ÞCS1C8Au ºAul" SL1LMŴuÞC

LulClC 31
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8l (1992Ŵ2011)
AÞ8CxlMAClC C8l1lCA A unA LxÞL8lLnClA u'LuuCAClC ÞL8 AL uLSLnvCLuÞAMLn1
Ln L'LuuCAClC lC8MAL


AuLorť A|bert Marzà | 8r|||as
1uLorať Þepa Mart|nez Þeyrats
uaLať 30 ocLubre 2011


2ºżŦŦŦŽ la educaclónţ en cuanLo prácLlca reveladoraţ gnoseológlcaţ no efecLua por sl sola la
Lransformaclón del mundoţ aunque es necesarla para ellaŦ"
l8Ll8Lţ ÞauloŦ leJoqoqlo Je lo espetoozo

ºLes guerres nelxen en la menL de les persones lţ per LanLţ es en la menL de les persones que
cal basLlr els baluards de la pauŦ"
ConsLlLucló de la unLSCC3

lnuLx
ntroducc|ó 4

1Ŧ ducar en un context de g|oba||tzac|ó 6
1Ŧ1La globallLzacló com a conLexL 6
1Ŧ2L'educacló una parL de la resposLa al problema 10
1Ŧ3Lducacló per al uesenvolupamenL (Lpu) 11
1Ŧ4La unLSCC l el Þla d'Lscoles Assoclades (ÞLA) 12

Ŧ Grup UN de |'sco|a Ioan Þe|egr|ť or|gens | tra[ectòr|a 1S
2Ŧ1L'Lscola !oan Þelegrl 13
2Ŧ2L'orlgenť els dreLs humans l el ÞLA de la unLSCC 16
2Ŧ3Ll Crup unLSCC com a elemenL lnLegrador 17
2Ŧ41ra[ecLòrla del Crup unLSCC (1992Ŵ2011) 18
a) Les campanyes de cooperacló 18
b) Ll Þreml ureLs Pumans 20
c) AlLres acLlvlLaLs unLSCC 21
2Ŧ3AlLres acLlvlLaLs reallLzades 21

Ŧ Anà||s| cr|t|ca d'aquests anys (199Ŵ11) S
3Ŧ1L'Lpu a l'Lscola !oan Þelegrl 23
3Ŧ2AcLors de l'Lpu dlns de l'escola 27
a) Crup unLSCC 27
b) Ll professoraL l el ÞAS 28
c) L'alumnaL l l'AMÞA 29
d) Lls acLors exLerns 29
3Ŧ3Marc legal 32
3Ŧ4Marc escolar 33
3Ŧ3LsLraLeglesť el Lreball dlns l fora de l'aula 33

4Ŧ onc|us|onsť ba|anç | perspect|ves 4

SŦ Þer cont|nuar treba||ant 4S

6Ŧ 8|b||ograf|a]Webgraf|a 46

4

ln18CuuCClC

AquesL Lreball de reflexló esţ Lal l com lndlca el llarg LlLolţ una aproxlmacló crlLlca a una
experlencla d'Lducacló per al uesenvolupamenLŦ Ls LracLa d'una experlencla en
l'educacló formalť la del Crup unLSCC de l'Lscola !oan Þelegrlţ de 8arcelonaŦ AbasLa
els quasl vlnL anys d'exlsLencla del grup (1992Ŵ2011)Ŧ
SeguramenLţ haurla esLaL mes correcLe que l'ob[ecLlu del Lreball fos l'Lducacló per al
uesenvolupamenL en el con[unL de l'LscolaŦ Pe preferlLţ peròţ cenLrarŴme en el Crup
unLSCC com a dlnamlLzador d'aquesL procesŦ
AquesLa anàllsl preLen ser crlLlca d'un grup que perlòdlcamenL fa revlslons crlLlques de
la seva acLuaclóŦ ue feLţ aquesL Lreballţ a mes de servlrţ esperoţ per mosLrar l'apLlLud
necessàrla per obLenlr el posLgrauţ preLen servlr de base per dur a Lerme l'auLocrlLlca
del Crup unLSCC arrlbaLs els seus 20 anysŦ
Ln l'esLrucLura del Lreball es dlferenclen claramenL Lres parLsŦ La prlmera servelx per
conLexLuallLzar el Lreball l permeLre alxl l'anàllsl posLerlorŦ Ln la segonaţ s'exposa
l'orlgen l Lra[ecLòrla del Crup unLSCC de l'Lscola !oan ÞelegrlŦ Ls un aparLaL descrlpLluţ
però on [a poden veure's algunes de les valoraclons que són l'ob[ecLe de la Lercera
parLţ la de l'anàllsl crlLlcaţ on es presenLen els acLors que duen a Lerme l'Lducacló per
al uesenvolupamenL a l'Lscola !oan Þelegrlţ els marcs en que es produelx l amb qulnes
esLraLegles es reallLzaŦ llnalmenLţ hl ha les concluslons Ŷbalanç l perspecLlvesŴ l un
aparLaLţ LlLulaL ºÞer conLlnuar LreballanL"ţ on es fa una proposLa per anar mes enllà
d'aquesL LreballŦ
Þer fer aquesL Lreball m'he basaL en el que he apres duranL el posLgrau ºAgenLs de
uesenvolupamenL lnLernaclonal" l en la meva experlencla d'aquesLs anysţ com un dels
lnlcladors l encara avul membre acLlu del Crup unLSCCŦ
uel posLgrau n'he obLlnguL una vlsló global del món d'avulţ dlrla que mes aflnadaţ mes
crlLlca que abans de començarţ Lransmesa per un professoraL compeLenL l compromes
amb aquesLa vlsló del mónŦ Alxò m'ha permes el conelxemenL o l'acLuallLzacló de
concepLesţ auLors l lecLuresŦ
3

vull desLacarţ enLre el maLerlal blbllogràflcţ un documenL que em van faclllLar el grup
de professores que va lmparLlr el mòdul d'ensenyamenL l que m'ha esLaL molL uLll per
a l'anàllsl crlLlcať uloqoòstlc sobte l´os Je tecotsos J´ípu Je les ONCu eotte el
ptofessotot Je cotolooyoţ coordlnaL per LrnesL Canadaţ esLudl encarregaL per la
lederacló d'CnC per al uesenvolupamenL a SCuLÞAu l reallLzaL per Marla 1runó l
Mlrela ZabalaŦ
ue la resLa de maLerlal que he uLlllLzaLţ l que esLà referenclaL en la blbllografla flnalţ
desLaco el que ha elaboraL duranL aquesLs anys el Crup unLSCC de l'Lscola !oan
ÞelegrlŦ
voldrlaţ flnalmenLţ agralr al professoraL del posLgrauţ l sobreLoLţ a les professores del
grup d'Lducacló per al uesenvolupamenLţ LoL el que he apres l l'esLlmul que m'han
proporclonaLŦ A la LuLora d'aquesL Lreballţ Þepa MarLlnez ÞeyraLsţ l'orlenLacló rebuda l
els consells oporLunsŦ l als meus companys l companyes del Crup unLSCCţ
especlalmenL a 1onl Lladó amb qul he feL aquesL caml des de l'lnlclţ les hores que hem
passaL [unLsţ lmaglnanLţ rlenL l fenL felna amb la convlccló que Lreballar des de l'escola
a favor dels dreLs humansţ la pau l el desenvolupamenL es una de les mlllors maneres
de conLrlbulr a fer un món mes fellç lţ alhoraţ una bona forma d'lnLenLar serŴho
nosalLres com a educadors l educadoresŦ

6


1Ŧ LuuCA8 Ln un CCn1Lx1 uL CLC8ALl1ZAClC

Ŧlo qlobolltzocló com o cootext

Ll flnal de la Cuerra lredaţ slmbollLzaL per la calguda del Mur de 8erlln l'any 1989ţ va
comporLar una gran esperançaţ la de la fl dels confllcLes bel·llcs l de l'oberLura d'una
epoca de pau en el món
1
Ŧ 1anmaLelxţ l'enfonsamenL del slsLema sovleLlc va suposar ºel
Lrlomf d'una lòglca econòmlca lmplacableţ fonamenLada en la llel del mes forL l
sub[ecLe a les exlgencles d'un neollberallsme descarnaL"
2
lţ amb ellţ l'emergencla d'una
slLuacló de mes deslgualLaL l l'aparlcló de nous confllcLesŦ
AquesL perlodeţ que aparelx o es consollda en aquell momenLţ es el que anomenem
globallLzaclóţ ºla forma acLual que ha pres el caplLallsme"
3
Ŧ 1anmaLelxţ d'acord amb el
professor vlcenç navarroţ alxò no slgnlflca que el neollberallsme slgul l'unlca versló
posslble de la mundlallLzacló"
4
Ŧ ue feLţ el fllòsof l soclòleg Ldgar Morln aflrma queť
ºżŦŦŦŽ des del segle xvlţ s'esLan produlnL dues mundlallLzaclonsţ
alhora lllgades l anLagonlsLesť la mundlallLzacló de la
domlnaclóţ la colonlLzacló l l'exploLacló l la de les ldees
humanlsLlquesţ emanclpadoresţ lnLernaclonallsLesţ porLadores
d'una consclencla comuna d'humanlLaLŦ"
3

Ll cerLţ peròţ es queţ d'ençà de la calguda del Mur de 8erllnţ la Lendencla neollberal
s'esLà lmposanL claramenLţ l encara que la democràcla ha guanyaL Lerreny en l'àmblL
de la pollLlcaţ es LracLaţ com ha assenyalaL lgnaclo 8amoneLţ ºd'una democràcla llberal

1
lCn1ţ 1lcaŦ Coetto eo el ooo cootext Je qlobolltzoclóŦ 8arcelonať !usLlcla l Þau (Cuaderns de solldarlLaLţ
nŦ 23)ţ 2003ţ pŦ 3Ŧ
2
CA8nLl8Cţ 8oberLoŦ lo tevltollzoclóo Je lo eJococlóo y los comoolJoJes bomooosť ooo vlslóo Je lo
escoelo soclollzoJoto Jel slqlo \\l a uLLC8Sţ !acquesŦ lo eJococlóo eocletto oo tesotoŦ Madrldť
SanLlllanaŴunLSCCţ 1996ţ pŦ 241Ŧ
3
CLlvL8LSţ ArcadlŦ cootto lo fom l lo qoettoŦ 8arcelonať Angle LdlLorlalţ 2004ţ pŦ 64Ŧ
4
nAvA88Cţ vlcençŦ 8leoestot losoflcleoteţ Jemoctoclo locompletoŦ 8arcelonať Anagramaţ 2002
2
ţ pŦ 149Ŧ
3
MC8lnţ LdgarŦ 1eolt el cop clotŦ 8arcelonať La Campanaţ 2001ţ pŦ 93Ŧ
7

que permeL una pollLlca sense proLecclons econòmlques nl soclals"
6
Ŧ una pollLlca
domlnada per l'economla on el MercaL s'erlgelx en el gran LsLaL mundlal
7
Ŧ
Ll ºMercaL"ţ allò que abans s'anomenava ºel caplLallsme" o ºel slsLema"ţ domlna
l'escena lnLernaclonal sense oposlcló un cop el ºsoclallsme real" ha calguL (8ussla l
paisos de l'LsL) o ha muLaL hàbllmenL (xlna)Ŧ uavanL d'alxò el rebel nonagenarl
SLephane Pessel ens encoraL[a a reslsLlr davanL de la ºdlcLadura dels mercaLs"
8

AquesL mal fer del caplLallsme es prou coneguL a Lraves de les demandes
desmesurades del lMl l del 8anc Mundlalţ en forma de Þlans d'A[usLamenL LsLrucLural
que han hlpoLecaLţ des dels anys vulLanLa del segle passaLţ el desenvolupamenL humà
de molLs paisos del Sud condemnaLs a pagar al nordţ com denuncla Arcadl Cllveresţ
flns a clnc vegades mes del que reben en concepLe d'a[uL al desenvolupamenL
9
Ŧ
L'economlsLa nordŴamerlcà !effrey Sachs ho expllca amb aquesLes paraulesť
ºLa prlnclpal receLa del lMl ha conslsLldo en recomendar que
se aprleLen el clnLurón presupuesLarlo a unos paclenLes
demaslado pobres para Lener slqulera clnLurónŦ La ausLerldad
propugnada por el lMl ha provocado a menudo dlsLurblosţ
golpes de LsLado y el derrumbamlenLo de los servlclos
publlcosŦ"
10

Ll funclonamenL d'aquesLs ºmecanlsmes del mercaL" han soLerraL en la pobresa una
bona parL de la poblacló mundlalţ cosa que el Lambe economlsLa Luls de SebasLlán ha
quallflcaL de ºfracàs Lecnlc l eLlc" lţ mes encaraţ com ºun aLempLaL conLra la
lnLel·llgencla humana l conLra la moral"
11
Ŧ
La noveLaL que s'ha produiL aquesLs darrers anysţ arran de la crlsl que va començar el
2008ţ ha esLaL l'exLensló d'aquesL ojostomeot esttoctotol als paisos del nordţ posanL
conLra les cordes economles flns ara solvenLs (lrlandaţ ÞorLugalţ Creclaţ Lspanya)ţ l

6
8AMCnL1ţ lgnacloŦ 5ltooclóo octool Jel ptoceso Je qlobollzoclóo dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je
qlobollzoclóo mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000ţ pŦ 17Ŧ
7
A8AnCu8Lnţ Luls AlfonsoŦ lo sollJotlJoJ como eocoeotto dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je qlobollzoclóo
mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000ţ pŦ 46Ŧ
8
PLSSLLţ SLephaneŦ loJlqoeoŴvos! 8arcelonať uesLlnoţ 2011ţ pŦ 13Ŧ
9
CLlvL8LSţ ArcadlŦ ueoJo extetoo y poeblos Jel 5ot dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je qlobollzoclóo mooJlolŦ
8arcelonať lnLermónţ 2000ţ pŦ 31Ŧ
10
SACPSţ !effreyŦ íl flo Je lo pobtezoŦ 8arcelonať uebaLeţ 2003ţ pŦ 121Ŧ
11
SL8AS1lÁnţ Luls uLŦ lo sollJotlJoJŦ 8arcelonať Arlelţ 1996ţ pŦ 98Ŧ
8

exlglnLŴlos reformes profundes que esLan slgnlflcanL dràsLlques reLallades en la
despesa soclal lţ com a consequenclaţ proLesLes de carrer l dlsLurbls que flns ara
semblaven excluslus dels paisos del SudŦ
un feL que expllca com s'ha arrlbaL flns a aqul es la desregulacló de l'economla que
duranL els anys vulLanLa del segle passaL van lmpulsar els governs neollberals de
8onald 8eagan l MargareL 1haLcher
12
Ŧ ulns de les pollLlques neollberals desLaca la
moblllLaL ll·llmlLada dels caplLals flnancersţ que han arrlbaL a suposar el 99Ʒ de la
clrculacló de caplLal mundlalţ en deLrlmenL dels que provenen de l'economla real
13
Ŧ
La docLrlna neollberal l la moblllLaL dels caplLals flnancers ha donaL poder ll·llmlLaL als
grans grups flnancers lnLernaclonalsţ el MercaLţ que són els grans responsables de la
crlsl acLual lţ paradoxalmenLţ els qul en conLrolen l'evolucló
14
Ŧ
Consequencles d'aquesL esLaL de coses són la reculada del slsLema democràLlcţ conLra
la que s'han alçaL els loJlqoots del movlmenL 13Mţ la degradacló crelxenL del medl
amblenL o el manLenlmenL de confllcLes armaLs a LoL el mónţ amb la lnLervencló
desLacada dels LsLaLs unlLs l dels paisos allaLs com a suposaLs ºpaclflcadors" mundlalsŦ
Cal afeglr queţ en un món exLremadamenL complex on el feL de dlsposar d'una gran
quanLlLaL d'lnformacló no ens proporclona un conelxemenL segur del que esLà
succelnLţ els mlL[ans de comunlcacló han esdevlnguL alLaveus del queţ [a a mlL[ans dels
noranLaţ lgnaclo 8amoneL quallflcà com a peosomeot oolcţ dlflculLanLŴnos la reflexló
lllureť
ºLa repeLlclón consLanLeţ en Lodos los medlos de comunlcaclónţ
de esLe caLeclsmo por parLe de los perlodlsLas Je teveteoclo y
de casl Lodos los pollLlcosţ de derecha como de lzqulerdaţ le
conflere una fuerza de lnLlmldaclón Lan grande que ahoga Loda

12
Sobre aquesLa quesLló es especlalmenL ll·lusLraLlu el documenLal lo Jocttloo Jel sbock (2009) dlrlglL
per Michael Winterbottom i Mat Whitecross, basat en el llibre de Naomi Klein La doctrina del shock. el
auge del capitalismo del desastre (2007).
13
8AMCnL1ţ lgnacloŦ 5ltooclóo octool Jel ptoceso Je qlobollzoclóoţ opŦ clLŦţ pŦ 20Ŧ
14
Lls mecanlsmes de LoL aquesL proces han esLaL posaLs en evldencla a loslJe Iob (2010) el documenLal
de Charles lerguson que denuncla la corrupcló econòmlca que envolLa aquesLes enLlLaLs l els lllgams
pollLlcsţ academlcsţ medlàLlcsţ eLcŦţ que els permeLen aconsegulr els seus ob[ecLlusŦ
9

LenLaLlva de reflexlón llbre y hace muy dlflcll la reslsLencla
conLra esLe nuevo oscuranLlsmoŦ"
13

Culna resposLa es poL donar en aquesL esLaL de coses? L'exmlnlsLre porLugues
8oberLo Carnelro aflrmava en l'anomenaL lofotme uelots que cal ºuna reaccló de la
nosLra consclenclaţ un desperLar eLlc en fronL de la quesLló soclal fonamenLalţ
l'agreu[amenL de les deslgualLaLs en el món"
16
Ŧ Crec que un elemenL desLacaL d'aquesL
ºdesperLar eLlc" haurla de serţ en paraules del Leòleg !avler vlLorla Cormenzanaţ
rebuL[ar la ºlndlferencla l clnlca opotlo davanL el dolor dels pobres"
17
ţ caracLerlsLlques
del nosLre món acLualŦ
Com es poL concreLar alxò? Arcadl Cllveres proposa ºuna acLlLud compromesaţ
sumanLŴhl una bona lnformaclóţ uns ob[ecLlus clarsţ una capaclLaL d'organlLzacló l
ganes de Lreballar"
18
Ŧ
L'ob[ecLlu flnal de LoL aquesL proces per reverLlr el món acLual va ser expressaLţ de
forma conLundenLţ per 8eLy Carlnoţ lndlgena mexlcana queţ poc abans de morlr
assasslnada va aflrmarť
ºCueremos consLrulr un mundo con [usLlcla y dlgnldadţ sln
nlngun Llpo de dlscrlmlnaclónŦ Poyţ nosoLras empunamos un
profundo y exLenso proceso de organlzaclónţ movlllzaclónţ
anállslsţ dlscuslón y consenso que nos ayude a consLrulr un
mundo donde quepan muchos mundosŦ"
1913
8AMCnL1ţ lŦ leosomleoto oolco y ooevos omos Jel mooJo dlns de CPCMSk?ţ nŦ l 8AMCnL1ţ lŦ cómo
oos veoJeo lo motoŦ 8arcelonať lcarlaţ 1997
6
ţ pŦ 60Ŧ
16
CA8nLl8Cţ 8oberLoţ opŦ clLŦţ pŦ 241Ŧ
17
vl1C8lA CC8MLnZAnAţ !avlerŦ lo coltoto Jel Cran Permano dlns de uuŦ AAŦ AlJeo qlobolţ jostlclo
potclolŦ 8arcelonať CrlsLlanlsme l !usLlclaţ 2003ţ pŦ 36Ŧ
18
CLlvL8LSţ ArcadlŦ uo oltte móoŦ 8arcelonať Angle LdlLorlalţ 2006ţ pŦ 12Ŧ
19
uuŦ AAŦ lteml lotetoocloool Alfooso comlo 200Ŧ 8arcelonať lundacló Alfons Comlnţ 2010ţ pŦ 14Ŧ

10

Ŧ2l´eJococlóţ ooo pott Je lo tesposto ol ptoblemo

Com dlu Þaulo lrelreţ en una de les clLes lnlclals d'aquesL Lreballţ ºl'educaclóţ żŦŦŦŽ no
efecLua por sl sola la Lransformacló del mónţ però es necessàrla per a aconsegulrŴla"
20
Ŧ
Ara beţ no parlem d'una educacló qualsevolŦ 1al l com ha denunclaL l'exulrecLor
Ceneral de la unLSCCţ lederlco Mayor Zaragozaţ ºalguna cosa no funclona en els
slsLemes educaLlus Lradlclonals quan els alumnes mes brlllanLs esdevenen
frequenLmenL adulLs żŧŽ lndlferenLs als problemes cabdals del seu LempsŦ"
21

Þer LanLţ de qulna mena d'educacló es LracLa? La llLeraLura pedagòglca va lncorporar a
mlL[ans dels anys noranLa dues obres fonamenLals que expressen dues concepclons
anLagònlques del que es l'educaclóŦ Ll 8anc Mundlal va publlcar ltloJlJoJes y
esttoteqlos Je eJococlóoţ exomeo Jel 8ooco MooJlolŦ Ll CenLre unLSCC de CaLalunya
va publlcar en versló caLalana íJococlóť bl bo oo ttesot omoqot o Jlosţ es a dlr
l'lnforme adreçaL a la unLSCC per la Comlssló lnLernaclonal sobre l'Lducacló per al
Segle xxlţ presldlda per !acques uelors
22
Ŧ Ln aquesL darrer es poL lleglrť
ºuna nova concepcló ampllada de l'educacló haurla de
permeLre que qualsevol lndlvldu pogues descobrlrţ desperLar l
enforLlr el seu poLenclal creadorţ que LoLhom pogues revelar el
Lresor que hl ha amagaL dlns de cadascu de nosalLres żŦŦŦŽ la
reallLzacló de la persona queţ LoLa senceraţ optèo o setŦ"
23

Mlquel Soler l 8ocaţ mesLre l pedagog urugualocaLalàţ conclou en la seva anàllsl dels
dos documenLs abans esmenLaLsť
ºL'educacló ha d'a[udar a fer nelxer un nou humanlsmeţ amb
un componenL eLlc essenclal l que slLui en un lloc lmporLanL el
conelxemenL l el respecLe de les culLures l dels valors esplrlLuals
de les dlverses clvlllLzaclonsţ com a conLrapes necessarl a una

20
l8Ll8Lţ ÞauloŦ leJoqoqlo Je lo espetoozoŦ Madrldť Slglo xxlţ 1993ţ pŦ 29Ŧ
21
MA?C8 ZA8ACCZAţ lederlcoŦ lo ooevo póqlooŦ 8arcelonať Clrculo de LecLores/Calaxla CuLembergţ
1994ţ pŦ 31Ŧ
22
SCLL8 l 8CCAţ MlquelŦ uoes vlsloos ootoqòolpoes Je l´eJococló Jes Je lo tololo lotetooclooolŦ
8arcelonať CenLre unLSCC CaLalunyaţ 1998ţ pŦ 3Ŧ
23
uLLC8Sţ !acquesŦ lo eJococlóo eocletto oo tesotoŦ Madrldť SanLlllanaŴunLSCCţ 1996ţ clLaL a SCLL8 l
8CCAţ Mlquelţ opŦ clLŦţ ppŦ 18Ŵ19Ŧ

11

globallLzacló queţ d'alLra maneraţ nomes es noLarla en els
aspecLes econòmlcs o LecnlcsŦ Ll senLlmenL de comparLlr uns
valors l un desLl comuns consLlLuelxţ en deflnlLlvaţ la base de
qualsevol pro[ecLe de cooperacló lnLernaclonalŦ"
24

úlLlmamenLţ la fllòsofa nordŴamerlcana MarLha CŦ nussbaum ha feL un planLe[amenL
slmllar conLraposanL ºl'educacló per al beneflcl" amb ºl'educacló per a la democràcla"Ŧ
AquesLa auLora reclamaţ enfronL d'una ºeducacló per al crelxemenL econòmlc"ţ
recuperar l'esperlL de les humanlLaLsţ es a dlrţ ºel pensamenL crlLlcţ la lmaglnacló
agosaradaţ la comprensló empàLlca d'experlencles humanes de LoL Llpus l la
comprensló de la complexlLaL del món en que vlvlmŦ"
23

Ln la maLelxa llnla lnslsLelx l'escrlpLor l economlsLa !ose Luls Sampedro quan aflrma
que ens cal ºuna alLra educacló" l concreLa alxl la seva proposLať
ºPemos de oponer oLra educaclón orlenLada hacla la
solldarldad y hacla la prlmacla de oLros valoresţ como flnes de
nuesLra conducLaţ reduclendo el dlnero a su condlclón de mero
lnsLrumenLoŦ"
26ŦíJococló pet ol ueseovolopomeot (ípu)

LnLre nosalLres aquesLa ºeducacló orlenLada cap a la solldarlLaL" es concreLa en
l'anomenada ºLducacló per al uesenvolupamenL" (Lpu)Ŧ AquesLa es deflnlda per la
lederacló CaLalana d'CnC per al uesenvolupamenL comť
ºżŦŦŦŽ un proces queţ a Lraves del conelxemenL l l'anàllsl crlLlca
de la reallLaLţ genera reflexlonsţ acLlLuds l acclons crlLlques en
les persones l les fa sub[ecLes responsables l acLlves
(compromeses)ţ a fl de consLrulr una socleLaL clvllţ LanL al nord
com al Sudţ compromesa amb la solldarlLaL (enLesa com a
corresponsablllLaL en el desenvolupamenL en que esLem LoLes

24
SCLL8 l 8CCAţ Mlquelţ opŦ clLŦţ pŦ 23Ŧ
23
nuSS8AuMţ MarLha CŦ 5eose òolm Je locteŦ 8arcelonať Arcàdlaţ 2011ţ pŦ 23Ŧ
26
SAMÞLu8Cţ !ose LulsŦ íJocoJotes poto oo mooJo sollJotlo dlns de uuŦAAŦ nocet fototo eo los oolosŦ
8arcelonať lnLermónţ 1993ţ pŦ 21Ŧ
12

les persones lmpllcades) l amb la Lransformacló de les
esLrucLures l les relaclons ln[usLesŦ"
27

1ambeţ voldrla apunLar la deflnlcló que dóna el lllbre uloqoòstlc sobte l´os Je tecotsos
J´ípu Je les ONCu eotte el ptofessotot Je cotolooyoţ encarregaL per la lCCnCu l
coordlnaL per LrnesL CanadaŤ
ºLs posslble observar dues grans llnles d'lnLerpreLacló del
concepLeť una mes resLrlcLlva que llmlLa els conLlnguLs de l'Lpu
en els problemes nordŴSud l que la dlferencla d'alLres Llpus
d'educaclóţ l una segona lnLerpreLacló mes àmplla l lnLegral que
engloba l'Lpu en alLres Llpus d'educaclóŦ Ln el nosLre casţ ens
lncllnem mes per enLendre l'Lpu des d'aquesLa segona
perspecLlvaŦ"
28


Ln el Lercer caplLol d'aquesL Lreballţ el de l'anàllsl crlLlcaţ uLlllLzare elemenLs Leòrlcs
d'aquesLs dos LexLos que acabo de clLar per Lal de durŴla a LermeŦ u'una bandaţ fare
esmenL de les quaLre dlmenslons de l'Lpuť senslblllLzaclóţ formaclóţ lnvesLlgacló l
lncldencla pollLlca l moblllLzacló soclal
29
Ť d'alLraţ LracLare de valorar allò que hem feL l
fem a l'escola esLudlanLŴne els acLorsţ el marc legalţ el marc escolar l les esLraLegles
30
Ŧ
Þel que fa a les deflnlclons clLades mes amunLţ no nego l'especlflclLaL de l'Lpuţ en
seotlt esttlcteţ nl l'orlglnallLaL en l'aspecLe meLodològlcţ sobreLoL quan s'apllca en
poblaclons del Sudţ nl LoL el Lreball que es fa des de les escoles l CnCu que la
lmplemenLenŦ Þerò l'experlencla personal em dlu queţ quan he redacLaL amb alLres
companys/es un arLlcle per a una revlsLa o hem anaL a expllcar el que fem a l'escola en
allò queţ en seotlt ompllţ dlem Lpu (cosa que fare en la segona parL d'aquesL Lreball)
amb peLlLes varlaclons d'enfocamenLţ hem expllcaL sempre el maLelxţ LanL sl el LlLol de
l'escrlL/xerrada fela al·lusló als valorsţ com als dreLs humansţ la pauţ la solldarlLaL o el
desenvolupamenL
31
Ŧ

27
lCCnCuŦ l´eJococló pet ol Jeseovolopomeotť ooo esttotèqlo lmptescloJlbleŦ 8arcelonať lCCnCuţ
2007ţ pŦ 14Ŧ
28
CARAuAţ LrnersL (coordŦ) uloqoòstlc sobte l´os Je tecotsos J´ípu Je les ONCu eotte el ptofessotot Je
cotolooyoŦ 8arcelonať lCCnCuţ 2003ţ pŦ 7Ŧ
29
lCCnCuţ opŦ clLŦţ pŦ 13Ŧ
30
CARAuAţ LrnesLţ opŦ clLŦ uLlllLzo els crlLerls d'aquesL documenLţ però els reordeno segons les
necesslLaLs de la meva anàllslŦ
31
Alxò es poL comprovar velenL els LlLols que hl ha a la blbllografla de la Comlssló per a l'educacló en
valors de l'Lscola !oan Þelegrlţ del Crup unLSCC de l'Lscola !oan Þelegrl o d'algun dels seus membres
que slgnem a LlLol lndlvldual (1eresa ualmauţ 1onl Lladóţ AlberL Marzà o 8els Masllorens)Ŧ
13Ŧlo uNí5cO l el llo J´íscoles AssocloJes (líA)
2


ulns de l'àmblL de l'educacló lţ mes concreLamenLţ d'aquella que s'orlenLaţ en un senLlL
ampllţ cap al desenvolupamenL l la solldarlLaL enLre els poblesţ Lrobem la unLSCCŦ
La unLSCC (CrganlLzacló de les naclons unldes per a l'Lducaclóţ la Clencla l la CulLura)
va ser fundada el 16 de novembre de 1943ţ amb l'ob[ecLlu de conLrlbulr a la pau l a la
segureLaL del món a Lraves de l'educaclóţ la clenclaţ la culLura l les comunlcaclonsŦ
Ln el sl d'aquesLa organlLzaclóţ la seva Conferencla Ceneral de l'any 1933 va aprovar la
resolucló 1341 que recollla LlmldamenL la proposLa de creacló de les escoles
assoclades com una manera de concreLar en la pràcLlca allò que la unLSCC planLe[ava
com a grans prlnclplsŦ
Ln un prlmer momenL es van lnscrlure en aquesLa xarxa 13 paisos amb un LoLal de 33
escolesţ LoLes de nlvell secundarlŦ 8epresenLanLs d'aquesLs paisos es varen reunlr a la
seu de l'CrganlLzacló del 23 al 27 de novembre de 1933Ŧ AquesLa es consldera la reunló
consLlLuLlva de les escoles assoclades (LoL l que aquesL nom no es va començar a
uLlllLzar flns al 1936)Ŧ
un cop expllcaL com es va crear el ÞLAţ cal assenyalar que el seu prlnclpal propòslL esť
ºesLlmular en les escoles prlmàrles l secundàrles żŧŽ el
conelxemenL dels problemes mundlals l l'esperlL de cooperacló
lnLernaclonal żŧŽ mlL[ançanL l'esLudl dels alLres pobles o
culLures l a reforçar la comprensló l la defensa dels prlnclpls
dels dreLs humansŦ L'ob[ecLlu flnal es fomenLar el
desenvolupamenL general de l'educacló al servel de la
comprensló lnLernaclonalŦ"
3332
La ma[or parL de la lnformacló d'aquesL aparLaL l'exLrec del lllbre de Mlquel MA81lţ duranL molLs anys
coordlnador esLaLal l caLalà del Þla d'Lscoles Assoclades a la unLSCC de l'esLaL espanyolţ escrlL amb
moLlu del 23eŦ anlversarl de la xarxa caLalanať MA81l l SCLLţ MlquelŦ íscoles Je fototŦ 8arcelonať CenLre
unLSCC CaLalunyaţ 2011ţ especlalmenL de les ppŦ 21Ŵ32Ŧ
33
LSCCLLS ASSCClAuLS A LA unLSCCŦ ºnormaLlva del Þla d'Lscoles Assoclades de la unLSCC a
Lspanya" 8otlletl lofotmotlo´ (del ÞLA)ţ nŦ 20ţ ([uny 2001)Ŧ
14

La xarxa lnlclal d'escoles es va anar ampllanL els anys successlus l Lambe els nlvells
educaLlusţ LanL per balx (escoles prlmàrles) com per dalL (escoles normals)ţ per
lncloure flnalmenL escoles Lecnlques l professlonalsŦ
La xarxa d'escoles del ÞLA va anar crelxenLŦ Ll 1963 arrlben a les 300 de mes de 30
LsLaLs membresŦ Ll 1978ţ 23 anlversarl del ÞLAţ [a són 1300 escoles reparLldes enLre 73
LsLaLs membresŦ
un momenL lmporLanL en la hlsLòrla del ÞLA es produelx el 1993ţ 40e anlversarl de la
seva fundaclóţ que es commemora amb un Col·loqul lnLernaclonal a SöesL (Alemanya)ţ
lnauguraL pel dlrecLor general de la unLSCCţ lederlco Mayor Zaragozaţ el qual exhorLa
les escoles a fer desaparelxer les grans dlsparlLaLs exlsLenLs enLre rlcs l pobres a Lraves
de pro[ecLes de solldarlLaLŦ
Cal Lambe assenyalarţ com a momenLs desLacaLsţ l'any seguenLţ 1994ţ quan la
Conferencla Mundlal de l'Lducacló convocada per la unLSCC recull el concepLe de
coltoto Je pooţ l l'any 1996 perque aparelx un alLre documenL lmporLanL que marcarà
la manera de fer del ÞLAţ el lllbre íJococlóť bl bo oo ttesot omoqot o Jlosţ mes coneguL
com l´lofotme uelotsŦ
Cal assenyalar el feL que l'any 2003ţ 30 anlversarl ÞLAţ el nombre d'escoles havla
arrlbaL a les 7000 reparLldes per 171 LsLaLs membresŦ
Þel que fa a la xarxa caLalanaţ a daLa 30/7/2010 hl havla 103 escoles assoclades a la
unLSCCţ de les quals 62 acLlvesŦ La prlmera escola caLalana que va lngressar al ÞLA va
ser el CÞ Þlcasso (ara lLS 1orre del Þalau) de 1errassa el 1983Ŧ L'Lscola !oan Þelegrl va
lngressarŴhl l'any 1992 com a escola numero 33 l acLualmenL es la 12aŦ mes anLlga
enLre les acLlvesŦ13


2Ŧ C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lť C8lCLnS l 18A!LC1C8lA
34


2Ŧ l´íscolo Iooo leleqtl

L'Lscola !oan Þelegrl es un cenLre educaLlu concerLaL no confesslonal slLuaL al barrl
d'PosLafrancs de 8arcelona que acull uns 1Ŧ800 alumnes enLre els 3 l 19 anysŦ
L'orlgen de l'enLlLaL es remunLa a l'any 1904ţ quan la Congregacló Marlana
unlverslLàrla fundà el ºCenLre Cbrer l lnsLrucLlu dƌPosLafrancs"ţ que ben avlaL serà
coneguL pel nom de ºCenLre MonLserraLŴxavler"ţ en el que llavors era una barrlada
pobra
36
enLre el barrl de SanLs l la plaça d'Lspanyaţ per anarŴhl a ensenyar ƍdocLrlna
crlsLlana l els bons cosLumsƍŦ
Aquella prlmera acLlvlLaL es va anar ampllanL l es Lraslladà a l'espal que avul ocupa
l'escola d'lnfanLllŴÞrlmàrla (que duranL molLs anys s'anomenà Lscola MonLserraLŴ
xavler)Ŧ Allà es creà una escola nocLurna graLuiLa per a [oves (1913)Ŧ u'aquell prlmer
nucll en sorglţ Lambeţ l'ALeneu MonLserraL (1919) lţ posLerlormenLţ l'Lscola 1ecnlca
Þrofesslonal (1940) l els esLudls de 8aLxllleraL (1963)Ŧ L'any 1984ţ es creà la lundacló
CulLural PosLafrancs que agrupa les enLlLaLs abans esmenLadesţ l'escola enLre ellesŦ
ColncldlnL amb el 90eŦ anlversarl de lƌenLlLaLţ les escoles de Þrlmàrla l Secundàrla van
unlflcar el seu nom l passaren a anomenarŴse Lscola !oan Þelegrlţ en homenaLge a !oan
Þelegrl l ÞarLegàs (1910Ŵ1998)ţ meLge l pedagogţ que duranL molLs anys va ser membre
col·laborador de l'enLlLaL l presldenL del CenLre MonLserraLŴxavler flns a la seva morLŦ
!oan Þelegrl dugue a Lerme una desLacada Lasca clenLlflcaţ pedagòglca l humanaţ cosa

34
Þer redacLar aquesL aparLaL uLlllLzo prlnclpalmenL uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ utets bomoosţ poo l
sollJotltotť oo ptocésŦ ll !ornades de la xLCMónţ malg 2006Ŧ AquesL documenL l'any 2008 va ser publlcaL
a la pàglna web de la xarxa d'Lscoles Compromeses amb el Món (xLCMón)ť
hLLpť//wwwŦescolescompromesesŦorg/mm/flle/escola[oanpelegrl/presenLaclo[oanpelegrlŦpdf żconsulLať
3Ŵ9Ŵ2011ŽŦ
33
LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ hLLpť//wwwŦ[oanpelegrlŦcom/escola/escavulŦhLm żconsulLať 23Ŵ9Ŵ2011Žţ per a
les dades d'aquesL aparLaLŦ
36
L'any 1900ţ sobre una poblacló del barrl d'PosLafrancs de 13Ŧ474 h el 66Ʒ era analfabeLaŦ
16

que ll va valdre dlversos reconelxemenLsţ enLre els quals la creu de SanL !ordlţ l'any
1986
37
Ŧ

Lorigen. els drets humans i el PEA de la UNESCO
Ll proces que aqul expllcoţ s'lnlcla el curs 1983Ŵ86 quan alguns dels professors que
lmparLlem l'asslgnaLura d'eLlca als alumnes de 8uÞ ens vam començar a planLe[ar la
necesslLaL de doLarŴla d'uns conLlnguLs mes propers a l'alumnaL l no Lan Leòrlcs com
eren flns aleshoresŦ vam adonarŴnos que els ureLs Pumans eren una bona elna per
passar d'una eLlca Leòrlca a una alLra mes d'acord amb els problemes de la socleLaL l
amb la responsablllLaL que els l les alumnes havlen de desenvoluparŦ
Al curs 1988Ŵ89 vam lnlclar el Þreml dels ureLs Pumansţ adreçaL a l'alumnaL de
Secundàrlaţ en un lnLenL de presLlglar a LoLa l'escola el que era un elemenL cenLral a
les classes d'eLlcaŦ uuranL el curs 2011Ŵ12 els premls arrlbaran a la seva 23aŦ edlclóŦ
Þerò les lmpllcaclons pràcLlques que alxò suposava ens demanaven d'anar mes lluny lţ
d'aquesLa maneraţ el darrer LrlmesLre del curs 1991Ŵ92 es va redacLar un documenL
dlrlglL als ClausLres de Þrlmàrla l Secundàrla de l'escola amb la proposLa d'lnLegrarŴnos
dlns del Þla d'Lscoles Assoclades a la unLSCC (ÞLA)Ŧ
Ln aquesL documenL es recordaven aquells aspecLes del nosLre Þro[ecLe LducaLlu Ŵ
especlalmenL pel que fa als ttets J´lJeotltotŴ que connecLaven amb el que promou el
ÞLAŦ
ºLn prlnclpl el nosLre pla de Lreball es conLlnuar lmpulsanL LoLa
la Lasca reallLzada a Secundàrla que es maLerlallLza al volLanL
del Þreml ureLs PumansŦ Alxò no suposa un Lreball
suplemenLarlţ nl crear asslgnaLures novesţ slnó aproflLar el que
[a fem cada cursţ sl bé l´objectlo flool setlo poe toto l´íscolo
s´otleotés vets els objectlos oboos esmeotots (pauţ dreLs
humansţ medl amblenLţ lnLerculLurallLaL l cooperacló pel
desenvolupamenL) per donar suporL l desenvolupar la parL del

37
LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ hLLpť//wwwŦ[oanpelegrlŦcom/escola/peleŦhLm żconsulLať 23Ŵ9Ŵ2011Ž per mes
dades sobre el urŦ !oan Þelegrl l ÞarLegàsŦ

17

currlculum anomenaL act|tudsţ va|ors | normesţ l coordlnar els
currlculums en aquesLs aspecLes especlflcsŦ"
38


AquesL documenL Lambe parlava de les ºnecesslLaLs" d'una Lscola Assoclada l
demanava la creacló de la flgura d'un eocotteqot Jel plo dlns del cenLre Ŵun
cootJlooJot (despres 1uLorla 1ecnlca)Ŵ l d'un qtop Je sopott (despres Crup unLSCC)
perque es vela lnvlable l'eflcàcla del Lreball en un ClausLre Lan gran com el nosLre (mes
de cenL professors l professores)Ŧ

El Grup UNESCO com a element integrador

Ll Crup unLSCC esLà formaL per represenLanLs volunLarls de LoLes les persones del
cenLreţ amb lmpllcacló sobreLoL del professoraL de dlverses àrees lţ Lambeţ LoL l que no
de manera conLlnuadaţ de l'alumnaL l d'alLres membres de la comunlLaL educaLlvaŦ
AcLua auLònomamenL com a comlssló permanenL lllgada als ClausLres d'lnfanLllŴ
Þrlmàrla l SecundàrlaŦ
ues del prlmer momenL el Crup unLSCC es va deflnlr com un elemenL lnLegrador l
esLablllLzador dlns l'esLrucLura de l'escolaţ dlferenclanL la seva acLuacló en Lres nlvellsť
escolaŴlnsLlLuclóţ escolaŴaula l escolaŴenLornŦ
Þel que fa a l'escolaŴlnsLlLuclóţ el Crup unLSCC va nelxer per una declsló dels ClausLres
de l'escola que preLenlenţ a Lraves d'ellţ concreLar allò que sobre valors l LreLs
d'ldenLlLaL la deflnelx en el Þro[ecLe LducaLluŦ Ls LracLava de posar en pràcLlca el
Lreball a favor de la pauţ els dreLs humansţ el medl amblenLţ la lnLerculLurallLaL l la
cooperacló al desenvolupamenLŦ S'aflrmavaţ Lambeţ que un dels aspecLes que mes es
volla lmpulsar era LoL el referenL a la parLlclpacló de l'alumnaL dlns l'escolaŦ

38
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºun model lnLegraL d'educacló en valors a l'escola"Ŧ
5eoJetlţ nŦ 3ţ (març 1999)ţ pŦ 8 que remeL a LLAuCţ AŦ l MA8ZAţ AŦ ºÞroposLa d'escola assoclada a la
unLSCC" (uocumenL lnLern)ţ 29Ŵ4Ŵ1992Ŧ
39
Llaboro aquesL subaparLaL a parLlr de C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºun model lnLegraL
d'educacló en valors a l'escola"ţ opŦ clLţ ppŦ 8Ŵ9Ŧ

18

Þel que fa a l'escolaŴaula un dels feLs que esLà a l'orlgen del Crupţ com s'ha dlL abansţ
va ser la creacló d'un Þreml del ureLs Pumansţ que lmpllca una acLlvlLaL d'aulaŦ Ln
aquesL àmblLţ s'ha LreballaL des de les dlferenLs asslgnaLures obllgaLòrles de l'Area de
Clencles Soclalsţ s'han creaL credlLs o maLerles opLaLlvesţ l es va promoureţ quan la llel
ho va permeLreţ que dlverses àrees de l'escola elaboressln credlLs per desenvolupar
l'aparLaL de valors (ctèJlts 1toosvetsols uNí5cO)Ŧ A mesţ s'ha anlmaL l'alumnaL de
8aLxllleraL a elaborar 1reballs de 8ecerca sobre Lemes relaclonaLs amb els valors que
promouen les escoles del ÞLAŦ
llnalmenLţ pel que fa a l'escolaŴenLornţ el Crup unLSCC va nelxer com una necesslLaL
de coordlnacló amb el ÞLAţ l d'aquesLa relacló van sorglr les nosLres compooyes Je
coopetocló lţ Lambeţ bona parL de les nosLres acLlvlLaLs exLernesţ com la parLlclpacló en
les Audlencles Þubllques a l'A[unLamenL de 8arcelonaŦ
Ll que s'ha expllcaL en aquesL aparLaL es una relacló no exhausLlva de les acLlvlLaLs del
Crup unLSCCŦ Ls volla remarcarţ sobreLoLţ el seu caràcLer lnLegradorŦ Lls dos propers
aparLaLs expllquen la Lra[ecLòrla del Crup unLSCC l alLres acLlvlLaLs que han esLaL
promogudes o hl esLan relaclonadesţ cosa que permeLrà ferŴse una ldea mes preclsa
d'allò que el Crup unLSCC ha feL o faŦ

2Ŧ 1tojectòtlo Jel Ctop uNí5cO (2Ŵ20)
a) es campanyes de cooperac|ó
O íls lolcls
Ln les prlmeres reunlons del Crup unLSCC ([uny l seLembre de 1992) Lenlem la ldea
que el prlmer que calla era ºobservar" lţ posLerlormenLţ a la vlsLa de les necesslLaLs [a
vlndrla l'acLuaclóŦ Þerò la reallLaL demanava alguna cosa mesŦ Alxl es que vam decldlrŴ
nos a lnlclar una prlmera compooyo Je coopetocló que va Lenlr per ob[ecLe doLar
econòmlcamenL un pro[ecLe ŶpromoguL pel programa coŴActloo del ÞLAŴ per consLrulr
puplLres per a les escoles de l'AlLlplà de 8ollvlaŦ vam fer un concerL amb grups de
muslcaţ samarreLesţ uns encanLs solldarlsţ vam vendre pasLlssos l manuallLaLsţ eLcŦ
19

O les compooyes
Lls cursos seguenLsţ segulnL un esquema slmllarţ vam conLlnuar fenL campanyes de
cooperacló Ŷque duranL el curs 2011Ŵ12 arrlbaran a la 20¹Ŵ queţ per una banda
busquen senslblllLzarŴnos ŴalumnaLţ professoraLţ ÞAS l pares l maresŴ d'una reallLaL
concreLa lţ d'alLraţ aconsegulr recursos econòmlcs per a algun pro[ecLe deLermlnaLŦ
uespres de 8ollvla vam cooperar amb l'escola afrlcana d'adulLs Samba kubally (1993Ŵ
94)ţ Sàhara (1994Ŵ93)ţ Ll 8aval (1993Ŵ96)ţ Sudan (1996Ŵ97)ţ l'CnC Akwaba (1997Ŵ98)ţ
novamenL 8ollvla (1998Ŵ99)ţ novamenL Samba kubally (1999Ŵ00)ţ nlcaragua (2000Ŵ01)ţ
novamenL Samba kubally (2001Ŵ02)ţ Senegal (2002Ŵ03)ţ Acolllda d'lmmlgranLs de
l'ALeneu MonLserraL (2003Ŵ04)ţ el 1xad (2004Ŵ03)ţ els Sense SosLre (2003Ŵ06)ţ els
Adlvasls de l'lndla (2006Ŵ07)ţ Acolllda de !oves lmmlgranLs (2007Ŵ08)ţ Slerra Leone
(2008Ŵ09)ţ AfecLaLs per la crlsl econòmlca (2009Ŵ10) l ÞalesLlna (2010Ŵ11)Ŧ llns ara les
campanyes han anaL alLernanLţ com a Lemaţ un pals del Sud l una slLuacló al nordŦ

O íl tteboll pet olvells
Ll Lreball de les campanyes afecLa els alumnes de LoLa l'escolaţ des de Þ3 a 8aLxllleraL l
ClCSţ amb meLodologles l lnLenslLaL varlablesţ segons els nlvellsŦ
A lnfanLllŴÞrlmàrla a parLlr del curs 1993Ŵ94 es va decldlr unlflcar la campanya de
cooperacló amb la SeLmana CulLuralţ dles on el Lreball de les arLs plàsLlques l el calre
ludlc són proLagonlsLesŦ A Lraves de les !ornades CulLurals la comlssló encarregada
buscať senslblllLzar l'alumnaL l LoLa la comunlLaL educaLlva d'una reallLaL concreLa l
organlLzar acLlvlLaLs dlverses per col·laborar amb l'enLlLaL Lrlada des del grup unLSCC
per reallLzar la campanya de solldarlLaLŦ Les acLlvlLaLs es coordlnen des de les LuLorles l
es Lreballa amb un maLerlal dldàcLlc especlflc sovlnL elaboraL o reelaboraL per l'equlp
de mesLres (no sempre es correspon amb el Lema de la campanya deguL a l'edaL de
l'alumnaL)Ŧ
Ls fa amb l'alumnaL el Lreball de senslblllLzacló des de les LuLorles l es fan acLlvlLaLs per
aconsegulr recursos econòmlcs pel pro[ecLeŦ A la [ornada de ÞorLes CberLes es fan
pasLlssosţ venda de Lreballs reallLzaLs als Lallersţ exposlclóţ parada de comerç [usLţ
20

acLlvlLaLs dlrlgldes a l'alumnaL [unL amb les seves famllles (Lómbolaţ [ocs de cucanyaţ
Lrencaclosques geganLs amb plsLes per reallLzarŴlosţ macroenLreLenlmenLsţ eLcŦ)Ŧ Lls
dlners es desLlnen a la campanya generalŦ
Þel que fa a Secundàrlaţ la campanya es du a Lerme duranL dues seLmanes del segon o
Lercer LrlmesLreţ però hl ha algunes acLlvlLaLs solLes duranL LoL el cursŦ Ll Lreball no es
Lan homogenl nl lnLens com a lnfanLllŴÞrlmàrla l el que preLen es sobreLoL anar
aconsegulnL un cllma favorable a la solldarlLaLţ cosa queţ amb adolescenLsţ necesslLa
mes del convenclmenL que no de la lmposlclóŦ Ll Llpus d'acLlvlLaLs que es duen a
Lerme sónť degusLacló de xocolaLa de comerç [usLţ concerLs de muslca solldàrlaţ
recolllda de maLerlal escolar l medlcamenLsţ moctooctlvltotţ que lmpllca LoLa l'escolaţ
xerrades l exposlclonsŦ

b) | Þrem| Drets numans
ue la prlmera edlcló del Þreml ureLs Pumans (1988Ŵ89)ţ en que es va aLorgar un unlc
preml a un dels sls Lreballs elaboraLs per alumnes de 3rŦ 8uÞţ a la darreraţ on s'han
llluraL sls premls a un cenLenar de Lreballs reallLzaLs per l'alumnaL de 2nŦ d'LSC a 2nŦ
de 8aLxllleraLţ hl ha un caml força consolldaLŦ Cal desLacar que els premls els aLorga un
!uraL formaL per dos professors/esţ un exalumne/a guanyador del Þreml en alguna
edlcló anLerlorţ un membre de l'AMÞA de l'Lscolaţ un de la lundacló CulLural
PosLafrancs l un membre d'una CnCŦ L'acLe de llluramenL se celebraţ els darrers anysţ
en un daLa propera al 30 de generţ anlversarl de la morL de MahaLma Candhlţ dla que
les escoles del ÞLA celebren el uLnlÞ (ula Lscolar de la novlolencla l la Þau)Ŧ Ln les
dues ulLlmes edlclonsţ ha asslsLlL a l'acLe l'alumnaL de 3e de Þrlmàrla que hl ha
presenLaLţ fora de concursţ Lreballs sobre la ÞauŦ
1ambe en relacló als ureLs Pumansţ cada curs al volLanL del 10 de desembre es fa una
xerradaţ per persones de l'àmblL unlverslLarl l/o vlnculades a CnCţ dlrlglda a l'alumnaL
de 2nŦ de 8aLxllleraLŦ AquesL acLe arrenca de quan es va celebrar el 30e anlversarl de la
ueclaracló unlversal (1998)ţ aleshores vam reallLzar acLes dlversos per commemorarŴ
hoţ dels quals n'ha quedaL aquesLa xerradaŦ
21


c) A|tres act|v|tats UN
Cal esmenLarţ com una acLlvlLaL promoguda pel Crup unLSCCţ la parLlclpacló de
professoraL de l'escolaţ lnlnLerrompuda des de la vl edlcló (C'Croveţ 1993)ţ en les
1robades esLaLals del llo J´íscoles AssocloJes o lo uNí5cOŦ AquesL feL ha
proporclonaL mulLlples ldees l conLacLes personalsţ a mes de ser un lloc en el qual hem
aporLaL la nosLra experlencla l mosLraL allò que hem feLŦ
Lncara dlns de l'àmblL del que lmpulsa el Crup unLSCCţ el 29 de [uny de 2007 va
proposar a l'assemblea de Lreballadors/es de l'escola de fer teomloqŦ 1eomloqţ
llLeralmenLţ vol dlr ºfer equlp" La ldea que proposa el teomloq es molL senzlllať
reallLzar mlcrodonaclons que per sl soles Lenen poc valor (per exempleţ 1t al mes)ţ
però que aporLen al recepLor uns recursos molL uLllsŦ Ln quaLre anys que porLa el
pro[ecLe ha permes recapLar enLre els Lreballadors/es de l'escola al volLanL de 2Ŧ300 t
que s'han afeglL als fons aconsegulLs per a la Campanya unLSCC de cada curs
40
Ŧ

Altres activitats realit:ades
uuranL aquesL Lempsţ a mes de les acLlvlLaLs organlLzades pel Crup unLSCC Ŵamb les
campanyes de cooperaclóţ que serla el mes claramenL relaclonaL amb l'Lpuţ com a
elemenL mes desLacaLŴ s'han feL a l'escola molLes alLres cosesŦ

O Actlvltots o l´escolo ptomoqoJes pet oqeots extetos
Arran de la nosLra lnclusló en el ÞLAţ dos alumnes l un professor de l'escola van
parLlclpar en la Lrobada mundlal de Llllehammer (noruegaţ seLembreŴocLubre de
1993)ţ dlns dels acLes de l'Cllmplada d'Plvern de 1994Ŧ u'aquesLa Lrobada se'n van
derlvar les AoJlèocles lobllpoes o l´Ajootomeot Je 8otceloooţ organlLzades per l'lML8

40
Þer saber mes del 1eamlngť vAn L?LLţ !llŦ 1eomloqŦ 8arcelonať La Magranaţ 2007 l Lambe 1LAMlnCŦ
hLLpť//wwwŦLeamlngŦlnfo/Leamlng_caLŦhLml
22

lţ lnLernamenLţ LoL un segulL de Lrobades amb pollLlcsţ on l'alumnaL lnLercanvlava
oplnlons amb els represenLanLs de dlversos parLlLs havenL feL abans un Lreball de
preparacló a l'aulaŦ
Ln aquesL àmblL cal assenyalarţ Lambeţ la parLlclpacló de l'escolaţ des del curs 2004Ŵ03ţ
en el pro[ecLe et Je clotoJoos que promou el ulscLrlcLe de SanLsŴMonL[uic l que
dlrlgelx SanLl López vllla
41
Ŧ Ls el que anomenem AoJlèocles Je ulsttlcteţ perque en ell
es fa una slmulacló d'aquesL Llpus d'acLeŦ
Cal fer esmenLţ Lambeţ de la campanya de nadalţ de recolllda de [ogulnesţ allmenLs l
roba que promouţ LoLs els anysţ el CenLre MonLserraLŴxavler de la lundacló CulLural
PosLafrancsţ lţ en generalţ la parLlclpacló en dlverses campanyes que es duen a Lerme
punLualmenL duranL el curs en funcló de les necesslLaLs del momenLŦ u'aquesLesţ
recordo especlalmenLeţ la del 30e anlversarl dels ureLs Pumansţ la ConsulLa pel ueuLe
LxLernţ el suporL al movlmenL Llkarrlţ o les campanyes conLra les guerres de 8òsnla l
d'lraqŦ

O Actlvltots ptomoqoJes pet oqeots lotetos
un alLre feL a remarcar Ŵal marge del Crup unLSCCţ però plenamenL dlns de l'ob[ecLlu
del ÞLA de Lreball a favor del medl amblenLŴ es la creacló a l'escola del grup AqeoJo 2
(2004)ţ que promou enLre l'alumnaL l a nlvell d'escola l'adopcló de mesures de
sosLenlblllLaL ecològlcaţ coordlnadamenL amb alLres escoles de la cluLaL de 8arcelonaţ l
l'exlsLencla des del curs 1993Ŵ96 dels ltemls Je clèoclesţ 1ècolco l MeJl Ambleot que
anlmen l valoren la Lasca reallLzada per l'alumnaL en aquesLs àmblLsŦ Cal remarcar el
feL que aquesLes acLlvlLaLs escolarsţ lmpulsades sobreLoL des de l'Area de Clencles
LxperlmenLalsţ han permes esLabllr conLacLes amb alLres escoles l lnsLlLuclons lţ Lambeţ
reallLzar acLlvlLaLs fora de l'escolaţ algunes vegades a l'esLrangerŦ

41
LCÞLZ vlLLAţ SanLlŦ º ('ler de cluLadans') ularl d'una avenLura"Ŧ 8otcelooo eJococlóŦ 8arcelonaţ nŦ 73
(març 2011)ţ pŦ 9Ŧ

23

Cal afeglr que els darrers anys ha pres lmporLàncla a Secundàrla la celebracló del ulo
Je lo uooo en una [ornada fesLlva l de reflexló que es ben propera a LoLes les acLlvlLaLs
dlrecLamenL organlLzades pel Crup unLSCCŦ
Lncara en aquesL aparLaL es deLacable el concerL de Moslcs 5ollJotls que s'organlLza
des de la maLerla de muslca de l'escola l que unelx professoraL l alumnaL a l'enLorn de
la causa solldàrlaŦ

O Motètles l cottlcolom
A nlvell currlcularţ es van elaborarţ duranL la LCCSLţ credlLs varlables sobre ureLs
Pumansţ CnC l lmmlgraclóţ dlns de l'Area de Clencles Soclalsţ l es va promoure que
dlverses Arees de Secundàrla elaboressln credlLs per desenvolupar l'aparLaL de valors
del currlculum (ctèJlts 1toosvetsols uNí5cO)Ŧ Araţ s'aproflLa l'espal que proporclona
l'Lducacló per a la CluLadanla l la maLerla d'LLlcoclvlcaţ l s'lnLroduelxen elemenLs
d'educacló per a la pau l Lpu a les asslgnaLures comunes de SoclalsŦ A mesţ s'anlma
l'alumnaL de 2nŦ de 8aLxllleraL a elaborar 1reballs de 8ecerca sobre Lemes relaclonaLs
amb els valors que promouen les escoles del ÞLAŦ
Al marge d'alxòţ l a nlvel currlcularţ hl ha d'alLres acLlvlLaLs que duem o hem duL a
Lerme a l'escolaţ que sense esLar LoLalmenL dlns del que fa el Crup unLSCC no ll són
allenesţ com LoL el relaLlu a la lllosofla per nens o el Þro[ecLe Comenlus de fer un ulotl
eotopeo cootto el toclsme l lo xeoofòbloŦ

O Avoloocló lotetoo eo volots
ÞunL l a parL merelxerlaţ però la llmlLacló de l'espal m'ho lmpedelxţ LracLar de
l'avaluacló lnLerna en valors
42
Ŧ

42
1oL el Lreball d'avaluacló lnLerna en valors que s'expllca a conLlnuaclóţ a parL de les dlscusslons l
presenLaclons lnLernesţ es va exposar en llocs dlversosŦ Ll febrer de 2000ţ a les ll !ornades d'Lducacló en
valorsţ es va presenLar el documenL ºLls valors a l'escolať expllcacló d'un proces"Ŧ ÞosLerlormenLţ
l'ocLubre de 2002 es va parLlclpar a les lll !ornades d'Lducacló en valors que es van celebrar a Llelda
amb el documenL ºAvaluacló lnLerna en valors"ţ LexL que Lambe va ser presenLaLţ l'abrll d'aquell maLelx
24

A proposLa del Crup unLSCCţ els ClausLres d'lnfanLllŴÞrlmàrla l de Secundàrla van
aprovar que duranL el curs 1999Ŵ2000 el Lema de l'educacló en valors serla moLlu
d'avaluacló lnLerna de LoL el cenLre (alumnaLţ professoraL l a nlvell organlLzaLlu) l es va
crear una comlssló que duranL el curs 1998Ŵ1999 elabores les esLraLegles oporLunes a
segulrŦ
Þel que fa al professoraLţ es van lnLenLar ldenLlflcar els valors que deflnelxen la nosLra
pràcLlca per poLenclar encerLs l correglr errorsŦ Ln relacló a l'alumnaLţ a Secundàrlaţ es
van reallLzar dues macroenquesLes (2000 l 2006) ŶduranL aquesL curs esLà prevlsL fer la
Lercera Ŵ per conelxer en deLall els gusLosţ preferencles l valors que els mouen
43
Ŧ
llnalmenLţ pel que fa a l'esLrucLura o organlLzacló del cenLreţ el malg de 2001 ens va
arrlbar a l'escola una proposLa del C8LM (Crup de 8ecerca d'Lducacló Moral) de la
unlverslLaL de 8arcelona per fer un esLudl sobre les pràcLlques de valor que el cenLre
porLava a Lerme (elaborar mapes concepLuals a parLlr d'enLrevlsLes a mesLres de
dlferenLs clcles l un quesLlonarl a LoL el professoraL) lţ un cop reallLzaLţ van fer un
reLorn d'aquesLa anàllslŦ
Com a conLlnuacló pràcLlca d'aquesL Lreball d'anàllsl de valorsţ a lnfanLllŴÞrlmàrlaţ a
parLlr del curs 2004Ŵ03 va començar a prendre forma el pro[ecLe ºCompeLencles
SoclalsŦ 8elaclons lnLerpersonals"ţ que conLlnua avul dlaŦ
Þel que fa a Secundàrlaţ a parLlr de les concluslons a que havla arrlbaL la Comlssló de
valorsţ ºconLlnuar el Lreball de reflexló amb valors a l'escolaţ posanL l'accenL en el
Lema concreL de la resolucló de confllcLes"
44
ţ un grup del professoraL va començar a
Lreballar la medlacló escolarţ Lasca que prosseguelxen Lambe a dla d'avulŦ
anyţ a les [ornades ºLls valors en la MedlLerrànla" organlLzaL a 8arcelona per L'lnsLlLuL CaLalà de la
MedlLerrànlaŦ
43
Cal esmenLarţ Lambeţ la parLlclpacló d'un grup d'alumnes de l'escolaţ el curs 2002Ŵ03ţ en un esLudl
que va dur a Lerme la lundacló !aume 8oflll sobre ºLls adolescenLs vlsLos per ells maLelxos"Ŧ
44
CCMlSSlC ÞL8 L'LuuCAClC Ln vALC8S uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºAvaluacló lnLerna en valors" en
les [ornades ºLls valors en la MedlLerrànla" organlLzaL per L'lnsLlLuL CaLalà de la MedlLerrànlaţ 28/30Ŵ4Ŵ
2003Ŧ
23

3Ŧ AnALlSl C8l1lCA u'ACuLS1S An?S (1992Ŵ2011)

Þer Lal de reallLzar l'anàllsl crlLlca d'aquesLa parL del Lreball Llndre molL en compLe el
documenLţ [a clLaLţ uloqoòstlc sobte l´os Je tecotsos J´ípu Je les ONCu eotte el
ptofessotot Je cotolooyoţ coordlnaL per LrnesL Canada queţ segons aflrmaţ Le com a
ob[ecLlu ºfaclllLar a les CnCu l alLres secLors lnvolucraLs en el món educaLlu un
documenL de referencla sobre l'Lpu en l'àmblL escolar"
43
Ŧ Ln segulre les pauLes per Lal
de valorar allò que hem feL l fem a l'escola esLudlanLŴne els acLorsţ el marc legalţ el
marc escolar l les esLraLeglesŦ
L'alLra documenL que em será uLll Ŵper la revlsló crlLlcaţ balanç l perspecLlvesţ que
conLeŴ es ºureLs humansţ pau l solldarlLaLť un proces" (2006) elaboraL com a
presenLacló del Lreball a l'Lscola !oan Þelegrl feL amb moLlu de la ll !ornades de la
xarxa d'Lscoles Compromeses amb el Món (xLCMón)
46
Ŧ

Ŧ l´ípu o l´íscolo Iooo leleqtl
La prlmera quesLló a resoldreţ en aquesLa anàllsl crlLlcaţ es saber sl l'Lscola !oan Þelegrl
fa Lpu lţ sl la faţ de qulna menaŦ
Þenso que es dlscuLlble que s'hl facl Lpu en senLlL esttlcteţ Lal com s'ha deflnlL en
l'aparLaL 1Ŧ3 d'aquesL LreballŦ Ln canvlţ em sembla clar que s'hl fa Lpu en un senLlL
ompllţ es a dlr aquell que ºengloba l'Lpu en alLres Llpus d'educacló"
47
Ŧ
L'Lpuţ com [a he dlL anLerlormenLţ esLà formada per quaLre dlmenslonsť senslblllLzaclóţ
formaclóţ lnvesLlgacló l lncldencla pollLlca l moblllLzacló soclal
48
Ŧ Culnes d'aquesLes són
presenLs en el Lreball a l'escola?

43
CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 3Ŧ
46
AquesL documenL Le en compLe les revlslons crlLlques anLerlorsť ºCrlgensţ slLuacló acLual l
perspecLlves de fuLur" (1998)ţ º10 anys d'Lscola Assoclada a la unLSCC" (2001)ţ ºAvaluacló lnLerna en
valors" (2003) lº1reballanL per la pauť una experlencla de 10 anys" (2003)Ŧ
47
CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 7Ŧ
48
lCCnCuţ opŦ clLŦţ pŦ 13Ŧ
26

Þer respondre aquesLa pregunLaţ em llmlLare als momenLs en que expllclLamenL es
LracLa de les ln[usLes relaclons nordŴSud o be de ºla Lransformacló de les esLrucLures l
les relaclons ln[usLes"
49
a LoL el mónţ per LanLţ Lambe al nordţ es a dlrţ a la Campanya
unLSCC a Secundàrla l a la SeLmana CulLural d'lnfanLllŴÞrlmàrlaŦ Ln elles es Lreballaţ
sens dubLeţ la senslblllLzaclóţ amb la presenLaclóţ adequada als nlvells l l'edaL de
l'alumnaLţ de la slLuacló o Lema LrlaLŦ
Ln el cas de Secundàrla ţ que es el que conec mlllorţ es Le cura de presenLar les causes
profundes del problema LrlaLť qul són els acLorsţ qul són les vlcLlmes l qulna es la seva
slLuaclóţ l s'expllca qul (CnCţ assoclaclóţ eLcŦ) esLà fenL alguna accló poslLlva l com se ll
poL donar suporLŦ S'uLlllLza maLerlal escrlLţ elaboraL per l'escolaţ l audlovlsualŦ
L'alumnaL de 1rŦ de 8aLxllleraL Leţ a mesţ una xerrada que du a Lerme l'enLlLaL a la qual
es desLlnaran els fons obLlnguLsŦ ue vegadesţ es veuţ Lambeţ alguna exposlcló sobre el
Lema LracLaLŦ L'ob[ecLlu flnal no nomes es cooèlxet quln es el Lema LracLaL l les seves
causesţ slnóţ Lambeţ oJoootŴse´o dels grans problemes que paLelxen les vlcLlmes lţ dlns
de les posslblllLaLs de l'alumnaLţ fetŴse´o còttec l ser consclenLs que s´bl poJeo fet
cosesţ que col ferŴlesŦ
LsLlc molL d'acord amb la manera com expllcava l'ob[ecLlu del Lreball en l'Lpu una
professoraţ uolors Sanahu[aţ enLrevlsLada en l'esLudl dlrlglL per LrnesL Canadať
ºżŦŦŦŽ no nomes es consLaLar que hl ha deslgualLaLs l ln[usLlclesţ
slnó generar una sorLldaţ veure l demosLrar que esLà a les
nosLres mansŦ Ln alLres paraulesţ la flLa es saber com esLan les
cosesţ però sobreLoL creure que poden ser d'una alLra
maneraŦ"
30


uespres de la fase de senslblllLzacló ve la macroacLlvlLaLţ a Secundàrlaţ l les ÞorLes
CberLes de la SeLmana CulLuralţ a lnfanLllŴÞrlmàrlaŦ Aqul l'ob[ecLlu es ferţ de manera
ludlcaţ però vlnculada al Lema de la Campanyaţ una recapLacló de fonsŦ
A Secundàrlaţ a mesţ duranL la macroacLlvlLaLţ es fa una recolllda de slgnaLuresţ enLre
l'alumnaLţ el ÞAS l el professoraL per adreçarŴla a la premsa denunclanL la slLuacló
LreballadaŦ

49
lbldŦţ pŦ 14Ŧ
30
CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 28Ŧ
27

Com que fa molLs anys que ho femţ la Campanya unLSCC o la SeLmana CulLural
enLenc que són momeots fotts dlns d'un Lreball de mes balxa lnLenslLaLţ que s'esperen
LoLs els anys poslLlvamenL perque es fan acLlvlLaLs dlferenLsţ ludlquesŦ Ln aquesL
proces la recapLacló de fons no es l'ob[ecLlu prlnclpalţ però es una forma de Locar la
reallLaLť hl ha necesslLaLs l cal aporLarŴhl alguna cosa mes que reflexló crlLlca l bons
senLlmenLsŦ La recerca de fons l la denuncla als dlarls auLenLlflquenţ pensoţ el proces
de consclenclaclóŦ

Ŧ2Actots Je l´ípu

a) Grup UN
LnLre els acLors de l'Lpu a l'escola desLaca el Crup unLSCCŦ 1al com s'ha dlL abansţ
esLà formaL per represenLanLs volunLarls de LoLes les persones del cenLreţ amb
lmpllcacló sobreLoL del professoraLŦ Ls remarcable el feL que el professoraL provlngul
de dlverses AreesŦ 1ambeţ la presenclaţ LoL l que no de manera conLlnuadaţ de
l'alumnaL l d'alLres membres de la comunlLaL educaLlvaŦ
Amb els anysţ en el grup hl ha haguL momenLs mlllors l plL[orsţ de vegades amb molLa
genL reunlnLŴse l d'alLres amb molL pocaŦ Lns hem moguL enLre allò que Slscu 8alges ha
anomenaL el ºcansamenL de l'a[uda" l ºl'alLruisme sense llmlL"
31
Ŧ Com evlLar el
cansamenL que desmoblllLza l alhora el volunLarlsme que acaba cremanLŴnosţ es una
de les preocupaclons recurrenLsŦ
u'alLra bandaţ hl ha preocupaclons mes maLerlalsť com ferŴnos vlslbles a l'exLerlor?
Com anlmar els companys/es del professoraL a parLlclparŴhl? Com aconsegulr la
parLlclpacló de l'alumnaL? Ls suflclenL la doLacló horàrla que Le la LuLorla LenlnL en
compLe la Lasca que ha de reallLzar?31
8AlCLSţ SlscuŦ ONCuŦ 8arcelonať Þlaza Ǝ !anesţ 2002ţ pŦ 34Ŧ

28

b) | Þrofessorat | e| ÞA
Ln els seus lnlcls el Crup unLSCC va Lenlr molL clarţ com dlu la lCCnCu en el seu
documenL l´eJococló pet ol Jeseovolopomeotť ooo esttotèqlo lmptescloJlbleţ que
ºL'LÞu en l'àmblL formal nomes serà posslble sl es consLruelx de l per la baseţ amb
especlal lmpllcacló del professoraL"Ŧ
32

Ll professoraL ha de senLlr allò que s'esLà fenL com una cosa sevaŦ Pa de noLar que es
valora la seva aporLaclóŦ Þerò alhora cal anar amb compLe de no ferŴll demandes
excesslves nl abandonarŴlo quan sorgelxen les dlflculLaLsŦ
u'alLra bandaţ en la lmplemenLacló de l'Lpu a l'escola cal Lenlr molL presenL la
presencla de professoraL [a consclenclaLţ que hl dedlca una parL de la seva [ornada
lecLlvaţ sovlnL mes enllà de la seva [ornadaţ l que s'organlLza [unL amb alLres
companys/esŦ
A l'Lscola !oan Þelegrlţ l novamenL falg esmenL de Secundàrlaţ caldrla desLacar el grup
Agenda 21ţ formaL a l'enLorn de l'Area de Clencles LxperlmenLalsţ l el Crup de
Medlaclóţ queţ de momenLţ cenLra la seva Lasca a 1rŦ l 2nŦ LSCŦ
Ln el cas concreL d'lnfanLllŴÞrlmàrlaţ hl ha força lmpllcacló dels/de les mesLres des de la
LuLorla l a nlvell ºpersonal"ţ per LanL es necessarl Lrobar espals de conversaţ
d'acompanyamenLţ de posada en comu de les dlflculLaLs o dubLesŦŦŦ
33
Ŧ 1ambe es una
dlflculLaL per al professoraLţ en generalţ el feL de Lreballar amb maLerlals o
meLodologles no hablLualsţ cosa que genera lnsegureLaL en la Lasca concreLa amb el
grupŴclasseŦ
llnalmenLţ hl ha la preocupacló de com aconsegulr la parLlclpacló del ÞASŦ SovlnL els
Lemes d'Lpu són debaLuLs l decldlLs en àmblLs del professoraLţ cosa que allunya el ÞAS
del que s'hl decldelxŦ
c) 'a|umnat | |'AMÞA
una de les preocupaclons recurrenLs del professoraL que formem parL del Crup
unLSCC es com aconsegulr la parLlclpacló de l'alumnaL lţ sobreLoLţ com consolldarŴlaŦ

32
CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 28Ŧ
33
uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ utets bomoosţ poo l sollJotltotť oo ptocésţ opŦ clLŦţ pŦ 8Ŧ
29

Ls dlflcll aconsegulr l manLenlr un grup d'alumnes a SecundàrlaŦ no forçarŴlos a
parLlclpar vol dlr sovlnL ser poc eflcaçosŦ AquesLa preocupacló s'emmarca en una de
mes àmpllaţ sobre la parLlclpacló de l'alumnaL en la vlda dlàrla de l'escolaŦ
u'acord amb la ldea que ºels grups de solldarlLaL żde l'alumnaLŽ són una molL bona
manera de Lreballar des del Lreball dlrecLeţ l'Lpu"
34
ţ cal reconelxer que hem esLaL poc
hàblls a oferlr acLlvlLaLs aLracLlves o poLser els hem concedlL massa poca auLonomlaŦ
1ambeţ pel que fa a l'alumnaLţ hl ha la quesLló de com anlmarŴlos al volunLarlaLŦ Som
consclenLs que les Campanyes de cooperacló oţ mes en generalţ el Lreball de solldarlLaL
que fem a l'escola no es una flnallLaL en sl maLelx l que caldrla que aquesLa Lasca sorLls
l Llngues conLlnuiLaL fora de l'espal escolarŦ
un alLre dels Lemes pendenLs es com encalxar la presencla de l'AMÞA en l'LpuŦ Lls
pares l mares van parLlclpar en el Crup en els seus orlgensŦ Ara la seva parLlclpacló es
llmlLa a formar parL del [uraL del Þreml ureLs Pumans l a aporLar una quanLlLaL dels
seus recursosţ el 0ţ7Ʒ del seu pressuposLţ a la Campanya unLSCCŦ

d) |s actors externs
O lo ooJocló coltotol nostoftoocs
La lundacló CulLural PosLafrancs es l'enLlLaL en la qual esLà lnLegrada l'escola des de
1984Ŧ LsLà formada per 11 enLlLaLs dlferenLs
33
Ŧ Amb algunes d'elles l'escola hl Le força
relacló pel feL de comparLlr espals o acLlvlLaLsŦ
uesLaca el CenLre MonLserraLŴxavlerţ enLlLaL de lleure per a lnfanLs l [ovesţ no
solamenL de l'escolaţ slnó Lambe del barrlŦ uuen a Lermeţ des de fa molLs anys una
Campanya de nadal (recolllda de [ogulnesţ robaţ allmenLs l dlners) amb la qual
col·laboremŦ

34
CARAuAţ LŦţ opŦţ clLŦţ pŦ 23Ŧ
33
lunuAClC CuL1u8AL PCS1Al8AnCSŦ hLLpť//wwwŦfchŦcaL/ żconsulLať 2Ŵ10Ŵ2011Ž
30

Pl haţ Lambeţ l'ALeneu MonLserraLŦ ue les seves acLlvlLaLs desLaco la Lasca que fan
d'acolllda d'lmmlgranLs amb classes de llenguaŦ Pl vam dedlcar la campanya del curs
2003Ŵ04Ŧ Lls darrers anys hl ha haguL mes lmpllcacló de l'escolaţ amb professoraL l
alumnaL volunLarlţ que s'anlma des del Crup unLSCCŦ

O 8ottl/ulsttlcte/clotot
un alLre dels deflclLs reconeguLs del Lreball en l'Lpu lmpulsada pel Crup unLSCC es la
lncldencla del que fem en el barrl d'PosLafrancsŦ Þel que fa als Lemesţ n'hl ha un de
dlflcll que encara no hem afronLaLţ com a campanyať el relaclonaL amb els glLanos del
barrlŦ u'alLra bandaţ hl ha la quesLló de la vlslblllLaLť com donar a conelxer al barrl allò
que femţ mes enllà de posar pancarLes al carrer o al vesLlbul de l'escolaŦ
La relacló amb el ulsLrlcLe es llmlLaţ pel que fa a l'Lpuţ a la parLlclpacló de l'alumnaL de
l'escola en el pro[ecLe et Je clotoJoos que promou el ulscLrlcLe l la lnvlLacló al
8egldor/a a parLlclpar en l'acLe de llluramenL del Þreml ureLs PumansŦ MenLre queţ a
nlvell de cluLaLţ es pren parL en les Audlencles Þubllques a l'A[unLamenL de 8arcelonaţ
organlLzades des de l'lML8Ŧ Ln l'àmblL munlclpal Lrobemţ Lambeţ la Lasca de l'escola en
l'Agenda 21 escolarŦ

O íl líA
La parLlclpacló en les acLlvlLaLs del ÞLA de la unLSCC ha esLaL consLanL des de la nosLra
lncorporacló l'any 1992ť s'ha asslsLlL regularmenL a les 1robades esLaLals l a les
reunlons de coordlnacló del ÞLA a CaLalunyaŦ AquesL feL ha proporclonaLţ com [a he dlL
abansţ mulLlples ldees l conLacLes personalsţ a mes de ser un lloc en el qual hem
aporLaL la nosLra experlencla l mosLraL allò que femŦ
ue LoLa maneraţ la Lasca quoLldlana dlns de l'escola sumaL al rlLmeţ sempre acceleraLţ
de la nosLra professló ha dlflculLaL que aquesLa relacló slgul mes lnLensaŦ 1oL l alxlţ val
a dlr que el ÞLA sempre ha respecLaL la nosLra felna l nosalLres ens hem senLlL a gusL
en el seu slŦ
31

Cal assenyalar com una mancança la falLa d'una relacló de mes proxlmlLaL o de Lreball
con[unL amb alLres escoles que formln parL del ÞLAŦ

O les ONC l ONCu
un dels acLors exLerns amb qul mes relacló hem LlnguL duranL LoLs aquesLs anys han
esLaL les CnC l assoclaclons de LoL Llpusţ sobreLoL en les Campanyes de cooperacló lţ
Lambeţ com a [uraL en el Þreml ureLs PumansŦ LnLre les CnCu s'ha esLablerL
col·laboracló amb veLerlnarls sense lronLeres quan es va Lreballar amb 8ollvlaţ amb la
lundacló AuA quan es va LracLar dels oJlvosls de l'lndla o amb l'CnCu?LS quan el
Lema van ser els nens l nenes soldaL de Slerra LeoneŦ 1ambe s'ha col·laboraL amb CnC
l assoclaclons locals com Akwaba de l'PosplLaleLţ Ll Casal dels lnfanLs del 8avalţ Arrels
lundacló o La vlnya del barrl de 8ellvlLgeŦ LnLre les que Lenen un calre mes soclal o de
dreLs humans hl ha ÞunL de 8eferenclaţ enLlLaL que acull [oves lmmlgranLs exLuLelaLsţ
Ietosolem ceotet fot womeoţ que Lreballa amb dones palesLlnesţ AmnlsLla
lnLernaclonal o !usLlcla l ÞauŦ
Les CnCţ LoL l les crlLlques que se'ls poden ferţ sónţ com ha dlL Ldgar Morlnţ ºl'ànlma l
el cor de la segona mundlallLzacló żŦŦŦŽ la de les ldees humanlsLlquesţ emanclpadoresţ
lnLernaclonallsLesţ porLadores d'una consclencla comuna d'humanlLaL"
36
Ŧ Þenso que a
l'escola la seva presencla ha esLaL clau per auLenLlflcar el Lreball feL dlns de les aulesŦ Ll
compromls personal l la Lransmlssló d'experlencles vlLals dels membres de les CnC
que han vlnguL a parlar han a[udaLţ l molLţ en la consolldacló de l'Lpu a l'escolaţ com a
esLlmul LanL per a l'alumnaL com per al professoraL
37
Ŧ
1enlm pendenL al Crup unLSCC una reflexló mes a fons per veure com es poL fer per
no perdre la vlnculacló amb les CnC amb les quals hem LreballaLţ sobreLoL amb les
mes properes l/o de peLlL LamanyŦ36
MC8lnţ Ldgarţ opŦ clLŦţ pŦ 94 l 93Ŧ
37
LsLlc compleLamenL d'acord amb el que s' expressa a CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 29Ŧ
32

ŦMotc leqol
Les llels d'educacló que hl ha haguL duranL LoLs aquesLs anys són un elemenL
lmporLanLţ que cal conelxerţ per a fer l'anàllsl crlLlca de l'Lpu a l'escolaţ per saber
qulnes oporLunlLaLs l llmlLaclons ha LlnguL l'LpuŦ
Sl ens remunLem al curs 1983Ŵ86ţ momenL en queţ com he expllcaL abansţ alguns dels
professors que lmparLlem a l'Lscola !oan Þelegrl l'asslgnaLura d'eLlca als alumnes de
8uÞ vam decldlr cenLrarŴnos en els ureLs Pumansţ s'han succeiL a Lspanya quaLre
canvls leglslaLlus lmporLanLsť la LCuL (Ley Crgánlca del uerecho a la Lducaclónţ 1983)ţ
la LCCSL (Ley de Crdenaclón Ceneral del SlsLema LducaLlvoţ 1990)ţ la LCCL (Ley
Crgánlca de Calldad de la Lducaclónţ 2002) l la LCL (Ley Crgánlca de Lducaclónţ 2006)Ŧ
ue LoLes ellesţ l sense enLrar a fons en l'anàllslţ la LCCSL es la que oferla un marc
leglslaLlu mes favorable per a l'LpuŦ La LCCSL va obrlr espals per a nous conLlnguLsţ a
Lraves dels credlLs varlablesţ l va fomenLar una meLodologla mes adequada per a la
parLlclpacló de l'alumnaL en la creacló del conelxemenLŦ Þerò amb la seva apllcacló
alguns d'aquesLs elemenLs poslLlus es van anar dllulnL per manca de recursos
maLerlalsţ per les dlflculLaLs de la posada en pràcLlca lţ Lambeţ per les dlrecLrlus del
ueparLamenL d'LnsenyamenL que en va descafeinar alguns aspecLesŦ
A l'Lscola !oan Þelegrl vam vlure poslLlvamenL el canvl que va suposar la LCCSL perque
l'escola havla esLaL cenLre experlmenLal de la reforma des del curs 1983Ŵ86Ŧ Ln aquesL
senLlLţ el professoraL no va mosLrar la reslsLencla que en alLres cenLresţ sobreLoL
publlcs de Secundàrlaţ es va produlrŦ
1anmaLelxţ els anys de Lreball de l'eLapa experlmenLalţ amb creacló de maLerlal propl l
mulLlLud de reunlons de coordlnaclóţ van provocar un cansamenL noLable dlns del
ClausLreŦ Les dlflculLaLs per al professoraLţ desLacadamenL a Secundàrlaţ es van
mulLlpllcar amb l'allargamenL dels esLudls obllgaLorls flns als 16 anysţ amb la
problemàLlca gesLló d'aquesL Llpus d'esLudlanLsţ amb la lncorporaclóţ duranL la decada
dels noranLa l sobreLoL la prlmera decada del segle xxlţ d'alumnaL d'orlgen
33

lmmlgranL
38
ţ l amb l'augmenL d'aquells que Lenen problemes de Llpus pslcològlc o de
comporLamenLŦ
Les dlflculLaLs esmenLades no van afecLar excluslvamenL l'LpuŦ Þerò en la mesura que
va desmoLlvar una parL del professoraL va augmenLar les reslsLencles conLra qualsevol
mena d'lnnovaclóŦ Alxò ha feL queţ duranL aquesLs anysţ des del Crup unLSCCţ hàglm
esLaL poLser poc agosaraLs en les proposLes d'Lpuţ ananL molL en compLe de no perdre
el suporL del con[unL del ClausLreŦ
1oL l el que acabo de dlrţ penso que es cerL que ºel Lreball d'Lpu depen sobreLoL de la
consclencla personal de cada mesLre/professor l de l'equlp docenL del cenLre"
39
ţ l que
ºles llels Lenen una lncldencla menor a la que sovlnL es pensa"
60
Ŧ Þerò es verlLaL que la
llel marca ŶllLeralmenL ºmodlflca el marc"Ŵ com va quedar pales amb l'apllcacló de la
LCCL (2002) que va suposar la desaparlcló dels credlLs varlables l el reLorn a una
meLodologla mes LradlclonalŦ Ll marc va esdevenlr una dlflculLaL ob[ecLlva per a l'LpuŦ

ŦMotc escolot
Les llels presslonen el marc escolarţ afavorlnL o dlflculLanL cerLes pràcLlquesŦ uesLaco
algunes de les que assenyala l'esLudl coordlnaL per Canada
61
ţ que he poguL observar
reflecLlLs en aquesLs anys a l'escolaţ l que dlflculLen el Lreball de l'Lpuť
O SobresaLuracló de funclons asslgnades a l'escolaŦ Ls demana a l'escola que donl
resposLa a LanLes demandes soclals (segureLaL vlalţ prevencló de l'alcohol l les
droguesţ vlolencla de genereţ eLcŦ)ţ que hl ha el perlll que l'Lpu slgul percebuda
com ºuna demanda mes" a la qual s'asslgna un peLlL espalŦ SovlnL a l'escola
hem haguL d'argumenLar per relvlndlcar l'Lpu com un LoL conslsLenLţ mes enllà
de quesLlonsţ lmporLanLsţ però amb una lncldencla punLualŦ

38
ComparaL amb alLres escoles del barrlţ sobreLoL els lnsLlLuLsţ l'alumnaL lmmlgranL es poc presenL a
l'escolaŦ valg haver de ferŴne un esLudl a l'lnlcl del curs 2006Ŵ07Ŧ Aleshores hl havla a l'escola un 7ţ3Ʒ
d'alumnaLţ procedenL de 22 paisosţ menLre que al ulsLrlcLe de SanLsŴMonL[uic la xlfra d'lmmlgranLsţ de
LoLes les edaLsţ era d'un 14ţ7ƷŦ
39
CARAuAţ LŦ opŦ clLŦţ pŦ 11Ŧ
60
lbldŦţ pŦ 13Ŧ
61
lbldŦţ ppŦ 9Ŵ11Ŧ
34

O Þressló dels conLlnguLs currlcularsŦ La desaLencló a l'Lpu de la ma[or parL de les
llels d'educacló ha obllgaL a lnLrodulrŴne els conLlnguLs de vegades amb
calçadorŦ Alxò ha ºproduiL una lòglca no de subsLlLuclóţ slnó d'acumulaclóţ cosa
que suposa un sobreesforç per al professoraL"Ŧ
O lalLa de Lemps per a l'elaboracló o la Lrla dels recursos per a Lreballar a l'aulaţ
amb la necesslLaLţ per LanLţ de Lreballar fora d'horarl (un alLre sobreesforç)Ŧ
O llnalmenLţ una dlflculLaL afeglda es que l'Lpu ha esLaL l es una educacló a
conLracorrenLť es dóna valor a allò que la socleLaL desaLenţ converLlnLŴse
ºl'escolaţ en el mlllor dels casosţ en una llla"
A mes d'aquesLes dlflculLaLsţ d'orlgen bàslcamenL exLernţ però que repercuLelxen en
l'organlLzacló lnLernaţ hl ha aquelles que es derlven del feL que ºes consldera
lmpresclndlble l'exlsLencla de pràcLlques coherenLs"
62
Ŧ Ln algunes de les reunlons del
Crup unLSCC ens hem planLe[aLţ per exempleţ com poL ser que fenL les Campanyes
que fem no Llnguem un proLocol clar per a la parLlclpacló del nosLre alumnaL en
l'acolllda dels alumnes d'orlgen lmmlgranL o no cooperem de forma mes declda en
l'acolllda d'lmmlgranLs que fa una enLlLaL ben propera a nosalLres com es l'ALeneu
MonLserraL
63
Ŧ
Ln un alLre àmblL on es Lambe molL lmporLanL la coherenclaţ des del prlnclpl vam Lenlr
clar que la Lasca del Crup unLSCC havla de ser una forma de concreLar al ÞLC ºla
solldarlLaL com un LreL d'ldenLlLaL de l'escola"
64
ţ l que la seva accló havla de
ºconsolldar la solldarlLaL com un feL ootmol l no excepclonal en la nosLra reallLaL"
63
Ŧ Ln
algunes de les valoraclons del Crup unLSCCţ feLes al llarg del Lempsţ es dlu que
voldrlem que l'escola fos un mlctocllmo
66
on els valors propls de les escoles del ÞLA
fossln la ootmoŦ


62
CARAuAţ LŦ opŦ clLŦţ pŦ 12Ŧ
63
AquesL aspecLe s'expllcarà en el proper aparLaLŦ
64
MA8ZAţ AŦ l MASLLC8LnSţ 8Ŧţ º10 anys d'Lscola Assoclada a la unLSCC"Ŧ ConferenclaŦ Lscola !oan
xxllţ L'PosplLaleLţ 3Ŵ9Ŵ2001Ŧ
63
CCMlSSlC ÞL8 L'LuuCAClC Ln vALC8S uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºAvaluacló lnLerna en valors"ţ opŦ
clLŦ
66
Þer exemple a C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ º1reballanL per la pauť una experlencla de
10 anys"ţ Colxţ nŦ 294ţ (malg 2003)ţ ppŦ 34Ŵ39Ŧ
33

Ŧísttotèqlesť Jlos l foto Je l´oolo

O Grup UN
1orno en aquesLa parL del Lreball al Crup unLSCC per parlar de les esLraLegles
concreLesţ l del que hem feL be l malamenLŦ
una de les dlflculLaLs recurrenLs del Crup ha esLaL saber quln es l'abasL de la seva
Lascaţ en qulnes ºbaLalles"ţ Lan lnLernes com exLernesţ ens hem de posar l de qulnes
ens hem de manLenlr al margeŦ
Þenso que amb els anys hem anaL LrobanL el nosLre llocŦ Þerò alxò no ens esLalvla de
planLe[arŴnos cada cerL Lemps sl hem de parLlclpar o recolzar Lal o qual acLe o
campanyaŦ Alxò ens passa LoL sovlnL quan en les Assemblees del ÞLA caLalà es
planLegen acclons col·lecLlvesŦ C quan des de dlns de l'escola algu pensa que haurlem
de parLlclpar en alguna lnlclaLlva exLerna (slgul recolllnL dlners per als damnlflcaLs
d'alguna caLàsLrofe o moblllLzanLŴnos conLra alguna guerra mes o menys llunyana)Ŧ
A mes d'aquesLes quesLlonsţ hl ha la de fer mlllor LoL el que es consldera la Lasca
ºpròpla"ţ sobreLoL la reallLzacló l segulmenL de les campanyes de cooperaclóţ l
manLenlr els conLacLes amb els pro[ecLes l les enLlLaLs amb qul hem LreballaLŦ
1oL alxòţ dur a Lerme correcLamenL la Lasca ºpròpla" l la seva posslble ampllaclóţ
depenţ en bona mesuraţ del feL que hl hagl un grup de persones dlsposaL a LreballarŴhl
volunLàrlamenLţ a les qual es faclllLlţ sl mes noţ els espals de LrobadaŤ l que la doLacló
horàrla dels LuLors/es unLSCCţ es pugul ampllarť amb dues hores a la seLmana (una a
lnfanLllŴÞrlmàrla l una a Secundàrla) es molL dlflcll manLenlr el que es fa lţ mes encaraţ
ampllarŴhoŦ nomes fer be la Lasca d'lmpllcacló de l'alumnaL de Secundàrla (amb la
posslblllLaL que gesLlonessln el bloc del Crup)ţ requerlrla d'un/a professor/a amb una
hora seLmanalŦ36

O Matòr|es | Àrees
Com [a he dlL abansţ LoL aquesL llarg proces va començarţ pel Lreball dlns de l'aulaţ
concreLamenLţ dlns de l'asslgnaLura d'LLlcaŦ Aleshores ŶmlL[ans dels vulLanLaŴ aquesLa
era una maLerla obllgaLòrlaţ però secundàrlaŦ Alxò Lenla un aspecLe poslLlu [a que
nlngu no ens demanava qulns conLlnguLs currlculars LreballàvemŤ però Lambe un de
negaLluť per a l'alumnaL era una ºmarla"ţ una asslgnaLura sense galre lnLeres l que
LoLhom aprovava sense dlflculLaLŦ vam haver de fer un esforç noLable per presLlglar
aquells conLlnguLsŦ Ll cenLrarŴnos en els ureLs Pumansţ com [a he expllcaLţ va serŴnos
de gran a[udať mes enllà de les maLerles ºlmporLanLs" academlcamenLţ nosalLres
LracLàvem del que ho eraţ o ho havla de serţ vltolmeotŦ
Lls canvls leglslaLlus van comporLar la desaparlcló de l'LLlca Ŷque posLerlormenL
LornarlaŴ l l'aparlcló dels ctèJlts votloblesŦ La posslblllLaL de Lrlar les maLerles va
suposar un augmenL en l'lnLeres per parL de l'alumnaLŤ però en canvlţ en no ser
obllgaLòrles lmpedla que el currlculum vlnculaL a l'Lpu arrlbes a LoLhomŦ va ser llavorsţ
en els anys d'apllcacló de la LCCSLţ que vam proposar a les dlverses Arees de l'escola
que desenvolupessln l'aparLaL de valors dels seus currlculums en el senLlL de l'LpuŦ Lls
vam anomenar ctèJlts ttoosvetsols uNí5cO (C1u)Ŧ va ser una lnLeressanL experlencla
de LransversallLaLŦ
1oL l la posslblllLaL de Lreballar d'Lpu des de LoLes les Areesţ aquella on sembla mes
naLural ferŴhoţ des del punL de vlsLa dels conLlnguLsţ es a Clencles SoclalsŦ Þerò alxò no
vol dlr que slgul fàcllŦ Ln la Lrla dels LexLos que uLlllLzem a classeţ per exempleţ que
Llnguln una orlenLacló adequada a un Lreball en Lpuţ no es l'unlc crlLerl que es valoraŦ
Aleshoresţ quan volem lncorporar nous conLlnguLsţ el que sovlnL s'esdeve es que
saLurem el currlculumţ cosa que suposa un sobreesforç per al professoraLŦ

O Metodo|og|a
Alxl com en aquesLs anysţ a nlvell de conLlnguLs hem feL passos endavanL en la dlreccló
a l'Lpuţ pel que fa a la meLodologlaţ hem esLaL poc agosaraLsŦ
37

AquesLa aflrmacló em sembla compleLamenL cerLa pel que fa a les maLerles
obllgaLòrles de Clencles Soclals on s'lmposa la classe maglsLralţ mes o menys
parLlclpaLlvaţ amb exerclcls que busquen una comprensló poc reflexlva dels conLlnguLsŦ
A les maLerles opLaLlves o a les conslderades ºsecundàrles" (Lducacló per a la
CluLadanlaţ LLlcoŴclvlca) hl ha mes debaLţ Lreball en grup l uLlllLzacló de dlnàmlques
mes acLlvesŦ

O @utor|es
voldrla fer esmenLţ Lambeţ d'un aspecLe que em sembla força lmporLanLţ LanL a
lnfanLllŴÞrlmàrla com a Secundàrlaţ que es el Lreball des de les LuLorlesŦ Ls obvl que
aquesL es un àmblL de Lreball prlvlleglaL en valors lţ per LanLţ de l'Lpu en senLlL ompllŦ
Þerò Lambe ho es en el senLlL esttlcteţ per Lal com Lreballem a l'escola els conLlnguLs
mes propers a l'Lpuţ a Lraves de la SeLmana CulLural l la Campanya unLSCCŦ
Þer aquesL moLluţ a lnfanLllŴÞrlmàrla es Le molLa cura de fer l'acompanyamenL dels
LuLors/es perque se senLln recolzaLs en aquesLa LascaŦ A Secundàrlaţ el que LracLem es
d'expllcarŴlos be les causes l els ob[ecLlus que perseguelx cadascuna de les campanyes
que fem l de faclllLarŴlos el maLerlal d'aulaţ LanL pel que fa a la senslblllLzacló com per a
la macroacLlvlLaLţ per a queţ d'aquesLa maneraţ se senLln còmodes amb el que fanŦ
8econec que som poc exlgenLs pel que fa a la manera com des de les LuLorles de
Secundàrla es du a Lerme la ºsenslblllLzacló" de les CampanyesŦ SeguramenL haurlem
de fer algun pas mesţ pel que fa a demanar lmpllcacló a les LuLores l als LuLors en el seu
LreballŦ
1ambe s'haurla d'apunLar en la lllsLa de ºdeures" Lenlr mes presenL l'alumnaL (l el
professoraL) que horàrlamenL o flslcamenL queda mes allunyaL de la ma[orlať els ÞCÞl l
ClCMţ que són en un edlflcl dlferenL dels alLres grupsţ l els ClCSţ que Lenen un horarl
de LardaŴvespreŦ


38


O a etmana u|tura| | |a ampanya UN
llnalmenLţ Lambe voldrla parlar de les esLraLegles concreLesţ l del que hem feL be l
malamenL pel que fa a la SeLmana CulLural l la Campanya unLSCCŦ
Ls poslLluţ LoL l que no sempre fàcllţ l'lnLenL d'unlflcar Lema l calendarls per les
campanyes de Þ3 a 8aLxllleraL l ClCS
67
Ŧ Les dlflculLaLsţ pel que fa al LracLamenL de cerLs
Lemes a lnfanLllŴÞrlmàrla s'han lnLenLaL resoldre de la mlllor manera posslbleŦ
68

1ambeţ pel que fa als Lemesţ crec que es poslLlu el feL que cada any la Campanya slgul
dlferenLţ l que aLengul una reallLaL del Sud l una del nordţ alLernaLlvamenLŦ Lm sembla
que alxò colncldelx amb el que dela la lCCnCu quan aflrmava que ºen reallLaLţ no es el
Sud com a Lal el que esLà exclòsţ slnó que són les masses populars del Sudţ a mes d'un
segmenL crelxenL de la poblacló del nordţ les que són vlcLlmes de l'exclusló"
69
Ŧ Alxò
ens ha permes LracLar de forma conLlnuada el Lema de la lmmlgracló lţ ulLlmamenLţ el
de la crlsl econòmlcaţ aLerranL en la reallLaL mes properaŦ
Þel que fa a les Campanyes l les SeLmanes CulLurals sembla que hem LrobaL un model
esLable de Lreballar l'Lpu a l'escolaŦ LnLenenL aquesLes acLlvlLaLs com a ºmomenLs
forLs" d'un Lreball conLlnuaL al llarg dels anysŦ Caldrla revlsarţ peròţ la conLlnuiLaL l
coherencla del Lreball en cada cursŦ
Crec que Lambe hem LrobaL un Lo adequaL en el LracLamenL dels Lemes exposaLsţ
lnLenLanL que no slgul aclaparador nl per a l'alumnaL nl per al professoraLţ l defuglnL
alhora el morallsme alllçonador l el paLernallsmeŦ Þerò cal esLar molL aLenLs per no
caure en planLe[amenLs excesslvamenL anecdòLlcs o marcadamenL ludlcs
70
Ŧ
Com a lnsaLlsfacLorlţ pel que fa a les Campanyesţ cal anoLar el feL que hl ha Lemes que
encara esLan pendenLs de LracLarţ com el dels glLanos del barrl (que [a he esmenLaL
abans)Ŧ 1ambe que en alguns no hem assollL allò que preLenlemŦ Þodrlem clLarţ com a

67
uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ utets bomoosţ poo l sollJotltotť oo ptocésţ opŦ clLŦ
68
lbldŦ
69
lCCnCuţ opŦ clLŦţ pŦ 10Ŧ
70
CARAuAţ LŦţ opŦ clLŦţ pŦ 24Ŧ
39

exempleţ el de les famllles d'acolllda quan vam fer el Lema del 8aval
71
(1993Ŵ96)Ŧ un
alLre aspecLe negaLluţ [a clLaL quan parlava del Crup unLSCCţ es el no manLenlr les
relaclons enceLades amb algunes enLlLaLsţ com es el cas de ÞunL de 8eferencla (2007Ŵ
08)Ŧ
Com a experlencles saLlsfacLòrles en Lrobarlem molLes l seguramenL dlferenLs segons
qul dels que hl van parLlclpar donessln la resposLaŦ !o desLacarlaţ per la lmpllcacló de
l'alumnaLţ el ConcerL de 8ock a la 8àscula de la Zona lranca quan la prlmera
campanya amb 8ollvla (1992Ŵ93)Ŧ 1ambe la prlmera que vam fer amb Samba kubally
(1993Ŵ94) per les relaclons humanes que va crearŦ La del Senegal (1996Ŵ97) per la
macroacLlvlLaLţ quan vam fer l'auLodeflnlL mes gran del mónŦ 8ecordo la campanya de
nlcaragua (2000Ŵ01) per l'enLuslasme que va susclLar l'ob[ecLlu proposaLť consLrulr una
casa per una comunlLaL de desplaçaLsŦ La del 1xad (2004Ŵ03) per l'enorme pancarLa
que vam desplegar a la nova façana de l'escola que l'alumnaL foLograflava amb els seus
mòbllsŦ La dels Adlvasls (2006Ŵ07) pels dlbulxos que l'alumnaL va fer amb els seus
tlppex lmlLanL els que LradlclonalmenL fa aquesL poble lndlgenaŦ lţ flnalmenLţ la de
ÞalesLlna pel llbJob
72
que despres de seLmanes de proves l assa[os van fer mes de 1000
personesţ enLre alumnaLţ professoraL l ÞAS de l'escolaŦ

71
uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ utets bomoosţ poo l sollJotltotť oo ptocésţ opŦ clLŦţ pŦ 7Ŧ
72
ÞoL veure's a hLLpť//wwwŦyouLubeŦcom/waLch?vƹuLr1woLlCn?

40

4Ŧ CCnCLuSlCnSť 8ALAnÇ l ÞL8SÞLC1lvLS

Pe arrlbaL al flnal d'aquesL Lreball de reflexló l espero haver aconsegulL allò que em
proposava en el seu lnlclť mosLrar l'apLlLud necessàrla per obLenlr el posLgrau l haver
elaboraL un documenL que servelxl de base per dur a Lerme l'auLocrlLlca del Crup
unLSCC de l'Lscola !oan Þelegrl arrlbaLs els seus 20 anysŦ
La prlmera quesLló no sóc [o qul ha de decldlrŴla l espero que el correcLor/a slgul
benevol amb mlŦ Þel que fa a la segonaţ caldrà esperar per veure sl assolelx la uLlllLaL
deslL[adaŦ
Abans d'exposar les concluslons flnals del meu Lreballţ voldrla expressar dues ldeesţ
per a ml lmporLanLţ l que Lenen a veure amb el món en que vlvlm l amb la Lasca que
LoLs [unLs duem o podem dur a LermeŦ
una es d'SLephane Pesselţ el venerable lnsplrador del movlmenL dels lndlgnaLsť
ºPemos conocldo un slnfln de problemas que han podldo superarseţ no hay razón para
que lo que hoy parece probablemenLe perdldo no pueda ser probablemenLe
salvado"
73
Ŧ L'alLre es de Þaulo lrelreţ pare de l'Lducacló per al uesenvolupamenLť
ºLolerancla żesŽ la vlrLud revoluclonarla que conslsLe en convlvlr con qulenes son
dlferenLes para poder luchar conLra qulenes son anLagónlcos"
74
Ŧ
Pessel als seus 94 anys ens preve conLra les Lrampes de la desesperançaţ l ens recorda
que hem de ser lncansables en la llulLaŦ lrelre ens avlsa que hem de saber dlsLlnglr
enLre la dlscrepàncla l la radlcal oposlclóţ l que els qul dlscrepem en els mlL[ans hem
d'aprendre a Lreballar con[unLamenL pels flns comunsŦ

lare a conLlnuacló un lllsLaL de quesLlons que he LracLaL duranL el Lreballţ mosLranLŴne
el balanç l les perspecLlvesŦ AquesLa serla la base prlnclpal de la revlsló crlLlca abans
esmenLadaŦ

73
PLSSLLţ SLephaneŦ "comptometeos!Ŧ 8arcelonať uesLlnoţ 2011ţ pŦ 46Ŧ
74
l8Ll8Lţ ÞauloŦ leJoqoqlo Je lo espetoozoŦ Madrldť Slglo xxlţ 1993ţ pŦ 36Ŧ

41

Ln la meva oplnló la Lasca del Crup unLSCCţ vlsLos aquesLs vlnL anysţ cal quallflcarŴla
de molL poslLlvaŦ Crec que ha conLrlbuiL a slLuar la solldarlLaL l els dreLs humansţ Ŵl en
un senLlL ompllţ l'LpuŴ en un lloc desLacaL dlns de la vlda de l'escolaŦ 1ambe ha
fomenLaL unes relaclons cordlals dlns de la comunlLaL educaLlva l ha permes relaclons
amb enLlLaLs exLerlors a l'escolaŦ
Þel que fa a les perspecLlvesť
o) cootlooot eo el tteboll eo l´ípu Jlos Je l´escolo l loclJlot eo poestloos cottlcolots l Je
tevlsló lotetooŦ
O Caldrà conLlnuar LreballanL adequadamenL per Lal de manLenlr un espal propl
per a l'Lpu dlns de l'escolaţ a Lraves de les Campanyes de cooperaclóţ la
SeLmana CulLural l el Þreml ureLs PumansŦ Alxò lnclou expllcarţ debaLre l
convencer a dlversos nlvellsť ulreccló de l'escolaţ ClausLreţ reunlons de
LuLors/esţ eLcŦ
O Þel que fa a les compooyes uNí5cO l 5etmooes coltotols crec que hem
aconsegulL LanL un model esLable per a Lreballar l'Lpu a l'escola com un Lo
adequaL per a ferŴhoŦ Caldrà mlllorarţ peròţ com fer la Lrla de Lemes per
faclllLarŴne les Lasques de preparacló (poLser fenL la Lrla a dos anys vlsLa)ţ no
perdre de vlsLa les campanyes anLerlors (ferŴne el segulmenL almenys duranL el
curs seguenL a la seva reallLzacló) l vlslblllLzanL la Lasca feLa cap a l'exLerlorŦ
O Ln relacló al lteml utets nomoos Lambe es poL dlr que hem aconsegulL una
forma de Lreball saLlsfacLòrla l un model d'acLe de llluramenLţ Lambeţ adequaLŦ
Calţ peròţ mlllorar la dlfusló de l'acLe enLre l'alumnaL (poLser slLuanLŴlo en
l'horarl lecLlu)Ŧ
O Þel que fa al cottlcolomţ caldrà pensar com evlLar haver de fer adapLaclons
consLanLs en funcló dels canvls de les llels o les varlaclons dels plans anualsţ
LanL en les maLerles on el conLlnguL ho fa mes posslbleţ com en la resLa aLenenL
sobreLoL a l'aparLaL de valorsŦ ÞoLser caldrla ser una mlca agosaraLs l planLe[ar
als ClausLres un pro[ecLe que es pogues manLenlr amb el Lempsţ en una lòglca
de subsLlLucló l no d'acumulaclóŦ
42

O Þel que fa a la metoJoloqlo valdrla la pena debaLre dlns dels ClausLres qulns
canvls reallLzar per no ser lncoherenLs enLre el que preLenem l el com ho fem
amb l'alumnaLŦ
O Caldrlaţ conLlnuar anlmanL la teflexló lotetoo sobte els volots com a elemenL de
reflexló comu a LoLa la comunlLaL educaLlva l pensar com lnsLlLuclonallLzarŴla a
l'escolaŦ
b) Mooteolt l mlllotot lo telocló omb els Jlfeteots membtes poe loteqteo lo comooltot
eJocotlvoŦ
O ltofessototť sense els/les quals es lmposslble cap pro[ecLe vlable d'Lpu dlns de
l'escolaŦ La seva parLlclpacló en el debaL auLocrlLlc d'aquesLs vlnL anysţ serla un
elemenL d'aquesLa LascaŦ
O 1ototlesť elemenL clau per poder dur a Lerme l'Lpu a l'escolaŦ Caldrà anar molL
en compLe de manLenlrŴhl una relacló equlllbrada enLre l'acompanyamenL l
l'exlgenclaŦ
O Alomootť Com aconsegulr la seva parLlclpacló lţ sobreLoLţ com consolldarŴlaŦ lţ a
un nlvell mes ampllţ com anlmar la seva parLlclpacló en el con[unL de les
acLlvlLaLs de l'escolaŦ 1ambe com fomenLar les Lasques de volunLarlaLŦ
O lA5 l AMlAť 1ambe cal pensar com lnLegrar mlllor el ÞAS en les acLlvlLaLs l quln
paper haurla de LenlrŴhl l'AMÞAŦ
O AlLre alumnaL l professoraLť Lenlr mes presenL l'alumnaL l el professoraL que
horàrlamenL o flslcamenL queda mes allunyaL de la ma[orlať els ÞCÞl l ClCMţ
que són en un edlflcl dlferenL dels alLres grupsţ l els ClCSţ que Lenen un horarl
de LardaŴvespreŦ
c) kecopetot el cotòctet ´loteqtoJot´ poe el Ctop vo teolt eo els seos otlqeosŦ
O Ln aquesL senLlLţ serla lnLeressanL vlslblllLzar l esLabllr vlncles no esporàdlcs
amb els dlversos grups que Jlos Je l´escolo Lreballen dlrecLamenL o lndlrecLa els
valors (Agenda 21ţ Crup de Medlaclóţ ula de la uonaţ Muslcs Solldarlsţ eLc)Ŧ
43

Þodrla ser el Crup unLSCC l'lmpulsor d'aquesL proces de coordlnacló?
L'ob[ecLlu serla sumar esforços l evlLar acLuaclons conLradlcLòrlesŦ
O Ll maLelx poL dlrŴse sobre la necesslLaL de coordlnar la Lasca en valors que duen
a Lerme les dlferenLs eotltots poe fotmeo lo ooJocló coltotol nostoftoocs
(Lscolaţ CMxţ ALeneuţ 8AMţ 8arclno Crlensţ Crfeó ALlànLldaţ Crup de 1eaLre)Ŧ
Aqul Lambe el Crup unLSCC podrla ser l'lmpulsor de la reflexlóţ l'acord l la
LrobadaŦ
d) 1eolt coto Je les telocloos exLerlorsŦ
O no perdre conLacLe amb els referenLs exLernsţ sobreLoL el ÞLAţ que ens ha
proporclonaL mulLlples ldees l conLacLes personalsţ però Lampoc perdre'l amb
aquelles CnC l assoclaclons amb les quals hem LreballaL en els anys anLerlorsţ l
que ens han a[udaL a consolldar l'Lpu dlns de l'escolaŦ Alhora veure com no
desvlncularŴnos de xarxes que agluLlnen l'Lpu al nosLre enLornť lnLermónţ
xLCMónţ ºSenderl"ţ ºLdualLer"ţ eLc
O veure com mlllorar o augmenLar la relacló amb alLres escoles del ÞLAŦ una
plsLa poLser serla prlorlLzar les Campanyes que Llnguessln com a conLraparL una
escola del ÞLAŦ
O ConLlnuar parLlclpanL dlns de les nosLres posslblllLaLs en les crldes a l'accló que
ens vlnguln des de l'exLerlorŦ
e) Ilslbllltzot el poe fem l boscot més loclJèoclo eo el bottlŦ
O Paurlem de pensar en qulnes relaclons esLabllr amb els mlL[ans de comunlcacló
del barrl o localsŦ Alxòţ a mesţ ens permeLrla Lenlr una mes gran lncldencla en el
barrlŦ
f) llootejot polo és l´obost Jel poe el Ctop ptetéo fetŦ
O A mes de LoL l'anLerlorţ es convenlenL fer una felnaţ de la qual duranL aquesLs
anys hem LlnguL poca curaţ com es la conservacló l classlflcacló de la
documenLacló escrlLa l audlovlsual (foLograflesţ vldeosţ eLcŦ) que produimŦ
44

O Caldràţ Lambeţ Lenlr cura de nosalLres maLelxosţ dels/de les componenLs del
grupţ per oo ctemotŴoos en la felna quoLldlana l per saber manLenlr el bon
humorţ a mes de l'esperlL crlLlcŦ
O llnalmenLţ caldrla pensar sl LoL alxò es posslble ferŴho amb felna volunLàrla l un
doLacló de 2 hores lecLlves seLmanalsŦ Slgul com slgulţ caldrà no oblldar la
necesslLaL de prlorlLzar acclons l LasquesŦ

43

3Ŧ ÞL8 CCn1lnuA8 18L8ALLAn1

AquesL Lreball no s'acaba aqulŦ 1enlnL en compLe les concluslons a les que he arrlbaLţ
el que ara caldrla Ŷl alxò es el que els proposare a les meves companyes l companys
del Crup unLSCC de l'Lscola !oan ÞelegrlŴ es dur a Lermeţ a la pràcLlcaţ l'anàllsl
profunda del que hem feL en aquesLs darrers anysŦ
Þel que fa a l´ovoloocló Je tot opoest ptocés Je 20 ooys voldrla proposar la manera de
durŴla a Lermeť
O Ln prlmer llocţ caldrla fer un documenL de dlscussló que podrla parLlr d'aquesLa
anàllsl crlLlcaŦ lerŴne dlfusló enLre els membres del Crup unLSCCţ dlscuLlrŴlo l
fer les esmenes l els afeglLs corresponenLsŦ
O Crec que serla boţ abans de donar per Lancada l'avaluacló lnLernaţ fer una
enquesLa al professoraL l ÞASţ l lncloureŴhl les aporLaclonsŦ
O un cop feLa aquesLa valoracló lnLernaţ caldrla presenLarŴne les concluslons als
ClausLres d'lnfanLllŴÞrlmàrla l Secundàrla per Lreure'n concluslonsŦ
O Caldrla presenLarţ LanL la revlsló lnLerna com l'enquesLaţ com un elemenL de
mllloraŦ Caldrla pensar sl ferŴla anualmenLŦ l caldrla planLe[arŴse Lambe sl fer
una enquesLa a l'alumnaLŦ
O lo qtoo poestló flool queţ pensoţ haurlen de respondre els ClausLres de l'escola
conLlnua essenL la que ens planLe[àvem el 1998ť ºżŦŦŦŽ s'acomplelx avul el que
proposàvem fa sls anysť ºl´objectlo flool setlo poe toto l´íscolo s´otleotés vets
els objectlos oboos esmeotots (pauţ dreLs humansţ medl amblenLţ
lnLerculLurallLaL l cooperacló pel desenvolupamenL)"? Pl esLem en caml o be
hem de redeflnlr els ob[ecLlus flxaLs?"
73


A|bert Marzà | 8r|||as

73
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºCrlgensţ slLuacló acLual l perspecLlves de fuLur"ţ opŦ clLŦ
46

6Ŧ 8l8LlCC8AllA/WL8C8AllA

A8AnCu8Lnţ Luls AlfonsoŦ lo sollJotlJoJ como eocoeotto dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je
qlobollzoclóo mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000ţ ppŦ 43Ŵ62Ŧ
8AlCLSţ SlscuŦ ONCuŦ 8arcelonať Þlaza Ǝ !anesţ 2002Ŧ
CARAuAţ LrnersL (coordŦ) uloqoòstlc sobte l´os Je tecotsos J´ípu Je les ONCu eotte el
ptofessotot Je cotolooyoŦ 8arcelonať lCCnCuţ 2003Ŧ
CA8nLl8Cţ 8oberLoŦ lo tevltollzoclóo Je lo eJococlóo y los comoolJoJes bomooosť ooo vlslóo
Je lo escoelo soclollzoJoto Jel slqlo \\l a uLLC8Sţ !acquesŦ lo eJococlóo eocletto oo tesotoŦ
Madrldť SanLlllanaŴunLSCCţ 1996ţ ppŦ 241Ŵ243Ŧ
CCMlSSlC ÞL8 L'LuuCAClC Ln vALC8S uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºAvaluacló lnLerna en
valors" en les [ornades ºLls valors en la MedlLerrànla" organlLzaL per L'lnsLlLuL CaLalà de la
MedlLerrànlaţ 28/30Ŵ4Ŵ2003Ŧ

CCMlSSlC ÞL8 L'LuuCAClC Ln vALC8S uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºLls valors a l'escola"
(uocumenL lnLern)ţ [uny 1999Ŧ

uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ utets bomoosţ poo l sollJotltotť oo ptocésŦ ll !ornades de la xLCMónţ
malg 2006Ŧ ÞoL consulLarŴse ať
hLLpť//wwwŦescolescompromesesŦorg/mm/flle/escola[oanpelegrl/presenLaclo[oanpelegrlŦpdf
żconsulLať 3Ŵ9Ŵ2011Ž
uALMAuţ 1Ŧ l MA8ZAţ AŦ ƍuna escola unLSCCť Lls dreLs humans l la pau sƌlnLegren dlns el
cenLre !oan ÞelegrlƍŦ 8otcelooo eJococlóŦ 8arcelonaţ nŦ 68 (desembre 2008 /gener 2009)ţ pŦ
16Ŵ17Ŧ
uLLC8Sţ !acquesŦ lo eJococlóo eocletto oo tesotoŦ Madrldť SanLlllanaŴunLSCCţ 1996Ŧ
uuŦ AAŦ íl ptoceso Je qlobollzoclóo mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000Ŧ
uuŦ AAŦ lteml lotetoocloool Alfooso comlo 200Ŧ 8arcelonať lundacló Alfons Comlnţ 2010Ŧ
LSCCLA !CAn ÞLLLC8l Ŧ hLLpť//wwwŦ[oanpelegrlŦcom żconsulLať 21Ŵ9Ŵ2011Ž
LSCCLLS ASSCClAuLS A LA unLSCCŦ ºnormaLlva del Þla d'Lscoles Assoclades de la unLSCC a
Lspanya" 8otlletl lofotmotloº(del ÞLA)ţ nŦ 20ţ ([uny 2001)Ŧ
lCCnCuŦ l´eJococló pet ol Jeseovolopomeotť ooo esttotèqlo lmptescloJlbleŦ 8arcelonať
lCCnCuţ 2007Ŧ
lCn1ţ 1lcaŦ Coetto eo el ooo cootext Je qlobolltzoclóŦ 8arcelonať !usLlcla l Þau (Cuaderns de
solldarlLaLţ nŦ 23)ţ 2003Ŧ
lunuAClC CuL1u8AL PCS1Al8AnCSŦ hLLpť//wwwŦfchŦcaL/ żconsulLať 2Ŵ10Ŵ2011Ž
47

l8Ll8Lţ ÞauloŦ leJoqoqlo Je lo espetoozoŦ Madrldť Slglo xxlţ 1993Ŧ
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºCrlgensţ slLuacló acLual l perspecLlves de fuLur"Ŧ
(uocumenL lnLern)ţ 1998Ŧ
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ º1reballanL per la pauť una experlencla de 10
anys"Ŧ Colxţ nŦ 294ţ (malg 2003)ţ ppŦ 34Ŵ39Ŧ
C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºun model lnLegraL d'educacló en valors a
l'escola"Ŧ 5eoJetlţ nŦ 3ţ (març 1999)ţ ppŦ 8Ŵ9Ŧ ÞoL consulLarŴse ať
hLLpť//wwwŦsenderlŦorg/lndexŦphp?opLlonƹcom_conLenLƎvlewƹarLlcleƎldƹ107064ƎlanƹcaLƎl
angƹcaƎlLemldƹ174 żconsulLať 3Ŵ9Ŵ2011Ž
PLSSLLţ SLephaneŦ CompromeLeos!Ŧ 8arcelonať uesLlnoţ 2011
PLSSLLţ SLephaneŦ loJlqoeoŴvos! 8arcelonať uesLlnoţ 2011Ŧ
LLAuCţ AnLonlŦ ºun model lnLegraL d'educacló dels valors"Ŧ ConferenclaŦ lML8ţ 1996Ŧ
LLAuCţ AŦ l MA8ZAţ AŦ ºÞroposLa d'escola assoclada a la unLSCC" (uocumenL lnLern)ţ 29Ŵ4Ŵ
1992Ŧ
LCÞLZ vlLLAţ SanLlŦ º ('ler de cluLadans') ularl d'una avenLura"Ŧ 8otcelooo eJococlóŦ 8arcelonaţ
nŦ 73 (març 2011)ţ pŦ 9Ŧ
MA81l l SCLLţ MlquelŦ íscoles Je fototŦ 8arcelonať CenLre unLSCC CaLalunyaţ 2011Ŧ
MA8ZAţ AŦ l C8uÞ unLSCC uL L'LSCCLA !CAn ÞLLLC8lŦ ºÞremlo uerechos PumanosŦ Lscola
'!oan Þelegrl'"Ŧ cooJetoos Je leJoqoqloţ (febrer 1999)ţ pŦ 70Ŧ
MA8ZAţ AŦ l MASLLC8LnSţ 8Ŧ º10 anys d'Lscola Assoclada a la unLSCC"Ŧ ConferenclaŦ Lscola
!oan xxllţ L'PosplLaleLţ 3Ŵ9Ŵ2001Ŧ
MA?C8 ZA8ACCZAţ lederlcoŦ lo ooevo póqlooŦ 8arcelonať Clrculo de LecLores/Calaxla
CuLembergţ 1994Ŧ
MC8lnţ LdgarŦ 1eolt el cop clotŦ 8arcelonať La Campanaţ 2001Ŧ
nAvA88Cţ vlcençŦ 8leoestot losoflcleoteţ Jemoctoclo locompletoŦ 8arcelonať Anagramaţ 2002
2
Ŧ
nuSS8AuMţ MarLha CŦ 5eose òolm Je locteŦ 8arcelonať Arcàdlaţ 2011Ŧ
CLlvL8LSţ ArcadlŦ cootto lo fom l lo qoettoŦ 8arcelonať Angle LdlLorlalţ 2004Ŧ
CLlvL8LSţ ArcadlŦ ueoJo extetoo y poeblos Jel 5ot dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je qlobollzoclóo
mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000Ŧ
CLlvL8LSţ ArcadlŦ uo oltte móoŦ 8arcelonať Angle LdlLorlalţ 2006Ŧ
CLlvL8LSţ AŦţ LLAuCţ AŦ l MA8ZAţ AŦ ºLducaclón para la pazţ los derechos humanos y el
desarrollo"Ŧ lx 1robada esLaLal d'Lscoles Assoclades a la unLSCCŦ 8arcelonaţ 1996Ŧ
48

8AMCnL1ţ lŦ leosomleoto oolco y ooevos omos Jel mooJo dlns de CPCMSk?ţ nŦ l 8AMCnL1ţ
lŦ cómo oos veoJeo lo motoŦ 8arcelonať lcarlaţ 1997
6
Ŧ
8AMCnL1ţ lgnacloŦ 5ltooclóo octool Jel ptoceso Je qlobollzoclóo dlns de uuŦ AAŦ íl ptoceso Je
qlobollzoclóo mooJlolŦ 8arcelonať lnLermónţ 2000ţ ppŦ 11Ŵ21Ŧ
SACPSţ !effreyŦ íl flo Je lo pobtezoŦ 8arcelonať uebaLeţ 2003Ŧ
SAMÞLu8Cţ !ose LulsŦ íJocoJotes poto oo mooJo sollJotlo dlns de uuŦAAŦ nocet fototo eo los
oolosŦ 8arcelonať lnLermónţ 1993ţ ppŦ 17Ŵ23Ŧ
SL8AS1lÁnţ Luls uLŦ lo sollJotlJoJŦ 8arcelonať Arlelţ 1996Ŧ
SCLL8 l 8CCAţ MlquelŦ uoes vlsloos ootoqòolpoes Je l´eJococló Jes Je lo tololo lotetooclooolŦ
8arcelonať CenLre unLSCC CaLalunyaţ 1998Ŧ
vAn L?LLţ !llŦ 1eomloqŦ 8arcelonať La Magranaţ 2007Ŧ
vl1C8lA CC8MLnZAnAţ !avlerŦ lo coltoto Jel Cran Permano dlns de uuŦ AAŦ AlJeo qlobolţ
jostlclo potclolŦ 8arcelonať CrlsLlanlsme l !usLlclaţ 2003ţ ppŦ 27Ŵ41
1LAMlnCŦ hLLpť//wwwŦLeamlngŦlnfo/Leamlng_caLŦhLml żconsulLať 28Ŵ9Ŵ2011Ž

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful