P. 1
ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

ОБРАСЦИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Views: 20,090|Likes:

More info:

Published by: Стеван Рајић on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Опште напомене о ванпарничном поступку

У Републици Србији ванпарнични поступак је регулисан Законом о ванпарничном
поступку који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, бр. 25/82,
48/88 и 46/95, а у Републици Uрној Iори Законом о ванпарничном поступку, који је
објављен у “Службеном листу Републике Uрне Iоре”, бр. 34/86 и 5/87.
Bанпарнични поступак је pео граþанског суpског поступка. Hравила ванпарничног
поступка нису регулисана на јеpинствен начин на нивоу pржавне sајеpнице Србија и
Uрна Iора.
За раsлику оp парничног поступка, овај поступак се покреhе и воpи углавном иs
јавно-правниx раsлога. Bанпарнични поступак није увек pвостраначки, може pа се
покрене и pа се воpи и по службеној pужности.
Bанпарнични поступак не преpставља целину веh sбир посебниx поступака, а све
nиx повеsују sајеpничке оpреpбе саpржане у чл. 1. pо 30. Закона о ванпарничном
поступку које се у ствари супсиpијарно примеnују на све посебне поступке. Hосебни
поступци који су обуxваhени овим sаконом оpносе се на: лиuеnе пословне
способности, sаpржаваnе у spравственој органиsацији која обавља pелатност у
области неуропсиxијатрије, проглаuеnе несталог лица sа умрло и pокаsиваnе
смрти, проpужеnе роpитељског права, лиuеnе и враhаnе роpитељског права,
pаваnе pоsволе sа ступаnе у брак, расправљаnе sаоставuтине, оpреþиваnе
накнаpе sа експроприсану непокретност, уреþеnе управљаnа и кориuhеnа
sајеpничке ствари, pеоба sајеpничкиx ствари или имовине, уреþеnе меþа, исправе и
суpски pепоsит.
Hа правну ствар која се реuава у неком оp навеpениx посебниx ванпарничниx
поступака примеnују се: а) посебна правила тог поступка, оpносно правила неког
pругог sакона о тој ствари, б) опuте оpреpбе иs члана 1. pо члана 30. Закона о
ванпарничном поступку и супсиpијарно оpреpбе Закона о парничном поступку, на
основу чл. 30. ст. 2. Закона о ванпарничном поступку.

Субјекти у ванпарничном поступку

Субјекти у ванпарничном поступку су pржавни органи, а суp је најважнији pржавни
орган који спровоpи ванпарнични поступак и pоноси оpлуку. [руги органи на
оpреþени начин својим учеuhем и pоноuеnем оpговарајуhиx аката pоприносе pа се
оpреþене правне ствари раsреuавају у ванпарничном поступку (pипломатско-
конsуларно преpставниuтво у иностранству, војне стареuине коp сачиnаваnа
тестамента sа време рата, органи управе опuтине коp сачиnаваnа смртовнице,
пописа имовине и pр.). Учесник је лице које је покренуло поступак (преpлагач) или
лице о чијим се правима и интересима раpи. Учесник у поступку је и наpлежни орган
старатељства који је овлаuhен pа појеpине поступке сам покреhе, а коp некиx pа
касније ступи у поступак раpи sаuтите оpреþениx интереса. Bанпарнични поступак
може pа буpе јеpностраначки (проглаuеnе несталог лица sа умрло) и pвостраначки,
оpносно виuестраначки (pаваnе pоsволе sа ступаnе у брак, уреþеnе меþа и pр.).

Начела ванпарничног поступка

У ванпарничном поступку преовлаþују она начела која су примарна и у парничном
поступку, али су нека оp nиx маnе иsражена sбог специqичности оpноса о којима се
у ванпарничном поступку расправља и оpлучује.
Bанпарнични поступак се покреhе:
- преpлогом qиsичког или правног лица у оним поступцима којима се уреþују
имовински оpноси и у којима је преpлагач овлаuhен pа оpустане оp преpлога,
након чега се поступак обуставља (начело pиспоsиције)
- преpлогом pржавног органа као овлаuhеног лица, а у интересу sаuтите
субјективног права оp опuтег интереса. Tако је орган старатељства овлаuhен
pа покрене поступак sа лиuеnе пословне способности, sа оpуsимаnе
роpитељског права и слично, а јавни тужилац pа покрене поступак sа
проглаuеnе несталог лица sа умрло, sа лиuеnе роpитељског права и pр.
- појеpине поступке суp покреhе по службеној pужности (расправљаnе
sаоставuтине, лиuеnе пословне способности, поступак sа оpреþиваnе накнаpе
sа експроприсану непокретност и pр.).
Hачело материјалне истине у ванпарничном поступку виuе је иsражено него у
парничном поступку. У овом поступку суp може по службеној pужности pа утврþује и
оне чиnенице које меþу странкама нису спорне, оpносно које странке нису иsнеле,
уколико исте могу имати утицаја на суpску оpлуку.
Hачело писмености има приоритет у оpносу на начело усмености sбог тога uто суp о
sаxтевима учесника оpлучује по правилу ван рочиuта и на основу писмениx
поpнесака и pокаsа, а расправу оpржава само каpа је то sаконом иsричито оpреþено,
или каpа оцени pа је оpржаваnе расправе потребно раpи раsјаunеnа и утврþиваnа
оpлучниx чиnеница.
Суp може pа саслуuа учесника у поступку и беs присуства pругог учесника, а
иsостанак појеpиниx учесника с рочиuта не спречава суp pа pаље поступа ако у
појеpиним случајевима sаконом није pругачије оpреþено.
У поступку у коме се оpлучује о статусним стварима јавност је искључена.

Састав суа и олуке
У ванпарничном поступку у првом степену суpи суpија појеpинац, а у pругом степену
поступа веhе оp троје суpија. Mеþутим, постоје случајеви каpа је sа поступаnе у
првом степену наpлежно веhе састављено оp јеpног суpије, као преpсеpника веhа, и
pвоје суpија поротника, као чланова веhа (нпр. каpа се оpлучује о стамбеним
стварима или о накнаpи sа експроприсану имовину).
Opлуке о ванпарничном поступку pоносе се у облику реuеnа. Реuеnе против кога
је pоsвољена посебна жалба и реuеnе pругостепеног суpа морају pа буpу
обраsложени.

Правни лекови
Hравни лекови у ванпарничном поступку могу бити реpовни и ванреpни. Реpовни
правни лек је жалба која се може иsјавити у року оp 15 pана оp pана пријема
реuеnа, ако sаконом није оpреþен pруги рок. Xалба по правилу има суспенsивно
pејство, ако sаконом није pругачије прописано или ако суp иs важниx раsлога
pругачије не оpлучи.
Bанреpни правни лекови против правоснажниx реuеnа у ванпарничном поступку су:
ревиsија, понављаnе поступка и sаxтев sа sаuтиту sаконитости.
Kаpа се реuеnем ванпарничног суpа меnа лични или пороpични статус учесника,
правне послеpице реuеnа наступају каpа оно постане правоснажно. Mеþутим, суp
може оpлучити pа правне послеpице реuеnа наступају и пре правоснажности ако је
то потребно раpи sаuтите малолетника или pругиx лица поp посебном pруuтвеном
sаuтитом.
Hравоснажност реuеnа pонесеног у ванпарничном поступку не спречава учеснике
pа свој sаxтев, о коме је реuеnем оpлучено, остварују у парници или у поступку
преp управним органом, каpа им је то право приsнато Законом о ванпарничном
поступку или pругим sаконом (члан 26. Закона о ванпарничном поступку).
У ванпарничном поступку нема мироваnа поступка.

Тро!кови поступка
За троuкове ванпарничног поступка може се констатовати pа коp nиx не pолаsи pо
примене оpреpаба које се примеnују на троuкове у парничном поступку. Kаpа се
раpи о статусним стварима, о троuковима поступка суp оpлучује слобоpно, воpеhи
рачуна о околностима случаја и о исxоpу поступка. У ванпарничним стварима, које
се оpносе на имовинска права учесника, правило је pа учесници сносе троuкове на
јеpнаке pелове, али ако постоји sнатна раsлика у поглеpу nиxовог уpела у
имовинском праву о коме се оpлучује, суp може према сраsмери тог уpела pа оpреpи
колики hе pео троuкова сносити свако оp учесника. У таквом случају, суp може
оpлучити pа све троuкове поступка сноси учесник у чијем је интересу pа се
поступак воpи, оpносно учесник који је искључиво својим понаuаnем pао повоp sа
покретаnе поступка.
ПРИ"#РИ О$РА%А&А У ВАНПАРНИЧНО" ПОСТУПКУ
Поступак лишења пословне способности – чл. 31–44.
Закона о ванпарничном поступку
Увоне напомене
У овом поступку суp испитује pа ли је пунолетно лице, према степену способности sа
нормално расуþиваnе, у стаnу pа се само брине о својим правима и интересима, и
оpлучује о потпуном или pелимичном лиuеnу пословне способности каpа утврpи pа
sа то постоје sаконом оpреþени раsлоsи, као и о враhаnу потпуне или pелимичне
пословне способности каpа престану раsлоsи sа лиuеnе, оpносно ограничеnе
пословне способности.
Hоступак sа лиuеnе пословне способности, као и поступак sа nено враhаnе xитан
је.
Hоступак sа лиuеnе пословне способности суp покреhе и воpи по службеној
pужности, као и по преpлогу органа старатељства, брачног pруга, pетета или
роpитеља лица коp којег су се стекли sаконски услови sа лиuеnе, оpносно
ограничеnе пословне способности.
Hоступак се покреhе и по преpлогу pеpе, бабе, брата, сестре, као и унука, ако с тим
лицем живи у пороpичној sајеpници.
Hреpлог sа покретаnе поступка може pа стави и само лице које треба лиuити
пословне способности, уколико може pа сxвати sначеnе и правне послеpице свог
преpлога.
Hреpлог мора pа саpржи чиnенице на којима се sаснива, као и pокаsе којима се те
чиnенице утврþују или чине вероватним.
Aко поступак није покренуо орган старатељства, преpлог мора pа саpржи и поpатке
иs којиx проиsилаsи овлаuhеnе sа покретаnе поступка.
Aко лице према којем је покренут поступак sа лиuеnе пословне способности има
непокретну имовину, суp hе беs оpлагаnа иsвестити орган који воpи sемљиuну или
pругу јавну кnигу о евиpенцији непокретности раpи sабележбе поступка.
O покретаnу поступка обавеuтава се и матичар који воpи матичну кnигу роþениx.

Напомена: оpреpбе овог поступка се примеnују се и у поступку враhаnа пословне
способности, проpужеnа роpитељског права и pоноuеnа реuеnа о престанку
роpитељског права после пунолетства pетета.
Пример прелога 'а ли!е(е пословне способности


____________ СУДУ У _____________

Прелагач) ____________, из __________


П Р # * + О ,
'а ли!е(е пословне способности ----------- и' ------------

Отац предлагача је пре неколико дана почео да се понаша неуобичајено, те га је
предлагач одвео у болницу у _________ на лекарски преглед и том приликом је од
лекара – специјалисте за душевне болести констатовано да болује од душевне болести –
шизофреније
*ока') лекарско увере!е "# _________, бр ___$__
%а основу изло&еног, предлагач предла&е _____________ суду у ______________, да
по изво'е!у предло&ени( доказа, донесе реше!е којим )е се у потпуности лишити
пословне способности ___________________, из _________________________


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а ли!е(е пословне способности супруга


____________ СУДУ У _____________

Прелагач) _______________, из _________________

П Р # * + О ,
'а ли!е(е пословне способности супруга --------------------

*редлагач је супруга __________, из_______, који је задр&ан на лече!у у здравственој
установи _________ од _______, због злоупотребе алко(ола, а у том ста!у физички
малтретира и мене и околину, изазива сва'у и физичке обрачуне без повода и није
способан за нормално расу'ива!е *оред тога, он је многе вредне ствари из ку)е
продао у бесце!е и новац потрошио на пи)е

*ока') увере!е здравствене установе, извод из матичне к!иге венчани(, извештај
"У* Србије у _________________

"ој супруг има непокретну имовину, која је уписана у +,У- _____ ,О _____

*ока'. извод из +,У-

,ако именовани није у ста!у да се стара о себи и својим правним и имовинским
интересима, то у складу са одредбама *ородичног закона, предлагач предла&е да суд
одлучи о лише!у пословне способности супруга предлагача у потпуности


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а елимично ли!е(е пословне способности етета

___________ СУД У _________

Прелагач) ___________, из _______________

П Р # * + О ,
'а елимично ли!е(е пословне способности ---------. и' ---------

/ивим у заједници са сином ________, ро'еним _______ Удовица сам од __________

*ока') извод из матичне к!иге ро'ени(

"ој син је још у основној школи почео да се дру&и с децом склоном наси0у, кра'ама и
недоличном понаша!у У сред!ој школи је почео да се дрогира, краде новац из ку)е да
би набав0ао дрогу, опија се, а на моје молбе да то не ради, почео је и физички да
наср)е на мене 1з школе је избачен јер није ишао на часове ве) се дру&ио са
сум!ивим одраслим лицима, за које сам чула да су изашли из затвора због препродаје
дроге

*ока') извештај из казнене евиденције прибавити по слу&беној ду&ности за следе)а
лица ____________________ и извештај завода за превенцију и лече!е од ________

С обзиром да мој син није наставио школова!е, да се потпуно запустио и да није у
ста!у да брине о својим интересима и правима, предла&ем да суд, на основу одредаба
*ородичног закона, одлучи о !еговом делимичном лише!у пословне способности


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Прелог 'а вра/а(е пословне способности


___________ СУД У _________

Прелагач) _________________________


П Р # * + О ,
'а вра/а(е пословне способности

%а предлог моје покојне мајке, а реше!ем тог суда бр ________ од __________ године
одузета ми је пословна способност због злоупотреба најјачи( дрога, под утицајем који(
сам се неразумно понашао, напустио школу и одао скит!и

*ока') списи тог суда

,ако сам уз помо) струч!ака +авода за ментално здрав0е престао да узимам дрогу, а у
ме'увремену пси(ички и физички ојачао и немам више сукоба са околином, сматрам да
су престали разлози за задр&ава!е овог мог статуса, ово тим пре што сам завршио и
занат, те имам услова и да се запослим, а што у овом статусу не могу


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
%ар0ава(е у 'равственој органи'а1ији која обав2а елатност у
области неуропси3ијатрије 4 чл5 674775 %акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене
Суp у ванпарничном поступку оpлучује о смеuтаnу и sаpржаваnу pуuевно болесног
лица у оpговарајуhој spравственој органиsацији каpа је sбог прироpе болести
неопxоpно pа то лице буpе ограничено у слобоpи кретаnа или опuтеnа са спољним
светом.
Hоступак sа смеuтај и sаpржаваnе у spравственој органиsацији која обавља
pелатност у области неуропсиxијатрије је xитан.
Kаpа spравствена органиsација прими на лечеnе неко лице беs nегове сагласности
или беs оpлуке суpа, pужна је pа у року оp три pана то пријави суpу на чијем се
поpручју органиsација налаsи.
Hsјава о сагласности sа пријем мора бити pата у писменом облику преp овлаuhеним
лицем у spравственој органиsацији, у присуству pва пословно способна и писмена
свеpока који нису sапослени у тој органиsацији и нису крвни сроpници примљеног
лица у правој линији, у побочној линији sакључно са четвртим степеном, по таsбини
pо pругог степена, nегов брачни pруг, као ни лице које га је pовело у spравствену
органиsацију.
Hријава spравствене органиsације мора pа саpржи и поpатке о лицу које је
примљено, лицу које га је pовело у spравствену органиsацију и, по могуhности, о
прироpи и степену болести, са оpговарајуhом меpицинском pокументацијом.
Hа овакав начин spравствена органиsација поступиhе и каpа лице, које је својом
вољом примљено у spравствену органиsацију, опоsове pату сагласност, а овлаuhено
лице или орган те spравствене органиsације сматра pа је потребно nегово
sаpржаваnе.
У оваквој ситуацији рок sа обавеuтаваnе суpа тече оp pана опоsиваnа pате
сагласности.
Hоступак се воpи по службеној pужности, чим суp прими пријаву оp spравствене
органиsације или на pруги начин саsна pа је неко лице примљено или sаpржано у
spравственој органиsацији беs своје сагласности.
Суp је pужан pа по могуhности у року оp 15 pана оp pана пријаве о пријему, оpносно
sаpржаваnу лица у spравственој органиsацији, а најкасније у року оp 30 pана каpа
то утврþиваnе прироpе болести нужно sаxтева, pонесе реuеnе pа ли би то лице
требало sаpржати у spравственој органиsацији.
Kаpа суp тако оpлучи, оpреpиhе и време sаpржаваnа које не може бити pуже оp
јеpне гоpине.
Зpравствена органиsација је pужна pа суpу повремено pоставља иsвеuтаје о
spравственом стаnу sаpржаног лица.
Aко spравствена органиsација оцени pа sаpржано лице треба pа остане на лечеnу и
по истеку времена оpреþеног реuеnем суpа, pужна је pа у року оp 30 pана пре
истека тог времена суpу преpложи проpужеnе sаpржаваnа.
Прелог 'а сме!тај и и'р0ава(е брачног руга у 'равственој
органи'а1ији


___________ СУДУ У _________

Прелагач) ________________ из ______________________

П Р # * + О ,
'а сме!та(е и 'ар0ава(е у 'равственој установи и' области неуропси3ијатрије
---------. и' ---------

1меновани ми је брачни друг с којим имам двоје одрасле деце, која имају своја
одвојена дома)инства

*ока') извод из матичне к!иге венчани(

"ој брачни друг је увек био склон алко(олу, јер је био гра'евински радник и теренским
радом широм зем0е одвојен од породице, али одкад је у пензији он непрестано узима
алко(ол У пијаном ста!у изазива туче на јавном месту а у ку)и мене угро&ава
физичким малтретира!ем %овац расипа немилице, тако да сву своју пензију троши по
кафанама Одбија да се подвргне лече!у, а !егово расу'ива!е је сведено на ниво
детета

*ока') извештај "У* Србије – Секретаријат у ________________, извештај 2генције
34-4–2*4- и извештај +авода за ментално здрав0е

*ослед!и пут је изазвао тучу у кафи)у ________, када га је милиције привела, и после
изгреда у станици милиције предала здравственој установи _________ а мене о томе
обавестила С обзиром на овакво ста!е ствари, пошто мој супруг својим понаша!ем
угро&ава и себе и околину, односно мене као брачног друга, предла&ем да суд одр&и
рочиште у здравственој установи __________, прибави извештај ординирају)ег лекара,
изврши вештаче!е од стране комисије вештака – лекара неуропси(ијатара, одлучи о
смешта!у у здравствену установу ________, и одреди задр&ава!е с роком од најма!е
5 месеци


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Поступак прогла!е(а несталог ли1а 'а умрло и ока'ива(е смрти 4 чл5
7849:5 %акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене
У овом поступку суp оpлучује о проглаuеnу несталог лица sа умрло и утврþује смрт
лица sа које о чиnеници смрти нема pокаsа преpвиþениx sаконом.
1. За умрло може се огласити лице:
а) о чијем животу sа послеpnиx пет гоpина није било никаквиx вести, а оp
чијег је роþеnа протекло сеpамpесет гоpина;
б) о чијем животу sа послеpnиx пет гоpина није било никаквиx вести, а
околности поp којима је нестало чине вероватним pа виuе није у животу;
ц) које је нестало у броpолому, саобраhајној несреhи, пожару, поплави,
sемљотресу или каквој pругој непосреpној смртној опасности, а о чијем
животу није било никаквиx вести sа uест месеци оp pана престанка
опасности;
p) које је нестало у току рата у веsи с ратним pогаþајима, а о чијем животу није
било никаквиx вести sа гоpину pана оp pана престанка непријатељства.
Рокови иs тачке а) и б) рачунају се оp pана каpа је по послеpnим вестима нестали
несумnиво био жив, а ако се тај pан не може тачно утврpити, ти рокови почиnу теhи
sаврuетком месеца, оpносно гоpине у којој је нестали по послеpnим вестима био
жив.
Hреpлог sа проглаuеnе несталог лица sа умрло може поpнети свако лице које sа то
има непосреpни правни интерес, као и јавни тужилац.
Hреpлог мора pа саpржи чиnенице на којима се sаснива, као и pокаsе којима се те
чиnенице утврþују или чине вероватним.
Aко поступак није покренуо јавни тужилац, преpлог мора pа саpржи и поpатке иs
којиx проиsилаsи правни интерес преpлагача sа проглаuеnе несталог лица sа
умрло.
Aко преpлагач по налогу суpа у оpреþеном року не положи иsнос потребан sа
објављиваnе огласа, сматраhе се pа је преpлог повучен, осим ако је преpлог поpнео
јавни тужилац.
У реuеnу којим се нестало лице проглаuава sа умрло оsначиhе се pан, а по
могуhности и час, који се сматра као време смрти несталог.
Kао време смрти сматраhе се pан sа који се иsвеpеним pокаsима утврpи pа је
нестало лице умрло, оpносно pан који нестало лице вероватно није преживело. Aко
тај pан не може pа се утврpи, сматра се pа је смрт наступила првог pана по истеку
рокова преpвиþениx sаконом.
Hравоснажно реuеnе о проглаuеnу несталог лица sа умрло pоставиhе се матичару
раpи уписа у матичну кnигу умрлиx, суpу наpлежном sа воþеnе оставинског
поступка, органу старатељства и органу који воpи sемљиuну или pругу јавну кnигу
о евиpенцији непокретности, ако је лице оглаuено sа умрло имало непокретности.
2. Aко се лице оглаuено sа умрло лично јави суpу, суp hе, поuто утврpи nегов
иpентитет, беs pаљег поступка своје реuеnе о проглаuеnу тог лица sа умрло
укинути.
Aко по pоноuеnу реuеnа о проглаuеnу несталог лица sа умрло суp на било који
начин саsна pа је нестало лице живо, по службеној pужности покренуhе и спровести
поступак раpи укиpаnа тог реuеnа.
Aко се по pоноuеnу реuеnа о проглаuеnу несталог лица sа умрло саsна pа је
нестало лице умрло неког pругог pана, а не оног који се по реuеnу има сматрати
као pан смрти, суp hе на преpлог сваког лица које има непосреpни правни интерес,
као и јавног тужиоца, спровести поступак и у поглеpу pатума смрти иsменити своје
раније реuеnе.
O покретаnу поступка sа укиpаnе или иsмену реuеnа о проглаuеnу несталог лица
sа умрло, суp hе обавестити наpлежни орган старатељства и оставински суp преp
којим је у току поступак расправљаnа sаоставuтине тог лица.
Aко је sаоставuтина правоснажно расправљена, а обуxватила је и непокретности,
суp hе нареpити сачиnаваnе sабележбе поступка sа укиpаnе, оpносно иsмене
реuеnа о проглаuеnу несталог лица sа умрло у sемљиuној или pругој јавној кnиsи
о евиpенцији непокретности.
Kаpа суp на основу иsвеpениx pокаsа оpбије преpлог sа укиpаnе, оpносно иsмену
pонетог реuеnа о проглаuеnу несталог лица sа умрло, обавестиhе о томе наpлежни
орган старатељства, суp који расправља sаоставuтину и орган који воpи sемљиuну,
оpносно pругу јавну кnигу о евиpенцији непокретности, раpи брисаnа иsврuене
sабележбе поступка.
3. Aко смрт неког лица не може pа се pокаже исправом преpвиþеном Законом о
матичним кnигама, свако лице које има непосреpни правни интерес, као и јавни
тужилац, може поpнети преpлог суpу pа реuеnем утврpи смрт тог лица.
У поступку sа pокаsиваnе смрти сxоpно hе се применити оpреpбе главе о
проглаuеnу несталог лица sа умрло, с тим uто огласни рок не може бити краhи оp
15, ни pужи оp 30 pана.
Пример прелога 'а ока'ива(е смрти несталог ли1а 4 ;варијанта :<

___________ СУДУ У _________

Прелагач) __________________________________

П Р # * + О ,
'а ока'ива(е смрти

"ој супруг ____________________ био је познати алпиниста 6ио је члан ме'ународне
алпинистичке експедиције, која је у периоду од _____ до ______ године освајала вр(
______ на 7ималајима *рема изјавама остали( чланова, он је због преморености и
изнемоглости остао у привременом логору, на око ____ метара надморске висине 3о је
било дана_____ године Сутрадан, када су се остали чланови експедиције вратили на
место где је био привремени логор, логора није било 3о место било је прекривено
великим наносима снега, вероватно због тога што је дошло до лавине 8ршена је
претрага терена, колико је то било могу)е, али мој супруг није прона'ен *ретпостав0а
се да је он тада смртно страдао

*ока') сведоци _________ и извештај ________

"ој супруг ________ ро'ен је ________ године

*ока') извод из матичне к!иге ро'ени(

С обзиром да имам правни интерес да се утврди смрт __________________, предла&ем
да се изведе доказ о смрти и утврди да је смрт наступила дана ______ године Ово ми је
неоп(одно ради покрета!а оставинског поступка

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а прогла!е(е несталог ли1а 'а умрло 4 ;варијанта
=<

___________ СУДУ У _________

Прелагач) _____________________________

П Р # * + О ,
'а прогла!е(е несталог ли1а 'а умрло

"ој супруг је послед!и( 9: година радио као гра'евински ин&е!ер у многим зем0ама
2фрике и 2зије на градилиштима фирме ___________ *ослед!а зем0а у којој је радио
био је 1рак, а радио је на градилишту у околини 6агдада +а време бомбардова!а
6агдада _______________ године, мој супруг је, према изјавама !егови( колега, био у
центру 6агдада који је највише страдао, и отада га нико није ни видео нити је шта чуо о
!ему %и слу&бена трага!а !егове фирме, ни моја трага!а преко #рвеног крста
;угославије нису уродила плодом

*ока') извештај фирме мог супруга, извештај #рвеног крста и извод из матичне к!иге
умрли(

,ако је од ратни( страда!а и нестанка мог супруга протекло више од пет година, да
би( могла да покренем оставински поступак, ради добија!а !егове заоставштине коју
чине девизе зара'ене у иностранству, предла&ем да се спроведе расправа и донесе
реше!е о проглаше!у несталог ________ за умрлог


У ____________, дана ____________ године

___________________________
*редлагач
Прелог 'а прогла!е(е несталог ли1а 'а умрло 4 ;варијанта ><___________ СУДУ У _________


П Р # * + О ,
'а прогла!е(е несталог ли1а 'а умрло


"ој отац __________, бив из __________ отишао је марта месеца _____ године од ку)е
и од тада се о !ему не зна ништа ,ада је отишао од ку)е имао је 55 година, а сада би
имао <9 године
*ока') извод из матичне к!иге ро'ени( и саслуша!е сведока ________, из _______

*редла&ем да суд поступи по чл =>–<? +акона о ванпарничном поступку, те након
оконча!а поступка доносе реше!е којим )е несталог __________ прогласити за
умрлог


У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Прелог 'а укиа(е правосна0ног ре!е(а о прогла!е(у несталог
ли1а 'а умрло


___________ СУДУ У _________

Прелагач) _________________, из __________


П Р # * + О ,
'а укиа(е правосна0ног ре!е(а о прогла!е(у нестале особе 'а умрлу

@еше!ем ___________ суда у _____________ @ бр ____$__ од ____________ године,
оглашенAа је за умрлог$умрлу _______________________ а као дан !егове$!ене смрти
означен је ________ године
"е'утим, _________________ се јавио$јавила предлагачу, по доноше!у наведеног
реше!а, из _______________
*ока') ___________________

С(одно свему изло&еном,
П Р # * + А ?# "
да се после спроведеног поступка укине реше!е @ бр __________ од _______ године,
_________ суда


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
УР#@#A# ПОРО*ИЧНО, О*НОСА
Проу0е(е роите2ског права 4 чл5 9=4965 %акона о ванпарничном
поступку
Увоне напомене

Kаpа постоје sаконом оpреþени раsлоsи, суp у ванпарничном поступку оpлучује о
проpужеnу роpитељског права после пунолетства pетета. Oвај поступак је xитан, а
покреhе се на преpлог sаконом овлаuhениx лица, оpносно органа. [ете у поступку
sаступа посебан старалац, оpреþен оp суpа или органа старатељства.
У поступку суp, по службеној pужности, утврþује pуuевно и qиsичко стаnе pетета
које је оp sначаја sа nегову способност pа се само стара о својој личности, правима
и интересима.
Opлука о преpлогу sа проpужеnе роpитељског права pоноси се на основу расправе
на рочиuту на које се поsивају: орган старатељства, pете, старалац pетета и nегови
роpитељи, беs обsира pа ли су они покренули поступак. Роpитељи се у том поступку
обавеsно саслуuавају, а орган старатељства pужан је pа pа миuљеnе о
целисxоpности проpужеnа роpитељског права.
[уuевно стаnе и способност pетета утврþује се оp стране најмаnе pва лекара
оpговарајуhе специјалности. Bеuтачеnе се врuи у присуству суpије, сем каpа се
обавља у стационираној spравственој органиsацији. У том циљу суp може нареpити
pа лице према коме се воpи поступак буpе смеuтено у оpговарајуhу spравствену
органиsацију, ако је то по миuљеnу лекара неопxоpно sа утврþеnе pуuевног стаnа
тог лица, али не ако би тиме могле настати uтетне послеpице по nегово spравље.
Hроpужено роpитељско право наp пунолетним лицем престаје каpа престану раsлоsи
који су pовели pо проpужеnа. Opлука се pоноси у ванпарничном поступку, а
иницираnе оваквог поступка може потеhи оp лица о коме се раpи, nеговог
роpитеља или органа старатељства.
Пример прелога 'а проу0е(е роите2ског права


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ________________, из ______________

П Р # * + О ,
'а проу0е(е роите2ског права на --------- и' -----------

"ој син је приликом ро'е!а имао оште)е!е мозга, јер је поро'ај био изузетно те&ак и
опасан за мој &ивот, те је извршена (ируршка интервенција

*ока') увере!е гинеколошке болнице _______________________

*риликом во&!е из _____________ за ____________ до&ивела сам саобра)ајни удес, у
коме сам задобила само лаке телесне повреде, али је мој син због прелома кичмене
мо&дине и ук0еште!а = и ?: кичменог прш0ена остао парализован Bквадриплегија
до!и( и гор!и( екстремитетаC, због чега није у ста!у да се стара о себи, те пошто
ускоро постаје пунолетан, предла&ем да ми се проду&и родите0ско право и после
!еговог пунолетства

*ока') извештај "У* Србије о удесу, налаз инвалидске комисије и реше!е Dонда за
пензијско и инвалидско осигура!а


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Прелог 'а проу0е(е роите2ског права


____________ СУ[У У _______________

Прелагач) ___________________

П Р # * + О ,
'а проу0е(е роите2ског права

%аш син ___________________, ро'ен _________ године, до момента подноше!а овог
предлога навршио је ?> година &ивота и тиме постао пунолетан "е'утим, он због
те&и( душевни( пореме)аја није у ста!у да се сам стара о себи, својој личности,
правима и интересима
*ока') лекарско увере!е

*редла&емо _________ суду као ванпарничном да поступи по чл <9–<E +акона о
ванпарничном поступку, а затим донесе реше!е о проду&е!у родите0ског права
@одите0и.
"ајка __________________ из _________________
Отац __________________, из _________________

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагачи
Поступак 'а ава(е о'воле 'а ступа(е у брак 4 чл5 9B4C85 %акона о
ванпарничном поступку

Увоне напомене
У овом поступку суp оpлучује о pоsволи sа sакључеnе брака иsмеþу оpреþениx лица
каpа се sбог sаконом прописаниx услова пуноважни брак иsмеþу nиx може
sакључити само на основу pоsволе суpа.
Hоступак се покреhе преpлогом лица која не испуnава sаконом прописани услов sа
sакључеnе брака, а каpа нијеpно оp лица које желе pа sакључе брак не испуnава
прописани услов, поступак се покреhе nиxовим sајеpничким преpлогом.
За поступаnе по преpлогу, месно је наpлежан суp на чијем поpручју преpлагач има
пребивалиuте или боравиuте, а по sајеpничком преpлогу суp на чијем поpручју
јеpан оp преpлагача има пребивалиuте или боравиuте.
Hреpлог мора pа саpржи личне поpатке о лицима која желе pа sакључе брак,
чиnенице на којима се sаснива, и pокаsе о тим чиnеницама. Aко је преpлагач
малолетан, преpлог мора pа саpржи поpатке о nеговим роpитељима.
Kаpа је преpлог поpнело малолетно лице, суp hе на погоpан начин испитати све
околности које су оp sначаја sа утврþеnе pа ли постоји слобоpна воља и жеља
малолетника pа sакључи брак, као и pа ли је малолетно лице pостигло телесну и
pуuевну sрелост потребну sа врuеnе права и pужности у браку.
Суp hе прибавити миuљеnе spравствене органиsације, оствариhе оpговарајуhу
сараpnу са органом старатељства, саслуuаhе поpносиоца преpлога, nегове
роpитеље или стараоца, лице с којим малолетник намерава pа sакључи брак, а по
потреби може pа иsвеpе и pруге pокаsе и прибави pруге поpатке. Aко оцени pа је то
потребно раpи утврþиваnа оpлучниx чиnеница, суp hе све или појеpине pокаsе
иsвести на рочиuту. Hеhе се саслуuати роpитељ који је лиuен роpитељског права, а
суp hе по слобоpној оцени оpлучити pа ли hе саслуuати роpитеља који беs
оправpаниx раsлога не врuи роpитељско право.
Суp hе, по правилу, саслуuати малолетника беs присуства осталиx учесника.
Суp је pужан pа испита и лична својства, имовинско стаnе и pруге битне околности
које се оpносе на лице с којим малолетник жели pа sакључи брак.
Hо sајеpничком преpлогу пунолетниx лица, сроpника по таsбини, оpносно усвојиоца
и усвојеника, суp hе на погоpан начин испитати оправpаност преpлога, воpеhи
рачуна о оствариваnу циљева брака и о sаuтити пороpице. Kаpа су sајеpнички
преpлог поpнели усвојилац и усвојеник, суp hе претxоpно прибавити миuљеnе
органа старатељства.
У реuеnу којим се pоsвољава sакључеnе брака, суp hе навести лична имена лица
иsмеþу којиx се pоsвољава sакључеnе брака.
Hротив реuеnа којим се оpбија преpлог pа се малолетном лицу pоsволи sакључеnе
брака, жалбу може pа иsјави само малолетник, и каpа је поступак покренут
sајеpничким преpлогом.
Зајеpнички преpлог sа pоsволу sа ступаnе у брак преpлагачи могу pа повуку pо
правоснажности реuеnа.
Сматраhе се pа је преpлог повучен и каpа оp преpлога оpустане јеpан оp
преpлагача.
Hротив правоснажности реuеnа pругостепеног суpа, pонесеног у овом поступку,
ревиsија није pоsвољена.
Пример прелога 'а ава(е о'воле 'а брак


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) мал __________________, из _____________


П Р # * + О ,
'а ава(е о'воле 'а ступа(е у брак пре пунолетства

@о'ена сам __________ године у ________ од оца ___________ и мајке _____________

*ока') извод из матичне к!иге ро'ени(

+авршила сам школу ___________ и радим као продавац код приватног предузетника
____________________, из ____________________, са којим &елим да зак0учим брак,
ро'ен је _________ године и старији је од мене три године, дакле пунолетан је
"оје познанство с !им траје две године и добро се сла&емо Он је запослен у _______
_______ *оред тога, он &иви у једној складној и иму)ној породици, коју чине честити
и вредни 0уди Сви чланови !еговог породичног дома)инства при(ватају ме и воле
Они знају да се ми забав0амо и одобравају да ступимо у брак
"оји родите0и тако'е одобравају брак са _________
%едавно сам била код лекара и све анализе указују да сам у петом месецу трудно)е

*ока') лекарско увере!е

С обзиром на наведено, подносим том суду овај предлог и молим да ми се дозволи
ступа!е у брак

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
%ајенички прелог 'а ава(е о'воле 'а ступа(е у брак ка су оба
ли1а малолетна____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ______________, из ______________
Прелагач) ______________, из ______________

% А D # * Н И Ч К И П Р # * + О ,
'а ава(е о'воле 'а ступа(е у брак

+асновали смо ванбрачну заједницу, уз дозволу и зна!е наши( родите0а /ивимо у
ку)и родите0а предлагача ________

*ока') извод из матичне к!иге ро'ени(, саслуша!е сведока моји( родите0а и
родите0а мог млади)а

*ошто смо напунили ?5 година &ивота, &ивимо у финансијски сре'еној породици уз
обезбе'ену егзистенцију, а осе)амо се пси(ички и физички зрелим *редлагач
_________ је у поодмаклој трудно)и

*ока') миш0е!е лекара гинеколога за предлагача ____ и миш0е!е лекара
неуропси(ијатра за оба предлагача

У смислу члана ?? *ородичног закона, предла&емо суду да нам да дозволу за ступа!е
у брак


У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
ПОСТУП&И %А УР#@#A# И"ОВИНСКОE О*НОСА
ПОСТУПАК %А РАСПРАВFАA# %АОСТАВGТИН# 4 чл5 C94:>:5
%акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене

Расправљаnе sаоставuтине спаpа у поступак sа уреþеnе имовинскиx оpноса, а
материјалноправне оpреpбе о уреþиваnу оpноса меþу наслеpницима и осталим
учесницима након смрти неког лица, оpносно nеговог проглаuеnа sа умрло,
препуuтено је републикама чланицама, које су та питаnа регулисале својим
sаконима.
У овом поступку суp утврþује ко су наслеpници умрлог, која имовина сачиnава
nегову sаоставuтину и која права иs те sаоставuтине припаpају наслеpницима,
легатарима и pругим лицима.
Mесно је наpлежан онај ванпарнични суp на чијем је поpручју оставилац у време
смрти имао пребивалиuте, оpносно боравиuте, а ако овај то није имао на територији
републике, наpлежан је суp на чијем се поpручју налаsи претежни pео nегове
sаоставuтине.
Hоступак се покреhе по службеној pужности чим се саsна pа је неко лице умрло,
оpносно pа је оглаuено sа умрло.
Закон о ванпарничном поступку саpржи pетаљне оpреpбе о такоsваним претxоpним
раpnама које преpуsимају матичар наpлежне опuтине и суp, каpа се саsна pа је
неко лице умрло, оpносно оглаuено sа умрло (попис и процену имовине тог лица,
начин састављаnа смртовнице и nен саpржај, постављаnе привременог стараоца
sаоставuтине каpа се утврpи pа нијеpан оp присутниx наслеpника није способан pа
управља имовином, а нема sаконског sаступника, или каpа су ти наслеpници
непоsнати и оpсутни, као и у pругим случајевима који су оpреþени у sакону).
[етаљно су регулисана питаnа у веsи с поступком суpа каpа утврpи pа је оставилац
сачинио тестамент. Oбавеsа је суpа pа о томе спровеpе поступак, pа сачини
sаписник о проглаuеnу тестамента и остави га на чуваnе у суpу оpвојено оp pругиx
списа, а nегов оверени препис приложи оставинском преpлогу. Kаpа се иs
смртовнице или на pруги начин утврpи pа умрли није оставио имовину, оставински
суp hе обуставити расправљаnе sаоставuтине. Tако hе поступити и у случају ако је
умрли оставио само покретну имовину а наслеpници не sаxтевају pа се sаоставuтина
расправља. За расправљаnе sаоставuтине оpреþује се рочиuте на које се поsивају
сва sаинтересована лица и упоsоравају на послеpице неpоласка, као и на обавеsу pа
pоставе суpу писмени тестамент, оpносно исправу о усменом тестаменту ако се коp
nиx налаsи, или pа наsначе свеpоке усменог тестамента ако исти постоји.
У поступку sа расправљаnе sаоставuтине суp hе посебно расправити сва питаnа
која се оpносе на наслеpство, на величину наслеpног pела, као и о правима pругиx
учесника у веsи с имовином која је преpмет наслеþиваnа. Kаpа се наслеpник прими
наслеpства или се истог оpрекне, мора иsјаву о томе pа потпиuе он сам или nегов
sаступник. Hотпис на иsјави о примаnу наслеpства или о оpрицаnу истог, као и
потпис на пуномоhју, у овим случајевима морају бити оверени. Kоp оpрицаnа оp
наслеpства, суp је обавеsан pа упоsори наслеpника pа се може оpреhи наслеpства
само у своје име.
Уколико се у току поступка sа расправљаnе sаоставuтине утврpи pа су чиnенице оp
којиx sависи право на наслеpство, а посебно пуноважност или саpржина тестамента,
постале спорне, суp hе поступак sа расправљаnе sаоставuтине прекинути и упутити
странке pа покрену парницу или поступак преp органом управе како би се та питаnа
расправила. Hоuто суp утврpи којим лицима припаpа право на наслеpство и uта је
преpмет sаоставuтине, огласиhе та лица sа наслеpнике и pонети реuеnе о
наслеþиваnу које мора pа саpржи поpатке који су таксативно набројани у Закону о
ванпарничном поступку.
Република Србија наслеþује ако оставилац нема sаконскиx наслеpника иs чл. 8-20.
Закона о наслеþиваnу. Република Србија се не може оpреhи наслеpства.
Заоставuтина коју Република Србија наслеpи постаје pржавна имовина.
Уколико се после правоснажности реuеnа о наслеþиваnу пронаþе имовина sа коју
се у време pоноuеnа реuеnа није sнало, суp неhе поново расправљати
sаоставuтину, веh hе ту имовину новим реuеnем распоpелити на основу раније
pонетог реuеnа. Kаpа се по правоснажности реuеnа о наслеþиваnу појави неко
лице које није учествовало у поступку sа расправљаnе sаоставuтине као наслеpник,
оставински суp неhе поново pа расправља о sаоставuтини, веh hе то лице упутити
pа своје право остварује у парничном поступку.
Hоступак sа расправљаnе sаоставuтине, каpа се испуне услови sа понављаnе
поступка по правилима парничног поступка, неhе се обновити, веh hе суp странке
упутити pа своја права остварују у парничном поступку.
Пример прелога 'а покрета(е оставинског поступка 4 ;варијанта :<


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) _______________, из _________________

П Р # * + О ,
'а покрета(е оставинског поступка и'а покојног --------------
? *редлагач подноси предлог за покрета!е оставинског поступка иза смрти свог
оца, пок ________________ који је умро ___________ године

*ока') извод из матичне к!иге умрли(

9 Оставилац ___________ има троје деце, и то. _____________ из _______________,
______________, из _______________ и тре)ег сина ________________, који сада
&иви у +агребу – B7рватскојC а који је пред !и(овим судом дао изјаву да се одриче
наследства иза пок __________________, као и да је узео (рватско др&ав0анство

*ока') записничка изјава ___________________ дата пред _________ судом у +агребу,
отпуст из југословенског др&ав0анства и изводи из матичне к!иге ро'ени( за потомке
оставиоца

F Од непокретне имовине, пок ________ је оставио ку)у са оку)ницом изгра'ену на
кат парцели бр ____, површине ____, уписаној у +,У- бр ______ ,О __________
Од покретни( ствари оставио је две девизне к!и&ице код _________ банке и
______ банке

*ока') извод из зем0ишни( к!ига и фотокопије девизни( к!и&ица

E %аведеном имовином пок __________ није располагао било каквим правним
послом Дугове није имао
= *редлагач предла&е да суд зака&е рочиште, позове потомке пок __________ и то.
предлагача и !еговог брата _______ из ________, утврди предмет заоставштине и
донесе реше!е о заоставштини, према законском наследном реду, јер пок није
располагао имовином ни тестаментом, као ни уговором о до&ивотном издр&ава!у

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а покрета(е оставинске расправе 4 ;варијанта =<


____________ СУДУ У _______________


П Р # * + О ,
'а покрета(е оставинског поступка

"ој отац, сада пок _________________, бив ______________, умро је ________ године
и од најбли&и( сродника оставио је.
? сина ____________________, из _________________, ул ________________
9 сина ____________________, из _________________, ул ________________
F к)ерку ___________________, из _________________, ул ________________
*ока') извод из матичне к!иге умрли( и извод из матичне к!иге ро'ени( за потомке

Од имовине је оставио непокретности у ,О _________ и то кат парц бр _______, а од
покретни( ствари три краве и поку)ство
+а &ивота није сачинио тестамент, нити уговор о до&ивотном издр&ава!у
1з мени непознати( разлога, матичар није сачинио смртовницу нити попис
заоставштине, иако је од смрти оставиоца прошло више од годину дана, те ради тога
предла&ем __________ суду у __________, да од матичара затра&и смртовницу и попис
заоставштине, а да потом зака&е рочиште и доносе реше!е о расправ0а!у
заоставштине


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а оно!е(е опунског ре!е(а о наслеHива(у 'а
накнано пронаHену имовину


____________ СУДУ У ____________


П Р # * + О ,
'аконског насленика ----------. и' ----------- 'а оно!е(е опунског ре!е(а
о наслеHива(у 'а накнано пронаHену имовину


? Својим реше!ем О бр ____ од _______ тај суд је расправ0ао заоставштину иза
смрти пок _____ из _______ који је умро дана ______ године %аведеним реше!ем
оглашена сам наследником на целокупној имовини оставиоца, као једини
наследник првог реда, односно !егова )ерка
%акнадно сам сазнала да је мој пок отац за &ивота себе осигурао, а и !егово
предузе)е у коме је до смрти радио уговорило је колективно осигура!е своји(
радника код друштва за осигура!е ________________ из _________, те по том
основу могу да примим осигурану суму на име !егове смрти

*ока') уговор о осигура!у мог оца са ____________ и уговор о колективном
осигура!у фирме са ______________________

9 ,ако би( могла да примим суму од осигура!а, потребно је да суд донесе допунско
реше!е којим )е се обу(ватити, на основу члана ?9> +акона о ванпарничном
поступку, износ који се испла)ује по основу личног и колективног осигура!а
&ивота мог пок оца ___________________


У ____________, дана ____________ године
___________________________
+аконски наследник
Пример прелога 'а оно!е(е привремене мере о обе'беHе(у
'аостав!тине____________ СУДУ У _______________


Прелагач) _________________, из __________________


П Р # * + О ,
'а оно!е(е привремене мере о обе'беHива(у 'аостав!тине пок5 --- и'
---------- на основу чл5 B:5 %акона о ванпарничном поступку


? *редлагач је син пок ___ који је умро _______ у болници у _________ а !егова
имовина се налази у другом месту __________, па постоји опасност да се из ку)е
пок однесу вредне колекције поштански( марака скуп0ани( деценијама, старо
орде!е, вредна те(ничка роба, јер ја &ивим у ________, те не могу да чувам !егову
ку)у

*ока') извод из зем0ишне к!иге и извод из к!иге умрли(

9 С обзиром да су испу!ени услови за издава!е привремене мере обезбе'е!а ку)е
пок ______, молим да суд изврши попис, процену сви( покретни( ствари у згради
оставиоца, и што пре зака&е рочиште ради доноше!а оставинског реше!а којим
би ми се као једином законском наследнику уручила заоставштина

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а и'ваја(е премета и' 'аостав!тине


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) _________________, из __________________


П Р # * + О , П О В # Р И О & А
'а и'ваја(е премета 'аостав!тине о имовине насленика. у склау с чланом
::65 %акона о ванпарничном поступку


? *ред тим судом води се оставински поступак иза смрти пок
___________________ из ________ који је умро дана ______ године
,ако наследници нису пријавили да је трактор у дворишту покојног власништво
предлагача који га је покојном позајмио, трактор је ушао у пописану имовину као
да је предмет наследства

*ока') списи тога суда О бр _______$__ и оверена изјава пок да је примио трактор
на послугу

9 3ра&им да суд нареди да се из заоставштине издвоји трактор _____


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а ава(е насленичке и'јаве суу који не
расправ2а 'аостав!тину____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ___________________ из __________________% А E Т # В
'а ава(е насленичке и'јаве у склау са чл5 ::C5 %акона о ванпарничном
поступку


? ,од ____________ суда у ____ води се оставински поступак иза смрти мог пок
оца _______ који је умро дана _______ године

*ока') извод из матичне к!иге умрли( и извод из матичне к!иге ро'ени(

9 ,ако остали наследници &иве у месту где је седиште суда, а само ја &ивим ван тог
места, молим да ме суд (итно позове да дам наследничку изјаву ,ако би моја
изјава благовремено стигла у суд који води оставински поступак, молим да тај суд,
као замолни суд, поша0е моју наследничку изјаву


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач

Jа, pоле потписани ____________________ (име и преsиме), роþен
__________. гоpине у ________________, JMBI______________ л.к. бр.:
______, са пребивалиuтем у ____________, ул. __________ pајем слеpеhу:


Н А С Л Е Д Н И Ч К У И З Ј А В У


Oбавеuтен сам pа се преp _______________________ (наsив и сеpиuте
суpа) воpи оставински поступак иsа смрти покојног ____________________
(име и преsиме оставиоца), роþен __________. гоpине у __________, са
послеpnим пребивалиuтем у ___________________, ул.
_________________, преминуо ______. гоpине. Jа сам јеpан оp sаконскиx
(тестаментарниx) наслеpника. Hоsнато ми је иs чега се састоји sаоставuтина,
а упоsнат сам и са оpреpбама Закона о наслеþиваnу, и мојим наслеpничким
правима, те иsјављујем слеpеhе:

Opричем се права на наслеþе иsа покојног ____________________ (име и
преsиме оставиоца) које ми припаpа на основу sакона (тестамента).

Oва иsјава је иsраs моје слобоpне воље и као таква неопоsива је.У ___________ место ________ гоpине

[авалац иsјаве
_____________________
л.к. бр. _______________
JMBI _________________

Jа, pоле потписани ____________________ (име и преsиме), роþен
__________. гоpине у ______________, JMBI: ______________ л.к. бр.:
________, са пребивалиuтем у ______________, ул. ________________
pајем слеpеhу:


Н А С Л Е Д Н И Ч К У И З Ј А В У


Oбавеuтен сам pа се преp ________________ (наsив и сеpиuте суpа) воpи
оставински поступак иsа смрти покојног ___________________ (име и
преsиме оставиоца), роþен __________. гоpине у _______________, с
послеpnим пребивалиuтем у ________________, ул. __________________,
преминуо __________. гоpине. Jа сам јеpан оp sаконскиx (тестаментарниx)
наслеpника. Hоsнато ми је иs чега се састоји sаоставuтина, а упоsнат сам и
са оpреpбама Закона о наслеþиваnу, и мојим наслеpничким правима, те
иsјављујем слеpеhе:

Hриxватам се наслеpства иsа покојног ___________________ (име и преsиме
оставиоца) које ми припаpа на основу sакона (тестамента).

Oва иsјава је иsраs моје слобоpне воље и као таква неопоsива је.У __________ место
________ гоpине


[авалац иsјаве
______________________
л.к. бр. ________________
JMBI __________________


ПОСТУПАК О*Р#@ИВАAА НАКНА*# %А #КСПРОПРИСАНУ
Н#ПОКР#ТНОСТ 4 чл5 :>=4:6I5 %акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене

У овом поступку суp оpреþује накнаpу sа експроприсану непокретност каpа корисник
експропријације и ранији сопственик преp наpлежним опuтинским органом управе
нису sакључили пуноважан спораsум о накнаpи sа експроприсану непокретност.
Aко корисник експропријације и ранији сопственик не sакључе спораsум о накнаpи
sа експроприсану непокретност у року оp pва месеца оp pана правоснажности
реuеnа о експропријацији, или ако јавни правобранилац оцени pа је nиxов
спораsум sакључен на uтету pруuтвене sајеpнице, опuтински орган управе
наpлежан sа имовинско-правне послове pужан је pа правоснажно реuеnе о
експропријацији са списима беs оpлагаnа pостави наpлежном суpу.
Aко наpлежни орган управе не поступи као uто је навеpено, суp hе, на иницијативу
учесника, сам sатражити pа му се правоснажно реuеnе о експропријацији са
списима pостави.
Hоступак оpреþиваnа накнаpе sа експроприсане непокретности покреhе се и воpи
по службеној pужности.
Oвај поступак је xитан.
Aко ранији сопственик експроприсане непокретности у току поступка умре или
иsгуби парничну способност, а нема пуномоhника или је nегово боравиuте
непоsнато, суp hе му поставити привременог sаступника и о томе беs оpлагаnа
обавестити орган старатељства.
O накнаpи sа експроприсану непокретност суp расправља и оpлучује у веhу
састављеном оp јеpног суpије, као преpсеpника веhа и pвојице суpија поротника.
Суp hе оpреpити рочиuте pа би кориснику експропријације и ранијем сопственику
pао могуhност pа се иsјасне о облику и обиму, оpносно висини накнаpе, као и о
pокаsима о вреpности непокретности који се прибављају по службеној pужности.
Kаpа се по sакону опuтина сматра корисником експропријације, а експропријација
је иsврuена sа потребе pругог pруuтвеног правног лица, на рочиuте hе се као
учесник поsвати и то pруuтвено правно лице.
Суp hе на рочиuту иsвести и pруге pокаsе које учесници преpложе, ако наþе pа су
оp sначаја sа оpреþиваnе накнаpе, а по потреби оpреpиhе и веuтачеnе.
Hа рочиuте се поsива и јавни правобранилац ако је оценио pа је спораsум учесника
о накнаpи у поступку преp наpлежним органом управе sакључен на uтету pруuтвене
sајеpнице, уколико корисник експропријације није опuтина.
Hоuто утврpи све важеhе чиnенице, суp pоноси реuеnе којим оpреþује облик и
обим, оpносно висину накнаpе.
Aко се корисник експропријације и ранији сопственик спораsумеју о облику и обиму,
оpносно висини накнаpе, суp hе своје реuеnе sасновати на nиxовом спораsуму,
уколико наþе pа није у супротности са sаконским прописима.
Реuеnе се pоставља јавном правобраниоцу и каpа није учествовао у поступку
nеговог pоноuеnа.
Aко се корисник експропријације и ранији сопственик спораsумеју pа се накнаpа sа
експроприсану sграpу или стан оpреpи у облику pаваnа pруге sграpе или стана,
спораsумом hе оpреpити рок sа иsврuеnе уsајамниx обавеsа. Aко тај рок не оpреpе,
суp hе реuеnем о накнаpи оpреpити рок, у склаpу са оpговарајуhом оpреpбом
Закона о експропријацији, sа исељеnе иs експроприсане sграpе, оpносно стана као
посебног pела sграpе.
Oва оpреpба сxоpно се примеnује и на sемљораpника, каpа му је, по спораsуму са
корисником експропријације или на nегов sаxтев, накнаpа sа експроприсано
пољопривреpно sемљиuте оpреþена pаваnем у својину pруге непокретности.
Tроuкове поступка сноси корисник експропријације, осим троuкова који су
иsаsвани неоправpаним поступцима ранијег сопственика.
Opреpбе овог sакона о поступку оpреþиваnа накнаpе sа експроприсану
непокретност сxоpно се примеnују и у pругим случајевима каpа се ранијем
сопственику по sакону приsнаје право на накнаpу sа непокретност на којој је
иsгубио право својине или pруго стварно право.
Пример прелога 'а ореHива(е накнае 'а експроприсану
непокретност


____________ СУДУ У _____________

Прелагач) _______________________________________
Противник прелагача) ____________________________

П Р # * + О ,
'а ореHива(е накнае 'а експроприсану непокретност ;члан =B5 став :5 %акона о
експроприја1ији<

@еше!ем општинске управе надле&не за имовинскоAправне послове општине ________
_______________ бр ____ од _______ године, експроприсана ми је непокретност –
ку)а од тврдог материјала, површине ?9: G
9
, која се налази у
_________________________, ул _________________, уписана у +,У- бр _____ ,О
___________
*о правосна&ности реше!а о експропријацији покушао сам да са општином –
корисником експропријације постигнем споразум о висини накнаде, ме'утим тај
споразум није постигнут, јер је накнада која ми је пону'ена знатно ни&а од правичне
накнаде
С(одно свему наведеном, а на основу чл ?FF став ? +акона о ванпарничном поступку,

П Р # * + А ?# "

да суд у ванпарничном поступку вештаче!ем и изво'е!ем други( доказа, одреди
правичну накнаду за експроприсану непокретност

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
УР#@#A#. УПРАВFАA# И КОРИGJ#A# %АD#*НИЧК# СТВАРИ 4
чл5 :6:4:695 %акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене

У овом поступаку суp уреþује начин управљаnа и кориuhеnа sајеpничке ствари
сувласника, сукорисника и pругиx суpржалаца исте ствари (sајеpничари).
Hоступак може pа покрене сваки sајеpничар који сматра pа је повреþен у праву
управљаnа или кориuhеnа sајеpничке ствари.
Hреpлог мора pа обуxвати све sајеpничаре, pа саpржи потребне поpатке о
sајеpничкој ствари која је преpмет поступка, као и раsлоге sбог којиx се поступак
покреhе.
Hреpлог се поpноси суpу на чијем поpручју се sајеpничка ствар налаsи, а ако се
ствар налаsи на поpручју виuе суpова, преpлог се може поpнети сваком оp тиx
суpова.
Hа рочиuту које hе суp sакаsати повоpом преpлога, sајеpничари могу уреþеnе
начина кориuhеnа и управљаnа sајеpничке ствари уреpити спораsумом, који се
уноси у sаписник као суpско поравнаnе ако се sајеpничари с тим сагласе, поuто им
суp преpочи прироpу и правно pејство суpског поравнаnа.
Aко се sајеpничари о томе не спораsумеју, суp hе реuеnем уреpити начин
кориuhеnа sајеpничке ствари по оpговарајуhим sаконским прописима материјалног
права, воpеhи рачуна и о nиxовим посебним интересима.
Aко је меþу sајеpничарима спорно право на ствар која је преpмет поступка или је
споран обим права, суp hе упутити преpлагача pа у оpреþеном року покрене
парницу или поступак преp управним органом, раpи реuеnа спорног права, оpносно
правног оpноса.
Суp може привремено, pо pоноuеnа оpлуке наpлежног органа, уреpити оpносе
sајеpничара у поглеpу управљаnа, оpносно кориuhеnа sајеpничке ствари каpа то
околности случаја sаxтевају, а нарочито pа би се спречила sнатнија uтета,
самовлаuhе или очита неправpа sа појеpине sајеpничаре.
Oвако hе суp поступити и каpа су sајеpничари суpржаоци ствари који не располажу
pокаsима о sаконитом основу стицаnа pржавине.
Hравоснажност реuеnа pонесеног у овом поступку не спречава учеснике pа у
парници или у поступку преp управним органом остварују sаxтеве у оpносу на ствар
о чијем управљаnу, оpносно кориuhеnу је реuеnем оpлучено.
Све uто је претxоpно навеpено има примену и на сопственике посебниx pелова
sграpе у поглеpу управљаnа и кориuhеnа sајеpничкиx pелова који служе sграpи
као целини или само неким посебним pеловима sграpе - у том се случају
sајеpничарима сматрају само сопственици тиx pелова sграpе, ако се уреþеnем
nиxовиx уsајамниx оpноса не pира у права сопственика pругиx pелова sграpе.
Opноси иsмеþу сопственика посебниx pелова sграpе уреþују се у склаpу са
sаконским прописима о правима на посебним pеловима sграpе.
Пример прелога 'а уреHе(е начина и кори!/е(а 'ајеничког стана____________ СУДУ У _____________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


П Р # * + О ,
'а уреHе(е начина и кори!/е(а 'ајеничког стана

? *ротивник предлагача и предлагач су две ро'ене сестре које су заједнички купиле
трособан стан у ул _______ у _______ дана _________ Стан се састоји од три собе,
две ве)е и једне ма!е, два HIAа, и два купатила Bједно с тушем и једно с кадомC,
једне ку(и!е и (одника с једним улазом

*ока') купопродајни уговор

9 *редлагач има му&а и двоје деце различитог пола, а противник предлагача има
му&а и једно дете, али се !и( две не могу договорити о начину управ0а!а и
кориш)е!а заједничке ствари
*о купопродајном уговору предлагач је сувласник на 9$F дела а противник
предлагача на ?$F дела Стога, предлагач сматра да због величине свог удела и
бројније породице има право на две ве)е собе, један HI и једно купатило с кадом,
а противник предлагача на ? ма!у собу, једно купатило с тушем, један HI, док би
ку(и!а, улаз и (одник остали заједнички, те предла&е да суд на основу члана ?E9
+акона о ванпарничном поступку уреди на описани начин и кориш)е!е
заједничког трособног стана

У ____________, дана ____________ године
____________________________
Пример прелога 'а уреHе(е управ2а(а и кори!/е(а 'ајеничке
ствари


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________П Р # * + О ,
'а уреHе(е кори!/е(а и управ2а(а 'ајеничком ствари

С противником предлагача ______________ имам заједничку својину на трактору марке
________ 3рактор смо ортачки купили пре две године, с тим што сам ја дао две
тре)ине новца а ортак _______ једну тре)ину
3рактор смо купили за ________ динара

*ока') купопродајни уговор

*остоји неспоразум изме'у мене и противника предлагача о томе како )емо да0е
користити наведени трактор
%а основу члана ?E?–?E< +акона о ванпарничном поступку предла&ем суду да донесе
реше!е и уреди начин кориш)е!а заједничког трактора

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
*редлагач
ПОСТУПАК %А *#О$У %АD#*НИЧКИE СТВАРИ И+И И"ОВИН# 4
чл5 :6C4:765 %акона о ванпарничном поступку
Увоне напомене

У овом поступку суp оpлучује о pеоби и начину pеобе sајеpничкиx ствари или
имовине.
Hоступак pеобе sајеpничке ствари или имовине може покренути сваки sајеpничар, а
преpлог мора обуxватити све sајеpничаре.
Hреpлог мора pа саpржи поpатке о преpмету pеобе и уpелима sајеpничара, о
sајеpничарима, као и о pругим лицима која на преpмету pеобе имају неко стварно
право. За непокретности морају се навести sемљиuнокnижни поpаци и приложити
оpговарајуhи писмени pокаsи о праву својине, праву службености и pругим стварним
правима.
Hреpлог се поpноси суpу на чијем се поpручју ствар или имовина налаsи, а ако се
sајеpничке ствари или имовина налаsе на поpручју виuе суpова, наpлежан је сваки
оp тиx суpова.
Aко суp, поступајуhи по преpлогу, утврpи pа је меþу sајеpничарима спорно право на
стварима које су преpмет pеобе или право на имовину, уpео у sајеpничким стварима,
оpносно имовини, или је спорно које ствари, оpносно права улаsе у sајеpничку
имовину прекинуhе поступак и упутити преpлагача pа у оpреþеном року покрене
парницу.
Aко преpлагач у оpреþеном року не покрене поступак, сматраhе се pа је преpлог
повукао.
Суp hе по пријему преpлога sакаsати рочиuте на које hе поsвати све sајеpничаре и
лица која на преpмету pеобе имају неко стварно право.
Сваки учесник може преpложити pа се на рочиuте поsову и pруга лица чији би
интереси могли бити pеобом повреþени. Aко sајеpничари не оспоре nиxова права,
унеhе се и то у sаписник и уsети у обsир приликом pоноuеnа оpлуке о pеоби.
Aко учесници у току поступка постигну поравнаnе о условима и начину pеобе, суp
hе поравнаnе унети у sаписник, настојеhи pа се поравнаnем уреpе сва спорна
питаnа иsмеþу sајеpничара, као и стварна права pругиx лица на преpметима pеобе и
права осталиx лица према sајеpничарима у веsи са иsврuеном pеобом.
Aко учесници не постигну спораsум о начину pеобе, суp hе иx саслуuати, иsвеuhе
потребне pокаsе, а каp је то нужно и веuтачеnе, па hе, на основу реsултата
целокупног поступка, у склаpу са оpговарајуhим прописима материјалног права
pонети реuеnе о pеоби и начину pеобе sајеpничке ствари или имовине, настојеhи pа
sаpовољи оправpане sаxтеве и интересе sајеpничара.
Hри оpлучиваnу коме треба pа припаpне оpреþена ствар, суp hе нарочито имати у
виpу посебне потребе оpреþеног учесника sбог којиx та ствар треба pа припаpне
управо nему.
Реuеnе о pеоби саpржи: преpмет, услове и начин pеобе, поpатке о qиsичким
pеловима ствари и правима која су припала сваком оp sајеpничара, као и nиxова
права и обавеsе утврþене pеобом.
Реuеnем о pеоби суp hе оpлучити и о начину оствариваnа службености и pругиx
права на pеловима ствари које су qиsички поpељене иsмеþу sајеpничара.
Пример прелога 'а еобу непокретности____________ СУДУ У _____________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________

П Р # * + О ,
'а еобу непокретности

@еше!ем ___________ суда у _________О бр _____$___ од ______ године, расправила
се заоставштина пок _________________, бив из ________ и по истој су оглашени као
наследници на по једну идеалну половину предлагач _________ и противник
_________
%епокретност се састоји од кат парц _______, ,О _____________, !иве ________
класе у површини ______ JK

*ока') оставинско реше!е О бр ________$____

Странке су сагласне да се означена непокретност подели на физичке делове, па
предла&у _________ суду у ________, као ванпарничном, да по изво'е!у предло&ени(
доказа и уви'аја са вештаком – геометром, наведену парцелу подели на два физички
одвојена дела
Сносим трошкове физичке деобе

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а еобу непокретности проајом


____________ СУДУ У _____________

Прелагач) _______________________ из _______________
Противник прелагача) ?C _______________ из ___________
9C _______________ из ___________


П Р # * + О ,
'а еобу непокретности проајом

@еше!ем оставинског суда О бр од ______$__ оглашена сам за наследника ?$F дела на
стамбеној згради мог пок оца _____________ из __________ +града се састоји од
једног двособног стана површине 5= G
9
, уписана у +,У- бр ___________ ,О
______________, подигнута на кат парцели бр ________
*ротивници предлагача су тако'е законски наследници ?$F дела описане
непокретности

*ока') оставинско реше!е ___________ суда у ________ О бр ____ $_ од ____ године

+аједнички стан учесника не мо&е се физички поделити на три једнака дела, јер не
постоји могу)ност да се формирају посебне стамбене јединице с посебним улазима

*ока') налаз и миш0е!е вештака гра'евинске струке

С обзиром да ме'у сувласницима нема споразума да се непокретност подели, а један од
сувласника је издао у закуп насле'ену непокретност и сам убира закупнину, то на
основу члана ?5 +акона о основама својинскоправни( односа, предлагач предла&е да
суд проведе поступак и одлучи да се непокретност прода, а из купопродајне цене, по
измире!у трошкова поступка, исплате сувласници на једнаке делове

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
ПОСТУПАК %А УР#@#A# "#@А 4 чл5 :774:8>5 %акона о
ванпарничном поступку
Увоне напомене
У овом поступку суp утврþује границу иsмеþу сусеpниx непокретности каpа су меþни
sнаци униuтени, или померени, а сусеpи не могу спораsумно pа утврpе границу.
Суpско уреþеnе меþа може тражити сваки непосреpни сусеp. Hоp појмом сваки
сусед поpраsумева се не само власник сусеpне парцеле него и онај који на некој оp
парцела има оpреþено стварно право, или је пак nен посеpник. H сувласник сусеpне
парцеле може сам, беs учествоваnа осталиx сувласника, тражити уреþеnе меþа.
За уреþеnе меþа искључива је месна наpлежност опuтинског суpа, па је странке
спораsумом не могу меnати. Oвpе важи принцип pа је наpлежан онај суp на чијем се
поpручју sемљиuте налаsи, оpносно меþа која се има уреpити.
Hреpлог sа уреþеnе меþа иsмеþу сусеpниx sемљиuниx парцела може поpнети сваки
оp сопственика, оpносно корисника тиx парцела, а каpа је то sаконом оpреþено и
овлаuhени орган. Hреpлог мора pа саpржи поpатке о сопственицима, оpносно
корисницима сусеpниx парцела и о sемљиuним парцелама иsмеþу којиx се меþа
уреþује, са оsнакама тиx парцела иs sемљиuниx и pругиx кnига, као и раsлоге sбог
којиx се поступак покреhе.
Hо пријему преpлога, суp може sакаsати рочиuте у суpу на које hе поsвати учеснике
раpи покуuаја спораsумног уреþеnа меþе. Aко се учесници не спораsумеју, суp hе
sакаsати рочиuте на лицу места на које hе, пореp учесника, поsвати веuтака
геометра, а по потреби и свеpоке на које су се учесници у преpлогу или на рочиuту
преp суpом поsвали. Уs поsив sа рочиuте учесницима се налаже pа понесу све
исправе и скице, као и pруге pокаsе оp sначаја sа уреþеnе меþа, а по могуhству pа
повеpу и свеpоке. У поsиву hе се учесници упоsорити на послеpице неpоласка на
рочиuте. Aко преpлагач не pоþе на рочиuте, а био је уреpно поsван, рочиuте hе се
оpржати уколико то преpложи неко оp осталиx учесника. Aко нико не преpложи
оpржаваnе рочиuта, сматра се pа је преpлагач повукао преpлог.
O рочиuту на лицу места саставља се sаписник у коме се навоpи pа ли је та меþа
оpреþена по спораsуму странака или је pаље остала спорна. Opлуку о уреþеnу меþа
треба увек спровести на лицу места, тако pа суpија меþаuним sнацима оsначи меþу
коју је утврpио. У својој оpлуци суpија је pужан pа опиuе како је меþу уреpио и
оpреpи троuкове поступка.
Hротив правоснажног реuеnа pругостепеног суpа pонесеног у овом поступку
ревиsија није pоsвољена.
Aко меþу учесницима постоји спор о меþаuкој поврuини чија вреpност не прелаsи
иsнос иs чл. 159. ст. 1. ЗBH, суp hе реuити у поступку уреþеnа меþа на основу јачег
права, а ако то није могуhе, на основу послеpnег мирног посеpа. Уколико се спор не
може реuити ни на овај начин, суp hе меþаuку поврuину поpелити по правичности.
Суp hе поступити на овај начин беs обsира на вреpност меþаuке поврuине, каpа се
учесници тако спораsумеју.
Kаpа меþу учесницима постоји спор о меþаuкој поврuини чија вреpност прелаsи
иsнос иs чл. 160. ст. 1. ЗBH, а не постигну спораsум, суp hе упутити преpлагаче на
парницу и обуставиhе ванпарнични поступак.
Пример прелога 'а уреHе(е меHе 4 ;варијанта :<


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________

П Р # * + О ,
'а уреHе(е меHе

? *редлагач је власник по0опривредног зем0ишта кат парцела бр _______
површине _______ G
9
уписане у +,У- бр ____________ ,О _____________

*ока') извод из зем0ишне к!иге

9 *ротивник предлагача граничи се с предлагачем – кат парцелом бр _____
уписаном у +,У- бр ___________ ,О _____________

*ока'. извод из зем0ишне к!иге

*риликом ора!а трактором дана _____ противник предлагача је изорао и део
по0опривредног зем0ишта предлагача, уништивши том приликом и граничне белеге
*ошто противник предлагача не)е мирним путем да се ово разреши, предла&ем да суд
иза'е на лице места и уз помо) вештакаAгеометра уреди ме'е *ОС328L2M4"
"4N%17 +%2,О82 *@4"2 *ОС-4ДM4" "1@%О" *ОС4ДУ ОД ________
године

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а уреHе(е меHа____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


П Р # * + О , % А У Р # @ # A# "# @ А

*редлагач поседује катастарску парцелу бр _______________, !иву _________ класе у
површини ________ JK *ротивник у истој катастарској општини поседује катастарску
парцелу број ________________, ливаду ___________ класе у површини ________ JK

*ока'. извод из зем0ишне к!иге и копија катастарског плана

1зме'у ови( парцела пореме)ене су ме'е, а странке нису у могу)ности да и( саме
успоставе, па предла&у ___________ суду у ____________, да иза'е на лице места с
вештакомAгеометром и ове ме'е уреди
*редлагач сноси трошкове изласка вештака и суда

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Пример понеска суу ;урген1ија< раи увиHаја на ли1у места


@ _______$____
____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


П О * Н # С А К П Р # * + А , А Ч А
којим ургира и'ла'ак суа на ли1е места раи уреHе(а меHа

У предмету тог суда који се води под ознаком @ _____$___ на рочишту од _______
године суд је при(ватио предлог предлагача да се уреде ме'е, и у том ци0у нало&ио
предлагачу да уплати суду на пролазни депозит суму од ____ динара за трошкове суда
и геометра поводом уре'е!а ме'а
Од момента извршене уплате па до данас прошло је више од четири месеца а суд са
вештаком није изашао на лице места *редлагач моли ванпарничног судију да иза'е на
лице места јер, уколико би се и да0е чекало, наступили би лошији временски услови
који би омели уви'ај


У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Састављање и потврђивање садрине исправа – чл.
1!4–1"4. Закона о ванпарничном поступку
Увоне напомене

У поступку sа састављаnе или потврþиваnе саpржине исправе, суp саставља и
потврþује исправу каpа је sа настанак права или пуноважности правног посла
потребно постојаnе јавне исправе.
Састављаnе исправе (чл.166-174) врuи се у суpу и ван суpа, каpа учесник није
способан pа pоþе у суp или каpа sа то постоје pруги оправpани раsлоsи.
За састављаnе суpског тестамента (чл.175-182) на sаxтев sавеuтаоца наpлежан је
сваки стварно наpлежан суp.
Hа поступак опоsиваnа тестамента сxоpно се примеnују оpреpбе Закона о
ванпарничном поступку о састављаnу тестамента.
Hотврþиваnе саpржине исправе (чл.183-185), каpа је sаконом оpреþено pа се
саpржина приватне или pруге нејавне исправе потврþује, врuи се на самој исправи
потписом суpије и стављаnем печата суpа. O преpуsетим раpnама сачиnава се
sаписник, а учесницима суp преpаје оригинални примерак исправе (pвострани
уговор којим се уреþују имовински оpноси пороpичне sајеpнице, уговори о
pоживотном иspржаваnу, спораsум о уступаnу и распоpели имовине sа живота и
pр.).
Суp је pужан pа прими на чуваnе исправу (чл.186-194), каpа је потребно раpи
обеsбеþеnа оpреþениx имовинскиx или pругиx права, или каpа је sаконом sа
појеpине врсте исправа то иsричито оpреþено. Hсправа се може преpати на чуваnе
сваком стварно наpлежном суpу.
Пример прелога 'а потврHива(е сар0ине уговора о о0ивотном
и'р0ава(у____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


П Р # * + О ,
'а потврHива(е сар0ине уговора о о0ивотном и'р0ава(у


? *редлагач има преко >: година &ивота, удовац је без деце, а поседује непокретну
имовину. ку)у површине _____ G
9
, изгра'ену на кат парц бр _____ уписану у
+,У- бр _______ ,О ______, као и по0опривредно зем0иште од F: ари кп бр
_______ уписано у +,У- бр,О ___________

*ока') власнички лист

9 *ротивник предлагача је !егов подстанар, којег је примио на станова!е још пре
три године, и пошто је видео да се ради о младом и вредном човеку који се разуме
у све дома)инске радове, одлучио је да са !им зак0учи уговор о до&ивотном
издр&ава!у како би имао ко да се брине о !ему, са(рани га по месним обичајима,
а он би му заузврат оставио све своје покретне и непокретне ствари ,ако се и
противник предлагача с тим предлогом сло&ио, а предлагач нема никога из
законског круга наследника ко би о !ему бринуо, то су саставили уговор и
утврдили ме'усобна права и обавезе Bкоји достав0ају у прилогуC и предла&у да суд
(итно зака&е рочиште и одобри наведени уговор у складу са чланом ?OE +акона о
насле'ива!у и чланом ?55 +акона о ванпарничном поступку

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а раскиа(е уговора о о0ивотном и'р0ава(у____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


ПР#*+О, %А РАСКИ*АA# У,ОВОРА
О *О?ИВОТНО" И%*Р?АВАAУ

*редлагач је, у својству даваоца издр&ава!а, зак0учио с противником, као примаоцем
издр&ава!а, уговор о до&ивотном издр&ава!у, по коме се предлагач обавезао да
до&ивотно издр&ава противника, да га негује и пази, (рани, одева, у болести лечи, да
га после смрти са(рани, гроб огради и споменик подигне, а као накнаду за све то
противник остав0а у насле'е и у својину предлагачу к п ________ све из ,О
________, у укупној површини _____JK Уговор је потвр'ен од стране ___________
суда у ____________ под @ бројем ______$___ од _____ године

*ока') уговор о до&ивотном издр&ава!у @ бр______$___ од ______ године

1зме'у странака су се ме'усобни односи у знатној мери пореметили, тако да је да0е
извршава!е овог уговора обострано постало немогу)е, па је предлагач одлучио да
предло&и ____________ суду у __________ да у ванпарничном поступку донесе
реше!е, којим )е утврдити споразум странака да се прет(одно наведени уговор о
до&ивотном издр&ава!у раскида

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Поништавање исправа – чл. 1"#–$1%. Закона о
ванпарничном поступку
Увоне напомене

¬ланом 195. Закона о ванпарничном поступку прописано је:
(1) У поступку sа пониuтеnе pомаhе исправе на којој се непосреpно sаснива
неко материјално право и чије је посеpоваnе нужно sа оствариваnе тог права
може се прогласити у суpском поступку pа је иsгубило своју важност ако је
иsгубљена, украpена, или на било који pруги начин нестала или униuтена,
осим ако је sаконом sабраnено пониuтаваnе такве исправе.
(2) Hоp условима иs става 1. овог члана може се пониuтити и исправа на којој
се sаснива неко нематеријално право, ако не постоје поpаци на основу којиx
наpлежни орган, оpносно органиsација може pа иspа pупликат те исправе.
Пример прелога 'а пони!тај обве'ни1е 4 мени1е


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) 3рговачко предузе)е за промет текстилном робом __________ у ________,
које заступа директор _________

ПР#*+О,
'а покрета(е поступка раи пони!таја исправе

? ___________, радник из ________, као јемство за на кредит куп0ену робу предао
је предлагачу обвезницу издату у __________ дана ______ на _____ динара
потписану од ________ као главног ду&ника и _________ и ________, радника из
______, као јемаца, који су се солидарно обавезали да плате наведено потра&ива!е
уколико главни ду&ник заостане само с једним оброком отплате месечно по _____
динара, почев од __________ године

*ока') изјава сведока __________, главног благајника предлагача

9 *оменута обвезница нестала је на непознати начин и упркос тра&е!у не мо&е се
прона)и

*ока') изјава сведока __________, главног благајника предлагача

F 6уду)и да предлагач има правни интерес да се обвезница поништи,

ПР#*+А?#
да се покрене поступак ради пониште!а наведене обвезнице у овом предлогу


У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
3рговинско предузе)е за промет текстилном робом _____


Напомена) овај примерак мо&е се с(одно употребити и као предлог за пониште!е
штедне к!и&ице и менице, уз измене које одговарају опису к!и&ице и менице
Пример прелога 'а аморти'а1ију ;пони!тава(е< сета чекова банке____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ________________ из ______________


П Р # * + О ,
'а аморти'а1ију ;пони!тава(е< сета чекова ------- банке. и ----------

? *редлагач је у радном односу код *редузе)а ______________ из ___________, те
своју зараду прима на теку)и рачун и поди&е на основу чекова, које му на !егов
за(тев издаје __________ банка, у ________, код које је отворен теку)и рачун

*ока') чековна карта

9 +араду за месец ______ године предлагач је примио на теку)и рачун код ________
у ______ дана _______ године, када му је по основу извештаја банка издала сет
чекова од 9: комада са уписаним бројем &ироAрачуна банке, да би подигао зараду
Pекови су серије од броја _______ до _____ броја

*ока') потврда _______ банке и оглас у QСлу&беном гласнику @СR

F ,ако су ми чекови украдени од непознатог учиниоца у аутобусу на линији
________ то предлагач предла&е да суд, на основу члана ?O< +акона о
ванпарничном поступку и члана 9F +акона о чеку, а у вези с чланом O: +акона о
меници, спроведе доказни поступак за амортизацију чека и реше!ем амортизује
BпоништиC 9: чекова ______ банке, у _____ серије од броја ________ до _____
броја

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Судски депо&ит – чл. $11–$$4. Закона о ванпарничном
поступку
Увоне напомене

У суpски pепоsит могу се преpати новац, xартије оp вреpности и pруге исправе које
се могу уновчити, племенити метали, pрагоцености и pруги преpмети иsраþени оp
племенитиx метала, каpа је то sаконом или pругим прописом преpвиþено. Oви
преpмети могу се преpати сваком наpлежном реpовном суpу.
Суp је pужан pа прими у pепоsит и pруге преpмете каpа је sаконом оpреþено pа
pужник може положити ствар коју pугује коp суpа sа повериоца. Oви преpмети
преpају се реpовном суpу у месту испуnеnа обавеsе, осим ако раsлоsи
економичности или прироpа посла sаxтевају pа се положе суpу у месту гpе се ствар
налаsи, а могу се преpати и pругом реpовном суpу каpа је то sаконом оpреþено.
У преpлогу hе преpлагач навести раsлоге sбог којиx се pепонују преpмети, описати
преpмете и оsначити nиxову вреpност, навести лице у чију се корист они преpају,
услове поp којима hе се преpмети преpати, а по потреби hе се приложити
оpговарајуhи pокаsи.
Пример прелога 'а пријем 'акупнине у суски епо'ит у корист
ореHеног ли1а____________ СУДУ У _______________

Прелагач) _______________, из ___________

П Р # * + О ,
'а пријем 'акупнине у суски епо'ит у корист -----------
и' ----------- ул5 ---------------


? Станујем у ул ________________ бр ____ у стану који је власништво
___________ из ____________________ по основу закупног односа +акупнину с
власником сам уговорио у износу од __________ динара, који сам му пла)ао сваког
месеца до петог у месецу на руке
,ако од ________ године власник одбија да прими закупнину и (о)е да ме исели,
послао сам му закупнину поштом препоручено, али ми је пошта вратила новац с
напоменом примаоца да одбија пријем

*ока') упутница с напоменом о одбија!у пријема од ____________

9 ,ако према +акону о облигационим односима поверилац мо&е тра&ити да суд
прими у судски депозит ствари које поверилац одбија да прими на име испу!е!а
уговора, то на основу члана 9?? +акона о ванпарничном поступку предла&ем да
суд одобри пријем закупнине за власника ______________ из __________________
ул ____________________ бр ___ у износу од _________ динара до оконча!а
спора по ту&би власника за исе0е!е предлагача из стана

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Обе&беђење дока&а у ванпарничном поступку

,ада постоји оправдана бојазан да се неки доказ не)е мо)и извести или да )е !егово доцније
изво'е!е бити оте&ано, мо&е се у току, као и пре покрета!а парнице, предло&ити да се овај
доказ изведе *редлог за обезбе'е!е доказа у току парничног поступка подноси се суду пред
којим је поступак у току 2ко се тра&и обезбе'е!е доказа пре покрета!а поступка и у (итним
случајевима, иако је поступак ве) у току – предлог се подноси надле&ном општинском суду на
чијем подручју борави лице које треба саслушати
У предлогу за изво'е!е доказа треба да се наведу чи!енице које треба утврдити, докази које
треба извести и разлоге због који( предлагач сматра да се доцније доказ не)е мо)и извести или
да )е !егово изво'е!е бити оте&ано У предлогу треба навести и противниково име, осим ако
противник није познат
,ада је противник познат, !ему се достав0а предлог за изво'е!е доказа 2ко постоји опасност
због одлага!а, суд )е о предлогу за обезбе'е!е доказа одлучити без прет(одног изјаш!е!а
противника
Суд реше!ем усваја предлог за обезбе'е!е доказа и одре'ује рочиште за изво'е!е доказа У
реше!у наводи чи!енице о којима )е се изводити доказ и доказ који )е се извести, а у случају
потребе именова)е и вештаке *ротивнику који је непознат или је непознато !егово
боравиште, суд мо&е ради учествова!а на рочишту за обезбе'е!е доказа поставити
привременог заступника, али о томе није потребно издати оглас У (итним случајевима суд
мо&е одредити да изво'е!е доказа започне и пре него што се реше!е којим се усваја предлог
за обезбе'е!е доказа достави противнику
Пример прелога 'а обе'беHе(е ока'а____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________

@ади обезбе'е!а доказа

П Р # * + О , % А О $ # % $ # @ # A# * О К А % А

Дана ____________ године противник је пустио своју стоку на кат парц ____________
,О __________, у својини предлагача, и том приликом је стока причинила знатну
штету на парцели предлагача која је засејана кукурузом
,ако би предлагач &елео да оште)ену површину одма( засеје док још време то
дозво0ава, то предлагач предла&е __________ суду у __________, као ванпарничном,
да уз учеш)е судског вештака утврди висину причи!ене штете, како би предлагач
касније могао у редовној парници да тра&и од противника накнаду штете
3рошкове изласка суда и вештака на лицу места пла)а предлагач колико буде потребно
по налогу суда


У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а обе'беHе(е ока'а у ванпарничном поступку


____________ СУДУ У _______________

Прелагач) 3рговинско предузе)е _______________ из _______________________
представништво у _________________, које заступа _______________
Противник прелагача) ________________ из ______________ Ул _____________

П Р # * + О , % А О $ # % $ # @ # A# * О К А % А
у ванпарничном поступку
у два примерка
*редлагач је закупац основне просторије у ___________ у ул ____________ коју
користи ве) ду&е време као канцеларијску просторију за своје представништво

*ока') уговор о закупу пословни( просторија бр ________
Дана _______, по доласку на посао, радник предлагача _______________ затекао је ову
просторију поплав0ену 8ода је долазила из стана противника предлагача који се
налази управо изнад пословне просторије предлагача Услед продира!а воде уништен
је плафон пословне просторије, а оште)ени су зидови, тепи( и канцеларијски намештај,
услед чега је пословна просторија потпуно неподесна за кориш)е!е

*ока') уви'ај суда на лицу места и саслуша!е сведока __________ из _________ ул
___________________ бр ____
8ода из стана противника предлагача дошла је вероватно услед прска!а цеви или услед
незатвара!а чесме *редлагач намерава да против противника предлагача поднесе
ту&бу за накнаду штете, али је у ци0у откла!а!а да0е штете и нормалног послова!а
свог представништва, у ситуацији да мора (итно приступити откла!а!у означени(
оште)е!а +бог тога предла&е да суд реше!ем дозволи обезбе'е!е доказа узрока и
висине штете, тако што )е путем стручни( лица, судски( вештака, утврдити разлог
продира!а воде и оште)е!а пословне просторије и ствари предлагача, као и начин
откла!а!а и висину штете
У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а оно!е(е ре!е(а које 'аме(ује уговор о откупу
стана 4 ;варијанта :<


____________ СУДУ У _____________
– 8анпарничном оде0е!у –
______________________
Прелагач) _____________ из __________ ул ____________________ бр ___
Противник прелагача) ___________ из ___________ ул __________ бр ___

П Р # * + О ,
'а оно!е(е ре!е(а које 'аме(ује уговор о откупу стана
у ___ примерака
? *редлагач је закупац стана на неодре'ено време у друштвенојAдр&авној својини,
који се налази у ______________ ул _______________ бр ___ и то __________
укупне површине ___ G
9

*ока') уговор о закупу стана на неодре'ено време бр ____

9 Дана _________ године предлагач је у писменој форми поднео за(тев противнику
предлагача да му омогу)и откуп поменутог стана, у складу са +аконом о
станова!у

*ока') копија писменог за(тева за откуп стана са потврдом пријема од стране
предлагача од _______ године

F "е'утим, противник предлагача је одбио за(тев за откуп овог стана, уз наво'е!е
следе)и( разлога. ________________________________________________

*ока') фотокопија одговора противника предлагача бр ___ од _______ године

E ,ако се наведени разлози не односе ни на један случај изузима!а стана из откупа,
то предлагач на основу члана ?5 став E +акона о станова!у, уз доставу потребне
документације за откуп стана, том суду став0а
П Р # * + О ,
да у ванпарничном поступку, на основу поменуте законске одредбе, донесе реше!е
које заме!ује уговор о откупу наведеног стана
У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Прелог 'а оно!е(е ре!е(а које 'аме(ује уговор о 'акупу стана 4
;варијанта =<____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________


П Р # * + О ,
'а оно!е(е ре!е(а које 'аме(ује уговор о 'акупу стана


%а двособном стану у ул ____________, површине =: G
9
, закупац је била моја пок
мајка ________________________, која је умрла __________________

*ока') извод из матичне к!иге умрли(, уговор

%акон смрти моје мајке тра&ио сам да закуподавац са мном зак0учи уговор о закупу
стана, али је овај то одбио, уз образло&е!е да ја нисам становао с мајком, ве) одвојено
у стану мог оца, у ул ________________________

*ока') писмо закуподавцу с предлогом о зак0уче!у уговора о закупу

*ошто сматрам да имам право сукцесије и статус закупца по основу уговора моје мајке
са закуподавцем, а овај ми то право оспорава, молим да суд спроведе расправу и у
смислу члана FE +акона о станова!у донесе реше!е које заме!ује уговор о закупу
предметног стана

У ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а оно!е(е ре!е(а о испу(е(у услова 'а 'амену
станова____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________
Противник прелагача) ______________ из ___________

П Р # * + О ,
'а оно!е(е ре!е(а о испу(е(у услова 'а 'амену станова


*редлагач је закупац стана у ул ___________________ површине =: G
9
, чији је власник
противпредлагач ____________________ из ________________

*ока') уговор о закупу

*редлагач је с другим закупцем ________________ из _____________ во0ан да замени
стан, чији је власник ве) дао сагласност за замену стана

*ока') писмо о сагласности власника за замену стана

,ако противник предлагача одбија да предлагачу да сагласност за замену стана,
правдају)и то околнош)у да је други закупац који се уселио у стан самац и да нема
стално запосле!е, те да тиме нема гаранције да )е уредно пла)ати закупнину и уредно
одр&авати стан, то предлагач предла&е да суд проведе расправу и донесе реше!е којим
)е утврдити да су испу!ени услови за замену станова, у складу са чл F< +акона о
станова!у

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а утврHива(е својства 'акуп1а након ра'воа брака____________ СУДУ У _______________


Прелагач) ________________, из ___________________, ул _________________
Противник прелагача) _________, из ___________________ ул _______________


П Р # * + О ,
'а утврHива(е својства 'акуп1а после ра'воа брака


? *редлагач и противник предлагача су као запослени у привредном друштву
________ добили на кориш)е!е двособан стан у ___________ ул ___________,
површине ________ G
9
, који су користили као закупци са своје двоје деце *осле
развода брака, пошто противник предлагача одбија да се стан замени за две ма!е
стамбене јединице, како би бивши брачни другови имали обоје решено стамбено
пита!е, то у складу са чланом F= +акона о станова!у @епублике Србије, предлагач
моли да суд одр&и рочиште и одлучи ко )е од бивши( супру&ника наставити с
кориш)е!ем стана у својству закупца

*ока') пресуда о разводу брака
9 *редлагач ________ је остала у стану с двоје малолетне деце, а противпредлагач је
изашао из стана и &иви у ванбрачној заједници код _________, која има стан у
својини
1мају)и у виду да предметни стан користе !и( троје, од који( двоје малолетне
деце, предлагач предла&е да се !ој призна својство закупца на предметном стану,
имају)и у виду и !ене ни&е при(оде по основу зараде у *редузе)у ________ од
противника предлагача који је гра'евински ин&е!ер и остварује ве)у зараду

*ока') прибавити слу&бене податке од привредног друштва _____________ и
прибавити ста!е &ироAрачуна противпредлагача
F ,ако нема сагласности странака за мирно реше!е овог спора, а после спроведене
расправе сви( пону'ени( доказа, предлагач предла&е да суд одреди да она остане
закупац, да противнику предлагача престане својство закупца, те да сноси
трошкове овог поступка

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
НАС+#@ИВАA# НА ОСНОВУ %АВ#GТАAА ;Т#СТА"#НТА<
Kчл5C6K::: %акона о наслеHива(у
Својеручно завештање

Hа основу члана 84. Закона о наслеþиваnу (,Службени гласник РС“, бр.
46/95 и 101/2003), ја, _______________, оp оца ________ и мајке _______,
роþен у ___________, _______ гоpине, с пребивалиuтем у __________, ул.
_________________, при чистој свести, spравог раsума и беs ичије принуpе,
овим sавеuтаnем које сам лично написао, sа случај своје смрти, желим pа
распоpелим моју имовину, на начин како слеpи:

а) _______________ (име и преsиме), иs ________, ул. _________________,
мојој бивuој супруsи, остављам у искључиву својину ______ pуката с ликом
_____________, тежине по ___ грама.

б) ________________ (име и преsиме), иs ________, ул.
_________________, мојој саpаunој супруsи, остављам путнички аутомобил
марке ,_____“, рег. бр. _______ и новчана среpства у иsносу оp
___________ (словима: _________________) евра која се воpе на pевиsном
рачуну број ___- _____-__ коp ____________________ банке, а.p. у
________________.

в) ________________ (име и преsиме), иs __________, ул.
_________________, мом сину иs _______ брака, остављам у искључиву
својину мој стан који се налаsи у __________, ул. _________________, стан
број ___ на _____ спрату стамбене sграpе, саграþен на катастарској парцели
број __, уписан у sемљиuнокnижном улоuку број _____, катастарска
опuтина _________, sајеpно са свим покретним стварима pомаhинства које
се sатекну у стану у моменту смрти.

Oво sавеuтаnе је моја послеpnа воља и желим pа се по nему у потпуности
поступи после моје смрти.

За иsврuиоца овог sавеuтаnа оpреþујем _______________ (име и преsиме),
аpвоката иs ____________, ул. _________________, коме hу преpати ово
sавеuтаnе.

У _________________
pана _________ гоpине

Oставилац
______________________
(име и преsиме)
место _________________
ул. ___________________
í. к. бр. _______________
JMBI: _________________

Завештање са испоруком

Jа, _______________, оp оца ________ и мајке _______, роþен у
___________, _______ гоpине, с пребивалиuтем у ______________, ул.
__________________, при чистој свести, spравог раsума и беs ичије
принуpе, овим sавеuтаnем које сам лично написао, sа случај своје смрти,
желим pа распоpелим моју имовину, на начин како слеpи:

а) _______________ (име и преsиме), иs ______________, ул.
__________________, мојој бивuој супруsи, остављам у искључиву својину
______ pуката с ликом __________________, тежине по ___ грама.

б) ________________ (име и преsиме), иs ______________, ул.
__________________, мојој саpаunој супруsи, остављам путнички
аутомобил марке "_____", рег. бр. _______ и новчана среpства у иsносу оp
___________ (словима: _________________) евра која се воpе на pевиsном
рачуну број ___- _____-__ коp ___________________ банке, а.p. у
______________.

в) ________________ (име и преsиме), иs ______________, ул.
__________________, мом сину иs pругог брака, остављам у искључиву
својину мој стан који се налаsи у ______________, ул. __________________,
стан број ____ на ____ спрату стамбене sграpе, саграþен на катастарској
парцели број __, уписан у sемљиuнокnижном улоuку број ____, катастарска
опuтина _____________, sајеpно са свим покретним стварима pомаhинства
које се sатекну у стану у моменту смрти.

Hалажем мом сину ______________ (име и преsиме), pа после моје смрти
преpа у својину мом пријатељу _____________ (име и преsиме), иs
______________, ул. __________________, слеpеhе уметничке преpмете:
слику _______, аутора __________, слику ___________, аутора __________
и скулптуру ________, аутора __________.

Oво sавеuтаnе је моја послеpnа воља и желим pа се по nему у потпуности
поступи после моје смрти.

За иsврuиоца овог sавеuтаnа оpреþујем _______________ (име и преsиме),
аpвоката иs ______________, ул. __________________, коме hу преpати ово
sавеuтаnе.


У _________________
pана _________ гоpине

Oставилац
_________________________
(име и преsиме)
место _________________
ул. ___________________
í. к. бр. _______________
JMBI: _________________

Писмено завештање пред сведоцима

Hа основу члана 85. Закона о наслеþиваnу (,Службени гласник РС“, бр.
46/95 и 101/2003), ја, ___________________ (име и преsиме sавеuтаоца),
JMBI: ___________, са пребивалиuтем у ___________, ул. _____________,
Oпuтина __________, способан/способна sа расуþиваnе, при чистој свести и
spравом раsуму, беs принуpе и претnе и ни оp кога наговорен/наговорена,
путем овог sавеuтаnа (тестамента) преp свеpоцима, као иsраsом моје
послеpnе воље желим pа располажем својом имовином, оpносно pа учиним
распоpелу своје имовине sа случај смрти.

Своју имовину, стан, који се налаsи у стамбеном објекту _________ у ул.
_____________, оsначен као стан број ______ на ______ спрату (приsемљу),
по структури ___________, укупне поврuине ______ m
2
, а стамбени објекат
у ком се налаsи преpметни стан иsграþен је на граþевинској парцели бр. ___
qормираној оp кат. парц. бр. _____ и ______, KO ___________, sавеuтавам
_________________ (име и преsиме тестаменталног наслеpника), JMBI:
____________, í. к. бр. _________, иs _________ са станом у улици
______________.

Hреpметну имовину, стан, стекао/стекла сам на основу Уговора о
купопроpаји непокретности, sакљученог са _______________ иs
_______________, овереног преp _______ опuтинским суpом у __________
поp Oв. бр. __________ pана __________ гоpине.

Hореp напреpнавеpене непокретне имовине, ___________________ (име и
преsиме) остављам право кориuhеnа пороpичне гробнице бр. ____ у
парцели бр. ________ на ______ гробљу у ______________. Hраво
кориuhеnа пороpичне гробнице стекао/стекла сам на основу Уговора
sакљученог са JKH Hогребне услуге иs _____________ бр. ______ оp
_______ гоpине.

Hутем овог sавеuтаnа (тестамента) сву напреpнавеpену имовину (стан и
право кориuhеnа гробнице), остављам ________________ (име и преsиме
тестаменталног наслеpника) иs ____________.

Са оваквом мојом оpлуком упоsнат је тестаментални наслеpник
_______________ и са истом сагласан.

Oво писмено је моје sавеuтаnе (тестамент), моја послеpnа воља и
нареþујем pа тако буpе.

Hsјављујем преp свеpоцима pа је ово акт моје послеpnе воље, pа сам текст
sавеuтаnа у целини прочитао/прочитала, те га преp свеpоцима својеручно
потписујем и приsнајем sа свој.

Tестамент је сачиnен у 3 (три) истоветна примерка оp којиx се јеpан налаsи
на чуваnу коp аpвоката ______________, pруги коp ______________
(тестаменталног наслеpника), а треhи коp мене.


У ___________________
pана ___________ гоpине


Завеuталац:
___________________
(име и преsиме)
í. к. бр. _____________
JMBI _______________


Mи, pолепотписани тестаментални свеpоци, својим потписима потврþујемо pа
је sавеuталац _____________ својеручно потписао ово sавеuтаnе у наuем
присуству, pа је иsјавио pа је исто у целини прочитао, те pа је оно иsраs
nегове слобоpне воље.


________________________
(име и преsиме)

место _______________
ул. _________________
í. к. бр: _____________
JMBI: _______________

_____________________
(име и преsиме)

место _________________
ул. ___________________
í. к. бр. _______________
JMBI: _________________


У ___________________
pана ___________ гоpине

П О Т В Р Д А
( К о н в е н µ и j а о д 2 6 . о к 1 о 6 p а 1 9 7 3 . r о д и н е )

Jа ____________________________ (име, аpреса и sваnе) лице овлаuhено sа састављаnе меþунароpног тестамента
Hотврþујем pа је __________________ (pатум) у _________________ (место)
(sавеuталац) ____________________________________________ (име, аpреса, pатум и место роþеnа) у мом присуству и у
присуству свеpока
а) _________________________________________ (име, аpреса, pатум и место роþеnа)
б) _________________________________________ (име, аpреса, pатум и место роþеnа)
иsјавио pа је приложено писмено nегов тестамент и pа је упоsнат са nеговом саpржином.
Hотврþујем, осим тога, pа је:
а) у мом присуству и у присуству свеpока:
1. sавеuталац потписао тестамент или приsнао и потврpио sа свој веh стављени потпис;
*2. поuто је sавеuталац иsјавио pа није у могуhности pа сам потпиuе свој тестамент иs
слеpеhиx раsлога:
____________________________________________________________________________
- sабележио сам ову чиnеницу на тестаменту;
*- потпис је ставио _______________________________________________ (име, аpреса);
б) свеpоци и ја лично потписали смо тестамент;
*ц) сваки лист тестамента потписан је оp ______________________________________ и обележен бројем;
p) уверио сам се у иpентитет sавеuтаоца и горе навеpениx свеpока;
е) свеpоци су испуnавали услове преpвиþене sаконом по коме сам саставио тестамент;
*q) sавеuталац је желео pа pâ слеpеhу иsјаву у поглеpу чуваnа тестамента:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
MEСTO
[ATУM
HOTHHС и, евентуално
HE¬AT
__________
*) [опунити ако је потребно
Пример прелога 'а епонова(е тестамента састав2еног пре
свео1има на чува(е у суу____________ СУДУ У _______________

Прелагач) ____________________ из _______________ПР#*+О,
'а епонова(е тестамента
састав2еног пре свео1има на чува(е у суу


? *редлагач је стар човек, па пошто има доста и непокретне и покретне имовине,
као и бројну породицу, пред сведоцима је саставио тестамент којим је изразио своју
послед!у во0у о расподели те имовине на !егове законске наследнике
9 *редлагач моли да суд прими наведену исправу на чува!е, преда је у отвореном
омоту како би судија евентуално указао на недостатке у саставу, те након
записничког констатова!а пријема исправе, предлагачу изда потврду о пријему, на
основу члана O: +акона о насле'ива!у и члана ?>5 +акона о ванпарничном
поступкуУ ____________, дана ____________ године

____________________________
*редлагач
Пример прелога 'а састав2а(е суског тестамента____________ СУДУ У _______________

Прелагач) __________________ из __________________


П Р # * + О ,
'а састав2а(е суског тестамента

? *редлагач је стар човек, ро'ен _____ године и &ели да за &ивота изрази своју
послед!у во0у у погледу расподеле своје имовине Од имовине поседује. ____
__________ уписане у +,У- бр _________ ,О ________________, као и следе)е
покретне ствари ________

*ока') власнички лист, девизне штедне к!и&ице и рачуни о куповини ствари

9 Од законски( наследника предлагач има. ____________

*ока') извод из матичне к!иге ро'ени(

F С обзиром да је предлагач неписмен, моли да суд зака&е рочиште, и као сведоке
позове двојицу мештана, и то. _________ и _________ а !и(ово казива!е унесе у
записник који )е имати снагу тестамента сачи!еног пред судом, у складу са чланом
>> +акона о насле'ива!у и чланом ?<= +акона о ванпарничном поступку

У ____________, дана ____________ године
____________________________
*редлагач
Пример 'а3тева 'а ава(е и'јаве о усменом тестаменту 4 ;варијанта =<____________ СУДУ У _______________

Прелагачи) ________________, сви из _________________

% АEТ#В % А *АВАA# И% D АВ#
о усменом тестаменту пок5 ----------------

*редлагачи су били сведоци усменог тестамента пок ______________ који је умро дана
_______ 3ог дана смо као сведоци били присутни у ку)и пок ____________ коме је
изненада позлило @екао је да &ели да нам саопшти како да се !егова имовина
расподели ме'у !еговом децом, јер је био удовац
Одма( после тог саопште!а ________ је умро а лекар који га је прегледао у болници
________ констатовао је да је умро од излива крви у мозак ,ако пок
________________ има децу, а имовину није поделио на једнаке делове, то је неоп(одно
да нас суд (итно позове да саопштимо садр&ину усменог тестамента

*ока') списи тог суда О бр ______________

+а дава!е ове изјаве обавезни смо у складу са чл ??? +акона о насле'ива!у


У ____________, дана ____________ године
_____________________________________
*редлагачи – сведоци усменог тестамента
Пример писменог обаве!те(а ванпарничном суу о усменој и'јави
'аве!тао1а 4 ;варијанта :<____________ СУДУ У _______________

О$АВ#GТ#A# ВАНПАРНИЧНО" СУ*У
О УС"#НОD И%DАВИ %АВ#GТАО&А

Обавештавамо суд да смо били присутни када је пок ____________________________
из _________________, ул ______________, непосредно пред смрт изјавио да сву своју
покретну и непокретну имовину остав0а својој супрузи ____________, из
____________
Дана _______ године, као и обично, отишли смо увече код _____________ %егде око
9? час !ему је изненада позлило *ре него што )е умрети, а док је још био при чистој
свести и здравом разуму, сада пок __________________ је изјавио да сву своју
покретну и непокретну имовину остав0а својој супрузи
________________________________ 1наче, пок ___________________ је био срчани
болесник
,ао гра'ани, а с(одно члану ??? +акона о насле'ива!у, о свему овоме обавештавамо
суд


У ____________, дана ____________ године

*односиоци обавеште!а
? __________________________
9 __________________________
F __________________________
ПОСТУП&И ПО %АКОНУ О ПРИВР#*НИ" *РУGТВИ"А

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (чланови)

Hротивник преpлагача: __________________ (pруuтво с ограниченом
оpговорноuhу)


З А X Т Е В
sа одpеþиваuе овnаmhеноr пpоµеuиваvа (vnан 14. с1ав 3)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


¬ланови pруuтва с ограниченом оpговорноuhу: __________________
sаxтевају pа суp у ванпарничном поступку одpеди овnаmhеноr
пpоµеuиваvа, који hе иsврuити процену вреpности неновчаниx улога, који
се састоје оp: _____________ (улоsи у стварима и правима, раpу и услугама,
као и уpели и акције у pругим pруuтвима).

[окаs:

- поpаци о неновчаним улоsима;
- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе чланова.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (чланови)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (отворено акционарско
pруuтво)


З А X Т Е В
sа иs6оp овnаmhеноr пpоµеuиваvа (vnан 14. с1ав 4)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционари отвореног акционарског pруuтва: __________________ sаxтевају
pа суp у ванпарничном поступку иsа6еpе овnаmhеноr пpоµеuиваvа, с
листе овлаuhениx процеnивача, који hе иsврuити процену вреpности
неновчаниx улога, који се састоје оp: _____________ (улоsи у стварима и
правима, раpу и услугама, као и уpели и акције у pругим pруuтвима).


[окаs:

- поpаци о неновчаним улоsима;
- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (отворено акционарско
pруuтво)


З А X Т Е В
sа пpоµену вpеднос1и неновvаниx уnоrа


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционари отвореног акционарског pруuтва: __________________ sаxтевају
pа суp у ванпарничном поступку иsвpmи пpоµену вpеднос1и неновчаниx
улога, који се састоје оp: _____________ (улоsи у стварима и правима, раpу
и услугама, као и уpели и акције у pругим pруuтвима).

[окаs:

- поpаци о неновчаним улоsима;
- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
sа иsдаваuе судскоr наnоrа pади ос1ваpиваuа пpава инqоpмисаuа и
увида (vnан 43. с1ав 3)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционари акционарског pруuтва: __________________ sаxтевају pа суp у
ванпарничном поступку иsда наnоr раpи оствариваnа права инqормисаnа
о пословаnу и qинансијском стаnу pруuтва и то sа периоp:
_________________, као и раpи оствариваnа права увиpа у слеpеhа
pокумента pруuтва: __________________.


[окаs:

- pокаs о беsуспеuном обраhаnу органима pруuтва раpи оствариваnа
права инqормисаnа и увиpа;
- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара;
- оснивачки акт или статут pруuтва.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (чланови)

Hротивник преpлагача: __________________ (pруuтво с ограниченом
оpговорноuhу)


З А X Т Е В
маuинскиx vnанова sа одpеþиваuе пpивpеменоr sас1упника (vnан
139. с1. 7. и 8)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Mаnински чланови pруuтва с ограниченом оpговорноuhу: ___________
sаxтевају pа суp у ванпарничном поступку оpреpи привременог sаступника
који hе саsвати ванреpну сеpницу скупuтине чланова pруuтва с
ограниченом оpговорноuhу и оpреpити nен pневни реp.

Hмајуhи у виpу pа pиректор (или управни оpбор) pруuтва с ограниченом
оpговорноuhу није приxватио sаxтев чланова pруuтва који имају или
sаступају 10% гласачкиx права, и није саsвао ванреpну сеpницу скупuтине
чланова pруuтва у року оp 15 pана оp pана пријема sаxтева, поpносиоци тог
sаxтева уs навоþеnе pневног реpа: ___________________ сами су саsвали
скупuтину sа pан ________ гоpине.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе чланова који имају или
sаступају 10% гласачкиx права;
- поpаци о беsуспеuном обраhаnу pиректору (или управном оpбору) са
sаxтевом sа саsиваnе ванреpне сеpнице скупuтине;

Mеþутим, ванреpна сеpница скупuтине чланова pруuтва с ограниченом
оpговорноuhу по саsиву маnинскиx чланова није се састала (или није имала
кворум), па су маnински чланова саsвали поновљену скупuтину у pаљем
року оp сеpам pана и то sа pан ________ гоpине, а како се скупuтина ни
таpа није састала (или није имала кворум), sаxтевамо оp суpа у
ванпарничном поступку pа оpреpи лице које hе у својству пpивpеменоr
sас1упника саsвати сеpницу скупuтине и оpреpити nен pневни реp.

[окаs:

- поpаци о беsуспеuном саsиваnу ванреpне сеpнице скупuтине по саsиву
маnинскиx чланова и поновљене скупuтине.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (чланови)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (оснивачи)

Hротивник преpлагача: __________________ (отворено акционарско
pруuтво)


З А X Т Е В
sа пpодуxе1ак pока sа одpxаваuе осниваvке скупm1ине о1воpеноr
акµионаpскоr дpуm1ва (vnан 198. с1ав 4)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Eмисија акција раpи осниваnа акционарског pруuтва: __________________
јавним путем је успела, али оснивачи нису у стаnу pа саsову и оpрже
оснивачку скупuтину у року оp 60 pана оp pана истека рока sа упис акција
утврþеног у јавној понуpи и проспекту.

Зато, оснивачи који посеpују најмаnе 1/10 уписаниx акција навеpеног
акционарског pруuтва sаxтевају pа суp у ванпарничном поступку пpодуxи
pок sа 30 pана sа оpржаваnе оснивачке скупuтине акционара.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе оснивача који посеpују најмаnе
1/10 уписаниx акција;
- писани поsив сваком уписнику акција о саsиваnу скупuтине акционара;
- оснивачки акт;
- иsвеuтај оснивача и овлаuhениx процеnивача, укључујуhи и иsвеuтај о
троuковима осниваnа;
- списак акција по уписницима на основу јавне понуpе;
- листа лица која су у својству оснивача евентуално преуsела акције беs
уписа на основу те понуpе уs наsначеnе броја и врсте акција које је
преуsело свако оp тиx лица


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (оснивачи)


HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (уписник акција)

Hротивник преpлагача: __________________ (отворено акционарско
pруuтво)


З А X Т Е В
sа о6jавnиваuе оrnаса коjим се поsиваjу уписниµи акµиjа да
пpеуsму своjе упnа1е у сnуvаjу неуспеnоr осниваuа (vnан 200. с1ав
3)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Kако оснивачи отвореног акционарског pруuтва: __________________ нису
саsвали оснивачку скупuтину у року оp 60 pана оp pана истека рока sа упис
акција утврþеног у јавној понуpи и проспекту (или ако оснивачка скупuтина
није оpржана у склаpу сa Законом о привреpним pруuтвима или није pонела
прописане оpлуке), сматра се pа осниваnе pруuтва није успело, а оснивачи
оpговарају солиpарно уписницима акција sа повраhај уплаhениx иsноса.

[окаs:

- јавна понуpа и проспект.


Oснивачи нису огласом објављеним на исти начин као и јавна понуpа,
поsивали уписнике акција pа преуsму своје уплате, у року оp 15 pана по
протеку крајnег рока sа оpржаваnе оснивачке скупuтине. Зато, уписник
акција sаxтева pа суp у ванпарничном поступку pонесе одnуку о
о6jавnиваuу оrnаса којим се поsивају уписници акција pа пpеуsму своје
упnа1е у случају неуспелог осниваnа

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе уписника акција.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (уписник акција)


HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (отворено акционарско
pруuтво)


З А X Т Е В
sа именоваuе pевиsоpа (vnан 254. с1ав 5)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционари отвореног акционарског pруuтва: __________________ sаxтевају
pа суp у ванпарничном поступку именуjе pевиsоpа sа потврþиваnе
qинансијскиx иsвеuтаја на којима се sаснива оpлука о повеhаnу основног
капитала иs среpстава отвореног акционарског pруuтва.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара;
- оpлука скупuтине о повеhаnу основног капитала;
- qинансијски иsвеuтаји претxоpне пословне гоpине.

У_________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
sа одpxаваuе rодиmuе скупm1ине акµионаpа по наnоrу суда и
именоваuе пpивpеменоr sас1упника (vnан 278. с1ав 1)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Iоpиunа скупuтина акционарског pруuтва: ___________ није оpржана у
року оp три месеца оp pана поpноuеnа управном оpбору qинансијскиx
иsвеuтаја sа сваку qинансијску гоpину или uест месеци после sаврuетка
пословне гоpине.

Стога, акционари који имају право pа присуствују и pа гласају на гоpиunој
скупuтини sаxтевају pа суp у ванпарничном поступку наnоxи одpxаваuе
rодиmuе скупm1ине, као и pа именуjе пpивpеменоr sас1упника:
____________ са овлаuhеnем pа саsове и преpсеpава сеpници скупuтине и
утврpи место и pатум оpржаваnа, као и pневни реp сеpнице у склаpу са
Законом о привреpним pруuтвима.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара који имају право pа
присуствују и pа гласају на гоpиunој скупuтини.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)

HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
маuинскиx акµионаpа sа одpxаваuе ванpедне скупm1ине по наnоrу
суда (vnан 278. с1ав 2)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционари: ___________________ акционарског pруuтва: ______________
с најмаnе 10% акција с правом гласа о питаnу преpложеном sа ванреpну
скупuтину, поpнели су управном оpбору pана: ___________ гоpине писани
sаx1ев sа саsиваnе ванреpне скупuтине, са слеpеhим преpлогом pневног
реpа: _____________ и поpацима: sа иpентиqиковаnе тиx акционара; о
броју акција које сваки оp nиx посеpује; о циљу или циљевима sбог којиx се
скупuтина саsива.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара који посеpују или
sаступају прописани проценат гласова;
- писани sаxтев sа саsиваnе ванреpне скупuтине.

Mеþутим, ванреpна скупuтина акционарског pруuтва није оpржана
најкасније у року оp 30 pана оp pана пријема sаxтева (или на pан који је
утврpио управни оpбор).

Стога, акционар: ________________, који је по1писник sаx1ева sа
саsиваnе ванреpне скупuтине, sаxтева pа суp у ванпарничном поступку
наnоxи одpxаваuе ванpедне скупm1ине.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционар)


HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
sа укnуvиваuе новиx пи1аuа у дневни pед скупm1ине акµионаpа по
наnоrу суда (vnан 284. с1ав 6)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционар (или акционари): ___________________ који имају најмаnе 10%
акција с правом гласа sа иsбор управног оpбора акционарског pруuтва:
_______________, поpнели су управном оpбору pана: ___________ гоpине
писани пpедnоr са sаxтевом pа се највиuе pва нова питаnа и то: 1.
_________________ и 2. ____________ укnуvе у дневни pед скупuтине.
Hавеpени преpлог саpржи раsлоге sа pаваnе преpлога, укључујуhи и
преpлог оpлуке, као и имена акционара који pају преpлог и број гласова
којим располажу.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара који имају најмаnе
10% акција с правом гласа sа иsбор управног оpбора акционарског
pруuтва;
- писани преpлог pа се највиuе pва нова питаnа укључе у pневни реp
скупuтине.

Mеþутим, управни оpбор акционарског pруuтва пропустио је pа оpговори на
sаxтев акционара (или је оpбио sаxтев).

Стога, акционар: ________________, који је јеpан оp по1писника преpлога
pа се највиuе pва нова питаnа укључе у pневни реp скупuтине, sаx1ева pа
суp у ванпарничном поступку наnоxи pа се nиxовом sаxтеву уpовољи
укnуvиваuем новиx пи1аuа у pневни реp скупuтине.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционар)


HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (pиректор акционарског
pруuтва)


З А X Т Е В
sа одpеþиваuе посе6ноr пуномоhника sа sас1упаuе акµионаpскоr
дpуm1ва у пос1упку по 1уx6и sа по6иjаuе одnуке скупm1ине
акµионаpа (vnан 306. с1ав 4)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Заступник pруuтва, pиректор: ___________ поpнео је пpо1ив дpуm1ва
pана: ____________ 1уx6у sа побијаnе оpлуке скупuтине акционара:
__________________ и то Hривреpном суpу у _______________, у преpмету
који се воpи поp бројем H. ____/__.

[окаs:

- тужба у преpмету H. ____/__;
- оpлука скупuтине акционара која је преpмет побијаnа.

Стога, акционар: ________________, sаx1ева pа суp у ванпарничном
поступку, према околностима случаја, одpеди посе6ноr пуномоhника и
то: ________________, који hе у парничном поступку sаступати акционарско
pруuтво.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционар)
HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционари)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


Bреpност преpмета sаxтева: _______ pинара


З А X Т Е В
sа именоваuе с1pуvноr повеpеника у ванпаpниvном пос1упку на
пpедnоr маuинскиx акµионаpа (vnан 334. с1. 2-5)


Mаnински акционари: ______________________________ акционарског
pруuтва: ________________________, који располажу с најмаnе 20%
основног капитала pруuтва, поpнели су pана: _________ скупuтини
акционара пpедnоr pа иsабере с1pуvноr повеpеника и то:
_______________, раpи преглеpа qинансијскиx иsвеuтаја као и пословниx
кnига pруuтва у послеpnе три гоpине.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара који располажу с
најмаnе 20% основног капитала pруuтва;
- преpлог скупuтини акционара pа иsабере стручног повереника.

Mеþутим, скупuтина акционара по sаxтеву акционара који располажу с
најмаnе 20% основног капитала pруuтва, ниjе донеnа одnуку о иsбору
стручног повереника.

Aкционари сматрају pа су учинили вероватним постојаnе повреpе sакона или
оснивачког акта, која се састоји у слеpеhем: _____________________.

[окаs:

- исправе или pруги pокаsи иs којиx проиsилаsи вероватност постојаnа
повреpе sакона или оснивачког акта.

Стога, акционари који располажу с најмаnе 20% основног капитала
pруuтва, sаxтевају pа суp у ванпарничном поступку именуjе јеpног (или
виuе) с1pуvниx повеpеника и то: ___________________, који испуnавају
услове прописане sаконом којим се уреþује рачуновоpство и ревиsија, и то
са слеpеhим манpатом, правима, pужностима и оpговорностима:
____________________________________, уs оpреþиваnе накнаpе sа раp у
иsносу оp _____________ pинара.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционари)
HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционарско pруuтво)

Hротивници преpлагача:
1. Uентрални регистар xартија оp вреpности
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
(акционари који су покренули ванпарнични поступак sа именоваnе
стручног повереника)Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


З А X Т Е В
sа доноmеuе наnоrа да се иsвpmи sа6еnеx6а sа6pане пpеноса акµиjа
(vnан 334. с1ав 8)


Mаnински акционари: ______________________________ акционарског
pруuтва: ________________________, који располажу с најмаnе 20%
основног капитала pруuтва, покренули су ванпаpниvни поступак sа
именоваuе с1pуvноr повеpеника pана: _________ поpноuеnем sаxтева
Hривреpном суpу у ______________ који се воpи поp бројем Р.
____________.


[окаs:

- Заxтев sа именоваnе стручног повереника у преpмету број Р.
____________

Стога, акционарско pруuтво sаxтева pа суp у ванпарничном поступку pонесе
реuеnе којим налаже Uентралном регистру xартија оp вреpности pа иsврuи
sа6еnеx6у sа6pане пpеноса акµиjа акционара:
__________________________ који су покренули ванпарнични поступак sа
именоваnе стручног повереника, до sавpmе1ка pада повеpеника.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (акционарско pруuтво)
HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
маuинскиx акµионаpа sа одpxаваuе ванpедне скупm1ине по наnоrу
суда на основу наnаsа с1pуvноr повеpеника (vnан 336. с1ав 5)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Hs иsвеm1аjа с1pуvноr повеpеника проиsлаsи pа су учиnене битне
повреpе sакона, оснивачког акта или статута акционарског pруuтва:
______________.

[окаs:

- иsвеuтај стручног повереника.

Hа основу навеpеног иsвеuтаја стручног повереника, маnински акционари:
___________________ с најмаnе 10% акција с правом гласа о питаnу
преpложеном sа ванреpну скупuтину, поpнели су управном оpбору pана:
________ гоpине писани sаx1ев pа беs оpлагаnа саsове ванреpну
скупm1ину, са слеpеhим преpлогом pневног реpа: _____________ и
слеpеhим поpацима: sа иpентиqиковаnе тиx акционара; о броју акција које
сваки оp nиx посеpује; о циљу или циљевима sбог којиx се скупuтина
саsива.

[окаs:

- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара који посеpују или
sаступају прописани проценат гласова;
- писани sаxтев sа саsиваnе ванреpне скупuтине.

Mеþутим, ванреpна скупuтина акционарског pруuтва није оpржана
најкасније у року оp 30 pана оp pана пријема sаxтева (или на pан који је
утврpио управни оpбор).

Стога, акционар: ________________, који је потписник sаxтева sа саsиваnе
ванреpне скупuтине, sаxтева pа на основу наnаsа с1pуvноr повеpеника
суp у ванпарничном поступку наnоxи pруuтву pа у року оp _________ pана
одpxи ванpедну скупm1ину.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: _________ (акционар)
HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (акционарско pруuтво)


З А X Т Е В
sа пpис1уп vуваним ак1има акµионаpскоr дpуm1ва по одnуµи суда
(vnан 344)


Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Aкционар: ____________________ (или ранији акционар sа периоp у ком је
био акционар pруuтва), писано се обратио управном оpбору акционарског
pруuтва: ____________________ pана _______ гоpине, са sаxтевом pа му
pруuтво с1ави на pаспоnаrаuе чувана ак1а и pокумента, раpи копираnа и
оствариваnа права увиpа и то:
1) оснивачки акт и све nегове иsмене;
2) статут, ако га pруuтво има, и све nегове иsмене;
3) реuеnе о регистрацији;
4) интерна pокумента која су оpобрена оp стране скупuтине и pругиx
органа pруuтва;
5) акт о обраsоваnу сваког огранка pруuтва и sаступниuтва;
6) pокумента која pокаsују својинска и pруга права pруuтва;
7) sаписнике и оpлуке скупuтине акционара, управног оpбора и наpsорног
оpбора;
8) писане налоге и оpлуке иsврuног оpбора;
9) sаписнике оpбора ревиsора и nиxове писане налоге и sакључке;
10) qинансијске иsвеuтаје, иsвеuтаје о пословаnу и иsвеuтај ревиsора;
11) проспект sа иspаваnе акција и pругиx xартија оp вреpности;
12) кnиговоpствену pокументацију и рачуне;
13) листу повеsаниx pруuтава у смислу овог sакона с поpацима о акцијама
и уpелима у nима, у смислу овог sакона;
14) кnигу акција;
15) листу с пуним именима и аpресама свиx чланова управног оpбора и
свиx лица која су овлаuhена pа sаступају pруuтво, као и обавеuтеnе о
томе pа ли лица овлаuhена pа sаступају pруuтво то чине sајеpно или
појеpиначно;
16) листу с пуним именима и аpресама чланова наpsорног оpбора, чланова
оpбора ревиsора, интерног ревиsора и ревиsора ако га pруuтво има;
17) листу свиx преноса акција оp акционара, укључујуhи и sалогу и pруге
преносе акција којима стицалац не постаје акционар;
18) списак уговора које су с pруuтвом sакључили чланови управног
оpбора, иsврuног оpбора и наpsорног оpбора.

[окаs:

- писани sаxтев управном оpбору sа приступ чуваним актима;
- исправе о поpацима sа иpентиqиковаnе акционара, оpносно којима се
pокаsује статус акционара.

¬ланови управног оpбора акционарског pруuтва, меþутим, од6иnи су да
с1аве на pаспоnаrаuе чувана ак1а и pокумента, у року оp пет pана оp
pана поpноuеnа писаног sаxтева.

Стога, sаxтевам pа ми суp у ванпарничном поступку омоrуhи оствареnе
права на пpис1уп чуваним ак1има pруuтва.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: _________ (акционар)HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагачи:
1. _____________________________
2. _____________________________
(управни оpбори pруuтва која учествују у спајаnу уs припајаnе)

Hротивници преpлагача:
1. _____________________________
2. _____________________________
(акционарска pруuтва која учествују у спајаnу уs припајаnе)


Bреpност преpмета sаxтева: ___________________ pинара


З А Ј Е Д Н И Ч К И П Р Е Д Л О F
sа именоваuе pевиsоpа спаjаuа уs пpипаjаuе (vnан 386. с1ав 1)


Управни оpбори акционарскиx pруuтава: 1. ___________________________
2. ________________________, која учествују у спајаnу уs припајаnе,
sајеpнички преpлажу pа суp у ванпарничном поступку именуjе јеpног (или
виuе ревиsора) и то: ___________________________.

Hрилог:

- уговор о спајаnу уs припајаnе;
- иsвеuтај управног оpбора.


У _________________
pана _________ гоpине

Hреpлагачи:

1. _____________________________
2. _____________________________
(управни оpбори pруuтва која учествују у спајаnу уs припајаnе)HРHBРE[HOM СУ[У У __________________


Hреpлагач: __________________ (несагласни акционар)

Hротивник преpлагача: __________________ (понуpилац иs јавне понуpе)


З А X Т Е В
несаrnасноr акµионаpа sа sа6pану куповине акµиjа под усnовима
pаsnиvи1им од усnова иs jавне понуде sа пpеуsимаuе (vnан 449)Bреpност преpмета sаxтева: __________________ pинара


Hротивник преpлагача: _____________ (понуpилац иs јавне понуpе) у
пос1упку пpеуsимаuа јавном понуpом, откупило је најмаnе 95% акµиjа
циљног pруuтва: ____________ у оpносу на укупан број акција, покуuава
pа оствари пpаво на куповину и акµиjа на које се јавна понуpа оpносила
оp преpлагача: ___________ (акционара који није приxватио проpају акција
по тој понуpи - несагласни акционар), поp условима иs јавне понуpе.

Раpи оствареnа права на принуpну проpају, понуpилац је несагласном
акционару упутио писани sаx1ев sа пpинудну пpодаjу nеговиx акција у
року оp 120 pана оp pана истека крајnег рока иs јавне понуpе, уs навоþеnе
усnова куповине акција иs јавне понуpе, а копију тог sаxтева упутио је и
управном оpбору циљног pруuтва.

[окаs:

- sаxтев sа принуpну проpају акција упуhен несагласном акционару.

Hонуpилац, меþутим, иs јавне понуpе sа преуsимаnе ту куповину покуuава
pа оствари поp условима који су pаsnиvи1и од усnова иs јавне понуpе sа
преуsимаnе.

[окаs:

- sаxтев sа принуpну проpају акција упуhен несагласном акционару;
- јавна понуpа sа преуsимаnе.

Стога, sаxтевам pа наpлежни суp у ванпарничном поступку sа6pани
понуpиоцу иs јавне понуpе sа преуsимаnе ту куповину поp условима који
су раsличити оp услова иs јавне понуpе sа преуsимаnе.


У _________________
pана _________ гоpине
Hреpлагач: __________________ (несагласни акционар)

Ванпарнични поступак се покреће: ― предлогом физичког или правног лица у оним поступцима којима се уређују имовински односи и у којима је предлагач овлашћен да одустане од предлога, након чега се поступак обуставља (начело диспозиције) ― предлогом државног органа као овлашћеног лица, а у интересу заштите субјективног права од општег интереса. Тако је орган старатељства овлашћен да покрене поступак за лишење пословне способности, за одузимање родитељског права и слично, а јавни тужилац да покрене поступак за проглашење несталог лица за умрло, за лишење родитељског права и др. ― поједине поступке суд покреће по службеној дужности (расправљање заоставштине, лишење пословне способности, поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност и др.). Начело материјалне истине у ванпарничном поступку више је изражено него у парничном поступку. У овом поступку суд може по службеној дужности да утврђује и оне чињенице које међу странкама нису спорне, односно које странке нису изнеле, уколико исте могу имати утицаја на судску одлуку. Начело писмености има приоритет у односу на начело усмености због тога што суд о захтевима учесника одлучује по правилу ван рочишта и на основу писмених поднесака и доказа, а расправу одржава само када је то законом изричито одређено, или када оцени да је одржавање расправе потребно ради разјашњења и утврђивања одлучних чињеница. Суд може да саслуша учесника у поступку и без присуства другог учесника, а изостанак појединих учесника с рочишта не спречава суд да даље поступа ако у појединим случајевима законом није другачије одређено. У поступку у коме се одлучује о статусним стварима јавност је искључена.

Састав суда и одлуке
У ванпарничном поступку у првом степену суди судија појединац, а у другом степену поступа веће од троје судија. Међутим, постоје случајеви када је за поступање у првом степену надлежно веће састављено од једног судије, као председника већа, и двоје судија поротника, као чланова већа (нпр. када се одлучује о стамбеним стварима или о накнади за експроприсану имовину). Одлуке о ванпарничном поступку доносе се у облику решења. Решење против кога је дозвољена посебна жалба и решење другостепеног суда морају да буду образложени.

Правни лекови
Правни лекови у ванпарничном поступку могу бити редовни и ванредни. Редовни правни лек је жалба која се може изјавити у року од 15 дана од дана пријема решења, ако законом није одређен други рок. Жалба по правилу има суспензивно дејство, ако законом није другачије прописано или ако суд из важних разлога другачије не одлучи. Ванредни правни лекови против правоснажних решења у ванпарничном поступку су: ревизија, понављање поступка и захтев за заштиту законитости. Када се решењем ванпарничног суда мења лични или породични статус учесника, правне последице решења наступају када оно постане правоснажно. Међутим, суд може одлучити да правне последице решења наступају и пре правоснажности ако је то потребно ради заштите малолетника или других лица под посебном друштвеном заштитом. Правоснажност решења донесеног у ванпарничном поступку не спречава учеснике да свој захтев, о коме је решењем одлучено, остварују у парници или у поступку пред управним органом, када им је то право признато Законом о ванпарничном поступку или другим законом (члан 26. Закона о ванпарничном поступку).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->