You are on page 1of 3

POVIJEST FRANAKA

POVIJEST FRANAKA
Zgermanski savez plemena ime Franci se javlja u 3.st. na Rajni kada se dijele na Ripuarske F. ( Rajna) Salijske F. (donja Rajna) zabiljeeni ve na Tabuli Peutingeriani

MEROVINKO DOBA (486-751) Merovinzi je ime dinastije koja je osnovala franaku dravu i vladala njome 486751. praotac ove dinastije je Klodion VI koji je postao vladarom 429. Prodirui s vojskom sa S (iz dananje Belgije) osvojio je podruje ZRC sve do rijeke Somme, ali je tu zaustavljen Aecije ga je 432. prisilio da prizna rim vlast dinastija dobila ime po legendarnom Merovehu (voi Salijskih F.) koji se 451. kao rim federat pod Aecijevim vodstvom sa svojom vojskom borio protiv Huna na Mauricijakovu polju u 5.st. F ve na veliko prelaze Rajnu po. 5.st. 1.put opljakali Trier > 407. raspad limesa

KLODVIG (482-511) > vladar iz dinastije Merovinga smatra se osnivaem franake drave 481. naslijedio je na prijestolju svoga oca Hilderika I, kralja Salijskih F. 486. pobjedom nad rim. namjesnikom Siagrijem kod dananjeg Soissona oborio je rim. vlast u Galilji 493. eni burgundsku princezu Klotildu, pokrtava se i iri svoju vlast do Garrone > prenosi sjedite u Pariz 496/7. podjarmio Alamane 500. rat s Burgundima 507. u savezu sa Burgundima potukao Vizigote i protjerao ih iz Akvitanije Sekunde (Vizigoti gube Tolozatsko kraljevstvo i prijestolnicu u Toulouseu) na Pirinejski poluotok (Toledo) pripojivi svome kraljevstvu cijelu Akvitaniju postao je osnivaem franake drave s rezidencijom u Parizu i ujediniteljem franakih plemena uoi svoje smrti razdijelio je dravu izmeu 4 sina TEUDERIKA KLODOMERA HILDEBERTA KLOTARA oni pokoravaju Burgunde i Tirinane KLOTAR I (511-558) vlada u Neustriji /sjedite - Soisson/ kada se u ostalim dijelovima Franake (s centrima u Parizu, Reimsu i Orleansu) utrnule vladarske linije njegove brae preuzeo je vlast u cijeloj dravi i vladao njome do 561. Pokorio je Sase franaku ine 3 dijela AUSTRAZIJA > I (J i Z Njemaka, SI Francuska, Belgija) NEUSTRIJA > Z (izmeu rijeka Meuse i Loire i Atlantika u latin. izvorima zove se FRANCIA OCCIDENTALIS) AKVITANIJA > J (izmeu rijeke Garonne i Pirineja ks proireno do Loire)

POVIJEST FRANAKA

kr 6.st. 1. put se spominje Austrazija tj istona drava s centrom u Reimsu u 7.st. se javlja naziv Neustrija za novoosvojena podruja Z od Ardena i Vogeza Akvitanija se podudarala sa granicama rim provincije istog imena do 8.st. Franakom vladali vladari iz dinastije Merovinga u 8.st. ojaala vlast majordoma na merovinkom dvoru najodliniji majordom je bio Karlo Martel (715-741), pobjednik nad Arapima 732. godine njegov nasljednik iz iste obitelji je Pipin Mali koji je uz suglasnost pape svrgnuo posljednjeg merovinkog kralja i sam se 751. proglasio kraljem time je u Franakoj zavren merovinki period merovinka kultura i umjetnost u uem je smislu kultura merovinke drave, a u irem smislu kultura perioda seobe naroda u Zgermanskim podrujima sadri ksrim komponente s podunavskim, pontskim i prednjeazijskim elementima najbolje je poznata sa grobalja na redove

- 596-613 Brunhilda - 714 vlast nad Austrazijom Karlo Martel - 768 Karloman /jug/ - umire 771. - Karlo /sjever/ > 771. postaje jedini vladar Franake KARLO VELIKI rui langobardsku dravu 774. bori se protiv avara > 796. furlanski markgrof osvaja avar. Hring 800. postaje rim. car > uspostava njemakog rim carstva nosi naslov franakkog i langobardskog kralja groblja na redove 5-8.st. u sanduku, grobnoj komori ili kamenom sarkofagu i ukop konjanika sa konjem elije lijevane u kalupu ks merovinka polikromija (6.st.), a staklena pasta se naknadno stavlja u elije pa esto po dimenzijama ne odgovara elijama

KAROLINKA UMJETNOST rn karolinke grupe metal. predmeta sa zoo ornamentom anglosaksonskoog utjecaja (3. zoo stil) 2/2 8.st. razvoj inzularnog stila kod Franaka, Sasa, Alamana, Bavaraca i Tirinana 9.st. karolinka biljna ornamentika ma s blutrinom > nastaje prijelazom 6/7.st. na merovinkom prostoru razlikuje se od spate po tome to cijelom duinom se suava (tj ide u pic), a spata ima suavanje samo u donjem dijelu pri vrhu spata se razvija u vrijeme got. prisutnosti u J Ukrajini i zadrava se u upotrebi do 7.st., a kod Avara i due

MAEVI

POVIJEST FRANAKA

KOPLJA listoliko koplje sa krilcima 8/9.st. proirenje u obliku krilaca javlja se u franakoj vojsci u rn karolinko doba i proiruje se po Europi SULICA javlja se kod Germana u 5.st. zajedno sa franciskom FRANCISKA sjekira za bacanje, nalazi se u grobovima 5 i 6.st. > nasljeuje je nesimetrina franciska i bojne sjekire krajem 6.st. UMBO TITA najstariji tip konkavna kalota sa iljastim zavretkom > pripada vremenu Seobe naroda i 1. kronolokoj grupi zatim se umbo suava, kalota postaje konveksna i zavrava dugmetom > ovo je gotovo klasini tip i susree se do 7.st. trei je oblik GLAVE EERA, u upotrebi je kr. 7.st. i u 8.st. > rijedak je jer zapravo u to vrijeme nestaju prilozi u grobovima SPATA dugi ma pokazuje oko 520-550. 2 tipa; rukohvati su im ukraeni zlatom, uz njih je kloazonirana garnitura, imaju ortband od plemenitog metala 1. tip pontsko-podunavski > predstavlja ga ma Hilderika I 2. tip iz J Rusije i najbolji je predstavnik na Z spata iz Altlussheima - ova su 2 tipa na tlu Francuske stvorila oruje kao to je proslavljeni ma iz Marboue, Lavoye, Pouana, Beauvaisa i Arcy-Saint-Restituea - uobiajeni tipovi su lieni jabuice na balaku, centar ravnotee im je daleko na otrici - u 7.st. oruje bolje kvalitete ima jabuicu balaka tauiranu Ag - od 7.st. pojavljuju se maevi s popreno izbrazdanom jabuicom, sjeivo se poveava, ali se u isto vrijeme centar ravnotee pribliava rukohvatu - vrlo rijedak u 7.st. ovaj ma je predodreen da postane karakteristino oruje karolinkog perioda - svi dugi maevi (spate) dobre kvalitete imaju damascirane otrice i to e trajati sve do 11.st.

Edouard Salin, La Civilisation Merovingienne Podjela Salina I. 450-520 Tournai, Ermihalyfalva, Lavoya > datirani novcem; Pouan, Gtlingen II. 520-550 Weimar /g 84/, Chaouilley III. 550-600 Envermen, Concevreux, Friedberg, Lorraine Vieil-Litre IV. 600-650 V. 650-o. 700 Lucy, Alzey