B.

Elektro radovi

Ovim predmerom i predračunom predviña se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiran Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stru Sva ugrañena oprema mora da poseduje odgovarajući atest i odgovarajuće sertifikate. U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, potrebn Sva oprema mora biti jednoznačno i trajno obeležena graviranim pločicama, a kablovi kablovskim tablicama. Navedeni tipovi i proizvoñači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvoñač može ugraditi i dr Demontirana oprema se sortira i zapisnički predaje korisniku ili se odvozi na deponiju po nalogu nadzornog organa. Izvoña Dostavljeni tender popuniti, po pravilu, kompletno bez prekucavanja, dopisivanja i sl. (overiti svaku stranu). Količina Cena RB OPIS JM I 1. ELEKTRO ENERGETSKI PRIVODI Geodetski snimak trase, prikupljanje potrebne saglasnosti ED na predviñenu trasu i izrada Glavnog projekta EEN MSAN ureñaja (Glavnog projekta napajanja MSAN opreme) i dobijanje saglasnosti nadležne ED na predviñeni projekat. Obračun paušalno Izrada geodetskog snimka trase el. en. privoda Izrada Glavnog projekta EEN MSAN ureñaja (Glavnog projekta napajanja MSAN opreme) Troškovi koji se odnose na dobijanje saglasnosti nadležnih institucija, potvrda, naknada, vršenje stručnog nadzora, neophodnih za izradu Glavnog projekta EEN MSAN ureñaja, dobijanje prijave radova, izvoñenje radova i dobijanje upotrebne dozvole na realizoveni EE privod. Obračun paušalno Geodetsko snimanje izvedene trase podzemnog EE privoda od strane ovlašćene organizacije sa upisom u katastar i izdavanjem potvrde o upisu u katastar. Obračun paušalno Isporuka i montaža mernog razvodnog ormana el. energije ( MRO ) prema zahtevima nadležne ED ( na najbližem stubu (BB) ili u parapet ormanu od poliestera koji se postavljana javnoj površini puta ( na regulacionoj liniji placa ). Orman mora posedovati saglasnost EPS-a. U prostor za merne ureñaje je ugrañena sledeća oprema: -Trofazno, dvotarifno ( jednotarifno ) brojilo aktivne električne energije, klase tačnosti 2, nominalni napon 3x400/231V, 50Hz, nazivna struja 10-40A, baždareno

pauš. pauš.

x x

68.600,00 23.400,00

2. 3.

pauš.

x

54.200,00

4.

pauš.

x

38.901,00

5.

pauš.

x

25.400,00

6.

Osnovni prostori IMO su priključni. i sa brojilom. magnetno-termički karakteristike „C“ . U merni prostor IMO se montira trofazno jednotarifno brojilo aktivne energije. zaštite IP54 i opremljenog u sladu sa tehničkim preporukama br. Pozicija obuhvata montažu svih neophodnih ureñaja. podešena struja 25A. ( komada 3 ) strujne stezaljke ( kleme ) U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.Orman se postavlja na već pripremljen betonski temelj.1 polni ( 1p ). Isporuka i montaža slobodnostojećeg merno razvodnog ormana MRO (IMO) napravljenog od veštačkih izolacionih samogasivih materijala (armirani poliester i sl. merni i razvodni. Isporuka i montaža slobodnostojećeg merno razvodnog ormana MRO (IMO) napravljenog od veštačkih izolacionih samogasivih materijala (armirani poliester i sl. nominalni napon 400/231V. x 49.13 I 13 A Direkcije za distribuciju el.069.Orman se postavlja na već pripremljen betonski temelj.502. energije.prema propisima u godini ugradnje ili prethodnoj godini ( odobreno od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale . s druge strane. 50Hz. koriste se i topivi osigurači tamo gde je njihova upotreba neophodna. Obračun po kompletu 7. Kao glavni osigurači po pravilu se koriste automatski prekidači niskog napona tipa C. s druge strane. Umesto automatskih prekidača niskog napona. U gornjoj zoni priključnog dela IMO nalazi se šina za montažu zaštitnih urñaja – glavnih osigurača. merni i razvodni.20 . Priključni (donji) prostor IMO služi za njegovo povezivanje sa pripadajućom KPK tj. koji se galvanski nalaze pre brojila. energije.Beograd ) -elektromehanički ograničavač struje. zaštite IP54 i opremljenog u sladu sa tehničkim preporukama br. prekidne moći Ik=10kA. Osnovni prostori IMO su priključni.).). i sa brojilom. pauš.13 I 13 A Direkcije za distribuciju el. Obračun po kompletu komplet 8.sa napojnim vodom spoljašnjeg priključka s jedne. Priključni (donji) prostor IMO služi za njegovo povezivanje sa pripadajućom KPK tj.sa napojnim vodom spoljašnjeg priključka s jedne. Razvodni (gornji) prostor IMO služi za priključenjeне predviñene opreme potrošača.20 x 69.

Kao glavni osigurači po pravilu se koriste automatski prekidači niskog napona tipa C. komplet sa svim potrebnim konzolama. Isporuka i montaža KPK 3xNVO 125/x A prema zahtevima nadležne Elektrodistribucije Obračun po komadu x 51. Obračun po kompletu komplet 9. Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x25mm2. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.00 kom. Umesto automatskih prekidača niskog napona. LN-12 sa obeležavanjem stuba. m1 Obračun po m1 12. Obračun po m1 1 x 27. Pozicija ne obuhvata montažu jednotarifnog trofaznog brojila i prekidače niskog napona (automatske osigurače).756.488. Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x16mm2.za prihvat napojnog kabla SKS X00-A. Obračun po m1 m1 1 x 20. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Razvodni (gornji) prostor IMO služi za priključenjeне predviñene opreme potrošača. koriste se i topivi osigurači tamo gde je njihova upotreba neophodna.00 13. m1 Obračun po m1 14.00 m1 1 x 7.440.12 10.40 11.464. LN-9 sa obeležavanjem stuba. Isporuka i montaža armiranog betonskog stuba dužine 12m.80 . U merni prostor IMO se montira trofazno jednotarifno brojilo aktivne energije.za prihvat napojnog kabla SKS X00-A.00 1 x 570. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.U gornjoj zoni priključnog dela IMO nalazi se šina za montažu zaštitnih urñaja – glavnih osigurača. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa svim potrebnim konzolama. Isporuka i montaža metalne ( gvozdene ) konzole prečnika Φ100 dužine 6m. m1 Obračun po m1 15. 1 x 424. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x35mm2. Isporuka i montaža armiranog betonskog stuba dužine 9m. x 19. koji se galvanski nalaze pre brojila. komplet sa svim potrebnim konzolama. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.785.

Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x70mm2+2x16mm2.374. nasipanjem peska u sloju od 20cm i vraćanjem otkopane zemlje Obračun po m1 20. Iskop rova dimenzija 800x400. Obračun po m1 21. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2. Sečenje asfalta ili betona.00 m1 1 x 691. Obračun po m1 23.40 16.5 mm2. komplet sa svim potrebnim konzolama. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x2. komplet sa svim potrebnim konzolama.Obračun po m1 m1 1 x 737. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem. Obračun po m1 1 x 838.80 . U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.00 m1 1 x 255. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.00 m1 1 x 3.086. iskop kanala za postavljanje kabla sa ponovnim asfaltiranjem. Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x50mm2.00 m1 1 x 194.632. Obračun po m1 22.60 m1 1 x 1. stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.73 m1 1 x 4. Podbušivanje ispod puta sa komletnom pripremom za postavljanje kabla i isporuka i postavljanje kablovica sa dva otvora prečnika Φ 100.5 mm2. m1 Obračun po m1 17. Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x70mm2. m1 Obračun po m1 18. Obračun po m1 19.40 1 x 933. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa svim potrebnim konzolama. sa polaganjem PE cevi.

80 m1 1 x 965. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x4 mm2. Obračun po m1 26. u već pripremljene rovove.60 m1 1 x 301. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x16 mm2. u već pripremljene rovove. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x4 mm2. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x6 mm2.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x6 mm2. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.20 m1 1 x 314. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m1 27. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x16 mm2. u već pripremljene rovove.00 m1 1 x 328. u već pripremljene rovove. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.80 m1 1 x 786. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.00 m1 1 x 421. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x10 mm2.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.20 . Obračun po m1 31. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x16 mm2. Obračun po m1 30. Obračun po m1 m1 1 x 262.24. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.80 m1 1 x 550. Obračun po m1 25. Obračun po m1 28. Obračun po m1 29. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.

u već pripremljene rovove.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. Obračun po m1 m1 1 x 531. Obračun po m1 35. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. u već pripremljene rovove.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene rovove.117. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x35 mm2.32. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.00 . komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.501.20 m1 1 x 423.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x35 mm2. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x25 mm2. u već pripremljene rovove. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.80 m1 1 x 1. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 m1 1 x 1. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x25 mm2. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x16 mm2. Obračun po m1 33. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.80 37.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.60 m1 1 x 519. u već pripremljene rovove. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x25 mm2. u već pripremljene rovove.412.40 m1 1 x 1. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. Obračun po m1 m1 1 x 427. Obračun po m1 34. Obračun po m1 36. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.00 38.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene rovove. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x25 mm2.

U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 45. u već pripremljene rovove. u već pripremljene rovove.80 m1 1 x 1.60 41. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.20 m1 1 x 2. Obračun po m1 43. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x70 mm2. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x35 mm2. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x50 mm2.39. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x50 mm2.80 m1 1 x 881.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. u već pripremljene rovove. u već pripremljene rovove. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x35 mm2. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 42.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene rovove. Obračun po m1 m1 1 x 1.878. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m1 44.00 m1 1 x 766.80 40.493.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x50 mm2. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. u već pripremljene rovove. Obračun po m1 m1 1 x 674. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x50 mm2.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. u već pripremljene rovove.933.60 . komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m1 m1 1 x 594.

komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x95 mm2. Obračun po m1 50. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.60 m1 1 x 847. Isporuka i polaganje kabla PP41 4x70 mm2. Obračun po m1 m1 1 x 2. Obračun po m1 52. u već pripremljene rovove komplet sa pozor trakom.40 m1 1 x 1. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. u već pripremljene rovove. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. u već pripremljene rovove. u već pripremljene rovove. u već pripremljene rovove. u već pripremljene rovove. Obračun po m1 51. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x95 mm2. ili regale. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x70 mm2.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. ili cevi. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.20 53.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 47. ili šliceve. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x95 mm2. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. u već pripremljene rovove. Isporuka i polaganje kabla PP41-A 4x70 mm2.598.20 m1 1 x 3. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.60 .U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x16 mm2.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.055. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.261. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m1 48.384. m1 Obračun po m1 1 x 227. u već pripremljene rovove. Isporuka i polaganje kabla PP00 4x95 mm2.651.00 m1 1 x 4.40 m1 1 x 3.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.403.46. komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom.20 m1 1 x 1. Obračun po m1 49.

komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.40 . ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva. ili šliceve. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva. u već pripremljene cevi.54. u već pripremljene cevi. ili regale.40 56. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.20 m1 1 x 293. ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva. ili šliceve. Obračun po m1 62. u već pripremljene rovove komplet sa pozor trakom. m1 Obračun po m1 60. ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. ili cevi. ili šliceve. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1x25 mm2. u već pripremljenje rovove komplet sa pozor trakom. ili regale. ili cevi. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x6 mm2. m1 Obračun po m1 58. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x25 mm2. Obračun po m1 61.60 55.20 1 x 398. ili cevi. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje u zemlju Cu uže 70mm2 m1 1 x 690. m1 Obračun po m1 59. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x10 mm2. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x16 mm2. u već pripremljene rovove komplet sa pozor trakom. ili šliceve. ili regale.60 m1 1 x 149.60 m1 1 x 98. ili cevi. u već pripremljenje rovove komplet sa pozor trakom. Isporuka i polaganje u zemlju Cu uže 50mm2 m1 1 x 505. u već pripremljene cevi. ili regale. u već pripremljene cevi. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1x50 mm2. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1x16 mm2.80 1 x 550. Obračun po m1 1 x 224. m1 Obračun po m1 57. Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1x35 mm2.80 1 x 296.80 m1 1 x 202. Obračun po m1 63.

50Hz. Isporuka i polaganje GAL štitnika i pozor trake "Energetski kabl" Obračun po m1 67. dužine 3m.nazivna struja 63A ( komada 1) zaštitni ureñaj diferencijalne struje. vratima sa bravicom i cilindrom. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.stepena zaštite IP65. Isporuka i ugradnja gvozdene cevi prečnika Φ50. za montažu na DIN šinu.60 m1 1 x 32. Obeležavanje trase kabla betonskim stubićima h=80cm. nazivna diferencijalna struja reagovanja 300mA sa modulom za automatsko ponovno uključenje sa podešljivim vemenom izmeñu ponovnih uključenja (10-600s) i do 6 pokušaja ponovnih uključenja ( komada 1) 1 x 2. izrañenog od samogasive plastike. ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva.20 m1 1 x 524. sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U orman je ugrañena sledeća oprema: grebenasta preklopka (1-0-2).730. u već pripremljene cevi. Obračun po m1 66. tip "HIMEL" PLA. kao mehanička zaštita prilikom silaska kabla niz betonski stub kom Obračun po komadu 71.80 kom 1 x 1. kao mehanička zaštita prilikom silaska kabla niz betonski stub kom Obračun po komadu 70. ugradnja i povezivanje samostojećeg ormana RO MSAN za spoljnju montažu (outdoor izvedba). dužine 2m. tropoložajna sa nultim položajem. na svakom skretanju i na pravcu na razmaku ne većem od 50m Obračun po komadu m1 1 x 382.00 . nominalni napon 660V. ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva.991. Isporuka i ugradnja gvozdene cevi prečnika Φ50.778.64. dimenzija (750x500x320)mm.60 1 x 1. nazivna struja 40A. u već pripremljene cevi.80 69. Isporuka. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x50 mm2. 4 polna (3p+N). Obračun po m1 65. Isporuka i polaganje pozor trake "Energetski kabl" Obračun po m1 68.20 m1 1 x 84. Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1x35 mm2. sa priborom za zidnu montažu (odstojnicima 40mm) i uvodnicama sa donje strane sa montažnom pločom. prekidna struja Ik =10kA.

konstruisan i testiran prema standardima za bezbednost telekomunikacionih ureñaja EN60950 (UL1950).Selektor faze SF 25. Ulazni podaci:ulazni napon mreže po fazi 230 Vac nom. parametri rada selektora faze: vremenski histerezis 5 sec min. isključenje faze (za evropski standard) 185 V ac nom. ulazna struja po fazi 25 Aac max. podesivo fiksno: 165 – 210 Vac ulazno/izlazni priključna mesta: kleme za presek kabla (min) 6 mm2. naponski histerezis 20 V min. frekvencija 50 Hz nom. radna temperatura okoline – 25C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful