You are on page 1of 9

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Glava X. SADRAJ I ORGANIZACIJSKI OBLICI DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI


A) PRUATELJI USLUGA SOCIJALNE SKRBI lanak 157. U djelatnosti socijalne skrbi usluge pruaju: ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe, fizike osobe kao profesionalnu djelatnost u okviru obiteljskog doma, savjetovalita ili pruanjem usluga pomoi i njege u kui i udomiteljske obitelji. lanak 158. (1) Usluge socijalne skrbi u mrei javne socijalne slube ne pruaju se radi stjecanja dobiti. (2) Domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje pruaju usluge socijalne skrbi te fizike osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi u mrei javne socijalne slube, izjednaene su s kuanstvima u plaanju cijene po povlatenim uvjetima za koritenja elektrine energije, plina i drugih energenata, vodoopskrbe i odvodnje te drugih komunalnih usluga, te plaanje naknade za RTV pristojbu. (3) Ako dom socijalne skrbi, vjerska zajednica, udruga ili druga pravna osoba ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za razvoj djelatnosti ili se prenosi u sljedeu godinu. (4) Na pravnu osobu iz stavka 3. ovoga lanka koja je obveznik poreza na dobit primjenjuju se propisi o trgovakim drutvima. Zapreka za zapoljavanje u djelatnosti socijalne skrbi i zabrana sklapanja ugovora o doivotnom/dosmrtnom uzdravanju lanak 159. (1) Ne moe se primiti u radni odnos na rukovodee poslove u djelatnosti socijalne skrbi niti te poslove moe obavljati, osoba protiv koje se vodi postupak ili je pravomono osuena za kazneno djelo protiv ivota i tijela, protiv slobode i prava ovjeka i graanina, protiv asti i ugleda, protiv spolne slobode i spolnog udorea, protiv braka, obitelji i mladei, protiv slubene dunosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zatienih meunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, te prema kojoj je izreena prekrajnopravna sankcija za nasilje u obitelji. (2) Ne moe se primiti u radni odnos na poslove strunog radnika i suradnika u djelatnosti socijalne skrbi niti te poslove moe obavljati, osoba protiv koje se vodi postupak ili je pravomono osuena za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog udorea, protiv braka, obitelji i mladei, protiv slubene dunosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zatienih meunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske te prema kojoj je izreena prekrajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, u zadnjih 10 godina prije zasnivanja radnog odnosa. (3) Odredbe stavka 1. i 2 ovoga lanka ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija. (4) Poslodavac je obvezan po slubenoj dunosti pribaviti dokaz da se protiv osobe iz stavka 1. i 2. ovoga lanka ne vodi kazneni postupak i da nije osuena za kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga lanka. (5) Ravnatelj, voditelji ustrojbenih jedinica, struni i drugi radnici koji obavljaju poslove u djelatnosti socijalne skrbi ni njihovi brani drugovi i djeca ne smiju s korisnikom socijalne skrbi sklopiti ugovor o doivotnom/dosmrtnom uzdravanju dok traje njihov radni odnos u djelatnosti, a u protivnom ine teu povredu obveza iz radnog odnosa.

3. DOM SOCIJALNE SKRBI

Pravilnik o minimalnim standardima i normativima doma socijalne skrbi, centra za pomo i njegu i drugih pravnih osoba za pruanje usluga socijalne skrbi lanak 218. Minimalne standarde prostora i opreme i normative potrebnih radnika doma socijalne skrbi, centra za pomo i njegu, udruga, vjerskih zajednica i drugih pravnih osoba koje pruaju usluge socijalne skrbi po ovom Zakonu, djelatnost i vrstu doma za djecu i doma za odrasle osobe, pravilnikom propisuje ministar. a) Osnivanje i poetak rada doma socijalne skrbi Osnivanje doma socijalne skrbi lanak 219. (1) Dom socijalne skrbi je javna ustanova, a osniva se za obavljanje socijalnih usluga propisanih ovim Zakonom. (2) Dom socijalne skrbi moe osnovati Republika Hrvatska rjeenjem Ministarstva. (3) Jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave te vjerska zajednica, trgovako drutvo, udruga i druga domaa i strana pravna i fizika osoba moe osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetima i na nain propisan Zakonom o ustanovama, ovim Zakonom i pravilnikom iz lanka 218. ovoga Zakona. (4) Dom socijalne skrbi moe imati smjetajni kapacitet do 30 mjesta za djecu po lokaciji i do 70 mjesta za odrasle osobe po lokaciji, osim doma za starije i nemone osobe koji moe imati smjetajni kapacitet do 100 mjesta po lokaciji, a objekt mora biti samostojei. Rjeenje o utvrivanju sukladnosti akta o osnivanju doma sa zakonom lanak 220. (1) Ministarstvo na zahtjev osnivaa doma socijalne skrbi, rjeenjem utvruje da je akt o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama, ovim Zakonom i posebnim propisima. (2) Osniva doma socijalne skrbi je obvezan uz zahtjev za donoenje rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka priloiti ovjereni akt o osnivanju doma, dokaz o raspolaganju prostorom i miljenje Zavoda o opravdanosti osnivanja doma. Postupak utvrivanja uvjeta za poetak rada lanak 221. (1) Osniva doma socijalne skrbi obvezan je prije poetka rada podnijeti zahtjev za izdavanje rjeenja kojim nadleno tijelo utvruje da ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz lanka 218. ovoga Zakona. (2) Postupak utvrivanja ispunjenosti uvjeta za poetak rada doma socijalne skrbi provodi struno povjerenstvo koje imenuje ministar, osim za domove za starije osobe za koje postupak provodi jedinica podrune (regionalne) samouprave. (3) Nain rada povjerenstva i postupak utvrivanja uvjeta za poetak rada doma socijalne skrbi propisuje ministar. (4) Privremeni ravnatelj doma socijalne skrbi podnosi zahtjev za izdavanje rjeenja za poetak rada najkasnije dva mjeseca prije planiranog poetka rada, a uz zahtjev prilae: nacrt statuta, odobrenje, ako je dom osnovan u mrei djelatnosti, rjeenje trgovakog suda o upisu doma u sudski registar, popis potrebnih strunih i drugih radnika, dokumentaciju o prostoru i opremi, dokaze o ispunjenosti tehnikih, zdravstvenih i ekolokih uvjeta. (5) Ministarstvo donosi rjeenje kojim utvruje da su ispunjeni uvjeti iz lanka 218. ovoga Zakona za poetak rada doma socijalne skrbi, osim za dom za starije osobe za koji rjeenje donosi upravni odjel jedinice podrune (regionalne) samouprave. (6) Protiv rjeenja Ministarstva nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom. (7) Protiv rjeenja kojeg donosi jedinica podrune (regionalne) samouprave moe se izjaviti alba Ministarstvu. (8) Dom socijalne skrbi moe poeti radom po pribavljenom rjeenju iz stavka 1. ovoga lanka, nakon upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi i dobivanja odobrenja za rad. (9) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni sjedite doma socijalne skrbi ili njegovih podrunica, promijene uvjeti prostora u kojemu obavljaju djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je osnovan

proiruje ili mijenja, ravnatelj doma obvezan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka. b) Tijela doma socijalne skrbi Upravno vijee doma lanak 222. (1) Domom socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, upravlja upravno vijee. (2) Upravno vijee ine tri predstavnika osnivaa, jedan predstavnik radnika zaposlen u domu i jedan korisnik doma, odnosno njegov roditelj ili skrbnik. (3) Predstavnici osnivaa u upravnom vijeu moraju imati najmanje zavren preddiplomski ili diplomski studij, a predstavnika korisnika predlau korisnici doma. (4) Upravno vijee imenuje osniva na mandat od etiri godine. (5) lana upravnog vijea ispred radnika zaposlenih u domu imenuje radniko vijee, a ako ono nije utemeljeno predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. (6) Naknadu za rad lanova upravnog vijea doma utvruje osniva. (7) Sjednici Upravnog vijea na kojoj se odluuje o izboru i imenovanju ravnatelja ne mogu prisustvovati osobe koje su se natjecale za ravnatelja. (8) Ako dom osniva Republika Hrvatska s dva ili vie drugih osnivaa, broj predstavnika osnivaa doma odreuje se aktom o osnivanju odnosno statutom doma. (9) Nadlenosti i nain izbora i imenovanja lanova upravnog vijea te druga pitanja rada Upravnog vijea osniva utvruje aktom o osnivanju, odnosno statutom doma u skladu sa zakonom. (10) Na domove socijalne skrbi kojima osniva nije Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, osniva utvruje tijelo upravljanja doma aktom o osnivanju, odnosno statutom doma. Ravnatelj doma socijalne skrbi lanak 223. (1) Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i struni rad doma socijalne skrbi, predstavlja i zastupa dom i odgovoran je za zakonitost rada. (2) Ovlasti ravnatelja doma socijalne skrbi utvrene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom doma. (3) Ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) ili lokalne samouprave na temelju javnog natjeaja imenuje upravno vijee doma. (4) Ravnatelja doma drugih osnivaa koji nema upravno vijee, na temelju javnog natjeaja imenuje osniva. (5) Ravnatelja doma kojeg je osniva Republika Hrvatska na temelju javnog natjeaja imenuje upravno vijee uz prethodnu suglasnost ministra. (6) Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnou, smatra se da je suglasnost dana. (7) Nain i postupak imenovanja ravnatelja poblie se ureuje statutom doma. (8) Mandat ravnatelja traje etiri godine, a ista osoba moe biti ponovno imenovana za ravnatelja. Uvjeti za ravnatelja lanak 224. (1) Za ravnatelja doma socijalne skrbi moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: zavren diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, teologije, temeljnih medicinskih znanosti ili drugih drutvenih znanosti, poloen struni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poloen program za voenje ustanove socijalne skrbi, koji propisuje ministar na prijedlog Nacionalnog socijalnog vijea, ako ne postoji zapreka iz lanka 159. ovoga Zakona. (2) Ravnatelj doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) ili lokalne samouprave osim uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka mora biti hrvatski dravljanin. Ugovor ravnatelja

lanak 225. (1) Osoba imenovana za ravnatelja doma sklapa s Upravnim vijeem ugovor o radu na vrijeme od etiri godine. (2) Ako osoba imenovana za ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, ima ugovor o radu na neodreeno vrijeme za poslove strunog radnika u tom domu, na njegov e zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata. (3) Osoba iz stavka 2. ovoga lanka ima se pravo vratiti na rad u ustanovu u kojoj je prethodno radila, ako se na te poslove vrati u roku od trideset dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj prestaje radni odnos. (4) Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje, zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na odreeno vrijeme. Zamjena ravnatelja lanak 226. (1) Ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, u sluaju privremene sprijeenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje predsjednik Strunog vijea. (2) Zamjenik ravnatelja ima prava i dunost obavljati one poslove ravnatelja ije se izvrenje ne moe odgaati do ravnateljeva povratka. (3) Zamjenik ravnatelja mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz lanka 224. stavka 1. podstavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona. Razrjeenje ravnatelja lanak 227. (1) Upravno vijee duno je razrijeiti ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave i prije isteka mandata za koji je izabran ako: ravnatelj to osobno zahtijeva, nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, ako je nastupila zapreka iz lanka 159. ovoga Zakona, ne provodi program rada i razvoja doma koji je donijelo upravno vijee, u svojem radu kri propise i ope akte doma ili neopravdano ne izvrava odluke upravnog vijea ili postupa u suprotnosti s njima, svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroi domu veu tetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dunost tako da su nastale ili mogu nastati vee smetnje u obavljanju djelatnosti, ako je nalazom socijalne inspekcije ustanovljena povreda propisa i opih akata doma ili vee nepravilnost u radu ravnatelja. (2) Ako upravno vijee ne razrijei ravnatelja iz razloga propisanih u stavku 1. ovoga lanka u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga, odluku o razrjeenju ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osniva Republika Hrvatska donosi ministar. (3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga lanka nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom. (4) Upravno vijee mora prije donoenja odluke o razrjeenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrjeenje i dati mu mogunost da se o njima pisano izjasni. (5) Osoba koja je razrijeena prije isteka mandata zbog grubog zanemarivanja obveza poslovodnog ili strunog voditelja, ne moe biti ponovno imenovana za ravnatelja niti vritelja dunosti ravnatelja doma socijalne skrbi sljedeih 10 godina. (6) Ravnatelja doma socijalne skrbi kojem osniva nije Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave razrjeava osniva u skladu sa zakonom. (7) Nain i postupak razrjeenja ravnatelja poblie se ureuje statutom.

Vritelj dunosti ravnatelja

lanak 228. (1) Vritelj dunosti ravnatelja doma imenuje se u sluajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim sluajevima kada ustanova nema ravnatelja. (2) Za vritelja dunosti ravnatelja moe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja doma iz lanka 224. stavka 1. podstavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona. (3) Ako se u natjeajnom postupku za ravnatelja ne izvri izbor zbog uskrate prethodne suglasnosti iz lanka 223. stavka 5. ovoga Zakona, osoba kojoj je suglasnost uskraena ne moe biti imenovana za vritelja dunosti ravnatelja. Struno vijee doma lanak 229. (1) Dom ima struno vijee. (2) U domu koji ima do 20 zaposlenih strunih radnika, Struno vijee ine svi struni radnici doma, a ako dom ima podrunice, struno vijee ine voditelji odjela i predstojnici podrunica. (3) Struno vijee raspravlja i daje ravnatelju i upravnom vijeu doma miljenja i strune prijedloge o: strunim pitanjima koja se odnose na djelatnost doma, ustroju doma i podrunica, utvrivanju plana i programa rada doma socijalne skrbi i prati njegovo ostvarivanje, najsloenijim strunim pitanjima u strunom radu doma, potrebi strunog usavravanja strunih radnika doma, drugim pitanjima vezanim za struni rad utvrenim Statutom doma. (4) Predsjednika Strunog vijea biraju struni radnici i struni suradnici doma, na nain i u postupku propisanom Statutom doma. (5) Struno vijee ureuje nain svog rada Poslovnikom. Statut doma lanak 230. (1) Dom socijalne skrbi ima statut kojim se ureuje djelatnost, ustroj doma, tijela, njihova nadlenost i nain odluivanja, te druga pitanja od znaenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje doma. (2) Statut doma kojima je osniva Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave donosi upravno vijee uz suglasnost osnivaa. (3) Statut doma kojima osniva nije Republika Hrvatska ili jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, donosi osniva odnosno tijelo upravljanja doma koje odredi osniva. c) Evidencija i dokumentacija i prestanak rada doma socijalne skrbi Evidencija i dokumentacija lanak 231. (1) Dom socijalne skrbi duan je na propisani nain voditi evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima vanim za rad doma i o tome dostavljati izvjee Ministarstvu. (2) Pravilnik o voenju evidencije i dokumentacije doma socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje pruaju socijalne usluge, te nain i rokove za dostavu izvjea iz stavka 1. ovoga lanka donosi ministar. Zbrinjavanje korisnika u sluaju prestanka rada doma lanak 232. (1) Osnivai doma socijalne skrbi obvezni su najmanje 6 mjeseci prije donoenja odluke o prestanku rada doma, o tome izvijestiti Ministarstvo i korisnike, odnosno njihove zakonske zastupnike. (2) U roku iz stavka 1. ovoga lanka osniva je obvezan korisniku koji je smjeten na temelju ugovora, sporazumno s njim odnosno njegovim zakonskim zastupnikom osigurati drugi primjereni smjetaj. (3) Ako je korisnik smjeten u dom na temelju uputnice Zavoda, u suradnji sa Zavodom, korisnikom, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom, osniva doma je obvezan u roku iz stavka 1. ovoga lanka korisniku osigurati drugi primjereni smjetaj. (4) Ako je po isteku roka iz stavka 1. ovoga lanka u domu socijalne skrbi jo uvijek smjeteno vie od 10 korisnika objekt i opremu preuzima bez naknade Zavod, koji e osigurati skrb o korisnicima dok se njihov smjetaj ne rijei na drugi nain, a najdulje do 6 mjeseci.

(5) Ministarstvo moe rjeenjem odrediti da poslove skrbi o korisnicima iz stavka 4. ovoga lanka preuzme drugi pruatelj socijalnih usluga, kojem je osniva Republika Hrvatska ili druga pravna ili fizika osoba koja prua usluge u mrei javne socijalne slube. (6) U sluajevima donoenja rjeenja o zabrani rada ili prestanku doma socijalne skrbi propisanih ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga lanka. d) Kategorizacija domova za starije osobe i druge odredbe Kategorizacija domova za starije osobe lanak 233. (1) Dom za smjetaj starijih osoba i njegova podrunica razvrstava se po kategorijama prema vrsti, opsegu i kvaliteti usluga koje prua korisnicima, broju i strunosti radnika, broju, veliini, namjeni i kvaliteti prostorija, ureaja i opreme i drugim standardima. (2) Mjerila za kategorizaciju doma iz stavka 1. ovoga lanka pravilnikom propisuje ministar. (3) Rjeenje o kategoriji doma za smjetaj starijih osoba i njegove podrunice donosi Ministarstvo po pribavljenom nalazu strunog povjerenstva koje imenuje ministar. (4) Protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka ne moe se uloiti alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom. Programi odgoja i obrazovanja lanak 234. (1) U domovima socijalne skrbi kojima je osniva Republika Hrvatska, moe se provoditi program osnovnog i srednjokolskog obrazovanja pod uvjetima koje propisuje ministar nadlean za obrazovanje. (2) Ministarstvo nadleno za poslove socijalne skrbi i ministarstvo nadleno za obrazovanje sporazumno ureuju poslove od zajednikog interesa za pruanje usluga obrazovanja u domovima socijalne skrbi. Zdravstvena zatita lanak 235. (1) Usluge zdravstvene zatite u domovima socijalne skrbi pruaju zdravstveni radnici u skladu sa standardima i normativima koje propisuje ministarstvo nadleno za zdravstvo. (2) Trokovi zdravstvene zatite iz stavka 1. ovoga lanka financiraju se iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

5. UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE PRUAJU USLUGE SOCIJALNE SKRBI
lanak 242. (1) Vjerska zajednica i udruga iji je cilj zbrinjavanje socijalno osjetljivih osoba moe pruati socijalne usluge bez osnivanja doma pod uvjetima i na nain propisan ovim Zakonom. (2) Jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, trgovako drutvo, udruga i druga domaa i strana pravna osoba moe pruati usluge terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (3) Jedinica lokalne samouprave, trgovako drutvo, ili druga domaa i strana pravna osoba moe pruati usluge smjetaja i boravka do 20 korisnika bez osnivanja doma, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. (4) Pravne osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka obvezne su zatraiti izdavanje rjeenja prije poetka rada kojim se, na temelju nalaza povjerenstva, utvruje da su ispunjeni uvjeti prostora, opreme, strunih i drugih radnika, propisani pravilnikom iz lanka 218. ovoga Zakona. (5) Postupak utvrivanja ispunjenosti uvjeta za pruanje usluga pravnih osoba iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka, provodi struno povjerenstvo koje imenuje Ministar, osim za pruanje usluga starijim osobama za koje postupak provodi povjerenstvo jedinice podrune (regionalne) samouprave. (6) Nain rada povjerenstva i postupak utvrivanja uvjeta za poetak rada pravne osobe propisuje ministar pravilnikom iz lanka 221. stavka 3. ovoga Zakona. (7) Rjeenje kojim se utvruje da pravne osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka ispunjavaju uvjete iz lanka 218. ovoga Zakona donosi Ministarstvo, osim za pruanje usluga starijim osobama za koji rjeenje donosi upravni odjel jedinice podrune (regionalne) samouprave. (8) Nadleno tijelo iz stavka 7. ovoga lanka rjeenjem utvruje prestanak rada pravnoj osobi iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka, koja donese odluku o prestanku rada ili vie ne ispunjava Zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi

(9) Na pravne osobe koje pruaju usluge u djelatnosti socijalne skrbi primjenjuje se odredba lanka 232. ovoga Zakona u sluaju prestanka obavljanja djelatnosti. (10) Voenje evidencije i dokumentacije udruga vjerskih zajednica i drugih pravnih osoba iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka o korisnicima usluga, propisano je pravilnikom iz lanka 231. stavka 2. ovoga Zakona. Upis u evidenciju drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi lanak 243. (1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, obvezno se upisuju u evidenciju koju vodi Zavod u jedinici podrune (regionalne) samouprave u kojoj imaju sjedite. (2) Zavod po slubenoj dunosti dostavlja iz evidencije iz stavka 1. ovoga lanka podatke za podruje svoje nadlenosti u centralnu zbirku podataka Ministarstva. (3) Sadraj evidencije iz stavka 1. ovoga lanka pravilnikom propisuje ministar.

Glava XIV. NADZOR


Vrste nadzora lanak 278. (1) Nadzor nad radom Zavoda, domova socijalne skrbi, vjerskih zajednica, udruga i drugih pravnih i fizikih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi obuhvaa: 1. unutarnji nadzor, 2. inspekcijski nadzor, 3. upravni nadzor 4. struni nadzor. (2) Inspekcijski, struni i upravni nadzor provodi socijalna inspekcija. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga lanka, inspektori, vii inspektori i ovlateni dravni slubenici ministarstva nadlenog za obitelj provode inspekcijski nadzor nad primjenom i izvravanjem zakona i drugih propisa, opih i pojedinanih akata te inspekcijski i struni nadzor nad radom obiteljskog centra i pravnih i fizikih osoba koje pruaju usluge iz lanka 98. stavka 7. i 8. ovoga Zakona. (4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga lanka, inspektori, vii inspektori i ovlateni dravni slubenici ministarstva nadlenog za meugeneracijsku solidarnost provode inspekcijski nadzor nad primjenom i izvravanjem zakona i drugih propisa, opih i pojedinanih akata te inspekcijski i struni nadzor nad radom pruatelja usluga meugeneracijske solidarnosti i usluge boravka meugeneracijske solidarnosti. (5) Nain provoenja nadzora iz stavka 3. i 4. ovoga lanka, propisan je pravilnikom kojeg donosi ministar nadlean za obitelj i meugeneracijsku solidarnost. (6) Zdravstveni nadzor nad zdravstvenom zatitom u domovima socijalne skrbi, vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama koje pruaju usluge socijalne skrbi, provodi zdravstvena inspekcija, a sanitarni nadzor u dijelu koji se odnosi na zatitu zdravlja na podruju ispravnost i kvalitetu prehrane te higijene prostora i opreme u kojem se pruaju usluge socijalne skrbi, koji provodi sanitarna inspekcija. (7) Nadzor nad pruanjem usluga obrazovanja u domovima socijalne skrbi provodi inspekcija nadlena za provoenje nadzora u djelatnosti obrazovanja. 1. Unutarnji nadzor lanak 279. (1) Ustanove socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi provode unutarnji nadzor nad radom svojih ustrojbenih jedinica i radnika. (2) Za struni rad ustanove, odnosno trgovakog drutva koje obavlja djelatnost socijalne skrbi, odgovoran je ravnatelj ili druga osoba ovlatena za voenje poslova. (3) Unutarnji nadzor provodi se na nain propisan opim aktom ustanove odnosno druge pravne osobe koje obavlja djelatnost socijalne skrbi i godinjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora. (4) Godinji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora ustanova socijalne skrbi i druga pravna osoba koje obavlja djelatnost socijalne skrbi obvezna je izraditi najkasnije do prosinca tekue godine za sljedeu godinu. 2. Inspekcijski, upravni i struni nadzor u djelatnosti socijalne skrbi lanak 280.

(1) Inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom i izvravanjem zakona i drugih propisa, opih i pojedinanih akata u djelatnosti socijalne skrbi te struni nadzor nad radom Zavoda, koncesionara i drugih pravnih i fizikih osoba koje obavljaju djelatnost i pruaju usluge socijalne skrbi u mrei i izvan mree javne socijalne slube, organizira i provodi socijalna inspekcija u sastavu Ministarstva (u daljnjem tekstu: socijalna inspekcija). (2) Na inspekcijski i struni nadzor iz lanka 278. stavka 3. i 4. ovoga Zakona, na odgovarajui nain se primjenjuju odredbe lanka 288., 289., 290., 291., 293, 294., 296., 297., 298., 299. i 300. ovoga Zakona. Predmet nadzora socijalne inspekcije lanak 281. (1) Nadzor socijalne inspekcije prema ovom Zakonu obuhvaa: nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na njegovoj osnovi te nadzor nad provedbom drugih zakona ili na njihovoj osnovi donesenih propisa, koji odreuju javne ovlasti ili druge poslove nositeljima djelatnosti socijalne skrbi, nadzor zakonitosti rada i odluka u izvravanju poslova socijalne skrbi koje ovaj Zakon daje u nadlenost jedinicama podrune (regionalne) i lokalne samouprave. (2) U okviru nadzora iz stavka 1. podstavka 1. ovoga lanka socijalni inspektor utvruje ili provjerava provedbu rjeenja, uporabu strunih metoda, strunost rada pri pruanju usluga, provoenju programa i minimalne standarde kvalitete pruatelja usluga u okviru zakona i podzakonskih akata, a osobito: statusne predmete nositelja djelatnosti, prostorne, tehnike, kadrovske i druge propisane uvjete za obavljanje djelatnosti, koncesijske ugovore, odobrenje za rad i ugovore o sufinanciranju, pravo na usluge i na novane naknade i potpore, sudjelovanje korisnika i drugih obveznika u plaanju usluga, cijene usluga, ostvarivanje prava i dunosti korisnika, ostvarivanje prava i obveza strunih i drugih radnika pruatelja usluga socijalne skrbi, koja ne spadaju u nadlenost drugih inspekcijskih tijela, voenje dokumentacije i izvjeivanje, ostvarivanje zadaa koje su izvoaima povjerene kao javne ovlasti, organizaciju strunog rada, ispunjavanje propisanih uvjeta strunih radnika i strunih suradnika, primjerenost strunih postupaka i metoda strunog rada, sustav strunog usavravanja zaposlenih, kvalitetu i opseg pruenih usluga, ostvarivanje prava i zadovoljstvo korisnika usluga. (3) Nadzor nad provedbom Zakona u obavljanju poslova iz djelokruga jedinica podrune (regionalne) i lokalne samouprave, prvenstveno obuhvaa nadzor zakonitosti rada i odluka na temelju kojih osobe na podruju jedinice ostvaruju prava iz socijalne skrbi ili pruaju usluge, te pojedinanih predmeta u postupcima na temelju tih odluka, vrstu i naina pruanja usluga socijalne skrbi i druge poslove koji su im dani u nadlenost po ovom Zakonu. lanak 324. Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz lanka 323. ovoga Zakona ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovima Zakonom: 1. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih strunih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podrunice (Narodne novine, br. 120/02., 74/04. i 125/07.), 2. Pravilnik o sadraju i nainu voenja evidencije i dokumentacije te nainu i rokovima dostave izvjea centra za socijalnu skrb (Narodne novine, br. 79/08.), 3. Pravilnik o sudjelovanju i nainu plaanja korisnika i drugih obveznika uzdravanja u trokovima smjetaja izvan vlastite obitelji (Narodne novine, br. 112/98. i 5/02.), 4. Pravilnik o sastavu i nainu rada tijela vjetaenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (Narodne novine, br. 64/02. i 105/07.),

5. Pravilnik o odobravanju pomoi za uzdravanje u obliku zajma, mjerila i obiljeja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoi iz socijalne skrbi (Narodne novine, br. 29/98., 117/00. i 81/04.), 6. Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, nainu pruanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomo i njegu u kui (Narodne novine, br. 64/09.), 7. Pravilnik o voenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi te nainu i rokovima za dostavu izvjea o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (Narodne novine, br. 47/02.), 8. Pravilnik o sadraju upisnika ustanova socijalne skrbi (Narodne novine, br. 52/10.), 9. Pravilnik o nainu pruanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, strunih i drugih radnika (Narodne novine, br. 52/10.), 10. Pravilnik o sadraju i nainu voenja evidencije fizikih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi kao profesionalnu djelatnost (Narodne novine, br. 52/10.), 11. Pravilnik o vjebenikom stau strunih radnika u ustanovama socijalne skrbi, (Narodne novine, br. 29/98., 30/99. i 38/04.), 12. Pravilnik o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unaprjeenja strunih radnika ustanova socijalne skrbi (Narodne novine, br. 38/04.), 13. Pravilnik o voenju evidencije i dokumentacije centara za pomo i njegu, te nainu i rokovima za dostavu izvjea o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (Narodne novine, br. 26/98.), 14. Pravilnik o voenju evidencije o fizikim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja (Narodne novine, br. 111/07.), 15. Pravilnik o nainu i sadraju provoenja strunog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine, br. 79/08.), 16. Pravilnik o sadraju i obliku iskaznice strunih radnika centara za socijalnu skrb i iskaznica inspektora u ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. lanak 325. (1) Propise za ije je donoenje ovlaten ovim Zakonom ministar nadlean za obitelj i meugeneracijsku solidarnost donijet e u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga lanka, ostaju na snazi Pravilnik o sadraju upisnika ustanova socijalne skrbi za obiteljske centre (Narodne novine, br. 93/06.) i Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih strunih i drugih radnika obiteljskog centra i podrunica obiteljskog centra te uvjetima i nainu pruanja usluga (Narodne novine, br. 93/06.), ako nisu u suprotnosti s ovima Zakonom, a jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave nastavljaju provoditi usluge meugeneracijske solidarnosti prema utvrenim programima. (3) Poslove javnih ovlasti iz lanka 210. stavka 2. ovoga Zakona e za Obiteljske centre koji ne ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova, do ispunjavanja uvjeta obavljati podruni centri za socijalnu skrb, a najdulje 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 327. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), osim odredbe lanka 59.a toga Zakona, koja prestaje vaiti danom stupanja na snagu zakona iz lanka 311. stavka 2. ovoga Zakona. lanak 328. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi lanka 256. i lanka 265. stavka 4. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Klasa: 550-01/11-01/01 Zagreb, 13. svibnja 2011.