1

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Chương 6
TS Trần Thị Mỹ Diệu
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG
XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Cố định hóa rắn
Tháng 09 năm2011
Thanh phan, Iính rhaI 6Tß
Tong Iuong 6Tß ran xu Iy
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
Yếu tố cần xem xét
Tong Iuong 6Tß ran xu Iy
kha nang Ihu hoI san pham & nang Iuong
Yau rau bao va moI Truong
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
0n û}nh 6Thh dong nghïa voI vIar ro d}nh 6Thh
vao moI rhaI phu gIa nham
6 I IhI Ií h h I I I h I Ih I
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG
6aI IhIan rar Iính rhaI vaI Iy rua rhaI IhaI
ûIam kha nang phaI Ian vao moI Iruong
ûIam do hoa Ian rua rhaI o nhIam
ûIam Iính dor haI rua 6Thh
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
T d u b u kh I h I Ih I
Tham vao 6Thh moI Iuong Ihírh hop rhaI
hoa ran da
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG
Tang do rung, ban vung rua khoI rhaI IhaI
ûIam do Iham Ihau rua 6Thh
Tăng Iính rhaI rh}u nan rua khoI vaI IIau
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Phạm vi áp dụng
Xử lý chất thải ng hại
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG
Xử lý chất thải nguy hại
Xử lý đất ô nhiễm
Xử lý chất thải khác
CHAÁT PHUÏ GIA
Chất hữu cơ
Chất vô cơ
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
CHAÁT OÂ NHIEÃM
Giảm phát tán
Giảm tính độc hại
2
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Bùn sinh ra từ quá trình chế biến dầu mỏ
Bùn từ bể gạn của qt luyện than cốc chứa Cr
Xỉ từ á t ì h ả ất thé Xỉ từ quá trình sản xuất thép
Chất thải từ quá trình tinh chế toluenediamine
Bùn từ các trạm xử lý nước thải xi mạ
Các chất oxy hóa
Các chất phóng xạ
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Tro lò đốt chứa kim loại nặng
Bóng đèn huỳnh quang
Bùn từ trạmxử lý nước thải có chứa kim Bùn từ trạm xử lý nước thải có chứa kim
loại nặng cao
Thuốc bảo vệ thực vật
Hóa chất thải
Bùn từ qt xử lý nước thải (từ phòng thí
nghiệm) chứa thủy ngân
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Loại chất phụ gia
Tỷ lệ phối trộn
Yếu tố ảnh hưởng
đến hiệu quả
Kích thước hạt của vật liệu cố định hóa rắn
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Tăng đáng
kể thể tích
ĐK môi trường có thể
tác động đến việc cố
định lâu dài
Yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng áp dụng công
nghệ cố định hóa rắn
Các chất hữu cơ
thường không thể
cố định được
Hiệu quả lâu dài của
qt này chưa được
chứng minh
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Chất thải có độ ẩm
cao làm tăng chi phí
Loại và nồng độ
chất ô nhiễm
yếu tố ảnh hưởng
đến chi phí xử lý
Quy mô của hệ thống cố định hóa rắn
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Công nghệ cố định hóa rắn
Bitum hóa (bituminization)
Asphalt hóa (emulsified asphalt) Asphalt hóa (emulsified asphalt)
Cố định hóa rắn bằng ximăng sulfur cải
tiến (modified sulfur cement)
Ép nhựa PE (polyethylene extrusion)
Cố định hóa rắn bằng ximăng portland
(pozzolan/portland cement)
3
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Hóa rắn chất thải phóng xạ (radioactive
waste solidification)
Công nghệ cố định hóa rắn
Ổn định bùn (sludge stabilization)
Phosphate hóa chất hòa tan (soluble
phosphate)
Thủy tinh hóa (vitrification/molten glass)
waste solidification)
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Chất thải
Phễu tiếp
nhận
Băng chuyền
Thiết bị nạp
liệu định lượng
Thiết bị phối
Xilô chứa tác
nhân làm khô
Thiết bị nạp tác Nước Thiết bị phối
trộn đồng nhất
Thiết bị trộn/
đóng khuôn
Thiết bị nạp tác
nhân làm khô
Nước
(nếu cần)
Bồn chứa tác
nhân kết dính
lỏng
Bơm
Băng chuyền chuyển đến khu vực tập trung để chuyển lên
xe vận chuyển đến nơi lưu trữ hoặc chôn lấp
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Nguyên liệu
(CTCN như bùn,
Nghiền
rây
Nước
( ,
tro,…)
Phụ gia
(cát, xi
măng,…)
Phối
trộn
Ép
định
hình
Ổn
định
Kiểm
tra độ
rò rỉ
Chôn
lấp an
toàn
Đạt
Khg
đạt
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Thiết kế - ví dụ 2 tấn/ngày
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Phù hợp với loại chất thải
cần cố định hóa rắn
Lựa chọn loại chất phụ gia
Sẵn có Rẻ tiền
CAÙC CHAÁT VOÂ CÔ:
- CEMENT
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Chất phụ gia thường dùng
- POZZOLANS
- LIME
- BENTONITE
- SILICATE
CAÙC CHAÁT HÖÕU CÔ:
- POLYMER
- THERMOPLASTIC MATERIAL
4
6EMEhT
bon bop coa caIci siIicatc, caIci, siIic, nbom va oxít sat
Phaûn öùng hoùa raén tricalcium silicate trong cement
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
2(3CaO.SiO
2
) + 6H
2
O 3CaO.2SiO
2
.3H
2
O + 3Ca(OH)
2
hoaëc
2(2CaO.SiO
2
) + 4H
2
O  3CaO.2SiO
2
.3H2O + Ca(OH)
2
Phaûn öùng nhanh nhaát xaûy ra vôùi portland cement
3CaO.Al
2
O
3
+ 6H
2
O3CaO.Al
2
O
3
.6H
2
O + nhieät
6EMEhT
- Thírh hop dung ro d}nh rar kIm IoaI nang do
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
Thírh hop dung ro d}nh rar kIm IoaI nang do
hình Ihanh rar IIan kaI hoa hor gIua 6Thh voI
mang IInh Iha ramanI
- khong hIau qua khI su dung da on d}nhlhoa
ran rar 6Thh huu ro
F0ZZ0Lkh
Hon bop cac oxit kim Ioai kicm tbo
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Phaûn öùng vôùi voâi toâi trong moâi tröôøng nöôùc taïo
thaønh vaät lieäu coá keát daïng beâ toâng
- Thích hôïp ñeå oån ñònh/hoùa raén CTNH kim loaïi naëng
ôû giaù trò pH cao
- Thích hôïp oån ñònh/ hoùa raén CTNH höõu cô baèng quaù
trình haáp thu
- Nguyeân lieäu thöôøng söû duïng laø xæ loø cao
YE0 6k0 kY Th0kT h0k ßkh 8khû F0ZZ0Lkh
- Silic: 60-65% khoái löôïng
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Nhoâm: 25-30% khoái löôïng
- Canxi, natri ~ 5% khoái löôïng,
- Khi thieáu Ca, boå sung CaO ñeå taêng hoaït tính cuûa xæ than.
- pH buøn: ~ 10
- Tyû leä khoái löôïng chaát thaûi:xæ than töø 1:6 ñeán 1:8
- AÙp löïc neùn ñoùng vieân: xaáp xæ 50kG/cm
2
V0I T0I
Tbanb pban cbo yco Ia Ca(OH)
2
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Thích hôïp ñeå oån ñònh/hoùa raén buøn thaûi chöùa kim loaïi
naëng haøm löôïng cao
- Thích hôïp oån ñònh/ hoùa raén CTNH coù tính acid
- Phaûn öùng CTNH taïo thaønh daïng calcium silicate,
calcium alumina, calcium alumino-silicate
- Thöôøng söû duïng keát hôïp vôùi vaät lieäu pozzolan
8ILI6kT ûE Tkh (Th0Y TIhh L0hû)
- Thuûy tinh loûng + cement taïo thaønh chaát ñoùng
raén
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Raát coù hieäu quûa ñeå ñoùng raén buøn thaûi chöùa chì,
ñoàng, keõm noàng ñoä cao.
5
ûkT 8ET h00 60 8IEh TÍhh
OrganopbiIic cIays
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Khaû naêng haáp phuï CTNH ñöôïc caûi thieän nhôø thay
theá Cation trong maïng tinh theå cuûa ñaát seùt baèng
caùc goác hoaït ñoäng, thöôøng laø NH
4
+
- Thích hôïp ñeå oån ñònh/hoùa raén chaát höõu cô trong
CTNH
CAC FOtYMFk HÜÜ CO
- CTNH ñöôïc oån ñònh baèng quaù trình polymer hoùa
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Thích hôïp ñeå oån ñònh/hoùa raén CTNH höõu cô daïng
loûng, khoâng bay hôi
- Thích hôïp söû duïng ñeå oån ñònh/hoùa raén chaát thaûi
phoùng xaï noàng ñoä thaáp tröôùc khi thaûi boû.
- Thöôøng khoâng söû duïng trong phuïc hoài ñaát oâ nhieãm
NHÜA NHlFT DFO
Nboa doong (aspbaIt), parapbin, poIyctbyIcn,
poIypropyIcn
å å
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- Thöôøng söû duïng ñeå oån ñònh CTNH theo cô cheá
bao boïc. Khi bò laøm laïnh, nhöïa nhieät deûo seõ hoùa
raén vaø bao phuû beà maët CTNH
- Thöôøng söû duïng ñeå hoùa raên chaát thaûi phoùng xaï
do giaù reû
- Tyû leä söû duïng thoâng thöôøng Nhöïa: CTNH laø 1:1
hoaëc 2:1
60 6hE
- BAO BOÏC ÔÛ MÖÙC KÍCH THÖÔÙC LÔÙN
(MACROENCAPSULATION)
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
SOLIDIFICATION - STABILIZATION
- BAO BOÏC ÔÛ MÖÙC KÍCH THÖÔÙC NHOÛ
(MICROENCAPSULATION)
- HAÁP THUÏ
- HAÁP PHUÏ
- KEÁT TUÛA
- KHÖÛ ÑOÄC
60 6hE 8k0 806 kÍ6h Th006 L0h
- CTNH bò bao boïc vaät lyù trong moät khuoân coù
kích thöôùc nhaát ñònh
- CTNH phaân boá khoâng lieân tuïc trong vaät lieäu oån
ñònh/hoùa raén
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
ñònh/hoa ran
- Tính chaát cuûa CTNH khoâng bò thay ñoåi khi phaùt
taùn vaøo moâi tröôøng
- Khoái vaät lieäu ñaõ oån ñònh/hoùa raén coù theå bò vôõ
theo thôøi gian do caùc aùp löïc moâi tröôøng
- Möùc ñoä bao boïc taêng leân theo loaïi vaät lieäu vaø
naêng löôïng khuaáy troän
60 6hE 8k0 806 kÍ6h Th006 hh0
- CTNH ñöôïc bao boïc ôû caáu truùc tinh theå
raát nhoû cuûa vaät lieäu oån ñònh/hoùa raén
- Ña soá thaønh phaàn CTNH vaàn giöõ nguyeân
ôû th å bò b b khi kh ái ät li ä ñ õ å
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
ôû theå bò bao boïc khi khoái vaät lieäu ña oån
ñònh/hoùa raén bò vôõ
- Möùc ñoä phaùt taùn CTNH vaøo moâi tröôøng
phuïï thuoäc kích thöôùc haït vaät lieäu bò vôõ
- Möùc ñoä bao boïc taêng leân theo loaïi vaät
lieäu vaø naêng löôïng khuaáy troän
6
60 6hE hkF Th0
- Thöôøng aùp duïng cho CTNH daïng loûng
- Chaát haáp thu (oån ñònh/hoùa raén) ôû theå raén
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Chat hap thu (on ñònh/hoa ran) ô the ran
- CTNH bò haáp thuï vaøo vaät lieäu vaø giaûi
phoùng nöôùc töï do
- Caàn taùch löôïng nöôùc trong khoái vaät lieäu
baèng quaù trình neùn eùp cô hoïc
60 6hE hkF Fh0
- Thöôøng aùp duïng cho CTNH daïng loûng
- Chaát haáp phuï (oån ñònh/hoùa raén) ôû theå raén
- CTNH bò haáp phu treân beà maët vaät lieäu
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
C bò ap p uï e be aë aä eäu
baèng caùc lieân keát tónh ñieän (Van de Waal)
hoaëc lieân keát hydro
- CTNH khoù phaùt taùn vaøo moâi tröôøng khi
khoái vaät lieäu bò vôõ
- Möùc ñoä oån ñònh/hoùa raén CTNH beàn hôn
so vôùi cô cheá bao boïc
60 6hE kET T0k
- Thöôøng aùp duïng cho CTNH voâ cô daïng
loûng, buøn
- CTNH lieân keát hoùa hoc vôùi chaát phu gia
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
- CTNH lien ket hoa hoïc vôi chat phuï gia
taïo keát tuûa raén
- CTNH khoù phaùt taùn vaøo moâi tröôøng
- Möùc ñoä oån ñònh/hoùa raén CTNH phuï thuoäc
vaøo giaù trò pH moâi tröôøng
60 6hE kh0 û06
- Thöôøng aùp duïng cho CTNH voâ cô daïng
loûng, buøn
CTNH lieân keát hoùa hoc vôùi chaát phu gia
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
- CTNH lien ket hoa hoïc vôi chat phuï gia
taïo keát tuûa raén
- CTNH khoù phaùt taùn vaøo moâi tröôøng
- Möùc ñoä oån ñònh/hoùa raén CTNH phuï thuoäc
vaøo giaù trò pH moâi tröôøng
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Nghiên cứu
Thành
phần
Đơn vị Bùn xi
mạ
Tro lò
đốt
TCVN
7209 :2002
pH - 8,22 11,09 -
Độ ẩm % khối
lượng ướt
28,03 25,39 -
lượng ướt
Đồng mg/kg khô 65.900 1.730 100
Crôm mg/kg khô 200.370 86,12 150*
Niken mg/kg khô 42.840 42,61 50*
Chì mg/kg khô - 68,81 300
Cadimi mg/kg khô - 0,01 10
Thủy ngân mg/kg khô - 0,005 1*
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Nghiên cứu
7
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Nghiên cứu
Bùn Tro
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Nghiên cứu – bùn xi mạ
Mẫu % khối lượng
Ximăng : bùn : cát
Cường độ nén (kg/cm
2
) Độ rò rỉ (mg/L) Giới hạn (mg/L)
Giá trị Tiêu chuẩn Cu Ni Cr
tc
Cu Ni Cr
tc
B
1-1
20 : 60 : 20 1,53
≥ 3,5
KPH KPH KPH
<
200
< 2 < 5
B
1-2
20 : 50 : 30 5,00 4,16 2,29 0,60
B
1-3
30 : 40 : 30 46,00 3,10 1,32 0,78
B
1-4
25 : 75 : 0 2,35 KPH KPH KPH
B 30 70 0 2 96 KPH KPH KPH B
1-5
30 : 70 : 0 2,96 KPH KPH KPH
B
1-6
35 : 65 : 0 19,78 2,10 0,57 0,77
B
1-7
40 : 60 : 0 28,87 0,36 0,09 0,92
Mẫu % khối lượng
Ximăng : bùn : cát
Cảm quan
B
1-1
20 : 60 : 20 Bề mặt nhám, các cạnh dễ vỡ
B
1-2
20 : 50 : 30 Khối cứng chắc, bề mặt láng, các cạnh chắc
B
1-3
30 : 40 : 30
Bề mặt nhám, các cạnh dễ vỡ khi bị chà nhẹ
B
1-4
25 : 75 : 0
B
1-5
30 : 70 : 0
Khối cứng chắc, bề mặt láng, các cạnh chắc B
1-6
35 : 65 : 0
B
1-7
40 : 60 : 0
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Nghiên cứu – tro lò đốt
Mẫu %khối lượng
Ximăng : bùn : cát
Cường độ nén (kg/cm
2
) Độ rò rỉ Cu
(mg/L)
Giới hạn Cu
(mg/L) Giá trị Tiêu chuẩn
T
1-1
20 : 60 : 20 29,68
≥ 3,5
0,15
< 200
T
1-2
20 : 50 : 30 24,99 0,38
T
1-3
30 : 40 : 30 67,63 0,14
T
1-4
25 : 75 : 0 38,76 2,65
T
1-5
30 : 70 : 0 55,90 0,20
T 35 : 65 : 0 66 91 0 15 T
1-6
35 : 65 : 0 66,91 0,15
T
1-7
40 : 60 : 0 99,69 0,11
Mẫu % khối lượng
Ximăng : bùn : cát
Cảm quan
T
1-1
20 : 60 : 20 Bề mặt sần, có nhiều lỗ rỗng, các cạnh dễ vỡ, ít gắn kết
T
1-2
20 : 50 : 30
Khối cứng chắc, bề mặt láng, các cạnh chắc
T
1-3
30 : 40 : 30
T
1-4
25 : 75 : 0 Bề mặt sần, có nhiều lỗ rỗng, các cạnh dễ vỡ, ít gắn kết
T
1-5
30 : 70 : 0
Khối cứng chắc, bề mặt láng, các cạnh chắc, gắn kết tốt T
1-6
35 : 65 : 0
T
1-7
40 : 60 : 0
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Thiết kế
Các hạng mục công trình chính
Khu tiếp nhận
Kho lưu trữ chất thải và phụ gia
Khu vực tiền xử lý chất thải (nghiền rây) Khu vực tiền xử lý chất thải (nghiền, rây)
Khu vực tập kết chất thải, phụ gia, cân định
lượng và phối trộn (gọi tắt là khu phối trộn);
Khu vực ép định hình và ổn định sản phẩm
Khu vực lưu trữ sản phẩm cố định hóa rắn
Phòng thí nghiệm xác định độ rò rỉ của sản phẩm
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Thiết kế - ví dụ 2 tấn/ngày
Hạng mục công trình Kích thước Diện tích (m
2
)
Khu tiếp nhận 10,0 m x 22,0 m 220,0
Kho lưu trữ chất thải và phụ gia 10,0 m x 7,0 m 70,0
Khu vực tiền xử lý chất thải (nghiền, rây)
trước khi cố định hóa rắn
6,0 m x 6,0 m 36,0
ế ấ Khu vực tập kết chất thải, phụ gia, cân định
lượng và phối trộn (gọi tắt là khu phối trộn)
6,7 m x 6,7 m 44,9
Khu vực ép định hình và ổn định sản phẩm 11,6 m x 11,6 m 134,6
Khu vực lưu trữ sản phẩm cố định hóa rắn để
chuyển đến bãi chôn lấp
11,5 m x 11,5 m 132,3
Phòng thí nghiệm xác định độ rò rỉ của sản
phẩm
5,0 m x 10,0 m 50,0
Tổng cộng 687,8
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Thiết kế - ví dụ 2 tấn/ngày
Loại thiết bị Mục đích sử dụng Đơn vị Số
lượng
Xe đẩy tay Chuyển chất thải và phụ gia về
kho
Xe 2
Máy nghiền 250 kg/giờ Nghiền chất thải trước xử lý Máy 1
Hệ thống sàng rung
250 kg/giờ
Sàng chất thải để chọn kích thước
thích hợp
Bộ 1
250 kg/giờ thích hợp
Cân định lượng 500 kg Cân chất thải trước khi phối trộn Cân 1
Máy trộn bêtông 400
kg/giờ
Trộn hỗn hợp trước khi ép Máy 1
Khuôn ép 0,3m x 0,3m
x 0,3 m
Ép định hình sản phẩm Khuôn 315
Xe cẩu sản phẩm Cẩu sản phẩm lên xe vận chuyển Xe 1
Thiết bị phòng thí
nghiệm
Thí nghiệm độ rò rỉ của sản phẩm Bộ 1
8
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Thiết kế - ví dụ 2 tấn/ngày
Hạng mục công trình Số lượng nhân công
(người)
Quản đốc phân xưởng 1
Quản lý số sách, hồ sơ, xuất nhập chất thải và
sản phẩm
1
Công nhân vận hành khu tiếp nhận và kho 2 g p
lưu sản phẩm
Công nhân vận hành thiết bị nghiền, sàng 2
Công nhân vận hành thiết bị trộn 2
Công nhân vận hành tại khu ép định hình sản
phẩm
3
Nhân viên phòng thí nghiệm 1
Tổng cộng 14
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
CÔNG NGHỆ CỐ Đ ỊNH HÓA RẮN
Soil Solidification stabilization