CANON DE POCĂINŢĂ către Domnul nostru,Iisus Hristos Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste

-ne pe noi (de trei ori). Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă... Şi acum...
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Cristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Şi îndată: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori) Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

O. Doamne. Stih: Miluieşte-mă. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. Stih: Miluieşte-mă. pentru ce-ţi pierzi vremea în lene? Gîndeşte-te la viaţa ta şi te întoarce către Dumnezeu. căci cu slavă S-a proslăvit. Dumnezeule. Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Dumnezeul mântuirii mele. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale. Şi acum. Stăpînul şi Dumnezeul meu. mai înainte să plîng lucrurile mele cu amar. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Doamne. lacrimi. Acesta este Dumnezeul meu. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut. către Tine. ca să plîng faptele mele cu amar. numai mă rog şi grăiesc: Dă-mi. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. Doamne. şi nu îndrăznesc a mă uita la Cer. Dumnezeule. arderile de tot nu le vei binevoi. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. şi-L voi slăvi pe El. Doamne. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. şi-L voi înălţa pe El. păcătosul! . întru bună voirea Ta. amar mie. pocăinţă nu este întru mine. ca să-ţi plîngi faptele tale cu amar. mi-ai arătat mie. Inimă curată zideşte intru mine. Nebune şi ticăloase omule. Dumnezeul părintelui meu. atunci vor pune pe altarul Tău viţei. Ci dă-mi mie. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Fă bine.Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.că sînt ticălos mai mult decît toţi oamenii. Că de ai fi voit jertfă. bucura-se-vor oasele mele cele smerite. miluieşte-mă. Cîntarea întîi.. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge. Al Născătoarei: . Sionului. Glas 6 Irmos: Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mîntuire. Acum mă apropii eu. aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Dumnezeule. ţi-aş fi dat. Slavă. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit.. miluieşte-mă. păcătosul şi împovăratul. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi. Că iată adevărul ai iubit. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. prinosul şi arderile de tot.. bucura-seva limba mea de dreptatea Ta.

Deci pocăieşte-te de acestea.cel mult păcătos. trimiţîndu-se în munci. amar păcătoşilor va fi atunci. Slavă. ci amară va fi ziua cea de apoi. ci caută acum la pămînt. şi mă izbăveşte de laţul vrăjmaşului. O.. neavînd picătură de lacrimi. Drepţii se vor bucura. miluieşte-mă. Dumnezeule. Şi acum. ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele.. Desfătată este aici calea şi plăcută a te îndulci. Doamne. ci tu. că Însuţi eşti Sfînt şi Domn. păcătosul. Dumnezeule. slavă puterii Tale. păcătosul. . Cîntarea a 3-a Irmos: Întăreşte. că va să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi. aceea ştiind. Fiul tău ne învaţă spre bine. şi te pocăieşte de lucrurile cele rele. vai de mine! . miluieşte-mă. nu gîndi. Drept aceea. iar păcătoşii vor plînge. miluieşte-mă. Dumnezeule. Doamnă. miluieşte-mă.. Stih: Miluieşte-mă. pocăieşte-te de lucrurile tale cele rele. ca să plîng faptele mele cu amar. Doamne.Maica lui Dumnezeu Preacurată. iar eu. atunci lucrurile tuturor oamenilor se vor vădi.. caută spre mine. ci atunci nimeni nu ne va putea ajuta nouă. îndreptîndu-mă pe calea pocăinţei. care m-am spurcat cu lucrurile şi cu gîndurile. Dumnezeule. de la învîrtoşarea inimii. ca o milostivă. suflete al meu. Al Născătoarei: Iată. miluieşte-mă. Doamne. Cînd se vor pune scaunele la Judecata cea înfricoşată. pe piatra poruncilor Tale inima mea cea clătinată. pururea fug de cele bune. Deci. ci mai înainte de sfîrşit pocăieşte-te de lucrurile tale cele rele. Stih: Miluieşte-mă. pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Stih: Miluieşte-mă. suflete al meu. suflete al meu. cînd se va despărţi sufletul de trup. că lucrurile noastre ne vor osîndi pe noi. Cîntarea a 4-a Irmos: Auzit-a Proorocul de venirea Ta. Stih: Miluieşte-mă. şi a grăit: Auzit-am glasul Tău şi m-am temut.

păcătosul. privind cu ochii. nebune omule! . miluieşte-mă pe mine. Fecioară. Suflete al meu. şi mă întăreşte spre fapte bune. Iubitorule de oameni.pînă cînd te vei afunda şi ca o albină vei aduna bogăţia ta. luminează-mă. rogu-mă. şi cu totul dîndu-mă pe mine gheenei. şi mă îndreptează şi pe mine la poruncile Tale. ajută mie. Al Născătoarei: Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor. Dumnezeule. Mîntuitorule. cu clevetirea. Stih: Miluieşte-mă. cu vrajba. curvia şi amărăciunea iubeşti. cu neputinţa. .Pentru ce faci strîmbătate săracului? De ce opreşti plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubeşti.. miluieşte-mă. nevrednicului. şi mă învaţă. ca de o fiară cumplită. iar eu cu lenea păcatului m-am îngreunat şi de cel viclean sînt robit. O. şi a scos din stricăciune viaţa mea. Adu-ţi aminte. Şi acum. au doară aceea ai voit? Slavă. Al Născătoarei: Doamnă de Dumnezeu Născătoare. Slavă. şi m-a auzit din iadul cel mai de dedesubt.. suflete al meu... că de păcate eşti robit: cu minciuna. au doară aceea ai voit? Stih: Miluieşte-mă. păcătoase. Maica lui Dumnezeu.. i-ai primit. ca să nu mă răpească nepregătit moartea cea urîtă. păcătoase. Deci lasă acelea. şi mă păzeşte. Suflete al meu. Suflete al meu. Pe curvarul şi pe tîlharul care s-au pocăit. şi te pocăieşte pentru Împărăţia lui Dumnezeu. care degrabă va pieri ca praful şi ca cenuşa? Ci caută mai vîrtos Împărăţia lui Dumnezeu. auzind cu urechile. să fac voia Ta. miluieşte-mă. Mîntuitorule. păcătoase.. ci mă povăţuieşte. Cîntarea a 6-a Irmos: Strigat-am cu toată inima mea către înduratul Dumnezeu. că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit.. Cutremură-mi-se mădularele şi cu totul sînt vinovat. Cîntarea a 5-a Irmos: De noapte mînecînd. ticăloase omule.. Dumnezeule. la Împărăţia lui Dumnezeu. au doară aceea ai voit? Şi acum.

Doamne. lăcrimînd şi suspinînd. Fecioară Preacurată. Scoală-te. îndurate Doamne. Dumnezeule. iar Acela. Glas 6: Suflete al meu. păcătosul. şi cazi. Al Născătoarei: Născătoare de Dumnezeu. şi primeşte rugăciunile noastre. Dumnezeule. iar tu. aleargă către Dumnezeu. ci acum. păcătosul. milostive Stăpîne. nici am făcut precum ne-ai poruncit nouă. mai înainte de moarte. Dumnezeule. şi te vor duce în focul de veci.Stih: Miluieşte-mă. pentru ce te îmbogăţeşti în păcate? Pentru ce faci voia diavolului. suflete. Stih: Miluieşte-mă. pe mine. scoate-mă din trîndăvirea aceasta şi-mi dă inimă ca să fac voia Ta. ci Tu. ca un îndurat. plîngînd păcatele tale. Slavă. că îngerii cei întunecaţi te vor lua pe tine. Cîntarea a 7-a Irmos: Greşit-am. Doamne Dumnezeule. nici am păzit.. ticăloase omule. miluieşte-mă. strigînd: Miluieşte-mă. pe mine. nu ne-am îndreptat înaintea Ta. îţi va da ţie mai înainte ca să faci voia Lui. Ci nu ne da pe noi pînă în sfîrşit. Dumnezeul Părinţilor. păzeşte-ne pe noi de răutăţile celui văzut şi celui nevăzut vrăjmaş. Şi acum. Cine face unele ca acestea. Stih: Miluieşte-mă. întru ce-ţi pui nădejdea? Părăseşte-te de acela şi te întoarce către Dumnezeu strigînd: Miluieşte-mă. izbăveşte-mă de toată robia vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte. aşa şi eu păcatului slujesc. suflete al meu. şi le du pe dînsele Fiului tău.. precum eu? Cum zace porcul în tină. miluieşte-mă. Pe pămînt viaţă curvească am vieţuit şi sufletul la întuneric l-am dat. miluieşte-mă. ca să fac voia Ta.. Icos: Gîndeşte. făcut-am fărădelege. Condac. . te pocăieşte. şimi dă minte ca să fac voia ta. la ceasul cel amar al morţii şi la Judecata cea înfricoşată a Făcătorului Dumnezeu..

Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine cînd voi sta înaintea Ta şi mă voi judeca. Doamne. fără de slavă şi fără de chip. pe mine. Cum nu voi plînge. stăpînii şi slugile. mai înainte de sfîrşit să mă pocăiesc. domnii şi judecătorii. Dar ce aştept? Şi întru cine nădăjduiesc? Numai ce-mi dă mie. bogaţii şi săracii.Ci strigă: Miluieşte-mă. suflete al meu. şi de mînia lui Dumnezeu care este asupra celor răi. Dumnezeule. că vezi cum cei puternici şi cei tineri mor. Dumnezeule. Dumnezeule. de viaţa de veci. Hristoase Dumnezeule. întru bogăţia cea trecătoare sau întru adunarea cea nedreaptă. Ci strigă: Miluieşte-mă. mai înainte de sfîrşit să mă pocăiesc. ca să roage pe Hristos. de Împărăţia Cerului gătită Sfinţilor. Domnul. Cîntarea a 8-a Imos: Pe Care-L slăvesc oştile cereşti şi de Care se cutremură Heruvimii şi Serafimii. suflete al meu. suflete al meu. nevrednicul.. pe mine. Stih: Miluieşte-mă.. Doamne. Adu-ţi aminte. Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea strig Ţie: Dă-mi. că este grabnic ajutătoare celor ce se căiesc. nevrednicul. Unule lesne-iertătorule. suflete al meu. Al Născătoarei: . toată suflarea şi zidirea. şi de întunericul cel osebit. Hristoase Dumnezeule. miluieşte-mă.. la Maica lui Dumnezeu. Stih: Miluieşte-mă. Al Născătoarei: Cazi. cînd îmi aduc aminte de moarte? Că am văzut pe fratele meu în groapă zăcînd. miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă. nevrednicul.) Cred că vei veni să judeci viii şi morţii şi toţi vor sta întru a lor rînduială: bătrînii şi tinerii. pe mine.Nu nădăjdui. Şi acum. şi mă va milui. şi te roagă aceleia.. fecioarele şi preoţii. bine-L cuvîntaţi şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. miluieşte-mă. şi strigă: Miluieşte-mă. pe mine. lăudaţi-L.. (Binecuvîntăm pe Tatăl. Slavă.. că toate acestea nu ştii cui le vei lăsa. pe Fiul şi pe Sfîntul Duh. Hristoase Dumnezeule. nici întru frumuseţea cea degrabă trecătoare. Dumnezeul nostru. întru sănătatea trupească cea trecătoare. păcătosul. Nu nădăjdui. Şi acum.

care staţi înaintea Scaunului lui Dumnezeu: Rugaţi-vă către Făcătorul vostru. Arhanghelilor şi toate Puterile. toate neamurile. acoperamântul meu este Duhul Sfânt. de-a dreapta Sa. Împăraţilor şi Proorocilor. Acum ridic mîinile mele către voi. Acum plîng către voi. Treime Sfânta. care fara stricaciune pe Dumnezeu .. Îngerilor. Şi acum. nevrednicul. Preacuvioşilor şi toţi Sfinţii care vă rugaţi către Dumnezeu pentru toată lumea. ajută-mi mie. ca pe o Maică a lui Dumnezeu. ca să se mîntuiască sufletul meu în ceasul morţii. cînd va şedea să judece viii şi morţii Cuvine-se cu adevarat sa te fericim. primeşte rugăciunea mea cea nevrednică. Stih: Miluieşte-mă. şi-mi dăruieşte mai înainte de sfîrşit să mă pocăiesc. cea pururea fericita si prea Nevinovata Fecioara si Maica Dumnezeului Nostru. Nascatoare de Dumnezeu. şi mă păzeşte de moartea cea urîtă. rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat. Postnicilor. Slavă. pe tine.Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii.Cuvantul ai Nascut. Sfinţilor Mucenici. celui ce cu totul întru tine nădăjduiesc. Sfinţilor. cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. ca să se mîntuiască sufletul meu de întunericul vrăjmaşului. Al Născătoarei: Maica lui Dumnezeu. cu ortodoxie te mărim. Cîntarea a 9-a Irmos: Naşterea zămislirii celei fără de sămînţă este netălmăcită. Nadejdea mea este Tatal. şi roagă pe Fiul tău să mă pună pe mine. şi toţi aleşii lui Hristos: Ajutaţi-mi mie la Judecată. scaparea mea este Fiul. Dumnezeule. Dumnezeule.Preacurată Născătoare de Dumnezeu. . Pentru aceasta pe tine. miluieşte-mă. Acum scap la voi.. Patriarhilor. să se izbăvească sufletul meu de munca de veci. slava Tie.. miluieşte-mă.. Apostolilor şi Arhiereilor. te marim. Stih: Miluieşte-mă. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful