P. 1
MUNKACH (1)

MUNKACH (1)

|Views: 11,460|Likes:
Published by Hirshel Tzig
A Teshurah published by Rav Mendel Teichman of Ungvar in honor of the Bar Mitzva of the grandson of the Munkatcher Rebbe, Cheshvan, 5772
A Teshurah published by Rav Mendel Teichman of Ungvar in honor of the Bar Mitzva of the grandson of the Munkatcher Rebbe, Cheshvan, 5772

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Hirshel Tzig on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

סרטנוק

ןינעב
ר"שתו י"שת
הרושת
'הוצמ רב'ה תחמש לגרל
שטאקנומ שדוקה רצחב
ק"פל ב"עשת'ה ךל ךל ק"שרע
שטאקנומ
ה"ב
3
ןילימ תומדקא
עיגהב ,א"טילש שטאקנוממ ר"ומדאה ק"כ ןרמ לש ונועמב הלודגה החמשה לגרל
,ק''שנב ,הוצמ רבה ןתח – א"טילש רזעלא םייח 'ר צ"הרה ונבל ןב – רקיה ודכנ
ינפל שיגהל ,ת"ישהל 'ידוהו חבשב הזב וננה ,תווצמה לועל י''נ ןרהא םיכחו קיני
שטאקנומב תובשל םיקחרממ ואב רשא ,'יש םירקיה םיחרואהו םידיסחה להק
םניינעו םקוליח ,קמועו בחור ךרואב וראבתנ וב רשא ,הז עונצ 'טנוק ,שטאקנומבש
.תודיסחה ד"ע ןהו הלגנה ד"ע ןה ,ר"שת לשו י"שת לש
'יש םירקיה םיחרואה לש "ךרדב ךתכלבו"ב ףיסוי הז עונצ 'טנוק םגש הבר הווקתב
.'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' י"ע 'שטאקנומ תיב'ד הלודגה החמשבו
דובעש – ןיליפתה תחנה ןיינע תומילשב ,רשב יניעב תוזחל ונלוכ הכזנש ר"היו
לכמ םכתא יתצביקו םייוגהמ םכתא יתחקלו" :דועיה םויקב ,חומה דובעשו בלה
לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו םכתמדא לא םכתא יתאבהו תוצראה
ןתא השדח חורו ,שדח בל םכל יתתנו .םכתא רהטא םכילוליג לכמו םכיתואמוט
,ול לאקזחי) "רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו ,םכברקב
.(וכ-הכ
.ר"יכא ,ןדיד אלגעבו ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
תולילגהו שטאקנומ ,ראווגנוא ק"ק םשב
ןמכייט לדנעמ םחנמ ברה
*דאראג'זוא אירקתמד ראווגנוא
,ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל 'סל ק"שרעו םוי
.שטאקנומ ,ב"עשת'ה ןוושחרמ 'ז ,שדוקה ץראב םימשג תליאש םוי
.ג"לס ד"ח א"חנמ ת" וש ןייועי *
5
םיניינעה ןכות
3 .............................................................................................................. ןילימ תומדקא
7 ............................................תודיסחה ד"ע "ר"שתל י"שת ןיב חס" ןיינעב אלפנ רואיב
ר"שת לשו י"שת לש םרדגב אלפנ רואיב - סדרפב לייטל
11 ........................................................................... תודיסחה ד"עו הלגנה ד"ע םקוליחו
23 ......................................................................... ךל ךל 'רפ "רוא הרות" ק"הסמ עטק
25 ........................................................................ םיקידצה ירבק לע תוחטתשהה ןינעב
27 ................................................................"רעני'זור עגילייה"הד ןיליפתב ארונ השעמ
30 ..................................... ב"עשת'ה ןוושחרמ שדוחל שטאקנומ ריעהב םויה ינמז חול
7
המחלמה יכרעמ הילע רזוחו ודיב איה הריבע
(א"ע ו"ל תוחנמ)
תודיסחה ד"ע אלפנ רואיב אוהו
"הרות ירבד" ק"הס ךותמ
(ז-ו תוא אמק ארודהמ)
ר"ומדא ותראפתו לארשי רזנ ק"הגהל
ע"יז שטאקנוממ "רזעלא תחנמ"ה לעב
8
ןיב חס ל"זר ורמא (א ,ול) תוחנמב
(שאר לש) הליפתל (די לש) הליפת
יכרעמ הילע רזוחו ודיב איה הריבע
ןינעל הז אקוד וטקנש המ .המחלמה
הנהד רמול שי ,המחלמה יכרעמ הרזח
האר) רודיסב אתיאש ומכ םירמוא ונא
רודיס .ק"מרהל השמל הלפת רודיס
ןיליפת חינמ ינירה (דועו .לארשי תדמח
תושר תחת םירכנה לכ איבהל די לש
איבהל שאר לש ןיליפתו האתת הניכשה
[הניכשה] תושר תחת םירכנה לכ
'ה התא יכ (ט ,זצ םילהת) בותככ ,האליע
לכ לע תילענ דואמ ץראה לכ לע ןוילע
רתב ךשמנ םהמו ,םירשה ונייה - םיהלא
ארחא ארטסה המה םיבר תולשלתשה
םירשה תושר תחת םסינכהל םיכירצו
םיכירצו תוכלמ איה האתת הניכשהו ,הזב
ולעו ונימיב הרהמב הכזנש העושיל
ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ
ריבעהלו םיוגב לשומו הכולמה 'הל התיהו
םיבבוס ולא לכש ,'וכו ץראה ןמ םילולג
.לוכיבכ האתת הניכשה תא
יכרוע ונייה הוצמ תמחלמ הנהו
השודקה לובג ביחרהל ידכ אוה המחלמה
םאו ,היתחת םימע שובכלו לארשי ץרא
לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב חס אוה
לכ תאבה ןינע ןיב קיספמש ונייה שאר
האליע הניכשה תושר תחת םירכנה
םיבבוסה םירכנה ןיבו שאר לש ןיליפתד
לכ ולצא בשחנ וניאד ,האתת הניכשה
םלועה תומואה עינכהלו ריבעהל ךכ
.די לש ןיליפת תניחבב הטמל םיבבוסה
ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב קיספמ ןכ לעו
וניא די לש ןיליפתב וז הניחב יכ ,שאר לש
יכרעמ רזוח הז יפלו .ךכ לכ ולצא בשחנ
ביחרהל םירכנה םע םימחולש המחלמה
תושרו די תחת םאיבהלו לארשי ץרא לובג
לארשי ץרא תניחב אוהש האתת הניכשה
:ריפש יתאו ,רכזנכ
הליפת ןיב ח"ס ןינעה זמר רמאי וא
שי הנהד .(שאר לש) הליפתל (די לש)
רזוחד אקוד וז הריבע טקנ המל קדקדל
טקנ המל םגו .המחלמה יכרעמ הילע
טקנ אלו ,הליפתל הליפת ןיב 'חס' ןושל
.הזב 'החיש' ןינע המו ,'וכו ןיב 'קיספה'
היהש יתעמשש המ יפ לע רמול שיו
תעב איסור תוכלמ ינפלמ דחא חרוב
עודגל ןקזה לע םג רצק ןמזב) הריזגה
םירטושהו םידיקפה תעשרב חלגלו
ריע ב"וקיזדל אבו ,(זא ןילופ שיסורב
לצא הנשה שארב היהו לובגל הכומסה
ונירומ ןרמ םסרופמה שודקה ברה יניקז
עמשו ,םשד ד"בא ע"יז רזעילא יבר ברה
םיגהונש םימחלה לע םעט רמוא היהש
בוט םוי תדועסל הנשה שארב תושעל
שודקה יניקז) רמאו .ש"ידאר ןירוקש
ז-ו תוא אמק ארודהמ הרות ירבד
9
ןירוקש םש לע תואירטמיגו םיזמר (ל"נה
וניתובר םיקידצה ךרדכ) - ןכ ןתוא
טרפבו ןילוח תוחישב םג ע"יז וניתובאו
תעבו ,(םתומשו לארשי יגהנמ ינינעב
חרובה םכחה בשו תצק םעזה רבע
ןואגה ובר לצא אבו ותנידמלו ומוקמל
רפיסו ל"צז רוגמ ריאמ קחצי ברה שודקה
בוקיזדב עמש רשא םגו וכרד תוכולהתמ
ןירוקש המל םיזמר םשד ר"ומודאו ברהמ
היה רשאל ,קחצמכ תאז רפיסו ,ש"ידאר
ישנא ושעי המ יכ ובלב בשחו ,ויניעב ןכ
ןיאש ן"ילופ ש"יסורב ומכ תורחא תולילג
,ולאה םימחלה תורקל גוהנ הז םש םהל
תובשחמכו) תאזה הנוכה םלצא ןיא יכה
דימ ול בישה הז לעו .(ןוצל ישנא ירובידו
וקחשת םא רוגמ ם"ירה שודקה ןואגה
ןיליטמ םתא 'ןיליפתב' םג אלה הזכמ
וניבה אל רשאלו ,(ו"ח) קוחשו תוקיפס
ןילימ רצוקב) דימ שריפ ותנוכ עגרכ
ןיליפתב תוישרפ 'ד ודמל אלה (זומרי
ןיב ת"פטטל ויהו (ח ,ו םירבד) בותכהמ
ט"ט (ב ,ד ןירדהנס) ל"זר ושרדו ,ךיניע
המו ,םיתש יקירפאב ת"פ ,םיתש יפתכב
ןירוק ןיאש תורחא תונידמ ישנא ושעי
וחיני אל יכו תפ אלו טט אל םינש רפסמל
לכל הרותה הזמר יאדו אלא ,ו"ח ןיליפת
םגהנמו םנושל טרפבו .םלועב אוהש ןושל
,היווגב זינג אבוטו אוה הרות לארשי לש
.ל"נה ירבד ןאכ דע
לש הליפת ןיב חס זמרוי הז יפ לעו
,אקייד 'חס' ונייה) ,שאר לש הליפתל די
רקפהו זובל ולצא אוה ןילוח תחישש
ןיב' םגופ אוה הז ידי לעו ,ובלב םג בשחי
יפל יכ ,'שאר לש הליפתל די לש הליפת
תחישמ ודמלש המב ולצא שממ ןיא הז
םיתב 'דל ל"נכ אוהש םוקמ לכב ןושלה
ןילוח תחישה םאו ,שאר לש ןיליפתב
דומיל ןיא ןכ םא המד לבהל אוה ותטישל
ןכ םא ,ל"נכ שאר לש ןיליפת םיתב 'דל
לש ןיליפתל די לש ןיליפת ןיב קוליח ןיא
הריבע .(רכזנכ תוישרפו םיתבב שאר
רזוחו .(רכזנכ ןימאמ וניא םא) ,ודיב אוה
תנוכ תוימינפ יכ) ,המחלמה יכרעמ הילע
ןכ םג אוה םימעה םע המחלמה תילכת
ןכ לעו .םהמ תוצוצינה ללוזמ רקי איצוהל
תונושלמ תוישרפו םיתב 'ד הרות הדמל
לע תורוהל(ו) אצויכו יפתכו אקירפא
םיקידצה יכרד הזמ עדנ ונחנא םגו .(הככ
לכב םנושל תנוכבו םהב קבדהל וניתובר
רבודמה ן"אגראשז תידוהי ןושלב םג רבד
,םישודקה לארשי ינב וניחא לצא גוהנו
וניתובא המה ןה ךא אוה לוח ןושל יכ םא
רוביד לכב םדוחיו םתנוכב ע"יז וניתוברו
,השודקה לובגל ותוא וסינכה רובידו
האר) רחא םוקמב םגהנמ ונבתכש ומכו
גח רמאמ ןויס שדח ירמאמ רכששי רעש
.ךרבתי 'ה תרזעב (א"מ תוא םירוכיבה
11
ןואג שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ אלפנ רואיב אוהו
םרדג ,םנינעב שדוק תוחיש כ"וכ שידקה רשא ,ושודקו לארשי
.ר"שתו י"שת לש םקוליחו
,'קה ותנשמ פ"ע תודוקנ המכ ה"זעב ואבוי אבה רמאמב
הרותד הלגנ פ"ע ןיליפת תוצמבש תובכרומה ביבס ןרקיעו
.םינינעה תוימינפ פ"עו
12
,דחא רבדכ תוטשפב תספתנ ןיליפתה תוצמ
םיקלח ינשמ תבכרומ איה ,תמאד אבילא םלוא
ןניא ולא יתש .שאר לש ןיליפתו די לש ןיליפת –
ירה ,
1
תווצמה ינומ בור תעדלו ,וז תא וז תובכעמ
קימענ .ג"ירתה ןינמב תווצמ יתשל תובשחנ ןהש
דחמ – ןיליפתה יתש ןיב לדבהה דוסיב אופיא
ןהיניבש רוביחהו תולתה תדמב םג רוקחנו ,אסיג
.אסיג ךדיאמ –
*
?תווצמ יתשל ןיליפתה תובשחנ תמאב עודמ
רבודמ ,הווש אוה ןיליפתה ןכות הרואכל ירה
חינהל הווצמ םדאהש ,תוישרפ עברא ןתואב
ידכ דע ןהיניב לידבמ אופיא המ ;ופוג ירביא לע
?םיתשל ןתבשחה
םוקמב אוה יסיסבהו טושפה לדבהה ,ןכבו
םיחינמ ולא תאו ,דיה לע םיחינמ ולא תא :ןתחנה
,'שאר לש ןיליפת' ולא םיארקנ ןכל .שארה לע
.'די לש ןיליפת' ולאו
:םיתבה רפסמב אוה יולגו רכינ לדבה דוע
ךותב תוחנומ תוישרפה עברא די לש ןיליפתב
תוחנומ ןה שאר לש ןיליפתב וליאו ,דחא תיב
(א .
2
םידרפנ םיתב העברא ךותב
תווצמ רפס .גי-בי השע תוצמ ם"במרהל תוצמה רפס .1
לבא] .דועו .בכת-אכת הוצמ ךוניח .בכ-אכ ןישע לודג
ןיליפתה יתש – א ,זנר ג"ח .א ,אצ ב"ח – רהוזה תעדל
.[תחא הוצמ ןה
"תופטוטל" ןושל רמאנ שאר לש ןיליפתב אקוד ןכלו . 2
ףוסב הרותה לע י"שר ירבדכו – ("ךיניע ןיב תופטוטל")
*
ןיידע קיפסמ וניא הז לדבה ,הרואכלש אלא
.תודרפנ תווצמ יתשל ןיליפתה תא קלחל ידכ
ינש שי רשאכ םגש ,
3
ללכ בתוכ ם"במרה
ןיידע– הז תא הז םיבכעמ ןניאש הוצמב םיקלח
אוה .תווצמ יתשל םקלחל ידכ קיפסמ רבדה ןיא
'ןבל'ה תא שי תיציצב :תיציצמ אמגוד ךכל ןתונ
תא הז םיבכעמ םניא ולא ינש .'תלכת'ה תא שיו
ונא - 'תלכת' ונל ןיאשכ - הזה ןמזב ןכלו] הז
םיבשחנ םה תאז לכבו ,[דבל 'ןבל'ה לע םיכרבמ
וליפאש ךל ראבתה רבכ הנה" .תחא הוצמל
ויהי םימעפ ,הז תא הז ןיבכעמ םניאש םיקלחה
טט ,תפטט ןייורק םיתב העברא םהש םש לע" :אב 'פ
."םיתש יקירפאב תפ םיתש יפתכב
תא י"שר שרפמ (ח ,ו) ןנחתאו תשרפבש ,ריעהלו
ןינמ םש לע" :תוישרפה ןינמ םש לע "תופטוטל"ה
תפ םיתש יפתכב טט ,תפטט וארקנ םהיתוישרפ
,רואיב םיכירצ ולא וירבד הרואכלו ."םיתש יקירפאב
םיתבה ןינמב קר אוה שאר לש ןיליפת לש שודיחה ירהש
ןיליפתל קר דחוימ וניא תוישרפ עברא לש ןינמה וליאו –
!?די לש ןיליפתב םג םייק אוה אלא ,שאר לש
ךרדב תאז ראיבש ,54 'ע ט קלח 'תוחיש יטוקל'ב הארו
עברא שי די לש ןיליפתב םג לעופב םנמא :תשדוחמ
ןינעב תוקסוע ולא תוישרפ עבראש ןויכ ,תוישרפ
רפסמה םצע לע השגדהו תובישח ןיא לבא ,ןיליפתה
תוקסועה תוישרפה לכ ויהיש קר אוה רקיעה) עברא לש
ןינמ" לע הדפקה שי שאר לש ןיליפתב וליאו ;(ןיליפתב
ףא תויהל הלוכי הז רדגמו .עברא ויהיש "םהיתוישרפ
םש ןייע ."ףיסות לב" רוסיא ןינעל – הכלהל הנימ אקפנ
.הכוראב
.אי שרש תווצמה רפס .3
םייתש ויהי
,ךליאו 19 דומעמש תוימינפ יפ לע רואיבל תוינפה םה רמאמה ףוגב תויתואה)
.(דומעה ילושב ואבוה רשא רמאמל תורעהו תורוקמל תוינפה םה םירפסמה
13
הנווכה יכ .דחא ןינעה היהישכ תחא הוצמ
רבדה ללכ ,ןכ םא ,'ורכזת ןעמל' – תיציצב
."הנמי תחא הוצמ ןורכזל בייחמה
ירה" ,וז ארבס יפל – ן"במרה גישה ךכ לעו
בותכש המ לכש ,דחא ןינע רתוי ובשחיי ןיליפתה
היהת ןעמל ,דחא םהב ןינעהו ,הזב בותכ הזב
תונכשמ חומהו בלה דגנכ המוש וניפב 'ה תרות
!"הבשחמה
חומה לע םיעיפשמ ולא םנמא :רמוא יווה
ןכותה ,ףוס ףוס לבא – בלה לע םיעיפשמ ולאו
!"דחא םהב ןינעהו" ,הווש םהינש לש
ןיב לדבהה תמאבש ,
4
ראבמו יברה בשיימ
רדג םצעב לדבה שיו ,רתוי קומע ןיליפתה יתש
.הוצמה
יבו'צוגורה ןואגה לש ושודיחב םירבדה דוסי
לש ןיליפתבש ,שדחמ אוה .
5
'חנעפ תנפצ' ורפסב
תלועפ ,"הרישקה וא החנהה איה הוצמה" די
היהיש הוצמה" שאר לש ןיליפתב וליאו ;הרישקה
.שארה לע ןיליפתה תייווהב ,"חנומ
חנומ שודיחה יכ אצמנ קוספב קיידנשכ
םתרשקו" :
6
תרמוא הרותה .ומצע בותכה ןושלב
יבגל – "ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ,ךדי לע תואל
השעמ תא בותכה ריכזמ דיה לעש ןיליפתה
לש ןיליפתה יבגל וליאו ,"םתרשקו" :הרישקה
.םתייווה םצעב איה הוצמה :"ויהו" רמאנ שאר
יתש תא הנומש ,
7
ם"במרה ןושלב קייודמ םג ךכ
.ךליאו 24 'ע ,טל קלח 'תוחיש יטוקל' .4
תנפצ' .ד הכלה ד קרפ ןיליפת תוכלה ם"במרה לע .5
ינוילג' םג הארו] .א ,טפ .ד ,ע אנינת ארודהמ 'חנעפ
.[דמ תוא א ךרכ םיערז ימלשוריל 'ס"שה
.ח ,ו ןנחתאו .6
.ןיליפת תוכלה שירבש תווצמה ןינמ .7
ןיליפת תויהל" (א :וז ןושלב ןיליפתבש תווצמה
.
8
"דיה לע םרשקל" (ב ."שארה לע
יתשל תונמנ ןה עודמ בטיה ןבומ הז יפל
ןיליפת :ןרדג םצעב תוקולח ןהש םושמ ,תווצמ
לש ןיליפתב וליאו ,הרישקה השעמ ןתוצמ די לש
(ב .שארה לע ויהיש ךכב איה הוצמה שאר
"רידת וניאש"ו "רידת"
ןיליפתה ןיבל די לש ןיליפתה ןיבש הז לדבה
,הרישקה השעמב איה הוצמה ןאכש – שאר לש
ןכותב קר וניא – היווהה םצעב איה הוצמה ןאכו
לע וא הלועפה לע איה הוצמה םאה ,הוצמה
לש הנמז ךשמ לע עיפשמ אוהש אלא ,האצותה
:הוצמה
קר איה הוצמה ןהבש ,די לש ןיליפתב
הוצמה תא םימייקמש אצמנ ,הרישקה השעמב
רחאלש ןמזה לכ – השעמה לש עגר ותואב קר
תפסות וניא ,דיה לע תוחנומ ןיליפתה וב ,ןכמ
הוצמה ןהבש ,שאר לש ןיליפתב וליאו ;הוצמב
אצמנ ,שארה לע תוחנומ ויהיש ,ןמויק םצעב איה
."הוצמ םייקמ – שובל אוהש עגרו עגר לכב"ש
ירבד תא ,הז יפל םיעטמ 'חנעפ תנפצ'ב
ךידגב ויהי תע לכב"
10
קוספה תא ושריפש
9
ל"זח
תיציצל סחיב ,"רסחי אל ךשאר לע ןמשו םינבל
וליאו ,תיציצל סחייתמ "םינבל ךידגב" .ןיליפתו
רמאנש הזמו .ןיליפתל סחייתמ "ךשאר לע ןמש"
ןיליפתל אקוד איה הנווכהש ןבומ "ךשאר לע"
?עודמ .די לש ןיליפתל אלו ,שאר לש
רשפא שאר לש ןיליפתה לע אקודש םושמ
,א תוא ,הכ ןמיס םייח חרוא רוטל השירדמ ריעהלו .8
.ל"רהמה םשב
.א ,גנק תבש .9
.ח ,ט תלהק .10
14
לכב ןתוצמש ןויכ ,"רסחי לא .. תע לכב" רמול
די לש ןיליפתב וליאו ;תיציצה ומכ ,עגרו עגר
ןכמ רחאלו ,החנהה תלועפב הוצמה תמייקתמ
.הוצמב תפסות ןיא
ירבדב ההימת
11
יברה בשיימ ,הז לדבה יפלו
:םינורחאה הב ושקתהש ,ם"במרה
לכב – םוקמ לכב המידקמ הרותה דועב

12
ןיליפתה לע הווצמ איהש תומוקמה תעברא
:שארבש ןיליפתה ינפל די לש ןיליפתה תא –
ןיב תופטוטל ויהו – ךדי לע תואל םתרשקו"
,השעמל הכלהב תאטבתמה המידק ;"ךיניע
ינפל די לש ןיליפתה תחנה תא םימידקמ רשאכ
– שאר לשה
םעפ לכבו ,תורצויה תא ךפה ם"במרהש ירה
ןיליפתה ינפל שאר לש ןיליפתה תא םידקמ אוה
:די לש
תא ם"במרה הנומ ,ןיליפת תוכלהל ותחיתפב
(ב ,שארה לע ןיליפת תויהל (א :בתוכו ,תווצמה
;
13
דיה לע םרשוקל
עברא" :בתוכ אוה ןמצע תוכלהה תליחתב
לע ןתוא ןיחינמו ,ןיליפת ןיארקנ .. ולא תוישרפ
;"דיה לע ןתוא ןירשוקו שארה
אוה ,
14
תוישרפה תביתכ לע רבדמ אוהשכ
,"שאר לש ןיליפתה תא ןיבתוכ דציכ" :ליחתמ
;"די לשו" ןכמ רחאל קרו
םישוע דציכ" םדוק –
15
םיתבה תיישעב םג
.ךליאו 22 'ע ,טל קלח 'תוחיש יטוקל' .11
.חי ,אי בקע .ח ,ו ןנחתאו .זט ,גי םש .ט ,גי אב .12
שאר לש ןיליפת ם"במרה םידקה ,תווצמה רפסב ןכו .13
.(גי הוצמ) די לש ןיליפת ךכ רחא קרו ,(בי הוצמ)
.ב קרפ תליחת .14
.ד-ב תוכלה ג קרפ .15
ןישוע דציכ" ךכ רחא קרו ,"שאר לש ןיליפת
;"די לש ןיליפת
ךרוא ןינעל ,
16
תוישרפה רודיס ןינעל םג ךכ

18
םיתבב תועוצרה תרישק ןינעל ,
17
תועוצרה
!די לשה ינפל שאר לש ןיליפתה םוקמ לכב
אוה ם"במרה לש ומעטש ,
19
םיצרתמה שי
לשה תשודקמ הבושח שאר לשה תשודקש םושמ
רבכ לבא .םוקמ לכב םתוא םידקמ אוה ןכלו ,די
רדסהמ הניש ם"במרהש רמול השק יכ ,
20
וריעה
תושודק שאר לש ןיליפתהש ללגב קר הרותבש
תא רדסמ ם"במרה היה ןכא םאש ,טרפבו .רתוי
תוכלהב ול היה ,ןתרמוחו ןתשודק יפל תווצמה
ינפל הרות רפס תוכלה םידקהל ןמצע ולא
הרומח הרות רפסה תשודק ירהש ,ןיליפת תוכלה
ם"במרה םידקמ לעופבו] ןיליפתה תשודקמ רתוי
,הרות רפס תוכלה ינפל הזוזמו ןיליפת תוכלה
תשודקמ הרומח הרותה רפס תשודקש תורמל
![ןיליפתו הזוזמ
:דועו תאז
תבייחמ שאר לש ןיליפתה תשודק ןכא םא םג
ןתביתכ לע םירבדמש םוקמ לכב ןמידקהל
יאדווב ,םדאה לע החנהה רדסב ירה ,
21
ןתיישעו
יפכו ,ןתכרבו די לש ןיליפתה תא םידקהל שיש
ךכ רחאו די לש רשוקו" :ומצע ם"במרה קסופש
."
22
שאר לש חינמ
.ו-ה תוכלה ג קרפ .16
.בי הכלה ג קרפ .17
.גי הכלה ג קרפ .18
.דועו .גי-בי הוצמ הוצמ רנ סרטנוק לארשי תדמח .19
.ם"במרה לע ךלמה קמע תוהגה .20
,בל ס"ר םייח חרוא רוטל ח"בה ירבדמ ריעהלו .21
בייח ןכ לע" ,הרומח שאר לש ןיליפתה תשודקש ינפמש
."די לש ךכ רחאו ,הליחת שאר לש בותכל
.ה הכלה ד קרפ .22
15
לש הז ןינעב םג רשאכ ,ההימתה הלדג ןכ םאו
.
23
שאר לשה תא ם"במרה םידקמ לעופב ןתחנה
לש ןיליפת ןיחינמ ןכיה" ריבסמ אוה לכ םדוק
אוה לכ םדוק ;
24
די לש ןכיה ךכ רחא קרו ,"שאר
ךכ רחא קרו ,שאר לש ןיליפתה תכרב תא דמלמ
!
25
די לשה תכרב תא
ם"במרה יכ ,ראבל רשפא רומאה דוסיה יפל
לשה תא ורפסב םידקהו הרותב רדסהמ הניש
ם"במרה וב טקנש דחוימה רדסל םאתהב – שאר
.ויתוכלהבו ורפסב
,הבהא רפסב ם"במרב תואצמנ ןיליפת תוכלה
תוצמה" –
26
ם"במרה ןושלכ – אוה ונינעש רפס
םוקמה בוהאל ידכ םהב וניווטצנש ,תורידת םהש
ןוגכ" :ם"במרה ךישממש ומכו] "דימת ורכוזלו
הלימו ,תוכרבו ןיליפתו ,הליפתו עמש תאירק
דימת ריכזהל ונרשבב תוא איהש יפל ןללכב
אצויכו תיציצ אלו ןיליפת אל םש ןיאש העשב
.["ןהב
תורידת תווצמב אוה הז רפסב רבודמה םא
לש ןיליפתה תא םידקנו ףידענש ןבומ – תוידימתו
,הוצמ םימייקמ ןהב םירוטעש עגר לכבש ,שאר
טקנ ם"במרהש ,בתכ ם"במרל ןבא ירוט תוהגהב .23
תא בכעמ וניא די לש ןיליפתהש ונעימשהל הז רדסב
קר חינהל וילע – ודבל שאר לש ול שי םאו ,שאר לשה
שיש תורוהל ,שאר לשב ם"במרה ליחתה ןכלו .ותוא
ול ןיאשכ הרקמב ,םדוק םתוא חיני םדאהש תורשפא
.די לש
ירה ם"במרהש ןויכ ,קיפסמ וניא הז רואיב הרואכל לבא
הניא די לש"ש הז ןיד (ד"ה ד"פ ןיליפת 'לה) שוריפב בתכ
וזו המצעל וז תווצמ יתש ןהש ינפמ שאר לש תבכעמ
!?ךכל זומרלו ףיסוהל ךירצ אוה המל ,ןכ םאו ,"המצעל
רדסה תא תשדוחמ ךרדב ץרתמ ד"ס המלש ןינב ת"ושב]
.[ל"מכאו ,םש ןייע .ם"במרב
.ב-א תוכלה ד קרפ .24
.ד הכלה ד קרפ .25
.דיה רפס שירבש תוכלהה רדס לע תווצמה ןינמב .26
קר תמייקתמ ןתווצמש די לש ןיליפתה ינפ לע
וניאשו רידת" תניחבב ,
27
הרישקה השעמ תעב
."םדוק רידת – רידת
ירבד תא םג ריבסהל רשפא וז ךרדב]
ה"בקה ןבביסש לארשי ןיביבח" :
28
ארמגה
,ןהיתועורזב ןיליפתו ןהישארב ןיליפת ,תווצמב
."ןהיחתפל הזוזמו ןהידגבב תיציצו
ןיליפתל שארב ןיליפתה תא םימידקמ ןאכ םג
תווצמה תא שיגדהל םיאב ןאכ ל"זח יכ ;עורזב
יפכו) תעה לכ ןהב בבוסמ םדאהש ולא ,תורידתה
ראובמה םעטה בטיה ןבוי ,ןאכ ראובמה יפל .27
םיכרבמש הטישל ,(ב ,ס תוכרב תופסות) םינושארב
םיקפתסמ אלו) המצע ינפב הכרב שאר לש ןיליפת לע
הבושח איהש יפל" – (די לש ןיליפתה לע וכריבש הכרבב
'יס ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש ןושל) "הוצמה רקיע איהו
:(ד"יס הכ
תידימת הוצמ איהש ,שאר לשה איה ןיליפת תוצמ רקיע
איה די לשה תוצמ ןכ ןיאש המ ,םהב שובל אוהש ןמז לכ
לשה תשיבל ךכ רחא וליאו] הרישקה השעמ תעשב קר
ויהי ךיניע ןיב"ש ידכ – שאר לשהל לפטו טרפ קר איה די
.[םינפב ןמקלדכ ,"םיתש
ןחלושב רבחמה תעד) הינשה הטישה יפל םגש ,ריעהלו
םיכרבמ אלש ,(נ"שו .ט"סו ה"ס הכ 'יס םייח חרוא ךורע
תרטפנ איה אלא ,המצע ינפב הכרב שאר לש ןיליפת לע
ירה – די לש לע םיכרבמש "ןיליפת חינהל" תכרבב
םתלעמ רתוי תשגדומ וז הטישב אקוד ,הברדא תמאב
ינפב הבושחו תדחוימ הוצמ םתויהו שאר לש ןיליפת לש
הוצמה לש הכרבה ידי לע"ש ,הלבקב ראובמכו ,המצע
וקלחנ שאר לש ןיליפתב ןכלו .. ףיקמה תניחב ךשמנ
,תדחוימ הכרב הילע וכרבי םא םיזנכשאהו םידרפסה
גהנמ ןכ לע דאמ הובג שאר לש ןיליפתד ףיקמהש ינפמ
ךישמהל רשפא יאש והל אריבסד ךרבל אלש דרפס
.(ב ,בנ תומש 'פ רוא הרות) "אוהה ףיקמה
שאר לש ןיליפתש ,ןכ םא :הלאשל םוקמ שי הרואכל]
ןיב חש םא עודמ – ןתלעמ דצמ הכרבל תוקוקז ןניא
!?שאר לש לע ךרבל ךירצ ןכ הליפתל הליפת
קלח – ע"יז יברהל 'שדוק תורגא'ב הכוראב רואיבה הארו
.[וער 'עב םש ,רואיב תפסותו .ךליאו ונ 'ע ,ב
.ב ,גמ תוחנמ .28
16
דוד סנכנש העשב" :ארמגה ךשמהב שגדומש
יוא רמא םורע דמוע ומצע הארו ץחרמה תיבל
הלימב רכזנש ןויכו הוצמ אלב םורע דומעאש יל
ירה ,הז ןינעבו - ("ותעד הבשייתנ ורשבבש
,רומאכש ,שאר לש ןיליפתב אקוד אוה רקיעה
.[וילע תוחנומש ןמז לכ אוה ןתווצמ רדג
?אצפחב תומילש וא ארבג תבוח
תא אקוד םישיגדמה םיטלובה םינידה דחא
,ןיליפתה יתש ןיב תולתהו רשקה תא – ינשה דצה
ןיליפתה םנמא .ןהיניבש המידקה ןיד אוה
תחא קר םדאל שי םאו ,תווצמ יתשכ תובשחנ
שי רשאכ לבא – וריבח ילב ןחינהל לוכי אוה ןהמ
תא םידקהל וילעש ירה ,ןיליפתה יתש תא םדאל
.שאר לשה תא ןכמ רחאל קרו ,די לש ןיליפתה
די לש חינמ חינמ אוהשכ" :
29
ארמגה ירבדכו
תואל םתרשקו' :ביתכד ,שאר לש חינמ ךכ רחאו
."'ךיניע ןיב תופטוטל ויהו' - רדהו ,'ךדי לע
תולתו רשק לע דמלמ הז ןיד ,
30
הרואכל
ללכ רשק ןהיניב היה אל םא ;תווצמה יתש ןיב
התיה אלו ,דחא רדס םהינשמ םירצוי ונייה אל –
.ימל םדוק ימ תועמשמ
,ןועטל רשפא .םיחרכומ םירבדה ןיאש אלא
די לש ןיליפתה ;תווצמה ןיב רשק ןיא תמאבש
,ןהירחאל תואבש שאר לש ןיליפתל תוקוקז ןניא
די לש ןיליפתל תוקוקז ןניא שאר לש ןיליפתהו
עודמ .המצעל תדמוע הוצמ לכ .ןהינפל תואבש
– ?די לש ןיליפתה תא םידקהל ךרוצ שי אופיא
ןיאו ,דבלב "ארבג"ב ןיד ,ףסונ ןיד והזש ,ריבסנ
םדאה .ןיליפת תוצמ לש "אצפח"ה לע העפשה ול
תמדקה לש הז רדסב גוהנל שרדנש אוה ודיצמ
.א ,ול תוחנמ .29
'ע ,טי קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע – ןמקלד ןינעה לכ .30
.ךליאו 47
ןמצעלשכ תווצמה יתשש תורמל ,די לש ןיליפתה
(ג .תאז ילול םג בטיה תומייקתמ
*
די לש ןיליפתה תמדקהש – וז הנבה ,ןכאו
– דבלב "ארבג"ה תבוח איה שאר לשה ינפל
תא החיכומה ,ונטטיצש אקסיפ התואב המיאתמ
םתרשקו" לכ םדוק :קוספב רדסהמ החנהה רדס
תופטוטל ויהו" ןכמ רחאל קרו ,"ךדי לע תואל
;"ךיניע ןיב
,ףסונ ןיד תרמואו הכישממ םש ארמגה םלוא
:ןינעב רתוי הקימעמ הנבהל ונתוא איבמש
קר אל אוה ןיליפתה ןיב המידקה רדס
רדסה ,ןבומכ ,ןאכו .ןתצילחב םג אלא ,ןתחנהב
ךירצ לכ םדוק :ילילש המידק ןיד ,ךופה אוה
.די לשה תא ךכ רחא קרו ,שאר לשה תא ץולחל
ךכל גואדל םדאה לע הצילחה תעשב םג המל
?תונורחא וראשיי די לש ןיליפתהש
תופטוטל ויהו" ןושלהמ ארמגה תאז תדמול
,"
31
םיתש עמשמ ויהו" ןושלה יכ – "ךיניע ןיב
:רמולכ ."םיתש ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ"ש ןאכמו
ינפל די לשה תחנה תא םידקהל ךירצש קר אל
תופטוטל") שאר לשהש אלא ,שאר לשה תחנה
לש הדומצה 'םתכימת'ל םיקוקז ("ךיניע ןיב
יא ןכלו .ןתייווה ןמז לכ ךשמב די לש ןיליפתה
לשה תא ונצלחש ינפל די לשה תא ץולחל רשפא
.שאר
ןיליפתה ינש ןיב תולת םיאור רבכ ןאכ
,חינמה םדאב ןיד קר אל הז .'אצפח'ה תניחבמ
והז אלא ,ולאל ולא םידקהל ךירצ ודיצמ אוהש
לש הוצמה תומילש :םמצע שאר לש ןיליפתב ןיד
.ס"שה לע י"שר ןושל .31
17
ןיליפתה םיחנומ רשאכ קר איה שאר לש ןיליפת
(ד .
32
דיה לע םיפסונה
*
ינש די לש ןיליפתב שי יכ ,הלוע הז יפלו
:"םיניד ינש" ,םינינע
,רומאכו ,המצע די לש ןיליפתה תוצמ תא שי
םתרשקו" ,הרישקה תלועפב קר איה וז הוצמ
הרדגב הקולחו הנוש וז הוצמ ."ךדי לע תואל
די לש הוצמה ןכש ,שאר לש ןיליפתה תוצממ
שאר לש הוצמה וליאו ,הרישקה תלועפב איה
;"ךיניע ןיב תופטוטל ויהו" ,הייווהב איה
הוצמ רותב אל ,די לש ןיליפתב ףסונ רבד שיו
תוצמ םויקב טרפו קלח רותב אלא ,המצע ינפב
,יעבדכ "ויהי" שאר לש ןיליפתהש ידכ – שאר לש
לש ןיליפתה ןדיצל ויהיש ךכל םיקוקז םהש ירה
לש ןיליפתה תשיבלב הוצמ שי ,השעמל ןכלו .די
.שאר לש ןיליפתה ומכ ,ןמזה לכ ךשמב די
םג םינינעה ינשב ךרוצ שיש ירה ,ריפש תקייד דכו .32
("ארבג"ה) חינמה םדאה דצמש המידקה ןידב ןה ,דחי
דצמש המידקה ןידב ןהו ,הליחתב ארמגה ירבדכ –
םנמא יכ .ארמגה תנקסמכ – ("אצפח"ה) םמצע ןיליפתה
דצמ לבא ,ןבומכ ,רתוי קזח אוה "אצפח"ה דצמש רשקה
שאר לשו די לש ןיליפתה תא חינהל קיפסמ הז רשק
ךיניע ןיבש ןמז לכ" לש ןינעה םייקתמ זא םגש ,תחא תבב
וזו ;די לשה תא םידקהל אקודב חרכה ןיאו ,"םיתש ויהי
,"ארבג"ה דצמש המידקה ןיד ,ןושארה ןינעבש הפסוהה
לש ןיליפתה תא םידקהל אקודב שיש איה ותועמשמש
.שאר לשה תא חינהל ("רדהו") ןהירחאל קרו ,די
דומילה תא האיבה ארמגהש רחאל םגש ,ראבתי הז יפלו
שי ןיידע ירה ,"םיתש ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ" – "ויהו"מ
ךדי לע תואל םתרשקו" לש הנושארה השרדב ךרוצ
הזב השקתהש המ האר) ."ךיניע ןיב תופטוטל ויהו רדהו
המכב שרופמ ןכו .(המ תוא ח ,ו ןנחתאו 'המימת הרות'ב
'יס םייח חרוא ז"ט .א"ס ג ללכ ש"ארה ת"וש) םיקסופ
.(דועו .ב"יס הכ 'יס ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש .ד"קס הכ
ירבד תא
33
יבו'צוגורה ןואגה ץרתמ הז יפלו
תובשחנ שאר לשו די לש ןיליפתהש ,
34
תופסותה

35
ס"שב שרופמ ירה ,הרואכלו – "תחא הוצמ"
?תווצמ יתש ןהש
אוה תווצמ יתשל תובשחנ ןהש הז :אלא
םלוא ,די לש הרישקה תלועפ לע םירבדמשכ
דיה לע ןיליפתה לש ןמויק ךשמה לע םירבדמשכ
,המצע ינפב די לשל תובישח ןיא הז ןינעל ירה –
לש ןיליפתה תומילשב תפסותו טרפ איה אלא
(ה .רומאכ ,שאר
םג – די לש ןיליפתה תמדקה
דבעידב
'אצפח'ב רשק שי יכ ונרבסהש רחאל םג ךא
םיקוקז שאר לש ןיליפתה יכו ,ןיליפתה ינש ןיב
ירה ,םתומילשל עיגהל ידכ די לש ןיליפתל םה
שאר לש ןיליפתה םאה – רוקחל םוקמ שי ןיידעש
םמויק תא ,די לש ןיליפתה תייווה תא קר םיכירצ
החנהה תלועפב ךרוצ םהל ןיא לבא ,דיה לע
םיכירצ שאר לש ןיליפתהש וא ;אפוג הרישקהו
םגו ,די לש ןיליפתה לש החנהה תלועפ תא םג
.םתומילשב הפיסומ איה
,
36
םיקסופה תקולחמ תא ונל ראבת וז הריקח
ינפל שאר לש ןיליפתה תא חינה םדאש הרקמב
ןיליפתה תא ץולחל וילע םאה – די לש ןיליפתה
ךכב ידש וא ,ןרדסכ חינהל רוזחלו שאר לש
םהו די לש ןיליפתה תא חיני וישכע אוהש
תלועפש תורמל ,שאר לש ןיליפתל ופרטצי
.רתוי תרחואמ םהלש החנהה
.םש ןיליפת 'לה .33
.חס ה"ד א ,ול תוחנמ .34
.א ,דמ תוחנמ .35
םש םהרבא ןגמ .ד"קס ד"פרתס םייח חרוא ז"ט .36
.דועו .ה"קס
18
קר םיקוקז שאר לש ןיליפתהש דמלנ םא
םנמאש ירה – די לש ןיליפתה לש םתייווהל
תחנה תא םידקהל הליחתכל שרדנ ודיצמ םדאה
לש תומילשה ליבשב לבא ,די לש ןיליפתה
ןיליפתהש ךכב יד ("אצפח"ה) שאר לש ןיליפת
ךרוצ ןיא ,דבעידב ןכלו ,ודי לע םיחנומ די לש
תא חיני דימ אוהש קיפסמו שאר לשה תא ץולחל
;התומילשל שאר לשה תוצמ עיגת ךכו ,די לשה
םיכירצ שאר לש ןיליפתהש ףיסונ םא םלוא
היהתש ידכו ,די לשה לש החנהה תלועפ תא םג
םדוק תויהל הכירצ שאר לש ןיליפתב תומילש
העיגמ ךכ אקודו ,די לש תמדקומ החנה תלועפ
בכעמ הז רדס יזא - התומילשל ןיליפתה תוצמ
תא ץולחל םדאה קקדזי הזכ הרקמב ןכלו ,אוה
.
37
ןרדסכ חינהל רוזחלו שאר לשה
*
וקלחנ וז הריקח לש הדוסיב יכ ,ראבמ יברה
.אתליכמהו ארמגה
תולתה ןיד תא תדמול ארמגה ,ונרכזהש יפכ
םתרשקו" קוספהמ שאר לשהו די לשה ןיבש
רפסבש "ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ךדי לע תואל
ןיבש ןמז לכ"ש םידמול "ויהו" הלימהמ ,םירבד
םעפה וניא הז קוספ םלוא ;"םיתש ויהי ךיניע
םעפה .ןיליפתב וניווטצנש הרותב הנושארה
םדקומ ןיליפת לע יוויצה רמאנש הנושארה
,אב תשרפב ,םירצמ תאיצי תעב דימ ,רתוי הברה
ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו" :רמאנ םש
."ךיניע
המידקה רדס תא םידמול אתליכמב ,ןכאו
תואל ךל היהו" :קוספ ותואמ רבכ ,ןיליפתה ןיבש
לש ןיליפתש ןמז לכ - ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע
.ו"ס ה"כס םייח חרוא (ק"שרהל) םייחה רפס םג האר .37
.ט"כקתס א"ח ז"בדרה ת"וש
תוצמ :ורמא ןאכמ .שארב שאר לש ןת – דיב די
ןתונ ךכ רחאו די לש ןתונ ןתונ אוהשכ ,ןיליפת
רחאו שאר לש תא ץלוח ץלוח אוהשכו ,שאר לש
."די לש ךכ
תא תדמול ארמגה עודמ ?לדבהה דוסי והמ
קוספה – רתוי רחואמ קוספמ אקוד תולתה ןיד
וליאו ,םירבד רפסבש "ךיניע ןיב תופטוטל ויהו"
יוויצהמ רבכ ומצע הז ןיד תדמול אתליכמה
?אב תשרפבש ןיליפת לע ןושארה
םיקולח אתליכמהו ארמגה ןכאש ,אלא
:
38
הריקחה התואב
ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ" :ודמל ארמגב
שאר לש ןיליפתה ,ארמגה יפל :רמולכ ."םיתש
,די לש תמדקומה הרישקה תלועפל םיקוקז םניא
לש ןיליפתה לש םתייווה תא םה םיכירצ םהש לכו
תא תועטב חינה םדא םא ,רומאכ ,הז יפלו – די
רקיעהו ,םצלוחל חרכומ וניא ,םדוק שאר לשה
;די לשה תא םהילא ףרצי וישכעש
לכ" :הנושלב השיגדמ אתליכמה םלוא
.שארב שאר לש ןת – דיב די לש ןיליפתש ןמז
ןתונ ןתונ אוהשכ ,ןיליפת תוצמ :ורמא ןאכמ
ץלוח אוהשכו ,שאר לש ןתונ ךכ רחאו די לש
,רמולכ ."די לש ךכ רחאו שאר לש תא ץלוח
קר הניא די לש ןיליפתה לש תמדקומה החנהה
ויהי אל שאר לש ןיליפתהש ידכ יעצמא רותב
אלא – ("םיתש ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ") 'דבל'
העיגמ אקוד ךכ ,המצעלשכ הרטמ הב שיש
רשאכ אקוד – התומילשל המצע "ןיליפת תוצמ"
תא ךכ רחא קרו די לשה תא לכ םדוק םיחינמ
ירפסה תטיש ,תישילש הטיש הז ןינעב שיש ,ריעהל .38
ארמגה ןיב 'תעצוממ' הטיש ןיעכ איהש ,םש ןנחתאו 'פב
יטוקל'ב – הבחרהב וז הטיש רואיב האר .אתליכמהו
.םש 'תוחיש
19
רוזחל םדאה ךירצ דבעידב םג ןכל .
39
שאר לשה
.הז רדס יפל אקוד םחינהלו
:דומילה רוקמב לדבהה םג ןאכמו
םעפהמ קר תאז םידמול ,ארמגה יפל
,ןיליפתה תוצמ לע הרותה הווצמ הבש תישילשה
,ןיליפת תוצמ םצעמ קלח הניא תולתהש ןאכמו
;"םיתש ויהי ךיניע ןיב"ש ידכ ,ףסונ ןיד אלא
ןיליפתה ינש ןיב רשקה ,אתליכמה יפל םלוא
ידוסיו ירקיע ןיד אוה ,םתמידק רדסב אטבתמה
הרותה ןכלו ,תיללכה "ןיליפת תוצמ" ךותב
תוצמ לע יוויצה רמאנשכ דימ ותוא תדמלמ
.הנושארה םעפב ןיליפת
:
40
םיבותכה תונושלב קייודמ םג הז לדבה
קוספהמ המידקה רדס תא תדמול ארמגה
,"ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ךדי לע תואל םתרשקו"
תאו ,ןיליפתה יתש ןיב לדבהה תא שיגדמה קוספ
(א :םינוש םיטפשמ ינשל םיקלוחמ םהש הדבועה
ןיב תופטוטל ויהו" (ב ,"ךדי לע תואל םתרשקו"
םידקהל ךירצש ןאכמ םידמולשכ םג ,ןכל ."ךיניע
תוצמ םצע לע ףסונ ןיד והזש ירה ,די לשה תא
ויהי ךיניע ןיב"ש ידכב יעצמא קר אוהו ,ןיליפתה
;הזמ הז םידרפנ םה ןיליפתה םצעב יכ ,"םיתש
היהו" קוספהמ תאז תדמול אתליכמה םלוא
ובש קוספ ,"ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל
דחי ןהיתש לעו ,ןיליפתה יתש ןיב לדבה ןיא
רבחמה תטיש םעט רתוי בוט ןבוי ,וז ארבס יפל .39
,ריעהלו .דבלב תחא הכרב ןיליפתה יתש לע םיכרבמש
,וז תא וז תובכעמ ןניא ןיליפתה םנמאש תועיד ןנשיש
דבל וחינהל לוכי אוה םהמ דחא קר םדאל שי רשאכו
תא םדאה תושרב שי רשאכ לבא ,םתווצמ תא םייקלו
אבוה) וז תא וז תובכעמ ןכ םהש ירה ןיליפתה יתש
'יס א"ח עורז רוא .א"כס ןיליפת 'לה םייח תוחראב
רתוי דוע שגדומ הזבש – (גנק 'יס ק"מס תוהגה .העקת
.ןהיניב רשקה
.35 הרעה 56 'ע ,ט קלח 'תוחיש יטוקל' םג האר .40
לע ןאכמ םידמולשכ ,ןכל .
41
דחא "היהו" רמאנ
ןיב קזח רשק שיש ןפואב הזש ירה ,המידקה ןיד
וליפא שרדנ םהיניבש רדסה ןכלו ,ןיליפתה יתש
(ו .דבעידב

ינש ,ןינעה לש ימינפה ןכותה תניחבמ
:הזב הז םייולת וללה םילדבהה
תודמה תדובע אוה ןנינע די לש ןיליפתה
דגנכ עורזה לע ןתוא םיחינמ ןכלו ,בלבש
אוהש בלה" תא ה"בקל דבעשל ידכ ,בלה
שאר לש ןיליפתה וליאו ;"תוואתה רקיע
ןיחינמ ןכלו ,לכשהו חומה תדובע אוה ןנינע
ךורע ןחלוש) "חומה דגנכ שארה לע" ןתוא
.(ה ףיעס הכ 'יס םייח חרוא
שי יכ – ולאמ ולא ןיליפתה ונתשנ ןכלו
לכשה לע םיעיפשמ ובש ןפואה ןיב לדבה
לע םיעיפשמ ובש ןפואה ןיבל חומבש
:בלבש שגרה
ךרדב איה רבד לכב לכשה לש הסיפתה
לכשה .םיטרפו תוקלחתה ידי לע ,תרדוסמ
קדוב ,םיקלחל ודירפמו ןויערה תא חתנמ
ךרדב אקודו – דרפנב קלח לכ הוושמו
תא לבקל ,ענכתשהל םא טילחמ אוה וז
לכשה .[אל וא] ונממ עפשומ תויהלו ןויערה
'ללכ' תניחבב אוהשכ רבד לבקל לגוסמ וניא
קלחתמ אוה רשאכ אקוד אלא ,טשפומ
.םינושה ויטרפל טרפתמו
שאר ףוס – ן"רב אבוה – רואמה לעב ירבדב הארו .41
.הנשה
20
'ענכשל' ודעונש ,שאר לש ןיליפתה ןכל
תוקלוחמ תואב ,שארבש לכשה תא
תיבב השרפ לכ :רדוסמ רדסב תוטרופמו
םיתב העבראב תוישרפ עברא ,רחא
;םידרפנ
ךרדב אקוד איה בלה לש הסיפתה םלוא
זכרתמש בהלנו רעוב שגר ,ללוכ שגר לש
תושגרתהו תולעפתה ,תחא הדוקנ ביבס
םיטרפב קמעתמ וניא בלה .םילבגומ יתלב
רבדה תא האור אלא – רבד לכ לש םינטקה
.תקלחתמ יתלבו תללוכ טבמ תדוקנב
ןניא ,בלה דגנכש ,די לש ןיליפתה ןכלו
תודחאתמ אלא ,םיתב עבראל תוקלחתמ
יטוקל ק"הס פ"ע) ...ללוכו דחא תיבל
(ךליאו 27 'מע ,ט"ל קלח תוחיש

ימינפה ןכותה יפל בטיה ןבומ הז רואיב םג
:תווצמה לש
לע לועפל אוה ןנינעש ,שאר לש ןיליפתה
תייווה םצעב איה ןהבש הוצמה ,שארבש חומה
ןכות תא תחקל ךירצ םדאה .שארה לע ןיליפתה
ןכותש ךכל גואדלו ,ודוחיו 'ה תדובע ,ןיליפתה
.עיפשיו רודחי ,ושאר לע חנומ היהי הז
לע לועפל תונווכמש ,די לש ןיליפתב לבא
ןיליפתהש םדאהמ שורדל רשפא יא ,בלה שגר
ןיא ,םדאה ינב בור לצא .ובלב תועובק ויהי ןכא
לש תיעבטה הכישמה תא ירמגל לטבל תורשפא
לש ובל ןיאש עודיכו ,הזה םלוע ינינעל בלה
הזה םלוע תוואתמ ובל ךפהל" ותושרב םדאה
קרפב אשידק אינתה ןושלכ) "תמאב 'ה תבהאל
.(זי
דובעש ונייהד – די לש ןיליפת תוצמ ןיא ןכל
השעמ קר אלא ,"חנומ היהיש" – בלה תוואת
לוכי םדאה ןיאש תורמל :תרמוא תאז .הרישקה
,תמאב 'ה תבהאל םלועה תוואתמ ובל תא ךופהל
לכב ,'ה תבהאל תוידימתב דבעושמ היהיש
טולשל ,הייפכ ךרדב ,ובל תא רושקל וילע תאז
לא חכה ןמ ותוואת תא איצוהל אלש ומצע לע
.
*
לעופה

התועמשמל וז ארבס "םגרתל" הצרנ םאו
:ךכ רמאנ ,תימינפה
ןיליפתה תא שי .'ה תדובעב םיקלח ינש םנשי
עוציבהו בלה תוואת תייפכ תא תולמסמש די לש
תא תולמסמש שאר לש ןיליפתה תא שיו ,ישעמה
לכ םידמוע וללה םיקלחה ינש .הנבההו דומילה
.תולתו רשק םהיניב ןיאו ,ומצעל דחא
די לש ןיליפתה תא םידקהל ךירצש הז
ןיד ,םדאל הארוה אוה – תישעמה האריה –
הניחבמ – וללה םיקלחה ינשש תורמל :'ארבג'ב
הזב הז םייולת םניא - 'אצפח'ה ,תיביטקייבוא
שרדנ ודיצמ םדאהש ירה ,ומצעל דמוע דחא לכו
תישעמ הניחבמ 'ה תארי לש קלחה תא םידקהל
קלחב קסעתהל ךכ רחא קרו – די לש ןיליפת –
ותארי" .שאר לש ןיליפת – הנבההו דומילה לש
."ותמכחל תמדוק
ג"ח) 'קה רהוזב אתיאד אהמ ריעהל :ל"ומה תרעה*
רשוקה לבחכ םה ןיליפתה תועוצר תרישקש ,('א ,ג"פר
.יעבדכ גהנתמ ז"יעו ,תועוצרב – ר"הציה הז – בלכ
ת"הוא) תודיסחה תרותב מ"כב אבומהמ כ"ג ריעהלו
'יה דגנכ םה ןיליפתה תועוצרש (דועו ח"כרת 'ע בקע
.תוריפס
21

יפל בטיה תראובמ תווצמה ןיב וז תולת םג
:םינינעה תוימינפ
בלה תוואת תייפכ ,'ה תארי לש תובישחה
םדאהש קר השוריפ ןיא ,די לש ןיליפתב תגצוימה
תדובעש תורמל ,םימש תאריל שרדנ ודיצמ
,שאר לש ןיליפתב תגצוימה הרותה דומיל ,לכשה
;הידעלב םג בטיה תמייקתמ
דומילמ קלחכ תשרדנ האריהש ,איה תמאה
.הרותה דומילב תומילש הפיסומ איהו ,הרותה
תעשב םג אלא ,הרותה דומילל המדקהכ קר אלו
,לכשבש הדובעה םע דחיב ,אפוג הרותה דומיל
ןמז לכ" – תוואתה תייפכו האריה תויהל הכירצ
."םיתש ויהי ךיניע ןיבש
חרכומ ,יעבדכ היהת חומה תדובעש ידכ
,םויה לכ ךשמב דבעושמו "רושק" היהי ובל םגש
תוואת לע טלוש היהי אל םאש ,תוטשפב ןבומכ
ךכ אקודו ,חומה תדובעל לבלבי הז ירה ובל
."תמייקתמ ותמכח"
דומיל – שאר לש ןיליפתה לש "אצפח"ה
קר ותומילשל עיגמ – חומה תדובעו הרותה
םימש תארי ,די לש ןיליפתה תא ודיצל שי רשאכ
.בלה תוואת תייפכו

תוימינפ יפ לע םיראובמ ולא "םיניד ינש" םג
:(ךליאו 28 'ע ,טל קלח 'תוחיש יטוקל') םינינעה
ליחתמו אב םדאה רשאכ ,'ה תדובע תלחתהב
שגרה םלועו לכשה םלועש ירה ,ןיליפת חינהל
תוושהל רשפא יאו ,םידרפנ תומלוע ינש םה
– "ויהו" לש ןפואב איהש ,לכשה תגשה ןיב
ימשג אוהש ,בלב 'ה תדובע ןיבל ,תידימת היוה
ןיב הקולח שי .תלבגומ וילע העפשההו ירמוחו
;'שאר'ל 'די'
ירה ,ותדובעב הלעתמ םדאה רשאכ םלוא
,שגרה םלוע הבש תילענ הגירדמל עיגמ אוהש
אלא ,ומצע ינפב ןינע דוע םניא ,בלבש תודמה
חומבש לכשה תגשה םע םידחאתמו םיררגנ םה
'די'ה ןיב הקולח ןיא רבכ זא .דחא רבדל םישענו
תגשהב קלחו טרפ תישענ 'די'ה אלא ,'שאר'ל
רבד הזיא תגשה" :תודיסחה ןושלב] .'שאר'ה
קבדנ םדאהש ןפואב איה לכשה תוימינפ דצמ
ךרדב תוררגנ תודמהש ןפואב ,ותואיצמ לכב הזב
תדובעל תולפטנ תודמה" – "הגשהה רחא אליממ
םג האר) קומע ןינעהו .["ןהירחא תוררגנו ןיחומה
.("ןיליפתב 'תולוגס' יתש" :תרגסמב

?םינינעה תוימינפב וז הטיש לש רואיבה המ
םידקהל ךירצ ודיצמ םדאה יכ ןיבהל רשפא
ןיבהל םג רשפא ;לכה ינפל םימש תאריה תא
תארי לש הדומצ 'הכימת'ל קוקז הרותה דומילש
םיעיגמ םניא שאר לש ןיליפתה ןכלו ,םימש
.םמע ויהיש די לש ןיליפת ילב םתומילשל
תא שאר לש ןיליפתה הכירצ עודמ םלוא
?די לש ןיליפת לש תמדקומה החנהה תלועפ
לשה ינפל שאר לשה תא תועטב ונחנה םא עודמ
רשאכ םג ,הוצמה תומילשב רסח היהיש ירה ,די
?ןדיצל ןכ םג די לשה תא ונחנהו ונמלשה דימ
ןיליפתב תימצע הלעמ שיש ונדמל ןאכמ
לש תומילשהו ,שאר לש ןיליפתל סחיב די לש
תא "םישיגרמ" ןכא רשאכ קר איה ןיליפתה תוצמ
רבד ,שאר לש ןיליפתה לע די לש ןיליפתה תלעמ
.שאר לש וזל החנהה תלועפ תמידקב אטבתמה
תוואתה תייפכ אוה םנכותש ,די לש ןיליפתה
לוטיבה תדוקנל יוטיב םהב שי ,בלבש תודמהו
תא הפוכ םדאהש ךכב תאטבתמה ,ארובה יפלכ
ןכ אל ;ונוצר דגנ ,ויתוואת לע רבגתמו ומצע
22
איהש ,הגשההו חומה תדובע ,שאר לש ןיליפתה
הב אטבתמ תוחפו ,גונעת הב שיש המיענ הדובע
.ה"בקה יפלכ טלחומה לוטיבה
בוט םש לעבה רמאמב שגדומ הז ןויער
תא ראבמה – (בצ 'יס תופסוה ,'בוט םש רתכ')
ןיליפתה תחנהב ,שאר לשל די לש תמידק רדס
:לוכיבכ ה"בקה לש
רמאמכ ,לארשי םע םה ה"בקה לש ןיליפתה
ביתכ המ אמלע יראמד ןיליפת" :(א ,ו תוכרב)
ךותבו ."ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו – והב
זמרמ "די לש"ה ירה – לארשי םע – ולא "ןיליפת"
ילעב לע זמרמ "שאר לש"הו ,םיטושפ םישנא לע
הדובעהש ירה הלעמלש ןיליפתה תחנהב .הרות
תמדוק ,םיטושפ םישנא לש וז ,לוע תלבקב
תעידיב ןיחומה ילעב לש םתדובעל תילענו
.הרותה תגשהו
תלפוכמו הלודג הוצמ
הלידגמ ,תווצמ יתשכ ןיליפת לש הרדגהה
תווצמב םיברה יוכיזד תובישחה תא הליפכמו
םיברה יוכיזב ןאכ רבודמ אל – רשאב ,ןיליפתה
.תווצמ יתשב אלא ,דבלב תחא הוצמב
,'ןיליפת עצבמ' לע וניבר זירכה רשאכ ,ןכאו
ג"ירת םימייק ירה :הלאשה הילאמ הררועתה
ןיליפת תוצמ תא אקוד דחייל עודמ – תווצמ
?תווצמה לכ ךותמ
קלח 'תוחיש יטוקל') וילאושל בישה ךכ לע
- המצע הרותב אוה ךכל דוסיה :(272 'ע ,ו
דמעמ הל הנתנו וז הוצמ הדחייש איה הרותה
ךל היהו" :(ט ,גי אב) בותכה רמוא ךכ .דחוימ
היהת ןעמל – ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל
ןישודיק) הז קוספמ ודמל ל"זחו ."ךיפב 'ה תרות
."ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" :(א ,הל
םייוטיב וניצמ ןהבש תווצמ דוע שי ,םנמאו
ןיליפתל הרותה לכ לש 'שקיה'ה לבא – םימוד
הכלה ונממ םידמל ןכש ,דחוימ ףקות וב שי
ןיליפת המ" :ל"זח ירבד ךשמהכ] השעמל
ףא ,תורוטפ םישנו אמרג ןמזהש השע תוצמ
.["תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכ
תליחתב דימ יברה בישהש וז הבושתל ףסונב
ד"וי תחיש) דוע ףיסוה ןכמ רחאל ירה ,'עצבמ'ה
הוצמב קר רבודמ אל תמאבש ,(ט"כשת טבש
.תווצמ יתשב אלא ,ג"ירתה ךותמ תחא
ל"זח ירבדב ןיינעמ זמר שריפ ,וז ךרדבו
:םירומאה
אוה ןיליפתה לש שקיההש ןויכ ,הרואכל
ןמזהש השע תוצמ ןיליפת המ"] הרותה תווצמל
ןמזהש השע תווצמ לכ ףא ,תורוטפ םישנו אמרג
ל"זח םיטקונ עודמ - ["תורוטפ םישנ אמרג
לע] "ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" םנושלב
,["ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל" :בותכה ןושל דוסי
?"ןיליפתל תווצמה לכ ושקוה" אלו
יתש הכותב תללוכ ןיליפת תוצמש ,אלא
תווצמל ץוחמש אצמנו ,ג"ירתה ךותמ תווצמ
,הרשע תחאו תואמ שש דוע םימייק ןיליפתה
:ןיליפתל הרותה השקוהש והז .תווצמ א"ירת
,הרשע תחאו תואמ שש אירטמיגב "הרות"
לש תווצמה יתשו – (ב ,גכ תוכמ) ל"זח ירבדכ
רפסמב םהש ,תווצמה רתי לכל ושקוה ןיליפת
."הרות" ןינמכ ,הרשע תחאו תואמ שש
תוחיש םוכיסו אלפנה רמאמה בתוכל ונתדות *
ק"האמ סצייר 'יש לדנעמ םחנמ ברה ח"הגה – שדוקה
.א"בבות
.ל"ומה י"ע םילק םייונישב הזב ספדנ
23
,'וגו םהרבא לומינ הזה םויה םצעב
המ ינפמ ,םירפסב רכזנש אישוקה ןיבהל
רחאמ םדוק ומצע תא םהרבא למ אל
הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ םייקש
ךירצ הז ןיבהלו .ןילישבת בוריע 'יפאו
ביתכ הנהד ,הלימה ןינע הליחת םידקהל
ונל הלעי ימ רמאל איה םימשב אל
.'יוה תובית יפוסו הלימ ת"ר המימשה
תא םתלמו ביתכ הליחת הנהד ,ןינעהו
.ךבבל תא א"ה למו ביתכו םכבבל תלרע
הטמלמ איה תחא הלימ 'יחב 'ב שיש 'יפו
בלה תלרע תא לומל ונא םיכירצש הלעמל
דע תבשו בותכש ומכ הבושתה ןינע אוהו
ורמאו ,תווצמהו הרותה םויקב ךיקולא 'יוה
םאו ןילאגנ הבושת ןישוע לארשי םא ל"זר
ביתכ תוילג ץובק רחאו .ןילאגנ ןיא ואל
אוהו ,'וכ ךביטיהו ץראה לא ךאיבהו
ךבבל לא 'ה למו הטמל הלעמלמש הלימה
ךבוט בר המ 'יחב ךיתובאמ ךביטהו והזו)
לוהמ דלונש השמב יכ ,'וכ תנפצ רשא
ונייהו ,('וכ אוה בוט יכ ותוא ארתו ביתכ
הלעמל הטמלמש הנושאר הלימ 'יחבש
אתורעתאהו,אתתלד אתורעתא איה
תא 'ה למו תניחב יוליגה אוה אליעלד
.'וכ ךבבל
היהיש תאזה הינשה הלימ לע הנהו
הרותה םויק רחאלו תוילג ץובק רחאל
ישאר הימשה ונל הלעי ימ ביתכ הלוכ
,הרותה 'יחבמ הלעמל איהש הלימ תובית
איהש איה םימשב אל רמאנ הרותה לע יכ
ארמגב רכזנכו ,אקוד הטמל תלפשנ
לוק תבב ןיחיגשמ ןיא עשוהי 'ר רמאש
הטמל םא יכ םימשב הרותה ןיאש ינפמ
דוי 'יוה םש יכ 'יוה תרות 'קנו .הנמיה
,ה"עאא תלימ תודוא עובשה-תשרפ םויסב רפוסמה םע רש קב
"רוא הרות" ק"הס– "השרפ עשידיסח"ה ךותמ רצק רמאמ הזב אבומ
.ךל ךל 'רפ םויס ,ע"נ ע"ושהו אינתה לעב ר"ומדא ק"כל
ומצע תא ה"עאא למ אל המ ינפמ תודיסחה ד"ע אלפנ רואיב ,אוהו
?הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ םייק ירהו הווטצנש םדוק
הלימב תוגרדו תוניחב 'ב
24
לעש ,'וכ הכשמה 'ו תוטשפתה 'ה םוצמצ
ל"נה הלימ לבא .הטמל הכשמנ הז ידי
ישארב איהש דע 'יוה םשמ הלעמל איה
לעו ,תובית יפוסב אוה 'יוה םשו ,תובית
הלעמלו .המימשה תגרדמו 'יחבמ איה ןכ
תניחבמ הטמל הלפשנש הרותה תניחבמ
הלודג ל"זר ורמא הז לעו .ולא םימש
.תותירבהרשע שלש הילע ותרכנש הלימ
הלימה תניחב איה הלימ הלודג ,שוריפ
שדקמב ןייע) הטמל הלעמלמש הלודגה
יטוקלבו ב"ע ג"לרד ג"ח רהזה לע ךלמ
םישודק תשרפ {ל"ז י"ראהל} הרות
לומיש (הלימ הלודג ןינעמ תוצמ ימעטב
.תותירב ג"יב התרכנ ןכלו ,ךבבל תא 'ה
אוה תירב תתירכהןינעש עודיכ ,שוריפ
'ב ךרד לע ,תעדהו לכשה ןמ הלעמל
תויהל תירב תתירכ םישועש םיבהוא
תויהל חרכויש ונייהד הז תא הז םיבהוא
הבהא ולצא ךשמנ היה אל םא ףא ובהוא
לכמ ,תעדהו לכשה דצמ כ"חא וילא וז
הניחבב הבהאל ומצע תא חירכמ םוקמ
.תעדהו לכשהמ הלעמלש
תניחב הכשמהו יוליג תויהל ידכ ךכו
בר המ 'יחבב אוהש) ל"נה הלודג הלימ
םימחרה תודימ ג"י ידי לע אוה ,('וכ ךבוט
איה ךכלו ,לכשהו המכחהמ הלעמל ןהש
רובעי דע 'יפ ,'יוה םש תניחבמ הלעמל
ג"יב םגו) 'יוה םשמ הלעמלשתניחבב
.('וכ רובעיו ביתכ םימחרה תודימ
לכ םייק םהרבאש ןינע ןבוי הזב הנהו
םייק אלו הנתינ אלש דע הלוכ הרותה
התואל עיגהל הצרש ינפמ ,הלימ תוצמ
ךכלו .הטמל הלעמלמש הלודג הלימ
התואמ הטמלש הלוכ הרותה לכ םייק
הלודג הלימ התואל הכז כ"חאו הלימ
םהרבא לומנ בותכש והזו .הלעמלמש
הליחת ש"מכ ,ומצע תא למיו ביתכ אלו
יתכד ופסכ תנקמו לאעמשי תלימ יבג
הטמלמש הלימה איהש יפל ,'וכלמיוב
לבא .םכבבל תלרע תא םתלמו ביתכדכ
תא 'ה למו תניחב יוליגל הכז םהרבא
.'וכ םהרבא לומנ רמאנ ןכ לע ךבבל
שוריפ ,לומנ הזה םויה םצעב והזו
אוה הזה םויו ,הזה םויה לש תוימצעב
.'וכ בוט ולוכש ךורא ולוכש םויה
ותוא ונייה הזה םויה לש תוימצעהו
יוליג אובל דיתעל 'יהיש לודגה יוליגה
זא ,הזה םויה לש םצעה םצעה תניחב
.'וכ םהרבא לומנ
25
.םיקידצ ירבק לע תוחטתשהה ןינע ןיבהל
המכ הזב שי רבקה לע תוחטתשה ןינע הנה
'ה הזב שי ללכ ךרדבו ,םינוש םינפואו תוגירדמ
...תוגירדמ
םיגהונ ,ה"ר 'לה ע"ושב רכזנ כ"ג אוה ,'בהו
.'וכ םינונחתב םש תוברהלו תורבקה לע ךליל
םוקמ אוה תורבקה תיבד םושמ םעטה םשו
שודק םוקמ אוה ךכ ךותמו ,םיקידצה תוחונמ
שקביו .'וכו רתויב םש תלבקתמ הליפתהו ,רוהטו
ינכוש םיקידצה תוכזב םימחר וילא ןתיש ת"ישהמ
שודק םוקמהש 'אה :םימעט 'ב הזב שיו .רפע
יאדובש ,'בה .ותלפת םילבקמש םרוג הזו ,רוהטו
תוררועתה תמחמ רתויב 'יוצר הנווכב םש ללפתי
,'וכ ובל לא ןתי יחהו םושמ ,ל"נכ הבושתב בלה
.תלבוקמו 'יוצר ותליפת 'יהתש םרוג הזו
תוחונמ םוקמ לא םיכלוהש המ אוה ,'גהו
היכבה ררועמש ,המודכו 'וכ ודיחי ונב וא םהיבא
ותמש ומכ ירמגל בלה תוחיתפ השועו דפסההו
דצמ תמאב ובבל רבשנש ,שממ וינפל לטומ
תוכבל ובבל תדוקנ [ךות] דע עגנש שפנ תמגע
לע לבאתהש ה"ע וניבא בקעי ומכו . . ושפנ רמב
לע ושפנ רמב דימת הכוב 'יהש ,םיבר םימי ונב
.עודיכ ותאמ ללכ חכשנ אלש דצמ ונב תוקלתסה
ותאמ חכשנש י"פעא ,רבקה לא ותכילהב כ"ומכו
תוכבל לוכיש דע רכזנו רזוח כ"יפעא ,בר ןמז
ירמגל בלה תוחיתפ הזב םרוגו ,דאמ ושפנ רמב
רבשנ בלב כ"ג שממ ויאטח לע תוכבל לכויש
הבושת ידיל אובל לוכיו ,הבר 'יכבבו הכדנו
...עודיכ המילש
ירבק לע םיכלוהש המ אוה ,'דה הגירדמהו
םתויהב םתוא םיריכמו םיעדוי ויהש םיקידצה
ןימאמ 'יהש ותנומא ףקות דצמ יזא ,'וכ םייחב
שודק יקלא שיא אוהש ,ותויח םייחב ודועב וב
ותויח םייחב ותויהב ולצא סנכנ 'יהשכו ,ול רמאי
'וכ ודובכ לכיהל סנכנשכ ותואיצממ לטבתמ 'יה
ענכנו ששובתמש ,הענכההו השובה לדוג דצמ
אלו שממ םמוד ןבאכ השענש דע קידצה ינפמ
ש"מכ לוטיבה תותימא והז יכ ,'וכ רבדל לוכי
םוקמ לע ךלוהשכ כ"ומכו ,'וכ חתפת יתפש ינדא
הנה . . 'וכ תאש רתיב םש לטבתמ ושדק תחונמ
,קידצה תוחונמ תשודק םוקמ לא אובישכ יאדוב
לופת ,רוהטהו שודקה וינפ תומד וינפל רייצמו
ז"יע אובל אוה לוכי םג . . דחפו התמיא וילע
.שממ האליע האריו תואיצמב לוטיב 'יחבל
הרעהב רודיסב רכזנה איה האליע הארי ןינעו
הארי איה האליע האריהש ,תוצח ןוקית לש
םדאמ שייבתמה ומכ ,תשוב תארי איהו תימינפ
אוה קידצה יבגל וכרע תולפש ינפמ ,קידצו לודג
.אוה בשחנ אלכש דע ירמגל ותואיצממ לטבתמ
א"כ לוכיש ז"כמ ןבומו ראובמש פ"עא הנהו
חור 'יחבמ םתרותו םקלח לבקל םידימלתה ןמ
ביבס טשפתמ ע"ג רואש י"ע אוהש מ"כב םבר
ותחונמ םוקמ לא עסיל צ"א כ"או ,דחא לכ
אל םא אוה ז"כ הנה ךא ,ורבק לע םש חטתשהל
ומכ ובר לא הבר הבהא תורשקתהה לבח קספנ
'יוה תדובעב גהנתמו ,ותויח םייחב ודועב 'יהש
ולכוי כ"ע ,ובר והרוה רשא יפכ הנומאבו ר"האב
לבא ,םש ש"מכו םבר חור 'יחבמ םקלח לבקל
תודרט דצמ הבהאה תותובע ילבח ו"ח קספנ םא
טעמכ רשא ,םיימשג םינינעב ז"הוע ינינעב ןמזה
םהילע עיפוה רשא ר"יואו ותרות רוא הבכנ
תובכל לכונ ןמז ךשמבש דע ותויח םייחב ודועב
,עודיכ ירמגל ותויח םייחב ודועב חכשנ תויהלו
ותויח םייחב ודועב םג [דימת] ךירצ 'יה הזלש
'תוחטתשהה סרטנוק' ךותמ םיעטק המכ הזב אבומ ,'טנוקה תומילשל
ןינעב רבדמה ,ה"ללקוצז רעבוד יבר ,יעצמאה ר"ומדא ק"כל סחוימה
:םיקידצ ירבק לע תוחטתשהה לש התלעמו התובישח
26
,ח"אד אקוד ויפמ עומשלו דימת ברה ינפ לבקל
המוד וניא כ"פעא ,םיבותכב המה וירבדש פ"עאו
וינפ תראה יכ ,אקוד וינפ תייארמ קוחרמ העימש
םיבוט דחאכ םהינשו ,םירבד תלבקמ רתוי הלודג
הבר הבהאה תורשקתה זועו ףקות וילא םימרוגו
קובדה לכ ל"זרמאש והזש .האלפנ הקושתב
. . . הניכשב וליאכ ח"תב
ובר ינפ ליבקהל םדא בייח ל"זראמ והזו
ובר חורמ רוא תפסות לבקמ אוה זאש יפל ,לגרב
תנתונה איהש ,זע רתיו תאש רתיב זא ריאמש
קזחתמ תויהל ומעמ ותודרפתה ירחא זועו חכ
לביק רשא יפכ האריו הבהאב 'יוה תדובעב
הזל 'יארו .אקוד וינפ תראה חכמ לכהו ,וברמ
ודועב 'יפא וברמ בר ןמז קחרתמ רשאכ ,אוה
הבר הבהאה תורשקתה לבח קספנ יזא םייחב
,'יוה תדובעב הבר הבהאב ותגירדממ לפונו
והזו .עודיכ םישנא המכב הז הרקמ הרקי רשאכו
יפמ ח"אד עומשל דימת םיעסונה םעט תיתימא
שיו םיבותכב וארו ועמש רבכש פ"עא אקוד םבר
ברה ינפ לבקל דימת םיעסונ כ"פעא ,'וכ םתא
תולגל תוריבסמ םינפ תוריאמ םינפ רוא תפסותב
םשפנ ריאמ ז"יע יכ ,'וכ תמא תרות רוא םהל
תורשקתה י"ע יכ ,'וכ האריו הבהאב 'יוה תדובעב
ש"מכ קידצה לש שפנב ושפנ רשקנ הבר הבהאה
יבגל ךרע ול ןיאש פ"עאו ושפנב הרושק ושפנו
פ"כע ול שי תוכיישו ךרע הזיא מ"מ ,ברה שפנ
הזיא ול שי יאדוב] וב ןימאמו וילא רשוקמש ןויכ
ל"נכ ובר חורמ וקלח לבקל לוכי ז"יעו [תוכייש
.ל"דו
רשאכ ו"קו ש"כמ רשא פ"כע ז"כמ ןבומ הנהו
הנומא םהש ולש םייחש פ"עא ,יח לכל םייח קבש
םילכויו ,תומלועה לכב םיאצמנ האריו הבהאו
ןמז ךשמב מ"מ ךא ,'וכ םקלח לבקל םידימלתה
לוכי הסנרפה קחודו ץחלב יאנפה תדרטו בר
,םידימלתה ןמ ירמגל ותדובעו ותרות רוא תובכל
ותחונמ םוקמ לא עוסנל אוה חרכהה ןמ ,ןכל
לכו לכמ [ירמגל] קספנ אל ןיידע יאדוב יכ קומע
קיבשד החור 'יחב אוהשכ ומישר הזיא ראשנ קר
לא עסיל םדאל שיש ןוצרה ןינע אוהו . . . הווגב
יכ הבהאה תא ררועל ידכ קידצה תחונמ םוקמ
הזל ןוצר םג ול 'יה אל ירמגל ו"ח קספנ 'יה םא
ררועל אוה לוכי יווגב קיבשד הז חור הככו ,ללכ
הענכהו הבר הבהא זועב שדחמ ובר חור [תא]
םהש וללה תודמ 'ג לבקל הלודג העיגיו המוצע
ובר והרוהש ומכ ל"נכ האריו הבהאו הנומא
...ל"נכ
דוסי אוה ,םש לבקתמ הלפתהש הז רבדו
םשל עסיל םילוכיש 'יוה שקבמו שרוד לכל ןבומ
,אבלד אקמועמ הלודג הנווכב םש ללפתהלו
ותלפת םש לבוקי יאדובש חוטב ובל ןוכנ 'יהיו
,םירבד 'בל םרוג הזה 'ודקה םוקמה יכ ,ל"נכ רהמ
הנומאה חכ דצמ ותלפתב ובל תא םש ןווכיש 'אה
'בהו ,ל"נכ דחפו התמיא וילע ליפתש הקזחה
לכל 'יפא והזו ,ותלפת םש לבוקיש חטבומ 'יהיש
תמחמ קר והזש ודימלת וניאש ףא לארשי רב
רוא לא םירשוקמה וידימלתל ש"כו ,ל"נה םימעט
אלו וב ועדי אלש םתוא ףא םנמא .ל"נכ ותרות
םירפסב ודמלש קר ותויח םייח ודועב וב וריכה
ויז רואמ םינהנו ,וירחא הכרב חינהש םישודקה
והרוי רשאכ 'יוה תדובעב ז"יע םיקזחתמו ותרות
יאדוב 'וכ 'יוה יכרדב ךליל 'יוה תדובעב םירפסה
וילא תוכייש םהל שי יכ וידימלת 'קנ המה םג
םילבקמו אוהה קידצהב םינימאמ המה יכ .כ"ג
וניא וילא תוכייש ול ןיאש ימ יכ ותרות רוא ונממ
שיש א"מב ראובמש והזו) ללכו ללכ וב ןימאמ
םינימאמ םניאש םישנא כ"וכ ורודב קידצ לכל
,ללכו ללכ ונממ לבקל םיצור םניאו [ללכ] וב
וב קלח ול ןיאש יפל ונייה 'וכ ךפיהל הברדאו
'קה וירפסב םידמולה םתוא יאדובו . . . (ללכ
עשעתשמו והרוה רשא פ"ע 'יוה יכרדב םיגהנתמו
וידימלת 'רקנ םלוכ םה ותרות רואמ דואמ הנהנו
תורשקתהב ושפנ תא וילא קבדיל לוכיו שממ
.שממ םייחב ודועב ומכ המוצע
27
עגלייה רעד – ןי'זורמ לארשי יבר עדונה קידצה ריתוה םלועהמ ותוקלתסה רחאל
,ובס-בסמ השוריב וילא רבעש ןיליפת גוז ,ראשה ןיב ,הללכש הדבכנ השורי – "רעני'זור
םלואו .תושודקה ןיליפתל תואושנ ויה םלוכ יניעו ,ול ויה םינב השיש .שטירזממ דיגמה
בלל דואמ םירקי ויה םה ףאש םיצפח ראשו בר ךרע ילעב םירפס םג ויה ןיליפתה דצל
.םינבה
לש ויצפח ןיבמ וליאב קתפב םושרי םהמ דחאו דחא לכ יכ ,םיחאה וטילחה הליחתב
קלחל ךרדה אצמיתש רשפאו םיקתפה וקדביי ןכמ רחאל יכו ,דחוימב אוה הצור םהיבא
הנושארה םתנווכמ םהב ורזח ןכמ רחאל .םלוכ ןוצר תא עיבשתש ךרדב השוריה תא
.םימש ידיב – הטלחהה תא רוסמל וטילחהו
,השמ-דוד יבר לש וקלחב ןיליפתה גוז הלע לרוגבו םהיבא תשורי לע לרוג וליטה
יכ אצמנו םינבה לש םהיקתפ וקדבנ רתוי רחואמ יכ ,בגא ןיינעמ .בוקטרו'צמ יברה םימיל
ןיליפתב הכזיש דבלבו השוריב וקלח לכ לע רתוומ אוה יכ ,שרופמב בתכ השמ-דוד יבר
.תושודקהו תוסחוימה
וריהזמ אוהשכ ,לארשי יבר ונבל ןיליפתה תא רסמ השמ-דוד יבר לש ותוקלתסה ינפל
ויבא תריטפ רחאלש ,םעמ םרומו שודק שיא ,לארשי יבר .וניע-תבב לעכ ןהילע חיגשהל
ןיליפת חינהל יואר ,ותונתוונעב ,ומצע תא האר אל ,בוקטרו'צ ידיסח תדע תא גיהנה
.םירופיכה-םוי ברעבו םירופב – ןהב רטעתה הנשב םיימעפ קר .םוי לכב ולא תושודק
םיקזוקה אבצ .וריעל ץוחמ לארשי יבר ההש הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפשכ
.םשפנ לע וטלמנו ןוזמו םידגב טעמ הזפוחב וזרא םילהובמה ותיב ינבו ,ריעה לא ברקתה
.תושודקה ןיליפתל םינותנ ובילו וחומ ויה תעה לכ .ךרדב םהילא ףרטצה לארשי יבר
.ורעצ תא ליכהל השקתה – םהמע ןולטנ אל החפשמה ינב יכ ול ררבתהשכ
*
חילצי ירטסואה אבצהש הווקתב ,גרבמל ריעב טלקמ ואצמ ותחפשמו לארשי יבר
.ןוחצינ ירחא ןוחצינ ולחנ םיסורה לבא .םריעל בושל ולכוי םהו יסורה שבוכה תא ףודהל
.ןמרדור ןמלז 'ר תאמ רופיס ..."ונממ םלענו"
28
תגסל וצלאנ ותחפשמו לארשי יבר .עגפיהל םינושאר םידוהיה ויה ,ועיגה וילאש םוקמ לכב
.הניוול ועיגהש דע דועו דוע
רובעל ששח לארשי יבר .בוקטרו'צמ הז ללכבו היצילגמ םיסורה ושרוגש דע ופלח םינש
סרהה לע תועומשה ותעידיל ועיגה .בוקטרו'צל הניוומ םעפה ,םידודנה תכסמ לכ תא בוש
.םישנאה ורפיס ,שאב הלעוהו ברחנ לוכה .םיקזוקה םש וערזש ןברוחהו
-יפ-לע-ףאו .תושודקה ןיליפתה לע יוארכ רמש אלש לע וביל תא ואלימ םשא תושגר
.ועורזו ושאר לע ןחינהל ףאו בוש ןתוארל הכזי יכ הווקת לש ץוצינ רעב ןיידע וביל ךותב ,ןכ
םידמ שובל ,ידוהי לייח הניווב לארשי יבר לש ותיבב בצייתה המחלמה רחאל המ-ןמז
תקסעב ויבשמ ררחוש התע הזש המחלמ-יובש היה אוה .יסורה אבצה לש םיטפורמ
.תוביריה תונידמה ןיב הכרענש םייובשה-יפוליח
גוז הבו תיקש ןחלושה לע חינהו תוטשפב רמא ,"הדיבא-תבשה תווצמ םייקל יתאב"
תועמד .םהיתודג לע ולע ויתושגרו ךכ-לכ ול תרכוּמה תיקשב טיבה לארשי יבר .ןיליפת
היתועורזב תפסואה םאכ ,וחוכ לכב ןקשנו ןקביח ,ןיליפתב זחא אוהו ויניע תא ופיצה ליג
ותושגרתה רשפ לע ההות ,לייחה וב טיבה םמותשמ .ברקה-הדשמ םולשב רזחש בוהא ןב
.המוצעה
תסחוימהו השודקה 'הדיבא'ה ביט לע לייחל לארשי יבר רפיס העמק עגרנש רחאל
.וידיל ןיליפתה ולגלגתה דציכ ול רפסל וֹשקיבו ,ןדבואמ ליצהל הכזש
*
:הרצקב ותוא רפסא ינא לבא" ,לייחה רמא ,"ךורא רופיס והז
ונרבגות םיוסמ בלשב .ירטסואה אבצה לומ םיזע תוברק המכב ףתתשה ילש דודגה"
ונעגהשכ .רוחאל גוסנש ,ירטסואה אבצה תא סיבהל ונחלצה וידחיו ,םיפסונ תוחוכ ידי-לע
וזזב ;תובוחרב וללותשה םיקזוק .רחא יסור דודג הּשבכ רבכ יכ ונל ררבתה בוקטרו'צ ריעל
.שאב ולעה – וריתוהש המ תאו דיל אבה לכמ
ריעב ררוגתהש קידצ יפמ ךרבתהל יבא ינחקל תחא םעפ דלי יתויהב יכ יתרכזנ םואתפ"
םישרמהו לודגה שרדמה-תיבו קידצה לש יתוכלמה ותיב תוארמ ולעו ופצ ייניע דגנל .וז
ןברוחה הארמל ץמחנ יבילו םינשעהו םיסורהה תובוחרב ךלהתמ ינא התע .ול דומצה
.ארונה
.ךרע-יצפח םהידיבו ,וקלחב ברחוהש תיב ךותמ םיאצויו םיסנכנ םילייח יתיאר עתפל"
29
.ותוהזל יתחלצה תאז-לכבו ,ראשנ אל קידצה תיב תא ונייפאש רדההו ראפהמ הברה
.קידצה תכרבל יתיכז ובש רדח ותואל יתעגהש דע ,םירדחה ידירש ןיב רבוע ,המינפ יתסנכנ
.יתוא הפפא שדוק-תדרח
ןריתסהל יתרהימ .הלאה ןיליפתה תא יתיליג עתפלו םירבשה ןיב שפחל יתלחתה"
ןבישהל תוסנלו רמשמ לכמ ןהילע רומשל הטלחה הלמג יבילב .תיבהמ יתאציו יידגבב
,תמאה ןעמל .םימבו שאב ןיליפתה לע יתרמש ;יתישע ךכ םנמאו .המחלמה רחאל ןהילעבל
וצצופתה םיזגפ ,ידיל וקרש םירודכ .יילע ןה ורמש – ןהילע יתרמששמ רתוי יכ ענכושמ ינא
."יתטרשנ אל וליפא ינאו יתברקב
תואלפנמו ידוהיה לייחה לש ותוריסממ תולעפתה זוחא םירבדל בישקה לארשי יבר
,לצאנה ךשעמ לע יוארכ ךל תודוהל" .לייחה לא הנפ ,"יביבח ינב" .הנוילעה החגשהה
ודובכב ה"בקה םלשמ תווצמ לעו הווצמ תמייק ירהש ,ךירצ יניא ,השעמלו .יחוכב ןיא
ובושי ךיתוחוכש ידכ ,התשו לוכא .םימי המכל יחרוא הֵ יה – ךשקבא תאז םלואו .ומצעבו
תונקל לכות הפסכמש תדחוימ ןרק םג ונל שי .ךתחפשמ קיחלו ךצראל רוזחת םרטב ךילא
."ךרדל הדיצב דייטצהל ףאו םישדח םידגב ךמצעל
האלפנה הרושבב ותיב-ינב תא ףתשל ידכ ,ךומסה רדחל הנפו ומוקממ םק לארשי יבר
שגינ עגר רובעכ .לייחה חוריאל רושקה לכב םתוחנהל ידכו ,תושודקה ןיליפתה תבשה לע
.לייחל ורסמל ידכ דבכנ ףסכ םוכס וכותמ איצוהו ןרקה יפסכ תא קיזחה ובש םייוסמ ןוראל
יקלח לכב שפיח .םש היה אל לייחה ותמהדתל ךא ,ורדחל לארשי יבר בש עגר רובעכ
תאצל ונממ שקיבו ושמש לא הנפ .המדאה ותעלב וליאכ ,הז םלוא ,ול הצוחמ ףאו תיבה
שמשה םמותשה !?יברה רבדמ לייח הזיא לע .רוזחל ושקבלו לייחה ירחא קולדל ,הצוחה
.ןכל םדוק שיא לש ותסינכב ןיחבה אל ותנעטלש
קפס שמשל קפס ,עגר רובעכ רמא ,"?רמוא התא הככ" .םירוהרהב לארשי יבר ףטעתה
."רבד ןיא ,אלימ ונ" .ומצעל
אלל ורתונ ולא תולאש – הזכ ירותסמ חרואב םלענ עודמו ינומלאה לייחה היה ימ
...הנעמ
30
ב"עשת
ש"הולע
גהנמל
י"רא
°19.8
ש"הולע
°16.1
ש"הולע
תוקד 72
ריכישמ
ת"וט
°11
ץנה
המחה
ש"קזס
א"גמ
ז"ס
ש"ק
א"רג
ז"ס
הלפת
א"רג
תוצח
םויה
ןושח ׳א
שדוח שאר ,חנ
6:13 6:35 6:58 7:07 8:10 9:54 10:41 11:31 1:13
ןושח ׳ב
5:14 5:36 6:00 6:08 7:12 8:54 9:41 10:32 12:13
ןושח ׳ג
5:15 5:38 6:01 6:10 7:13 8:55 9:42 10:32 12:13
ןושח ׳ד
5:17 5:39 6:03 6:11 7:15 8:56 9:43 10:33 12:13
ןושח ׳ה
5:18 5:40 6:04 6:12 7:16 8:56 9:44 10:33 12:13
ןושח ׳ו
5:20 5:42 6:06 6:14 7:18 8:57 9:45 10:34 12:13
ןושח ׳ז
5:21 5:43 6:07 6:15 7:19 8:58 9:45 10:34 12:13
ןושח ׳ח
ב"הב ןיכרבמ ,ךל ךל
5:22 5:45 6:09 6:17 7:21 8:58 9:46 10:35 12:13
ןושח ׳ט
5:24 5:46 6:10 6:18 7:22 8:59 9:47 10:35 12:13
ןושח ׳י
אמק ינש תינעת 5:25 5:47 6:12 6:19 7:24 9:00 9:48 10:36 12:13
ןושח א״י
5:26 5:49 6:14 6:21 7:26 9:01 9:49 10:36 12:13
ןושח ב״י
5:28 5:50 6:15 6:22 7:27 9:01 9:49 10:37 12:13
ןושח ג״י
ישימח תינעת 5:29 5:51 6:17 6:24 7:29 9:02 9:50 10:38 12:13
ןושח ד״י
5:30 5:53 6:18 6:25 7:30 9:03 9:51 10:38 12:13
ןושח ו״ט
אריו
5:32 5:54 6:20 6:26 7:32 9:03 9:52 10:39 12:13
ןושח ז״ט
5:33 5:55 6:21 6:28 7:33 9:04 9:53 10:39 12:13
ןושח ז״י
ארתב ינש תינעת 5:34 5:57 6:23 6:29 7:35 9:05 9:54 10:40 12:13
ןושח ח״י
5:35 5:58 6:24 6:30 7:36 9:06 9:54 10:41 12:14
ןושח ט״י
5:37 5:59 6:26 6:32 7:38 9:06 9:55 10:41 12:14
ןושח ׳כ
5:38 6:01 6:28 6:33 7:40 9:07 9:56 10:42 12:14
ןושח א״כ
5:39 6:02 6:29 6:34 7:41 9:08 9:57 10:43 12:14
ןושח ב״כ
הרש ייח
5:41 6:03 6:31 6:36 7:43 9:09 9:58 10:43 12:14
ןושח ג״כ
5:42 6:04 6:32 6:37 7:44 9:09 9:59 10:44 12:15
ןושח ד״כ
5:43 6:06 6:33 6:38 7:45 9:10 9:59 10:44 12:15
ןושח ה״כ
5:44 6:07 6:35 6:40 7:47 9:11 10:00 10:45 12:15
ןושח ו״כ
5:45 6:08 6:36 6:41 7:48 9:12 10:01 10:46 12:15
ןושח ז״כ
ןטק רופכ םוי 5:47 6:09 6:38 6:42 7:50 9:12 10:02 10:46 12:16
ןושח ח״כ
5:48 6:11 6:39 6:43 7:51 9:13 10:03 10:47 12:16
ןושח ט״כ
שדוח רחמ, ח"הבמ ,תודלות
18:36 ק"בש ליל ולסכ דלומ
םיקלח 16ו
5:49 6:12 6:41 6:45 7:53 9:14 10:04 10:48 12:16
הניארקוא שטאקנומ ריעל םויה ינמז ת"ישהזעב
ק"פל ב"עשת תנשל
31
חרזמ 37.22° - ןופצ 44.84°
החנמ
הלודג
החנמ
הנטק
א"רג
גלפ
החנמה
א"רג
תקלדה
תורנה
תעיקש
המחה
'א כ"הצ
°5.93
'ב כ"הצ
יאצומ)
תינעת
(י"ראב
'ג כ"הצ
בירעמ
°7.08
יאצומ
תבש
°8.50
ק"שצומ
ת"ר
תוקד 72
יזעול
1:43 4:10 5:13 6:15 6:48 6:51 6:55 7:04 7:28
OCT/29
12:43 3:09 4:11 5:13 5:46 5:50 5:53 6:02 6:26
OCT/30
12:43 3:08 4:10 5:12 5:45 5:48 5:52 6:01 6:25
OCT/31
12:43 3:07 4:09 5:10 5:43 5:47 5:50 5:59 6:23
NOV/1
12:43 3:06 4:08 5:08 5:42 5:45 5:49 5:58 6:21
NOV/2
12:43 3:05 4:06 5:07 5:40 5:44 5:47 5:56 6:20
NOV/3
12:43 3:04 4:05 4:45 5:05 5:39 5:42 5:46 5:55 6:18
NOV/4
12:43 3:03 4:04 5:04 5:37 5:41 5:45 5:53 6:17
NOV/5
12:43 3:02 4:03 5:02 5:36 5:40 5:43 5:52 6:15
NOV/6
12:43 3:01 4:02 5:01 5:35 5:38 5:42 5:51 6:14
NOV/7
12:43 3:01 4:00 4:59 5:33 5:37 5:41 5:49 6:12
NOV/8
12:43 3:00 3:59 4:58 5:32 5:36 5:39 5:48 6:11
NOV/9
12:43 2:59 3:58 4:57 5:31 5:34 5:38 5:47 6:09
NOV/10
12:43 2:58 3:57 4:35 4:55 5:29 5:33 5:37 5:46 6:08
NOV/11
12:44 2:58 3:56 4:54 5:28 5:32 5:36 5:45 6:07
NOV/12
12:44 2:57 3:55 4:53 5:27 5:31 5:34 5:43 6:06
NOV/13
12:44 2:56 3:54 4:51 5:26 5:30 5:33 5:42 6:04
NOV/14
12:44 2:56 3:53 4:50 5:25 5:28 5:32 5:41 6:03
NOV/15
12:44 2:55 3:52 4:49 5:24 5:27 5:31 5:40 6:02
NOV/16
12:44 2:54 3:52 4:48 5:23 5:26 5:30 5:39 6:01
NOV/17
12:45 2:54 3:51 4:27 4:47 5:22 5:25 5:29 5:38 6:00
NOV/18
12:45 2:53 3:50 4:46 5:21 5:24 5:28 5:37 5:59
NOV/19
12:45 2:53 3:49 4:45 5:20 5:24 5:27 5:37 5:58
NOV/20
12:45 2:52 3:48 4:44 5:19 5:23 5:27 5:36 5:57
NOV/21
12:46 2:52 3:48 4:43 5:18 5:22 5:26 5:35 5:56
NOV/22
12:46 2:51 3:47 4:42 5:17 5:21 5:25 5:34 5:55
NOV/23
12:46 2:51 3:46 4:41 5:17 5:20 5:24 5:33 5:54
NOV/24
12:46 2:51 3:46 4:20 4:40 5:16 5:20 5:23 5:33 5:53
NOV/25
12:47 2:50 3:45 4:39 5:15 5:19 5:23 5:32 5:52
NOV/26

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->