‫دڤی بابهتیده چهوانیا بهالفکرنا هێال ئهنترنێتێ ئهمێ شلوڤه کین‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

‫بههبینا دوو کومپیوتهرا یان زێدهتر‪ +‬وایرلێس کارت ‪ +‬ژێدهرهکێ ئهنترنێتێ وهک (‪(Reber Quick‬‬
‫نمونه‪ :‬ئهگهر مه لمالێ ژێدهرهکێ ئهنترنێتێ (رێبهر کویکهک) بتنێ ههبت و ‪ 3‬کومپیوتهر‬
‫دڤی دهمیدا ‪ 1‬کومپیوتهر بتنێ دشێت کار ب ئهنترنێتێ بکت و ههردوکێن دی نهشێن کار بئهنترنێتێ‬
‫بکن‪.......‬‬
‫دێ چهوابت ئهگهر ههر دوی دهمیده ههردوکێن دیژی ڤیان کار بئهنترنێتێ بکن؟!!!‬
‫دڤی حالهتیده ئهم پێتڤی بهاڵڤکرنا هێال ئهنترنێتێنه دناف بهرا وان ههرسێ کومپیوتهراده‪.‬‬

‫ئهڤا لخارێ رێکا بهالڤ کرنا هێال انترنێتێیه د ”‪ ”Windows 7‬ده‬
‫هلکرنا وایرلێسێ ههر کومپیوتهرهکێ (بهالفکهر ‪ +‬بکارهێنهر)‬
‫بهالفکهر(المذیع)‪ :‬ئهو کومپیوتهرا هێلێت ئهنترنێتێ ژێ دهێنه بهالف کرن‪.‬‬
‫بکارهێنهر(المستخدم)‪ :‬ئهو کومپیوتهرێت هێال ئهنترنێتێ ژبهالفکهر(مذیع)ی وهردگرت‪.‬‬

‫ئاگههداری‪ :‬ههکهر ته ”‪ “Firewall‬ههبت دڤێت تو بتهمرینی داکو چ ئاریشه پهیدا نهبن‪.‬‬

‫نٌکو‌‌ئو‌مێ‌ده‌ست‌بشلٌڤو‌کرنێ‌کن‬
Start

Control Panel

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

Network and Sharing Center ‫کلیک بکه‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

Set up a new connection or network ‫کلیک بکه‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

Set up a wireless and hoc (Computer- to – Computer) Network ‫کلیک بکه‬
‫ کلیک بکه‬Next ‫پاشی‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

‫ کلیک بکه‬Next

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

‫ڤان رێکێت دوێنهیده بکار بینه لدوماهیکێ‬
‫‪ Next‬کلیک بکه‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

‫ كلیك بكه‬Turn on Internet connection Sharing

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

‫ كلیك بكه‬Close ‫نوكه حه مى تشت ته مامبین‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

1
‫کلیک بکه‬

‫نوکه‌‌ئه‌مێ‌چین‌کومپیوته‌را‌بکارهێنه‌ر(مستخذم)ی‌کادێ‌‬
‫چه‌وا‌هێال‌به‌اڵفکری‌بکارئینت‬
‫ژبیر نهکه وایرلێسێ ڤهکه‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

‫پشتی‌‌ًایرلێساتو‌‌کاردکت‌دکٌمپیٌتو‌را‌خۆ‌ده‌‌لجيێ‌ره‌قو‌م‌‪‌1‬کلیک‌بکو‌‌دێ‌بٌتو‌‌‬
‫ئو‌ف‌لێستا‌دًێنو‌یده‌‌دیارکری‌ده‌رکو‌ڤت‌ً‌ئو‌ً‌ىێال‌بو‌الفکری‌دێ‌دًێ‌لێستێده‌‌‬
‫ده‌رکو‌ڤت‌ً‌ًێ‌ىێلێ‌‪‌connect‬بکو‌‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

‫دڤێت تو وی ”‪“Password‬ی داخلبکی ئهوێ بهالفکهری دهیناتی سهر هێلێ‬
‫پاشی ‪ ok‬کلیک بکه‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

‫خۆبگره‬

Facebook: Ali Abdulrahim Zakho

‫نوکه حهمی تشت ژالیێ بکارهێنهریژی بدوماهیک هاتن‬
‫و هێال ئهنترنێتێ بدهست خۆڤه ئینات‬

‫‪Facebook: Ali Abdulrahim Zakho‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful