You are on page 1of 4

MA TRN KIM TRA LP 10 NC CHNG 2: BNG TUN HON CC NGUYN T HA HC V NH LUT TUN HON I. Mc tiu kim tra: 1.

1. Kin thc: a) Ch 1: Cu to bng tun hon cc nguyn t ha hc b) Ch 2: S bin i cc i lng vt l v tnh cht ha hc cc nguyn t trong bng HTTH c) Ch 3: Cc kiu lin kt ha hc d) Ch 4: Cch xc nh ha tr v s oxi ha. 2. K nng: a) Gii cu hi trc nghim khch quan b)T v tr trong bng tun hon ca nguyn suy ra cu hnh electron nguyn t v ngc li c) So snh cc i lng vt l v tnh cht ca cc nguyn t trong mt chu k, trong mt nhm A d) Xc nh kiu lin kt trong 1 phn t v trnh by s to thnh lin kt . e)Xc nh kiu lai ha v cu trc phn t. f) Xc nh ha tr v s oxi ha ca cc nguyn t. 3. Thi : a) Xy dng lng tin v tnh quyt on ca HS khi gii quyt vn . b) Rn luyn tnh cn thn, nghim tc trong khoa hc. II. Hnh thc kim tra: Kt hp c hai hnh thc TNKQ (30%) v TL (70%) III. Ma trn kim tra: Mc nhn thc Nhn bit TN TL Thng hiu TN TL TN Vn dng TL Cng

1.Bng tun -Nguyn tc xy hon cc dng BTH. nguyn t ha hc.

- Nguyn tc sp xp cc nguyn t trong bng tun hon. - Cu to ca bng tun hon. -Mi quan h cht ch gia cu hnh e vi v tr ca 1 nguyn t.

- T v tr trong bng tun hon ca nguyn suy ra cu hnh electron nguyn t v ngc li. -Xc nh cc gi tr nh M, ha tr ca 1 nguyn t cn c vo bng HTTH. 1 2 2 2,25 (22,5%)

S cu hi S im

1 0.25

2. S bin i mt s i lng vt l ca cc nguyn t ha hc.

- Bit khi nim bn knh nguyn t, nng lng ion ho th nht, m in

- Hiu quy lut bin i tun hon ca bn knh nguyn t, nng lng ion ho th nht, m in ca cc nguyn t trong mt chu k, trong nhm A. . 1 0,25 - Hiu c khi nim v quy lut bin i tnh kim loi, tnh phi kim trong mt chu k, trong nhm A. - Hiu c s bin i ho tr ca cc nguyn t vi hiro v ho tr cao nht vi oxi ca cc nguyn t trong mt chu k. - Hiu c ni dung nh lut tun hon. 2 0,5 - Mi quan h gia v tr cc nguyn t trong bng tun hon vi cu to nguyn t -Mi quan h gia v tr vi tnh cht c bn ca nguyn t, vi thnh phn v tnh cht ca n cht v hp cht. - Mi quan h gia tnh cht ca mt nguyn t vi cc nguyn t ln cn 1 2

-So snh bn knh nguyn t, nng lng ion ho th nht, m in ca cc nguyn t trong mt chu k, trong nhm A.

S cu hi S im 3. S bin i tun hon tnh cht ca cc nguyn t ha hc.

1 0,25 -Khi nim tnh kim loi, tnh phi kim v quy lut bin i tnh KL, PK trong mt chu k, mt nhm A. - Bit s bin i tnh axit, baz ca cc oxit v hiroxit trong mt chu k, trong mt nhm A.

2 0,5 (5%) -Da vo qui lut chung, suy on c s bin thin tnh cht c bn trong chu k v trong nhm A v: + Ho tr cao nht ca nguyn t vi oxi v vi hiro.. +Tnh cht kim loi, phi kim. -Vit c cng thc ho hc v ch ra tnh axit, baz ca cc oxit v hiroxit tng ng. 3 0,75 (7,5%) -T v tr ( nguyn t) trong bng tun hon cc nguyn t, suy ra: - Cu hnh electron nguyn t - Tnh cht ho hc c bn ca n cht v hp cht nguyn t . - So snh tnh kim loi, phi kim ca nguyn t vi cc nguyn t ln cn. 1 2,0 (10%)

S cu hi S im 4. ngha ca bng tun hon cc nguyn t ha hc.

1 0,25 - ngha khoa hc ca BTH i vi ha hc v cc mn khoa hc khc.

S cu S im

5. Khi nim v LK ha hc. Lin kt ion

- Khi nim lin kt ho hc, ni dung quy tc bt t. -nh ngha lin kt ion. -Khi nim tinh th ion, mng tinh th ion, tnh cht chung ca hp cht ion

-S hnh thnh cc ion v lin kt ion

- Vit c cu hnh electron ca ion n nguyn t c th. - Xc nh ion n nguyn t, ion a nguyn t trong mt phn t cht c th. -Biu din s to thnh lin kt ion trong 1 phn t c th 2 1,25 12,5%

S cu S im

1 0,25

1 1 -Bn cht ca lin kt CHT v cch xc nh loi lin kt trong mt phn t - S xen ph cc obitan nguyn t trong s to thnh phn t n cht (H2, Cl2), to thnh phn t hp cht ( HCl, H2S). - S xen ph trc, s xen ph bn cc obitan nguyn t, lin kt s v lin kt . - Vit c cng thc electron, cng thc cu to ca mt s phn t c th. -Gii thch lin kt CHT trong mt s phn t. - V s hnh thnh lin kt v lin kt , lai ho sp, sp2, sp3. - D on c kiu lin kt ho hc trong phn t gm 2 nguyn t khi bit hiu m in ca chng.

6. Lin kt -Bit c mi quan h gia hiu m cng ha tr in v lin kt ha hc. -Phn loi lin kt CHT - nh ngha lin kt cng ho tr, lin kt cho nhn

S cu S im 7. Lin kim loi kt

1 0,25 -Nhng kiu mng -Th no l LKKL tinh th ph bin ca -Tnh cht chung ca KL tinh th KL 1 0,25 -Mt s loi lai ha in hnh. -Khi nim v s lai ha cc obitan nguyn t

1 1 -Da vo c im ca LKKL gii thch tnh cht chung ca tinh th KL

2 1,25 (12,5%)

S cu S im 8. S lai ha cc obitan

1 0,25 (2,5%) -Xc nh kiu lai ha trong 1 phn t.

nguyn t

-Vai tr ca thuyt lai ha trong vic gii thch cu trc ca phn t

-Cc kiu lai ha sp, sp2, -Gii thch cu trc ca 1 sp3. phn t. -S hnh thnh lin kt s v lin kt . -S hnh thnh lin kt n, i v ba. 1 1 -Cch xc nh cng ha tr , in ha tr v s oxi ha -Phn bit cng ha tr , in ha tr v s oxi ha -Xc nh c cng ha tr , in ha tr v s oxi ha ca 1 nguyn t 2 1,25 (5%)

S cu S im

1 0,25

- Khi nim 9. Ha tr v cng ha tr , in s oxi ha ha tr v s oxi ha

S cu S im Tng s cu Tng s im

1 0,25 9 3,0 (30%)

1 0,25 5 3,0 (30%) 3 4,0 (40%)

2 0,5 (5%) 17 10,0 (100%)