You are on page 1of 4

LOKALNA UPRAVA U BiH

Polazei od znaaja koji decentralizacija ima na izgradnju demokratskog drutva Fond otvoreno drutvo BiH (FOD BiH) je kroz svoj program lokalne uprave pruio punu podrku procesu decentralizacije u BiH kroz osnaivanje uloge domaih vodeih snaga i unapreivanje postojeih politika i praksi kreiranja rjeenja na lokalnom nivou. Ovakav pristup je omoguio da se u periodu 2005.-2007. godina ostvare sljedei rezultati: Kreirana je Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH Kako bi se sloena pitanja decentralizacije aktuelizovala i dobila odgovarajui tretman u BiH, FOD BiH je pokrenuo inicijativu, a potom podrao vodee BiH optine, domae nevladine organizacije, kao i najzainteresovanije domae strunjake, da kreiraju Partnersku grupu za razvoj lokalne uprave u BiH. Kljuni partner u implementaciji ovog projekta je bila EDA Banjaluka.

Pri izradi Strategije razvoja lokalne uprave i samouprave prilagoene su i koritene moderne metodologije (proces planiranja u pet faza, participativno planiranje, fokusiranje na probleme i prioritete, itd). Kao konani rezultat kreiranaje "Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH" zasnovana na kritikoj, sveobuhvatnoj i detaljnoj analizi stanja. U sreditu predstavljene vizije razvoja, postavljene u horizont 2020. godine, je nova lokalna samouprava ija je misija zadovoljenje potreba graana i stalno unapreenje kvaliteta ivota u lokalnoj zajednici. Nova lokalna samouprava treba da omoguava aktivnim i organizovanim graanima da izaberu sposobnu i odgovornu vlast, sa kojom u partnerstvu efektivno i efikasno upravljaju razvojem svoje lokalne zajednice. Nova lokalna samouprava treba biti sinonim za odgovorno i proaktivno upravljanje lokalnim razvojem i lokalnim poslovima, na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takva sposobna i odgovorna lokalna vlast ostvaruje partnerstvo sa privatnim i nevladinim sektorom i produktivno sarauje sa drugim nivoima vlasti i drugim lokalnim jedinicama u zemlji i u regionu. Na ovaj nain se ostvaruje ideja nove lokalne samouprave u BiH, ije kljune vrijednosti predstavljaju otvorenost i nova politika kultura u ambijentu razvijenog civilnog drutva. U fokusu ove Strategije su sljedei strateki ciljevi:

funkcionalna i fiskalna decentralizacija, moderno liderstvo, kompetentno i motivisano osoblje, bitno unaprijeen kvalitet i ekonominost usluga, poveanje direktnog uea graana i organizacija civilnog drutva u javnim poslovima, partnerstvo i odgovornost svih nivoa vlasti i produktivna meusobna saradnja lokalnih jedinica, sa aktivnim ueem u regionalnim mreama i inicijativama. Uvedena je Evropska metodologija za evaluaciju lokalnih administracija u BiH - CAF

Kroz ovaj projekat je uvedena evropska metodologija za evaluaciju lokalnih administracija u BiH, originalno razvijena od strane Evropskog instituta za javnu administraciju (EIPA). Sutina CAF modela (Common Assessment Framework - model zasnovan na konceptu upravljanja kvalitetom Evropske Fondacije za upravljanje kvalitetom - EFQM model) zasnovanog na principu izvrsnosti, jeste u kreiranju operativnih preduslova (metodologija i alati) za samoocjenjivanje, poreenje sa drugima (bolje, naprednije) i stalnom unapreenju personalnih kapaciteta i funkcija. Ovaj model je opte primjenjiv na sve javne ustanove i organizacije, na svim nivoima vlasti. U skladu sa EIPA preporukama, ovaj alat je prilagoen i testiran na 27 BiH optina kako bi se omoguila njegova brza i laka primjena. Kroz kampanju zagovaranja primjene metodologije i alata dolo se do kreiranja jedinstvenih standarda dobre lokalne uprave, ali i preporuke za druge nivoe vlasti, u odnosu prema liderstvu, strategiji i planiranju, upravljanju ljudskim resursima, upravljanju procesima i promjenama, partnerstvima i resursima, te fokusiranosti na korisnike, zaposlene, zajednicu i kljune parametre funkcionisanja. Nosilac projektnih aktivnosti je bila EDA Banjaluka. Ojaano je odrivo graansko uee u procesima odluivanja na lokalnom nivou u BiH Polazei od injenice da je stepen i kvalitet uea graana u procesima odluivanja na lokalnom nivou od sutinskog znaaja za procese decentralizacije i jaanje demokratskog drutva FOD BiH je odluio da posebno podri projekat koji je za cilj imao detaljno istraivanje i analizu prepreka graanskom ueu te predlaganje mjera za njihovo prevazilaenje. Kroz projekat je izvrena detaljna analiza postojeeg okvira (pravnog i praktinog) graanskog uea, komparativna analiza sa zemljama u regionu, definisano eljeno stanje, te predloene mjere za unapreenje graanskog uea u BiH koje su potom inkorporirane u Strategiju razvoja lokalne samouprave. Pored toga, kreirani su alati za kontinuirano praenje stanja graanskog uea. Projekat je relizovan u saradnji sa CCI BiH. Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH, ije je kreiranje i uvoenje FOD BiH inicirao i podravao u protekle dvije godine, bez sumnje, predstavlja izuzetno znaajan dogaaj za proces demokratizacije i razvoj civilnog drutva u BiH. Ova Strategija, koju su kreirali domai eksperti, a usvojila entitetska udruenja optina i gradova, jeste prvi pokuaj lokalnog nivoa u BiH da ponudi jasne i sveobuhvatne strateke odgovore na velike izazove sadanjosti i budunosti, istovremeno preuzimajui odgovornost za kreiranje novih konceptualnih i praktinih rjeenja. Realizujui ovaj proces lokalni nivo vlasti i civilno drutvo u BiH su postigli punu saglasnost po pitanju ostvarenja dugoronih ciljeva razvoja lokalne samouprave u BiH. FOD BiH je odluio da u periodu 2007.-2009. godina podri implementaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH, fokusirajui se pri tome na prva dvastrateka cilja: funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju. Odabrani projekti, koji e se realizovati u saradnji sa institucijama i nevladinim organizacijama u BiH, predstavljaju inicijative od najvieg stepena vanosti, proizale upravo iz operativnog plana implementacije Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH.

Uvoenje modela vietipskih jedinica lokalne samouprave Razvoj novog modela raspolaganja i upravljanja lokalnim resursima Razvoj proaktivnog i odgovornog lokalnog vostva u BiH Stvaranje okvira za obuhvatan i efektivan lokalni razvoj u BiH - FIELD

Uvoenje modela vietipskih jedinica lokalne samouprave

Projekat se realizuje kao sveobuhvatno i aplikativno policy istraivanje u kome se glavni rezultat vezuje za kreiranje novog modela vietipskih jedinica lokalne samouprave, kakoje definisano prvim stratekim ciljem funkcionalne decentralizacije. Projekat ima fundamentalan karakter, jer podrazumijeva stvaranje i uvoenje novog osnovnog modela lokalne samouprave, zasnovanog na konceptu vietipskih lokalnih jedinica (umjesto sadanje koncepcije monotipske optine), kojim e se otkloniti najvei problemi u procesu funkcionalne decentralizacije (veoma neujednaena teritorijalna struktura lokalnih jedinica, sa ogromnim razlikama u stepenu urbanizacije i kapacitetima razliitih lokalnih jedinica da preuzmu nove obaveze). U sreditu istraivanja jeste odnos izmeu strukture lokalne samouprave i veliine teritorije optina, odnosno strukturiranje lokalne samouprave u prostoru. Polazna pretpostavka je da je jedno od glavnih unutranjih ogranienja za oekivanu decentralizaciju u BiH nepodesna teritorijalna organizacija i kruta monotipska struktura jedinica lokalne samouprave, struktura u kojoj sve jedinice imaju iste nadlenosti i ovlaenja, ne uzimajui u obzir ogromne razlike u stepenu urbanizacije, broju stanovnika i kapacitetima razliitih lokalnihjedinica. Razvoj novog modela raspolaganja i upravljanja lokalnim resursima Projekat je usmjeren na ostvarivanje drugog stratekog cilja: odgovarajue fiskalne decentralizacije. U osnovi ovog projekta je kreiranje i uvoenje novog modela kojim e se obezbijediti kljuno uee lokalnih jedinica u raspolaganju lokalnim resursima preuzimanjem vlasnitva nad imovinom, neophodnom za obavljanje funkcija lokalnih jedinica i ostvarivanjem znaajnog uea u upravljanju i raspolaganju prirodnim resursima koji se nalaze u lokalnoj zajednici. Metodoloki pristup je kreiran u skladu sa pretpostavkom da je pitanje vlasnitva i upravljanja resursima na lokalnom nivou od sutinskog znaaja za razvoj lokalnih zajednica i proces istinske decentralizacije u BiH. Imovina potrebna za obavljanje funkcija lokalnih jedinica mora biti u vlasnitvu tih jedinica, kako bi one mogle da datu imovinu efikasno koriste, te na zakonit nain vre njeno odravanje i dalju izgradnju. Razvoj proaktivnog i odgovornog lokalnog vostva u BiH

Projekat ima za cilj da inicira i olaka prelaz sa sluajnih primjera uspjenog voenja optina i gradova u BiH na sistemsko osiguranje proaktivnog i odgovornog lokalnog voenja. Projekat treba da stvori konceptualnu osnovu za voenje lokalnih jedinica, zasnovanu na savremenim svjetskim saznanjima i domaem iskustvu. Ispitivanje uloge i karakteristika koje dovode do uspjenosti, odnosno neuspjenosti bi trebalo da obuhvati sve kljune oblasti voenja i upravljanja optinom od vizije razvoja do odnosa sa zaposlenima i graanima. Baziran na ovakvoj analizi, novi

koncept bi predstavljao osnovu za poboljanje rada optinskih rukovodstava u BiH. Projekat podrazumijeva kreiranje novog koncepta modernog vostva u lokalnoj upravi u BiH sa preporukama za njegovu promociju i uvoenje. Realizacija ovog projekta e podstai realizaciju ostalih ciljeva navedenih u Strategiji kao to su promocija modernih upravljakih alata za lokalne jedinice (CAF), analizu potreba za obrazovanjem rukovodstava, izabranih predstavnika, itd. Stvaranje okvira za obuhvatan i efektivan lokalni razvoj u BiH - FIELD Projekat je dizajniran na taj nain da doprinese proaktivnom i odgovornom upravljanju lokalnim razvojem u BiH stvaranjem normativnog, metodolokog i upravljako -organizacionog okvira za obuhvatan i efektivan lokalni razvoj u BiH, prije svega za kvalitetnije planiranje i djelotvornu implementaciju strategija lokalnog razvoja. U fokusu ovog projekta je difinisanje:

novog normativnog okvira, koji treba bitno da proiri i razradi postojeu oskudnu formulaciju o nadlenosti jedinica lokalne samouprave da donose razvojne planove i programe, sadranu u entitetskim zakonima o lokalnoj samoupravi, koja nije razraena nikakvim zakonskim ni podzakonskim aktima, niti su osigurane pretpostavke i resursi potrebni za njenu djelotvornu realizaciju; novog metodolokog okvira, koji treba da uredi trenutni metodoloki haos u primjeni razliitih modela i metoda u BiH, osiguravajui kvalitetno planiranje lokalnog razvoja, sa aktivnim ukljuivanjem zainteresovanih aktera od samog poetka procesa. novog upravljakog i organizacionog okvira, kako bi se omoguila pravovremena izgradnja lokalnih kapaciteta za implementaciju stratekih planova i projekata.