You are on page 1of 2

Uputstvo za popunjavanje formulara

Formular popuniti elektronski, pisaom mainom ili runo TAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom, osim potpisa podnosioca koji treba da bude svojeruan. Polja data u formularu popunjavati na sledei nain:

Velika polja popunjavati traenim podacima. Tamo gde postoje mala polja podnosiocu zahteva je ponuena opcija, pa u malo polje uneti krsti zavisno od izabrane opcije. Ukoliko iza izabranog malog polja postoji veliko polje, obavezno ga popuniti tekstualno.

Uz zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priloiti propisanu dokumentaciju i uplatnicu ili drugi dokaz o plaenoj naknadi za registraciju na raun Agencije za privredne registre br. 840-969627-83. Original zahteva za registraciju osnivanja privrednog subjekta i pratea dokumentacija dostavljaju se u jednom primerku, potom ili preko altera, u prostorijama Agencije za privredne registre.

Formular broj 1.

Formular broj 1. sadrzi OBAVEZNE PODATKE, koje ponosilac prijave obavezno unosi i bez kojih se ne moe izvriti registracija privrednog subjekta. IZUZETAK je polje deo poslovnog imena koji blie oznaava delatnost, koje se ne popunjava obavezno. U ovo polje se, ukoliko to podnosilac prijave eli, unosi blii opis delatnosti privrednog subjekta sadran u poslovnom imenu, kao npr. preduzee za trgovinu i usluge ili preduzee za proizvodnju itd. Napominjemo da unoenje takvog blieg odreenja delatnosti u poslovno ime nije obavezno po zakonu. Obzirom da tokom poslovanja pretena delatnost moe biti promenjena, preporuka je da se ovo polje ne popunjava, kako ovaj deo poslovnog imena ne bi izazivao zabludu o delatnosti privrednog subjekta. U delu poslovno ime privrednog subjekta u polje naziv unosi se poslovno ime bez dodataka koji oznaavaju pravnu formu, sedite i blie odreenje delatnosti: npr. Inex, Genex... U formularu broj 1. u delu vreme trajanja privrednog subjekta, ukoliko se privredni subjekat osniva na neogranieno vreme, podnosilac prijave unosi krsti u malo polje sa naznakom neogranieno. Ukoliko se pak privredni subjekat osniva na odreeno vreme, u ponuena polja uneti datum koji je predvien kao dan prestanka privrednog subjekta i/ili uslov ijim nastupanjem privredni subjekat prestaje. U formularu broj 1. polje pretena delatnost privrednog subjekta se moe popuniti na dva naina: 1. opisno, upisivanjem opisa delatnosti u ostavljen prostor bez navoenja ifre delatnosti, ili tanim navoenjem iftre i naziva delatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99).

2.

U formularu br. 1 u delu podaci o zastupniku unose se podaci iskljuivo o jednom zastupniku privrednog subjekta, dok se podaci o ostalim zastupnicima, ukoliko ih ima unose u Formular br. 2 u delu podaci o drugim zastupnicima U formularu br. 1 u delu podaci o kapitalu upisuju se iznosi osnovnog kapitala privrednog subjekta u evrima. Ukoliko se radi o ortakom drutvu koje nema osnovni kapital, ovaj deo se ne popunjava (isto vai i za popunjavanje nastavka Formulara broj 1. Prijava osnivanja od).

Formular broj 2.

Formular broj 2 sadri OSTALE OBAVEZNE PODATKE, a to su podaci koje podnosilac prijave obavezno unosi ukoliko postoje. U delu skraeno poslovno ime privrednog subjekta u polje naziv unosi se identian tekst koji je unet u Formular broj 1. u delu poslovno ime privrednog subjekta polju naziv. U delu poslovno ime privrednog subjekta na stranom jeziku i delu skraeno poslovno ime privrednog subjekta na stranom jeziku u polje: oblik unosi se oblik privrednog subjekta na izabranom stranom jeziku. U delu podaci o direktoru i/ili lanovima upravnog odbora, unose se podaci o direktoru i/ili svim lanovima upravnog odbora, a ukoliko ima vie lanova upravnog odbora od broja ponuenih polja, koristiti dodatni primerak formulara. U ovom delu se unose podaci i o licima o kojima su podaci ve uneti u delovima formulara predvienim za lica ovlaena za zastupanje. U delu podaci o drugim zastupnicima unose se podaci o zastupnicima privrednog subjekta, sem zastupnika koji je ve unet u Formularu broj 1. Polje funkcija u privrednom subjektu se popunjava ukoliko je zastupnik istovremeno i lan uprave privrednog subjekta (npr. direktor, predsednik upravnog odbora, lan upravnog odbora, zamenik direktora, izvrni direktor...). Ukoliko postoje ogranienja u zastupanju, u polju za unos opisa ogranienja precizirati vrstu ogranienja, npr: za zakljuenje poslova vrednosti do ________din/eur a preko tog iznos uz saglasnost upravnog odbora ili kod zakljuenja poslova raspolaganja nepokretnom imovinom privrednog subjekta uz prethodnu saglasnost upravnog odbora... Deo podaci o ograncima sa ovlaenjem u pravnom prometu popunjavati ukoliko privredni subjekat ima ogranke.

Formular broj 3.

Formular broj 3 sadrzi OPCIONE PODATKE, koje podnosilac unosi ukoliko ima interes da ih registruje.

Dokumentacija koju je potrebno priloiti prilikom podnoenja zahteva za registraciju osnivanja privrednog subjekta
ZA DRUTVO SA OGRANIENOM ODGOVORNOU:

1. 2. 3. 4. 5.

dokaz o identitetu osnivaa (fotokopija line karte ili pasoa fizikog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice); akt o osnivanju drutva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivaa; potvrda banke o uplati novanog uloga na privremeni raun ili overena izjava osnivaa o tome da je obezbedio novani ulog; odluka o imenovanju zastupnika drutva, ako zastupnik nije odreen osnivakim aktom; overen potpis zastupnika.

ZA ORTAKO DRUTVO: 1. 2. 3. dokaz o identitetu osnivaa (fotokopija line karte ili pasoa); ugovor o osnivanju drutva, sa overenim potpisima osnivaa; overen potpis zastupnika.

ZA KOMANDITNO DRUSTVO: 1. 2. 3. 4. 5. dokaz o identitetu osnivaa (fotokopija line karte ili pasoa fizikog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice); ugovor o osnivanju drutva, sa overenim potpisima osnivaa; potvrda banke o uplati novanog uloga komanditora na privremeni raun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novani ulog; odluka o imenovanju zastupnika drutva, ako zastupnik nije odreen osnivakim aktom; overen potpis zastupnika.

ZA AKCIONARSKO DRUTVO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dokaz o identitetu osnivaa (fotokopija line karte ili pasoa fizikog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice); akt o osnivanju drutva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivaa; izvetaj banke o upisanim akcijama; izvetaj banke o deponovanim novanim ulozima na privremeni raun; dokaz o objavljivanju i sadrina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadlenog organa; procena ovlaenog procenjivaa vrednosti nenovanog uloga osnivaa; odluka o imenovanju zastupnika drutva, ako zastupnik nije odreen osnivakim aktom; overen potpis zastupnika.

Kod zatvorenog akcionarskog drutva se ne prilaze: izvestaj banke o upisanim akcijama (3), dokaz o objavljavljivanju i sadrzina javnog poziva za upis i uplatu akcija (5) i procena ovlascenog procenjivaca vrednosti nenovcanog uloga osnivaca (6). ZA ZADRUGU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dokaz o identitetu osnivaa (fotokopija line karte ili pasoa); akt o osnivanju (odluka ili ugovor); zapisnik sa osnivake skuptine; zadruna pravila; izjava osnivaa o tome da su obezbedili ulog u skladu sa aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadrana u tom aktu; odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju; overen potpis zastupnika.

ZA ZADRUNI SAVEZ 1. 2. 3. ugovor o osnivanju zadrunog saveza; odluka o imenovanju zastupnika; overen potpis zastupnika.