Lokoìoxókto µovxoµívt

Hpoo1c0qkc dnó Fatsoula3, 21.11.08
o0µoìoyío:


áԅÜ
Hcpiypdqq
Yncpoyd ZokoAd1dkid µc dpoµd Mdv1dpivioú. Açi(ci vd 1d õokiµdoc1c
i ¿pcidÇóµdo1c:
Z1d ypqyopd
Kd1qyopid
ZokoAd1cvioi ncipdoµoi
Mc0oõoç
Kd1odpóAdç
Aid1poqq
Xop1oqdyikq
Vegan
AuokoAid
EúkoAo
Hcpicyci
ZokoAd1d
Nqo1ioiµd
Nqo1ioiµd µc Adõi/dAkoóA
O 4 µcydAd µdv1dpivid
O 1/2 no1qpi vcpoú yuµó µdv1dpivi qpcoko (150ml)
O /4 qAu1(dvioú zdydpq
O 1 kou1dAid 1qç ooúndç kdkdo
O kou1dAicç 1qç ooúndç qpuydvid
O 150 gr kdpuõóquyd qiAokoµµcvq
O 1 qAu1(dvdki 1ou kdqc kovidk
O Kouµcp1oúpd Aioµcvq yid cnikdAuqq
Hæç 1o kóvouµc:
1. AAc0ouµc 1qv µdv1dpivóqAouõd o1o µnAcv1cp kdi 1qv µd(ouµc o1qv kd1odpóAd µc
1qv (dydpq kdi 1ov yuµó oc ydµqAq qo1id. Td dvdkd1cúouµc ouvcycid µc µid
çúAivq kou1dAd µcypi vd çckoAAdci 1o µiyµd dnó 1qv kd1odpóAd yid 7-8 Acn1d kdi
vd µqv qdivc1di uypó o1ov nd1o 1qç kd1odpóAdç.
2. Zc µid Ackdvq cyouµc µdAci 1d kdpúõid, 1qv qpuydvid kdi 1o kdkdo dvdkd1cµcvd.
. O1dv kpuooci 1o µiyµd µc 1qv µdv1dpivóqAouõd dvdµiyvúouµc óAd 1d uAikd µd(i
kdi (uµovouµc kdAd.
4. Td nAd0ouµc oc µndo1ouvdkid, µpcyov1dç kd0c qopd 1d ycpid µdç oc kovidk q
Aikcp nop1okdAioú yid vd µqv koAAdci q (úµq.
5. Td dpdõid(ouµc oc AdõókoAAd kdi 1d dqqvouµc vd o1cyvooouv. Bou1dµc 1o µioó
µndo1oúvi oc kouµcp1oúpd kdi dqqvouµc ndAi oc AdõókoAAd vd o1cyvooci q
ookoAd1d.
Lokoìoxókto µc çqµoúç koµnoúç kot noµxokóìt

Hpoo1c0qkc dnó Nanna, 06.02.09
o0µoìoyío:


áԅÜ
Hcpiypdqq
ivov1di cúkoAd, µc çqpoúç kdpnoúç 1qç npo1iµqoqç odç (kdpúõi, qouv1oúki,cyo cµdAd
quo1iki Aiyivqç nou µou dpcoci) ki cyouv 1qv µupoõid 1ou nop1okdAioú.
i ¿pcidÇóµdo1c:
Z1d ypqyopd
Kd1qyopid
ZokoAd1cvioi ncipdoµoi
Aid1poqq
Xop1oqdyikq
Hcpicyci
ZokoAd1d
Opoú1d
O 1/5 kiAó çqpoúç kdpnoúç (kdpúõi q qouv1oúki q quo1iki Aiyivqç)
O qAoúõcç dnó 4-5 yov1póqAouõd nop1okdAid (dv civdi µcydAd µdA1c 4, dv civdi kdvovikd
µdA1c 5)
O 5 k. o. 1piµµcvd µniokó1d n1i µncp
O 1 1/2 no1qpi vcpoú (dydpq
O 4 -5 nAdkcç ookoAd1d kouµcp1oúpd
Hæç 1o kóvouµc:
1. Tpiµc1c 1ouç çqpoúç kdpnoúç. Kóµc1c oc Acn1cç qc1cç 1iç qAoúõcç nop1okdAi kdi
1iç µpd(c1c µc Aiyo vcpó (vd 1iç okcnd(ci) oo1c vd µdAdkooouv (óyi vd Aiooouv).
Tiç ncpvd1c dnó 1o µnAcv1cp kdi 1iç dvdkd1cúc1c µc 1ouç çqpoúç kdpnoúç, 1d
µniokó1d kdi 1q (dydpq.
2. HAd0c1c µndAdki o1o µcyc0oç cvóç kdpuõioú.
. Bd(c1c 1q ookoAd1d oc µncv µdpi kdi oc ydµqAq qo1id oo1c vd Aiooci kdi µou1d1c
cvd cvd 1d kdpuõdkid 1ou µciyµd1oç 1ov çqpov kdpnov. Td dkouµnd1c oc
AdõókoAd µc npoooyq vd µqv civdi koAq1d 1o cvd o1o dAAo kdi 1d µd(c1c o1o
quycio.
yd µuo1ikó dkóµd
ouv1dyq civdi 1qç çdõcpqqç µou kdi 1qv cq1idçd o1q yiop1q µou yid vd kcpdoo o1q
õouAcid. Ekcivq 1q µcpd 1coocpiç ouvdõcAqoi µou (q1qodv 1q ouv1dyq.
Hpooonikd ypqoiµonoiqod quo1iki Aiyivqç yid1i µou dpcoci. çdõcAqq µou ypqoiµonoici
qouv1oúkid, dAAd cyci õokiµdoci kdi kdpúõi, 1o onoio 1qç dpcoci dAAd 1o 0copci dkpiµó.
OcAci Aiyo npoooyq vd µqv dkouµnqoouv 1d ookoAd1dkid µc1dçú 1ouç óoo civdi (co1q
dkóµd q ookoAd1d.


ÈÓtk µovxoµtvtoú µc Óvxovo óµeµo

Hpoo1c0qkc dnó IRENE 50, 30.11.11
o0µoìoyío:


áԅÜ
Hcpiypdqq
Eivdi kcik dqpd1o kdi voo1iµó1d1o yid óoouç dpcoci 1o dpoµd kdi q ycúoq 1ov
µdv1dpiviov.
i ¿pcidÇóµdo1c:
Z1d ypqyopd
Kd1qyopid
Aidqopd kcik
Mc0oõoç
Ooúpvou
Aid1poqq
Xop1oqdyikq
AuokoAid
EúkoAo
Hcpicyci
Aµyd
idoúp1i
O1idyvci
2 qópµcç µidç ypqoqç
O 1 kdi 1/4 qAi1(dvi (dydpq
O 2 duyd
O qAoúõd dnó µdv1dpivid
O 1 kcoc Adõi óyi µcypi ndvo-ndvo
O 1/2 kou1dAdki dAd1i
O 1 kcoc yidoúp1i o1pdyyio1ó
O 2 kcocõcç ycµd1ouç µcypi cndvo dAcúpi nou qouokovci µóvo 1ou
O -4 kou1dAicç yuµó µdv1dpivioú
Hæç 1o kóvouµc:
1. Bd(ouµc o1o multi 1iç qAoúõcç µdv1dpivioú µd(i µc 1qv (dydpq, µcypi vd dAco1ci q
qAoúõd.
2. Mc1dqcpouµc 1qv qAoúõd kdi 1qv (dydpq o1o µnoA 1ou µiçcp kdi npoo0c1ouµc 1d
duyd kdi o1qv ouvcycid óAd 1d uAikd, 1cAcu1dio 1o dAcúpi. Av yivci oqik1ó, µd(ouµc
1-2 kou1dAicç yuµó µdv1dpivioú.
. 4qvouµc oc npo0cpµdoµcvo qoúpvo o1ouç 180, yid 45 Acn1d.
yd µuo1ikó dkóµd
Tq ouv1dyq 1q µpqkd o1o cooking time
ѵovçókto ontxtkó

Hpoo1c0qkc dnó Athanasia, 28.05.07
o0µoìoyío:


áԅÜ
Hcpiypdqq
Aikq µou ouv1dyq yid cAdqpú µikpookonikó yAukdki nou kdvci yid óAouç kdi õid1qpci1di
kdipó o1o quycio!
i ¿pcidÇóµdo1c:
Z1d ypqyopd
Kd1qyopid
ZokoAd1cvioi ncipdoµoi
Mc0oõoç
Xopiç µdycipcµd
AuokoAid
pqyopo
EúkoAo
Hcpicyci
Kdpúõd
ZokoAd1d
dAd
O1idyvci
~5 1pouqdkid
O 1 ndk.µniokó1d 1únou n1i µncp
O /4 qAi1(. kdpúõid q µdv1oAcç (kdpdµcAoµcvd dµúyõdAd)
O Aiyo çúoµd nop1okdAioú q µdviAid yid dpoµd
O 1/2 ndk. µoú1upo q µdpydpivq (µdAdkd)
O 1 kou1. ooúndç kdkdo
O 2- kou1. ooúndç no1ó / Aikcp*
O 1/2 qAi1(. 1odi earl grey
O 2- kou1.ooúndç ydAd cµdnopc
O 1 ookoAd1d kouµcp1oúpd (100-125yp)
O 1poúqd µdúpq-Acukq q kdi ivõokdpuõo yid 1o 1úAiyµd
Hæç 1o kóvouµc:
1. Zc Ackdvi1od y1undµc 1o µoú1upo µc 1o kdkdo, 1o Aikcp kdi 1o çúoµd (q µdviAid).
2. Tpiµouµc o1o multi 1d µniokó1d kdi o1q ouvcycid 1d kdpúõid q µúyõdAd kdi 1d
piyvouµc o1q Ackdvi1od. MouAid(ouµc µc 1o 1odi kdi dvdkd1cúouµc.
. Aiovouµc 1q ookoAd1d oc µncv µdpi, µd(i µc 1o cµdnopc, kdi 1q piyvouµc ki du1q
o1o µciyµd µdç dvdkd1cúov1dç vd ndci ndv1oú!
4. Aqqvouµc yid Aiyo o1o quycio yid vd nAd0c1di nio cúkoAd.
5. HAd0ouµc 1pouqdkid kdi 1d kuAdµc oc 1póúqd q ivõokdpuõo, 1d µd(ouµc oc
nid1cAd kdi o1o quycio yid 1ouAdyio1ov 1-2 opcç npiv 1d ocpµipouµc.
yd µuo1ikó dkóµd
*Mnopci vd µnci kovidk, ouioki q poúµi q kdnoio Aikcp (n.y Grand Marnier, Qointreau,
Bailey's, Tia Maria...)
** ouv1dyq cvõcikvu1di yid d1oµd nou npoocyouv kdi õcv cyci cç1pd (dydpq, dv 1d 0cAc1c
nio yAukd npoo0co1c 1/2qAi1(. dyvq (dydpq o1o µciyµd.
***Av 0cAouµc vd civdi vqo1ioiµd dv1ikd0io1oúµc 1o µoú1upo µc µi1dµ, ndpdAcinouµc 1o
ydAd kdi µd(ouµc vqo1ioiµd µniokó1d (q 1piµµd qpuydvidç, 1piµµd õikoú µdç vqo1ioµou
kcik k.A.n.)
Zuv1dyq dnó 1ov io1ó1ono www.sintagespareas.gr

„Ò.

.

„.

ÝÕ ƒ„‚.

   .984:..

ÛÜÜØÕ.

 áԅÜ ‚.

… .

.

„.

‚.

.

„.

 ‚.

„.

.

ƒ‚„‚ ‚.

.

ƒ„‚ „.

.

 .

„.

 .

„‚.

ƒ .

 .

„ƒ.

.

 .

„… „….

 '0.3 ƒ.

 ‚‚ „.

 ƒ„ƒ.

 ƒ„ƒ.

‚.

.

.

 O O O O O O O O ‚.

.

„.

.

 .

„‚.

„.

…ƒ 2 .

…„.

 „.

„ƒ.

.

 „.

„ƒ.

….

 7.

.

.

 …„.

„.

… ‚„.

.

‚ „‚  ‚„.

„.

….

.

ƒ„„‚.

„‚ƒ„.

„ƒ.

.

‚ „.

.

„ƒ‚.

…„ .

.

.

.

„‚‚ƒ‚.

‚.

 „.

.

‚‚„.

.

„.

„ƒ.

.

.

 ‚„.

 .

….

‚„.

ƒ„„„.

„ƒ.

.

  ‚.

‚‚‚„.

.

.

.

„….

.

„.

.

.

.

„‚.

  „.

ƒ‚„.

‚„.

„.

….

.

.

.

‚.

„.

.

 .

‚.

  .

‚ƒ‚.

ƒ„.

„.

‚…„.

.

.

ƒ‚ „.

.

.

‚  .

.

.

.

‚ƒ‚.

.

.

.

„.

.

…‚.

ƒ„‚ƒ „‚„ƒ .

ƒ„ƒ‚‚„.

.

.

…‚ƒ‚.

.

.

.

ƒ„‚ƒ‚ ƒ„.

 ÐÜÜ.

„Ò.

‚ÚÝÜÞ.

ÝÜÞ.

Ü݄ÜÒ ƒ„‚.

   .33..

ÛÜÜØÕ.

 áԅÜ .

‚.

… .

„.

‚.

‚.

„„ƒƒ.

 .

.

 …„ ‚.

.

 …ƒ„.

ƒ‚ „.

„„.

 ‚.

.

ƒ„‚ „.

.

 .

„.

 .

„‚.

ƒ .

„… „….

 ‚‚ „.

 .

„.

 O O O O O .

.

 .

.

…„…ƒ„ ….

‚.

 „….

.

„.

 .

‚.

‚.

„‚ .

‚.

.

 „‚  ƒ „.

ƒ„.

„‚ .

„‚.

 ‚ƒ„.

‚„.

 „‚  ‚„‚„.

 ‚„‚ƒ‚‚„…„‚„….

‚„.

 „‚„‚‚‚ .

„ƒ‚‚ ƒ„‚.

.

.

ƒ .

ƒ ‚„‚.

„„‚.

„.

.

.

„‚‚„‚‚„.

 „.

 ƒ„.

.

„.

  ‚„‚.

ƒ„‚‚.

.

  ‚„‚„ƒ„.

ƒ‚‚.

.

ƒ‚.

…„ƒ„‚.

ƒ‚.

„„‚ .

.

„.

.

.

.

„‚.

„„.

 .

.

„‚ƒ‚ .

.

.

‚ƒ.

‚.

„„.

ƒ„.

„.

‚„‚ƒ„ ‚ .

ƒ„.

.

 ƒ„.

‚.

„.

.

….

„…„.

.

ƒ„„.

.

‚ƒƒ„ .

‚ ‚„.

„ƒƒ‚ƒ.

‚…„ƒ.

„ƒ„.

 ƒƒƒ.

…ƒ„.

„.

ƒ‚ .

.

…ƒ‚ …„.

.

‚.

ƒ‚.

.

.

 „„.

ƒ‚.

„‚‚.

 .

‚ƒ.

.

ƒ„.

ƒ.

„.

‚„.

„ƒ‚.

‚ƒ„ .

.

ƒ„.

  ÈÓ.

„.

ÝÜ‚Ó„ÜÜÒÝâ.

 ƒ„‚.

#   .

ÛÜÜØÕ.

 áԅÜ ‚.

… .

.

…„.

ƒ„„.

„.

ƒ.

ƒ‚„.

.

‚ƒ„ .

„.

 ‚.

.

ƒ„‚ „.

.

 .

„.

 ….

 .

 .

 .

„… „….

 .

ƒ.

 ‚‚ .

.

„ .

„‚ …‚.

ƒ O O O O O O O O .

.

…„.

 .

 ….

.

.

.

„.

.

 ‚ƒ.

 .

„.

.

„ ‚ƒ.

„ƒ„.

ƒ„ ‚ƒ.

‚‚„‚.

‚…ƒ‚„ „.

.

„.

 „‚  ‚ƒ„2:9„….

‚.

„.

.

‚„.

 .

.

‚ƒ„‚ ….

.

  ‚„.

…‚„….

.

.

„.

ƒ„„‚.

ƒ„‚„.

 .

.

ƒ„ƒ‚.

.

„.

 „‚‚„.

„.

‚ ‚ƒ…„ ‚ „.

.

„.

  ‚ƒ‚‚.

ƒ…ƒ„ .

‚„ .

ƒ„.

.

 ƒ„.

„.

443920 ÑÝÜ߅Ò.ƒ„.

ƒ„Ò ƒ„‚.

3.8.   .9.

ÛÜÜØÕ.

 áԅÜ ‚.

… ƒ„.

.

‚.

…ƒ‚.

.

.

.

„‚„.

 .

ƒ„‚ ‚.

.

ƒ„‚ „.

.

 .

„.

 .

„‚.

ƒ .

 .

‚‚.

 ƒ.

 .

 ‚‚ .

.

.

 „.

 .

.

 .

„‚ =„….

 O O O O .

 ƒ„.

„„‚ .

…„ .

.

.

„‚ .

.

‚.

.

.

.

.

 ƒ.

„.

.

.

.

.

 .

.

 „.

.

 .

.

 .

O O O O O O „ ƒ.

.

 „ ƒ.

„.

 .

770 „ ƒ.…„ „ƒ0.

.

‚.

 ƒ„.

‚„.

  „….

.

 ‚.

.

.

.

„„.

 „‚  ‚‚.

„ƒ.

„‚„„‚„.

 „.

„ƒ.

 .

.

  ‚ƒ„2:9„.

ƒ„.

.

ƒ„ƒ‚.

„.

.

.

.

.

.

.

.

„.

 ‚ƒ„‚.

„ƒ.

‚‚„„ƒ.

.

.

.

„‚‚  ‚„ƒ„.

ƒ‚‚.

 .

‚„‚.

 .

„‚.

„ ƒ„‚.

.

.

.

.

„‚„.

.

‚.

„  …‚.

ƒ„‚.

.

‚„.

‚.

  ‚„….

.

„.

‚ƒ‚„….

.

.

 „.

‚ƒ‚ .

„.

.

ƒ„‚.

„ƒ„ ‚„.

ƒ‚‚ .

ƒ„.

.

 ‚.

3/.0 8 %.7307 "43970.7. ƒ„.‚ ƒ 7.: ..

‚.

‚„.

.

„.

ƒ.

.

‚‚„.

.

 .

„.

‚„‚ ƒƒ„‚.

…„ .

ƒ„‚.

 ‚.

‚.

ƒ„ƒ.

.

„.

ƒ„‚„„‚„ .

.

‚‚„ .

.

‚ƒ„ƒ.

ƒ„.

 „.

….

 „.

.

.

ƒ„ƒ   „.

.

8 7 .085.70.„ƒ„„ 839.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful