You are on page 1of 32

N .

1
. 1
A RIL 1979
Frisk luft i hem och
p arbetsplatser ~
borde tillhra de "
mnskliga rttigheterna.
Vi p AR- Ventilation har gjor t det
till vr u p p g i f t a tt bygga frisk-
luftsanlggningar . In g e t projek t r
fr litet - eller fr s t o r t - fr o s s o
AR- Ventilation lser alla kl i rnat-
problem. AR- Ventilation finn s p
sju plat s e r i landet .
Norrl andskontoret ligger p St o r -
gatan 56 (Box 173), 851 03 Sunds -
vall l och har telefon 060 -12 8 2 40 .
Skriv eller ring oss om dina
kl irnat. p r oblern!
AR-Ventilation
ett AhiselI fretag
ANDERS
Cbelreds Ruta
Nu r de t dags i gen f r e tt
ny t t NOK-nyt t , s krivlus t en r
s st or kul t u r chefen tyc -
ker r ak t a t t t. Ldn f.ng eri b l ir
f r basta n t . Vi har f r skt
h lla en kvi nn lig l i n je i det
h r ,nu mr e t men v i br a
t je j-bilder. De t t a var en upp-
ma n i n g till fo tograf e r na i
klubben. Sun e h ar bidragi t me d
en r ys are f r n Sk v de o ch Ma ts
me d ' t i ds bi l de r frn om int e o-
rien terin gen s barndom s i alla
fal l f r n des s t on r . En a nna n
bi dragsg ivar e s om skr i v e r un -
der ps eu dontJfmen " Es k i l frn St a -
va" r f rmodligen p r ymmen
frn men kan vl pas-
s a ho s os s . Vi har v e n en
f orts t tninG p sport chefens
spnnande r a ppor t f r n u tl a n -
det o ch en he l del a n n a t . Vi
t ar gr n a emot f ler t r evl i ga
bidrag, manusstopp fr n sta
nummer r f r s t a augusti.
Till de ss - Ha de t s bra!
OMS LAGSB ILDEN: Svek. och Ni sse sprng!
PRISER
behvs t i ll v r t v l i n g den 24 maj .
T v l ingsl edaren , Tom.. rny " St rmming "
St r mkvi s t v ntar sig 1 pr is/me dl em!
3
hller e t t ga p klubbens
damer ..
fast helst vilar han det frsts
p sin
IR.JA
H O L G E R
NOKAREN
Eva Agneta Grnlund
Fdd : 590713

Lngd: 161, 5cm
61 kg
Familj : I ngen
Nr br jade du orientera?
- 74
Styrka och sva ghet s om ori ent er a re ?
Enda s tyr kan r att j a g r en jvl a tjur-
skalle.Jag r dlig p att l sa kartan,
stega,och g kompass.
Vad siktar du p?
Att orka en f j llorientering utan fram-
ti da men och att sl Si v SvahRl i a l l a
inbrdes mt en.
Hur ofta trnar du?
Springer och
har gymnast ik p tis dagar. De t hnder a t t
j ag t rnar p lr dagar om j a g vaknar med
extra dligt samvete.
Gr du ofta p bi o?
Nej ,ytter s t s llan. Sena s t va r jag p
Repmnad ,en komi sk f ilm.
Andra idrotter?
Skidorienter ing. Inga bollsporter ,ha r
i nget bollsinne.
Vad l yssnar du till fr s orts mus i k?
Lyssnar inte sA mycket p musik,men j a g
gi l l ar :Samla mammas manna ,Risken f inns,
Cornelis Wr eeswijk. Lyssnar ven till
rock, gammj azz och visor.
Favori t mat ?
St ekt sal tsill med pot a t is ,pl s a med rd-
be tor,isterband,inlagd
bruna bnor och flsk, rt s oppa och kl -
s oppa ,oxfile , a l la ef terr tter(inte aprikos-
halvor .) Gi l l a r mat .
Sena s t e lsta bok?
Araratbe r get s l egend av Yasar Kema l . Ltt-
lst .
Vad gjorde du f rr a semestern?
Tgluffade me d Snibben.
Vad gr du nr du blir ffbannad?
Bli r inte s ofta frbannad . Men hnder
det kan j a g bli riktigt odr glig att ha
och gra me d . Blir j ag riktigt fr bannad
grinar j a g oc h s urar, men det gr snabbt
ver .
Sg n gon du beundrar .
Jag beundrar min ma tt elr a r e av hela mitt
h jr t a fr den otroliga kmparinsats han
har gj or t unde r t re r .
"Va d vill du bli nr du blir s t orll?
Frst vnt ar jag p a t t jag ska bl i s t or ,
se dan s ka ,j ag nog bl i l rare s at t jag
f r s ommar l ov ,s port l ov osv.
Vad var du fr nr du var lit en?
I:: r krdd, s t or a jvl a vii gs krapor och
ruvar .
Vad r de t vrsta du vet?
Utomhuskallduschar i Oktober ,nr man r
hungr ig, nr kaffeautomaten p skol an
s t r ejka r och Ga solin .
Det b sta du vet ?
Resa och kra bil .
Ngot som du s kul le vil j a ndra p i RaK?
Att dom f l yttar vat tenbereda r en, frn
damernas i NOKs t ugan . Annar s r det br a
drag .
Drmmer du
Sllan.
Har du ngra l aster?
Inga som helst (hm) .
Din s t rsta tabbe?
P min s ista krlektion nr jag i kors-
ningen av k pmangatan och skolhusallen
he l t pltsligt rkade befinna mi g t v
meter framfr blinkljusen och kunde varken
se rt t eller gr n t .
Nr ka t ten r borta dansar r ttorna p
bordeto
Jag s kul l e vilja t a tillfl l et i akt och
klaga p vissa freteelser i tisda gs gym-
na sti ke n Q Nml igen nr den ordinarie le-
daren, a lias Ol l e Tyr ann, r f r nvarande
visas en bekl agande nonchalans och s lapp-
het . S f ort ven vr ordfr ande frsvin-
ner br j ar Tommy b ra bort redsk apen och",
s var det med den trni ngen Hop pas
p b ttring nsta r .
Besviken o
J a g t yc ker att de t r mycke t btlttre nr
Tommy St rnkvist l eder g:rE!Il2.:'Jt i ken pr,
:.J porthall Eln f r d behver man 'i nt e c;-
s t '.'2..r r cirJ:cl och f ..:";. r
:.. : le r - t 1 \-: ti l l f otbo l l ell e r V' :':,, _

11St .. : l S IJ
5
6
Profilen
Liten men naggande god, mrklockig med en
otvetydig ton frn Vstergtland i spr-
ket, ja dr har ni det h r numret s profil,
Gunborg Gustafs son. Fdd som sagt i V s t e r
gtland, Valle hrad, yngst bland fem sys-
kon. Gick i skola i Varnhem vilket hon
minns enbart med frtjusning. Som alla sm
flickor p den tiden hoppade hon rep, kas-
t ade boll (klarade fe m stycken mot vgg,
un dr a s om inte det r Varnhemsrekord) men
spelade ven kula och var redan p den ti-
den frfljd av pojkar, en stackare hade
h on efter sig i diket vart hon gick, han
vga de inte g p vgen fr d syntes han -
ju.
Hon kon f i rme r a de s i Varnhems klosterkyrka
Qch brjade arbeta p manufakturaffr i
Skvde . Hon slutade hoppa rep, gi ck i stl
l e t p Axevalla hed och dansade, ibland
t i l l fina storband frn huvudstaden som
Th or e Erling och Arne Domne rus. Det fanns
t r e regementen i Skvde s kavaljerer var
det ingen brist p. Trots detta, efter att
ven ha jobbat p en handelstrdgrd, blev
stuga n henne trng och hon for till Stock-
holm fr att s ka lyckan, 17 r ga mma l .
Den b r j a de hon ska p skatteverket av
a l la stllen men hamnade snart nog p Folk
sam p Kungsgatan 3 dr hon blev kvar i
12 r . Hon fick intern utbildning p Stock-
holms Stads Handelsskola p Kungs h ol men
dr hon bl.a. lrde sig maskinskrivning,
bokfri ng och handelsrkning.
S en frunderlig novembernatt 1954 kom
den. L y c ~ a n . P Hgloftet p Skansen. I
skepnad aven viss Olle Gustafsson. Sedan
flj de en tid av r omantik och sorglshe t
me d teaterbesk, sm mysiga -krogar och seg
ling i Stockholms skrgrd med en bt som
h e t t e Ma r i t za o Seglingen uts trcktes v en
till Helsingfors och Ennger, de var k on-
tinen t a l a s det frs lr. Den stora pa s si-
onen var dock bio, vilket p den tiden var
ett billigt n je, 3 : 70 . Den enda oriente-
rin g de sysslade med p den tiden var bil-
ori ent e r i n g inom tullarna.
I stockholm h ade de varsin liten etta och
bostadsbristen g jorde det omjligt at t f
tag p ngot s t r r e . _Fr att f gi f t a sig
bl ev de tvungna a t t flytta till Sundsvall :
vi l k e t .de gj orde 1 962 d SIAR hade jobb
t Ol l e och en tva i Gr a n l o . Men det
fanns bara tre biografer i Sundsvall s
eft er 10 mnader rrde de p sig i gen och
h a mna de i Lule. Nu hade Vs tgt a f l i c k a n
kommit lngt norrut. Fr att trsta sig
( de t fanns inte s mnga biografer i Lu-
le h e l l e r) f dde hon en dott e r och s att e
igng att uppfostra henne. De enda idrotts
liga aktiviteter hon gnade sig t var en
gYmna s t i kf r en i n g , bastubad i Kvarntrsket
och s smg hon p fglar tidigt p- morg-
narna. Huruvi da h on sg n gra vita rnar
ve t jag inte. Morgon pigg mtt e hon vara
dock, hon var ocks med i n got s om h ett e
"Morgontupparna"l?l vilket. innebar g ym-
nastik och bad tidigt p morgonen, u tom-
hus. Vilket h on blev s frtj u s t i s hon
vill infra det i NOK , p Dyket om somr a r-
na. Hon fdde ven en son i Lul e men n r
dottern skulle brja skola n 1 970 fl yt t a de
de ner till Sundsvall igen.
Gustafs s ons var de frsta s om flyt tade in
p omrde t d r de nu bor men snart nog
fick de Vi klunds till grannar och sedan
de ss har de inte haft en lugn s tund . Ja
missfrst mi g rtt, Lasse och Gunn v rva-
de dem n mli gen t i l l NOK och d har man ju
inga fritidsproblem l ngre . Gunborg var j u
kas sr i styrelsen mellan 1974-78 och et
var h on med den r a n s om alla vet. 1975
nr bda barnen gick i skolan tyckt e hon
t ydli gen att det blev fr tyst i huset och
b r j a de fylla det med dagbarn. r r a s k fljd
avverkade hon Rasmus Gustafsson, Ma tt i a s
Lindahl och po j karna Viklund , men nr de
brj a de f syskon tyckte h on det bl ev f r
myck e t . Nu de lar h on sin tid mellan dagis
och s juka barn p byn.
Hon r bra p barn , Gunborg, h on r v en
engagerad av Friluftsfrmjandet fr at1
l ra sm barn k a skidor och sllan har
ma n skdat en hftigare Mulle.
P vra orienteringsl ger r hon en stor
tillgng nr de t gl l e r att hlla reda p
unga r na och at t spela kort, som granne r
hon utmrkt p blomvattning och om bara
hennes kn blir bt tre r jag ver tygad
om att hon ocks kommer att visa sig v a r a
en bra orienterare.
Bcke r tycker hon om att l sa men anna rs
gr det mesta av hennes tid ( den som blir
v e r ) t till att hlla ordning p sin
ma n och det r j u inte det lttaste.
Am.ta
En n yli gen fr e tat en f a 1 l u p bland NOK&r n a
betrffande f rek on st a v ma s c a r , f re , ur:-
der o ch vi s a r
,en u pprrande f rek oms t a v dyl i ka . Och v 8 d
v r r e r , de v e r k a r h a s& Mv cke t a t
v lj a p a tt n r de ombe des v ij l j a s tor
mi s s bl i r de helt stl l da . Vid t el e f onin-
t ervjuer hBres sucka r och di -
v erse s v 5.rt;ydda r:c r u pl j u d , v i d p e r non Lf.ga
hemma-has-re por t.age s ynes v e derbra n de
v n da blickarna out grun dli c:t Ln t och upp-
lit v gg arna.
Ngr a rst er ur hcen f lj er , och tag
v arning inf r k omma n de s s on g .
Fr ga: Vi lken r din s trs ta mi ss ?
Gr a n : Strs ta mi ss ? De t i..T s :";, mnr-a s
k omme r inte i h g speci e l l
'-" t_' v b
frsker g l mma do m ja.
Kat arina: Springer bor t mig d& och ' d j a g ,
strsta pan gmissen var v hl nr jag s t mp-
l a de fel p 5-da gars i
Tor b j r n : En s t or miss, v a d dii , menar du
i livet eller or i enteringen ? ,Ja g mi g
dum n r j a g t yc k te jag i e e n e n
NOK:are p s kolan i lEi rns and . ,Tag gi ck
fram och fr gade om de t i nte var 1nga-Lill
Ar-n f' r-L ds s on , Men de t v a r inte de t l TTis ,;ar
i skogen f i n n s b de f rs ka och gaml a
svrt a t t vl ja.
Anita: (D jup suck) J a g g r j u bara mi s s a r ,
(vemodi g b l i ck , tit tar uppt v ggarna ) j a a,
joo, j ag vet; at t j ag i nt e hann mig
till den h r gnge n .
Alf:1\Tin st rs t a 1:TI08. hest: , men a r du ori-
men vad du me d de t
till. Och, det men a r du a tt j ag ska k omrna
p nu, mste det v ara s a n t? 1 Jag b l i r all-
del e s st lld n r du fr c ar s dr r a k t p
sak. De t knns som om j a r: t",ior t a l l t i n g
r t t s en jag fddes j ag i n t e kan
komma p ngontin p
( Tankfull med h u v u ci e t i h ande n )
Ar e i orientering, v icken eka jag t a
till s i n mor ) v e t du n n mi ss
J a men jo n r jag s prang D 12 och k om in
p radi on senior e r .
MISSAR
Ni l s -Gran : Det mLste v ara en he l t vling .
ST- ko rpen - 6 9 d jac v ar ute i 2 tim.1 2mib.
An nhi l d :De t r n r man i n t e ser h j dku .rvan
p(\ ka r t a n u t a n undr-ar- v arf r a l l a sprinc:er
u pp p be r get medan man s v l e t a r d r
n e r e i s orn 'var l1ut h a.Lvhygge
och e l iin de . Ja n o. jag b c te c de mie sa dumt
s det vi ll man h e l st gl mma .
r\'l aria: (.Ta , jag t U..nka v i Lk en s om var
v a r s tr st , j a pt, v a d h e tte nu den t v -
l i n g en j a g ve t int e v a d j ag gjorde , jag
ve t i n g e nt ing. Ba ra a t t J et blev helfe l .
Tommy :Ko]' mner inte i h g dorn. Vill he l s t
glmela .
Inga-Li ll :1 ori en t eri n g. Oj . Kom s pl t s-
ligt. ( Toks krat t) Vad s ka du h a de t t ill . '
Den mi s s e n g j orde jag v l p mi n frs ta
t vlin g i Kov l and n r jag f or och spr a n g
f ram oc h tillbaka ve r bcken . skul-
v a ra nn i c t. r-s t a a,l l :nlt':'nh e t ?
lX:t iir s nt dli r man f rs ker frtr nga .
Lasse: Ki s s ar. Jag Gr a ldrig n gr a . De t r
j u de t som r pr-ob.Lemet L! 'v'" a r f r "r det
d
o t b ri t t -f'" , '."
fl a.nt e .JCL lJLr e ...... or mlg?
Sven :De t k a n j a g int e e r i n ra mi g SB hr,
hu , j a - a du , det hr v ar i n t e l tt, jag
g j or de j u en re j l mi s s p 1 0-mi l a i So-
runda, spra n g t i l l 6 : an f re 5 : e jag h ll
tummen v e r kon t r ol len , jag :funde r a j u var
fr do m a ndra s t a c k t ett a nnat hll , men
de t v a r j u ga f f l ing
Karin: Man g r s mn ga missar h r i l ivet:
ja mi s sar g r man j u , s k a r e va i liv e t
e l l e r o
J onas : Mis s ? I ori ent e r ing? s trs ta
n i s s? De t v ar n og ri 'r jag var S, 20r nr
jag sprang i En n ger tot alt t f e l hl l
ve r mLomr- de t och a l l t i n .c- och i f' 101 p
Tun akavl en vare l ika myc ke t , jag mi;sa en
stor my r ,
Anders: Vad var de t f r nfi t dfi? F se, ma n
h ar vari t Tr, ny a aVodomostrstE
var j u p 1
2
km ma l l a g
b l an d dom frst a p& 1: a de t val
s om n g on s l og miG i hu vude t , en
blac k-out tot a l t s ku l l e 0&en hld 5- 600
meter f r e mL, jag s prang run t
j a g mig inte fr att s pringa u pp f as t
j a g s g a n dr a , tappade 2 50 placeri n gar
och kom 8-9 min. e fter
tj a n r ma n sprin ge r n a tt-
s t r cka och b ommar s de t ljust man
nga r mot mfil och mt e r nfi n som ppekar
a t t man ::J.ar Lyse p. ja a l la vet v L v a c
jag s a?l ?l ja det v a r v l en miss
( Be rtil sa: r en j ag j u
ka )
Ett axp l oc k s on s ::.:. gt ur v .r r i khal t i ga
f l or a . En av .d.e er vre rm.c s a r
t ill NOK-TTytt s k;:,nnedom h andLa .r OF' e t t 7
Fort s. n usta u ppsla g .

RDNINGSFORESKRIFTER
Svenska Orienteringsfrbundets
tvlingsbestmmelser skall givet-
vis fljas vid alla tvlingsarr-
angemang, men det har under r -
ens lopp framkommit ett behov av
at t kompl et t er a dessa med vissa
regler, vilka i sin tur visat
sig behva kompletterande fr-
klaringar till vilket hr har
gj orts kommentarer och anmrkningar fr fr-
t ydligande av desamma. Gamla skogsveteraner-
all t s sdana som gjort minst 2-3 tvlingar-
kn ner ju till det mesta av nedstende, men
all a vriga br gna igenom det.
1. Anml dig till tvlingarna tidigast tors-
dag. Detta gller allts om anmlningstiden
utgr onsdag. Skulle den utg torsdag r
givetvis f redag rtta dagen. Man kan ocks
efteranml a sig p sndag, varvid man br
betala dubbel avgift. Ett raffinerat stt
r att ringa tilllottningslokalen medan
l ott ni ngen pgr, ngot som varje arrangr
l i vl i gt upps kattar.
2.S t uder a startlistan noga. Man kan nmligen
i frvg genom studier gra vissa
rn. Genom att g igenom de nrmaste start-
numr en kan man gardera sig fr att hnga med
nn olmpli g kil le, som kanske inte kan
orientera eller som r mttligt sllskaps-
sjuk. Genom slarviga underskningar kan man
j u ocks rka hnga en som kutar ifrn en.
3. Kom i nte fr tidigt till samlingsplatsen.
Det r skadligt at t driva omkring hela kvart-
ar nere p centralen och Rskirra upp s ig"
till bristni ngs gr ns en. Det gr i allmnhet
br a at t pr taxi ka ikapp t get, men hinner
man i nt e det, s kan man f t illflle till
en rol ig och spnnande lek, 80m gr ut p,
att genom stationsskrivare, stinsar, konduk-
trer och ortsbefolkning ska spra upp de
frs vunna tvlingskamraterna. Denna lek r
s r ki l t populr vid budkavletvlingar och
det bsta r d om lagkompisen inte vet att
man anlnt till vxeln, varfr han frvntas
jaga fram i skogen i helig ilska och utan
pr es s att brickan skall fras vidare. En viss
f r s i kt i ghe t tillrdes dock, nr han konfron-
teras med din glada nuna vid vxeln, eftersom
en del smaktiga och koleriska killar tyvrr
inte har den rtta frstelsen fr det trev-
li ga i situationen.
4. J ogga alltid omkring innan starten. Dels r
det nyttigt att vrma upp sig och dels finns
det Ju en liten chans att f se ngot nyttigt,
om man gr t illrckligt stora svngar i nat-
uren. Har man sent startnummer kan man fak-
tiskt hinna "gra" halva banan i frvg. Up-
pvr mni ngen br givetvis gras med mtta och
med hnsyn till individuella krafter, svett-
ni ngs anl ag , luftsammansttning, rstid,
8
kldedrkt osv. Det finns annars risk fr
att man r s totalt slut efter uppvrmningen
ett man fr bryta redan p vg till start-
bordet.
s.Upptrd gentlemannamssigt l skogen. Bara
ngra exempel . Presentera dig alltid om du
mter ngon huldra ur damklassen l skogen och
hon tilltalar dig (Observera att det hr inte
gller ordets estetiska betydelse utan verk-
liga). Var dessutom alltid beredd p att hon
frgar dig var du r ngonstans (p kartan
allts) s du har ngon godtagbar frklaring
till hands, varfr du inte vet dat.
Spring alltid ver bndernas nyodlingar,
ven om det r lngt till boningshuset.
Knacka al l tid i nnan du rusar in i ngot hus
"f r att f orientering p lget. Du tycker
kanske att du r snygg i din illgrna ekjort-
trasa och rsermssa med skrm, med barr i
hret och fradga i mungiporna och svettrnoeT
i ansiktet och snorig nsa, men du r i alla
fall ett litet avbrott i sndagsfriden fr
husets folk. Rita ett mrke med rdpennan p
grinden eller drren, s knner du lttare
igen huset, om du skulle komma frbi igen.
6.Var frsiktig under lgjakten. Skyddsstll-
ning skall alltid tagas 25 meter fre skogs-
bryn eller krn, var ef t er framryckes . lande
till vl synlig plats under ropet:"Jag r ing-
en lg". Ropet upprepas flera ggr och med hg
rst, s inga ev. jgare tycker sig hra "jag
r en lg", vilket kan ha olyckliga konse-
kvenser fr lparen.
Man kan ven iklda sig skarpa frger (vin-
r t t t.ex) men gjorda experiment har visat,
att de flesta frger r gr fr lgjgaren,
varfr de frst nmnda freskrifterna visat
sig ndvndiga.
7.Upptrd bestmt vid kontrollerna. Nr man
fr se skrmen, br man ropa "dr r den
killar" och rusa dit under hga jubelrop. Man
skall alltid fordra att f sitt startkort med
detsamma, ven om andra r fre vid kontroll-
bordet. Om man int e hat tappat startkortet
glmt det vi d f r r a kontrollen br man
frvara det i bakfi ckan, dr det skyddar mot
vta om man skulle behva hasa sig ned ngon-
stans. Har man tappat kortet ber man kontroll-
anterna skriva p karta, kartfodralet, f rut-
sttningen eller tumnageln. Om det r k vid
sista kontrollen, slnger man bara fram kort-
et och sticker, varvid man tjnar 15 sekunder,
p dom stackars vasar som tror att dom behv-
er ha kortet med sig i ml. Det behvs nm-
ligen inte, utan man br i stllet skubba i
ml samtidigt med 10-15 andra; fr att rik-
tigt prva "mlgubbarnas" nerver ocg dug-
lighet.
S.Stanna aldrig lmge p 4vlingsplatsen. Har
du intet pris att hmta, s stick i vg s
snart du kltt om. Skulle behvas folk
Forts. frn fregende uppslag.
i Jmt l and . D r e n fr h oppn ing s-
full ori e nterare v nde kompas s e n fel oc h
skulle bli tvun gen att kors ett "v a t t e n dr a g ,
Vl ute i vat t en t i l l mi d j a n k nde veder-
brande .at t det var v l strmt och s pan a de
i j ame n v iss t ett
s yntes , s om de t senar e v i sade' s ig, 5 km
i fjr r a ri . Anin gen kipps kodd , men v l ve r
p a n dra s i dan u ppt ckt es miss t a get oc h e n
ort s bo f rba r ma de s ig och frkor t a de
ge nom a t t r o ve r Indals lven .
Ka n s k e l i s e kre t s en ka n s l t i l l me d
bfit t r e ell e r n t n mi ss ma n
ka ns ke l r a e s iC nUEot a v . g
-.
.w.

- .....
/
/
Ordni ngsr egl er na, som fortfarande borde vara
aktuell i .. Anga "fall, har saxat.
teringst i dni ng lfrAn Gteborg -52. Rekom-
meodara. varmt av Mats A.
Jonas G.
o
Sven B.
-
---- - - - - - - - - --'"
ti l l skallgng, s kan vl "dom andra" gra
det, och frresten s brukar det ju inte be-
hva. oCh du ju gAtt och drllt i o-
ndan bland kanske en hal timma. Sg
aldr i g till p expeditionen innan du gr .
9.Nertr ni ngen r ocksA viktig. Nr ssongen
r slut br man inte alltfr hastigt slnga
sig p utan i stllet minska den
vanli ga sndagsrusningen succesi vt.
EXEMPEL: fr en "B-klaBsare r ju banan
1i gen 8 kilometer. Ssongen r slut i oktober.
Man har dA 3 mnader (12 endagar) att trna
lig p innan vArfrberedelsernabrjar igen.
Nertrni ngss t r ckor na blir Isa sn-
dagen 7340 meter, 2:dra 6680, 3sa 6020, 4:e
5360, 5:e 4700, 6se 4040, "7s& 3380, 8se
2720, 9:& 2060, 10se 1400, lIse 740 och 12:e
80 meter varefter vArtrningen brjar efter
samma schema fast givetvis baklnges. fr
andra klasser rknas proportionellt.
nDu en bejublad premir har gt rum p
OK:S klubblokal. Vissa av stjr-
norna var sjlva nrvarande och spred ex-
tra glans ver festligheterna i vilka ock-
s ingick intagande av kaffe med brd.
Denna gng var en komedi som bjds
publiken, av mrket Tommy "Strmming"
Strmkvist. Trots sin luftiea och ltta,
fr att inte sga muntra karaktr, kan man
mi s s t nka en allvarlig underton, eftersom
aktrerna en stor del av gmmer sig
bakom masker.
Aktrerna presenteras i filmens brjan i
en kllarlokal dr de hller p att
r a sig. Regissren medverkar sjlv i en
r ol l vilken kanske r snudd p buskis.
Li t e publikfrieri tycker jag nog, vilket
ocks hrbart gick hem hos publiken
Det maskerade gnget dyker sedan upp p
ett party och hr verkar det som om Strm-
kvist har inspirerats av den italienska
filmen "Brakfesten". Det ts och dricks o-
he j da t . En efter en av de medverkande av-
s l j as obnhrligt och mste under de om-
krings t en de s jubel demaskera sig. Lite
ondi gt grymt kanske? Ett nytt utspkat
s l l s ka p dyker upp, ledda aven man i hg
ha t t och brnnvinsflaska. Dr mrks en
tydl i g pverkan av svensk pilsnerfilm.
Alla dessa mnniskor uppvaktade en jubi-
lar vars roll kreerades med inlevelse av
Ber t i l "Sotarn" Olsson. Karin Olsson spe-
l a de hans hustru med sedvanlig bravur.
ledande rollen i karnevalsllskapet
med den ran av frre ordfranden
Bj r kl und. Han visade stor skicklighet i
maskeringen och har troligen sin verman
endast i Bosse Parnevik. .
Filmen vergick sedan i ren fars med
"dans" kring 'julgranen och mnniskor ut-
kldda till smbarn brandes lustiga hat-
tar p huvudet. En av gossarna, en roll-
skapelse av Olle Gustafsson klart influ-
erad av Martin Ljung, skuttade omkring
och knuffade omkull flickor ideligen vi1-
ket kanske inte var s oskyldigt som det
sg ut. Kldseln var mhnda bara kamou-
flage? Gun Wiklund hade en otacksam roll
som den som blev knuffad hela tiden men
j a g tycker hon klarade den med glans.
Publiken skrattade he jdlst, var
inte att ta miste p. Jag tycker nog ock-
s att det positiva vervger, vldet fr
ju aldrig ta verhanden och filmen r
onekligen mycket rolig. Jag delar med varm
hand ut fyra skrmar!
10
Rtt svar p gullgrisetvlingen r:
l. Johan Noren
2. Agneta Grnlund
3. Hans-Erik Bergman
4. Arne Olsson
5. Olle Gustafsson
5. Maria Gustafss on
7. Nils-Gran Olsson
8. Jonas Gustafsson
9. Gunborg Gustafsson.
Nisse Svensson som kom nrmast hade fr-
vxlat Maria med sin mor och mor med Karin,
Dessutom trodde han att Agneta var Kerstin
men det gjorde t.o.m. hennes egen far.
(Kerstins
Ngot litet trstpris tycker vi nog han
kan f i alla fall.
Korsordet hade Karin Olsson lst helt fel-
fritt och hon kommer vl s smningom att
inhsta ngot pris.
Klas, 12, leder
Vi gratulerar Klas Backlund till hans
seger i 5-dagars. det hjrtligastel
Fortstt grna i samma still
MITSUBISHI
VENTILATION
KYLAGGREGAT
SERVICE
-
[ ":J

060/15 96 00
GRNBORGSG. 1 BOX 122 851 03 SUNDSVALL
Vart tog dom vgen?
Je, vart tog dom vgen undrar nog mnga. J a g
s yf t ar d p mnga av dem som var med i Njur-
unda Orienteringsklubbs begynnel s e och som
nu aven och annan anledning inte s yns i vr
klubb. har flyttat, oftas t s derut, men
mnga bor ocks kvar hr hemma, men har av
ol ika anl edningar valt at t lgga komp assen
p hyll an.
Lgga kompassen p hyllan funder ar s smtt
BILLY HGLUND p . Han r en av de NOK:are
som s tucki t sderut och en "gammel - NOK: ar e"
som det ocks gtt vldigt bra fr . Ef ter
DM-seger ' 1967 blev det Hagaby och rebro,
som Ju bde SM och Tio-Mila fr
och som han ju ocks r epr es ent er at i lands-
l ags ammanhang. Nume ra sedan ngra r bor han
i Ki s a dr han har hand om fr i tidsverksam-
het en. Nu senas t nr Billy var hr hemma i
mar s mn ad, pratade han om nervarvning
efter s om tre sm s ner ocks krver en hel
del tid. Men vad lpstyrkan anbelangar p
"gaml e- Bi l l y" s var det nog l nge s edan han
var s s t ar k . Myc ket ski dkning i vi nter har
vari t hans recept. Klubbyt e t i l l Vi mmerby
SOK den hr s songen och lite plan er p a t t
s smningom flyt t a nor r ut , hgr ar f r Bi l l y,
som fr.o.m i r kan tvla i H 35.
En annan "gammel -NOK: a r e" som ocks mr kts
fint i resultatlistorna i bde landskamper
och VM r Anne Lundmark . Hon var bar a med i
NOK som fl ykt i gas t debutr et -67, men f i ck
sin s.k fos t r an i Njurunda och de t verkar ju
inte hel l er ha varit ett s dligt recep t.
Numer a bor Anne i Gvl e , men s ina strsta
or i ent er i ngs f r amgngar ha r nog kommi t under
r en i Halland och Fj r s. Enligt Skog s s por t
l r det dock bli Afr i ka ( !) f r hennes och
ori ent erande f stmannen Erik Wester lunds del
det nrmast e ret . Ett utlandsjobb lr vara
aktuellt och d bl i r det vl kanske l ite
dligt med ori ent er andet . Anns frldrar,
Bror och Anne-Marie som ocks var aktiva
NOK: ar e i brjan bor i Farsta i Stockholms
utkant och kan d och d synas fr NOK-folket
p orienteri ngsarrangemang runt riket.
Av de s.k "Essviks-folket" (ni vet nr NOK
bildades s sammanslogs ju ocks bl.a OK Ni-
vrena med NOK) finns det ocks ngra 1 fr-
ski ngri ngen. CHRISTER CLAESSON som bl.a in-
gick i NOK:s begynnelse styrelse som vice
ordfr ande terfi nns numera i Vrmland och
Grums dr OK lgen r klubbadressen. Innan
den adress en sprang han f r Tby SOK med en
civi l i ngenj r sexamen s om bsta resul tat .
Gammal Nivrenare var ocks ke Stolt . P
arbetetsvgnar frsvann han ti ll Aby If och
Nor r kping dr det i nt e dr jde l nge fr r n
ha n blev dess ordfr ande. Liksom Chr ister
har han s ynts p e tt och annat I D- Mila!
12
Och nr vi nd skr i ver om ordfranden sA
kan vi nmna at t klubbens boss 1972-73,
Janne Smedberg t er f i nns i rnskldsvik.
Des sf rinnan var det mellanlandningar 1
Sder t lje och Skelleft e och under tiden
har han bl i vi t bankkamr er . Om det r den
s ys slan eller familjeli vet som gjort honom
tmligen osynli g de senaste ren vet vi
inte. Vi kan i all af a1l meddela att fr
Janne och hans yngre broder "osynlig" (Gr-
an) finns det plats reserverad bde i start-
l i s t or och vid trningstillfllen om det
bara sgs t i ll, och det vill vi grna.
NOK hade ocks en hel del ungdomar p
gng i slutet av 60-talet. Hkan "Nyllen"
Nordi n var en av de strre profilerna och
pl ggskal var na . Liten till vxten, men
ener gisk t ill tusen och en som bldr og till
att hlla stmni ngen uppe vid flera ID-mila
resor. "Nyllens" mackor och flerdubbla mat-
por tioner f i nns fortfarande kvar i vra
minnen. Numera r "Nyllen" sotare i det
civila och arbetskompis med Bertil Olsson.
Ung p den tiden va r ocks Lennart Sandin
som kom till NOK ti l l s ammans med kompisen
Berra ker lund frn Srje IF. Numera ter-
f inns Lennart i stockholm som civilingen-
j r . Jonny Nore n hette ocks en kvick yng-
li ng som l a gt udan kompassen mot charkuteri-
yxan. I Vsters terfinns Bylin dr
han r ingenj r p ASEA. Hans hller fort-
f ar ande igng och ker bde skidor och
s pr i nge r en he l del . En liten orienterings-
comeback r ingen utopi utan planer har
funni t s fr tminstone lite skogsluffning.
Kans ke kan ha n sig storebrorsan
Lar s s om ju var med i NOK;s lO-milalag
flera ggr i slutet av 50-talet. Lasse var
flitigt i elden p 60-talet med flera DM-
segrar och juniorlopp i SM som resultat.
Tillhrde distri kt et s 1-2 bsta i junior-
l dern, men sen kom studier i Stockholm
och familje l i v in i bilden s orienteringen
kom lite vid sidan om. Numer a bor Lasse
hemma i Njurunda sedan f l er a r och mot io-
nerar en hel del p skidor. Springer lit e
p Essvikshalvn p sommaren, men bl ygsamt
med DL-lopp de senaste ren. Kanske kan det
ocks bli bttring nr ngon av de tre sn-
erna ftt rtta ldern inne.
Uppe i Ma j bor fortfarande brderna Bert
och s tig Nordi n. Dr driver man stort Jord-
bruk och f r nog int e smycket tid ver fr
ori ent eri ng. Stig har d och d dykt upp
f r ngons lags t rningscomeback, men det
har tyvr r varj e gng ebb at ut i floden.
Kans ke et t nyt t f r sk och varfr i nte ta
med store bror d ocks?!
Sad.n d.nn. hi.toria akrava al h.r Stig
Nordin 'lytt.t till Oat.raund dir han ka-.er
tt jobbom 1.nt.l.t.r. At S..tidigt
k.n dd.l.. .tt blde B.rt Nordin och L.r.
Bylin .Ynt. pi nybrj.rkur.' d dttr.r o 8nar.
\
Trningsrecep
1 dl armhvningar
1kr m s i t up
1 kg t hvningar
2 ms k knbjningar
Gr s hr.
Blanda ihop allt unde r
Spr i ng sedan ut i skogen och
och lgar .S r dU, klar
MSTERKOCKAmv .. 13
Torbjrns korvfreatelse.
Se recept p "Janssons frestelse"
men byt ut anjovisen mot korv.
Enkelt och bra.
Peulat 'la 'Gunborg
100 g lttrkt bacon
1 frsk kyckling, ca 1 kg
1 msk smr eller margarin
saI t, vi tpeppar
1krm timjan
1 lagerblad
3 dl rdvin
1 burk hela champinjoner i smr(ca 180 g )
8-10 prllkar
1 tsk arrowrotmjl
kta soja
Gr s hr.
1.Skr bacon i strimler och frs upp.
Dela i bitar.
Lgg bconen t sidan.
2.8ryn kycklingbitarna vl.
3.Salta och pep pra,tillstt timjan , l a ge r -
blad och rdvinoch lt kycklingen ko ka p
svag vrme , under lo6k ca 35 min.
4.Frs champinjonerna.Lgdem i gry tan med
prllk .oc h bacon och lt allt putt ra C'a .
5 min.
5.Rr skyn med lite arrowrotmjl,ut r r t i
kallt smaka av ssen v l.
Karins trnings-kaka
'2 gg
2kkp socker
2kkp mjl
2tsk bakpulver
Hackad mandel som strs ovan p.
Gr s hr.
Rr ihep allt i en skl.
Hll smeten i en smrjd form ,str
den hackade mandeln ver och
slng in den i ugnen,som ska st p
175 grader. Ta ut den efter 15 min.
EVA ENGLUND hlr pA
vig aot .11 vid
Sund.v.ll.trl".n
1977 'Ar r.pr.sen-
tere
arna". Kortet
hgit av Elfon
F'innstrl:hll.
Torbjrn B
J., vis.t 'inn. d.t mAnga NOK-.naikt.n
SOl l.gt und.n ka.p.sn .ll.r 'lytt.t hlr-
i'rAn. Da. n"nta hlr Ir ju bar. nAgra
.v d.. sa. rrinvunnit. utan att just nu
kunna ka. ihlt alla al kan viI ockal n"'n
flj.nd P.r och 'OI.n Hglund,
och Gudrun Bjrklund, W.in.r Joh.naaon,
0.. Engb.rg, Sixten And.ron, Sv.n Sv.din,
H.... Sunn.rh, ArM'- David.aon, '$W' . n
och ,Boss. A.tra, J.n-Erik Englund, Run.
L.rs.on, Karl-Ak. P.rs.on, L.nn.rt H.d.n-
stre., Einar S6d.rb.rg, Ag. Engn, Inge
hrb.rg, n och Kalle H.urlin, Ta.ay
och Sv.n-Ak. SJdin, Yngve Dahlgr.n, L
Johanon, C.rina And.rsson, '"at . Lind'ar.,
Tord Gran Bla.kviat, Gun Jonon
(SJlund), Rak.l And.rs.on, Yvonne And.r on,
Eva Englund, Lei' ,Ander . s on d.l, K.nneth
Engatr&., Birgit cion, Kjell SjholM,
Hans Oetba., Aaoe Erikeen Folke BOholM,
Agnet. Thunb.rg, "aritta hman,Tura Lund-
gren 'a . ' l . ,
Och trots .tt a.n var Yngre Pojke nlr d.t
hsl. 'brjade ei har .an ihg .1 hlr
p
13 . 1) . I nn e i wr ocla w i gen. d t t stor
For t st t ni ng a v bertt els e n om r esa n
i i Vi d pen na n
1978
H0ST 0ST
ke D i 0unds va ll e n ny rsna t t r ingenti ng
Le i f i\1 i ng , o c k oLbc ve.r mod oz: e n t axi-
f r d me d en pol s k student ut t i l l hans
sys t e r 7 vaningar upp i ett byreshus .
dr vi vxlad. e till under hys ch-
hy s c h .::.l en t a.o<: i in till ci t y .igen.
Ma t e n var ext remt bi l l ig men i n t e s rs k-
il t apt i t r etande f r s v e nska maga r .
Os t a t brd , sli bbi ga grns a k e r , dliga
drycker , c i ner a l va t t en .. bl . Det god-
a st e ma n i t i t var de ppl e n som Eka n
oc h j a g k p te p2 s t a n alldeles f r e
bus s a v gnc . Peps i - c ol a och bullar
oc h v n tar pa a tt bl i upptna . Pol en
f rres ten : Fo l k ka r l i t e v er a llt . En
taxi k ka n vara hur s om .he l s t . Taxi -
mot dessa Ta x i kosta r visst v i l di gt
li t e hr ocks . ? ol k verka r f i nna sig i
kerna , f r ingen f rskte t r nga s i g
e ller s .
16. 4). En a v t v me dfb l j a nd e
g r runt i bus sen och by ter kartor med
oss. Ha n fick en a v mig r i t a d ka r t a i
1: 15000 ( Ta l lstugeka rta n ) Cc h han kunde
int e f r s t hur ma n kunde rita en s da n
karta med s & my cke t detaljer. Fr sv&rt
f r m.iz a t t ori e ntera p t yckte han. ( vi
o
s prkad e s vi d p engelska f r min polska
r int e va d den borde vara) Ha ns klubbs
ka r t or var i 1 :15000 , me n mycket fla ck
ter r ng och minga s t iga r , s om g ick i
rut sJs t em. Li t e gr nt hr och var.
17. 20 Ta nkn i ng i Opa le . Vi ha r ka t i 20
mi nu ter . Ac k d essa p olska k e r . Bens i n-
stationer r det t y dli gen ganska ont om.
Sa g nyss ett t g med 4 s t. 2- v n i ngs -
vagna r . Ser l yxi gt ut.
18 .25 . Per Nor da hI har i e n halvtimme
s p e lat et t Edva r-d Pe r s s on- band .Li vet r
bra h r t i bland. 3 ppl en , l Peps i och
2 bul l a r har kons ume r a t s s en :;l r oc l a \1 . Hr
ca ns ka br a och 2 ka n lika s . Lugn t i bussea
o
"
pa
0 1s s on . } r d en g r vi dare.
781 0 j l - 'i'i sdag
12 .26 . Si t t er i bus sen oc h vntar
i en kva r t , s g j a g i Wr oc l a w. De t
fa nns t yd l i g e n oc ks m nga
kldda pol i ser , f r vi d vra penga -
v j xl i nssf rsk i grk v l l p ga t or na .
6 <J. va r m nga po lacker r dda f r "he m-
Li g.a poLi s e n !", r j a n S\'1a hn , j a g oc h
s t a d, c i rka 750 000 inv nar e enl igt
pols k kl l a . My c k e t s pa r va gna r och
dessa r s om sardi nburka r .
Hunger n gr si g l or e i nt e s
dumt med f r uk t , j ui ce eller
i n t e e n he d er l ig svensk
15 .13 . Avg t t frn Wr oc l a w mot
pa n e - 33 mi l.
1 5 . 5 4 . Kompl e tt e r i ng av i a ktagel s er
i Va l e n : Lagl ydi ga stadsinnev nar e.
I n te n gon g i c k mot r tt lj us vid
0 ve r ga ngs s ti11 e na . I nte s i konst i g t
heller , en pi s t olbev pna d p ol is
stod oc h bevakade et t ve r g ngss t l le
a v f rd ti llbaka till Ho t e l l Gdr o i
ar dus ch och mat vntar,
f rhoppn ins s v is .
Da g ens t vl ing va r 12 km lang och
g i c k i tall - gr a n ter r ng och mycket
Lite ida g men bl e v 3 : a
i a lla f a l l . b s t e svensk. l: a Ludde
; a r f i a mov i c z , Pol en , 67 .12 , 2: a
Ha r a l d Hovi , Norge 68 .41 , 3 : a N- G
Ol s s on , Nj ur unda . Sv e ns s on hade
79 . 0j e f t e r mj l t hugg oc h s n edt ramp.
14
18.47. Vi har visst krt dligt vg-
val i frstderna till Katowice.
10.05. Mera felkning. r j a n Sva hn
vaken vgskyltsobs ervant frn mitten
av bussen. Enl i gt Res e-PMs skulle vi
varit framme i Za kopane nu.
20.05. Vi ker p smv gar, . ingen vat
var vi r, mjligen kartlsarna men det
r nog tveksamt.
20. 05-21. 50. Kortspel med L-H Undeland,
Sren Jonsson, en n08sk och Eka n .
21. 00. des di ger t timslag. Bussen ska
ver f loden Wi s l a och bron t l max 10
ton. Bussen vger 15 ton med passagerare.
Urlastning av folk, alla gr ver bron.
(utom,chauffren)
21.04. Kommit ver bron. Den hll! 300
meter var den ungefr. Frden gr vidare.
23.05. Bussen str stilla i utkanten av
Zakopane och vi vntar p den mindre
bussen som frsvunnit.
23.17. Li l l en kommer.
23.23. Bussen stannar vid hotellet.
Avsi ttning. Res a n tog 8.10. Puh!
78l10l-0nsdag
01.45. Kommit tillbaka till hotellet
frn restaurasia. Mste sova nu.
67.20. Avgng mot Polsk-Tjeckiska grn-
sen. Ingen saknas.
07. 35 . Kommit ver alp-sen och det lu-
Fin utsikt var det frn hg-
sta punkten. Tjusig dalgng, fina alper.
Alla hus byggda av tr, 2-3 vningar med
spetsiga branta tak.
07.41. Uppfr ibland och nerfr ibland.
07 . 46 . Ut s i kt ver Tatra-alpernas hgsta
punkt 2660 m..h. Snbekldd.
07.52 . Serpentinvg nerfr .
Tillbakagng av hndelser: Mellan 23.30
oc h 01 . 45 fick vi vra rum, skljde upp
'kl der , vxlade svart, letade rtt p
ett matstlle och t. p restaurangen
dr vi t var det livat vrre nr vi
kom. N gon hade slngt en trgasbomb
inne i lokalen och dom slogs med sto-
laroch lite av varje. Det bara small
drinne och ngon rullade utfr en
trapp. Milicia kom med tre bilar och
plockade upp 5 brkstakar, vrkte in
dom i bilarna och blste ivg.
Vi blev till slut inslppta tack vare
Stefan Johanssons (OK PAN) frhandling-
ar med drrvakten. Drinne fick vi 12
hungriga nattugglor varsin biffstek
med pommes frittes, juice, tomater,
och brd. Smaskens vrre. Dans hade
dom ocks och orkestern spelade en ma-
ffig version av "Rivers av Babylon"
(Boney M). Sedan vi ftt vr mat s
var det tillbakagng till hotellet oc h
4 timmars smn vntade.
Sammanfattning av Polen: Grtt och trist
dliga bilar och hus. Luktar skumt hr
och var, maten tveksam, men vet man vad
olika matrtter heter p polska s kan
man f fram hyfsad mat. Lite halvsvr t
att vxla svart. Mnga r rdda fr
civilpoliserna som vandrar omkring p
gatorna. I Zakopane verkade standar de n
bttre och 'f r a mf r allt husen var snyg-
gare. Mycket billigt land att resa i
om man rknar penningvrde .
07.55. Vid Polsk-Tjeckiska grnsen .
08.14. Tv tjeckiska grnspoliser gr
in i bussen fr passkontroll.
08.34. Grnspoliserna klara med uppsam-
ling och koll av pass/visum.
08.43. Insamling av valutadeklaration.
10.42. Ngon lustig figur spelar Edva r d
Per s s on bandet Attans terrorist er .
Hg volym. Di dumma skningarna n j uder .
Fortsttning fljer i nsta nummer .
15
16
Roger
Anita
Lars N

D c: k e
Sten
,
NILS-GRAN "ZEKE"
OLSSON vi s ar fin
vrform och varkar
att bli och rkna
mad i dan ypperst.
toppen danna s-
song. f amm. i vr-
orientering i Gte-
borgstrakterna med
svenska aliten p
plat s och strck-
att a dagen af ter i
Hal l . ndss t af at t en,
dr NOKl s ungdomlig.
l .g mad Zeka, Roger
Hugoss on, Arne Olsaon
och Andarsaon
sprang in aom 451a.
Nr vi zadan r inne p vlr sportchaf, herr Ol ason (Bildan ovan) aA kan vi ocks meddela
att samma Olsson i at t t er r ngl opp i Gteborg med svanska eliten p plat s , sprang in som
41a m.n. 16 km pi' 52 mi n och landsl.g.folk i lpning efter i r asultat l i stan. Da Ni
Vi k.n ock. meddala, Atar till vintern, att flera NOK I.re kte Vasal oppat i r. Bst
gi ck dat fr Leif Andersson som bIav str.x ver 150, men hade knning p an plats bl.nd
ds 50 b.ta ngra mil frn ml , dA det sa "pang" och kr.fterna .in.da. vriga som v.r med:
t a Andarssoo, Olls Gustavss on, Lassa Viklund, Gr.n Lindgren och per l Aka Gi dI und.
San k. n vi hoppa. att Zekas tjej, Ev. Or nung, duktig orienterare i Lerum, gr sl.g i saken
och f l yt t . r hit upp. Jobb bahva f r t As . Tre rigt akonomiskt gymn.sium och kontor.vana
h.r hon. Oa.sutom r hon an j-kal p och kut. fort. Hll p .tt knc ka mnga .v vra herr-
seniorar blda fysiskt och psyk iski gt nr hon var hr och hlsade p i vint ar . Da Ni .
Och Torb j rn B rli n bahvar en jmndl i g p.r t ner till fjll -orienteringen i somm.r
Och L.r s-Gr. n Berglund bahvar en aom vill apringa fort .
Och .om frst. tidning kan vi meddel a at t A sk. ll bl i pappa i somm.r.
En hrd sommar lr dat bli fr Nisse S. Han tnker nml i gen ta ver kkan hemma p Svart-
vik .A dat lr bli trni ngspass ven med flyttl fr h.n. del .
TACK fR ORDET

Ti l l sist kan vi b.ra med-
att vi (eller jag eller
vi som var med i fjol) hop-
p.s p att f JALLAGER ven i
sommar om det gr at t plan-
ar. in . De som poserar s
glat t framfr kamar.n p den
hr bilden rlL.rs Noren,
Roger Hugos s on, Nissa Svens-
son, Roland Johansson, Lennart
DOckav, Oohan Noren, Lars-
Gran Barglund, 'Arne Olsson,
finnatr m, Agneta Gran-
l und och Gran Backlund.
' HARLIGT f J LLUfT tycks
dom sga och Jag instmmer.
d.je
tt':
Missfrstnd
- Det r inte ltt att slja konst nu
fr tiden.
- Jass , hur s ?
- Jo, i mndags annonserade jag
ut en Goya, och dan efter ringde det
en dam och frgade om den kunde
tala...
Lngsamt
Den gammalmodiga vggklockan
hade med stort bull er och brak ram-
lat ner p. golv et. Gumman, som
kort frut stigit upp ur den under
klockan befintliga soffan sger fr-
skrckt:
- Hade jag suttit kvar en liten
stund till s hade jag blivit ihj lsla-
gen.
Buggen: Ja, den dringa klock an
ha r ju alltid gtt fr sakta.
Frklaring
- Hur har ni uppntt en s akt-
ningsvrd lder som 100 r?
- Det beror p att ja g r fd d 1878!
rtigt
- Hu r tror du rterna blir i r ?
- Tja, de blir v l ru nda som van-
ligt!
Handl ingskraftigt
Kalle r inkallad och st r p post.
En bryggarbil dyker upp och Kall e
skriker " Halt!" . Bi len stannar 'men
Kalle vet inte vad han ska ta sig till
med den. .
- Handla , karl! skriker va ktche-
fen.
- Jaha , f r jag be om fyra pilsn er .
fllII' med

Klu bbstuge n kl 18 . 00
Ti sd a gar: kl 19. 00
GYf'INA:3TI K.
Vi kan reko mmender a alla att l sa
bl nkarna i e v .
nd r ingar och komplet t er i nga r .
Tor s da gar: Kyrkmon kl 18 .00
Dam-Gymna s t ik kl 20 . 00
Sndag a r : Kl ubbstuga n kl 11. 00
Tio-[t1ila
s pe kul a ti ::: ner
b lir de t inte
i Get ta nr . J AG
lovar, h2I s a-r -
Tor bj r n.
I nsta NOK N
P TAPETEN
VI kan konstat er a a t t vi ha r
haft vde r i vint er. Bde kallt
och jvli gt ha r det var it och
p f r myck e t s n.
Vore "de t in t e dags f r e n bar -
mar ks vi nt e r snart
Hur s om hells t : Somma r e n vntas
bli snf r i i all a f a l l . Om det sed-
a n bl i r r e gn, di mma , bl s ig t och
ka l l t de t f r vi se .
HR r seger kor tet BYA-K AV LEN som
vi utlovade i NoK-Nyt t . Den
s om hade tagit korte t var ingen mi ndr e
n Chefr eda ktr. P bil den syns fr. v :
Annhild, Mats ( i landslagstr jal) och
In ga - Li l l. Vi gra tuler ar n en g ng .
BERRA AKER-
LUND HAR MAL-
AT OM GOLVET
pA KLUBBLOK-
ALEN OCH GIFT
SIG MED ANNICA!
Bergnta"
berttar OBI
s i tt " y" liv
o
SAGAN
OM SKRMEN
Me l lan s on en s om hade vunnit l ng- KM f jol
hst var ocks ga n ska s mor i mun , men
han fick lov att g e s ig han oc ks . Men d
lillebror ville g e sig ut och leta skr a t -
tade de r t t , n r i n te de hade l ycka t s
hur sku l l e d han kunna ? Ke n l ill ebr or som
var en of rVg en liten rackare r est e s i g
f r n s pise l v rn , bad mor om l i te rus s in
och Gat or ade , s t oppade kartan i r n seln och
ga v di g s t a d . Han hade ju ocks i ur och
s kur var it ute och t r nat me dan br de r na
l g hemma p s i na sngar och t or r or i en t e rade
Sol en sken, f glarna kvi ttr ade .s om gaLna ,
obekymrade om bygdens trage di , och lillebror
h ade inte varit l nge p v g frrn han mt-
te en ga mma l spnstig guwaa .
- God dag, go dda g , sa gumman , vart r du p
v g me d r a ska steg? (P den hr tiden
..,....
var man vid att u ngdomen t og s i g fram med-
elst hasning s lillebrors friska gng vck-
te en viss nyfi kenhet. )
- Goddag p di g sjl v du gumma , svara de vr
hjlte mu n t e r t , j a g r p vg att ska den
frsvunna s krmen.
- h , s a tanten s om vi s a de sig vara en
D- 63 :a, d ska du f n got av mig som kan
v ara till h jl p .
Och ur kj or t e l fi c kan dr og hon f r am en liten
behn dig kompass son v i s a de sig ha den un -
derbara e genskapen att n len vi s a de vart man
nskade och sedan var det bara att springa
dit n san pekade. Dessutom spelade den
" Sol v e r . nge r ma n l v e n "nr de t brjade
brnnas. Se de t va r en l ustig kompass.
- Ma n tackar , s a po jken g l a t t och tnkte
forts tta s i n v g.
- St opp och bel gg, s a gumman, nr kompassen
br j a r spela ka n du l s a den h r v ers en:
Skrm,skrm ba kon st ock eller sten ,
skrm,s krm ba k om gr a n en s gr en
i SOFT: s na mn
kom f ram, kom f r a ml
D ska du se at t det ordna r
Li l lebror tac kade t e rigen och fortsat te
sin vg i n i den s omma r fagra s kogen .
Fo r tst t ning i n s t a nummer.
Det var en gng en kommun me d susande
skogar, bl jande ingor
i

gyl l en e brunmossar , por bla-
na n de hj der och massor med l ga r . Kort
s a gt, som g j or d fr orientering . Ett fler-
t a l kartor h ade f l j da k t l i gen oc ks ritats
ver omrden i och dr f a nns en
sammans lutning av o rienterar e , SNOK .
D h nde s i g e n dag att en skrn fr -
svann. Sprls t . Ma t e r i a l f rval t a r en va r
frtvivlad , mat en smakade h onom inte, alla
n jen f rl ora de sin lockels e och om n tt e r
na vred han s ig i s mnl s h e t . Ha n bl ev
allt magra r e och l edsnare. Skrme n mste
t erfinna s l Men hur? De k l oka mnnen och
kvinnor na i f ren i ngen slog s i n a kloka,
kloka huvuden ihop och funderade. Ord-
franden lade sin panna i d jupa veck,
sekreteraren anstrngde s i g til l det ytter
sta, kass r en funderade och f underade och
h e l a styrelsen t nkte faktiskt s det kna-
ka de . Nr de hade tnkt f rdi gt kung j orde s
ver hela kommun e n a t t den som fr st h itt -
ade skrmen skulle f mat erial frvalt a r ens
v ackra do t t er och dessu t om i f ort st t ning-
en f frvalta hlft en av ma t e r i a l e t .
Alla yng l i nga r i t r akten som v i s s t e hu r
e n skrm sg u t drog nu ut fr a tt prva
sin lycka . v en d en s tora fr ening en
SNORK frn de n s tora staden och gr an n-
klubbarna TOK och KUF s kickade poj ka r
kldda i n yl onb yxor , t r j or av va r i e r a n de
frg och skor me d dubbar. T. o .m. klubben
SKUNK som al drig sj lva sat te ut ngra
s kr ma r i skogen var med och let a de.
Men , alla fick de t e rv n da med ofr-
rttat r en de och mas sor me d bo rtfrkla-
ringar. Rykt et spred sig ver landet om
den bortkomna skrmen och de al l r a b s t a
s krml e t a rna i riket skte s i g upp t i l l
k ommun en med . l i k a dligt res u l tat, doc k .
En t r yc kt stmnin g snkt e s i g ver kom-
munen . Mat e r i a l f rva l t a r en f r s jnk n r -
ma st i a pati, t med mda och talade n s -
t an i n t e a l l s. Styrelsen sat t dagarna i
nda och vred s i na hnde r . N r inee ens
de b e s t e i v rlden da, frn gr a nn r ike t
i vst e r k larade a v u ppgiften snk t e s i g
det s l u tliga s vrmo de t ver bygden .
I et t un da nskymt , fga attrakt i v t omr-
de i t rakt en l g e n liten r d stuga me d
bar a et t rum och l gt i t a ku Ti ll gr a n ne
hade huset den stor a , mrka drakboning en ,
vars i llaluktan de , gifts prutande dr a ke
viss e r l igen hade blivit bortk r d f r
r sedan , men de t vilade f or tfa r ande n-
gor hotfullt och tryckande v e r .11a t s
e
n .
I stuga n bodde en fatti g n ka med tre
s n e r , hon s trvade p a got t hon ku nde
me d sin n ke pens i on och ex t raknck p
ASAB. l ds te s on e n hade vunni t da g -DM en
och skrvl ade och s k r t a t t den f r
skr men s kul l e han nog hitta. r' _1 icke
20
EDJiigmiwtare f T:a....Dd
bad en fjllbonde gra ett
duslt hoDOm uppe vid sport.
stupa. N! . bygget var fr
cUxt komjigmiisWeu och tit
tade, han synade ocksi IIlIet
och Ug .. .
- Nja, det br bar du inte
riktigt lJar.t efter mitt huvud.
:... Ni .... bara, sa f]ll-
Jaa .skulle vl gra
..........0.
Det il' coQoybearavaiJli, .
ea.v de Din fripr:
- V... dog . v lo. var
sA ...?
- FeBI ess.


- Vet du.vilket mitt man
mtermed i SkettIand?
N .. .
- Scodaad Yard.
T
VlZSZINTES : 1. Dele16tti e16-
ad s. 7. Alajos idegen vltozata.
12. Holl s Korvin Lajos irja "Tan-
kltemeny" c. verseben. fol ytat sa
a fii gglegcs 1. sz. alatt], 14. A hi-
r es gyomai nyomda alapitja (ut -
ne ve kezd bet uj evel). 15. A m]
ter melt e emeszt nedv. 16. Decem-
berben. 18. Az Odera len gyel ne-
ve . 19. Erjed6 must hordej ra al -
kalmazot t atf urt dugo , 21. Kis La-
jos. 22. Muveltet kepz , 23. Egy
szot sern szl : 25. Nagy holland le-
giforgalmi t rsasg. 26. Puha fem.
27. P lyaudvar, r v. 28. Elpuszti -
t . 29. Allami Biztosi t. 31. Az
alaphangsor 6. es 4. tagja. 32. A
vizgygysza t utt r je, gy gyelj-
rsl nevezt ek el 1'OI,l (l821-97).
35. Abban a rn sik ir nyban. 37.
Epuleteken a fprkny felet ti
mellvedszeru felfalazs. 38. Rom -
n iai v ros. 39. "Hejh szep lovam,
hajh j 10val11. fak! Hol az egyik
l badr l .. . ?" (Pet fi). 41. Na gy
ola sz klt , ell sze rnelyneve kez-
dobetiij evel. 43. A lak sba. 44.
I r en egyne rmi betui 45. Azonos
bettik. 47. Hegyes szersz m. 48.
Holland aut je lzes. 49. Azonos r -
mai sz mo k, 5L Atlagos. 54. Meg-
gyzdes, 55. Olyan Ieher, mint
' " 57. Az egyik legnagyobb betu-
na gys g. 58. Dntetlen a sakkja-
t ekban, 59. -Kocsialkatr esz. 61. N G
N. 62. Si all oda. 65.Pet6fi k lte-
menye. 6R. Ko csonyss valt .
FOGG(.LEGES : 1. A vizszintes
12. sz SOl' folyt atsa. 2. A virg
lakhel ye (neve lvel) . 3. Becezett
Terez, 4. Irenke. 5. N T. 6. Dalol.
7. Regebbi penz (nevel vel). 8.
L sd ott, rv. 9. Nagy mertekben
r aszt, 10. Dntest hoz. 11. Egesi
t ermek, 12. Nagy-Br itannia egyik
nepe. 13. kor i gr g napisten
(Ierfiszepseg). 17. Viz itunder. 19.
Azon os betuk. 20. L sd az el bbi
sor t. 23. Ri kit szl nu. 24. Offenzi-
va. 27. Hires fir enzei kept r, 30.
Furcsn ostoba, zagyva. 33. Bece-
zett. Etel. 34. Pk betiii, keverve,
35. Mtka. 36. A ves e orvosi neve,
39. Atlatni rajta - a falon. 40.
Fiatal, serdl1l. 42. Nem engedelycz,
45. . . . Kovcs J nos (az agr rszo-
cia lista mozgalmak kiemelked6
alakja). 46. Szivacs. 50. A osal d
ved istenei a r 6mai mitol giban.
52. Azok, 53. Ki ej tett betu, 54.
'I' r ts z mnev, 56. Ady sze relme. 58.
Ertekes a sz rmeje, 60. Kitol6
egynermi betui, 62. Szlit. 63. Ze-
nci hangok. 64. S L.
-
*
NOK-Nyt t vi l l denna gng bjuda alla v ra Ungerska l s are ett ege t
kor s ord . Sva r en s ka var a i nl mna de senast
1988 - 06-14 klockan 11 .33. Fi na priser vntar . l nsta nummer ko mmer
os t l eka r ocn 'l'j e cki s ka "hava ph 'lo- leka r " .
21
tidigt kan du passa p att hm-
ta broschyren "Banken som du
r med och ger'. Dr fr du
reda p mer om vad medlem-
skapet innebr och vilka tjn-
ster vi har att erbjuda
Svrare n s r det inte att
bli delgare i vr bank och ha
nytta av att den gr bra
Nj diginte med att vara
kundhos oss.
Bli medlemocks.
Du gr miste om ngra av
frdelarna hos oss om du inte
r medlem.
Vi r nmligen inte som de
andra bankerna Hos oss r
det medlemmarna som ger
banken och dnned bestm-
mer vad tex. verskottet skall
anvndas till. Genom att gra
din rst hrd p den rliga
stmman kan dina sikter p-
verka verksamheten. Den
chansen gr du miste om nr
du inte r medlem.
Du gr ocks miste om ter-
bringen. Eftersom vi r en
ekonomisk frening kan vi de-
la ut verskottet till medlem-
marna. Och det gr vi i propor-
tion till hur mycket du sparar.
Dessutom s r det ganska
enkelt att bli medlem. G bara
in p nrmaste Freningsbank,
gr en anmlan och betala
medlemsinsatsen som r lgst
50 och hgst 100 kronor. Sam-
FreningsbankenI
Trning
r alltid

ratt
Vi t n k te ge e r en p minnelse om ci r ke l-
tr n ingen s om be dr i v s i Sporthall en p
tis daga r n a under Ol l e Gu sta f ssons f r de t
mes ta eminenta le dni n g. Han s k loc ka ka ns ke
beh v a en ren overin g. Co-dr ive r r
och Sv en Ba ck l und oc h t il
s a mma ns b j u der de p c a 14 styck en omv x-
l ande, fant as i eggande , f rs ch a , e l e ga n t a,
l ckra, n y t tiga, billiga , gen omt nkt a
stationer. Ge Ol l e en t i mme i vecka n och
du blir s om en ny mnni s ka l
tation 1. Hopp ver bygel p bo m.
Ger di g en k n s l a av l t t h e t och f l ykt ,
s om Su pe rman un gefr. El l e r vissa
knne r sig v i s st mer som gr o da n Kermit.
Fr fol k med kor t a ben . En f yllig vning
som r bra fr pl sen.
Station 2 . Su pe r -Si t u ps p slut t a n de br da
En saftig och mj ll sta tion s om r br a f r
fotsvett. Li gger ma n u pp och ner blir det
be t ydligt lt t a r e . Pe r f ekt fr mag en ,trn -
g e r direkt i n till mu s k lerna .
Station 3. Armt rn i n g p plint. En t r ev -
l ig variant av armhvn ing. En vni n g me d
kvali tet. Dina biceps blir s om n ya p 14
dagar.
Station 4. Be nskiftnin g.
En rrel se s om r u te h os vi s s a de l a r av
eliten men n og s pl gs a m f r oss v a n l iga
ddliga. All mn t v lsign e lse br i n gande.
Gr di g pigg och aktiv.
Station 5. Ri bbsto lshn gni ng .
En impopulr och plgsam tort yrmet o d s om
g e r en en k nsla av a t t g av p mi t ten.
En f orm av En kl a r
f rdel att .ha l nga armar frn br jan.
Sknker di g en stark och v a cker r y gg dock
s frsk att bli v n me d
St a t i on 6. Rephoppning.
En vning med fl kt s om ka n gr a s j m-
fota , stende, med sprng e lle r utan, p
flickvis e l l e r inte a l l s . Hopprep med da-
tummrkning och i nbygg d varvrknare v ore
inte s dun t . En vn ing f r dig me d k rav.
St a t i on 7. Sit-ups regular.
En enklare varia n t f r n ybr jar e . En lagom
vning s om de s s u t om r kalorisn l . Li ka
mi l d mot kvinnor s om mot mn .
St a t ion 8. Armhvn i n ga r .
St at i onen dr du verklig en kan imponera.
Om du kan Gr s om 7or b j rn , h an
l s k a r a rmhvni ngar . Gr som Zeke g r 30
st. Frsk oc k s me d variant "Taxi-driver"
me d h andklappnin g eller variant "Rocky"
med en arm. Ger di g en f r i sk och t r ev l ig
ansik t sfrg.
Stati on 9 . Thv n i nga r .
En popul r s t at i on som r my cke.t inne
j u s t nu. Eller som Gunnar s ger: En trev-
l ig var i a n t av gymn a s t i k . Ger dig runda
och l a g om hrda vadmuskler, som Travolta
ungefr. Allvarli gt t a l a t , viss t kan dina
v admus kler bl i b t t r e ?
St at i on 10 . Knb j ningar.
Konsten hr r att bj a l agom. Det finns
olika skolor. "Forellskolan" som frordar
en mo de rat b j ning och rrJuniskrsskolan"
som vill ha en d jupare bjning. En ' s v e t t -
i g vning s om r bra mot mjll.
St a t i on 11. Ribbstolsskut t.
Tja, v ad ska ma n s ga om det? Blaha, bla-
ha .. Typisk u t fyl l n a d .
Station 12 . Cyk l i n g me d lga ben.
Hr gller det at t c ykla t samma hll
annars s s tter ma n s l tt ihop. De
vanl i ga trafi kreglerna gller dock. Fr
mnn iskor me d slt a svanskotor och lga
ben.Smaka r mer n den kostar.
St a t ion 13 . Spr i n g p bnk och plint.
"Strmmings" favorithetsstlle. En fylli g
vni ng me d blommi g do f t . Kanske lite o-
mogen .
Av s luta gr na me d fot boll eller basket ,
den perfe kta av r un dn i n g en p din kvll.
N , l t inte det trevligt? Gr slag i sa-
ken, f a r till Sporthallen nsta tisdag,
b jud upp en trevli g partner och t a en
svng c irkeltrnin5l Unna din kropp lite
armhvningar l Kom ihg, det blir aldrig
fr sent fr repho ppnimg.
Des sut om, Social styr e l s en r ekommenderar
faktis kt 1 3-14 stat i oner i ve ckanl
Torb j rn g r de t , Zeke g r de t , t.o.m. p ven g r det
23
och s valIde en kac ktuss p tvren, .
sillade taggarna mellan hnderna och
utbrast: QWERK GASP URSKT och vargade
iv g till tonerna av JERKAS MED SUNE
och l ten " ha ve y ou seen my pimpelsp
De t va r en g ng och den va r ga ns ka grusad. Eskil hel t f rstumad av jyckens.
SO om denskd (Danska s mll a nd) uptg,svalde a l varligt och tnkte
s ligger en li tten stuga . her krvfs 25 prriehundar och
Dr bor ingen . Men e t t gng meter prrievagn s man kan stilla sin
dri f rn s h ller Eskil Jnsson hunge r . Bskil vandr a de sakta gnolande
s tnkt e denna tur k p den hemska l t hunden ylat.
at t ha n skulle dra en runda i skogen. Fr a m t i dent hemska l a nds ka pe t ,
Vad han skulle fr bana dena tanke. han tnkyte p sina hungrande rttor
Es ki l drog p sig dojorna och drog ivg. som han dresserat att huga pensionerade
Nr han hade sprungit en k nde han katter. Men d slog det honom att han kan
.;
fri he t t e n komma rusande mot s i g. utnyttja s itt fenomenala orienterings-
Men eskil mrkt e i nge t han bara sprang kunande grundat p dom otaliga nybrja-
p han. Vrden snurade pl t s l i gt rkurser han deltagit tog och spanade
var han ens am p prrien. in sola som hade g t t ned och rusade
24
Nu var Eski l illa ute,
utan stereo knde hanvanvettet komma
nrma r e .Pl t s l i g t hr de han ngot
i f j r a n .
Han tog fram sin gamla ke ps
r us a de mot det fjran m let.
Vl medv ete n om faran men modig
som rkan krelade han i stoftet .
Pl ts l igt skymtade ngot mellan t r den
va r det inte en .Jo det m ste vara
eller kanske , nd i nt e .
det kan bara i nt e vara en . .
det r helt de t
va d ? en det gr een en sndr
HUND dr botralNu var mttet r gat
S t a c ka r s Es ki l r usade runt och
omr i nga de dogen , s om helt frstumad
sg det hela ,Es ki l kastade hela
si t yngd .mot d , de t ovetande djuret
Es k i l lyckade s me d sin plan och
hll do gen i et t jerngr ep.
Han kastade or den ia ansiktet p
dogen : Ha r Du Et t Tuggumi ;
Hunden s kakede p huvet oc h gi ck
med bestmda steg mot sitt f j ran hem
Som han nde 3 veckor senaret
Utpumpad a v s itt stadiga distanspass
Somnade Es k il tilltonerna av DEVO
me de t t beltet rap RAAAAP.
Fr f a t t a r en Es ki l ut e i Nj ur unda -
s kogarna skandes
NOK- Nvt t r edaktionen tar hel t a vsnd
fri n skr ms kinmi s s ha nde lshi itor ia .
-"""".J
ORIENTERINGS NVTT
Som du vet s har en or ienterare inga nerv-
er . Lugn som en f i l bunke r han. Om han d
och d, i l i khet med filbunken verkar lite
sur, r det t a banlggar ens fel. Me n andra
sidan r de t s v r t att lgga bra banor. Dr-
till krves j ungf r ulig t errng, dvs. ett om-
rde dr i ngen karl rek ognocer at t idigare.
Och man ve t vl hur kar l ar r. Och jungfruar
med, fr den de l en.
Frrest en brjar i nt e ori ent er i ngs l ekti onen
i skogen ut an i spor taffren . G i n i nrm-
sta spor taf f r och be'f kpa al lt som behvs
fr att bli en god or i en t erar e. Att bli en
dlig sdan r nml igen ingent ing att be om,
fr sdana fi nns de t r edan gott om. Ti l l det
ndvndigast hr i all a f all skinnjacka,
gummistvlar, v ldalsmssa, ryggsck , " tryn-
orgel" (ell er munspel som det ngon gng kal-
las) kortlek, Ljunglfs l: an, Sloans line-
ment, visbok, l gr oss r dpennor och por t nyck-
eln. Orienter ar en r nmligen f ngen i det
ovissas t jusni ng, ingen ve t nr han kommer
hem.
Vad sj lva or ient er i ngs kl dseln be t r ffar
s str gr na s por t handl ar na t il l godo med
alla ndv ndi ga rd. De har al ltid det sen-
aste moderna , di rekt frn Paris. fr vrigt
r det bra att vara utrustad med mnga navi-
geringsinstr ument, kikare, sextant, krono-
me ter, barograf, tumstock, mikromet er och
kngk nppare . Det allra moder naste r r adar .
Drmed menas , att man vi d mlet radar upp
fler a pils ner. De t blir t rstigt i vrmen.
I starten erh l l er den t vlande en karta,
eller s jkor t , det beror p var t vl i ngen
gr. Med ka rta menas avbi l dning av j or dyt an
samt drupp vxande trd och rter. En bjrk
markeras med en rund ring, t v bjrkar me d
tv ringar o. s .v. Barr t rd med f l er a korslag-
da barr, kom d i hg att tall har lnga barr
och gran korta . P ppna plat ser f i nns i nte
ett barr. Tjocka , s var t a , kr okiga linjer
visar dej var vgarna gr f r am. Hll till
vnster (?) och tuta i kurvorna. S finns
det smala raka linj er tvrs ver kartan som
kallas meridianer, varfr dom f i nns vet i ngen ,
dom r nmligen odugli ga att p, en-
r dom r s smala att det inte gr att hl-
la balansen p dem. fi nns dock en liten mj-
lighet att du kammar mittbena, s du fr
riktig jmvi kt p kr oppen. En sak till innan
du brjar. Vedtravar , kor och grisar anvnds
mycke t sl lan som kontroller, va rfr
saker tyvr r inte f i nns med p ka r tan.
En bra s ak i mrka s kogen r ocks kompas-
sen. Den visar vi l l i gt p norr , hger, vns-
ter, bondefrbundar e och f olkpart ister. Sen
gller det bara att vl j a med fr stnd . P
kompassen k3n man ocks ta in den s .k mi ss-
vi sn i ngen s om gr al l del es utmr kt att spr i n-
gaga efter. Vi dare finns , no i marknaden
"Si l va Hngkrok", som anvnds aven de l
orienterare och den r utmrkt ibland. DA
slipper man ocks tnka p karta och kompa s s .
Det skter den man "hnger" om. Dessa "h ng-
kroksspecialistsr" r mycket omtyckta av
andra orienterare.
Vid uppskande t av frsta kontrollen litar
man p alla sina sinnen, lukten, hrsel n,
synen, knseln och smaken. Har man r i kt i g
smak gr det bra. Dremot fr man akta sig
fr att lAta lsinnet, vansinnet el ler lt t -
si nnet ta' verhanden. Om du s p vg t i ll
nsta kontroll stter p en massa negrer,
har du skert kommit fr lngt sderut. Me n
bli i nt e ledsen fr det, det finns s mycke t
att skylla p nr man missat en kontroll.
Nr du i ml och dragit dom dr
2 timmerna du missat hr och dr, s kommer
du till klarhet att du vunnit tvlingen me d
en kvart om inte om varit. Och du blir s
njd s njd och kommer tillbaka nsta s n-
dag igen (och missar lika mycket).
Saxat ur Gteborgsdistriktets Orienteri ngs-
tidning 1948 . Mats A ar valt ut.
NOK-gub b e rr sl r t ill i g e n med e tt nyt t , k lur i gt
KORSORD
LODRTT
1 . Ar mnea ROK: &res kont r oll- 1 . r r d krft a .
erna . 2 . Me r n manga
o
5. r i nt e bra fr or i enterare . 3. Oroli gt land.
9. Dr s l des inga 4 . Klar a , f UTi ga ,
10 . Skall man f lickor . 5. Tr evl i g kl u bb .
13. Skal l or ient erare kol la. 6. Ha r f t t t r iiff p Zeke .
16. Fres i nfr r t t a. 7 . P korven .
18 . Gr man ka r tor . 8 . Tycker skolbarn om.
19. P l ngtr a dare . 11. H l l er nan i handen .
20 . Dr f i nns mnga sossar . 12 . l .
22. Anvnds nr man vver . 14. Lt t dimma .
24 . Ti dning . 15. r Ni ls- Gran i or ient erings toppen .
25 . Dr yc k . 17. Ses :B j r n me l l an kont rol ler na .
26 . Tyc ker skolbarn om. 1 9. Ton .
28 . Dr kan man klaga . 21 . Be tydl i g .
29 . Och . 22 . Skal l nu .
30 . Jul da gsf r d. 23 . Frs t .
31 . Annat namn pi vanli g kontrollpunkt . 24 . He l ig s i ffr a .
33. H l s inge s gv erk. 27 . Skal l man s pr i nga i or ienter ins .
34 . Kan man p j en . 32. Fara f r or i ent erar e .
35 . otto Svedi n . 36. Silvers tad .
37 . Ha r St oc kh ol mskl u bb ftt sitt namn av. 37. Huvudstad .
40 . Fi nns t . ex . 93 och 97 . 38 . Da ns
o
42 . Nj urundapol i tike r . 39 . Lock----
43 . r bs t . 40 . Po j ke
44 . NOK- f l i cka . 41 . Nya All ehanda .
45. Borde NOK ha . 42. Kont rollmiss .
LSNINGARNA SKICKAS TILL: NOK, Box 71, B60 20 NJURUNDA
fINA VINSTER VNTAR.
D
VATTUMANNEN (20/1-18/2)1 Ls NDK-Nytt och
Handbok Fr Grnglingar fr dr fr du tips.
Dligt skidfre fr dig den nrmaste tiden,
men sIl 90 000, det kanske hjlper. Tejpa p
fartrnder p din DL-drkt. Har du provat
med kalldusch?!
fISKARNA (19/2-20/3): Du behver ny trn-
ingsoverall och filten du har med dig p
tvlingarna behver omedelbart bytas ut.
Akta dig fr tvlingar p midsommardagen.
Kolla lurten i reservhjulet och kp en
reservdunk (med bensin). Trsta Skytten och
varfr inte prova Elit-klass ngong gng.
27
DANCING QU[ EN IASBA.
.,0 I TOPP!
of the
Olssons falllily
1. HELLO I LOVE YOU f Alex
2. ELVIS IN CONCERT f Elvis Presley
3. JORDSMAK fG6sta Linderholm
4. TUSENFRYD OG GR HVERDAG ffinn KAlvik
5. THE STING f Scott Joplin
6. EVERT TAUBE f Sven-Bertil Taube
7. LIVE AT THE SAHARA TAHOE frsaac Hayes
8. HALLELUJAH IGali,Atari&Milk and Honey
9. MAKE IT EASY ON YOURSELF/Burt Bacharach
10.En HALV BJ BLUES I Caraelis Vreeswijk
10 ! Bertil vill ax ha med en skiva,
han vill g rna ha med
VDUREN (21/3-19/4): om du hamnar ngonstans
dr du inte varit frr mste du se till att
inte springa vilse. Lita mer p kompassen n
din orienteringsskicklighet. Lyssna p goda
rd frn dom imlfllen. Kolle dina steg!
OXEN (20/4-20/5): Du r i form trots dlig
trning den sista tiden, men var p din
vakt. Bistra tider stundar om du inte helt
lgger om ditt trningsschema. Se upp fr
Jungfrun p natt-DM!
TVILLINGARNA (21/5-20/6): Varf6r inte prova
med intervall trning. Det kanske kan hjlpa!
Ryck upp dig ur ddlget. PI Eaaviksbladet
har du chann. Tag ingenting fr givet i
krrlekan.
KRfTAN 21/6-22/7): Var observant och alert.
Akta dig fr skidkning och framfrallt d
akid-OL. Du kan komma bortl? Det finns di-
rektanmlan, kan det vara ngot fr dig?
LEJONET (23/7-22/8): Sikta in dig pi sommar-
serien fr dr har du stora mjligheter att
lyckas tminstone vid ngot av de sex til-
lfllena. Akta dig fr VstanAbladat. Vnta
dig dligt std frn UK.
JUNGFRUN (23/8-22/9)3 Vid natt-DM fr du sa
upp fr oxan och berec (prova noack). Har du
fuskat med tisdagsgymnastiken. Det kommer dU
att mrka s smningom. Du tervinner mycket
genom inkp av nya stavar och trafuril.
VGEN (23/9-22/10)1 Du mAste tnka p match-
vikten. Prova med dubbla pass de nrmaste
tv ren och sluta hellat och t. Du kommer
att gra ditt livs lopp p bya-kavlen. Putsa
naglarna fr ev. prisutdelning. Undvik regn!
SKORPIONEN (23/10-21/11): ka trningsdosen.
Prova med backtrning. P 15 OOO-delskartan
har du vissa mjligheter att lyckas. S. upp
fr tvlingar i finland och tnk p vtske-
balansen. Prova med 10 tablatter askorbin-
syra/dag.
SKYTTEN (22/11-21/12): Du mste brja och
trnaDet finns dock fortfarande hopp.
Dags att kpa nylonbrallor va? Sk trst
hos fiskarna. Sluta med pimpelfiske och in-
vestera i ny skidbinning!
STENBOCKEN (22/12-19/1): Akta dig fr rs-
fester och 30-40 och 50-rskalas. fotboll
kanske vore ngonting fr dig och varfr
inte sikta p en liberoplats i NOK:s lag.
Se upp fr kolbottnar p NOK:s kartor(gller
ven Vduren, Oxen, os.v ).
SKVDE
Nu skall man avverka en sista. finslip-
ning. i morgon br j ar allvaret nr man
skall kncka diverse B-oldboys i Vstgta-
skogarna. Frsta kilometern knns bra. Men
rtt som det r brjar benen knnas tunga,
man brjar andas tungt. Frstr ingenting.
Bde Anders .Magnusson och Ronald Sundberg
har ju lovat att f'ormtoppen skall komma
l al 01l tLll 5-dagars.
r det nln sorts inf'ektion p
gng, eller har intervalltrningen p Ess-
vikslandet varit f'el? I alla hndelser
brj ar j ag se mig om ef'ter ngon anled-
ning att stanna och vila, nt smultron
eller s som ngon glmt att plocka.
Plc5tsligt str han dr, mannen med den
tunga krran i motlutet till stugan sin.
Jag stannar och f'rgar om jag skall hjl-
pa honom. "Ja tack." sger han och vi
skjuter upp krran f'r backen. Gumman som
sett ea8 frn f"'natret kOlllller ut med satt
.ch bullar och vi alr esa .er ibersa
ech tikar.
U.der samtaleta gng sger han
liet: ltN"r Du nu har hjlp mig med krran
s akll Du t se tuppen vran. "
Jag ler lite f'rgaade, s han berttar
storyn om tuppen deras 80m gick dr och
slokade och inte var sig lik.
"Ef'ter som jag har lite'hemkok' p gng
takte jag att han kanske skulle bli pigg
om han f'ick smaka p brygden. Sagt och
gj or t , jag dippade ngra bullskivor och
sl ngde t honom. Han hgg tr sig. Men
rtt som det var brjade han ragla, skri-
ker t i ll ech brjar springa och ef'tersom
huvudet var f'rst framme vid vebodvggen
s var det det som f'ick ta vrsta -smllen.
Bella vek sig p tuppen och det sista livs-
teekaet jat; st; var att det skakade lite i
ena klen. Jag rusar f'ram och tittar honom
i gonen, konataterar att hr _hjlper inte
e.s mun-mot-mun-metoden. Det r med andra
ord punkt slut. ef'tersom han knappt
kallnat br han ju kunna tas. S sagt
gjort, jag brjar plocka honom. Men nr
det nstan r klart bryter inf'ernot ut.
Tuppen vaknar och vrlar allt han f'r ut u
aig. Nu r goda rd dyra, skall han f' le-
va kan han i alla f'all inte se ut som han
gr. Frun min, Helga, tar resolut f'ram
maakinen och syr en overall av ngot gam-
malt bltyg. Och den stter vi p honom,
Det tog ju ngra dagar innan han vande sig
men nu gr det bra. Det har vl uppsttt
en del problem nu i samband med den hr
ni ska ha hr. Dom ringde
oss f'rn kommunalkontoret och ville att vi
skulle ha tuppen gmd en vecka, f'r dom
pstod att han var dlig reklam. f'r bygden
28
Men jag har ocks hrt att de ringt till
dom aom har atora traktorer och uppmanat
dom att hlla traktorerna vl synliga, det
kan ju f'innas ngon traktorexpert i era
led. D skulle det bi bra reklam f'r bygden
Ja, f'run och jag har varje gng det aprun-
git ngon f'rbi varit tvungna att gmma
tuppen lngst in i hnshuset. Fr de. sKer
att orienterare kan ta dom mest underliga
vgar ibland. Det var en hr igr (han hade
grtt hr) som jag trodde skulle komma upp.
H n titta p brunnskaret, det var vl -trsten
som satte t . Men nr han sg motluteL s
vnde han om och tur var vl det f'r just
d var tuppen svrf'ngad. Om. jag visar dig
tuppen s f'r Du lova att inte tala om det
f'r ngon f'rrn ef'ter tvlingen - jag vill
inte stta mig med ngon p
Ja, det var ju ingen konst, s vi tog va-
randra i hand i djupt samf'rstnd och gick
bortt dyngstacken.Den f'rsta vi mter r en
hna i vild karrir med ngot hysteriskt i
blicken. Och lngst oppe p dyngstacken .tr
tuppen och knpper gylf'en. Djupt skakad aT
det jag ser tar jag avsked av bda och vand-
rar nermot f'rlggnineen i Ljugstorp. Vid
nrmaste bck gr jag ner och fuktar trja,
dopper ner pannM och springer de sista hund-
ra metrarna till f'rlggningen.
Jag mter Bertil Olsson p trappan, nr han
ser min vta trja sger han: "Du har krt
hrt ser jag. II Jag nickar lite f'rnvar.ande,
mina tanksx r p annat hll just d.
Jag brukar inte komma med bortf'rklaringar
men jag undrar om inte jag kommit i alla
f'all lite bttre n:.l76 den f'rst. dagen om
jag intef'tt se tuppen.
AssA kan vi konstatera att det blir en Gjurd-
kavl e i Ar. en kavle seger fBr NOK,
kanske?
Christer "Bobba" Bergsten har trnat fotboll
i vinter. Medskogsbron har inte hrt av sig,
sA detta blir ett typiskt ettrsfall!
Och vr stugfogde och mannen som tnker ge
Nisse en mat ch i H 21 B, Tommy "Strmming"
St rmkvist , har fyllt 3D! Samtidigt meddelas
att ett gng synnerligen skumma personer
setts p Kvissleby. 8de pigga och trtta!
Ass var det skaderapporten, som r lng:
Ordfranden Magnussons hlsena blir s sakte-
liga bttre. Lnga promenader frekommer! Och
Nisse har haft problem med en t och Olle G
har inte haft s srskillt ont ngonstans!
Sveka har haf t ont i armen och varit mycket
frkyld. Om det r det eller slhet som gjort
honom sA osynlig i skidspAren lter vi vara
osakt. J ohans kn krnglade ngra ggr. Med
resultat att han fick hmtas med bil pA ett
l ngpas s . Och nr vi nd r inne p knn s
kan ocks Roger Hugoseons och Bjrn Nordli ngs
knn f A ett litet omnmnand Samtidigt kan
vi meddela att det har varit rekorddligt med
basketskador i Berra Akerlund har vis-
serligen vari t med , men endast ngra tackling-
ar utdelades vi d tillfllena. En ngot ovan-
lig skada rkade Zeke Olsson ut fr. Scootern
som herr Olsson anvnder vid fixande av spr
vid vrt elljusspr blev ngot strmfrande
och Zeke fick en kyss i gastummen. "Tog bra"
var d.s kommentar. Samme herr Olsson har ock-
s haft problem med en vrkande hBg.rvriat.
Skridskoskr vid ekid-OL tvlingar anssa
av samme man var a orsaken. DE NI! En hft har
ocks krnglat fr d.s. Och Ing -Britt Eng-
lund h r haft problem med ett ledband i ett,
ja just det, ett kn. GIPSpaket som resultat.
Och Arne "Lilla-vargen" Olsson har haft en
lngvarig luftvgsinfektion. En pimpelfrd
lr ha varit med i spelet. Innan vi slutar
vi ocks meddela att med Ingemar Dahl-
grens hlsena verkar det tyvrr inte bli
ngot bttre. Verkligen synd, men Ingemar fr
kra hrt med racer-hoJjen i sommar istllet.
Och drmed hoppas vi att det r slut p skad.-
fronten f r den hr gngen. Rapport om Berg-
mans kn, Willes dagsform efter vinteruppe-
hllet och Magnussons hlsena i kommande nr
av denna t ldningL
Innan vi slutar vill vi ocks meddela at t
Johan Nor en vunnit en skidor ienteringstv-
ling i vi nter . Antel startande oknt .
Och ti l l slut kan vi meddela ett Olen Hg-
l und, en NOKaar . i f rskingringen, har gjort
ett klubbyt e f rn Tol l ered t i ll M.a.
o. numera klubbkompi s med Lennar t DOckov.
H O S F I N N S
K L U B B P R I S J
LINDBLOMS
CYKEL &SPORT
T I L L
Fr orientering i obanad terrng vljer Du ovandel
av polyamid och fr lpning i banad terrng finns
ovandelar bde i skinn, mocka och nylontyg.
Sulan r gjord i polyuretan-f med speciellt trampskydd
i hlfoten och ett sulmnster som ger bra frnskjut
och effektiv bromsning.
XZ skon r kvalitetstillverkad i Sverige och sljs av
sporthandlarna (ej ute p tvlingsplatsernaJ.
Frga efter XZ skon och prova den! Det blir en
ny lpupplevelse.
45/andslagsmnochXZ
gjordeden'perfekta'
orienteringsskon!
XZ frgade 45 lendsleqstopere, seniorer och juniorer,
hur deras idealsko fr lpning i terrng skulle se ut.
Vi sammanstllde svaren och gjorde skon!
Ltt och vlsittande. Med smidighet dr skon skall
vara smidig och stabil dr det krvs stabilitet.
TVLINGSPROGRA'MMET x979
Skol-5P1
Ekaja SOK, SmAlandsk.vl.n
KungsgArdena SK, Natt-Budk.
Ljusna Al. OK
Sidans ja IK
OK Nordanstig
Skogslap.rn.
Lugnviks IF'
N", Sagereta OK, Hlsingl.nd
BondaJah8jdens IK
V"-T.sttlvUng.r
O.g-o"
N.tt-o"
Ockalba OK
HUSUIIe IF'
OKTD8ER
6
2B
SEPTEPlBER
l ' LAng-D"
1- 3 V", F'inland
9 Budk.vl.-o"
15-16 US"
15 Glvle OK, Ungd. budk.
16 VIstarAa OK, OAG-5"
21 Gustavs, NATT-5"
22-23 stersunds SK. N.tt+O.g
22 Glvle OK + OK
23 OK ,SkogamArdarn Budk.vl.-5"
29 frasa If .
30 Pladelpada or, P1idlv.-5tatett.n
HJrn.rp, LANG-5"
23-27 S-Dagars, rebro
29 Brnn.ns IF'
AUGUSTI
3
4
5
11

12
16-19
19
, 24
26
UpR.aal. IF'
V.lb AlF'
10-fllil.
2-1'111.
BjuraAa OK
IK J.rl; Kopp.rkavlan
Oraa IF'. Tunakavlen
Altt. SOl(
TimrA SOK. Ungd. tvl.
F'ora. IF'. Hlsingekavlan
NJURUNOA 01(
Hudiksvalls IF'
Kavlands IF'
OK
OK Nol.skogrn.
Kremtors Al11.naen
Sundsvalla OK, Ungd. tvl.
OK Storaj8n
OK Nip.n
.A14 IF',
Jukolakavlan, v F'inland
OK Hr)ult
F'ltJg.rn.s IF'
OK Gjurd, Budkavl.
10
16-17
19
20
24
2S
26
27

4
9
12
13
23
24
30
lY.!:!
l OK Gjurd
7- B stersunds OK, 2 dgrs
11-13 OK fjll-DL
14-15 Wittjlrvs IK, 2 dgra
16 . Bod.ns BK
lB-19 OK Ren.n, 2 dgrs
. APRIL
29

' l
5- 6
30
Tidsbegreppet r sjlvstllt.lnpressat som en rest-
frd skattepost i en ekonomisk balansplan.Det r dr,ven
nr man efter frmga skt avlasta sig tid- och tempotn-
kandet.Sjlva avlastningsperioden r en tidsfrga,i vilken
d ven tempot tilltvingar sig ett beaktande.
Det finns ingen rak linje till sinnesvila men det
finns en krokig och tillfrlitlig vg till andlig och le-
kamlig hlsa. Den sges vara en betungande vg fr den soa
rknar tyngd i materiell vikt. Den r s.
Den skall vara s. Det betungande hr i livet r sllan
den materiella vikten,utan frnvaron av betungande materi-
ell vikt.
Fri,.j tempobetingad rrelse i deland,r det lngsta
avsteg som kan tagas frn vr .ardags liv. Nr ngot av den
tvingande frvrvsuppgiftens tyngd kvarlever,som i form
av vissa fngstplaner,d r steget ej fullt uttaget.D
r man fortfarande p vardagsplanet,ofri och delvis frut-
bestmd att fortfarande knna sig ofri.
D medtager vi det inte,som ingende i ngon fngst-
plan,att vi skyndar till fr att slka fnga den fisk som
med sitt vilda plaskande i en grundvattensalinga,ftt ose
att upphra med dessa tankenedkast vid en kort pinneeId-
rast under knegande i Storanasens skugga.
Box: 71
860 20 Njurunda
Tel. 060/30860 (Kanaii) el. 30866 (Rad.)
Poatgiros 13 24 29 - 2
CHEfREOAKTR: Anita Noren
KULTURCHEf: B j ~ r n Nordling
POLITISK REDAKTR: Gunn Viklund
SPORTCHEfs Nils-Gran Olsson
TEKNISK REOAKTR: Katarina Berg!sn
NATTREDAKTR: Kerstin Noren
(Avgrande) fAKTOR: ~ e r i a Gustavsson
OANSVARIG UTGIVARE: Torbjrn aerlin
POlITISK fRGs Vinrd
~ F l k t
ABEvaporator
Frsljning i Sverige av standardprodukter
till installatrer och terfrsljare
Filialer och frsljnings-
kontor till Er tjnst
ALLT INOM
VENTILATION
HLNUdkontor
oc h filial
Filial
o Frsljningskontor
Postadress: Box 10060 85010 SUNDSVALL
Gatuadress: Grdevgen 5 B
Telefon: 060-566260