3.

1 Lokasi MaIaysia (a) di Asia Tonggaia
(ii) Kcdudukan Ma!aysIa dcngan ncgara-ncgara
jIran dI AsIa Tcnggara.
Ma!aysIa:-
1. 5cmcnanjung
Ma!aysIa.
2. Ma!aysIa
TImur
Laut ChIna 5c!atan
Tcntukan kcdudukan atau !nkasI dcngan
mcnggunakan knmpas.
Knmpas scntIasa mcngarah kc UTARA.
Kcdudukan Ma!aysIa dI Bcnua AsIa
Kcdudukan Ma!aysIa dI AsIa Tcnggara
Laut ChIna
5c!atan
Lautan HIndI
Lautan PasIfIk
5na!an Bnnus!
Apakah yang mcmIsahkan 5cmcnanjung Ma!aysIa
dcngan ncgara 5Ingapura?
5Ingapura
Jawapan
5c!at Mc!aka