Ajaloo õppematerjal

2012.a. ajaloo eksam toimub 29.mail.
Koostajad: Hannela Ingver ja Mirjam Ait
Saavutused:
Hannela Ingver - 11.klassi Vabariiklikul ajaloo olümpiaadi 5.koht, ajaloo riigieksam 96
punkti.
Mirjam Ait - ajaloo riigieksam 98 punkti, õpib Tartu Ülikoolis ajalugu.
Materjali on retsenseerinud õpetaja Kersti Salujõe
DV Scientia ajaloo õppematerjal on koostatud Riikliku Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuse juhendi järgi.

Näidis:
Sisukord
EESTI AJALOO PERIOODID, ÜLDISELOOMUSTUS JA PÖÖRDEPUNKTID ........ Error!
Bookmark not defined.
MUINASAEG (u 10 000 eKr – 1208/1227) ........................ Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) Error! Bookmark not defined.
Rahvusvaheline taust ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Eesmärgid ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Eestlaste allajäämise põhjused ...................................... Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Tagajärjed ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Allikad ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
KESKAEG e ORDUAEG (1227-1558) ............................... Error! Bookmark not defined.
Uue haldusjaotuse kehtestamine ................................... Error! Bookmark not defined.
Läänikorraldus ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Linnade teke .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Suhted naabritega .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Jüriöö ülestõus (1343-1345).............................................. Error! Bookmark not defined.
Eellugu .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Tagajärjed ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rahvastik ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Maarahva olukord ......................................................... Error! Bookmark not defined.
1

Linnad............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Kaubandus ja käsitöö .................................................... Error! Bookmark not defined.
Maapäev ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Katoliku kirik ................................................................ Error! Bookmark not defined.
USUPUHASTUS … ......................................................... Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Liivi sõda (1558-1583) ...................... Error! Bookmark not defined.
Põhjused ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Ajend ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Rahulepingud ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Tagajärjed ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Allikad ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
UUSAEG (u 1558-1918) ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Kolme kuninga aeg (1583-1629/1645) ............................. Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Põhja-Eesti (Harju-, Viru-, Järva- ja Läänemaa koos Tallinnaga) Rootsi võimu all
....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Lõuna-Eesti Poola võimu all ......................................... Error! Bookmark not defined.
Saaremaa Taani võimu all ............................................. Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Rootsi-Poola sõda (1600-1629) ......... Error! Bookmark not defined.
Eellugu .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Rahuleping .................................................................... Error! Bookmark not defined.
ROOTSI AEG (1561/1583/1629/1645 – 1710/1721) ....... Error! Bookmark not defined.
Positiivne ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Negatiivne ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rahvastik ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Balti maariik .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kohtukorralduse reform ................................................ Error! Bookmark not defined.
Pärisorjuse kujunemine ................................................. Error! Bookmark not defined.
Linnad ja kaubandus ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rahvaharidus ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kõrgem haridus ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Eestikeelne kirjasõna ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Luteri kirik..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Karl XI valitsusaeg ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2

PÖÖRDEPUNKT: Põhjasõda (1700-1721) ...................... Error! Bookmark not defined.
Rahvusvaheline taust ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Rahuleping .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tulemused ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
VENE AEG (1710/1721-1917)......................................... Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Rahvastik ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Balti erikord................................................................... Error! Bookmark not defined.
Põllumajandus ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Talurahva olukord ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Linnad............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Asehalduskord (1783-1796).............................................. Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus pärast asehalduskorda .............................. Error! Bookmark not defined.
Kultuur 18. sajandil ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Uued usuvoolud............................................................. Error! Bookmark not defined.
Haridusolud ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Kirjasõna ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Talurahvaseadused ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Tööstuse areng............................................................... Error! Bookmark not defined.
Ärkamisaeg (1860.-1870. aastad) ja rahvuslik liikumine . Error! Bookmark not defined.
Eeldused ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Rahvuslik ärkamine ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Rahvuslik liikumine ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Ärkamisaja lõpp ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Venestamine .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rahvastik ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Poliitiline maastik 20. sajandil ..................................... Error! Bookmark not defined.
1905. aasta revolutsioon ................................................ Error! Bookmark not defined.
Elu revolutsiooni ja Esimese maailmasõja vahel .......... Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Esimene maailmasõda ....................... Error! Bookmark not defined.
Veebruarirevolutsioon (1917) ....................................... Error! Bookmark not defined.
SÜNDMUSED EESTIS ................................................ Error! Bookmark not defined.
Olukord autonoomia ajal ............................................... Error! Bookmark not defined.
3

Oktoobrirevolutsioon (1917) ......................................... Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Iseseisvumine .................................... Error! Bookmark not defined.
Saksa okupatsioon (veebruar-november 1918) ............. Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Vabadussõda (1918-1920) ................. Error! Bookmark not defined.
Noore Eesti vabariigi olukord ....................................... Error! Bookmark not defined.
Vastased ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Liitlased ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tähtsamad sündmused .................................................. Error! Bookmark not defined.
Vabadussõja võitmise põhieeldused .............................. Error! Bookmark not defined.
Rahuleping .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tulemused ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
EESTI VABARIIK (1918-1940) ...................................... Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Riigipöördekatse ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Erakonnad ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Välispoliitika ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sisepoliitika ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Vaikiv ajastu .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kultuur .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sport .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
OKUPEERITUD EESTI (1940-1991) .............................. Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Eesti Teises maailmasõjas (1939-1944) ........... Error! Bookmark not
defined.
1939 ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
1940 ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Nõukogude okupatsioon ................................................ Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Kultuur .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Suvesõda (1941) ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Saksa okupatsioon ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Valitsemine.................................................................... Error! Bookmark not defined.
Repressioonid ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sõjategevus Eestis 1944. aastal ..................................... Error! Bookmark not defined.
Taasiseseisvumiskatse ................................................... Error! Bookmark not defined.
4

Teise maailmasõja tagajärjed Eestile ............................ Error! Bookmark not defined.
EESTI NSV / NSVL OKUPATSIOON EESTIS (1944-1991)........ Error! Bookmark not
defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Eesti NSV valitsemine .................................................. Error! Bookmark not defined.
EKP I sekretärid ............................................................ Error! Bookmark not defined.
NLKP KK I sekretärid ................................................... Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sulaperiood.................................................................... Error! Bookmark not defined.
Stagnatsioon .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Vastupanu ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
EK(b)P Keskkomitee VIII pleenum (21.-26. märts 1950) ........... Error! Bookmark not
defined.
Kultuurielu .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Haridus .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
PÖÖRDEPUNKT: Taasiseseisvumine/ärkamisaeg (1987-1991) .... Error! Bookmark not
defined.
Eeldused ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Taasiseseisvumise protsess ........................................... Error! Bookmark not defined.
Haldusjaotus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
EESTI ÜLEMINEKUL ESIAJAST KESKAEGA .................. Error! Bookmark not defined.
Esiaja lõpu ja keskaja alguse allikad ................................. Error! Bookmark not defined.
Eesti ala esiaja lõpul .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Halduslik korraldus ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Elatusalad ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Varanduslik ja õiguslik seisund..................................... Error! Bookmark not defined.
Sõjaline tase................................................................... Error! Bookmark not defined.
Suhted naabritega .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Muinasusund ja ristiusk .................................................... Error! Bookmark not defined.
Muinasusund ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Ristiusk .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Liivimaa ristisõda (1198-1290)......................................... Error! Bookmark not defined.
Olukord Läänemere ümbruses 12. sajandi II poolel ..... Error! Bookmark not defined.
Esimesed piiskopid ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Eestlaste naabrite alistamine ......................................... Error! Bookmark not defined.
Muistne vabadusvõitlus ................................................. Error! Bookmark not defined.
5

Eestlaste allajäämise põhjused (vt eestpoolt lk 12!) ...... Error! Bookmark not defined.
Eesti ala keskaja algul ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Halduslik korraldus – Vana-Liivimaa ........................... Error! Bookmark not defined.
Kiriklik korraldus .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Talurahva olukord ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Lääniaadli teke .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Linnade teke .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Jüriöö ülestõus .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Eellugu .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sündmuste käik ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Muutused Eesti ühiskonnas esiaja lõpust kohanemiseni keskaja ühiskonnaga ......... Error!
Bookmark not defined.
II ÜLDAJALUGU 20. SAJANDIL .................................... Error! Bookmark not defined.
RAHVUSVAHELISED SUHTED 20. SAJANDIL (1991.aastani) ....... Error! Bookmark not
defined.
Suurriikide liidud 20. sajandi algul ................................... Error! Bookmark not defined.
Esimese maailmasõja põhjused ja tagajärjed .................... Error! Bookmark not defined.
Põhjused ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Tagajärjed ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Muutused Euroopa poliitilisel kaardil ........................... Error! Bookmark not defined.
Rahvasteliit ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Versailles’ süsteem ja selle lagunemine ........................... Error! Bookmark not defined.
Lepituspoliitika ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Müncheni konverents ........................................................ Error! Bookmark not defined.
MRP (Molotovi-Ribbentropi pakt) ................................... Error! Bookmark not defined.
Teise maailmasõja sõdivad pooled ................................... Error! Bookmark not defined.
Potsdami konverents (17. juuli – 2. august 1945) ............. Error! Bookmark not defined.
Teise maailmasõja tagajärjed ............................................ Error! Bookmark not defined.
Külm sõda ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
MÕISTE “külm sõda“ ................................................... Error! Bookmark not defined.
Külma sõja kujunemine ................................................... Error! Bookmark not defined.
Osapooled ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sündmused, kriisid ja kriisikolded ................................ Error! Bookmark not defined.
6

Trumani doktriin ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Marshalli plaan .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kriisid ja kriisikolded külma sõja ajal: Berliini blokaad, Korea sõda, Berliini kriis, Kuuba
kriis, Vietnami sõda .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Berliini blokaad (tähistab külma sõja algust) ................ Error! Bookmark not defined.
Korea sõda (1950-1953) ................................................ Error! Bookmark not defined.
Berliini kriis (1958-1961).............................................. Error! Bookmark not defined.
Kuuba (e Kariibi) kriis .................................................. Error! Bookmark not defined.
Vietnami sõda ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Võidurelvastumine ja desarmeerimine.............................. Error! Bookmark not defined.
Võidurelvastumine ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Desarmeerimine ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Helsingi protsess (e Euroopa julgeoleku ja koostöönõupidamine) .. Error! Bookmark not
defined.
Rahvusvahelised suhted 1980. aastatel (esimesel poolel). Error! Bookmark not defined.
Külma sõja lõpp ja kommunistliku süsteemi lagunemine Error! Bookmark not defined.
Põhjused ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Sündmused .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tagajärjed ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Muutused Euroopa poliitilisel kaardil 20. sajandi lõpus ... Error! Bookmark not defined.
EUROOPA ÜMBERKUJUNDAMINE PÄRAST TEIST MAAILMASÕDA ................ Error!
Bookmark not defined.
Poliitiline kaart .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Teise maailmasõja tagajärjed Euroopas ............................ Error! Bookmark not defined.
Marshalli plaan .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Plaani mõju ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Sotsialismileeri kujunemine Ida-Euroopas ....................... Error! Bookmark not defined.
Demokraatlike riikide areng.............................................. Error! Bookmark not defined.
Prantsusmaa ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Suurbritannia ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Saksamaa Liitvabariik ................................................... Error! Bookmark not defined.
Külma sõja mõju Euroopa arengule .................................. Error! Bookmark not defined.
Euroopa integratsioon ....................................................... Error! Bookmark not defined.

7

Heaoluühiskonna areng ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Demokraatliku ja totalitaarse ühiskonna võrdlus .............. Error! Bookmark not defined.
Idablokk ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Poliitiline süsteem ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Majandus ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ühiskonnaelu ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kriisid ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Kommunistliku süsteemi lagunemine ............................... Error! Bookmark not defined.
Berliini müüri lagunemine (vaata eestpoolt külma sõja lõpp ja kommunistliku süsteemi
lagunemine lk 95-98!) ................................................... Error! Bookmark not defined.
Majanduslikud ja poliitilised reformid Ida-Euroopas (vaata eestpoolt külma sõja lõpp ja
kommunistliku süsteemi lagunemine lk 95-98!) ........... Error! Bookmark not defined.
Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju Euroopa
arengule ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
VANA-ROOMA JA RISTIUSU TEKE .................................. Error! Bookmark not defined.
Rooma riigi teke ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Kuningate aeg (753–510 eKr) ....................................... Error! Bookmark not defined.
Rooma vabariik ja selle korraldus ..................................... Error! Bookmark not defined.
Varane vabariik (509–265 eKr)..................................... Error! Bookmark not defined.
Riigikorraldus ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Hiline vabariik (265–133 eKr) ...................................... Error! Bookmark not defined.
Vabariigi langus (133–30 eKr) ...................................... Error! Bookmark not defined.
Rooma tõus suurriigiks ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Armee ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Caesar ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Keisrivõimu kehtestamine................................................. Error! Bookmark not defined.
Augustus ning varane keisririik ehk printsipiaat (30 eKr–235 pKr) ...Error! Bookmark
not defined.
Ida- ja Lääne-Rooma ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Hiline keisririik ehk dominaat (235–476) ......................... Error! Bookmark not defined.
Rooma ühiskond ja eluolu ................................................ Error! Bookmark not defined.
Perekond ehk familia ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Haridus ja kasvatus........................................................ Error! Bookmark not defined.
Rooma õigus ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rooma – antiikaja suurlinn ............................................... Error! Bookmark not defined.
8

Ehituskunst ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Avalikud mängud .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Termid ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Religioon ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Kristluse teke ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Kristluse levik ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Kristluse tõus riigiusuks ................................................ Error! Bookmark not defined.
Eesti rooma rauaajal (50–450) .......................................... Error! Bookmark not defined.
Vana-Rooma tsivilisatsiooni saavutused ja tähtsus maailma ajaloos .....Error! Bookmark
not defined.
ARUTLUS ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
HINDAMISJUHEND ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Kasutatud kirjandus .......................................................... Error! Bookmark not defined.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful