiem. 3. Katras teorijas fundamentālie pieņēmumi jeb konkrētās zinātnes principi: sākotnējie katras zinātnes pieņēmumi. Apodiktiskas zinātnes ideāls. taču atšķirībā no spekulācijas. 2. Loģikas sistematizācija. bet hipotēžu verifikācija vienmēr ir tikai loģiski iespējama.Edmunds Apsalons. 3. ka pirmā gadījumā (hipotēzes falsifikācijas gadījumā). Aristoteļa ieguldījums loģikā. Deduktīvi nepieciešamais slēdziens ir dedukcija no nepieciešami patiesām zināšanām (aksiomām). deducēt no mūsu hipotētiskajiem pieņēmumiem konsekvences un tad tās verificēt (pārbaudīt). Katru teoriju veido trīs veidu pieņēmumi: (1) (2) (3) Loģiskie pieņēmumi jeb loģiskie principi. ir redzams kā vienas atziņas balstās uz citām atziņām Par cik lielākā aksiomātisko sistēmu problēma slēpjas jautājumā par pamatpremisu pamatojamību. Loģika tika izstrādāta par disciplīnu. deduktīvi iespējamais slēdziens ir dedukcija no iespējami patiesām zināšanām (hipotēzēm). Aristotelis izstrādāja mācību par siloģismiem jeb loģiski pareiziem slēdzieniem un nostādīja šo mācību sistemātiski loģikas disciplīnas centrā. korespondē ar jau apstiprinātām zināšanām. intuitīvā abstrakcija.1. ka mūsu pārliecības patiesums loģiski izriet no sistēmas patiesuma. Loģikas vēsturē Aristoteli ir pieci fundamentāli ieguldījumi: (1) (2) (3) (4) (5) Loģika tika padarīta pa zinātniskās izziņas tēmu. Hipotētiski deduktīvā metode nozīmē. kas garantē to. Nepieciešami patiesās zināšanas ir aksiomātiskās zināšanas. Visi zinātniskā pierādījuma veidi balstās loģikā. vai arī caur mūsu pārliecības iekļaušanu nepretrunīgā teikumu sistēmā.deduktīvā jeb iespējami – deduktīvā metode. Filozofijas vēsture 1 pasaules ideālo struktūru: Eidosu un Morphe. kas pasaka. kā mēs varam katrreizējos fenomenus kvantificēt.

tāpēc dialektika ir sarunāšanās māksla.viena teikuma deducēšana (deduktīva izsecināšana) no otra teikuma. ir jāpieņem princips. prasme uzstādīt tēzes un tās pamatot pietiekamā veidā. 1 . kurš dialektikas kontekstā norādīja uz argumentācijas dialoģisko raksturu. ontoloģija un teoloģija. Organona noslēdzošo darbu Sofistu atspēkojumi – Aristotelis veltīja nekorektas argumentācijas analīzei. nosaucot to pa dialektiku. kurš Otrajā Analītikā. Tas. un pārliecināt par tā pamatotību sarunas partneri.konkrētajā situācijā akceptēti pieņēmumi. IV Γ Par esošo. II α Ievads filozofijā. konkrētu viedokļu konkrētas sadursmes situācijā. kuru patiesuma vērtība nav noteikta. kuram oponents nepieciešami piekrīt konkrētajā sarunas situācijā un kuram tamdēļ nav nepieciešams tālāks pamatojuma regress. mūsu rīcībā nav apodiktisku zināšanu. Filozofijas vēsture Argumentācijas teorija ir tas. kurš šo argumentēšanas mākslu ir apguvis. norāda uz tematisko atšķirību. tad šāda argumentācijas teorija nav nekas cits kā dialoga vadīšanas māksla. Platona ideju mācības kritika. τὰ μετὰ τὰ φυσικά – ta meta ta physika 14 grāmatas. Par cik dialektiskās problēmas ir dialoģiskās problēmas . III B Aporiju grāmata. Līdz ar to pastāv divas atšķirīgas argumentācijas stratēģijas: (1) zinātniskā argumentācija kā zinātniskais pierādījums un (2) filozofiskā argumentācija kā dialektika . Metafizika kā pirmā filozofija. kas ļautu zinātnei nonākt pie no situācijām neatkarīgām. lai zinātniskās argumentācijas būtību kļūtu loģisko attiecību veidošana starp teikumiem. un Topikā. jo tās balstās uz atšķirīgiem pamatpieņēmumiem. aizstāja dialoģiskās argumentācijas ideju ar loģiski-matemātiskā pierādījuma ideju.no stingriem un secīgiem pierādījumiem veidoto zinātnes argumentācijas stratēģiju jeb t. kamēr tas nenonāks aktuālā performatīvajā pretrunā. zinātnisko pierādījumu. Argumentācijas teorijas pozitīvajā daļā Topikā tiek risināti dialektikas kā disputācijas mācības (mākslas) jautājumi. Reaģējot uz šo performatīvo pretrunu oponents sāks apšaubīt proponenta teiktā jēgpilnumu. I A Filozofijas vēsture. Oponents piekritīs proponenta teiktajam tik ilgi. kuras nav atrisināmas apodiktiski. Taču arī dialektiskas argumentācijas teorijas iespēja ir ieskicēta Aristoteļa darbos. par ko Aristotelis rakstīja sava darba Topika (gr. respektīvi. Aristotelis bija tas. kas tiek risināta Aristoteļa Otrajā analītikā. Filozofija kā mācība par esošo. Risinot dialektiskās problēmas. Aristoteļa Metafizika 1. var saukties par dialektiķi. Topoi. Akcidences. tāpēc šie atspēkojumi ir uzskatāmi par argumentācijas teorijas negatīvo daļu. proponentam ir nepieciešams argumentēt par to teikumu. Tas tika darīts tamdēļ. grāmata) 8. balstoties uz zinātnisko pierādījumu. kura nozīmīgums ir ticis apšaubīts. bet gan tikai dialektiskas zināšanas .Edmunds Apsalons. Aristotelis par sarunas jeb argumentācijas galveno pragmātisko principu izvirzīja likumu par nepieciešamību izvairīties no pretrunām: katram diskusijas partnerim. Pirmā filozofija: πρώτη φιλοσοφία – protē philosophia. kas ir veltīta zinātniskā pierādījuma jautājumiem. Aporijas kā filozofijas sākums. Mācība par četriem cēloņiem. racionālas pārliecināšanas māksla. visiem akceptējama viedokļa. jo tās parādās konkrētas sarunas situācijā. VII Z Pirmā grāmata par substanci (ousia). ja viņš vēlas sarunu turpināt. Ar šo brīdi loģikā notika pāreja no dialoga loģikas jeb dialektikas uz formālo loģiku kā apodiktiskās. Pamatojums līdz ar to ir teikumu dedukcija (deduktīva secināšana) . V Δ Filozofisko jēdzienu skaidrojums. Jēdzieniskais pāris: dialektisks – apodiktisks.dialektisko problēmu dialektiskas risināšanas māksla. Dialektiskas ir tās problēmas. VIII H Otrā grāmata par substanci. VI E Zinātņu iedalījums. grāmatā Disputācijas noteikumi. (2) Argumentācijas panākumi ir atkarīgi arī no proponenta veiktās argumentācijas (pamatojuma) loģiskās formas. no secīgiem pierādījumiem sastāvošās zinātnes organonu. lat.māka argumentēt. Lai varētu atjaunot sākotnējo oponenta piekrišanu. kuras nevar atrisināt viennozīmīgi. Esošā daudznozīmīgums. Argumentācijas panākumi būs atkarīgi no divām lietām: (1) No proponenta spējām uzrādīt tādus argumentus.s. ka tas ir vienīgais patiesais. kurš spēj aizstāvēt savu viedokli. Jutekliski uztveramā substance. Topica – Aristoteļa loģikas Organona 5. ir nepieciešama dialektika . kuriem proponents piekritīs jeb kuriem oponentam būtu nepieciešams piekrist. Situatīvais pēdējais pamatojums ir teikums. lietojot apodiktisko . ka viņš nedrīkst nonākt pretrunā pats ar sevi. ar formāli loģiskā. Lai pie tāda nonāktu. uz kurām var tikt dotas atšķirīgas atbildes. Dialektiķis ir tas. kas ir veltīta nepieciešamībai pamatot uzskatus. ne par vienu no kuriem mēs nevaram būt pārliecināti. sintaktiski un semantiski korektām attiecības starp teikumiem teikumu sistēmās jeb zinātniskajās teorijās. Pretrunas likums. balstoties uz deduktīvās loģikas principiem. Performatīvā nepretrunīguma princips būtībā ir loģikas pamatlikuma – pretrunas likuma izpausme komunikācijas kontekstā. Arī par šādām dialektiskām problēmām cilvēkiem ir jānonāk pie kāda kopēja. Vienlaicīgi Aristotelis bija arī tas. kuri nav pierādāmi tīri zinātniskā veidā. Dialektiskas ir visas tās problēmas. deduktīvā pamatojuma ideju.

Iespējamība. XIII M Matemātika. (causa posita ponitur causatum – cēlonis nosaka sekas) Bez A nav B (causa essante cessat effectus – ja nav cēloņa. X I Par vienoto. Metafizika ir mācība par esošo – ontoloģija. Veselais. pateicoties kam. Pirmā filozofija. ja (1) (2) (3) A laikā ir pirms B (causa preacedit effectum) un Ja B no A izriet vienmēr. Daļa. spriedums izsaka lietu attiecības pasaulē. Aristotelis skaidro esošo no četriem skatu punktiem. Esošajam ir materiālā un garīgā puse. bet esošo tā veselumā esošo kā tādu: Zinātne. 2. esošais ir gan reālais. gan iespējamais. Aristoteļa loģika bija ontoloģiska: (1) Struktūra. kas pēta esošo kā tādu un kas tajā ir būtisks (Met. (3) causa efficiens – iedarbīgais cēlonis. Natūrfilozofija. Cits pirmās filozofijas raksturojums: Teologika – zinātne par dievu. Substancionālais ir tas. kas ir domāšanas un valodas pamatā vienlaicīgi ir arī esamības struktūra. Tas. par visas kustības un izmaiņu pirmcēloni. Tā ir zinātne par esošā cēloņiem. 2 . Esošais ir substancionālais. Pirmajai filozofijai ir jāpēta esošais un tā pamata īpašības.substance). kas atšķir lietu no citas lietas. Jēdzieni izsaka pasaules būtiskos raksturojums. Viss esošais iedalās: (1) Tajā. Substance un akcidence. Iespējamība (dynamis) un relitāte (energia). (2) Kārtība. Nepārejošā substance. noteikto tajā. Pirmā filozofija ir zinātne par pirmo un sākotnējo (ta prota. Kas ir esošais pats par sevi. tā ir substrāts. kas var būt tikai kādā citā (ens in alio) – Akcidence. Katra atsevišķā zinātne runā par kādu realitātes fragmentu. mēs principā esam spējīgi noteikt katra fenomena cēloni. Veids. jeb arī mēs esam tendēti korelāciju starp diviem fenomeniem uzskatīt par cēloņa-seku korelāciju? Determinisma metodoloģisks postulāts: Ja mēs metodiski turpināsim savu pētījumu pietiekami ilgu laiku. kura pēta nevis kādu realitātes daļu. kas nav sadalāms tālāk citos subjektos. David Hume: Fenomens A ir cēlonis fenomenam B. īpašību (akcidence) un substanci. (2) causa formalis – veidojošais cēlonis. ta aitia).2. esošais kā tāds? Spriedums par esošo ir analoģijas spriedums. Skaidrot kaut ko kauzāli. Pitagors un Platons. XII Λ Teoloģija. Mūsu secinājumi balstās pasaules fundamentālajos principos. kas lietas apvieno klasēs. cēlonis ar rezultātu. nevis vispārējais. lai apzīmētu individuālo un vispārējo. Nepieciešamība. Metafizika ir zinātņu zinātne. nozīmē izveidot cēloņu-seku attiecības. par kuru mēs varam spriest. atsevišķais. Substances modalitātes. Pētot esošo. kas balstās uz visa esošā analoģiskumu. (4) causa finalis – mērķa cēlonis – mērķis kā cēlonis. mēs pētām likumsakarīgo. bet kuru mēs nevaram izmantot savos spriedumos kā predikātu. tāpēc mēs varam tikai norādīt uz kāda fenomena nosacījumiem. par visa esošā sākotnējo cēloni. Katrs princips izsaka vienu cēlonības veidu un līdz ar to vienu veidu kā pasaules lietas attiecas viena pret otru. 2. Esošo lietu analoģiskums balstās uz visu lietu sākotnējo. balstoties uz esošā četriem cēloņiem un četriem principiem. G.Edmunds Apsalons. pamata būtību: substancionalitāti. kas ir esošā pamatā. nosaka priekšmeta esamību. Substancionālais ir individuālais. Mēs lietojam vārdu esošais.1. 2. Pirmā substance ir tas.) (1) causa materialis – materiālais cēlonis. Suga. Pilnība. pazūd sekas) Vai cēloņa-seku attiecības ir reālas. Atšķirība. 1:1003 a 21). Metafizika ir zinātne par šiem jēdzieniem un līdz ar to par esošo kā tādu. nosaka priekšmeta esamības veidu jeb formu. kādas lietas rašanās cēlonis. Realitāte. Pirmajai filozofijai ir jāpēta tas. bet šajā sarunā lieto vienus un tos pašus jēdzienus. Vispārējā metafizika – esošā skaidrojums ar vispārēju principu palīdzību. kas raksturo esošā būtību: Identitāte. ir esošais kā tāds (Ousia . ir iespējamas citas zinātnes. Pirmā substance pēdējais iespējamais sprieduma subjekts. Metafizika kā zinātne. katrai lietai ir substancionāls pamats un akcidenciālas izpausmes. ir arī pasaules kārtība. gr. Jutekliski uztveramā un pārejošā substance. XIV N matemātika. Četri cēloņu veidi (aitia. kas nevar būt predikāts. Determinismam pretēja pozīcija ir kondicionālisms: dabā ir tikai funkcionālas sakarības. Filozofijas vēsture 1 IX Θ Trešā grāmata par substanci. kas esošajā notiek likumsakarīgā veidā. kas raksturo mūsu domāšanu un valodu. esošajam ir pagātne un ir nākotne. XI K Filozofijas problēmas. Vispārējais ir tas. Idejas un skaitļi. Visas zinātnes raksturo vienādu jēdzienu lietojums un visām zinātnēm kopējais priekšmets – esošais. Pretstats. Patiesība.

kas ir pašās lietās (in res). konkrētais. kuras mēs ieraugām starp lietām. vispārējā forma parādās konkrētā realizācijā. 3. Dzīvā būtne no nedzīvās atšķiras ar to. divas esošā pamatsubstances. 2. rašanās un izzušana. eidos) Substance kā: Pamatā esošais (substratum. Tapšanas process ir substrāta un formas mijiedarbība. Tai blakus ir arī otrā substance – eidētiskā. viela. mēs iegūstam sevišķo: Skaidrojot atsevišķo ar vispārējo. piemītoša. Substance ir noumenālais (domājamais) – akcedence . bet gan vispārējais – Eidos. kas liek kustēties miesai. miesa ir dvēseles organons. Akcidences ir esošā eksistences formas. Aristotelis saka. nevis ārēja. katra kustība tiecas uz kādu mērķi.idejas ir pašās lietās un tikai mūsu domāšana ekstrahē idejas no lietām. Iedarbīgais cēlonis tapšanai: katrai kustībai. Par cik forma ir vielas mērķis.1. noslēgšana un mērķis vienmēr ir tapšana par kaut ko.pie kaut kā. Rīcībai ir arī ķermeniski (miesiski) cēloņi. taču forma ir ķermeņiem imanenta. Katra tapšana ir ceļš no kaut kā . esošais.Kaut kā tapšana ir atkarīga no vielas. Dvēsele realizē dzīvību. Vispārējais ir tīrā forma un kā tāds tas ir loģisks un nevis ontoloģisks veidojums. atsevišķais. Tas. Mēs nevaram izprast esošo. kas pati ierosina savu darbību (substancionāls lielums). Ar akcidenču palīdzību mēs izsakām substancionālo. Substance ir paliekošais – akcidence – mainīgais. ka dzīva būtne spēj pati sevi iekustināt. Pieaugums. Kvalitatīvā kustība. mēs piešķiram atsevišķajam kādu noteiktu formu.nesošais – akcidence – tas.(2) Edmunds Apsalons. samazinājums. Kustību (tapšanas) veidu klasifikācija: (1) (2) (3) Kvantitatīvā kustība. balstoties uz līdzībām. tad dvēsele ir miesas mērķis. Realitāte vienmēr ir pirms iespējamības. viņa rīcību ietekmē ārēji apstākļi. bet šie vispārējie jēdzieni kā idejas neeksistē paši par sevi. Realitāti veido atsevišķās lietas. neizprotot tā mērķi. Taču cilvēks ne vienmēr rīkojas spontāni.3. Substance . Formālais cēlonis tapšanai. hypokeimenon). Mērķis vienmēr ir pirms tapšanas. Dvēsele ir miesas forma. 3. Eidos. Materiālais cēlonis tapšanai. Filozofijas vēsture Esošais. Tapšanas rezultāts ir sevišķa lieta un tai ir gan (1) materiāls. Dvēsele kā entelehija – miesu kustinošā un formējošā dvēsele. kas kustas. ir nepieciešami kāda iekustināts. analoģijām. Dvēsele. bet dzīvība ir patstāvīga kustība (paškustība). Dvēseļu klasifikācija: 1 . Substance kā sākotnējā esamība ir atsevišķais. ar kurām mēs raksturojam substanci. idejas. matērija (hyle). Kauzalitātes princips: Viss. pasaule un Dievs. gan (3) iedarbīgais. Vispārējais (katholou). Telpiskā kustība. Idejas mums izsaka lietu būtību. ar kuru palīdzību mēs domājam atsevišķo. Pasaule ir mērķtiecīga. gan (2) formāls cēlonis. ne blakus lietām . gan (4) mērķa cēlonis. Tās ir formālās jeb formas izmaiņas. kas tiek nests. Zinātne nodarbojas ar vispārējiem jēdzieniem. Tapšana un kustība. pateicoties šai formai atsevišķais kā substrāts kļūst par sevišķo un sevišķais ir būtiskais. Substrāts un forma ir divi esošā pamatprincipi. kas ir esošs (to ti en einai). Speciālā metafizika. Dvēseli Aristotelis skata kā cilvēka dzīvību. Atšķirība starp Aristoteli un Platonu: Platonam būtiskais. to. Akcidence ir vispārējais – formas. katrai tapšanai ir kāds cēlonis. konkrētais. Eidos ir metafizisks princips. Dvēsele ir tā. Skaidrojot atsevišķo ar vispārējo. Formas nepastāv pašas par sevi. tās parādās tikai konkrētās lietās. kas var būt tikai sevī (ens in se)un tamdēļ ir visa esošā pamatā – Substance. Ja vispārējā metafizika nodarbojas ar vispārējiem ontoloģiskajiem jautājumiem. ideālā substance – vispārējais kā sugas jēdziens. Idejas nav ne pirms lietām. Mērķa cēlonis: Katra tapšana. Kaut kam no sākuma ir viena noteiktība un tad tas iegūst citu noteiktību. Substance kā forma (morphe. kas parādās). ar kura palīdzību tiek noformēts būtiskais substrātā (matērijā). kuri ir identiski paši sev. substancionālais ir nevis individuālais. tad speciālās metafizikas centrā atrodas trīs metafiziskas problēmas: dvēsele. Izmaiņas. pasaules ideālās formas. (1) (2) (1) (2) (3) (4) Substance kā substrāts. ka vispārīgais ir ar mazāku realitāti nekā atsevišķais. Tā ir pirmā substance – individuālais. ideālās formas. Suga (genos). Katra kustība ir esošā iespēju (potences) realizācija.fenomenālais (tas. Dvēsele ir tas. kas ierosina to. kā cēloņa. Katrai kustībai ir kāds cēlonis. Vietas nomaiņa. ko mēs varam uztvert ar sajūtu palīdzību. konkrētais. Mērķis vienmēr ir kādas darbības pabeigšana.

(3) cilvēki . Filozofijas vēsture 1 (1) zemākā pakāpe – augi. 323-30. Panaitios ir ievedis filozofiju Romā. Seneka (Lucius Annaeus Seneca) (1-65. Dvēselei nav aprioru zināšanu. Dievs izriet no loģiskā principa.2. p. noturīguma) jēdziens (κατάληψις) – kataleptiski ir priekšstati. (2) Vidējā Stoja. Maratonas kaujas aina. prāts operē ar dažādiem priekšstatiem: prāts tos izmaina. Metafizika. 3. gan formas pēc. sajust un kustēties. Filozofija apkopo to visu un tādējādi attēlo kosmosa struktūru. 1. kas spēj apzināties ar sajūtām iegūto informāciju. Pasaule ir mūžīga gan savas vielas pēc. Priekšstats ir objekta attēls.ē. Sugas ir mūžīgas. ko tam piegādā sajūtas. atmiņas un spēja izzināt – logoss. Polignota apgleznotais portiks Agorā (tirgus laukumā). Loģika.ē. Dievs izriet no kauzalitātes principa. Helēnisma laikmeta filozofija1: Stoicisms (Στοά). Ētika ir sistemātiskais mācības kodols. (3) Jaunākā Stoja. ārpuslaiciskums. nospiedums subjektā (naivais reālisms).m. ir jābūt kādam pirmajam cēlonim. tas ir tīra aktualitāte. Antiohija. ir aktuāls tikai pateicoties kādam citam aktuālajam. netelpiskums.m. 3.m. (1) Agrīnā Stoja. Stoiķiem loģika ir ne tikai formālā zinātne. Pirmais iekustinātājs ir mūžīgs un neatkarīgs. dievs ir aktuāls (actus purus) nevis potenciāls). Dvēsele izzināšanas procesā tiek piepildīta ar saturu. Izziņas uzdevums ir attēlot pasauli. un 1. Filozofijas diferenciāciju speciālzinātnēs.ē. p. Pirmais Dieva raksturojums ir tas. Aleksandrija. Pirmais iekustinātājs nav akcidenciāli atkarīgs ne no kā cita. Veģitatīvā. ka bezgalīgs regress nav iespējams. Aktualitāte vienmēr ir pirms potencialitātes. Ἑλληνισμός: Helēnisma laikmets. fizika un ētika. Prāts nodarbojas ar to materiālu. bet no tās nevar izveidot vispārnozīmīgu ētisku programmu.). 2. Dievs. kuriem nevar runāt pretī.ē) un Poseidonios (51 p. kuru tai piedāvā sajūtas.m. Pasaule ir kustības vieta. Stoicisma filozofijai ir trīs kanoniskas daļas: loģika. Stoicisms ir pirmā un svarīgākā romiešu filozofija. Dievs kā kārtības (racionalitātes) princips. Tas. (2) Gars (ka pirmā forma. kas sniedz orientāciju pasaulē. (3) Dzīvība (dvēsele). Prāts kā subjekts attēlo pasauli kā objektu. 2. Pēcsokrātiskā Kinisma turpinājumu. (2) dzīvnieki. kas iedalās saprātā (dianoia) un prātā (nous). bet arī materiālā zinātne – atziņas teorija. Kustība ir mūžīga. Pergama.spēja domāt. Dzīvības augstākais princips Dievs ir absolūta pilnība un transcendenta būtne. kopējais saprāts. Viss. gs. Raibā siena (στοὰ ποικίλη. filozofiskais centrs. neķermenisks (ķermeņiem piemīt potencialitāte). Ja katrai kustībai ir kāds cēlonis. Kādu priekšstatu varam uzskatīt par revidentu: 2 .1. būtne.3.ē. kas nodrošina vienoto pasaules kārtību. Cēloņu ķēde nevar būt bezgalīga. Kustības cēlonis ir iedarbība uz kādu ķermeni (mehāniska). g. Pasaule. Atēnas .ē. Rodosa. taču Dievs nav personība. retorika. dialektika un atziņas teorija) un fizika (ontoloģija.g. p. to apstrādāt un sistematizēt. Trīs Dieva raksturojumi: (1) Dievs ir esošais (dievs nevis ir esošs. m.helēniskās pasaules garīgais. veģetatīvā dvēsele – spēja baroties un vairoties. ka viņš eksistē. tad ir nepieciešams kāds pirmais iekustinātājs.Edmunds Apsalons.m. g. Mūsu dvēsele ir pilna ar priekšstatiem un tikai priekšstatiem. Stoicisma 3 periodi. sensitīvā un racionālā dvēsele. Rodas un izzūd tikai atsevišķas lietas. kas ir aktuāls. Panaitios (110 p. animāliskā dvēsele – spēja uztvert. Stoiskās filozofijas kopējais raksturojums.). Spēja sajust. Filozofija kā zinātne. kuri šajā ziņā ir evidenti. stoa poikile). bet loģika (gramatika. Dievs kā nous. kosmoloģija. formu forma. Visas kustības ir telpiskas kustības. Zenons no Kitionas Kiprā (340-260. bet gan ir esošais. helēnisma kultūra. psiholoģija un teoloģija) ir propedeitiskas disciplīnas. Katalepsijas (patstāvības. bez jebkādas potencialitātes. Ētika. pirms izzināšanas tā ir tukša (tabula rasa). Dievs ir kustības cēlonis. fantāzijas.). Cilvēkam ir 5 maņas un apziņa. top dēļ kāda cēloņa. Epiktets (Ἐπίκτητος)– brīvlaistais vergs no Hierapoles (50-125) Marks Aurēlijs (Marcus Aelius Aurelius Verus) (121-180) 2. kas top. kurus nevar apgāzt. savieno un atvieno tos. pirmais princips). Kiniskā filozofija der tikai filozofiem. Trīs filozofijas pamatdaļas: Loģika.

kas atrodas līdzīgā situācijā. Loģika: (1) (2) Retorika kā monoloģiskās runāšanas māksla. Cilvēka iegūtie priekšstati atraisa dziņas automātiski un spontāni: afektīvās dziņas (pathos) jeb kaislības.2. Domāšanas galvenie elementi ir spriedums. Pasaulei ir tikai viens – materiālais princips. Viedoklis ir piekrišana kādam priekšstatam. Ētiskās normas tiek atvasinātas no cilvēka dabiskās dabas. Dziņas un afekti. (2) Monisms. kas nav nekas cits kā pasaules pamatprincipu izteikums sociālajā sfērā. Otrs esošā raksturojums ir radošais spēks. Proleptiskie jēdzieni. Pasaules radošais spēks ir gan pasaules prāts (Logos). Cilvēka dabas jeb būtības pamatā ir katra cilvēka identitāte pašam ar sevi (οἰκείωσις. Savu uzdevumu prāts var izpildīt pie diviem nosacījumiem: (1) prātam ir nepieciešams laiks (Labākās zāles pret dusmām ir laiks. 3. De ira. imannentas likumsakarības. No vienas puses dvēsele ir materiāla (pneuma). kad rīkojas nevis tikumiski nejaušā veidā. (3) Dvēsele raksturo cilvēka vadošo daļu – prātu. no otras garīgs spēks. Pneuma. Labais ir saprātīgais. pašapzināšanās. 3. (2) Dvēsele ir viens no trim cilvēka pamata raksturojumiem: ķermenis-dvēsele-prāts. Prāts var pārvarēt apmātību un nonākt pie objektīvas patiesības. To pamatā ir cilvēku dabiskās tiesības. bet dziņas ietekmē arī mūsu ķermeni un prātu. Kosmopolītiskums. Vispārējie jēdzieni rodas no atsevišķo priekšstatu vispārinājumi. 3. ko nosaka valsts balstās uz nerakstītajiem dabiskajiem likumiem. tie ir mākslīgi.5. (5) ja pie tāda paša priekšstata var nonākt arī citi subjekti. (3) Aristoteļa slēdzienu formas papildināja ar 4. Pareizā tikumiskā darbība (katorthoma) ir tā. lai nonāktu pie patiesiem priekšstatiem. (4) Ar vārdu dvēsele mēs apkopojam visas iepriekšminētās lietas.1. tipiskās priekšstatu kombinācijas mūsu domāšanā. no vienas puses. (2) prātam ir jāatbrīvojas no afektīviem priekšstatiem. nevis bauda. Ētiskie principi.. (consensus omnium). Dabiskie likumi ir kopējā prāta likumi. Cilvēka dabas austākā izpausme ir viņa prāts. (2) atstatums laikā un telpā starp subjektu un objektu nav pārāk liels. Seneka. 3. Pilsoņu tiesības. kuras rezultātā mēs formulējam aplamus priekšstatus. kas atbilsts cilvēka saprātīgajai dabai. bet uzmanīšanās. Mācība par dziņām (impetus). Dabisko tiesību jēdziens. tikumība. 2. sensitīvā un racionālā cilvēka puse. no vienas puses to ir iespējams sadalīt daļās.1. Rezultātā dziņas kļūst par apmātību. (4) starp subjektu un objektu nav atradies kāds cits uztveres medijs. Lielajos ciklos visi notikumi atkārtojas. prāts var piekrist apmātībai. ja prāts tās nepārvalda. bet no otras puses – tā ir veselums. Ench. labais ir tas. bet pienākuma vadīts. jēdziens ir domas saturs par apzīmēto lietu. (Epiktet. no otras – garīgs. (1) Materiālisms. Ētisko uzskatu metafiziskie priekšnosacījumi: antropoloģija. Afektīvās dziņas ir pārmērīgas. bet prieks.2. Nevis nāve pati par sevi ir briesmīga..1. kas nozīmē.) Afektiem kā kaislībām pretī atrodas cēlie afekti: tiekšanās pēc pareizās gribēšanas. kas ir visiem cilvēkiem kopēji. ka kaut kas ir tā un ne savādāk. no cilvēka dabiskajām pamatdziņām. Labais balstās uz dabiskajiem jeb dabas tikumiem. ar kuru mēs apzīmējam kādu lietu. Filozofijas vēsture (1) mūsu sajūtu orgāni ir atradušies normālā stāvoklī.1.. 3. (1) Dvēsele ir tas spēks. kam piemīt telpiskums. bet var arī nepiekrist. Cilvēku dvēsele. gan Providence (Pronoia) un liktenis (Heimarmene). Vadošā dvēseles daļa cilvēkā ir saistīta ar prātu – vadošā dvēsele. vispārēja cilvēku mīlestība. Dabisko tiesību ideja kā pozitīvo tiesību pamats. jēdziens un slēdziens. Naturālisms un pienākums. (2) Jēdzieni veido spriedumus. 1 . Esamība ir tas. Fizika. Prāts ir brīvs. gan pasaules likums (Nomos). figūru un tematizēja disjunktīvo slēdzienu un hipotētisko slēdzienu. Viss notiek pēc stingas kārtības un lielos ciklos. bet mūsu priekšstati par nāvi. tamdēļ ir jārīkojas saskaņā ar savu prātu. kas ir mūžīgi un visiem saistoši. oikeiosis). Tikumības pamatā ir mūsu pienākums rīkoties saskaņā ar dabiskajām normām. pašapziņa. II 29). (3) Determinisms – pasaulē valda stingras. ja tajās nepiedalās prāts.2. tie izsaka vidējās. (1) Spriedums raksturo subjekta viedokli. Dziņas pieder pie sajūtu dvēseles. Dialektika kā dialoģiskās runāšanas un domāšanas māksla.Edmunds Apsalons. vispārēja vienlīdzība. Romiešu tiesības. bet mūsu viedokļi par lietām. kas izsauc cilvēka kustību – dvēsele kā dzīvība. Ētiski rīkoties nozīmē rīkoties saskaņā ar savu dabu. (3) uztveršanas akts ir bijis pietiekoši ilgs un pietiekoši pamatīgs. Nevis pašas lietas samulsina un satrauc cilvēku. Eudemonija. nevis bailes. Jēdziens nav vārds. ka visi cilvēki šo likumu priekšā ir vienādi. Stoicisma ētika. Veģetatīvā. kas izriet no cilvēka dabiskajām dziņām. Piekrišana savukārt norāda uz pārliecību. kaut kas juteklisks.

ir pirmais likums (Marks Aurēlijs). Ench. 1.. kad sāpes rimstas.56) Cilvēkam jādzīvo saskaņā ar savu būtību. taču baudas ir dažādas. kā nav: Nav jābaidās no nāves. (5) Gnomologium Vaticanum Epicureum – Epikūra un viņa skolnieku citātu apkopojums. nevis haosu. Sirons (Vergīlija skolotājs). No Epikūra daudzajiem sarakstītajiem darbiem (300 tīstokļi. Filozofijas vēsture 1 Ja mēs rīkosimies dabiski. Cilvēka autarķija – pašpietiekamība (οἰκείωσις). 2 . bet nomierinātas Epikūrismu kā skolu vieno nevis noteikti filozofiski principi. 341-270).4. Epikūrisms. kurš ir neietekmējams.. kas nav mūsu pašu radīts. . Ņem to. kurš zina.). pēc kura notiek viss. to neskar dziņas. Tas. kad būs nāve – tad es nebūšu. (2) Vēstule Hērodotam par atziņas teoriju un dabas filozofiju. Dzīvot dabiski nozīmē dzīvot saskaņā ar savu likteni. kamēr nāves nav. tad kamdēļ piepūlēties? Īsta bauda ir sāpju trūkums. Tikums nozīmē likuma paklausību. Nāc iekšā ceļiniek! Viesmīlīgs namatēvs tevi sagaidīs ar maizi un ūdeni pārpilnībā. Kam par maz ir ar mazumu. savrupi un jāattīsta spēja baudīt to mazumu. Stoiķis ir reālists: paciet un atsakies (sustine et abstine). Bauda ir augstākais labums. ja piepūle ir pārāk liela. Lai sasniegtu baudu ir nepieciešama piepūle. Liktenis un brīvība. Jo tavas iekāres šeit netiks kairinātas. pārveidots. sevis pārvarēšanu. aktīva rīcība. kas izriet no tavas filozofijas. Tits Lukrēcijs Kārs (Titus Lucretius Carus. kas pārvalda sevi. bet grūtais ceļš. Visvairāk rūpējies par to. bet gan dari to. (4) Kyriai doxa – 40 atziņas. ir. kurš ir brīvs.) Būt apātiskam nozīmē. pienākuma apziņu. mācība. Griba glābs cilvēku. Labprātīgo liktenis ved. jo ir jāapklusina afekti. kuru nav iespējams izmainīt. saskaņā ar prātu. paliek par sevi. Otrajā pusē atrodas mūsu liktenis. kas tev ir. jo griba ir cilvēkā spēcīgākais. Vienaldzība attiecībā pret dziņām un kaislībām. Gudrais ir tikumiskais ideāls. ko tev dod un nedomā par to. dziņas. Tikumu ceļš nav ērtais ceļš. lai tu paliktu pats par sevi! (Seneka. viedokļi. Piekrist vai nepiekrist (synkatathesis) ir vienīgā mūsu brīvība. Stoiķis ir fatālists. Brīvība pakļaušanās saviem pienākumiem. kas ir viņa varā. Metrodors no Lampsakosas (mācība par baudu). nelabprātīgo – velk! Lucius Annaeus Seneca (1-65. kas nav mūsu varā. tad būs arī ceļš. neļauj sevi nekam satraukt. Laimi sniedz nevis baudas. Liktenis ir cēlonis. tas. ir laimīgs. bet gan ēd! (Epiktets. Ja tev būs griba. Tas. Ārpus mūsu varas ir mūsu miesa. kam piemīt gudrība kā dzīvot: No visām lietām vienas ir mūsu varā.1. ko tev nedod (Epiktets. citas nav. iekāres: tas viss. (2) Apātija. tas ir neietekmējams. kurš ir viņš pats. to mēs nespējam ietekmēt. Nav vērts satraukties par to. tas arī pievēršas tam. Apollodoross (daudzrakstītājs. kuru neskar dziņas tas ir brīvs. tad mēs būsim laimīgi. nevis ļauno.Edmunds Apsalons. Epistulae morales ad Lucilium Helēnisma laikmeta filozofija 2: Epikūrisms un skepticisms 1. jo nenodarbojas ar sistemātiskiem filozofiskiem apcerējumiem. tikmēr es esmu. Cilvēks ir sabiedriska būtne. tas ir kosmosa likums. viņš meklē arī saprātīgo citos. stāvoklis: tas viss. Meklējot saprātīgo sevī. bet tikums. Cilvēks laimīgs var būt tikai iekšēji. bet paša Epikūra personība. kas notiek. 37 grāmatas darbam Peri physeos) saglabājušies tikai fragmenti: (1) Vēstule Monoikejam par ētiku. Filozofija kā zinātne un filozofijas kā dzīves veids – dzīves filozofija. Ep. Nāve uz mani neattiecas. jo bija gudrības mīlētājs. stingra pozīcija pret savām dziņām. Morāles uzdevums ir padarīt cilvēkus laimīgus. Epikūra dārzs noteica skolas nosaukumu Atēnās (tie no tā dārza). būt brīvam no iekārēm. tāpēc jādzīvo nemanāmi. Ēdot nerunā. Epikūrs no Samosas (Ἐπίκουρος. Savu likteni mēs nevaram izmainīt. „dārza tirāns”). dzejojums Par lietu dabu (De rerum natura). Tas. Loģika: sensuālisms. Zenons no Sodonas. Gudrais. bet tas vienīgais ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums. Gudrais ir tas. Bez apātijas nav iespējama aktīva dzīve. tas pārvalda sevi. 3. Gudrajam piemīt visi tikumi un viņš rīkojas vienmēr pareizi. 35).g. kas ir mūsu varā. īpašums. Brīvība ir nepieciešamības veids. Nav. (3) Vēstule Pītoklam par astronomiju un metereoloģiju. Mēs esam valdnieki vienīgi pār saviem priekšstatiem. Faidross (viņu klausījās Cicerons). Dzīve ir nejaušību virtene. kas ir viņa varā un novēršas no tā.. Aktīva dzīve. ko iemācīties no galvas. kas nav viņa varā.. ka tu esi filozofs . Viņš ir patiesi nesatricināms (atarakse) un patiesi laimīgs. jo. Brīvība ir brīvība izvēlēties labo. pakļaušanās liktenim. jo tas nav no mums atkarīgs. Praktiskās tikumu mācības divas pamata prasības: (1) Vita activa. var tapt mūsu izmainīts. saskaņā ar dabiskajiem likumiem. Gudrais izzina pasaules likumsakarīgumu un caur to arī savas dzīves likumsakarīgumu. kam ir izpratne. 96-55 p. Liktenis ir visvarens. Epikūrs ir un nav filozofs. Praktiskā tikumu mācība. pār savu prātu. Mūs nedrīkst ietekmēt dziņas. cilvēkam ir jāpilda savs cilvēka pienākums. paraugs filozofiskam dzīves veidam. kas ir mūsu pašu radīts.). Tev ir nevis jāstāsta. bauda ir tad. likumu. kā ir jāēd. tam par maz būs arī ar visu.ē.m. kad cilvēks meklē sevi. Priekšstati pieprasa mūsu piekrišanu. Mūsu varā ir mūsu priekšstati. viņš vienlaicīgi meklē arī citu.

Fizika: atomisms un nejaušība. Katra tapšana ir tikai atomu pārgrupēšanās. jādzīvo noslēgti.Edmunds Apsalons. bet gan subjektīvs princips. Atomiem nav kvalitatīvu raksturojumu. Filozofijas vēsture Epikūrismā loģiku sauc par Kanoniku . kad mēs sākam par tiem spriest. Mums ir jāizvēlas tās baudas. atomi nonāk saskarsmē viens ar otru. 2. Novirzoties no savas trajektorijas. Tukšā telpa ir bez robežām. pats savas dzīves noteicējs. kas rodas. Pie atarakses mēs nonāksim caur garīgām baudām. ir atomi. kas nebūtu apšaubāmas. balstoties uz kuriem mēs varētu iegūt drošas zināšanas. ja nekam pasaulē nav nekādu cēloņu. Tikumiski labais ir saistīts ar baudu. respektīvi. Pīroniskais skepticisms. balstoties uz objektu starojumu. lai izvairītos no nebaudāmā un rast dvēseles mieru. lai nonāktu pie patiesības. Dvēsele ir smalka matērija. kas ar cilvēku notiek izsaka nevis nepieciešamību. kad mūsu dvēseli nesatricina nekādi pārdzīvojumi. ataraxía. Taču atomi novirzās (declinatio) no savas trajektorijas.patiesas izzināšanas principu mācība.1. ko mēs savā dzīvē darām. Tas. Ar baudīšanu mēs apliecinām dzīvi. lai mēs spētu atbrīvoties no tā. Šie attēli ir materiālās idejas (Eidola) kā pretstats Platona ideālajiem veidoliem (idejām). Ārpus prāta un tikumības nav patiesu baudu. draudzība ir gudrības auglis. ne kā tas notiks. Epikūrisms atjauno Demokrita atomismu pasaules skaidrojumā – metafizikā. sképtesthai. tad cilvēkam nav nekāda iepriekš noteikta likteņa. viņš var baudīt. Maldi un nepatiesība sākas tad. Karneads – loģikas izmantošana nesniedz mūsu zināšanām drošu. dzīves gudrība. Atomu veidu skaits ir ierobežots. Epikūrisms un stoicisms kā dogmatisms. dabiski tie tukšajā telpā kristu taisnā virzienā uz leju. nevis miesiskām baudām. Brīvība ir iespējama tikai tad. tālāk nedalāmu elementu – no atomiem. viss pēc kā mēs tiecamies galu galā ir tā labsajūta pēc kā tiecas mūsu miesa. balstoties uz savu brīvo gribu. 2. Ja mūsu atziņai nav drošu pamatu. no bailēm. Ētika: hedonisms (eidamonisms). kurā atomi kustas. Vidējā un jaunākā Akadēmija. pārvietojas. Vienīgais. ja viss pasaulē ir nejaušs. Mēs tiecamies pēc laimīgas dzīves. ar kurām tu apliecini savu dzīvi. izzināšana. Karneads (Καρνεάδης. Akadēmiskais un pīroniskais skepticisms. tie savstarpēji atšķiras kvantitatīvi – pēc to formas un smaguma.3. Bauda ir tad. 1. Nejaušā novirze (casu) nozīmē to. mēs esam tendēti saukt to par labu. Ja cilvēks ir brīvs un patstāvīgs. gan tam pretējo. Cilvēks ir brīvs. Individuālisms. neapšaubāmu raksturu. Visa izzināšana balstās uz mūsu sajūtām. 1 . ir atkarīgs no atomu smaguma un atomu ietekmi vienam uz otru (mehanicisms). kurus mēs uztveram ar sajūtām. Arkesilaoss – mūsu atziņai nav evidentu pieredzes pamatu. izmaiņas. pozitīvs dzīves apliecinājums. ir jāpietiek pašiem ar sevi. kurš ielaužas mūsos un nonāk līdz sirdij. pats savas dzīves radītājs. tad mūsu mērķis ir atturēties no spriedumiem (epohē) un tikai tādējādi mēs iegūsim dvēseles mieru. jēdzieniskā domāšana ir asociatīvā domāšana. materiālā pasaules daļa: atomi. Ja pasaulē valda nevis nepieciešamība. cenšanos apšaubīt visu. Šie starojumi rada mums priekšstatus par objektiem. viņam nav jācieš. Mēs varam izzināt to. mēs esam tendēti saukt to par sliktu. Epikūrisms kā dzīves veids. Ar loģiskiem līdzekļiem mēs vienādi varam pierādīt gan vienu. Mums ir jābūt pašpietiekamiem. ir jābūt pieticīgiem. skatīties. Blakus atomiem pasauli veido vēl arī tukšā telpa. Viss. Laimes meklēšana kopā ar dažiem draugiem. Tas notiek pēkšņi un mēs nekad nevaram paredzēt ne. Atomu deklinācija ir nejauša. par ko mēs varam radīt priekšstatus. Bauda ir miers un klusums: atarakse (ἀταραξία. Psihiskā realitāte ir patiesa realitāte. Ar savu dzīvi mums ir jāapliecina dzīve. izzušana – visas kvalitatīvās izmaiņas pasaulē. Skepticisms nozīmē metodisku šaubu pielietošanu. piešķir tai jēgu.2. bet ne katras baudas iz dzīvi apliecinošas. Savā gribā cilvēks ir absolūti brīvs. Starp tiem pastāv līdzības. no sāpēm. bet ne egoisms. pēc kā tiecas mūsu dvēsele. no kuriem viss rodas un kuros viss sadalās. kas ļauj mums grupēt atomus noteiktos veidos. 214-129). Tas. Atomi savienojas viens ar otru jaunās un arvien jaunās kombinācijās. Tapšanas pamats ir substancionālā. Draudzības kults. par ķermenisko realitāti. bet nejaušību. Patiesība ir sasniedzama tikai dievam un nevis cilvēkam. sajūtu uztvērumiem: No objektiem tiek izstaroti to attēli. Arī gars un dvēsele ir materiāli. Bauda ir dvēseles dzīves sākums un beigas. izzināšanas mērķis ir dzīve. Ja kaut kas mums nepatīk un nesniedz mums baudu. Filozofija ir darbība. Mums ir jādzīvo tā. Ja kaut kas mums patīk un sniedz mums baudu. kad mums nekas nesāp. radošs. Katrs jēdziens ir tikai mūsu atmiņas par sākotnējiem priekšstatiem. Draudzība padara mūs laimīgus. ir pakļauts mērķim. ja nav nepieciešamības. ko mēs izvēlamies. kad mēs sākam domāt par saviem priekšstatiem. bet katrā veidā ir neierobežots atomu skaits. Labais ir nevis kāds objektīvs princips. no materiāliem atomiem sastāvoši. Viss. Kas ir patiesības kritērijs? Sajūtu uztvērumi vienmēr ir patiesi. kad tas notiks. kuras ir saprātīgas visai mūsu dzīvei. pieredzes patiesību. Atomiem no savas dabas ir raksturīga taisnvirziena kustība. Mums nav jāvēlas daudz. mums ir jāpietiek ar mazumu. Nekas nerodas no nekā. nekas nekļūst par neko. spēja baudīt ir cilvēka brīvības izpausme. 1. Baudas ir cilvēku mērķis. kas spēj ietekmēt dvēseli. Izzināšanas mērķis ir nevis zināšanas. kuras mērķis ir nonākt pie laimes.2. Cilvēka dzīve ir atkarīga tikai no viņa paša. kas pasaulē ir mūžīgs. nevis ir katrreizēji kādas iegribas apmierinājumi. Dvēsele ir dalāma un tamdēļ arī mirstīga kā ķermenis. kas liedz mums baudīt: jāatbrīvojas no ciešanām. pie laimīgas dzīves. no viņa gribas. jo patiesās baudas ir tās. bezgalīga. bet tomēr matērija. Jaunajā Akadēmijā epohē princips kļuva par teorētisku principu. ka pasaulē nepastāv nepieciešamība un cēlonība. Labais norāda uz kaut kā spējām apmierināt mūsu vēlmes. Patiess ir viss. Pasaule sastāv no bezgalīga skaita pamatelementu. Arkesilaoss (315-242). bet tikai nejaušība. nesatricināmība). Dogmatismam pretējais jēdziens – skepticisms (σκέπτεσθαι. ar to arī iesākas rašanās. lūkoties) 2. tas miers.

epohē) un pēc tam dvēseles mieru (ataraksia). g. Vidējā Platonisma jeb Eklektiskā Platonisma pārstāvji: Trasils. Gudrība ir atturēšanās no spriedumiem. jo tuvāk nonāks līdz dievišķajai idejai 1. Nikomahs no Gerasas (150 g. Matērija ir cilvēcisko grēku cēlonis. sasniegt no sākuma atturēšanos (no spriedumiem . Mēs nevaram pateikt. Dieva ideja kā pasaules Logos. procesi. tad mēs būsim apšaubījuši pašu iespēju par kaut ko šaubīties. norādot tā īpašības. (2) Sapņu arguments. Šaubas kā "reditus in se ipsum".). Pasaule ir duālistiska: Dievs un matērija. Stoicisms un Neopitagorisms. Logos ir Dieva gudrība un 2 . Kristus prototips). Šie argumenti kalpo sekojošām diskriminācijām: (1) Lai diskriminētu ārējo sajūtu evidenci (iespēju kā ārējās sajūtas var sniegt mums kādu nepastarpināti patiesu atziņu). Dievs ir esošais. vienlaicīgi ir atbrīvojies no jebkādām teorētiskajām saistībām . Šaubas jau kā ir refleksija . Nepieciešams kāds starpnieks. Aleksandrijas Filons (Philo Iudaeus.ē. uzskatiem. Matērija ir radītā pasaule. kura iesākas ar šaubām. Sextos Empeirikós. Miesa ir dvēseles kaps. Ar šaubu palīdzību domājošais subjekts koncentrē uzmanību pats uz sevi . Parādības vienmēr ir subjektīvas. Mums ir jāreflektē par šaubu iespējamības nosacījumiem .mēs apšaubām to. Centrālais filozofijas jēdziens – Dievs. mūsu pasaule. jo.1. ka viņš ir. kuri varētu kalpot par drošo fundamentu filozofēšanai. patiesas. p. Skepse ir līdzeklis (māksla) kā izvairīties no saturiskiem spriedumiem. kurai nav nepieciešams nekāds pamatojumus. vai tās ir pareizas.lai noskaidrotu: (1) kāpēc viņš ir pārliecināts par to. Jo dziļāk cilvēks iedziļināsies sevī. tāpēc labāk vispār atturēties no jebkādiem spriedumiem.). mantika un maģija.ē. šaubas ir teorētisks pasākums. ko mēs apšaubām. Vecās Derības filozofiska interpretācija. mēs varam izzināt lietas tikai tādas. bet gan tā ir filozofēšana. priekšstatiem . Celsuss. ka antīkajiem skeptiķiem šaubas ir pašmērķis. 1.).m. par ko viņš ir pārliecināts. Šie šaubu iespējamības nosacījumi ir arī tas šaubu fundaments. norobežošanās no pasaules. mēs varam pateikt tikai to. Svētos rakstus ir nepieciešams iztulkot alegoriski. ka skepse ir māksla. Sextus Empiricus 1. gars un miesas.šaubas nedrīkst kļūt par dzīves veidu. (Sextus Empiricus. Pārmetumi antīkajiem skeptiķiem: (1) Ka tie ir šaubījušies tikai šaubīšanās pēc. Philo Alexandrinus 25. bet domas.ē. Ja mēs ievērosim epohē principu. Logos ir ideju ideja. strukturē kosmosu no haosa. pateicoties pretnostādīto lietu un argumentu vienādajai vērtībai. 94). Ar šaubu palīdzību nepieciešams izzināt noteiktus neapšaubāmus principus. Šaubas ir pirmais jeb sākotnējais refleksijas akts. vai tās nav vienīgi un tikai aizspriedumi. kura iedarbojas uz lietām un rada tās. mistika. 2. ja mēs apšaubīsim tos.m. racionālajā pasaulē. Taču šim duālismam nav jāpastāv mūžīgi. lai paliktu nenoteiktībā un neapņēmībā. Šaubīšanās kā filozofēšana. tikai citādā veidā. Dieva dēls. kurš ir mācījies no vēsturiskā Mozus.m. Cilvēks. un tamdēļ .) Radikāls skepticisms: Mēs vispār nevaram izzināt lietas. tādus principus. dieva dēls un palīgs. Pasaule ir radīta. (3) vai šīs pārliecības ir pamatotas. un no tā. (2) kā viņš pie šīs pārliecības ir nonācis. Filozofijas vēsture 1 Pīrons no Elisas (Πύρρων./2. zināšanas un ticība. Skeptiskā filozofija iesākas nevis ar kaut kādu viedokli. Dievs ir attālinājies no pasaules.refleksija. ir nepieciešams atjaunot dieva un pasaules vienotību.i. es nevienam nevaru dot priekšroku. Matērija ir pasaules ļaunais princips. viedokļi un priekšstati par tiem. pie kuriem šaubas kā tādas būs iespējamas. Pitagoriešu pieeja noteiks neoplatoniķu domāšanas pamatstruktūru. Platons bija grieķiski runājošs Mozus.par tiem nosacījumiem. daudz vērtīgāku mērķu sasniegšanai. otrs Dievs. kā arī praktiskajā jomā. tās ir kaut kādas domas. nevaru nevienu no tiem izvēlēties. 360-270 p.Edmunds Apsalons. nevis līdzeklis citu.līdz ar to viņš ir stabilizējis savu epohē un tuvojas dvēseles mieram. uzskati. Dieva ideja spēs atmodināt mūsos dievišķo. Apūlijs no Madauras. Mums nevis ir jāierobežo savas kaislības un afekti. mēs apšaubām ne jau pašu realitāti. spēku spēks.. Visa tā rezultātā ir jāievēro epohē princips – jāatturas no jebkādiem spriedumiem tiklab teorētiskajā. 1968. sakārto pasauli sugās un veidos. kuram sekojot mēs sasniegsim laimīgu dzīvi. t. tīrība un netīrība.(2) Lai diskriminētu iekšējo sajūtu evidenci. taču radīta nevis no nekā. p. Dieva pārstāvis un sūtnis. augstākais eņģelis. kurai nav nepieciešamas nekādas garantijas. Senie grieķu filozofi ir zinājuši Veco Derību un ir runājuši par to pašu. utt. Fr. kurš to ir pieņēmis skeptisko principu. kas Dievs ir. Plutarhs (45-125). nevis praktisks . bet mēs apšaubām mūsu domas par realitāti . Dievs ir transcendents un kā tāds – pilnīgi pretējs pasaulei – pasaules pretstats. kas ir mūžīga. Grundriss der pyrrhonischen Skepsis. Neopitagorisms. Neoplatonisma priekšteči: Neopitagorisms un Aleksandrijas Filons. 1. Uzskats. Nepieciešams kāds tilts starp abiem pretpoliem. Pamatdomas: pitagoriskais duālisms: viņpusējais un šaipusējais.refleksīvs akts. g. (2) Antīkie skeptiķi ir šaubas attiecinājuši uz praktisko sfēru. Tas. Albinoss. nekritiski pieņemti viedokļi. tad spēsim sasniegt ataraksi – dvēseles mieru. kādas tās ir.princips.kad tematizēti tiek nevis pasaules lietas. Seksts Empīriķis apgalvo. – 40 g. notikumi. un es iegūšu dvēseles mieru. Šaubas kā refleksija. kādas tās mums parādās. Logos kā vidējā būtība iedarbojas uz pasauli. kuri varētu kalpot par izejas punktu tālākai filozofēšanai. Teons no Smirnas. bet pilnībā tie jāpārvar. Austrumu domāšanas ienākšana grieķiskajā. Gaioss. Apolonijs no Tiānas (1. Skepse ir māksla visas visos iespējamos veidos parādošās un domātās lietas pretnostādīt vienu otrai. Antīkā skepticisma spēcīgākie argumenti: (1) Arguments par sajūtu maldīgumu.2. Skepse ir praktisks princips . ar kura palīdzību mēs distancējamies no naivām pārliecībām. gs. jo Dievs ir kas vairāk kā visas iespējamās esošā īpašības. Šaubās funkcionē pastarpinātais tematizācijas veids .3. taču šo esošo mēs nevaram raksturot. kuru raksturo tādi pamata jēdzieni kā askēze. kā domāšanas akts ir attiecināmas vienīgi un tikai uz teorētisko sfēru. Negatīvā teoloģija. Logos un Mythos. balstoties uz sava laika filozofisko skolu atziņām: Platonisms. kurš pats ir neapšaubāms. pārdomas par transcendento. Nigidius Figulus (45. gs. bet radīta no matērijas.) un Seksts Empīriķis (Σέξτος Ἐμπειρικός. Visi argumenti ir vienlīdzīgi.uz savām domām.

jo pasīvāka tā ir. Identitāte (tautoes) Atšķirība (heterotes) (5) Dvēsele (ψυχή. Bet gars savas formas iegūst no Pirmā no Viena. Dievs ir tikai pirmā hipostāze. Viss ir no viņa. Gars izpaužas idejās.τὰ πάντα) un pārjutekliskā (vienotais . Matērijā vairs nav nekā pozitīva. Logos piemīt cilvēkam kā visa mērogs un arhetips. nemainība. kas domā – dvēselē. Dievs ir avots.τò ἕν) Duālisms. Plotīns (Plotinos). Dievs nav kaut kas. ir nepieciešams atbrīvoties no miesiskā. Visa pasaule ir Dieva emanāciju pakāpes. lai tam pietuvotos. Cilvēkam vienam pašam tas nav iespējams. (4) Gars (νοῦς). jo tieši vārds ir starpnieks starp ideju un pasauli. Gars ir tas. Taču. bet gan spiesta pakļauties ķermeniskajai cēlonībai – instinktiem. (1) Emanāciju mācība. Dievs nav gars. Ir jāaizver acis. Pirmais. (6) Matērija (hile). Dvēseliskā zemākā pakāpē ir daba. Darbus apkopoja viņa skolnieks Porfīrijs: sešas grāmatas. Pirmā Eneādu grupa – ētiskās pārdomas. ἐννεάς. normās. viņš ir tikai Dievam līdzīgs. Dieva absolūtā transcendence. Uz Dievu nevar attiecināt nevienu predikātu. Dieva palīdzība. Plotīns. Kustība. kuru mēs iegūstam no jutekliski uztveramās pasaules. kas ir pār visu pasaulē. aktivitātes. Pēdējais emanācijas pakāpiens ir matērija. Dvēsele ir kaut kas vidējs starp inteligiblo (Dievs. Gars ir otrs Dievs. ka Dievs ir viens. Neoplatonisms: Plotīns (Πλωτίνος. Iesākumā bija vārds! Logos ir vārds. Dievs nav ne telpā. 1 . 204-269). jo Dieva starojums kļūst arvien vājāk un vājāks. Dievs nav esošais. deviņniecība). bet pasauli var izzināt caur Dieva izzināšanu. jo esošais ir ar formu. gars. Esamībai ir divas polāras sfēras – jutekliskā (viss . Dieva dēls. Nākamās hipostāzes – gars un dvēseles nav dievišķas. ir dvēsele: gars rada domas. kas izstrāvojas no gara. (3) Vienotais (hen). Logos ir pasaules dvēsele un mīt mūsu dvēselēs. piektā – par garu un idejām. otrā un trešā – par pasauli. tās pastāv tajā. gadā ierodas Romā un atver savu filozofisko skolu. Dievs nav ne gars. bet Dievs ir pirms formām. Dievam nepiemīt ne kustība. Ja dvēsele ir iesprostota ķermeni. Pasaule ir Dieva emanācijas: Viens ir viss. tad tā vairs nav brīva. Formas nāk no dvēseles. Dievs ir ne tikai ārpus pasaules (transcendents). ne miers. Amonioss Sakas no Aleksandrijas (242. . Pirmais. pirmais. bet virzienā no vispārējā pie atsevišķā (filozofija). kas rada pasauli – gars ir pasauli radošais princips – demiurgs. visas atšķirīgas realitātes ir vienas realitātes attēli. Dievs ir pāri esošajam esošais. Monisms. caur ko pasaule ir radīta. 54 raksti sešās grupās. pateicoties formām. par Dievu nav zinātnes. bet gan tikai negācija. brīvības. kas radīts no Dieva. kas abus pretpolus apvieno. Visa jutekliskā pasaule ir vārda iemiesojums. Daba pastāv telpā un laikā. katrā deviņas nodaļas (Enneādas.Edmunds Apsalons. Jo mazāk dabā ir gara. Jauna filozofēšanas ievirze – reliģiskimītiskā filozofēšana. Dievu nevar izzināt caur pasaules izzināšanu. starp juteklisko un garīgo. Ja dvēsele ir ārpus ķermeņa. lai ieraudzītu citu seju. ir vajadzīga palīdzība no ārpuses. bet Dievs ir pirms gara. likumos. Dvēsele ir tā gaisma. Caur klusēšanu jeb domāšanu par Dievu mēs pietuvojamies Dievam. tāpēc garu var uzskatīt par pirmā attēlu. Vienīgais Dieva pozitīvais raksturojums ir tas. Vārds ir gan jutekliski uztverams (kā pateiktais) un garīgi uztveramais (kā domātais). pasaule tiek radīta pēc garīgo ideju parauga. 244. Matērija ir labā negācija – matērija ir ļaunā princips. ne kvantitatīvi. Piecas kategorijas. bet vispār ārpus esošā. bet ne katrs to izmanto. no kura viss emanē jeb izstrāvo. Gars nav Dievs. dvēsele savas formas iegūst no gara. dvēsele) un juteklisko.. ir gars (Nous). Mistika kā acu aizvēršana. tas pirmais rodas no pirmā. 2. viens. ko gars rada. vairs nav pavēlniece pati sev. Dabā brīvības vietā nāk instinkts. Filozofijas vēsture prāts. (2) Dievs. Ekstāze un gudrība. Gars atrodas vēl ļoti tuvu pirmajām. kas rodas no pirmā un vienīgā. . ne dvēsele. katram tas ir iespējams. jo gars ir esošo lietu gars. esošā struktūrās. Patstāvība. Starp abiem pretpoliem pastāv esošā starp-sfēras. Neoplatonisms kā jaunā mitoloģija. Dievs nav nosakāms ne kvalitatīvi. ceturtā – par dvēseli. Gars rada pasauli pēc līdzības ar sevi. ne laikā. Pasaule kļūst par realitāti. Jo tuvāk mēs esam materiālajai pasaulei. Gars nav pirmais. Dievs ir viens kā pirmais. daudzo negācija. Porfīrijs. psihe). Par Dievu nav jēdziena. Dievs ir viņpus esošā. miesiskais.. Misticisms – Myo – klusēšana. Pasaule mums ir jāizzina nevis virzienā no atsevišķā pie vispārīgā (zinātne).). jo mazāk tajā ir spēka. kurās domā gars: (1) (2) (3) (4) (5) Esošais. sestā – par augstāko principu un labo. tad tā ir brīva un spēj spontāni radīt kā cēlonis noteiktas sekas. g.

ka cilvēkā ir kāds centrs. sīrietis Prokls (410-85). Ceļš pie laimes ir ceļš pie patiesi esošā – pie garīgā. kas ir dievišķs. Jo vairāk garīguma. Plotīna skolnieki: Porfīrijs (232-304). Dvēsele nonākot ķermenī. tā kļūst patiesi par sevi pašu. jo vairāk brīvības. jo vairāk vienotības un jo vairāk laimes. Ķeizars Justiniāns 529. Šo dvēseles iespēju nosaka griba. Kad dvēsele ierauga garu. Cilvēka substancionālais ir viņa tikumiskums. Cilvēka uzdevums šajā pasaulē: dvēselei ir jāattīrās no sava grēcīguma. gadā slēdz Platona Akadēmiju Atēnās. ekstātisks akts. Pēdējie septiņi Akadēmijas skolotāji dodas trimdā. tā kļūst substancionāla. 2 . kuram mēs tuvojamies caur attīrīšanos. Tikumiskais ceļš kā ontoloģiskais ceļš – patiesās esamības apjēgšana. formu izsaka ideja. ejot no šķietamā pie esošā. Mākslinieks ir nevis dabas attēlotājs. Šis akts padara mūs līdzīgus dievišķajam. Skaistais (dabiskais un mākslīgais) ir dēļ formas. jo atsevišķās dvēseles ir pasaules dvēseles viens moments. apgaismību (atklāsmi) un vienotības nodibināšanu (unio mystica). tā pati kļūst par garu. Filozofijas vēsture 1 (7) Cilvēka uzdevums pasaulē: griba. kļūt vienotai ar garu. vienotais raksturojas kā griba – labā griba (gribēt labo). Ja dvēsele atbrīvojas no ķermeņa. Cilvēks nevis ir tikumiska persona. kļūst grēcīga. 15 grāmatas darbam Pret kristiešiem. cilvēks top par tikumisku. ļauties kļūt apgaismotai no gara. tuvojoties sākotnējam. bet arī visgrūtākais un visretāk sastopamais: mistiskā savienošanās ar garīgo ir personisks. ebrejs. jo tas ir harmonisks. Tas notiek individuālajās dvēselēs.Edmunds Apsalons. Kosmoss ir skaists. Cilvēkam ir iespēja pacelties pie garīgā. tai jākļūst līdzīgai Dievam. bet nepadara mūs dievišķus. pirmajam. tai jākļūst par garu. Unio mystica ir augstākais uzdevums. ir jāpārvar sava individualitāte. Dievišķais pirmais. lai varētu kļūt par vienu. mākslinieks ir ideju kalps. Visam esošajam nepieciešami ir jāatgriežas savā izejas punktā. tad tai ir iespējams attīrīties un atkal savienoties ar garu. īstajam. nonākt saskarsmē ar pasauli tamdēļ. mākslas kalps. Cilvēka dievišķais centrs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful