KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

LỊCH THI HỌC KỲ I NIÊN KHÓA 2011 - 2012
Khóa 03
Stt

Mã môn

Môn thi

1

IS104

Cơ sở dữ liệu phân tán

2

IS206

3

Tên GV

Sỉ số

Ngày thi

Giờ thi

71

30/11/2011

Ca 3 (13h )

Lập trình ứng dụng Web với JavaTh.S Huỳnh Hữu Việt

23

13/12/2011

Ca1 ( 8h30)

211

IS301

Thương mại điện tử

TS. Nguyễn Đình Thuân

18

19/12/2011

Ca 3 (13h)

108

4

IS207

Phát triển ứng dụng Web

Th.S Mai Xuân Hùng

85

20/12/2011

Ca1 ( 8h30)

PM1

5

IS106

Khai thác dữ liệu

TS. Nguyễn Đình Thuân

74

22/12/2011

Ca1 ( 8h30)

302
304

06520551-08520272
08520280-08520647

6

IS303

Cơ sở dữ liệu không gian

ThS. Cao Thị Kim Tuyến

68

chấm project

7

IS107

Hệ thống thông tin kế toán

Th.S Nguyễn Bích Liên

85

DK qua Tết 2012

`

Sỉ số

Ngày thi

Giờ thi

120

06/12/2011

Ca1 ( 8h30)

Phòng thi
101
107
108
207
209
211
101
107
108
201
107
108
302
304
308

Ghi chú
06520015-09520465
09520466-09520605
09520610-09520747
07520087-09520471
09520472-09520605
09520610-09520747
06520270-09520464
09520465-09520599
09520600-09520747
07520087-09520466
09520467-09520604
09520605-09520747
06520129-09520460
09520463-09520590
09520599-09520747

PGS.TS Đỗ Phúc

Phòng thi
107
108

Ghi chú
06520270-08520314
08520329-08520647

Khóa 04
Stt

Mã môn

Môn thi

Tên GV

1

IS101

Thiết kế cơ sở dữ liệu

2

IS202

Nhập môn công nghệ phần mềm ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

122

12/12/2011

Ca1 ( 8h30)

3

IS201

Phân tích thiết kế HTTT

ThS.GVC. Đinh Khắc Quyền

122

12/12/2011

Ca 3 (13h )

4

IS204

Nhập môn HTTT Địa Lý

Th.S Nguyễn Văn Xanh

123

16/12/2011

Ca1 ( 8h30)

5

IS203

Lập trình cơ sở dữ liệu

Th.S Nguyễn Thị Kim Phụng

128

22/12/2011

Ca1 ( 8h30)

ThS. Trịnh Minh Tuấn

S Nguyễn Đình Loan Phương 60 21/12/2011 301 7 DBSS1.B0B Cơ sở dữ liệu ThS.C12 Cơ sở dữ liệu Th. Phan Nguyễn Thụy An 60 05/12/2011 301 2 DBSS1.S Huỳnh Hữu Việt 60 20/12/2011 304 6 DBSS1.C13 Cơ sở dữ liệu Th.C15 Cơ sở dữ liệu ThS.S Thái Bảo Trân 60 08/12/2011 5 DBSS1.Khóa 05 Lý thuyết Stt Mã lớp Môn thi Tên GV Sỉ số Ngày thi Giờ thi Phòng thi 1 DBSS1. ngày 17 tháng 11 năm 2011 P.C14 Cơ sở dữ liệu Th. Phan Nguyễn Thụy An 60 07/12/2011 301 4 DBSS1. Cao Thị Kim Tuyến 60 30/12/2011 307 Sỉ số Ngày thi Ca 3 (13h) Ghi chú 301 Thực hành Stt Mã lớp Môn thi Tên GV 1 DBSS1. Trịnh Minh Tuấn 60 06/12/2011 304 3 DBSS1.C11 Cơ sở dữ liệu CH.B1B Cơ sở dữ liệu CH.Hồ Chí Minh.C15 Cơ sở dữ liệu ThS.Trưởng Khoa Lab_HTTT Ghi chú .C14 Cơ sở dữ liệu Th. Phan Nguyễn Thụy An 60 05/12/2011 2 DBSS1. Phan Nguyễn Thụy An 60 07/12/2011 Lab_HTTT 4 DBSS1.B0B Cơ sở dữ liệu ThS. Trịnh Minh Tuấn 60 06/12/2011 Giờ thi Phòng thi Lab_HTTT Lab_HTTT Ca 1 (08h30) 3 DBSS1.S Thái Bảo Trân 60 08/12/2011 Lab_HTTT 5 DBSS1.B1B Cơ sở dữ liệu CH.C12 Cơ sở dữ liệu Th.S Huỳnh Hữu Việt 60 28/11/2011 Ca 3(12h) Lab_HTTT 6 DBSS1.C11 Cơ sở dữ liệu CH. Cao Thị Kim Tuyến 60 30/12/2011 Tp.C13 Cơ sở dữ liệu Th.S Nguyễn Đình Loan Phương 60 21/12/2011 Lab_HTTT Ca 1 (08h30) 7 DBSS1.

Nguyễn Thị Kim Phụng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful