LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2010 m. spalio 25 d. Nr.

1-297 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi: 1. T v i r t i n u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama). 2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d. ENERGETIKOS MINISTRAS ______________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS PIRMA DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS I. ĮVADINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS 1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. 2. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims. 3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas). 4. Vartotojų sprendimai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ar karšto vandens tiekėjo pasirinkimo priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka. 5. KEISTA: 1. 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin., 2011, Nr. 97-4575) 2. 2011 10 27 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin., 2011, Nr. 130-6182) Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), teisėtais pagrindais valdantys (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Iki kol bus įgyvendintas teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas (išskyrus nuosavybės teise), karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo. Daugiabučio namo patalpų savininkai, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų. 6. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin., 2011, Nr. 97-4575) II. PRIEDAI 7. Taisyklių priedai: 7.1. 1 priedas „Nuorodos“; 7.2. 2 priedas „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas“; KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) ARVYDAS SEKMOKAS

2 (Žin., 2011, Nr. 130-6182) 7.3. 3 priedas „Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo– vartojimo ribos nustatymo aktas“; 7.4. 4 priedas „Paraiška gauti pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygas“; 7.5. 5 priedas „Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygos“; 7.6. 6 priedas „Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas“; 7.7. 7 priedas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos“; 7.8. 8 priedas „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“; 7.9. 9 priedas „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“. III. SĄVOKOS 8. KEISTA: 1. 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin., 2011, Nr. 97-4575) 2. 2011 10 27 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin., 2011, Nr. 130-6182) Taisyklėse vartojamos sąvokos: Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vieno mėnesio terminas, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas. Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, turintis techninį išsilavinimą, atestuotas darbo vietai ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) išduotą galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingam už šilumos ūkį, už efektyvų, patikimą ir saugų įrenginių eksploatavimą. Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą. Buitinis karšto vandens vartotojas – fizinis asmuo, kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. Buitinis šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas ties tiekimo– vartojimo riba butuose ir kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams vartotojams. Buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma. Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa. Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą šilumos, šilumnešio ir karšto vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį. Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia. Įvadinis šilumos skaitiklis – pagal techninius reikalavimus įrengtas atsiskaitomasis šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas. Karšto vandens tiekėjas – šilumos tiekėjas arba kitas teisėtai karšto vandens tiekimo veikla užsiimantis asmuo, tiekiantis karštą vandenį pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo arba pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį. Karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta – vamzdynų vieta, kurioje vartotojo bute ar kitose patalpose įrengti karšto vandens skaitikliai ir kurioje karšto vandens tiekėjai parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastate, projekte nurodytoje vietoje, prieš karšto

3 vandens ruošimo įrenginį šilumos tiekėjo įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas. Karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo (apskaitos) prietaisas. Karšto vandens skaitiklis – Vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – vartotojo bute ar kitoje patalpoje esanti pastato karšto vandens vamzdynų vieta, kurioje įrengiami atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms. Karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato vidaus karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Kita patalpa – gyvenamojo pastato negyvenamoji patalpa – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojama patalpa, kuri nekilnojamojo turto registre registruojama atskiru turto vienetu. Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas – tai tokie atvejai, kada asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių ir (ar) pastato vidaus karšto vandens sistemų, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba daro įtaką šiems apskaitos prietaisams ar jų rodmenims taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis. Pastato butų ir kitų patalpų šildymo prietaisas – pastato šildymo sistemos įrenginys, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti. Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo (asmenys), kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo, panaudos, nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai). Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas – asmuo, kuris yra atestuotas nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla bei nėra susijęs su šilumos tiekimo veikla ar su esamu šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantis prekes, ar teikiantis paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmuo, kuris nesiverčia šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar mažmenine prekyba, ar asmuo, kartu su išvardytais asmenimis nepriklausantis susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, išskyrus Šilumos ūkio įstatyme nurodytas išimtis. Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų įrenginys, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius. Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo bei patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija), kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas. Sublokuoto daugiabučio namo sekcija (blokas) – sublokuoto daugiabučio namo dalis, kuri turi atskirus nuo kitų to namo dalių energijos (šilumos, vandens, elektros, gamtinių dujų) įvadus ir kurią galima naudoti (eksploatuoti) atskirai nuo kitų to namo dalių. Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia. Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais. Šilumos įrenginių rekonstravimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus keičiamas jų tipas, sukuriama jų nauja kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita. Šilumos įrenginių remontas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, pagerinama šilumos ir karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi (ekologiškai švarūs ir naudojantys atsinaujinančios energijos šaltinius) šilumos gamybos šaltiniai ir kita. Šilumnešio kiekio apskaitos prietaisas – atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sudėtinė

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros. 2011. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto akto-pažymos pasirašymo datos. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4. gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas. baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus. 2011. Vartotojas. 19. Jeigu pastato šildymo ar karšto vandens sistema įrengiama keliais etapais.1. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens. 97-4575) Savivaldybės institucija. šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis. ANTRA DALIS ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS I. 18. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas. ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis. vartojančio šilumą patalpose. Šilumos tiekėjas. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 19. SUTARČIŲ SUDARYMAS 18. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti. vartojančio tiekiamą šilumą pastate. 13.4 dalis. slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros. jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal teisė aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius... pareigos. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 31 punktai).3. srauto. 16. kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. vartotojas ar valdytojas prisijungimo sąlygas turi gauti kiekvienam statybos etapui atskirai. montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo. pertvarkant pastato inžinerines sistemas. pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių. Vartotojas. kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos pirkimo– pardavimo sutarties sudarymo datos. 12. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS 10. 14. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – prižiūrėtojas) ir vartotojų tarpusavio teisės. 15. 9. Šilumos tiekėjo. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo. 17. prašymą turi suderinti su to pastato savininku. Nr. II.2. privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį pateikia vartotojui (Taisyklių 4 priedas). skirta matuoti pratekančio šilumnešio kiekį. jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. 97-4575) Šilumos vartotojas. valdytojo. esant pastato savininko raštiškam . Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip: 19. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi. 11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia. privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). pertvarkant pastato inžinerines sistemas. pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų.1. 18. gavusi vartotojo prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). Nr. atsakomybė nustatomos: 18.

kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo– vartojimo riba. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų. su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai. 23. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas. restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo– vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas). sujungtą su šilumos perdavimo tinklais. sutartis pasibaigia. kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą. Neatsižvelgiant į tai. 19. šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui. sudaromų pagal individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria. šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės.2. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. išskyrus atvejus. su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo– pardavimo sutartys Taisyklių 20–40 punktuose nustatyta tvarka. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta arba bute ar kitose patalpose. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas.1. šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka. kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių priklausomai nuo jų nuosavybės. jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą. Šiuo atveju Taisyklių 24 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendro naudojimo patalpoms. bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais. . šilumos vartotojui pradėtos bankroto. kuriam suėjus. Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. 20. esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui. šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju. išskyrus atvejus. 22. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. ypatybės: 20.5 sutikimui. sutartis pasibaigia. gali sudaryti ne tik su pastato savininkais. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje. pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. 24. 25.3. šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku. išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. 26. esant raštiškam pastato savininko sutikimui. 21. kuriam suėjus. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui. Šiuo atveju. šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas. 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių. bet ir su pastato nuomininkais. 20.

nei šilumos dalikliai. 2011. paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas. vadovaujantis Lietuvos standartu (Taisyklių 1 priedo 62 punktas). 2011 10 27 įsakymu Nr.3. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek.2. šilumos paskirstymui taikomas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. įrengtu karšto vandens sistemos papildymo linijoje.6. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas.2.). 3 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). taikomas metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais. 60. privalo būti nurodyta: 29.2. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį. šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį. 61. 65 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio.4. Nr. 2 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja pastato suvartotą šilumos kiekį. dujomis.2. kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui. 63.2. 6 (Taisyklių 1 priedo 64 punktas).1.2. kietuoju kuru ar kt. kietuoju kuru ar kt. jiems neveikiant ar sugedus pagal karšto vandens suvartojimo normas ir visų pastato vartotojų butuose ar kitose patalpose nėra įrengti nei individualūs patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekio apskaitos (matavimo) prietaisai. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti. taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas.6 27. taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. kai karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte įrengtu šilumokaičiu ir per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas šalto vandens skaitikliu. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip: 29. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Komisijos rekomenduotą arba buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą. šilumos tiekėjo parinktas ir su vartotoju suderintas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59. 28. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas). 2011. taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 2011 07 20 įsakymu Nr. atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas). ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 64. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse. o gyventojai atsiskaito už suvartotą karštą vandenį pagal karšto vandens skaitiklių.). 97-4575) 2.. Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra. o visuose butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 29. kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas.2. dujomis. o visų buitinių šilumos vartotojų suvartota šiluma pastato bendro naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą. matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. 62. KEISTA: 1. nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba.. 29. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai.1.2. šilumai paskirstyti taikomas . 29. 29. 29. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas) kartu su Šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 29.5. taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų. neturinčių duomenų nuskaitymo. 130-6182) 29. Nr. geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą. rodmenis. taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr.

vėdinti. sutarties galiojimo terminas. taikomas su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas. 30. Nr. 9 (Taisyklių 1 priedo 63 punktas). buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos.6. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka.9. jo įteikimo būdas ir terminai. 7) (Taisyklių 1 priedo 65 punktas).8. šilumos ir šilumnešio kiekių. pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises. nesvarbu. kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus.5. palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus.. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai. prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir iki Taisyklių įsigaliojimo šilumos sąnaudos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti buvo nustatomos iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. mokėjimo dokumento forma. 29. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato. 29.3. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas). pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas. 29. Nr. atliekant patikrą arba jį sugadinus. 29. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 2011. Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 ir 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas. 29. 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. įskaitant bendro naudojimo patalpas.7. kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengti šilumai paskirstyti naudojami apskaitos prietaisai neatitinka nė vieno Komisijos rekomenduojamo taikyti šilumos paskirstymo metodo reikalavimų. 32. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas. taikomas Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. šildyti. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui šilumą butams ar kitoms patalpoms. apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas). jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. suvartoto šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas. 130-6182) . dujomis. 31. 7 (Taisyklių 1 priedo 65 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20.8. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos. 29.4.7. nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams.10. 29. pretenzijų pateikimo. atsiskaitymo terminai. 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. 29. 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma.7 šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodas Nr. Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra. kietuoju kuru ar kt. 29. suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose. kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. 130-6182) Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp daugiabučio namo valdytojo ir pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo. 29. atitinkantis pastato charakteristikas bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28..12. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Simonaitytės g. jo įteikimo būdas ir terminai. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą. atsiskaitymo terminai.11. taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas. 29. 33.2.). 7 (toliau – Šilumos paskirstymo metodas Nr. 2011. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius. 29.2.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos valdytojui. sudaroma tarp šių šalių: 41. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse. jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka. jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. 42. 130-6182) Šilumos pirkimo-pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14. 39. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju. atliekant patikrą arba jį sugadinus. vėdinti. pareigos ir atsakomybė.8 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 32 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių nuostatas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas). individualaus gyvenamojo namo savininko ir prižiūrėtojo. 21. 37. 41. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas. jo pristatymo būdas ir terminai. turi teisę. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti.1. 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma. iki daugiabučio namo valdytojas susitaria su prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų. 39. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo-pardavimo sutartims galioja tol.5.6. kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas. atsiskaitymo būdas ir terminai.4. negyvenamojo pastato savininko ir prižiūrėtojo. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas). 36. sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas. 39. negyvenamojo pastato savininkai. 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas.3. sutarties keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Nr. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip: 42.2. suvartoto šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas. 57 punktai) reikalavimais. vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3. 39. privalo būti nurodyta: 39. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas. 39. patys prižiūrėti . 2011. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek.. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų. 35. išskyrus nurodytus Taisyklių 42. 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų. 38.8. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartims tiek. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis. 40. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims. kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 39. 41.7.2 punkte. kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms. kitos šalių teisės. 39. tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos pirkimo-pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis.2. tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas prižiūrėtojo funkcijas. 34. kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų. 39.1. vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis. Šiuo atveju valdytojas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20. pretenzijų pateikimo.1.

2011. įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2.. 61. 65 punktai) ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytais būdais. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr.. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas. 130-6182) Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti. 15. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai: 47. 2011 10 27 įsakymu Nr. 43. vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3. elektros energijos sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų bei pastate esančių juridinių asmenų pagal proporcingą jų nuosavybės dalį. 3. pasirašę šilumos pirkimo-pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą.. turi teisę. 45.2. patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius. 3. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Įvadinį šilumos skaitiklį. 21. 63. 12 punktai). atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas. vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.1. Pasirašius atitinkamą elektros tiekėjo. šilumos pirkimo-pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo. rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu.1. 59. savininkai. III. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų. 130-6182) Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui. Nr. 57 punktai) reikalavimais. KEISTA: 1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas). Nr. informaciją apie šilumos punkte suvartotos elektros energijos kiekį gali pateikti valdytojas.1.2. Įvadinį šilumos skaitiklį. 64. 60. Nr. 2011. 2011. vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1. 2011. sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka. 47. šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 130-6182) 44. 42. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. o elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti nėra įrengtas. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA 46. 2.9 pastato šilumos įrenginius tik gavę Inspekcijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai. 97-4575) 2. 2011. Šilumos vartotojams: 47. 14.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir valdytojo susitarimą. 451.. kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo-pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse. 130-6182) Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų. 47. vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. . pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už šilumos punkto įrenginiuose sunaudotą elektros energiją.

vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka. suvartotam pastato karšto vandens sistemoje.1. kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį. Buitiniams šilumos vartotojams: 48.4. prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai.1. 47. šilumos . Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo-pardavimo vietoje.4.3. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai: 47. pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas šilumos tiekėjo yra paskirstomas (išdalijamas) vartotojams. kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas. 47. 47. kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais.3 punkte nurodyti prietaisai. kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimopardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. 48.3. 65 punktai).1. 47. 47. vandens kiekio matavimo prietaisai.3.2.4. kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo-pardavimo vietą ir (ar) tiekimo-vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.3.10 šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys. 47. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. įrengia šilumos tiekėjas. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo-pardavimo vietoje. Įvadinį šilumos skaitiklį. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 59. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo. jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. atsižvelgdamas į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus. jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimopardavimo sutartyse nenurodyta kitaip.5. paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų. 47.4. sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais. taikomas. tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami: 47.4. karšto vandens skaitikliai. suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai: 48. jeigu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. o kiekvienas šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį.2. bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti. vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai.4. su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla. 64. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti.2. nustatytas šilumos pirkimopardavimo vietoje ir ties tiekimo–vartojimo riba. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. yra sudaręs karšto vandens pirkimopardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu. kurį parenka šilumos tiekėjas.2. šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo-pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka. įrengto pastato įvade.3. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. visas šilumos kiekis. vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka. šilumos tiekėjui išmatavus. kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui. vėdinti šilumos kiekį. šilumnešio. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. Visas šilumos kiekis. rodmenų ataskaitas. patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis. įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui. 63. kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.4. kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos. nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 47. 47. išmatuoti. buitiniai šilumos skaitikliai. 61. su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis. 47. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. 60.3.

Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo-pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. 63. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. 65. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. 60. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Įvadinį šilumos ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą. karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 59. 60. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. Šilumos ar karšto vandens tiekėjas. tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais. 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų.. 67 punktai). turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui.3. fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis. 48. 60. 61. ir šildymo šilumos skaitiklio. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 59. 67 punktai). 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Nr.5.) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kiekiui išmatuoti. vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka. 63. 64.. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai pageidauja ir (ar) vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju. ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai. 61. pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams. Šių dalių matavimo. pateiktos į pastatą. kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais.4. skirtai šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštam vandeniui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti ir jiems paskirstyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59. įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. 2011. nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje. Nr. kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui.6. 97-4575) 48. 2011. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius.. 64. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas. 97-4575) 48. kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo-pardavimo vietą ir (ar) tiekimo-vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimopardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Šilumos tiekėjas ar karšto vandens tiekėjas. Šilumos kiekis. 61. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip. 97-4575) 48. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas. turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui.11 pirkimo-pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimopardavimo vietą ir (ar) tiekimo-vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kt. Jų rodmenys naudojami šilumos. fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis. taikomas. turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui. skirto visam šilumos. Šilumos tiekėjas. 64. Jų rodmenys naudojami šilumos. 65. Nr. fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis. Įvadinio šilumos ir šildymo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. 65. nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1. šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo-pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei . sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio. 67 punktai). taikomas. gali būti naudojami šilumai. 2011. Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

konkretaus namo valdytojas kreipiasi į Komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. 48.6 punktuose nurodyta tvarka. Šilumos kiekiui matuoti. Taisyklių 47. bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį. įrengti ir prižiūrėti šilumos tiekėjas. įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka šilumos vartotojas pagal atskirai pateikiamą sąskaitą. įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas. siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti.7. Vartotojų prašymu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus gali įsigyti. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki . šilumos pirkimo-pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami: 50. namo. 49. kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. 55. taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrams registruoti gali būti naudojami tik tokie prietaisai.2. buitiniai šilumos skaitikliai. kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas. 48. su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.3 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus karšto vandens skaitiklius. 50.6. įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.2 ir 47.4 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba savo lėšomis įsigyja. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose.6. kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti: 48. pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso. turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus. jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai. 54. 53.1. naudojamos šilumos apskaitai vykdyti. Pagal šių prietaisų rodmenis vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už pastate. 50. 52. Taisyklių 48. šilumnešio kiekio matavimo prietaisai.1. kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja. Taisyklių 47.5 ir 48. suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos. apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita). butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai. Matavimo priemonės.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip.1. daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. kuris suderintas su Komisija. kurie įrašyti (įtraukti) į Lietuvos matavimo priemonių registrą.12 įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. korpusas. varžos termometrai. apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų. su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. 48. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius.. taikyti kitame name. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name. kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. jeigu pagal šilumos vartotojų pasirinktą vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų šiluma šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Pastato savininkui. pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei. Komisija raštu pateikia teigiamą išvadą.2. 50.2. sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais. kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis. Šilumos vartotojams. specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi. įspaudus arba plombas. termoporų jungtys ir pan. Šiuo atveju šilumos pirkimo-pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48. 51.3. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis. jeigu: 55. 55. pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita). 47. 55. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos.1.3.

o už įrengtų daugiabučio pastato bendro naudojimo patalpose saugumą atsako butų ir kitų patalpų savininkai bei bendro naudojimo objektus administruojantis valdytojas. .2 punktuose nurodytus pažeidimus. arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių.3 ir 55. Vartotojams. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. butų ir (ar) patalpų savininkams. savininkai arba šias patalpas administruojantys asmenys. jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui. pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 60. kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis. valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti. 3. Šilumos tiekėjas. atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras. ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną. 63.3 ir 55. nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga. kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC. 55. pastato butų arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas. nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55. kuriuose jie įrengti. neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį. eiliškumą. 3. nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų. nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą. 15 punktai) nustatyta tvarka. atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. 65 punktai) nustatyta tvarka. išskyrus nurodytus Taisyklių 63 punkte. ŠILUMOS VARTOJIMAS 61. 64. Valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1. 58.1 ir 55. 63. išjungtų. įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija. pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala. Už karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklių ir apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų apsaugą atsako patalpų. negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga. atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.13 eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą. kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis. plombų pažeidimo. 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos. 60. jeigu geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Šildymo sezoną galima pradėti.4. eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus. 67. Tyčinio sugadinimo. bet įrengtų pastato savininko. 13. 14. kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 oC.4 punktuose nurodytus pažeidimus. 57. 59. 3.2 punktuose nurodytus pažeidimus. 62. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu. pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną.4 punktuose nurodytus pažeidimus. Už šilumos tiekėjui priklausančių. 61. 66. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui. nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55. netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka. o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui. 14. eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus. arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55. ir baigti.1 ir 55. 65. IV. 59. 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku. 2. 3. 2. netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti. 5. 64. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui. 56. Pastato. jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų. šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Vartotojai turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. butų ir (ar) patalpų savininkams. 15. arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.

kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW.14 68. Nr.. 70. derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu. Pastatų.1–121 punktuose nurodyti darbai. 74. šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko.1. dokumentus apie atliktus darbus.1.2. valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos akte-pažymoje nurodymų trūkumų. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims. sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. 130-6182) 69. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13. 74. Nr. 45. 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą. Šiuo atveju. bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui. 130-6182) Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią Inspekcijai turi pateikti: 74. 68.. 45. vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija. 75. 37. 130-6182) Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens. . 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. daugiabučių namų. 72. 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol. 2011. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. 101–103. kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą. 74. 105. kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–90. jeigu iki šios datos Taisyklių 78– 90. 74. išskyrus Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytus atvejus. Nr.. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui. 26.1. Inspekcijos akte-pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi. kol pastato savininkas. 97-4575) Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti. savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. 26. 2011. kai: 69.1–121 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka: 68. 105. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.2 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu užpildytą ir valdytojo bei pastato valdytojo ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą (Taisyklių 2 priedas). dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo. Nr. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.3.3. Inspekcija tikrina.3. 37. 69. nurodymus. Pastato nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos. ar pastato. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 68.1 ir 74.2.. 69.2. 71. leidžiama pradėti tiekti šilumą. valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui Inspekcijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas. valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. 101–103. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13. pasirašytas pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas (Taisyklių 2 priedas). 21 punktai). 73. turinčioms atskirą šilumos įvadą). šilumos tiekėjo ar savivaldybės arba jos įgaliotos institucijos pagrįstus. kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3. pastato savininkas. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.

pažeidžiamos kito pastato. 82. o . 37. 37. 84. 45 punktai) nustatyta tvarka. 77. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 81. Pastato savininkas. šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. Įrengtas šilumos punktas gali būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių. 79. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 37. 80.. 33. 30. 35. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS 78. 83. kai nekeičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema. iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo– vartojimo riba reguliuoti. 2011. 32. Nr. 33. Pastato savininkas. grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus. 28. jeigu šalys nesusitaria kitaip. Neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui paso. Nr. 130-6182) Prieš šildymo sezono pradžią Inspekcija. kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. 3 punktai) nurodytus reikalavimus. 45 punktai) nustatyta tvarka. 2. šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 95–102 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. Patvirtinto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui paso kopija iki šildymo sezono pradžios yra išsiunčiama šilumos tiekėjui. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tiekiamos šilumos ir šilumnešio pirkimopardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba sutartiniams parametrams reguliuoti. 33. 30. modernizuojant pastato šilumos punktą. 2011. 35.15 KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. kurio šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos. 2011. 34. Nr. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. V.. 29. pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus. dėl kurių nepasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas. privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 32. 32. Jeigu dėl darbų. pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus.. 34. 29. atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo. 34. Pastato savininko prašymu ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priimtu sprendimu Taisyklių 81 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai. 130-6182) Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pateikia Inspekcijai trūkumų. 28. Nr. šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Šilumos tiekėjas. turi įrengti ir pajungti prie pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. 2011. 29. savininko teisės ar teisėti interesai. nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas. Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu patvirtina pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pastato trūkumus. 130-6182) Taisyklių 81 punkte nurodytu atveju įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri šilumos tiekėjas. 30. 130-6182) Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos Inspekcijai informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo. pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama. jeigu šilumos pirkimopardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 45 punktai) nustatyta tvarka. 35. 76.. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 28. pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą ir apie tai informuoja valdytoją.

dujotiekio..16 pastato esamą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1. 15. 2011. 97-4575) Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų. jeigu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. 2011. 97-4575) Pastato savininkas. būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių. Taisyklių 81 ir 82 punktuose nurodytais atvejais šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai įrengiant. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTAS NETEKO GALIOS (skyrius – 87–92 punktai): 2011 07 20 įsakymu Nr. privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą šiam projektui (aprašui).. savininkų teisės ir teisėti interesai. 2. 57. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. jeigu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. 5 punktai).. 5. 3.. 3. Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų. nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMAS KEISTA (skyriaus pavadinimas): 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo. . 94. 95. 2. arba motyvuotu pagrindu atsisako jį išduoti. Nr. 2011. pertvarkymą. elektros tiekimo). po kurių išduoda rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). Nr. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų. 2. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin... VI. 66 punktai) nustatyta tvarka. 21. pertvarkymo. 97-4575) 93. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 86. 3. 2011. 4. Nr. 85. pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas (šildymo. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 3.. 96. dujotiekio. 16. 14. 5 punktai) nurodytus reikalavimus. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą. 130-6182) Taisyklių 78 ir 79 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka. 2011. elektros tiekimo). 34 punktai) nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus. 48 punktai) nustatyta tvarka. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) VII. prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Nr. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. jeigu šalys nesusitarė kitaip. ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1. Nr. 97-4575) Savivaldybė teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4.

dujotiekio. dujotiekio. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 33. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 99. Nr. 97-4575) Pastato ir kitų patalpų inžinerinės sistemos (šildymo.1. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) Prisijungimo sąlygų projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4 punktas). Nr. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai. 37. 103. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 102. elektros tiekimo) pertvarkymo brėžiniai. dujotiekio. 100.17 97. elektros tiekimo) pripažįstamos pertvarkytomis nuo Taisyklių 102 punkte nurodytos pažymos pasirašymo datos. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) Baigęs inžinerinių sistemų (šildymo. Nr. 97-4575) 100. 32. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.. dujotiekio. Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas. elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti: 100. 100. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.. 97-4575) 100. elektros tiekimo) pertvarkymo projektavimo. šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus. Nr. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų (šildymo. 2011. . kuriose nurodo prijungimo vietą. 2011. Nr. 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis. jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. pastato savininkas privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.3. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas.. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Jeigu pastato šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais etapais. 29. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai. pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti prisijungimo sąlygas rekonstravimo projektavimui kiekvienam etapui atskirai. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia. 97-4575) 101. 28. reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas). 2011. 97-4575) Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų (šildymo. 35. Nr.. 2011.. arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.2. 34. 98. Nr. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. dujotiekio. 2011. 30. 97-4575) Pastato savininkas inžinerinių sistemų (šildymo.4.. elektros tiekimo) pertvarkymo darbus. 2011. 2011. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas (Taisyklių 5 priedas).. montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.

dujas. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz.3. Nr. elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti. elektrą. 97-4575) 107. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. elektrą...18 VIII. pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą.1. Valdytojas privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą . KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.1. Nr. elektros tiekimo). 97-4575) 105. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. dujas. kitą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. Nr..1. 106. elektrą.. jeigu dėl atjungimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą. savininkų teisės ar teisėti interesai. dujas. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos.. 2011. kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos perdavimo tinklų ar šildymo ir karšto vandens įrenginių. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. Atjungiant individualų arba dvibutį namą: 105. elektros tiekimo).. 2011. privaloma prašymą suderinti su jais. dujas. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą. 97-4575) 105.2.1.1. privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui).. dujas. daugumos atjungiamo objekto bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. elektros tiekimo). Pastato savininkas. privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. 106. Atjungiant negyvenamuosius pastatus: 104. 2011.1. Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. Atjungiant daugiabutį namą: 106. elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti. kurio metu jie priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato šildymo būdą..2. dujotiekio. Valdytojas privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ar keisti pastato šildymo būdą. kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.. pastato savininkas (-ai). 2011.1. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA 104.. kurio metu jie priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą. 106. elektrą) atjungiamam objektui šildyti. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz.. Privalomai pridedami šie dokumentai: 106. Nr. Atjungiant daugiabučio namo sekciją (bloką) (toliau šiame skyriuje – pastatas ar jo sekcija (blokas): 107. dujotiekio. 2011.1. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. dujotiekio. dujas. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.

buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų. 2011. elektrą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. Nr.6. valdytojo pažyma. buto ar kitų patalpų savininko. jeigu atsijungia dalis pastato. 97-4575) 107. 108..1. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.1. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) 107.1. grindžiama techniniais. elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. 3 punktai) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas. dujas. Privalomai pridedami šie dokumentai: 108. kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ..4. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1. elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) 108... kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz..1. pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą.1. Nr.1.3. 107. dujotiekio.1.5.1. buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų. dujas. buto ar kitų patalpų savininko. įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros. elektros tiekimo). 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. elektros tiekimo). įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros. pageidaujančių atjungti pastato. pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą.1. 2011.1. 2011. dujas.5. 107. Nr.. Nr. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. ekonominiais bei teisiniais argumentais. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose. įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose.2. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą. Atjungiant daugiabučio namo butą ar kitą patalpą: 108. pageidaujančių atjungti pastato sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą.2.1. Atsijungimo iniciatoriai privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). kurio metu jie priima sprendimą ir leidžia pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą susirinkimo nutarimu aptartomis sąlygomis.4.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą. daugumos atjungiamo objekto bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. dujas. elektrą) atjungiamam objektui šildyti. Privalomai pridedami šie dokumentai: 107. ar jo sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą.. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) 108. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin..1. 108. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. 108.. 108. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr.19 išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui).3. dujotiekio.1.

2011. po kurių išduodamas rašytinis pritarimas pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). Nr. 2011. 97-4575) 109. dujas. elektros tiekimo). pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. 97-4575) Savivaldybė teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4. Nr. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. aeroterminiai. saulės energijos. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko).. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) 108.. Projektas (aprašas) turi būti suderintas su valdytoju. kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa. Nr. turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos .. 97-4575) Jeigu vartotojų pasirinkimas neatitinka savivaldybės infrastruktūros plėtros (šilumos. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 2011. 2011. pageidaujantys atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą. Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. elektros tiekimo). 97-4575) Individualaus ar dvibučio namo savininkai. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.1. Nr. savivaldybė. dujotiekio. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 110. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje) šilumos energijos šaltiniai. dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiojo plano ir šilumos ūkio specialiųjų planų. po kurių motyvuotu pagrindu atsisakoma išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui).. Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. elektros tiekimo). kiti atsinaujinantys neiškastiniai ištekliai. bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. 2011.. 2011. elektros tiekimo) netaikomi. atjungiamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinaujinantys neiškastinių išteklių (elektros energijos.. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. pastato savininkas arba valdytojas pateikia kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz. 97-4575) Šių Taisyklių 111 punkto reikalavimai dėl atsisakymo išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). biodujos.20 ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai. kai atsijungus nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos. dujotiekio. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) 114. 34 punktai) nustatytais terminais. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4. atlieka numatytus veiksmus. arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.7. elektros. 2011.. 112. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. 34 punktai) nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. hidroterminiai. 113. dujotiekio. Nr. Nr... geoterminiai. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. dujotiekio. 111. 97-4575) Gavęs rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui).

Nr. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. 118. 118. gavęs individualaus gyvenamojo namo savininko – buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo. 29.. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.. privalo parengti pastato paskirties keitimo projektą arba griovimo projektą (arba supaprastintąjį griovimo aprašą). suvartotą pastato bendro naudojimo reikmėms. apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. 33. . po kurių pritariama arba motyvuotai atsisakoma pritarti šiame punkte minimiems projektams (aprašams). 97-4575) 117. projektavimo. rengiamas paprastojo remonto projektas (aprašas). 2011. informaciją apie numatomą atjungti prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų prijungtas pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą.21 pirkimo-pardavimo sutartis. brėžiniai. atitinkamai rengiamas statinio (pastato) kapitalinio remonto arba rekonstravimo projektas (aprašas). 28. Nr. privaloma atlikti darbus. 30. kurios sąlygos negali nepagrįstai trukdyti atsijungti. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. priešprojektinius. 35. 118. kurio sudėtyje pateikiami šilumos vartojimo įrenginių atjungimo. 2011.5. Jeigu dėl individualaus namo atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų.. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras. 118. 2011. 34. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo šilumos vartojimo įrenginių atjungimo ir po atjungimo liekančių sistemų pertvarkymo bei naujų pasirinktų šildymo sistemų organizacinius. Nr. elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti: 118. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia namo savininkui sutartį dėl šilumos tiekimo-vartojimo sutarties nutraukimo. dujotiekio. Jei numatant atlikti šilumos vartojimo įrenginių atjungimą. atlieka numatytus veiksmus. sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius. savininkų teisės ar teisėti interesai. ribojančias gretimas patalpas. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 34 punktai) nustatytais terminais. būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį.2. skaičiuotė. tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo. 118. po atjungimo liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymą ar naujų šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų įrengimą nenumatoma atlikti jokių kitų statybos darbų arba numatomi atlikti tik statinio paprastojo remonto darbai. 2011.3. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos. 37. reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus. Vienu metu numatant atjungti kelis atskirus daugiabučio namo ar sublokuoto daugiabučio namo bloko (sekcijos) butus ar kitas patalpas rengiamas bendras atitinkamos rūšies projektas (aprašas). Šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas. 116. apskaičiuoti. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti šilumą kitiems šilumos vartotojams. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4. Savivaldybė. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai. Jei numatomi atlikti kiti statybos darbai. 115. įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26.1. Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir dėl veiklos nutraukimo) arba kai numatoma pastatą nugriauti. kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras. užtikrinančius kitų savininkų interesus.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia. 97-4575) Pastato savininkas. liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymo ar naujų inžinerinių sistemų įrengimo sprendiniai. 45 punktai) reikalavimus ir projektą suinteresuotų patalpų savininkų lėšomis. pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo ar karšto vandens įrenginius.. nustatytus teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) iki neviršijančių per išorines atitvaras. 32. priskirtini statinio kapitaliniam remontui ar statinio rekonstravimui. 97-4575) Daugiabučio namo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo.

22 118.. 2011. savininkų – buitinių šilumos vartotojų. Nr.. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.1. 97-4575) Vartotojas arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo ne vėliau kaip per 30 dienų iki Taisyklių 117 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo-pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą).. Nr. jo sekcijos (bloko) ar buto (kitų patalpų) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus. kurie savo šilumos vartojimo įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą. kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti. jeigu šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Nr. butų ar patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. pastato savininkas arba valdytojas ir šilumos tiekėjo įgaliotas atstovas surašo šilumos tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą. leidžiantys pašalinti priežastis. dėl kurių gali būti pažeistos kitų to namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai. 97-4575) Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo.1. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai. 2011. lėšomis. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. gali atjungti savo šilumos įrenginius Taisyklių 120 punkte nurodyta tvarka tik nepažeisdami kitų pastatų. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.5 punktų nuostatas nuo . sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimopardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos. dujotiekio. 2011. 97-4575) Daugiabučio namo sekcijos (bloko). 2011. 122. 97-4575) Baigęs Taisyklių 117 punkte nurodytus darbus. elektros tiekimo) pertvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 93–102 punktuose nustatyta tvarka daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.. buto ar kitų patalpų savininkas. Nr. 121.. atsijungimo iniciatorius. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.6. 124. 97-4575) Pastato. Nr. Nr. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. jeigu prie atjungiamo objekto šilumos ir karšto vandens įrenginių yra prijungtos kitų namų. 97-4575) 119. buto ar kitos patalpos. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams.. Baigus pastato. Su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo sistemos inžinerinių sistemų (šildymo. 118. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 120.7. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 123. su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 107. 97-4575) Pastato. 2011.4 ir 108.. butų ar patalpų šildymo ir karšto vandens sistemos. techniniai sprendimai.

23 Taisyklių 122 punkte nurodyto akto surašymo dienos. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 2011.5. 129. pastato butų ir kitų patalpų savininkams.3. Iki butų ir kitų patalpų savininkai. 129. IX. nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką. sudaryta iš valdytojo ar vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. ar šilumos tiekėjas reikalauja. 63.1. informuoti vartotojus ir (arba) valdytoją apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 15 punktai) nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo arba šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su kiekvienu vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1.2. 2011.2.6. 61. 14. 127. kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti.. jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų. šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų. 2. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui. 64. būklę.3. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka. ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59. daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį. ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto pasirašymo momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15 punktas). Šilumos tiekėjas privalo: 129. . Šilumos tiekėjas turi teisę: 125. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus. dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais.. priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą. 14. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 125. Butų ir kitų patalpų. kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas šilumos vartotojams. Nr.1. 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus. Jeigu valdytojas ar vartotojai ar jų įgalioti atstovai. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 129. kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti. 65 punktai) nustatyta tvarka. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. nuskaityti šilumos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu. Nr. nustatomą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Komisija. 125. 68 punktas) reikalavimais. 3. 129. į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. vartotojams priklausančių šilumos įrenginių. grafikus. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo. 125. turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui. 129. 130-6182) 129. skirtus šilumai perduoti. 130-6182) 126. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais. 128. savininkai – buitiniai šilumos vartotojai.4. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo-pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus bei eksploatuoti bendrai naudojamus energetikos objektus. bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje. 15 punktai). savininkai – buitiniai šilumos vartotojai. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3. 3. 60. sutinkamai su teisės akto (Taisyklių 1 priedo. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių.

jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės. 65 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus.2. 129. 35. 31. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui ir vartotojams ar valdytojui pageidaujant ne rečiau kaip kartą per savaitę pateikti valdytojui ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ar vartotojo teisėtam atstovui įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas. 130-6182) 129. ribojimą. palaikyti pastatų šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. 129. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo prašymu teikti kitas. 30. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 26.5 %). daugiau nei nustatyta šilumos pirkimo-pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse. 37.20. Nr.15. Tokiu atveju už suvartotą šilumą vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to. šilumos punkto įrenginių darbo režimo reguliavimą. 27. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina vartotojų patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka. šilumnešio parametrų nukrypimus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/.. 59. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13. išskyrus Taisyklių 131 punkte nurodytus atvejus. 45. slėgiai). 61. 129. 59. 2011. jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams.3. šilumos įrenginių.12. kurie yra jo teritorijoje. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti juos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos. užtikrinti daugiabučio namo butų savininkų teisę į savarankišką. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 60. pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus bei suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo. 26. 63.7. 28. 24. 34. pateikiant kiekvienos valandos duomenis. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju. 60. buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 69 ar 73 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų arba butų ir kitų patalpų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas. 51.11.8. tačiau priklauso kitiems savininkams. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų. 129. sudarytą šilumos vartotojų teritorijoms iš vienodų charakteristikų ir leistinų parametrų nukrypimo riba. 26. 39. 3. 29. 129. 12. nepatiektą šilumą. 36. 64. ką be teisinio pagrindo sutaupė. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui. šilumos perdavimo tinklų įrenginiais. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 129. nustatyta tvarka pranešti pastato savininkui ar valdytojui ar Inspekcijai. ją suderinti su savivaldybės institucija ir informuoti pastatų savininkus ir valdytojas. 129. Taisyklėmis nustatytas paslaugas. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 51. kurie leistų pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo– vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią. 130. 6. 15.17.16. 129. apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus. 60. 7. 28. Šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su Inspekcija ir savivaldybe. vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių priedo 13.1 punkte. susijusias su šilumos šaltinių. palaikyti šilumnešio parametrus ties pirkimo-pardavimo riba ir/ar ties tiekimo–vartojimo riba pagal pateiktą šilumos tiekėjo šilumnešio temperatūrų grafiką. kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą.9. 30. nurodyta Taisyklų 130. avarijas pastato šilumos įrenginiuose. 14. 36. įvertinus teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas. 129. 59. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 65 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus. įvykusius dėl: .19. 45. 2011. už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė. 130. kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai. jeigu šalys nesusitarė kitaip. 130-6182) 130.14. 64. avarijas. 61. taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus. pagal pastato savininko ar valdytojo. 27. 24. 61. Nr.18.24 129. 65 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis. 63. 45. paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros. 32. Šilumos tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už: 130. 29. 131.13. 129. 64. arba prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus..10. jeigu jos gali lemti sutrikimus. 63. 37.1. laikantis nustatytų higienos normų. 37. 129. saugumą. 129.

1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo.6. 60. 65 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra. reikalauti vartojant šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo. buvo 3 oC arba daugiau. 15. ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. 3. 37 punktai) nustatyta tvarka keisti. 60. prižiūrėtojo. Vartotojai turi teisę: 132.11. buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais. 37. 11.25 131. 17. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 27. 36. 64.7. 60. 132.5. valdytojo. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato. atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 63. mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką. 131. buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas. reikalauti iš šilumos tiekėjo. 132. 64. 24. 2011. 59. atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. jo sekcijos ar bloko šildymo būdą. 63. Nr. reikalauti iš šilumos tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų neeilinę patikrą. 63. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. kartu su kitais vartotojais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar kitų bendro naudojimo objektų valdymo ir priežiūros. 18. 33.. pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų. 61. šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus. 3. pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą. 31. pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir. 65 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas). 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką. kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. 14. 132. X. 25. 2011. 14. naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.9. negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje). 59.. 3.2. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. ŠILUMOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 132. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. 131.. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 61. pastato butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato. 30.2. informavęs šilumos tiekėją.10. 32. 132. 130-6182) 132. taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimopardavimo sutartyse. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus. suderinus su Komisija. laipsniais žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30. 2. Pateiktos informacijos privalo pakakti. 130-6182) 132. 132. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 5.3. 132. prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų. 33. reikalauti iš šilumos tiekėjo.1. nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje. mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis. 65 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo. . 132. pastato savininko ar valdytojo arba vartotojų. valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą vartojant šilumą. 15. 28. 2. 45.3. 61.4. prižiūrėtojo. kiek dienų vėliau. 34. kad vartotojas galėtų pasitikrinti. 29. valdytojo apie šilumos kainas.8. 2011. kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. kartu su kitais pastato. 130-6182) 132. 11. rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų. prižiūrėtojo. aiški ir išsami informacija. 64. 59. 35. Nr. 4. kuriame turi būti pateikta tiksli. 2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1.

87–92 punktuose nustatyta tvarka. Nr. Nr. apžiūrėti šilumos apskaitos prietaisus. tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos.11.2. 130-6182) Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo. Nr. kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17. laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą.4. prižiūrėtojo atstovams apžiūrėti. leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. apskaitos prietaisų. 130-6182) 134.10. atlikti jų priežiūros. 133. o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu. 2011. raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus pastato valdytojo. kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės. 133. plombų pažeidimus arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas. 2011. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 133. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. imtis priemonių sumažinti žalą. ne vėliau kaip prieš 24 valandas. atlikti jų priežiūros ir remonto darbus. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų . daromą dėl šilumos. Nr. 107–121. pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo-pardavimo ar šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis. šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo.9. pastebėjus per 24 valandas pranešti šilumos tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus. remonto darbus. 2011. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus.1. KEISTA (numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 130-6182) 133. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. stogo ir pan. apskaitos schemose naudojamų elementų. KEISTA (numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. kada ir kaip padaryti nukrypimai. 133.. užtikrinti sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas. užtikrinti. 133. leisti šilumos tiekėjo atstovams iš anksto. Nr. 130-6182) 133. 2011.) būklę bei jų eksploatavimo saugumą. sienų. Valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to. 130-6182) 133.7. savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje).5. eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip. tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti.. 130-6182) 133.8. ne vėliau kaip prieš 24 valandas. 2011.. leisti iš anksto. kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų. pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas. Vartotojai privalo: 133. KEISTA (numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr.26 133. durų. informuoti apie pastebėtus buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius valdytoją ar prižiūrėtoją ar šilumos tiekėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti.. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 133. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.3. šilumos įrenginių elementus. reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti.. 2011.6..

37. Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimą.7. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.. 20. 29. 37. 22.3. 136. 23.2. patirtą dėl valdytojo. 130-6182) 136. 130-6182) 137. reguliuoti. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20. prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.5. 2011. 27. valdytojas. 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai pagal šilumnešio parametrų grafikus ties tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje. 136. Prižiūrėtojas turi teisę: 136. kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir karšto vandens sistemos darbui. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 26. 51.. 30. 27. o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. reikalauti iš šilumos tiekėjo. 138.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. 28. 51. Nr. Nustatant vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą. nepriklausomai nuo šilumos punkto priklausomybės.6. 2011. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti. 135. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 136. 130-6182) 137. Vartotojo patirtą žalą dėl prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo. šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja. būklę. šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais. XI.4. 130-6182) 137. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės. vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija. šilumos tiekėjo ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės bei kito pastato savininko – šilumos vartotojo. 136. 21. Komisija. . 51. 136.1. Taisyklėse. šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus. 23. 36. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20. 2011.2. į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. Nustatę vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą. 22. dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. 136. gauti informaciją apie šilumos ir šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus. atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių. valdytojo. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą.1. kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų. 57 punktai) reglamentuotus darbus bei valdytojo ir savivaldybės institucijos pagrįstus. Prižiūrėtojas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už: 137. sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo. Nr. 21. kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. nurodymus ir nustatyta tvarka parengtą bei suderintą su valdytoju pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasą pateikti Inspekcijai tvirtinti (Taisyklių 2 priedas). Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija. Prižiūrėtojas privalo: 138. Vartotojui nesutikus su valdytojo. šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. 2011. 36. 21. teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) organizuoti arba atlikti šilumos punkto įrenginių remonto ir renovacijos darbus. 57 punktai). Taisyklėse. 22. nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą... Jeigu vartotojas.3. Nr. 29. 28. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 30. laikantis nustatytų higienos normų.27 rodmenų ataskaitomis. 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą. kaltės. reikalauti atlyginti žalą. vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais. 23.

pateikusiems pažymėjimus. 1-191 (nuo 2011 07 29) . kad vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šildymo sistemų įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17. 130-6182) 138. 28. 2011. 2011. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos taikomos valdytojui. patvirtinančius jų pareigas. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip. gyvenamąsias patalpas ir patalpas. leisti vartotojams priklausančioje teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 138. Nr.15. 138. kad šildymo ir karšto vandens sistemoje nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau. 138. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip. 138. remonto ar avarijų likvidavimo darbus. Nr. jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti. 138. jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais. daromą dėl šilumos ir šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo.13. į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo atstovams. padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo. imtis prevencinių priemonių.17. 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus. užtikrinti. visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28. siekti.9. paleidimus ir nukrypimus nuo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16.12. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. užtikrinti vartotojams priklausančioje teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 138. o atsiradus tokiam nuotėkiui jį operatyviai stabdyti. 138. 107–121. užtikrinti. susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais. 28. 36. šalims sutarus.5. neleisti. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.11. 37. 138. statinių. 27. informuoti šilumos tiekėją tarpusavyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus. 37. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus.4. atlyginti žalą. 2011. 138. 29. imtis priemonių sumažinti žalą. 130-6182) 138.3. komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai teisės aktų nustatyta tvarka. 30. kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo.16. 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų. 26. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 27. 138.28 KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.7. jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip. kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus. 30..10. pateikti šilumos tiekėjui su juo sutarta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą. užtikrinti tolygų viso pastato. laikytis vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo bei šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. 36. 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų.6. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros. 138. negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas). 87–92 punktuose nustatyta tvarka. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir valdytoju ar vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas. 45 punktai) nustatytą temperatūrą.8.14.. 138. 130-6182) 138. kad būtų viršytas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas leistinas šilumnešio nuotėkių dydis pastato šilumos įrenginiuose..2. 29. išrašyti ir pateikti (išsiųsti) valdytojui atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą. jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu. 138.

24. neatlygintinai gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. 24. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo. 17. 30. Jeigu valdytojas. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. pastato buitinio šilumos vartotojo kaltės.4.18. Pastato valdytojas turi teisę: 141. 141.1. 2. 23. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3. 141. šilumos tiekėjo kaltės. Prižiūrėtojo atstovo. nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. 4. 36. o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. 45. 34. kaltės.6. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. gauti informaciją apie šilumos. 16. patirtą dėl: 141. 21. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus. 32. 141. 27. Komisija. . rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. 60. vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais. 21.5.6. 64. Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija. 139. 141. 30.6..1. 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka. šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja. atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato prižiūrėtojo nuo atsakomybės. 37. šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais. 63. 130-6182) 141. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 31. 37. 141. XII. 18.8. 26. kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių. valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. 28.2. 28. mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams. 141. dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12. 2011.7. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 141. Taisyklių 139 punkte nurodytoje pažeidimo tyrimo ir nustatymo procedūroje dalyvauja Inspekcijos įgaliotas atstovas. 40. kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13. kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos įrenginiams. Nr. 2011. 141. 130-6182) Kai pastato valdytojas yra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Nustatę prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą. 38.6. 29. reikalauti atlyginti žalą. 20. 59. 27. prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. 22. mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.3.. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 141. 22. 23. 65 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje. 5.3.. 43. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.2. 29. 25. Prižiūrėtojo kaltės. dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą. Prižiūrėtojui nesutikus su valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus.6. Nr. 3.29 (Žin. 2011. kito pastato savininko – šilumos vartotojo. 44. 41.. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 51. keisti. 20. 141. 45. 97-4575) 138. 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas. 2011. kurių pastato šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka. jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų. 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju. 140. 36. Nr. 26. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą. 130-6182) Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis. 61. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginių būklę. sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo.4.

patvirtinančius jų pareigas. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių.. į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovams. turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla. 144. 142. laikytis nustatytų šilumos vartojimo režimų. 22. Nr. 2. 144. leisti pastato teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas.8.6. reikalauti pastato šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų. užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių. imtis prevencinių priemonių. komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas.4. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui. informuoti šilumos tiekėją ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus. negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas). Vartotojo patirtą žalą dėl valdytojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo. atlyginti žalą.12. 141. 144.. 144. 2011. karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos prietaisų būklę ir rodmenis. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 144. ne rečiau kaip kartą per savaitę iš šilumos tiekėjo gauti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas. 87–92 punktuose nustatyta tvarka. tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą. šilumos įrenginius ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemas arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu. ruošiantis šildymo sezonui duoti pagrįstus nurodymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui dėl Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2.10. užtikrinti. pateikiant kiekvienos valandos duomenis..). NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr.3.13. jeigu jų rodmenys turi įtakos kitų butų savininkų mokėjimams. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas. Nr.7. 2011. užtikrinti. paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros. durų. 107–121.1. 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvaras (langų. sienų. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus.2. 144. KEISTA (numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 23. sienų.5. slėgiai). paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo. 3.10. 130-6182) 144. o atsiradus juos operatyviai stabdyti. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 143. 144. 2011. 21.9.11. 21. 130-6182) 144. 51. apžiūrėti šilumos įrenginius ir atlikti remonto ar avarijų likvidavimo darbus. stogo ir pan.1. Nr.30 141. 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus. 48 punktai) nustatyta tvarka atsako už: 143.2. susijusius . nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos. iš jo. statinių. kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą. 23 punktai) reglamentuotus darbų atlikimo bei nustatyta tvarka teikti pastabas dėl pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezono pasui. 3. kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo. 130-6182) 144. kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17. Pastato valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1. 144. už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė. 2011. 144. 143. durų.. 5. pateikusiems pažymėjimus. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22. 130-6182) 144. padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų. Nr. vartotojui ar valdytojui pageidaujant. 22. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 4. kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau. pastato šilumos įrenginių bei išorės atitvarų (langų. Pastato valdytojas privalo: 144. 3. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.) būklę ir priežiūrą.9. stogo ir pan. esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose. Patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų.

KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS 149. šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja. Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija. ir 5 punktai) numatytas buitinių šilumos vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu. KEISTA: . daromą dėl šilumos. 146. imtis priemonių sumažinti žalą.14. siekti.) ir šių paslaugų apmokėjimo tvarka.. 145. o savivaldybės institucijai – prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui).17.. 144. kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus. 2011. 3. Valdytojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus. Jeigu valdytojas. reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti. 144. teisėtai užsiimančiam šilumos tiekimo veikla dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo. nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Nr. 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį. Nr. Komisija. pertvarkant pastato inžinerines sistemas. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 147. 144. vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais. prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. įgyvendinant Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1.16. 97-4575) Pastato savininkas ar savininkus atstovaujantis asmuo.. Jei vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Valdytojo ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia valdytojo nuo atsakomybės. Valdytojo ir šilumos tiekėjo sutartimis gali būti nustatytos valdytojo teikiamos šilumos tiekėjui paslaugos (pvz. sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo. o šiluma – iš šilumos tiekėjo. Nr. kai geriamasis vanduo karštam vandeniu ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo.31 su šilumos tiekimo įrenginiais. 5 ir 48 punktai) nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. valdytojui esant šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju – užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28. 2011. 2011. jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 25 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti. šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais. teikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas ir kt. šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo. užsiimančiu karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla. teikti pastato ar jo atskirų butų ir kitų patalpų duomenis ar jų pasikeitimus. 144. tiekėjo ir vartotojo sutartiniai santykiai reguliuojami vartotojų sutartimis su atitinkamais tiekėjais arba sutartimi su subjektu. pateikia prašymą šilumos tiekėjui arba kitam asmeniui.15. 130-6182) Valdytojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis. 3. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr.. į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų. šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo valdytojui pašalinti nustatytus pažeidimus. o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 148. pastato šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo savo iniciatyva arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Nustatę valdytojo padarytą Taisyklių pažeidimą. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 150. 130-6182) TREČIA DALIS KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS I.

3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą. jeigu su šilumos tiekėju nesusitaria kitaip. 30. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda prisijungimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas). 156. kitaip. butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Pastato karšto vandens įrenginiai laikomi prijungtais prie pastato šilumos tiekimo įrenginio nuo karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pripažinimo tinkamais naudoti akto–pažymos gavimo dienos. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo projektavimo.1. įrengia karšto vandens tiekėjas. 155. rodmenis. 154.. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų taip: 155. 97-4575) Savivaldybės institucija. montavimo. 158. 155. 151. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo arba šilumos tiekėjas. 3 punktai). privalo gauti Inspekcijos karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą. kuriose nurodo prijungimo vietą. 28. 29. 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju ir karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą bute. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti imperatyvių įstatymo nuostatų ir buitinių karšto vandens vartotojų teisių bei teisėtų interesų. baigęs montavimo ir prijungimo darbus.32 2011 07 20 įsakymu Nr. 37. esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui. 152. kuriuos jie įrengia prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. išskyrus atvejus. ją pasirašo valdytojo atstovas. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas). II.3. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. kartu ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos iki šalys susitaria dėl karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pagal šalių individualiai aptartas sąlygas arba pasirenka kitą karšto vandens tiekėją ir su juo sudaro karšto vandens pirkimo-pardavimo ar karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. 34. jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimopardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas. 157. įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas. 159. 153. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys su butų ir kitų patalpų nuomininkais sudaromos buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui. Nr. gali sudaryti karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ne tik su butų ar kitų patalpų savininkais. 160.2. techninius reikalavimus arba pateikia motyvuotą atsisakymą jas išduoti. 35. 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis. Tiekėjai. 2011. gavę iš pastato savininko ar savininkui atstovaujančio asmens Taisyklių 150 punkte nurodytą paraišką. III. karšto vandens tiekėjai.4. bet ir su butų ar kitų patalpų nuomininkais. karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklį. SUTARČIŲ SUDARYMAS 155. . vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. esant savininko raštiškam sutikimui. karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos.1. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 priedas). 32. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA 159. kuriam suėjus karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pasibaigia. Karšto vandens skaitiklius. su buitiniu karšto vandens vartotoju sudaroma neterminuota karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis: 160. 155. 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinių karšto vandens vartotojų. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos pateikia prašytojui arba motyvuotai atsisako juos išduoti. prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26. jame įrengiami karšto vandens skaitikliai: 159.2. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo. kai karšto vandens tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria. gavusi pastato savininko ar savininkus atstovaujančio asmens prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui) pertvarkant pastato inžinerines sistemas ir prijungiant pastato karšto vandens įrenginius prie pastato šilumos įrenginio ar šilumos perdavimo tinklų.1. Karšto vandens tiekėjas už geriamąjį vandenį ir šilumą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti atsiskaito su geriamojo vandens ir šilumos tiekėjais pagal atitinkamų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų.

Projekto užsakovas – karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo. Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis nustatomas teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka. kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai. 169. jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. karšto vandens apskaitos spintų (skydelių) arba į jas. 166. karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį. atsiskaitoma pagal atitinkamo . 165. 170. 162. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita). neatsižvelgiant į nustatytas nekilnojamojo turto nuosavybės ribas. karšto vandens skaitiklių įrengimą. 168. Esamuose daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji buitiniai karšto vandens skaitikliai įrengiami pagal tipines schemas. kitoks karšto vandens apskaitos prietaisų ar karšto vandens apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas karšto vandens ėmimo įrenginių prijungimas prie karšto vandens tiekėjo tinklo yra Taisyklių pažeidimas ir už juos atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema.2.1. už karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų. o ant karšto vandens apskaitos schemos elementų – karšto vandens tiekėjo plombos. 167. Vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius ypatumai: 171. 169. vartotojui turi būti suteikta galimybė nuskaityti karšto vandens skaitiklio rodmenis. uždaromoji armatūra. su kuriomis turi būti supažindintas buitinis karšto vandens vartotojas. sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė. Karšto vandens skaitikliai ir karšto vandens apskaitos mazgo elementai turi būti užplombuoti tokia tvarka: 169. Priėjimai prie karšto vandens apskaitos prietaisų turi būti laisvi. Draudžiama dėti pašalinius daiktus ant karšto vandens apskaitos prietaisų. ant karšto vandens skaitiklio gaubto turi būti gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos plombos. kuriuos naudojant karšto vandens skaitiklis sumontuojamas projekte nurodytoje vietoje ir gamintojo instrukcijoje nurodyta tvarka. priežiūrą. įrengia šilumos tiekėjas. koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan. užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla. antgaliai. Kol karšto vandens skaitikliai neįrengti ar jų įrengti techniškai neįmanoma. 164. 163. metrologinę patikrą organizuoja subjektas. 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą. Karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemos elementų gadinimas. teisėtai užsiimantis šia veikla. prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Karšto vandens tiekimo pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.). fasoninės detalės ir pan. 169. kuriose turi būti numatyta skaitiklio įrengimo tipinė vieta. Šis kiekis skaičiuojamas nustatytam ir tinkamai užfiksuotam pastoviam faktiškai gyvenančių žmonių skaičiui. apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą. už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį.2. Bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai. tai rekonstruojant namą šiuos apskaitos prietaisus reikia įrengti įvadinėse karšto vandens apskaitos spintose (skydeliuose) bendro naudojimo patalpose. Karšto vandens skaitikliui prijungti apskaitos mazge gali būti naudojami pagalbiniai įrenginiai (filtrai. turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendro naudojimo patalpose (laiptinėse. Visais atvejais nenuėmus plombų. falsifikavimas. 171. savavališkas karšto vandens apskaitos schemos keitimas. suvartoto karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nustatytas normas.1. koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan. atsižvelgiant į karšto vandens apskaitos schemą gali būti plombuojamos ir kitos apskaitos prietaisų ir įrenginių dalys. siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis. jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams. Jei bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai įrengti butuose arba jų iš viso nėra.3.2. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia. Tipines schemas kiekvienoje savivaldybėje parengia atitinkamas karšto vandens tiekėjas ir suderina su Inspekcija. turintys pasirašytą sutartį su karšto vandens tiekėju) arba šias patalpas. Naujuose arba rekonstruojamuose daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos mazgai turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose (laiptinėse. valdomą teritoriją ir (ar) įrenginius eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys. kuriuose jie įrengti.33 160. plombų pažeidimas ar išardymas be karšto vandens tiekėjo sutikimo. Karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti numatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus suderintame projekte. valdomos teritorijos ir (ar) įrenginių. Karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos uždeda plombas arba žymenis (lipdukus) ir (arba) patikros sertifikatus. savininkai (nuomininkai.). Karšto vandens tiekėjas turi teisę nustatyti konkrečias plombuojamas vietas.) arba namo šilumos punkte. vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas). 161. 171.

arba pakeitus karšto vandens skaitiklio. pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų. mėnesio ir t. 176. o su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis paskirstomas vadovaujantis vienu iš Komisijos patvirtintų metodų. 2011. kad vartotojas. po ataskaitinio. taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas. Nr. karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos. po sutartyje nurodyto termino. Laikotarpis. 97-4575) 172. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo. jei vartotojai nepasirenka kito būdo. Kai nustatoma. taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės).5. kai subjektas užsiimantis karšto vandens tiekimo veikla perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. savaitės. kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus. suvartoto karšto vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 71. Įsigaliojus šioms Taisyklėms. mėnesį.. t. Tuo atveju. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. vartotojų suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra. karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. įspaudus arba plombas. 72 punktai) nuostatas. kuris nepažeidžia teisingumo ir protingumo kriterijų.) analizės. pranešus karšto vandens skaitiklių rodmenis. įrengdamas paslėptą atvadą. nuimtasis skaitiklis grąžinamas vartotojui. suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal skaitiklio rodmenis. karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nurodyto termino. per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai. nustatomas pagal vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros. o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis. 174. pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir vartotojas įformina dvišaliu aktu. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai. prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos. karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn. kurių metrologinė patikra nepasibaigusi. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams.. Draudžiama naudotis karšto vandens skaitiklio rodmenimis. Vartotojui vėliau. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.34 laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Keičiant vartotojui priklausantį karšto vandens skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra. 177. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai. Karšto vandens apskaitai naudojami skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus. 130-6182) 171. bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. 173. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį. jeigu: .3. bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės. siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis. kad karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas. Visi skaitikliai turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas. 171. Nr. arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis. 2011. Analizes atlieka karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo. Nustatęs karšto vandens skaitiklio gedimus. karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. atliekant skaičiavimus kitą. su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba. 175. 171. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. teisėtai užsiimantis šia veikla.4. kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo karšto vandens tiekėją. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys.

177. tuomet vartotojams neprieštaraujant šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti gali būti nustatytas skaičiavimo būdu pagal Komisijos patvirtintus metodus. 97-4575) 179. Šis kiekis išdalinamas vadovaujantis Komisijos patvirtintais metodais. 2. Pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala. pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso. 3 punktai) pasirenka karšto . kai nustatoma butų ir kitų patalpų savininkų kaltė pažeidus Taisyklių 177 punkte nurodytus reikalavimus.35 177. 3. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. išjungtų. Karšto vandens tiekėjui priklausančių. Nepavykus jo nustatyti. 177.1. skaičiuojama pagal deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičių. 12. karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementas sugadinti taip. suklastotos karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) karšto vandens tiekėjo uždėtos plombos. 72 punktai) bei metodikose nustatyta tvarka. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.. karšto vandens tiekėjas eksploatuoja karšto vandens skaitiklius nesilaikydamas Taisyklių 176 punkte nustatytų reikalavimų arba nustatoma karšto vandens tiekėjo kaltė dėl taisyklių 177 punkte nurodytų pažeidimų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Nr. 177. karšto vandens skaitiklis veikia už gamintojo nustatytų maksimalių ar minimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.5. 3. Sugadinimo. 181. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. 2011.. pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita). 2. specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi. 2011. siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti. neteisėtai pasisavintų karšto vandens skaitiklių apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už karštą bei nepaskirstytą karštą vandenį.. 180. 97-4575) 178. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1.1. apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita). varžos termometrai.. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 178. 71. žmonių skaičius nustatomas pagal faktiškai gyvenančiųjų skaičių. bet buto ir kitų patalpų savininko patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas.2. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 12. Nr. Nr. plombų pažeidimo. IV. kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas.3.. netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atveju karšto vandens skaitiklių įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka. korpusas. Kai karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. 182. siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti nustatomas pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis. 97-4575) 178. 97-4575) Karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu kai: 178. apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų. 183. 73 punktai) bei metodikose nustatyta tvarka. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. termoporų jungtys ir pan. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 2011. paveikiamas karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis. APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO PASIRINKIMO ĮGYVENDINIMAS 184. jeigu karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų.2. 177. Nr. Skaičiuojant sunaudojimą pagal normas (kai yra vartotojo kaltė). teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 2011.4. karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą.3. atlyginama teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka. Teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) apibrėžtas nepaskirstytasis karšto vandens kiekis nustatomas skaičiuojant bei analizuojant karšto vandens pardavimų duomenis.

3 punkto nuostatas. Šiuo atveju su šilumos tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis.2. 185. 97-4575) 186.1 ir 185.3. daugumos daugiabučio namo gyventojų – buitinių karšto vandens vartotojų teisės aktų nustatyta tvarka priimtas (Taisyklių 1 priedo 1.3. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA KEISTA (skyriaus pavadinimas): 2011 07 20 įsakymu Nr.36 vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 185. 185.1.) su šilumos tiekėju patalpų savininkų–vartotojų vardu pasirašo šilumos pirkimo-pardavimo sutartį šilumos. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo su šilumos tiekėju Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka sudaro atitinkamą sutartį dėl šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio išpirkimo pagal įrenginių likutinę vertę.3.1. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 185.3. 3 punktai) sprendimas dėl sutikimo pasirinkti šį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.. 21. kurių gyventojai.3. Nuolatinę daugiabučio namo karšto vandens bendro naudojimo įrenginių priežiūrą atlieka . 185.4.1. šalys privalo vadovautis Taisyklių nuostatomis. juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei atlieka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytus darbus. 185. perdavimo. 2011. 2011.1. reglamentuojančiomis karšto vandens tiekėjo veiklą. pirkti. vadovaudamiesi teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1. Laikinai. vartotojai privalo: 185. Daugiabučiuose namuose.1. 3 punktų) nuostatomis.1. laikoma.3. 185.3 punktuose nustatytų sutarčių. Nr.2. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso vartotojams: 185. Nr. Nuolatinę karšto vandens tiekėjo šilumos ir karšto vandens gamybos ir perdavimo tinklų įrenginių priežiūrą atlieka karšto vandens tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3. ir nesudaro Taisyklių 185. 185. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt. iki bus sudarytos tokios sutartys.2. skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai. 187. šilumos tiekėjas privalo pasiūlyti vartotojui ar jį atstovaujančiam asmeniui įsigyti jo teisėtai valdomą šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį už buhalterinę likutinę jo vertę. per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos ir geriamo vandens tiekėjams šiuos dokumentus: 185. juridiškai tinkama forma patvirtintas įgaliojimas asmeniui. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.3..) su geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis. 185. 40 punktai). kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 26. arba įgyjant nuosavybės ar valdymo teisę kitais įstatymų nustatytais pagrindais. įrengia namo butuose ir (ar) kitose patalpose karšto vandens skaitiklius. o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta pagal 185.3. galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais. karšto vandens tiekėjo ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis atitinkamų sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 ir 9 priedai). įgalioto asmens išsami kontaktinė informacija.3. 185.1 punkte nurodytų dokumentų. paskirstymo.2. V. 188. įsigyjant (įsirengiant) šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu.2.2. Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja karšto vandens ruošimo įrenginių techninę saugą. karšto vandens tiekėjas su vartotojais pasirašo karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis.2 punktuose nurodyti klausimai. priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso šilumos tiekėjui: 185.2 ir 185. eksploatavimą. 189. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt. iki bus išspręsti Taisyklių 185.1. tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą. Šiuo atveju su geriamojo vandens tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis. karšto vandens ruošimo. 130-6182) Nuolatinę pastato (išskyrus daugiabučius namus) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka pastato savininkas ir (arba) paskirtas atsakingas už šilumos ir (ar) karšto vandens ūkį asmuo arba paskirtas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

prijungtus prie pastato šilumos punkto.. 97-4575) Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4 punktas). pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). Nr. gavusi vartotojo prašymą. Pakeitus pastato karšto vandens ruošimo schemą į kombinuotą vartotojai už šilumos tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. kai keičiama pertvarkomų įrenginių šilumos galia. Nr. 4. VI. 97-4575) Vartotojas. 5 punktai) nurodytus reikalavimus. 37. 196. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 4. 194. 195. Vartotojai. 32. Nr. kai prijungimo schema keičiama į kombinuotą (Taisyklių 1 priedo 70 punktas). ar visą karšto vandens tiekimo sistemą. 2011. 3. 97-4575) Tiekėjai. 197. 190. kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto. 2011. savininkų teisės ir teisėti interesai. pertvarkant pastato inžinerines sistemas. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr... KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. su kuriuo valdytojas yra sudaręs pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį arba Valdytojas. prijungtus prie pastato šilumos punkto. dujotiekio. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. pageidaujantis remontuoti karšto vandens įrenginius.. 97-4575) 192. Nr. 191. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr.37 prižiūrėtojas. 193. privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai gauti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui). elektros tiekimo) kiekvienam etapui atskirai. pralaidumas arba šaltinis. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeistos kitų pastatų. 97-4575) Pastato ar jo dalies patalpų karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų (šildymo. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. gavę iš vartotojo paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas. 35. 2. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. dujotiekio. pertvarkant pastato inžinerines sistemas. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. 2011. 31. 2011. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 12. ir 45 punktai) reikalavimais. pageidaujantys remontuoti karšto vandens įrenginius. būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda. pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Nr. 24. susijusiais su paprastojo remonto darbais. 2011. 97-4575) Jeigu pastato karšto vandens įrenginiai pertvarkomi keliais etapais. Nuolatinę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkai savo lėšomis. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. privalo vadovautis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMAS KEISTA (skyriaus pavadinimas): 2011 07 20 įsakymu Nr. elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti: . 97-4575) Savivaldybės institucija. 11... 36.

kad yra jų sugadinimo. 201. 28. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginių normalus darbo režimas. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nedelsdamas sustabdyti karšto vandens tiekimą pastatui arba pavieniams pastato karšto vandens vartotojų įrenginiams šiais atvejais: 201. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams.38 197. dėl kurių gali įvykti avarija. sutrikimas arba nelaimingas atsitikimas. 2011. pastato pertvarkytų karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai. dujotiekio. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.3. 34. pastato pertvarkytos karšto vandens sistemos šilumos galia reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas).4..1. juos išjungus arba karšto vandens įrenginius prijungus per juos apeinančias linijas. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. dėl avarijos šilumos šaltinyje. montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26. viršijama sutartinė šilumos galia taip. jeigu pastato karšto vandens įrenginių techninė būklė nepatenkinama ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 97-4575) 198. 200.1. 201. jeigu šalių sutarimu nenustatyta kitaip.. 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.. 201. 201. 37. 32. pasikeičia karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytas įrenginių darbo režimas. pastato butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių pertvarkymas pripažįstamas baigtu nuo Taisyklių 199 punkte nurodytos pažymos pasirašymo datos. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose arba dėl force majeure nenugalimos jėgos poveikio. privalo gauti iš Inspekcijos karšto vandens įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pertvarkytų pastato karšto vandens įrenginių tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti karšto vandens tiekėjui. 197. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. jeigu nevykdomi karšto vandens tiekėjo nurodymai likviduoti gedimus. 2011. avarijos pavojus arba gresia pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. lokalizuojant avarijos židinį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose. VII. jeigu dėl savavališkai prijungtų karšto vandens įrenginių ar kitų vartotojo veikų padidėja šilumnešio vartojimas. 2011. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimų arba sustabdymo priežastis bei laiką. baigęs pertvarkymo darbus. . Visais Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo per 24 valandas pranešti pastato savininkui apie šilumos.. Nr.5. 35. 30. Nr. elektros tiekimo) pertvarkymo. Nr. 201.2. už savavališką karšto vandens vartojimą be karšto vandens skaitiklių.. 97-4575) Pastato savininkas karšto vandens įrenginių paprastojo inžinerinių sistemų (šildymo. 202. 97-4575) Vartotojas. 97-4575) 197. 29.3. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR (AR) ŠILUMOS TIEKĖJO INICIATYVA 201.2.6. sutrikus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių darbo režimui taip. 97-4575) Pastato. 199. 2011. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. pastato karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai. Nr. 2011.

jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu. nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje. Jeigu šilumos. 204. 2011. 204. 3 punktai) nustatyta tvarka. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. išjungęs ar sugadinęs karšto vandens skaitiklius arba pažeidęs plombavimo ar kitas kontrolines žymas. 208.4. atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus.. Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas neatsako už šilumos. 36. šilumnešį ir (ar) karštą vandenį. prijungiant naujus šilumos tiekėjo ar karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo arba apribojimo pasekmes dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų sugadinimo. Jeigu pastato savininkas per 5 kalendorines dienas nuo pirmo pranešimo gavimo dienos nesuderina šilumnešio tiekimo nutraukimo laiko.. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. atsisakęs leisti patikrinti esančius jo patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus. 97-4575) . nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 90 kalendorinių dienų. 97-4575) Priėmus atitinkamą sprendimą. neturintis karšto vandens skaitiklių. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams buvo teisėtai sustabdytas. 39 punktai) nustatyta tvarka kaip vartotojas.1. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. kai pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas pašalina šilumnešio. šiais atvejais: 204.. valdytojas apie jį privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai ir esamam karšto vandens tiekėjui. 206. šilumos ir (ar) karšto vandens. 211. Vartotojai. Jeigu įmanoma. Savavališkai prijungęs karšto vandens įrenginius per apeinančias karšto vandens skaitiklius linijas. Nr.3. tai karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas nedelsdamas turi pradėti tiekti šilumą. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo iniciatyva trukmė ir kiekis. pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimo pranešimą. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. VIII. pageidaujantys atjungti karšto vandens įrenginius ir keisti apsirūpinimo karšto vandeniu būdą. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui. 130-6182) 205. bet privalo imtis visų veiksmų. 204. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. savavališkai nuėmęs plombas. privalo priimti sprendimą teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 2011. 204.2. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 212. įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jeigu pastatas neturi rezervinio karšto vandens tiekimo šaltinio. 29. Nr. jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose paskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras). 204. visais 204 punkte nurodytais atvejais šilumos. Valdytojas taip pat pateikia esamam karšto vandens tiekėjui prašymą nutraukti karšto vandens tiekimą ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas. karšto vandens pirkimopardavimo sutartyje turi būti nustatyta planinių šilumos. Nr. 12.5. tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nustatyti šį laiką. 209. skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos. kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos nebūtų sugadintos. šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinas sustabdymas ar apribojimas turi būti atliktas pastato savininkui patogiu laiku. 207. 2. Visais 204 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo papildomai prieš 24 valandas įspėti pastato savininką apie karšto vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą.39 203. 3. vartotojas atsako Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir atsiskaito su karšto vandens tiekėju teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ (SISTEMOS) ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA 210. 2011. Karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams. jeigu tai turi įtakos mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį.

ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių. 26. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. Nr. reikalauti. 97-4575) Pastato karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir karšto vandens tiekėjo įgaliotam atstovui. prašymą privaloma suderinti su jais. gavęs 211 punkte nurodytą informaciją ir prašymą. 97-4575) 216. 30. 32. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. savininkų teisės ar teisėti interesai. kai nėra atjungiama (pertvarkoma) visa pastato karšto vandens sistema. IX. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 219.2. 35. 29. šilumnešio kokybę bei geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytą geriamojo vandens kokybę. Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal karšto vandens tiekėjo arba geriamojo vandens tiekėjo operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus. 220. savininkų teises ar teisėtus interesus.. turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems karšto vandens vartotojams režimui. Vartotojas karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo. kad šilumos tiekėjas ir geriamojo vandens tiekėjas karšto vandens pirkimopardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba atitinkamai užtikrintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13. 130-6182) 219. kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių. nurodo. 215. Nr. 219. ekonominiais bei teisiniais argumentais. Baigus pastato karšto vandens įrenginių atjungimo darbus. 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.. 2011. įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nr. 2011. 29. 97-4575) Karšto vandens cirkuliacinės sistemos atjungimo darbams. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 97-4575) Karšto vandens tiekėjas.. Jeigu dėl atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų. 45 punktai) ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytą šilumos.1. 214. taikomi 108–124 punktų reikalavimai... ar atsijungimas nepažeis kitų pastatų. Pastato karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 217 punkte nurodyto akto pasirašymo. kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių. Karšto vandens tiekėjas turi teisę: 219. vadovaudamasis techniniais. 37. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 217. 2011. 218. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 2011. 2011. 221. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.3. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. . ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo nutraukti karšto vandens vartojimo pirkimopardavimo sutartis ir nutraukti karšto vandens tiekimą. jeigu tenkinamos 212 punkto sąlygos. 213. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 28. 219.4. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 priedas) nurodytais pagrindais bei nustatyta tvarka. Nr. 24. 34. dalyvaujantys asmenys surašo karšto vandens tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą. nuskaityti karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu.40 Valdytojas. būklę. 28. Nr.

Karšto vandens tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už: 224. ne rečiau kaip kartą per pusę metų atlikti pastate kontrolinius atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų rodmenų patikrinimus.10. apribojimą. 130-6182) 223. 130-6182) 223. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę. užtikrinti karšto vandens įrenginių.5. nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį.4. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Komisija. sudaryta iš pastato valdytojo. 26. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas. Karšto vandens tiekėjas privalo: 223. tačiau priklauso kitiems savininkams. 35. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus.1. rodmenims. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 2011.2. 6.3. išnagrinėti valdytojo ar vartotojo pretenzijas ir apie priimtą sprendimą juos informuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. 130-6182) 223. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. Karšto vandens tiekėjo kaltę dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei nepatiektą karšto vandens kiekį gali nustatyti komisija. 223.9. 39. Nr. 224. Nr. Nr. nuo nustatytų galiojančiuose teisės aktuose ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje. įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį. 29.. 2. Vartotojo patirtą žalą dėl karšto vandens tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. 26. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 2011. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina vartotojo patirtus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka. 3. jeigu vartotojo karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo teisėtais pagrindais valdomų (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ar (ir) karšto vandens ruošimo įrenginių. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui. 31. įvykusius dėl force majeure aplinkybių. karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13. 28. avarijas ar nelaimingus atsitikimus.12. saugumą.41 222.1. 223. 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams karšto vandens vartotojams mokėjimo už karštą vandenį dokumentus. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3. į komisijos sudėtį turi būti įtrauktas Inspekcijos atstovas.2. 45 punktai) nustatytomis sąlygomis ir parametrais. 223. vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais. 2011. taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus. Nr. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 223.. pagal paraišką leisti prijungti prie veikiančių karšto vandens tiekimo įrenginių naujo ar rekonstruoto pastato arba buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginius ir pradėti tiekti karštą vandenį. 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimopardavimo sutartyje nurodytoje vietoje įrengti ir prižiūrėti karšto vandens skaitiklius. karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 0C ir ne daugiau kaip 60 0C. 13. 34. 7. 223. 130-6182) 223. 224. 223. kurie yra karšto vandens tiekėjo teritorijoje. nepatiektą karštą vandenį. jei šalys nesusitarė kitaip. bei karšto vandens kokybę.3. jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems karšto vandens vartotojams. 2011. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.13.. 3 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu vartotoju.7. esant 15 % ir daugiau pastato karšto vandens skaitiklių rodmenų nesutapimams su karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio. 37. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.8. Jeigu nors vienas iš komisijos narių reikalauja. 223. 223. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 225.11. 32. susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. karšto vandens temperatūrinių parametrų nukrypimus. 223.6. 24. išskyrus force majeure aplinkybes.. vartotojo ar jų įgalioto atstovo ir karšto vandens tiekėjo atstovų. 224. kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai. nustato nepatiektą karšto vandens kiekį ir surašo aktą. .

42 X.2. susijusias su atliktu darbu. ar jam teisingai apskaičiuoti mokesčiai. laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį.6.9. ar karšto vandens tiekėją apie pastebėtus buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginiuose nuotėkius ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti. 34. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. leisti karšto vandens tiekėjo. 228. 11 punktai) gauti informaciją iš karšto vandens tiekėjo. remonto darbus. mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką. 226. Buto ar kitų patalpų savininkas (nuomininkas) atlygina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo patirtas sąnaudas. 227. 226. prižiūrėtojo atstovams iš anksto. 29. negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje).1. 227. Pateiktos informacijos privalo pakakti. 226. 227. 31. aiški ir išsami informacija. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų neeilinę patikrą. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo. nei nustatyta karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje. 2. pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas. karšto vandens skaitiklius. informavęs karšto vandens tiekėją. 226. karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant karšto vandens įrenginių apžiūras arba techninių operatyvinių duomenų . 3. jeigu pastato karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus. karšto vandens tiekėjas arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turi teisę atlikti rodmenų nuskaitymą savininkams priklausančiose patalpose. 226. 32. esančius vartotojo bute. fiksuotų sutartyje nurodytu laiku. informuoti valdytoją ar prižiūrėtoją. kad jis galėtų pasitikrinti.2.6. Vartotojas turi teisę: 226. 17. 28. nuskaityti jų rodmenis. jeigu nėra karšto vandens skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus. 3. kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26. 226. rekonstruoti arba atjungti karšto vandens įrenginius. mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis. 226. buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas.7. kuria remdamasis karšto vandens tiekėjas apskaičiavo mokėtinas sumas. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo: 227. 227. pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo. 35. 35. ataskaitą. 227.3. 18. jų įrenginių elementus. 2. 2. Buto ar kitų patalpų savininkui arba nuomininkui nepateikiant karšto vandens tiekėjui karšto vandens skaitiklio rodmenų sutartyje nustatyta tvarka. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. 30. kuriame turi būti pateikta tiksli. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją. leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus.5. karšto vandens kiekis už ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nuostatas.5. savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklio rodmenų iki sutartyje nurodyto termino. pateikti karšto vandens tiekėjui karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais karšto vandens skaitiklių rodmenų. atlikti jų priežiūros. 37 punktai) nustatyta tvarka keisti. 227. 27. įrengti karšto vandens skaitiklius.8. tinkamai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų karšto vandens tiekimo įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą. 5. kad jie neblogintų karšto vandens bei cirkuliacijos kokybės.3. 36.4. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartoto karšto vandens ir šilumos sąnaudoms apskaičiuoti. o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes.1. 25. kiek dienų vėliau. 37. ar valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą. KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 226. valdytojo apie karšto vandens kainas. 11 punktai) gauti iš karšto vandens tiekėjo mokėjimų už karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už karštą vandenį pranešimą (Taisyklių 5 priedas). Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo. pastato valdytojo. 227. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo ar prižiūrėtojo.4. jei tai nepažeidžia daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų. 45 punktai) nustatyta karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas. 3. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1. 226. kada ir kaip buvo padaryti nukrypimai. šilumos energiją karšto vandens temperatūrai ir cirkuliacijai palaikyti bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas. pratęsti apmokėjimo už karštą vandenį laiką tiek dienų. eksploatuoti juos taip.7. neteisėtai įrengtą grindinį šildymą nuo karšto vandens cirkuliacijos linijos atjungti ir atstatyti pagal projektą savo lėšomis nepriklausomai nuo to. apžiūrėti karšto vandens bendro naudojimo sistemos elementus. karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. 4. reikalauti vartojant karštą vandenį ir šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

KETVIRTA DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS I. 52 ir 53 punktai) nustatyta tvarka. į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. Nr. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse. 231. sustabdymo ar ribojimo. Nustatant buitinio karšto vandens vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą. Inspekcija – dėl energetikos objektų. karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus. kurie iki šių Taisyklių įsigaliojimo priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu.. šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 9. bet neapmokėti geriamojo vandens kiekiai karštam vandeniui ruošti. 5. nepateikia šilumos bei geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 185. 130-6182) 231.2. dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai. kuri galiojo iki vartotojų priimto sprendimo keisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme. įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų. iki šių Taisyklių įsigaliojimo. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 230. 14. dėl prisijungimo. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai.43 registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais.1 punkte nurodytų dokumentų ir nesudaro Taisyklių 185. susidarė apskaityti. Nepriklausomai nuo to. ĮGYVENDINIMAS 233. Vartotojui nesutikus su valdytojo. eksploatavimo. 232.. taip pat ginčai. 3. 46. ginčai nagrinėjami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. valdytojas. valdytojo. energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų. Buitiniai karšto vandens vartotojai. 46. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu. II. o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų už laikotarpį nuo 2010 m. sudaryta iš valdytojo. laikant energiją. 231. VARTOTOJŲ SPRENDIMO DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU 2-U KARŠTO VANDENS TIEKIMO BŪDU. karšto vandens tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Šilumos tiekėjas privalo 234 punkte nurodytiems vartotojams susidariusius neapmokėtus . kuriems dėl netinkamai įgyvendinto sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu. ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka. energijos tiekimo nutraukimo.1. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. avarijų. 2. 235. PRIIMTO IKI ŠIŲ TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMO. Jeigu vartotojas. perduodant. prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. 15. 42. dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos. Nr. 2011. per laikotarpį nuo 2010 m. dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų. gegužės 1 d. šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja.5. Nustatę padarytą pažeidimą. energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo. 231. 130-6182) Taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos. skirstant.4. 234. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.2 punkte nustatytų sutarčių. gegužės 1 d. vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja: 231. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1. kylantys iš Taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių. 229. pažeidimo faktą turi konstatuoti komisija. dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo. laikoma. 42. 3. 9. 2011. turi atsiskaityti už šiuos kiekius per ateinančius 12 mėnesių. iki šių Taisyklių įsigaliojimo vyksta pagal tvarką. 52 ir 53 punktai).3. energijos kokybės reikalavimų. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. 231. Komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant. dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo.

8. Nr. 1-228 (Žin. 75-3481. birželio 26 d. liepos 25 d. 23. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika. 16.. 1995. patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 1-229 (Žin. 84-4401). įsakymu Nr. įsakymu Nr. 2000. lapkričio 26 d. 6. 25. 262 (Žin. Nr. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. 35 (Žin. 94-1833. įsakymu Nr. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės. 2004. 63-1493). Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika.44 geriamojo vandens kiekius ir sumas proporcingai paskirstyti per ateinančius 12 mėnesių ir pateikti apmokėjimui. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin... 424 (Žin. Nr. 70-3195). Nr. 121-4595). Nr. Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. Nr. Nr. 4.. 32-788. įsakymu Nr. 2. 982 (Žin. 14. 1996. liepos 10 d. Nr. 982 (Žin. Nr. 2000. 20-449. 2001. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. D1-595/1-201 (Žin. patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Nr. 2006. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin... lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin. 19. įtraukiant į kas mėnesį buitiniams vartotojams išrašomas sąskaitas. nutarimu Nr. 20.. liepos 25 d. 2002. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin. 74-1768. 33-1556)... 1999. 2003.. 41-1119). įsakymu Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. birželio 30 d. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės.. 151 (Žin. įsakymu Nr. Nr. Nr... 10. 1996. 101-3597. 1995. patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 2003. 2010. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės.. Nr. patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. 13. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin.. 1996... 82-3261). 77-2966). Nr.. 15. 99-3515). 75-3481. 130-6182) 17. nutarimu Nr. 51-2254. Nr... 2005. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka. 2003.. 12. 11. Nr. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. kovo 24 d. 7. Nr. Nr. Nr.. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos. Nr. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin. 56-2224). Energetikos objektų. 22. 2008. 2001. 82-3260). patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. įsakymu Nr. įsakymu Nr. 12488). Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin. Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. Nr. 97-4575) 18. ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 1 priedas NUORODOS Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir standartus: 1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin. Nr. Nr. 112-3270). 5. 107-2391. 130-5259). patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 2003. 411321). 2011. Nr. Nr. įsakymu Nr. 4-289 (Žin. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin. 2007... Nr. 2009. 2009. 21-617). 2006. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai. 2010. Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. 1998. 2010. 84-4442). 143-6310). Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 2006. 24. Nr. gruodžio 21 d. 2007. Nr. 2001. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin. Nr. 703201). 4-122 (Žin. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. 74-2262). įsakymu Nr. patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos. 74-2613). Nr. 21. vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklės. 56-1639). 9. 1994. 2003. . Nr. rugpjūčio 23 d. 4-260 (Žin. 143-6311).. 3. balandžio 24 d. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. 2011.

116-5944. įsakymu Nr. Šilumos poreikis šildymui“. patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 97-4575) Statybos techninis reglamentas STR 1. NETEKO GALIOS: 2011 07 20 įsakymu Nr. įsakymu Nr. 403 (Žin.45 26. nutarimu Nr. birželio 24 d. 2005. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. įsakymu Nr. 2008. Nr. 34. vėdinimas ir oro kondicionavimas“. įsakymu Nr. Nr. Statybos techninis reglamentas STR 2. spalio 20 d. įsakymu Nr.. O3-157 (Žin. 80-2372). birželio 9 d. 31. 29. 100-3733). D1-828 (Žin. įsakymu Nr. Statybos techninis reglamentas STR 2.. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. V-455 (2003. Nr. 3-56). patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 27 d. D1-248 (Žin. Nr. 97-4575) Statybos techninis reglamentas STR 1. 2010. Nr.09. lapkričio 15 d. 37. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 2011. liepos 23 d.. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m.. 2005. Nr. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. 42.. 4-17 (Žin. Nr. įsakymu Nr.02:2005 „Šildymas. 4-170 (Žin. 2008.. 58-2185). 40. Nr. 38. rugsėjo 21 d. 2011. įsakymu Nr. kovo 18 d. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. įsakymu Nr. kovo 18 d. įsakymu Nr. 36. 115-5902).01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.09. 39.. 2010. įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin.05. Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija. 61-2915). Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės. Nr.05. Nr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. Nr. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“. 1994. 1999. 2009.01:2010 „Statybos užbaigimas“. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. 2002. Nr. gegužės 29 d. RSN 156-94“. įsakymu Nr. 27. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 2005.. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. . patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. gegužės 12 d. 115-5165). gruodžio 31 d. šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės. 2011. įsakymu Nr. 44. nutarimas Nr. 43. 159-7219. Nr. vasario 24 d. Nr.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. 24-394).01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. 2011. 2010. 76 (Žin..11. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m.. Nr. 2010. V-1081 (Žin. Nr. 97-4575) Statybos techninis reglamentas STR 1. 2007. 2). elektros ir šiluminės energijos. Vandens vartojimo normos RSN 26-90. 1507 „Dėl dujų. gegužės 5 d.. Nr. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. 2005. 33. 79/76. Nr.. įsakymu Nr.. 116-5947). 1998. 316 (Žin. 30. Nr. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 79-3606). 30-945). patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. 28. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.06:2010 „Statinio projektavimas“. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. D1-808 (Žin. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. Nr. įsakymu Nr. 53-2071). 97-4575) 32. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. Statybos techninis reglamentas STR 2. 35. D1-156 (Žin.. 9-299).. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. 41. D1-289 (Žin.. rugsėjo 28 d. 4-80 (Žin.. 75-2729).. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. 2011.. 125-4791). sausio 18 d.11. Nr. rugsėjo 27 d. D1-410 (Žin.

nutarimas Nr. atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus. 2008. 59-2923).. gegužės 5 d. 2006. gegužės 19 d... nutarimas Nr. įsakymu Nr. metodika. 2011. liepos 8 d.. įsakymu Nr. 62. 2003. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 97-4363). sausio 24 d. įsakymu Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. O3-86 . Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.. 93-4011). 2010.. elektros. Nr. rugsėjo 8 d. 80-3679). dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011 m. 60-2158). O3-105 (Žin. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. Nr. patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.. Nr. 28-1133). 2005. 2009. 1174471).. 432084). 2011.. Nr. 5-94). 1-8 (Žin. patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.. 60. 2011... Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 2011. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1-145 (Žin.46 spalio 3 d. 389 (Žin. 1V-83 (Žin. 1-169 (Žin. 97-4575) Infrastruktūros plėtros (šilumos. 2008. 2004. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės.. Nr. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. įsakymu Nr. gruodžio 21 d. 56. 61. Nr. kovo 10 d. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklės. nutarimu Nr. įsakymu Nr. 603 (Žin. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. liepos 22 d. gruodžio 30 d. 2010. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. 2004. 52. rugpjūčio 1 d.. 2008. 48. 55. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. 63. 45. patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika. susijusios su energetikos veikla. 2001.. 6-252). Elektros energijos maitinami prietaisai“. 11-487). Nr. 9 patvirtinimo“ (Žin. 92-3682). 54. 50. 1-10/D1-61 (Žin. patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. Nr. 46. 2002. V-31 (Žin. birželio 28 d.. įsakymu Nr. 130-6182) Asmenų prašymų. Nr. Nr. 47. 85-3175). 451584. 4-253 (Žin. Informacijos. patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. O3-54 (Žin. O3122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ (Žin. įsakymu Nr. Nr. 53. 2005. liepos 21 d. įsakymu Nr. O3-26 (Žin. patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. O3-96 (Žin.. Nr. 2009. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai. 115-5448).. Nr. teikimo valstybės institucijoms. Šilumos kainų nustatymo metodika. lapkričio 11 d. 92-3959). patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. Nr. nutarimu Nr. gegužės 23 d. 92-3456). O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ (Žin. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas. patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. nutarimu Nr. O3-97 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. nutarimas Nr. kovo 30 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 167-6172). O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ (Žin. Nr. 59. 10-368). Nr. Nr. 51. 4-366 (Žin. įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarka. 2005. 1-111 (Žin. Matavimo priemonių techninis reglamentas. 2003. 64. Nr. 2009. Nr. nutarimu Nr. įsakymu Nr. balandžio 7 d. 58. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. 40-1451).. sausio 10 d. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. nutarimu Nr. 49. Lietuvos standartas LST EN 834:2000 „Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti.. įsakymu Nr. Nr. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika.. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 57.

130-6182) Asmenų. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2007 m. Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 10. Nr. Nr. 2007.. 130-4889). 73. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin. Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintas metodas Nr. rugsėjo 29 d. Nr. Nr.. 67. 2003. Nr. atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjo bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo įgaliotus atstovus.) . 2011. 2011. birželio 11 d. 15-579). ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priedas NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 10 30 (Žin. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų. 93-3961). 140-6157).. 2011. atestavimo taisyklės. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 70. įsakymu Nr. PVM mokėtojo kodas.. 97-4575) Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika (Žin. 2011. 2009.. Nr. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų. Nr. 15-193). nutarimu Nr. 1-213 (Žin. spalio 4 d. 118-5094). turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius. Nr. 2007. 2010. lapkričio 24 d.. patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m.. patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 120-6154).. nutarimas „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ Nr. Nr. 73-3737).. 130-6182) (Paso formos pavyzdys) _______________________________________________________________________________________ (pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas) _______________________________________________________________________________________ (kodas. Nr. 1-14). 1-274 (Žin. 2006. 2009. O3-103 (Žin. išpirkimo ar eksploatavimo aprašas. 28-1133).. patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 68. 2009. 65. 71. vasario 19 d.. 2009. metodika (Žin. KEISTA: 2011 07 20 įsakymu Nr. Nr. tel. skirtų šilumos energijai perduoti. 66. įsakymu Nr. 69. 1-191 (nuo 2011 07 29) (Žin. 2006..47 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ („Informaciniai pranešimai“. 2011. Nr. 1-172 (Žin. Nr. Nr. statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas. įsakymu Nr.. 73-3352. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 72. adresas. 97-4575) Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. O3-14 („Informaciniai pranešimai“. 2010. 97-4575) Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (Žin.

. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas 2.13..4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas 1. vardas ir pavardė) 1.1. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas 1.5. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas 1.12.9. 2.11. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas 1. karšto vandens šilumokaičio valymas 1.. ATESTACIJA: 2. vėdinimo sistemos praplovimas 1.2.7. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai Atestuotas 20_ _ _ Atestuoti (-as) 20_ _ _ 20_ _ _ ..3. pastato šilumos ir karšto vandens prižiūrėtojas 2. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas 1.______ (data) Pastato pavadinimas _________________ kodas _______________________________________________ Adresas __________________________ Nr.2. PROFILAKTINIAI DARBAI: Atlikimo data Akto Nr..8..10..48 PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI PASAS _____________ Nr.1.. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas 1. _______________________________________ 1.3. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas 1. Patvirtinu (pareigų pavadinimas.6. šildymo sistemos praplovimas 1.... parašas. paskirtas 20.14... vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas 1.. šilumos mazgo hidraulinis bandymas 1. ________ bt. šildymo sistemos hidraulinis bandymas 1. d. įsakymu Nr..

49 3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai 3.2. karštų paviršių izoliacija 3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra: 3.3.1. Qš 3.3.2. Qkv 3.3.3. Qš+Qkv 3.3.4. Qkvc 3.3.5. Qvėd 3.3.6. Qgaro 3.3.7. Qkondensato 3.3.8. Gkv1 3.3.9. Gkv2 Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _ Galiojanti iki 20_ _ _

3.3.10. G šv prieš karšto vandens Galiojanti iki 20_ _ _ šilumokaičio Galiojanti iki 20_ _ _ 3.4. patalpų sandarumas

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ ________________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________________________________________________________________ (pareigų pavadinimas) (adresas, telefonas) 5. TIKRINIMO IŠVADA: Pastato šilumos įrenginiai paruošti 20_ – 20_ metų šildymo sezonui

20_ m. __ _ d

PASTABOS ____________________________________________________________________________ Prižiūrėtojo atstovas ______________________________________________________________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Pastato savininko, valdytojo atstovas _________________________________________________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Valstybinės energetikos inspekcija -TVIRTINU _______________________________________________

50 (pareigų pavadinimas) (parašas) ______________ (vardas ir pavardė)

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 3 priedas (Akto formos pavyzdys) ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO–VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS _____________ (miestas)

___________ (data)

Mes, toliau pasirašę šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) ........................................................... ............................................................................................................................................................................ (pavadinimas, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) ir pastato........................................................................ (buto, patalpų) ............................................................. (pavadinimas, adresas) (Nr.) Savininkas (Valdytojas)........................................................................................................................., (pavadinimas, valdytojo, valdytojo atstovo ir (ar) savininko vardas, pavardė) surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos (karšto vandens) įrenginių būklę ribas ........................... ............................................................................................................................................................................ (įrenginių, kur nustatytos ribos, pavadinimas) Šilumos (karšto vandens) įrenginių schema:

1. Pastatas prijungtas ........................................................................................................................... 2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma ........................................................................ 3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ...................................................... 4. Šilumos (karšto vandens) pirkimo-pardavimo vieta nustatoma ......................................................... 5. Šilumos (karšto vandens) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ............................................................ 6. Atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso įrengimo vieta .................................... 7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos (karšto vandens) vartotojus pateikiami akto prieduose (........................................................................... lapų). 8. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona linija, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna linija, tiekimo–vartojimo riba – žalia linija, atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso vieta – juoda linija, pirkimo-pardavimo vieta – geltona linija (jeigu šis aktas sudaromas tik juoda spalva, akto 8 punkte nurodoma linijų skiriamosios žymos). 9. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos (karšto vandens) tiekėjas, antrą – pastato (buto, patalpų) savininkas. Šilumos (karšto vandens) tiekėjo atstovas _______________________________________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Pastato (buto, patalpų) savininko, valdytojo atstovas ______________________________________ (parašas) (vardas ir pavardė) Prižiūrėtojo atstovas ________________________________________________________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 4 priedas (Paraiškos formos pavyzdys) _______________________________________________________________________________________ (savivaldybės institucijos pavadinimas)

51 _______________________________________________________________________________________ (kodas, adresas, tel. Nr.) PARAIŠKA GAUTI PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGAS _____________ Nr.______ (data) Statinio pavadinimas ............................................................................................................................. Statybos vieta ....................................................................................................................................... Statytojas, adresas, telefonas ............................................................................................................... Statinio šilumos (karšto vandens) įrenginiai: ......................................................................................... (naujai įrengiami arba esami rekonstruojami, atjungiami, remontuojami, techniškai pertvarkomi ar kita) ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Projektavimo pradžia ... m.................. ketv. Statybos pradžia ... m.................. ketv. Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Charakteristikos Pavadinimas Šildymo įrenginių įrengtoji galia Vėdinimo įrenginių įrengtoji galia Karšto vandentiekio įrenginių įrengtoji galia Technologijos įrenginių įrengtoji galia Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra Didžiausias slėgis Mažiausias slėgis Skaičiuojama hidraulinė varža Matavimo vienetas kW kW kW kW °C °C kPa kPa kPa esamas Kiekis naujas

Kiti duomenys ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ PRIDEDAMA: ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Paraišką užpildė: ................................................................................................................................... (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 5 priedas (Prisijungimo sąlygų formos pavyzdys) _______________________________________________________________________________________ (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) _______________________________________________________________________________________ (kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.) PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGOS _____________ Nr.______ (data) __________________ (sudarymo vieta)

.................................................................. 1................ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Projektavimo sąlygas išdavė: ........ 2.............. Projektavimo sąlygas užpildė: ............................... m... Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis: Eil..................... 2................. ____ d..................................... 11..... 10....................... ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedas (Pranešimo formos pavyzdys) MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS I.................................................................. 13....... Nr.......... 4....................................... 8....... 3. 3.....................52 Projektavimo sąlygos galioja iki ........... 1........... Projektavimo sąlygos išduodamos ....... Charakteristikos pavadinimas Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra Didžiausias slėgis tiekimo linijoje Mažiausias slėgis tiekimo linijoje Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje Prisijungimo taškas Prisijungimo taško altitudė Šilumos šaltinis Šilumos tiekimo reguliavimo būdas Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai Šildymo įrenginių Vėdinimo įrenginių Karšto vandens įrenginių Technologinių įrenginių Kiti reikalavimai ..................................................... (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Registro Nr.................................................... 12.............................................................. Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m................... _______ d...................... 4.......................... Eil....................... ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui..... .......... 9.... ____ d.... (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) SUDERINTA ....... ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA 1.......... PRIDEDAMA: ...... 7....... Jungimo būdas Matavimo vienetas kW kW kW kW °C °C kPa kPa kPa kPa Mazgas M esamas Kiekis naujas Automatika Šilumos apska .................. Vartotojo rekvizitai Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m.........._______ iki 20__ m................................................................................ 14.................................... 6............ d.............. _______ d. Nr.............._______ iki 20__ m. 5....

Lt Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma. pavardė Mokėtojo adresas: gatvė. Lt Apskaičiuota. 2. pašto indeksas. gali būti teikiama tik elektroniniu būdu. miestas Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2 Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2 Sumokėti iki 200__ m. Mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita Ataskaitinio laikotarpio ataskaita Pradžios likutis. tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį ___ kWh/ m2* • Šilumos kiekis. Lt Kompensacija už šildymą. Lt Buto (patalpų) šildymas Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpų šildymui Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti Suvartotas karštas vanduo Karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis Iš viso 3. ____ d. Informacija apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį Pavadinimas Mato vnt. Lt Kompensacija už karštą vandenį. priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti _____ kWh* • Šilumos kiekis.53 • • • • • • • • • Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas Mokėtojo vardas. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota ataskaitinio laikotarpio informacija Mokėdamas už šilumą. priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh* • Šilumos kiekis. Lt Mokėti iš viso. šilumos vartotojas turi deklaruoti Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė) * . skirtumas __ MW Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3* Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo van kiekis ___ m3* • Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m 3 iki _ skirtumas __ m3* • Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį – ___ parų skaičius xOC* • Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį _____ kWh/m2/dienolaipsniui* • Vidutinis šilumos kiekis. Lt Delspinigiai. kWh kWh kWh m3 vnt. _______ d. * Informacija. namas. Lt 4. Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh. Kiekis Vieneto kaina be PVM. butas. priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh* • Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis _____ kWh* Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______ d. Lt Galiojantis PVM. Lt Suma su PVM. Lt Pabaigos likutis._______ iki 20__ m. gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą. Lt Sumokėta.

PATEIKIAMA ŠILUMOS VARTOTOJUI IR (AR) KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI. 2 rodmenys. Informacija (6.2.54 Pavadinimas Karšto vandens skaitiklio Nr. m3 Buto šilumos skaitiklio rodmenys. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais. Lt LtSuma su mokėtinu PVM. LtVieneto kaina LtPVM mokesčio dydis. Kiekis . IR (AR) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS). 1 rodmenys. II. perduota per karšto vandens sistemą Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti Iš viso kWh kWh kWh kWh 6. be PVM. LtSuma su PVM.2 punktas) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį: 6. m3 Karšto vandens skaitiklio Nr. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą be PVM. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumai paskirstyti naudojami duomenys Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3 Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___ 6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą Kompensuoto PVM dydis. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas.1 arba 6. LtSuma Mato vnt. 3 rodmenys. mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia. jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti. m3 Karšto vandens skaitiklio Nr. 2. MWh nuo * * * * iki skirtu-mas Pastabos: 1. LtPerskaičiuota suma Pavadinimas Buto (patalpų) šildymas Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti Butui priskirta šiluma. TAISYKLĖSE IR ŠILUMOS VARTOJIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTYSE NUSTATYTA TVARKA 5. PAPILDOMA INFORMACIJA.

*Perskaičiuota suma. LtVieneto kaina LtPVM mokesčio dydis. Lt Pabaigos likutis. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį (pateikiama. LtVieneto kaina *Kompensuoto PVM Lt dydis be PVM. Lt Sumokėta. jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje) Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai *PVM mokesčio dydis. Lt 8. Lt Mokėti iš viso. Lt*Suma su PVM. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita Ataskaitinio laikotarpio ataskaita Pradžios likutis. Kiekis . Lt Kompensacija už šildymą. už ką ir kiek mokama Apskaičiuota. LtSuma Mato vnt. perduota per karšto vandens sistemą Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti Dvinarės kainos pastovioji dalis Šilumos pardavimas bute Iš viso kWh kWh kWh kWh kW 7. Lt Kompensacija už karštą vandenį.55 LtSuma su mokėtinu PVM. už ką mokama Perskaičiuota suma. Lt Delspinigiai. Lt*Suma Mato vnt. be PVM. Pavadinimas Buto (patalpų) šildymas Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti Butui priskirta šiluma. Lt be PVM. Lt LtIš viso su PVM. Lt Detalizuoti skaičiavimai. Lt Detalizuoti skaičiavimai. LtSuma su PVM. Pavadinimas Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti Karštas vanduo m3 m3 Kiekis Kompensuoto PVM dydis. Lt LtPerskaičiuota suma be PVM.

esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai) Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__. esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai) Patalpa 1 Daliklio markė 2 Daliklio Nr. Suvartojimo dalis (7*8) 9 Butui tenkantis šilumos kiekis. KLAF=__ Rodmenų įvertinimo faktorius K= KQ * KT * KC * KLAF Šildymo sąnaudų dalių nustatymas Butui priskirtini koeficientai % Reguliuojamas šilumos kiekis Nereguliuojamas šilumos kiekis Iš viso namui Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=__ kWh Koeficientas KBŠD KBŠA Koeficiento vertė Lt/butui/mėn . o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).56 Karšto vandens pardavimas bute Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra Papildoma paslauga Papildoma paslauga Iš viso 9. 12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis. 11. Lt/m2 Lt/m2 Lt/butui/mėn . jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje) Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys (pateikiami. BENDROSIOS NUOSTATOS . Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos. 13. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama. ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 7 priedas PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS I. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina Lt/kWh susideda iš keturių skaičių po kablelio. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis. Lt/butui/mėn . KT=__. 3 Nuskaitym o data 4 Rodmenys nuo 5 iki 6 skirtumas 7 Rodmenų įvertinimo faktorius K 8 Iš viso Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=__ Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas (pateikiamas. kWh Iš viso butui _______________________________________________________________________________________ (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) 10. KC=__.

8.. pastato savininko arba valdytojo pareigos.2.4. interneto svetainės adresas. kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).57 1. pareigas ir atsakomybę. PASTATO SAVININKO ARBA VALDYTOJO IR PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI 9. kurios pablogintų buitinio šilumos vartotojo ar buitinio karšto vandens vartotojo padėtį. atsiskaitymo tvarka. adresas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas. Sutartyje. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas. pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens – vardas. Sutartyje turi būti šios dalys: 8.8.7. 8. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip. jeigu šalys nesutarė kitaip. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS APIMTIES IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI 12. fakso numeris. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. III. Nr. 5.3. arba valdytojas. Sutarties formą parengia pastato savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija. 8. 8.9. 2011. kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas. 8. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo rekvizitai. šilumos įrenginių nuosavybės. teisinė forma. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 6.10. palyginti su ta. kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). be Sąlygų. pakeitimo bei nutraukimo sąlygos. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS 7. pavardė. fakso numeris ar elektroninio pašto adresas. įmonės kodas. telefono numeris. telefono numeris. 8. šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo vietos ir tiekimo– vartojimo ribų aktu. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatymas. ginčų nagrinėjimo tvarka. juridinis asmuo. arba jų pavedimu – prižiūrėtojas. 4. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti. 2. įmonės kodas. Sutartyje nurodoma pastato.5. Sutartyje nurodoma pastato savininko arba valdytojo pavadinimas. kuriame prižiūrėtojas atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą). Vadovaujantis šilumos perdavimo tinklų. 8. šalių teises. nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra pastato savininkui (bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiam) priklausančių pastato šilumos įrenginių nuosavybės ribos. Sutarties galiojimo terminas.6. 11. 8. teisinė forma. kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama pagal Sutartį. 130-6182) Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens. PVM mokėtojo kodas. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros apimčių ir kokybės reikalavimai. 8. Sutartyje privalo būti numatyta. šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų. 8. kad būtų užtikrintas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos . 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo atsakomybė. V. Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų. telefono numeris. buveinės adresas. 10. buveinės adresas. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – juridinio asmens – pavadinimas. prižiūrėtojo teisės ir pareigos. 3. gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos. turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos leidimus (atestatus) verstis šilumos įrenginių ir karšto vandens eksploatavimo (priežiūros) veikla bei atitinkančio kitas teisės aktuose numatytas privalomąsias sąlygas. informacijos pateikimo tvarka.1. arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai. PVM mokėtojo kodas. interneto svetainės adresas. IV. neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės). elektroninio pašto adresas. II. adresas.

17. nei yra nustatyta Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas). telefono numerį. Savivaldybių tarybos. arba butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo terminas už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per ataskaitinį laikotarpį yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. jeigu dėl jų kaltės prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų šildomų patalpų oro temperatūrų bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normomis (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA 24. karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus. 14. vadovaudamosi teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 56 punktas). Daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainas siūlo prižiūrėtojas. VIII. kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą. pastato savininkui arba valdytojui. arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami iki 0. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.1 punkte nurodytą sprendimą ir pavedus valdytojui. 23. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. 19. Prižiūrėtojas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą. Pastato savininkas arba valdytojas turi teisę. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkai Sutartyje nustatyta kaina moka prižiūrėtojui. Prižiūrėtojas raštu informuoja pastato savininką arba valdytoją. nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį. jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip: 20. VI. Sutartyje nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS KAINOS NUSTATYMAS 16. šiuo sprendimu nustačius. 25. už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą prižiūrėtojui moka valdytojas Sutartyje nustatyta kaina ir sąlygomis. kokią dalį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos turi sumokėti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas.1. įskaitant vonios patalpas. neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų. Tuo atveju. kitus informavimo šaltinius. 18. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų. arba butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją.2. VII. pateikęs prašymą prižiūrėtojui prieš mėnesį. butų ir kitų patalpų savininkams priėmus Sąlygų 20. ATSISKAITYMO TVARKA 20. adresą. atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo. nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus.02 proc. Sutartyje nustatoma pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtys privalo būti ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni. šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatomos prižiūrėtojo ir pastato savininko sutarimu ir nurodomos Sutartyje. temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones. butų ar kitų patalpų ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų nustatymo tvarka bei informacijos iš Sutarties šalių gavimo . 22. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo. ir jos nustatomos su valdytoju arba individualaus namo savininku sudarytoje Sutartyje. bet ne mažiau kaip 20 dienų. 15. Sutartyje nurodoma mokėjimo sumai apskaičiuoti naudojamų pastato. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. arba buto ar kitų patalpų savininką arba valdytojas raštu informuoja buto ar kitų patalpų savininką apie delspinigių susidarymą. atitinkančią higienos normas (Taisyklių 1 priedo 27 punktas). kai prižiūrėtojas siunčia pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojas ar valdytojas siunčia pastato butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais. Pastatų. siūlyti pakeisti Sutartyje nustatytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainą. 13. Pastato savininkui arba valdytojui. jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip. 20.58 veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priėmę sprendimą gali už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėti valdytojui. išskyrus daugiabučius ir individualius gyvenamuosius namus. kur pastato savininkas arba valdytojas. 21.

59 būdas.. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. darbuotojų skaičių. 2011. paslaugų teikimo sąlygas. naudotis pastato šildymo ir karšto vandens sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. arba butų ir kitų patalpų savininkams turi būti skelbiama prižiūrėtojo interneto svetainėje. jų pavaduotojų. kad šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje. reikalauti iš šilumos tiekėjo (karšto vandens tiekėjo). 29. 30. Prižiūrėtojo informacija pastato savininkui arba valdytojui. užtikrinti. 130-6182) 30. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) raštu.. 28. taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniaibalansiniai rodikliai. kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis. vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio dydį bei jiems kitais pagrindais išmokėtas lėšas yra skelbiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 21) nustatyta tvarka. Nr. 29. 29. 29. . 26. elektroniniu paštu.7. IX. Nr. parametrų pasikeitimą. užtikrinti. 130-6182) 29. 130-6182) Privaloma vieša informacija apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos pajamas. karšto vandens pirkimopardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu šilumnešiu.2. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO PAREIGOS KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr.. 27.5. Nr. sistemų eksploatavimą.4. reikalauti iš šilumos tiekėjo užtikrinti pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį tiekiamos šilumos kokybės. užtikrinti bei kontroliuoti. prižiūrėtojui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę. jų struktūrą. kurios adresas nurodomas Sutartyje. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. Nr. jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. saugų ir efektyvų aprūpinimo šiluma sistemos naudojimą. 29. duomenys apie investuotojus.6.2. kad prižiūrėtojas būtų konsultuojamas aprūpinimo šiluma sistemos įrengimo klausimais. visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. karšto vandens ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo. saugų šių sistemų veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą. 2011.3. kad užtikrintų patikimą. Prižiūrėtojas turi teisę: 30. informuoti prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą. gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamo šilumnešio kokybę. kad galimybę reguliuoti pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimus turėtų tik Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti tiesiogiai šilumos tiekėjas arba pastato savininkas ar valdytojas. padalinių vadovų. reguliaraus tiekimo ir kiekio reikalavimus. Pastato savininkas ar valdytojas privalo: 29. jeigu jis tokią turi. raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo. 29. jos plėtrą. kainas ir tarifus. 30. jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.1. 2011. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin.1.3. planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus. savininkams (dalyviams) išmokėtų dividendų ar tantjemų dydį. vadovų. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. investicijų dydžiai. jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. gautų informacijos šių sistemų eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais. bendrovės valdymo organų narių ir vadovaujančių darbuotojų (stebėtojų tarybos. 130-6182) X. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. informuoti prižiūrėtoją apie šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių ar jos darbo režimų sutrikimus.. 2011. sąnaudas. valdybos narių.

31. pristatomas buitiniams šilumos vartotojams.. šilumos kiekio matavimo priemonių. plombų. atlikti šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonių keitimą. 31. Nr. karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo darbuotojai. užtikrinti Sutartyje nurodytose patalpose. karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie aprūpinimo šiluma sistemos avarijas. savavališką šilumos kiekio matavimo priemonės keitimą. 35. kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis. pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą. jeigu įmanoma juos įvykdyti.. eksploatavimo sąlygas. Prižiūrėtojas dėl Sąlygų ir (ar) Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti pastato savininkui ar valdytojui arba butų ir kitų patalpų savininkui atsiradusią žalą. XI. avarijas ar nelaimingus atsitikimus. buitinių šildymo ir karšto vandens prietaisų techninę būklę. apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. jei pastato savininkas ar valdytojas neleidžia atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų arba neužtikrina teisės aktuose ir įrenginių gamintojų instrukcijose nustatytų techninių pastato šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir remonto reikalavimų įvykdymo.4. 130-6182) 31. kad įgalioti šilumos tiekėjo. 2011. užtikrinti tvarkingą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninę būklę tokiu lygiu. laikantis nustatytų higienos normų.3. 33. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas. sugadinimą.2. 2011.8. įrengtą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės aplankos liniją. susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginiais. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie patalpose.7. 34. Prižiūrėtojas neatsako už pasekmes. priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmą. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. atlikti kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas. patikrą patalpose. reguliuoti.. Prižiūrėtojas privalo: 31. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. nuo 8 iki 21 val. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO IR PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas. jų darbo sutrikimus. Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus. 31. Pastato savininkas ar valdytojas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti prižiūrėtojui atsiradusią žalą.. 130-6182) 31. 2011. jeigu šalys nesusitarė kitaip. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. Nr. 130-6182) 31.1. esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą. 130-6182) 32. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms.. pažeistas plombas. Nr.5. Nr. atitiktų šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (ties tiekimo–vartojimo riba). užtikrinti. jų plombų ir lipdukų saugumą. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą. lipdukų pažeidimą. už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 130-6182) 31. Prižiūrėtojas atlygina nuostolius už šilumos kiekio matavimo priemonės. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 31. galėtų tikrinti šilumos įrenginių. jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys.4. kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure). 30. lipdukus ar kitokius pažeidimus. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai apie įvykusius sutrikimus.60 ir teikiamas paslaugas. . sutrikimus ir gedimus bei imasi atitinkamų priemonių jiems pašalinti. 2011. už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas. esančios patalpose. 36. esančių šilumos kiekio matavimo priemonių. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėjo. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. 2011. namo šilumos punkto įrenginių darbą. Nr.6.

2011. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 38. sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Visi šalių ginčai. Sutarties formą parengia karšto vandens tiekėjas. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną. pareigas ir atsakomybę. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu. 39. 2011. kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). be Bendrųjų sąlygų. jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas. Sutartis sudaroma terminuotai. Kol Sutartis nesudaryta. . Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu. Sąlygų nuostatos taikomos valdytojui. 130-6182) 42. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu. 40. 2011.61 XII. Sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. gali būti įtrauktos Sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos. Nr. Karštas vanduo buitiniam karšto vandens vartotojui tiekiamas pagal Sutartį. nė vienai sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą.. šalių teises. 5. 130-6182) XIII. Buitiniam karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas iki tiekimo–vartojimo ribos. 130-6182) 37. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS. pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą. Sutartyje. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS KEISTA (punktų numeracija): 2011 10 27 įsakymu Nr. karštas vanduo tiekiamas pagal Bendrąsias sąlygas. kurios pablogintų buitinio karšto vandens vartotojo padėtį. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip. Nr. šios Bendrosios sąlygos ir kiti teisės aktai. NETEKO GALIOS: 2011 10 27 įsakymu Nr. 4. kurią nustato įstatymai. ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedas KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS I. palyginti su ta. kylantys tarp pastato savininko ar valdytojo ir prižiūrėtojo dėl Sutarties vykdymo. jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data. ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka... Nr. II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 6. neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 130-6182) 41. Nr. 3. Bendrosiose sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 2011. XIV. Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai teisės aktų nustatyta tvarka.

kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta. ginčų nagrinėjimo tvarka. Karšto vandens kainos buitiniams karšto vandens vartotojams skelbiamos viešai.5.2. KARŠTO VANDENS KIEKIO IR KAINOS NUSTATYMAS 15. Buitinis vartotojas moka už patiektą karštą vandenį ir suteiktas paslaugas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka.1. atsižvelgdamas į pageidaujamus įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. fakso numeris ar elektroninio pašto adresas. Sudarant Sutartį buitinis karšto vandens vartotojas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka gali pasirinkti ir kitas. 8. 8. Jeigu nustatoma.11. 10. karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo atsakomybė. 8. telefono numeris. 14. už atliktą patikrą moka karšto vandens tiekėjas. atsiskaitymo tvarka. Sutartyje nurodoma karšto vandens tiekėjo pavadinimas. suvartoto karšto vandens kiekio ir kainos nustatymas. ATSISKAITYMO TVARKA . karšto vandens kokybės reikalavimai. Karšto vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3). Karšto vandens skaitiklio patikra atliekama teisės akte (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka. Kada Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis karšto vandens skaitiklių rodmenimis – skaičiavimo būdu.7. 11. karšto vandens tiekimo tvarka ir karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos. 8. buveinės adresas. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR VARTOTOJO REKVIZITAI 9. abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo. telefono numeris. 8.3. gyvenamosios vietos adresas. 18. asmens. V. teisinė forma. pakeitimo bei nutraukimo sąlygos. 17.6. kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas. Sutartyse nurodomi karšto vandens kokybės reikalavimai neturi būti blogesni. 19. KARŠTO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI 12. Sutartyje privalo būti numatyta sąlyga. nei nustatyti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) reikalavimuose. IV. Maksimalūs šilumos kiekiai cirkuliacijai nustatomi pagal galiojančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus. įmonės kodas. negu nurodytos Taisyklėse. telefonas.4. pavardė. interneto svetainės adresas. buveinė ir telefono numeris. 13. 8. karšto vandens tiekimo–vartojimo ribos. pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens vardas. Buitinis karšto vandens vartotojas gali pareikalauti. Sutartyje nurodoma buitinio karšto vandens vartotojo vardas. 8. pavadinimas. 8. buitinio karšto vandens vartotojo teisės ir pareigos. Karšto vandens tiekėjas. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS 7. 8. karšto vandens tiekėjo teisės ir pareigos. PVM mokėtojo kodas. 8.8. jeigu dėl jų kaltės neužtikrinami karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai.10. Buitiniam karšto vandens vartotojui karšto vandens ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos normose (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus. kuris prižiūri (eksploatuoja) pastato karšto vandens sistemą. mokėtojo kodas. informacijos pateikimo tvarka. karšto vandens tiekimo–vartojimo ribas.9. karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo rekvizitai. kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis. Buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę reikalauti iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo bei prižiūrėtojo kompensacijų. pavardė. kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti. adresas. gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą. Sutartyje turi būti šios dalys: 8. 8. VII. Sutarties galiojimo terminas.62 III. adresas. Buitinis karšto vandens vartotojas sumoka už neeilinei patikrai karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – asmens. Suvartoto karšto vandens kiekiai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis. VI. 16. kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus.

Buitinis karšto vandens vartotojas. būdais nustatytą buitiniam karšto vandens vartotojui priskirtą karšto vandens kiekį. kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje. išskyrus Sutartyje nurodytas pertraukas ir Bendrųjų sąlygų 29 punkte nustatytus atvejus. gali naudoti tiek karšto vandens.2. Buitinis karšto vandens vartotojas moka: 22. Buitinis karšto vandens vartotojas. Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka priėmę sprendimą ir apie tai raštu pranešę karšto vandens tiekėjui. kai nutraukiama Sutartis ir buitinis karšto vandens vartotojas yra visiškai atsiskaitęs už suvartotą karštą vandenį. Buitiniam karšto vandens vartotojui atsiskaitymo terminas nustatomas Sutartyje. 23. Buitiniam karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas nepertraukiamai. už kurį Sutartyje nustatytu terminu nesumokėta. 21. apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai. gavęs pranešimą apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją.2 punkte nustatytu atveju karšto vandens tiekėjas raštu informuoja buitinį karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki karšto vandens tiekimo nutraukimo. 29. Bendrųjų sąlygų 29. Sutarties šalių susitarimu. Karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pranešti buitiniam karšto vandens vartotojui apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją. kai nustatoma. įspėjusi buitinius karšto vandens vartotojus Sutartyje nustatyta tvarka. už kitais. jeigu buitinis karšto vandens vartotojas už patiektą karštą vandenį neatsiskaito nustatytu laiku. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma ne daugiau kaip už 24 mėnesius. kad pastato karšto vandens sistema ar buitinio karšto vandens vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui. 29.1.7.5. 29. VIII. Buitinis karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį. dėl būtinų remonto ir kitų sistemų prijungimo darbų. kiek jam reikia.3. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos.6. 30. kai buitinis karšto vandens vartotojas sumoka įsiskolinimus už karšto vandens vartojimą (nepriemokas) bei karšto vandens tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo išlaidas. kai buitinis karšto vandens vartotojas neleidžia tinkamai prižiūrėti karšto vandens sistemų ir (arba) patikrinti karšto vandens kiekio matavimo priemonių. 29. Buitiniai karšto vandens vartotojai. moka karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo dieną galiojančiomis karšto vandens kainomis. karšto vandens tiekimas atnaujinamas. 27. avarijos. tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki mokėjimo datos. 22. Permoka už suvartotą karštą vandenį grąžinama vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus vartotojo atsiskaitymus už karštą vandenį.4. 25. 24. Permoka už suvartotą karštą vandenį skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. patirtas dėl jo kaltės. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (mokėjimą grynaisiais ar negrynaisiais pinigais pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka buitinis karšto vandens vartotojas iš ne mažiau kaip trijų karšto vandens tiekėjo pasiūlytų atsiskaitymo būdų nustatytų Bendrųjų sąlygų 22 punkte. ekstremalios energetikos padėties atvejais. 29. . 26. 31. Karšto vandens tiekėjas gali apriboti arba nutraukti karšto vandens tiekimą: 29. nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.02 proc. dydžio delspinigiai (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.63 20. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį.2 punktu. ši nepriemoka skaičiuojama už buitiniam karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vandens vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių. Buitinis karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal atsiskaitymo dokumentus (karšto vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą ar gautą sąskaitą). buitiniam karšto vandens vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0. turi teisę pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. 29.1. 32. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą karštą vandenį. naudojantis karštą vandenį savo buitinėms reikmėms. 34. Karšto vandens tiekėjas raštu informuoja buitinį karšto vandens vartotoją apie delspinigių susidarymą. 33. Jei karšto vandens tiekimas nutrauktas vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 29. privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo nurodymus.2. 22. 29. kai nutraukiamas ar apribojamas karšto vandens tiekimas savivaldybės tarybos sprendimu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. KARŠTO VANDENS TIEKIMO TVARKA IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 28. teisėtais ir neprieštaraujančiais sąžiningumui.

jos plėtrą. remonto darbus turi teisę teikti ir valdytojas.10. kad karšto vandens tiekėjas užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse. Karšto vandens tiekėjo pranešimai apie nepriemokas. adresą. 39. kad buitinio karšto vandens vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė karšto vandens kiekio skaitiklio metrologinė patikra. įsiskolinimus. tvarkyti tiekiamo karšto vandens apskaitą. Karšto vandens tiekėjas privalo: 39. Karšto vandens tiekėjas turi nurodyti Sutartyje asmens pavadinimą. kad buitinis karšto vandens vartotojas būtų konsultuojamas karšto vandens sistemos įrengimo klausimais. 36.2. Buitiniam karšto vandens vartotojui informaciją apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus).3. 37. 39. 39. pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą.7. faksu ar elektroniniu paštu. saugų ir efektyvų karšto vandens sistemos naudojimą. kurios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. parametrų pasikeitimą.3.2. 39. BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 40. lipdukus ar kitas karšto vandens tiekėjo taikomas apsaugos priemones. jeigu jis tokią turi. kituose dokumentuose.4.11. jų parametrų pasikeitimą. užtikrinti. kad užtikrintų patikimą. 39. Buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę: 40. 39. 40. vykdyti veiklą taip. buitiniam karšto vandens vartotojui pageidaujant. 39. gautų informacijos karšto vandens sistemų eksploatavimo ir efektyvaus karšto vandens vartojimo klausimais.6. reguliaraus tiekimo. suteikti informacijos apie karšto vandens kokybę. jų užraktus. Buitinis karšto vandens vartotojas turi būti informuojamas apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. jei karšto vandens tiekėjas neužtikrina pagal Sutartį tiekiamo karšto vandens kokybės reikalavimų. kiekio. užtikrinti. permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami buitiniam karšto vandens vartotojui jo pasirinkimu: paštu. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA 35. kad buitinis karšto vandens vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis raštu apie numatomą karšto vandens tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų karšto vandens. nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių.8. mokėjimo pranešimuose. 38. 39. Karšto vandens kainos turi būti skelbiamas iš anksto visuomenės informavimo priemonėse. šilumos ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir kitų sistemų prijungimo.1. užtikrinti buitiniams karšto vandens vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą. užtikrinti. gauti iš karšto vandens tiekėjo ar Valdytojo ar prižiūrėtojo informaciją apie karšto vandens kokybę. pateikiamose buitiniams karšto vandens vartotojams sąskaitose.5. rodmenų fiksavimą. . 40. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 39. kur buitinis karšto vandens vartotojas teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi sužinotų karšto vandens kainas ir gautų informaciją. raštu ar kitais būdais apie karšto vandens kainas. Bendrosiose sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu karštu vandeniu. delspinigius. reikalauti žalos atlyginimo iš karšto vandens tiekėjo. Karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai (raštu ar kitais būdais) informuoja buitinius karšto vandens vartotojus apie apskaičiuotas karšto vandens kainas. karšto vandens kainas ir buitiniam karšto vandens vartotojui teikiamas paslaugas. kad buitiniam karšto vandens vartotojui būtų suteikta išsami informacija apie karšto vandens skaitiklių priežiūrą. plombas. Informacijos iš karšto vandens tiekėjo gavimo būdas nurodomas Sutartyje. kurios adresas nurodomas Sutartyje.4. informuoti buitinį karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje. kitus informavimo šaltinius.64 IX. 39. planuojamus karšto vandens tiekimo apribojimus. taip pat gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie galimus atsiskaitymo būdus. Bendrųjų sąlygų ir Sutarties nuostatas. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo. XI. 40. telefono numerį. saugų karšto vandens tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos. informuoti buitinį karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą karšto vandens tiekimo nutraukimą. užtikrinti. 39.1. Karšto vandens tiekėjo informacija turi būti skelbiama karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje. jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją buitiniams karšto vandens vartotojams apie atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį būdus. X.9.

Sutartis sudaroma neterminuotai. atlikti darbus buitiniam karšto vandens vartotojui priklausančioje patalpose. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. 41.8. sutrikimus ir gedimus. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą. prižiūrėtojo ar valdytojo atstovai ar darbuotojai. jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę. 45. 44. Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus. karšto vandens skaitiklių. Karšto vandens tiekėjas neatsako už pasekmes. reikalauti paaiškinimo. 43. 41. atsiskaitymo už karštą vandenį teisingumą. paskirties. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS. Buitinis karšto vandens vartotojas privalo atlyginti nuostolius už karšto vandens skaitiklio sugadinimą. apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu informuoti karšto vandens tiekėją. Buitinis karšto vandens vartotojas privalo: 41. Sutartis nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais teisės aktuose nustatytais .6. nekeisti karšto vandens skaitiklių. susijusias su paslaugų įgijimu ar paslaugos teikimo veiklos vykdymu. 41. 41. elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į karšto vandens tiekėją.9 užtikrinti. 41. 47. plombų. įvykus avarijai ar nustačius kitą karšto vandens tiekimo sistemos pažeidimą. savavališką karšto vandens skaitiklio keitimą. XIII. 2011. šilumos tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (Sutartyje nurodytu būdu) apie karšto vandens vartotojo sistemos avarijas. visas procedūras.6. už suvartotą karštą vandenį atsiskaityti pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis ir pateiktą mokėjimo pranešimą ar sąskaitą arba. patikrą.4.. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėją apie karšto vandens skaitiklių sugadinimą.5. nekeisti patalpų. atsiskaitymo dokumentuose nurodęs suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis. užtikrinti karšto vandens skaitiklių. Sutartį pasirašęs buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Sutartį. nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį. kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure). eksploatavimo sąlygas. karšto vandens skaitiklio keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės karšto vandens skaitiklių priežiūros. tvarkingą buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę. pažeistas plombas. jeigu įmanoma juos įvykdyti. be karšto vandens tiekėjo žinios nemontuoti naujų. JOS PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS 46. jeigu buitinio karšto vandens vartotojo prašymu patikrinus karšto vandens skaitiklį nustatoma. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr.1. 130-6182) 41. jei keičiasi buitinio karšto vandens vartotojo butų ar kitų patalpų savininkas. apmokėti neeilinės karšto vandens skaitiklio patikros metu patirtas išlaidas. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną. įrengtą karšto vandens skaitiklio aplankos liniją.65 40. 41.11. Nr. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu. šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos ar valdytojo arba prižiūrėtojo darbuotojams. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ 42. Karšto vandens tiekėjas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti buitiniam karšto vandens vartotojui atsiradusią žalą. atlikti karšto vandens skaitiklių keitimą. 40.3. jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data. kad karšto vandens kiekio skaitiklis atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus. kokiu pagrindu karšto vandens tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą karštą vandenį. nutraukdamas Sutartį nurodyti karšto vandens skaitiklio rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį. 41. leisti karšto vandens tiekėjo.2. 41. jeigu šalys nesusitarė kitaip. Pasibaigus nenugalimai jėgai (force majeure). nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėjo. nuo 8 iki 20 val. lipdukų pažeidimą. pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą. kad karšto vandens tiekėjo.10. 48. 41. jų darbo sutrikimus. jei buitinis karšto vandens vartotojas neleidžia atlikti karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų. XII. priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą karšto vandens skaitiklio mechanizmą. galėtų pagal savo kompetenciją tikrinti karšto vandens įrenginių. jų plombų ir lipdukų saugumą. 41.7.5. kuriose įrengti buitiniai karšto vandens prietaisai. lipdukus ar kitokius pažeidimus. atlikti per atstumą. 49.

laikant energiją. energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų. dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo. Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų. 51. energijos tiekimo nutraukimo. 2011. 130-6182) 52. neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės). taip pat ginčai. gali būti įtrauktos Sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos. dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse. 51. kurią nustato įstatymai. Bendrosiose sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas. palyginti su ta.. III. vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja: 51.2. Inspekcija – dėl energetikos objektų. Karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas iki tiekimo–vartojimo ribos. Sutartyje.5. 3. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. sustabdymo ar ribojimo.4. avarijų. perduodant. be šių Bendrųjų sąlygų. 2011. eksploatavimo. Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas. Sutartis turi atitikti Bendrąsias sąlygas ir joms neprieštarauti. kurios pablogintų karšto vandens vartotojo padėtį. 5. 15. 5. 54. 2.. Nr. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 9. energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo. ginčai nagrinėjami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1. Nepriklausomai nuo to. 3. Komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant. dėl prisijungimo. 2. ______________ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 9 priedas KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS I. 53. kylantys iš Taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių. dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo. ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka.3. II. šios Bendrosios sąlygos ir kiti teisės aktai. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. Karštas vanduo karšto vandens vartotojui tiekiamas pagal Sutartį. energijos kokybės reikalavimų. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo. 4. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 50. 52 ir 53 punktai) nustatyta tvarka. pareigas ir atsakomybę. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ar karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 6. 14. XIV. kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas).66 atvejais. Sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo (išskyrus buitinius karšto vandens vartotojus daugiabučiuose namuose). Sutarties formą parengia karšto vandens tiekėjas. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu. 46. 130-6182) Taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos. 46. bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme. KEISTA: 2011 10 27 įsakymu Nr. 42. šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 3. 1-265 (nuo 2011 10 30) (Žin. įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų. Nr. 9.1. skirstant. 52 ir 53 punktai). 53. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS . šalių teises. 42. sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1.

11. už atliktą patikrą moka karšto vandens tiekėjas. gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą. kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. atsižvelgdamas į įrengiamus karšto vandens skaitiklius. Maksimalūs šilumos kiekiai cirkuliacijai. teisinė forma. 8. jeigu dėl jų kaltės neužtikrinami karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai. fakso numeris. Karšto vandens skaitiklių patikra atliekama teisės akte (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka. Karšto vandens vartotojas gali pareikalauti. 13. IV. kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas. V. interneto svetainės adresas.2.1. VII. ATSISKAITYMO TVARKA . 8. adresas. Karšto vandens vartotojas turi teisę reikalauti iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos tiekėjo bei geriamojo vandens tiekėjo kompensacijų.67 7. telefono numeris. teisinė forma. kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus. SUVARTOTO KARŠTO VANDENS KIEKIO IR KAINOS NUSTATYMAS 15. fakso numeris ar elektroninio pašto adresas.10. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJO REKVIZITAI 9. 10. pavardė. Suvartoto karšto vandens kiekiai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis. PVM mokėtojo kodas. Karšto vandens tiekėjas. buveinės adresas. KARŠTO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI 12. Jeigu nustatoma. 8. juridinio asmens. Sutartyje nurodoma asmens pastato savininko – karšto vandens vartotojo pavadinimas. ginčų nagrinėjimo tvarka. interneto svetainės adresas. 8. PVM mokėtojo kodas. karšto vandens vartotojo teisės ir pareigos. 14. karšto vandens kokybės reikalavimai. 8.8. telefono numeris. o kada Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis karšto vandens skaitiklių rodmenimis – skaičiavimo būdu. nustatomi pagal galiojančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus. Sutarties galiojimo terminas. adresas. elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens pastato savininko – karšto vandens vartotojo vardas.3. Sutartyje nurodoma karšto vandens tiekėjo pavadinimas. pavadinimas. 8. Sutartyje nurodoma pastato prižiūrėtojo – asmens. karšto vandens tiekimo tvarka ir karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos. 8. Sutartyje privalo būti numatyta sąlyga. Sudarant Sutartį karšto vandens vartotojas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka pasirenka karšto vandens pirkimo-pardavimo vietas ir (ar) tiekimo–vartojimo ribas. atsiskaitymo tvarka. 11. telefono numeris. jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta. Karšto vandens kainos karšto vandens vartotojams skelbiamos viešai. Karšto vandens vartotojas moka už faktiškai suvartotą karštą vandenį ir suteiktas paslaugas. 8. 19. telefono numeris. Į karšto vandens vartotojo karšto vandens pirkimo-pardavimo vietą ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos normą (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus. 16. Sutartyse nurodomi karšto vandens kokybės reikalavimai turi būti ne blogesni. įmonės kodas. buveinės adresas. 18.4. buveinė ir telefono numeris. pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens vardas. VI. 17. suvartoto karšto vandens kiekio ir kainos nustatymas. kuris prižiūri (eksploatuoja) pastato karšto vandens sistemą. Sutartyje turi būti šios dalys: 8. kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti.7. nei nustatyti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) reikalavimai. kad šalys vadovaujasi šiomis Taisyklėmis. karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo atsakomybė. karšto vandens tiekėjo pareigos. informacijos pateikimo tvarka. 8.9. pavardė. Karšto vandens vartotojas sumoka už neeilinei patikrai karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas. karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo rekvizitai.5. 8. pakeitimo bei nutraukimo sąlygos. 8. abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo. įmonės kodas.6. Karšto vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3).

2 punkte nustatytu atveju karšto vandens tiekėjas raštu informuoja karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo nurodymus. kiek nustatyta Sutartyje. kai nutraukiamas ar apribojamas karšto vandens tiekimas savivaldybės tarybos sprendimu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. kai karšto vandens vartotojas neleidžia tinkamai prižiūrėti karšto vandens sistemas ir (arba) patikrinti karšto vandens kiekio matavimo priemonių. 22. Karšto vandens vartotojui atsiskaitymo terminas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą karštą vandenį nustatomas Sutartyje. 29. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA . 29. ekstremalios energetikos padėties atvejais.3. 29. karšto vandens tiekimas atnaujinamas. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos. KARŠTO VANDENS TIEKIMO TVARKA IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 28. jeigu karšto vandens vartotojas už patiektą karštą vandenį neatsiskaito nustatytu laiku. 25. 29. Permoka už suvartotą karštą vandenį grąžinama vartotojui.2. naudojantis karštą vandenį savo reikmėms. turi teisę pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. patirtas dėl jo kaltės. kai karšto vandens vartotojas sumoka įsiskolinimus už karšto vandens vartojimą (nepriemokas) bei karšto vandens tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo išlaidas. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą pagal atsiskaitymo dokumentus pasirenka pats karšto vandens vartotojas iš ne mažiau kaip trijų karšto vandens tiekėjo pasiūlytų atsiskaitymo būdų. dėl būtinų remonto ir kitų sistemų prijungimo darbų. Karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pranešti karšto vandens vartotojui apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją. kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje.4. 29. įspėjusi karšto vandens vartotojus Sutartyje nustatyta tvarka. avarijos. Karšto vandens tiekėjas raštu informuoja karšto vandens vartotoją apie delspinigių susidarymą. būdais nustatytą karšto vandens vartotojui priskirtą karšto vandens kiekį. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis. kad karšto vandens vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui. išskyrus Sutartyje nurodytas pertraukas ir Bendrųjų sąlygų 29 punkte nustatytus atvejus. 34. ši nepriemoka skaičiuojama už karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vandens vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių. už kitais. Karšto vandens tiekėjas gali apriboti arba nutraukti karšto vandens tiekimą: 29. 33. kai nutraukiama Sutartis ir karšto vandens vartotojas yra visiškai atsiskaitęs už suvartotą karštą vandenį. moka deklaravimo dieną galiojančiomis karšto vandens kainomis. kai nustatoma.1. 29. Karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį. IX.7. bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį. karšto vandens vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0. VIII. Bendrųjų sąlygų 29. 32. Karšto vandens vartotojas moka: 22. Karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal atsiskaitymo dokumentus (karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą). Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą karštą vandenį. Permoka už suvartotą karštą vandenį skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Sutarties šalių susitarimu. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.1.02 proc.68 20. gavęs pranešimą apie įvykusią avariją.2.2 punktu. Karšto vandens vartotojas. 21. Karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas nepertraukiamai. 31. nustatytų Bendrųjų sąlygų 22 punkte. apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai. teisėtais ir neprieštaraujančiais sąžiningumui. 24. gali naudoti tiek karšto vandens. 27. 29. ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu pranešęs karšto vandens tiekėjui. Jei karšto vandens tiekimas nutrauktas vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 29. Karšto vandens vartotojas.6. 26. 23. tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki mokėjimo datos. už kurį Sutartyje nustatytu terminu nesumokėta. 30. 22.5. nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma ne daugiau kaip už 36 mėnesius. Karšto vandens vartotojas.

Bendrosiose sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu karštu vandeniu. saugų karšto vandens tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos. kituose dokumentuose. kiekio.2.5. 40. kad užtikrintų patikimą. 40. susijusias su paslaugų įgijimu ar paslaugos teikimo veiklos vykdymu.3. kur karšto vandens vartotojas teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi sužinotų karšto vandens kainas ir gautų informaciją. kad karšto vandens vartotojui būtų suteikta išsami informacija apie karšto vandens skaitiklių priežiūrą. lipdukus ar kitas karšto vandens tiekėjo taikomas apsaugos priemones. KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 40. atlikti . kurios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. 39. faksu ar elektroniniu paštu. informuoti karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą karšto vandens tiekimo nutraukimą. Karšto vandens vartotojui informaciją apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) turi teisę teikti karšto vandens tiekėjas. adresą. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 39. Karšto vandens vartotojas turi teisę: 40. 39. įsiskolinimus. 40. 39.6. jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją karšto vandens vartotojams apie atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį būdus. kokiu pagrindu karšto vandens tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą karštą vandenį. reikalauti žalos atlyginimo iš karšto vandens tiekėjo. 37. Karšto vandens tiekėjas privalo: 39. 39. reguliaraus tiekimo. Karšto vandens vartotojas turi būti informuojamas apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu. delspinigius. 39. informuoti karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje raštu ar kitais būdais apie karšto vandens kainas. Karšto vandens tiekėjo pranešimai apie nepriemokas. Karšto vandens kainos turi būti skelbiamas iš anksto visuomenės informavimo priemonėse. Karšto vandens tiekėjo informacija turi būti skelbiama karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje.6. jų parametrų pasikeitimą. tvarkyti tiekiamo karšto vandens apskaitą.1. XI.69 35. taip pat gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie atsiskaitymo būdus.9. jei karšto vandens tiekėjas neužtikrina pagal Sutartį tiekiamo karšto vandens kokybės reikalavimų.11. 39. Karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai (raštu ar kitais būdais) informuoja karšto vandens vartotojus apie apskaičiuotas karšto vandens kainas. kad karšto vandens vartotojas būtų konsultuojamas karšto vandens sistemos įrengimo klausimais. Informacijos iš karšto vandens tiekėjo gavimo būdas nurodomas Sutartyje. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo. 39. visas procedūras.5. 39. šilumos ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir kitų sistemų prijungimo. užtikrinti. gautų informaciją karšto vandens sistemų eksploatavimo ir efektyvaus karšto vandens vartojimo klausimais. užtikrinti karšto vandens vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą. užtikrinti. 36. nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių. karšto vandens kainas ir karšto vandens vartotojui teikiamas paslaugas. 40.1. visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami karšto vandens vartotojui jo pasirinkimu: paštu. Bendrųjų sąlygų ir Sutarties nuostatas. kitus informavimo šaltinius. saugų ir efektyvų karšto vandens sistemos naudojimą. telefono numerį. parametrų pasikeitimą. raštu apie numatomą karšto vandens tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų karšto vandens.4. užtikrinti. Karšto vandens tiekėjas turi nurodyti Sutartyje asmens pavadinimą.3. 39. vykdyti veiklą taip.7. rodmenų fiksavimą. jų užraktus. kad karšto vandens tiekėjas užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse. planuojamus karšto vandens tiekimo sutrikimus. 39. pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą. plombas. gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie karšto vandens kokybę. jeigu jis tokią turi. kurios adresas nurodomas Sutartyje. 38. karšto vandens vartotojui pageidaujant suteikti informaciją apie karšto vandens kokybę. pateikiamose karšto vandens vartotojams sąskaitose. kad karšto vandens vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis. X.2. jos plėtrą.4. kad karšto vandens vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė karšto vandens kiekio matavimo priemonės metrologinė patikra.10. reikalauti paaiškinimo.8. 40. užtikrinti.

Karšto vandens tiekėjas neatsako už pasekmes. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną. plombų. 41. leisti karšto vandens tiekėjo. kad karšto vandens kiekio skaitiklis atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus. Karšto vandens vartotojas privalo: 41. kad karšto vandens tiekėjo. kylantys tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo dėl Sutarties . paskirties. be karšto vandens tiekėjo žinios nemontuoti naujų. 43.70 per atstumą. karšto vandens kiekio matavimo priemonių. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėją apie karšto vandens skaitiklių mechaninį sugadinimą. 41. atlikti darbus. prieš pradėdamas vartoti karštą vandenį. savavališką karšto vandens skaitiklio keitimą. 41. prieš 10 kalendorinių dienų raštu informuoti karšto vandens tiekėją. sudaryti Sutartį. 44. jeigu įmanoma juos įvykdyti.1. jų plombų ir lipdukų saugumą. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 50. jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data. nė vienai Sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą. lipdukus ar kitokius pažeidimus. 49. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ 42. jeigu šalys nesusitarė kitaip. Visi šalių ginčai. 41. priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą karšto vandens skaitiklio mechanizmą. šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos darbuotojams. atlikti karšto vandens skaitiklių keitimą. 41. jeigu karšto vandens vartotojo prašymu patikrinus karšto vandens skaitiklį nustatoma. XIII. karšto vandens tiekėjo darbo valandomis galėtų pagal savo kompetenciją tikrinti karšto vandens įrenginių. jų darbo sutrikimus. 41.10. įvykus avarijai ar nustačius kitą karšto vandens tiekimo sistemos pažeidimą. už suvartotą karštą vandenį atsiskaityti pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis ir pateiktą sąskaitą arba. patikrą. JOS PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS 46.8. apmokėti neeilinės karšto vandens skaitiklio patikros metu patirtas išlaidas. XIV. Jeigu terminuotoje Sutartyje nėra nurodyta kitaip.2. eksploatavimo sąlygas. įrengtą karšto vandens skaitiklio aplankos liniją. 41.7. pažeistas plombas. karšto vandens vartotojui priklausančiuose pastatuose ir teritorijoje. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS. 41. pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą. ši Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis.11. atsiskaitymo už karštą vandenį teisingumą. Karšto vandens tiekėjas dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti karšto vandens vartotojui atsiradusią žalą. nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį. kai karšto vandens vartotojas pageidauja sudaryti neterminuotą Sutartį. apsaugą nuo mechaninių pažeidimų.12. 41.5. atsiskaitymo dokumentuose nurodęs suvartotą karšto vandens kiekį. Sutartį pasirašęs karšto vandens vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Sutartį. užtikrinti. tarp jų žemės kasimo. sutrikimus ir gedimus. XII. pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą. kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure). pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis. šilumos tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie karšto vandens vartotojo sistemos avarijas.4. nekeisti karšto vandens skaitiklių. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėjo. prižiūrėtojo ar valdytojo atstovai ar darbuotojai. lipdukų pažeidimą. karšto vandens skaitiklio keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės buitinių karšto vandens prietaisų priežiūros. 41. 45.9. elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į karšto vandens tiekėją. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu. jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. 48. išskyrus atvejus. tvarkingą buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę. nutraukdamas Sutartį nurodyti karšto vandens skaitiklio rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį. kuriose įrengti karšto vandens prietaisai. 41. jei keičiasi karšto vandens vartotojo pastato ar karšto vandens sistemos savininkas. nekeisti patalpų. Sutartis sudaroma terminuotai. Sutartis nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą.3. jei karšto vandens vartotojas neleidžia atlikti karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų. 41. 47. Karšto vandens vartotojas privalo atlyginti nuostolius už karšto vandens skaitiklio sugadinimą.6. užtikrinti karšto vandens skaitiklių. karšto vandens prietaisų techninę būklę.

sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu.71 vykdymo. ______________ . ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu.