ஒகடவ ம ரப

கடடறற கல

ககளஞச யம ன வ கக பபடய வ ல இரநத.

ஒகடவ ம ரபப (Octave Mirbeau)
ஒகடவ ம ரப

(ப ர!ஞச ரம ழ ய ல : Octave Mirbeau) (ரபப!வர 16, 1848

– ரபப!வர 16, 1917) ப ர!ஞச எழதத ளரம[1] மறறம ஒர அ!ச யல
ஆரவ

ர[2].

அவர ந ரமணபட ப றநத ர. ப ! னச ன ப ரச நகரல க

கற படததகக

டடபபகள

Le Calvaire (1886)
L'Abbé Jules (1888).
Sébastien Roch (1890).
Le Jardin des supplices (1899).
Le Journal d'une femme de chambre (1900).
Les affaires sont les affaires (1903).
Farces et moralités (1904).
La 628-E8 (1907).

ம ன ர

 Le Foyer (1908).
 Dingo (1913).
 Lettres de l’Inde (1991).

பமறபக ளகள
1. ↑ Pierre Michel - Jean-François Nivet, Octave Mirbeau, l’imprécateur au cœur fidèle,
Librairie Séguier, 1990 ; Robert Ziegler, The Nothing Machine, Rodopi, 2007, ; Cahiers
Octave Mirbeau, 1994-2011.
2. ↑ Octave Mirbeau, Combats politiques, Séguier, 1990 ; Octave Mirbeau, L'Affaire Dreyfus,
Séguier, 1991 ; Reginald Carr, Anarchism in France - The Case Octave Mirbeau,
Manchester, 1977

ள இட

பபகள

 Société Octave Mirbeau.
 ( வ ஞச) Dictionnaire Octave Mirbeau.
 (

வ ஞச) Éditions du Boucher