You are on page 1of 12

lcr::|n lcnq|r|nq|n

Definisi Definisi
Pcke] perscn ycny membencrkcn cndc
menyumpul dcn menynteyrcs elemen
elemen medc ke dclcm suctu cplkcs
multmedc.
.
|enjImatkan masa dalam menghasIlkan suatu
aplIkasI yang sofIstIkated.
|embolehkan IntegrasI atau kesepaduan teks,
audIo, vIdeo dan anImasI ke dalam persembahan
InteraktIf.
|embolehkan aplIkasI multImedIa dIbangunkan
tanpa kemahIran E pengalaman pengaturcaraan
yang kompleks.
|enyedIakan persekItaran bersepadu bagI
menghubungkan semua IsI kandungan dan fungsI
sebuah aplIkasI yang IngIn dIbangunkan.
Gambar Nama Iungs| Contoh
Fitur
Mengedit
enyokong Fitur engedit: peralatan
mengedit elemen-elemen multimedia:
grafik, animasi, teks, audio digital,
video.
Adobe
Photoshop
llLur
Crganlsasl
embantu anda menyusun atau
mengorganisasi projek multimedia.
Rajah atau diagram papan cerita dan
navigasi digunakan utk mewakili
aplikasi
acromedia
Athorware
nLerakLlvlLl nteraktiviti membenarkan pengguna
mempunyai kawalan sepenuhnya ke
atas kandungan dan aliran maklumat
di dalam aplikasi tersebut.
r:'cr:| lc:::|n lcr::|n lcnq|r|nq|n r:'cr:| lc:::|n lcr::|n lcnq|r|nq|n
Gambar Nama Iungs|
9aLform
oleh dimainkan pada kedua-dua
persekitaran acintosh dan Windows.
acintosh: sesuai sebagai platform pembangun
Windows: sesuai sebagai platform pengguna
oeh
dlmalnkan
9ada lnLerneL
emandangkan Web telah menjadi
medium penyebaran multimedia yang
penting, pastikan aplikasi yang
dibangunkan boleh disebarkan pada
nternet.
llLur
9enyebaran
enyokong fitur penyebaran dengan
menyediakan kemudahan penyediaakn versi run-
time.
Versi run-time membolehkan pengguna mencapai
aplikasi tanpa dapat mengubah kandungan.
Lebih mudah fitur penyebaran; lebih meluas
pasaran
9engarangan vS 9eraLurcaraan
!erIsIan !engarangan
oleh dIgunakan untuk aplIkasI
multImedIa.
!unyaI peralatan tahap tInggI.
!embangun membangunkan
aplIkasI tanpa pengetahuan
pengaturcaraan
CapaIan fungsI yang terhad
!embangun hanya memIlIh
arahan untuk dIberIkan kepada
sIstem komputer darIpada set
yang terhad.
|asa pembangunan - cepat
SaIz aplIkasI agak besar
!erIsIan !engaturcaraan
oleh dIgunakan untuk aplIkasI
multImedIa.
!unyaI peralatan tahap rendah.
!embangun mestI mempunyaI
pengetahuan
pengaturcaraan.
CapaIan fungsI yang banyak
!embangun boleh mengarah
komputer untuk laksanakan
apaapa tugas yang dIIngInI.
|asa pembangunan - lama
SaIz aplIkasI lebIh kecIl
,eLafora 9erlslan 9engarangan ,eLafora 9erlslan 9engarangan
W |ETAFDFA dIgunakan untuk mengurus dan menyusun jujukan
elemenelemen |ultImedIa.
W !erIsIan !engarangan |ultImedIa dIbahagIkan kepada 4
kategorI utama berdasarkan |ETAFDFA.
09,147, 07,8,8,3
tctcsusuncn Kcd / Lembcrcn 8uku
09,147, 07,8,8,3
tctcsusuncn Kcd / Lembcrcn 8uku
09,147, 07,8,8,3
lkon
09,147, 07,8,8,3
lkon
09,147, 07,8,8,3
Mcsc
09,147, 07,8,8,3
Mcsc
09,147, 07,8,8,3
lkon Persembchcn Slcd
09,147, 07,8,8,3
lkon Persembchcn Slcd
1enis Kategori Fungsi Contoh
%,t,8u8un,n
eroperasI berdasarkan
tatasusunan kad / lembaran
buku.
mejImej grafIk dIsusun dalam
bentuk jujukan logIkal atau
mengumpulnya mengIkut bab dan
lembaran buku atau kad dI dalam
kad katalog
HyperCard
HyperStudIo
AsymetrIx
Toolook
4n
|enggunakan konsep carta alIr
untuk menghasIlkan peta
hubungkaIt antara elemen
multImedIa.
|enggunakan pendekatan
pengaturcaraan vIsual untuk
menyusun dan mempersembahkan
multImedIa.
|acromedIa
Authorware,
con Author
1enis Kategori Fungsi Contoh
M,8,
W erasaskan frame atau movIe
W Dbjekobjek dIsusun dI sepanjang
garIs masa.
W SesuaI dIgunakan untuk pembInaan
anImasI.
W |engandungI set fIturfItur yang
luas untuk menghasIlkan
persembahan multImedIa, anImasI
dan aplIkasI InteraktIf multImedIa.
|acromedIa
0Irector / Flash
$,id
W erasaskan persembahan slaId atau
slde show
W elebIhan: boleh dIgunakan pada
keduadua persekItaran WIndows
dan juga persekItaran |acIntosh.
!ower!oInt
KEGAGALAN FEkISIAN
SlsLem LerganLung
lal yang Lldak boeh dlbuka (corrupL/vlrus)
Cperasl Lldak sah (llllqol opetotloo)
lal audlo dan vldeo dan fal aln yang
berkalLan Lldak dlserLakan daam saLu pake[
menyebabkan pauLan aLau 'lok# LerpuLus
@erau banyak efek aLau ttoosltloo yang
Lldak berkalLan menyebabkan hlang
Lumpuan dan Lerau ama
pengguna menunggu
vldeo Lldak [eas aLau Lldak menglkuL plawal
Anlmasl Lldak sesual dengan lsl kandungan
keslapan fakLa e[aan aras bahasa dan lsLlah
Lldak LepaL
@ldak menglkuL clrlclrl muLlmedla (Leks
gambar graflk audlo dan vldeo)
KEGAGALAN FEkISIAN
1erima Kasiu
i8edi,,n 4eh
K4ng $iew Hu,
!,n Mee Yee
%ing $e Xu,n