1 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011
1Ck DAnAMAN Ǝ S¥AI1AN

MenuruL apa yang dlcerlLakan oleh 1ok uahamanţ suaLu harl kaLanyaţ dla bersama lsLerlnya ber[alan
hendak ke kendurl kahwln dlhu[ung kampungŦ Malangnyaţ keLlka lLu hu[an Lurun dengan lebaLnyaŦ maka
Lerpaksalah mereka menunggu hu[an berhenLlŦ Apablla hu[an redaţ keLlka lLu [am menun[ukkan pukul
1Ŧ00 LegaharlŦ 1lba dl suaLu slmpang [alanţ mereka Lerdengar suara Langlsan kanakŴkanakŦ SeLelah dlllhaL
sekellllngţ dl dapaLl 3 orang kanakŴkanak Lanpa pakalan menangls dl Lepl sebaLang pokok besar yang
Lelah LumbangŦ kaLa 1ok uahamanţ dla sungguh halranţ slapa pula yang menlnggalkan anak dalam
keadaan beglLu?

1eLaplţ dla mula syak bahawa budakŴbudak Llu bukanlah manusla blasa kerana dldapaLlnya mereka
berkepala boLakţ berperuL bunclLţ maLa besar dan Lellnganya pula capang dan La[amŦ SemenLara [arlŴ[arl
Langannya amaL pan[ang beglLu [uga [arl kaklŦ Walaubagalmanapunţ 1ok uahaman berLanya [uga apa
sebab mereka menangls dl Lepl [alanŦ MenuruL salah saLu darlpada budak lLuţ rumah mereka Lelah
runLuh dlsebabkan oleh hu[an yang amaL lebaL sebenLar LadlŦ

1ok uahaman berLanya dlmana rumah? Mereka pun menun[ukkan kepada pokok besar yang Lumbang
lLuŦ Sudah sahlah yg budakŴbudak lLu adalah anak [ln aLau syalLanţ [elas 1ok uahamanŦ MenuruL 1ok
uahamanţ anakŴanak syalLan lLu Lelah memlnLa dla unLuk memberlLahu kepada lbu bapa mereka yang
berada dl rumah kendurl LenLang perlhal rumah mereka yang Lelah runLuh lLuŦ Akan LeLaplţ 1ok
uahaman men[elaskan kepada budakŴbudak lLu bahawa dla Lldak mungkln dapaL mencarl lbu bapa
mereka kerana syalLan Lldak dapaL dlllhaL oleh manusla dengan pandangan maLa kasarŦ

LanLasţ anak syalLan lLu memberl sedlklL mlnyak unLuk dlsapu dl kenlngŦ MenuruL anak syalLan lLu laglţ
mlnyak lLu membolehkan pandangan Lerhadap bendaŴbenda hl[ab dlbukaŦ Ayah syalLan LersebuL dapaL
dlkenalpasLl kerana dla mengganLung Lengkorak kecll dl leher manakala lbu mereka memakal Lulang
ayam bersllang dl rambuLnyaŦ Anak syalLan LersebuL berpesan memlnLa lbu bapa mereka pulang dengan
segera kerana rumah mereka runLuh dan mereka dl dalam kese[ukanŦ

CerlLa 1ok uahaman laglţ keLlka sampal dl rumah kendurlţ dla dan lsLerlnya pun memakal mlnyak
LersebuLŦ 1ok uahaman kemudlan menyuruh lsLerlnya mencarl syalLan beLlna dl aLas rumah sedang dla
sendlrl mencarl syalLan [anLan dl LempaL orang lelaklŦ Sebalk saha[a mlnyak LersebuL dl sapu dl kenlngţ
mereka llhaL beglLu banyak syalLan bercampur gaul dengan orang ramalŦ

Ada sebahaglannya slbuk dlLempaL memasakţ mengganggu dl kawah gulal dengan memasukkan
berbagal [enls na[ls ke dalam segala masakan (kerana orang yang memasak Lldak membaca 8lsmlllah)ţ
syalLanŴsyalLan LersebuL ada yang meludahţ membuang alr kecll dan besar ke dalam plrlng dan mangkukŦ
Ada [uga yang munLah ke dalam makananţ ada yang bergayuL dl bahuţ duduk dl kepala dan rlba
manuslaŦ 1ok uahaman dan lsLerlnya yang memandang suasana lLu men[adl Lldak Lergamak unLuk
makanŦ Crang ramal pada harl lLu men[adl halran mellhaL kelakuan 1ok uahaman pada harl lLuŦ

MenuruL 1ok uahaman dla amaL sukar unLuk ber[alan kerana Lerpaksa mengelak darlpada berlanggar
dengan syalLan kerana syalLan leblh slbuk mengalahkan manusla dl rumah kendurlŦ SeLelah slbuk
mencarlţ akhlrnya [umpalah dla dengan bapa syalLan LersebuLŦ keLlka lLuţ syalLan LersebuL sedang makan
dengan gelo[ohnyaŦ 1ok uahaman pun berLemplk kepada syalLan LersebuL serLa memberlLahu kepada
syalLan LersebuL bahawa rumahnya Lelah runLuhŦ SyalLan LersebuL sangaL Lerperan[aL dan berLanya
bagalmana 1ok uahaman boleh mellhaL syalLanŦ
2 lNF0RVATl0N ol ELAK3AVANA

Preserl oy e|a|sarara_yaroo.cor
@ A|| R|grl Reserved Preserled 2011

Apablla mendengar pen[elasan 1ok uahamanţ syalLan LersebuL pun berlarl pulang sambll meml[ak
kepala orang ramalŦ 8agl plhak perempuan pulaţ keadaan leblh kecohŦ MenuruL lsLerl 1ok uahamanţ
ramal sungguh syalLan beLlna yang samaŴsama makan kendurl dengan orang perempuan bahkan dl
bahaglan perempuan keadaan leblh Leruk lagl kerana syalLan beLlna ada yang membawa anak merekaŦ
kerenah anakŴanak syalLan lnl memang Lldak dapaL dlkawal oleh lbu bapa merekaŦ Mereka melompaL
darl saLu Lalam ke saLu Lalam sambll mencapal makanan darl plnggan aLau Langan orangŦ Ada yg
membuang alr kecll sambll bergayuL dl [endela rumah

Akhlrnya lbu syalLan LersebuL dlLemul oleh lsLerl 1ok uahaman dl blllk penganLln sedang bersolek
bersamaŴsama penganLln perempuanŦ lsLerl 1ok uahaman mengenallnya berdasarkan Lulang ayam yang
bersllang dlrambuL yang koLor dan berbau busuk lLuŦ 8upa syalLan beLlna LersebuL sangaL
menggerunkanŦ keadaan me[adl kecoh kerana orang ramal mellhaL lsLerl 1ok uahaman bercakap dengan
cermln LempaL bersolekŦ unLuk seharl lLuţ leLlhlah muluL mereka men[elaskan kepada orang ramal
LenLang sebab keanehan slkap mereka pada harl lLuţ Lerpulanglah orang mahu percaya aLau LldakŦ
8eglLulah halnyaţ keadaan syalLan yang sungguh men[l[lkkan [lka klLa Lldak menyebuL nama Allah keLlka
hendak makanŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful