You are on page 1of 3

CCaazzuurrii cclliinniiccee

Azoospermie obstructivæ prin chist de canal ejaculator

D. Damian, S. Andrei Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureøti

Abstract

Cystic lesions in midline of prostate are uncommon and considered as congenital disorders. Here we report a 27 year old male who presented with azoospermia, decreased ejaculate volume leading to infertility and for whom performing transrectal ultrasonography had a critical role in diagnosis. The obtained images revealed a congenital cyst of prostate gland just in middle portion of prostate. Transurethral resection of the cyst subsequently resulted in normalization of the semen analysis and restitution of the patient fertility. Transrectal ultrasonography currently is the most accurate, inexpensive and noninvasive imaging technique used to diagnose obstruction of the ejaculatory ducts in the infertile man with azoospermia and low ejaculate volume.

Key words: cystic lesion, obstruction, infertility, transrectal ultrasonography, transurethral resection.

Corespondenflæ: Dr. D. Damian Spitalul „Prof. Th. Burghele“, Clinica de Urologie Øos. Panduri nr. 20, Bucureøti Tel.: 021.410.69.10; Fax: 021.411.10.55, 021.410.12.13 Email: burghele@dnt.ro

7700 Revista Românæ de Urologie

CCaazzuurrii cclliinniiccee

Introducere Obstrucflia canalelor ejaculatorii reprezintæ 5-8% din cauzele de azoospermie obstructivæ, fiind o cauzæ raræ a acesteia. Manifestærile clinice frecvent întâlnite sunt reprezentate de: volumul scæzut al ejaculatului, azoospermie sau oligospermie severæ cu alterarea motilitæflii spermatozoizilor, hematospermie øi ejacula- re dureroasæ. Examenul clinic øi concentraflia sericæ a testosteronului, FSH øi LH de obicei sunt normale. Cauza obstrucfliei canalelor ejaculatorii poate fi conge- nitalæ (chiste ale ductelor mülleriene sau utriculei pros- tatice) sau dobânditæ (dupæ inflamaflii sau leziuni ale uretrei posterioare sau infecflii ale prostatei). Deøi frecvent sunt asimptomatice, acestea pot re- prezenta o cauzæ de infertilitate prin obstrucflia canale- lor ejaculatorii. Aceste chiste pot fi diagnosticate direct prin defe- rentografie sau indirect prin ecografie transrectalæ. Datoritæ caracterului neinvaziv ecografia transrectalæ reprezintæ metoda optimæ de diagnostic.

Prezentare de caz

Prezentæm cazul pacientului Z.E., în vârstæ de 27 ani, F.O.4927, investigat pentru infertilitate primaræ, cu

o duratæ de 18 luni. Menflionæm cæ partenera acestuia

este în vârstæ de 24 ani øi nu prezintæ patologie infla-

matorie pelvinæ, iar funcflia ovarianæ este normalæ. Pacientul prezintæ: hemospermie repetatæ, ejacula- re dureroasæ, orhialgie øi simtomatologie urinaræ obs- tructivæ. Din antecedentele patologice ale bolnavului men- flionæm un episod de epididimitæ acutæ în urmæ cu 30 de zile, remisæ sub tratament antibiotic øi antiinflamator. Examenul clinic evidenfliazæ testicule de dimensiuni

øi consistenflæ normalæ, epididimie normalæ, prezenfla

ductelor deferente bilateral. Tuøeul rectal pune în evi-

denflæ prezenfla la nivelul prostatei a unei formafliuni

chistice voluminoase, localizatæ la nivel median øi vezi- culele seminale dilatate. Au fost efectuate trei spermograme la intervale diferite: douæ au relevat azoospermie, iar una oligoas- tenoteratospermie severæ (concentraflie 100 000 sper- matozoizi/ml, motilitate A+B = 2%, A = 0%, B = 2%,

C = 0%, D = 98%, færæ forme tipice), volum redus al eja-

culatului (0,2-0,8ml), vâscozitate redusæ, concentraflia redusæ a fructozei în lichidul seminal (< 20mg/dl) øi leu- cospermie ( >2mil/ml).

Dozærile hormonale au evidenfliat concentraflii seri- ce normale ale testosteronului, FSH-ului øi LH-ului.

S-a efectuat ecografia transrectalæ a prostatei øi veziculelor seminale, utilizându-se transductor de 7,5 MHz, care a evidenfliat mærirea diametrelor prostatei, prezenfla unei zone transonice, rotunde, bine delimi- tate, cu conflinut clar (chist), mæsurând 3,5x3 cm locali- zatæ median în prostatæ (fig. 1) øi dilataflie importantæ a veziculelor seminale øi canalelor ejaculatorii (fig. 2).

a veziculelor seminale øi canalelor ejaculatorii (fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 S-a practicat uretrocistoscopie, care

Fig. 1

seminale øi canalelor ejaculatorii (fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 S-a practicat uretrocistoscopie, care a evidenfliat

Fig. 2

S-a practicat uretrocistoscopie, care a evidenfliat bombarea peretelui posterior al uretrei prostatice su- perior de verumontanum determinând obstrucflia lu- menului uretral (fig. 3) øi (TURED) rezecflia transuretralæ a plafonului chistului prostatic (fig. 4).

transuretralæ a plafonului chistului prostatic (fig. 4). Fig. 3 Fig. 4 Repetarea spermogramei la o lunæ

Fig. 3

a plafonului chistului prostatic (fig. 4). Fig. 3 Fig. 4 Repetarea spermogramei la o lunæ postoperator

Fig. 4

Repetarea spermogramei la o lunæ postoperator a evidenfliat îmbunætæflirea parametrilor spermatici:

volumul ejaculatului 3,5ml; pH 7,3; concentraflia sper- matozoizilor 19 mil/ml; concentraflia fructozei 90mg/dl (N 120-150mg/dl).

Discuflii Datoritæ succesului tehnicilor de reproducere asis- tatæ (FIV/ICSI), tendinfla actualæ este de a ignora cau- zele infertilitæflii masculine, deøi o parte dintre acestea pot fi tratate eficient. Utilizarea ecografiei transrectale este indicatæ în cazul pacienflilor infertili la care se sus- picioneazæ obstrucflia canalelor ejaculatorii (ejaculare dureroasæ, hemospermie recurentæ, volum scæzut al ejaculatului, azoospermie sau oligospermie severæ, pH acid, absenfla sau concentraflia scæzutæ a fructozei).

Revista Românæ de Urologie

7711

CCaazzuurrii cclliinniiccee

Rezecflia transuretralæ a canalelor ejaculatorii (TURED) reprezintæ metoda standard de tratament în cazul pacienflilor tineri ce prezintæ obstrucflia canalelor ejaculatorii prin leziuni chistice prostatice datoritæ ratei crescute de succes în ceea ce priveøte îmbunætæflirea parametrilor spematici øi a sarcinii.

Rezumat

Bibliografie

1. WHO - WHO manual for the investigation and diagnosis of the infertile couple. Cambridge University Press (1993).

2. Jonathan P. Jarow & Ronald J. Zagoria - Imaging of the Male Reproductive Tract, Atlas of Clinical Urology - Volume 1. Springer-Verlag New York, LLC. (1999); p 807, 885.

3. Kinloch Nelson, MD and Peter Schlegel, MD - Obstructive and Nonobstructive Azoospermia, Office Andrology. Humana Press Inc (2005); p201-205

4. Robert E. Brannigan - Obstructive azoospermia, Sperm Collec- tion and Processing Methods A Practical Guide. Cambridge University Press (2003); p53-58

5. Nieschlag E, Behre H.M. - Diseases of the Seminal Ducts, An- drology: Male Reproductive Health and Dysfunction. Springer- Verlag Berlin Heidelberg New York (2000); p180-181

Chistele cu localizare medianæ în prostatæ sunt rare, fiind considerate leziuni congenitale. Prezentæm cazul unui pacient de 27 ani care prezintæ azoospermie, volum scæzut al ejaculatului determinând infertilitate øi pentru care efectuarea ecografiei transrectale a avut un rol important în diagnostic. Imaginile obflinute au evidenfliat prezenfla unui chist prostatic congenital localizat median la nivelul acesteia. Rezecflia transuretralæ a chistului a avut ca rezultat normalizarea spermogramei øi restabilirea fertilitæflii pacientului. Ecografia transrectalæ este o metodæ imagisticæ ieftinæ, noninvazivæ øi cu acurateflea cea mai bunæ folositæ pentru diagnosticul obstrucfliei canalelor ejaculatorii în cazul pacienflilor infertili care au azoospermie øi volum scæzut al ejaculatului.

Cuvinte cheie: chiste, obstrucflie, infertilitate, ecografie transrectalæ, rezecflie transuretralæ

7722 Revista Românæ de Urologie