You are on page 1of 1

TIR Starptautisk muitas konvencija par autokravu prvadjumiem lietojot TIR karneti.

Lmenis: Starptautiskais Reguljos: Tiei Pienemana: pieemta 1975.gada 14.novembr. (Latvija TIR konvencijai ir pievienojusies 1993.gada 19.oktobr.) Kur: env Kpc: Par TIR konvencijas izstrdanas un darbbas mri var uzskatt kravu starptautisko autoprvadjumu sekmanu un robeu rsoanas formalitu vienkroanu un saskaoanu starptautisko prvadjumu jom izmantojot autotransportu. Kopsavilkums konvencija piemrojama kravu prvadjumiem, kurus bez kravas prkrauanas veic ar transportldzekiem, transportldzeku sastviem vai konteineriem, rsojot vienu vai vairkas robeas no vienas Lgumsldzjas Puses izveanas muitas iestdes ldz otras Lgumsldzjas Puses ieveanas muitas iestdei vai ldz ts paas Lgumsldzjas Puses ieveanas muitas iestdei ar noteikumu, ka kds TIR procedras posms starp ts skumu un beigm tiek veikts ar autotransportu. Pc btbas konvencijas dalbvalstis sniedz finansilas garantijas ievedmuitas vai izvedmuitas nodevas nomaksu. konvencijas nosacjumu piemroana var notikt tikai prvietojot kravas starp valstm, kuras ir pievienojus TIR konvencijai, un kravai prvadanas laik jrso vismaz vienas valsts robea ir muitas konvencija un taj atsevii ir akcentts, ka lgumsldzjas puses valstu muitas darbinieki atzst citu lgumsldzju puu valstu muitu uzliktos nodroinjumus Ja kravas tiek prvadtas aizplombtos transportldzekos vai konteineros un nodroinjums nav bojts, tad tranztvalstu muits ts pamat netiek pakautas muitas kontrolei.