SLIAkAn SAM8U1AN nAkI WANI1A AN1AkA8ANGSA

MenuruL Wlklpedlaţ lnLernaLlonal Womenƌs uay lnl kalln perLama dlsambuL dl uS lalLu pada 28 lebruarl
1909 yang dlpeloporl oleh ÞarLl Soslalls AmerlkaŦ

Þada Cgos 1910ţ Þersldangan WanlLa AnLarabangsa Lelah dladakan sebelum mesyuaraL agung Llga
Soslalls AnLarabangsa kedua dl CopenhagenŦ uengan llham darl ÞarLl Soslalls uSţ Ahll Soslalls Lerkemuka
[ermanţ Lulse ZleLz Lelah mengan[urkan agar dladakan sambuLan ulangLahun wanlLa seLlap Lahun dan
Lelah dlsokong oleh Clara ZeLklnţ LeLapl Llada Larlkh speslflk dlLeLapkan oleh bellauŦ uelegasl persaLuan
wanlLa (100 lndlvldu darl 17 buah negara) Lelah mempromosl langkah ke arah memarLabaLkan wanlLa dl
benua eropah Ǝ amerlka uLaraŦ Þada Lahun selepasnya lalLu pada 18 Mac 1911ţ usul lnLernaLlonal
Women uelegaLlon (lWu) Lelah menarlk perhaLlan ramal wanlLa darl berbagal negara seperLl darl
AusLrlaţ uenmarkţ !erman dan SwlLzerlandŦ ul Lmpayar AusLroŴPungarlan LerdapaL sekurangnya 300
demonsLrasl dladakan unLuk menyokong usul lLuŦ ul vlennaţ wanlLa Lelah berarak dl kawasan
8lngsLrasse dan membawa sepanduk menyokong usul darl parLl soslalls melalul lWu lLuŦSeLelah lLuţ uS
Lelah membuka ruang sambuLan Parl WanlLa lnl seLlap Ahad Lerakhlr pada bulan lebruarlŦ

Þada 1913ţ wanlLa dl 8usla [uga Lelah bersepakaL mengadakan lnLernaLlonal Womenƌs uay sama seperLl
dl uS lalLu pada ahad Lerakhlr bulan lebruarl (menuruL kalendar !ullan yang dlgunapakal dl 8usla)Ŧ Þada
1917 berlakunya demonsLrasl yang menggesa penglkLlrafan pengan[uran lnLernaLlonal Womenƌs uay dl
SLŦÞeLersburg pada ahad Lerakhlr bulan februarl pada Lahun lLu (yang [aLuh pada 8 mac menglkuL
kalendar Cregorlan)Ŧ

Selepas 8evolusl CkLoberţ 8olshevlk Alexandra kollonLal menga[urkan agar pemlmpln revoluslţ Lenln
unLuk men[adlkan lnLernaLlonal Women's uay sebagal cuLl umum dl semua wllayah SovleL unlonţ lanya
Lelah dlperkenalkan LeLapl Lldak secara rasml dan meluas sehlnggalah Lahun 1963Ŧ Þada 8 Mel 1963
melalul deklarasl preslden uSS8ţ SambuLan Supreme SovleL lnLernaLlonal Womenƌs uay Lelah dlluluskan
sebagal harl Lldak beker[a dl seluruh uSS8Ŧ ÞeLlkan deklarasl Þreslden uSS8 sewakLu perasmlan harl
wanlLa uSS8 ť ƍln commemoraLlon of Lhe ouLsLandlng merlLs of SovleL women ln communlsLlc
consLrucLlonţ ln Lhe defense of Lhelr laLherland durlng Lhe CreaL ÞaLrloLlc Warţ ln Lhelr herolsm and
selflessness aL Lhe fronL and ln Lhe rearţ and also marklng Lhe greaL conLrlbuLlon of women Lo
sLrengLhenlng frlendshlp beLween peoplesţ and Lhe sLruggle for peaceŦ 8uL sLlllţ womenƌs day musL be
celebraLed as are oLher holldaysŦƍ

ul baraLţ lnLernaLlonal Womenƌs uay Lelah dlperkenalkan secara leblh meluas bermula 1977 apablla duLa
un (Þ88) dl seluruh dunla Lelah bermesyuaraL dan berseLu[u unLuk men[adlkan 8 Mac seLlap Lahun
sebagal Womenƌs 8lghLs and lnLernaLlonal Þeace uayŦ Þada harl lnlţ sambuLan harl wanlLa lnl Lelah
secara rasml dl[adlkan sebagal harl cuLl umum bagl beberapa negara seperLl AfghanlsLanţ Armenlaţ
Azerbal[anţ 8elarusţ 8urklna lasoţ kembo[aţ Chlna (unLuk peker[a wanlLa saha[a)ţ Cubaţ Ceorglaţ CulneaŴ
8lssauţ LrlLreaţ kazakhsLanţ kyrgyzsLanţ Laosţ Macedonlan (unLuk peker[a wanlLa saha[a)ţ Madagascar
(unLuk peker[a wanlLa saha[a)ţ Moldovaţ Mongollaţ MonLenegroţ nepal (unLuk peker[a wanlLa saha[a)ţ
8uslaţ 1a[lklsLanţ 1urkmenlsLanţ ugandaţ ukralneţ uzbeklsLanţ vleLnamţ and ZamblaŦ

ul Armenlaţ selepas ke[aLuhan SovleL unlon sambuLan harl wanlLa Lelah dlpandang seplŦ Sehlnggalah
pada 7 Aprll Lelah dllsLlharkan sebagal harl cuLl '8eauLy and MoLherhood' bagl negaraŦ CuLl lnl klnl Lelah
men[adl suaLu cuLl popular dalam kalangan warga ArmenlaŦ 8agalmanapun maslh ada lagl sambuLan
pada 8 mac seLlap Lahun dladakan bersempena harl wanlLa anLarabangsaŦ ulskusl llmlah yang selalu
dladakan dl sana Lelah menamakan bulan dlanLara 8 mac sehlngga 7 aprll sebagal 'Women's MonLh'Ŧ

ul lLallţ unLuk menyambuL harl wanlLa lnlţ kaum lelakl akan memberlkan se[enls bunga berwana kunlng
yang dlnamakan sebagal mlmosas kepada kaum wanlLa merekaŦ 8unga ?ellow mlmosas dan chocolaLe
lalah hadlah lsLlmewa unLuk wanlLa sewakLu 8 Mac LeruLama dl 8ussla dan AlbanlaŦ

ul negara laln seperLl dl 8osnla Ǝ Perzegovlnaţ 8razllţ 8ulgarlaţ CroaLlaţ LsLonlaţ Pungaryţ LaLvlaţ
LlLhuanlaţ Macedonlaţ Moldovaţ MonLenegroţ 8omanlaţ 8usslaţ Serblaţ Slovakla dan Slovenlaţ
pemberlan bunga dan wanglan kepada kaum wanlLa maslh lagl dlamalkanŦ Ma[lkan [uga memberlkan
hadlah lsLlmewa kepada seLlap peker[a wanlLa merekaŦ Malah kanakŴkanak sekolah [uga akan membawa
hadlah buaL guru perempuan mereka dl sekolahŦ

ul negara laln seperLl dl ÞorLugalţ blasanya kaum wanlLa mereka akan menyambuL harl wanlLa pada
malam 8 Mac dl dalam suaLu hldangan aLaupun [amuan makan malam khas unLuk wanlLaŦ

5ombet ť bttpť//eoŦwlklpeJloŦotq/wlkl/lotetootloool_womeoƷ27s_uoy