TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HẤP THU

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

XL nước ngầm bị ô nhiễm bỏi CHC bay hơi XL khí ô nhiễm, l lượng lớ nồng độ hiễ lưu l lớn, ồ không quá nhỏ SO2, SO3, HCl, H2S, HF, Cl2, NO, NO2, axeton

Chương 6

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Các phương pháp hóa lý
GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu

ĐẠI HỌC VĂNLANG

Tháng 09 năm 2011

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

HẤP THU Chất hấp thu phổ biến Nước Dung dị h b D dịch bazơ
MonoEtanolAmin (OHCH2CH2NH2), Dietanolamin (R2NH), Trietanolamin (R3N)
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂNLANG

HẤP THU Tốc độ hấp thu = hệ số truyền khối x động lực quá trình NA = Kx × ΔCxtb = Ky × ΔCytb mol/m2.s

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

HẤP THU Lượng chất hấp thu được m2

HẤP THU Thiêt bị hấp thu Thiết bị chảy màng p ệ Tháp đệm Thiết bị loại sủi bọt Mâm xuyên lỗ Mâm van Mâm chóp Thiết bị loại phun tia Tháp trần Ventury
KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

mA = NA × F × M
g/s mol/m2.s g/mol

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

1

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – tháp đệm

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – tháp đệm

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – tháp đệm

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – tháp đệm

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – tháp đệm

HẤP THU KHÍ Thiêt bị hấp thu

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

2

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – packed tower

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – Spray tower

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – bubble cap tower

HẤP THU Thiêt bị hấp thu – Plate Column

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

CHƯNG CẤT

CHƯNG CẤT

Thu hồi dung môi Tái chế dầu thải Thu hồi các hợp chất khác
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

3

CHƯNG CẤT

CHƯNG CẤT

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

CHƯNG CẤT

CHƯNG CẤT

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

TRÍCH LY

TRÍCH LY Làm sạch nước thải nhiễm dầu, phenol, axit hữu cơ, kim loại Xáo trộn nước thải với dung môi 3 giai đoạn Phân riêng hai pha lỏng Tái sinh chất trích

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VĂNLANG

KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

4

TRÍCH LY Yêu cầu chất trích ly Hòa tan chất cần trích nhiều hơn nước Có tính chọn lọc cao Tan rất ít or không tan trong nước thải Có tỷ trọng rất lớn or rất nhỏ Có hệ số khuếch tán lớn Tái chế đơn giản, ít tốn kém
ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂNLANG

TRÍCH LY Yêu cầu chất trích ly Có nhiệt độ sôi cách biệt với to sôi của chất cần trích ly, nhiệt hóa hơi nhỏ Không tương tác với chất cần trích Không độc, không nguy hiểm, không cháy, không ăn mòn thiết bị và giá rẻ
KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful