You are on page 1of 4

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa family worship?

Anu-ano ang kahalagahan ng family worship?

Nagbibigay ito ng karangalan sa Diyos.

Nagbibigay ito ng kagalakan sa pamilya.

Nagiging daan ito sa malaking pagbabago sa mundo.

Anu-ano ang kailangang gawin sa family worship?

Read (Magbasa).

Pray (Manalangin).

Sing (Mag-awitan).

Memorize (Magsaulo).

Mga karaniwang tanong tungkol sa family worship


Paano kung hindi naman Cristiano ang tatay?

Paano kung nasa ibang bansa o madalas wala ang tatay sa bahay dahil sa trabaho?

Paano kung sobrang bata pa ang mga anak?

Paano magiging interesado lahat sa family worship kung magkakalayo ang edad ng mga anak ko?

Tuwing kailan at anong oras ang mainam para sa family worship?

You might also like