14.

Τα κάστρα της λευτεριάς

Τρεισ περιοχζσ τησ Ελλάδασ, το Σοφλι, η Μάνη και τα Σφακιά, κατάφεραν να διατηρήςουν ςχετική
ελευθερία.