You are on page 1of 1

10 zasad Dharmy

Podstawowe przestrzeganie Dharmy okre lane jest w 10 zasadach: cierpliwo , przebaczan ie, pobono , samokontrola, uczciwo , wito , kontrola zmysw, prawdziwo , brak gniew wszystko zalicza si do czysto ci ciaa i umysu, ktre s esencj Dharmy.