Photoshop CS: Tekst sa naglašenim ivicama

Pripremio Dragan Cvetković
Ovde će biti ukratko objašnjen put ka jedinstvenih oblika sa zaobljenim ivicama. 1. Treba napraviti novi dokument (File > New). Veličina dokumenta neka bude 400 x 200 piksela, a u polju Mode treba izabrati opciju RGB Color, a rezolucija bi trebala da bude 72 pixel/inch-u. U polju Contents treba markirati opciju White. Pozadinu bi trebalo obojiti tamnijom bojom putem Edit > Fill. U ovom slučaju ta boja ima koordinate R:21 G:4 B:58. Aktiviranjem alatke Text Tool treba ukucati željeni tekst, i to istom bojom kojom je obojena pozadina. U ovom primeru ukucan je tekst RAF. Nakon ovoga, treba pritisnuti i držati pritisnutim taster Ctrl i levim tasterom miša treba aktivirati sloj sa tekstom Rezultat je prikazan na slici 1.

2. 3. 4.

Slika 1 5. Treba aktivirati u Layer paleti dugme pod nazivom Create new fill or adjustment layer i iz pripadajućeg menija treba izabrati Brightness/Contrast. Kao rezultat pojavljuje se odgovorajući dijalog. Treba izabrati vrednosti kao što je to prikazano na slici 2.

Slika 2 6. Rezultat primene ovog setovanja prikazan je na slici 3.

Slika 3

7.

Sledeći korak je aktiviranje Layer > Layer Style > Inner Shadow. Pojavljuje se dijalog prikazan na slici 4 i setovanja treba odraditi kao što je to prikazano na toj slici.

Slika 4 8. Treba markirati Background sloj i držeći pritisnut taster Ctrl treba selektovati i sloj sa tekstom. Nakon toga treba isključiti prikazivanje sloja sa tekstom na taj način što se isključi ikonica u obliku oka na meniju tog sloja. Treba kreirati novi sloj pritiskom na dugme Create a new layer i treba njegovu sadržinu ispuniti belom bojom. To se odrađuje komandom Edit > Fill. Kao rezultat se pojavljuje slika 5.

9.

Slika 5 10. Treba aktivirati Filter > Blur > Gaussian Blur kako bi se pojavio dijalog kao na slici 6. Setovanja treba podesiti kao na toj slici, što znači da vrednost Radius treba podesiti na 3 piksela.

Slika 6 11. Rezultat ovog podešavanja prikazan je na slici 7.

Slika 7 12. Treba aktivirati Select > Deselect. 13. Treba povratiti vidljivost sloju sa tesktom tako što se aktivira ikonica sa okom. Rezultat je prikazan na slici 8.

Slika 8 14. Ako je loša vidljivost teksta, kao što je to na slici 8, onda je postupak sledeći. Treba aktivirati sloj pod nazivom Layer 1 i pomeriti beli tekst koji se nalazi ispod tamnog na željeno rastojanje. Normalno, korisnik može malo i da se »igra« kako bi došao do željenog rezultatat. Na slika 9, 10, 11 i 12 prikazane su četiri različite orijentacije belog teksta u odnosu na gornji, tamniji tekst.

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful