You are on page 1of 10

UGOSTITELJSTVO TRGOVINA TURIZAM PRIJEVOZ

MINIMALNI
TEHNIKI UVJETI

Ova broura je objavljena uz potporu Europske Unije u okviru projekta CARDS 2002 "Razvoj poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj".

HITRO.HR je servis Vlade Prepublike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju graana i poslovnih subjekata sa dravnom upravom. Svrha mu je podizanje razine kvalitete usluga poveanjem brzine, uinkovitosti, fleksibilnosti i transparentnosti rada dravne uprave. HITRO.HR e na jednom mjestu graanima i poduzetnicima omoguiti bri i jednostavniji pristup informacijama i uslugama. Ovaj vodi prua osnovne informacije o postupku ispunjenja minimalnih tehnikih uvjeta. Vie moete saznati od djelatnika HITRO.HR u uredima i ispostavama Financijske agencije (FINA), kao i u nadlenim uredima dravne uprave po upanijama (Sluba za gospodarstvo) te Uredu za gospodarstvo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi za gospodarstvo). U vodiu smo za vas pripremili prikaz postupka i isprava potrebnih da biste dobili Rjeenje o ispunjenju minimalnih tehnikih uvjeta. TO SU MINIMALNI TEHNIKI UVJETI? Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovake, turistike i djelatnosti prijevoza trebaju prije poetka rada od nadlenog ureda za gospodarstvo pribaviti rjeenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje eljene djelatnosti. Uz HITRO.HR na jednom ete mjestu, uz pomo naih djelatnica i djelatnika, hitro dobiti sve potrebne informacije kako biste to prije zapoeli s radom tvrtke ili obrta.

Nakon to ste registrirali tvrtku na Trgovakom sudu ili otvorili obrt upisom u Obrtni registar i elite poeti obavljati UGOSTITELJSKU, TRGOVAKU, TURISTIKU ILI DJELATNOST PRIJEVOZA, trebate od nadlenih ureda pribaviti Rjeenje o ispunjenju minimalnih tehnikih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Za utvrivanje minimalnih tehnikih uvjeta su nadleni uredi dravne uprave po upanijama (ispostave po gradovima), a za Grad Zagreb Ured za gospodarstvo Grada Zagreba. Sve informacije o nadlenim uredima po gradovima, potrebnoj dokumentaciji i plaanju moete pronai na www.hitro.hr

UREDI DRAVNE UPRAVE U VAOJ UPANIJI/GRADU:


Bjelovarsko-bilogorska upanija Dr. Ante Starevia 8 43000 Bjelovar 043/278- 110 Primorsko-goranska upanija Riva 10 51000 Rijeka 051/354- 102 www.udu-pgz.hr Sisako-moslavaka upanija Stjepana i Ante Radia 36 44000 Sisak 044/550-102 www.udu-smz.hr Splitsko-dalmatinska upanija Bihaka 1 21000 Split 021/407-602 ibensko-kninska upanija Trg P. ubia I br. 2 22000 ibenik

12

Brodsko-posavska upanija Ulica P.Kreimira IV br.1 35000 Slavonski Brod 035/216-521 Dubrovako-neretvanska upanija Vukovarska 16 20 000 Dubrovnik 020/351-182 Istarska upanija Sergijevaca 2 52100 Pula 052/382-646 Karlovaka upanija Haulikova 14 47000 Karlovac 047/804-070 www.udukz.hr Koprivniko-krievaka upanija Antuna Nemia 5 48300 Koprivnica 048/658 109 www.kckz.hr Krapinsko-zagorska upanija Gajeva 2 49000 Krapina 049/371-682 www.udu-kzz.hr

13

14

15

Varadinska upanija Stanka Vraza 4 42000 Varadin 042/394-108 www.uduvz.hr Virovitiko-podravska upanija Trg Ljudevita Pataia 1 33400 Virovitica 033/743-102 Vukovarsko-srijemska upanija upanijska 11 32000 Vukovar 032/492-053 www.udu-vsz.hr Zadarska upanija Ivana Maurania bb 23000 Zadar 023/ 350-102 www.udu.zz.hr Zagrebaka upanija Ul. Grada Vukovara 72 10000 Zagreb 01/6345-106 Grad Zagreb Zapoljska 1 10000 Zagreb 01/610 0237

16

17

18

08

Liko-senjska upanija Budaka 55 53000 Gospi 053/560- 374 Meimurska upanija Ruera Bokovia 2 40000 akovec 040/374-102 Osjeko-baranjska upanija upanijska 4 31000 Osijek 031/221-200 www.drzavna-uprava-osijek.hr Poeko-slavonska upanija upanijska 11 34300 Poega 034/290-104

19

09

20

10

21

11

Nakon to utvrdite koji je ured nadlean i kolike su pristojbe za djelatnost koju elite obavljati, trebate prikupiti potrebnu dokumentaciju ovisno o djelatnosti kojom se elite baviti i namjeni objekta. Sve potrebne uplate moete izvriti u uredima HITRO.HR. Nai e vam djelatnici pomoi pri popunjavanju zahtjeva.

TREBA VAM
Zahtjev + upravne pristojbe (kupiti u NN, FINA) Rjeenje Trgovakog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rjeenje o upisu u Obrtni registar (za fizike osobe) Dokaz o pravu raspolaganja prostorom: Ugovor o zakupu prostora Vlasniki list Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji: uporabna dozvola i graevna dozvola (pravomona do 31.12.2003.) ili uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojeeg stanja) Dokaz o strunoj spremi: svjedodba o zavrnom ispitu srednje kole uvjerenje o strunoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turistike agencije / voditelja poslovnice (kao i za jo neke zakonom propisane djelatnosti) Isprave o ispravnosti: dokaz o ispravnosti elektrinih instalacija izvjee o ispitivanju uinkovitosti ventilacije rjeenje da su provedene mjere za zatitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor) izvjee o oneienju zraka od tetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao due od 6 mjeseci dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smjeteni na podrujima koja nisu prikljuena na javnu kanalizacijsku mreu plan oekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putniku agenciju koja zapoinje s radom).

Podatke o tvrtkama koje izdaju gore navedene isprave i izvjea moete pronai na web stranici www.hitro.hr

Kad prikupite svu potrebnu dokumentaciju, popunjeni zahtjev s priloenim ispravama i potvrdama o plaenim pristojbama predajte Odsjeku za minimalne tehnike uvjete. Odsjek postavlja voditelja postupka koji sastavlja struno povjerenstvo koje izlazi na teren utvrditi minimalne uvjete. Zakonski rok za izdavanje Rjeenja o utvrivanju minimalno tehnikih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Dobivanjem rjeenja objekt moe zapoeti s radom.