You are on page 1of 2

CNG MN HC

Tn hc phn: QUN TR KINH DOANH QUC T S n v hc phn: 4 Lp: Thi gian: a im: Ging vin: Email: 08DQTb 07g00 11g15, th Hai hng tun t 12/09/11 28/11/11 Phng B.03 C s 3 ti 458/3F Nguyn Hu Th, P. Tn Hng, Q. 7 H THANH NNG ibm.ufm@gmail.com

1. Yu cu kin thc: Sinh vin cn c kin thc c bn v cc mn hc c lin quan nh: Quan h kinh t quc t, Thanh ton quc t, 2. Mc tiu mn hc: Mn QTKDQT c thit k nhm nghin cu nhng vn c bn v cc hot ng kinh doanh quc t ca cc cng ty. Mn hc c chia thnh 3 phn: Phn 1: Gii thiu tng quan v hot ng kinh doanh quc t vi c trng c bn l xu hng ton cu ha v nhng phng thc hot ng ca cc cng ty a quc gia Phn 2: Tm hiu v mi trng kinh doanh quc t v tc ng ca n Phn 3: Nghin cu cc chin lc c th ca hot ng kinh doanh quc t

Sau khi hon thnh mn hc, sinh vin c th hiu c s tc ng ca ton cu ha n hot ng ca cc cng ty, nhn din c cc chin lc xm nhp th trng quc t, v vai tr qun l trong hot ng kinh doanh quc t. 3. Ni dung c bn: Phn I: Ni dung Ton cu ha v cc cng ty a quc gia (MNEs) Chng 1 Ton cu ha Chng 2 Cc cng ty a quc gia Mi trng kinh doanh quc t Chng 3 Thng mi quc t Chng 4 Ti chnh quc t Chng 5 Lut php quc t Chng 6 Vn ha quc t Chin lc kinh doanh quc t Chng 7 Hoch nh chin lc ton cu Chng 8 Chin lc sn xut Chng 9 Chin lc Marketing Chng 10 Chin lc qun tr ngun nhn lc Chng 11 Chin lc qun tr ti chnh quc t Ti liu tham kho GBT C1, QTKDQT C1 QTKDQT C3, C2, C9 QTKDQT C4, C6 QTKDQT C7 GBT C2 QTKDQT C5 QTKDQT C8 QTKDQT C10 QTKDQT C11 QTKDQT C12 QTKDQT C13

Phn 2:

Phn 3:

4. Ti liu tham kho: Bi L H v cng s, Qun tr kinh doanh quc t, NXB L-XH, 2010 Charles W. L. Hill, Global Business Today, McGraw Hill, 2008 Sinh vin phi c ti liu trc khi n lp Tham gia hc tp trn lp (i hc y , chun b bi v tch cc tho lun): 10% Bi tp c nhn: 10% Vit xut mt d n u t nc ngoi cho mt trong nhng cng ty ang nim yt trn th trng chng khon Vit Nam vo mt th trng mc tiu. Yu cu: p dng cc kin thc ca mn hc ny Bi vit khng vt qu 15 trang A4 Thi hn np bi: 14/11/2011 Bi vit c th c kt cu nh sau:
Tng quan v cng ty, chin lc ca cng ty v vic quc t ha hot ng kinh doanh M t d n FDI: Mc tiu, phm vi d n C s ca d n: D n ph hp vi chin lc chung ca cng ty nh th no? D n c xy dng da trn nng lc ct li no ca cng ty? Kh nng sinh li ca d n? Nhn din nhng ri ro tim n Mi trng kinh doanh ca th trng mc tiu: Nhng iu kin ca th trng mc tiu? C hi v thch thc trin khai d n? i th cnh tranh? C sn nhng cng ty c th cung cp cc sn phm/dch v ph tr hay khng? Thc thi d n: Xc nh cc chin lc s p dng trin khai d n. Vic trin khai thc hin cc chin lc hot ng kinh doanh ca d n c tin hnh nh th no? Vic tch hp vi ni b cng ty din ra nh th no? C cn gi nh qun l ra nc ngoi tham gia iu hnh d n? Thit lp mi quan h vi nh cung cp a phng hay nc ngoi? D n c l thuc vo sn phm/dch v ph tr do cng ty khc cung cp khng? Cng ty c cn hnh thnh mt lin minh d dng hp tc vi nhng cng ty khc? Kt lun v kin ngh Ti liu tham kho

5. Yu cu v nh gi kt qu hc tp:

Bi tp nhm: 10% Theo bc thm, mi nhm trnh by ni dung ca mt chng mn hc cng vi gii quyt mt tnh hung KDQT. Yu cu: Trnh by ni dung chng. Gii p thc mc ca cc nhm. Dch v tm tt tnh hung, phn tch tnh hung theo cu hi gi , xc nh v gii quyt vn , tr li cu hi phn bin Gi slide trc bui bo co 2 ngy Np ni dung thuyt trnh ti bui bo co Gi silde thuyt trnh v phn tnh hung cho lp trc bui thuyt trnh Bi thi cui k: 70%, sinh vin c s dng ti liu Yu cu: Bi tp c nhn v bi tp nhm phi t 50% mi iu kin tham gia bi thi cui k