You are on page 1of 5

GOGRAIIA

AbvuLum y MuvIu
I! CSMO Y I! !IVI!SO
!A VIA !ACTIA Y I! SISTIMA
SO!A!
!A VIA !ACTIA Y I! SISTIMA
SO!A!
CA!ACTI!ISTICAS I !A TII!!A
O!ICI I! I!AITA TII!!A
MACITISMO I !A TII!!A
IXT!!CT!!A I !A TII!!A
MOVIMIITO I !A TII!!A