KAEDAH PENGAJARAN

DAN
PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU
KERTAS 2 (PENULISAN)
BAHACIAA A
PAADUAA MEA1AWAB SOALAA
1. Baca dan fahami arahan soalan.
1.1. Tulis lima ayat yang lengkap
tentang gambar di bawah.
2. Meneliti keadaan atau situasi gambar.
2..1. Tentukan jenis gambar
- Gambar tunggal
- Gambar bersiri
(4 gambar, 3 gambar atau 2 gambar)
2.2. Tentukan tema gambar.
2.3. Tentukan lokasi gambar.
2.4. Catat aktiviti utama dalam
gambar.
(yang tersurat atau nyata)
2.5. Cuba elakkan catat perkara
tersirat atau pendapat/andaian
TEKNIK MENJAWAB
BAHAGIAN A
Bahagikan gambar kepada lima bahagian
Buat garisan panjang
Tuliskan nombor pada setiap bahagian
Catatkan kata kunci tentang aktiviti bagi
setiap bahagian gambar tersebut
Bina ayat gramatis
2 3 4
5
`dua wanita
`menyapu
men-
cangkul
`pongkes
`kutip
sampah
`lori kecil
lupus
sampah
kereta sorong
`angkut sampah
lelaki bayar
di kaunter
·Juruwang
·Terima bayaran
ibu
pilih sayur
pemuda
bawa barangan
Pelbagai jeni
sayur
Cambar bersiri
Tulis ayat secara seimbang bagi
setiap gambar
Empat gambar
2.1.1.1 atau 1.2.1.1 atau 1.1.2.1 atau
1.1.1.2
%ga gambar
1.2.2 atau 2.1.2 atau 2.2.1
ua gambar
3.2 atau 2.3
4. Menulis ayat yang lengkap.
4.1. Tulis ayat yang lengkap dan
gramatis.
4.2. Latih membina ayat mafmuk
dengan menggunakan kata
hubung/yang pelbagai
dalam setiap ayat
4.3. Satu noktah sahafa.
5. Menyemak ayat.
5.1. Pastikan ayat yang ditulis
berdasarkan perkara penting
dalam gambar.
5.2. Semak penggunaan bahasa.
- Kosa kata
- Struktur ayat
- Imbuhan
- Tanda baca
- Efaan
Teknik Menfawab Bahagian B
Langkah yang perlu diambil
Baca semua soalan/Iaham/tentukan
Iormat/pilih
erangka karangan
enulis karangan
enyemak karangan
AGIHAN MASA(cadangan)
Baca semua soalan/Iaham/Iormat/pilih minit
erangka karangan 7 minit
enulis karangan minit
enyemak karangan minit
Jumlah minit
Kaedah Mencari isi-isi penting
!engalaman dan pengetahuan sedia
ada murid di sekolah atau di luar sekolah)
Contoh:
- Sambutan Hari Guru
- Sukan sekolah
- Perkhemahan
- Perhimpunan
- Berkelah
- Lawatan
2. Ilmu yang ada pada diri
murid melalui bacaan
buku-buku akademik
(individu)
. Kaedah MASBBD.
1. Mengapa - Why
2. Apa - What
3. Siapa - Who
4. Bila - When
5. Bagaimana - How
6. Di mana - Where
4394 s4ala3
ebersihan amat penting
dalam kehidupan
manusia Tuliskan
tentang cara-cara
menjaga kebersihan
Cara berfadual
(Cara-cara menfaga kebersihan)
Apa? Di mana?
Bagaimana?
Mengapa?
Diri Anggota
badan
-mandi
3kali
-gunakan
sabun
-hilang
kotoran
-badan
bersih/sihat
Tempat
tinggal
Kawasan
rumah
-sapu sampah
-bersihkan
longkang
- air tidak
bertakung
-persekitaran
bersih/ceria
#afah Aliran
Contoh:
Baca buku, akhbar,
majalah, internet
Isi
Tambah ilmu
pengetahuan
Huraian:
Tahu isu-isu
semasa
Faedah embaca
Contoh:
Isi Huraian:
Peta minda
Perkhemahan
Dirikan
khemah
embuat
gejek
emasak
Berdikari
awat kaki
eredah
hutan
1IMA1 ERMA1
- Belanfa tidak boros
- Menabung amalan mulia
- Menyimpan wang di bank
- ingat masa depan
- Bersikit-sikit lama-lama fadi bukit
- Guna masa susah
- Ingat sebelum kena
- bersederhana
SUKAA SEKOLAH
- Perasmia3 suka3
Perbarisa3 rumaruma suka3
Acaraacara (lari 1ôô me9er, 2ôô me9er)
Sambu9a3 ibu bapa
Olaraga / 4laragawa9i
Ruma suka3 9erbaik
14a3 ruma suka3
Acara kemu3cak
Pe3ampaia3 adia
Perasmia3 pe3u9up
1amua3 ri3ga3
Majula Suka3 U39uk Aegara
Pe3gajara3 ber9ema
(Isi a3g sama / pelbagai je3is kara3ga3)
4394 1
DIALOG
PERKHEMAHAN
LA!ORAN
BERITA
CATATAN
SAMBUTAN
HARI GURU
&CA!AN
DIALOG
CERITA
LAPORAN
BERITA
#angka karangan
(Laporan Hari Sukan)
A) !endahuluan:- tarikh / masa / tempat
B) Isi-isi penting:
- tujuan / ucapan perasmian
- perbarisan & pembacaan ikrar
- pertandingan sukaneka / olahraga)
- sambutan/ sokongan
- penyampaian hadiah / jamuan
C) !enutup:
- perasaan / harapan
4394 uraia3/4laa3 isi
Contoh (Bersukan)
Kita hendakIah bersukan supaya badan kita
sihat dan cergas. (memuaskan)
Contoh 1 (Bersukan)
Kita hendakIah bersukan supaya
badan kita sihat dan cergas ApabiIa
badan sihat dan cergas, otak kita juga
akan menjadi cerdas (baik)
Contoh 1 (Bersukan)
K|to hendok|oh bersukon supoyo
bodon k|fo s|hof don cergos
Apob||o bodon s|hot don cergos,
ofok k|to jugo okon menjod|
cerdosontoron |tu, k|to dopot
be|ojor dengon sempurno Ho| yong
dem|k|on, k|to okon berjoyo dengon
cemer|ong [cemer|ong)
Contoh 2 (Berkelah)
!odo m|nggu |epos, soyo don
ke|uorgo soyo perg| berke|oh d|
Huton |pur Sekoyu
[memuoskon}
!ada minggu lepas, saya
dan keluarga saya telah
berkelah di Hutan Lipur
Sekayu. Saya dapat melihat
keindahan alam yang
cantik. (baik)
Contoh Berkelah)
Contoh 2 (Berkelah)
!odo m|nggu |epos, soyo don
ke|uorgo soyo te|oh berke|oh
d| Huton |pur Sekoyu Soyo
dopot me||hot ke|ndohon o|om
sepert| buk|t-bukou, o|r terjun
don ||oro yong cont|k Soyo
sungguh terpesono me||hot
ke|ndohon o|om d| s|tu
[cemer|ong}
BAHAGIAN C
Baca dan Iaham arahan soalan
a) Tulis beberapa nilai atau pengajaran yang
boleh kamu dapati daripada petikan atau
puisi
b) Panjang jawapan kamu mestilah tidak
kurang daripada patah perkataan
c) Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan
2. Mencatat nilai murni/pengafaran/amalan
yang baik
Baca petikan atau puisi yang diberi secara
keseluruhan dan cuba Iaham isi kandungannya
Baca petikan atau puisi yang diberi secara
ayat demi ayat dan senaraikan nilai-nilai murni
terutama perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang watak
Jika terdapat nilai yang negatif, fadikan nilai itu
kepada positif.
( Contoh. bangun lewat bangun awal)
Senaraikan nilai murni seberapa banyak yang dapat
(melebihi 5 nilai murni)
. Berpandukan nilai-nilai murni yang telah
dicatat, tulis fawapan dengan menggunakan ayat
sendiri dan cuba gunakan penanda wacana yang
sesuai untuk membina ayat yang gramatis.
Aa9aka3 3ilai3ilai mur3i a3g 9erdapa9
dalam aa9 di bawa
Contoh:
Amir terjumpa dompet di tepi jalan raya
lalu mengambilnya. Di dalamnya terdapat
banyak wang. Amir ingin mengambil duit itu
tetapi dia membatalkan niatnya. ~Kita tidak
boleh ambil barang kepunyaan orang.¨ Amir
teringat pesanan ibunya.
Se3araika3 3ilai3ilai mur3i 9ersebu9
. !rihatin
2. Elakkan mengambil hak orang lain
3. Dengar nasihat
4. !atuh pada ibu
Sikcp pr|hof|n per|u ccc
cc|cm :eIicp ciri incivicu. KiIc
jugc :ehcru:nyc menge|okkon
ccripccc mengomb|| borong
kepunyccn orong |cin. Dengor|oh
nos|hof ycng Lcik mcgc hicup kiIc
:e|cmcI. Se:ungguhnyc nos|hof
|bu jugc per|u d|pofuh| cemi
ke:ejchIerccn hicup.
3. Teknik membuat ulasan
Berpandukan nilai-nilai murni yang telah
dicatat, tulis jawapan dengan menggunakan
ayat sendiri dan cuba gunakan penanda
wacana yang sesuai untuk menyambung
antara satu ayat dengan ayat yang lain
Nyatakan nilai-nilai murni dalam
ayat-ayat di bawah ini.
imin mengaku telah mengambil dompet
rakannya dan sedia menerima nasihat guru
kaunselingnya
hemah tinggi - akui kesalahan sendiri)
Walaupun cacat penglihatan
namun Shukri tidak mengharap
simpati malah dia membuat kerfa
sendiri untuk menampung
hidupnya.
berdikari - berupaya bertindak
sendiri )
Suhaimi mohon maaf daripada
ibunya atas kesalahan yang
dilakukan dan ibunya terima
dengan senang hati.
baik hati - saling bermaafan )
Jani menafikan tuduhan yang
dilemparkan terhadap dirinya serta
menunfukkan bukti-bukti yang
nyata.
keberanian - berani kerana benar )
Sesungguhnya para guru rela
mengorbankan masa dan tenaga
demi mendidik anak bangsa.
kerajinan - dedikasi )
Ayah Jumaiyah telah mengambil
kira buruk baiknya sebelum
anaknya berhasrat untuk
melanfutkan pelafaran ke luar
negara.
#asional - membuat pertimbangan )
Walaupun firannya suka
melonggokkan sampah di tepi
pintu pagar rumahnya namun
Zahid berfaya mengawal diri
untuk mengelakkan perselisihan
faham.
kerjasama - toleransi )
PE#MAINAN BAHASA.
murid dalam satu kumpulan
urid pertama akan tulis satu nilai murni
pada kertas, kemudian dilipatkan
urid kedua menulis pula satu lagi nilai
murni dan lipatkan
Ulangi cara di atas untuk murid ketiga,
keempat dan kelima
Berbincang dalam kumpulan untuk menulis
ulasan dalam satu perenggan dengan nilai-
nilai murni yang telah dicatat
OA1OH
akhri seorang murid tahun enam. Dia seorang murid yang
rajin dan sentiasa mengulang kaji pelajarannya. Dia ingin
berjaya dalam &!$R dan ingin melanjutkan pelajaran ke
sekolah berasrama penuh untuk mencapai cita-citanya sebagai
seorang doktor.
Ayah akhri seorang pekebun buah-buahan. Tiap-tiap
petang, akhri selalu menolong ayahnya di kebun. Walaupun
sibuk menolong ayahnya berkebun, akhri tidak mengabaikan
kerja sekolah yang diberi oleh guru-gurunya. Walaupun buah-
buahan untuk dijual, namun ayah akhri selalu memberikan
buah-buahan kepada jiran-jirannya.
!ada waktu malam, akhri meluangkan masa bersama
keluarga berbincang sambil membantu adiknya mengulang kaji
pelajaran. Mereka sekeluarga hidup bahagia dan saling
menyayangi antara satu sama lain.
Nilai-nilai Murni
(KPM)
Baik hati
Berdikari
Hemah tinggi
Hormat
asih sayang
eadilan
kebebasan
Nilai-nilai Murni
eberanian
ebersihan Iizikal & mental
ejujuran
erajinan
erjasama
esederhanaan
kesyukuran
Nilai-nilai Murni
#asional
Semangat bermasyarakat
patriotisme
#ENUNGAN BE#SAMA
ecemerlangan
esederhanaan
TU
egagalan
dalah pilihan
sendiri
Kata-kata Hikmat
ENDAK
$ERIB&
DAYA
MA&
$ERIB&
CARA
#MULA KEJAYAAN
Ingin ¹ Usaha ÷ J
Ingin - Usaha ÷ G-G
Usaha - Ingin ÷ SI-SI
SALAM PE#MISI
Sayang anak tangan-tangankan,
Sayang isteri tinggal-tinggalkan;
Jangan lupa belikan barangan,
Isteri & suami pasti sambut dengan
senyuman
SEKIAN, WASSALAM.
JUP LGI!!!!!!!!