46 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

4. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù· ̤۷
Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜
™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È:
ñ

ñ
ñ
ñ

ñ

™ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô, fiψÓ
ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË
ÁÓÒÛˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜,
Ôχ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
™ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘.
™ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜.
™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋
ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.
™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÛˆÛÙÚÂʤ˜, ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·-ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

™›ÁÔ˘Ú· Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ıÂÛÌfi Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È Û˘¯Ó¿ fi¯È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈ
fiÙÈ ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡,
ÙfiÛÔ ·fi ʈÙÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ̤ÙÚ·
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿
Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ÕÏψÛÙÂ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
ŸÌˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∏

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 47

·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙÔ «Û‡ÛÙËÌ·» Â›Ó·È ÛıÂÓ·Ú‹. μÚ·‰˘ÔÚ› Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘
ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÓÂÔ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜
·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘Ê·. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜, ÚˆÙfiÁÓˆÚË.
ŸÛÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ™˘ÓÔÙÈο, ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ
Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ÙËÓ
ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· χÓÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â˘ÚÂÙÈ΋
ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ (heurismus), ÙË ÌÂıÔ‰È΋ ‰ËÏ. Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó’ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ
·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ŒÙÛÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË
ÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ ηÈ
ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ (ÃÚ˘Û·Ê›‰Ë˜ 1998, Û. 27). ∞˘Ù‹ Ë ı¤ÛË Â›Ó·È Ôχ ÔÈΛ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ª›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi È· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÁÈ·
ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· Ì ÕÙÔÌ·, ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÌÈ·
‰ÈÂÚÁ·Û›· χÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Perlman 1957). H ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ÛÙË Ì¿ıËÛË, ·Ú¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜ ÙË ‚¿ÛË
Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Ò˜ Û˘ÓÙÂÏ›ٷÈ
Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÂÓÔÔÈ› ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜

48 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ì¿ıËÛË (Joplin 1995, ÛÛ.
15-22).
O Goleman, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜
Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÌÈ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ϤÂÈ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂΛÓÔ
fiÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÓÔ˘˜
Î·È Î·Ú‰È¿. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ È‰·ÓÈο Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ
‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÂ›ÁÓˆÛË, Ô ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ë
ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì¿ıËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
(Goleman 1998, Û. 25).
Δ¤ÏÔ˜, Ë V. Smith, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË fiÙ·Ó Ô
ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜, Ù˘
ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛ˘ (empathy), Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË ÁÂÓÈο. ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·
‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ̤ۈ Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ (apprenticeship)
Î·È Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ (Smith 1977, ÛÛ. πÃ-ÃπV).
£· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ C. Rogers, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤۷ ·fi
ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍÂ, Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ „˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ‰È·Ù‡ˆÛ ·fi„ÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈ̘
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ Ì¿ıËÛ˘, ÙË
ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙȘ
ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘. °È· ÙÔÓ Rogers fiÏ· Ù·
·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÛË Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ·
Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹. °È’ ·˘ÙfiÓ, Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 49

Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏
Ì¿ıËÛË ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜: 1) ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì¿ıËÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘. 2) μ·Û›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ
ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË-·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì Ú·ÎÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÚÔÛˆÈο ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È 3) ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÚÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘
ÚÔfi‰Ô˘ ‹ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜.
ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ C. Rogers ›ӷÈ: 1) ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ë ‡ÏË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. 2) ª¿ıËÛË Ô˘ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ
·˘Ùfi (.¯. fiÙ·Ó ÛÙԯ‡ÂÈ Û Ӥ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜) Á›ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ fiÙ·Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
·ÂÈϤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ minimum. 3) ∏ Ì¿ıËÛË ÚÔ¯ˆÚ›
Ù·¯‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë ·ÂÈÏ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË. 4) ∏
Ì¿ıËÛË, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË Û’ ·˘ÙfiÓ.
O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¿ıËÛË. ™ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. 2) ΔË ‰È¢ÎÚ›ÓËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
3) ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. 4) ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÓÔËÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜
5) ªÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ΢Úȷگ› ¿Óˆ Û’ ·˘ÙÔ‡˜
(Rogers, C., “Experiential Learning”, TIP: Theories 5/5/1999,
www.lincoln. ac.nz/educ/tip/28.htm).
™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ı·
‰Ô‡ÌÂ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙˆÓ

50 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ C. Rogers.
ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌ·, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. OÈ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÌÈ· Î·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË Ê¿ÛË ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ
ȉÈÔÌÔÚʛ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËϛΈÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÔÓ٤Ϸ Î·È ·Ú¯¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ Â›ÛËÌË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ù ·ÊÔÚ¿ ¿Ù˘·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËϛΈÓ.
™ÙÔ 16Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ™¯ÔÏÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜
ÛÙË Ã¿ÁË, ÙÔ 1972, Ì ı¤Ì· «¡¤· £¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋
∂ÚÁ·Û›·» ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ·ÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ fiÚÔ andragogy (·Ó‰Ú·ÁˆÁÈ΋) Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi
ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ ¿Ó‰Ú·˜ (¿ÓıÚˆÔ˜) Î·È ·ÁˆÁ‹ Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÚÔ «·È‰·ÁˆÁÈ΋» Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ
·È‰›. ÀÔÛÙËÚ›¯ıËΠÙfiÙ fiÙÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋
Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹, ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ú·‰Â‰ÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ.
OÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ,
fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¿Ù˘˘
Â͈ıÂÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. O Knowles ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ó‰Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÁÈ·Ù›: ·) O ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ‚·ıÌfi ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ·È‰›. ‚) O ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (‰Ô˘-

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 51

ÏÂÈ¿, Û¯¤ÛÂȘ, „˘¯·ÁˆÁ›·) ·fi fiÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÏÔ‡ÛȘ ËÁ¤˜
ÛÙË Ì¿ıËÛË. Á) O ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ χÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ‰) ∏ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÓËÏ›ÎÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· (ª. Knowles).
ªÂ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ
‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ÁÈ· Ì·˜
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ë
ÔÔ›· ̤۷ ·fi ÔÈÎÈÏ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÛÙԯ‡ÂÈ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÙÂÍÔ¯‹Ó ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
ÂÌÂÈÚÈο ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·.
MÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ 1970-80 ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤· ÔÚÔÏÔÁ›·, ·Ú¯¤˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô M. Knowles ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. °È· ÙÔÓ Knowles ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ Î·È
··ÈÙÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ
fiÙÈ Ë «·Ó‰Ú·ÁˆÁÈ΋» Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ
fiÙÈ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ∂›Û˘, fiÙÈ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ‚Ȉ̷ÙÈο, fiÙÈ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙË Ì¿ıËÛË ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ·
χÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì·
¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Í›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞fi Ú·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È‰·ÎÙÈο ̤۷ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈ-

52 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

ÙÒÛˆÓ, Ù· ·È¯Ó›‰È· ÚfiψÓ, ÔÈ ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ, Ë ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È Ù· ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌ·. ¶¿ÓÙ· ηٿ ÙÔÓ Knowles,
ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ›ڷ ˙ˆ‹˜ Ô˘
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó –Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· Ï¿ıË– ÛÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó’ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. OÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋
ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ë Ì¿ıËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÈ
fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË
Ó· ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÁÈ·Ù› ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘
‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ, ÒÛÙ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÔÈ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Ù‡ˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜.
∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ, Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ Ó·
·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ï¿ıË (M. Knowles,
“Andragogy”, TIP Theories, 5/6/1999, www.lincoln.ac.nz/
educ/tip/12.htm).
O P. Cross ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ (CAL Charasteristics of Adults as Learners) Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ C. Rogers Î·È ª. Knowles
(andragogy). ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ
ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ.
∞. ¶ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ: ËÏÈÎȷΤ˜ Ê¿ÛÂȘ, Ê¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜, ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ Á‹Ú·ÓÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÔÚÈṲ̂-

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 53

ÓˆÓ ·ÈÛıËÙËÚÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ (fiÚ·ÛË, ·ÎÔ‹,
¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘), ÂÓÒ ÔÈ ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ (.¯. ÈηÓfiÙËÙ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·)
Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È. OÈ Ê¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜
Ê¿ÛÂȘ (.¯. Á¿ÌÔ˜, ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ï·ÙÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· – ·ÏÏ¿ Î·È fi¯È.
μ. ªÔÚʤ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂÚÈ΋˜
··Û¯fiÏËÛ˘ ‹ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. OÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙfiÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰È·‰Èηۛ˜)
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰ÔÌËıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÚÂȘ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÌËıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· – ÌÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÁÔÓÈfi˜,
ÌÈ· ÌÂÛ‹ÏÈÎË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜. OÈ ËÏÈÎȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙˆÓ 20, 30, 50 ÂÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë fiˆ˜ Â›Û˘
Î·È ÔÈ Ê¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∏ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì Ï‹ÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Ô ÁÔÓÈfi˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi, ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (P.
Cross, “Adult Learning”, TIP Theories 5/6/1999, www.
Lincoln.ac.nz/educ/tip/10.htm).
™Â ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ ÔÈ ∑. ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË Î·È ¢. ºÈÏ›Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ
Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ηÈ
„˘¯ÔıÂÚ·›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Abraham Maslow, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤϷ‚ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ·˘ÙÔÚ·ÁÌ¿ÙˆÛË, ÙÔÓ Carl

54 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

Rogers ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÊÂÚı› ·Ú·¿Óˆ, ÙÔÓ Kurt
Lewin, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î·È ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ fiˆ˜ Ô M. Lobort Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó –¤Ú·
·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·Û΋ÛˆӖ Û’
fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜,
fiÛ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ
Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤۷ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ (T groups) Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·˘ÙÔÚ·ÁÌ¿ÙˆÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ (∑. ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË,
¢. ºÈÏ›Ô˘ 2003).
∏ ¿Ù˘Ë, ÌË ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™Â ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Ì¿ıËÛ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë
ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÓıËÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¿ÊıÔÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, fiˆ˜ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ù· ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·
‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜,
Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË
ÙÔ˘˜, ‹ ·ÎfiÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ .¯. ·fi ‰‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·Ó Î·È Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È Â›‰Ú·ÛË. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚·ÛÈÎfi˜ Û’ fiϘ ÙȘ
ÎÔÈӈӛ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÊÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ıÂÛÌÔ› Û˘ÌÌÂ-

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 55

Ù¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi. ∂›Û˘, ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ›
–·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È– Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Û’ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È fi¯È
ÌfiÓÔ ÛÙË ÓÂfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. º˘ÛÈο ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¿Ù˘˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ó· ÙËÓ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó.
OÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÂÓÈο Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ·ÓıÚˆÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ŸÔÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ú¤ÂÈ
ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ Ó· Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë ·ÚÙÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜
Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÈÌË ÈÛÔÚÚÔ›· ÎfiÛÙÔ˘˜/ÔʤÏÔ˘˜. °È·
Ù· Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜
Ô˘ Ë ›‰È· Ë ÔÏÈÙ›· ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÙÒÓ. ΔÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. O ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó·
‰È·Ï¤ÍÂÈ fi,ÙÈ ÙÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË
Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.
™Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· –Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ì·˜– ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ™›ÁÔ˘Ú·, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ –ÁÈ· fiÔÈÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· ÎÈ ·Ó ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È– Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó
«Ù¯ÓÈΤ˜» ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ
Â¿ÚÎÂÈ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù·

56 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

Ù¯ÓÈο Î·È Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· Ù·
‰Â‡ÙÂÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ËıÈ΋˜
˘fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿„˘¯Ë ‡ÏË ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì οÔÈ· ·Ó¿ÁÎË ‹ Úfi‚ÏËÌ·. ¶¤Ú· ·’ ·˘Ùfi, ˆ˜ ÚfiÛıÂÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ¿ÙÔÌÔ, ÔÌ¿‰·, ÎÔÈÓfiÙËÙ·,
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó¿Á΢
Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì·.
ÕÏψÛÙ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È
ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜, ÔfiÙÂ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ
ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË.
∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Â›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘
·ÔÎÙ¿ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ò˜ Ó· «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜» ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ. OÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋
Û¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘
Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›
‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ∏ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘
Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·˘Ù‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ۇÓÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ
·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔۋψÛË ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ηÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, Ô˘ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ù· ÌfiÓ· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘. ŒÙÛÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Ôχ ÛˆÛÙ‹ ÙËÓ
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ °. ∞ÛÙÚÈÓ¿ÎË –ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
ÙˆÓ ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË, ºÈÏ›Ô˘– ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ‰Ú‡ԢÓ
ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·ÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
fiÙ·Ó ÍÂʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÛÎÔÔ› ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ηı·Ú¿ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‹ „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡˜. ø˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·˘Ù‹˜ ·fi Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ÛÙԯ‡-

∏ μπøª∞Δπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ 57

Ô˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·
ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (∑. ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË, ¢. ºÈÏ›Ô˘ 2003, Û. 14).
∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ›
Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ οı Â¿ÁÁÂÏÌ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÚfiÛÊÔÚ˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ
·Ú¯¤˜ Î·È Û ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ôχ Û·ÊÒ˜ ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ‰È¤Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ó¿Á΢ ‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ô˘ fï˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÔ˘ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıˆÚËÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù·.
∞˘Ù‹ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈο, Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. OÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È
ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÈÔ Ú·ÎÙÈο
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ŸÌˆ˜, Ë «È‰ÂÔÏÔÁÈ΋», Ë ËıÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙÚËı›. ¶Ò˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ «ËıÈο» ¿ÚÙÈÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ; OÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û¯ÔϤ˜.
Ÿˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜
ÙÔ˘ 1940, ÙfiÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÚÒÙ˜
Û¯ÔϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË –Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi
ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜– ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ.

58 ∞™¶∞™π∞ Δ∞À§∞ƒπ¢OÀ-∫∞§OÀΔ™∏, £∂O¢øƒ∞ ¶∞¶∞º§∂™™∞

°È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÔÈ
·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÌÊ·Û˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿
ÙÔ 1950 ÛÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÛÙȘ
ÁÓÒÛÂȘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ ÁÂÓÈο. ∞fi ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·ÓÙÏ› ÁÓÒÛÂȘ
ÁÈ· ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜. OÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜
ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜
–ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̖ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÌÈ·˜ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿
ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó –ÌÈ· ‚·ÛÈ΋
ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜– ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜.
∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ˆÊÂÏËı› Î·È ÈÛÙ‡ԢÌÂ
fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ
fiˆ˜ Ô Abraham Maslow Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Carl Rogers,
Î·È ÔÈ Â›ÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘
«Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·» Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘, Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ
·ÚıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ηÈ
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÂı› ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.