1 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
ÞAGAk DAkI SInIk

Þagar Þertama 1 Ŵ Makan 1amar ƌA[wah dan 1amar Madlnah

Amalkan memakan Lamar (kurma) ƌA[wah dan [lka boleh makan bersama dengan 1amar MadlnahŦ
Seklranya anda Lldak boleh mendapaLkan keduaŴdua [enls Lamar LersebuLţ makanlah apaŴapa [enls Lamar
yang ada supaya menepaLl sabda

8asulullah SŦAŦWŦ yang berbunylť ƍ8arangslapa yang memakan Lu[uh bl[l Lamar ƌA[wahţ dla Lldak akan
mendapaL sebarang kemudaraLan racun aLau slhlr yang Lerkena pada harl lLuƍŦ ż8lwayaL al 8ukharlŽ

Þagar kedua 2 Ŵ 8erwuduk sebelum Lldur

Slhlr Lldak akan memberl sebarang kesan Lerhadap seseorang musllm yang mempunyal wudukŦ SeLlap
musllm yang berwuduk akan senLlasa dlkawal keLaL oleh para MalalkaL sebagalmana dlperlnLahkan oleh
Allah SŦWŦ1Ŧ kepada merekaŦ

Sabda 8asulullah SŦAŦWŦť LrLlnyať ƍSuclkanlah [asadŴ[asad lnl mudahŴmudahan Allah akan menyuclkan
kamuŦ kerana sesungguhnya Llada seorang pun darl mereka yang bersucl Lerleblh dahulu sebelum Lldurţ
melalnkan ada bersamanya seorang MalalkaLŦ ?MalalkaL LersebuL Lldak akan pernah Lerlalal walau pun
sedeLlk unLuk mengucapkan doať ƌ?a Allah! Ampunllah dosa hambaMu lnl kerana dla Lelah Lldur dalam
keadaan bersuclƌƍ ż8lwayaL aL 1abraanly dengan sanad yang balkŽ

Þagar ket|ga 3 Ŵ Mengambll beraL LenLang solaL ber[emaah

Mengambll beraL LenLang solaL ber[emaah akan men[adlkan seseorang musllm bebas serLa aman darl
gangguan syalLanŦ8erslkap sambll lewa Lerhadap solaL ber[emaah menyebabkan syalLan akan
mengambll peluang unLuk mendamplngl merekaŦ ?Apablla selalu berdamplnganţ lama kelamaan la akan
ber[aya merasukţ menylhlr aLau melakukan ke[ahaLan lalnŦ

MenglkuL rlwayaL Abu Puralrah rŦaŦţ8asulullah SŦAŦWŦ Lelah bersabda ť

LrLlnyať ƌManaŴmana kampung mahupun kawasan kawasan hulu yang Lldak mendlrlkan solaL ber[emaah
mesklpun penduduknya cuma Llga orangţ nescaya akan dldamplngl ?oleh syalLanŦ Cleh lLu hendaklah
dlrlkan solaL ber[emaahŦ Sesungguhnya serlgala akan memakan kamblngŴkamblng yang menyendlrl darl
puaknyaŦ ż8lwayaL Abu uaud dengan sanad yang balkŽ

Þagar keempat 4 Ŵ Mendlrlkan SolaL 1aha[[ud unLuk memagarkan dlrl darl slhlr

8angunlah menger[akan solaL malam dan [anganlah mempermudahŴ mudahkannyaŦ SlfaL
mempermudahŴ mudahkan bangun bersolaL malam boleh memberl ruang kepada syalLan unLuk
menguasal dlrl seseorang lLuŦ Apablla syalLan Lelah mampu menguasal dlrl seseorangţ maka dlrlnya
adalah Lak ubah seperLl buml yang keLandusan aklbaL kesan Llndakbalas hasll perlakuan syalLan
LersebuLŦ

2 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
bnu Masƌud rŦaŦ Lelah berkaLa ť 8asulullah SŦAŦWŦ pernah dlberlLahu LenLang perlhal seorang lelakl yang
Lldur hlngga ke Subuh dengan Lldak menger[akan solaL malamţ maka 8asulullah SŦAŦWŦ pun bersabdať
LrLlnyať ƍSesungguhnya syalLan Lelah kenclng dl dalam Lellnganyaƍ ż8lwayaL al 8ukharl dan MusllmŽ

Þagar ke||ma S Ŵ Membaca doa perllndungan apablla masuk dl dalam Landas

1andas adalah LempaL koLor dan merupakan rumah bagl syalLanŦ Cleh lLu la akan cuba sedaya upaya
menggunakan kesempaLan yang ada unLuk menguasal seseorang musllm seLlap kall orang lLu masuk ke
LandasŦ ul dalam sebuah buku seorang mangsa slhlr Lelah melapurkan bahawa dla pernah memasukl
Landas dengan Lldak membaca doa perllndunganŦ SekeLlka kemudlan dla Lelah dlrasuk oleh syalLanŦ
Apablla 8asulullah SŦAŦW mahu memasukl Landasţ baglnda akan membaca doa perllndungan dengan
berkaLa ť

LrLlnyať ƍuengan nama AllahŦ ?a Allah! Sesungguhnya aku berllndung denganMu darl sebarang
kekoLoran dan gangguan syalLanƍŦ ż8lwayaL al 8ukharl dan MusllmŽ

Maksudnya adalah berllndung darl gangguan syalLanŴsyalLan [anLan aLau beLlnaŦ

Þagar keenam 6 Ŵ Memagar lsLerl selepas selesal akad nlkah

Selepas ma[lls akad nlkahţ pada malam penganLln sebelum memulakan adabŴadab berpenganLln yang
lalnţ hendaklah suaml meleLakkan Langan kanannya dl aLas ubunŴubun kepala lsLerlnya sambll berdoa ť

ƍ?a Allahţ aku memohon kepadaMu kebalkannya dan kebalkan yang Lelah Lngkau selubungl keaLasnyaţ
dan aku berllndung darl keburukannya dan keburukan yang Lelah Lngkau selubungl ke aLasnyaŦ ?a Allah
berkaLllah lsLerlku lnl ke aLasku dan llndungllah dlrlnya darl segala keburukan perbuaLan orangŴorang
yang dengklţ dan perbuaLan Lukang slhlr apablla dla Lelah melakukan slhlr dan dan perbuaLan orangŴ
orang yang suka melakukan Llpu dayaƍ ż8lwayaL Abu uaud dan menuruL al Albaanly sanadnya balkŽ

Þagar ketu[uh 7 Ŵ 8erwuduk sebelum Lldurţmembaca ayaLŴayaL al kursl dan berzlklr kepada Allah
sehlngga LerlelapŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful