Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Calcul tabelar Microsoft Excel

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

CUPRINS
CUPRINS ......................................................................................................................................................................................2 LEC IA 1. UTILIZAREA APLICA IEI EXCEL ...................................................................................................................4 DESCHIDEREA APLICA IEI EXCEL...............................................................................................................................................4 DESCHIDEREA UNUI REGISTRU DE CALCUL EXISTENT .................................................................................................................4 DESCHIDEREA MAI MULTOR REGISTRE DE CALCUL .....................................................................................................................5 CREAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL NOU ................................................................................................................................6 SALVAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL ......................................................................................................................................6 SALVAREA REGISTRELOR DE CALCUL SUB ALT NUME SAU ÎN ALT FORMAT ................................................................................7 ÎNCHIDEREA REGISTRULUI ..........................................................................................................................................................7 ÎNCHIDEREA APLICA IEI .............................................................................................................................................................7 FUNC IA AJUTOR .......................................................................................................................................................................8 FUNC IA DE MODIFICARE A DIMENSIUNII DE VIZUALIZARE A PAGINII PE ECRAN ........................................................................8 MODIFICAREA BAREI DE INSTRUMENTE ......................................................................................................................................8 MODIFICAREA OP IUNILOR DE BAZĂ ALE APLICA IEI .................................................................................................................9 REZUMAT..............................................................................................................................................................................10 LEC IA 2. LUCRUL CU CELULE.........................................................................................................................................11 INTRODUCEREA DATELOR, TEXTULUI ÎNTR-O CELULĂ ..............................................................................................................11 ANULAREA ŞI REFACEREA COMENZILOR ..................................................................................................................................12 SELECTAREA CELULELOR, COLOANELOR ŞI RÂNDURILOR ........................................................................................................12 COPIEREA ŞI MUTAREA TEXTULUI ŞI A DATELOR ......................................................................................................................13 ŞTERGEREA TEXTULUI SAU A DATELOR ....................................................................................................................................14 GĂSIRE ŞI ÎNLOCUIRE ...............................................................................................................................................................14 Găsirea unor date în foaia de calcul .........................................................................................................................14 Înlocuirea unor date în foia de calcul .......................................................................................................................15 SORTAREA DATELOR ................................................................................................................................................................15 MODURI DE LUCRU CU RÂNDURI ŞI COLOANE ...........................................................................................................................16 Introducerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru ...........................................................................................16 Ştergerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru ...............................................................................................16 Modificarea dimensiunii rândurilor şi a coloanelor .................................................................................................16 Fixarea pe ecran a rândurilor şi coloanelor.............................................................................................................17 REZUMAT..............................................................................................................................................................................18 LECTIA 3. FOILE DE CALCUL .............................................................................................................................................19 LUCRUL CU FOILE DE CALCUL ..................................................................................................................................................19 Inserarea unei noi foi de calcul.................................................................................................................................19 Redenumirea unei foi de lucru ..................................................................................................................................19 Ştergerea unei foi de lucru ........................................................................................................................................19 Mutarea sau copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul sau în alt registru........................................20 REZUMAT..............................................................................................................................................................................21 LEC IA 4. FORMULE ŞI FUNC II.......................................................................................................................................22 REFERIN ELE CELULELOR ........................................................................................................................................................22 FORMULE ARITMETICE .............................................................................................................................................................23 Crearea formulelor de calcul folosind operatori aritmetici şi referiri către alte celule ...........................................23 Recunoaşterea erorilor standard asociate formulelor ..............................................................................................24 LUCRUL CU FUNC II .................................................................................................................................................................24 Scrierea formulelor de calcul utilizând func iile sumă, medie, minim, maxim, func ia de numărare .......................24 Construirea formulelor utilizând func ia IF..............................................................................................................26 REZUMAT..............................................................................................................................................................................27 LEC IA 5. FORMATARE........................................................................................................................................................28 FORMATAREA NUMERELOR/DATELOR ......................................................................................................................................28 Formatarea celulelor pentru a afişa diferite formate................................................................................................28 Formatarea privind alinierea textului.......................................................................................................................28 Formatarea textului...................................................................................................................................................29 Copierea formatului unei celule................................................................................................................................30 Adăugarea bordurilor unei celule .............................................................................................................................30

2

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL
REZUMAT..............................................................................................................................................................................31 LEC IA 6. GRAFICE ...............................................................................................................................................................32 UTILIZAREA GRAFICELOR ŞI A DIAGRAMELOR ..........................................................................................................................32 Crearea graficelor de diferite tipuri..........................................................................................................................32 Adăugarea, ştergerea titlului şi a etichetelor unui grafic .........................................................................................33 Modificarea culorii de umplere a unui grafic ...........................................................................................................34 Modificarea tipului graficului ...................................................................................................................................34 Modificarea culorii seriilor de date ..........................................................................................................................35 Copierea, mutarea graficului în aceeaşi foaie de calcul sau între foi de calcul diferite...........................................35 Redimensionarea, ştergerea şi deplasare graficelor.................................................................................................36 REZUMAT..............................................................................................................................................................................37 LEC IA 7. IMPRIMAREA FOILOR DE CALCUL..............................................................................................................38 SETAREA PAGINII ......................................................................................................................................................................38 Schimbarea orientării şi dimensiunii foii de calcul...................................................................................................38 Modificarea dimensiunilor marginilor paginii..........................................................................................................38 Stabilirea antetului şi subsolului ...............................................................................................................................39 Alte formatări asupra foii de calcul ..........................................................................................................................40 VIZUALIZAREA ÎNAINTEA IMPRIMĂRII ......................................................................................................................................40 IMPRIMAREA FOII DE CALCUL ...................................................................................................................................................40 REZUMAT..............................................................................................................................................................................42

3

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 1. Utilizarea aplica iei Excel
Aplica ia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office şi este destinată efectuării diferitelor opera ii cu date organizate matriceal în linii şi coloane: Se pot efectua foarte multe calcule cu ajutorul unor formule simple sau complexe; Ave i la dispozi ie un spa iu de lucru mare care se poate formate şi proteja; Pute i să reprezenta i grafic datele numerice; Oferă facilită i de exploatare şi interogare a bazelor de date.

Deschiderea aplica iei Excel
Pentru a deschide aplica ia Microsoft Excel ave i la dispozi ie următoarele posibilită i: merge i în butonul Start, Programs, Microsoft Excel;

asociată aplica iei. face i clic pe pictograma După utilizarea uneia dintre op iunile de mai sus, pe ecran va apărea fereastra corespunzătoare aplica iei, în care se vor putea identifica mai multe componente:
Bara de titlu Bara de meniuri Butoane de control

Bara cu instrumente standard Bara cu instrumente de formatare Bara de formule Bara de derulare pe verticală

Foaia de lucru Bara de stare

Bara de derulare pe orizontală

Specifică aplica iei Microsoft Excel este bara de formule care permite editarea, respectiv afişarea valorii sau formulei utilizate într-o celulă.

Deschiderea unui registru de calcul existent
Aplica ia Microsoft Excel va crea fişiere cu extensia .xls. Un astfel de fişier se numeşte registru de lucru şi poate să con ină una sau mai multe foi de lucru. Foaia de lucru este documentul elementar utilizat în Excel pentru prelucrarea şi stocarea datelor. O găsim numai în cadrul unui registru de lucru care, ini ial, con ine trei foi de lucru. Fiecare foaie are ataşată o etichetă (un nume) care apare deasupra barei de stare a ferestrei aplica iei (ini ial: foaie1, foaie2, 4

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL foaie3). Vizual, foaia de lucru este configurată sub forma unui tabel, cu rânduri şi coloane. Rândurile sunt marcate cu cifre, respectiv numere, iar coloanele cu litere, apoi combina ii de litere. Dreptunghiul aflat la intersec ia dintre o coloană şi un rând poartă numele de celulă. Numele unei celule este format din numele coloanei urmat de numărul rândului care o intersectează. Pentru a deschide un registru de calcul existent se poate alege una din următoarele metode: Din meniul Fişier al aplica iei se alege comanda Deschidere; va apărea o fereastră din care va trebui să selecta i registrul de lucru pe care trebuie să-l deschide i.

Aici alege i locul unde se află registrul

Aici selecta i registrul pe care îl deschide i Apăsa i aici ca să deschide i registrul

Apăsarea combina iei de taste Ctrl+O va conduce la acelaşi rezultat. Din bara de instrumente standard a aplica iei alege i butonul ; Cu ajutorul aplica iei Windows Explorer merge i în locul unde este stocat registrul pe care dori i să-l deschide i şi face i dublu clic stânga pe numele lui. Va apărea fereastra Microsoft Excel care va prezenta registrul deschis.

Deschiderea mai multor registre de calcul
În acelaşi timp se pot deschide mai multe registre de calcul. Numele lor vor apărea pe Bara de Start (Taskbar). Pentru a trece de la un registru la altul va trebui să face i clic pe numele lui în partea de jos a ecranului, sau să merge i în meniul Fereastră şi să-l selecta i din lista care apare. 5

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Crearea unui registru de calcul nou
Pentru a crea un registru de calcul nou ave i la dispozi ie următoarele posibilită i: Din meniul Fişier selecta i comanda Nou. Din fereastra care se va deschide selecta i op iunea registru de lucru şi apăsa i butonul OK.

Apăsarea combina iei de taste Ctrl+N conduce la acelaşi rezultat. Din bara de instrumente standard selecta i butonul care va deschide automat un registru de lucru nou. Dacă sunte i în fereastra Explorer pute i să face i un clic dreapta cu mouse-ul şi să alege i din meniu comanda New, Foaie de lucru Microsoft Excel. Se va crea un fişier cu extensia .xls pe care pute i să-l deschide i cu dublu clic pe el.

Salvarea unui registru de calcul
Pentru a salva un registru de calcul ave i următoare posibilită i: Din meniul Fişier alege i comanda Salvare. Dacă registrul nu a mai fost salvat anterior, pe ecran va apărea fereastra Salvare ca unde va trebui să stabili i un nume şi locul de salvare al registrului.
Aici stabili i locul de salvare

Aici stabili i numele registrului

Apăsarea combina iei de taste Ctrl+S duce la acelaşi rezultat. 6

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Din bara de instrumente standard selecta i butonul ;

Dacă a i salvat un registru şi, la un moment dat dori i să-i schimba i fie numele, fie locul de salvare sau tipul fişierului, va trebui să alege i comanda Salvare ca.

Salvarea registrelor de calcul sub alt nume sau în alt format
Implicit, tipul fişierelor create cu aplica ia Microsoft Excel este .xls. Dacă dori i să salva i un registru de calcul cu o altă extensie va trebui să-l deschide i şi să apela i comanda Salvare ca din meniul Fişier. În partea de jos a ferestrei ave i sec iunea Tip fişier care vă stabileşte tipul fişierului salvat: Registru de lucru Microsoft Excel (*.xls), Pagină web (*.htm, *.html), Şablon (*.xlt), Text (*.txt) etc.

Închiderea registrului
Pentru a închide un registru de lucru deschis pe ecran ave i mai multe variante: Din meniul Fişier apela i comanda Închidere;

Din col ul din dreapta sus al ecranului face i clic pe butonul de închidere corespunzător ferestrei registrului; La închiderea registrului va apărea o fereastră în care ve i fi întreba i dacă salva i sau nu modificările făcute în timpul sesiunii de lucru. Confirma i salvarea modificărilor cu clic pe butonul Da sau infirma i cu clic pe butonul Nu. Dacă dori i să anula i opera ia face i clic pe butonul Revocare.

Închiderea aplica iei
Dacă dori i să închide i aplica ia pute i să alege i una din următoarele variante: Din meniul Fişier alege i comanda Ieşire; Face i clic pe butonul de închidere din col ul din dreapta sus al ecranului. 7

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Func ia Ajutor
Dacă nu şti i să folosi i toate func iile programului, Excel vă pune la dispozi ie func ia Ajutor care vă poate ajuta în diferite situa ii. Pute i să o apela i dacă merge i în meniul Ajutor şi alege i comanda Ajutor pentru Microsoft Excel sau pute i să apăsa i tasta F1. Se va deschide o fereastră în care, în sec iunea Search pute i să scrie i cuvântul care defineşte no iunea pentru care căuta i informa ii. Prin apăsarea butonului List Topics, în partea din stânga a ferestrei vor fi afişate toate rezultatele referitoare la cuvântul scris. Dacă dori i să vede i con inutul unui rezultat, atunci pute i să-l deschide i cu dublu clic pe el sau prin apăsarea butonului Display după ce l-a i selectat. Acesta va fi vizualizat în partea din dreapta a ferestrei.

Aici scrie i cuvântul pentru care căuta i informa ii Aici este afişat con inutul unui rezultat Aici sunt afişate rezultatele găsite

Func ia de modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran
Pentru a face această modificare pute i să folosi i butonul Panoramare din bara de instrumente standard sau comanda Panoramare din meniul Vizualizare. Dacă folosi i butonul din bara de butoane, pute i să alege i una dintre valorile existente în lista derulantă sau pute i să introduce i o valoare de la tastatură după care apăsa i Enter. Dacă folosi i comanda din meniu, pute i să alege i una dintre valorile existente sau să introduce i o valoare în sec iunea Particularizare. Modificările care se vor vedea în cadrul paginii nu au nici un efect asupra datelor din foaie!

Modificarea barei de instrumente
Pentru a afişa sau a elimina de pe ecran anumite bare de instrumente trebuie să merge i în meniul Vizualizare şi să alege i comanda Bare de instrumente. Prin bifarea sau debifarea op iunilor prezente în listă ve i putea să afişa i sau să elimina i barele de instrumente de pe ecran. 8

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Modificarea op iunilor de bază ale aplica iei
Dacă merge i în meniul Instrumente şi apela i comanda Op iuni se va deschide o fereastră în care sunt afişate diferite op iuni implicite ale aplica iei Microsoft Excel. De aici ve i putea să modifica i numele utilizatorului, locul de salvare implicit a fişierelor, op iuni de vizualizare şi calcul, etc.

De aici modifica i numele utilizatorului

De aici modifica i locul de salvare a fişierelor

9

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 1. UTILIZAREA APLICA IEI EXCEL DESCHIDEREA APLICA
IEI

EXCEL

DESCHIDEREA UNUI REGISTRU DE CALCUL EXISTENT – FIŞIER, DESCHIDERE; DESCHIDEREA MAI MULTOR REGISTRE DE CALCUL - FIŞIER, DESCHIDERE; CREAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL NOU – FIŞIER, NOU; SALVAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL – FIŞIER, SALVARE; SALVAREA REGISTRELOR DE CALCUL SUB ALT NUME SAU ÎN ALT FORMAT – FIŞIER, SALVARE CA…; ÎNCHIDEREA REGISTRULUI – FIŞIER, ÎNCHIDERE; ÎNCHIDEREA APLICA FUNC FUNC
IA IEI

– FIŞIER, IEŞIRE;
PENTRU

AJUTOR – AJUTOR, AJUTOR PANORAMARE;

MICROSOFT EXCEL;

IA DE MODIFICARE A DIMENSIUNII DE VIZUALIZARE A PAGINII PE

ECRAN – VIZUALIZARE,

MODIFICAREA BAREI DE INSTRUMENTE – VIZUALIZARE, BARE INSTRUMENTE; MODIFICAREA OP OP IUNI;
IUNILOR DE BAZĂ ALE APLICA IEI

DE

– INSTRUMENTE,

10

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 2. Lucrul cu celule
Introducerea datelor, textului într-o celulă
Defini ie: O celulă în cadrul unei foi de calcul este formată la intersec ia dintre un rând şi o coloană. Foaia de lucru din cadrul unui registru de calcul este organizată sub forma unei grile cu rândurile marcate cu cifre, respectiv numere, iar coloanele marcate cu litere. Excel foloseşte o adresă sau o referin ă pentru a identifica o celulă. Această referin ă este formată din numele coloanei urmat de numele rândului care intersectează coloana respectivă. De exemplu, la intersec ia coloanei B cu rândul 6 se formează celula cu referin a B6. Pozi ionarea pe o anumită celulă se face printr-un clic cu butonul stâng al mouse-ului în locul respectiv, iar deplasarea dintr-o celulă în alta se face fie cu ajutorul săge ilor, fie cu mouse-ul. La un moment dat doar o singură celulă este considerată ca fiind celula activă şi o pute i recunoaşte după faptul că este încadrată de un chenar îngroşat. Atunci când selecta i o celulă, numele ei va apărea în caseta de nume, în col ul din stânga sus al ecranului, iar con inutul ei apare în bara de formule din dreapta.

În caseta de nume apare referin a celulei selectate Celula se află la intersec ia coloanei B cu rândul 6

În bara de formule se poate edita con inutul celulei Este selectată celula B6 devenind celula activă

În cadrul unei celule, datele se introduc de la tastatură. Editarea datelor introduse se poate face fie cu ajutorul barei de formule care permite efectuarea de modificări, fie prin dublu clic pe celula respectivă. Microsoft Excel vă permite completarea automată a unor serii de date. Pentru acest lucru va trebui să scrie i în două celule alăturate primele două valori din seria de date pe care dori i să o crea i. Apoi va trebui să selecta i cele două celule trecând peste ele cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat. După ce a i făcut selec ia ve i observa în col ul din dreapta jos al selec iei un punct negru. Plasa i cursorul mouse-ului în acel loc, iar când acesta se transformă într-o cruciuli ă de culoare neagră ine i apăsat butonul din stânga şi deplasa i peste rândul sau coloana de celule unde trebui să se genereze seria. Ve i observa că în celulele respective au apărut automat valorile următoare din serie. De exemplu: dacă dori i să genera i o serie cu datele de la 1 la 50, va trebui să introduce i în două celule alăturate primele două valori ale seriei: 1, 2. Apoi completa i automat până la valoarea dorită. Seria se poate genera şi cu altă diferen ă între două valori alăturate (pasul să fie 2 sau 5 sau altă valoare).
Primele două valori din serie Locul unde trebuie pozi ionat cursorul Aici apare ultima valoare din serie. Dacă dori i să completa i până la valoarea 50 va trebui să deplasa i până când în căsu ă o să apară valoarea 50.

O serie poate fi completată crescător sau descrescător. Pentru ordinea crescătoare deplasa i în jos sau la dreapta, pentru ordinea descrescătoare deplasa i în sus sau la stânga. Acelaşi mecanism de completare se poate aplica şi la formule, atunci când trebuie să face i acelaşi calcul pentru celule alăturate. În urma generării, valorile din formulă vor fi reactualizate pentru fiecare celulă în parte. 11

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Anularea şi refacerea comenzilor
Dacă a i făcut o anumită opera ie într-o foaie de lucru şi dori i să o anula i din anumite motive, pute i să merge i în meniul Editare şi să alege i din bara de instrumente de formatare. comanda Anulare sau să alege i butonul Astfel, ultima opera ie pe care a i efectuat-o va fi anulată. Nu pot fi anulate anumite opera ii, cum ar fi cea de salvare sau tipărire. De asemenea, dacă a i închis registrul de calcul nu ve i mai putea să anula i niciuna dintre opera iile efectuate anterior închiderii. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z are acelaşi efect. Opera ia complementară anulării este refacerea. Pentru a reface o comandă pute i să merge i în meniul Editare şi să alege i comanda Refacere sau să alege i butonul din bara de instrumente standard. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y are acelaşi efect.

Selectarea celulelor, coloanelor şi rândurilor
Selectarea unei celule: se poate realiza fie printr-un clic cu butonul stâng al mouse-ului pe ea, fie prin introducerea numelui ei în caseta de nume şi apăsarea tastei Enter. De exemplu, dacă în caseta de nume trece i referin a B16 şi apăsa i tasta Enter ve i observa că se va selecta celula B16. Dacă dori i să selecta i mai multe celule nealăturate, trebuie să face i clic pe fiecare celulă în parte inând tasta Ctrl apăsată.

Selectarea unui domeniu de celule: domeniul de celule reprezintă un grup de celule alăturate două câte două. Cea mai simplă modalitate de selectare a unui domeniu constă în folosirea mouse-ului. Cu butonul din stânga apăsat, porni i din col ul din stânga sus al domeniului şi deplasa i până când ajunge i în col ul din dreapta jos al domeniului. O altă modalitate constă în utilizarea casetei de nume. Scrie i în caseta de nume referin a către celula din col ul stânga sus al domeniului, urmată de semnul „:” (două puncte) şi referin a către celula din col ul dreapta jos al domeniului. De exemplu, domeniul de celule din imagine se poate defini prin nota ia A1:D4.

În caseta de nume scrie i referin ele din col urile domeniului şi apăsa i tasta Enter

Selectarea unui rând întreg: trebuie să face i clic pe eticheta de rând. De exemplu, pentru a selecta rândul 3 trebuie să face i clic pe eticheta 3.

12

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Selectarea unei colane: trebuie să face i clic pe eticheta de coloană. De exemplu, pentru a selecta toată coloana B va trebui să face i clic pe eticheta B. Selectarea împreună a unui rând şi a unei coloane: dacă dori i să selecta i împreună mai multe rânduri şi coloane va trebui să face i clic pe eticheta de rând şi eticheta de coloană inând tasta Ctrl apăsată.

Selectarea întregii foi de calcul: pentru acest lucru trebuie să face i clic cu butonul stâng al mouse-ului în căsu a aflată deasupra rândului 1 şi în stânga coloanei A
Trebuie să face i clic aici pentru a selecta întreaga foaie de lucru

Copierea şi mutarea textului şi a datelor
Datele dintr-o foaie de calcul se pot copia sau se pot muta în cadrul aceleiaşi foi de calcul sau chiar în foi de calcul diferite sau în registre diferite. Acest lucru este posibil datorită existen ei unei zone de memorie specială numită Clipboard în care se va stoca informa ia copiată sau decupată la un moment dat. De aici, ea poate fi preluată şi lipită în diverse locuri (aceeaşi foaie de calcul sau altă foaie sau alt registru de lucru). Copierea datelor: există mai multe metode prin care se poate realiza această opera ie. Este obligatoriu ca înainte de a începe opera ia de copiere să selecta i datele ce vor fi copiate. Metoda1: din meniul Editare alege i comanda Copiere. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele, iar din meniul Editare alege i comanda Lipire.

Metoda2: din bara de instrumente standard alege i butonul

pentru a copia.

Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele şi alege i butonul pentru a lipi. Metoda3: apăsa i simultan tastele Ctrl+C pentru a copia. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele şi apăsa i simultan tastele Ctrl+V pentru a lipi. Metoda4: face i clic dreapta cu mouse-ul pe datele selectate şi alege i comanda Copiere din meniul care apare. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele, face i clic dreapta cu mouse-ul şi alege i comanda Lipire. 13

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Mutarea datelor: există mai multe metode prin care se poate realiza această opera ie. Este obligatoriu ca înainte de a începe opera ia de mutare să selecta i datele respective. Metoda1: din meniul Editare alege i comanda Decupare. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele, iar din meniul Editare alege i comanda Lipire. Metoda2: din bara de instrumente de standard alege i butonul pentru a decupa.

Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele şi alege i butonul pentru a lipi. Metoda3: apăsa i simultan tastele Ctrl+X pentru a decupa. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele şi apăsa i simultan tastele Ctrl+V pentru a lipi. Metoda4: face i clic dreapta cu mouse-ul pe datele selectate şi alege i comanda Decupare din meniul care apare. Pozi iona i cursorul în locul unde dori i să lipi i datele, face i clic dreapta cu mouse-ul şi alege i comanda Lipire. Folosirea comenzii LIPIRE SPECIALĂ: această comandă vă oferă posibilitatea să stabili i cum anume vor fi lipite datele aflate în Clipboard.
În această casetă de dialog vă pute i stabili modul în care vor fi inserate datele copiate sau decupate

Ştergerea textului sau a datelor
Pentru a şterge informa ia dintr-o celulă sau un grup de celule, selecta i-le şi apăsa i tasta Delete. Dacă dori i să şterge i numai anumite caractere trebuie să selecta i celula, merge i în bara de formule unde apare con inutul ei şi folosi i tasta BackSpace pentru a şterge fiecare caracter în parte.

Găsire şi înlocuire
Găsirea unor date în foaia de calcul
La un moment dat, poate trebuie să găsi i unele date din foaia de calcul. Pentru a vă uşura căutarea, pute i să utiliza i func ia Găsire şi meniul Editare. Această comandă poate fi apelată şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+F. Se va deschide o fereastră în care pute i să seta i op iunile căutării.

14

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL În sec iunea De găsit trebuie să introduce i valoarea pe care o căuta i. Dacă în foia de calcul a i selectat o coloană sau un rând atunci căutarea se va face în acea zonă selectată, altfel căutarea se va face în toată foia de calcul. Apăsa i butonul Următorul găsit pentru a declanşa procesul de căutare. În cazul în care valoarea a fost identificată în foaie, atunci celula care o con ine va fi selectată, altfel ve i primi un mesaj prin care ve i fi anun at că acea valoare nu poate fi găsită.

Înlocuirea unor date în foia de calcul
În cazul în care sunte i nevoi i să înlocui i nişte date din foaia de calcul pute i să apela i comanda Înlocuire din meniul Editare. Aceeaşi comandă poate fi apelată şi cu ajutorul combina iei de taste Ctrl+H. Se va deschide o fereastră în care, în sec iunea De găsit va trebui să introduce i valoarea pe care vre i să o înlocui i, iar în sec iunea Înlocuire cu ve i scrie valoarea cu care ve i face înlocuirea.

După stabilirea celor două valori pute i să apăsa i butonul Înlocuire pentru a face înlocuirea pas cu pas sau pute i să apăsa i butonul Înlocuire peste tot pentru a înlocui toate valorile găsite cu noua valoare. La finalul procesului de înlocuire se va afişa o fereastră care vă va spune câte înlocuiri au fost făcute.

Sortarea datelor
Pentru a aranja datele din foia dumneavoastră într-o anumită ordine, crescătoare sau descrecătoare pute i să folosi i comanda Sortare din meniul Date. Înainte de apelarea comenzii trebuie să selecta i datele care trebuie sortate. Func ia Sortare va deschide o fereastră în care ve i putea să stabili i maxim trei criterii de sortare.
Aici stabili i ordinea de sortare: crescătoare sau descrescătoare

Aici stabili i câmpul după care se face sortarea Pute i să folosi i op iunile pentru introducerea celui de-al doilea criteriu de sortare

Apăsa i aici pentru a începe sortarea

15

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL O modalitate mai rapidă de sortare este cu ajutorul butoanelor existente pe bare de instrumente. Pentru a sorta datele, după ce a i selectat coloana sau rândul dorit, apăsa i butonul crescător şi butonul pentru a sorta descrescător. pentru a sorta

Moduri de lucru cu rânduri şi coloane
Pentru a introduce un rând nou într-o foaie de calcul pute i să apela i din meniul Inserare comanda Rânduri. Un rând nou va fi introdus deasupra rândului pe care îl ave i marcat în foaie. O altă posibilitate de inserare constă în efectuarea unui clic dreapta pe eticheta rândului deasupra căruia dori i să crea i un rând nou. Din meniul care apare alege i comanda Inserare. La fel se poate proceda şi în cazul inserării de coloane. Se selectează coloana în stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi. Din meniul Inserare se alege comanda Coloane. O coloană nouă va apărea la stânga celei selectate. Altfel, face i clic dreapta pe eticheta coloanei în stânga căreia dori i să insera i. Din meniul apărut alege i comanda Inserare. O coloană nouă va apărea la stânga celei selectate. Pentru a şterge rânduri sau coloane din foaia de calcul va trebui să selecta i iar din meniul Editare să alege i comanda Ştergere. Altfel, face i clic dreapta pe rândul sau coloana care trebuie ştearsă, iar din meniul care apare alege i comanda Ştergere. Pute i să şterge i numai anumite celule dacă le selecta i, iar din meniul Editare alege i comanda Ştergere… Apare o casetă în care va trebui să selecta i ce dori i să şterge i. Pute i să şterge i un rând întreg dacă bifa i butonul Rând întreg sau pute i să şterge i o coloană întreagă dacă bifa i butonul Coloană întreagă. Ştergerea se poate realiza cu deplasarea celulelor la stânga sau cu deplasarea celulelor râmase în sus. De aici realiza i ştergerea unui Aceeaşi fereastră se va deschide dacă face i un rând întreg sau clic dreapta pe grupul de celule care trebuie şterse, iar a unei coloane. din meniul care apare alege i comanda Ştergere. Pentru a modifica înăl imea unui rând sau lă imea unei coloane ave i la dispozi ie două metode: manuală şi automată. Metoda manuală: pentru modificarea înăl imii unui rând pune i cursorul pe linia de îmbinare dintre rândul pe care trebuie să-l modifica i şi cel de sub el. ine i apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi deplasa i în sus dacă trebuie să micşora i sau în jos dacă trebuie să mări i. 16

Introducerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru

Ştergerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru

Modificarea dimensiunii rândurilor şi a coloanelor

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Dacă face i dublu clic pe linia de îmbinare dintre cele două rânduri, atunci înăl imea rândului va fi modificată astfel încât să încadreze datele pe care le con ine. Pentru modificarea lă imii unei coloane plasa i cursorul pe linia de îmbinare dintre coloana care trebuie modificată şi cea din dreapta ei. Trage i spre stânga dacă trebuie micşorată sau spre dreapta dacă trebuie mărită, inând apăsat butonul stâng al mouse-ului. Dacă face i un dublu clic pe linia de îmbinare dintre cele două coloane, atunci lă imea coloanei se va modifica astfel încât să încadreze textul pe care îl con ine. Metoda automată: selecta i rândul pentru care trebuie să modifica i înăl imea. Din meniul Format alege i comanda Rând, Înăl ime. Se va deschide o fereastră în care ve i putea scrie o valoare pentru înăl imea rândului. Aceeaşi fereastră se va deschide şi dacă face i un clic dreapta pe rând, iar din meniu alege i comanda Înăl ime. Pentru modificarea lă imii unei coloane, selecta i coloana iar din meniul Format alege i comanda Coloana, Lă ime. Apare o casetă unde pute i scrie o dimensiune pentru lă imea coloanei. Aceeaşi fereastră se va deschide şi dacă face i un clic dreapta pe coloană, iar din meniu alege i comanda Lă ime. Dacă dori i să derula i foaia de calcul pe verticală sau pe orizontală şi, în acelaşi timp, să ave i tot timpul vizibile pe ecran anumite rânduri sau coloane de la început, pute i să apela i func ia de înghe are. Pentru acest lucru va trebui să selecta i rândul de sub rândurile pe care le înghe a i sau coloana din dreapta celor pe care le înghe a i apoi, din meniul Fereastră apela i comanda Înghe are panouri. Apari ia unor linii îngroşate pe orizontală sau pe verticală indică fixarea coloanelor sau a rândurilor. Pentru a reveni la forma ini ială a foii de calcul, din meniul Fereastră se va selecta comanda Anulare înghe are panouri.

Fixarea pe ecran a rândurilor şi coloanelor

17

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 2. LUCRUL CU CELULE INTRODUCEREA DATELOR, TEXTULUI ÎNTR-O CELULĂ ANULAREA ŞI REFACEREA COMENZILOR – EDITARE, ANULARE, REFACERE; SELECTAREA CELULELOR, COLOANELOR ŞI RÂNDURILOR COPIEREA ŞI MUTAREA TEXTULUI ŞI A DATELOR – EDITARE, COPIERE, DECUPARE, LIPIRE; ŞTERGEREA TEXTULUI SAU A DATELOR – TASTELE BACKSPACE, DELETE; GĂSIRE ŞI ÎNLOCUIRE – EDITARE, GĂSIRE, ÎNLOCUIRE; SORTAREA DATELOR – DATE, SORTARE; INTRODUCEREA RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR ÎN FOAIA DE LUCRU – INSERARE, RÂNDURI, COLOANE; ŞTERGEREA ŞTERGERE;
RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR ÎN FOAIA DE LUCRU –

EDITARE,

MODIFICAREA DIMENSIUNII RÂNDURILOR ŞI A COLOANELOR – FORMAT, RÂND – ÎNĂL IME, COLOANĂ – LĂ IME; FIXAREA PE ECRAN A RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR – FEREASTRĂ, ÎNGHE PANOURI.
ARE

18

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 3. Foile de calcul
Lucrul cu foile de calcul
Inserarea unei noi foi de calcul
La deschiderea unui registru nou de calcul ve i observa că acest con ine trei foi de calcul . Pentru a insera o nouă foaie pute i să merge i în meniul Inserare şi să alege i comanda Foaie de lucru. Se observă că lângă foile de calcul deja existente a apărut o altă foaie de calcul nouă. O altă metodă de inserare constă în execu ia unui clic dreapta pe eticheta unei foi de calcul, în partea de jos a ecranului. Din meniul care apare alege i comanda Inserare. Se va deschide o fereastră din care va trebui să alege i op iunea Foaie de lucru şi să apăsa i butonul OK.

Redenumirea unei foi de lucru
Pentru a redenumi o foaie de lucru face i un clic dreapta pe eticheta foii respective, în partea de jos a ecranului, iar din meniul deschis alege i comanda Redenumire. Se va activa caseta de nume a foii. Şterge i vechiul nume şi introduce i altul. După ce a i introdus numele trebuie să apăsa i tasta Enter sau să face i un clic în foie. Pentru a şterge foia de lucru pute i să merge i în meniul Editare şi să alege i comanda Ştergere foaie . O altă metodă: face i clic dreapta pe eticheta foii de calcul care trebuie ştearsă, iar din meniul deschis apela i comanda Ştergere. La apelarea comenzii se va deschide o fereastră în care trebuie să confirma i ştergerea cu butonul Ştergere sau anula i comanda cu butonul Revocare.

Ştergerea unei foi de lucru

19

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Mutarea sau copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul sau în alt registru
Pentru această opera ie trebuie să merge i în meniul Editare şi să apela i comanda . Sau, pute i să face i clic dreapta pe eticheta foii de calcul, în partea de jos a ecranului, iar din meniul care se deschide trebuie să apela i comanda Mutare sau copiere. Se va deschide o fereastră în care vă pute i face anumite setări:

Aici selecta i registrul de lucru în care se face copierea sau mutarea

Aici selecta i foia de calcul înaintea căreia se va face lipirea

Bifa i aici dacă dori i să copia i

Pute i să copia i sau să muta i o foaie şi cu ajutorul mouse-ului. Dacă face i clic pe eticheta foii pe care trebuie să o muta i, ine i apăsat butonul stâng şi deplasa i până în pozi ia în care dori i să lipi i, apoi elibera i butonul. Ve i observa că foaia a dispărut din pozi ia ini ială şi s-a fixat în noua pozi ie. Copierea cu ajutorul mouse-ului se face identic, numai că, atunci când deplasa i cu butonul stâng al mouse-ului apăsat, va trebui să ine i apăsată şi tasta Ctrl.

20

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 3. FOILE DE CALCUL INSERAREA UNEI NOI FOI DE CALCUL – INSERARE, FOAIE REDENUMIREA UNEI FOI DE LUCRU – CLIC DREAPTA REDENUMIRE; ŞTERGEREA UNEI FOI DE LUCRU - CLIC DREAPTA
PE PE DE

LUCRU;

ETICHETĂ,

ETICHETĂ, ŞTERGERE;

MUTAREA SAU COPIEREA UNEI FOI DE CALCUL ÎN ACELAŞI REGISTRU DE CALCUL SAU ÎN ALT REGISTRU - CLIC DREAPTA PE ETICHETĂ, MUTARE SAU COPIERE.

21

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 4. Formule şi func ii
Referin ele celulelor
O referin ă identifică o celulă sau un grup de celule şi îi specifică programului Excel unde să caute valorile sau datele pe care să le utilizeze în formule. Cu ajutorul referin elor pute i utiliza date care se află în diferite păr i ale foii de calcul sau în alte foii de calcul, chiar în alte registre de lucru. Defini ie: Referin ele la celulele din alte registre de calcul se numesc referin e externe. Defini ie: Referin ele la datele existente în alte aplica ii se numesc referin e îndepărtate. În Excel există mai multe tipuri de referin e folosite în declararea formulelor: Referin a de tipul A1: este referin a utilizată implicit de aplica ia Microsoft Excel şi cu ajutorul ei pute i referi toate cele 256 de coloane şi toate rândurile de la 1 la 65536 dintr-o foaie de calcul. Pentru a referi adresa celulei aflate la intersec ia coloanei D cu rândul 35 se poate folosi referin a D35. Pentru a vă referi la un domeniu de celule trebuie să specifica i celula din col ul din stânga sus urmată de semnul „:” şi referin a la celula din col ul din dreapta jos. De exemplu, expresia A3:D18 cuprinde toate celulele delimitate de A3 în stânga sus şi D18 în dreapta jos. Referin a de tipul R1C1: în acest tip de referin ă se indică pozi ia celulei folosind litera R urmată de numărul rândului şi pozi ia coloanei folosind litera C urmată de numărul coloanei. Exemple de referin e Pentru a vă referi la celula din coloana A rândul 10 va trebui să scrie i: Pentru a vă referi la un grup de celule din coloana A şi rândurile 10 până la 20 va trebui să scrie i: Pentru a vă referi la grupul de celule de pe rândul 15 şi coloanele B până la E va trebui să scrie i: Pentru a vă referi la toate celulele existente în rândul 5 va trebui să scrie i: Pentru a vă referi la toate celulele existente în rândurile 5 până la 10 va trebui să scrie i: Pentru a vă referi la toate celulele existente pe coloana H va trebui să scrie i: Tip A1 A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H Tip R1C1 R10C1 R10C1:R20C1 R15C2:R15C5 R5 R5:R10 C8

Schimbarea stilului de referin ă din A1 în R1C1 se realizează cu ajutorul comenzii Op iuni din meniul Instrumente. În fereastra deschisă merge i pe submeniul General şi bifa i op iunea Stil referin ă R1C1. Referin a relativă: presupunem că, la un moment dat, în celula B1 vre i să ave i datele din celula A1. Dacă acele date din A1 se modifică, atunci trebuie să se modifice şi con inutul celulei B1. Pentru a ob ine acest lucru va trebui să crea i în B1 o referin ă relativă către celula A1. Pentru asta, trebuie să scrie i în B1 semnul „=” urmat de referin a A1, apoi apăsa i tasta Enter. O să observa i că în B1 a apărut con inutul celulei A1. Dacă modifica i con inutul din A1 atunci se va modifica şi con inutul din B1. În plus, dacă ve i copia formula din B1 pe coloană în B2 atunci în B2 ve i avea formula =A2, dacă ve i copia pe rând în C1, atunci aici ve i avea formula =B1.
Aici copia i formula din B1. Ve i avea =A2 Aici copia i formula din B1. Ve i avea =B1

Aici ave i formula =A1

22

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Referin a absolută: defineşte celulele dintr-o pozi ie specificată şi nu se modifică automat atunci când se face copierea. Pentru a realiza acest lucru va trebui să pune i semnul $ în fa a rândului şi în fa a coloanei care trebuie să rămână constante. De exemplu, pentru a realiza o referin ă absolută către celula A1 va trebui să scrie i $A$1.
În B2 s-a creat o referin ă absolută către A2

Acelaşi lucru îl ob ine i şi dacă apăsa i tasta F4 după ce a i selectat celula căreia dori i să-i adăuga i o referin ă absolută. Referin a mixtă: în cadrul acesteia se păstrează constantă doar o parte din adresa celulei. De exemplu, pentru a păstra constantă doar coloana A, nu şi rândul, va trebui să scrie i =$A1. Dacă ve i copia formula în altă celulă, atunci coloana va rămâne constantă dar se va modifica rândul. Pentru a păstra constant doar rândul va trebui să scrie i =A$1. Atunci, la opera ia de copiere se va modifica numele coloanei dar rândul va rămâne constant. Referin a cu ajutorul numelor sau etichetelor: pentru a nu vă referi la o celulă prin intermediul adresei, pute i realiza referirea celulei respective cu ajutorul numelui său. Pentru a atribui un nume unei celule va trebui să apela i func ia Definire din comanda Nume pe care o găsi i în meniul Inserare. Se va deschide o fereastră în care ve i putea să defini i numele celulei.

Aici scrie i numele pe care îl atribui i celulei Apăsa i aici pentru a crea numele

O altă modalitate mai simplă de a acorda un nume unei celule se realizează prin tastarea numelui dorit în caseta de nume şi apoi apăsarea tastei Enter. După ce a i creat o referin ă prin nume, de fiecare dată când ve i selecta celula respectivă în caseta de nume va apărea denumirea asociată celulei.

Formule aritmetice
Crearea formulelor de calcul folosind operatori aritmetici şi referiri către alte celule
Formulele de calcul se realizează cu ajutorul operatorilor aritmetici cunoscu i (adunarea +, scăderea -, înmul irea *, împăr irea /). Ordinea de execu ie a opera iilor este cea matematică, pe primul nivel fiind înmul irea şi împăr irea, urmează pe nivelul următor adunarea şi scăderea. Această ordine poate fi schimbată prin folosirea parantezelor rotunde (). Pentru a introduce o formulă va trebui să selecta i celula respectivă şi să introduce i semnul „=” urmat de formula pe care o crea i. De exemplu, pentru a calcula în C1 suma dintre A1 şi B1 se va scrie în C1 semnul = urmat de cele două celule despăr ite de semnul +. 23

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL În locul referin elor celulelor se pot folosi valorile efective aflate în celule. De asemenea, selectarea celulelor care fac parte din formulă se poate face fie prin precizarea referin elor sau a valorilor, fie prin selec ie cu mouse-ul.
Se observă că în timp ce se editează formula, ea va apărea şi în bara de formule

O formulă definită anterior poate fi aplicată şi altor celule folosind una dintre următoarele metode: Prin facilitatea de autoumplere: Se selectează celula care con ine formula; Se pune cursorul pe col ul din dreapta jos; cursorul se modifică într-o cruciuli ă neagră; Se trage mouse-ul peste grupul de celule unde trebuie copiată formula inându-se apăsat butonul din stânga.

Folosind func iile Copiere – Lipire: Se selectează celula din care trebuie copiată formula; Se apelează printr-una dintre modalită ile cunoscute comanda Copiere; Se selectează celula sau celulele unde trebuie lipită formula; Se apelează comanda Lipire.

Recunoaşterea erorilor standard asociate formulelor
Atunci când construi i o formulă este posibil să greşi i, iar în locul rezultatului aşteptat să apară o eroare. Cele mai des întâlnite erori sunt: #NULL!, #DIV/0!, #VALUE!, #REF!, #NAME?, #NUM!, #N/A! În continuare sunt descrise motivele care duc la apari ia acestor erori. Explica ie Nume eroare Apare atunci când se specifică o intersec ie a două suprafe e care nu se #NULL! intersectează. Operatorul intersec ie este un spa iu între referin e. Apare atunci când un număr este împăr it la zero (0). #DIV/0! Apare atunci când este utilizat tipul greşit de argument sau de operand. #VALUE! Apare atunci când o referin ă la celulă nu este corectă. #REF! Apare atunci când Microsoft Excel nu recunoaşte text într-o formulă. #NAME? Apare când sunt valori numerice incorecte într-o formulă sau func ie. #NUM! Apare atunci când o valoare nu este disponibilă la o func ie sau formulă. #N/A!

Lucrul cu func ii
Scrierea formulelor de calcul utilizând func iile sumă, medie, minim, maxim, func ia de numărare
Aplica ia Microsoft Excel pune la dispozi ia utilizatorului diverse func ii predefinite care pot fi împăr ite în mai multe categorii: func ii de dată şi oră, financiare, logice, matematice, statistice etc. Pentru a introduce o func ie pute i să apela i comanda Func ie din meniul Inserare sau pute i să face i clic pe butonul din bara de formule. 24

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Se va deschide fereastra Inserare func ie din care vă pute i alege categoria de func ii dorite şi pute i să selecta i func ia pe care trebuie să o utiliza i. De exemplu, dacă trebuie să calcula i o sumă va trebui să merge i în categoria Mat&Trig şi să alege i func ia SUM. Pentru a calcula media aritmetică, din categoria Statistice alege i func ia AVERAGE. Func ia MAX va afişa valoarea maximă dintr-un domeniu de celule, func ia MIN afişează valoarea minimă din domeniu, iar func ia COUNT numără celulele dintr-un domeniu de celule ce con in valori numerice. În categoria Cele mai recent utilizate ve i găsi func iile care au fost ultima Din meniul derulant dată folosite. alege i categoria Pentru a calcula în care vă interesează celula C1 suma celulelor A1, B1, va trebui să selecta i C1 şi să apela i func ia SUM din De aici selecta i categoria Mat&Trig. La func ia care vă apelare se va deschide o trebuie fereastră în care va trebui să stabili i parametrii func iei.

Aici trebuie să apară domeniul de celule care se însumează

Apăsa i OK când a i terminat de introdus seriile

Aici apare valoarea calculată de func ie

O modalitate mai rapidă de calculare a sumei unei serii este existent în bara de instrumente standard. cu ajutorul butonului Astfel, se selectează celula unde se doreşte să se afişeze rezultatul . Excel va înconjura cu un chenar sumei şi se apasă butonul punctat domeniul de celule ce se presupune că va fi însumat. Dacă selec ia realizată de program este corectă, trebui să apăsa i tasta Enter. Dacă selec ia nu este cea corectă, atunci se selectează celulele care trebuie însumate şi apoi se apasă tasta Enter. Pentru a calcula valoarea medie, valoarea maximă, minimă sau pentru a număra termenii unei serii, trebuie să se selecteze func ia potrivită pentru fiecare opera ie în parte şi să se specifice domeniul de celule pe care se aplică func ia respectivă. Astfel, pentru a calcula: Valoarea medie a unei zone de celule se apelează func ia AVERAGE; Valoarea minimă a unei zone de celule se apelează func ia MIN; Valoarea maximă a unei zone de celule se apelează func ia MAX; Numărul termenilor unei serii se apelează func ia COUNT. 25

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Pentru a afla anumite rezultate pute i să folosi i şi bara de stare aflată în partea de jos a aplica iei. În dreapta ei se află o zonă numită „Autocalculate” (calcul automat) unde este afişată în mod predefinit, suma valorilor selectate. Astfel, dacă dori i să vede i suma valorilor dintr-o zonă de date, le selecta i iar în bara de stare va fi fişată acea valoare. Dacă dori i să vede i valoare maximă a zonei selectate, face i clic dreapta în zona de calcul automat şi alege i MAX.

Construirea formulelor utilizând func ia IF
Există multe situa ii în care ave i de ales între două posibilită i. Pentru acest lucru pute i să folosi i func ia condi ională IF. Aceasta returnează False dacă nu a fost îndeplinită condi ia logică din enun sau va returna True dacă acea condi ie a fost îndeplinită. Func ia IF se găseşte în categoria func iilor Logice. Sintaxa ei este: IF(logical_test;value_if_true;value_if_false) Prima dată se va evalua condi ia dată de logical_test. Dacă rezultatul evaluării este True atunci se va executa instruc iunea dată de value_if_true, altfel se va executa instruc iunea dată de value_if_false. De exemplu, se consideră următorul enun : „Dacă în celula B1 este o valoare mai mare decât 100, atunci afişa i în B4 suma valorilor de la B1 la B3, altfel afişa i în B4 media aritmetică a valorilor de la B1 la B3.” Pentru rezolvare va trebui să merge i în celula B4 şi să apela i func ia IF.
În sec iunea logical_test se construieşte testul logic conform enun ului În sec iunea value_if_true se scrie valoarea returnată în cazul condi iei îndeplinite În sec iunea value_if_false se scrie valoarea returnată în cazul condi iei neîndeplinite Aici vede i rezultatul returnat de func ie

26

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 4. FORMULE ŞI FUNC II REFERIN
ELE CELULELOR

FORMULE ARITMETICE CREAREA FORMULELOR DE CALCUL FOLOSIND OPERATORI
ARITMETICI ŞI REFERIRI CĂTRE ALTE CELULE

RECUNOAŞTEREA ERORILOR STANDARD ASOCIATE FORMULELOR LUCRUL CU FUNC
II – INSERARE,

FUNC

IE;

SCRIEREA FORMULELOR DE CALCUL UTILIZÂND FUNC IILE SUMĂ, MEDIE, MINIM, MAXIM, FUNC IA DE NUMĂRARE – SUM(), AVERAGE(), MIN(), MAX(), COUNT(); CONSTRUIREA FORMULELOR UTILIZÂND FUNC
IA

IF – IF().

27

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 5. Formatare
Formatarea numerelor/datelor
Formatarea celulelor pentru a afişa diferite formate
Pentru a aplica un anumit format pe o celulă sau pe un grup de celule, trebuie să selecta i zona respectivă iar din meniul Format alege i comanda Celule. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+1 sau clic dreapta pe grupul de celule selectat şi alegerea comenzii va conduce la acelaşi rezultat. Se va deschide o fereastră de unde pute i să alege i formatul de date dorit.

Din câmpul Categorie alege i formatul dorit pentru celulă

Aici pute i să seta i numărul de cifre care se vor afişa după virgulă Bifa i aici ca să folosi i virgula ca separator pentru mii Alege i forma de prezentare a numerelor negative

Aici sunt oferite explica ii pentru fiecare op iune în parte

Cu ajutorul op iunilor din câmpul Categorie pot fi formatate numere, valori monetare, date calendaristice etc.

Formatarea privind alinierea textului
Pentru a selecta diferite op iuni legate de alinierea textului din cadrul unui grup de celule va trebui să selecta i zona respectivă şi să apela i comanda Celule din meniul Format. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+1 sau clic dreapta pe va conduce la acelaşi rezultat. grupul de celule selectat şi alegerea comenzii Din fereastra Formatare celule merge i pe submeniul Aliniere. Op iunile pe care le găsi i aici vă vor permite să face i următoarele opera ii: Să alinia i textul pe orizontală; Să alinia i textul pe verticală; Să încadra i textul la dimensiunea unei celule prin modificarea înăl imii rândului; Să încadra i textul la dimensiunea unei celule prin reducerea textului; Să îmbina i două sau mai multe celule; Să stabili i direc ia de introducere a textului într-o celulă; Să modifica i orientarea textului cu un anumit unghi. Pentru îmbinarea celulelor şi alinierea textului se poate utiliza butonul standard. 28 din bara de instrumente

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Aici schimba i alinierea textului pe orizontală Aici schimba i alinierea textului pe verticală Bifa i aici pentru a distribui textul la spa iul rezervat celulei, păstrând lă imea coloanei şi modificând înăl imea rândului Bifa i aici pentru a potrivi textul la dimensiunea celulei prin reducerea acestuia. Dimensiunea fontului nu se va modifica Bifa i aici pentru a îmbina două sau mai multe celule Aici stabili i direc ia de introducere a textului într-o celulă Aici pute i să modifica i orientarea textului cu un anumit unghi

Formatarea textului
Pentru a face modificări asupra fontului, culorii, dimensiunii textului trebuie să merge i în fereastra Formatare celule pe submeniul Font.
Aici modifica i dimensiunea fontului

Aici modifica i tipul fontului

Aici modifica i stilul fontului Aici modifica i tipul de subliniere Aici aplica i efecte speciale

Aici modifica i culoarea fontului

Pentru a formata pute i să folosi i şi butoanele din bara de butoane de formatare: ; pentru modificarea fontului folosi i sec iunea pentru modificarea dimensiunii folosi i butonul ; pentru aplicarea stilului aldin (îngroşat - bold) folosi i butonul ; pentru aplicarea stilului cursiv (înclinat - italic) folosi i butonul ; pentru subliniere cu o linie folosi i butonul ; pentru subliniere cu două linii folosi i butonul ; pentru modificarea culorii textului folosi i butonul ; pentru modificarea culorii de umplere a unei celule folosi i butonul .

29

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Copierea formatului unei celule
Dacă dori i să aplica i formatările dintr-o celulă la altă celulă sau la un grup de celule trebuie să respecta i următorii paşi: Selecta i celula de la care vre i să copia i formatul; (descriptorul de formate); Din bara de instrumente standard selecta i butonul Selecta i grupul de celule la care trebuie să aplica i formatul copiat anterior. Dacă dori i să aplica i un format la mai multe celule nealăturate va trebui să face i dublu clic stânga pe butonul , iar apoi un clic stânga pe fiecare celulă căreia îi aplica i formatul copiat. Dacă trebuie să aplica i lă imea unei coloane la altă coloană, selecta i coloana „model”, face i clic stânga pe butonul , iar apoi face i clic stânga pe coloana la care aplica i formatul.

Adăugarea bordurilor unei celule
Modalitatea clasică de adăugare a bordurilor unei celule este prin intermediul meniului Bordură din fereastra Formatare celule.

De aici selecta i stilul de linie pe care îl vre i să-l aplica i

Apăsa i butoanele dorite pentru a adăuga bordura celulei respective

De aici selecta i culoarea liniei de contur

O altă modalitate mai rapidă de aplicare a bordurilor este cu ajutorul butonului Borduri cu instrumente de formatare.

din bara

30

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 5. FORMATARE FORMATAREA NUMERELOR/DATELOR FORMATAREA CELULELOR PENTRU A AFIŞA DIFERITE FORMATE – FORMAT, CELULE; FORMATAREA PRIVIND ALINIEREA TEXTULUI – FORMAT, CELULE, ALINIERE; FORMATAREA TEXTULUI – FORMAT, CELULE, FONT; COPIEREA FORMATULUI UNEI CELULE ADĂUGAREA BORDURILOR UNEI CELULE – FORMAT, CELULE, BORDURĂ.

31

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 6. Grafice
Utilizarea graficelor şi a diagramelor
Crearea graficelor de diferite tipuri
Aplica ia Microsoft Excel oferă posibilitatea reprezentării datelor cu ajutorul graficelor şi diagramelor. Pentru a crea un grafic trebuie să selecta i datele care stau la baza graficului, apoi să merge i în meniul Inserare şi să alege i comanda Diagramă sau să merge i în bara de butoane standard şi să selecta i butonul Expert Diagramă . La apelarea comenzii se va deschide fereastra Expert Diagramă care vă va conduce pas cu pas prin procesul de creare a unui grafic: Pasul1: Din sec iunea Tip de diagramă trebuie să alege i tipul de grafic pe care dori i să-l crea i. Din sec iunea Subtip de diagramă trebuie să alege i unul dintre subtipurile corespunzătoare categoriei selectate în stânga. După ce ai selectat op iunile necesare pute i să trece i la pasul următor prin apăsarea butonului Următorul.

De aici alege i tipul de grafic pe care dori i să-l crea i

De aici alege i subtipul dorit Apăsa i acest buton pentru a trece la pasul următor

Pasul2: În cazul în care nu a i selectat zona de date pentru care se construieşte graficul, stabili i acest lucru la pasul 2, în sec iunea Zonă de date. Bifa i butoanele Rânduri sau Coloane pentru a vedea cum arată graficul construit în func ie de datele de pe rândurile sau coloanele seriei de date selectate. Trecerea la pasul următor se va face cu butonul Următorul.
Aici stabili i zona de date pentru care se construieşte graficul Bifa i unul dintre aceste butoane pentru a vedea cum se modifică graficul Apăsa i aici pentru a trece la pasul următor

32

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Pasul3: Acum ave i posibilitatea să stabili i particularită ile graficului dumneavoastră: titlul graficului, legenda graficului, etichetele de date, tabelul de date. Pute i să trece i la ultimul pas al expertului cu ajutorul butonului Următorul.

Aici pute i să scrie i un titlu pentru graficul dumneavoastră

Apăsa i aici pentru a trece la pasul următor

Pasul4: Este ultimul pas al expertului. Aici trebuie să stabili i modalitatea de plasare a diagramei: cu o foaie nouă în cadrul registrului în care lucra i sau ca obiect în foaia de calcul care con ine datele pe baza cărora s-a construit graficul. Crearea graficului se va încheia prin apăsarea butonului Terminare.

După ce a i executat paşii necesari, în foia de calcul va apărea graficul creat conform specifica iilor dumneavoastră. Acesta va putea fi pozi ionat cu ajutorul mouse-ului în locul dorit de dumneavoastră în cadrul foii de calcul sau în afara ei.
1200 1000 800 Serie1 600 400 200 0 Avioane Masini Motociclete Biciclete Serie2 Serie3

Adăugarea, ştergerea titlului şi a etichetelor unui grafic
După ce a i construit un grafic, pute i să modifica i anumite lucruri legate de el. Pentru a adăuga un titlu sau pentru a-l şterge, în cazul în care există, va trebui să selecta i graficul cu un clic pe el, iar din meniul Diagramă să alege i comanda Op iuni diagramă. Se va deschide fereastra Op iuni diagramă unde pute i să face i modificările necesare. 33

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Din submeniul Titluri, în sec iunea Titlu diagramă pute i să scrie i un titlu pentru graficul dumneavoastră. Pentru modificarea pozi iei legendei în cadrul graficului va trebui să merge i pe submeniul Legendă şi să bifa i una dintre op iunile prezentate.

Pentru stabilirea informa iilor care vor apărea pe etichetele de date trebuie să merge i în submeniul Etichete de date şi să bifa i op iunile dorite.

Modificarea culorii de umplere a unui grafic
Pute i să modifica i culoarea de umplere a graficului. Pentru acest lucru trebuie să selecta i graficul şi să alege i una dintre următoarele metode: Din meniul Format alege i comanda Suprafa ă selectată a diagramei; Apăsa i combina ia de taste Ctrl+1; Clic dreapta pe suprafa a graficului, iar din meniu alege i comanda ; Din bara de butoane de formatare alege i butonul ; face i clic pe săgeata din dreapta şi pute i să alege i o culoare prezentată în paleta de culori. La apelarea comenzii prin una dintre metodele de mai sus se va deschide o fereastră din care vă pute i alege culoarea cu care dori i să colora i suprafa a diagramei.

Aici pute i alege i diferite op iuni legate de chenarul graficului

De aici alege i culoarea de umplere

Aici pute i să selecta i diferite efecte de umplere

Modificarea tipului graficului
Dacă dori i să modifica i tipul graficului, trebuie să-l selecta i, iar din meniul Diagramă alege i comanda Tip de diagramă. Altfel, face i clic dreapta pe suprafa a diagramei, iar din meniul care apare alege i comanda Tip de diagramă. 34

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Se va deschide o fereastră din care pute i să selecta i un alt tip şi un subtip corespunzător pentru graficul dumneavoastră. Prin apăsarea butonului OK din fereastră, tipul ini ial al graficului se va modifica în tipul de grafic pe care l-a i selectat.
De aici alege i tipul de grafic pe care dori i să-l aplica i graficului deja existent

De aici alege i subtipul de grafic corespunzător categorie selectate în stânga

Avioane Masini Motociclete Biciclete

Modificarea culorii seriilor de date
Dacă dori i să modifica i culoarea seriilor de date atunci va trebui să selecta i seria de date care vă interesează. Acest lucru se realizează printr-un clic pe seria de date, apoi încă un clic pe seria pentru care dori i să modifica i culoarea. Ve i observa că acesta va fi încadrată de mai multe puncte de control. Apoi merge i în meniul Format şi alege i comanda sau face i un clic dreapta pe seria selectată şi alege i comanda Formatare puncte de date. Apăsarea combina iei de taste Ctrl+1 conduce la acelaşi rezultat. Se va deschide o fereastră din care vă pute i alege culoarea cu care dori i să umple i seria respectivă.

Copierea, mutarea graficului în aceeaşi foaie de calcul sau între foi de calcul diferite
Pentru a copia un grafic, va trebui să-l selecta i şi să apela i comanda de copiere prin una dintre următoarele metode: Din meniul Editare alege i comanda Copiere ; Selectarea combina iei de taste Ctrl+C conduce la copierea obiectului selectat; Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alege i comanda Copiere; Din bara de instrumente standard alege i butonul ; După ce a i copiat, trebuie să merge i în locul în care vre i să lipi i (aceeaşi foaie de calcul sau altă foaie de calcul pe care trebuie să o deschide i) şi să alege i comanda de lipire prin una dintre următoarele metode: Din meniul Editare alege i comanda Lipire ; Selectarea combina iei de taste Ctrl+V conduce la lipirea obiectului selectat; Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alege i comanda Lipire; 35

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Din bara de instrumente standard alege i butonul . Dacă dori i să muta i graficul în cadrul aceleiaşi foi de calcul sau într-o altă foaie de calcul, procedeul este asemănător cu copierea, cu excep ia faptului că în locul comenzii de copiere se apelează comanda de decupare, astfel: Din meniul Editare alege i comanda Decupare ; Selectarea combina iei de taste Ctrl+X conduce la decuparea obiectului selectat; Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alege i comanda Decupare; Din bara de instrumente standard alege i butonul ; După ce a i decupat va trebui să merge i să lipi i în locul dorit cu ajutorul comenzii de lipire. Dacă dori i să modifica i dimensiunile unui grafic va trebui să-l selecta i şi să folosi i butoanele de control apărute în jurul lui. Vă pozi iona i cu mouse-ul pe aceste butoane, ine i apăsat butonul din stânga şi deplasa i în sus, jos, la stânga, la dreapta sau pe diagonală pentru modificarea dimensiunilor graficului. Pentru a şterge graficul, trebuie să-l selecta i şi pute i să apăsa i tasta Delete. Pentru a deplasa graficul trebuie să vă pozi iona i pe el, iar când ob ine i cursorul sub forma unei cruciuli e formate din săge i apăsa i butonul stâng al mouse-ului şi deplasa i în direc ia dorită.

Redimensionarea, ştergerea şi deplasare graficelor

36

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 6. GRAFICE UTILIZAREA GRAFICELOR ŞI A DIAGRAMELOR CREAREA GRAFICELOR DE DIFERITE TIPURI – INSERARE, DIAGRAMĂ; ADĂUGAREA, ŞTERGEREA TITLULUI ŞI A ETICHETELOR UNUI GRAFIC – DIAGRAMĂ, OP IUNI DIAGRAMĂ; MODIFICAREA CULORII DE UMPLERE A UNUI GRAFIC – FORMAT, SUPRAFA Ă SELECTATĂ A DIAGRAMEI; MODIFICAREA TIPULUI GRAFICULUI – DIAGRAMĂ, TIP DIAGRAMĂ;
DE

MODIFICAREA CULORII SERIILOR DE DATE – FORMAT, SERIE DATE SELECTATĂ;

DE

COPIEREA, MUTAREA GRAFICULUI ÎN ACEEAŞI FOAIE DE CALCUL SAU ÎNTRE FOI DE CALCUL DIFERITE – EDITARE, COPIERE, DECUPARE, LIPIRE; REDIMENSIONAREA, ŞTERGEREA ŞI DEPLASARE GRAFICELOR – BUTOANE DE CONTROL, TASTA DELETE.

37

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lec ia 7. Imprimarea foilor de calcul
Setarea paginii
Înainte de a trimite la imprimantă foaia de calcul pute i să face i anumite setări asupra ei. Aceste din meniul Fişier. setări sunt posibile datorită comenzii Ini ializare pagină Pentru a schimba orientarea paginii sau dimensiunea foii de calcul va trebui să merge i în submeniul Pagină aflat în fereastra care se deschide la apelarea comenzii Ini ializare pagină. În acest submeniul ave i următoarele op iuni pe care le pute i utiliza: Orientare – tip Portrait (pagina va fi orientată pe verticală), tip Vedere (pagina va fi orientată pe orizontală; Scalare – se foloseşte pentru încadrarea con inutului foii de calcul în dimensiunile unei coli de hârtie. Va trebui să micşora i procentul din sec iunea Ajustare sau în sec iunea Potrivire va trebui să ave i numărul de pagini pe care dori i să distribui i con inutul foii de calcul. Dimensiune hârtie – pute i să modifica i dimensiunea foii de calcul (Letter, A4 etc.).

Schimbarea orientării şi dimensiunii foii de calcul

De aici modifica i orientarea paginii

De aici modifica i dimensiunea foii de calcul

Modificarea dimensiunilor marginilor paginii
Pentru a schimba marginile foii de calcul trebuie să merge i în submeniul Margini din fereastra Ini ializare pagină. Ave i posibilitatea să schimba i marginile din stânga, dreapta, sus, jos ale foii de calcul, precum şi centrarea datelor în pagină, pe orizontală şi pe verticală.

De aici modifica i centrarea datelor în pagină

38

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Dacă merge i în submeniul Antet/Subsol din cadrul comenzii Ini ializare pagină ve i putea să stabili i un antet şi un subsol pentru foaia dumneavoastră de calcul. Pentru a crea un antet trebuie să merge i pe butonul Antet particularizat. Se va deschide o fereastră în care ve i putea defini un antet folosind cele trei sec iuni corespunzătoare: • sec iunea din stânga pentru definirea păr ii din stânga a antetului; • sec iunea din centru pentru definirea păr ii centrale a antetului; • sec iunea din dreapta pentru definirea păr ii din dreapta a antetului.

Stabilirea antetului şi subsolului

Pentru a crea un subsol se va merge pe butonul Subsol particularizat. Se va deschide aceeaşi fereastră ca în cazul antetului.

În cadrul ferestrelor corespunzătoare antetului particularizat şi subsolului particularizat dispune i de o bară de butoane care vă va ajuta să introduce i anumite elemente atunci când construi i un antet şi un subsol. ; Formatarea textului din antet şi subsol se face cu ajutorul butonului Introducerea numărului de pagină se face cu ajutorul butonului ; Introducerea numărului total de pagini din cadrul foii de calcul se face cu butonul ; Introducerea datei curente se face cu butonul ; Introducerea orei o realiza i cu butonul ; Scrierea locului de salvare al fişierului se face cu butonul ; Numele registrului din care face parte foaia de calcul se inserează cu butonul ; Numele foii de calcul se inserează cu butonul ; O imagine pute i să o insera i cu butonul ; Formatarea imaginii inserate în antet sau subsol pute i să o face i cu butonul .

39

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL Dacă merge i în submeniul Foaie din fereastra Ini ializare pagină ve i avea posibilitatea să face i câteva setări speciale asupra foii de calcul: Pute i să stabili i zona de date care trebuie tipărită în sec iunea Zona de imprimat; Pute i să selecta i rânduri care să se repete la începutul fiecărei foi de hârtie prin clic în sec iunea Imprimare titluri, Rânduri de repetat la început şi selectarea rândului care trebuie repetat; Pute i să selecta i coloane care să se repete pe fiecare foaie de hârtie prin clic în sec iunea Imprimare titluri, Rânduri de repetat la început şi selectarea coloanei care trebuie să se repete; Dacă dori i să se imprime şi liniile de grilă atunci bifa i butonul Linii de grilă; Butonul Titluri rânduri şi coloane va tipări etichetele de rânduri şi coloane; Butonul Alb-negru va tipări numai alb-negru.

Alte formatări asupra foii de calcul

Aici stabili i zona de date care se tipăreşte

Aici stabili i rândurile care se repetă Aici stabili i coloanele care se repetă Bifa i aici pentru a tipări etichetele de rânduri şi coloane

Bifa i aici pentru a tipări liniile de grilă

Vizualizarea înaintea imprimării
Pentru a vedea cum arată pagina înaintea trimiterii la imprimantă pute i să alege i din meniul sau din bara de instrumente Fişier comanda Examinare înaintea imprimării standard pute i să alege i butonul tipărită la imprimantă. . Pe ecran va apărea foaia de calcul exact în forma în care va fi

Imprimarea foii de calcul
Pentru a trimite la imprimantă con inutul unei foi de calcul va trebui să merge i în meniul Fişier şi să alege i comanda Imprimare . Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+P va conduce la acelaşi rezultat. La apelarea comenzii se va deschide fereastra Imprimare. În cadrul acestei ferestre se pot face câteva setări: Se poate stabili zona de date care se va imprima din cadrul sec iunii Zonă de imprimat: dacă se tipăresc toate paginile trebuie bifat butonul Toate, dacă se tipăresc doar anumite pagini trebuie bifat butonul Pagini, iar în sec iunea De la … la va trebui să specifica i domeniul de pagini care se tipăreşte; 40

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL În sec iunea De imprimat pute i să imprima i doar o anumită zonă de date selectate anterior cu ajutorul butonului Selec ie, sau pute i să imprima i numai foaia de calcul activă sau se poate imprima tot registrul de lucru cu ajutorul butonului Tot registrul de lucru; Pute i să stabili i numărul de copii care se vor tipări în sec iunea Copii, Număr de copii.
Aici stabili i numele imprimantei la care se face tipărirea

Bifa i aici pentru a face tipărirea în fişier Aici stabili i zona de date pe care o tipări i Aici stabili i datele pe care trebuie să le imprima i Aici stabili i numărul de copii

Dacă dori i să face i imprimarea într-un fişier cu extensia .prn va trebui să selecta i butonul Imprimare în fişier. După apăsarea butonului OK se va deschide o fereastră în care va trebui să denumi i fişierul în care se va face imprimarea;

O altă metodă prin care pute i să stabili i o anumită zonă de date pe care să o imprima i constă în apelarea comenzii Zona de imprimat, Stabilire zonă de imprimat din meniul Fişier. Înainte de apelarea comenzii va trebui să selecta i zona de date pe care o tipări i. Apela i comanda de stabilire a zonei de imprimat, apoi pute i să apela i comanda Imprimare pentru a tipări zona selectată.

Pentru a tipări direct la imprimantă, fără a mai deschide fereastra Imprimare, pute i să alege i butonul din bara de instrumente de formatare. Datele din foaia de calcul vor fi trimise la imprimantă folosind op iunile implicite.

41

Pachetul de aplica ii Microsoft Office Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT LEC IA 7. IMPRIMAREA FOILOR DE CALCUL SETAREA PAGINII SCHIMBAREA ORIENTĂRII ŞI DIMENSIUNII FOII DE CALCUL – FIŞIER, INI IALIZARE PAGINĂ, PAGINĂ; MODIFICAREA DIMENSIUNILOR MARGINILOR PAGINII - FIŞIER, INI IALIZARE PAGINĂ, MARGINI; STABILIREA ANTETULUI ŞI SUBSOLULUI - FIŞIER, INI PAGINĂ, ANTET/SUBSOL; ALTE FORMATĂRI ASUPRA FOII DE CALCUL - FIŞIER, INI IALIZARE PAGINĂ, FOAIE; VIZUALIZAREA ÎNAINTEA IMPRIMĂRII – FIŞIER, EXAMINARE ÎNAINTEA IMPRIMĂRII; IMPRIMAREA FOII DE CALCUL – FIŞIER, IMPRIMARE.
IALIZARE

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful