You are on page 1of 8

+rdKr+idrf; .

awmiforefodk wrf;csif;
&efif; (awmifwHcg;)
awmiforef
=unftif;a& v_dif;ai jrL;umae
nif;av,Of ajyajy
awmiforef
rrjidrf; (1909-1955)
*Dwpmqdk}uD; q&mrrjidrf; a&;zJwJh awmiforef oDcsif;ukd tr&yl&r A.M.B.A. armfawmf,mOf
a&obiftzJ}uD;u jrefrmouU&mZf 1311 ckESpf/ c&pfESpf 1949 ckESpf jynfaxmifpko}uFefyGJ}uD;rSm
wD;rSKwfcJhw,f?
rEWav;r jynfaxmifpko}uFefyJ}uD;rSm o}uFef,mOfudk apmif;aumufyHkoef qif,ifxm;wJh tr&yl&r
+rdKcHZmwd A.M.B.A. armfawmf,mOf a&obiftzJ}uD;uvnf; yg0ifqifEJcJhw,f? tJ'D
o}uFef,mOf}uD;ay:u wD;0dkif;orm;aw wD;r_wfvm=uwJh wD;vHk;udk =um;vdkuf=u&wJhtcg taemufwdkif;jzpf
avr_wfwl&d,maweJ taemufwdkif;u aw;om;udk wD;r_wfvmw,fvdk rSef;q=u&w,f?
tem;udk o}uFef,mOfa&mufvmwJhtcgrS wD0dkif;orm;aw wD;r_wfvm=uwJh wl&d,mawu
t,ftrsdK;rsdK;dSwJh 0g;yavaw/ om;a&usufxm;wJh oHpnfydkif;jywfwvHk;/ refusnf;aphawxnfhxm;wJh
bl;oD;ajcmufwvHk;/ xef;oD;r_wfwvHk;eJ EdkifiHjcm;jzpfqdkvdk uv,f&Deuf wvufomygwmudk tHh=op&m
aw=u&avw,f?
tJ'D at trf bD at a&obiftzJ}uD;udk q&mrrjidrf;u OD;pD;pDpOfcJhw,f? vufayguf ajcmufayguf
g;yavaw udkvnf; q&mrrjidrf;eJ tr&yl&+rdKu ESJq&m}uD; q&mxyf wdk wdkifyif zefwD;cJh=uw,f?
yavorm;awukd trSwf 1/ 2/ 3 vdk emrnfay;xm;wJh tkyfpkoHk;pk cJxm;jyD;/ oDcsif;wD;vHk;rSm
udk,fhtpkESifhudk,f 0ifa&mufr_wf=uzdk q&mrrjidrf;u pDrHcefcJay;xm;ygw,f?
wD;r_wfolawuvnf; wl&d,m ynmSSifawr[kwf=ubJ at trf bD at armfawmf,mOf toif;om;
omreft&yfom;rsm;omjzpf=uw,f? q&mrrjidrf;u *Dwynmqkdvdk bmwckrS oif=um;rxm;=uwJh tJ'D
t&yfom;awudk oDcsif;wydk'fcsif; tvwfcsay;+yD; yavr_wfzdk avhusifhay;cJhw,f? q&m+rdKr+idrf; &J
rdwfaqjzpf+yD; wynfhvnf;jzpfw,fvdk qdk&r,fh tr&yl&+rdKZmwd +rdKr OD;udkav; u OD;aqmif+yD; r_wfwJh
uv,f&Deuf eJ twl oDcsif;tvdkufudk yavorm; ig;OD;avmufuom oHjydKifr_wf=ujyD; usefwJholawu
udk,fhtvSnfheJudk,f 0ifa&mufr_wf=uawmh toHxkxnfudktajccH+yD; zJpnf;wJh taemufwdkif;
*DwoHrsdK;jzpfvmawmhw,f?

taemufwdkif;*Dw wD;dkif;wckrSm ygifwJh wl&d,mtm;vHk;u r,fvdk'D wckvHk;udk oH+ydKif wD;


r_wf=uwmawmhr[kwfyg? zefwD;Sif *Dwpmqdku *Dw Oya'aweJ tnD olcHpm;csufawudkyg aygif;pyf+yD;
wl&d,m wckcsif;pD&J tif txuf/ t&yf tem;/ twd;k tus,f oauFwaw trsdK;rsdK;eJ zJpnf;wmygyJ?
t=urf;zsOf; qdk&&ifawm taemufwdkif;*DwrSm toHxkxnfudk &zdktwuf tajccH toHpOfwckrSmygwJ
rdwfzufoHaweJ zJpnf;&ygw,f? Oyrmtm;jzifh pD-ar*sm toHpOfrSm pD/ 'D/ tD;/ tufzf/ *sD/ at/ bD &,fvdk
toH 7 rsdK; ygdSwJtxJrSm pD-ar*sm toHwJ aumh ('f) (chord) &J t"du ygifwJh rdwfzufoHawu pD/ tD;
eJ *sD jzpfygw,f?
rlvtajccH (fundamental) ar*sm toHpOfawtwdkif; vkyfxm;wJh pD/ tD;/ *sD yav oHk;vufudk
wyifeufxJ rSKwfvdkufw,fqdkygawmh? toHxkxnfygwJh pD-ar*sm aumh ('f) toHxkxnfudk=um;&ygr,f?

pD/ tD;/ *sD ar*smoHpOf ajcmufayguf g;yav oHk;vuf


tJ'D awmiforef oDcsif;&J rl&if; r,fvdk'D u vufwif-tar&du EdkifiHjcm;oH ppfppfyg? rl&if; oDcsif;u
1929 ckESpftwif;rSm Ernesto Lecuona a&;cJhwJh qDbdkae; (Siboney) vdkac:wJh usLbif (Cuban)
oDcsif;jzpfygw,f?

Ernesto Lecuona
1895-1963

qDbdkae; "gwfjym; u wHqdyf


qDbdkae; qdkwmu usL;bm; (Cuba) uef;EdkifiHu ruav;wr&J emrnfyg? aemufydkif;acwfrSmawmh
usL;bm; EdkifiH wckvHk;udk ukd,fpm;jyKwJh ag[m& tjzpf t"dy`g,fu us,fef;om;cJhygw,f?

Alfredo Brito

1931 ckESpfrSm t,f(vf)z&uf'dk b&pfwdk (Alfredo Brito) u pydefbmomeJ oDqdkvdkuf+yD;wJhaemuf


qDbdkae; oDcsif; emrnf}uD;om;cJhygw,f? tJ'Daemufawmh Caterina Valente, Xiomara Alfaro,
Dizzy Gillespie, Percy Faith wdku oDqdk=ujyefw,f?
Connie Francis eJ Bing Crosby wdku t*FvdyfbmomeJ oDqdk=uygw,f? qDbdkae; vdk
emrnfwyfxm;ayr,fh rl&if; qDbdkae; oDcsif;pmom;&J t"dy`g,fudk udk,fpm;rjyKwJh t*FvdyfbmomeJ rluJ
oDcsif;awvnf;dSygao;w,f?

qDbdkae; oDcsif;&J rl&if; toHpOfu pD-ar*sm toHpOfyg? tajccH pnf;csufu uvpfqdk pnf;csuf
(Calypso Beat) jzpfygw,f? uvpfqdk pnf;csufqdkwm x&DeD'uf eJ wdkbm*dk EdkifiHawu tmz&du eJ
Oa&my Zmwdzm;aw&J atzdk-u&pfbD,H (Afro-Caribbean) *Dwif pnf;csufjzpfygw,f? uvpfqdk
pnf;csuf txJu dkufcsufawudk aES;aES;yJ wD;wD;/ jrefjrefyJ wD;wD; tifrwefrS +rdKif+rdKif qdkifqdkifdSvSygw,f?
uvpfqdk pnf;csuf rluJrsm; (Calypso Beat and Variations)
wl&d,mrsm; Cowbell, Snare Drum, Bass Drum

tJ'D qDbdkae; oDcsif;&J tESpfom&u ar;&yfajreJ tdrfudkwrf;w+yD; vrf;&wJh tdrfjyefcsifwJh tvrf;


vdkqdk&ygr,f? pmqdkSifu olcspfwJh qDbdkae; +rdKuav;udk oufdSwOD;tjzpf ol&J cspfolyrm wifpm;+yD;
tcspfeJ tvrf;udk zJom;ygw,f?

SIBONEY
Ernesto Lecuona
(English Translation from Spanish)
Siboney, I love you, I'm dying for your love
Siboney, I think of you while I fall asleep to the quiet song of the palm trees
I dream of how I love you, and how precious you are to me
Siboney, I dream of you while I fall asleep to the quiet song of the palm trees
Siboney of my dreams, if you don't hear the complaint in my voice
Siboney, if I don't see you soon, I'll die of love
Siboney of my dreams, I stay at home and anxiously await you
Siboney, if I don't see you soon, I'll die of love
Hear the echo of my song resonating in the glass
Please, don't get lost in dark wilderness

qDbdkae; a&/ rif;udk ig cspfygw,fu,f? rif;&Jtcspf udk aorwwfavmuf pJvrf;aeygw,f?


xef;yifuav;awu wodrfhodrfheJ ighudk acsmh+yD; odyfvdk tdyfarmusae&if;awmifrS
rif; ta=umif; udk ig aw;rdaeao;w,f?
qDbdkae; a&/ rif; udk igu b,favmuf cspfwJhta=umif;eJ
rif;udk igu b,favmuf wefzdk;xm;&a=umif; ig tdyfruf rufaew,fav?
qDbdkae; a& igh&J nnf;wm;aeoHuav;awudk rif; r=um;a&mhavovm;u,f?
ightdyfrufxJu qDbdkae; a& tvrf;Xmae tdrfuav;qDu
wrf;wrf;wweJ ig rif;udk apmifhaeygw,fu,f?
rif;eJ jrefjrefom raw&&ifawmhav tcspftwufeJyJ igh toufqHk;&ygawmhr,fu,f?
zefcufuav;xJrSm vSKyfcgaewJh igh aw;oH&J yJhwifoHuav;awudk rif; =um;ygapawmhu,f?
arSmfHkawm &J tv,frSm vrf;raysmufygapeJu,f?

usLbif wD;dkif; u wl&d,mynmSifaw


1949 ckESpf tcsdefavmufwkef;u jrefrmaw em;odyfr,OfvSao;wJh uvpfqdk pnf;csufudk qDbdkae;
oDcsif;&Jtvdkuf awmiforef oDcsif;eJtwl q&mrrjidrf; u jrefrmaw&J em;awqDta&muf yxrqHk;
ydkaqmif+yD; rdwfqufay;cJhygw,f?
awmiforef
awmiforef/ =unftif; a&v_dif;ai jrL;umae/ nif;av,Of ajyajy?
axmifa&mifae/ &aeef; tr& bkef;a&mifef; xef;cJhay?
armfawmf,mOf/ attrfbD ac: toif;awmfom;rsm;u rmygap?
EdkifiHawmf/ nD&if; tudkrsm; wdkwdkif;&if;om;aw wtlwHkqif; cspfcif&if;ESD;=uw,fav?
xmpOf arwWm"gwfwdk;ap jzef;qwfaom o}uFefa&?

rrjidrf;
(1909-1955)

rl&if; wD;vHk;rSm ygifwJh qufqdkzHk;aw tpm; q&m+rdKr+idrf;u g;yavawudk oHk;cJhwmyg? abh(pf)'&rf


(Bass Drum) tpm; oHpnfydkif;jywfeJvkyfwJh AHk}uD;udk oHk;cJhvdrfhr,fvdk rSef;q&ygw,f? aumif;bJvf
(Cowbell) twuf xef;aphrSKwf/ dSwfum (Shaker) tjzpf refusnf;aphawxnfhxm;wJh bl;oD;ajcmuf udk
tpm;xdk;+yD; 'dk;q&m
+rdKr OD;xef;&if u uvpfqdk pnf;csufaweJ awmiforefoDcsif; udk
toufoif;cJhwmygyJ?
q&m+rdKr+idrf;u rl&if; qDbdkae; oDcsif;wD;vHk;&J r,fvdk'D udkyJ,lcJhygw,f? qDbdkae; oDcsif;rSm tvrf;
a'emawu vrf;+cHKaeayr,fh awmiforef oDcsif;xJrSmawmh aia&mif vdSKif;=uufcyfuav;aw vl;um
vSdrfhum jrL;xl;vdk =unf=unfvifvif awmiforef tif;a&jyif tay:rSm ajy;vm; aqmhupm;aewJh avajy
avnif;uav;aweJtwl jrL;jrL;uu o}uFefumv&J at;at;jrjr arwWm"gwfaw u xHkrrf;vdk
aeygw,f?
awjrif em;qifEdkifcifh r}uHK}udKufvdkuf&wJh twdwfumv tcsdefwkef;u q&m+rdKr+idrf; &J awmiforef udk
rSef;q wrf;wvdkom vrf;&ygawmhw,f? vrf;vdk a&;jzpfwJh 'D pmwdk aypuav;udkawmh awmiforef odk
wrf;csif; uav;wckygyJvdk qdk=uygpdk?
udk;um;jcif; eJ aus;Zl; txl;wifdSjcif;
(1) Siboney/ youtube qDodk vrf;!efay;aom bdkbdkvef;pif
(2) jynfolcspfaom tEkynmonfrsm;/ vlxka':trm/ arv/ 1964
(3) rrjidrf;ESifholtEkynm/ oef;atmifcdkif/ 'DZifbmv/ 1997
(4) if;azv,ftdwf/ rr+idrf; tEkynm/ yef;csD/ 'gdkufwm-OD;if;az/ bDbDpD jrefrmydkif; toHvifhXme
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2011/07/110716_winpe_bag.shtml
(5) www.wikipedia.org
(6) www.studydrums.com