You are on page 1of 1

UCHWAANRX/58/2011

RADYGMINYGRBOSZW
zdnia1grudnia2011r.
wsprawieobnieniaredniejcenyskupuytabdcejpodstawobliczaniapodatkurolnegona2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8i art.40 ust.1ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym ( tekst
jednolity: Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpn.zm.) oraz art. 6ust. 3ustawy zdnia 15 listopada 1984 r.
opodatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 136, poz. 969 zpn. zm.) Rada Gminy Grboszw
zarzdzaconastpuje:
1.Obniasicenskupuytaprzyjmowanjakopodstawobliczaniapodatkurolnegozarok2012okrelon
wKomunikaciePrezesaGwnegoUrzduStatystycznegozdnia19padziernika2011r.wsprawieredniejceny
skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2011 r. ( M.P.z dnia 25 padziernika 2011 r. Nr.95, poz.969)
zkwoty74,18zza1dt.dokwoty42,00zza1dt.
2.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyGrboszw.
3.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa
Maopolskiegoimazastosowaniedopodatkunalenegopoczwszyod1stycznia2012r.

PrzewodniczcyRadyGminy
Grboszw
WiesawWytraw

Id:MVHGBZVYDQPJLWZKIWFQVLTOP.Podpisany

Strona1