You are on page 1of 56

1.

Putnicki automobil, koje koristi krajnju levu


saobracajnu traku u situaciji prikazanoj na slici, krece
se:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ako ne ugrozava druge ucesnike u
saobracaju

2. Teretni automobil vuce prikljucno vozilo, u situaciji
prikazanoj na istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno samo ako se iskljucuje iz saobracaja na
najlizoj raskrsnici


3. vozac teretnog automobila u situaciji prikazanoj na
slici:

a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilu
milicije
b) duzan je da propusti vozilo milicije, a ima prvenstvo
prolaza u odnosu na autobus
c) duzan je da propusti i vozilo milicije i autobus

4. Pravila o prvenstvu prolaza na raskrsnici sa kruznim
tokom saobracaja prikazanoj na slici:

a) nisu posebno propisana
b) posebno su utvrdena propisima
c) odresuju prvenstvo prolaza vozila u kruznom toku


S. Putnicki automobil pretice teretni, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propsino, ali je duzan da upotrebi zvucni ili svetlosni
znak upozorenja

6. Teretni automobil krece se, u situaciji prikazaoj na
istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno, jer je ukljucio poresno pokazivac pravca
c) nepropisno, saobracajnom trakom kojom nije
dozvoljeno da se krecu vozila sa prikolicom

7. Putnicki automobil obilazi propisano prepreku na
sredini kolovza ko se krece putanjom koja je, u situaciji
prikazanoj na slici, obelezena:

a) brojem 1
b) brojem 2
c) bilo brojem 1 ili brojem 2

. Pesak prelazi preko kolovoza, u situaciji prikazanoj na
istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno ukoliko ne ometa kretanje vozila


3. Putnicki automobil pretrice teretni, u situaciji
prikazanoj na slici, na mestu gde je pretianje:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno, uz povecanu oreznost vozaca

10. Teret na vozilu koji u situaciji prikazanoj na istoj slici
moze da nanese stetu putu, objektima ili da ugrozi
bezbednost:

a) nije dozvoljeno da se prevozi
b) moze da se prevozi samo po posebnom odobrenju
c) vozac moze da prevozi na licnu odgovornst za
posledice koje mogu da nastanu
11.
12.
13. Saobracajni znak na slici oznacava pocetak deonice
puta na kojoj je zabranjeno kretanje:

a) vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo,
osim pokuprikolice
b) svih vozila na motorni pogon

14. Dopunska tabla uz saobracajni znak na istoj slici:

a) ukazuje u kojim se uslovima primenjuje zabrane
b) obavestava da postoji opasnost u posebnim uslovima
voznje


1S. Na putu prilikom izvodenja radova, saobracaj mogu
da regulisu:

a) samo svetlosni saobracajni znakovi
b) samo milicionari
c) milicionar, radnici sa zastavicama ili svetlosni
saobracajni znakovi

16. Znak prikazan na slici, dat zelenom zastavicom u
uzdignutoj ruci radnika, znaci:

a) slobodan prolaz za vozila koja dolaze ka zastavici
b) slobodan prolaz svim vozilima
c) obavezu zaustavljanja za sva vozila iz oba smera

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Zabrana saobracaja svih vozila na motorni
pogon, osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa
motorom na dva tocka
2. Brzina koja se preporucuje na odredenom delu
puta
3. Obavestenje o blizini aerodroma
4. Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom
prolaza spaja sa sporednim putem sa desne strane
pod pravim uglom
S. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati
6. Pocetak deonice puta na kome se saobracaj
odvija u oba smera
7. Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u
normalnim uslovima saobracaja
. Obavezno obilazenje prepreke na putu sa desne
strane
1. Svako prevozno sredstvo namenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica za nemocna
lica bez motora i decjih prevoznih sredstava je, prema propisima o bezbednosti saobracaja:

a) motorno vozilo
b) vozilo na motorni pogon
c) vozilo

2. Kad se znacenje svetlosnog saobracajnog znaka razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza
izrazenog na istom mestu idrugim saobracajnim znakom, vozac je duzan da propusti po:

a) pravilu o prvenstvu prolaza
b) svetlosnim saobracajnom zanku
c) sopstvenoj proceni saobracajne situacije

3. Dozvoljeno je da vozac naglo smanji brzinu kretanja iznenadnim kocenjem:

a) samo u slucaju neposredne opasnosti
b) ako oceni da time ne ugrozava ostale ucesnike u saobracaju
c) kad ispred njega na istoj saobracajnoj traci nema drugih vozila

4. Dozvoljena brzina na putu koji nije obelezen propisanim znakom kao autoput ili put
rezervisan za saobracaj motornih vozila iznosi prema opstem ogranicenju za putnicke
automobile ............ * km/h.
* Upisati: koliko kilometara na cas.

S. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuje na vozila organa unutrasnjih
poslova:

a) ako gustina saobracaja ne ometa njihovo kretanje
b) kad posebnim uredajima daju proisane svetlosne i zvucne znake
c) ako su otezani uslovi saobracaja

6. Svetla za oznacavanje vozila upotrebljavaju se nocu:

a) u toku voznje u naselju
b) u toku voznje na autoputu koji je posebno osvetljen
c) samo kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu

7. vozilu u saobracaju na putu moze biti pridodato za prevoz tereta:

a) samo jedno prikljucno vozilo
b) najvise dva prikljucna vozila
c) onoliko prikljucnih vozila koliko je predvideno fabrickom dokumentacijom

. vucenje vozila kome su neispravni uredaji za zaustavljanje:

a) nije dozvoljeno
b) dozvoljeno je samo pomocu krute veze (rude)
c) ne sme se vrsiti pomocu krute veze ili uzeta

3. Zabrana parkiranja u blizini prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou propisana je na
udaljenosti manjoj od:

a) 1S m od prelaza
b) 2S m od prelaza
c) 3S m od prelaza

10. vozac putnickog automobila koji na prednjem sedistu prevozi lice pod uticajem alkohola:

a) postupa suprotno propisima
b) obavezan je da se posebno stara o putniku pod uticajem alkohola
c) postupa pravilno i obavezan je da posebno obrati paznju na upravljanje vozilom
2 uozvol[eno [e da glavnl faroval osveLl[ava[u puL sveLllma

a) bele bo[e
b) zuLe bo[e
c) bele lll zuLe bo[e

2 ua ll lsLrosenosL guma (pneumaLlka) uLlce na ekonomlcnosL poLrosn[e gorlva u vozn[l?

a) ua
b) ua samo prl eksLremno vellklm brzlnama
c) ne

3 renosen[e prlLlsaka na komandu radne kocnlce kod hldraullcne kocnlce vrsl se pomocu

a) vazduha
b) odgovara[uceg ul[a
c) hldraullcnlh zglobova l mehanlcklh sklopova

4 ua ll [e dozvol[eno preLlan[e na delu puLa cl[a [e povrslna prekrlvena ledom?

a) ne
b) ua ako su lspun[enl svl proplsanl uslovl za bezbedno preLlcan[e
c) ne oslm ako [e vozac posebno spreLan u upravl[an[u vozllom

3 Za[ednlca oslguran[a ko[a [e nadoknadlla sLeLu lz osnova obaveznog oslguran[a moze da se
regreslra od prouzrokovaca sLeLe ko[l [e upravl[a vozllom bez odgovara[uce vozacke dozvole

a) oslm ako se radl o obucl u smlslu proplsa
b) samo ako [e upravl[a vozllom pod de[svom alkohola
c) samo ako [e sLeLu prouzrokovao namerno

6 8anl sugurnl znacl smrLl su

a) presLanak rada srca
b) presLanak dlsan[a
c) lzosLa[an[e reakcl[e crvenlla kad se koza opece

7 Znacl preloma klcmenlh prsl[enova su

a) bol u predelu udara oLok l krvl podllmv
b) lskl[uclvo nemogucnosL pokreLan[a udova
c) gublLak svesLl

8 re prlmene vesLackog dlsan[a Lreba oclsLlLl l obezbedlLl prolaznosL dlsa[nlh puLeva

a) lsplran[em usLa dezlnfekclonlm sredsLvom l proverom da ll povredenl dlse
b) clscen[em usne dupl[e l flkslran[em [ezlka
c) uduvavan[em vazduha u pluca povredenog 3 do 3 puLa

9 uzlman[e mallh kollclna alkohola uz drogu

a) ponlsLava de[sLvo droge
b) po[acava za[ednlcko nepovol[no de[sLvo
c) umlru[e nepozel[ne reakcl[e vozaca u saobraca[u

8uka l vlbrac[e u Loku vozn[e delu[u na vozacku sposobnosL Lako sLo [e

a) sman[u[u
b) sLlmullsu
c) sman[u[u lll sLlmullsu zavlsno od lndlvldualnlh sklonosLl vozacaTest 20 9esenja:
1. b) 2. a) 3. b) 4. a) S. b) 6. a ) 7. c) . b) 3. b) 10. b) 11. 4132S 12. 67S4312
13. a) 14. a) 1S. c) 16. a) 17. gornji red 07040S donji red 12306
1. c) 2. b) 3. a) 4. 0 S. b) 6. c) 7. b) . b) 3. a) 10. a)
1. a) 2. a) 3. b) 4. b) S. a) 6. c) 7. a) . b) 3. b) 10. a)


1. Putnicki automibil ukljucuje se u saobracaj, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno skretanjem ulevo
c) nepropisno, sa ukljucenim pokazivacem pravca

2. vozac zapreznog vozila, u situaciji prikazanoj na istoj
slici, dao je znak odrucenom rukom:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepotrebno jer se iskljucuje iz saobracaja


3. vozac motocikla u situaciji prikazanoj na slici:

a) obavezan je da propusti samo traktor
b) ima prvenstvo prolaza u odnosu na traktor i autobus
c) duzan je da propusti i traktor i autobus

4. Traktor nailazi na raskrsnicu, u situaciji prikazanoj na
istoj slici, krecuci se:

a) sporednim putem
b) putem sa pravom prvenstva prolaza
c) putem na kome samo motorna vozila imaju pravo
prvenstva prolaza


S. Saobracajni znak, u situaciji prikazanoj na slici,
zabranjuje preticanje:

a) svim teretnim vozilima
b) teretnim vozilim cija najveca dozvoljena tezina
prelazi 3,S t
c) teretnim vozilima samo pri otezanim uslovima
odvijanja saobracaja

6. Pesak se krece, u situaciji prikazanoj na slici:

a) propisno
b) putem na kome je zabranjeno kretanje pesaka
saobracajnim znakom
c) nepropisno, jer je duzan da koristi pogodnu povrsinu
izvan kolovoza


7. Prvenstvo prolaza, u situaciji prikazanoj na slici, ima:

a) putnicki automobil
b) teretni automobil
c) vozilo koje zadrzava pravac kretanja u odnosu na
vozilo koje vrsi skretanje

. Putnicki automobl je zauzeo polozaj skretanje, u
situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepravilno, obzirom da se krece putem sa pravom
prvenstva prolaza


3. Teretni automobil parkiran je, u situaciji prikazanoj
na slici, na mestu gde je prakiranje:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno u trajanju do 1S minuta

10. Putnicki automobil skrece ulevo, u situaciji
prikazanoj na istoj slici, na mestu gde je skretanje:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno saobracajnim znakom
c) zabranjeno pravilima saobracaja

11.
12.

13. Dva crvena svetla, prikazana na slici, koja se
naizmenicno pale:

a) najavljuju spustanje polubranika ili branika i
priblizavanje voza zbog cega vozac mora odmah da
zaustavi svoje vozilo
b) oznacavaju opstu opasnost na ukrstanju puteva

14. Saobracajni znak na istoj slici oznacava ukrstanje:

a) puteva iste vaznosti
b) puta i pruge u nivou


1S. Ruka milicionara, podignuta vertikalno sa
otvorenom sakom znaci:

a) slobodan prolaz za sva vozila
b) obavezno zaustavljanje za sva vozila
c) obavezno zaustavljanje za sva vozila koja se krecu sa
bocnih strana

16. Ako milicionar daje isti znak kada se nalazi na
kolovozu otvorenog puta onda taj znak:

a) obavezuje sva vozila da se zaustave
b) obavezuje sva vozila koja dolaze iz pravca upravno
na prsa milicionara da se zaustave
c) nema nikakvo znacenje

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Kruzni tok saobracaja kojim se vozila moraju
kretati
2. Zabrana saobracaja za rucna kolica
3. Pocetak deocnice puta na kome se saobracaj
odvija u oba smera
4. Blizina raskrsnice na kojoj vozac mora da ustupi
prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi
S. Zabrana saobracaja u jednom smeru
6. Zabrana preticanja za teretna motorna
vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi 3,S t
osim motocikla i bicikla sa motorom na dva tocka
7. Zabrana saobracaja u oba smera
. Blizina raskrsnice na kojoj se saobracaj odvija u
kruznom toku
1. Da li se smatra parkiranje, u smislu odredaba propisa o bezbednosti saobracaja, ako je vozac
prekinuo kretanje duze od 1S minuta?

a) Da
b) Ne
c) Propisima nije utvrdeno

2. Kad znacenje saobracajnog znaka odstupa od opstih pravila saobracaja, ucesnik u
saobracaju duzan je da postupi po:

a) pravilu saobracaja
b) saobracajnom znaku
c) sopstvenoj proceni uslova saobracaja

3. Pesak koji prelazi kolovoz duzan je da se krece:

a) pazljivo i najkracim putem
b) tako da ne ometa saobracaj na raskrsnici, izuzimajuci pesacki prelaz gde ima apsolutno
prvenstvo prolaza
c) sto brze, ali vodeci racuna da ne ugrazi saobracaj vozila

4. Dozvoljena brzina putnickog automobila, prama opstem ogranicenju brzine, iznosi na auto
putu ............ * km/h.
* Upisati: koliko kilometara na cas

S. Kad vozaca na putu sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnom, u smislu odredaba
propisa obavezan je da:

a) postupi po naredbi lica iz pratnje
b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza
c) postupi o sopstvenoj proceni saobracajne situacije

6. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno:

a) za vreme moznje na putu van naseljenomg mesta
b) uvek kad ucestvuje u saobracaju
c) samo nocu ili danju u uslovima smanjene vidljivosti

7. U neispravnom vozilu, koje zbog neispravnosti vuce drugo vozilo, prevoz lica je:

a) dozvoljen
b) zabranjen
c) dozvoljen samo na kracoj relaciji

. Sigurnosni trougao postavlja se na vucno i vuceno vozilo:

a) kad se vuce neispravno vozilo
b) ako se vuce vozilo na kome je neispravan uredaj za istovremeno ukljucivanje svih
pokazivaca pravaca
c) samo ak je na vucenom vizilu neispravan uredaj za zaustavljanje (kocnice)

3. Na delu puta ispod mosta ili nadvoznjaka zabranjeno je:

a) samo parkiranje
b) zaustavljanje i parkiranje
c) samo ostavljanje vozila bez nadzora

10. Nije dozvoljeno da se na prednjem sedistu do vozaca prevozi dete mlade od ........ *
godina.
* Upisati: koliko godina.
2 roplsano [e da na vozllu mora[u blLl ukl[ucena odgovara[uca sveLla

a) od prvog sumraka do poLpunog svanuca kao l dan[u u uslovlma sman[ene vldl[lvosLl
b) po procenl vozaca zavlsno od uslova saobraca[a
c) nocu l dan[u ako se vozllo lz posebnlh razloga krece brzlnom vecom od dozvol[en[e

2 SLan[a pneumaLlka (gume) na vozllu

a) uLlce na ekonmlcnosL poLrosn[e gorlva u vozn[l
b) nema uLla[a na poLrosn[u gorlva u vozn[l
c) uLlce na ekonomlcnosL poLrosn[e gorlva u vozn[l samo prl eksLemno vellklm brzlnama

3 rlLlskom na komandu radne kocnlce nasLa[e eflkasno usporavan[e vozlla

a) u lsLom LrenuLku
b) nakon lzvesnog lnLervala vremena
c) [ednovremeno sa akLlvlran[em komanLe samo kod mehanlcke kocnlce

4 vozac ko[e namerava da znaLnl[e sman[l brzlnu kreLan[a bezbedno posLupa ako

a) ubacl ruclcu men[aca u nlzl sLepen prenosa
b) clnl Lo na nacln ko[l ne ugrozava l ne omeLa u veco[ merl druge vozace ko[e se krecu
lza n[ega
c) lsLovremeno sa akLlvlran[em kocnlce zakrene predn[e Lockove za odredenl ugao

3 nepravllna lshrana uLlca nepovol[eno

a) na pslhoflzlcko sLan[e za vozn[u
b) samo na lzdrzl[lvosL u vozn[l
c) na lzdrzl[lvosL u vozn[l a lzuzeLno na pslhoflzlcko sLan[e za vozn[u

6 nemogucnosL pokreLan[a nogu [e znak povrede

a) klcmene mozdlne
b) grudnog kosa
c) Lrbusnlh organa

7 kod meLode vesLackog dlsan[a usLa na usLa l usLa na nos poLrebno [e

a) zabaclLl glavu povredenog unazad
b) posLavlLl glavu povredenog u ldealno ravan poloza[
c) pognuLl unapred glavu povredenog

8 SposobnosL procen[lvan[a slLuacl[e (razdal[lne brzlne) l sLepen krlLlcnosLl se kod vozaca

a) sman[u[e usled uzlman[e droge
b) povecava ako se droga uzlma uz alkohol
c) neznaLno men[a ukollko uzlman[e droge ne lzazove promene krvnog prlLlsna l Lelesne
LemperaLure

9 neposredno pre poceLka vozn[e doblll sLe [ak bol lz grudne kosLl sa Lrn[en[em leve ruke
kako Lreba posLupaLl?

a) uzeLl lek proLlv bolova l krenuLl na vozn[u
b) CdlozlLl vozn[u l obraLlLl se lekaru
c) SmaLraLl da [e bol prolazan l zapoceLl vozn[u

u Loku vozn[e oseLlll sLe znaLe Lrovan[a ugl[enmonoksldom oLrebno [e da

a) ukl[uclLe slsLem za venLllacl[u l nasLavlLe vozn[u
b) oLvorlLe prozore l usporlLe vozn[u
c) zausLavlLe vozllo l lzadeLe
3 Test 13 9esenja:
1. a) 2. a) 3. a) 4. b) S. b) 6. c) 7. a) . a) 3. b) 10. a) 11. 42631S 12. 643S12
13. a) 14. b) 1S. b) 16. a) 17. gornji red 20134 donji red 07S600
1. a) 2. b) 3. a) 4. 120 S. a) 6. a) 7. b) . a) 3. b) 10. 12
1. a) 2. a) 3. b) 4. b) S. a) 6. a) 7. a) . a) 3. b) 10. c)

1. Putnicki automobil krece se propisno putanjom koja
je oznacena brojem:

a) 1
b) 2
c) 3

2. vozac autobusa u situaciji prikazanoj na istoj slici
krece se:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno samo ako se krece najvecom dozvoljenom
brzinom


3. vozac teretnog automobila duzan je da propusti, u
situacij iprikazanoj na slici:

a) samo tramvaj
b) samo autobus
c) i tramvaj i autobus

4. Put kojim autobus naizali na raskrsnicu, u situaciji
prikzaoj na istoj slici:

a) ukrsta se sa putem sa prvenstvom prolaza
b) daje pravo prvenstva prolaza na raskrsnici
c) obavezuje vozaca da propusti sva vozila, osim vozila
koje se krecu po sinama


S. Puticki automobil pretice teretni na mestu gde je
preticanje, u situaciji prikazanoj na slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno pravilima saobracaja
c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu

6. vozac bicikla krece se, u situaciji prikazanoj na istoj
slici:

a) propisno
b) nepropisni, pogresnom stranom kolovoza
c) nepropisni, jer je duzan da koristi za kretanje drugu
pogodnu povrsinu izvan kolovoza


7. Putnicki automobil pretice teretni, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ali je obavezan da svetlosnim znakom
upozori vozaca koje nailazi iz suprotnog smera

. Predmet koji sa vozila padne na put duzan je da
ukloni sa kolovoza u situaciji prikazanoj na slici:

a) vozac koji naide na prepreku
b) svako lice koje se nade u blizini
c) vozac vozila sa kog je predmet pao na put


3. vozac putnickog automobila u situaciji prikazanoj na
slici:

a) duzan je da propusti vozilo sa pravom prvenstva
prolaza
b) ima prvenstvo prolaza na raskrsnici
c) obavezan je da propusti samo pesaka

10. Pesak, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) duzan je da se ukloni sa kolovoza
b) ima pravo prvenstva prolaza
c) obavezan je da sto brze prede preko kolovoza
11.
12.

13. Poprecna oznaka na kolovozu prikazana je na slici:

a) neisprekidanom linijom
b) isprekidanom linijom

14. Linija zaustavljanja oznacava:

a) mesto na kome vozac mora da zaustavi vozilo
b) granicu izmedu deova kolovoza koji su namenjeni za
kretanje vozila iz suprotnog smera


1S. Dva trepcuca svetla, na vozilu prikazanom na slici,
koja se naizmenicno pale, obavezuje da prilikom
nailaska ovog vozila vozac:

a) zaustavi vozilo i da se strogo pridrzava naredaba koje
mu daju lica iz pratnje a da kretanje nastavi tek posto
sva vozila pod pratnom produ
b) nastavi kretanje smanjenom brzinom
c) nastavi kretanje na isti nacin, ali uz povecanu
opreznost

16. Zvucni signal koji se daje posebim uredajem na
vozilu milicije sastoji se:

a) od jednog prodornog tona
b) od niza tonova razlicitih visina (zavijajuci zvuk)
c) od dva tona istovremeno

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Putokaz
2. Udaljenost od prelaza puta preko zeleznicke
pruge u nivou bez branika ili polubranika
3. Zabrana saobracaja u oba smera
4. Najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila u
normalnim uslovima saobracaja
S. Predhodno obavestenje vozacu radi
prestrojavanja na raskrsnici puteva sa vise
saobracajnih traka, sa nazivima naseljenih mesta
6. Putokaz iznad kolovoza koji oznacava pravac
kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku
7. Ogranicenje brzine kretanja na 60 km/h
. Zabrana saobracaja za teretna motorna vozila
1. Niz vozila koje se krece istom saobracajnom trakom i u istom smeru, pri cemu su brzine kretanja
vozila i postupanja vozaca medusobno uslovljeni i izmedu kojih ne moze bez ometanja uci drugo
vozilo, prema propisima o bezbednosti saobracaja je ...................... * vozila.
* Upisati naziv.

2. Kad se naredba milicionara koji regulise saobracaj razlikuje od obaveza vozaca propisanih pravilima
saobracaja, vozac je duzan da postupi po:

a) pravilim saobracaja
b) naredbi milicionara
c) sopstvenoj proceni saobracajne situacije

3. Obaveza pesaka da pre stupanja na kolovoz obrati paznju na udaljenost i brzinu vozila koje mu se
priblizavaju propisane je:

a) i kada prelazi preko kolovoza na obelezenom pesackom prelazu
b) samo ako prelazi preko kolovoza van obelezenog pesackog prelaza
c) samo kad prelazi preko kolovoza na obelezenom ili neobeleenom pesackom prelazu van naseljenog
mesta
4. Brzina vozila koje na putu vuce drugo neispravno vozilo ogranicena je na ............ km/h *.
* Upisati: koliko kilometara na cas.

S. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila vatrogasne sluzbe:

a) kad posebnim uredajima daju propisane svetlosne i zvucne znake
b) ako su otezani uslovi saobracaja
c) ako gustina saobracaja ne ometa njihovo kretanje

6. Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se:

a) svetla za obelezavanje vozila
b) velika svetla za osvetljenja puta
c) oborena svetla za osvetljavanje puta

7. vozilu za prevoz tereta dozvoljena je da budu pridodata:

a) najvise dva prikljucna vozila
b) najvise tri prikljucna vozila
c) priljucna vozila, ciji je broj ogranicen samo vucnom silom vozila

. Odstojanje izmedu neispravnog vozila, koje se vuce pomocu krute veze (rude) i vozila koje ga
vuce:

a) ne sme da iznosi manje od 3 m
b) moze da iznosi manje od 3 m
c) zavisi od duzine vucnog i vucenog vozila

3. Na mestu na kome vozilo zaklanja postavljeni saobracajni znak propisana je zabrana:

a) zaustavljanja i parkiranja
b) samo parkiranja
c) ostavljanja vozila bez nadzora duze od 30 minuta

10. vozac putnickog automobila:

a) obavezan je da veze sigurnosni pojas
b) nije obavezan da veze sigurnosni pojas ukoliko bezbedno upravlja vozilom
c) obavezan je da veze sigurnosni pojas samo pri voznji u naseljenom mestu
Slla kocen[a prenosl se od pedale do koclonlh povrslna kod hldraullcne kocnlce

a) pomocu ul[a l cellcnlh uzadl
b) slLemom poluga l cellcnlh uzadl
c) posredsLvom hldraullke

2 CdsLo[an[e lzmedu vucnog l vucenog vozlla ko[e se vuce pomocu uzeLa

a) mora da lznosl man[e od 3 m
b) ne sme da lznosl man[e od 3 m
c) mora da lznosl od 3 do 3 m

3 kad se na vozllu ukl[uce vellka sveLla za osveLl[avan[e puLa u kablnl vozaca auLovaLskl se pall
konLrolna sveLll[ka

a) plave bo[e
b) crvene bo[e
c) zuLe bo[e

4 u oLezanlm uslovlma vozn[e (kllzav kolovoz po[acan saobraca[ l sl) poLreno [e prllagodlLl brzlnu

a) Lacno prema saobraca[nom znaku ogranlcen[a brzlne
b) sLan[u puLa odnosno uslovlma saobraca[a
c) naclnu vozn[e druglh ucesnlka u saobraca[u

3 Mamurluk uman[u[e vozacku sposobnosL l [avl[a se kao posledlca

a) uzeLe vece kollclne alkohola
b) prevellkog zamora
c) hronlcnog obolen[a krvnlh sudova

6 rl pruzan[u prve pomocl na mesLu nezgode sLrana Lela lz rane

a) Lreba sLo pre uklonlLl
b) ne Lreba uklan[aLl
c) Lreba uklonlLl l prevlLl ranu

7 MeLoda vesLackog dlsan[a pomocu ruku povredenog prlmen[u[e se

a) ako su nasLale povrede usLa l nosa
b) lsLovremeno sa uduvavan[em vazduha u pluca povredenog meLodom usLa na usLa
c) nalzmenlcno sa meLodom usLa na usLa l usLa na nos do poLpunog ozlv[avan[a povredenog

8 rema mesLu gde krv lsLlce krvaren[e moze blLl

a) spol[asn[e unuLrasn[e
b) arLerl[sko
c) vensko

9 neposredno pred polazak na vozn[u doblll sLe vlsoku LemperaLuru l grceve u sLomaku SLa ceLe
preduzeLl?

a) uzeLl lekove l krenuLl na vozn[u
b) CdlozlLl puL l obraLlLl se lekaru
c) SacekaLl da bol prode l krenuLl na vozn[u

CLrovanl od ugl[enmonokslda lma[u bo[u llca

a) crvenu
b) belu
c) slvopepel[asLu
Test 18 9esenja:
1. b) 2. a) 3. c) 4. a) S. a) 6. a) 7. b) . c) 3. a) 10. a) 11. 67S4312 12. 4132S
13. b) 14. a) 1S. a) 16. b) 17. gornji red S04002 donji red 70361
1. kolona 2. b) 3. a) 4. 40 S. a) 6. c) 7. a) . b) 3. a) 10. a)
1. c) 2. c) 3. a) 4. b) S. a) 6. b) 7. a) . a) 3. b) 10. a)1. Prema oznakama na kolovozu, putnicki automobil
krece se pravilno putanjom koja je oznacena brojem:

a) 1
b) 2
c) 3

2. Teretni automobil prolazi sa desne strane putnickog
automobila:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ali je obavezan da ukljuci odgovarajuci
pokazivac pravca


3. vozac teretnog automobila duzan je da propusti, u
situaciji prikazanoj na slici:

a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza
b) samo vozilo sa prvenstvom prolaza i kombinovano
vozilo
c) sva tri vozila

4. vozac putnickog automobila, u situaciji prikazanoj
na istoj slici, duzan je da zaustavi vozilo da bi postupio
po pravilu saobracaja:

a) neposredno na ulazu u raskrsnicu puta kojim nailazi
b) ispred linije zaustavljanja
c) na mestu gde oceni da ima najbolju preglednost
raskrsnice


S. Prema saobracajnom znaku, u situaciji prikazanoj na
slici:

a) zabranjeno je preticanje putnickim automobilom
b) dozvoljeno je preticanje putnickom automobilu
c) postoji opasnost pri preticanju teskih teretnih vozila

6. vozac autobusa, u situaciji prikazanoj na istoj slici,
duzan je da se krece:

a) sredinom kolovoza
b) uz desnu ivicu kolovoza
c) uz razdelnu linicu obelezenu na kolovozu ako se
krece najvecom dozvoljenom brzinom


7. Putnicki autoombil u situaciji prikazanoj na slici:

a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na autobus
b) duzan je da propusti autobus
c) obavezan je da propusti samo pesaka koji prelazi
preko kolovoza

. Pesak prelazi preko raskrsnice u situacij prikazanoj na
istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno ali je obavezan da propusti putnicki
automobil


3. Putnicki automobil, u situaciji prikazanoj na slici,
parkiran je:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepropisno parnog datuma u mesecu

10. Autobus preti.e teretni automobil na mestu gde je
preticanje, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) zabranjeno parnog datuma u mesecu, za smer kojim
se autobus krece
11.
12.

13. Obelezena povrsina na kolovozu izmedu dve
saobracajne trake namenjene za kretanje vozila u istom
smeru, prikazana na slici, oznacava povrsinu:

a) na kojoj je zabranjen saobracaj i nije dozvoljeno
parkiranje i zaustavljanje
b) za zaustavljenje i parkiranje na kolovozu

14. Oznaka za usmeravanje saobracaja, prikazana na
istoj slici, obelezena je na kolovozu:

a) belom ili zutom bojom ako sluzi za parkiranje
b) belom bojom


1S. Svetlosni znak "STOP N!L!C!]A" na vozilu organa
unutrasnjih poslova, za vozilo koje se krece neposredno
iza znaci obavezu da:

a) smanji brzinu
b) zaustavi svoje vozio
c) nastavi voznju uz povecanu opreznost

16. Zvucni znak koji se daje posebnim uredajem na
vozilu milicije (zavijajuci zvuk) upotrebljava se:

a) samo u kombinaciji sa propisanim svetlosnim znakom
b) nezavisno od drgih znakova
c) iskljucivo samostalno

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Put sa jednosmerim saobracajem
2. Pocetak autoputa
3. Priblizanje suzenju kolovoza
4. Zabrana preticanja za teretna motorna
vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi 3,S t
osim motocikla bez prikolice i bicikla sa
motorom na dva tocka
S. Bolnica
6. Blizina mesta na kome biciklisti cesce nailaze na
put sa bocnog puta ili sa biciklisticke staze
7. Staza za bicikliste
. Pocetak puta rezervisanog samo za
saobracaj motornih vozila
1. Oborena svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se nocu pri mimoilazenju sa drugim
vozilom:

a) uvek u saobracaju na putu
b) samo u naselju ako je put dovoljno osvetljen
c) na svim putevima, osim na putu koji je rezervisan za saobracaj motornih vozila

2. Teret na prednjoj strani vozila ne sme da prede:

a) najudaljeniju tacku za vise od 1 m
b) najvisu tacku
c) sirinu vozila

3. Kad se vuce neispravno motorno vozilo, postavlja se sigurnosni trougao:

a) samo na vozila koje vuce
b) samo na vucno vozilo
c) na vucno vozilo sa prednje, a na vuceno vozila sa zadnje strane

4. Na mostu je zabranjeno:

a) samo parkiranje
b) zaustavljanje i parkiranje
c) samo ostavljenja vozila bez nadzora

S. Propisana obaveza vozaca, kad ostavlja vozilo na putu, da spreci neovlasceno lice da vozilo
stavi u pokret je:

a) da zatvori prozore, zakljuca vrata, aktivira uredaj za obezbedenje vozila od krede, uzme sa
sobom kljuceve od vozila i za stavljanje motora u pokret
b) da vozilo parkira na mestu koje je odgovarajuce obezbedeno
c) da aktivira parkirnu kocnicu ili da okrene prednje tockove ka ivicnjaku

6. Prolazenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi
na saobracajnoj traci kojom se vozilo krece je radnja vozilom koja se prema propisima o
bezbednosti saobracaja naziva ............................ *.
* Upisati naziv radnje.

7. Obaveza koja se saopstava vozacu propisanim saobracajnim znakom:

a) ne sme da se razlikuje od opstih pravila kretanja
b) obavezuje vozaca da postupi po saobracajnom znaku
c) znaci da je vozacu ostavljeno da sam odluci kako ce da postupi ako se znacenje oznaka i
pravila saobracaja razlikuju

. Odstojanje iza drugog vozila u saobracaju treba da bude:

a) dovoljno da ne ugrozava bezbednost saobracaja
b) najmanje 20 m na putu van naselja i S m u naseljenom mestu
c) dovoljno da uvek omogucuje preticanje ostalim vozilima

3. Dozvoljena brzina putnickog automobila na putu rezervisanom za saobracaj motornih
vozila, prema opstem ogranicenju brzine, iznosi .......... * km/h.
* Upisati: koliko kilometara na cas.

10. Odredba propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila oruzanih snaga SFR]:

a) ako su otezani uslovi saobracaja
b) kad posebnim uredajima daju propisane svetlosne i zvucne znakove
c) ako gustina saobracaja ne ometa kretanje ovih vozila
2 konLrolna lampa na lnsLrumenLLabll ko[a pokazu[e da su na vozllu [ednovremeno
ukl[ucenl svl pokalvacl pravca da[e sveLlosL

a) plave bo[e
b) zelene bo[e
c) crvene bo[e

2 ua ll [e bezbedno lskl[uclLl rad moLora na nlzbrdlcl l kreLaLl se od de[sLvom slle lnercl[e?

a) ua ukollko [e ruclca men[aca u neuLralnom poloza[u
b) ua ukollko [e ruclca men[aca u odgovara[ucem sLepenu prenosa
c) ne

3 na[veca slla ko[om se akLlvlra pomocna kocnlca na puLnlckom auLomobllu

a) mora da bude u proplsanlm granlcama
b) proplsu[e se zavlsno od svo[sLva vozlla
c) odredu[e se samo u sluca[u da [e nedovolno pouzdana radna kocnlca

4 Cbaveza [e vozaca kad se krece lza drugog vozlla po kolovozu ko[l [e prekrlven snegom
lll ledom da drzl svo[e vozllo na

a) sLo kracem odsLo[an[u
b) proplsanom odsLo[an[u od 2 m
c) Lakovo[ udal[enosLl da ne lzazove opasnosL l ne omeLa druge vozace

3 u Loku duze vozn[e korlsno [e povremeno uzlmaLl

a) hranu sa sLo vlse masnlh sasLo[aka
b) hranu ko[a lzuzeLno obllu[e belancevlnama
c) keks cokolada l vocne sokove

6 re nego sLo prevl[emo ranu Lreba da [e

a) lsperemo vodom
b) lsperemo alkoholom
c) ne lsplramo

7 ovredenl se posLav[a na sLomak kada se prlmen[u[e meLoda vesLackog dlsan[a

a) usLa na usLa
b) usLa na nos
c) pomocu ruku povredenog

8 uzlman[e mallh kollclna alkohola uz pslhoakLlvne lekove

a) moze po[acaLl opl[enosL
b) neuLrallzu[e delovan[e pslhoakLlvnlh lekova
c) preporucu[e se samo kod srcanlh obolen[a

9 rl vozn[l u sumrak prlmeLlll sLe da slabl[e vldlLe SLa ceLe preduzeLl?

a) lzbegavaLl vozn[u u sumrak
b) vraLlLl vozacku dozvolu
c) CbraLlLl se lekaru za saveL l mlsl[en[e

ugl[enmonoskld svo[e sLeLno de[sLvo na vozacku sposobnosL lspol[ava preko

a) poremeca[a u opazan[u l pravovremenom reagovan[u vozaca
b) po[ave bolova u mlslclma
c) poLrebaza povrecan[em
Test 17 9esenja:
1. b) 2. a) 3. c) 4. b) S. b) 6. b) 7. b) . b) 3. c) 10. b) 11. 63214S 12. 214S3
13. a) 14. b) 1S. b) 16. a) 17. gornji red 06040 donji red S03712
1. a) 2. a) 3. c) 4. b) S. a) 6. obilazenje 7. b) . b) 3. 100 10. b)
1. c) 2. c) 3. a) 4. c) S. c) 6. c) 7. c) . a) 3. c) 10. a)


1. Putnicki automobil skrece ulevo propisano putanjom
koja je oznacena brojem:

a) 1
b) 2
c) 3

2. Autobus u situaciji na istoj slici, nepropisno se krece
putanjom koja je oznacena brojem:

a) 4
b) S
c) 6

3. Putnicki automobil u situaciji prikazanoj na slici:

a) obavezan je da propusti teretni automobil
b) ima prvenstvo prolaza u odnosu na teretni automobil
c) ima prvenstvo prolaza samo u odnosu na pesaka

4. Propisana je obaveza pesaka da obrati paznju na
udaljenost i brzinu vozila koja mu se priblizavaju:

a) samo ako prelazi preko kolovoza na mestu gde nije
obelezen pesacki prelaz
b) pre nego sto stupi na kolovoz
c) ako kretanjem ometa saobracaj vozila na raskrsnici


S. vozac teretnog automobila obilazi putnicki automobil,
u situaciji prikazanoj na slici, na mestu gde je
obilazenje:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) zabranjeno prema oznakama na kolovozu

6. vozac putnickog automobila ukljucuje se u saobracaj,
u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) propisno, jer je dao propisani znak
b) nepropisno, jer je duzan da propusti vozilo koje vrsi
obilazenje
c) nepropisno, jer na ovom mestu ukljucivanje u
saobracaj nije dozvoljeno


7. Preticanje, u situaciji prikazanoj na slici, je:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo ako se time ne ometa i ne ugrozava
saobracaj na raskrsnici

. Pesak prelazi preko raskrsnice, u situaciji prikazanoj
na istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) pravilno, najkracim putem, pod uslovom da ne ometa
saobracaj na raskrsnici


3. Putnickom automobilu, u situaciji prikazanoj na slici,
je:

a) dozvoljeno parkiranje
b) zabranjeno parkiranje
c) zabranjeno i zaustavljanje i parkiranje

10. Zabranjeno je otvaranje vrata na vozilu:

a) na levoj strani vozila
b) ako se time ometa kretanje ili ugrozava bezbednost
drugih ucesnika u saobracaju
c) ne mestu gde parkiranje vozila nije dozvoljeno
11.
12.

13. Saobracajni znak na slici oznacava blizinu raskrsnice
na kojoj vozac:

a) ima prvenstvo prolaza
b) mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja
se krecu po putu na koji nailaz

14. Saobracajni znak na istoj slici predstavlja:

a) obavestenje vozacu
b) izricitu naredbu po kojoj je vozac duzan da postupi


1S. Kad prilikom izvodenja radova na putu saobracaj
regulisu posebno obuceni radnici, znak crvenom
zastavicom obavezuje vozace da:

a) u izuzetnim slucajeviam postupaju po njihovoj
naredbi
b) postupaju po njihovoj naredbi
c) zavisno od uslova saobracaja postupe po znaku

16. Znak prikazan na slici, dat crvenom zastavicom u
uzdignutoj ruci, znaci:

a) dozvoljen prolaz svih vozila
b) obavezno zaustavljanje svih vozila koja dolaze ka
zastavici
c) da treba dodatno usporiti kretanje na deonici gde se
radovi izvode

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Raskrsnica na kojoj je skretanje ulevo
zabranjeno
2. Putokaz
3. Put na kome vozila imaju prvenstvo prolaza
4. Pocetak puta rezervisanog samo za saobracaj
motornih vozila
S. Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila koja
se krecu na usponu
6. Blizina raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom
prolaza spaja sa sporednim putem sa leve strane
pod ostrim uglom
7. Blizina mesta na kome se izvode radovi
. Zabrana polukruznog okretanja
1. Odredba propisa, utvrdena za laku prikolicu, primenjuje se na prikljucno vozilo koje ima najvecu
dozvoljenu tezinu do:

a) 7S0 Kp
b) 1S00 Kp
c) 3S00 Kp
2. Da li je vozac duzan da postupi po znaku milicionara koji regulise saobracaj, suprono znacenju
saobracajnog znaka koji je postavljen na istom mestu?

a) Da
b) Ne
c) Propisima nije utvrdeno

3. vozilo na motorni pogon pokrece se snagom:

a) sopstvenog motora
b) motora zapremine najmanje 7S0 cm
3

c) motora od najmenje S0 Kw

4. Na putu u naselju primenjuje se, pored ogranicenja brzine izrazenog saobracajnim znakom, i opste
ogranicenje brzine od ............... * Km/h.
* Upisati: koliko kilometara na cas

S. vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika milicije ili vojnih lica posebnim vozilima koja daju
propisane zvucne i svetlosne znakove:

a) izuzeta su samo od opsteg ogranicenja brzine
b) obavezne su da se pridrzavaju svih pravila saobracaja, osim odredaba o prvenstvu prolaza
c) izuzeta su od pojedinih pravila saobracaja, koja se primenjuju na druge ucesnike

6. Svetla na prednjoj strani vozila su ............... * boje.
* Upisati boju svetla

7. Teret na putnickom vozilu koji prelazi vise od 1 m najudaljeniju tacku na zadnjoj strani vozila,
obelezava se:

a) znakom za oznacavanje vozila zaustavljenog na kolovozu
b) crvenom tkaninom
c) tablom u obliku kvadrata, dimenzije S0xS0 cm

. Dozvoljeno je da vozilo na motorni pogon vuce drugo motorno vozilo:

a) osim vozila na dva tocka i to samo ako zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova ne moze
samo da se krece
b) samo u posebnim uslovima saobracaja i ako je na vozilu neispravan uredaj za upravljanje
c) samo ako u vozilu koje se vuce nema vozaca i putnika

3. Ako je sirina slobodnog prolaza do vozila koje je vec parkirano manja od 3 m zabranjeno je:

a) zaustavljanje i parkiranje
b) samo parkiranje
c) samo ostavljanje vozila

10. vozilo za prevoz dece obelezava se posebnim znakom:

a) u saobracaju na putu
b) samo u naselju
c) samo van naselja
enumaLlcl mora[u blLl [ednakl po vrsLl konsLrukcl[l noslvosLl l dlmenzl[ama

a) na svlm Lockovlma na vozllu
b) na Lockovlma lsLe osovlne
c) samo na moLoclklu

2 lzvor sveLlosLl farova vellkog sveLla [e

a) obavezno u uzduzno[ osl vozlla
b) sLo bllze lvlcl gabarlLa vozlla
c) bllze uzduzno[ osl vozlla u odnosu na oborena sveLla oslm ako sa lsLog fara sveLle l vellka l oborena
sveLla

3 Pldraullcna kocnlca kod puLnlckog auLomoblla prlmen[u[e se kao

a) radna kocnlca
b) pomocna kocnlca
c) parklrna kocnlca

4 na puLu sa prvensLvom prolaza vozac moze da lzvrsl preLlcan[e neporedno lspred raskrsnlce

a) ako su lspun[enl uslovl da se preLlcan[e lzvrsl bezbedno
b) samo ako na kolovozu nlsu obelezene uzduzne oznake
c) samo ako sa sporednog puLa ne nallaze vozlla

3 ua ll za[ednlca oslguran[a ko[a [e nadoknadlla sLeLu po osnovu obaveznog oslguran[a moze da se
regreslra od prouzrokovaca ako [e sLeLu lzazvao namerno?

a) ua
b) ua samo ako [e upravl[ao vazllom pod uLlca[em alkohola
c) ua oslm ako [e upravl[ao vozllom bez odgovara[uce vozacke dozvole

6 Znacl povrede organa Lrbusne dupl[e su

a) grcevl u sLomaku
b) bol muka gaden[e l povracan[e
c) lskas[avan[e sveze penusave krvl

7 Meren[em pulsa povredenog uLvrdu[e se

a) da ll dlse
b) da ll radl srce
c) poremeca[ u dlsan[u l radu srca

8 kod preloma lscasen[a lll vellklh rana

a) vrsl se lmoblllzacl[a
b) ne vrsl se lmoblllzacl[a
c) pozel[na [e dezlnfekcl[a

9 vozac kome upravl[an[e vozllom nl[e osnovno zanlman[e ako pokazu[e znake alkoholne
poremecenosLl

a) ne sme da upravl[a vozllom
b) ne sme da upravl[a vozllom samo ako [e veca sadrzlna alkohola u krvl od dozvol[ene
c) sme da upravl[a vozllom ako svo[lm ponasan[em ne ugrozava osLale ucesnlke u saobraca[u

ua ll [e dozvol[eno upoLrebl[avaLl lekove za sprecavan[e sna (ocuvan[e budnosLl) radl oLklan[an[a
zamora prl vozn[l?

a) ua
b) ne
c) Zavlsl od sLepena Zamora
Test 16 9esenja:
1. b) 2. c) 3. b) 4. b) S. a) 6. b) 7. b) . b) 3. a) 10. b) 11. 1234S 12. 373S4261
13. b) 14. b) 1S. b) 16. b) 17. gornji red 07324 donji red S01006
1. a) 2. a) 3. a) 4. 60 S. c) 6. bele 7. b) . a) 3. a) 10. a)
1. b) 2. c) 3. a) 4. a) S. a) 6. b) 7. b) . a) 3. a) 10. b)
1. Autobus se krece, u situaciji prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno osim ako je saobracajnim znakom
dozvoljeno da koristi ovu saobracajnu traku
c) nepropisno, osim ako nastavlja preticanje koje je
ranije zapoceo

2. U situaciij prikazanoj na istoj slici, brze kretanje
autobusa od vozila na susednoj saobracajnoj traci:

a) smatra se preticanjem
b) ne smatra se preticanjem
c) smatra se preticanjem samo kad vozac ukljuci znak
za preticanje


3. Na znak zutog trepcuceg svetla na semaforu, u
situaciji prikazanoj na slici, autobus:

a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na putnicki
automobil
b) duzan je da propusti putnicki autoobil
c) obavezan je da propusti i pesake i putnicki automobil

4. vozac putnickog automobila zaustavio je vozilo, u
situaciji prikazanoj na istoj slici, da bi postupio po
pravilu saobracaja:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepropisno, osim ako je prinuden da stane na
raskrsnici


S. Na raskrsnici na kojoj je saobracaj regulisan
svetlosnim saobracajnim znakovima, preticanje je u
situaciji prikazanoj na slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno, ali je vozac koji pretice obavezan da
upotrebi zvucni znak upozorenja

6. vozac tramvaja, u situaciji prikazanoj na istoj slici,
zaustavio je vozilo:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepotrebno, jer svetla na semaforu ne obavezuju
vozace tramvaja


7. Preticanje je, u situaciji prikazanoj na slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo ako vozac pravovremeno upotrebi
propisani znak upozorenja

. Pesak u situacij prikazanoj na istoj slici:

a) duzan je da obrati paznju na udaljenost i brzinu
vozila koja mu se priblizavaju pre nego sto stupi na
kolovoz
b) obavezan je da propisanim znakom uzdignutom
rukom obavesti vozace ako namerava da prede preko
kolovoza
c) duzan je da bez oklevanja stupi na pesacki prelaz


3. Putnickom automobilu, u situaciji prikazanoj na slici,
parkiranje:

a) nije dozvoljeno
b) dozvoljeno je
c) dozvoljeno je uz obavezu vozaca da ukljuci sva cetiri
pokazivaca pravca

10. Pesak se krece, u situaciji prikazanoj na slici:

a) pravilno
b) Nepravilno
c) putem kojim kretanje pesaka nije dozvoljeno
11.
12.

13. Razdelna linija na slici je oznacena slovom:

a) A
b) B

14. Razdelna linija na istoj slici, na kolovozu:

a) razdvaja dvosmerni kolovoz po smerovima kretanja
b) obelezava ivicu kolovoza ili mesto ukrstanja

1S. Trepcuce (prekidajuce) zuto svetlo, prikazano na
slici, oznacava.

a) zabranu prolaz
b) mesto ukrstanja puta i pruge u nivou
c) raskrsnicu ili drugo mesto na putu gde je dozvoljen
prelaz uz posebnu opreznost zbog odredene opansosti

16. Svetlosni saobracajni znak zutog trepcuceg svetla i
znak zutog neprekidniog svetla na semaforu za vozaca
ima:

a) isto znacenje
b) razlicito znacenje
c) suprotno znacenje

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Pocetak puta rezervisanog samo za saobracaj
motornih vozila
2. Opasna krivina udesno
3. Zabrana stupanja a uski deo puta pre nego sto
produ vozila iz suprotnog smera
4. Prestanak ogranicenja brzine od 60 km/h
S. Nesto na kom se nalazi kafana
6. Broj puta
7. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati
. Zavrsetak autoputa
1. Za osvetljavanje puta koristi se nocu:

a) po pravilu veliko svetnlo
b) svetlo za oznacavanje vozila
c) po pravilu oboreno svetlo

2. Dozvoljeno je da se vucnom vozilu pridoda:

a) samo jedno prikljucno vozilo u naseljenom mestu i dva na otvorenom putu
b) najvise dva prikljucna vozila
c) dva prikljucna vozila, a pod izuzetnim okolnostima najvise tri

3. vucenje neispravnog vozila nocu, kao i danju u slucaju smanjene vidljivosti :

a) nije dozvoljeno
b) dozvoljeno je samo pod propisanim uslovima
c) zabranjeno je samo na autoputu

4. Parkiranje i zaustavljenje vozila zabranjeno je na udaljenosti manjoj od ........... m * od
najblize ivice poprecnog kolovoza.
* Upisati: na koliko metara.

S. vozila invalida mogu biti obelezena propisanom znakom:

a) na zahtev invalida, iz razloga bezbednosti
b) po sluzbenoj duznosti i ova oznaka nema nikakvog znacenja za ostale ucesnike u
saobracaju
c) samo ako to zahtevaju posebni uslovi odvijanja saobracaja

6. Propisima je odredeno da se prolazenje vozilom pored drugog vozila koja se krece u istom
smeru vrsi po pravilima:

a) preticanja
b) obilazenja
c) mimoilazenja

7. Kada znak milicionara koji regulise saobracaj nalaze vozacu da odstupi od opsteg pravila
saobracaja, vozac je duzan da postupi:

a) po znaku milicionara
b) prema opstem pravilu saobracaja
c) prema sopstvenoj proceni situacije

. Rastojanje izmedu vozila koja se mimoilaze treba:

a) da omoguci pravovremenao zaustavljanje vozila
b) da bude dovoljno za bezbedno mimoilazenje
c) da iznosi najmanje 1 m

3. Autoputem nije dozvoljeno da se krecu motorna vozila koja po svojim konstrukcionim
svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje ....... km/h *
* Upisati: koliko kilometara na cas.

10. Da li su vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom izuzeta od ogranicenja
brzine?

a) Da
b) Ne
c) Da, samo od opsteg ogranicenja brzine
2 SveLlosnl snop vellkog sveLla na vozllu osveLl[ava eflkasno puL

a) na[man[e m
b) na[man[e 8 m a na[vlse 2 m
c) u duzlnl od m do 2 m zavlsno od brzlne kreLan[a vozlla

2 Za moLorno vozllo obaveznl ureda[u za zausLavl[an[e su

a) radna l pomocna kocnlca
b) radna lll pomocna l parklrna kocnlca
c) radna pomocna l parklrna kocnlca

3 na[vecl dozvo[enl slobodan hod Locka upravl[aca [e

a) odreden proplslma
b) konsLrukclono svo[sLvo vozlla l vlasnlk vozlla moze da zahLeva n[egovo podesavan[e
c) vellclna ko[a zavlsl od dlmenzl[a pneumaLlka na Lockovlma

4 kreLan[e vozllom unazad na prevo[u gde [e preglednosL nedovol[na

a) nl[e dozvol[eno
b) lzuzeLno se moze vrslLl bezbedno na kracem delu puLa
c) bezbedo [e samo ako vozac krece sasvlm malom brzlnom l uz posebnu opreznosL

3 vozac kome [e dozvol[eno a upravl[a moLornlm vozllom uz nosen[e naocara obavezan [e
da nosl naocare

a) uvek kad upravl[a vozllom
b) samo kad [e vldl[lvosL sman[ena
c) prema usmenom upuLsLvu lekara

6 Czlvl[avan[e [e

a) skup mera u prvo[ pomocl
b) davan[e vesLackog dlsan[a l masaza srca
c) zausLavl[an[e krvaren[a

7 ovredenog sa povredom grudnog kosa LransporLu[emo

a) u polusedecem poloza[u
b) lezecem poloza[u
c) bocnom poloza[u

8 Masaza srca lzvodl se nalzmenlcno sa vesLacklm dlsan[em

a) prl cemu rlLam zavlsl od sLan[a povredenog
b) po usLal[enom rlLmu Lako sLo se [endom uduvava vazduh nakon 4 puLa maseze srca
c) u rlLmu rada srca

9 slhoakLlvnl lekovl

a) snazno delu[u na pslhoflzlcke sposobnosLl kao sLo [e navedeno u upuLsLvu za korlscen[e
b) delu[u samo ako su oslabl[ene akLlvnosLl nervnog slsLema l na Lo [e duzan da upozorl lekar
c) podsLlcu pslhlcke akLlvnosLl l korlsLe se kao sLlmulans radl bezbednl[e vozn[e

ua ll poLresl (vlbracl[e) u vozllu nepovol[no uLlcu na po[avu zamora?

a) ua
b) ne
c) lskl[uclvo zavlsl od lndlvldualnlh karakLerlsLlka vozaca
Test 1S 9esenja:
1. a) 2. b) 3. a) 4. b) S. a) 6. a) 7. b) . a) 3. a) 10. c) 11. 7S21346 12. 6143S2
13. b) 14. a) 1S. c) 16. b) 17. gornji red 01046 donji red S02730
1. a) 2. b) 3. b) 4. S S. a) 6. a) 7. a) . b) 3. 40 10. a)
1. a) 2. c) 3. a) 4. a) S. a) 6. b) 7. a) . b) 3. b) 10. a)
1. U situaciji prikazanoj na slici propisno se krece:

a) teretni automobil
b) motocikl
c) i jedno i drugo vozilo

2. Pesak koji je u situaciji prikazanoj na istoj slici,
zapoceo prelazenje kolovoza:

a) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila
b) duzan je da propusti samo ono vozilo koje ne moze
pravovremeno da se zaustavi
c) obavezan je da propusti oba vozila


3. Putnicki automobil, u situaciji prikazanoj na slici:

a) ima prvenstvo prolaza u odnosu na biciklistu i u
odnosuna pesake
b) obavezan je da propusti samo pesake
c) duzan je da propusti i biciklistu, i pesake

4. Na biciklistickoj stazi ili biciklistickoj traci nije
dozvoljeno:

a) samo zaustavljanje vozila
b) samo parkiranje vozila
c) zaustavljanje i parkiranje vozila


S. vozac motocikla pretice teretni automobil, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) na mestu gde je preticanje zabranjeno saobracajnim
znakom i oznakama na kolovuzu

6. Autobus, u situaciji prikazanoj a istoj slici obelezen je
trouglom koji je postavljen na propisanoj udaljenosti:

a) propisno
b) nepropisno, jer je preticanje zabranjeno
c) nepotrebno, jer je preglednost puta dovoljna


7. vozac putnickog automobila duzan je, u situaciji
prikazanoj na slici, da:

a) upotrebi zvucni znak upozorenja
b) propusti pesaka
c) upozori pesaka zvucnim ili svetlosnim znakom i prede
na slobodnu saobracajnu traku koja je namenjena
kretanju u istom smeru

. vozac motocikla, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) obavezan je da skrene ulevo na raskrsnici
b) moze da skrene ulevo ili da produzi voznju u pravcu
na raskrsnici
c) ne sme da skrene ulevo

3. Na raskrsnici na kojoj je saobracaj regulisan
uredajem za davanje svetlosnih saobracajnih znakova,
preticanje je:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo ako saobrajcaj regulise i saobracajni
milicionar

10. Autobusu, u situaciji prikazanoj na istoj slici prolaz
preko raskrsnice:

a) nje dozvoljen
b) dozvoljen je
c) dozvoljen je posto propusti pesake
11.
12.

13. Saobracajni znak na slici oznacava:

a) pocetak deonice puta sa jednosmernim saobracajem
b) prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog
smera

14. Saobracajni znak na istoj slci:

a) zabranjuje kretanje u smeru koji pokazuje strelica
b) obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom
putu

1S. Uredaj za davanje svetlosnih saobracajnih znakova,
prikazan na slici, regulise saobracaj samo:

a) motorinih vozila
b) pesaka
c) pesaka i biciklista

16. Crveno svetlo na uredaju za davanje svetlosnih
znakova prikazanom na slici oznacava:

a) zabranu prolaza pesacima
b) zabranu prolaza svim ucesnicima u saobracaju
c) zabranu prolaska pesacima i bicikslistima

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati
2. Opasnost na putu
3. Obavestenje vozacu o koriscenju saobracajne
trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog
na znaku (putokaz na portalu)
4. Naizazenje na svetlosne saobracajne znakove
S. Sluzba za pruzanje pomoci u slucaju kvara na
vozilu
6. Zabrana saobracaja za vozila cija ukupna
visina prelazi 4 m
7. Blizina opasnog prevoja ili vece brzine na putu
. Raskrsnica na kojoj je skretanje udesno
zabranjeno
1. Deo povrsine puta namenjen prvenstveno za saobracaj vozila je prema propisima o
bezbednosti saobracaja:

a) kolovoz
b) saobracajnica
c) saobracajna povrsina

2. Kad se znak milicionara koji regulise saobracaj razlikuje od znacenja saobracajnog znaka
koji je na istom mestu postavljen, obaveza vozaca je da postupi po:

a) znaku milicionara
b) saobracajnom znaku
c) sopstvenoj proceni saobracajne situacije

3. "Propustenja vozila" vozac je duzan da izvrsi u odredenim slucajevima, prema propisima o
bezbednosti saobracaja:

a) vodeci racuna da vozac drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja
b) najbezbednije, prema sopstvenoj proceni
c) uklanjanjem vozila sa kolovoza

4. Kretanje vozila brzinom vecom od 60 km/h na putu u naselju:

a) dozvoljeno je uvek kad je veca brzina bezbedna
b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje
c) moze se dozvoliti samo saobracajnim znakom

S. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluzbe hitne pomoci:

a) ako gustina saobracaja ne ometa njihovo kretanje
b) kad posebnim uredajima daju propisane svetlosne i zvucne znake
c) ako su otezani uslovi saobracaja

6. vozac je duzan da prede sa velikih na oborena svetla pri mimoilazenju sa drugim vozilom
najkasnije na udaljenosti od ........... m*.
* Upisati: na koliko metara.

7. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila, koji se ne moze otvoriti
iznutra, prevoze lica samo:

a) u jednom pravcu
b) u vozilima organa unutrasnjih poslova, organa pravosuda i oruzanih snaga SFR]
c) ako je takav nacin bezbedniji za lica koja se prevoze

. Obaveza da se na vucno i vuceno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je:

a) ako se skup vozila krece na duzoj relaciji
b) uvek kad se vuce neispravno vozilo
c) samo ako se u neipravnom vozilu prevoze putnici

3. Propisima je odredeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji tockovi treba da
budu okrenuti prema:

a) bilo kojoj ivici kolovoza
b) sredini kolovoza
c) desnoj ivici kolovoza

10. Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobracajne trake vozilo kojim se prevoze deca,
za vreme dok deca ulaze ili izlaze iz vozila vozac koji dolazi u susret:

a) duzan je da zaustavi vozilo
b) obavezan je da se krece smanjenom brzinom
c) duzan je da pravovremeno upotrebi propisani znak upozorenja
2 SveLla za maglu korlsLe se na puLu

a) samo po magll lll u sluca[u sman[ene vldl[lvosLl
b) kada vozac procenl da [e osveLl[avan[e puLa ovlm sveLllma eflkasno
c) po magll lll ako na vozllu oLkazu osLala sveLla

2 uvokruznl koclonl slsLem na vozllu omogucu[e nezavlsno kocen[e

a) radne l pomocne kocnlce
b) parklrne l pomocne kocnlce
c) Lockova na [edno[ osovlnl ukollko dode do kvara [ednog od ureda[a na neko[ od osovlna

3 ZausLavl[an[e vozlla u sluca[u da oLkaze radna kocnlca omogucu[e

a) pomocna kocnlca
b) parklrna kocnlca
c) bllo pomocna lll parklrna kocnlca

4 nebezbedno [e sman[lLl brzlnu

a) prl vellkom lnLezlLeLu saobraca[a
b) prl malom lnLenzlLeLu saobraca[a
c) Lako da vozllo predsLavl[a smeLn[u normalnom odvl[an[u saobraca[a

3 1okom duze vozn[e zamor se po[avl[u[e

a) lznenadno
b) posLepeno
c) zavlsno od lndlvldualnog reagovan[a

6 Znacl povrede grudnog kosa su

a) oLezano dlsan[e kasal[ bol
b) presLanak dlsan[a
c) muka gaden[e povracan[e

7 uls se merl na

a) arLerl[ama vraLa lll u produzeLku korena palca sake
b) venama podlakLlce
c) kapllarlma

8 resLanak dlsan[a vodu u slgurno smrL Le [e nuzno kod Lakvlh povreda

a) odmah povredenog prevesLl u prvu zdravsLvenu usLanovu
b) pozvaLl sLo hlLnl[e sLrucno llce da prlmenl vesLacko dlsan[e
c) odmah prlsLuplLl lzvoden[u vesLackog dlsan[a sLo sLrucnl[e l uvezbano

9 oloza[ Lela povredenog sa povredom vraLa u Loku LransporLa [e

a) lezecl na ledlma
b) sedecl
c) na boku sa cebeLom lspod glave

usen[e u Loku vozn[e delu[e na vozacku sposobnosLl

a) povol[no [er sLlmullse vozaca
b) nepovol[no
c) sLlmulaLlvno lll nepovolno sLo zavlsl od lndlvldualne sklonosLl vozaca
Test 14 9esenja:
1. b) 2. a) 3. c) 4. c) S. a) 6. a) 7. b) . a) 3. a) 10. a) 11. 643S12 12. 42631S
13. a) 14. b) 1S. b) 16. a) 17. gornji red 36S01 donji red 040270
1. a) 2. a) 3. a) 4. c) S. b) 6. 200 7. b) . b) 3. b) 10. a)
1. a) 2. c) 3. a) 4. c) S. b) 6. a) 7. a) . c) 3. a) 10. b)
1. Putnicki automobil krece se, u situaciji prikazanoj na
slici.

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ali je obavezan da propusti teretni
automobil

2. Teretni automobil krece se, u situaciji prikazanoj na
istoj slici:

a) putem sa pravom prvenstva prolaza
b) sporednim putem
c) preko ukrstanja puteva iste vaznosti


3. Notociklista je duzan da propusti, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) samo putnicki automobil
b) samo teretni automobil
c) i putnicki i teretni automobl

4. Putnicki automobil obavezan je da se zaustavi, u
situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) isprd zaustavne linije koja je obelezena na kolovozu
b) neposredno ispred raskrsnice
c) na mestu gde vozac oceni da ne ometa saobracaj


S. Teretni automobil krece se, u situaciji prikazanoj na
slici.

a) pravilno
b) nepravilno
c) saobracajnom trakom koja je namenjen akretanju
vozila iz suprotnog smera

6. Putnicki automobil skrece, u situaciji prikazanoj na
istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ali je obavezan da propusti biciklistu


7. Putnicki automobil pretice autobus, u situaciji
prikazanoj na slici na mestu gde je preticanje:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno uz posebnu opreznost

. Nije dozvoljeno da teretno vozilo vuce dva prikljucna
vozila.

a) u naseljenom mestu
b) na putu van naselja sa velikim uzduznim nagibom
c) na autoputu i putu rezervisanom za
saobracajmotornih vozila

3. Teretni automobil parkiran je, u situaciji prikazanoj
na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) na mestu gde je parkiranje zabranjeno postavljenim
saobracajnim znakom

10. Putnicki automibil krece se unazad propisno, u
situaciji prikazanoj na istoj slici, putanjom oznacenom:

a) brojem 1
b) brojem 2
c) bilo brojem 1 ili brojem 2
11.
12.

13. Saobracajni znak na silci oznacava da je udaljenost
do mesta ukrstanja puta i pruge u nivou:

a) 0 metara
b) 240 metara

14. Saobracajni znak na istoj slici ukazuje na opasnost
zbog prelaska puta preko pruge u nivou:

a) bez branika ili polubranika
b) sa branicima ili polubranicima

1S. Kada milicionar koji regulise saobracaj lagano mase
otvorenom sakom okrenutom na dole, kao na slici,
vozac u cijem pravcu je dat znak obavezan je da:

a) odmah zaustavi vozilo
b) smanji brzinu
c) poveca brzinu

16. Da li ovaj znak ima isto znacenje ako se daje iz
vozila u pokretu?

a) Da
b) Ne
c) Da, ali samo u odredenim uslovima saobracaja

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Opasno mesto na kom divljac cesto prelazi
preko puta
2. Pocetak saobracajne trake za spora vozila
3. Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi
na ostru krivinu ulevo
4. Obavezan smer kojim se vozila moraju kretati
S. Ogranicenja brzine kretanja na 60 km/h
6. Nesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je
vozac duzan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo
prolaza
7. Nesto na putu na kome domace zivotinje pod
nadzorom prelaze preko puta
. Tabla za usmeravanje na mestu gde se nailazi
na ostru krivinu udesno
1. Propisima je odredeo da se prolazenje vozila pored drugog vozila koje se krece po istom
kolovozu iz suprotnog smera vrsi po pravilima:

a) preticanja
b) obilazenja
c) mimoilazenja

2. Kad naredba ovascenog lica koje kontrolise saobracaj odstupa od znacenja saobracajnog
znaka, ucesnik u saobracaju duzan je da postupi po:

a) saobracajnom znaku
b) naredbi ovascenog lica
c) sopstvenij proceni saobracajne situacije

3. Pre nego sto stupi na kolovoz, pesak koji namerava da prede preko kolovoza:

a) duzan je da propisanim znakom upozori vozace koji nailaze na svoje prisustvo
b) obavezan je da precizno proceni brzinu vozila koje se priblizava
c) duzan je da se uveri da moze bezbedno da prede preko kolovoza

4. Brzina kretanja teretnog vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi 7.S00 kg, ogranicena
je na svim putevima na:

a) 60 km/h
b) 70 km/h
c) 0 km/h

S. vozac koji susretne kolonu vozila pod pratnjom u smislu odredaba propisa obavezan je da

a) zaustavi vozilo
b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza, bez posebnog znaka ili naredenja lica iz pratnje
c) smanji brzinu, a po potrebi zaustavi vozilo ako to zahtevaju razlozi bezbednosti

6. Dozvoljeno je da teret na prikljucnom vozilu prede spoljnu ivicu svetla za oznacavanje
vozila:

a) najvise do ivice tovarnog sanduka
b) najvise 40 cm
c) za onu sirinu koja ne umanjuje stabilnost vozila

7. vucenje neispravnog motocikla bez bocne prikolice:

a) nije dozvoljeno
b) dozvoljeno je
c) dozvoljen je, osim na autoputu

. Odstojanje izmedu neispravnog vozila koje se vuce pomocu uzeta i vozila koje ga vuce
mora da iznosi od .......... * do ..........m. *
* Upisati: koliko metara.

3. Parkirano vozilo koje predstavlja smetnju za kretanje pesaka moze da se ukloni sa tog
mesta:

a) po naredbi ovascenog lica, o trosku vlasnika vozila
b) samo uz saglasnost vlasnika vozila
c) po naredbi ovascenog lica, s tim sto organ snosi troskove uklanjanja

10. Obaveza vozaca i putnika u putnickom automobilu da vezu sigurnosni pojas:

a) utvrdena je propisima
b) propisima nije utvrdena
c) propisana je samo za voznju na autoputu
na moLornom vozllu sveLlosnl snop oborenog sveLla osveLl[ava puL na[man[e * m a
na[vlse * m puLa
* uplsaLl kollko meLara

2 ua ll [e dozvol[ena razllka slle kocen[a na Lockovlma lsLe osovlne?

a) ua do odredenog procenLa
b) ua samo kod razllclLlh slsLema kocen[a
c) ne

3 SveLla za osveLl[avan[e puLa prl vozn[l unazad da[u sveLlosL

a) crvene bo[e
b) bele bo[e
c) bele lll zuLe bo[e

4 vozac Lreba da prllagodl nacln vozn[e oLezanlm uslovlma saobraca[a (sman[ena vldll[lvosL
vlazan kolovoz mesovlL saobraca[ l sl)

a) Lacno prema znaku ogranlcen[a brzlne
b) naclnu vozn[e druglh ucesnlka u saobraca[u
c) sLan[u puLa odnosno uslovlma saobraca[a

3 esak deLe neodlucno zasLa[e kod pesackog prelaza [er nalzallLe vozllom kako ceLe
posLuplLl?

a) ZasLaLl ukollko dozvol[ava[u osLall uslovl saobraca[a
b) upozorlLl zvucnlm znakom na mogucu opasnosL
c) ZausLavlLl vozllo l propusLlLl pesaka

6 ovredenl u vozllu lma obllno arLerl[sko krvaren[e 8edosled prve pomocl [e

a) lzneLl povredenog lz vozlla l zausLavlL krvaren[e
b) zausLavlLl krvaren[e pa lzneLl povredenog
c) hlLno LransporLovaLl povredenog

7 normalan bro[ oLkuca[a sraca u mlnuLl [e

a) do 2
b) 9 do
c) 6 do 8

8 kod meLoda vesLackog dlsan[a usLa na usLa poLrebno [e da se nos povredenog

a) zaLvorl prsLlma
b) drzl obavezno oLvoren
c) nalzmenlcno oLvara l zaLvara sLezan[em prsLl[u

9 ua ll povredenog sa prelomom kosLl mozemo LransporLovaLl Lek po lzvrsenom
lmoblllzacl[l?

a) ua
b) ne
c) Samo ako [e oLvoren prelom

ua ll povecana buka u kablnl vozlla uLlce na brze nasLa[an[e zamora?

a) ua
b) ne
c) lskl[uclvo zavlsl od lndlvldualnlh karakLerlsLlka vozaca
Test 13 9esenja:
1. b) 2. c) 3. b) 4. a) S. a) 6. b) 7. b) . c) 3. a) 10. b) 11. 6214S3 12. 73S1462
13. a) 14. b) 1S. b) 16. a) 17. gornji red 7010S6 donji red 40023
1. c) 2. b) 3. c) 4. b) S. a) 6. b) 7. a) . 3 do S 3. a) 10. a)
1. 40, 0 2. a) 3. b) 4. c) S. c) 6. b) 7. c) . a) 3. a) 10. a)

1. Notociklista se krece, u situaciji prikazanoj na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ako se krece brzinom pesackog hoda

2. Autobus koristi za preticanje, u situaciji prikazanoj na
istoj slici:

a) odgovorajucu saobracajnu traku
b) saobracajnu traku na kojoj je zabranjeno preticanje
c) deo kolovoza nemenjen kretanju vozila iz suprotnog
smera


3. vozac putnickog automobila duzan je da propusti, u
situaciji prikazanoj na slici:

a) samo vozilo sa pravom prvenstva prolaza
b) samo zaprezno vozilo
c) i vozilo sa pravom prvenstva prolaza i zaprezno vozilo

4. Putnicki automobil nailazi na raskrsniu, u situaciji
prikazanoj na slici:

a) putem sa prvenstvom prolaza
b) sporednim putem
c) putem koji je iste vaznosti kao i put sa kojim se
ukrsta


S. Autobusu, u situaciji prikazanoj na istoj slci, skretanje
je:

a) zabranjeno
b) dozvoljeno
c) dozvoljeno ukoliko ne ometa odvijanje saobracaja na
raskrsnici

6. vozac putnickog automobila zaustavio je vozilo, u
situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) pravilno
b) nepravilno
c) nepotrebno, jer znak saobracanog milicionara
dozvoljava da skrene udesno


7. Putnicki automobil koji se ukljucuje na autoput u
situaciji prikazanoj na slici:

a) duzan je da se krece trakom za prinudno
zaustavljanje, dok autobus prode
b) krece se odgovarajucom trakom ali je obavezan da
propusti autobus
c) ima prvenstvo prolaza, a vozac autobusa je duzan da
prede na susednu saobracajnu traku

. Teretni automobil krece se, u situaciji prikazanoj na
istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno samo ako se krece najvecom dozvoljenom
brzinom


3. Putnicki automobili parkirani su, u situaciji prikazanoj
na slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) na prostoru koji je ocigledno rezervisan za parkiranje
teretnih automobila

10. Teretno automobil, u situaiji prikazanoj na istoj slici,
parkira se:

a) propisno
b) nepropsino
c) propisni, ali je obavezan da propusti autobus
11.
12.
13. Saobracajni znak sa dopuskom tabom na slici
oznacava da:

a) na S00 metara od znaka prestaje autoput i pocinje
deonica sa jednim kolovozom
b) sledecih S00 metara puta nije izgradeno kao auto
put

14. Saobracajni znak na istoj slici je:

a) znak obavestenja
b) znak izricite naredbe


1S. Svetla na semaforu, prikazanom na slici, znace:

a) slobodan prolaz preko raskrsnice
b) upozorenje ucesnicima u saobracaju na skori
prestanak zabrane prolaza i pojavu zelenog svetla
c) upozorenje ucesnicima o saobracaju na skoru pojavu
crvenog svetla

16. Kad milicionar mase baterijskom lampom na kojoj
svetli crveno svetlo, vozac je obavezan da:

a) zaustavi vozilo
b) ubrza kretanje
c) uspori kretanje

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Blizina prelaza puta preko zeleznike pruge u
nivou koji nije obezbeden branicima ili
polubranicima
2. Teren za boravak u prikolicama
3. Raskrsnica
4. Ogranicenje brzine kretanja na 60 km/h
S. Blizina tunela na putu
6. Najmanje odstojanje izmedu vozila u kretanju
koga se vozaci moraju pridrzavati
7. Prestanak zabrane preticanja svih vozila na
motorni pogon osim motocikala bez prikolice i
bicikla sa motorom na dva tocka
. Pravac puta za naseljeno mesto ispisano na
znaku

1. Deo povrsine puta namenjen prvenstveno za saobracaj vozila je prema propisima o
bezbednosti saobracaja:

a) kolovoz
b) saobracajnica
c) saobracajna povrsina

2. Kad se znak milicionara koji regulise saobracaj razlikuje od znacenja saobracajnog znaka
koji je na istom mestu postavljen, obaveza vozaca je da postupi po:

a) znaku milicionara
b) saobracajnom znaku
c) sopstvenoj proceni saobracajne situacije

3. "Propustenja vozila" vozac je duzan da izvrsi u odredenim slucajevima, prema propisima o
bezbednosti saobracaja:

a) vodeci racuna da vozac drugog vozila ne mora naglo da menja pravac ili brzinu kretanja
b) najbezbednije, prema sopstvenoj proceni
c) uklanjanjem vozila sa kolovoza

4. Kretanje vozila brzinom vecom od 60 km/h na putu u naselju:

a) dozvoljeno je uvek kad je veca brzina bezbedna
b) dozvoljeno je samo na delu magistralnog puta koji prolazi kroz naselje
c) moze se dozvoliti samo saobracajnim znakom

S. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila sluzbe hitne pomoci:

a) ako gustina saobracaja ne ometa njihovo kretanje
b) kad posebnim uredajima daju propisane svetlosne i zvucne znake
c) ako su otezani uslovi saobracaja

6. vozac je duzan da prede sa velikih na oborena svetla pri mimoilazenju sa drugim vozilom
najkasnije na udaljenosti od ........... m*.
* Upisati: na koliko metara.

7. Dozvoljeno je da se u zatvorenom prostoru motornog vozila, koji se ne moze otvoriti
iznutra, prevoze lica samo:

a) u jednom pravcu
b) u vozilima organa unutrasnjih poslova, organa pravosuda i oruzanih snaga SFR]
c) ako je takav nacin bezbedniji za lica koja se prevoze

. Obaveza da se na vucno i vuceno vozilo postavi sigurnosni trougao propisana je:

a) ako se skup vozila krece na duzoj relaciji
b) uvek kad se vuce neispravno vozilo
c) samo ako se u neipravnom vozilu prevoze putnici

3. Propisima je odredeno da na vozilu koje se parkira na uzbrdici prednji tockovi treba da
budu okrenuti prema:

a) bilo kojoj ivici kolovoza
b) sredini kolovoza
c) desnoj ivici kolovoza

10. Kad se zaustavi na kolovozu puta sa dve saobracajne trake vozilo kojim se prevoze deca,
za vreme dok deca ulaze ili izlaze iz vozila vozac koji dolazi u susret:

a) duzan je da zaustavi vozilo
b) obavezan je da se krece smanjenom brzinom
c) duzan je da pravovremeno upotrebi propisani znak upozorenja

1. Pokazivaci pravca na vozilu funkcionisu ispravno ako daju svetlost:

a) odredene ucestalosti zmiganja
b) neprekidno
c) sa prekidima koji nisu manji od 1 minuta

2. vozilo kod koga je neispravan uredaj za kocenje moze se vuci pomocu:

a) krute veze
b) uzeta
c) bilo krute veze ili uzeta, s tim da odstojanje ne sme bit imanje od S m

3. Kad se na vozilu aktivira radna kocnica, ukljucuje se:

a) kontrolna svetiljka u kabini vozila
b) istovremeno zmiganje svih pokazivaca pravca na vozilu
c) stopsvetlo

4. Kad prelazi raskrsnicu krecuci se putem sa pravom prvenstva prolaza, vozac treba da obrati
paznju na:

a) samo na vozila koja iamju prvenstvo prolaza
b) na ucesnike u saobracaju na raskrsnici na pravcu kojim se krece
c) na saobracajne znakove koji regulisu prvenstvo prolaza na raskrsnici

S. vozac koje je vozilom ucestvovao u saobracajnoj nezgodi ima pravo da trazi licne podatke
od ocevidaca ako je posledica te nezgode:

a) samo veca materijalna steta
b) smrt ili povreda lica
c) nemogucnost dogovora sa ostalim ucesnicima

6. Osoba je iskrvarila. Da li joj treba dati tecnosti?

a) Da
b) Ne
c) Da ukoliko je pri svesti i nema unutrasnjih povreda organa za varenje

7. Povredenog sa povredom karlicne kosti transportujemo u:

a) lezecem polozaju na ledima sa savijenim nogama
b) polusedecem polozaju
c) lezecem polozaju na boku

. vozac pod dejstvom alkohola ne sme da upravlja vozilom u saobracaju na putu:

a) samo ako pokazuje znake alkoholne poremecenosti
b) ako je utvrdeno da mu sadrzina alkohola u krvi prelazi propisanu granicu ili ako pokazuje
znake alkoholne poremecenosti
c) samo ako je njegovo ponasanje nebezbedno

3. Nasaza srca koristi se:

a) kao metoda ozivljavanja
b) radi poboljsanja disanja povredenog pri gusenju
c) kao obavezan vid pruzanja prve pomoci svakom teze povredenom licu

10. Rani znaci trovanja ugljenmonoksidom su:

a) poremecaj opazanja i reagovanja
b) povracanje
c) poremecaj ravnoteze

Test 12 9esenja:
1. b) 2. a) 3. c) 4. a) S. a) 6. a) 7. b) . b) 3. a) 10. b) 11. 4S123 12. 467321S
13. a) 14. a) 1S. b) 16. a) 17. gornji red S01036 donji red 24007
1. a) 2. a) 3. a) 4. c) S. b) 6. 200 7. b) . b) 3. b) 10. 12
1. a) 2. a) 3. c) 4. b) S. b) 6. c) 7. a) . b) 3. a) 10. a)

1. Putnicki automobil vrsi pokukruzno okretanje na
mestu gde je to:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno, samo ako okretanje moze da se izvrsi bez
manevrisanja

2. vozac motocikla, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) duzan je da propusti putnicki automobil
b) ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnicki
automobil
c) obavezan je da zaustavi vozilo dok putnicki automobil
zavrsi zapocetu radnju


3. Prema svetlima na semaforu, prolaz preko raskrsnice
dozvoljen je:

a) samo motociklu
b) samo putnickom automobilu i autobusu
c) autobusu, putnickom automobilu i motociklu

4. vozac motocikla u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) obavezan je da zaustavi vozilo i da saceka promenu
svetla na semaforu
b) moze da izvrsi skretanje posto propusti pesake
c) ima prvenstvo proalza u odnosu na pesake


S. Teretni automobil vrsi preticanje na mestu gde je
preticanje, u situaciji prikazanoj na slici:

a) zabranjeno saobracajnim znakom
b) zabranjeno prema oznakama na kolovuzu
c) dozvoljeno

6. Preticanje kolone vozila je:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno, osim ako se u koloni krecu i vozila sa
prikolicom

7. Kombi vozilo krece se unazad u situaciji na slici:

a) propisno
b) nepropisno saobracajnom trakom
c) nepropisno, jer kretanje unazad za autoputu nije
dozvoljeno

. vozac putnickog automobila, koji je prinuden da
zaustavi vozilo na autoputu, u situaciji prikazanoj a
istoj slci:

a) ne sme da napusti vozilo
b) obavezan je da vozilo posebno zastiti barijerom
c) duzan je da preduzme potrebne mere da vozilo sto
pre ukloni sa kolovoza


3. U situaciji prikazanoj na slici parkira je nepropisno:

a) samo putnicki automobil
b) samo teretni automobil
c) i putnicki i teretni automobil

10. Pesak prelazi preko kolovoza u situaciji prikazanoj
na istoj slici:

a) propisno
b) nepropisno
c) propisno, ako time ne ometa saobracaj na raskrsnici
11.
12.
13. Saobracajni znak sa dopunskom tablom, prikazan
na slici, oznacava:

a) da je an 200 metara iza znaka vozac obavezan da
zaustavi vozilo kod znaka "obavezno zaustavljanje"
b) da na delu puta duzine 200 metara vise puta moze
nastati potreba za iznenadno zaustavljanje

14. Saobracajni znak "obavezno zaustavljnje" je:

a) znak opasnosti
b) znak izricite naredbe


1S. Trepcuce svetlo plave boje na vozilu sa pravom
prvenstva prolaza, prikazano na slici, obavezuje sve
vozace osim vozila pod pratnom da:

a) ustupe prvenstvo prolaza vozilu sa koga se taj znak
daje i da, po potrebi, zaustave svoje vozilo dok ne
prode to vozilo
b) nesmetano nastave voznju, ali smanjenom brzinom
c) nastave voznju uz povecanu opreznost

16. Na znak trepcuceg svetla plave boje, kao na slici,
pesak je obavezan da:

a) se ukloni sa kolovoza
b) poveca opreznost pri prelazenju preko kolovoza
c) obrati vecu paznju na ostala vozila na putu

17. ZNACEN]E ZNAKOvA


1. Blizina raskrsnie na kojoj vozac mora da ustupi
prvenstvo prolaza vozilima na putu na koji nailazi
2. Predhodno obavestenje vozacu radi
prestrojavanja na raskrsnici puteva sa vise
saobracajnih traka
3. Blizina prelaza puta preko zeleznicke pruge u
nivou koji je obezbeden branicima ili polubranicima
4. Zavrsetak puta sa pravom prvenstva prolaza
S. Pocetak deonice puta na kome se saobracaj
odvija u oba smera
6. Prestanak svih zabrana
7. Blizina raskrsnice na kojoj se saobracaj odvija u
kruznom toku
. Nesto na kome put prelazi preko zeleznicke
pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili
vise koloseka
1. Da li se smatra parkiranje, u smislu odredaba propisa o bezbednosti saobracaja, ako je vozac
prekinuo kretanje duze od 1S minuta?

a) Da
b) Ne
c) Propisima nije utvrdeno

2. Kad znacenje saobracajnog znaka odstupa od opstih pravila saobracaja, ucesnik u
saobracaju duzan je da postupi po:

a) pravilu saobracaja
b) saobracajnom znaku
c) sopstvenoj proceni uslova saobracaja

3. Pesak koji prelazi kolovoz duzan je da se krece:

a) pazljivo i najkracim putem
b) tako da ne ometa saobracaj na raskrsnici, izuzimajuci pesacki prelaz gde ima apsolutno
prvenstvo prolaza
c) sto brze, ali vodeci racuna da ne ugrazi saobracaj vozila

4. Dozvoljena brzina putnickog automobila, prama opstem ogranicenju brzine, iznosi na auto
putu ............ * km/h.
* Upisati: koliko kilometara na cas

S. Kad vozaca na putu sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnom, u smislu odredaba
propisa obavezan je da:

a) postupi po naredbi lica iz pratnje
b) odmah ukloni vozilo sa kolovoza
c) postupi o sopstvenoj proceni saobracajne situacije

6. Oboreno svetlo na motociklu mora biti upaljeno:

a) za vreme moznje na putu van naseljenomg mesta
b) uvek kad ucestvuje u saobracaju
c) samo nocu ili danju u uslovima smanjene vidljivosti

7. U neispravnom vozilu, koje zbog neispravnosti vuce drugo vozilo, prevoz lica je:

a) dozvoljen
b) zabranjen
c) dozvoljen samo na kracoj relaciji

. Sigurnosni trougao postavlja se na vucno i vuceno vozilo:

a) kad se vuce neispravno vozilo
b) ako se vuce vozilo na kome je neispravan uredaj za istovremeno ukljucivanje svih
pokazivaca pravaca
c) samo ak je na vucenom vizilu neispravan uredaj za zaustavljanje (kocnice)

3. Na delu puta ispod mosta ili nadvoznjaka zabranjeno je:

a) samo parkiranje
b) zaustavljanje i parkiranje
c) samo ostavljanje vozila bez nadzora

10. Nije dozvoljeno da se na prednjem sedistu do vozaca prevozi dete mlade od ........ *
godina.
* Upisati: koliko godina.
vozac moze da konLrollse da ll su ukl[ucenl pokazlvacl pravca na moLornom vozllu

a) pomocu opLlke lll zvucne konLrolne naprave
b) lskl[uclvo osmaLran[em pokazlvaca lz vozlla
c) dodaLnom napravom ko[a se ugradu[e u vozllu po zahLevu vlasnlka

2 CdsLo[an[e lzmedu vozlla ko[a se vuku pomocu kruLe veze moze da lznosl

a) man[e od 3 m
b) na[man[e 3 m
c) na[man[e kollko ukupno lznosl duzlna vucnog l vucenog vozlla

3 ua ll [e dozvol[eno korlscen[e pneumaLlka sa ekserlma u vozn[l na puLu?

a) ua samo na pogonsklm Lockovlma
b) ne oslm u oLezanlm uslovlma vozn[e
c) ne

4 uuzlna puLa poLrebnog za bezbedno preLlcan[e zavlsl

a) samo od brzlne vozlla ko[e vrsl preLlcan[e
b) samo od brzlne vozlla ko[e se preLlce
c) od ukupnlh uslova saobraca[a ukl[ucu[ucl l brzlnu kreLan[a vozlla

3 u sluca[u saobraca[ne nezgode sLeLa se nadoknadu[e Lreclm llclma po osnovu oslguran[a
sopsLvenlka moLornog vozlla od odgovornosLl

a) svlm ucesnlclma u saobraca[no[ nezgodl bez obzlra ko [e prouzrokovac
b) samo puLnlclma u vozlllma ko[a su ucesLvovala u saobraca[no[ nezgodl
c) llclma ko[a su preLrpela sLeLu u saobraca[no[ nezgodl lzuzev prouzrokovacu sLeLe

6 Csoba [e u nesvesLl ua ll se kod n[e prlmen[u[e spol[na masaza srca?

a) ua
b) ne
c) ua uz vesLacko dlsan[e

7 relom kl[ucne kosLl

a) ne sme se lmoblllsaLl prlrucnlm sredsLvlma
b) lmoblllse se prlrucnlm sredsLvlma pomocu dve LrouglasLe marame zaLezan[em ramena
unazad
c) pozel[no [e lmoblllsaLl samo kod oLvorenog preloma na bllo ko[l nacln

8 rlllkom lzvlacen[a povredenog sa prelomom klcme lz vozlla mora ucesLvovaLl na[man[e

a) ceLlrl llca
b) dva llca
c) [edno llce

9 neposredno pre poceLka vozn[e doblll sLe vrLoglavlcu kako Lreba posLuplLl?

a) uzeLl lek l zapoceLl vozn[u
b) SmaLraLl da [e vrLoglavlca prolazna l zapoceLl vozn[u
c) CdlozlLl vozn[u l obraLlLl se lekaru da uLvrdl razlog vrLoglavlce

ugl[enmonoskld sLeLno delu[e na vozacku sposobnosL osLecu[ucl nervne cell[e l
lzazlva[ucl

a) poremeca[ u opazan[u l pravovremenom reagovan[u u vozn[l
b) naglu muku l povracan[e
c) grceve u mlslclma ruku l nogu
Test 11 9esenja:
1. a) 2. b) 3. c) 4. b) S. c) 6. b) 7. c) . c) 3. c) 10. b) 11. 373S4261 12. 1234S
13. a) 14. b) 1S. a) 16. a) 17. gornji red S30701 donji red 26004
1. a) 2. a) 3. a) 4. 120 S. a) 6. a) 7. b) . a) 3. b) 10. 12
1. a) 2. a) 3. c) 4. c) S. c) 6. b) 7. b) . a) 3. c) 10. a)

1. Polukruzno okretanje u situaciji prikazanoj na slici je:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) zabranjeno ukoliko u blizini postoji pogodnije mesto za okretanje
(semaforizovana raskrsnica i sl)

2. Teretni automobil, u situaciji prikazanoj na istoj slici, krece se:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepropisno, osim ako se krece minimalnom brzinom


3. Skretanje ulevo, u situaciji prikazanoj na slici, propisno vrsi:

a) samo putnicki automobil
b) samo autobus
c) i putnicki automobi i autobus

4. vozac teretnog automobila, u situaciji prikazanoj na slici, propisno vrsi:

a) samo putnicki automobil
b) samo autobus
c) i putnicki automobil i autobus


S. Putnicki automobil pretice na mestu gde je, u situaciji prikazanoj na
slici:

a) dozvoljeno preticanje
b) zabranjeno preticanje
c) dozvoljeno preticanje samo vozila na dva tocka

6. Deo kolovoza koji koriste putnicki i teretni automobil namenjen je,
prema oznakama na kolovozu u situaciji prikazanoj na slici, kretanju
vozila:

a) u istom smeru
b) iz suprotnog smera
c) iz suprotnog smera, ako saobracajnim znakom nije drugacije odredeno

7. Polukruzno okretanje na autoputu je, u situaciji prikazanoj na slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo uz izuzetnu opreznost

. vucenje vozila je, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo do prvog prikljucka kojim ce se vozila iskljuciti sa
autoputa


3. vozac putnickog automobila duzan je da obrati posebnu paznju, u
situaciji prikazanoj na slici:

a) samo na vozila iz suprotnog smera
b) da ne ometa radnike koji vrse istovar
c) na ukupnu bezbednost odvijanja saobracaja u tim uslovima

10. Lica koja su potrebna radi utovara ili istovara tereta:

a) ne smeju se prevoziti u prostoru za smestaj tereta
b) mogu da se prevoze u onom broju koji je potreban za taj posao
c) mogu, pod propisanim uslovima, da se prevoze u prostoru za smestaj
tereta

1. Polukruzno okretanje u situaciji prikazanoj na slici je:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) zabranjeno ukoliko u blizini postoji pogodnije mesto za okretanje
(semaforizovana raskrsnica i sl)

2. Teretni automobil, u situaciji prikazanoj na istoj slici, krece se:

a) propisno
b) nepropisno
c) nepropisno, osim ako se krece minimalnom brzinom


3. Skretanje ulevo, u situaciji prikazanoj na slici, propisno vrsi:

a) samo putnicki automobil
b) samo autobus
c) i putnicki automobi i autobus

4. vozac teretnog automobila, u situaciji prikazanoj na slici, propisno vrsi:

a) samo putnicki automobil
b) samo autobus
c) i putnicki automobil i autobus


S. Putnicki automobil pretice na mestu gde je, u situaciji prikazanoj na
slici:

a) dozvoljeno preticanje
b) zabranjeno preticanje
c) dozvoljeno preticanje samo vozila na dva tocka

6. Deo kolovoza koji koriste putnicki i teretni automobil namenjen je,
prema oznakama na kolovozu u situaciji prikazanoj na slici, kretanju
vozila:

a) u istom smeru
b) iz suprotnog smera
c) iz suprotnog smera, ako saobracajnim znakom nije drugacije odredeno


7. Polukruzno okretanje na autoputu je, u situaciji prikazanoj na slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo uz izuzetnu opreznost

. vucenje vozila je, u situaciji prikazanoj na istoj slici:

a) dozvoljeno
b) zabranjeno
c) dozvoljeno samo do prvog prikljucka kojim ce se vozila iskljuciti sa
autoputa


3. vozac putnickog automobila duzan je da obrati posebnu paznju, u
situaciji prikazanoj na slici:

a) samo na vozila iz suprotnog smera
b) da ne ometa radnike koji vrse istovar
c) na ukupnu bezbednost odvijanja saobracaja u tim uslovima

10. Lica koja su potrebna radi utovara ili istovara tereta:

a) ne smeju se prevoziti u prostoru za smestaj tereta
b) mogu da se prevoze u onom broju koji je potreban za taj posao
c) mogu, pod propisanim uslovima, da se prevoze u prostoru za smestaj
tereta
. Niz vozila koje se krece istom saobracajnom trakom i u istom smeru, pri cemu su brzine kretanja
vozila i postupanja vozaca medusobno uslovljeni i izmedu kojih ne moze bez ometanja uci drugo
vozilo, prema propisima o bezbednosti saobracaja je ...................... * vozila.
* Upisati naziv.

2. Kad se naredba milicionara koji regulise saobracaj razlikuje od obaveza vozaca propisanih pravilima
saobracaja, vozac je duzan da postupi po:

a) pravilim saobracaja
b) naredbi milicionara
c) sopstvenoj proceni saobracajne situacije

3. Obaveza pesaka da pre stupanja na kolovoz obrati paznju na udaljenost i brzinu vozila koje mu se
priblizavaju propisane je:

a) i kada prelazi preko kolovoza na obelezenom pesackom prelazu
b) samo ako prelazi preko kolovoza van obelezenog pesackog prelaza
c) samo kad prelazi preko kolovoza na obelezenom ili neobeleenom pesackom prelazu van naseljenog
mesta
4. Brzina vozila koje na putu vuce drugo neispravno vozilo ogranicena je na ............ km/h *.
* Upisati: koliko kilometara na cas.

S. Odredbe propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila vatrogasne sluzbe:

a) kad posebnim uredajima daju propisane svetlosne i zvucne znake
b) ako su otezani uslovi saobracaja
c) ako gustina saobracaja ne ometa njihovo kretanje

6. Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se:

a) svetla za obelezavanje vozila
b) velika svetla za osvetljenja puta
c) oborena svetla za osvetljavanje puta

7. vozilu za prevoz tereta dozvoljena je da budu pridodata:

a) najvise dva prikljucna vozila
b) najvise tri prikljucna vozila
c) priljucna vozila, ciji je broj ogranicen samo vucnom silom vozila

. Odstojanje izmedu neispravnog vozila, koje se vuce pomocu krute veze (rude) i vozila koje ga
vuce:

a) ne sme da iznosi manje od 3 m
b) moze da iznosi manje od 3 m
c) zavisi od duzine vucnog i vucenog vozila

3. Na mestu na kome vozilo zaklanja postavljeni saobracajni znak propisana je zabrana:

a) zaustavljanja i parkiranja
b) samo parkiranja
c) ostavljanja vozila bez nadzora duze od 30 minuta

10. vozac putnickog automobila:

a) obavezan je da veze sigurnosni pojas
b) nije obavezan da veze sigurnosni pojas ukoliko bezbedno upravlja vozilom
c) obavezan je da veze sigurnosni pojas samo pri voznji u naseljenom mestu
MoLorno vozllo moze lmaLl ugradena samo oborena sveLla ukollko

a) po konsLrukclonlm svo[sLvlma ne razvl[a brzlnu vecu od 3 km/h
b) na vozllu nl[e dozvol[en prevoz llca oslm vozaca
c) ucesLvu[e u saobraca[u samo u nasel[enom mesLu

2 uozvol[eno [e da se na moLornom vozllu ugrade ureda[l za davan[e zvucnlh znakova ko[l da[u

a) [ednollcne zvuke nepromen[llvog lnLezlLeLa
b) zvuke razllclLe vlslne l lnLezlLeLa
c) dovol[no prodoran zvuk bez obzlra na u[ednacenosL vlslne l lnLezlLeLa zvuka ugradenlh slrena

3 rlkl[ucl za vezlvan[e slgurnosnlh po[aseva u puLnlckom auLomoblllma posLavl[a[u se

a) na[man[e za prvl red sedlsLa
b) obavezno za sva sedlsLa u vozllu
c) samo ako vozllo sluzl [avnom prevozu

4 vozn[a posLa[e nebezbedna ukollko vozac ne prllagodl uravl[an[e vozllom

a) sLan[u puLa l uslovlma saobraca[a
b) samo pravlllma saobraca[a
c) samo onlm ogranlcen[lma ko[a su saopsLena proplsanlm saobraca[nlm znakovlma

3 ua ll za[ednlca oslguran[a ko[a [e nadokndalla sLeLu po osnovu obaveznog oslgura[a moze da se
regreslra od prouzrokovaca sLeLe ako [e upravl[ao vozllom pod uLlca[em alkohola lll droge?

a) ua
b) ua samo ako [e sLeLu prouzrokovao namerno
c) ua samo ako [e upravl[ao vozllom bez odgovara[uce vozacke dozvole

6 Slgurnl znacl smrLl su

a) mrLvacka ukocenosL
b) presLanak dlsan[a l rada srca
c) odsuLnosL pulsa

7 ovredenog sa povredom organa za varen[e ko[e [e obllno lskrvarlo

a) Lreba daLl da pl[e LecnosL
b) ne sme se daLl da pl[e LecnosL
c) Lreba daLl LecnosL ukollko Lrazl

8 vesLacko dlsan[e prlmen[u[e se

a) uvek kad [e povredenl u besvesnom sLan[u
b) ako [e neravnomerno dlsan[e povredenog
c) kad povredenl ne dlse

9 vozac pod de[sLvom pslhoakLlvnlh lekova

a) poLpunl[e sagledava saobraca[nu slguacl[u l reagu[e pravllno
b) sporl[e donosl odluke all vozl bezbedno
c) sLlce osecca[ slgurnosLl podsLaknuL sLlmulansom lekova

vozllo lspred vas u vozn[l uspusLa crnl dlm rlnudenl sLe da vozlLe u kolonl SLa ceLe preduzeLl?

a) urzaceLe vece rasLo[an[a l zaLvorlLl venLllacl[u l prozore
b) CLvorlceLe prozor da bl blla bol[a venLllacl[a
c) nasLo[aceLe da vam ova okolnosL ne remeLl pazn[u l neceLe nlsLa posebno preduzeLl

Test 10 9esenja:
1. a) 2. a) 3. c) 4. a) S. a) 6. a) 7. b) . c) 3. c) 10. c) 11. 3214S 12. 63S214
13. b) 14. b) 1S. a) 16. a) 17. gornji red 07001 donji red 62043S
1. kolona 2. b) 3. a) 4. 40 S. a) 6. c) 7. a) . b) 3. a) 10. a)
1. a) 2. a) 3. a) 4. a) S. a) 6. a) 7. b) . c) 3. c) 10. a)