You are on page 1of 4

Laila

Gustavsen

LailaGustavsen

JonasGahrStre()
LailaGustavsen( )

MortenHglund()
IngjerdSchou()

yvindHbrekke()

Laila

Gustavsen

()

NLD

NLD

Laila Gustavsen

(AAPP)

NLD


Laila Gustavsen

...

- (sanction)


Laila

Gustavsen

Jonas Gahr Stre(capacity building)

Laila Gustavsen


Morten Hglund ()

Dagsavisen

Ingjerd Schou ()


Ingjerd Schou
yvind Hbrekke ()