Delovno pravo je samostojna pravna panoga.

Delo
Neformalno: delo na črno, siva ekonomija Formalno: pravno urejeno Neodvisno opravljanje (civilno-pr.pogodbe: pogodba o delu, avtorska pogodba) Odvisno opravljanje (delovno razmerje)

Delovno razmerje
delodajalec. . . . . . . . . . . . . . delavec (podrejenost, odvisnost delavca) pogodba o zaposlitvi zavodih. DELOVNO PRAVO (samostojna pr. panoga) Delodajalec je dolţan prijaviti na vseh

Razmerje delovnega prava do drugih pravnih panog
Delovno pr. in civilno pr. Delovno pr. in pravo socialne varnosti (Riziko, kjer je potrebno zagotoviti varnost delavca.) Delovno pr. in upravno pr. (Delovna razmerja javnih usližbencev.) Delovno pr. in ustavno pr. (49.čl: svoboda dela, enaki pogoji za vse za enako delovo mesto. Pravice glede dela so zapisane v ustavi v 34., 35., 75. členu.) Delovno pr. in kazensko pravo (Mobeling na delovnem mestu Delovno pr. in statusno pravo (Pravo gospodarskih subjektov – delovno pravni položaj direktorjev

Značilnosti delovnega prava
Njegova glavna funkcija je varnost delavca (so šibkejše stranke). Da bi se odpravile neenakosti imamo: Zakone, KP, pravne standard (in favoren laboratoris), institute ohranitve pridobljenih pravic, spodbujanje kolektivnih razmerij. Značilna je dinamičnost (pluralizem virov, ekspanzija (za koga je delovno pravo veljalo), diferenciacija, fleksibilnost-proţna varnost). Značilna je tudi ambivalentnost.

Delitev delovnega prava
- Individualno delovno pravo: Razmerje med posameznim delodajalcem in posameznim delavcem. - Kolektivno delovno pravo: Gre za nek kolektiv. Imamo skupino delavcev (so predstavniki delavcev) in predstavnike delodajalcev. Stavka, sindikat, kolektivne pogodbe.... - Procesno delovno pravo: Postopek poteka pred posebno specializiranimi delovnimi sodišči.

Institucije (dejavniki) delovnega prava
1

V njihovem okviru se sprejemajo pravni viri delovnega prava, uveljavljajo pravne norme delovnega pr., preprečujejo njihove kršitve. POZNAMO: - Mednarodne institucije: OZN, MOD... - Regionalne institucije: Svet Evrope, EU... - Notranje institucije: Drţava: Zakonodajalec, nadzornik nad izvajanjem, delodajalec in socialni partner, uprava ali administracijska dela-MDDSZ (ministerstvi za delo in socialne razmere); organizacije delavcev: Gospodarska zbornic;, organizacija delodajalcev.

Viri delovnega prava Mednarodni pravni viri:
- Univerzalni: OZN, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt, Mednarodna organizacija dela. - Regionalni: Evropska socialna listina, Svet Evrope, uredbe, direktive.

Nacionalni viri:
- Heteronomni: Sprejme jih drţava (ustava; zakoni – ZDR, ZJU, ZVZD, ZkoIP, ZSDU, ZDSS; podzakonski skti) - Avtonomni: Notranji pr. viti; dvostranske kolektivne pogodbe; enostranski splošni akti. - Kogentnost in favoren laboratis (7.čl.ZDR) - Razmerje med KP in splošnimi akti (8.čl. ZDR)

Zasebni sektor– ZDR, ostali zakoni, KP, splošni akti .
- Samostojni podjetniki, imenujejo se delavci. - Delavci.

Javni sektor- (drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti; javne agencije, j. skladi, j. zavodi, j. gospodarski zavodi)
- ZJU + ZDR, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ostali zakoni, KP (KP za javni sektor), splošni akti. - Javni osluţbenci (Učitelj, tajnica ţupana (vsi členi ZJU) ZJU: Prvih 21.čl. velja za vse javne osluţbence, vsi členi pa veljajo za javne osluţbence, ki so zaposleni v drţavnih organih in lokalni samoupravi.

Kolektivne pogodbe - Kolektivne pogodbe splošne veljavnosti

2

Kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti več ne obstaja, še zmeraj pa obstaja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

- Kolektivna pogodba dejavnosti - Kolektivna pogodba poklica - Kolaktivna pogodba delodajalca (podjetniška KP)
Zakon o kolektivnih pogodbah (vsebina, veljavnost, načelo hirearhije)

Vsebina:
- Obligacijski del ureja razmerje med strankama pogodbe. Velja za tiste, ki so sklenili kolektivno pogodbo. - Normativni del vsebuje pravice in obveznosti.

Veljavnost:
Ni odvisna od članstva v sindikatu. Velja za vse delavce tega sindikata.

Razmerja med KP (načelo hirearhije):
KP mora določati več pravic kakor ------ pogodbe. • Spletna stran MDDSZ

Slošni akti: - Organizacijski akti: Organizacija dela, podrobnejša opredelitev obveznosti - 1. in 2.odst. 8.čl.ZDR. Edini obvezen akt je sistemacijski akt. Primer: Kdaj moraš javiti, da si zbolel? Kako se označiš, da si prišel v službo? -Splošni akti: S temi se določajo pravice - če ni sindikata in je ugodneje za delavce 3.in4.odst.8.čl.ZDR (ustavn odločba).

Individualno delovno pravo (splošno=
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (UL RS št. 42/02, 103/07 – ZDR-A), Predlog ZDR-B, sistemske spremembe. Ureja: individualno delovno pravo, vse je urejeno z enim zakonom. Velja za delavce: Javni osluţbenci, mobilni delavci. Prepovedana je diskriminacija (6.čl). Omejena je avtonomija pogodbenih strank.

5.čl.ZDR:
Delavec je fizična oseba, ki je v delavnem razmerju na podlagi PZ. Poznamo različne pojme delavca (ZVZD –varuje širše, EU) Delodajalec je pravna ali fizična oseba ter drugi subjekt npr. podruţnica tujega podjetja; diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delovce na podlagi PZ. Manjši delodajale je tisti, ki zaposluje do 10 delovcev. 3

Pooblaščenci so tisti, ki nastopajo v imenu delodajalca (pravne osebe)-18.člZDR

Delovno razmerje
• • • • • • • • 4.čl.ZDR (elementi delovnega razmerja): DVOSTRANSKO (DELAVEC – DELODAJALEC) PROSTOVOLJNOST VKLJUČITEV DELAVCA V ORGANIZIRAN DELOVNI PROCES DELODAJALCA ODPLAČNO OPRAVLJANJE DELA OSEBNO OPRAVLJANJE DELA NEPRETRGANO OPRAVLJANJE DELA DELO PO NAVODILIH IN POD NADZOROM DELODAJALCA (PODREJENOST DELAVCA)

Delovno razmerje je razmerje med delovcem in delodajalcem. Sklepa se prostovolno. Delavc pri njem za plačilo nepretrgano delajo (osebno), po navodilih in nadzoru delodajalca se vključi v proces.z

Prednost PZ pred pogodbami civilnega prava
- 2.odst.11.čl.ZDR - Elementi iz 4.čl., v povezavi z 20 oz. 52.čl.ZDR. Prednost dejstev pred označbo strank. Če obstajajo elementi delovnega razmerja stranki ne smeta skleniti druge pogodbe kot pogodbe o zaposlitvi (PZ), razen če zakon ne določa drugače • Stevardese, novinarji; …… direktorji?

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja in vključitev v socialno zavarovanje začne veljati v dnem nastopa dela (15 dni fotokopija, da ga delodajalec dejansko prijavi, zavaruje), ki je dogovorjen v PZ.

Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi
Pogoji za opravljanje dela: - Starost, zdravstvena moţnost (splošni pogoji). - Ostali določeni z zakonom, KP, splošnim aktom. - 20.čl.ZDR (akt o sistematizaciji) Objava prostega delovnega mesta ali prostih del (zavod za zaposlovanje): - Delovno mesto; pogoji, rok za prijavo-zavod, mediji; M/Ţ (ne sme se razpisati samo za ţenske ali za moške, razen, če je opravičljivo). - Izjeme (24.čl.ZDR): spremenjene okoliščine in štipendisti. Pravice in obveznosti strank pri sklepanju PZ: 4

da obvestijo o vseh elementih in obveznostih. Morajo pa biti izpolnjeni zakonski pogoji! . ki ne izpolnjuje pogojev: Delodajalec izbira le med tistimi.. če menijo. da gre za delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas (10/2 ZDR). . ki so bili zaposleni za določen in nedoločen čas.Delavec lahko terja pisno PZ.Neizbrani kandidat: Delodajalec je dolţan tiste. delodajalec. ki izpolnjujejo vse pogoje. To lahko velja tako za tiste. So pa posamezne zakonske omejitve. obvestiti. Te moţnosti imajo le javni usluţbenci. dni. . če je kaj narobe. v roku 8. ampak se obstoj d. 5 . če delavec dokaţe elemente. Se pravi. nesposobnosti ali poslovnih razlogov. domneva (16. člen ZDR). da niso bili izbrani. da PZ ni sklenjena v pisni obliki.. Če smo noseči pa to nima nobenega vpliva na zaposlitev. V zasebnem sektorju pa neizbrani kandidat nima moţnosti. V primeru. da se kaj spremeni. Torej delavec ne rabi dokazovati s pisno obliko.Varstvo zasebnosti (ne sme ga zanimati kakšne osebne stvari. pa lahko zaposli delavca za dobo do enega leta.. ko vsi kandidati izpolnjujejo vse moţnosti. razen če je pogodba za določen čas potekla.PZ se sklene v pisni obliki. lahko preuči pogodbo. Delodajalec ne sme izbirati na podlagi diskriminacije. se pravi spol. . Oblika pogodbe Imamo direktivo. Izbira med kandidati: . .) . delavce. da zahteva nov postopek. bolezni.r. . prav tako ne vpliva na obstoj d. ne vpliva na obstoj in veljavnost PZ. lahko pa preveri sposobnosti. ki zavezuje delodajalce. vera ne smejo vplivati na zaposlitev. da niso bili izbrani zaradi diskriminacije. Ti lahko zahtevajo odškodnino. če bomo delal na visokih višinah lahko preveri. rasa. V praksi pa nekih odstopanj praviloma ni. Če je npr.Pisni predlog se da delodajalcu 3 dni pred sklenitvijo. potem imajo..Dejstvo. da nobeden ne izpolnjuje vseh pogojev. takrat je delodajalec prost pri izbiri. tako imamo sodno varstvo Če delavec ne dobi pisne oblike jo torej lahko terja v pisni obliki. ki so bili odpuščeni. če imamo vrtoglavico.r.Izjemoma kandidat.. prednost tisti. ki zdaj zaposluje pred pol leta odpustil določeno število delavcev. ki niso bili izbrani. Odpoved je možna iz krivdnega razloga. . če se prijavijo za delovno mesto.Obveščanje Delavec ne rabi delodajalcu zaupati katere bolezni ima.Omejitve .Pogodbena svoboda: Če imamo situacijo.Če delavec in delodajalec ne skleneta PZ v pisni obliki obstaja domneva.

Če se kakšna sestavina pogodbe spremeni se zahteva aneks.Odpovedni roki: Koliko časa še bo delal. mora biti natančno določena v znesku! Vezana je na zahtevnost delovnega mesta. . . Odvisno je od tega. in razporeditev. Če pa gre z določen čas.Podatki o pogodbenih strankah: Delavec: Ime. ki je objavljena v nekem uradnem listu z vsemi spremembami in dopolnitvami elja tekoča kolektivna pogodba. da velja neka kolektivna pogodba. katere kolektive pogodbe so sklenjene pri delodajalcu. Če gre za nedoločen čas zakon zelo natančno določa koliko dopusta lahko izrabiš. . Če je nova pogodba v korist delavcu velja ta. splošni akti: Pomembno je. emšo…. kakšne pravice ima.Datum nastopa dela. LD (dol.Znesek osnovne plače. . da mora biti jasno opredeljeno. . 6 . koliko časa bo še dobival plačo.č. vrste dela z opisom: Delavec opravlja delo na tistem delovnem mestu. če PZ ureja manj pravic kot jih ima zakon ali kolektivna pogodba. V zasebnem sektorju ne sme biti v pogodbi manj kot je v zakonu ali kolektivni pogodbi.Polni ali krajši delovni čas: Polni delovni čas je pri nas je 36-40ur na teden. . Zakon določa. kaj bo pogodba vsebovala. Ime priimek delodajalca…). Delavec mora preveriti.Druge sestavine plače.Delavec je dolţan o spremembah obvestiti delodajalca. da gre za nedoločen čas. za katerega se sklepa PZ. da pred potekom dopust izkoristi.. za katerega je sklenil PZ. stalno prebivališče (zaradi potnih stroškov…). Če pa je nova v škodo delacu pa velja stara. člen ZDR) Pogodbeni stranki nista svobodni v tem. .): Gre za določen ali nedoločen čas. Potem avtomatsko postane določba zakona ali kolektivne pogodbe del PZ. .. . Ni več delovno mesto ampak vrsta dela. da ni oddaljeno od kraja bivanja več kot 3 ure voţnje z javnim prevozom.Kraj opravljanja dela: Ustrezno mesto ni le tisto. da ve. druga plačila: Znesek osnovne plače.Naziv del.Čas. Če delodajalec zamuja več krat ima delavec pravico odpovedati delovno razmerje. ki ustreza izobrazbi in drugim pogojem ampak tudi. Vsebina: . ker od takrat naprej teče socialno zavarovanje.Letni dopust: Letni dopust je odvisen od različnih kriterijev (starost…) . Da pa ni zadeva določena preveč ohlapno imamo tudi neko varovalo in sicer neko vrsto dela lahko opravljajo le ljudje z enako izobrazbo. . člen ZDR vsebuje obvezne sestavine PZ. kako široko je delovno mesto določeno. ker če ni jasno opredeljeno se šteje. kar je v zakonu ali kolektivni pogodbi kasneje spremeni na slabše velja PZ.č. način plačevanja: Vsak delavec ima zraven osnovne plače tudi razne dodatke (starost. Priimek. če pa pride do spremembe najpomembnejših elementov pa se zahteva celo nova pogodba. mesta oz.29.Dnevni ali tedenski d. . uspešnost dela)… Določen mora biti tudi način plačevanja (katerega v mesecu je plača). mora delodajalec delavcu omogočiti.Druge pravice in obveznosti: Če se stranki dogovorita. da gre za določen čas. da stranki v pogodbi določita katere pogodbe o zaposlitvi in katera razmerja veljajo med delavcem in delodajalcem.Vsebina PZ (29. Kaj se zgodi. Če pa se to. . Zakonodajalec je ţelel z novelo to zadevo urediti še bolj ohlapno.Kolektivne pogodbe oz. Delodajalec: sedeţ podjetja.

člen ZDR). KP oz. ki so neposredno vezane na opravljanje dela mirujejo. Po 30 dneh preneha socialno zavarovanje in si ga moraš plačati a te sluţba še vedno čaka.čas trajanja d. . Sprememba PZ ali nova PZ: . drugi ostanejo enaki) Če gre za najpomembnejše sestavine pogodbe o zaposlitvi ne zadošča aneks ampak je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.Ohranitev ugodnejših pravic po PZ ne glede na spremembo zakona.r.. če si v bolniški in zdravnik določi. ki zagotavlja delo drugim uporabnikom 7 . PZ ne preneha (razen če so razlogi za izredno odpoved. . da boš določen čas delal 4 ure.kraj opravljanja dela . Nova PZ: Novo PZ je treba skleniti. člen ZDR). . delodajalec pa mi mora plačevati.naziv delovnega mesta oz. Izredna odpoved je tista. Tudi če delodajalec odpove PZ in najde delavcu novo delovno mesto se sklene nova PZ.Spremenijo se okoliščine. s polnim ali krajšim delovnim časom (razen v primeru dela s krajšim DČ po ZZVZZ ali ZSDP) . ki nima odpovednega roka.r. KP (kolektivni pogodvi ali PZ. člen ZDR).). Pa se to lahko spremeni z aneksom.. podatki o vrsti del . Če pa se recimo osnovni delovna čas skrajša le za določen čas.Imamo moţnost sklicevanja na veljavne zakone. ko jih podpišeta obe stranki. odpovednih rokov). Na primer. splošne akte delodajalca (glede DČ.Pogoji: pristanek nasprotne stranke.Neveljavna določila PZ (30. Delavec dela ne opravlja a mu delavno razmerje miruje. ki vplivajo na sestavine PZ. Pravice in obveznosti iz d. če se spremenijo: .r. drugih sestavin plače. Delodajalec ga ne sme odpustiti. člen ZDR) Spremembe PZ veljajo šele.47. Atipične PZ • • PZ za določen čas PZ med delavcem in delodajalcem. Ko pa razlog preneha se mora delavec v 5 dneh vrniti na delovno mesto. člen ZDR . praviloma pisna oblika (15. prenehanje delod.določilo ali gre za d. po bolniški pa ponovno polen delavni čas. . LD. Predlaga se ankes (spremenijo se le nekateri členi. Do suspenza pride v primerih.Tudi pri odpovedi PZ s ponudbo nove PZ Suspenz PZ: Delavec je dolţan v svojem delovnem razmerju opravljati svoje delo. KP ali splošnega akta (49. določenih v zakonu (predvsem 51.

potreben da se delo opravi. torej ni spodnje meje. Zakon tega ne omejuje.): -Začasno povečanje dela -Nadomeščanje odsotnih delavcev -Zaposlitev tujcev.? Zakon za to določa strogo sankcijo. Moţna je le v točno določenih primerih (izjema: manjši delodajalci) je v primeru. Sklene se lahko ena ali več PZ. ki imajo delavno razmerje za določen čas -Vodilni delavci -Sezonsko delo -Pripravništvo -Projekti -Javna dela Kaj pa če je razlog kakšen drug in je zapisan v PZ ali pa razloga sploh ni pa je pogodba vse eno sklenjena za določen čas. Npr. Torej prekinitev. Trajanje se lahko opredeli natančno/fiksno z določenim časom (1mesec…) ali opisno(vezano na razlog). lahko traja PZ dlje ampak ne dlje kot pa traja projekt. PZ preneha s potekom časa. ali pa pogodba izteče in delavec dela brez pogodbe naprej ( ni potrebno da poteče 2 leti). Poznamo dve obliki: . Nekateri razlogi (52. za nedoločen čas Transformacija torej pride v poštev: Če ni razlogov. :Delavec je zaposlen pri agenciji.• • • PZ s krajšim delovnim časom PZ za opravljanje dela na domu PZ s poslovodnimi osebami Atipične so zato. Pri nas imamo nizek procent takih 8 . PZ s skrajšanim delovnim časom: DČ je krajši od polnega (pri Dd). ki delajo v atipičnih delovnih razmerjih so delavci PZ za določen čas: Je izjema od pravila sklepanja PZ za nedoločen čas.klasični part-time (64. da bo delavec opravljal delo s krajšim delovnim časom od polnega.Vsi ti delavci. ker vsaka po neki svoji okoliščini odstopa od tipične pogodbe. Ne moramo pa skleniti ene ali več pogodb. Delavec lahko zahteva transformacijo v PZ za nedoločen čas.r. člen): Delavec in delodajalec se dogovorita. Omejitev je pomembna. pa opravlja delo pri drugem delodajalcu. ki traja tri mesece ali manj se ne šteje za prekinitev. ni spodnje meje. najdalj pa za obdobje dveh let. Imamo pa izjeme. ki so točno določene v zakonu: Če gre za projekte in traja projekt dlje kot dve leti. Traja lahko od 1 ure na teden do 39 ur na teden. Sklene se za čas. lahko zahteva v transformacijo v PZ za nedoločen čas. če so med njimi prekinitve. ki jih določa ZDR ali kakšen drug zakon. seštevanje se nadaljuje. lahko pa tudi prej (po splošnih pravilih o prenehanju PZ) Devci za določen čas imajo enake pravice z delavci v d. ker če delavec preseţe dve leti. ki bi skupaj presegle obdobje 2 leti.čl. Ne moreta pa se o njej dogovoriti stranki PZ. če traja dlje kot dve leti ali pa delavec dela brez pogodbe naprej. tudi. vendar prekinitevne šteje.

Veliko ţensk je polno zaposlenih (vrtci…). prav tako agencija ne sme poslati delavca k uporabniku če je v zadnjem času odpustil večje št. . za delo na domu pa se šteje tudi delo na daljavo. letni dopust. Imamo pa vsebinske in časovne omejitve pri napotitvi: . ko delavec dobi delo. Pogodba je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Delavec opravlja delo po navodilih uporabnika. to delajo. Imamo tristransko razmerje: delavec-agencija-uporabnik. ki posreduje delo delavcev: S posredovanjem delavcem se ne more ukvarjati katerokoli podjetje ampak le agencija. A se mora delodajalec s tem strinjati. V glavnem delajo part-time ţenske. vpisana v register pri MDDSZ. V praksi pa sklene agencija pogodbo šele. potem agencija ne sme k njemu poslati svojega delavca. razen kjer z. Potem med agencijo in uporabnikom nastane dogovor. torej kot drugi delavci. . Veliko krat pa ni svobodna izbira delavcev. Delavec delo opravlja na svojem domu ali prostorih po svoji izbiri.Formalno nista v pogodbenem razmerju. kot bi jo dobival če bi delal pri tem uporabniku.po posebnih zakonih(66.delavcev. Imamo dva razloga: Delodajalcem se to ne splača (če delata dva 4 ure bo delodajalec obema plačeval potne stroške.En delavec ne sme opravljati dela dlje kot eno leto. člen): Dopolnilno delo pride v poštev le v izjemnih primerih. zavezujejo ju KP in akti uporabnika. sodelovanje pri upravljanju. Agencija – delavec: Z agencijo ima delavec delavno razmerje. delavcev. PZ z agencijo. dopust…). medtem pa ţe ima sklenjeno PZ za polni delovni čas (vse eno ali gre za določen ali nedoločen čas). Pz za opravljanje dela na domu: Dela ne opravlja v prostoru delodajalca. Agencije pisno napoti delavca k uporabniku. tudi ko ne dela moral prejemati nadomestilo 70% minimalne plače. če delajo 4 ure je polovičen odmor…). nadomestila. nedeljive pravice) PZ za krajši DČ z več delodajalci (65. ne glede na to. v agenciji je torej zaposlen. da nekdo sklene PZ za skrajšani delovni čas. povračilo stroškov za prehrano – t. odpravnina ob upokojitvi Drugače od delavcev zaposlenih za polni delovni čas: odmor (Če delajo manj kot 4 ure nimajo odmora. če delodajalec soglaša. 9 .i. člen): Ker delavec pridobi pavico do skrajšanega delovnega časa po različnih zakonih. Gre za agencije za posredovanje dela. po zakonu. uveljavlja jih sorazmerno. Če delavec krši pogodbo uporabnik o tem obvesti agencijo. določa drugače. ker mora najprej zaposliti odpuščene delavce. Od agenciji. Delavec s skrjšanim delovnim časom ima enake pravice in obveznosti.pomeni pa.Če delavci uporabnika stavkajo. bi moral delavec. ko pa je delo opravljeno. Agencija – uporabnik: Uporabnik je dolţan agencijo obvestiti o potrebi in pogojih dela. Delavec dobiva takšno plačo. Delavec – uporabnik: Pri njem delavec neposredno opravlja delo. delo preko dogovorjenega DČ (tudi potni stroški. regres. Obstaja direktiva ki prepoveduje diskriminacijo teh delavcev. ta pa potem izvede sankcijo. kjer se delo opravlja in ta tisti čas funkcionira kor delodajalec. ker druge zaposlitve ne dobijo. Sorazmernost med delavci: plača. da usklajujejo druţinske in delovne obveznosti.

če v petek nimajo sej delajo v petek doma. 7. Če ni posebne ureditve v PZi. 10 .. Ta določba velja tudi pri vodilnih delavcih zato se dogaja. zato je direktor tudi delavec. nadzor. Pri direktorjih se predvideva.r. da se njegov pogodbeni poloţaj uredi bliţe njegovemu statusu. odst. če bi šlo za kakšno nevarno delo. 53/2 člen ZDR). Potrebno je urediti material za delo (ali se delavcu povrnejo stroški. To velja tudi za odmore in počitke (tudi 157. Za direktorja se drugače uredi prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Oni niso le delavci so tudi poslovodne osebe. vpis v sodni register) Prokurist pa je zastopnik druţne. Nimamo predvidenega disciplinskega postopka za direktorje. katere pooblastila so določena v zakonu. Obstaja moţnost. In tako lahko sama s sabo sklepam pogodbe.. da se s pogodbo to drugače uredi. velja ZDR. člena ZDR Imamo pogoje in omejitve d. In zato je dopustna drugačna pogodbena ureditev direktorjev. tako je primerno le za ljudi. ker ne more sam sebi dajati navodil. Kaj pa v primeru: En družbenik je hkrati direktor. Tako pa je zavod za zavarovanje zavrnil predlog direktorja za pokojninsko zavarovanje. Zato se predvideva. Namen je. Taki delavci imajo enake pravice kot ostali delavci. PZ s poslovnimi osebami ali prokuristi: Velja le za poslovodne osebe in prokuristi ne zajema pa vodilnih delavcev! Gre za pogodbo o zaposlitvi z direktorji.. če se recimo doma dela en krat na teden potem se delo niti ne prijavi inšpektorju. delovni čas si razporejamo kot nam ustreza. ki so vajeni sami. Letno je teh pogodb zelo malo. To je bil velik odstop od dosedanje prakse. da nimajo nekega delovnega časa. ali material priskrbi delodajalec). delovni čas. tudi pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organa. Poslovodna oseba je v dvojnem razmerju z druţbo je v statusnem razmerju in v sodnem registru. ne glede na 2.. da si sami določajo delovni čas. poslovodjo… V našem pravu lahko direktorji sklenejo tako civilno kot PZ. da bo njihovo plačilo za delo sorazmerna z uspehom. Včasih. da morajo biti skozi dosegljivi. Delodajalec o tem obvesti (in ne prosi za dovoljenje) inšpektorja za delo. Direktor je postavljen s sklepom (statusno razmerje. Pri direktorju tega ni treba spoštovati. za določen čas (tudi 52. Tako so lahko bili tudi sami delavci. Direktor je sinonim za člana uprave. da bi lahko le ta posredoval. ki bi urejala specifike dela na domu.) Plača delavca ima določene sestavine. recimo sodniki. da je v dvojnem razmerju. drugače pa veljalo določbe zakona.čl.Za opravljanje dela na domu je treba je skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Slaba pa je za delavca socialna izolacija. ker ne moreš biti delodajalec in delavec sam sebi. Ta oblika dela je lahko ugodna tako za delavca (si doma. Vsebinsko je odločitev pravilna.…) kot za delodajalca (ni prevoznih stroškov…). zato govorimo. S pogodbo o zaposlitvi lahko dajemo delavcu več pravic kot jih določa zakon.

ki vplivajo na ipolnjevanje pravic iz d. razen če je to drugo delo plačano bolje. S katerokoli kolektivno pogodbo lahko delodajalec delavcu določi. člen) .r.PREPOVED ŠKODLJIVEGA RAVNANJA (35. kot je zapisano v pogodbi o zaposlitvi. ki vplivajo na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. člen) .Upoštevanje navodil Dd (Delavec se je dolţan organizirati po navodilih. Obveznost obveščanja .OBVEZNOST OBVEŠČANJA (34. ki so izrecno zapisane v Zakonu o delu. da delavec ne odgovarja kazensko.Primer: Obveščanje o spremembi prebivališča (zaradi potnih stroškov). Vprašanje je. (171. kako dolgo se bodo še postni stroški še priznavali. 11 . Varnost in zdravje pri delu je obveznost delavca in delodajalca. Ka se zgodi. za katerega je sklenil opgodbo o zaposlitvi. Delodajalec pa mora poskrbeti za varne in zdravju neškodljive delovne pogoje. ki so urejene v delavnem razmerju ampal tudi tiste določbe.Za delavca in delodajalca ne veljajo le tiste obveznosti.. člen) . kot pa je določeno v pogodbi o zaposlitvi.Vestno opravljanje dela -Delo. Delave mora ravnati v skladu s pravili. če tako določa kolektivna pogodba. to je zabeleţeno v 31/2: Delavec je dolţan opravljati drugo delo v primerih določenih v z. Delavec praviloma obdrţi svojo plačo..Spoštovanje predpisov VZD Delavec mora opravljati tisto delo.33. da zaščiti sebe in druge.OPRAVLJANJE DELA (31. mora upoštevati navodila za varnost pri delu.-40. Drugi podatki so še število otroka. člen) Opravljanje dela: .čl ZDR).konkurenčna klavzula (38.) .O bistvenih okoliščinah. člen) . rojstvo otroka. k ise nanašajo na delo... da opravi tudi drugo delo. Delavec je dolţan opravljati drugo delo tudi.PREPOVED KONKURENCE: .) . Obveznosti delavca . . če delavec delodajlca ne obvesti.konkurenčna prepoved (37. da se je preselil bližje opravljanju dela? Posledica je lahko tudi izgiba zaposlitve. kar pa še ne pomeni. daj bi lahko delave sporno ravnanje zavrnil. Praviloma je v pogodbi ta čas tudi omejen. So pa posamezne izjeme. za ketero je sklenil PZ -Čas in kraj (Delo opravljamo takrat in tam.VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI (36. Če je delavec ravnal po navodilih delodajalca ptotem odgovarja delodajalec. Primer: Bolniški stalež. člen) .O spremembah podatkov.

ki materialno ali moralno škodi ali bi lahko škodilo poslovnim interesom delodajalca. Zskon to zelo teţko opredeli. če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (delavec pa je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov) Delavec ne sme tistih podatkov.. Prepoved škodljivega ravnanja: To je ravnanje.Dejavnost.Povrnitev škode. Primer: Obvesti delodajalca. da bi delodajlcu škodovalo. za katere je očitno.Odpove lahko delovno razmerje. ki jo delodajalec dejansko opravlja in to pomeni ali bi lahko pomenilo konkurenco. Splošno velja. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti • • • Prepovedano izkoriščati za osebno uporabo ali izdati tretjemu Poslovna skrivnost.Zakon izrecno določa povrnitev škode. Pogoji: .Uvede lahko dicsiplinski postopek . Gre za neko lojalnost med delavcem in delodajalcem. ki veljajo za poslovno skrivnost. ki je delodajalcu nastala. člen). če se je pokvaril nek stroj. da nastane konkurenca lahko ima za posledico: . kaj je to poslovna skrivnost in če bi delavec moral vedeti. Konkurenčna prepoved • • Zakonska prepoved (37. Lahko pa da delodajalec pisno dovoljenje. sankcije za kršitev obveznosti iz delovnega razmerja) Tudi če nam ne piše v PZ je delavcu v času trajanja delavnega razmerja prepovedno opravljanje dela ali sklepanje poslov.Pomeni ali bi lahko pomenilo konkurenco . Prepovedana so vsaka ravnanja s katerimi bi lahko delavec škodil poslovnim interesoim delodajalca. . da bi nastala občutna škoda. Tako delodajalec opredeli. Da bi lahko delavcu prepovedali posredovati poslovno skrivnost o maoramo opredeliti. v času trajanja d. ki jo delodajalec dejansko opravlja .r. za svoj ali tuj račun. ki jo kot tako določi Dd in je delavcu zaupana ali je bil z njo seznanjen Drugi podatki. če bi jih posredoval. da delavec.O vsaki grozeči nevarnosti za ţivljenje ali zdravje ali nastanek materialne škode. za dejavnost. ki jo zazna pri delu. ki ima neko zaupno razmerje z delodajlcem le temu ne sme škoditi.Če ni pisnega soglasja delodajalca . da so podatki tako pomembni.Opravljanje del ali sklepanje poslov za svoj ali tuj račun . 12 . uporabiti sebi v prid ali pa jih posredovati konkureci. Če opravlamo neko dejanje ali posel.

Tehnična.Konkurenčna klavzula Je pogodbeno določilo s katerim se delavcu določen čas po prenehanju delovnega razmerja omeji opravljanje določene poklicne oz. se pravi ne pa tudi to.Enostransko pa samo po volji delavca če delodajalec krši obveznosti do delavca. .delavec. ki še zagotavlja ustrezno varstvo pravic delodajalca. da je ne bosta upoštevala) . hkrati pa kar najmanj prizadeva delavca Pogoji za veljavnost KK: . razen če pridobiva enak prihodek na nek drug način. ker misli. proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze: KK ni dopustna pri vsakem delu ampak jo je dopustno določiti le delavcu. ker je sam dal odpoved o zaposlitvi ali ga je delavec odpustil iz krivdnih razlogov. da je KK. V sodbah je zelo različno razsojeno! . Ne pa tudi izkušnje. P raksi mora delodajalec plačati nadomestilo. da delavec tako ne more konkurirati. a zakon tega izrecno ne opisuje. člen URS) . da se zaščiti ustavna pravica drugega. . ko bo delavec spoštoval KK.Da ne izključuje moţnosti primerne zaposlitve delavca . člen URS) in svoboda gospodarske pobude (74. ki je pri delodajalcu pridobival neka tehnična znanja.Razumne časovne omejitve. ki je omenjena v PZ. Imamo prepoved nelojalne konkurence (74. Primer: Ne zaposlim se pri nobenem konkurenčnem podjetu in spoštujem KK. ki ga bo delodajalec plačeval za čas. ki ni pisna ne velja. če je to izrecno zapisano v pogodbi. poslovna znanja.Lahko preneha sporazumno (da se delavec in delodajalec dogovorita. Pride do omejevanja pravic delavca zaradi varstva pravic delodajalca – le do takšne mere. torej časovno in vsebinsko. tudi če bi se delavec in delodajalec ustno dogovorita in je ne zapišeta ne velja. navedeni primeri): Odredi se za tiste primere. ki jih tam pridobili. zveze. po volji ali krivdi delavca (v z.Pisna oblika: KK.r. kar bi lahko zvedeli tudi pri drugih delodajalcih. kar niti ni nekega konkurenčnega podjeta in delavcu reče. podjetniške aktivnosti. da ima delodajalec to pravico ob prenehanju delovnega razmerja. da KK odpove delodajalev. Pojavlja se pa tudi praksa. 13 . najdalj pa za obdobje 2 let: Koliko lahko delavca omejimo.delodajalec Gre za to.Prenehanje d. če mu je KK onemogočila pridobivanje primerljivega zasluška. Zakon določa tudi na kak način ta klavzla preneha: . člen URS) . Sodna praksa sicer to dopušča. ki bi jih lahko pridobili le pri tem delodajalcu. Ali imam pravico do nadomestila?Če delav ne krši klavzule in se zato ne zaposli mu nadomestilo pripada. ki ni zakonita. . da trčita dve ustavni svoboščini. Ustavno pravico enega je moţno omejiti le toliko. da je omenjeno tudi nadomestilo. In sicer prosta izbira zaposlitve (49. da ni več vezan in da mu niti ne bo več plačeval.Nadomestilo: Pogoj za to.

Vsem. Nevarnejše je delo več mora biti ukrepov.Za delo – plača in druge vrste plačil (126.V skladu z mednarodnimi akti.. člen ZDR) .Delodajalec mora delavcu sredstva. Delodajalec mora zagotavljatu varne pogoje za delo ne samo delavcem ampak tudi delvcem za določen čas (študenti. Delavci. odstavek 137. s katero se je dogovoril v PZ. člen ZDR) Delodajalec mora plačati za tisto delo. Gre predvsem za 14 . prost dostop do delovnih prostorov (če ni drugače dogovorjeno – npr. do130.). ki je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Obveznost plačila .Izjava o varnosti z oceno tveganja. posebej – delavci za dol. delo na domu) . ZVZD. člena Kaj pa če delodajalec delavcu ne zagotovi dela? Če ni materiala. treba je upoštevati izobrazbo. potemje nadomestilo niţje a ne manjše kot 70% minimalne plače. do 135. Če pa ne more zagotoviti dela zaradi višje sile.-46. k delajo za določen čas so najmanj deleţni varnosti pri deli in imajo največjo stopnjo udeleţenosti v nesrečah. . 43. ne pa plačo. ki jo določa tarifna pogodba. usposabljanje. dogovorjeno s PZ (izjeme?) Delavec je dolţan opravljati del. delovni material. preko agencije – 2.Za čas. če ni dela? Potem zakon izrecno določa. Nadomestilo je v višini 100% povprečne plače. delovno dobo. delodajalec pa mu je dolţan takšno delo zagotoviti ali če zakon ali kolektivna pogodba določata tudi kakšno drugo delo. ZASEBNOSTI IN DOSTOJANSTVA TER OSEBNIH PODATKOV (44. varovalna oprema. da če delavec ne mora delati zaradi razlogov na strani delodajalc? Potem mora delodajalec delavcu plačati nadomestilo za plačo.Delo. strokovnjak. člen) VAROVANJE DELAVČEVE OSEBNOSTI. člen) Zagotavljanje dela . da bi bilo nadomestilo za delo manjše.Obveznosti delodajalca • • • • ZAGOTAVLJANJE DELA (41.Če delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca – nadomestilo (1.. obveščanje. ko delavec dela ne dela – nadomestilo (137. člena ). člen ter 133. odst. . odstavku 137. člen) ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH RAZMER (43. čas. prav tako pa tudi zaonsko predpisano minimalno plačo. ki so vključeni v delovni proces (ne le delavcem. . Delodajalci skušajo to višjo silo definirajo zelo široko. Zagotavljanje varnih delovnih razmer . Eno je najniţja plača. če ne dela zaradi višje sile – plačilo po 6. in 7.Zagotavljanje dela po PZ in ustreznega plačila – temeljni obveznosti delodajalca . zdravstveni pregledi… Vsak delodajalec mora izdelati izjavo varnosti z oceno nevarnosti. Delodajalec mora upoštevati višino plače.Varno delovne razmerje se zagotovi na stroške delodajalca. člen) OBVEZNOST PLAČILA (42. člena ZDR). pravilniki .. ker se daizplača za delo. pooblaščeni zdravnik.

vere.a člena ZDR) • mobbing Proti nekomu se tako ravna načrtno. predpostavljenih ali sodelavcev (6. zdravnika. Varstvo osebnih podatkov • • • • Informacijska zasebnost (38.Obrnjeno dokazno breme: To je pomembno. povezano s katero koli osebno okoliščino.varstvo osebnih podatkov Varovanje dostojanstva delavca pridelu .a člena ZDR).a člena ZDR). primerna oprema. zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega. odstavek 6.. ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo 15 . člen ZDR!) .Odškodninska odgovornost Dd Razen spolnih se pojavljajo tudi druga nadlegovanja: zaradi rase. člen Ustave) Zakon o varstvu osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec Varujejo se osebni podatki. Šteje se za diskriminacijo Trpinčenje na delovnem mestu: Je vsako ponavljajoče se ali sistematično. ki se ukvarja z varstvom pri delu. ker če delavec navaja dejstva je delodajalec tisti. da se to dogaja in pa pojavljajo se ţe laţne prijave. Nadlegovanje: Je vsako neţeleno vedenje. zdravstveni pregledi. vključiti mora strokovnjaka. ki nosi dokazno breme in mora dokazati.Ustrezni ukrepi za zaščito delavcev . poniţujoče. .. 6. sramotilnega ali ţaljivea okolja (1.a člen. Spolno nadlegovanje: Je kakršnakoli oblika neţelenega verbalnega. usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom (4. v katerem delavec ne bo izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani Dd. Obveznost varovanja delavčeve osebnosti • 44.).Dd mora zagotavljati delovno okolje. člen ZDR – delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost Ta določba je konkretizirana z: . odstavek 6. da je naresdil vse kar je v njegovo moči da to prepreči. sovraţno. sramotilno ali ţaljivo okolje (1.izobraţevanje (novi stroji... neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe. graje vredno ali očitno negativno in ţaljivo ravnanje ali vedenje. Šteje se za diskriminacijo. sovraţnega. poniţujočega. Teţko je dokazati. odstavek 6.varovanjem dostojanstva delavca .. z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno.

shranjujejo. redna odpoved iz krivdnega razloga: Gre za redno odpoved. ker mu pripadajo pravoce do odpravnine. Je tudi kazensko odgovoren. 16 .če oseba na katero se podatki nanašajo v to privoli Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (evidenca o zaposlenih delavcih. Gre za npr.če je to določeno z ZDR ali drugim zakonom ali . člen ZDR) . ki se od izredne loči po red. do odpovednega roka. .Disviplinski postopek: Gre za postopek v katerem se ugotavlja ali je delavec kršil obveznosti ali je ravnal krivdno. o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu) • primer fotografije Zakon določa kateri podatki se v kateri evidenci zbirajo. da ima v tem primeru odpovedni rok. o izrabi delovnega časa. V tem primeru nimamo odpovednega roka. Gre za neko laţjo kršitev.če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem (46. na kakšen način. obdelujejo. Najprej pa mora delavec dobiti opozorilo . Delodajalca . ki pa nikoli ne sme biti prenehanje delovnega razmerja. o stroških dela.Opozorilo. Pošledice kršitve obveznosti Delavca: . za kaj se lahko zbirajo. Varstvo delavčevih osebnih podatkov Osebni podatki delavcev se lahko obdelujejo: .Prekršek: Delodajalec je odgovoren za prekrše in dejanje je tudi sankcionirano kot prekršek.Izredna odpoved: Gre za hudo obliko kršitve delovnega razmerja. kršitev pogodbe. .Izredna odpoved delavca: Zato. Vedno je moţna tudi odškodninska odgovornost.• Pri obdelovanju osebnih podatkov veljata načelo zakonitosti in poštenosti in načelo sorazmernosti: katerei podatki se lahko zbirajo. Delodajalec lahko določi sankcijo.

73. po zakonu. ki so jih imeli pri prvem delodajalcu. Ford se je odločil. in 74. pri čemer se upošteva dolžina delovne dobe pri obeh podjetjih. da tudi če delavec odpove pogodbo. ki jih določa zakon: Druţba A in B se združita. Bila sta dva. v delovno razmerje z B. B mora po našem pravu solidarno odgovarjati tudoi zato. Torej delavec lahko toži eno ali drugo podjetje. Ta je s koncesijsko pogodbo overil prodajo svojih avtomobilov družbi X. člen ZDR . Dejstvo. Čeprav je obseg dela večji še to ne pomeni.Odklonitev dela – izredna odpoved D . 17 .Objektivno poslabšanje pravic – odpoved delavca. Z dnem ko podjetje preide od A k B od takrat odgovarja za obveznosti iz delovnega razmerja B. Obstajajo pa situacije ko obstajajo nerešene obveznosti od A-ja. Ta družba Y je prevzela glavnino vseh delavcev in začelo prodajati avtomobile. da bo koncesijsko pogodbo z X prekinil in jo podelil družbi Y. da se je identiteta ohranila.Sprememba delodajalca . po zakonu preidejo na D prevzemnika . ki so prešli k drugemo delodajalco imajo pravico. Delavci. Zato bo verjetno prišlo do tega. Dejstvo. Delavi lahko svoje pravice uveljavljajo! To pa seveda da ne more priti do odpovedi iz pogojev. i so nastale do trenutka prenosa. da ima delavec do B-ja enake pravice in obveznosti kot do A-ja. Zato je za določene obveznoszi se vedno odgovoren A.Direktiva 2001/23/ES. da druţba A proda podjetje druţbi B ni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sodišče je določilo. da delodajalec B vstopi v delovno razmerje.r. da bo nekaj delavcev preveč. Če usluţbenec noče dalati pri B lahko A delavcu izredno odpove delavno razmerje. ki po našem pravu solidarno odgovarja z B za vse terjatve. V praksi se je dogajalo. pravice kot iz poslovnega razloga . Še eno leto imajo delavci pravice iz kolektivne pogodbe h kateri je bil zavezan A.Obveščanje in posvetovanje s sindikatiNamen je. ker je imela večji promet in sta rekla. Delavca sta imela po pogodbi plačo vezano na promet in sta imela pri X večjo plačo. zdruţitev – sprememba delodajalca . Ali je prišlo do prenosa podjetja ali dela podjetja iz enega nosilca na drugega? Če se prenese del podjetja kot celota potem ima to posledice tudi za pravice delavcev.Pravice in obveznosti delavcev iz d. ker so se mu poslabšali pogoji. da se jim ohrani delo in pravice. da imata slabše pogoje dela. ki sta delala v prodajalni Fordovih avtomobilo.Solidarna odgovornost za terjatve do prenosa in za terjatve v zvezi z odpovedjo .Pravice in obveznosti iz KP – še eno leto . da odpovedo delovno razmerje in imajo pravico do odparvnine in odpovednega roka.Pravni prenos podjetja ali delitev oz. zahteva odškodnino tudi od A. Če ugotovimo da je prišlo do prenosa iz A na B vstopijo delavci. da je A vse delavce odpustil in druţba B je začela poslovati zaposlila pa je le del delavcev druţbe A in pod drugačnimi pogoji.Sprememba Dd ni razlog za prenehanje PZ . pomeni. da potrebujejo vse delavce.

. Upravna reorganizacija organov oblasti ali prenos upravnih funkcij med organi oblasti niso prenos v smislu te direktive. ki bi imela tam skladišče? Bistveno je.pogodba o leasingu: Imamo druţbo. c.Pravice. metode poslovanja.Pogodba o prodaji podjetja. ki ima več restavracijo in ta druţna da eno izmed teh restavracij v najem druţbi B. Kaj pa če A proda to tovarno družbi B. ki opravljajo gospodarsko dejavnost.čl.STATUSNO PREOBLIKOVANJE -zdruţitev (delitev): V praksi statusna preoblikovanja niso problem. ki ohrani svojo identiteto. Prenos podjetja: . Podjetje lahko prehaja iz javne v zasebno sfero ali obratno. ne glede na to. sodne odločbe . ali so te pridobitne ali ne. se pravi organiziranega skupka virov.)Za prenos se šteje prenos gospodarske enote. prevzem delavcev.) 1. obrata .OHRANITEV IDENTITETE podjetja ali dela podjetja Načini prenosa podjetij: . .PRAVNI PRENOS (legal transfer) . katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti. prenos strank. čas morebitne začasne prekinitve dejavnosti) • DEJAVNOST (dejansko nadaljevanje ali ponovni začetek opravljanja iste ali podobne dejavnosti) • GOSPODARSKA ENOTA (delavci. ki nastanejo ob spremembi delodajalca: Ohranitev zaposlitve Ohranitev pravic delavcev Pravica do obveščanja in posvetovanja s sindikatom 8kdaj namerava priti do prenosa. ki je skrabela za prehrano svojih delavcev sklene. način organizacije dela. -Contracting out (tudi v več stopnjah): Neka druţba. Družba B nadaljuje proizvodnjo z istimi stroji. direktive: a. Razlika je le v organizacijski sferi. kakšni so razlogi za to in kakšne so posledice za delavce. delitev.)Direktiva se uporablja za vsak prenos podjetja ali dela podjetja obrata ali dela obrata na drugega delodajalca. da tega ne bo več počela in bo sklenila pogodbo z neko drugo gospodarsko druţbo.NAČIN PRENOSA: pravni prenos ali zdruţitev oz. zakonskega akta. b.Na podlagi upravnega oz. sredstva za delo) 18 .) Direktiva se uporablja za javna in zasebna podjetja. delavci. stopnja podobnosti dejavnosti. ki je posledica pravnega (pogodbenega) prenosa ali zdruţitve. vodilni.Spijkers (vrsta podjetja ali obrata.Merckx in Neuhuys Identiteta podjetja: • presoja konkretnih okoliščin . konfekcijami. da se ohranijo: enaka dejavnost in ključni proizvodni faktorji. ker se do njih pride po postopku določenem v postopku. prenos stavb in premičnin. ne glede na to ali je ta dejavnost glavna ali stranska. .

Ta je lahko določen datumsko ali pa opisno (npr. PRENEHANJE PZ S SPORAZUMOM . . .S sodbo: Delavec.S potekom časa: Če je pogodba sklenjena za določen čas.Uveljavitev načela varstva zaposlitve NAČINI PRENEHANJA VELJAVNOSTI PZ Prenehanje je boločeno s številnimi mednarodnimi konvencijami. Če pa je npr. In če ta delodajalec to soglasje kadarkoli umakne PZ pri drugem delodajalcu preneha. ki jih določa zakon: Če delavec dela s polnim delovnim časom lahko preko tega polnega časa opravlja še delo za skrajšani delovni čas. PRENEHANJE PZ – pomen . .za drţavo (pretirano varstvo pred odpovedjo – vprašanje konkurenčnosti.79.:dokler delo ni opravljeno). če je podan kateri izmed drugih zakonskih razlogov. se pravi vse to kar sestavlja Neko dejavnost na neko drugo pravno osrebo je prišlo do spremembe delodajalca in to ne sme imeti vpliv na delavce podjetja.S sporazumom: Obe stranki se s prenehanju strinjata.Z odpovedjo (redno. . 19 . ki so delali v podjetju umrlega preidejo s podjetjem k novemu delodajalcu (delavci sledijo podjetju). ne sme se jim prenehati pogodba o zaposlitvi. problem brezposelnosti) . čedediči delodajalnca nadaljujejo z dejavnostjo. . ki mu delodajalec odpove PZ toţi pred sodiščem zaradi nezakonitosti odpovedi. S samo pogodbo se ne more določiti nekih dodatnih razlogov ampak so le ti točno določeni v zakonu: . Vendar je pogoj za to soglasje tega prvega delodajalca. člen ZDR -Mora biti pisni sporazum sicer je sporazum neveljaven.r. Če tega ne določita pa velja za prenehanje dan podpisa sporazuma. . Delavci zahtevajo odškodnino in vrnitev na delovno mesto.za delavca (izguba pravic iz d. in socialno-varnostnega statusa) . Pogodba ne more prenehati kar tako ampak mora obstajati nek razlog. ki jo je ta delodajalec opravljal. Delavci.Datum prenehanja PZ. izredno): Je najbolj pogosta in najbolj urejena.v drugih primerih.za delodajalca (svoboda podjetniške pobude.S smrtjo delavca ali delodajalca: Razen vprimeru. pogodba sklenjena za 6 mesecev se lahko prekine ţe prej. . omejitve) .Volja obeh strank je.Če preide podjetje. da PZ preneha . Če pa sodišče le ugotovi delavno razmerje ne pa tudi nezakonitosti pote.Po samem zakonu: Recimo če je oseba postala invalid in ni več zmoţna opravljati dela. sodišče zaključi delovno razmerje.

. dokvalifikacije. mora odpoved vsebovati: . iz razlogov.Enostranska izjava volje ene od pogodbenih strank povzroči prenehanje PZ. Razlog mora dokazati stranka. ki ga mora dokazati. določenih v ZDR.Načelo omejenosti pravice delodajalca do odpuščanja delavcev (materialno-pravna vprašanja: utemeljeni razlogi.Odpoved PZ kot skrajno sredstvo (moţnost prekvalifikacije.. . nadomestilo na zavodu. .IZREDNA ODPOVED PZ (Odpoved brez odpovednega roka. Bistveno je.Delavec vroča delodajalcu po pravilih ZPP. ponudba nove PZ). če zaposlen ni navoč na delovnem mestu. ki izredno odpoveduje Pz. Enako imamo redno in izredno odpoved.) Delavec in delodajalec imata to pravico le v primerih oz... VSEBINA ODPOVEDI • Če odpoveduje DELODAJALEC. . če odpoveduje delavec ali pa delodajalec.…) . da delodajalec poišče novega delavca.Ta določba je v sporazumu obvezna. povračilo stroškov za izobraţevanje. ČE ODPOVEDUJE DELODAJALEC . .Delodajalec vroča delavcu osebno praviloma v prostorih D oz.Posledice za delavca (Pravica iz zavoda za brezposelnost za tistega delavca. določen v PZ.. odpravnina.Ureditev morebitnih nerešenih vprašanj. pravica delavca do zagovora. . Delodajalci imajo probleme z vročanje zaradi rokov! Vročitev se opravi v 15 dneh. delodajalec – le če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved po ZDR. Upoštevajo se pravila ZPP. formalno-pravna vprašanja: obveščanje delavcev o nameravani odpovedi. ki pridev poštev. nima pravice do nobene odpravnine. spolno nadlegovanje).. Odpoved je ultima ratio torej zadnje pravno sredstvo. kot da odpoved poda delodajalec in delavec ima pravico do odškodnine. ki je sporazumno odstopil ne velja!???? Ne dobi nadomestila. Rok je določen v zakonu.obrazloţitev odpovednega razloga 20 . če je tako določeno v kolektini pogodbi. Delavec pamore ostati na delu.. da poteče odpovedni rok. razen če delavec nima prebivališče v RS (objava na oglasn. To ne velja pri odpovedi PZ zaradi krivde. ODPOVED PZ . Ali gre za vračilo štipendij. .Obvezna je pisna oblika. lahko pa je tudi daljši.REDNA ODPOVED PZ Je(odpoved z odpovednim rokom): delavec . Pri izredni odpovedi (če ni pogojev za delo. da se vroči. da se zagotovi potrdilo o vročitvi. .Odpoved mora biti vročena drugi stranki . odpovedni rok.brez obrazloţitve: Vroči svojo odpoved delodajalcu in s tem odpoved očinkuje. po 8 dneh se šteje za vročeno). na naslov. posvetovanje z delavskimi predstavniki. se jemlje.PZ lahko odpove delavec ali delodajalec. Namenjen je predvsem temu. Pri redni odpovedi delavec na zavodu. .). mestu na sedeţu D.

ODPOVED IZ POSLOVNEGA RAZLOGA: Je edini razlog . tehnoloških. potem je redna odpoved iz krivdnega razloga. Pred novelo je veljal tudi za poslovni razlog. Se pravi. ki začne teči od odpovedi in delavec še opravlja delo in prejema plačo. Odpovedni rok: Rok. • RAZLOG NESPOSOBNOSTI: Gre za razlog v sferi delavca.. Delavec ne izpolnjuje pogojev za delo bodisi je za delo nesposoben.opozorilo delavcu v zvezi z njegovimi pravicami iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti RAZLOGI ZA REDNO ODP. je npr.6 mesecev od nastanka razloga (objektivni rok) – velja pri vseh razlogih. 89 ZDR) Enega izmed teh razlogov zakonec izrecno navede. čeje delodajalve ugotovil. kodo bo ostal? Mora imeti neke kriterije.) Preneha potreba po določenem delu. strukturnih ali podobnih razlogov (ne potrebuje več toliko dela.. kar je problem. delo je opravljeno. ki ne morejo trajno vplivati na poloţaj delavca. • NEZMOŢNOST ZARADI INVALIDNOSTI: Delavec pridobi odločbo invalidske komisije. ki jih mora opredeliti.. Rok za odpoved: Je rok v katerem mora delodajalec podati odpoved. da ni več dela je moral pohiteti.opozorilo delavcu v zvezi s pravnim varstvom: Delavec ima pravico vloţiti pritoţbo na sodišče v . Pri delodajalcu preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz PZ. Seveda pa pride do izbire. ne delavca! Delodajalec ugotovi. organizacijskih. ne konkretnem delavcu! Iz vidika konkurenčnosti je tudi najbolj pomembna (Koliko je delodajalec fleksibilen: koliko hitro lahko delodajalec odpove delovno razmerje in koliko hitro ga lahko sklene). če delodajalec skuša neko delo še najti.. • KRIVDNI RAZLOG: V tem sklopu imamo različne nivoje sankcij: Najblaţji nivo so disciplinske sankcije. najhujša oblika sankcije je izredna odpoved delovnega razmerja. 21 .r. da je dal odpoved. da rabi manj izvajalcev. • Razlog mora biti resen ter onemogočati nadaljevanje d. ldaj delodajalec ne sme navesti določenega razloga. ki nastane v sferi delodajalca. ki nastani na strani delodajalca.60 dni od seznanitve z razlogi (subjektivni rok) – velja le pri krivdnem razlogu. Vendar se ne ugotavlja krivdnega razloga. ROK ZA ODPOVED Odpoved je potrebno podati najkasneje: . da ni zmoţen opravljati dela. PZ S STRANI DELODAJALCA (88/1) • POSLOVNI RAZLOG : Je edina razlok za prenehanje PZ. . iz ekonomskih. Invalidi seveda zasluţijo varstvo ampak je potebno neko razmerje med delodajalcem in drţavo. Delodajalcev iz nekaterih razlogov ne potrebuje več toliko dela. • Neutemeljeni odpovedni razlogi (81/4. Vendar pa zakon izrecno določa.

ali ga lahko zaposli pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oz.Če sprejme – velja od podpisa nova PZ Pravice delavca so različne v primeru. polni): Če je pogodba bila prej za nedoločen čas mora biti zdaj tudi za nedoločen čas. šolanje. -Najprej delodajavec poda pisno obvestilo delavcu o nameravani odpovedi (83/4). ki je bilo delavcu ponujeno.Pisno obvestilo sindikatu. moţnosti dokvalifikacija/prekvalifikacije (odpoved s ponudbo nove PZ). da je bilo prosto delovno mesto.Delavcu se istočasno vroči odpoved PZ iz poslovnega razloga in nova PZ (na primer za drugo delovno mesto). .r. Ta obveznost ni zgolj obligatorna. da se delavec s tem seznani in da po potrebi. lahko trdi. Delodajalci so to začeli ta institu začeli izkoriščati za vse spremembe v PZ. . manjši delodajalec). in velja nova pogodba pod novimi pogoji.r. odstavek 90. da mu je ta pravica res bila kršena. ki ga ponudi delavcu gre za Odpoved s ponudbo! ODPOVED S PONUDBO NOVE PZ (90. Sodišče pa ugotovi.Če delavec ne sprejme ponudbe. Če delavec toži ker mu je delodajalec odpovedal pogodbo. mnenje sindikata (DELAVSKI PREDSTAVNIKI). mu preneha d. ali gre za manjše ali večje število delavcev. . izjeme -88/4 (d. katerega člena je delavec... USTREZNA ZAPOSLITEV • 3. torej novo delovno mesto. če ţeli vključi sindikat. • Kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot 3 ure voţnje v obe smeri z javnim prevozom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.Delavec se mora o ponudbi izjasniti v 15 dneh . Postavlja se tudi vprašanje kakšno je ustrezno delo. 6 m ali manj. Na zahtevo delavca se poda. . pri katerem sindikatu delavec je. člen) . da je delavec član sindikata in delodajalec niti ne sme vedeti. Če delodajalec najde novo delo. Če ni sindikata se pravice delavca urejajo z PZ in kolekivnimi pogodbami.POSTOPEK ODPOVEDI (individualni odpusti): Razlikuje se glede tega. Kakšne so posledice: . ki bodo odpuščeni. ker ni rečeno. če delavec to zahteva (84). Delodajalec delavcu lahko ponudi tudi neustrezno zaposlitev.Če delavec odkloni ustrezno zaposlitev ni upravičen do odpravnine. ali je bila ponujena USTREZNA ZAPOSLITEV. 22 . ZDR vedno ko je potrebno koga obvesttiti obvesti sindikat. člena ZDR (novela!) • Zahteva se enaka vrsta in stopnja izobrazbe kot za DM po dosedanji PZ: • Enak delovni čas kot po dosedanji PZ (nedoločen.Če delavec sprejme ustrezno zaposlitev se ji zraven odpovedi vroči tudi nova PZ.Dolţnost preveriti ali je mogoče delavcu ohraniti zaposlitev (88/3). Namen je to. da sprejme oziroma da odkloni novo PZ in odvisne od tega. nikoli pa ne omenje svetov delavcev (so delavski predstavniki v podejetju). Vprašanje pa je kako daleč mora iti delodajalec? Kolika da za prekvalifikacijo.

pres. ker v praksi delodajalci odpustijo 19 delavcev zaradi praktičnosti. Ta pravica je vezana samo na kolektivne odpuste. da bo ob morebitni odpovedi upošteval delavni čas. . če se delodajalec B v PZ zaveţe glede minimalnih odpovednih rokov in pravice do odpravnine upoštevati delovno dobo pri obeh delodajalcih Odpravnine je ta delodajalec prost.Če delavc sprejme neustrezno zaposlitev mu pripada neka delana odpravnina. ???? KOLEKTIVNI ODPUSTI . pod katerimi je delodajalec prost plačila odpravnine: Če delavec podpiše PZ. . Če pa obstaja kolektivna pogodba. potem se delodajalec ne more s sindikaatom posvetovati o drugih kriterijih kot pa so tisti. PRAVICE DELAVCA Pri individualnih in kolektivnih odpustih so enake. če le ta to zahteva. a je bilo določeno da ne bo začel veljati pred uveljavitvijo Zakona o Odpovedni rok se lahko določi s kolektivno pogodbo ali PZ. da se novi delodajalec odloči. ki so določeni v pogodbi. ki naj bi dejansko nadomastila ta izpad dohodka.. .Program razreševanja preseţnih delavcev . 92.čl je bil z novelo spremenjen leta 2007. novela ZDR-A je uredila pogoje..Odpovedni rok – minimalni določen v 92/2 ZDR (odvisen od delovne dobe pri delod. ODPOVED S PONUDBO NOVE PZ PRI DRUGEM DELODAJALCU (90. katerega član je delavec. da se je posvetoval s sindikaom. če delavec podpiše novo pogodbo in pod pogojem.Odpravnina po 109 ZDR (če je delal pri delod. če gre za ustrezno zaposlitev. Delave in delodajalec se lahko dogovorita. Pri individualnih odpustih pa nimamo sindikatov pri delodajalcu ampak sindikat. Razen kar se tiče prednostne pravice pri zaposlitvi. člena ZDR. delovna doba. več kot leto. ki ga je prijemal do tedaj. V naše prau imamo zelo malo kolektivnih odpustov. .. Zavod lahko podaja določene predloge. odvisna od delov. dobe pri delod.Kriteriji za določ. . uspešnost. delavcev (100 ZDR): Izobrazba. . koliko delovne dobe ima delavec pri delodajalcu. Ni pa delodajalec vezan na mnenje sindikata.Obveščanje zavoda za zaposlovanje (98 ZDR): Zavodu pošlje kopijo potrdila. ki ga je delavec opravil pri novem in pri starem delodajalcu.Gre za odpust večjega števila delavcev – merila iz 96. da bo delavec na mesto odpovednega roka dobil določeno denarno 23 .).Če delavec ne sprejme neustrezna zaposlitve se mu ohranijo vse pravice in so stvari enake kot bi dobil odpoved iz poslovnih razlogov.). kjer so določeni kriteriji. ki je vezana na kolektivne odpuste.Obveščanje in posvetovanje s sindikatom pri delodajalcu (97 ZDR): Obvestiti jih mora o predlaganih kriterijih in se z njimi posvetuje s sindikatom in posluša njegovo mnenje ter se skuša prilagodit. .a ČLEN) Odpoved s ponudbo pri drugem delodajalcu je moţna. Pripravlja se zniţevanje te odpravnine.. Odvisna je od tega.Rok za odpoved – šele 30 dni po obvestitvi zavoda (98/3 ZDR) .Prednostna pravica do zaposlitve (103 ZDR): Delodajalec je načeloma prost glede izbire med kandidati a je omejen s to pravico.

zaradi česar delavec ne izpolnjuje oz. torej ne gre za keteri koli pogoj. program) . Primer je recimo. postopek . Ta odpoved ne učinkujedo poteka roka za vloţitev oţbe na sodišču. 30 dni. ne more izpolnjevati pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.STEČAJ OZ. Delodajalec lahko delavcu prepove opravljanje dela. (88/3) • Delodajalec mora delavcu dati MOŢNOST ZAGOVORA (83/2.Posebnosti: odpovedni roki.R. določenih z zakonom ali izvršilnim predpisom. 30 dni .3). • MOŢNOST PREPOVEDI OPRAVLJANJA DELA (v času zadrţ..Prenehanje d. . ZA PRENEHANJE DELOD.r. PRISILNA PORAVNAVA . (po ZGD-1). Delovno razmerje torej preneha takoj. POSTOPEK • obvezna PREVERITEV MOŢNOSTI ZA OHRANITEV D. dokler ni končan postopek in mu plačuje nadomestilo polovice plače. nasprotovanje odpovedi (84) • moţnost ZADRŢANJA UČINKOVANJA ODPOVEDI (85). delavec pa dobi nadomestilo. Delavec pa v tem primeru na zavodu za ta čas ni upravičen pridobiti nadomestila. NADOMESTILO NA ZAVODU Delovno razmerje torej ne preneha avtomatsko ampak ampak je potrebna cela vrsta ODPOVED PZ IZ RAZOGA NESPOSOBNOSTI • • Razlog je na strani delavca.nadomestilo. če zakonodaja predpiše določeno izobrazbo. PRISILNA LIKVIDACIJA (upravitelj. Delavec lahko pove svoj vidik zgodbe. Delavec lahko zahteva.Pravica do plačane odsotnosti z dela v času odpovednega roka -Delavcu pripada denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti P. prednostna pravica) . strokovno in kvalitetno) ali neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela. Obvestiti ga mora 3 dni pred zagovorom. • Na zahtevo delavca obvestiti SINDIKAT (delavski predstavniki) – mnenje.Posebna vrsta odpovedi PZ iz poslovnega razloga .Moţen dogovor o denarnem povračilu namesto odpovednega roka . ni avtomatsko! .) 24 .ODPRAVNINA.DRUGI PRIMERI PRENEHANJA D.PRISILNA PORAVNAVA (delodajalec. Delavec pa se ni dolţan zagovarjati. ampak potem tudi določi nek rok v katerem je potrebno to izobrazbo doseči. vendar ne gre za krivdno ravnanje delavca! Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov (delavec dela ne opravlja pravočasno. da sodišče prepove učinkovanje odpovedi do presoje ali je bila odpoved nezakonita. 15 dni. ker njegovo delo ni produktivni ali škoduje proizvodnji.

ko delavec krši svoje obveznosti.odpovedni rok po ZDR je en mesec (30 dni) (92/1 ZDR. Čeprav če delavec ve. 90.ni potrebna navedba razloga oziroma obrazloţitev (vsebina odpovedi ni predpisana) .) .Moţnost prepovedi opravljanja dela (v času zadrţ.Moţnost zagovora (zakaj je tonaredil. Zoper to opozorijo ni nekega posebnega pravnega varstva.. 6 mesecev pa je objektivni rok.. čl.-) PRAVICE DELAVCA • Odpovedni rok 1 mesec – razen če delavec prepove opravo dela. • Odpoved moţna šele ob ponovni kršitvi. ki ni nujno. člen ZDR-A). da to ni storil. vročanje po pravilih ZPP . ker je izredna namenjena za hujše kršitve. kaznivo dejanje se izda takoj izredna odpoved delovnega razmerja. za primer brezp. npr. IZREDNA ODPOVED DELODAJALCA • Razlogi na strani delavca (taksativno določeni v 111. REDNA ODPOVED DELAVCA .Zadrţanje učinkovanja odpovedi . • Pisno OPOZORILO na izpolnitev obveznosti in moţnost odpovedi. denarno povračilo namesto OR • Odsotnosti z dela zaradi iskanja zaposl • NIMA PRAVICE do odpravnine.Na zahtevo delavca obvestiti sindikat (delavske predstavnike) . s PZ ali KP je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok (do treh mesecev. ZDR) 25 . . do 150 dni) . niti do pravice iz naslova zav. da se zberejo dokazi dokler se še lahko in da se stvar razjasni. ker je bilo storjeno KD (92/3) oz. Če gre za zelo hudo kršitev. da je opozorilo neopravičeno potem je prav.Odškodninska odgovornost delavca IZREDNA ODPOVED PZ • delavec in delodajalec • razlogi. da je istovrstna (v roku enega leta): . da delavec reagira.pisna. V tem primeru pa gre za manj hude kršitve.PRAVICE DELAVCA • Odpravnina po 109 ZDR • Odpovedni rok – minimalni določen v 92/3 ZDR ( krajši kot v primeru odpovedi iz poslovnega razloga) • Moţen dogovor o denarnem povračilu namesto odpovednega roka • Pravica do plačane odsotnosti z dela v času odpovednega roka (2 uri na teden) • Delavcu pripada denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti REDNA ODPOVED DELODAJALCA IZ KRIVDNEGA RAZLOGA Gre za primere. pri KD v času p. določeni v ZDR • Subjektivni rok vloţitve je 30 dni (od kar je izvedel za razlog). za brezp Delodajalci se posloţujejo redne odpovedi pogosteje kot izredno.delavec ni upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zav.

nasilno vedenje. ) Delavcu pripada: odpravnina kot pri odpovedi iz poslovnih razlogov. če delavec ne more opravljati dela zaradi zapora do 6 mesecev. pripora. Razlogi na strani delodajalca. kršitev(111/2) RAZLOGI NA STRANI DELAVCA • Kršitev. ali so podani znaki KD. Če je nekdo v zaporu velja suspenz PZ. ko ima delavec zdravniški staleš pa o tem ne obvesti delodajalca. • Delavec se ne vrne na delo po suspenzu. Če delavec poizkusnega dela ne opravi mu lahko delodajalev odpove delovno razmerje. Delodajalec sam presodi. spolna diskriminacija/ nadlegovanje. • Prepoved opravljanja dela več kot 6 mesecev. ki ima znake KD. • Hujša kršitev (naklep/huda malomarn. odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Delavec krši delovne in druge določbe.) • Neupravičena odsotnost 5 dni zaporedoma in tudi ne obvesti delodajalca. • Zloraba bolniške staleţa PRAVICE DELAVCA • NIMA PRAVICE do odpravnine. Niso pa to primeri. ali je delavec primeren za delo. v primeru dol.. • Neuspešno poskusno delo. šele nato zahteva odpoved določenega razmerja.. ko delodajalec preveri. varnosti in zdravja pri delu. torej njena zamrznitev. delodajalec krši svoje obveznosti.. razen pri odpovedi zaradi neuspešnega poskusnega dela IZREDNA ODPOVED DELAVCA Pošlje se pisni opomin delodajalcu in pisno obvestilo inšpektorju za delo (8 dni+ 30 dni). denarnega povračila namesto OR • niti do odsotnosti z dela zaradi iskanja zaposl (ker ni odpovednega roka) • niti do pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost. ker delodajalci nočejo plačati obveznosti. 3) Na zahtevo delavca obvestiti SINDIKAT – mnenje. Če delavec tudi po 5 dneh ne pride na delo preneha delovno razmerje prvi dan neupravičenega izostanka. taksativno določeni v ZDR (nezagotavljanje dela. ali je bil upoštevan postopek. če se zopre njega opravlja nek varstveni ukrep. Suspenz nastopi. Bolniški list se lahko ponavadi delodajlcu pribese le konec meseca. Zadeve velikokrat pridejo pred sodišče. • niti do odpovednega roka oz. če je v zaporu.. • Odklonitev dela pri spremembi dela. delavec mora opraviti določene postopke. Delavec se mora vrniti na delo po 5 dnek prenehanja ovire.. Razlika med redno in izredno odpovedjo: Obstajati morajo določeni razlogi... Sodišče ugotavlja ali so izpolnjeni razlogi. Gre za institut. plače. iz druguh razlogiv za katere se dogovorita delavec in dlodajalec. nasprotovanje odpovedi (84) Moţnost ZADRŢANJA UČINKOVANJA ODPOVEDI (85) Moţnost PREPOVEDI opravljanja dela za čas trajanja p. Npr.• • • • MOŢNOST ZAGOVORA (83/2. 26 .

pri katerih bi imel delodajalec interes. 2. da so potrebni določenega varstva ali pa bi prekinil pogodbo o zaposlitvi. ki ne terjajo nekega hujšege posledice • REDNA ODPOVED PZ IZ KRIVDNEGA RAZLOGA (88/1. sindikata ni dopustno odpovedati PZ. da PREDSTAVNIKI DELAVCEV (113. POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO • • • • predstavniki delavcev starejši delavci starši invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni To so posebej ranjljive skupine. • Primera. kjer je določeno. člen ZDR) • To so: člani sveta delavcev. sindikata:: Odpoved iz poslovnega s ponudbo ustrezne zaposlitve in postopek prenehanja delodajalca. je delodajalec lahko prenehal pogodbo o zaposlitvi. katerega član je oz. če imajo na nek drug način zagotovljeno socialno varnost. da se postopoma višja in počasi se bomo ţenske izenačile z moškimi). torej delavsi predstavnik ni varovan pred odpovedjo iz krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo. Ni dopustna odpoved iz poslovnega razloga.če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši (111/1. OBVEZNOSTI IZ DEL. sindikalni zaupniki (Varstvo za njih velja v času funkcije in še 1 leto po prenehanju. PZ. Varuje se jih. Če mu je do opokojitve manjkalo toliko. delavski zaupnik. ko delodajalec ne potrebuje soglasja organa. 3.) • Brez soglasja organa. člen ZDR) Moški: nad 55 let. ţenske: nad 53 let in 4 mesece – to velja za zdajšno obdobje (imamo prehodno obdobje. član NS. predstavnik v svetu zavoda.KRŠITEV POGODBENIH IDR. RAZMERJA Moţne POSLEDICE KRŠITEV: • DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (174): Ko gre za neke okoliščine. alinea): Če gre za neko hujšo krivdo (naklep) ali takšne okoliščine. katerega član je oz. da lahko do opokojitve prejema nadomastilo (torej 2 leti). ker so njihove lastnosti v določenem času takšne. KP. če ravna v skladu z zakonom. STAREJŠI DELAVCI (114. alinea) • IZREDNA ODPOVED PZ . da je odpoved dopusta le. Če bi 27 . dokler delavec ne izpolni minimalnih pogojev za starostno upokojitev.gre za skupine.

členu ZPIZ. zaradi (katerekoli!)odpovedi. Lahko pa bi se preverjalo. preneha ko se vrne na delo oz. • Delavci na bolniškem staleţu: odpoved iz poslovnega razloga/iz razloga nesposobnosti (d. potem delodajalec ne dme vložiti odpovedi delovnega razmerja.ne pa za nedoločen čas na tak način. • Delodajalec mu lahko ponudi opravljanje drugega ustreznega dela v skladu s preostalo delovno zmoţnostjo.) • Izjeme: odpoved PZ in prenehanje d. • Če drugega dela ni. Sodišče je razsodilo. da lahko toţi delodajalca. Ţeli.lahko sicer za določen čas. člen ZDR) Delavci praviloma ţelijo obdrţati delovno mesto.r. .odpoved iz poslovnega razloga/iz razloga nesposobnosti • Invalidi: odpoved zaradi nezmoţnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti/odpoved iz poslovnega razloga. STARŠI (115.r. potem ta odpoved velja. členu ZPIZ. Prav tko so prepovedana kakršnakoli ravnanja.delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi pa še nima le 2 leti do pokojnine. Delavka se je dala umetno oploditi. Tudi v tem primeru lahko delodajalec. torej v tem primeru bi lahko šlo za diskrimiacijo zoper žensk. ko doji otroka ter staršem v času izrabljanja starševskega dopusta (polna odsotnost z dela!) in še en mesec po izrabi tega dopusta. odpove delovno razmerje (če ne more zagotoviti drugega dela) ob pridobitvi predhodne ugotovitev podlage za odpoved s strani komisije po 103. • Navedenim delavcem v tem času ne more prenehati d. lahko poda delodajalec odpoved brez ponudbe. je dopustno v primeru razlogov za izredno odpoved ali zaradi uvedbe p. tako kot vsem drugim delavcem. pa mu delavka pove. najkasneje 6 mesecev po izteku odpovednega roka). da je bila odpoved nezakonita in zato delovno 28 . pogoj pa je: predhodna ugotovitev podlage za odpoved s strani komisije po 103. za prenehanje delodajalca. člen ZDR) • Imamo dve vrsti odpovedi: . So pa primeri ko delavec iz kakršnih koli razogov ne ţeli nazaj na delovno mesto. (pogoj: soglasje inšpektorja za delo) INVALIDI IN ODSOTNI Z DELA ZARADI BOLEZNI (116.nezmoţnost opravljanja dela zaradi invalidnosti. da potem njej dali odpoved. da je noseča. da še takrat ni bila noseča. Jajceca in semenčeca so se sicer združila ampak ji še tega niso vstavili. da se bo delavki/delavcu odpovedali pogodbo (med njeno odsotnostjo se razpiše prosto delno mesto. potem na zavodu ne dobi nadomestila ampak mu to tam sporočijo in povedo delavcu. Če delodajalec napove odpoved delovnega razmazmerja. ali jo je delodajalec odpustil samo zato. če gre za odpoved s ponudbo ustrezne zaposlitve in če je uveden postopek prenehanja delodajalca. Če pa vloži odpoved delovnega razmerja im mu delavka pove. ker seje dala umetno oploditi. • Izjeme: če mu je do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev zagotovljeno nadomestilo za zavodu za zaposlovanje. PRENEHANJE PZ NA PODLAGI SODBE SODIŠČA (118. ki bi nakazala. Če je delavec ne sprejme nima pravice do nadomestila. da je noseča pozneje. saj je zanosila po vložitvi odpovedi delovnega razmerja. Delavec jo je odpustil. člen ZDR) • Delodajalec ne sme odpovedati PZ delavki v času nosečnosti.r.

prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz d. Skrajšanje). da ga ne potrebuje več). Tako je ţe upravičen do regresa in ostalih pravic. sklene pogodbo o zaposlitvi za ta čas pripravništva. Delodajalev mu mora omogočiti dovolj dolgo časovno obdobje. Stopnje. 29 • • . po tem pa se brez objave lahko PZ zapiše za nedoločen čas Plačilo (140. Delavec mora imeti tudi nekega mentora.r. ali je sposoben. Traja lahko najdlje 6 mesecev. ne določa drugače (podaljšanje-če je delavec odsoten za dlje časa. • Če sodišče ugotovi nezakonitost odpovedi. Namen je. KP dejavnosti PZ je lahko za določen čas. stopnji). Upošteva se tudi delovni čas. Sodišče potem presodi ali res ni vem moţnosti skupnega razmerja.razmerje še vedno traja in temu delavcu prisodi vse praavice (nadomestilo plače. da se dokaţe (ne more po 2 tednih reči. regres…. delavec pa se ne ţeli vrniti k delodajalcu. člen). delodajalec ne more (le izjemoma). • Dejansko delovno razmerje preneha šele s sodbo! PRIPRAVNIŠTVO • • • • • • • • Pojem: Gre za to. ali KP dejavnosti Največ 1 leto. da delavec pokaţe.. Moţnost uvedbe z z. če z. ki se prvič zaposli. sodišče na predlog delavca (ali po uradni dolţnosti) ugotovi trajanje delovnega razmerja (najdalj do odločitve na 1. delavec lahko odpove PZ (7 dnevni odpovedni rok). Delavec pa ugotovi ali mu delavno mesto ustreza. da nekdo. ali delavec dobro opravlja delo. razen če so podani posamezni pogoji: Če se uvede postopek za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca Volontersko pripravništvo: Ne dobiva se plačilo. Vseeno morajo biti zagotovljeni varni in zdravi delovni pogoji. Izvajanje – urejeno z z. kako je dober pri svojem delu. po tem ko pridobi določeno izobrazbo. POSKUSNO DELO  Zabeleţena je v pogodbi o zaposlitvi: Delavec in delodajalec se v pogodbi dogovorita o tem in v tem času bo dalodajalec ugotovil. da ga usmerja. da se usposobi za neko samostojno opravljanje dela. Prepoved odpovedi PZ s strani delodajalca med opravljanjem.) in da mu prisodi odškodnino. ter ustrezno denarno odškodnino (max v višini 18 mesečnih plač delavca) Predlog delavca moţen do konca glavne obravnave pred sodiščem 1. saj gre za delovno razmerje.

Je stvar kolektivnih partnerjev. lahko delodajalec izredno odpove PZ. PLAČILO ZA DELO • • PLAČA: Je vedno v denarju! Pomebno je. zakon pa skrbile za minimum. ki se veţe na delovno mesto kot tako.poizkusno delo (delavec ţe pozna svoje delo.pripravništvo (gre za izposabljanje za delovno mesto. Tarifni razredi se določajo glede na zahtevnost dela. Vsebuje tudi osnovno plačo + še nekaj zraven. Dobi se ne glede na to ali dosega dobre rezultate ali ne.. da plača ne sme biti niţja od minimalne plače.Del plače za poslovno uspešnost (če je tako dogovorjeno s KP ali PZ) Pti določanju plače mora upoštevati izhodiščno plačo iz pogodbe in. Določena je z posebnim zakonom. ko še kandidat ni izbran. OSNOVNA PLAČA: Je plača brez dodatkov. Ali se lahko plača zniža če ne dosegaš določene stopnje uspešnosti? . ki ga drţava zagotavlja.. PLAČA: Je celotna plača z vsemi sestavinami. ima tudi normalno plačo).. MINIMALNA PLAČA: 734 evrov. . ki se razporejajo v posamezni tarifni razred. PLAČA: SESTAVINE PLAČE . delodajalec pa ga ocenjuje. • • • • 1. nastanitev. Poznamo: . 30 ..Del plače za delovno uspešnost: Ali ga opravljam nad ali pod povprečno.Dodatki . Je kategorija določena z zakonom.Osnovna plača: Plača. da je pravi čas. pogodb.• Če je neuspešno.predhodnji preizkus znanja (nanaša se na fazo. DRUGE VRSTE PLAČIL (če je tako določeno s KP): Bonitete kot so avto. torej izbira se med več kandidati) . IZHODIŠČNA PLAČA: Je najniţja osnovna plača za posamezni tarifni razred. da je plača v minimalnem znesku. zato ima tudi manjšo plačo) . mobitel. Pred prenehanjem mu mora podati oceno dela.

• posebne obremenitve pri delu • neugodne vplive okolja • nevarnosti pri delu ki niso vsebovani v zahtevnosti dela opredelitev in višina se lahko določi v KP PLAČA NA PODLAGI DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCA Po merilih. svetom delavcev ali z delavci na zboru delavcev) DODATKI • Za delo v različnih oblikah delovnega časa (zakonski) Na primer več se dobi za manj ugoden čas: Nočno delo. upoštevaje: • gospodarnost • kvaliteto 31 . To je razlog. št. nadure • Za posebne pogoje dela (pogodbeni) • Dodatek za delovno dobo (zakonski) ZAKONSKI DODATKI ZA Delovno dobo: Tukaj se pojavljajo različna stališča.OSNOVNA PLAČA Odvisna je od zahtevnosti dela. ki se pojavljajo le občasno in se lahko vnesejo v kolektivno pogodbo. Tarifne priloge v nekaterih kolektivni pogodbah kaţejo. da so izhodiščne plače za najniţje tarifne razrede niţje od minimalne plače. NAJNIŢJA OSNOVNA PLAČA Je minimalni znesek osnovne plače za določeno tarifno skupino. nedeljsko delo. • Nočno delo • Nadurno delo • Delo v nedeljah • Delo na praznike in dela proste dneve po zakonu višina v KP dejavnosti • POGODBENI DODATKI ZA Gre za to. da če gre za neke začasne poslabšane pogoje dela. zakaj so tako pomembni potni stroški in regres. bodisi v procentih plače bodisi v nekem fiksnem znesku. 13/2010) Postopen prehod (pogoj: pisni sporazum s sindikatom oz. MINIMALNA PLAČA • • določena kot najniţja plača delavca ne glede na njegove rezultate z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS. Dodatek se pri posameznih delodajalcih sešteva. Je plača za: a) poln delovni čas b) normalne delovne pogoje c) doseganje delovnih rezultatov IZHODIŠČNA PLAČA.

PZ) • PARTICIPACIJA NA DOBIČKU • POVRAČILA STROŠKOV (SKP ali izvršilni predpis. Zadrţevanje in pobot plače: Pri plači je pomembno. prevoz.). plača pa zavod.. člen) • JUBILEJNE NAGRADE (KP. Delodajalec je vezan na zakonske določbe in ne sme preko zakonskih minimumov delavcu zadrţevati delov plače (za pokojnino. prevoz na delo in z dela. V primeru višje sile ima delavec pravico nadomestila za 50%.• obseg opravljenega dela Določi se v kolektivni pogodbi. računalnik idr. potem bo za vso nadaljno bolniško odsotnost plača zavod.) 32 • . če se sdelavec s tem ne strinja. dopust. PZ) • SOLIDARNOSTNE POMOČI (KP.. člen): Velja za če se. vendar pa če je bil v enem letu v bolniški nad 120 dni. Delodajalec ne sme pobotati svojih terjatev. bolezen. Tisti dan kot je določeno more biti izplačana. ki je določen. Plačilni dan: Obdobje je lahko največ mesečno. En krat letno tudi zaradi obračuna dohodnine. pa potem pride do krajšega odmora in gre oseba spet v bolniško.).. prehrana. • Pisni obračun plače: Je obveznos delodajalca. DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST Če je dogovorjena s KP ali PZ Boţičnica ali 13 plača? Če je v spklopu plače mora biti vedno v denarju. prenočevanje) • PLAČILA V NARAVI (PZ: nastanitev. če gre za isto bolezen in se ugotovi kršitev. • Kraj in način izplačevanja plače: Le malo kje še v denarju ampak jo nakaţejo na bančni račun. Delodajalec plača delavcu iz svojih sredstev za 30 dni. DRUGA PLAČILA NADOMESTILA (zakon – 137. Pri bolniškem staleţu je za 30 dni nadomestilo za plačo 80% plače in to plača le delodajalec. Če pa traja več kot 30 dni pa je 90%.. kakšen je njegov dolg. da nam da plačilno listi. če le te ni pa v splošnem aktu. uporaba sluţbenega avtomobila za zasebne namene. ko delavec ne opravlja dela (osebne okoliščine. Če pa ni v sklopu plače pa ne. člen)) • ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI (zakon – 132. • REGRES ZA LETNI DOPUST (zakon – 131. nato pa zdravstveno zavarovanje. Strinja pa se lakho. Nadomestilo mu pripada tudi. ki jih ima delavec napram njemu. če dela ne more opravljati zaradi delodajalca (mu ne zagotovi dela). obleka. sluţbena potovanja: dnevnice. Za 30 dni plača zakonodajalec. da delavec dobi plačo v višini in roku. potem bo plačal zavod. ko vidi. • 2.

170 letno. le s soglasjem delavca do 230 letno.a. konkurenčnost. da se odvrne okvara na delovnih sredstvih …) • VSEBINSKE OMEJITVE (145/1) • ČASOVNA OMEJITEV . druţinsko ţivljenje) Z VIDIKA DELODAJALCA (izkoriščenost sredstev. člen) • • • • • • • največ 40 ur tedensko moţnost opredelitve polnega DČ (med 36 in 40 ur tedensko) v Z. UREDITEV DČ • • • Konvencije MOD (prva 1919) Evropska socialna listina (spremenjena).. vpliv na brezposelnost) MEDNARODNO -PR. 20 mesečno. člen) DELO PREKO POLNEGA DČ NADURNO DELO • DELODAJALEC GA LAHKO ODREDI LE V IZJEMNIH PRIMERIH. plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače DELOVNI ČAS POMEN DELOVNEGA ČASA • • • Z VIDIKA DELAVCA (varstveni vidik. ko delavec dela (je na razpolago delodajalcu + izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz PZ) efektivni DČ je osnova za izračun produktivnosti dela POLNI DČ (142. ki mu pripada za opravljanje dela po PZ ter o morebitnih drugih plačilih . kot povprečna omejitev 33 .določilo o drugih sestavinah plače delavca. minimalna plača.) obvezna sestavina PZ .) • • • DELOVNI ČAS = efektivni DČ + čas odmora + čas upravičenih odsotnosti z dela po z. delovni dan največ 10 ur). zavarov. alinea 29/1) NADURNO DELO (143. o plačilnem obdobju. organizacija dela) Z VIDIKA DRŢAVE (doseganje večjega druţbenega bruto proizvoda.. in KP EFEKTIVNI DČ je vsak čas. social. 1996 Direktiva 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa DEFINICIJA DČ (141.KAJ ZAPISATI V PZ V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO? . 145. določenih v zakonu ali KP dejavnosti (143/1 . dopustno sklicevanje na z.določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih. KP. člen) DODATNO DELO V PRIMERU NARAVNE ALI DRUGE NESREČE (144. ali KP delovna mesta s posebno nevarnostjo .DČ lahko pod 36 ur polni DČ = merilo za določitev pravic in obveznosti delavca (osnovna plača po PZ.izjemoma povečan obseg dela. s. nujno nadaljevanju delovnega procesa. (7. prosti čas.143/3 (8 ur tedensko.

ureditev v KP oz. dvoizmenski. kulturno-umetniška ali raziskovalna dela POGOJ: soglasje delodajalcev. odst.dokler je nujno. v skladu z zakonom in KP (147/1) ENAK ZAKONSKI OKVIR KOT PRI NEENAKOMERNI RAZPOREDITVI DČ (največ 56 ur na teden. prepoved določenim kategorijam) PISNO OBVESTILO DELAVCEM najmanj en dan prej (147/4) DOPOLNILNO DELO (146) • • • • PZ s polnim DČ pri enem (ali več) delod. preprečevanje posledic) • PREPOVED za določene kategorije (145/2) • ČASOVNA OMEJITEV . 12 mesecih. 143/3 NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV . člen ZDR.147. alinea 1. ki bi se jim poslabšalo zdravstveno stanje.• • • PISNA (izjemoma USTNA) ODREDITEV nadurnega dela (143/2) DODATEK za nadurno delo (128) PREPOVED nadurnega dela DOLOČENIM KATEGORIJAM DELAVCEV (145/2) nosečnice in starši (190). DČ • NA SVOJEM DELOVNEM MESTU ALI DRUGA DELA (odpravljanje. delavci. pri katerih je zaposlen s polnim DČ ČASOVNA OMEJITEV: 8 ur tedensko 34 . delavci z DČ. počitek najmanj 11 ur polni DČ kot povprečna delovna obveznost v 6 oz. počitek najmanj 11 ur. največ 10 ur dnevno). krajšim od 36 ur in delavci s krajšim DČ po posebnih predpisih. 12 mesecih (147/7. da se rešijo ţivljenja. ko se ta nesreča pričakuje • delo prek POLNEGA ali DOG.zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov (147/6) največ 56 ur na teden. KP in splošne akte (7. splošnih aktih različne oblike DČ (premični. vzgojno-izobraţevalna. 29. starejši delavci (203). KRAJŠ. deljeni. polni DČ kot povprečje v 6 oz. člena) ZAKONSKI OKVIR .) • • • • • • • • • • OBVEZNA SESTAVINA PZ .v PZ. DODATNO DELO • V PRIMERU NARAVNE ALI DRUGE NESREČE oz. turnus…) Letni razpored DČ (147/2) Delavec lahko predlaga drugačno razporeditev DČ (147/3) ENAKOMERNA RAZPOREDITEV DČ (najmanj 4 dni v tednu. delavci pod 18 letom. in PZ s krajšim DČ od polnega pri drugem POGOJ: deficitarni poklic. 158/5) prepoved nadurnega dela velja tudi pri neenakomerni razporeditvi DČ (147/8) ZAČASNA PRERAZPOREDITEV DČ • • • POGOJI za začasno prerazporeditev DČ . obvaruje zdravje ali prepreči materialna škoda RAZPOREJANJE DČ (1. 147/5.dopustno sklicevanje na zakon.

d. 1948. in 6. pa NAJMANJ 1x LETNO • POSVETOVANJE S SINDIKATOM PRI DELODAJALCU (5. 150/3. št. • PRED UVEDBO nočnega dela. UREDITEV NOČ. D. 1990) • EVROPSKA SOCIALNA LISTINA • DIREKTIVA 2003/88/ES o dol. 171 o nočnem delu.. PREHRANA. o ukrepi varnosti in zdravja pri delu.• način uresničevanja pravic in obveznosti (glede na DR s polnim DČ) obvezno v PZ NOČNO DELO ZNAČILNOSTI NOČ. 8 ur v 4 (6) mesecih (151) PREVOZ na delo in z dela (150/5) DODATEK ZA NOČNO DELO (128) POSVETOVANJE S SIND.. 90 o nočnem delu otrok v industriji. člen ZDR • DELO V ČASU med 23. o oblikah organiziranosti noč. ki ponoči dela vsaj 3 URE svojega dnevnega DČ • delavec.ena od oblik organizacije DČ . d. lahko škodljivo vpliva na zdravje. in 7. STROKOVNO VODSTVO (150/3) POSLABŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA . D.izhaja iz narave dejavnosti ali potrebe po kontinuiranem delovnem procesu . o socialnih ukrepih) 35 . odst. če se redno opravlja z nočnimi delavci.zelo obremenjujoče za delavce. negativni vpliv na druţinska idr. člena ZDR) • VSEBINA (določitev časa noč.vidikih organizacije DČ. uro NASLEDNJEGA DNE NOČNI DELAVEC • 150/1 ZDR • delavec. št. OSEM nepretrganih ur V ČASU med 22. ki ponoči dela vsaj TRETJINO polnega letnega delovnega časa • večina pravic se priznava le nočnemu delavcu (150/2. 151) POSEBNO VARSTVO • • • • • • DALJŠI DOPUST. • KONVENCIJE MOD (št. več le s soglasjem (150/4) DČ – povpr.DELA . 1948.delo podnevi (150/2) PERIODIČNA IZMENJAVA IZMEN -ponoči 1 teden. 89 o nočnem delu ţena zaposlenih v industriji. uro NASLEDNJEGA DNE • V PRIMERU NOČNE IZMENE. razmerja .predpisani posebni pogoji MEDNARODNO -PR. 8. 94/33/ES o varstvu mladih pri delu KDAJ GRE ZA NOČNO DELO • 149.

soglasje reprezent. in reprezent.) vsako obdobje. člen) • • • • • DIREKTIVA 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije DČ POLNI DČ . mnenje sind. člen) • • • • • počitek med dvema zapored.zadosti dolg in trajen. št. med delod. sindikata in zdruţenja delodajalcev v panogi. pri delod. vodilne in strok. • • članice druţine delod. sindikatom in zdruţenjem delodajalcev v panogi.sorazmerno manj (pogoj: < 4 ure dnevno) NEENAKOMERNA razporeditev . TEDENSKI USTREZEN počitek . delavčev prosti čas v obdobju 24 ur . KATEGORIJAM • Prepoved urejena v več členih ZDR • nosečnice in starši (190. in zdruţenja delodajalcev v panogi ter preveritev inšpektorja za delo. ŢENSK V IND. ESL (tedenski p.. plačilo kot če bi delal (126/3) POČITEK • • • • DIREKTIVA 2003/88/ES.PREPOVED DOL. ki bi se jim poslabšalo zdravstveno stanje (150/2) • vajenci (215/2). člen) • delavci pod 18 letom (197/1) • delavci. sind. 106 (tedenski p. mlajši od 15 let (217/2) N. višja sila (153/1) če ga predhodno odobri minister za delo (sporazum oz. del. in delod. 14 . KRAJŠI DČ . v trgovini in uradih).D.30 minut. delavke. še počitek v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur 36 . otroci. sporazum med sindikati pri delod.počitek v trajanju najmanj 12 nepretrganih ur če DČ neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen . in posvetov.11 ur delavec lahko dela največ 12 (13) ur dnevno TEDENSKI POČITEK (156. dnevoma zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. da delavec ne poškoduje sebe in drugih in da delo ne vpliva na njegovo zdravje DNEVNI POČITEK (155. reprez. ODMOR MED DČ (154. ki ni delovni čas DNEVNI. IN GRADB.dolţina odmora sorazmerna dolţini dnevnega DČ najmanj 1 uro po začetku in najkasneje 1 uro pred koncem DČ (namen odmora!) vštevanje v DČ. ) • v obdobju 7 zaporednih dni . člen) • starejši delavci (203. v industrijskih podjetjih.poleg dnevnega p.. da zagotovi. Konvencija MOD št.

4/12 LD) • d. 11 +24) dan tedenskega počitka (z z. ne vštevajo se prazniki.• • • • dnevni+tedenski počitek = 36 (35) ur (12 oz.3/12 LD) • d. sklene npr. bolniška in druge upravičene odsotnosti z dela PRIDOBITEV PRAVICE DO LD • 161.) • • • • ena temeljnih pravic delavca DIREKTIVA 2003/88/ES. člena ZDR delavcu v koled. odstavek 162. razen če se delavec in D dogovorita drugače potrdilo o izrabi LD (164. v primerih: • v koledarskem letu. Konvencija MOD št. 2. člena ZDR • pravica le do izrabe 1/12 LD za vsak mesec dela v koledarskem letu. sklene januarja. DELA LD • 1. • DALJŠE TRAJANJE lahko s KP ali PZ • LD se določa in izrablja na dneve • dan LD . pri istem D? (praksa SEU) PRAVICA DO SORAZM.7 ZDR) ter REGRES ZA LD (131) TRAJANJE LD (159. invalid. odsoten zaradi bolezni. preneha pred 1.) pravica do ODSOTNOSTI Z DELA in do NADOMESTILA PLAČE (137/2. 160) • MINIMALNI LD . d. d.. 128/1 ZDR) delo na dan tedenskega počitka . mladoletni d. traja do aprila . 20. in se takoj zaposli pri drugem D. vsak D mu mora zagotoviti izrabo sorazmernega dela LD glede na trajanje zaposlitve pri njem v tekočem letu. tudi v javnem interesu .r. v katerem bi pridobil pravico do celotnega LD (d. preneha pred potekom roka. r.tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu minimalni tedenski p. ni pridobil pravice do celotnega LD (d. ni določen.manj nesreč. (polni ali krajši DČ) • ali mora biti d.r. ESL NAMEN (počitek. za vsakega otroka pod 15 let (1 dan).. običaj. letu preneha PZ pri prvem D. 132 o plačanem letnem dopustu.r. rekreacija.r.otroka (3 dni). člen ZDR • pridobitev pravice do CELOTNEGA LD • ko delavcu preteče čas nepretrganega d.r. nočni d.r. (7 dni). prosti čas. inval. kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni LETNI DOPUST (159 . julijem LD v PRIMERU ZAPOSLITVE PRI DRUGEM DELOD.vsak delavčev delovni dan. člen) 37 .. oktobra . bistveno je nepretrgano d.r. z najmanj 60% telesno okvaro. ki ne sme biti daljše od 6 mesecev • ni vaţno ali je delavec dejansko delal (ali je bil npr. ki neguje prizad. odstavek 162.4 tedne (16. v katerem je sklenil d.starejši d.166 čl. 24 dni) v koledarskem letu (159/1) • DODATNI DNEVI .

IZRABA LD (163. in 166. ki ga sam določi.posebnost: delavci.. dopusta za nego in varstvo otroka lahko cel LD izrabijo do 30.lahko v več delih. preostanek lahko do 30. en del najmanj 2 tedna . moţnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove druţinske obveznosti • 1 dan LD lahko delavec izrabi na dan.posebnost: delavci. člena ZDR NAČIN IZRABE LD (165. razen če bi to resneje ogroţalo delovni proces NEVELJAVNOST ODPOVEDI PRAVICI DO LD (166. odsotni zaradi bolezni. člen) • delavec se ne more odpovedati pravici do LD • delavec in D. se ne moreta dogovoriti od odpovedi pravici do LD niti o odškodnini za neizrabljeni LD • neveljavnost takšne izjave ali dogovora! • izjema . leta. poškodbe. člen) • pri izrabi se upoštevajo potrebe delovnega procesa. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA • • • • plačana odsotnost z dela zaradi OSEBNIH OKOLIŠČIN odsotnost z dela zaradi PRAZNOVANJA odsotnost z dela zaradi ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV odsotnost z dela zaradi OPRAVLJANJA FUNKCIJE ALI OBVEZNOSTI PO POSEBNIH ZAKONIH 38 . ki delajo v tujini NEMOŢNOST IZRABE LD ZARADI BOLEZNI • Sodba SEU v zadevah Schultz-Hoff in Stringer in drugi (zdruţeni zadevi C-350/06 in C520/06) • Sodba v zadevi Peredo (C-277/08) • Vpliv na razlago 163.r.najmanj 2 tedna izrabiti v tekočem koledarskem letu. 3 dni prej obvestiti D. če so v tekočem letu delali vsaj 6 mesecev . člen) . junija naslednjega leta . junija nasl.sporazum o odškodnini (nadomestilu?) za neizrabljeni LD ob prenehanju d. • starši šoloobveznih otrok – najmanj 1 teden v času šolskih počitnic • D ne more odreči. porodniškega dopusta oz.

r. v vednost sindikatu kratki zastaralni roki ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELAVCA • Je škoda povzročena na delu ali v zvezi z delom. odgovarja delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. povzročeno s kršenjem pravic iz delovnega razmerja (nezakonito odpove pogodbo o zaposlitvi). njegov zastopnik/pooblaščenec DISCIPLINSKI POSTOPEK • • • • vročitev pisne obdolţitve.. pravica delavca do zagovora (na njem lahko sodeluje pooblaščenec) obvestilo sindikatu. če delavec to zahteva. mnenje sklep o disciplinski odgovornosti – osebna vročitev delavcu.IZOBRAŢEVANJE • • • pravica in dolţnost delavca (ohranitev zaposlitve) dolţnost delodajalca (potrebe delovnega procesa. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA • Če je škoda delavcu povzročena na delu ali v zvezi z delom. Velja tako v primeru odškodninske odgovornosti delodajalca kot delavca. Nastati mora z protipravnim ravnanjem. če bi ugotavljanje dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške. izognitev odpovedi PZ) odsotnost z dela DISCIPLINSKA ODGOVORNOST • • • • • kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz d. • Posebej je določena odgovornost več delavcev.. Ugotoviti se mora kdo je povzročil škodo. • Odgovarja tudi za škodo. • Imamo moţnost oprostitve ali zmanjšanja odškodnine. • Presoja se ali škoda naastane namenoma ali iz hude malomarnosti. 39 . disciplinske sankcije določene v KP na ravni dejavnosti sankcija ne sme trajno spremeniti poloţaja delavca individualizacija sankcije odloča delodajalec oz. • Krivdna odgovornost delodajalca se ugotavlja. Škodna dejanja in višina odškodnine morajo biti določeni v KP. če le ta ni storil vsega potrebnega za PAVŠALNA ODŠKODNINA • • • V poštev pride. kakšni so njihovi prispevki.

mora pa ji zagotoviti ustrezno varnost. • NOSEČNICE IN STARŠI: • MLADINA • INVALIDI • STAREJŠI DELAVCI NOSEČNOST. razen ko gre za neka podzemna dela. Delavka. ki se po poredniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka vrne na delo in dela s polnim delovnim časom ima pravico do 1 urne odsotnost za dojenje. ki izhaja tudi iz drugih mednarodnih dokumentov. Očetovski dopust lahko koristijo do 15 dni in je plačano. Dela se lahko do 42ur na teden • Prepoved nočnega in nadurnega dela • Povečan dopust INVALIDI 40 . ki bi lahko škodovale nosečnosti). Zakon tukaj sledi mednarodnim dokumentom. Če pa takšno delo ne škoduje. Podaljša se lahko. Straši in nosečnice so varovani pred vsemi vrstami odpovedi razem pri izredni odpovedi ali prenehanju delodajalca. nadurnega in nočnega dela (Če bi z takom delom lahko nastala nevarnost za delavko. prepoved opravljanja del (Delavka ne more opravljati določenih del. mora o svojem stanju obvestiti delodajalca. DELAVCI POD 18 LETOM Je vedno manši procent takoh delavcev. Gre za varstvo pred odpovedjo in varstvu prenehanja pogodbo o zaposlitvi.VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV Ker sodijo v ranljive skupine delavcem se jim zato mora ponujati dodatno varstvo: • ŢENSKE: Ni potrebno neko posebno varstvo. • Omejitev delovnega časa • Odmor in počitek sta daljša. o tem ne sme spraševati. če je beč hkrati otrok. To je posebno varstvo. Navaja starševski dopust in dopust o negi in varstvu otroka.).) • STARŠEVSTVO – To varstvo se zagotavlja delavcem in delavkam. odmor za dojenje (Gre za pravico. pa takšno delo lakho opravlja) . ki se nanašajo na morebitno nosečnost: delodajalec ne sme kandidatk o delu spraševati o tem in tudi med delovnim razmerjem. ostalih 300 dni pa ne. da morajo delodajalci omogočiti čim boljše usklajevanje dela in druţinskega ţivljenja. če dela na nekem nevarnem področju. ki poudarjajo. starševski dopust (Ureja jo Zakon o starševstvem varstvu. Delavka. da ji ta lahko zagotovi varnost.). ki se zagotavlja po naravi stvari. Koristitta ga lahko mati in oče.) • VARSTVO PRED ODPOVEDJO: V primeru starševstva je to varstvo najširše. potem takšnih del ne sme opravljati. Leta otroka mati in oče lahko opravljata takšno delo. Kaj glede plačila? Pravica do plačola ni urejena.: Prepoved nočnega in nadurnega dela (Do 2. • NOSEČNOST IN DOJENJE – varstvo podatkov (Podatki. • Prepoved opravljanja določenih del: Dela ki bi škodila razvoju takega človega. če se s tem strinjata. STARŠEVSTVO • VARSTVO DELAVCEV Z DRUŢINSKIMI OBVEZNOSTMI.

Odpoved je moţna. saj se lahko odloči da bo polovično delal (4 ure) in delodajlec mu mora predloţiti novo delovno pogodbo. Nanaša se le na varstvo odpovedi iz poslovnega razloga.Gre tako za delovne invalide (delavci. torej do neenakopravnega obravnavanja teh invalidov. Potem pa lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi.. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU • Temeljni predpis je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. št. ki na kakršnikoli podlagi izvaja delo pri delodajalcu.in nad. Delodajalec je tisti. Gre za to. Potrebno je soglasje. Niso sposobni opravljati svojega dela. STAREJŠI DELAVCI • Tešnja je po tem. • Pravica do dela s krajšim DČ: Gre za to. Če delodajlac odpove delavcu delovno razmerje kljub prepovedi in gre delavec na zavod ga zavod zavrne in ga napoti na toţbo. da se delavcu zagotovi delo na drugem delovno mestu. Tudi invalid je lahko preseţek a mora komisija dati soglasje. • Varstvo pri zaposlovanju in usposabljanju. ki so navzoče v delovnem procesu (širok pojem delavca . da s edelavec upokolji in sicer gre za delno upokojitev. ki več niso sposobni za opravljanje obstoječega dela – niso sposobni opravljati dela 8 ur ampak 4. TEMELJNA NAČELA • Dd je dolţan zagotavljati varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. • !). so pa sposobni opravljati kakšno drugo delo.dela. 56/99 in 64/01. Sprejema jih tako minister za delo kot minister za zdravje. V prihodnjih letih s epričakuje pomanjkanje delavcev. Prihaja do diskriminacij..). l. Včasih so se problemi reševali z predčasno opokojitvi. RS. 41 . Zato je naš deleţ starejših delavcev zelo nizek. • Enakopravna obravnava. Delodajalec mora komisijo (republiško) vprašati za mnenje in predloţiti vso dokumentacijo. V primeru starejših delavcev ni tako široko kot pri starših in nosečnicah. • Daljši dopust. ki ga zagotavlj. Invalidu potem pripadajo vse pravice v zvezi z prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. • Prepoved noč. ZVZD) • Izvršilni predpisi Določbe ZVZD se uporabljajo za vse osebe. ki zagotavlja delo. da s edelavce ne odpusti in bi potem tik pred opokojitvijo ostal brez pravic. • Delavci nad 55 let • Prehodno obdobje za ţenske (Opokojitvena starost se dviga. • Pravice delovnih invalidov. • Sklenitev PZ brez objave • Daljši dopust • Varstvo pred odpovedjo. • Varstvo pred odpovedjo. da se ohranja čim daljša aktivna vloga.Nanaša se na vse osebe.Gre za širino dela. ki ima dobiček.

pooblaščeni zdravnik Ukrepi za zagotavljanje poţarnega varstva Ukrepi za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije Obveščanje delavcev o varnem delu in nevarnostih Usposabljanje delavcev Sredstva in oprema za varno delo Periodične preiskave delovnega okolja in pregledi in preizkusi delovne opreme Zdravstveni pregledi delavcev (eno je pregled.• • • • • Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja. V primeru. Je področje skupnega posvetovanja med Dd in predstavniki delavcev. da je to relativno. ki bi mu po mnenju pooblaščenega zdravnika poslabšalo zdravstveno stanje). Na tak način laho sam zavaruje svoje ţivljenje in zdravje. ocena tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare.. Prijava poškodb pri delu (ogotavljajo se tudi morebitna kazniva dejanja. obveščati delodajalca o vseh nevarnostih in pojavih. je zagotoviti. dd dolţnost posvetovati se s Svetom delavcem. Namen vseh teh določb. ko začnemo delati. kjer je: opis delovnega procesa. če mu grozi neposredna nevarnost za ţivljenje in zdravje. Gre za malo višjo obliko od samega obveščanja. da bo delavec. nočno delo.) Gre za finančno breme delodajalca. če mu ni bil zagotovljen zdravstveni pregled. 42 . uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. Dolţnosti: Upoštevati predpisane varnostne ukrepe. stroški pa so večkrat problem. da se v gospodarski druţbi oblikuje Svet delavce ima ţe po Zakonu o sodelovanju delavcem na področju varnosti in zdravja.) PRAVICE IN DOLŢNOSTI DELAVCEV • • • Pravica in dolţnost: Seznanjati se z varnostnimi ukrepi ter se usposabljati za njihovo izvajanje. Vemmo pa. ki lahko varno delo ogrozijo. nadurno. ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Pravica Odkloniti delo (če ni bil seznanjen z nevarnostmi.. potem pa sledijo obdobni pregledi pač glede na vrsto dela). tudi ko se bo upokojih ţiv. Če pa ni Sveta pa se izbere delavski zaupnik. zdrav.. odzvati se za zdravstvene preglede. ki je vezni člen med delodajalci in delavci kar se tiče tega področja.. Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu OBVEZNOSTI DELODAJALCA • • • • • • • • • • Izjava o varnosti (Gre za dokument. varnostni ukrepi) Strokovni delavec. ker na nekaterih področjih pride do obrabe hrbtenice zaradi prisilne drţe.

Pregleda listine. 38/94. Vsebuje tudi podatke. dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov. • Zakon o inšpekciji dela (Ur. l. Fotografirat ali posname na drug nosilec vizualnih podatkov osebe. objekte.gov. št. Teh primerov je bilo zelo malo.si/). da bi v njunem sporu sodeloval inšpektor. člen ZDR) – ta vloga se n iprijela. RS. Lahko pregleda sredstva za delo. 32/97 in 36/00. na delovišča brez da o tem obvesti. Reproducira listine.INŠPEKCIJA DELA Zakoni nam nič ne pomagajo. Vsako leto inšprektorat za delo pripravi poročilo o svojem delu. Inšpekcijsko nadzorstvo Inšpekcija . napeljave in druge predmete. Odvzeti predmete. avdiovizualne zapise in druge dokumente. • Zakon o upravnem postopku INŠPEKTORAT RS ZA DELO • • Glavni inšpektor RS za delo Inšpekcije – Inšpekcija nadzora delovnih razmerij – Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu – Socialna inšpekcija Območne enote Poročilo o delu (http://www. 43/07 – ZIN-UPB1) • Zakon o prekrških . delovišča. da ne predlagajo le uvedbe postopka ampak o njih lahko tudi odločajo. postroje. Gre pa za moţnost.prekrškovni organ (po noveli ZAKONA O PREKRŠKIH) Posredovanje v sporu med Dd in D (228. kje je največ problemov. informacije in nasveti. kar pomeni. UKREPI INŠPEKTORJA • • • • Z odločbo Dd odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti Zadrţi izvršitev dokončnega sklepa Dd Poda ovadbo drţavnemu toţilcu (KD) Prepove opravljanje delovnega procesa (če gre za nevarnost) oziroma uporabo sredstev za delo (do odprave nepravilnosti) 43 . ker so inšpektorji tudi prekrškovni organ. poslovne knjige.id. če se ne vrši nadzor nad njihovim izvajanjem. ko de delavec in delodajalec dogovorita. s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb. • • DELOVANJE • • • • Strokovna pomoč delavcem in delodajalcem kot preventiva. delovne prostore. Če jim delodajalec to onemogoči lahko inšpetor za pomoč zaprosi policijo. POOBLASTILA (so kar velika): • • • • • • • Lahko vstopiti v delovne prostore. prostore. l.. listine in druge dokumente delodajalca (tudi v elektronski obliki). ZID) • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. Zasliši stranke in priče v upravnem postopku..

da to ipolni drugače ima delavec pravico. ko spor nastane. neizbrani kandidat. telekomunikacijskih zvez ustavitev dobave le-teh Prepove opravljati dejavnost in poda pristojnemu organu predlog začetka postopka za prenehanje Dd Izvede postopek po Z. da Dd krši pravice ali mu jih ne zagotavlja delavec zahteva. Delovno in socialno sodišče ali arbitraţa (S kolektivno pogodbo je ustanovljena arbitraţa in delavec in delodajalec se dogovorita. da vloţi toţbo v 30 dneh. da se bo spor reševal z arbitraţo. Opozori delavca na pravico do sodnega varstva Imamo posamezne območne enote. Če bomo vlagali direktno toţbo v primerih. Neposredno sodno varstvo (direktna toţba) pride v poštev v primerih: prenehanje PZ. kamor se lahko delavci zatečejo. Delave in delodajec se dogovorita ţe.) • 44 .• • • • • Zapečati sredstva za delo. ki niso tukaj izrecno navedeni bo sodišče toţbo zavrglo. denarne terjatve. vode. Delodajalec ima 8 dni časa. o prekrških. plina. naj mu te pravice prizna ali pa jih neha kršiti. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV • • Če delavec meni. delovne prostore S sklepom določi podjetjem za dobavo elektrike. Rok za vloţitev toţbe je 30 dni. delovišča. disciplinska odgovornost.

8089.4-./03.0943. 357 .3. .30 .4.09...4-..404-. /.0/457.0 /.0. 004-5434.57207-7054803489  # ! ' #'# 70.30.57054...4/54.045447430457.208944/54.04:/47 90.74.90.4. 7.9438947 ..0//04.30..74./45..30.572070 4/0. 0/0./..0457.304/8493489/0.7.0894. 7.0/30.4/0. /..8:.8:5 !#'' W /54.0/ 5484./4208943..57207:4/54.57.207.0/30..8:4/54. '90257207:5..3:/07 9...77. 4 3489.70/ /./0..7..3.4/0..80570/89.. W !7...47.3.0/ 4 348957054./7 57..9.80-0704/4.7343...789.7.37 9.03 0/0.74.. 5480-30.:575.474/03. 034549020 57.0.0.43/.470/3.7 8.0 4507944544743300.03489324 34894/54.../40780 0. . .2... 49. ../7 . ..3.54390. 070-48947034 .30: 34..0/ 070.84.83 W /54.# 7.. :73.74:030.0/24 3.0.70.730254.4/54.089983/.. 33:34 /...9 /0. :3. W 4 03/44. . ..70.4/0.90/03 W 0./0.7893.0/3742080.03489 W !834 ! # 3.3080/. 057.

-705 04/.74 .20303.73454...4742. 3.: 07 9.. 43.4 90.4-7. 4 /03. .0/37454#0032080..7..805484 :0470/304/54.0/3570/58.7. .7.. /3 .4/54./8. 4/54.0  # ! '' 583.84.4.0/54489004970/34 07070/3...80-3.330 39/457...!! 354970-3.20894 # W /8493489/0.03.0/-.3.3..3. .305457..548 W !#'/44/57..

34/44 03...!0../4 /3 /0.374.0..00 /3 4/.43.4703/.730.. 4/54..3/0.0.3. .84..8.9./42089. W 7.3:57..0 4-09.897.. 03/4/03.0.5.0/374 /49702080.# W $:-09...# 03# 8!.0.0.57207-705  / 4/338.7.4 9..4 /44 03.0/0. 9.4 2080.374  # ! ' W #.70.  #  . # ! '! W /0.4/4.473489/0.4 /44.3/04/.3..

W W W W  $% ' # .

897.57207:/4 7 90.4/0.304/54.../0....  .5 .. ..0/  4 3489# & ' ! '  4 3489!#! '457.3..857494.0899$% 23030 3.90. ..3.4-.

303/7:0/44 -0 04/..2 57084/ .8454/.05.0.8.33.0 0. W : .7 90.7 /04.3. 2. 3..  # $%#' W 7 90.0.

5720703 .34 7.94 57207 42.0..73 W 0:57.30/0.7.7./8. W W 0:850 34548:834/04 70.4. .347.8:8503! 9470303..4 /03..0. W 39/457.34/44 03.. 0. 5. 43 8980 .74.0. 845..0.... 57 00...907080/44.:/.0.....3.2.3/04/.547:.330 W 39/44/54. W !7054.:358344-.3./0.3899:9 4/04/.49.03:705 0030/4..0/04./0..0.3.0/.0/30..80247...0/30.0 492080..0 .30..54:830.30457.:57-0800430..3/4/./8723.0..../04.0.089/04/../04548:8503: $:85033./0. 457.8945 0/0..# 30.9:/54/303057/0 3.548:830..0.897. 57547. /0...4902304-. 0/0.42...-7054803489 7./ 30:850 30.8030.7.03..27390./04 /3 /3 #.4.0.70 W 47.0/030 8543.74..548 0734/54.4543.../0454/3057030../.39:/304-...8.578570202-/0.. /4390.2080.4/04/.0..489. # ! '' !4 08058345423/04/.. 03.730.7393. 0 .479.../0..3..54.5470/42.0 5.08943 50947:..74.2070 W 0. 9.07 ./0.7.73489 3/7..570.57/0: 3../..7303.0/0.834.0.3.089/04/../42080.4/54. ..2:.. 030..84.0.330:57.. !#'' W !#'/44/57.3../04 0/0.4/8493489/3..789.03574/54.20894 # W 39/44/8493489/0.0/457.9 /0.3 89...-./0457030./7.-43 089. /7::7.//04/.547.43.207057..302470457.547: 080457030..0.9..

..5.207... .74..84543037.047.4 .3 .0..03489 $4/ 0 :49. 3:-030. 4/ 4/33..33.0-:54 90.0/ /44 030.4/44 037.0.0/4 -89.37.44. .9247.34 045. .0/30...4 /04/.4/54. 7 8..404-. .4/57...49574/54..94.:575.457.30  0..90.957/04570/84/ 0 07/04/.7.0..84/54.247.94-./04.35489450    ...9/44 0305489450 003. #./0.20/70/34370/344/54./.3.0/5484.3.03489 /0..2.

: 005480/.4 300.30044 30 30907.0 W # ! '!#'# .# %'! # ' $% ## 4 30! $# %' W $!$ ' # $% 470.

73489:07 ..:/02.0542. W # ! '! 0/0.42.0.3.30. ..

748934:54490.5489.0 94..47.3.8:530 57.3570/70/344/54.304: 47.24 5704/344-/4-0 070/44 034 /.3$ 570/89......9070.0//45:89. 024 2 /45:893.3.0 02. .33.3.47.30.0.0/. .8:1:3.544/-44...3. 344-/4-0 2./30.03484..35440.4.09.4.457030..30.0..0/4 W !7207.70 /0.34.4342 ! ! 9470/0....0../09 03803.8.8570/89.:53 '..9.789.09:./0932080.43.8054894542.3.3.0./4 3.3/0./44 0302 ./0.. 70.8543:/-4:897030.0.05 .0/5484.8..304 83/. .30. /0.789. 30 /.3..4/445449./:..8.8:9..73489 02:0/445449.08:530 078434. .5489.7:080 /.03 00945457030.3054970-:084..0.3..3: W 7084.390708 /.9.38.5..74..8454970-3 /44 030..7.3.9./-403 %4845480-07.03548945057030.7./42.907-20 /04/.9070.4944 /..0/5484./.0.7. !#$%'''  03# W %484 .4/54.880-424 0380 03.4. 3 . 0-  . /54. .04/54.30/7:3..304 83/.8.0 57002.893489. 89.354 .7 3.894 947009 0/04/. 89.3. 83/. 3044 30      ! $ '#$%' !# ! '  W W W W 570/89...494.. .3570/4/54.:53 . /407/0..9! 07. /04/.0. .-5703544/-44.8. 070./34/8493/0..0..3/45:89344/54.4/.  $%# '  03# 4 3..30543232. .02. '.. 4/04/.5489.0/4 7. 89.

0/..54.0/8543:/-4:897030. $4/ 007.25. 05.90789.034 3.0/03548945057030.4 4.3..4/:30/4-3.35440./0..02..0 /../42089. .0/.89.07.30.8:7..4/54. 032..0 /.  $%#  03# W 04/.902 .0//04.8:30247057030..3..30.3.47..308204/54.03480 ./872...4 4/54.-.207.7 02.547..544/-44...0//04.:4/54.0. 543.4 9.4 . /.0 .800/.948457054.7..207. 5..4/54.7 3.7 0..84/4 /.0.30/20.494 /04/./45:89.7.384.. 8.3480 .0. 09.80.7.380203 0.: /./04/..9/ 7 . .. W 020 02:0/45439.80-4/0..54..44507 038 W .30 070.494.2..:20934454/9 9470./420894.07 /7: .0/.2:949.3...285474 4354.0/ !7. -3..25.4/54...93-.54300 549029.0/ /04..0 3 00:.24..:20934454/9 0.7.0/4/0.. 90257207:-.0232...0//04.:54490..30.8:3480 3489 4/44974.94 07800/.0.207.3./ .22:/0.5..348.0.90704 4/54.5484..30.4/5:898. -80570.009/4544330 549023.2:/0.5489.404/5:89 .5489..3.54. 3 0032080.84808. 0/04/.0.40/04/.4/8493489/0.. 54902/04/...0.0 3480 .4 94/54...0.45...9!/0..89.7.4/:. 0.. .../04/. .54..0/./45:89.0/032/0.7.. 090...207.04/54.- 90.

5 0574894/03420894 .0..48.0/-05 .30/44 03 .7. /04  ' $ %#  03# W 2. 3 /.70/34 4/54.0/.7..44.4/54. 54484.07.803 50947.0/5484.0/.30/ 7 0/45:8934./:. /44 03 .7894/54..24/../3489  4/54.83../3..5490230/./0..0/ W 0204/54.7.4.30..: 4/54.544/-4 20/30344/84934894807.0/ 3024 3489457.57207:7....30/04/./0..9.3.57030.3..8 305.0/!357030.

..3085484-3489 W 3./3489.30/0.457./3.4.7../3024 3489./4/54.0/.7...7.

.0/-70543:/-0 5445..54/.0.7.4.0/43.4.3 .....8.4 /04.90.3428054  03:! W 0.3085702032.3424 34894 00/0.:897030.4/54.0.0/5484.0/8897.4/54.454/.57.2:.0/ 5484./0..:494./:8570489.0 :4/54.0 570/4/3./42089./04/..3.7.30...0.30/7:0.30. W 04/./0. W 0/7:0.-43 0289.4543:/457.4/54.0.

4/04/.5490:4/54.34  ./044 3./04.439.0/04.570/4/30:494.30 03. 4-57/4-9.0/30.3420894 $45.572074/0.0/8897./0.3428054  03:!  !#!! $ $   03# 0.2070 0302470.. 044-/7 . %:/.0..3420894 0 /.3.0.44.0..0-.57.7 34 7.494...9/7:0.480.3085484-3489 / 7 57030.4.802/7:2/0.9/04.42..0..3.7. 9.90257207:.54/.0/30.90.34 7..94/04..74.449. 4/54..4/54.83002080.7303.02 4/54.

 ..3 9.97.0! /30..544/-/44./04 . 03/470708.8 W !.2:/0.30/04. W 4 3489:.. /.30. /0.739/04/.0...30 :70034 !/0....494./04. 4  03 W !7054.... W '443907845757..:494.4 9023.9.57../0.3 .. 00884/-4    !#!#' %'  W !40270....3902:/0. 89453 573.  .. 0 54/...:5784/.3/04/.0/-0548945..0 85484-03 0. %.302470 00242.3 9..347.0/374 /04/.80-704-./0...4!.40 0:57..0 3. 3...304-7...0.0224 34898:530...2070 0.. 0 3024705490/370 /. .8:-4/..0./0.0/-0 ..5..8.....4/.8 549025.402/0: 04/..2489434 457. $7. .0/4/54.4. 4 '80034247.: 84/ 03.30/4 8057.203947. ..344-/4-0 /. 2:5784/4/ 4/334 $4/ 05490257084/.544/-4../4-74457.!/0.4244 9/4.0. ..207....5489.4394894/54.0./0 . 0 70708 3/..7083.30..:494..2030 /.0/ 7 907:897034/03..805.70/344/54..4-9..5 0.70 .2:247.5489.347.30 00/0.40/4-07578..:/04..30 0.8   ! $&$  O ..548 54902457/4-/44 0344-7./02080. .247..03.24 03/443. .0.7.-4 8030544/-44.3489.  W 084/ 0:494.03./4208945.54:7..0.80.30/04/.570/4/0.0/3497..80:85484-./7:.7.207..0.8057.0.0/!8897.43.0.40/4-.3054970-:0.0/.20/457.0.2070 W /0. 32080 35.5..0 094 0 30/44 .203544 080:..34/4-43/7:057.30/44 03 .34/54.0 W %7.57030..384/04.0.479.0.. /.0/05489450.0//0./44/4 9.7344/ 4/334 2.207057030../.733 /7. 8.0.3.84.7.30/0. W ./:../44 03 .44/54.94 /.4/44 ..-00 03.3048.80/4.3/04/.3420894:8970.0.:8207. W !70/4/0. 54.7.2099:/300.302 7. ..902 .809://04.03 08454/..4/84903.3544 &54 90../04..0... 0 ../3/4 3489 :494.3489 W !0...8030 0.3 548.3489 W ...85757..0570/84/ 02 $94530  0.

/./04.5.30820-93 .3420894499.0.5.4342 0..8020/. .5.70/ %.232:2 W #&'#$%! 009.54/54. 0   .03 W $ '! 05.0.34:850 3489.94..2039.232.057.03:0 2.23.. .. 24-90  W ! 0. 4     !   W ! 0.3//. 3. .470348!. 44 03.70/ W ! 0.3 9.24 570/4/3570:83.3..3 45./04.4 4/..70/344/54.4 70. .570 34 80./480.74..W 0030:850 34 ./4-7070:9. .345.05480-32.435. /.45.548. W  ! 03. 544/.7:!420-340 /.05.0 03.8.40/04 /04/.4.4/ 232.305.034/0.942.94.. 7.302308: . /7 .34:850 3489 009.....4 4 0.5.548.3 .4/44.793070.90.!.94 3.4342 4-80300/03. /44 030894530:850 3489 05.9:/2.3 . 0543. 0.1..7409. 4544/-03 /.40/03.4834. .7137. 0.390..4.5.713 7.457...0/34.0! !70/57030. .30   !  $$%'!  834.90.548.3 9470 -7.3../04.89. 87-0.5470. .. 030/480.:54 90.. 54/.94.0.7137. !43. 80.9 05.30.9047.3022:247.4/44 0348! 4390904984.0 .0493.-.3.-70/4/. 0247..93-7. 807.3489/0./03.803.4/04/.9:/ 3472..35.5484.3.49..3:5.345... 4  54:834/04 /0.70/80/44 .9  5757.94/ 345. 4 030.2 '80-:09:/4834.!  !9/44 . .8 089. /44 03. .8028089.3//.3.3420894 .2039.

/0.. 0 %407.71348:534 %.5.3..71305740.070:9..330804834.90.300/03.30/04. 04 /.454202-354938974 370708  ! W /44 03.305440 .4 .  !  $ '! 0232.3 . .304. 543/04.. .907 409. 05. .844/ 305.70/03 04/ 232.94. 0.305./389#$ 9 . /480.83.$ '! /.71307.305.370:9.04/.3544/-..30.8 .493..90.849./44 0349.35. 0.3 . &7.3 09.3489/0.30/04.3472.43424 232.

 3./:734/04 W 04.830548.9424 8.574.300./04.438 ... 3. 3.300218302308: W 5480-304-702039....89.  W !48945035704/ 5445838547./04.4/44 .404.80-4..94 /.5.203 /04/.34544/-4 -4/8.3. 070.438  $ % W 04.84 34/04 30/084/04 3..054..409..044.80 90..  % W .0... 4570/090.2..-47:/0.. .34/4-4 .47.0395.90.73489 W . 0-4/8.057/0: W 30:4/30. 3. W 30..7348957/0: 384.303/0.3489 !  % 70./:70 W .34/4-4%:. 8054.0./0.908057548... W 043.3489/0..3.574890/30.30.0 W 4854/. .8054.305440/0..4.:2883/.30804.0 80/4-..834380 .9094  ./04.30/0.! ! ! '&$! $%' !4207 :54 90. W 4 34/04 W . 544/-03 W 4/. 34-.3:4/03 .90.7.8.!/0.5480-305440/0..57....57207.43: .0942/0. .80. 4/. .

...4/ 04/.../.../7.7.80-303. 4-0..0.-..34-43 4 4/84934895.0/04/.9:  ! ! $ ' &$! $% 00/44./0..9:/ 0/0..... 004-.30 .03/.. /.370480-.3544/- 009035.. /3 3. 5..89..-43 3./0. /0.7:.7.4703. 4.854 302.. 0.0../4-5.57../0.438232:24.5..5490257/0/47. 44 80.0 2080 34 %89/.0.5.33.3490/44 0342470-9 5./043/0.. 0 5./44/330 .:.W 4-80457.390./ .843... :3./420894..030.4907. . :3 W !834-7.3..80. /3 3.0.. :547.. 4 5./0./4    #&! W $% ...5..4/247.0.945.3.7 3570/585707. .5.5.../7 0. 3374: 0 /44 03 04/.4/ . :35. .5494. 05..3.! 4 3.//04/.3.8545:5. $973. 2:30.57.0348/04/. /35...0..4380/44 -03308205704. 0.0 :0...894-4003380:494.43./0..5.43.0 570. 043. 00.0.2/./03. 0802.909349:/ ./ /3 54902-4..9. .. !7-43 0289./0. 030304../7 0.  W ##$% !&$% .4 57034 0...40 0.98. 0247.4870/890./30.30 W ! '#' !3.8: -030... 3489 37..2030 7.43.302470 457. 0 .409.3 3 7.-. 05.33.75.434/.8902308973.7: 05.-9. ./4-7.. ./4208942:575.0/34. 03945.43  03 W !#' &! %' .030209:. . 8: -03.0. 00-. 480-3044 30 -4003 /45:89 .034..25./0.5.544334 04/.. 080 4/0.43  03 W &# ! ! W $ # $%!  ! ! W !#%! & W ! '# $%# ' $!.43.89..0.2302: 080 8/0.4 4./.0.3..30457.:8.90. 570./03. . ..494..9424-.3.43  03 '0.9/04.3/7  .5. 35.3 -/4-00.30  W !.74. 0!75.4/ 070.8!. 3/. '57207:..97. :3.0 49 /35.3082054-49. 2.0. W 7.3. -43 4 54902-45. 054202-34 /./42089.0.7 90.845: 5.30354-495.. 002.8509..3..

.-7:94574.789. !$%'!''$!  /44 44308:4834.3. 857020303....8 /7: 384 ..457. 43:703 3489 47.:343.0./ 57489 .54!9074 2470-93/7:5. W ..3..3.305.5./.30./0. .. W '# ' /480. 45.030 W ' 47 03489870/890.893.. /44 44/7:8089.. -7054803489  #  !# &#%' W 43.. 0  ' $ ! ' $ W '' .5... 3: 5.../7: -030.3.03.84.4/.0 57. 302/30. 0/0.30/0.. W 709.7 2:575..5. 3024-/4-: 5.03.3..0 0.7458.. 0. 0/0.

.

3.03.30.54! 232.5..57..54.3 04834.84/247.8.74.8...304-.$4/44 03.3.3489/0.454/:7 543 2074...  .303./47. 20/3 :790/0384 ...03489! W 0109..4/04/. .   W ' $0109.! /04.8089.40/04.3.8:57. 4834.734894 . .: 543:0 8.54 3! W %' 0. ..3  . ! 8 .3.0/04...03489/0.. ./0. 84.85480-3430.2089.7..0 :790/0384 24 34894570/09. W 4-. .!/45:89348... 03.. .8 4/0.7.05430.3. 034/8493489/0../44 90. !   03 3.5.30.0..0.34-.. :3574/:9. .

3489 . W W W W !# !  W &#   03 W % '!##&#'#&$#  03  &#  W  #'!## /44 03.43:.!/0.. .

7.34-80/0.3: /04./04..0 . /.3870/89.804/. 3:343. 0242.08.30..7304.54./. W '$$ %' .0.574.3.

 W $ ' %' .

.802 /0.33.  ..42090..3/.570 3.0 :7 4954. :790/0384 2080 34 0934 0884./4 0934/04..

 ./:730.W !$ 0242.&$% #%'3./0.

 % #'' ./0. W %./:734/04  W !#! '3./:730.3.

 -802 548...0389.54/0942 /0../44 030..30 570570 0.. #  W $' '$%&#& 4/57.30 /0.4/7...  3480 3..  /0..57 . 7.90470 ..03489.. 2 54 5480-3570/58  %  W '!##&#'#&$# 4 4809. W !#! '...30 5480/.:0 W /04570! .89.87.70 /0. 24/:73/0.7  89.30870 ....

43 !3854 30..  $ '#  03# :70/90. 4/89  03.8070 4 .0.90  .03.0. 304-0 5702 3 /003 /.7:0/7.907. 570570 2.42038 9:73:8 0937..!4 854 3... W $ ' %' /40703:34 /.3. 4-.9 7.30.303. 4/.5470/ . #! #  W W W W W W W W W W  '$$%'! /45:89348..

..0.4570/./7:. 0.. 347. .5470/90.

0 :7/30.90/3: 3.3/3..2.  ##! #%' 3.34 .

 .

.54970- :547.47. ##! #%' ..-34.7./3.0/0..0.7.3. .

3.4-.. .570 3.3:7 543 4954.90/03 54 903.2.0 :73. 3./04.03489.4 2080.

 .

9:/573003.5470/9./:730./0.420737. .0.0/3. 57054..

! .  $!##! #%' W ! .8345707.8./:.43423! . .. .5470/90.

3570 . W $ '# %!# ##! #%' 3.2.303/. 57054.570 0.2.0//44 032.2 W !$ '$% '3.0 :73.4 2080.3:7543 4954.90/03 54 903..9047.

3. :9:734 :2093 . 57.84.0 /04/ 3!87.. 2 4/5430.7.7354. .9...57/7:02 W ! /01. 0.434 4-7.5480385432 W $ ' %':790/0384  .9070.0. W ! 84..80/04/.. /0.3..  !   W !85432 570302 .

35480-3544 #  !# &#%'  W ' 9 434 302/0: 03.3.03489 0/03.5..!    $% 03...54970-0544393:7.0/0.4.W 3..9.34-.3.302574.3. 3:7083 0.3.54803.3.3/:897 9 434 302/0:  W '# !$$ $% W #%' ./7.#85432 4-.0 ..4/4-47../0.. 570/58.7.3.3489.034.08: 044-70203:4 0..030.5. /7 7.3/:897 9 4 34 302/0:4974..0 ..4 4/.57.207..302/04./7: 38..

.

$4/4 ..0 .3./47.

.

/ 57/0: #  W  03# W ' $&20/ 3 :74$ W '!##&  $3057097.789.$4..:2.3:7' $&20/ 3 :74 $  ' W .

. W /0.# W /0..0 3..0..8.30.57.%#% 5430.&#8.: .034 302:/0. .40./30./04...80573.. W . 5434 /0.8..8.0930.30... 5434 /0.0.

 .

  ! $ '#$%' W W W W W W  !&$% !## $%# ' ' $%'  .

 . ! $ #'$%'$% /0454/30.

0 0884. !# ' 5434 90/03 .802 .

  !#' 3. . 2080./043/0.  54.57 :7.

8. .. 08070/34457.  %    ! $'% '$$ W !#&' 34 30.734893 /7. % W ! $'% '$$% !# & 4/89  03...57/0: 484./0.348934 / 4:705.37. 5.34 / 44-.# W '$ /44 90.34 32/0.3:705   .....47..

  03 /0.7  03 89....70 /0.0/:7003.!#! W W W W W W W W ' % # !7054.0389..0 03# 3480 3..54/0942 ..

4/7..30 . -802548..89. /0.03489....

 .. .03.

 4/09 . 2. 4974.

0 .   $' # ..8.0/7: 30/04/ . . .4/3038974 /0.3.

5.5..0..348547.:24 84./04 8547.:220/83/.8070570039 83/.5.957/04/ 3/04/ 3 548.3 /7: 03..0790.0.../04/..570/4/344/4-7238907.0. 3 50947.34907570... 20//04/ 370570039 83/.34 2303083/ 57/04/ 70570 83/ 3/7: 03.9./04   #  03  W W W W W  #%' ./04/. 0...9423/7: 0302/04/.094.

.

 5.$4/44 03..0 !  23:9#  847.8300:74570/43.3 544:70/30.. 449 0-/0. . . 90.3:7454.34  #7. 09:33.30..5470/90.3./4 3/30./47.2. 3.2034/247.02 3.2073.847.207342.30. /4 3.4/247.

 ! % W #%' .

.

$43.5470/ /0 /30.30..4207347.3/:8978 54/09 .3 30570303:7  ...97.5. .0.03 /..8345707./0.974.2..304..3:3.33057097..4/7.734893/7.5470/3/3 540/30.44-/4-0 3/04.3./ $ 90/0385 W .02.4-/4-::7 54 90.547003 :7 /0.3 .97..3:3.. 0.2..34 %$! %  W ..4-/4-:. 9  9  90/0385 ../489/4397.494.0 '! W W W W W %  03 54 9020//.3054 4/:080-0 3/7:3/.8 W ' %$ W &$%#54 90 .547003..33:7.0  :7/30.8.3...3:7 0 3003.5 054 90.8 ..03.57489 ../0430.30.49.57/0:/0.0. /..42. .4/0.

 3/44 034- .54 9..W W W W /30.3 90/03854 90 :7 4  /.390/0380.

90/3: 232.570 0. #%' .4-/4-:.5470/3/3 % !&$%   W W W W 03.# /043..390/0380..9020357./... 90/03854 903./0.54 9.390/0385 4954.3. 03/7:/...

.

89:/..03. 57.....302390708: 2.. .. 9 45.$43.30209302/45:89:$ 54 90 7070.330870 3. 57489 ../4 $ % $%3/4 $%! ..

40/.780209: . # 907 ##$  %#  W 90/30  /3 .

.2.$&  !#' $ # W 4/89.70 / 3....384/0..0 W /.0 03.54/09 /.0-357 4/84903. 04/2080.0/47./ 7 30820-9/../0. W %' 89.330.0340 3057097.0/0.30./0.3.48057.-0..3 ./4093/ /3 34 3/ W %#.34/ 7 543.! W 80/44 .8.74 / 30:0 57./04.7.. /3 . W 3.. !# %'!#' W  03# W 57/4-90. 90.4974.:57090 0 .3 2./-403 -89.  W .48!.8.3 9008344..0.3/. .57.0/4 % W 4/0.7.0.3/7:0 :57.0./30.3 -43 . 0.. 34.# W 57.-9/ 7 578902 57.37..-.8. 0304/8493489/0./ 4974./ / 3....247.83057097..

/0.57207 W ...40/.907020803/ 7 357/4-57.04930..40/..2080.780209: .780209: . / 7 8030357 494-7. .0/4.8...

/4.570/54904274.3:.. 97.7.57..04930.90702-57/4-57. / 7 8030.4/4. . . W / 7 57030...

. 904 0209:7.3/44.97.97..!5757.!##&! $%'!##&  4/89. 0 5497/447.2:247.0/03.0 03./7:...8.54857/7:02 .-  03    ..5489.4.-4847.40/ 09:57030.02 3809.03 080/0./0.570/ :02 .0..# /0.30.20730. W / 7 57030.494.:.479.057302.

9:3  $%## W $4/-.09..-4/4 :3.780209: 570489.0.7. 5480-3489/0.$&. 3.904 0240/.2.8.3./0..$.4.4. /0...4 /45:89.4. 084..7.4/4 :3.44974. 5480-3489/0. .. 3.:9 4113$973073/7: /7: 03.. .2.-9.2080./-403 54 4/-0 5474/3 0.30.904 0209:/0. 3043.80/30./45:89.#  03 .390/3... 4/8493.390/3./0.789.07.8 09..0 /0 03/03.

3 .

!070/4 ./0.  W $4/-...

803024704/54.3 .0.3.7. 30..34899.54 9037070... W 02.7.3:/ 7   #& $ % $% W W W W  5./43944/ 4/33.3 803024709./ $  4/8493489/0. ../.47.. W 3024704/70 7./#'$%'# ' 4/8493489/0.4 3 03.03489 W /.0.8: 4854 93./44./ !#'& ' $%! ! $     .3304.:244/ 4/33 3..-03 W 30.4/8493489/0..-3..-80:54 90.8.0899 W 89./4 W /0.7.390/03.2..4/04.574. 24 3489.0.08 '' $% ! '!#'  03 W /0.3.30.0.7..7 444-.3574./44.7.0/7: 3804-.2/44 /35704-.  W '5..957.4794/4/54. 307. 8547.03 0-94708300474 ./42089: .307.0/57.0..454970-0/04.#  #  03 W 577...0/.4/0..-034-57030.3.4 /0... ./!# ' 4/8493489/0...034974 3.08.7.

.3082097.390. 3/...574.8.. 54970-0/04.4/54..0.30...544/-033/7:4-.0/44 030../0.!3.3..3.. # ' W 57..08./:.7.0 W /4 3489/04/.03489/ 7 /8...89453..3.53808....3/0. 47.4 304./04/..0 4/4 ...3485702039544 . 4390..3489 8.5489. $!$ ' # $% W W W W W 7 90.3/4 3489/0..0/! W 4/8493489/0.

.0.374  W W W W  $ ' # $% W 00 4/./0.80:49.3. !'   W '54 90.3 .30..30.473489/04/. W 4-.4/ 4/330247.54970-30./0.5489.0.0544/-44..73489 2. 030...42.:54./04.207308974 0 W '0.90.4/ 4/330 !480-00/44 03.74 4/4 .0/042 . W 4/3...4.302 !7084.80.0.9: 0/0. W /4.74 03....80.57850./04/. 3.0/042 4/4..30/0...20342./3..9247.3.49/0.3.74 90. &494./0:./0:.....:/02..57/0 0-:49.3.0 57. 30.089483/.4/4.3. W 7.980247./0.473489 480-3.54.43944/54. 4/4 54...!      .9.3. 030..: .74 430847.302.57207:4/ 4/33804/4. $ ' # $%' 0 4/..89. 3.4/4.74 03487 030257..303. 38434.380 4/054.2..7. 23030 W 8054/8....4..9:/...89.74 90..544-.4-9/44 03./4.473489/04/..574957..57...9: W 7.484/0:0 544-. 4/.. 009..7...7. $!$! $% ! W ..0.38947.473489.58304-/4 9.0 /0.3../4054.7...5384/4.94.327.74 03.54 854 357../0..89.9.47.0/348983/..207..2424 34894574899.

 33...934 0 !4/.3.4974.4 80.94974 094......4 W $54970-343045480-34. 34/04. 4 09.54/023.4457..494..7303.3/45:89 '  .247.802.94247.80.89.0/. 0 /0.: ./:730. 70.789.3 574. 57030.0/34 30.934.40289.- 4/.025770/34/54..7.. .33.03.9://7:20/3.3.../04..447894/4/330 5.7 0.80..543.789...2 !7054..4.3.4 /.7 0.. 478999.789.7 0.0/7..49. W 2090.4/0.30 W '#$%' !# ! ' '57207:89.02..439:. 4..90/03 W !7054.30820. 3/030820457.9.73489 57054..094.494...789.3:7003. 4/247.789..3:/04/.5.789..89.4.48.30..42. W !4.. 8054 5470/3 02/45:89:3/45:89:.4 7..3. /45.43.3570/....789.  '! % 0.454/.. .34 489.. /35.43.0/43.. 3 3480 3.03470.2470-934 3480 3489/04/.9 0 5./0.32 ..7. W $ $% .89.43./:730.89.. 34/04 0808 9028973.. .300230. 0.. /.0/342.7 0./0 0.3:4-. W /247354 9089. W $ $%# W W ' W $%# '  $ $% $%# '$%' W '#$%' ''#& $ ' $% . .4/4:7304/8493489.8422.:57030./0.30.73489 0.30. 0- 9..32 7.5489.4/4:73.57. .0./4030 .0.49.9.480./0.03480 3489 3.9 803.!7..94/0:857.934 0...4 ./043/0..43489..334 30..4 549029. . .789.789. %405480-34.3043.9:897034.0/34 30.3/7: 380. 0..../.302470457..7..4:9..7..4244 9 2-4 0 :8.85432 /04.0..3..0 ...8./0.9..44974./0.789./0..74/32/4:203942 54:/../:730. 89..2.0899/04/.9 /44 03/0 -.4/04/.:4974. 0.023/0.0399.3... 0.9.3//. 34/0430 4/:0 5.02802..789.0..0/457. !4/.73489...4457. W !7054.8/45:893/45:894303.74/3/4:20394.084./4030 70.74..9/4/.80/ 20/3. ..08:530/0..4 00-0 7. 4. 89..9./44 03/00.730254/74 : 247. 7 0 $97.9.544/-44 .0.'#$%' %#% #'' 0784/4.24/54.9 247....7 W $%# '$%' %4.543:.20702 490230820857.8/45:89 &70..0/457..30/0.0/05.9490239:/20//04.8/45:89.789..42/042... 57..4570/4/54..4 4/4..94.

4 !49025.3./04.:0542.4570/4/54..40. .30.0/0..3.247. 2/.5489./.457080 0./0.0 W ..9.057030.89.70 /0...8003./0.984. 3.347.0/34 33.903.:/04.83445449. 34/7:4/04 W 3. %:/3.4/ . ' .5484..2070:-57054.5489.... .03.0 38485484-3.247../034 :54490.3.44/4 /.80 W './ /0..5493..44/54.. /54..0304/5:893-549029570/45449..85484-3 457...0/370/0.7 3 3480 3.  $%# ' W %0 3.88480574-0270 0..33. 4-7....80 W .87. :70 3/04/.94 /.0430 W 0..342089: 0/04/. !7.9/0...70 /0..8047. 34/0.0.0.4.34544/-4 W !7054..7303.0.0/04.:57/0: &7 #$ 9 .734893/7.3.3..457.:7. 2 70.304-8940 0...789. 9470/43003..054902 /.3. 8485484-3457.30. /45:89 W '. 04/.0.. 4/54..303.457.. !4970-34084. /45:89 W '.494.39...0544/-44 ..428.94 -4  '# $%#'!#& W %0203570/580.4.3.0../. .....4284 705:- 4 .-./4. /00 89.302544/-04 .:54438.80/0.9.8 0/0. 0380 5449..0/4 '57207:89.4570/4/54..4 744495789.3....3:3:8548..3. .-4544.4489. .98.3./0...2:247.789.0. ..0/4 W !7./043..0770.0.3.709..457.80..789.8057.748980/./4/0../4.457. /. W !7..23030 3570/4 9./09 W !704/344-/4-0.4...4/04. '574/3098 057 .0.0/024 3.:. 570/4 934.... 70.. 570/ ../:54902575.-7057.7. 845.80/0../7:02/04..4../4/8723... 8.3: W $0390.4-7.4/54..!-704-.94 /..30/0.9.4/04/.0./0 /0.4/.84/4:2039. 38485484-3457..789.25.9403.0/5484...57.434..

3.

49....0/042 04/.0/0.9..803..4 0. ...4238907..0 989 2..3.08: 745402 /0.-.. .0  % W /0/4 ./4- 0 .7 3454/.: W $57002../04  ...49.9. ' W .80480-0 3...3.. 70.0../7.0....80480-0 843..../0449238907. .7 3570/58 44 -0'80:547. .302574.49../04..734893/7./0457/04/.4. 734/0.

0/03..0305700/0 4-.0 ...4 ..7348930:7050 :547..494.44..3/0.3 457024....3.0303/7.20//3570/89...8090/44 .  !#'  $%'' W !7.4 .057 /0: .3..:53.89. 03/7.980.094.73489 W W &8548.:53 0.-4/0.02.3054 ...9. 9:/480-4:544 .30.49...094.730..9 /..4809:/2470-93.9 /04/. W $70/89... /.4..0      .0.03489.0..035700/ 02:743054870/3...-.0/04.4-. 54/74 :...494..3057.. '02245.80...035700//0.574.89.3/4 3489$03.4..7.08.7809 090. W !7.89.......43:484/04.7894/0.3 W &705..0.3/04.0.4.90754/74 57/0/44-7.../7.980.2.30 W 4 3489&54 90./4:2039 070458/04.9570/58.734893/7.734893/7.. .8030.80-070/0..9 549025.:.34 073.7:08.548.8.0..3/0.30. /439/04 03-803...3..3/0.9.09/0.73489 70.0.734893:705 W $9744..78/7: -4-:0$. 3..0...20.3.44.0942/0.2.0303/7.734/04 W !074/ 305708..09470....30457020 W /7.0 .9574-02 W 054/74 08:530.73489354.7348932:70590780:8548..54 4/-57/0: 449..57.0.48..W 0..... ..84.5..30..7302/0:330.49...9.03 0320//04/. 8974 5....345702./0. 44-44/8..023.30/0.544-...4.. W $.9808$.3....0 3.49..03.3:/0.0 . W 05.70 .2.548..870/89..9570/58...30330.09.03 /7.734/044744 W !7.0.30/0.0...3$..0 .3.30 .3.-07-903.-.8./0. W &705...9../57830/7 0 W 70. 54 4/-03/7. 2:.80/4 4-/4-35700/5.. 054..0 -../7.40 . '57207: /. 030.../:734 34 34/04 -2:542303:544-.7348957/0: 4/...13.0 7..789...30.3..4/7.734893/7.734892 02:3-.. 3024/0. 4854/. . /7.3 34-7020/04/.89...0304.73489.203..-. 03405700/ 4...30.35700/3570:8/04.05424 30..... ///4 3489548.02 70..09/0.480-34.34.057/0: ' $% W ..30.54/74 ..3. 4...89.4/4/0.

302 W .4 08030. &7 #$ 9 ...2.433./473. ! ./34.23 30542../0.7 3.4343 50.

 .

3.

/47: &7 .8023.  W .4343 50.

.3.434:57.302548945:  !% #%#$ W .37.734893/7./47..40:.25..4345707 07843 509479:/5707 4./04 W 3 50.207 3 50.43..0/-0548945.  &! W ./47.33 50947#$.0 3 50....3.57/0: $4.30 570/.../04.3.3 50.3 .. -24 3003490 W W !474 44/0: 995.4 W .49:/4/4 ..754203 /.347..

.

8. / 4.

203../04 /44/57.0457./045757.30/4.4/57..894.9..8 897./7 . '8../04. .47.45700/.574.5424 .033./04.8930 8.8930 ...0.9..0. 070./4789.0249570.-.-4870/890.347.43 50947./443 30.30../7:3480.:..43057.. 3 50947 %0572074.3 5434.480-0 57489470 4-090 5489740 3.89459..5483.90 003..30/04./-4/7 . 24 3489 4/0/0..00974384- 02/04/...:547...4 ! $% 84./4. /.09570/2090 /4:203903.-70/..8547:20//3  03# 9.039.4.7. ..74.30.479.402/0: '80-:09:/54/....:57.3489  .0..4.3/04/.843..023/04/.30...574854.30.0 !##  !4870/4.870/89.0..09 3 50.354/.0 574-024.3.5803/7:0/4:20390 W /.3489 .:. W 4947./04 /04...805.4.  ' W W W W $9744.4 3 50. 705..3030 89303 /7:0/4:20390/04/.7 90..49024-.73489 4742. 9:/.03/7:0570/2090 W #0574/:.093489480.3:3028547:84/04.0-4042..302:94 .5474 4 48..5424 /0.17.4.. 5484.30357 0.8.  &#! !% # W W W W 4/4 -4/4/70/:7050.3057489470 /04.. 5707 4.7..4:494.089 W .. W .94430244 .03057.803570.:  !7054.4 W .0.40943 570947.9072.50.94.. 31472.302548945: W !700/.3057489470 3. .08./ !4/./44.

.5.80-4854770 0.W .4 /7093.0 30-7.2.730907. 3. 0 485473..343..80/44.3484/ 0..90.20304-24 3003490 .0..57207 3849:.89.3//.2:30..3/04/.9 #4.473489 /03..203 /.80/44.../7 57. ..34384.3.9/0.789.. /.57894302:47.7-97./0.../7093494 -4./04 /04.2:90 57. 09..3..0.94 -00 /3 0-424..0.479.30/ W .3057489470 W $80542/44 54/0902.3489354/. /04..34544/-40:89.8..4 /.. 57030.94543/7:...538./4-.3:570/4....0/03-4 84/ 094 -4. 57/0.. 3/0.34. /30 W 054870/3484/34.. 2. /.4 94 -4.548945. ...4/0 53...74 W 04.30   . 90042:3... /0.479..50 .0.9.90..789.. $409...4/4...94 -. 4 0..0.7 9 04/..7-97..90 04  '#$%' !#''' W 0/0.70.30! /8.8...00 90 W !7054.49..7-97. 02..4/484/30./3 ..03 /04/.0. .54 90..4 90..0.0573.57.0 :89.30.0/0548945054 45707  W 5447/0.03.24780...9870/89.24548./4-.57.400970 .0.5720757030.0457.4/0..