MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN

(MTA) PUSAT
http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556
Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288
Ahad, 07 Pebruari 2010/22 Shafar 1431 Brosur No. : 1493/1533/IA

Islam Agama Tauhid (ke-18)
Allah Tuhan Pemilik dan Pemelihara semesta alam (2)
` ` · _ ,` , ·` , · ` ,` ´` ¸` , ` , ´ ¸ · - ` ¸ = = . . , .
.` ,` , ´` , . ¸` , · ¯ ` ¸ ´ , ¸` _ · ¸ ¸` . · ` , , ·· ,
¸ .` ¸ ¸ ¯ ` ¸ - ` , ´' , _ = ` , ´ · . _` . · ,.` · . ·. .
.` , ´ ·` ,` , ·· , = .., , ` ,` . ¯ ¸`, . ` :. ·` ,`, : ¯
.` ,` -` -, , ·· , .¯ ` , _ , · ¸` _ . ` , ´ ¸ · - ` ¸ =
. ..` , = ¸` · ` , ´ · _ _ , ` , ¯ _ ,` . ¸ ` - · ` , ¯ _` , .` , .¯ ,
¸` , · ' . _ = · _ · .` , ´' , _ = ` , ´ · , ·. , . ' ¸ - ,` ·
` · ` ·` ,` ·` · · ,` · . · ` . _ = ` .` - . ¸`,` . ` ·. ¸` , . ` -
¸` , · , ·~ , ¸·,' · ·· ·~
2
Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat
padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah
benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (61)
Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu
dapat dipalingkan? (62)
Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari
ayat-ayat Allah. (63)
Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit
sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta
memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian
itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. (64)
Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. (65) [QS. Al-Mu’min : 61-65]
.` ,` · -` ,` . ` , ` , ´` ` , · · ` , ´ - ` ` ,` ` - · , ··~ ,
¸` ,. · ' . _ . ,.` · . ·. . .' ¸. - ` : = _ · ·
,`, , ´ , ··· , ·. , · . ·` ,` , . , - , = _ · ` _` `, ` ¸ · ,
- ` · .` ,` , ´ ` _ `, . ·` .·` , _ ` · ·` , , ·· , ¸. · ,
¸` , -` , ` ,` , - .` , ` , -` _ , ` , · ` .` _ , ·· , .,.·,' ·
··~ ··
Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan
kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan
kepada Kami? (115)
3
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) ‘Arsy yang mulia.
(116)
Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal
tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya
perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
itu tiada beruntung. (117)
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan
Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik”. (118) [QS. Al-
Mu’minuun : 115-118]
.` ,` ` · ` ,` ` ¯ . ¯ ,` , · ` ¸ · , ` ¸` _ . ¸ ¸ · , . , .` , ` , ,
.` ,` , ¯ · · ¸ · . = , ~ , , _` .` .,` ' .` _ ` ¸ · ¸ ·
,` , = · ¸` , · ' . _ , · , ` , ` , , .` , ` · · ¸ · . = . , · ,
·` , · ` _ -`, . , ` ,` , -`, ,` · `, ¸ .` ¸ ¸ ¯ ` .` , ´ · · , , ` ¸ · ¸ ·
.` ,..` ` · ` ,` ..` ¯ . , , _` .. · ¸.. · . = .` , ` , ,..
.` ,` , -` ` , - , .` ,` , ´ ` ,` ,` , ` ¸ - , ` ,` ,` , ¸ , , - , . ·
¸ · ¸ ¯ . · · ¸ · ` ¸ · · · · . ¯ · ` , ¸ ` , ` ¸ · = -`
.` · = ¸-` .` ¸ ¸.` · , _ · ` ,` ,`.` · , · · , ¸ - ,
.` , ., , -· , .` · _.· · . · · ,.` , ..` , · , ·
4
.` , ¯ ,` `, , -· , .,·,' · . -·
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada
padanya, jika kamu mengetahui?" (84)
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah
kamu tidak ingat?" (85)
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang
Empunya 'Arsy yang besar?" (86)
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah
kamu tidak bertakwa?" (87)
Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala
sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari
(adzab) -Nya, jika kamu mengetahui?" (88)
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "(Kalau
demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?" (89)
Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan
sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (90)
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan
(yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing
tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari
tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah
dari apa yang mereka sifatkan itu, (91)
Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka
Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan. (92) [QS. Al-
Mu’minuun : 84-92]
·` , · ¸ · ¸` , · ' . _ · , .` , , ·· , , .,.` ' . _ ¸ ·
¸` , ·` ,' · ` ,` ` ¯ . . ` , ` , , · , ¸` _ . , ·. , · ` , - ` ¸ ¸ ·
5
.` ,` · ` . , ·~ , ¸` , ` , . ` , ´ ¯ , ' . _ , ` , ´' , _ ¸ · , ·· ,
` ¸ ` , ´ ` ,` _ . ¸ · .` ,` ` - ` , ´` , ¸ ` _ , ·· , ' . _ ¸ ·
.` ,. ` · ` ,` .` ¯ . . ` , ` , , · , . ,` · ' , · ,` ' , · ,
.,· · ·· ·
Fira’un bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?" (23)
Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di
antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang)
mempercayai-Nya". (24)
Berkata Fira’un kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak
mendengarkan?" (25)
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu
yang dahulu". (26)
Fira’un berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu
sekalian benar-benar orang gila". (27)
Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada
di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".
(28) [QS. Asy-Syu’araa’ : 23-28]
¸. · , . ,,` , · ` ¸` , ` _` , ' ,` · = . ¯` , · ¸`, , ¯ `
` ¸. · ·.` .` , ´` , _ , ` ¸` , _ = ,` ` ` · ¸`, .¯ ,` ` ¸ , ` _` , '
·` , · = ·` , - ` · = , ` · ,` ', . · , .` _.` ` ·,, ' · , ·` -
¸ _ .` ` ¸ · ¸` , = , ·· , . = . ¯` , · ¸`, , ¯ `
6
¸ · · . .` , ` , , ` · ` ,` , ` , ` , . , .` -` , ` · . ¸ · ` ¸ · · ,
` ,` , ¯ ¸`, ` ¸` , ` ,` , ` . · ` ,` ,` · , ·· , _ .` ,` ,` ,` , · ·
` ,` , -` _ ` _` , · = , .· ` ,` , ` · ` , , = , ·. , ·' · ·· ·.
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya
Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata:
"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah
ada bagi orang-orang dhalim itu seorang penolong pun. (72)
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya
Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari
apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara
mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (73)
Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon
ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(74) [QS. Al-Maa’idah : 72-74]
· · , , ` ¸ ` , -` ¸` . · .` . ,,` , · ¸` , _ ` , ·, = ¸
¸` , · . ` ¸ .` , ´, · : -` ` ¸ · . = .` ,` · ` ¸ · ¸` , , ¸` ·
` ¸. · · ` , ` · .· ` · ` · ·` · ` .` ¯ . .` ¸ - , ` ¸ ¸` , ·
, ` ¸ ` · ·. · ..` :.` . :. ` ¸. · · ` , ` · .
.` ,` ,` · , ··· , = ,` ` ` · . · , ` ¸ ` , · ¯ · . ` ,` , ` . · ·
7
.` · .` , ,` , · ` .` ·` · ` · ` , , ` , ,` , · ` .` ¯ , .` , ´` , _ , ` ¸` , _
` , .` .` ¯ ` ¸ ` , · , ¸ .` ¸. ¸ ¯ _ · .` , .` , ,` , · .`, ·
` ` , , , ··· , ` ,.` , ` ,. ` · . , . ·` · · ` ,` ,` · ` ,` ,` , ·` .
` ,` , ´ - ` ,`, , · .` :` · , ·· , ·' · ··· ··
Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu
mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan
selain Allah?" Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku
mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah
mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang
ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara
yang ghaib-ghaib". (116)
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau
perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "Sembahlah Allah,
Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka,
selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan
(angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah
Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (117)
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah
hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (118)
[QS. Al-Maa’idah : 116-118]
·. ` ¸.` - ` , · ·` . . = ¸. · ` ¸ ` - ` ¸ · , . = · ·` .
.` ,` · , ·· , , ` , ´' , _ , ' , _ ,` · , = _ · ` ,' -¯ -` ¸ ·
8
.` ,.` . ` -` · · ` ¸` - , .` , ´ ` · ` , ´ , ` · ¯ , ··- ,
·, · ·· ··-
Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada
Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah (138)
Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah,
padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami,
bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati,
(139) [QS. Al-Baqarah : 138-139]
, .` ,` · .¯ ,.` · ` _ ` . , .` ,· ¯ ¯ ` , ` , .` _` · · : ·
.` , ´ .` , , ¸ ` · . ` .` , · , .¸ . ¯ ` ¸ · = ¸ ,` ¯ , ` .` · ¸ ·
` , , ·` -` - . .` , ´ ` · ` , ´ , ` · ¯ .` , ´' , _ , ' , _ =
` ,` , . ·` , , . ` , , ` _ ` -, = .`, ´ ` , , , . ¸_, · ·~
Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa
nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara
kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami
dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan
kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali
(kita)". [QS. Asy-Syuuraa : 15]

Bersambung………

jika kamu mengetahui?" (84) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah. (91) Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak. padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Tuhan (Yang mempunyai) ‘Arsy yang mulia. maka dari jalan manakah kamu ditipu?" (89) "(Kalau ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka. AlMu’minuun : 115-118] : ( ) Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini. tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab) -Nya. (117) Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?" (85) Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?" (86) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah. maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan. dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (116) Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah.Maka Maha Tinggi Allah. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. jika kamu mengetahui?" (88) Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah. (118) [QS." Katakanlah: demikian). (90) Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?" (87) Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi. AlMu’minuun : 84-92] ( ) ( ) 3 ( ) 4 . kalau ada tuhan beserta-Nya. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. dan semua yang ada padanya. (92) [QS. dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik”. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Raja Yang Sebenarnya.

dan tempatnya ialah neraka. (74) [QS. pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : : . (73) Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Itulah Tuhanmu). (26) Fira’un berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila". tidaklah ada bagi orang-orang dhalim itu seorang penolong pun. Al-Maa’idah : 72-74] ( ) 5 ( ) 6 . (24) Berkata Fira’un kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?" (25) Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu". sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. (28) [QS. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil. Fira’un bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?" (23) Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (27) Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal". jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya". Asy-Syu’araa’ : 23-28] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam". (72) Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga". maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.

(116) Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "Sembahlah Allah. bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. Engkau-lah yang mengawasi mereka. selama aku berada di antara mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib". Al-Baqarah : 138-139] ( ) Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali (kita)". Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah (138) Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" Isa menjawab: "Maha Suci Engkau. Tuhanku dan Tuhanmu". Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. bagi kami amalan kami. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). (118) [QS. Asy-Syuuraa : 15] ( 7 ) Bersambung……… 8 . Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. (117) Jika Engkau menyiksa mereka. Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. [QS. (139) [QS. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. dan jika Engkau mengampuni mereka. maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau.( ( : ) : ) Shibghah Allah. maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku. Al-Maa’idah : 116-118] : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful