www.facebook.

com/WorldRanger

หน้าปก: ต้นระหว่างทำ�ภารกิจที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ สะพานใหม่
หน้าขวา: รอยยิ้มของผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำ�บลลพญา จังหวัดนครปฐม

เราคือใคร
ขบวนการกู้โลก คือกลุ่มเพื่อนที่มารวมตัวกันทำ�งานอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ซึ่งปัจจุบันเป็นภัยธรรมชาติ ที่กำ�ลังสร้าง
ความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมชาติเป็นจำ�นวนมาก ภารกิจของเราโดยรวมคือการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีการวางแผนการจัดการ การประสานงาน เพื่อให้สามารถทำ�การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ชาวบ้านชุมชนหลัก 6 ดอนเมือง กำ�ลังช่วยกัน
ขนย้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยแพที่ทำ�เอง ออกจากพื้นที่
หน้าขวา: สติกเกอร์สัญลักษณ์ขบวนการกู้โลก
ติดอยู่บนเรือเร็วยานกู้โลกหมายเลข 1

ก่อนจะมาเป็นขบวนการกู้โลก
ในปี 2552 นายดุสิต เสมาเงิน (ต้น) ได้เริ่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ บน facebook โดยมีวิธีการทำ�งาน
คือ หาข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ และประสานงานกับพื้นที่นั้นๆ จากนั้นก็รวบรวมเงินจากเพื่อนๆ นำ�ไปซื้อสิ่งของช่วย
เหลือที่จำ�เป็น และจัดเป็นชุดถุงยังชีพ และนำ�ส่งความช่วยเหลือนั้นๆ ลงสู่พื้นที่ โดยเน้นการนำ�ส่งให้ไปถึงมือผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือโดยตรง ไม่ฝากส่งต่อให้กับหน่วยงานใดๆ เป็นลักษณะการทำ�งานที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มรับบริจาค จัดซื้อสิ่งของจนจบที่
ส่งสิ่งของช่วยเหลือถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
ด้วยการทำ�งานโดยใช้ Social Network เป็นสื่อกลาง ทำ�ให้สามารถลงรูป และวิดีโอ การทำ�ภารกิจส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือให้
เพื่อนๆ ที่สนับสนุนได้ดู ได้ตรวจสอบว่ามีการทำ�งานจริง และความช่วยเหลือต่างๆ ได้ส่งไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริง จึงได้รับการสนับ
สนุนจากเพื่อนๆ ต่อเนื่องเรื่อยมา จนในที่สุดได้มีการจัดทำ� facebook page ชื่อ “กอทอมอ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมไทย”
www.facebook.com/BkkFloodRelief ซึ่งมีเพื่อนๆ ของต้นได้เข้ามาร่วมกันทำ�ภารกิจอาสาอีกมากมายหลายคน และได้มีการ
ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และ
ในอีกหลายพื้นที่ซึ่งมีความต้องการการช่วยเหลือ

กำ�เนิดขบวนการกู้โลก
ช่วงเดือนตุลาคม 2554 กลุ่ม กอทอมอ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมไทย ซึ่งในตอนนั้นมีสมาชิกอาสาเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก หนึ่งใน
นั้นคือ นายนพฤทธิ์ สุนทรสนาน (บังเอ๋) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทรุ่นพี่ของต้น ช่วงเวลานั้น ต้น บังเอ๋ และเพื่อนๆ อีกหลายคน ได้มีการ
วางแผนภารกิจลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำ�บลดอนโพธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีการประสานงานกับกองพลรบพิเศษที่ 1
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้การช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว โดยการประสานงานผ่าน พันโทณัฐ กาญจนโหติ ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเป็น
ทืี่ปรึกษาในด้านวิชาการ การจัดการภัยพิบัติของทางกลุ่ม ในขณะนั้นพันโทณัฐกำ�ลัง็รับราชการทหารในพื้นที่ดังกล่าว จึงสามารถ
ประสานงานการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจในช่วงเวลานั้นก็เหมือนกับที่เคยทำ�เป็นประจำ� คือเน้นไปที่การรับ
บริจาคเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ และนำ�ส่งถุงยังชีพลงพื้นที่ประสบภัย โดยมีการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหารเพื่ออำ�นวยความสะดวก
แต่เนื่องจากอุทกภัยในปี 2554 มีความรุนแรงมากกว่าทุกปี น้ำ�ท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทำ�ให้การทำ�งานเป็นไปได้อย่างยาก
ลำ�บาก การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยสามารถทำ�ได้ด้วยเรือเท่านั้น จึงได้มีการปรึกษาหารือกันในกลุ่ม ว่าควรจะมีการจัดหาเรือ
เป็นของทางกลุ่มเอง เพราะทางหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่มีเรือเพียงพอเมื่อมีการร้องขอการสนับสนุน ซึ่งต่อมาได้มีการสนับสนุน
เงินบริจาคจากบุคคล กลุ่มบุคคล ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ ที่เป็นเพื่อนของบังเอ๋ และต้น จนสามารถจัดหาเรือไว้ใช้ทำ�ภารกิจ
ของทางกลุ่มได้จำ�นวน 4 ลำ� โดยเรือแต่ละลำ�มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการทำ�ภารกิจที่แตกต่างกันไป มีการตั้งชื่อเรือว่ายานกู้โลก
1,2,3 และ 4 นอกจากนั้นก็มีการตั้งชื่อกลุ่มปฏิบัติการทางเรือนี้ว่า ขบวนการกู้โลก ซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามของ
กอทอมอ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมไทย และต่อมาก็ได้กลายเป็นกลุ่มอาสาหลักที่ทำ�ภารกิจหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัย และได้มีการจัดทำ� facebook page ซึ่งใช้ชื่อว่า “ขบวนการกู้โลก” www.facebook.com/WorldRanger

บังเอ๋หนึ่งในผู้ก่อตั้งขบวนการกู้โลก ใน
ระหว่างทำ�ภารกิจที่ซอยพหลโยธิน 48
หน้าซ้าย: มือที่ยื่นออกไปช่วยเหลือผู้
ประสบภัยของอาสาสมัคร ที่ไม่ต้องการสิ่ง
ตอบแทนใดๆ นอกจากความสุขทางใจ

หมอแหววหนึ่งในทีมแพทย์อาสาขบวนการกู้โลก
กำ�ลังจัดยาให้ผู้ป่วยที่วัดบ้านข่อยใต้ จังหวัดลพบุรี
หน้าขวา: บังเอ๋และสมาชิกขบวนการกู้โลก บนยาน
กู้โลกหมายเลข 3 ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ลพบุรี

ภารกิจขบวนการกู้โลก
เมื่อมีการจัดตั้งเป็นขบวนการกู้โลก และมีเรือในครอบครองถึง 4 ลำ�ทำ�ให้ขบวนการกู้โลกมีศักยภาพในการทำ�ภารกิจที่หลาก
หลายมากขึ้น นอกเหนือจากแค่การนำ�ส่งสิ่งของช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว ในการทำ�งานในพื้นที่บ้านข่อย จังหวัดลพบุรีนั้น
ขบวนการกู้โลกได้มีการทำ�ภารกิจเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนออกนอกพื้นที่ การอพยพผู้ป่วย การนำ�แพทย์
อาสาเข้าสู่พื้นที่ การหาข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่ภัยพิบัติ ซึ่งต่อมาเมื่อพื้นที่อุทกภัยเริ่มขยายวงกว้างผ่านจังหวัดต่างๆ ลงมาจนถึง
กรุงเทพฯ ขบวนการกู้โลกก็ได้ทำ�ภารกิจต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
- ภารกิจอพยพคนจากศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- ภารกิจอพยพคน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ภารกิจนำ�ส่งถุงยังชีพ และสุขาลอยน้ำ� บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ภารกิจลาดตระเวนกลางคืนป้องกันอาชญากรรม นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ภารกิจนำ�ส่งผู้ป่วย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ภารกิจช่วยเหลือสัตว์สุนัข และแมว นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ภารกิจนำ�ส่งถุงยังชีพ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ภารกิจช่วยเหลือสัตว์สุนัข และแมว หมู่บ้านมาลีรมย์ 5 คลอง 6
- ภารกิจนำ�ส่งถุงยังชีพ และสุขาลอยน้ำ� สะพานใหม่
- ภารกิจอำ�นวยความสะดวกสื่อมวลชน และฑูต EU สะพานใหม่
- ภารกิจอำ�นวยความสะดวกแพทย์อาสา สะพานใหม่
- ภารกิจช่วยเหลือสัตว์สุนัข และแมว สะพานใหม่
- ภารกิจอพยพคน เมืองเอก
- ภารกิจนำ�ส่งถุงยังชีพ และสุขาลอยน้ำ� ลำ�พญา จังหวัดนครปฐม
และภารกิจอีกมากมายที่มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาข้อมูล การเดินทาง การปฏิบัติการ และการ
ประเมินผล รวมถึงการส่งต่อข้อมูลพื้นที่ให้ผู้รับผิดชอบต่อไป

แรงบันดาลใจสร้างอาสาสมัคร
ขบวนการกู้โลกเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งสมาชิกทุกคนล้วนเป็นอาสาสมัครซึ่งไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ ในการทำ�ภารกิจ นอก
เหนือไปจากความสุขที่ได้รับกลับมาเป็นอัตโนมัติ เมื่อได้ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย นับตั้งแต่
ขบวนการกู้โลกได้ก่อตั้งขึ้นบน facebook เมื่อต้นเดือนตุลาคม ปัจจุบันสมาชิกที่เข้ามาร่วมช่วยกันเป็นอาสาสมัครเพิ่มจำ�นวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำ�เสนอภาพของงานอาสาสมัครในมุมมองที่ทันสมัย เป็นมืออาชีพ สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม จึงเป็นคนรุ่นใหม่
ที่มีพลัง และมีใจที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม ซึ่งการทำ�ภารกิจต่างๆ เมื่อมีการเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ และ social network
ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดอาสาสมัครทำ�งานเพื่อช่วยเหลือสังคมขึ้นอีกมากมาย
และด้วยการทำ�งานที่เน้นการวางแผน การประสานงาน และมีการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการทำ�งานอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้
ขบวนการกู้โลกเป็นหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครประสบความสำ�เร็จในทำ�ภารกิจ สามารถแบ่งเบาความทุกข์ ความเดือดร้อน และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นจำ�นวนมาก จนทำ�ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความสนใจนำ�เรื่องราวของขบวนการกู้โลกไปเผยแพร่
อาทิเช่น
- รายการพื้นที่ชีวิต ThaiPBS ตอนมหานครกลางน้ำ�
- รายการเช้าข่าวข้น ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ช่วงตอมแมลงวัน
- รายการคม ชัด ลึก Nation Channel ตอน อาสากู้ภัยน้ำ�ท่วม
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นิตยสาร Image ฯลฯ

ถึงแม้จะเหนื่อยกายแค่ไหน แต่หัวใจไม่เคยเหนื่อย
ตาม รอยยิ้มคือสัญลักษณ์ของความสุขที่ได้รับ
หน้าซ้าย: รอยยิ้มของสมาชิกขบวนการกู้โลก
ระหว่างทำ�ภารกิจที่ซอยพหลโยธิน 48

สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด กำ�ลังรักษาแผล
สุนัขที่วัดอมราวราราม สะพานใหม่
หน้าขวา: ทีมแพทย์อาสาขบวนการกู้โลก เข้าไปตรวจรักษา
และจ่ายยาให้ผู้ป่วยในหมู่บ้านปิ่นเจริญ ดอนเมือง

เพื่อนๆ ที่สนับสนุนเรา
การทำ�งานของขบวนการกู้โลก นอกจากเราจะมีการวางแผนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นกองพลรบพิเศษที่ 1 กรมทหาร
ราบที่ 11 รักษาพระองค์ องค์การบริหารส่วนตำ�บลในแต่ละพื้นที่แล้ว เรายังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน จากกลุ่มเพื่อนๆ เมื่อ
จำ�เป็นต้องทำ�ภารกิจ ที่ต้องการความรู้และทักษะเฉพาะด้านคือ
- กลุ่มสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ โดยมีโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาดเป็นผู้ประสานงานหลัก
- กลุ่มแพทย์อาสาโดยมีเพื่อนๆ คุณหมอที่จัดตั้งเป็นแพทย์อาสาทำ�งานร่วมกับเรา
- อ.ไสยาสน์ เสมาเงิน ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขาลอยน้ำ�
นอกจากนี้ในการเตรียมสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ โดยทั้งการจัดหางบเพื่อซ่อมบำ�รุงดูแลเรือที่ใช้ทำ�ภารกิจ นอกจากสมาชิก
ขบวนการกู้โลกบน facebook แล้ว เรายังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ของเราคือ
- บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย โดยการประสานงานกับ Toyota Body Service ช่วยซ่อมบำ�รุง Toyota Fortuner
ที่ใช้เป็นยานพาหนะหลักในการทำ�ภารกิจต่างๆ
- ธนาคารไทยพานิชย์ ช่วยสนับสนุนถุงยังชีพ และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ
- กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ช่วยสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ
- Tank Store, Probike และศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ช่วยสนับสนุนเรือและอุปกรณ์ต่างๆ
- ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มน้ำ�ใต้ ช่วยสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ และเงินช่วยเหลือ
- Tactical 11 และสนามยิงปืน พัน 1 ราบ 11 เอื้อเฟื้อสถานที่ตั้งฐานปฏิบัติภารกิจ
- คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ
- กลุ่มนักเดินป่าอาสากู้ภัย ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งาน ประสานงานร่วมกัน
ยังมีผู้สนับสนุนอีกมากมายที่ไม่สามารถเอ่ยถึงได้หมด หากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุนเหล่านี้ ขบวนการกู้โลกก็จะไม่
สามารถทำ�ภารกิจใดๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงได้เลย

คุณก็กู้โลกได้
คำ�ว่ากู้โลกฟังดูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนๆ หนึ่งจะสามารถทำ�ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิด
จากสิ่งเล็กๆ มารวมตัวกัน ดังนั้นสิ่งที่อาสาสมัครของขบวนการกู้โลกทุกคนได้เสียสละช่วยเหลิอในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงพื้นที่ทำ�ภารกิจ การสนับสนุนบริจาค การให้กำ�ลังใจทางหน้า facebook สิ่งต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันแล้ว ก็
กลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ กลายเป็นการกู้โลกได้ นั่นหมายความว่าทุกคนสามารถกู้โลกได้
ขบวนการกู้โลกจะมีการประกาศภารกิจ การรับสมัครอาสาสมัคร การเปิดรับบริจาค การจำ�หน่ายเสื้อยืดผ่านทาง facebook
ของกลุ่ม www.facebook.com/WorldRanger อยู่อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้อาสาสมัครของกลุ่มสามารถที่จะเลือกช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ที่ตนเองสามารถทำ�ได้อย่างอิสระ โดยภารกิจและกิจกรรมต่างๆ นั้นจะมีการวางแผนงานโดย ทีมงานหลักของขบวนการกู้
โลกซึ่งมี ต้น และ บังเอ๋ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ร่วมกับสมาชิกหลักอีกหลายคน

ขุนสมาชิกขบวนการกู้โลก ต้องปีนขึ้นไปบนกันสาด เพื่อส่งถุง
ยังชีพให้ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้าน
หน้าซ้าย: สมาชิกขบวนการกู้โลกลากเรือที่ขนอาหารสัตว์
เข้าไปแจกจ่ายในชุมชนข้างวัดอมราวราราม สะพานใหม่

ดุสิต เสมาเงิน (ต้น)
ดุสิต เสมาเงิน หรือ ต้น ที่เพื่อนสมาชิกขบวนการกู้โลกรู้จักกันดี เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีของขบวนการกู้โลก โดยเริ่มเป็นอาสา
สมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิถล่มภาคใต้ หลังจากนั้นก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด โดยได้ก่อตั้ง
facebook page กอทอมอ ช่วยผู้ประสบน้ำ�ท่วมไทย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นขบวนการกู้โลกในปัจจุบัน
ในยามที่ไม่ได้สวมบทบาทอาสาสมัคร ต้นทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไป ของคณะบุคคลไสยาสน์คอลเลคชั่น ซึ่งมีอาจารย์ ไสยาสน์
เสมาเงิน ศิลปินช่างไม้ เจ้าของรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาการออกแบบสร้างสรรค์ปี 2551 ซึ่งเป็นบิดาของต้นเป็นผู้ก่อตั้ง
ไสยาสน์คอลเลคชั่นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่รักงานศิลปะ รักงานไม้ สถาปนิก และมัณฑนากร ว่าเป็นแหล่งผลิตงานเฟอร์นิเจอร์
และงานศิลปะ งานประติมากรรมทั้งงานไม้ และงานเหล็กที่มีชือเสียง ได้รับการยอมรับในการออกแบบ และมีทีมงานช่างที่มาก
ด้วยทักษะ การทำ�งานของต้นจึงเป็นการทำ�งานกับศิลปินคือคุณพ่อ และมีผลงานเป็นชิ้นงานศิลปะที่ผู้คนให้การยอมรับ
งานอดิเรกของต้นคือกิจกรรมกลางแจ้ง เสี่ยงอันตรายเอ๊กซ์ตรีมต่างๆ เช่น Big Bike, Enduro Bike, Downhill Mountainbike,
Free Diving และอีกหลายกิจกรรมที่ท้าทาย รวมถึงการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แล้วนำ�มาตัดต่อก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้นชื่นชอบ สามารถ
เห็นได้จากภาพถ่ายในการลงพื้นที่ทำ�ภารกิจของขบวนการกู้โลก และวิดีโอภารกิจของขบวนการกู้โลกต่างๆ ที่ต้นถ่าย และตัดต่อ
เองทั้งหมด
ด้วยความที่ชอบความท้าทาย ต้นจึงเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติภารกิจ และมักจะลงพื้นที่เองอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจใดๆ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจที่ประสบความสำ�เร็จได้ ก็เพราะการสนับสนุนของเพื่อนๆ สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกหัวเรี่ยวหัวแรง
อีกคนนั่นคือบังเอ๋ ที่เป็นแนวหลังคอยให้การช่วยเหลือภารกิจของต้น ด้วยการสนับสนุนข้อมูล ตรวจเช็คอุปกรณ์ และจัดเตรียม
สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับภารกิจต่างๆ รวมถึงเตรียมแผนสำ�รองเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ขึ้น

นพฤทธิ์ สุนทรสนาน (บังเอ๋)
ถึงแม้เพื่อนๆ จะเรียกกันว่า บังเอ๋ แต่บังเอ๋ไม่ได้เป็นมุสลิม เพียงแต่แค่หน้าละม้ายคล้าย เพื่อนๆ จึงเรียกชื่อมีคำ�นำ�หน้าว่าบังด้วย
ความคุ้นเคย นพฤทธิ์ สุนทรสนาน หรือ บังเอ๋ เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ต้นให้ความนับถือมากที่สุดคนหนึ่ง บังเอ๋ร่วมกับต้นในการช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่ก่อนมีการก่อตั้งขบวนการกู้โลก และเมื่อมีขบวนการกู้โลก บังเอ๋ถือว่าเป็นสมาชิกตัวหลักคนหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ภารกิจประสบความสำ�เร็จสมบูรณ์ นอกเหนือจากการทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หาข้อมูล จัดเตรียม และเช็คอุปกรณ์
เพื่อให้ทีมภาคสนามสามารถทำ�งานได้อย่างราบรื่นแล้ว ในบางภารกิจที่ต้องการทีมทำ�งานหลายๆ ทีม บังเอ๋ก็จะลงพื้นที่ ทำ�
หน้าที่เป็นหัวหน้าทีม นอกเหนือจากต้นอีกด้วย
ในยามไม่ได้เป็นอาสาสมัครบังเอ๋เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการหลายอย่าง และด้วยการที่ได้พบปะผู้คนมากมายหลากหลายสาขา
วิชาชีพจากการทำ�งาน ทำ�ให้บังเอ๋มีเพื่อนในหลายวงการ และเพื่อนๆ เหล่านั้นก็ช่วยกันสนับสนุนขบวนการกู้โลกในด้านต่างๆ
มากมาย บังเอ๋ ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน Moutain Bike กีฬายิงปืน และชอบเดินทางท่องเที่ยว

หยาดเหงื่อที่รินไหล บอกถึงแรงใจที่ทุ่มเท
หน้าขวา: ทีมสัตวแพทย์ และสมาชิกขบวนการกู้โลก ถ่ายรูปที่ระลึกร่วม
กับทหารจากราบ 11 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ที่หลักหก ดอนเมือง

ทีมขบวนการกู้โลก
นอกจากต้นและบังเอ๋ซึ่งเป็นสมาชิกหลักแล้ว ขบวนการกู้โลกยังมีสมาชิกที่ทำ�งานด้วยกันเป็นประจำ�มากมายไม่ว่าจะเป็น โต้ง
ขุน อ๋า โจ๊ก น้อต สิงห์ ออย วิน นัท ต่อ เอ้ แอน ชิ้ง มอส เตีย ตู๋ ก้อน และอีกมากมายหลายคน ที่วนเวียนกันเข้ามาช่วยเหลือ
งานในด้านต่างๆ โดยมี พันโทณัฐ กาญจนโหติ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และมีคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา เป็นที่ปรึกษา และ
ประสานงานในด้านต่างๆ
ในการทำ�ภารกิจร่วมกันของสมาชิกขบวนการกู้โลก เรามีหลักสำ�คัญคือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติต้องมาก่อนทุกสิ่ง การจะเป็น
ผู้ช่วยเหลือได้นั้น ตัวเราเองต้องปลอดภัยไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยซะเอง เราจึงมีการพบปะพูดคุย ฝึกฝนทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การผึกหัดขับเรือประเภทต่างๆ การผึกใช้อุปกรณ์ที่จำ�เป็น มีการสัมนาเชิงวิชาการ รวมถึงมีการวางแผนสำ�รองในการออกทำ�
ภารกิจทุกครั้ง และนำ�เอาข้อมูลภารกิจที่เสร็จสิ้นมาศึกษาพูดคุยหาข้อบกพร่อง เพื่อให้ภารกิจในครั้งต่อๆ ไปทำ�ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เสื้อยืดขบวนการกู้โลก
เพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มอาสาสมัคร ขบวนการกู้โลกได้มีการจัดทำ�เสื้อยืด
ออกจำ�หน่าย โดยเลือกใช้โรงงานผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำ�ให้ได้เสื้อยืดที่มีคุณภาพดี มีการออกแบบดีไซน์กราฟฟิกโดยมืออาชีพ
เป็นเสื้อยืดที่มีความสวยงามทันสมัยน่าสวมใส่ โดยมีคอนเซปคือ คุณก็กู้โลกได้ ผู้ที่ซื้อเสือยืดขบวนการกู้โลกไปนั้น ก็ถือได้ว่า
เป็นผู้สนับสนุนภารกิจของเรา และถือว่าได้ช่วยกู้โลกร่วมกับพวกเราแล้ว
เสื้อยืดที่ผลิตออกจำ�หน่ายมีให้เลือก 2 สี คือสีเขียวมะกอก (Olive Draft) และสีน้ำ�ตาล (Coyoty Brown) เป็นเสื้อยืดคอกลม
ผ้า cotton 100% สวมใส่สบาย โดยมีขนาดให้เลือกคือ S M L XL และ XXL จำ�หน่ายราคาตัวละ 350 บาท สามารถติดต่อสั่ง
ซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-7976616 หรือที่ www.facebook.com/WorldRanger และจะมีการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่าย โดย
วางในร้านค้าที่ร่วมมือกับเราในอนาคตอีกด้วย

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเสื้อยืดขบวนการกู้โลก
หน้าซ้าย: บังเอ๋ และคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา โพสท่าถ่ายรูปเพื่อ
ทำ�โฆษณาให้กับเสื้อยืดขบวนการกู้โลก โดยมีตากล้องมืออาชีพ
ชื่อดัง คุณสงกรานต์ วีระพงษ์ ให้เกียรติถ่ายภาพให้

พ่อและลูกน้อยในชุมชนที่ถูกลืม ชุมชน
หลังโรงปุ๋ยในซอยพหลโยธิน 48
หน้าขวา: บรรยากาศเวิ้งว้างยามค่ำ�คืน
ริมถนนพหลโยธิน ย่านสะพานใหม่

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
เพราะเล็งเห็นว่าพลังของอาสาสมัครคือพลังที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อสังคมไทยในอนาคต ดังจะเห็นได้จากบทบาทของอาสา
สมัครในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ทีมงานขบวนการกู้โลก จึงได้มีการวางแผนงานการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย และการสัม
นาเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัคร ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครจากคนรุ่นใหม่ และให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการทำ�งานของอาสาสมัครขบวนการกู้โลก เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัคร
ในอนาคต สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของนิทรรศการภาพถ่าย จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ถูกบันทึกระหว่างการทำ�ภารกิจต่างๆ เป็นมุมมองของประเทศไทย
ในยามประสบภัยพิบัติ ที่มองผ่านสายตาของอาสาสมัคร ที่ลงไปทำ�งานในพื้นที่จริง โดยจะมีการนำ�ภาพถ่ายของขบวนการกู้โลก
ร่วมกับภาพถ่ายของกลุ่มสห-ภาพ ของคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ซึ่งประกอบด้วยตากล้องมืออาชีพมากมาย จัดแสดงภาพพร้อม
กับการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครต่างๆ

ก้าวต่อไป
ปัจจุบันบทบาทในการเป็นอาสากู้ภัยของขบวนการกู้โลกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์น้ำ�ท่วมซึ่งกำ�ลังคลี่คลายไปใน
ทางที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงพร้อมปฏิบัติภารกิจ เมื่อมีความต้องการการความช่วยเหลือ รวมถึงเตรียมพร้อม
หากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นอีกในอนาคต
นอกจากบทบาทในด้านการเป็นอาสากู้ภัย ขบวนการกู้โลกก็จะมุ่งทำ�กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่สนใจมาเป็นอา
สาสมัครทำ�งานเพื่อสังคมให้มากขึ้น และจะนำ�เอาประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการทำ�งานอาสาสมัคร มาเผยแพร่ให้อาสา
สมัครกลุ่มอื่นๆ ได้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ถุงยังชีพที่มีข้อความให้กำ�ลังใจ เขียนโดย
นักเรียนนานาชาติโรงเรียนบางกอกพัฒนา
หน้าซ้าย: รอยยิ้มของเด็กน้อย คืออนาคตที่
เราต้องปกป้อง ส่งต่อสังคมให้เขาต่อไป

รอยยิ้มของเด็กๆ ในชุมชนหหลังโรงปุ๋ย
ซอยพหลโยธิน 48
หน้าขวา: แม่ค้าย่านสะพานใหม่ ใช้ถุง
พลาสติกห่อหุ้มเท้า ในวันที่ระดับน้ำ�เริ่มลดลง

ติดตามขบวนการกู้โลก
สามารถติดตามภารกิจขบวนการกู้โลก ติดตามกิจกรรม และสนับสนุนพวกเราได้ที่
www.facebook.com/WorldRanger
ชมภาพภารกิจต่างๆ ได้ที่
www.facebook.com/WorldRanger?sk=photos
ชมวิดีโอภารกิจต่างๆ ได้ที่
http://vimeo.com/channels/worldranger
สายด่วนขบวนการกู้โลก
089-372-4184
e-mail
worldranger@gmx.com

คุณป้ากำ�ลังเดินทางกลับบ้านในเขตสายไหม ซึ่งมีน้ำ�ท่วมลึก
ถึงเอว พวกเราตัดสินใจขับรถลุยน้ำ�ไปส่งคุณป้าถึงบ้าน

รถ Toyota Fortuner ของต้นเป็นยานพาหนะหลัก
ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของขบวนการกู้โลก

www.facebook.com/WorldRanger

ภาพถ่าย
หน้าปก : อัครเดช ศิรินภาไพศาล
ในเล่ม : ดุสิต เสมาเงิน
โฆษณาเสื้อยืด : สงกรานต์ วีระพงษ์
ถ้อยคำ� จัดวาง
ดุสิต เสมาเงิน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful