MINI1 MLS¥UAkA1 IA8A1AN ÞLM8LDAnAN

8IL ÞLkkAkA

1INDAkAN
1
2
3
bCAFAN KEIbA JA8AIAN FEM8EDAHAN
1Ŧ1 uaLo'urŦ Mohamed ?usof memulakan ma[lls dengan ucapan selamaL
peLang kepada semua yang hadlr ke mesyuaraL !abaLanŦ
ÞLM8LN1ANGAN ASL1 8AkU 2010 leh MaLron Wong ?ew long
2Ŧ1 AseL baru yang dlLerlma oleh [abaLan pembedahan yang
ber[umlah 8m 229ţ830Ŧ00 Lelah dlaglhkan menglkuL keperluan ke
seLlap wadţuewan bedah Amţdan Lndoskopl 8awaLan Parlan Ŧ
2Ŧ2 Þerubahan / lme[ baru dl blllk kaunsellng kllnlk pembedahan yang
leblh selesaŦ
Þerubahan dan lme[ baru dl wad 2C lalLu dlbahaglan plnLu masuk wad
luklsan mural ( luklsan dlndlng) yang kellhaLan menarlk serLa
mewu[udkan blllk permalnan unLuk pesaklL kanakŴkanakŦ
2Ŧ3 Þenukaran gas dl seLlap wad yang dapaL melancarkan ker[a dan
perawaLan pesaklLŦ

CCN1INUING ÞkCILSSICNAL DLVLLCÞMLN1 (CÞD) UN1Uk IUkUkAWA1
leh MaLron Wong ?ew long
3Ŧ1 1elah mengadakan ´loboose 1tololoq´ 2010
O CnL Ŵ SeLlap harl Selasa pada 14Ŧ30ţ berLempaL dl JoJ
kowotoo notlooţ n1Ak
O nurslng Crand 8ound Ŷ SeLlap harl khamls pada pukul
14Ŧ30 menglkuL glllran wad
3Ŧ2 lnhouse 1ralnlng
1elah dllansungkan pada 12Ŧ1Ŧ2010 dan seLlap Selasa [am
2Ŧ30 peLang berLempaL dl Wad 8awaLan Parlan Þenceramah
Lerdlrl darlpada MaLron ţk/!ţ !ururawaLŴ[ururawaL dan
penceramah [empuLan dalaman dan luaranŦ
3Ŧ3 nurslng Crand 8ound
1elah bermula pada 14Ŧ1Ŧ2010 harl khamls [am 2Ŧ30 peLang
dlseLlap wadŦ !ururawaL yang berLugas pagl wa[lb hadlrŦ
1uan pengerusl meyarankan agar akLlvlLl lnl dlLeruskan
pada Lahun 2011 dan men[empuL bellau bersama Mr Annal
unLuk meyerLal nurslng grand roundŦ

Makluman
Makluman
8IL ÞLkkAkA

1INDAkAN

4S

kAWALAN INILkSI
4Ŧ1 1uan pengerusl meyarankan supaya penubuhkan pasukan
kawalan lnfeksl [abaLan pembedahanŦ
Ahll komunlLl kawalan lnfeksl Lerdlrl darlpadať
O Mr AnnalŦŦŦŦŦŦŦ
O Sr Zaharah uln
O S/n Suralnl 8L Samsudln
O S/n 8ozalnl 8L lsmall
4Ŧ2 Mr Annal hendaklah mengadakan perblncang dengan ahll
komunlLl LenLang b[ekLlf pasukan kawalan lnfekslŦ

ÞLkkAkA 8Lk8ANGkI1
Ŧ1 MaLron Wong menaslhaLkan agar megelakan LaLacara
pemberlan darah (blood 1ransfuslon) pada wakLu malam
bagl mengelakan kompllkasl pada pesaklLŦ
Ŧ2 uaLo'urŦ Mohamed ?usof memberlLahu supaya [ururawaL
perlu menglkuL senaral semak LaLacara supaya Llada
kesllap berlaku Ŧ
Ŧ3
Makluman
Mr Annal
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful